a wordlist for Odyssey 20 (Jan. 09) meet in assembly; speak in the assembly; speak ἀγορεύω ἀγορητής ἀγρέω ἀθεμίστιος αἰδέομαι αἰετός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "a wordlist for Odyssey 20 (Jan. 09) meet in assembly; speak in the assembly; speak ἀγορεύω ἀγορητής ἀγρέω ἀθεμίστιος αἰδέομαι αἰετός"

Transcript

1 a wordlist for Odyssey 20 (Jan. 09) ἆ ἀγαίομαι ἄγε ἀγείρω ἀγελαῖος Ἀγέλαος ἀγήνωρ ἀγινέω ἀγνοέω ἁγνός ἀγοράομαι ἀγορεύω ἀγορή ἀγορητής ἀγρέω ἄγχι ἀγχίμολος ἄγω ἀδέψητος ἀεί ἀεικέλιος ἀεικής ἀεικία ἀέκων ἀθεμίστιος ἀθέσφατος Ἀθήνη αἰγλήεις αἰδέομαι Ἀΐδης αἰδώς αἰετός αἴθε αἴθουσα αἴθω αἷμα αἱμοφόρυκτος αἴξ αἰόλλω αἰπόλιον αἰπόλος αἱρέω ἀϊστόω αἰτέω αἰτιάομαι αἰτίζω αἶψα ἀκάματος ἀκαχμένος ἀκέων ἀκηδής ἀκήν ἀκούω ἀλάλημαι ἀλάομαι ἄλγος ἀλέγω ἀλείατα ἀλείτης ἀλέομαι ἀλετρίς ἀλέω ἀλήτης ah! be indignant at come on! bring together belonging to a herd a suitor courageous lead; bring not to recognize pure; chaste meet in assembly; speak in the assembly; speak speak assembly; place of assembly speaker take near coming near (neut. adv. near) drive untanned ever; always shabby; wretched unseemly; hard outrage; injury unwilling lawless unutterable; awful; vast Athena dazzling; radiant revere The Unseen reverence eagle (particle used to express a wish) porch; veranda set on fire blood defiled with blood goat shift rapidly to and fro herd of goats goatherd take make unseen; destroy ask accuse ask or beg quickly untiring sharp-edged silently neglected silently listen; hear wander wander pain have a care coarse wheat meal sinner avoid; shun female slave who grinds wheat grind wanderer

2 ἄλκιμος ἀλλά ἀλλήλων ἀλλοδαπός ἄλλος ἀλλότριος ἄλοχος ἄλσος ἀλφάνω ἄλφιτον ἅμα ἀμαλός ἀμμορίη ἀμύμων ἀμφικαλύπτω ἀμφικύπελλος ἀμφιμάομαι Ἀμφίνομος ἀμφιπολεύω ἀμφιπονέομαι ἀμφότερος ἄμφω ἄν ἀνά ἀναγκαῖος ἀναιδής ἀναιρέω ἀναίτιος ἀνακαίω ἄναξ ἀναρπάζω ἀνάσσω ἁνδάνω ἀνεκτός ἀνερείπομαι ἀνέχω ἀνήρ ἄνθρωπος ἀνία ἀνιάω ἀνίστημι ἄντηστις ἀντί ἀντίβιος ἀντίθεος Ἀντίνοος ἀντίος ἄντρον ἄνωγα ἄξιος ἀολλής ἀπαμείβομαι ἅπας ἀπειλέω ἄπειμι (1) ἀπέχω ἀπό Ἀπόλλων ἀποπέμπω ἄποτμος ἄρα ἀργός ἀρείων Ἄρης ἀριστερός stout; brave but one another foreign another belonging to another wife grove bring in; fetch barley with soft; weak what is not fated noble; excellent enwrap; enfold double cup wipe all round a suitor busy oneself about attend to; provide for both both modal particle up necessary shameless take up guiltless light up king snatch away; carry off be king please; gratify bearable; tolerable snatch up and carry off hold up man human being grief; distress annoy cause to stand up confronting opposite; instead of (etc.) opposing force to force; hostile like the gods a suitor opposite cave command worthy all together; in throngs answer all the; the whole threaten be absent hold back from from son of Zeus and Leto send away ill-starred then (etc.) bright or swift better son of Zeus and Hera left

