a wordlist for Odyssey 20 (Jan. 09) meet in assembly; speak in the assembly; speak ἀγορεύω ἀγορητής ἀγρέω ἀθεμίστιος αἰδέομαι αἰετός

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "a wordlist for Odyssey 20 (Jan. 09) meet in assembly; speak in the assembly; speak ἀγορεύω ἀγορητής ἀγρέω ἀθεμίστιος αἰδέομαι αἰετός"

Transcript

1 a wordlist for Odyssey 20 (Jan. 09) ἆ ἀγαίομαι ἄγε ἀγείρω ἀγελαῖος Ἀγέλαος ἀγήνωρ ἀγινέω ἀγνοέω ἁγνός ἀγοράομαι ἀγορεύω ἀγορή ἀγορητής ἀγρέω ἄγχι ἀγχίμολος ἄγω ἀδέψητος ἀεί ἀεικέλιος ἀεικής ἀεικία ἀέκων ἀθεμίστιος ἀθέσφατος Ἀθήνη αἰγλήεις αἰδέομαι Ἀΐδης αἰδώς αἰετός αἴθε αἴθουσα αἴθω αἷμα αἱμοφόρυκτος αἴξ αἰόλλω αἰπόλιον αἰπόλος αἱρέω ἀϊστόω αἰτέω αἰτιάομαι αἰτίζω αἶψα ἀκάματος ἀκαχμένος ἀκέων ἀκηδής ἀκήν ἀκούω ἀλάλημαι ἀλάομαι ἄλγος ἀλέγω ἀλείατα ἀλείτης ἀλέομαι ἀλετρίς ἀλέω ἀλήτης ah! be indignant at come on! bring together belonging to a herd a suitor courageous lead; bring not to recognize pure; chaste meet in assembly; speak in the assembly; speak speak assembly; place of assembly speaker take near coming near (neut. adv. near) drive untanned ever; always shabby; wretched unseemly; hard outrage; injury unwilling lawless unutterable; awful; vast Athena dazzling; radiant revere The Unseen reverence eagle (particle used to express a wish) porch; veranda set on fire blood defiled with blood goat shift rapidly to and fro herd of goats goatherd take make unseen; destroy ask accuse ask or beg quickly untiring sharp-edged silently neglected silently listen; hear wander wander pain have a care coarse wheat meal sinner avoid; shun female slave who grinds wheat grind wanderer

2 ἄλκιμος ἀλλά ἀλλήλων ἀλλοδαπός ἄλλος ἀλλότριος ἄλοχος ἄλσος ἀλφάνω ἄλφιτον ἅμα ἀμαλός ἀμμορίη ἀμύμων ἀμφικαλύπτω ἀμφικύπελλος ἀμφιμάομαι Ἀμφίνομος ἀμφιπολεύω ἀμφιπονέομαι ἀμφότερος ἄμφω ἄν ἀνά ἀναγκαῖος ἀναιδής ἀναιρέω ἀναίτιος ἀνακαίω ἄναξ ἀναρπάζω ἀνάσσω ἁνδάνω ἀνεκτός ἀνερείπομαι ἀνέχω ἀνήρ ἄνθρωπος ἀνία ἀνιάω ἀνίστημι ἄντηστις ἀντί ἀντίβιος ἀντίθεος Ἀντίνοος ἀντίος ἄντρον ἄνωγα ἄξιος ἀολλής ἀπαμείβομαι ἅπας ἀπειλέω ἄπειμι (1) ἀπέχω ἀπό Ἀπόλλων ἀποπέμπω ἄποτμος ἄρα ἀργός ἀρείων Ἄρης ἀριστερός stout; brave but one another foreign another belonging to another wife grove bring in; fetch barley with soft; weak what is not fated noble; excellent enwrap; enfold double cup wipe all round a suitor busy oneself about attend to; provide for both both modal particle up necessary shameless take up guiltless light up king snatch away; carry off be king please; gratify bearable; tolerable snatch up and carry off hold up man human being grief; distress annoy cause to stand up confronting opposite; instead of (etc.) opposing force to force; hostile like the gods a suitor opposite cave command worthy all together; in throngs answer all the; the whole threaten be absent hold back from from son of Zeus and Leto send away ill-starred then (etc.) bright or swift better son of Zeus and Hera left

3 ἄριστος ἄρουρα ἅρπυια Ἄρτεμις ἀρτύω ἄρχω ἄσβεστος ἄσπετος ἀστερόεις ἄστυ ἄσχετος ἀτάρ ἀτάσθαλος ἀτέμβω ἀτιμάζω ἀτιμάω αὖ αὐδάω αὖθι αὐλή αὖτε αὐτίκα αὐτός αὔτως ἀφαυρός ἀφικάνω ἀφικνέομαι ἀφραίνω Ἀφροδίτη ἄφρων Ἀχαιός ἀχάριστος ἀχεύω ἄχθος ἀχλύς ἄχος ἄψ ἀψόρροος βαίνω βάλλω βασιλεύς βέλος βία βλέφαρον βοείη βουκόλος βουλή βούλομαι βοῦς βροντάω βροντή βυσσοδομεύω γαῖα γαμέω γάμος γάρ γαστήρ γε γείνομαι γελάω γέλως γενεά γένος γέρας γεύω best land storm-gust or Harpy daughter of Zeus annd Leto; goddess of hunting prepare; make ready start; lead inextinguishable unspeakable; countless starry town ungovernable; resistless but or meanwhile reckless maltreat; afflict dishonour dishonour again speak on the spot; here; there courtyard; court; hall again at once self; same; him just so; in vain feeble reach arrive be foolish daughter of Zeus and wife of Hephaestus foolish Achaean ungracious; unpleasant grieve burden or load mist pain or trouble backwards; again back-flowing go throw king missle; arrow force eyelid ox-hide (shield) herdsman plan want bull or ox or cow thunder thunder ponder deeply earth marry marriage or wedding for (etc.) stomach at least (etc.) be born (pass.) or give birth (mid.) laugh laughter race or family line; one s birth race or family line gift (of honour) give a taste (act.); taste (mid.)

