ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ. ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΑΗΜΟΤΕΣ Πάει πέρασε κι αυτό. Ετελείωσαν και οι εκλογές με ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ. ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΑΗΜΟΤΕΣ Πάει πέρασε κι αυτό. Ετελείωσαν και οι εκλογές με ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ"

Transcript

1 ψ& ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 31 - ΜΑΡΤΙΟΙ - ΑΠΡΙΛΙΟΙ ΕΔΡΑ ΙΈΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ Χριστός Αέστη! Χ ρ μόσυες θ χτυπήσυ ι πάι ι μπάες στ χ ω ρ ι ό μς, ά ι π τύ, ι ι μμέες μπάδες τω πιστώ θ γιμίσυ με ιρό φως τη ε η σ ί τυ χωρίυ μς ι τυς δρόμυς στη ήσυχη ιξιάτιη ύχτ. Πηγυριές, θριμβι- Η εφημερίδ μς εύχετι ' όυς τυς χωριύς, φίυς ι γώστες, όπυ ι βρίστι ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ι ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ. J ^ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ Στ πίσι της πρσπάθεις μς γι συεχή βάθμιση της εφημερίδς μς -σε τύπ περιδιύσς ύμε σ' έ διάγ γι τη πρβή πιτιστιώ θεμάτω. Τ πάτ άζυ. Κι εμείς πρέπει ' άξυμε. Επειδή δε, πιστεύυμε ότι η δύμη εός περιδιύ πυ θέει είι συεπές ι ττά πιτιά επίπεδ, πευθυόμστε ι πάι σε σς -γι μι όμη φρά- πυ επειημμέ έχετε εφρστεί εθρρυτιά γι τη εφημερίδ μς ι ετιμάτε τις πρσπάθειες μς, έστω ι έχετε σημτιές ίσως διφωίες με τ ύφς ι τ περιεχόμε της, σς ζητάμε τη πύτιμη ηθιή σς συμπράστση. Δε θέυμε μείυμε γρφιί τύπι μις πής εημέρωσης. Μπρύμε ά 'χυμε πιτιή ι ισθητιή εμφάιση τυ περιδιύ μς πέ. Γράψτε μς ή τηεφωείστε μς. Η πρσπάθει υτή ήει σ' όυς μς. Μ ε ετίμηση η Σ.Ε. της " Φ Ω Ν Η Σ ΤΟΥ Γ Ε Ρ Ο Π Λ Α Τ Α Ν Ο Υ " ές ι άμψεις τω πυρ τεχημάτω ι ι φβε ρές τυφειές άτω πό τ' στέρι τυ υρύ, θ φωτίσυ τη γύρω μ σχβύσ φύση, γιμί ζτς τη με φωές φι ιά ι όι Λ μ π ρ ι ά τι υγά με τη ευχή Χ ρ ι στός Αέστη - Α η θ ώ ς Αέστη. Ο ι μς, με τη ά στση τυ Χρίστυ περι μέυμε ι τη διή μς άστση. Περιμέυμε πως άπτε θάρθει ι η υτρωτιή δύμη η υ τρωτιή ώ ρ γι ξεχά συμε τ πάθη, σφί ξυμε τ χέρι, χρέ ψυμε γίυμε ηθι ί άθρωπι, μέσ στη στημέη φύση. Ν εί ι η Ν Ι Κ Η της ζωής, τ πεύμ τυ ΰ, η ι σ ι δ ξ ί τυ ό σ μ υ ι μζί με τ πιητή ς πύμε: Χριστός έστη! Ν έ ι, γέρι ι όρες, όι μιρί, μεγάι ετιμστείτε Η Αάστσις τυ Κυρίυ ημώ Ιησύ Χριστύ μέσ στις εησιές τες δφφόρες, με τ φ ω ς της χράς συμμζωχτείτε ίξτε γιές ειρηφόρες μπρστά στυς Αγίυς ι φιηθείτε φιηθείτε γυά - χείη με χείη πέστε Χριστός Αέστη, εχθρί ι φίι. ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΑΗΜΟΤΕΣ Πάει πέρσε ι υτό. Ετεείωσ ι ι εγές με τ γωστά σ' όυς πτε έσμτ. Πάτ ι εγές είι γι όυς μς, μι μέρ πε ρισυγής ι πόφσης γι υτέρευση της ζωής μς Ειδιότερ γι τυς ερ γζόμευς ετερδημότες, είι μι ευιρί γι επι στρφή στ πάτρι εδάφη. Μ ι άπυ, γι έ γιρτστιό ιξιάτι τριήμερ, όπως ήτ ιδιί τερ ι φετιές εγές. Ο ι εγές στ χωριό ά ι πτύ, ετός πό τη πόδρση στη φύση, τη θριστιή πόφση της ψήφυ, τ διίωμ τυ θεός ' πφσίζει όπως υτός θέει, είι τυτό χρ ι μι ευιρί ι μι φρμή. Είι η ευι ρί βγάεις υτύς πυ θέεις ά ι βγάεις τ "άχτι" συ με υτύς πυ δε θέεις. Είι η φρμή ' ρωτηθείς πυ πάει υτός τόπς, ά ι πυ θέεις εσύ πάει. Κάτι δηδή σ γει ή εθάριση γρι σμώ με τυς άυς ι συγχρόως με τ ευτό συ. Ετσι ιπό, ετός όω υτώ εφέτς ι εγές εί χ ι τ σηιό της έτ ης εγγίς στ με σχώρι ι στ φεεί τυ χωριύ. Τ σχετιά πει ράγμτ, τ στιχήμτ ι τις περισπύδστες ύ σεις. Σωστό δηδή πη γύρι -πηγύρι Δημρτι ό- όπως ρμόζει σ' όυς μς, μ' γάπη χωρίς πάθη ι μίση. Κι τη άη μέρ χώρηση ξά γι τ γώ της ζωής γι τ μ,ράμτ ι όρεξη? ή τά μωση ξά στ Λ Ο Ρ Ι Ο τ ίρι.