3 ἄριστος ἄρουρα ἅρπυια Ἄρτεμις ἀρτύω ἄρχω ἄσβεστος ἄσπετος ἀστερόεις ἄστυ ἄσχετος ἀτάρ ἀτάσθαλος ἀτέμβω ἀτιμάζω ἀτιμάω αὖ αὐδάω αὖθι αὐλή αὖτε αὐτίκα αὐτός αὔτως ἀφαυρός ἀφικάνω ἀφικνέομαι ἀφραίνω Ἀφροδίτη ἄφρων Ἀχαιός ἀχάριστος ἀχεύω ἄχθος ἀχλύς ἄχος ἄψ ἀψόρροος βαίνω βάλλω βασιλεύς βέλος βία βλέφαρον βοείη βουκόλος βουλή βούλομαι βοῦς βροντάω βροντή βυσσοδομεύω γαῖα γαμέω γάμος γάρ γαστήρ γε γείνομαι γελάω γέλως γενεά γένος γέρας γεύω best land storm-gust or Harpy daughter of Zeus annd Leto; goddess of hunting prepare; make ready start; lead inextinguishable unspeakable; countless starry town ungovernable; resistless but or meanwhile reckless maltreat; afflict dishonour dishonour again speak on the spot; here; there courtyard; court; hall again at once self; same; him just so; in vain feeble reach arrive be foolish daughter of Zeus and wife of Hephaestus foolish Achaean ungracious; unpleasant grieve burden or load mist pain or trouble backwards; again back-flowing go throw king missle; arrow force eyelid ox-hide (shield) herdsman plan want bull or ox or cow thunder thunder ponder deeply earth marry marriage or wedding for (etc.) stomach at least (etc.) be born (pass.) or give birth (mid.) laugh laughter race or family line; one s birth race or family line gift (of honour) give a taste (act.); taste (mid.)

4 γηθέω γίγνομαι γιγνώσκω γλαυκῶπις γλυκερός γναθμός γόνυ γόος γυνή δαίμων δαίνυμι δαίς (δαιτός) δαίω (1) δάκρυον δακρύω δάμαρ Δαμαστορίδης δαρθάνω δατέομαι δάω δέ δειδίσκομαι δειλός δειπνέω δεῖπνον δέμας δέμνιον δεξιτερός δέπας δέχομαι δέω δή δῆλος δήμιος δῆμος (2) δήν διάγω διακρίνω διαμπερές διατρίβω δίδωμι διέκ δίεμαι δίκαιος δῖος δίφρος δμωιή δμώς δοκέω δόμος δόρπον δρηστήρ δυάω δύναμις δύο δυσμενέων δύσμορος δύστηνος δύω δώδεκα δῶμα δῶρον ἕ ἐάω ἐγείρω rejoice become recognize bright-eyed sweet or pleasant jaw knee weeping woman superhuman power give a meal (mid. partake) meal set on fire tear cry wife son of Damastor = Agelaus (a suitor) sleep divide get to know but (etc.) greet or welcome cowardly; miserable; wretched make a meal principal meal bodily frame bedstead right cup receive tie now; in fact clear belonging to the people; public community or people for a long time carry over separate one from another; decide right through rub hard; spend; delay give through speed; hasten just resplendent chariot or seat female slave male slave think; seem house evening meal labourer plunge in misery power two bearing ill-will ill-fated wretched enter; sink twelve house gift him; her; it leave alone or allow rouse

5 ἐγρηγορόων ἐγρήσσω ἔγχος ἐγώ ἔδω ἐθέλω εἰ εἶδος εἴδωλον εἴκελος εἴκοσι εἰλύω εἷμα εἰμί εἶμι εἶπον εἷς εἰς εἰσαφικνέομαι ἐίσκω εἰσοράω ἐκ ἕκαστος ἑκατηβόλος ἑκατόμβη ἐκεῖνος ἕκητι ἐκπέμπω ἐκτός ἐλαύνω ἔλδομαι ἐλεαίρω ἑλίσσω ἔλπω ἐμός ἐμπάζομαι ἔμπαιος ἔμπης ἔμπλεος ἐμπλήγδην ἐν ἔνδον ἔνερθε ἐνεύδω ἔνθα ἐνθάδε ἐνιπή ἐνίπτω ἕννυμι ἐνταῦθα ἐντός ἐξάγω ἐξαναφανδόν ἐξαπόλλυμι ἔξειμι (2) ἐξέρχομαι ἐξικνέομαι ἔοικα ἑορτή ἑός ἐπεγείρω ἐπεί ἔπειτα ἐπέοικε ἐπεύχομαι awake watch spear I eat want if appearance phantom like twenty enfold; enwrap clothing be go say one to arrive at make or deem like look at out each far-darting (epithet of Apollo) great sacrifice that by aid of send out outside drive long for pity turn round; roll cause to hope; hope (mid.) my care about knowing or practised in nevertheless or for sure quite full madly or rashly in within beneath or below sleep in or on there or where here rebuke; abuse scold or revile clothe here or there within or inside lead out openly destroy utterly go out go forth from reach or arrive resemble; seem; be fitting feast or festival his (Lat. suus) awaken or rouse up when or since then be like or (impers.) it is proper pray or make a vow to a deity