4 γηθέω γίγνομαι γιγνώσκω γλαυκῶπις γλυκερός γναθμός γόνυ γόος γυνή δαίμων δαίνυμι δαίς (δαιτός) δαίω (1) δάκρυον δακρύω δάμαρ Δαμαστορίδης δαρθάνω δατέομαι δάω δέ δειδίσκομαι δειλός δειπνέω δεῖπνον δέμας δέμνιον δεξιτερός δέπας δέχομαι δέω δή δῆλος δήμιος δῆμος (2) δήν διάγω διακρίνω διαμπερές διατρίβω δίδωμι διέκ δίεμαι δίκαιος δῖος δίφρος δμωιή δμώς δοκέω δόμος δόρπον δρηστήρ δυάω δύναμις δύο δυσμενέων δύσμορος δύστηνος δύω δώδεκα δῶμα δῶρον ἕ ἐάω ἐγείρω rejoice become recognize bright-eyed sweet or pleasant jaw knee weeping woman superhuman power give a meal (mid. partake) meal set on fire tear cry wife son of Damastor = Agelaus (a suitor) sleep divide get to know but (etc.) greet or welcome cowardly; miserable; wretched make a meal principal meal bodily frame bedstead right cup receive tie now; in fact clear belonging to the people; public community or people for a long time carry over separate one from another; decide right through rub hard; spend; delay give through speed; hasten just resplendent chariot or seat female slave male slave think; seem house evening meal labourer plunge in misery power two bearing ill-will ill-fated wretched enter; sink twelve house gift him; her; it leave alone or allow rouse

5 ἐγρηγορόων ἐγρήσσω ἔγχος ἐγώ ἔδω ἐθέλω εἰ εἶδος εἴδωλον εἴκελος εἴκοσι εἰλύω εἷμα εἰμί εἶμι εἶπον εἷς εἰς εἰσαφικνέομαι ἐίσκω εἰσοράω ἐκ ἕκαστος ἑκατηβόλος ἑκατόμβη ἐκεῖνος ἕκητι ἐκπέμπω ἐκτός ἐλαύνω ἔλδομαι ἐλεαίρω ἑλίσσω ἔλπω ἐμός ἐμπάζομαι ἔμπαιος ἔμπης ἔμπλεος ἐμπλήγδην ἐν ἔνδον ἔνερθε ἐνεύδω ἔνθα ἐνθάδε ἐνιπή ἐνίπτω ἕννυμι ἐνταῦθα ἐντός ἐξάγω ἐξαναφανδόν ἐξαπόλλυμι ἔξειμι (2) ἐξέρχομαι ἐξικνέομαι ἔοικα ἑορτή ἑός ἐπεγείρω ἐπεί ἔπειτα ἐπέοικε ἐπεύχομαι awake watch spear I eat want if appearance phantom like twenty enfold; enwrap clothing be go say one to arrive at make or deem like look at out each far-darting (epithet of Apollo) great sacrifice that by aid of send out outside drive long for pity turn round; roll cause to hope; hope (mid.) my care about knowing or practised in nevertheless or for sure quite full madly or rashly in within beneath or below sleep in or on there or where here rebuke; abuse scold or revile clothe here or there within or inside lead out openly destroy utterly go out go forth from reach or arrive resemble; seem; be fitting feast or festival his (Lat. suus) awaken or rouse up when or since then be like or (impers.) it is proper pray or make a vow to a deity