2 ΣΕΛΙΔΑ 2 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΡΙΖΕΣ Στις ρχές Σεπτεμβρίυ 1999, η ιγέει Τζόρτζεβιτς πό τ Νις της Σερβίς, ι φερόμστε συγερι μέ στ δέρφι Βάστιμιρ ι Σάσ, ι γις τυ Λάι, επισέφτη τ χωριό Γερπάτς με σπό γωρί συ τ μέρς όπυ έζησε στύ Σέρβυ πό τις πιές ιγέειες τυ χωριύ. Ο Χράμπς πέμησε πό τ ετί τω Τύρω, στ πευρό τυ σερβιύ στρτύ. Στ πό εμ πέδειξε τη γειότη τ τυ ι έχει συγετρώσει πά μετάι. Πέθε τ 1943 ως στρτηγός τυ πρώ η γιυγσβιύ στρτύ ι είι ετφισμές στ Βειγράδι. Είχε 3 γιυς: τ Βέιμιρ (Διηγόρς), τ Βά στιμιρ (Διιητή τυ γιυγσ βιύ ιππιύ) ι τ Βάτιμιρ (Αστυμιό Διευθυ- 4 "_** ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Τ Ω Ν Α Π Α Ν Τ Α Χ Ο Υ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝ1ΤΠΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ; Σ Υ Μ Φ Ω Ν Α ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ι. ΠΡΟΕΛΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΤΗΛ. (0653) ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ Α Π Ο ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Ε Κ Δ Ο Σ Η Σ ΣΥΝΤΑ3ΙΙΣ - ΥΛΗΣ Σ Ω Κ Ρ Α Τ Η Σ MIX. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ :. '.,< ' - -S<& ΤΗΛ. (06S3) ι (0651) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΟΥΚΑΣ ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΑΣΤΡΙΣΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. (0653) ι (06$!)' Ε ΑΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΛΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Χειρόγρφ πυ δημσιεύτι η όχι Srv ciitcitjp&povtag... Οι ευπόγρφες avvcp\nair.s εφράζυ ιις πόψεις εείω nmi υπγράφυ. m : + j;:::::;::: - ΕΝΠΣΗΣ ΟΙ Ο Χράμπς ΤζώρτζιΒιτς γις τυ Αθσίυ Γιωργώστ π ό τ Γερπάτ. πρπάππυς τυς. Τέη τυ 18υ ιώ, γύρω στ 1890, πό τ χωριό Αιζότ Τσιφίι Ζγρίυ Ιωί ω, τ πί σήμερ μά ζετι Γερπάτς, ές ριθμός Εήω γά στηε φύγει εξ' ιτίς τω Τύρω στη Σερβί. Αάμε σ τυς ήτ ι Αθά σις Γιωργώστς, με τη σύ ζυγ τυ Μρί, γεημέη στ χωριό Βήσση Ιωί ω ι τυς γιυς τυ Χρά μπ ι Βγγέη. Με τη άφιξη τυς στη Σερβί ά ζυ τ επίθετ τυς σε Τζόρ- ΠΡΟΕΑΡΕΙΟ ΤΗΣ ΠηΓΟΝΗΣΙΠΝ Εξεέγη στις 7 Φεβρυρίυ τ έ Δ.Σ. της Εωσης Πωγωησίω Ηπείρυ ι συγρτήθηε σε σώ μ ως εξής: Πρόεδρς: Οδυσσές Πότσης, Ατιπρόεδρς: Βσί εις Λάζς, Γρμμτές: Μίρη Τζή, Τμίς: Λήδ Κωστή, Μέη: Γεώργις Νάστς, Αίη Τσύη, Πγιώ της Τσόγς. τζεβιτς. Η Μρί πεθίει στ ΛέσΒτς τ 1894 όπυ ι ετφιάστηε. Ο Χ ράμπς μζί με τ πτέρ τυ Αθάσι φεύγυ στ Πίρτ. Στ Πίρτ Χρά μπς γωρίζει ι πτρεύε τι τη Μρίτσ, εγγή τυ Στόγι Αρτζέβιτς, γω- Α π ό τη πίσ ψη στ Γερπάτ τ Σεπτέμβρι τυ Ο ι πόγι τυ Α θ σ ί υ ΓιργόστΒάστιμιρ, Σάσ ι Λ ά ι, η εξδέφη τυ Γυερί Σωτηρπύυ, πτέρς της Βσίεις Τιύρης ι τ μές της Σ.Ε. της εφημερίδς Βσίεις Μ ύ ς. ΤΟ ΝΕΟ τή). Οι τυ ι γιί έχυ πεθάει. Απόγι τυ Βέι μιρ είι Βάστιμιρ ΤζόρτζεΒιτς (Διηγόρς), Σάσ Τζόρτζεβιτς ι γις τυ Αάι, ι πίι επισέφθη τ Γερπάτ. Στ χωριό βρή τη. Γυερί ι τ πτέρ της Βσίη πυ είι τρίτ εξδέρφι. Στ χωριό τά τη επίσεψη ήτ μζί τυς ι πρόεδρς τυ χωριύ θώς ι τιμάρχης Κ ζάης Τσιγγίστρς Νιός ι πί άι. Μιήσμε γι τη ζωή ι τη τιπω ρί υτής της ιγέεις πυ γάστηε φύγει πό τη γεέτειρά τυς. Τ δωμάτι στ πί έζησε Χράμπς διτηρείτι όμ ι σήμερ. Σε πύ φρτισμέη ισθημτιά στιγμή η Γυερί δώρισε στ Λάι μι ειό της Π γίς - ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ Μεγάη επιτυχί της Διευρυμέης Κιότητς Πωγωιής η εγτάστση τμήμτς συριώ φρυρώ στη Πωγωιή. Πρόειτι γι 32 έυς συριύς φρυρύς υπεύ θυυς γι τη φύξη τω συόρω. Με έδρ τη Πωγω ιή περιπύ τις γύρω περιχές φρτίζτς γι τη όσ τ δυτό ύτερη σφάει τω ιγστώ τίω. Εά δε ρίυμε ι πό τη σχετιή ησυχί πυ τεευτί επιρτεί στ χωριά μς ι άπις σφά εις πυ ιώθυ ι τόπιι τότε μπρύμε πύμε πως η πρυσί τυς είι πτεεσμτιή. Ασμιχτχεί - Σιόηρτσεί Γ- 1 ΚΟΥΡΟΤΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ % Φ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΠΚΗΣ Τ Η Λ & ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ο Ι Κ Ι Α Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι ι ί στ χ ω ρ ι ό Γ ε ρ π ά τ Ιωίω. Πηρφρίες στ τηέφω , , ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΠΗΣ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ Π Ο Λ Ε Ω Σ 132 Τ Η Λ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Π. ΒΑΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Γρφεί: Αρισττέυς 16 τη.: Οιί: Φιεήω 26 τη.: ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ Α ΓΙ Μ Α Τ ΙΑ Στη πέμρφη Τρώη της Χιιδιής σς περι μέει η τγάη ι θρή θάσσ, μπε ρός ήις, τ ωρί ίμ ι τ φιιό περιβά. Ο υτά θ τ πύ σετε τά τη διμή σς στ ειιζόμε δωμάτι τυ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΚΟΝΔΡΑ - Π Ο Λ Α Ν Τ Α Σ ΚΡΕΤΣΗ. Τ άθε δωμάτι δι θέτει διό τυ μπάι, εξ πισμέη υζί ι μπόι. ΤΟΡΩΝΗ ΧΑΛΚΙΛΙΚΗΙ ΤΗΛ

3 Η ΦΩΝΗ TOY ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΔΑ 3 EdviKOS Οργισμό* Πρόι* (ΕΟΠ) ΚΕΝΤΡΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ή Κ.Ε.Φ.Ο. ΚΑΑΠΑΚΙΟΥ Στη έδρ τυ Δήμυ, τ Κπάι, υπάρχει μ άδ τυ Ε.Ο.Π. δη. τ ΚΕΦΟ. Ο φάρς τυ Δή μυ. Λειτυργεί πό τ πρωΐ μέχρι τ βράδυ σε δύ βάρδιες ι φιξεεί όες τις ηιίες (πό 2,5 ετώ μέχρι 100)... Είι τ στέι τω μι ρώ, τω έω, τω μεγά ω ι τω ηιιωμέω. Τ πργράμμτ πυ ει τυργύ είι πά. Ας ρχίσυμε πό τ πρώτ πρόγρμμ, τ πρόγρμμ τυ Πιδιύ Στθμύ. Τ ΚΕΦΟ ί γει τη γιά γι δε χθεί τ μιρά πιδιά πυ φεύγυ πό τη γιά της μάς ι τ ρτά μέχρι τ μεσημέρι τΐζ τς τ ι πσχώ τς με ότι ύτερ μπ ρεί. Στ ίδι χώρ στεγά ζετι τ Κρτιό Νηπι γωγεί με τ πί ι υπάηι τυ ΚΕΦΟ έχυ άριστη συεργσί. Τ μεσημέρι τ ΚΕΦΟ ίγει μι άη γιά γι δεχθεί τ πιδιά της Ημερήσις Απσχόη σης πιδιά τυ Δημτιύ σχείυ τ πί φύ σχάσυ έρχτι στ ΚΕΦΟ. Εδώ τ τρπέζι είι στρωμέ όπως θ έε η μά στ σπίτι. Μετά τ φγητό πρετιμάζυ τ μθήμτ τυς γι τη επόμεη ημέρ με τη επί βεψη ι τη βήθει της υπήυ πυ είι γι τ πρόγρμμ υτό. Τ πργράμμτ υτά ει τυργύ σε θημεριή βάση. Κάθε Τρίτη ειτυργεί η μάδ ηιιωμέω. Τ μέη της μάδς είι πό πά χωριά τυ Δή μυ. Πίτς τ φέ τυς συζητύ ψυχγω γύτι διργώυ τ τιά περιπάτυς, εδρ μές, συεστιάσεις, γιρ τές. Είι μι πύ ζωτ ή μάδ, στις εδηώσεις τω Κπίω συμμετέχυ πάτ εεργά όπως ι φέτς στη πράστση της ΜΙΧΑΗΛ ΗΛΙΑΙ & Σι Ο.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ * ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΛΤΟΣ πργωγής μς * Τσιμέτ - Σιδηρά - Πέγμτ - Σιδηρπάσι * Υδρυιά - Είδη Υγιειής - Πάι - Κερμίδι * Τύβ - Τυβέτες - Αμμς - Χίι - Αμμωι' * Μρμρόση - Οιδμιά - Βιμηχιά Εργεί * Χρώμτ ΒΥΝΗΛ - Κόες Πιδίω - Ηιί Θερμσ. - Σώμτ Κριφέρ - Ηετριά Είδη Εγτστάτεω Οι δμώ. * Πρόες - Φιεζό - Νάϋ Θερηπίω ΔΟΛΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΗΛΕΦ. Κ ATΑΙΤ ΤΗΛΕΦ. ΟΙΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΓΑΜΒΕΤΑ ΤΗΛ.: ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΓΚΙΚΑΖ ΚΩΝ/ΝΟΖ ΚΑΤΣΑΡΗ 11 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ ΚΑΙ Μάχης. Κάθε Πέμπτη ειτυρ γεί η Ομάδ Γυιώ. Τ μέη είι μό πό τ Κπάι, διργώυ εδρμές - γιρτές ι βηθύ στις ερτστι ές εδηώσεις τυ ΚΕ Φ Ο. Πρυθύ σε μιάρι ι μιίες πυ γί τι στ ΚΕΦΟ πό ει διύς. Η μάδ έω τώρ με τ φόρτ μθημάτω τω Γυμσίω - Λυείω δε ειτυργεί σε μόιμη Βά ση, ά στις περιπτώσεις πυ τ ΚΕΦΟ χρειάζετι τ πιδιά είι πρόθυμ άβυ μέρς στις ε δηώσεις όπως π.χ. στ Κπάι έβ μέρς στη πράστση της Μάχης. Τ ΚΕΦΟ έχει άριστη συεργσί με όυς τυς φρείς τυ Δήμυ ι συγεριμέ με τ Δήμρχ. Κψάη γι υτό τ πτεέσμτ άθε εδήωσης είι θε τιά. Στ άτμ με ειδιές άγες τ ΚΕΦΟ είι συμπρστάτης ι Βη θός ιμιά ι ηθιά. Στις εθιές γιρτές τις πγόσμιες ημέρες ερ τσμύ ι στις πιτιστι ές εδηώσεις τ ευχά ριστ περιβά ι η ιγεειή τμόσφιρ πυ δημιυργείτι στ ΚΕ Φ Ο ευχριστεί πάρ π ύ τ πιδιά ι τυς με γάυς. Γειά μπρύμε πύμε ότι τ ΚΕΦΟ ΚΑΛ ΠΑΚΙΟΥ ειτυργεί πάρ πύ ά ι ι πρπτι ές είι ότι ι στ μέ θ ειτυργήσει ό μη ύτερ ι πδτι ότερ. Γι γάμυς πηγύρι ι εδηώσεις ειδιές τιμές. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡ. ΤΖΕΓΚΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΠΑΦΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΗΛ Οι ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗ 23 ΣΥΚΙΕΣ ΤΗΛ.: ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ (ΝΟΣΤΑΛΓΊΕΣ) Κι εφέτς 8 γιρτάσυμε χ ρ ύ μ ε ό ι ι χωριί τ Π ά σ χ στ χωριό, με εη σ ι σ μ ό, ρ ί γέι ι χ ρ έ ς. Κτά στις πτργιές μς εστίες, στ σπίτι μς με τ Π σ χ ι ά ήθη ι έ θ ι μ θ γιμίσει τ χωριό με τις χ ρ ύ μ ε ε ς πιδιές φωές σ τ πιά τ χ ρ ό ι ι π ό ά θ ε σ ά ι θ ' υ σ θ ε ί "τ Χριστός έστη η θ ώ ς έστη ι χ ρ ό ι π ά ". Α ό μ η με άπι μ ε γ χ ί θ μ ρ ώ συμε τ π ι δ ά ι, πυ στη υή τυ σχ είυ μς, θέτς ευχριστήσυ τυς γείς τυς πυ άυγ πιές ιστρίες θ τργυδήσυ φωχτά τ πιδιό τργυ δάι: Ηρθε πάι η Πσχιά μ' γ ά π η, με φιιά με υ γ ό ι με ρ ί χίρετε χριστιί. Τι φ ρ έ μ τ ά, τι γ υ ί σ μ τ π ά τι τ ρ γ ύ δ ι ι φ ω ή χίρετε χριστιί. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, ΤΡΑΚΤΕΡ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Πήρης σειρά ηετριώ ι ηετριώ εξρτημάτω Μπτρίες, Ο ρ γ, Φ ά ρ ι, Μίζες, Δυμί ΜΙΧΑΗΛ Α. ΜΑΡΚΟΥ Γρμπάς 1 ι Α γ ί ς Μρίης τη ι Ιωάι tmm, mmt mm «MM 1" 1» ΠΑΝ Ν Π Ν Α Ο Ρ Α Μ Α ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝΑΣ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΦΕ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΤΑ8ΙΡΝΑ ΊΤΡ0 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ * ΤΗΛ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ ΜΠΕΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΒΕΛΕΡΕΦΟΝΤΟΥ 14 ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ ΤΗΛ.: ΑΘΗΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΤΟΙΧΟΥ-ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΗΛ ΚΙΝ ΑΘΗΝΑ