6 ἐπέχω ἐπήν ἐπί ἐπιβουκόλος ἐπιδινέω ἐπιέννυμι ἐπικλώθω ἐπιλανθάνομαι ἐπίμαστος ἐπινέμω ἐπιρρώομαι ἐπισεύω ἐπίσταμαι ἐπιτρέχω ἕπομαι ἔπος ἐρατεινός ἐργάζομαι ἔργον Ἔρεβος ἐρεείνω ἐρεθίζω ἐρίγδουπος ἐρικυδής Ἐρινύς ἔρις ἕρκος ἔρομαι ἐρύκω ἐρύω ἔρχομαι ἐρῶ ἐσθίω ἐσθλός ἔσθω ἑστία ἐσχάρα ἑταῖρος ἕτερος ἔτι ἑτοῖμος εὔδμητος εὕδω ἐυκνήμις Εὔμαιος εὐνάζω εὐνή Εὐπείθης εὐπλόκαμος εὐποίητος Εὐρύκλεια Εὐρύμαχος εὐρυμέτωπος Εὐρυνόμη ἐύς εὐσταθής εὖτε εὐφραίνω εὐφροσύνη εὔχομαι ἐφανδάνω ἐφίημι ἐφοράω ἔχω Ζεύς hold upon when on or upon herdsman whirl or swing round (in mid. of cogitation) put on besides or over spin upon or assign (of the Fates) forget sought out or brought in allot or distribute apply one s strength to set on; speed know how to; understand run upon or at follow word lovely work; make; do deed name of the infernal Shades (son of Chaos) inquire provoke thundering (epithet of Zeus) very famous; splendid Fury (later Allecto or Tisiphone or Megaera) strife fence ask restrain; confine drag or draw go will say eat good eat hearth hearth companion one of two; another still ready well-built sleep well-greaved faithful swineherd put to bed bed father of Antinous fair-tressed well-made nurse of Odysseus a suitor broad-fronted housekeeper of Penelope good well-based; steadfast when gladden good cheer pray or vow; boast please or be grateful to send to look upon; visit hold son of Cronus and Rhea

7 ζόφος ζώω ἦ ἤ ἠδέ ἤδη ἡδύς ἠέλιος ἠερόεις ἦκα ἧμαι ἦμαρ ἡμέτερος ἠμί ἤπιος Ἥρη ἦρι ἦτορ ἠώς θαλερός θάνατος θαρσαλέος θαυμάζω θεά θεῖος θεοειδής Θεοκλύμενος θεός θνήσκω θνητός θρόνος θυγάτηρ θύελλα θυμαλγής θυμός θύρη ἰάλλω ἰδίω ἱερεύω ἱερός ἵζω ἵημι Ἰθάκη Ἰκάριος ἱκνέομαι ἵνα ἰός ἰσόθεος ἴσος ἵστημι ἴφθιμος ἴφιος καθαίρω καθάπτω καθέζομαι καθεύδω κάθημαι καθιδρύω καί κακόξενος κακός κακότης κακόω καλός κάματος darkness or gloom live in truth or and by now or now sweet or pleasant sun cloudy; murky slightly; a little sit day our say gentle; kind sister and wife of Zeus early in the morning heart dawn blooming death bold; audacious wonder goddess divine godlike Ithacan prophet god die mortal seat; chair; throne daughter hurricane; thunderstorm heart-grieving heart door send forth sweat sacrifice holy seat or sit send island of west coast of Greece father of Penelope go; come; arrive where arrow equal to the gods equal stand valiant fat cleanse or purify fasten on; accost (in mid.) sit down lie down to sleep sit down make to sit down and; even unfortunate in guests bad evil maltreat; afflict good toil or trouble