6 ἐπέχω ἐπήν ἐπί ἐπιβουκόλος ἐπιδινέω ἐπιέννυμι ἐπικλώθω ἐπιλανθάνομαι ἐπίμαστος ἐπινέμω ἐπιρρώομαι ἐπισεύω ἐπίσταμαι ἐπιτρέχω ἕπομαι ἔπος ἐρατεινός ἐργάζομαι ἔργον Ἔρεβος ἐρεείνω ἐρεθίζω ἐρίγδουπος ἐρικυδής Ἐρινύς ἔρις ἕρκος ἔρομαι ἐρύκω ἐρύω ἔρχομαι ἐρῶ ἐσθίω ἐσθλός ἔσθω ἑστία ἐσχάρα ἑταῖρος ἕτερος ἔτι ἑτοῖμος εὔδμητος εὕδω ἐυκνήμις Εὔμαιος εὐνάζω εὐνή Εὐπείθης εὐπλόκαμος εὐποίητος Εὐρύκλεια Εὐρύμαχος εὐρυμέτωπος Εὐρυνόμη ἐύς εὐσταθής εὖτε εὐφραίνω εὐφροσύνη εὔχομαι ἐφανδάνω ἐφίημι ἐφοράω ἔχω Ζεύς hold upon when on or upon herdsman whirl or swing round (in mid. of cogitation) put on besides or over spin upon or assign (of the Fates) forget sought out or brought in allot or distribute apply one s strength to set on; speed know how to; understand run upon or at follow word lovely work; make; do deed name of the infernal Shades (son of Chaos) inquire provoke thundering (epithet of Zeus) very famous; splendid Fury (later Allecto or Tisiphone or Megaera) strife fence ask restrain; confine drag or draw go will say eat good eat hearth hearth companion one of two; another still ready well-built sleep well-greaved faithful swineherd put to bed bed father of Antinous fair-tressed well-made nurse of Odysseus a suitor broad-fronted housekeeper of Penelope good well-based; steadfast when gladden good cheer pray or vow; boast please or be grateful to send to look upon; visit hold son of Cronus and Rhea

7 ζόφος ζώω ἦ ἤ ἠδέ ἤδη ἡδύς ἠέλιος ἠερόεις ἦκα ἧμαι ἦμαρ ἡμέτερος ἠμί ἤπιος Ἥρη ἦρι ἦτορ ἠώς θαλερός θάνατος θαρσαλέος θαυμάζω θεά θεῖος θεοειδής Θεοκλύμενος θεός θνήσκω θνητός θρόνος θυγάτηρ θύελλα θυμαλγής θυμός θύρη ἰάλλω ἰδίω ἱερεύω ἱερός ἵζω ἵημι Ἰθάκη Ἰκάριος ἱκνέομαι ἵνα ἰός ἰσόθεος ἴσος ἵστημι ἴφθιμος ἴφιος καθαίρω καθάπτω καθέζομαι καθεύδω κάθημαι καθιδρύω καί κακόξενος κακός κακότης κακόω καλός κάματος darkness or gloom live in truth or and by now or now sweet or pleasant sun cloudy; murky slightly; a little sit day our say gentle; kind sister and wife of Zeus early in the morning heart dawn blooming death bold; audacious wonder goddess divine godlike Ithacan prophet god die mortal seat; chair; throne daughter hurricane; thunderstorm heart-grieving heart door send forth sweat sacrifice holy seat or sit send island of west coast of Greece father of Penelope go; come; arrive where arrow equal to the gods equal stand valiant fat cleanse or purify fasten on; accost (in mid.) sit down lie down to sleep sit down make to sit down and; even unfortunate in guests bad evil maltreat; afflict good toil or trouble

8 κάμμορος κάνεον κάρα κατά καταβαίνω κατάγω καταδέω καταθνητός καταλέγω (2 collect) κατατίθημι κεάζω κεδνός κεῖμαι κέλευθος κελεύω κέλομαι κεράω κερδίων κέρδος κερτομία κερτόμιος κεφαλή Κεφαλλήν κῆρ (1) κῆρυξ κινέω κλαίω κλειτός κληδών κλισμός κλύω κνῖσα κοιμάω κοιρανέω κοῖτος κομάω κομίζω κορέννυμι κορέω κόρη κόσμος κραδίη κραίνω κρατερός κρέας κρήνη κρητήρ Κρονίων κτάομαι κτέαρ κτείνω κτῆμα Κτήσιππος Κύκλωψ κύντερος κύπελλον κύων κῶας λαγχάνω Λαερτιάδης λάϊνος λαῖφος λαμβάνω λαός λείπω subject to destiny or ill-fated basket head down go down lead down bind on mortal recount or relate set down split or cleave loving lie path order command mix more advantageous gain; sagacity mockery mocking head Cephallenian; name for Odysseus subjects heart attendant move weep famous news; an omen seat or chair hear fat; savour and steam that rises from burnt fat (Lat. nidor) lull act or be chief rest have abundant hair attend to; carry satisfy cleanse by sweeping girl or young woman ornament; order heart accomplish mighty flesh spring of water bowl for mixing wine with water son of Cronus acquire possessions kill possession a suitor Circle-eye shameless; outrageous drinking-cup dog fleece get son of Laertes of stone ragged garment; rags grasp people (of a leader) leave

