ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΤΗΛ FAX:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΤΗΛ FAX:"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΤΗΛ FAX: ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΛΔΥΗ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Γ Ι Α Δ Κ Γ Ο Η Σ Η Δ Ι Γ Ι Κ Η Σ Α Τ Σ Ο Σ Η Σ Ι Σ Ι Η Π Ρ Ω Σ Ο Δ Σ Ω Ν Φ Ο Ι Σ Η Σ Ω Ν χκθσλα κε ηελ ππ αξηζ. Κ.Τ.Α. Φ5/68535/Β3/ Φ.Δ.Κ. 1965/ ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ, φινη νη ελεξγνί θνηηεηέο (πξνπηπρηαθνί - κεηαπηπρηαθνί - ππνςήθηνη δηδάθηνξεο - θηινμελνχκελνη θαη αιινδαπνί ππφηξνθνη ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο ηεο εκεδαπήο) έρνπλ δηθαίσκα δσξεάλ ζίηηζεο. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ παξνρή δωξεάλ ζίηηζεο είλαη ηα παξαθάηω: 1. Α ί η ε ζ ε ( ρ ν ξ ε γ ε ί η α η α π φ η ε λ π π ε ξ ε ζ ί α ) 2. Γπν (2) θωηνγξαθίεο 3. Α λ η ί γ ξ α θ ν ε θ θ α ζ α ξ η ζ η η θ ν ύ ζ ε κ ε η ώ κ α η ν ο η ε ο α ξ κ ό δ η α ο Γ. Ο. Τ. ( η ε ι ε π η α ί ν π ν η θ ν λ ν κ η θ ν χ έ η ν π ο ) 4. Α λ η ί γ ξ α θ ν δ ε ι η ί ν π α ζ η π λ ν κ η θ ή ο η α π η ό η ε η α ο ζ ε ω ξ ε κ έ λ ν γ η α η ε γ λ ε ζ η ό η ε η ά η ν π α π ό Γ ε κ ό ζ η α Α ξ ρ ή 5. Π ξ ό ζ θ α η ν π η ζ η ν π ν η ε η η θ ό ν η θ ν γ ε λ ε η α θ ή ο θ α η ά ζ η α ζ ε ο 6. Έ γ γ ξ α θ ν δ ε κ ό ζ η α ο α ξ ρ ή ο ή π π ε ξ ε ζ η ώ λ ή ι ν γ α ξ η α ζ κ ώ λ ν ξ γ α λ η ζ κ ώ λ θ ν η λ ή ο ω θ έ ι ε η α ο, α π ό η ν ν π ν ί ν λ α π ξ ν θ ύ π η ε η ν η ό π ν ο κ ό λ η κ ε ο θ α η ν η θ ί α ο η ν π. 7. Βεβ α ί ω ζ ε ζ π ν π δ ώ λ 8. Φ ν η η ε η η θ ή η α π η ό η ε η α ( π ξ σ η φ η π π ε θ α η α λ η ί γ ξ α θ ν ) Οη θνηηεηέο α ι ι ν δ α π ν ί π π φ η ξ ν θ ν η η ν π Τ π ν π ξ γ ε ί ν π Π α η δ ε ί α ο θ α η Θ ξ ε ζ θ ε π κ ά η σ λ, Α ζ ι ε η η ζ κ ν χ θ α η Π ν ι η η η ζ κ ν χ, πξνζθνκίδνπλ βεβαίωζε ππνηξνθίαο γηα ην ηξέρνλ αθαδεκαϊθό έηνο.