8 κάμμορος κάνεον κάρα κατά καταβαίνω κατάγω καταδέω καταθνητός καταλέγω (2 collect) κατατίθημι κεάζω κεδνός κεῖμαι κέλευθος κελεύω κέλομαι κεράω κερδίων κέρδος κερτομία κερτόμιος κεφαλή Κεφαλλήν κῆρ (1) κῆρυξ κινέω κλαίω κλειτός κληδών κλισμός κλύω κνῖσα κοιμάω κοιρανέω κοῖτος κομάω κομίζω κορέννυμι κορέω κόρη κόσμος κραδίη κραίνω κρατερός κρέας κρήνη κρητήρ Κρονίων κτάομαι κτέαρ κτείνω κτῆμα Κτήσιππος Κύκλωψ κύντερος κύπελλον κύων κῶας λαγχάνω Λαερτιάδης λάϊνος λαῖφος λαμβάνω λαός λείπω subject to destiny or ill-fated basket head down go down lead down bind on mortal recount or relate set down split or cleave loving lie path order command mix more advantageous gain; sagacity mockery mocking head Cephallenian; name for Odysseus subjects heart attendant move weep famous news; an omen seat or chair hear fat; savour and steam that rises from burnt fat (Lat. nidor) lull act or be chief rest have abundant hair attend to; carry satisfy cleanse by sweeping girl or young woman ornament; order heart accomplish mighty flesh spring of water bowl for mixing wine with water son of Cronus acquire possessions kill possession a suitor Circle-eye shameless; outrageous drinking-cup dog fleece get son of Laertes of stone ragged garment; rags grasp people (of a leader) leave

9 λέκτρον λευγαλέος λιγύς λίην λιλαίομαι λιπαρός λουτροχόος λόχος λυσιμελής λύω λώβη μά μαῖα μακρός μάλα μαλακός μᾶλλον μαντεύομαι μάρπτω μάχομαι μέγαρον μέγας μειδάω μειλίχιος Μελανθεύς Μελάνθιος μελάνυδρος μελέδημα μέλι μέλλω μέμαα μέμονα μέν μενεαίνω μενοεικής μένος μένω μερμηρίζω μέροψ μεσόδμη μέσος μετά μεταίσσω μεταπρέπω μεταυδάω μετάφημι μετεῖπον μή μηδέ μῆδος (1) μηκέτι μῆκος μῆλον (1) μήτε μήτηρ μητίετα μῆτις μηχανάομαι μίγνυμι μιμνήσκω μιν μνάομαι μνηστήρ μοῖρα μόνος bed wretched; pitiful clear; shrill exceedingly; very much desire anointed with oil; pleasant attendant at bath ambush; band of men that relaxes the limbs (epithet of sleep) loose outrage particle used w. acc. for swearing dame; lady long or tall very soft more; rather prophesy seize fight chief room of a house; house large smile pleasing; kindly son of Dolius and brother of Melantho; a goatherd son of Dolius and brother of Melantho; a goatherd black-watered (i.e. deep) anxiety honey be about to be eager (pf. μάω) be eager (pf. μάω) on the one hand (etc.) be eager; desire abundant might remain ponder endowed with speech (? epithet of humans) mast-box; pedestal middle with (etc.) rush upon be eminent (among) speak (among) speak (among) address not (with oblique moods) nor (with oblique moods) plans; cunning; male genitals (always in pl.) no longer (with oblique moods) length or height sheep neither mother counsellor (epithet of Zeus) shrewdness; plan devise mix remind; call to mind him; her; it woo suitor due measure; portion; fate alone; only

10 μόρος μυελός μῦθος μύλη ναί ναιετάω ναίω ναῦς νεῖκος νέμεσις νέμω νέομαι νέος νέφος νήπιος νοέω νόημα νομεύς νόος νοστέω νόστιμος νῦν νύξ νωλεμές νωμάω ξεῖνος ξένιος ξίφος ξύλον ὁ ὀδάξ ὅδε Ὀδυσσεύς ὅθεν οἶδα ὀϊζυρός ὀϊζύς οἰκίον οἶκος οἰμωγή οἰνοποτάζω οἶνος οἰνοχοέω οἴομαι οἷος ὄις οἴχομαι ὄλβος ὀλίγος ὀλοός Ὀλύμπιος Ὄλυμπος ὄμνυμι ὄναρ ὄνειαρ ὄνειρος ὄνομα ὀξυόεις ὀξύς ὀπάζω ὄπις ὀπίσσω ὁπότε ὀπτάω ὅπως one s portion or lot in life; fate marrow utterance handmill truly dwell; have place dwell ship strife righteous indignation assign; distribute go or return young cloud young; foolish perceive thought herdsman or shepherd mind return home of one s nostos now night without pause distribute; handle or wield foreigner; guest or host pertaining to guest and host relationship sword wood he (etc.) with the teeth this here son of Laertes and Anticleia whence know wretched; sorrowful sorrow; grief house home wailing drink one s wine wine pour out wine think of what sort sheep go good fortune little destructive Olympian mountain seat of gods swear dream aid; good things dream name sharp sharp cause to go with watch behind when roast in what way