9 λέκτρον λευγαλέος λιγύς λίην λιλαίομαι λιπαρός λουτροχόος λόχος λυσιμελής λύω λώβη μά μαῖα μακρός μάλα μαλακός μᾶλλον μαντεύομαι μάρπτω μάχομαι μέγαρον μέγας μειδάω μειλίχιος Μελανθεύς Μελάνθιος μελάνυδρος μελέδημα μέλι μέλλω μέμαα μέμονα μέν μενεαίνω μενοεικής μένος μένω μερμηρίζω μέροψ μεσόδμη μέσος μετά μεταίσσω μεταπρέπω μεταυδάω μετάφημι μετεῖπον μή μηδέ μῆδος (1) μηκέτι μῆκος μῆλον (1) μήτε μήτηρ μητίετα μῆτις μηχανάομαι μίγνυμι μιμνήσκω μιν μνάομαι μνηστήρ μοῖρα μόνος bed wretched; pitiful clear; shrill exceedingly; very much desire anointed with oil; pleasant attendant at bath ambush; band of men that relaxes the limbs (epithet of sleep) loose outrage particle used w. acc. for swearing dame; lady long or tall very soft more; rather prophesy seize fight chief room of a house; house large smile pleasing; kindly son of Dolius and brother of Melantho; a goatherd son of Dolius and brother of Melantho; a goatherd black-watered (i.e. deep) anxiety honey be about to be eager (pf. μάω) be eager (pf. μάω) on the one hand (etc.) be eager; desire abundant might remain ponder endowed with speech (? epithet of humans) mast-box; pedestal middle with (etc.) rush upon be eminent (among) speak (among) speak (among) address not (with oblique moods) nor (with oblique moods) plans; cunning; male genitals (always in pl.) no longer (with oblique moods) length or height sheep neither mother counsellor (epithet of Zeus) shrewdness; plan devise mix remind; call to mind him; her; it woo suitor due measure; portion; fate alone; only

10 μόρος μυελός μῦθος μύλη ναί ναιετάω ναίω ναῦς νεῖκος νέμεσις νέμω νέομαι νέος νέφος νήπιος νοέω νόημα νομεύς νόος νοστέω νόστιμος νῦν νύξ νωλεμές νωμάω ξεῖνος ξένιος ξίφος ξύλον ὁ ὀδάξ ὅδε Ὀδυσσεύς ὅθεν οἶδα ὀϊζυρός ὀϊζύς οἰκίον οἶκος οἰμωγή οἰνοποτάζω οἶνος οἰνοχοέω οἴομαι οἷος ὄις οἴχομαι ὄλβος ὀλίγος ὀλοός Ὀλύμπιος Ὄλυμπος ὄμνυμι ὄναρ ὄνειαρ ὄνειρος ὄνομα ὀξυόεις ὀξύς ὀπάζω ὄπις ὀπίσσω ὁπότε ὀπτάω ὅπως one s portion or lot in life; fate marrow utterance handmill truly dwell; have place dwell ship strife righteous indignation assign; distribute go or return young cloud young; foolish perceive thought herdsman or shepherd mind return home of one s nostos now night without pause distribute; handle or wield foreigner; guest or host pertaining to guest and host relationship sword wood he (etc.) with the teeth this here son of Laertes and Anticleia whence know wretched; sorrowful sorrow; grief house home wailing drink one s wine wine pour out wine think of what sort sheep go good fortune little destructive Olympian mountain seat of gods swear dream aid; good things dream name sharp sharp cause to go with watch behind when roast in what way

11 ὁράω ὀρίνω ὅρκος ὄρνις ὄρνυμι ὀρφανός ὄρχαμος ὅς ὅς ὄσσε ὄσσομαι ὅστις ὅτε ὅτι οὐ οὐδέ οὐδείς οὐδός (1) οὐκέτι οὐρανός οὖς οὔτε οὗτος ὀφθαλμός ὄφρα ὄψ ὀψέ παῖς πάλαι Πάλλας πάμπαν Πανδάρεως παννύχιος παρά παραδαρθάνω παρακλίνω παραπλάζω παρέζομαι παρειά παρέχω παρίστημι πάρος πᾶς πάσχω πατήρ πατρίς πατρώϊος παύω παχύς πέδιλον πείθω πεινάω Πείραιος πεῖσα Πεισηνορίδης πέλεια πέλω πέμπω πεντήκοντα πέπνυμαι περ περί περιίστημι περικαλλής περίφρων see stir; agitate oath bird set in motion orphan leader or chief his (Lat. suus) who (etc.) eyes look whoever when because or that not (with indicative) nor (with indicative) no one threshold no longer (with indicative) heaven ear neither this eye until or while voice late; after a long time; at last child long ago Pallas (Athena) entirely father of the nightingale all the night long beside; from sleep beside bend or turn aside drive away; derange seat oneself beside cheek furnish stand beside formerly all the; the whole suffer father fatherland hereditary stop stout sandal persuade hunger friend of Telemachus obedience Ops (father of Eurycleia) wild dove or pigeon be send fifty have good sense very or just (etc.) about stand around beautiful wise

12 πῆ Πηνελόπεια πίμπλημι πινυτή πινυτός πίνω πίων πλεῖος πλείων πλησίος πλήσσω ποθεν πόθι ποιμήν ποιπνύω Πόλυβος πολυκλήις πολύμητις πολύπλαγκτος πολύς πολύφρων πομπεύς πονέομαι πόνος πορθμεύς πορφύρεος πόρω ποτέ πότνια που ποῦ πούς πρίν πρόδομος πρόθυρον προίημι πρόκειμαι πρός προσαυδάω προσδέρκομαι προσεῖπον προσστείχω πρόσφημι πρόσωπον πρότερος προφέρω πρόφρων προχοή πτερόεις πυκινός πύματος πῦρ πυρός πω πῶς πως ῥαίνω ῥέζω ῥῆγος ῥίγιον ῥίπτω ῥυστάζω Σάμος σαρδάνιος σῆμα to where? daughter of Icarius fill wisdom wise drink fat full more near strike whence where shepherd be busy father of Eurymachus having many row-locks (epithet of ships) of many counsels tossed from shore to shore much or many of great intelligence guide; protector toil toil ferryman dark; gleaming give at some time mistress or queen somewhere; somehow; I suppose where? foot before space before the front door doorway of the chief room send forth be set before one in addition; towards address look towards address proceed to speak to face earlier bring forth earnest river s mouth winged close; dense; shrewd last fire wheat not at all; not yet how? somehow sprinkle do or perform blanket colder; worse hurl drag about island near Ithaca scornfully mark or sign