2 Κ.Τ.Α. Φ5/68535/Β3/ , Φ.Δ.Κ. 1965/ Ά π θ π ο 1 Γ η θ α η ν ύ ρ ν η δ ωξ ε ά λ ζ ί η η ζ ε ο 1. Με ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζεο δ η θ α η ν χ ρ ν η δ σ ξ ε ά λ ζ ί η η ζ ε ο ε ί λ α η : α. Οη ε λ ε ξ γ ν ί θ ν η η ε η έ ο ησλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ (Α.Δ.Ι.) ηεο εκεδαπήο, η ν π π ξ ψ η ν π, δ ε χ η ε ξ ν π θ α η η ξ ί η ν π θ χ θ ι ν π ζ π ν π δ ψ λ, φ π σ ο ν ξ ί δ ν λ η α η ζ η ν ά ξ ζ ξ ν 2 η ν π λ / ( Α ), εθφζνλ δ ε λ είλαη ήδε θάηνρνη πηπρίνπ, κεηαπηπρηαθνύ ή δηδαθηνξηθνύ ηίηινπ αληίζηνηρα. β. (i) Ο η ε γ γ ε γ ξ α κ κ έ λ ν η ωο θ η ι ν μ ε λ ν ύ κ ε λ ν η θ ν η η ε η έ ο ζ ε Α. Δ. Ι. η ε ο ε κ ε δ α π ή ο, ν η ν π ν ί ν η π ξ ν έ ξ ρ ν λ η α η α π ό ά ι ι α Α. Δ. Ι. η ε ο ε κ ε δ α π ή ο ζην πιαίζην εθπαηδεπηηθψλ ή εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπλεξγαζίαο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 36 παξάγξαθνο 2 (α) θαη (β) ηνπ λ. 4009/2011 (Α 195). (ii) Ο η ε γ γ ε γ ξ α κ κ έ λ ν η ωο θ η ι ν μ ε λ ν ύ κ ε λ ν η θ ν η η ε η έ ο ζ ε Α. Δ. Ι. η ε ο ε κ ε δ α π ή ο, ν η ν π ν ί ν η π ξ ν έ ξ ρ ν λ η α η α π ό ν κ ν η α γ ή Ι δ ξ ύ κ α η α η ε ο α ι ι ν δ α π ή ο ζην πιαίζην εθπαηδεπηηθψλ ή εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπλεξγαζίαο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 36 παξάγξαθνο 2 (α) θαη (β) ηνπ λ. 4009/2011 (Α 195). γ. Ο η θ ν η η ε η έ ο π ν π κ ε η α θ η λ ν ύ λ η α η π ξ ν ζ ωξ η λ ά α π ό έ λ α Α. Δ. Ι. ζ ε ά ι ι ν η ε ο ε κ ε δ α π ή ο, ζ ύ κ θ ωλ α κ ε η ν λ Ο ξ γ α λ η ζ κ ό η ν π Ι δ ξ ύ κ α η ν ο π ξ ν έ ι ε π ζ ε ο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 36 παξάγξαθνο 2 (ε) ηνπ λ. 4009/2011 (Α195). δ. Ο η α ι ι ν δ α π ν ί π π ό η ξ ν θ ν η η ν π Τ π ν π ξ γ ε ί ν π Π α η δ ε ί α ο, Γ η α Β ί ν π Μ ά ζ ε ζ ε ο θ α η Θ ξ ε ζ θ ε π κ ά η ωλ π ν π π ξ α γ κ α η ν π ν η ν ύ λ π ξ ν π η π ρ η α θ έ ο ζ π ν π δ έ ο ζ ε Α. Δ. Ι. η ε ο ε κ ε δ α π ή ο, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ, εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ (β)(ii) θαη(δ). 2. Π ξ ν ϋ π ν ζ έ ζ ε η ο δ ωξ ε ά λ ζ η η η δ ν κ έ λ ωλ : α. Ά γ α κ ν η θ ν η η ε η έ ο, ησλ νπνίσλ ην ε η ή ζ η ν ν η θ ν γ ε λ ε η α θ φ ε η ζ φ δ ε κ α, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα αληίζηνηρα εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα ηεο αξκφδηαο Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο (Γ.Ο.Τ.) ηνπ ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, δ ε λ ππεξβαίλεη ηηο ζ α ξ ά λ η α π έ λ η ε ρ η ι η ά δ ε ο ( ) Δ π ξ ώ πξνθεηκέλνπ γηα νηθνγέλεηα κε έλα κφλν ηέθλν. Γηα νηθνγέλεηεο κε δχν ηέθλα θαη πιένλ ην παξαπάλσ πνζφ π ξ ν ζ α π μ ά λ ε η α η θ α η ά π έ λ η ε ρ η ι η ά δ ε ο ( ) Δ π ξ ώ γ η α θ ά ζ ε η έ θ λ ν π έ ξ α λ η ν π π ξ ώη ν π. Σν αλσηέξσ δηακνξθνχκελν πνζφ π ξ ν ζ α π μ ά λ ε η α η θ α η ά η ξ ε η ο ρ η ι η ά δ ε ο ( ) Δ π ξ ώ ε θ ό ζ ν λ ν α δ ε ι θ ό ο η ν π δ η θ α η ν ύ ρ ν π θ ν η η ε η ή 2