11 ὁράω ὀρίνω ὅρκος ὄρνις ὄρνυμι ὀρφανός ὄρχαμος ὅς ὅς ὄσσε ὄσσομαι ὅστις ὅτε ὅτι οὐ οὐδέ οὐδείς οὐδός (1) οὐκέτι οὐρανός οὖς οὔτε οὗτος ὀφθαλμός ὄφρα ὄψ ὀψέ παῖς πάλαι Πάλλας πάμπαν Πανδάρεως παννύχιος παρά παραδαρθάνω παρακλίνω παραπλάζω παρέζομαι παρειά παρέχω παρίστημι πάρος πᾶς πάσχω πατήρ πατρίς πατρώϊος παύω παχύς πέδιλον πείθω πεινάω Πείραιος πεῖσα Πεισηνορίδης πέλεια πέλω πέμπω πεντήκοντα πέπνυμαι περ περί περιίστημι περικαλλής περίφρων see stir; agitate oath bird set in motion orphan leader or chief his (Lat. suus) who (etc.) eyes look whoever when because or that not (with indicative) nor (with indicative) no one threshold no longer (with indicative) heaven ear neither this eye until or while voice late; after a long time; at last child long ago Pallas (Athena) entirely father of the nightingale all the night long beside; from sleep beside bend or turn aside drive away; derange seat oneself beside cheek furnish stand beside formerly all the; the whole suffer father fatherland hereditary stop stout sandal persuade hunger friend of Telemachus obedience Ops (father of Eurycleia) wild dove or pigeon be send fifty have good sense very or just (etc.) about stand around beautiful wise

12 πῆ Πηνελόπεια πίμπλημι πινυτή πινυτός πίνω πίων πλεῖος πλείων πλησίος πλήσσω ποθεν πόθι ποιμήν ποιπνύω Πόλυβος πολυκλήις πολύμητις πολύπλαγκτος πολύς πολύφρων πομπεύς πονέομαι πόνος πορθμεύς πορφύρεος πόρω ποτέ πότνια που ποῦ πούς πρίν πρόδομος πρόθυρον προίημι πρόκειμαι πρός προσαυδάω προσδέρκομαι προσεῖπον προσστείχω πρόσφημι πρόσωπον πρότερος προφέρω πρόφρων προχοή πτερόεις πυκινός πύματος πῦρ πυρός πω πῶς πως ῥαίνω ῥέζω ῥῆγος ῥίγιον ῥίπτω ῥυστάζω Σάμος σαρδάνιος σῆμα to where? daughter of Icarius fill wisdom wise drink fat full more near strike whence where shepherd be busy father of Eurymachus having many row-locks (epithet of ships) of many counsels tossed from shore to shore much or many of great intelligence guide; protector toil toil ferryman dark; gleaming give at some time mistress or queen somewhere; somehow; I suppose where? foot before space before the front door doorway of the chief room send forth be set before one in addition; towards address look towards address proceed to speak to face earlier bring forth earnest river s mouth winged close; dense; shrewd last fire wheat not at all; not yet how? somehow sprinkle do or perform blanket colder; worse hurl drag about island near Ithaca scornfully mark or sign