13 σίαλος Σικελός σῖτος σιωπή σκέδασις σκιερός σκύλαξ σός σπλάγχνον σπόγγος στεῖρα (2) στῆθος στόρεννυμι στρατός στυγερός στυφελίζω σύ συβώτης συναιρέω συνθέω συντίθημι σφάζω σφεῖς σχεδόθεν σχέτλιος τάπης τάφος (1) ταχύς τε τέκνον τελέω τέλος τέρας τερπικέραυνος τεύχω τῇδε τῆλε Τηλέμαχος τίθημι τιμάω τίνω τίπτε τις τίς τίω τλάω τοι τοῖος τοιόσδε τοιοῦτος τοῖχος τοκεύς τολμάω τόσος τότε τοὔνεκα τόφρα τράπεζα τραφερός τρεῖς τρήρων τρίτος τρομέω τυρός τυτθός fattened and full-grown pig Sicilian food silence scattering shadowy puppy your innards sponge a cow that has not calved chest spread army loathsome strike you swineherd take or put together run together; succeed put together; heed slaughter them near to cruel rug or carpet funeral rites quick and child; offspring bring to completion end omen hurler of the thunderbolt; delighting in thunder build here or in this way far away son of Odysseus and Penelope put honour value; honour; pay what? or why? someone who? value endure you know or in fact (etc.) of such a quality of such a quality of such a quality wall parent endure; dare of such a quantity then or at that time for that reason or therefore meanwhile table dry land three wild dove or pigeon (lit. timid) third tremble cheese little

14 τῷ ὑβρίζω ὑγρός ὕδωρ υἱός ὑλακτέω ὑλάω ὕπαρ ὑπεκπροφεύγω ὑπεκφεύγω ὑπέρ ὑπερηνορέων ὕπερθεν ὑπερμενής ὑπέρτερος ὑπερφίαλος ὕπνος ὑπό ὑποδέχομαι ὑποδύομαι ὑποσταχύομαι ὑποστορέννυμι ὑπότροπος ὗς ὕστερος ὕψι ὑψιπέτης φαίνω φάος φέρω φεύγω φήμη φημί φθίω Φιλοίτιος φίλος φόνος φράζω φρήν φρονέω φυλάσσω φύω φωνέω φώς χαίρω χαλεπαίνω χαλεπός χαλκός χεῖλος χείρ χείρων χέω χλαῖνα χράω χρύσεος χρυσόθρονος ὧ (uh) ὦδε ὧκα Ὠκεανός ὧμος ὥς ὡς Ὦψ therefore act or treat with insolence wet water son bark bark waking reality make good one s escape effect one s escape over overweening; arrogant above of exceeding might (epithet of Zeus) upper or outside heedless; reckless sleep under; by receive emerge from yield increase spread a bed returning or coming back pig later on high or aloft high-flying cause to appear light carry flee speech say cause to perish herdsman of Odysseus dear; beloved slaughter show; observe; think midriff; heart or mind understand; meditate; think guard produce utter person rejoice be angry or severe difficult bronze lip hand worse pour or heap cloak or blanket use; long for or lack golden golden-seated o! (usu. not to be translated) in this way speedily Ocean shoulder in this way in such a way son of Peisenor and father of Eurycleia

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live.

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Topic 1: Describe yourself Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Χρησιμοποίησε το and. WRITE your paragraph in 40-60 words... 1 Topic 2: Describe your room Χρησιμοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ! Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να πηγαίνει στο σχολείο χωρίς να φοβάται ότι κάποιο άλλο παιδί μπορεί να το ταπεινώσει, να το εξευτελίσει και να του επιβληθεί

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Σταλίκας Αναστάσιος, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Γιωτσίδη Βασιλική, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπεύτρια. Χριστίνα Σεργιάννη, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV 14 January 2014 Nobody/No-one Κανένας/καμία/κανένα What s the matter?/what s happening? Τι συμβαίνει; (simvenee) All right/ok εντάξει Moment η στιγμή (stigmee)

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014 LESSON 8 (ΜΑΘΗΜΑ ΟΧΤΩ) REF : 202/047/28-ADV 7 January 2014 Εκατό (Εκατόν) (Ekato, Ekaton) 100 Διακόσια (Diakosia) 200 Τριακόσια (Triakosia) 300 Τετρακόσια (Tetrakosia) 400 Πεντακόσια (Pendakosia) 500 Εξακόσια

Διαβάστε περισσότερα

/ 10. 1. Γράψε και χρωμάτισε τα φρούτα. / 10. 2. Γράψε και χρωμάτισε τα ζώα.