4 ΣΕΛΙΔΑ 4 Τ \itxxov ι η u y i o ' hac \ μάτι \IIQS StRac^oxpovns Ισως φίετι πράξε πυ μι έ πέ, μι έφη βη, γράφει σ ' έ περιδιό πυ η ύη τυ δε συμπίπτει ρ ι β ώ ς με τ εδιφέρτ τω έω θρώπω. Κι όμως, η υγεί θ ' π ρ ε π ε είι υ ρ ί ρ χ εδιφέρ ζήτημ γι τυς έυς. Συήθως ές είι γι τυς μεγύτερυς σύμβ ζωτάις, υγείς, μρφιάς. Είι όμως έτσι τ πράγμτ ή η υγεί τυ έυ, σωμτιή ι ψυχιή, όχι μό άριστη δε είι ά πειείτι π ό πύς ιδύυς ι σε ρ ετές περιπτώσεις έχει, ήδη πό τη πιδιή ηιί, ι στεί; Δ ε φέρμι Β έ β ι στις πιδιές ρρώστιες, ύτε σε μεμωμέες περιπτώσεις σύτω, π ό ηρμι ές σθέειες, πιδιώ. Α φέρμι στυς πράγτες εείυς πυ στη επχή μς επηρεάζυ ρητιά τη υγεί τω πιδιώ ι τω εφή βω. Συχά θυμάμι ότι ότ ήμυ επτά ετώ σεπτόμυ πώς θ ή θ ε ήμυ στ 16. Τώρ πυ είμι 16 μ γώ πως τ πράγμτ δε είι ριβώς όπως τ σεφτόμυ ι συειδητπιώ πως ά θε μέρ πυ περάει η υγεί μυ ι η υγεί τω συμηί ω μυ ίζετι π ό π ύς πράγτες. Ες τέτις πράγτς εί ι μφίβ η έειψη άσησης. Α εξιρέσω τη γυ μστιή στ δημτιό ή τις δύ ώρες στ γυμάσι ι στ ύει, βέπω ότι η πει ψηφί τω πιδιώ σήμερ δε θείτι. Η σημσί της σωμτιής δρστηριότητς ι τυ θητισμύ είι θριστιή. Κιεργεί τη τίηψη ά ι τη ισχυρή ΜΠΑΡ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΙΕΝΩΝΑΣ "ΑΙβΟΣ" ΑΙΛ0Φ0 ΖΑΓΟΡΙΟΥ Γι ρτήσεις θέσεω: Τη. (0653) ι F A X : (0651) Ο ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΣ Α Ν Τ Α Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Α Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν MERCEDES - ΒΕΝΖ Μ Η Χ Α Ν Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Ε Σ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α Ρ Γ Ο Υ Σ 151 Τ Η Λ. : F A X Α Θ Η Ν Α ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΑΛΑΣ.aui-ως o..ro::a:zi τι...σς J& iavros xot tibtt BXSAMf'HI": >./ ΩΦ.-ΣΛΤΟΥ-18^-837-:.166 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ Ες ό μ πράγτς εί ι η μόυση τυ π ε ρ ι β ά τς. Η ετρπή τω πτμώ, η πξήρση τω ιμώ, η ύξηση τω ρύπω, η ά δ ς της θερμρσίς της τμό σφιρς, η εξφάιση πώ μρφώ ζωής, είι μεριές σημτιές γές πυ επέ φερε η επέμβση τυ θ ρ ώ πυ στ φυσιό περιβά, στ ιώ μς. Η ρύπση τυ περιβάτς έχει επι πτώσεις στ ύττρ μς, στ πευστιό ι ρδιγ γειό σύστημ μς, επιφέρει ριγεέσεις, ευρδιητιές διτρχές ι π ά ά πρβήμτ. Η υγεί μς ιδυεύει. Ο ι έφηβι μπρύ τ τάβυ. Ο ι εήιες πρέπει πρ σφέρυ εημέρωση ι βή θει γι άξυμε ότι μς Βάπτει. Α ς άυμε άτι. Οι... (Από τ περιδιό Στυς ρυθμύς της ρδιάς τυ ΕΑ.Ι.ΚΑΡ. Εηιό Ιδρυμ Κρδιγίς). Κτχρφή 8υμότυ πό τ Γερμ<ιιά στρτεύμτ KOToxns Η Ν μ ρ χ ι ή Α υ τ δ ι ί η σ η Ιωίω με έ γ γ ρ φ της π ρ ς τυς.. Δ η μ ά ρ χ υ ς Δ ή μ ω ι Π ρ έ δ ρ υ ς Κιτήτω Ν μ ύ Ιωίω, τυς π ρ ε ί τ γ ρ ά ψ υ τυς ε τ ε ε σ θ έ τ ε ς π ό τ Γ ε ρ μ ι ά σ τ ρ τεύμτ τχής. Τ σ τ ι χ ε ί υτά π ι θ ό τ τ χ ρ η σ ι μ π ι η θ ύ εώπι διστηρίω, π ρ ε ι μ έ υ δ ι ε δ ι η θ ύ π ζ η μ ι ώ σ ε ι ς π ό τη υ β έ ρ η σ η της Ο μ σ π δ ι ή ς Δ η μ ρ τ ί ς της Γ ε ρ μ ί ς. Κ Ω Ν / Ν Ο Σ ΛΙΑΠΗΖ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Μ Α Ρ Μ Α Ρ Ω Ν ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ - Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ - Κ Α Β Α Λ Α Σ ΤΗΛ.: ΤΖΑΚΙΑ 112 ΚΙΝΗΤΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΛΗΜΗΤΡΟΣ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΖ ΤΗΛ.: ι ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ BABY HQUSE ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΟΥΝΤΑ ΤΗΛ.: ΚΟΝΙΤΣΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ OgO ΑΛΚΕΤΑ 17 Α π ό τη άη, ό ι πε ρισσότερι έι εθίζτι στ πτό. Ο ι pub, τ bar, ι disco, συχά δε είι χώρι δισέ δσης ά χώρι χάυς ι ρεπάης. Η μητέρ εός ύ μυ φίυ έει ότι στ σπίτι τυς μό τρί πράγμ τ πγρεύτι τηγρη μτιά: τ ρωτιά, τ μη χάι ι τ άγχς. Κι γι τ πρώτ η ιτί είι ευ όητη ι γι τ δεύτερ εύ Ο τέτρτς πράγτς εί ι η ή διτρφή. Τ πι διά τω εργζμέω γιώ τρώε συχά έτιμ ή πρόχει ρ φγητά. Α ά γ είι τ πρϊότ στις σχιές τί ες. Α π ό μι άπψη ιώθω τυχερή, σε σχέση με ά πι διά της ηιίς μυ, γιτί η μη τέρ μυ δε δυεύει ι έτσι τρώω σωστά. Ο ι συμή ιι μυ όμως; Κι τ ό εί ι πως τ έτιμ φγητά έχυ συχά πύ ω ρ ί γεύ ση ι ρέσυ σε όυς, πυ δε μβάυ όμως υ π ' όψι τυς τ ό πυ πρείτι στη υγεί. Κυσόξυ - Κ ά ρ β υ Ηπείρυ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ ΑΓ. Ι? % Ρ Ι Δ Ω Ν Ο Σ 3 : ' ΓΡΑΦΕΙΑ-; ΤΗΛ. & FAX ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ 11ΩΡΠΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ (ΚΛΑΡΙΝΟ) Ο δεύτερς πράγτς πυ επηρεάζει ρητιά τη υγεί τω έω είι τ άπι σμ ι τ άγχς. Ο π ω ς είι γωστό σε όυς μς ι έι ρχίζυ πίζυ πό μι ρή ηιί. Αυτό έχει ως συέ πει συχά πευστιά πρβήμτ ι ίδυς εθισμύ είι υπρτός. Ετσι σιγά - σιγά, η υγεί ρχίζει ίζετι. Τ άπισμ δε δείχει άδ, γητεί, πρό δ, επιτυχί. Είι σ β ι ά ι ρϊδί. Πτέ δε τάβ γιτί ι συμμθητές ι ι συμμθήτριες μυ πίζυ. Ούτε ι συηθισμέες π τήσεις τυς "ότι ιώθυ εεύθερι, εξάρτητι, ότι τ άπισμ είι πρηγριά σε ώρες θίψης ι ύφι σης στ ά γ χ ς " μυ έε άτι. γη όγω τω συχώ τυχη μάτω ι δυστυχημάτω, γι τ τρίτ πρέπει σεφτείς ί γ πι πύ γι τάβεις ότι έχει σίγυρ δίι. Τ άγ χς είι π ό τυς χειρότε ρυς εχθρύς τυ θρώπυ, τ γεμίζει γωίες ι τ στρέφει τη ευεξί ι τη υγεί τυ. Κι μεις τ πιδιά φρτωμέ υπχρεώσεις ι διγωίσμτ έχυμε συχά άγχς. Τ ηετριά πιχί δι ι τη τηεόρση θ τ θεωρύσ έ όμ ρητι ό πράγτ γι τη υγεί. Π ά πιδιά διμρτύρτι γι έτυς πεφάυς, πόυς στη πάτη, ιίγγυς ι πρβήμτ όρσης. Η μεγάης διάρεις τηεθέση πβώει ι χρειάζε τι πρσχή στ τι Βέπυμε γι μη μεττρπύμε σε ά β υ ι άριτ ότ. Τόσ τ ηετριά πιχίδι ό σ ι η τηεόρση περιέχυ πές σηές Βίς. Μήπως είι ι υτός ές όγς της ύξησης της εγημτιότη τς τω πιδιώ ι της εδή ωσης Βίιης συμπεριφράς; ς ΜΑΙΡΗ ΤΖΑΛΑΛΗ Βύηση τυ τόμυ ι συγ χρόως Βετιώει τη υγεί, τη άμυ τυ σπιητι ύ συστήμτς, συτεεί στη ευεξί ι είι πράγ τς μρβιότητς. Ο θητισμός πρέπει γί ει τρόπς ζωής ά ι ψυ χγωγίς πυ πτρέπει -τυς έυς ά ι τυς θρώ πυς όω τω ηιιώ- πό τη πθητιότητ, τη δ ρ ά ει, τη ηττπάθει, τη σ θ έ ε ι, τις φθρπιές επι γές ι συγχρόως ιεργεί τη ηθιή στάση, τ πεύμ άμις, τις ξίες ι τ ιδιά. ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ Κ Ο Ν Ι Τ Σ Α! ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΗΛ.: Κ Α Φ Ε ΟΥΖΕΡΙ "Ο Γ Ε Ρ Ο Π Λ Λ Τ Α Ν Ο Σ " ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΜΕΖΕΛΕΣ ΘΟΔΩΡΗΣ Λ Υ Κ Ο Μ Α Ν Η Σ Α ι ρ σ σ ύ ι Aoxpous - Τ Η Λ Α Θ Η Ν Α