13 σίαλος Σικελός σῖτος σιωπή σκέδασις σκιερός σκύλαξ σός σπλάγχνον σπόγγος στεῖρα (2) στῆθος στόρεννυμι στρατός στυγερός στυφελίζω σύ συβώτης συναιρέω συνθέω συντίθημι σφάζω σφεῖς σχεδόθεν σχέτλιος τάπης τάφος (1) ταχύς τε τέκνον τελέω τέλος τέρας τερπικέραυνος τεύχω τῇδε τῆλε Τηλέμαχος τίθημι τιμάω τίνω τίπτε τις τίς τίω τλάω τοι τοῖος τοιόσδε τοιοῦτος τοῖχος τοκεύς τολμάω τόσος τότε τοὔνεκα τόφρα τράπεζα τραφερός τρεῖς τρήρων τρίτος τρομέω τυρός τυτθός fattened and full-grown pig Sicilian food silence scattering shadowy puppy your innards sponge a cow that has not calved chest spread army loathsome strike you swineherd take or put together run together; succeed put together; heed slaughter them near to cruel rug or carpet funeral rites quick and child; offspring bring to completion end omen hurler of the thunderbolt; delighting in thunder build here or in this way far away son of Odysseus and Penelope put honour value; honour; pay what? or why? someone who? value endure you know or in fact (etc.) of such a quality of such a quality of such a quality wall parent endure; dare of such a quantity then or at that time for that reason or therefore meanwhile table dry land three wild dove or pigeon (lit. timid) third tremble cheese little

14 τῷ ὑβρίζω ὑγρός ὕδωρ υἱός ὑλακτέω ὑλάω ὕπαρ ὑπεκπροφεύγω ὑπεκφεύγω ὑπέρ ὑπερηνορέων ὕπερθεν ὑπερμενής ὑπέρτερος ὑπερφίαλος ὕπνος ὑπό ὑποδέχομαι ὑποδύομαι ὑποσταχύομαι ὑποστορέννυμι ὑπότροπος ὗς ὕστερος ὕψι ὑψιπέτης φαίνω φάος φέρω φεύγω φήμη φημί φθίω Φιλοίτιος φίλος φόνος φράζω φρήν φρονέω φυλάσσω φύω φωνέω φώς χαίρω χαλεπαίνω χαλεπός χαλκός χεῖλος χείρ χείρων χέω χλαῖνα χράω χρύσεος χρυσόθρονος ὧ (uh) ὦδε ὧκα Ὠκεανός ὧμος ὥς ὡς Ὦψ therefore act or treat with insolence wet water son bark bark waking reality make good one s escape effect one s escape over overweening; arrogant above of exceeding might (epithet of Zeus) upper or outside heedless; reckless sleep under; by receive emerge from yield increase spread a bed returning or coming back pig later on high or aloft high-flying cause to appear light carry flee speech say cause to perish herdsman of Odysseus dear; beloved slaughter show; observe; think midriff; heart or mind understand; meditate; think guard produce utter person rejoice be angry or severe difficult bronze lip hand worse pour or heap cloak or blanket use; long for or lack golden golden-seated o! (usu. not to be translated) in this way speedily Ocean shoulder in this way in such a way son of Peisenor and father of Eurycleia

Crito vocabulary (by part of speech)

Crito vocabulary (by part of speech) Crito vocabulary (by part of speech) Greek word part of speech frequency English meaning πολύς adj. 38 much or many δίκαιος adj. 28 just καλός adj. 18 beautiful πρότερος adj. 11 earlier ἀγαθός adj. 8 good

Διαβάστε περισσότερα

CORE GREEK VOCABULARY for the FIRST TWO YEARS of GREEK at LSU

CORE GREEK VOCABULARY for the FIRST TWO YEARS of GREEK at LSU CORE GREEK VOCABULARY for the FIRST TWO YEARS of GREEK at LSU About this Vocabulary List The goal behind compiling this list of words is to provide a set of words which are likely to be a core vocabulary

Διαβάστε περισσότερα

English to Greek vocabulary in lessons 1-10

English to Greek vocabulary in lessons 1-10 English to Greek vocabulary in lessons 1-10 E to Greek vocabulary, lessons 1-10, p1 Try to remember the highlighted vocabulary! Nouns Aeneas (mythic Trojan hero said to have founded Rome) = Αἰνείας, ου,

Διαβάστε περισσότερα

The Passion of Perpetua and Felicitas. Patristic Readers, Volume 1b. Greek Text with Vocabulary and Commentary. Seumas Macdonald

The Passion of Perpetua and Felicitas. Patristic Readers, Volume 1b. Greek Text with Vocabulary and Commentary. Seumas Macdonald The Passion of Perpetua and Felicitas Patristic Readers, Volume 1b Greek Text with Vocabulary and Commentary Seumas Macdonald The Passion of Perpetua and Felicitas Greek Text with Vocabulary and Commentary