/ 10. 1. Γράψε και χρωμάτισε τα φρούτα. / 10. 2. Γράψε και χρωμάτισε τα ζώα. 3 a aeroplane afternoon an and answer ant apple ask at bag banana battery be careful bee big bird boat boy brother bus butterfly cat CD player cherry children church cock coffee come come in come on computer

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can.

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can. BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN Name GRADE Science Teacher A. What do I think about School? bit I try hard to do well in school. I look forward to coming to school.

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 4: English a Language of Economy Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Section 8.3 Trigonometric Equations

Section 8.3 Trigonometric Equations 99 Section 8. Trigonometric Equations Objective 1: Solve Equations Involving One Trigonometric Function. In this section and the next, we will exple how to solving equations involving trigonometric functions.

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ενότητα 1β: Principles of PS Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

goodbye kyrie frount / goodbye κ?ριε φρ?υντ

goodbye kyrie frount / goodbye κ?ριε φρ?υντ goodbye kyrie frount / goodbye κ?ριε φρ?υντ terkesidou lena / τερκεσ?δου λ?να Click here if your download doesn"t start automatically goodbye kyrie frount / goodbye κ?ριε φρ?υντ terkesidou lena / τερκεσ?δου

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

9.09. # 1. Area inside the oval limaçon r = cos θ. To graph, start with θ = 0 so r = 6. Compute dr

9.09. # 1. Area inside the oval limaçon r = cos θ. To graph, start with θ = 0 so r = 6. Compute dr 9.9 #. Area inside the oval limaçon r = + cos. To graph, start with = so r =. Compute d = sin. Interesting points are where d vanishes, or at =,,, etc. For these values of we compute r:,,, and the values

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ. Ενότητα 12b: The Little Prince. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ. Ενότητα 12b: The Little Prince. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 12b: The Little Prince Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014 LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV 25 February 2014 Often/frequently Συχνά (sihna) Seldom Σπάνια (spania) Early Νωρίς (noris) Late (adv)/slowly Αργά (arga) I am having a bath When/whenever

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE We would like to invite you to participate in GAMIAN- Europe research project. You should only participate if you want to and choosing

Διαβάστε περισσότερα

HISTOGRAMS AND PERCENTILES What is the 25 th percentile of a histogram? What is the 50 th percentile for the cigarette histogram?

HISTOGRAMS AND PERCENTILES What is the 25 th percentile of a histogram? What is the 50 th percentile for the cigarette histogram? HISTOGRAMS AND PERCENTILES What is the 25 th percentile of a histogram? The point on the horizontal axis such that of the area under the histogram lies to the left of that point (and to the right) What

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Αλληλογραφία Επιστολή

Προσωπική Αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Ελληνική γραφή διεύθυνσης: Όνομα Παραλήπτη Όνομα και νούμερο οδού Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη. Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

Door Hinge replacement (Rear Left Door)

Door Hinge replacement (Rear Left Door) Door Hinge replacement (Rear Left Door) We will continue the previous article by replacing the hinges of the rear left hand side door. I will use again the same procedure and means I employed during the

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Αλληλογραφία Επιστολή

Προσωπική Αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Ελληνική γραφή διεύθυνσης: Όνομα Παραλήπτη Όνομα και νούμερο οδού Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων

Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Royal District Nursing Service (RDNS) Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Greek translation ERC130846 Σημειώσεις / Notes RDNS Medication Reminder Cards (Greek translation) Home and Community Care

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ψηφιακή Οικονομία. Διάλεξη 7η: Consumer Behavior Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ψηφιακή Οικονομία. Διάλεξη 7η: Consumer Behavior Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ψηφιακή Οικονομία Διάλεξη 7η: Consumer Behavior Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Τέλος Ενότητας Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

RDNS (Royal District Nursing Service) Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Medicines Reminder Cards

RDNS (Royal District Nursing Service) Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Medicines Reminder Cards RDNS (Royal District Nursing Service) Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Medicines Reminder Cards Greek/English ERC130359 Contents 1. I need to stay at home until the nurse comes to visit for my

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Finite Field Problems: Solutions

Finite Field Problems: Solutions Finite Field Problems: Solutions 1. Let f = x 2 +1 Z 11 [x] and let F = Z 11 [x]/(f), a field. Let Solution: F =11 2 = 121, so F = 121 1 = 120. The possible orders are the divisors of 120. Solution: The

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣTΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ WPC INSTALLATION GUIDE FOR WPC DECKING

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣTΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ WPC INSTALLATION GUIDE FOR WPC DECKING 1/12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣTΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ WPC INSTALLATION GUIDE FOR WPC DECKING Ανοίγουμε τρύπες Ø8 x 80mm στο σημείο κατασκευής, με τρυπάνι. To προτεινόμενο πλάτος και μήκος μεταξύ των 2 οπών να είναι 30-35εκ.,

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Ορισµός της αναερόβιας φυσικής κατάστασης Σχέσης µε µηχανισµούς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions Paul Liu November 15, 2007 Note that these are sample solutions only; in many cases there were many acceptable answers. 1 Reynolds Problem 10.1 1.1 Normal-order