3 ε ί λ α η ε λ ε ξ γ ό ο θ ν η η ε η ή ο η ν π π ξ ώη ν π θ ύ θ ι ν π ζ π ν π δ ώ λ. Δάλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο αδειθνί ππάγνληαη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία ην πνζφ απηφ πξνζαπμάλεηαη θαηά ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) Δπξψ γηα θαζέλαλ απφ απηνχο. β. Έ γ γ α κ ν η θ ν η η ε η έ ο, ησλ νπνίσλ ην εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα αληίζηνηρα εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα ηεο αξκφδηαο Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο (Γ.Ο.Τ.) ηνπ ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο δ ε λ ππεξβαίλεη ηηο ζ α ξ ά λ η α π έ λ η ε ρ η ι η ά δ ε ο ( ) Δ π ξ ώ. Πξνθεηκέλνπ γηα έληεθλε νηθνγέλεηα ην πνζφ απηφ π ξ ν ζ α π μ ά λ ε η α η θ α η ά π έ λ η ε ρ η ι η ά δ ε ο ( ) Δ π ξ ώ γ η α θ ά ζ ε α λ ή ι η θ ν η έ θ λ ν. γ. Ά γ α κ ν η θ ν η η ε η έ ο ά λ ω η ωλ 2 5 ε η ώλ ησλ νπνίσλ ην εηήζην αηνκηθφ εηζφδεκα, φπσο πξνθχπηεη απφ ην αληίζηνηρν εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ηεο αξκφδηαο Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο (Γ.Ο.Τ.) ηνπ ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, δ ε λ ππεξβαίλεη ηηο ε ί θ ν ζ η π έ λ η ε ρ η ι η ά δ ε ο ( ) Δ π ξ ώ. 3. Ω ο ε η ή ζ η ν ν η θ ν γ ε λ ε η α θ φ ε η ζ φ δ ε κ α λ ν ε ί η α η η ν ζ π λ ν ι η θ φ ε η ή ζ η ν θ ν ξ ν ι ν γ ν χ κ ε λ ν, πξαγκαηηθφ ή ηεθκαξηφ, θαζψο θαη ην απαιιαζζφκελν ή θνξνινγνχκελν κε εηδηθφ ηξφπν εηζφδεκα η ν π ί δ η ν π η ν π θ ν η η ε η ή, η σ λ γ ν λ έ σ λ η ν π θ α η η σ λ α λ ή ι η θ σ λ α δ ε ι θ ψ λ η ν π α π φ θ ά ζ ε π ε γ ή. Πξνθεηκέλνπ γηα έγγακν θνηηεηή, σο εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα λνείηαη ην ζπλνιηθφ εηήζην θνξνινγνχκελν πξαγκαηηθφ ή ηεθκαξηφ, θαζψο θαη ην απαιιαζζφκελν ή θνξνινγνχκελν κε εηδηθφ ηξφπν εηζφδεκα ησλ ηδίνπ, ηνπ/ηεο ζπδχγνπ ηνπ/ηεο θαη ησλ αλειίθσλ ηέθλσλ ηνπ απφ θάζε πεγή. 4. Σ α θ α η ά π ε ξ ί π η σ ζ ε δ η α κ ν ξ θ ν χ κ ε λ α π ν ζ ά κ ε η ψ λ ν λ η α η θ α η ά 10%, φ η α λ ν η δ η θ α η ν χ ρ ν η θ ν η η ε η έ ο θ α η ν η θ ν χ λ κ φ λ η κ α ζ η ν Γ ή κ ν π ν π έ ρ ε η η ε λ έ δ ξ α η ε ο ε Λ έ ζ ρ ε ή η ν Ί δ ξ π κ α, εάλ ζε απηφ δελ ιεηηνπξγεί Λέζρε. 5. Σν χςνο ηνπ εηήζηνπ νηθνγελεηαθνχ ή αηνκηθνχ εηζνδήκαηνο δελ απνηειεί θξηηήξην παξνρήο δσξεάλ ζίηηζεο ζηνλ θνηηεηή, φηαλ ν ίδηνο, αλεμαξηήηνπ ειηθίαο, ή έλαο εθ ησλ γνλέσλ ηνπ εάλ είλαη άγακνο θάησ ησλ 25 εηψλ, ή ν/ε ζχδπγνο ηνπ/ηεο εάλ είλαη έγγακνο, εηζπξάηηεη επίδνκα αλεξγίαο. 6. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν δ η θ α η ν ύ ρ ν ο θ ν η η ε η ή ο ή / θ α η ν η γ ν λ ε ί ο η ν π ή ν/ε ζχδπγνο ηνπ/ηεο, εθφζνλ απηφο είλαη έγγακνο, δελ π π ν ρ ξ ε ν ύ λ η α η ζ η ε λ π π ν β ν ι ή θ ν ξ ν ι ν γ η θ ή ο δ ή ι ω ζ ε ο, π π ν β ά ι ι ν π λ π π ε ύ ζ π λ ε δ ή ι ω ζ ε η ν π λ / ( Α 7 5 ) π ε ξ ί κ ε π π ν ρ ξ έ ω ζ ε ο π π ν β ν ι ή ο δ ή ι ω ζ ε ο. 7. Η Λέζρε ή ε Δπηηξνπή Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο ηνπ Ιδξχκαηνο, εάλ ζε απηφ δελ ιεηηνπξγεί Λέζρε, κπνξεί λα δεηά θαη άιια, θαηά ηελ θξίζε ηεο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνθαλζεί αλ δηθαηνχηαη ή φρη ζίηηζεο. 8. Αλ ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Ιδξχκαηνο απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 63 ηνπ λ. 4009/2011 (Α 195), δ ε λ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ζίηηζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ θνηηεηψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο θαηεγνξίεο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο, 3