5 ΣΕΛΙΔΑ 5 Στ πρηγύμε φύ, ά ι σ' ά είχμε σχηθεί με τη ξειτιά, τη χώρηση, τ Qaaawa ι τη μεγάη επίδ της επιστρφής τυ ξειτεμέυ στ' γπημέ τυ χωριό στ τόπ τυ, στη γεέθι γη τω πτέρω τυ. Ετσι, η όρη περίμεε - περίμεε, πότε ι πότε θ γυ ρίσει ός της, ι σ τη ρχί Πηεόπη ύφιε ι ξύφιε στ ργειό της. Πές φρές ός ξεχύσε γυρίσει ή γύριζε π ' τ πά τ χρόι στη ξειτιά γιότ γώριστς, γέρς υρ σμές ι υπημές. Πές φρές ι "ζτυμές" με "γρόσι ι φυριά". Αόμη ι η "ή τυ" δε τ γώριζε ι έπρεπε τυ δείξει σημάδι τυ ρμιύ γι ' ίξει τη πόρτ στ ξέ ι τ δεχτεί μέσ στ σπίτι. Α ά ς μη μρυγρώ τ πράτω δημτιό τργύδι, τργύδι τυ ύ μς " Ο ΓΥΡΙΣΜΟΙ" τ έει θυμά σι ς τ' ύσυμε. Η "Η»ιιρίισ\\" Πές φρές τά τις συζητήσεις μς, ύμε τη έξη "ψωρώστι", δη δή έτσι πύμε ει ρωιά τ Εηιό ράτς μς τη Εάδ μς, ως ράτς φτωχό, πυ βσίζε τι γι τη ύπρξη τυ πε ρισσότερ στη εθετιή συδρμή ι πρσπάθει τω τίω τυ. Στη πρ σπάθει όω μς. Γι τη ιστρί ι μό, γι μθίυ ι εώτε ρι θ πύμε πό πυ πρήθε η ετυμγί της έξης: Πρήθε πό τ πρ σωύμι γωστής ζητιάς, της Κώστις πό τ Νύ πι, πύχε ι ψώρ ι πε ριφερότ ι ζύσε στη επχή τυ Κτρώη. Οτ ιπό Κτρώ ης, έπειτ πό μι ωρί ΚΟΛΕΜΠΑΓ Α.Ε. Μ Ε Ρ Α CENTER ΛΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ»θίΡΜΑΝΪΜ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΙ Η/Μ ΙΪΟΠΛΙίΜΟΙ ΕΟΑΓΟΠίΙ εΐαγογίσ ΕΜΠΟΡΙΟ Μάβς Κδίμπς ΓΡΛΦΗΑ-ΕΚβΟΗ &υη6τι Ιωάι Τη Fox Μ-Η ΜηχΛίός 6.Μ.Π. Πρ6*βρς ΕΚΘΕΪΗ ΑΠΟΘΗΚΗ δ χμ. Εθ. δύ Ιωίω - ΚΙτης Τπ Fax ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΒΑΚΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ 69 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ.: ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΧΑΝΤΖΗ ΠΑΣΧΑΛΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 6 ΑΟΗΝΑ ΤΗΛ.: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ ΠΩΛΗΣΙΖ ΧΟΝΤΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΝΙΚΟΣ Ι. ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΟΕΟΔ. ΣΤΑΥΡΟΥ 12 ΤΗΛ.: ΙΗΡΟΚΡΗΝΗ - μιί τυ είμηστυ Γ. Γεάδιυ δάσυ τυ Γέυς τυ Ηπειρώτη υτύ πό τ Διά Πωγωίυ πυ ήτ τότε Διδάσς στ Νύπι, ζήτησε βή θει π ' όυς, ό τ δώσυμε γι τη πτρίδ γι γράσυμε "φυσέι" γι τ γώ, η γω στή ξεπεσμέη Κώστι, πυ όι τη πύσ ψωρώστι, φρύσε έ πύ ωρί δτυίδι, μεγάης ξίς, πρχώρησε ι είπε στ Γέρ Δάσ Γεάδι: "Γράψε πρώτη πρσφέρω υτό τ δχτυί δι γι τ γώ". Ετσι πό τότε πυ η γυί υτή πρά τη μεγάη φτώχει ι ψώρ της, συεισέφερε στ έρ γι τ Εηιό ράτς, πό τότε ιπό μζότ έτσι η χώρ μς. Η "ψωρώστι" με τη εισφρά της έμειε ιστ ριή ι έγιε γωστή σ' όη τη Εάδ μς. ΤΟΥ ΓΥΡΙΣΜΟΥ Μμτέις ργειός ι εεφτέι χτέι, ι έ ρμί ' γγειό άθετι ι υφίει μ' εξήτ δυό πτήμτ, σρτδυό ρύι, ι βρότς ι ηχός πύς π' τ ψηά τργύδι. Πρμτευτής επέρσε, στ μύρ βάρης, τρτεί τ μύρ τυ ι τη ημερίζει: - Κημέρ συ όρη μυ. - Κώς τ ξέ πύ'ρθε. - Κόρη μυ, δε πτρεύεσι, πάρεις πηάρι; - Κάι σάσει μύρς συ, πρά τ όγ πυ εί πες. Εχω -άτρ στη ξεητειά, τώρ δώδε χρόυς, ι όμ τρεις τ ϊτερώ ι τρείς τ πτεχίω, ι δε ερθή, ι δε φή, όγρι θ γέω, ι στ εί θε ειστώ, τ μύρ θε βάω. - Κόρη μυ, άτρς σ' πέθε, όρη μυ, άτρς σ' χάθη τ χέρι μυ τ ράτησ, τ χέρι μυ τ θάψ, ψωμί, ερί τυ μίρσ, ' είπε μυ τ δώσεις. - Τ ράτησες; τ έθψες; Ο θ ι ό ς σ' τ πηρώσει. Ψωμί, ερί τυ μίρσες; εγώ συ τ πηρώω. - Εγώ φιί τυ δάεισ, ' είπε μυ τ δώσεις. - Φιί, ι τ εδάεισες, σύρε ι γύρεψε τ. - Κόρη μυ, εγώ'μι άτρς συ, εγώ είμι ι ός συ., - Α είσ συ άτρς μυ, είσι ι ός μυ, δείξε σημάδι τυ σπιτιύ, ι πέει σ' ίξω. - Εχεις μηιά στη πόρτ συ ι ήμ στη υή συ ΚΩΣΤΑΣ Φ. ΝΙΚΟΛΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3, 2ς ΟΡΟΦΟΣ ΤΗΛ ι Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α άει στφύι ρζιά ι τ ρσί τυ μέι, τ πίυ η Γιιτσριά ι π πεμήσυ, τ πίει ' η φτωχγιά ι ησμά τ χρέη. - Αυτό τ ξέρει η γειτιά, τ ξέρει όσμς ός. Δείξε σημάδι τυ ρμιύ ' ύστερ σ' ίξω. Εχεις ειά στ μάγυ, ειά στη μσχάη, ι άμεσ στ στήθη συ, σπειρί μργριτάρι Ξέε μυ εσύ' σι άτρς μυ εσύ'σι ός μυ. Βάγιες, τρεχάτες, ίξετε, υτός εί' ός μυ ι γιστήε ι δυό ι φιιθή τάχυ. Ι. ΟΙΚ.