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών [ ] Ματούλα Βελιανίτη, Έφορος Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 2004-2009 20 τεύχη κυκλοφορίας συμπληρώνει ο Τρόπος Ζωής. Ήταν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΑΜΕΝΟΙ ΗΡΩΕΣ THE LOST HEROES

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΑΜΕΝΟΙ ΗΡΩΕΣ THE LOST HEROES ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΑΜΕΝΟΙ ΗΡΩΕΣ THE LOST HEROES Μια φορά κι έναν καιρό σε τόπους μακρινούς συναντήθηκαν Once upon a time in far away places οι παλιοί φίλοι φίλοι ο Μπόλεκ, ο Λόλεκ, ο Αστερίξ, ο the

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 2: A Business Letter Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Περιμένοντας το Γκοντό Δευτέρα, 31 Μάρτιος :54 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 01 Απρίλιος :46

Περιμένοντας το Γκοντό Δευτέρα, 31 Μάρτιος :54 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 01 Απρίλιος :46 27 Μαρτίου έδειξε το ημερολόγιο μας πριν μερικές ημέρες και ήταν η Παγκόσμια ημέρα θεάτρου Από το 1961 γιορτάζεται από το Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου, αλλά παρ όλα αυτά δε νομίζω να το πήραν είδηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Croy Greek English Number in NT 0 χριστός annointed 529 0 ἐρῶ fut. of λέγω I say, speak 96 0 εἴτε...εἴτε if if, whether or 65 0 κἀγώ and I, I also 84

Croy Greek English Number in NT 0 χριστός annointed 529 0 ἐρῶ fut. of λέγω I say, speak 96 0 εἴτε...εἴτε if if, whether or 65 0 κἀγώ and I, I also 84 0 χριστός annointed 529 0 ἐρῶ fut. of λέγω I say, speak 96 0 εἴτε...εἴτε if if, whether or 65 0 κἀγώ and I, I also 84 0 οἰκία, ἡ house 94 2 ἀκούω I hear, listen 427 2 βλέπω I see, look at, watch 132 2

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Panagiotis Peikidis PAE8397. Short film script

Panagiotis Peikidis PAE8397. Short film script Panagiotis Peikidis PAE8397 Short film script Panagiotis Peikidis 2/11/2009 This work is licensed under the Creative Commons Creative Commons Attribution-Non- Commercial-Share Alike 3.0 Greece Licence.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 61 ο Μάρτιος - Απρίλιος 2015 Ἀρ. 608

ΕΤΟΣ 61 ο Μάρτιος - Απρίλιος 2015 Ἀρ. 608 ΕΤΟΣ 61 ο Μάρτιος - Απρίλιος 2015 Ἀρ. 608 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ m «25η Μαρτίου. Ἡ διπλή μας ἑορτή» m «Ὁ ρόλος τῆς γυναίκας στὴ σημερινὴ κοινωνία» m «Σωματικὰ καὶ ψυχικὰ ὀφέλη τῆς νηστείας» m «Ἀνατρέφοντας τὰ παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Poems of the Faded Rose

Poems of the Faded Rose ΜΑΤΙΝΑ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ Ματίνα Καράμπαλη Poems of the Faded Rose ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ οσελότος Τι τ λ ο ς Poems of the faded rose Συ γ γρ α φ έ α ς Ματίνα Καράμπαλη Σε ιρ α Ποίηση [2358]0712/12 Copyright 2012 Ματίνα

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

Calculating the propagation delay of coaxial cable

Calculating the propagation delay of coaxial cable Your source for quality GNSS Networking Solutions and Design Services! Page 1 of 5 Calculating the propagation delay of coaxial cable The delay of a cable or velocity factor is determined by the dielectric

Διαβάστε περισσότερα

45% of dads are the primary grocery shoppers

45% of dads are the primary grocery shoppers 45% of dads are the primary grocery shoppers 80% for millennial dads Y&R New York North America s study on dads Shutterfly greeting cards/2014 Goodbye daddy rule. Hello daddy cool! Οι new generation daddiesέχουν

Διαβάστε περισσότερα

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Connectionless transmission with datagrams. Connection-oriented transmission is like the telephone system You dial and are given a connection to the telephone of fthe person with whom you wish to communicate.

Διαβάστε περισσότερα

Let s agree to disagree (έκφραση που χρησιμοποιείτε σε κάποιο διάλογο όταν διαφωνούμε 100%, σημαίνει: ας συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε)

Let s agree to disagree (έκφραση που χρησιμοποιείτε σε κάποιο διάλογο όταν διαφωνούμε 100%, σημαίνει: ας συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε) LIST OF VERBS THAT ARE FOLLOWED BY A FULL INFINITIVE A Afford: έχω τη δυνατότητα, έχω τα μέσα να I can t afford to buy a new computer, now Agree: συμφωνώ Let s agree to disagree (έκφραση που χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΦωτίστεΤονΚόσμο. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2017

ΦωτίστεΤονΚόσμο. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2017 ΦωτίστεΤονΚόσμο ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017 24 Νοεμβρίου -- 25 Δεκεμβρίου 2017 ΘΕΜΑ «Καθώς ακολουθούμε το παράδειγμα του Σωτήρος και ζούμε όπως ζούσε Εκείνος και όπως δίδασκε, αυτό το φως θα καίει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές αγγλικά-αγγλικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές αγγλικά-αγγλικά Ευχές : Γάμος Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations and warm wishes to both of

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ενότητα 3β: Types of Speeches & Strong Language Ιφιγένεια Μαχίλη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto.