4 ηφηε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Λέζρεο ή ε Δπηηξνπή Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο ηνπ Ιδξχκαηνο, εάλ δελ πθίζηαηαη Λέζρε, ρ ν ξ ε γ ε ί ηελ πξνβιεπφκελε ζην άξζξν 6 ηεο παξνχζεο ε η δ η θ ή η α π η φ η ε η α θ α η ά π ξ ν η ε ξ α η φ η ε η α ζ ε φ ζ ν π ο ε κ π ί π η ν π λ ζ η η ο θ α η σ η έ ξ σ α λ α θ ε ξ φ κ ε λ ε ο θ α η ε γ ν ξ ί ε ο. 9. α) Φ ν η η ε η έ ο π ν π ε ί λ α η π ν ι ύ η ε θ λ ν η, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1910/1944 (Α 229), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3454/2006 (Α 75), θαη ηέθλα απηψλ. Η πνιπηεθληθή ηδηφηεηα δηαηεξείηαη ηζνβίσο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3454/2006 (Α 75). β) Φ ν η η ε η έ ο π ν π θ έ ξ ν π λ η ε λ η δ η ό η ε η α η ν π γ ν λ έ α ή η ν π η έ θ λ ν π π ν ι π κ ε ι ν ύ ο ν η θ ν γ έ λ ε η α ο κε ηξία δψληα ηέθλα απφ λφκηκν γάκν ή λνκηκνπνηεζέληα ή λνκίκσο αλαγλσξηζζέληα ή πηνζεηεζέληα. γ) Φ ν η η ε η έ ο κ ε α δ ε ι θ ό ή α δ ε ι θ ή, ε λ ε ξ γ ό θ ν η η ε η ή η ν π π ξ ώ η ν π θ ύ θ ι ν π ζ π ν π δ ώ λ, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηνπ λ. 4009/2011 (Α 195), εθφζνλ δελ είλαη ήδε θάηνρνο πηπρίνπ, κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ, πνπ θνηηά ζε Παλεπηζηήκην ή Σ.Δ.Ι. ή ζηηο Αλψηαηεο Δθθιεζηαζηηθέο Αθαδεκίεο ή ζηελ Αλψηαηε ρνιή Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.), θαζψο θαη ζηηο Αλψηεξεο ρνιέο Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ δηαθνξεηηθήο πφιεο ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ησλ γνλέσλ ηνπο. δ) Α π ν ξ θ α λ η ζ ζ έ λ η ε ο θ ν η η ε η έ ο α π ό η ν λ έ λ α ή θ α η α π ό η ν π ο δ ύ ν γ ν λ ε ί ο, ε θ ό ζ ν λ δ ε λ έ ρ ν π λ π π ε ξ β ε ί η ν 2 5 ν έ η ν ο η ε ο ε ι η θ ί α ο η ν π ο. ε) Φ ν η η ε η έ ο π ν π θ έ ξ ν π λ η ε λ η δ η ό η ε η α η ν π η έ θ λ ν π ά γ α κ ε ο κ ε η έ ξ α ο κ ε η ν π ι ά ρ η ζ η ν λ έ λ α κ ε α λ α γ λ ω ξ η ζ ζ έ λ η έ θ λ ν, η ν ν π ν ί ν ή η α ν π ν ί α δ ε λ έ ρ ν π λ π π ε ξ β ε ί η ν 2 5 ν έ η ν ο η ε ο ε ι η θ ί α ο η ν π ο. ζη) Φ ν η η ε η έ ο κ ε γ ν λ ε ί ο, η έ θ λ α, α δ έ ι θ η α, ζ π δ ύ γ ν π ο π ν π ε ί λ α η η π θ ι ν ί ή θ ω θ ά ι α ι ν η ή λ ε θ ξ ν π α ζ ε ί ο, π ν π π π ν β ά ι ι ν λ η α η ζ ε α η κ ν θ ά ζ α ξ ζ ε ή π ά ζ ρ ν π λ α π ό κ π ϊ θ ή δ π ζ η ξ ν θ ί α D u c h e n n e ή α λ ή θ ν π λ ζ η ε λ θ α η ε γ ν ξ ί α α η ό κ ω λ ε η δ η θ ώ λ α λ α γ θ ώ λ ε π ε η δ ή έ ρ ν π λ θ η λ ε η η θ ά π ξ ν β ι ή κ α η α ν θ ε η ι ό κ ε λ α ζ ε α λ α π ε ξ ί α ά λ ω η ν π 6 7 %. δ) Ο η π ά ζ ρ ν λ η ε ο α π ό η η ο ζ ν β α ξ έ ο α ζ ζ έ λ ε η ε ο π ν π π ξ ν β ι έ π ν λ η α η ζ η η ο δ η α η ά μ ε η ο η ν π ά ξ ζ ξ ν π 3 5 η ν π λ / ( Α ). ε) Φ ν η η ε η έ ο π ν π θ έ ξ ν π λ η ε λ η δ η ό η ε η α η ν π η έ θ λ ν π ζ ύ κ α η ν ο η ξ ν κ ν θ ξ α η ί α ο, ό π ω ο ν ξ ί δ ε η α η ζ η ε λ π α ξ ά γ ξ α θ ν 1 η ν π ά ξ ζ ξ ν π 1 η ν π λ / ( Α ) θ α η δ ε λ έ ρ ν π λ π π ε ξ β ε ί η ν 2 5 ν έ η ν ο η ε ο ε ι η θ ί α ο η ν π ο. 4