6 Τπιά isώμτ Συεχίζυμε σήμερ με τπιά ιδιώμτ τυ Γ Ε Ρ Ο ΠΛΑΤΑΝΟΥ ι της γύρω περιχής: Ατσίργι = σιχμάρ, γύι τάση πρς εμε τό. Αβτάζ = πεέτημ, υπερχή, ωτερότητ. Αμπάρι = ειδιός δι μρφωμές χώρς π θηεύσεως τρφίμω (. τυάπι). Αισβερίσι = δση ψί, συγή, εμπριή σχέση. Αβέρτ = συέχει, εεύθερ. Αισίβ = η στάχτη πυ τεύετι με ερό, στχτόερ. Αυρμίετι = υτός πυ ύει με πρσχή τίθετ υτός δε υρ μίετι δηδή δε ύ ει, δε τβίει. Αμπυρέζι = τάηπτη ι συάρτητη γώσσ. Αύμ = τάστση σύγχυσης ι στάτω σης. Ατωσύρ: (δη μιυργήθηε τέτι ύμ, πυ ήτ δύτ τάβεις τι έεγ). Αμπάης = πετωτής τω όγω (πετάς). Α σ ε ρ ά ω = βάζω τ πράγμτ στη θέση τυς ιώς ττπιώ. Αμπυρς = τμός. Αμπάριζ = πιδιό πι γίδι. Αρετεύω = τρέχω, ρέτ (τρχάδη, γρήγρ βάδισμ). Βύφι = τήμτ πυ έχυ φιερωθεί στ Νό Κιωφεές Ιδρυμ. Λέξη Τύριη. Vakif. Πρ φέρετι Βύφ. Βτσί = εμβόι, δ μισμός. βύ. Βεέτι ή βιέτι = διι ητιή περιφέρει χώρ. Βιιά = συγρότημ ργπιτώ. Βέττ = τ δέρμ πό δμάι (π.χ. ππύτσι με βέττ δηδή με δέρμ δμιύ). Βάμης = φίς, τ πιάρι πυ ρτάει τ μπριάιτη Σημί, στ γάμ. Βρβτσέι = ζωηρός ές. ΣήμερΒ, ΜΑΡΙΑ ιε μυ Από τ γωστό μς Ππ - Μάτσι πάθμε to πράτω Βρβάτς = ζώ ρσει ό γι τη πργωγή. Γιζερώ = γυρίζω πό δω ι πό ει. Γυτυώ = τρυ ώ. Γριμπύρι = υψέη μεισσώ. Γριτζιάι = μ' έψε τ ρύ (ιώς τμπάι). Γίζ = η μυζήθρ. Γυσπερίτσ = η σύ ρ. Γυργιάζω = βγάζω δυ τές φωές. Φωάζω δυ τά ίγτς. Γάβ = τ εφάι. Γύβ = η τρύπ πυ γίετι στ χώμ (. τά φς). Γυβέρ = η υβέρη ση τ ράτς. Γρτσιά = η γριχδιά. Η γριπιδιά δέ τρ πυ άει τ γωστά γόρτσ (γριπίδι). Γιόσ = η πιά γίδ, πυ δε γεάει πέ. Γισέμι ή γεσέμι = τρΐ ή τργί, πυ πηγίει μπρστά στ πάδι. Γβή = τρύπ, φω τγωγός, η πί ίγει με σίδ ι πές φ ρές τιθιστάει τ πρά θυρ ιώς τπτή. Στ ά φύ περισ σότερ. τργύδι ι τ δημσιεύυμε. Στ τρί. Σήμερ, Μρί γιέ μυ, σήμερ Χριστός Αέστη! Κι ύρι, Μρί γιε μυ, ι ύρι Αηθώς Αέστη! Σήμερ, Μρί γιε μυ, σήμερ ι ρρβωισμέες σήμερ ι ρρβωισμέες στέτι μρωμέες. Σήμερ, Μρί γιέ μυ, σήμερ ι πτρεμέες, σήμερ ι ι πτρεμέες εί' όπες στισμέες. Σήμερ, Μρί γιέ μυ, σήμερ ι ι ππάδες, σήμερ ι ι ππάδες στέτι σ δεσπτάδες. Σήμερ, Μρί γιέ μυ, σήμερ τ' υγά τσυγράμε, ΟΒΕΑΙΚΟΗ ΑΡΝΑΚΙ 1. Ετιμ π' τ Σάββτ ι στη υπη μέ ά πιμτόβεργες τ πάτ ι γριόξυ πό πάω. 2. Τη Κυριή χράμτ φώ ι πράμπτ ι φύ πέυ τ άρβυ τις φύρες τ βυμιάμτ. 3. Με πέπ στ εφάι τ τρυφίζυ με μάρι ι όι ψέυε με χάρι ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ - φέτς πάι. σήμερ τ' υγά τσυγράμε ι τ ρύχ μς ιτάμε. Σήμερ, Μρί γιέ μυ, σήμερ χρό τρβάμε σήμερ χρό τρβάμε ι τις έμρφες ιτάμε. Πρεσβύτερς Χρήστς Μ. ΜΑΤΣΑΣ ΝΙΚΟΣ Δ. ΣΤΡΑΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 2 (2ς ΟΡΟΦΟΣ) ΤΗΛ.: 0651/71108 Οιίς: ΙΩΑΝΝΙΝΑ 4. Κι τιγργύ τ' υγά έγτς χρόι πά ξεφτώει η χρά όπυ ψηθύ τ' ριά. 5. ΙΙμϋπ όι στ χωριό ' πύσυ τ ψητό άβε έθιμ πιό στ σπίτι τυς τ πτριό. 6. Σμίγυ ι Ε,εητεμέι π' της γης τη ιυμέη ι συζύ γισμέι τη ΑΝΑΣΤΑΣΗ - πυ μέει. ΚΠΝ. ΤΣΟΥΝΑΚΑΣ SYDNEY ΣΕΛΙΔΑ 6 ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ "Τ ζύ cxouv μτιί μετεωργιά IKOVOTIUCS;" Η ΓΑΤΑ: Α η γάτ πέετι με τη γώσσ της, περι μέετε Βρχή. Ο Κ Ο Κ Ο Ρ Α Σ : Οτ ύ τ όρι πρι έρ θυ τ μεσάυχτ, θ πει ότι ιρός θ ' άξει. Η ΚΟΤΑ: Οτ ι ότες χτυπιύτι συχά στη σό η, ότ ψάχυ βρύε τη τρφή τυς ργά τ βράδυ, ι ιμύτι ργότερ πό τη συηθισμέη τυς ώρ, τότε είι βέβι ότι τη άη μέρ θ έχυ με άσχημ ιρό. ΤΟ ΓΟΥΡΟΥΝΙ: Οτ πιάυ ριά με τ στόμ τυς τ γυρύι ι τρέχυ χρεύτς, υτό σημί ει Βρχή. Ο ΣΚΥΛΟΣ: Α ι σύι σάβυ πές φρές τη γη, πρμηύετι χειμώς. ΤΟ ΒΟΔΙ: Ο ι γεάδες ότ γείφυ τ ύχι τυς ι πάε μυγρίζτς στ στάβ, πρβέπυ βρχή ΤΟ ΧΕΛΙΔΟΝΙ: Α τ χειδόι πετύ γύρω πό τις ίμες ή τ πτάμι ι άυ Βή, σημίει βρχή. Οτ πετύ ψηά πρμηύετι ιρί. ΟΙ ΧΗΝΕΣ: Ο ι χήες ότ τρέχυ ράζτς γι τη τρφή τυς, πρβέπυ χειμώ. Ο ΓΚΙΩΝΗΣ: Οτ γιώης φωάζει τη υγή θ έχυμε χειμώ. Ο ΓΕΡΑΝΟΣ: Πρώιμ πέρσμ γερώ σημίει πρώιμ χειμώ. Ο ΚΟΡΑΚΑΣ: Οτ τ ράι ι ι ιύδες πρυσιάζτι πά μζί ι φωάζυ συέχει, θ έρθει Βρχή. ΤΟ ΠΡΟΒΑΤΟ: Οτ βέπετε πάδι πό πρόβτ τρέχει χρεύτς, περιμέετε χειμώ. Ο ΠΟΝΤΙΚΟΣ: Τ πτίι ότ ύγτι τρι ζβύ, σημίυ χειμώ. ΤΑ Θ Α Λ Α Σ Σ Ι Ν Α ΠΟΥΛΙΑ: Τ πυιά τω ιμώ ι τω θσσώ ότ ύζτι διρώς στ ερό, πρ γγέυ χειμώ. ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΦΗΚΕΣ: Οτ βέπυμε τις μέισσες ι τις σφήες πετύ εωρίς τ πρωί', είι σημάδι ότι θ άει ό ιρό. Οτ ι μέισσες δε βγίυ πό τη φωιά τυς ή πετύ γύρω - γύρω χω ρίς πηγίυ μριά, πρέπει περιμέυμε Βρχή ή δυτό γέρ. ΟΙ ΜΥΓΕΣ: Οτ τσιμπάε ι μύγες δυτά, θ έχυ με σύτμ Βρχή. (Από τη εφημερίδ: "ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ Ν Ε Α " Σεπτέμβρις Οτώβρις 1999). KEY'S HOUSE ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΌΣ & ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ TESIO & F.A.I.P. ΤΗΛ.: ι ΚΙΝΗΤΟ: ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 12 ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ AVIN ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΟΝΑΣ - ΘΩΜΑΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΗΛ ΚΙΝΗΤΟ ΧΙΛ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΟΝΙΤΣΑΣ

7 ΣΕΛΙΔΑ 7 με τιείμε τη "επιδιόρθωση ρύ ύς ρυθμύς στη γώριμη ζωή της γρτι χω". ής ζωής μς. Ο Ο Α Ε Δ μυ έδωσε μεγάη ώθηση, Δ ε μς εδιφέρυ πέ τ μρσε Πάει ι υτό πέρσε. Τέειωσ ι γιτί με τη επιχρήγηση πυ μυ έδωσε ή "τ σ ώ υ " ι ι ά σ π ε ς ι εξωπργ ε γ έ ς με τ γωστά σε όυς μς π με βήθησε πρμηθευτώ τ τά μτιές πρβέψεις τω "εξιτ π ς " με τ τεέσμτ. Κι τώρ δ υ ε ι ά, γι τ η ι γ ί εξπισμό γ ι τη σ β ρ φ έςβέμμτωδιφόρωυ ό όω μς. Ο ό ς εμίησε. Ο ι πιτι πρφερόμεηεργσί. τώ ι "ειδιώ" περί τ εγιά. ί μς, ι εετί μς έχυ τ όγ. Στ μιρό υτό διάστημ ρ γ ά ω σ Γύρω μς, έχυμε μι διφρετιή ι Εργ ι όχι ό γ ι! τμιό εργστήρι στ σπίτι μυ ι με ξιάτιη πή, με χίιες δ υ ό δυειές ά Μ π ρ ε ί η πιτιή είι η τέχη τυ εφιτύ, είι όμως ι τ ό ρ μ τυ τις πρσωπιές μυ γωριμίες πέτησ υμε. Α ς χρύμε τη ζωή, τη ιξιάτιη ζωή, έφιτυ. Τ ό ρ μ γ ι μι ύτερη πεάτες γι τη επιδιόρθωση ρύχω. ζωή στ χωριό, στη περιφέρει, γειά Στ ξείημ, όπως είι φυσιό, τι στ χωριό μς, ς δυέψυμε θ έ ς στ μετώπισ δυσίες ι στη ργάωση πόστ τυ γι μι ύτερη ι χρύμεη στη Ε ά δ μς. τυ εργστηρίυ ι στη πότηση πε ζωή. Ο ι μς εξίρετ, όμη ι τεευ τείς. Μ ε τ χρό όμως εξμύ τίς ξεχσμές πίτης, π ό ς ά τι τ πράγμτ ι, όπως διφίετι, τις τυ χωριύ μς, διιύτι φό θ πάε ά. τσιώει, τιεί ι π μ β ά ει. Μ ά ρ ι γήγρ τ δύμε ι Κ τ ά β, επίσης, πως η ύτερη ε π ά β υ μ ε ι πάι τ γωστό: ΟΧΙ διφήμιση είι η πιότητ της δυειάς Δ ι β ά ζ τ ς είς τ πιά βιβί της πυ πρέχω, γιτί ι πεάτες πυ μέυ Λ Ο Γ Ι Α Α Λ Λ Α ΕΡΓΑ. ευχριστημέι με διφημίζυ, με π εησίς μς, πύτιμ ιστριά ειμήι τέεσμ γίμι ευρύτερ γωστή ι γι τη Ιστρί τυ χωριύ μς, β ρ ή έ πό είμε τυ ειμήστυ Π π - Θ ά η πετεί μυ υξάετι. Κ τ ά τη πρεγιή περίδ, όι ι Τές, θ ή θ ε τίσω ότι δε ση Οιόμυ ι τ φωττύπησ, όπως πιτιί μς, τόισ ότι η Ηπειρς είι πσχώ ά άτμ φύ πρς τ π ριβώς έχει με τη ρ θ γ ρ φ ί της ι π ό τις φτωχότερες περιχές της Ευρω ρό η πετεί μυ είι σχετιά περι τη πρθέτω ρ ι β ώ ς. πϊής Εωσης, όπως φέρυ ι επί Αηζώτ τσιφί. Εέγετ μέχρι τ Γερισμέη. σημες σττιστιές. ρπάτς μετεμάσθη υπό τυ Μητρ Τ γεγός υτό, τ διπιστώυμε ά πίτυ Κυρύ Βσιείυ τυ π ό Δρυϊυωστε ι μόι μς. θ πρέπει είι πόεως Α ρ γ υ ρ ά σ τ ρ υ τυ σφύ εείυ στόχς όω τω πιτιώ μς. Πως δη Ιεράρχυ όστις ι τη Ιερά Μητρόπι δ ή θ βγει η περιχή μς π ό τη υπ Δεβιίυωδόμησε. άπτυξη ι τη εργί μι τ' εξχή Εδιωχθείς υπ' Α β ώ ε της έ δ ρ ς τυ περιχή τητρφιή - γεωργιή ι τυ τ Α ρ γ υ ρ ό σ τ ρ δ ι τ εθιά υτύ Μ ' πόφση τυ. Νμάρχη Ιωίω ριστιή. Ο ι πιτιί μς, σε συεργσί φρήμτ. με τυς εδιφερόμευς πρβύ υπεγράφη η δημπράτηση τυ ΚΤΕΟ Κ Ο Π π θ ά σ η ς Οιόμυ εάχηστς ε στη ύση τω πρβημάτω, ' τιμετω βιάς, συιύ πρϋπγισμύ Χρηστώ Α δ ε φ ό ς χειρτηθείς τη 27-1 πίσυ ρ ι ζ ι ά τ θ έ μ, συγιά γι μι δρχ. πυ χρημτδτείτι πό ειδιό γρισμό τυ υπυργείυ 2 8. ισόρρπη άπτυξη. Εύχεσθε ι μη τ ρ ά σ θ ε δ ι τ Κύρι Μετφρώ ι Επιιωιώ ι η δημ Δ ε μπρεί δ η δ ή ' έ "ειστό ύ θ ' ότι Κύρις τητάτετε υπερηφάις πρσί θ γίει στις 3 Μ ΐ υ Ετσι " γίυ υτά, γιτί τ θ έ μ θέει τπειίς δίδωσι χάρι ΗΣΑΙΑΣ. διιώετι ι η στήη μς, πυ π ό συγεριμέες ύσεις με επιχειρήμτ ιρό φώζε γι τη τσευή τυ Ετσι η τπειφρσύη ι η εξυπηρετιότεμηριωμέ ό ι μς ι πρώτ ι πι ΚΤΕΟ Κ β ι ά ς ι ιπιείτι τ ί τις γίτι σπυδιόττ εφόδι ι μέσ τιί μς πρέπει σεφτόμστε πε τημ όω μς γιτί έτσι ύτι τ δ ι ά δι τω πίω θ υμπρέσυ φύ δ ι ά ι πγόσμι ι δρύμε τ φρ πρβήμτ πυ δημιυργήθη άξιι της πστής τω ι πιστί... πιά, ώστε ι πρτάσεις μς ι ι ά θ ε είδυς " π ι έ σ ε ι ς " πρς ά θ ε τεύθυση ι δημιυργύτι τ τεευτί χρόι, γι ύσεις μη μπρύ ' μφισβητύ εξ ιτίς τω βιώ χημάτω, τω τρχίω τυχημάτω ι της μόυσης τι ι τίθτι σε εφρμγή. Πις θυμάτι τη πιά γυστόδιη Π τυ περιβάτς. Είι όμη έ σχιή ιστρί, πυ τρεις φίι, πίτς σπυδί έ ρ γ γι τη περιχή μς. στ φεεί, πύ ρ γ ά, τ Μ ε γ ά Σ ά β βτ ι φύ είχ γίει "φέστ Π σ χ ι ά " ύγτς τη μπά γι τ "Χριστός Α έ σ τ η " πήγ στη εησιά ι ήθε ' Η Κιτιή πρωτβυί Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η άψυ τί γι μ π ά δ ε ς, τις ρίτιες Σ Η - Α Ξ Ο Ν Α Σ N O W μυ έ δ ω σ ε τη ευι βέργες ι Π π θ ά σ η ς ψτιά τυς Ο ι ε γ έ ς π έ ρ σ υτό ήτ, ξεχά ρί δρστηριπιηθώ ι με τη βή έεγε " Β έ ρ γ πυ σ ς χρειάζετε...". στη. θ ε ι τυ Ο Α Ε Δ δημιύργησ μιρή τμι Τ χωριό ξμπίει στυς ι ΟΧΧΟΛΙΑΖΤΗΣ ή επιχείρηση στ σπίτι μυ (ιτεχί) ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΑ Β' ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΕΟ ΚΑΚΑΒΙΑΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΚΟΥΙΖ ΜΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙ ΣΕΑΝΟΙΙΙΑΤΙΚΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α Π. ΚΙΤΣΟΥ A L U M I L - ALPIN Πρδσιά ά$ι: ΓΟΡΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Τη ιητό ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΠΟΥΠΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/Ν0Σ - ΚΙΤΣΟΥ ΕΥΑΟΙΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Πιτιί Μηχιί ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙ! Χ Α Ρ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3 (2ς όρφς) τη ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΚΛΟΣΕΙΣ Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΑΛΕΙΩΝ - ΣΤΑΤΙΚΑ Μ Ε Η/Υ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΒΑΧ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 32 (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ) ΤΗΛ ΟΙΚΙΑ: ΓΡ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 1 (ΑΝΑΛΗΨΗ) Τ Η / 8S3.203