Διαβάστε περισσότερα

Archilochus 196A (West) The Cologne Epode

Archilochus 196A (West) The Cologne Epode Archilochus 196A (West) The Cologne Epode Bret Mulligan, Sasha Agins, Amelia Eichengreen, Dakota Jackson, Rachel Faulks, Zoe Fox, Nicolas Olin (Haverford College & Bryn Mawr College) Aoidoi.org* June 2012

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

ABSTRACT. This thesis is an analysis of Achilles and Andromache in Homer s Iliad

ABSTRACT. This thesis is an analysis of Achilles and Andromache in Homer s Iliad ACHILLES AND ANDROMACHE: GENDER AMBIGUITY IN MOTIF, NARRATIVE, AND FORMULA BY SEAN NICHOLAS SIGNORE UNDER THE DIRECTION OF NANCY FELSON ABSTRACT This thesis is an analysis of Achilles and Andromache in

Διαβάστε περισσότερα

A second look at the poetics of re-enactment in Ode 13 of Bacchylides

A second look at the poetics of re-enactment in Ode 13 of Bacchylides A second look at the poetics of re-enactment in Ode 13 of Bacchylides The Harvard community has made this article openly available. Please share how this access benefits you. Your story matters. Citation

Διαβάστε περισσότερα

The Shield of Achilles Iliad 18.478-608

The Shield of Achilles Iliad 18.478-608 The Shield of Achilles Iliad 18.478-608 Nicholas Swift Aoidoi.org October 2005 The construction of the shield of Achilles is one of the most fascinating sections of the Iliad. Here, while Achilles and

Διαβάστε περισσότερα

Sappho and her Brothers, and other Passages from the First Book

Sappho and her Brothers, and other Passages from the First Book Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 192 (2014) pp.1-19 [original page-divisions in bold] Sappho and her Brothers, and other Passages from the First Book Franco Ferrari Translated from the Italian

Διαβάστε περισσότερα

THE HYMNS OF ORPHEFS WHO IS ALSO CALLED ORPHEUS

THE HYMNS OF ORPHEFS WHO IS ALSO CALLED ORPHEUS THE HYMNS OF ORPHEFS WHO IS ALSO CALLED ORPHEUS IN THE ORIGINAL ANCIENT GREEK AND IN A TRANSLATION BY THOMAS TAYLOR Published 1792 to 1824 ORPHIKI YMNI - ὈΡΦΙΚΟῚ ὝΜΝΟΙ THE ORPHIC HYMNS (Gr. Ορφικοί Ύμνοι)

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

ἦ and Theory of Mind in the Iliad

ἦ and Theory of Mind in the Iliad ἦ and Theory of Mind in the Iliad RUTH SCODEL This paper addresses a word for which the LfgE article provides little actual guidance, particle requiring such extended and independent treatment. The lexicon

Διαβάστε περισσότερα

1 Healing Inscriptions and Their Public Significance

1 Healing Inscriptions and Their Public Significance Stephen P. Ahearne-Kroll The Afterlife of a Dream and the Ritual System of the Epidaurian Asklepieion Abstract: This study looks at the ways that the healing inscriptions at the Epidauran Asklepieion transfer

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL QUALIFICATIONS. Higher Classical Greek Paper I Interpretation Verse Specimen Question Paper [C015/SQP007] Time: 1 hour

NATIONAL QUALIFICATIONS. Higher Classical Greek Paper I Interpretation Verse Specimen Question Paper [C015/SQP007] Time: 1 hour [C015/SQP007] Higher Classical Greek Paper I Interpretation Verse Specimen Question Paper Time: 1 hour NATIONAL QUALIFICATIONS Answer either Section A or Section B. 50 marks are allocated to this paper.

Διαβάστε περισσότερα

English Texts and New Testament Greek Sources For Comparative Study

English Texts and New Testament Greek Sources For Comparative Study 1 English Texts and New Testament Greek Sources For Comparative Study James James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the twelve tribes which are of the Dispersion, greeting. ιακωβος θεου

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 18. The Present Imperative

Chapter 18. The Present Imperative Chapter 18 The Present Imperative 18.1 We have learned how to use a verb to make a statement (the Indicative). Now we will learn how to use a verb to give a command - the Imperative (Latin - "imperator"

Διαβάστε περισσότερα

Delectus Indelectatus

Delectus Indelectatus Delectus Indelectatus William S. Annis Aoidoi.org * March 2012 (v. 4) The poems in this collection portray the Greeks in less noble and uplifting moods. I suspect few people will have previously encountered

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 34. Nouns of the Third Declension Part 1 - Nominative, Vocative, and Genitive