5 Ά π θ π ο 2 Δ ω π ε ά ν ζ ί η ι ζ η θ ο ι η η η ώ ν 1. Σν ζπζζίηην παξέρεηαη θαζεκεξηλά ζην εζηηαηφξην ηεο Λέζρεο ή ηνπ Ιδξχκαηνο, εάλ ζε απηφ δελ ιεηηνπξγεί Λέζρε, κε ηελ επίδεημε ηεο εηδηθήο ηαπηφηεηαο κε ηελ νπνία εθνδηάδεηαη ν δηθαηνχρνο θνηηεηήο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζεο. Σν ζπζζίηην πεξηιακβάλεη πξσηλφ, γεχκα θαη δείπλν, ε ζχζηαζε ησλ νπνίσλ πξνθχπηεη απφ ην εβδνκαδηαίν πξφγξακκα πνπ θαηαξηίδεηαη απφ εηδηθή γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ππνεπηηξνπή, πνπ ζπγθξνηείηαη απφ ην Γ.. ηεο Λέζρεο, ζηελ νπνία νη θνηηεηέο εθπξνζσπνχληαη θαηά ην ήκηζπ ηνπιάρηζηνλ ησλ κειψλ ηεο. Σν εβδνκαδηαίν πξφγξακκα ζίηηζεο εγθξίλεηαη θαη αλαθνηλψλεηαη ζηνπο θνηηεηέο απφ ηελ Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ θαη Πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Λέζρεο. Δάλ ζην Ίδξπκα δελ πθίζηαηαη Λέζρε ην εβδνκαδηαίν πξφγξακκα θαηαξηίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Φνηηεηηθνχ Δζηηαηνξίνπ. Η αλσηέξσ επηηξνπή είλαη πεληακειήο θαη απαξηίδεηαη απφ έλαλ θαζεγεηή ηνπ Ιδξχκαηνο, ηνλ πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο, ην γξακκαηέα ηνπ Ιδξχκαηνο θαη δχν εθπξφζσπνπο ησλ θνηηεηψλ, νη νπνίνη θάζε αθαδεκατθφ έηνο ππνδεηθλχνληαη, κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, εθ πεξηηξνπήο απφ ηνλ θνηηεηηθφ ζχιινγν έθαζηεο ζρνιήο ηνπ ηδξχκαηνο. Η πξάμε ζπγθξφηεζεο ηεο επηηξνπήο εθδίδεηαη απφ ηνλ πξχηαλε - πξφεδξν ηνπ νηθείνπ Ιδξχκαηνο πξηλ ηελ ιήμε έθαζηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο θαη ηζρχεη γηα ην επφκελν αθαδεκατθφ έηνο. 2. Αξκφδηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θνηηεηηθνχ εζηηαηνξίνπ είλαη ε Λέζρε ηνπ Ιδξχκαηνο ή ην ίδην ην Ίδξπκα, αλ ζε απηφ δελ ιεηηνπξγεί Λέζρε. Σν Ίδξπκα ή ε Λέζρε ηνπ δχλαηαη λα αλαζέηεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θνηηεηηθνχ εζηηαηνξίνπ ζε αλάδνρν. Η δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ζπκβάζεσο κε ηελ αλαζέηνπζα Αξρή δηέπεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ππεξεζηψλ. Ά π θ π ο 3 Χ π ό ν ο ρ κ α ι η ό π ο ρ π α π ο σ ή ρ η ο ς θ ο ι η η η ι κ ο ύ ζ ς ζ ζ ι η ί ο ς Σν ζπζζίηην παξέρεηαη φιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο ζην εζηηαηφξην ηεο Λέζρεο απφ 1ε επηεκβξίνπ θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο έσο ηελ πεξάησζε ησλ εμεηάζεσλ ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ θαη δηαθφπηεηαη κφλν θαηά ηηο εκέξεο ησλ δηαθνπψλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα. Ά π θ π ο 4 Έ ν α π ξ η, δ ι α κ ο π ή κ α ι λ ή ξ η η η ρ δ ω π ε ά ν ζ ί η ι ζ η ρ 1. Η δ σ ξ ε ά λ ζ ί η η ζ ε η σ λ θ ν η η ε η ψ λ α ξ ρ ί δ ε η α π φ η ε λ ε κ έ ξ α ρ ν ξ ή γ ε ζ ε ο ζ α π η ν χ ο η ε ο ε η δ η θ ή ο η α π η φ η ε η α ο. 5

6 2. Η δ σ ξ ε ά λ ζ ί η η ζ ε θ α η ά η ε λ δ η ά ξ θ ε η α η σ λ ζ π ν π δ ψ λ δ η α θ φ π η ε η α η : α. Λ φ γ σ ζ η ξ ά η ε π ζ ε ο θ α η γ η α φ ζ ν ρ ξ φ λ ν α π η ή δ η α ξ θ ε ί. β. Λ φ γ σ δ η α θ ν π ή ο η ε ο θ ν ί η ε ζ ε ο θ α η γ η α φ ζ ν ρ ξ φ λ ν α π η ή δ η α ξ θ ε ί. Ά π θ π ο 5 Υ π ο β ο λ ή δ ι κ α ι ο λ ο γ η η ι κ ώ ν 1. Ο θ ν η η ε η ή ο π ν π ε π η ζ π κ ε ί λ α ζ η η ί δ ε η α η δ ωξ ε ά λ θ α η ε θ ό ζ ν λ π ι ε ξ ν ί η η ο π ξ ν ϋ π ν ζ έ ζ ε η ο π ν π ν ξ ί δ ν λ η α η ζ η ε λ π α ξ ν ύ ζ α α π ό θ α ζ ε, ππνβάιιεη εληφο ησλ νξηδφκελσλ πξνζεζκηψλ απφ ηελ Λέζρε ή ην Ίδξπκα, εάλ ζε απηφ δελ ιεηηνπξγεί Λέζρε, α ί η ε ζ ε γ η α η ε δ ωξ ε ά λ ζ ί η η ζ ή η ν π, ε ν π ν ί α ζ π λ ν δ ε ύ ε η α η α π α ξ α ί η ε η α α π ό η α ε μ ή ο δ η θ α η ν ι ν γ ε η η θ ά : α) Γύν θωηνγξαθίεο ηνπ θνηηεηή. β) Πξόζθαην πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο γ) Αληίγξαθν Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο ηνπ θνηηεηή ζεωξεκέλν γηα ηε γλεζηόηεηά ηνπ από Γεκόζηα Αξρή. δ) Έγγξαθν δεκόζηαο αξρήο ή ππεξεζηώλ ή ινγαξηαζκώλ νξγαληζκώλ θνηλήο ωθειείαο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη ν ηόπνο κόληκεο θαηνηθίαο ηνπ. ε) Τπεύζπλε δήιωζε ηνπ λ. 1599/1986 (Α 75) ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ γηα ηελ αθξίβεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, φπνπ ζα βεβαηψλεηαη ν ηφπνο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ, αιιά θαη ζα γίλεηαη ηδηαίηεξε κλεία ηεο γλψζεο ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ππνβνιήο αλαιεζνχο δήισζεο ή αλαθξηβψλ, ςεπδψλ ή πιαζηψλ δηθαηνινγεηηθψλ. ζη) Βεβαίωζε ηνπ νηθείνπ Ιδξύκαηνο από ηελ νπνία πξνθύπηεη ε θνηηεηηθή ηδηόηεηα ηνπ/ηεο αδειθνύ/ήο ζηελ πεξίπησζε πνπ εκπίπηεη ζηελ πεξηγξαθφκελε ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 1 θαηεγνξία ή ζηελ θαηεγνξία (γ) ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ απηνχ άξζξνπ. δ) Αληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο ηεο αξκόδηαο Γ.Ο.Τ. γηα ην εηήζην νηθνγελεηαθό ή αηνκηθό εηζόδεκα ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θνηηεηή ην ηειεπηαίν νηθνλνκηθό έηνο, εάλ εκπίπηεη ζηηο θαηεγνξίεο (α) έσο (γ) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζεο. ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη παξαιεθζεί ην εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα, πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν θνηηεηή θνξνινγηθή δήισζε ηνπ ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. ε) Βεβαίωζε επηδόηεζεο αλεξγίαο, από ην ππνθαηάζηεκα ηνπ Οξγαληζκνύ Απαζρόιεζεο Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ (ΟΑΔΓ) ζηα κεηξψα ηνπ νπνίνπ είλαη 6