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto. 68 ίπτυχες ευχετήριες κάρτες 15 x 15 cm, λευκές εσωτερικά, συσκευασµένες µε φάκελο MS 019 Nothing is more beautiful than the love that has weathered the storms of life. MS 036 Life is nothing without friendship.

Διαβάστε περισσότερα

Μαλδίβες. Villa Hotels. Fun island resort 3 Star. τιμοκατάλογος πακέτων 5 διανυκτερεύσεων Νοέμβριος 2014 Απρίλιος 2015 τιμές κατ ατομο σε δίκλινο

Μαλδίβες. Villa Hotels. Fun island resort 3 Star. τιμοκατάλογος πακέτων 5 διανυκτερεύσεων Νοέμβριος 2014 Απρίλιος 2015 τιμές κατ ατομο σε δίκλινο Villa Hotels Fun island resort 3 Star Fun Island offers a wonderful blend of Fun and Sun. The Massive lagoon of the island provides ideal conditions for a variety of water sports and the powder white beaches

Διαβάστε περισσότερα

Animals Ζώα Come and listen to them all. Ελάτε να τ ακούσετε όλα. pages 54 and 55 Lesson 1

Animals Ζώα Come and listen to them all. Ελάτε να τ ακούσετε όλα. pages 54 and 55 Lesson 1 Animals Ζώα pages 54 and 55 Lesson 1 4.1 cat γάτα 4.2 dog σκυλί 4.3 fish ψάρι 4.4 mouse ποντίκι 4.5 mice ποντίκια 4.6 parrot παπαγάλος 4.7 rabbit κουνέλι 4.8 have got. / ve got έχω I ve got a toy mouse.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Greek) ELLINIKA 6. ΦΑΓΗΤΟ, ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΤΟ. Α: -Τι μαγειρεύεις εκεί; Β: -Κρέας με πατάτες. Α: -Γιατί δεν πας σ ένα εστιατόριο;

ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Greek) ELLINIKA 6. ΦΑΓΗΤΟ, ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΤΟ. Α: -Τι μαγειρεύεις εκεί; Β: -Κρέας με πατάτες. Α: -Γιατί δεν πας σ ένα εστιατόριο; Food, cooking & drink / Φαγητό, μαγειρική & ποτό 6. ΦΑΓΗΤΟ, ΜΑΓΕΡΕΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΟ Α: -Είντα μαγερεύγεις εκειδά; Β: -Κριά με πατάτες. Α:- Γιάντα δε πας σ ένα ατσίδικο; Β: - Αγαπώ το μαγέρεμα στο κονάκι. Α:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 2: TIPS FOR A SUCCESFULL INTERVIEW Σταυρούλα Ταβουλτζίδου ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ.&ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡ.ΤΕ-ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

RO01-KA

RO01-KA Creative writing poems δε νιώθω πια απορρίφθηκα. Μοναξιά, σκότος με έχει καταβάλει όλα ψεύτικα. Δε με ελέγχω δεν είμαι ζωντανή πια καταστράφηκα. Το φως έσβησε η ελπίδα χάθηκε δίχως συντροφιά. Η ενοχή μου

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3)

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3) Q1. (a) A fluorescent tube is filled with mercury vapour at low pressure. In order to emit electromagnetic radiation the mercury atoms must first be excited. (i) What is meant by an excited atom? (1) (ii)

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

Econ 2110: Fall 2008 Suggested Solutions to Problem Set 8 questions or comments to Dan Fetter 1

Econ 2110: Fall 2008 Suggested Solutions to Problem Set 8  questions or comments to Dan Fetter 1 Eon : Fall 8 Suggested Solutions to Problem Set 8 Email questions or omments to Dan Fetter Problem. Let X be a salar with density f(x, θ) (θx + θ) [ x ] with θ. (a) Find the most powerful level α test

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES SPECIMEN EL Entry Level Certificate in Classical Greek R446: Language Test 2: Comprehension and Translation Skills Candidates answer on the Question Paper OCR Supplied Materials: None Duration: 20 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Thursday 9 June 2011 Morning Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS www.scooltime.gr [- 2 -] The Project Gutenberg EBook of Iliad, by Homer This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕΔΟ A1-A2 ACTIVITY 1. Listen to an interview of a woman and fill in the blanks with a suitable word.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕΔΟ A1-A2 ACTIVITY 1. Listen to an interview of a woman and fill in the blanks with a suitable word. ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΒΑΘΜΟΣ ΣΧ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΑΞΗ: A ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΠΩΝΥΜΟ:.. ΟΝΟΜΑ: ACTIVITY 1 Listen to an interview

Διαβάστε περισσότερα

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT Date: 21 October 2016 Time: 14:00 hrs Subject: BULLETIN No 3 Document No: 1.3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Jan Behrens 2012-12-31 In this paper we shall provide a method to approximate distances between two points on earth

Διαβάστε περισσότερα