8 Τ Γ ι ά ι n p i J i o στ άρμτ στ γ ρ ό σ ι ι στ γράμμτ Ε Ηπειρωτόπυ έε τη πτρίδ γι άη μι φρά περήφη. Τ όμ τυ Μάρις Ζής. Ξείησε πό τ Γιάε όπυ ι γεήθηε ι με τά έφυγε γι Ηράει Κρή της σπυδάσει στ Πε πιστήμι τη επιστήμη τω ηετριώ υπγιστώ. Στ 28 χρόι βρέθηε πό τ Πεπιστήμι Κρή της στ Σηάτ τω Η Π Α με τη μάδ πυ σχεδίσε τ ειτυργιό πρόγρμμ Windows Ο ι εύστ χες πτήσεις πυ έδωσε στη τηεφωιή συέτευ ξη πυ είχε με τη υπεύθυη επιγής πρσωπιύ της ετιρείς θώς ι η πρ φριή συέτευξη πυ έδωσε εώπι της επιτρ- πής πυ ράτησε 6 ώρες, τ έστει στ Σηάτ. Εεί Μάρις Ζήςσυεργάζε- τι με ρυφίυς πρ γρμμτιστές σχεδιάζτς τ Windows Συγχ ρητήρι στ Μάρι Ζή ι στη ιγέει τυ πυ είι φίη τυ χωριύ μς ι τ επισέπττι ττι ά. Βσίεις Μ ύ ς Τ Ο Ν Μ Η Ν Α Μ Α Ϊ Ο ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ Α Ν Τ Α Μ Ω Μ Α Τ Α Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Υ Π Ο Τ Η Ν ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΙ "ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΙ ΕΣΤΙΑΣ" Σ Οι Αδεφότητες Πωγωίυ πυ εδρεύυ στη Θεσσίη διρ γώυ εδρμή στ Αγι Πρόδρμ Χιδιής τη Κυριή 14 Μΐυ 2000 με πρδσιή Πωγωησιή μπί. Αχώρηση πό τη Πτεί Αγίς Σφίς στις 8 τ πρωί. Συμμετχή τ' άτμ, με τ εωφρεί δρχ., με τ Ι.Χ. 500 δρχ. Οι Γερπτίτες, Κάτω Μερπίι, Μερπίι, Πιπυργίτες, Πωγωίσιι, Ρυψιώτες, Ωριστρίτες, Βησσιώτες σς ύ σε έ γήσι πωγωήσι γέτι. Δηώσεις συμμετχής. Φίιππς Κύγης τη Επίσης η'ήπειρωτικη ΕΣΤΙΑ" Θεσσίης στ πίσι τω ερ τστιώ εδηώσεω γι τ 60 χρόι πό τη ίδρυση της, έβε τη πρωτβυί διργάωσης τμώμτς τω Ηπειρωτώ Με δίς τη Κυριή 28 Μΐυ 2000 στ Αγι Νιό Νύσης με φεστιβά χρευτιώ συγρτημάτω τω Ηπειρωτιώ Συόγω Μ εδίς ι τσύγρισμ υγύ. Στη σύσεψη τυ Διιητιύ Συμ βυίυ της Η.Ε.Θ. με τυς πρέδρυς ι επρσώπυς τω ηπειρωτι ώ συόγω ι δεφτήτω Θεσσίης συζητήθη ι ργ ωτιές επτμέρειες. Δηώσεις συμμετχής μέχρι τις 19/5/2000. Τη ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τ Αιιητιό Συμβύι ins ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 'ΉΠΕΙΡΩΤΙΚΗΙ ΕΣΤΙΑΣ" ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ θεσσίη! Δημσιεύυμε πράτω τ' πτεέσμτ τω βυευτι ώ εγώ της 9ης Απρι ίυ 2000 στ Δημτιό Δι μέρισμ Γερπτάυ. Εγιό Τμήμ 205 ΓΕΡΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Εγγεγρμμέι 340 Ψηφίστες 214. Αυρ Λευά 1. Εγυρ ψηφδέτι 213. Εβ: ΠΑΣΟΚ 63, Ν.Δ. 116, Κ.Κ.Ε. 13, Συσπισμός της Αριστεράς ι της Πρό δυ 15, ΔΗΚΚΙ 3. Λιπά όμ μτ 3. Οι στυρί πρτίμησης τω υπψηφίω βυευτώ έχυ ως εξής: ΠΑΣΟΚ: Αργύρης Ευάγγες 21 Ηιάδης Βσίεις 6 Μέσις Ευάγγες 7 Μυτσόπυς Γεώργις 1 Ππύις Κάρς 13 Σιάρης Κω/ς 7 Ν.Δ.: Κγιάης Στύρς 3 Τσύς Κω/ς 41 Τζάς Αθάσις 34 Φύσς Ατώις 12 Χρμπόπυς Κω. 20 Κ.Κ.Ε.: Γυγιάυ Ο. 1 Δρόσς Σ. 4 Τσύς Α. 5 ΔΗΚΚΙ Ισωίδυ Α. 2 Μρτίης Α. 1 ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ Δγής Β. 2 Ευθυμίυ Χ. 5 Κράς Ε. 1 Ππδγιάη Χ. 5 Σπύρυ Γ. 1 ΜΕΡ.Α Ηίς Νι. 1 Μπότσις Α. 2 Τ Διιητιό Συμβύι της "ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ.ΕΣΤΙΑΣ" Θεσσίης πυ πρέυψε πό τις εγές της συγρτήιθηε σε Σώμ ως εξής: Πρόεδρς: Βσίεις Κυιάς Α ' Ατιπρόεδρς: Χρή στς Μάτης Β' Ατιπρόεδρς: Φίιππς Κύγης Γε. Γρμμτές: Βσίεις Ππάς Τμίς: Βσίεις Γέης Έφρς Μεετώ: Χριστί Βδίη Έφρς Αηεγ γύης: Στμτί Πσσπύυ Έφρς Ψυχγωγίς: Μιχή Γυτύης Έφρς Νείς: Αθηά Ττώτση. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Μιχή Στάσς, Μρί Μπότσρη, Ευάγγες Νιόπυς. Βσίης Γέης, Αθηά Ττώτση Υπεύθυ ι Γρμμτείς Βιβιθήης, Βεστιρίυ, Εφημερίδς "ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ", Υπδχής Β. Ηπειρωτώ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Από τυς πράτω συμπτριώτες ι φ ί υς άβμε τις όυθες ιμιές ε ι σχύσεις γ ι τη έδση της εφημερίδς: Κ ύ γ η ς Χράμπς Γότς Κω / ς Μέδς Γεώργις Κύτ Β σ ι ι ή Ιωάυ Μ ι χ ά η ς Λυμάες Χρήστς Κρϊσυ Μμτή Κέτρυ Εέη Πσχάης Γεώργις Τιύρη Κρέτση Εέη Ψράη Μγδηή Ψ ρ ά η - Μυρειδάυ Α έ Αώυμς ρ. πδ. 625 Τυς ευχριστύμε θερμά. Όες ι ιμιές εισχύσεις θ δημσιεύτι στη εφημερίδ. Οπις δε θέει δημσιευθεί τ όμ τυ θ γράφετι η έξη ώυμς. Κι δίπ ές ωδιός ριθμός πυ θ γίετι γωστός στ ίδι. Οιμιός υπεύθυς Β. Μύς - Πάρδς Κστρισόγι 3 Τ.Κ Ιωάι τη Η διεύθυση τυ τπριτή Θεσσίης είι: Κύγης Φίιππς: Π. Σιδί 45 - τη.: Η διεύθυση τυ τπριτή της Αθής είι Λιάπης Α δρές: Πάρδς Αδριύ 4-6 Μετμόρφωση Τ.Κ Α Θ Η Ν Α χη ΚΟΜΝΩΜΜΚΛ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ Στις στ Αόβερ της Γερμίς η Κσσιή Λυμάη ι Γεώργις Νός πέτησ τ δεύτερ γράι τυς. Ευχόμστε τυς ζήσει. ΓΑΜΟΙ Τ Σάββτ 2 6 Φεβρυρίυ έγιε στ Ιερό Ν ό Ευγγεισμύ της Θετόυ στη Θεσσίη γάμς της Φωτειής Αθσίυ Κέτρυ μετά τυ. Δημητρίυ Δεμείδη. Η εφημερίδ εύχετι στυς εόυμ φυς βί θόσπρτ. Στις 6 Μίυ ημέρ Σάββτ ι ώρ 7 μ.μ. στ Ιερό Ν ό Εστυρω μέυ Λέρμ στη Αθή θ γίει γάμς της Μτύς Ιωάυ μετά τυ. Γεωργίυ Μπέι. Μτύ Ιωάυ όρη τυ γπητύ μς Μιχάη Α. Ιωά υ. Θερμά συγχρητήρι. Κά στέφ. ΣΕΛΙΔΑ 8 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΘΑΝΑΤΟΙ Απεβίωσε στη Ρυψιά Ευάγγες Κωστής ετώ 7 4. Συυπύμεθ βθύ ττ τυς ιείυς τυ. Η Κρΐσυ Μμτή στη μήμη τω γέω της ι της δεφής της Ευθυμίς πρσφέρει τ πσό τω 1 δρχ. 1 Ιωάυ Γεώργις τυ Αστσίυ Δημητρίυ Δημήτρις Τζέγ Σπυριδύ Λυμάες Χρήστς Κύτ Βσιιή ΣΥΝΟΛΟΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ Σ Υ Ν Ο Λ Ο ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Ευχριστύμε θερμά τ γπητό μς Ηί Χρίση συτξιύχ διιητιό πό τ Αγι Κσμά Πωγωίυ γι τ θερμά τυ συυπητήρι ι γι τ ά τυ όγι γι τ θάτ της πρσφιύς μάς μυ ΜΑΡΙΑΣ MIX. Ο Ι Κ Ο Ν Ο ΜΟΥ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΩΚΡΑΤΗ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ Π Ω Γ Ω Ν Ι Ο Υ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η. Εέη Τιύρη - Κρέτση άτις Αετόπετρς Κόιτσς πρσέφερε στ Αγι Πτεεήμ τυ χωριύ μς δρχ. εις μήμη τω γέω της. Αιωί η μήμη τυς. Η Εησιστιή Επιτρπή θερμά ευχριστεί. ΤΖΙΝ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΑΡΓΥΡΩ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΥΚΟΜΑΝΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΚΜΕΝΟΥΣ 125 ΤΗΛ