7 εγγεγξακκέλνο ν ίδηνο, ν γνλέαο ηνπ ή ν/ε ζχδπγνο ηνπ, εάλ εκπίπηεη ζηελ πξνβιεπφκελε ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζεο θαηεγνξία.(όπνπ απαηηείηαη) ζ) Πηζηνπνηεηηθό ηεο Αλώηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλωλ Διιάδνο, πνπ απνδεηθλύεη ηελ πνιπηεθληθή ηδηόηεηα ηνπ θνηηεηή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.1910/1944 (Ά 229), φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.3454/2006 ( Α 75). Σν αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθφ πξνζθνκίδεηαη εάλ ν θνηηεηήο εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία (α) ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζεο.(όπνπ απαηηείηαη) η) Αληίγξαθν ηεο πξάμεο ζπληαμηνδόηεζεο πνπ απνλέκεηαη ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1897/90 (Α 120), ζεωξεκέλν γηα ηελ γλεζηόηεηα ηνπ από Γεκόζηα Αξρή. Η αλσηέξσ πξάμε πξνζθνκίδεηαη εάλ ν θνηηεηήο εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία (ε) ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζεο.(όπνπ απαηηείηαη) θ) Πηζηνπνηεηηθό Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζύκθωλα κε ην εθάζηνηε ηζρύνλ ζύζηεκα πηζηνπνίεζεο αλαπεξίαο, ην νπνίν πθίζηαηαη ελ ηζρύ θαηά ην έηνο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, εάλ ν θνηηεηήο εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία (ζη) θαη (δ) ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζεο. Αλ ην πηζηνπνηεηηθφ Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο δελ δηαζαθελίδεη ηα θηλεηηθά πξνβιήκαηα, αιιά κφλν αλαπεξία άλσ ηνπ 67%, ηφηε ζπκπιεξσκαηηθά απαηηείηαη ηαηξηθή γλσκάηεπζε απφ Γεκφζην Ννζνθνκείν, κε ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα Γηεπζπληνχ είηε Κιηληθήο Δ..Τ. ή Δξγαζηεξίνπ ή Παλεπηζηεκηαθνχ Σκήκαηνο αληίζηνηρα, πνπ ζα βεβαηψλεη φηη ε ζπγθεθξηκέλε αλαπεξία πνπ πηζηνπνηείηαη απφ ηελ Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή πξνθαιεί ή ζπλδέεηαη κε ζνβαξά θηλεηηθά πξνβιήκαηα.(όπνπ απαηηείηαη) ι) Λεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο ηνπ θνηηεηή, εάλ εκπίπηεη ζηηο θαηεγνξίεο (δ), (ε) θαη (ε) ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζεο.(όπνπ απαηηείηαη) κ) Λεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ ηνπ απνβηώζαληνο γνλέα, εάλ ν θνηηεηήο εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία (δ) ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζεο.(όπνπ απαηηείηαη) Ά π θ π ο 6 Έ λ ε γ σ ο ρ δ ι κ α ι ο λ ο γ η η ι κ ώ ν 1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Λέζρεο ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη αλαθνηλψλεη ηα νλφκαηα ησλ δηθαηνχρσλ ηα νπνία αλαξηψληαη ζε πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ή/θαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Ιδξχκαηνο ηνπο. Δάλ ζην Ίδξπκα δελ ιεηηνπξγεί Λέζρε, αξκφδηα λα δηελεξγήζεη ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ είλαη ε Δπηηξνπή Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο πνπ απαξηίδεηαη απφ ηνλ πξχηαλε - πξφεδξν ηνπ νηθείνπ Ιδξχκαηνο, σο πξφεδξν, ηνπο θνζκήηνξεο - δηεπζπληέο ησλ ζρνιψλ ηνπ Ιδξχκαηνο θαη έλαλ εθπξφζσπν ησλ θνηηεηψλ θάζε ζρνιήο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, νη νπνίνη ππνδεηθλχνληαη απφ ηνπο θνηηεηηθνχο ζπιιφγνπο ησλ ζρνιψλ ηνπ Ιδξχκαηνο. Η πξάμε ζπγθξφηεζεο ηεο επηηξνπήο εθδίδεηαη απφ ηνλ πξχηαλε- πξφεδξν ηνπ νηθείνπ Ιδξχκαηνο πξηλ ηελ ιήμε έθαζηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο θαη ηζρχεη γηα ην επφκελν αθαδεκατθφ έηνο. ηνπο δηθαηνχρνπο ρνξεγείηαη εηδηθή ηαπηφηεηα ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη απαξαίηεηα ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ θνηηεηή, ε ζρνιή ζηελ νπνία θνηηά θαη ην αθαδεκατθφ έηνο γηα ην νπνίν ρνξεγείηαη θαη επηθνιιάηαη ζ απηήλ ε θσηνγξαθία ηνπ θνηηεηή. ην πίζσ κέξνο ηεο ηαπηφηεηαο γίλεηαη θάζε αθαδεκατθφ έηνο ε αλαλέσζε απηήο. 7