Chapter 34. Nouns of the Third Declension Part 1 - Nominative, Vocative, and Genitive Chapter 34 Nouns of the Third Declension Part 1 - Nominative, Vocative, and Genitive 34.1 In earlier chapters we met the nouns and adjectives of the First and Second Declensions, which comprise the majority

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013. The Foremost Apostles Peter and Paul

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013. The Foremost Apostles Peter and Paul ΛΥΧΝΟΣ «Λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ νόμος σου καὶ φῶς ταῖς τρίβοις μου» Ψαλμ 118, 105 A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013 The Foremost Apostles Peter and Paul

Διαβάστε περισσότερα

Καί πάλιν παρά τών δύο Χορών τό πρώτον Η ζωή εν τάφω, κατετέθης Χριστέ, καί Αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσαι τήν σήν.

Καί πάλιν παρά τών δύο Χορών τό πρώτον Η ζωή εν τάφω, κατετέθης Χριστέ, καί Αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσαι τήν σήν. ΣΤΑΣΙΣ ΠΡΩΤΗ Ήχος πλ. α' 1. Η ζωή εν τάφω, κατετέθης Χριστέ, καί Αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσαι τήν σήν. 2. Η ζωή πώς θνήσκεις; πώς καί τάφω οικείς; τού θανάτου τό βασίλειον λύεις

Διαβάστε περισσότερα

Master s Thesis. Presented to

Master s Thesis. Presented to A Theology of Memory: The Concept of Memory in the Greek Experience of the Divine Master s Thesis Presented to The Faculty of the Graduate School of Arts and Sciences Brandeis University Department of

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. November 16, 2014 Matthew the Apostle and Evangelist

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. November 16, 2014 Matthew the Apostle and Evangelist Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC November 16, 2014 Matthew the Apostle and Evangelist THE MISSION OF THE STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CHURCH OF WASHINGTON

Διαβάστε περισσότερα

The Salutations to the Theotokos

The Salutations to the Theotokos Ἰερεύς: Ὑπὲρ τῶν ἐν ἀσθενείαις κατακειμένων. Ἰερεύς: Εὐξώμεθα καὶ ὑπὲρ εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς. Ἰερεύς: Καὶ ὑπέρ πάντων τῶν προαναπαυσα-μένων πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν, τῶν ἐνθάδε εὐσεβῶς κειμένων,

Διαβάστε περισσότερα

WORK IN PROGRESS ON XENOPHON S LANGUAGE. Vivienne Gray (University of Auckland)

WORK IN PROGRESS ON XENOPHON S LANGUAGE. Vivienne Gray (University of Auckland) WORK IN PROGRESS ON XENOPHON S LANGUAGE Vivienne Gray (University of Auckland) The standard work on Xenophon s language, written by Gautier in 1911, built on a strong tradition of interest in Xenophon

Διαβάστε περισσότερα

Princeton/Stanford Working Papers in Classics

Princeton/Stanford Working Papers in Classics Princeton/Stanford Working Papers in Classics Footrace, Dance, and Desire: The χορός of Danaids in Pindar s Pythian 9 Version 1.1 December 2007 Micah Y. Myers Stanford University Abstract: This paper offers

Διαβάστε περισσότερα

The holy glorious and all-praiseworthy Apostle Philip Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήµου Ἀποστόλου Φιλίππου November 14

The holy glorious and all-praiseworthy Apostle Philip Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήµου Ἀποστόλου Φιλίππου November 14 The holy glorious and all-praiseworthy Apostle Philip Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήµου Ἀποστόλου Φιλίππου November 14 Philip was born in Bethsaida beside the Sea of Galilee, as were Peter and Andrew. Instructed

Διαβάστε περισσότερα

Greek Year 1. Notes on a beginners evening class for Modern Greek

Greek Year 1. Notes on a beginners evening class for Modern Greek Notes on a beginners evening class for Modern Greek Dave Green 2007 Contents Introduction 4 Term 1 5 Alphabet and pronunciation guide 5 Numbers - Αριθµόι 6 The Week - η Εβδοµάδα 7 Articles 7 Greetings

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 17. Prepositions - Part 1

Chapter 17. Prepositions - Part 1 Chapter 17 Prepositions - Part 1 17.1 Prepositions Prepositions tell us the relation between two words - they generally tell us where something is or takes place. e.g. "The dog is in the street.", "John

Διαβάστε περισσότερα