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΨΑΛΤΑ ΣΤΗ ΒΙΓΑΑ TOY XSPWY ΜΑΣ

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΨΑΛΤΑ ΣΤΗ ΒΙΓΑΑ TOY XSPWY ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΙ 6- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 32 - ΜΑΪΟΙ - ΙΟΥΝΙΟΙ 2000 ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΨΑΛΤΑ ΣΤΗ ΒΙΓΑΑ TOY XSPWY ΜΑΣ Η Ιερή Φλόγα, που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 2002- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 2002- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 02- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Με την έκδοση αυτόν tov φύλλου μας, βρισκό μαστε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 38 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2001 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 38 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2001 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 38 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2001 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Πολλές φ ο ρ έ ς, συζητά με για την ανάπτυξη του χ ω ρ

Διαβάστε περισσότερα

Η εφημερίδα ]ias εύχεται σ' ofloos του \wpiavoos, φιβουό και ανα^νώστεβ Χρόνια OToflfla και Ευτυχισμένο το 9{εο Έτοδ

Η εφημερίδα ]ias εύχεται σ' ofloos του \wpiavoos, φιβουό και ανα^νώστεβ Χρόνια OToflfla και Ευτυχισμένο το 9{εο Έτοδ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 23 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟΧΩΡΓΟ Σ ε λίγες ημέρες θα γιορτάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο XEVLKAOT. ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

Ο XEVLKAOT. ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 28 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1999 ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η Ελλάδα τον 1940 με μ ι α ψυχή κ α ι μ ι α φ ω ν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ mwtmmm ΕΤΟΣ 3- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 16 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΙ - ΟΚΤΩΒΡΙΟ11997 - ΕΔΡΑ ΓΈΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Γιορτάσαμε κ ι εφέτος την 5 7 η επέτειο του

Διαβάστε περισσότερα

1EDIEISIIU ETA Μ ΝΑΕ

1EDIEISIIU ETA Μ ΝΑΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 20 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΠΑΛΙΑ: 1EDIEISIIU ETA Μ ΝΑΕ Η επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α Ω Δ Σ Σ ΔΕΛΦ τ τ Σ Δ Σ Π Γ Ω Ω ε Α γ σ Π ΣκΛ Σ γ τη π τ κ Γε κ Συ λευ η Δι ικητικ Συμβ λι κ Μ τα μ λη τ και τ γ ωρι απ ετ αιατα αικ Γε ικη Συ λευαη η δελφ τ μα π απ φα α ηκε α γ ει α ι υγ ατ υ ημ ρα υριακ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 1Τ -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 65-ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 1Τ -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 65-ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ $βΰ>μ4 www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 1Τ -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 65-ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 05-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΙΑ ΠΡΟΤΡΟΠΗ Αγαπητοί φίλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΓΓΩΝ ΕΤΟΣ 2- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 8 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Σε λίγες μέρες έρχεται το ξακουστό πανηγύρι μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΣ ΚΑΙ. y&pmrj III 01 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ TON X.Y.T.A.

ΓΗΣ ΚΑΙ. y&pmrj III 01 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ TON X.Y.T.A. y&pmrj www. geroplatanos.com ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 9- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 53 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ II III ΚΑΙ Σ ε λίγες μέρες θ α γιορ τάσουμε κ α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 74- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 74- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 74- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 07-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Βρισκόμαστε ήδη στην πε ρίοδο του καλοκαιριού.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 67- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 67- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 67- -ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΣΧΑ ΣΤΟΧ2ΡΙ0 Το ΠΑΣΧΑ είναι μια με γάλη γιορτή. Τη μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ η mum m m m Βρισκόμαστε ήδη στην εποχή του καλοκαιριού. Χαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 10- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 55 - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 10- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 55 - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΕΧΑ ΕΤΟ Χ2ΡΙ Με τον πατροπαράδοτο τρόπο κ α ι με την α π α ι τούμενη ευλάβεια

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΙ13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 77- ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΙ13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 77- ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΝΤΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΤΝΙΤΩΝ ΕΤΟΙ13-ΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 77- ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 07-ΕΔΡ ΓΕΡΟΠΛΤΝΟΙ-ΔΙΝΕΜΕΤΙ ΔΩΡΕΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝ ι mm m am m Σε λίγες μέρες 8 α χτυπή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ TSN ΓΙ0ΡΤ2Ν ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ TSN ΓΙ0ΡΤ2Ν ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 9- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 50 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2003- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ TSN ΓΙ0ΡΤ2Ν ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Με το παρόν ά ρ θ ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΑΝ από τους χωριανούς. και της ευρύτερης περιοχής. τανάλιες, πιρωστιές, μικρές, μεγάλες, λανάρ- για, πυκνάδες, παγούρια, πλόσκες, θήκες, πα-

ΡΕΑΝ από τους χωριανούς. και της ευρύτερης περιοχής. τανάλιες, πιρωστιές, μικρές, μεγάλες, λανάρ- για, πυκνάδες, παγούρια, πλόσκες, θήκες, πα- ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΓΓΩΝ ΕΤΟΣ 2- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 9 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1996 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ το AAOTPAVIKO ΜΟΤΕΕΙΟ ΤΟΥ XSPIOY MAS Από πολλά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 76- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 76- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ mm mmrarm ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 76- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 07-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Γιορτάσαμε κι εφέτος την

Διαβάστε περισσότερα