8 2. ε π ε ξ ί π η σ ζ ε α π ψ ι ε η α ο η ε ο η α π η φ η ε η α ο, ν θ ν η η ε η ή ο ν θ ε ί ι ε η λ α π π ν β ά ι ε η ζ ρ ε η η θ ή δ ή ι σ ζ ε ζ η ε Λ έ ζ ρ ε ή ζ η ε Γ η ε χ ζ π λ ζ ε Φ ν η η ε η η θ ή ο Μ έ ξ η κ λ α ο η ν π Ι δ ξ χ κ α η ν ο, ε ά λ ζ ε α π η φ δ ε λ ι ε η η ν π ξ γ ε ί Λ έ ζ ρ ε, κ έ ζ α ζ ε ρ ξ ν λ η θ φ δ η ά ζ η ε κ α δ χ ν ( 2 ) ε ξ γ ά ζ η κ σ λ ε κ ε ξ ψ λ. 3. Η ρ ξ ή ζ ε η ε ο η α π η φ η ε η α ο γ ί λ ε η α η κ ό λ ν α π φ η ν θ ν η η ε η ή ζ η ν λ ν π ν ί ν ρ ν ξ ε γ ε ί η α η. Αζήλα, 03/09/2013 ΑΠΟ ΣΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΗ ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΛΔΥΗ ΟΠΑ 8

ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ: Α Ν Α Κ Ο Η Ν Ω Ζ

ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ: Α Ν Α Κ Ο Η Ν Ω Ζ ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Η Ν Ω Ζ Καινύληαη όζνη ελεξγνί θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ καο επηζπκνύλ λα ζηεγαζηνύλ δσξεάλ λα θαηαζέζνπλ ηελ ζρεηηθή αίηεζε ζηέγαζεο καδί κε όια ηα απαξαίηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ύκθσλα κε ηελ ππ αξηζ. Κ.Τ.Α. Φ5/68535/Β3/ Φ.Δ.Κ. 1965/ ησλ Τπνπξγώλ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, θαη Οηθνλνκηθώλ:

ύκθσλα κε ηελ ππ αξηζ. Κ.Τ.Α. Φ5/68535/Β3/ Φ.Δ.Κ. 1965/ ησλ Τπνπξγώλ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, θαη Οηθνλνκηθώλ: Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203223 / Fax: 210 8223360 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203223 / Fax: (+30) 210 8223360 E-mail: flesxi@aueb.gr / www.aueb.gr ύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΕΣΕΙ ΦΟΙΣΗΣΕ ΕΙΑΓΩΓΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΕΣΕΙ ΦΟΙΣΗΣΕ ΕΙΑΓΩΓΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΕΣΕΙ ΦΟΙΣΗΣΕ ΕΙΑΓΩΓΗ 2016-2017 Καλοφνται οι πρωτοετείσ φοιτητζσ του Τμήματοσ Κοινωνικήσ Διοίκηςησ και Πολιτικήσ Επιςτήμησ να καταθζςουν ή να αποςτείλουν με ταχυμεταφορική (courier)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Π.Θ. Ξάλζε

ΠΡΟ Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Π.Θ. Ξάλζε ΠΡΟ Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Π.Θ. Ξάλζε ΘΔΜΑ : Δγγξαθή Πξσηνεηψλ Φνηηεηψλ ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015 θαη ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ ζηέγαζεο θαη ζίηηζεο. ΥΔΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ για Προπτυχιακούς/-ές και Μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ για Προπτυχιακούς/-ές και Μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Ω8ΝΠ46Ψ8ΧΒ-ΙΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Γραμματεία: Ε. Χρυσοβελίδου-Τουλούπη Θεσσαλονίκη, 13.11.2014 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Α Ρ Χ Α Ι Α Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Σ η µ ε ί ω σ η : σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, ν α µ ο υ σ υ γ χ ω ρ ή σ ε τ ε τ ο γ ρ ή γ ο ρ ο κ α ι α τ η µ έ λ η τ ο ύ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 37/09 (ΦΕΚ 54 Α/1-4-2009)

Π.Δ. 37/09 (ΦΕΚ 54 Α/1-4-2009) Π.Δ. 37/09 (ΦΕΚ 54 Α/1-4-2009) Θέμα : «Καθοπιζμόρ πποϋποθέζεων - κπιηηπίων για ηη σοπήγηζη αδειών εκμεηάλλεςζηρ πεπιπηέπων ζε Πολεμιζηέρ Κύππος, Άηομα με Αναπηπία και Πολύηεκνοςρ.» Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118) Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 παξ. 11 ηνπ Ν.3966/2011(ΦΔΚ.Α 118), απφ ην αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1112 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΦΗ-5Ψ. Αζήλα, 12 Μαΐνπ 2011

ΠΟΛ: 1112 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΦΗ-5Ψ. Αζήλα, 12 Μαΐνπ 2011 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΦΗ-5Ψ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Αζήλα, 12

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΖ Βαθμόρ Αζθαλείαρ: Να διαηηπηθεί μέσπι:

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΖ Βαθμόρ Αζθαλείαρ: Να διαηηπηθεί μέσπι: Βαθμόρ Αζθαλείαρ: Να διαηηπηθεί μέσπι: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ --------- ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ----- Σαρ. Γ/λζε: Α. Παπαλδξένπ 37

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ. ΧΡΔ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΚΟΗΝΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΑΗΣΖΔΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΝΧΣΔΡΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 8:30 έσο 12:00

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ. ΧΡΔ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΚΟΗΝΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΑΗΣΖΔΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΝΧΣΔΡΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 8:30 έσο 12:00 Ν.Π.Γ.Γ. ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ αο ελεκεξώλνπκε όηη ζηηο 25/7/2014 μεθηλάεη ε ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ γηα ην πξόγξακκα «ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΣΖΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΕΧΖ» ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα:Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηωλ εηζαγνκέλωλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ην αθαδεκαϊθό έηνο 2011-12.

Θέκα:Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηωλ εηζαγνκέλωλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ην αθαδεκαϊθό έηνο 2011-12. 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ & ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΜΑΡΟΤΗ 7-9 - 2011 ΔΞΔΣΑΔΩΝ - ΣΜΖΜΑ Β Αξ.Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς δ ε κ α τ έ σ σ ε ρ ι ς ( 1 4 ) τ ο υ μ ή ν α Ο κ τ ω β ρ ί ο υ, η μ έ ρ α Τ ε τ ά ρ τ η, τ ο υ έ τ ο υ ς δ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΣΔ ΛΤΚΔΙΧΝ

ΟΓΗΓΙΔ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΣΔ ΛΤΚΔΙΧΝ ΟΓΗΓΙΔ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΣΔ ΛΤΚΔΙΧΝ Οη Γηεπζπληέο ησλ Λπθείσλ, νη θαζεγεηέο θαη νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο (ΚΔΤΠ), πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη γηα ηελ ελεκέξσζή θαη ηελ παξνρή θάζε βνήζεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Nα ζηαλεί και με e-mail ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 29-12- 2005

Nα ζηαλεί και με e-mail ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 29-12- 2005 Nα ζηαλεί και με e-mail ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 29-12- 2005 ΓΔΝ.ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Απιθ.Ππωη.1122028/8991/0016 1) ΓΙΔΤΘΤΝΗ 12 η (ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ) ΣΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

1. Πνιύηεθλνη γνλείο θαη ηέθλα πνιπηέθλσλ (παξ.1 εδ.α άξζξνπ 1 λ. 3282/2004).

1. Πνιύηεθλνη γνλείο θαη ηέθλα πνιπηέθλσλ (παξ.1 εδ.α άξζξνπ 1 λ. 3282/2004). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ & ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΑΝΩΣ.ΔΚΠ/Η ----- Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003)

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) ΘΑΡΑΘΔΖ... ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΩ... ΓΗΛΩΗ Αρηζκ. Ξρφηοθόιιοσ... Αρηζκ. Κεηρώοσ... Ζκεροκελία:... 200.. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) αξαιήπηεο ηεο δήιωζεο:

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplace

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplace ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplac Δηεπξύλεη ηε θιάζε ηωλ ζεκάηωλ γηα ηα νπνία κπνξεί λα επηηεπρζεί ε κεηάβαζε από ην πεδίν ηνπ ρξόλνπ ζην πεδίν ηεο ζπρλόηεηαο. Παξέρεη ηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έθζεζεο είλαη ε θάιπςε ησλ ππεξεζηψλ ησλ πξαθηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4989-ΜΘΣ ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ. Άρθρο 1 Γενικά

ΑΔΑ: Β4989-ΜΘΣ ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ. Άρθρο 1 Γενικά ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ------- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΟΜΟΓΔΝΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ Β ------- Σαρ. Γ/λζε : Αλδξέα Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ. Πφιε : 15180 -

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΖ Βαθμόρ Αζθαλείαρ: Να διαηηπηθεί μέσπι:

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΖ Βαθμόρ Αζθαλείαρ: Να διαηηπηθεί μέσπι: Βαθμόρ Αζθαλείαρ: Να διαηηπηθεί μέσπι: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ --------- ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Α ----- Σαρ. Γ/λζε: Α. Παπαλδξένπ 37

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα