«Τεχνική Υποστήριξη για την κατάρτιση Σχεδίου Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων στο Δήμο Φυλής»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Τεχνική Υποστήριξη για την κατάρτιση Σχεδίου Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων στο Δήμο Φυλής»"

Transcript

1 Άνω Λιόσια, 02/04/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ «Τεχνική Υποστήριξη για την κατάρτιση Σχεδίου Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων στο Δήμο Φυλής» ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ: ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ Πληροφορικής, IT MSc ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 74/2013 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,49 ΦΠΑ 23%: ,51 ΣΥΝΟΛΟ: ,00

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Αριθ. Μελέτης 74/2013 ΑΔΑ: ΒΛ4ΗΩΗΤ-ΓΧΓ Ημερομηνία,03/07/2013 Αριθμ. Πρωτ Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Ηρώων 1, Άνω Λιόσια Ταχ. Κώδικας : Τηλέφωνο : Fax : Πληροφορίες : κ. Χ. Φωτοπούλου Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης για την κατάρτιση Σχεδίου Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων στο Δήμο Φυλής Ο ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά προϋπολογισμού ,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της εργασίας, θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/06, του Π.Δ. 28/80 και των λοιπών νόμων, διαταγμάτων, αποφάσεων και εγκυκλίων που ισχύουν. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, την 19/07/2013 ημέρα Παρασκευή, και ώρα έναρξης 13:00 μ.μ. ώρα λήξης 13:30 μ.μ. (παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία της έδρας του Δήμου, στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα, Πλατεία Ηρώων, Άνω Λιόσια ΤΚ Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης (3.000,00 ). Παραλαβή αναλυτικού τεύχους διακήρυξης από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10:00-14:00 ή ηλεκτρονικά από τη διεύθυνση Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο: ) & στην ιστοσελίδα του Δήμου Άνω Λιόσια, 03 / 07 /2013 Ο Δήμαρχος ΜΠΟΥΡΑΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Αριθ. Μελέτης 74/2013 Τίτλος Διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης για την κατάρτιση Σχεδίου Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων στο Δήμο Φυλής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Δήμος Φυλής προκηρύσσει πρόχειρο ανοικτό διαγωνισμό, με έγγραφες, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης για την κατάρτιση Σχεδίου Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων στο Δήμο Φυλής». Η διαμόρφωση ενός Σχεδίου Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ) εντάσσεται στις άμεσες προτεραιότητες του Δήμου για την αντιμετώπιση προβλημάτων αναπτυξιακής υστέρησης, έντονων κοινωνικών διαφοροποιήσεων και περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Ο προϋπολογισμός του συνόλου του έργου ανέρχεται στις σαράντα οχτώ χιλιάδες επτακοσίων ογδόντα ευρώ & σαράντα εννιά λεπτά (48.780,49 ) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ποσού ,51. Οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών, όπως αυτές καθορίζονται, αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρούσας Προκήρυξης. Οι προσφορές θα αξιολογηθούν με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά, μετά από τεχνικοοικονομική αξιολόγηση σύμφωνα με τους αναλυτικούς όρους της πρόσκλησης Τεχνικοοικονομική αξιολόγηση- Κριτήρια Αξιολόγησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ) και Φυσικό αντικείμενο του έργου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ), που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. ΆΡΘΡΟ 2: ΟΡΙΣΜΟΙ 1. «Εργοδότης» ή «Αναθέτουσα Αρχή» : Ο Δήμος Φυλής Διεύθυνση: Πλατεία Ηρώων, Άνω Λιόσια, ΤΚ Τηλέφωνο :

4 FAX: «Ανάδοχος»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή συνεταιρισμός ή ένωση ή κοινοπραξία στο οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός 3. «Δημοπρατούσα Αρχή» ή (ΔΑ)» και «Αναθέτουσα Αρχή»: Ο Δήμος Φυλής 4. «Διευθύνουσα Υπηρεσία»: Ο Δήμος Φυλής 5. «Προϊσταμένη Αρχή»: Ο Δήμος Φυλής 6. «Διαγωνιζόμενος» - «Προσφέρων» : Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση που θα υποβάλλει προσφορά. 7. «Επιτροπή Διαγωνισμού» : Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών όργανο της Αναθέτουσας Αρχής. 8. «Εκπρόσωπος»: Ο υπογράφων την προσφορά -στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα- που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης. 9. «Ανάδοχος» : Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος. 10. «Κατακύρωση» : Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου στον Ανάδοχο. 11. «Τεύχη Διαγωνισμού» : Κάθε τεύχος που εκδίδεται από τον Εργοδότη και διατίθεται στους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας, 12. «Σύμβαση» : Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. 13. «Συμβατικό Τίμημα» : Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το Έργο. 14. «Επιτροπή Παραλαβής (Ε.Π.)» : Ομάδα προσώπων, ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Αναθέτουσα Αρχή στην εκτέλεση των υποχρεώσεων, των δικαιωμάτων ή και των εξουσιών που της ανήκουν δυνάμει της Σύμβασης και έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων της σύμβασης 4

5 ΆΡΘΡΟ 3 : ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3.1. Ισχύουσα Νομοθεσία-Κανονιστικές Πράξεις: Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. το Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και των εγκυκλίων 2/ και 29/ του ΥΠΕΣΔΑ με θέμα «Παροχή υπηρεσιών» 2. τo Π.Δ. 171/1987 (ΦΕΚ 84 Α ) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους ΟΤΑ κ.α. διατάξεις» 3. το ΠΔ 28/80 (ΦΕΚ-11/Α/ )περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 4. το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/ ) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 5. το N. 3731/2008 (ΦΕΚ Α 263/23/2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών» 6. το ΠΔ 60/2007 προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2004/18 ΕΚ, όπως ισχύουν σήμερα. 7. το άρθρο 13 του Β.Δ / : «προ πάσης ενεργείας δια την εκτέλεσιν οιασδήποτε δαπάνης του δήμου, η αρμοδία δημοτική υπηρεσία συντάσσει "Εκθεσιν αναλήψεως δαπάνης"». 8. το Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α 87/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 9. την υπ αριθμ /739/ (ΦΕΚ 1291/Β'/ ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 10. το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995(ΦΕΚ Α 247/1995) «ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ κλπ. Διατάξεις» 11. το N. 3861/10 (ΦΕΚ Α 112/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.» 12. υπ.αριθμ. 267/ απόφαση Δημ.Συμβουλίου Φυλής. 5

6 3.2. Ενστάσεις -Προσφυγές: Οι Προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση στην Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού: α) Κατά της συμμετοχής Προσφέροντα στο διαγωνισμό ή κατά της νομιμότητας της διενέργειας ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια αποσφράγισης των προσφορών και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. β) Επίσης μετά την ανακοίνωση αποτελέσματος που προκύπτει από την αξιολόγηση των προσφορών μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι ενστάσεις πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθημερόν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται στην Προϊσταμένη Αρχή που αποφασίζει σχετικά. Η ένσταση κατά της συμμετοχής Προσφέροντα στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται Γενικές Αρχές: Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο με την παρούσα διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Προκήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμούς. Ως ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμοί, νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισμοί που δεν επηρεάζουν την έκταση του Έργου ή την ποιότητα εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν, σε κανένα σημείο, τα δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των Προσφερόντων. Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή/ και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται. 6

7 Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα 3.4. Αίτηση - Παροχή Διευκρινήσεων: Παραλαβή αντίτυπου αναλυτικού τεύχους διακήρυξης από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10:00-14:00 ή ηλεκτρονικά από τη διεύθυνση ΑΡΘΡΟ 4 : ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η διαμόρφωση ενός Σχεδίου Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ) εντάσσεται στις άμεσες προτεραιότητες του Δήμου για την αντιμετώπιση προβλημάτων αναπτυξιακής υστέρησης, έντονων κοινωνικών διαφοροποιήσεων και περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Σήμερα στη μέση της μεγάλης κοινωνικής και οικονομικής κρίσης με τα προβλήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης να μεγιστοποιούνται, ο πολεοδομικός σχεδιασμός πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να λειτουργήσει ως αναπτυξιακός μοχλός. Η μεγάλη προσπάθεια για την σύνταξη Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, στους τομείς της οικονομίας, του περιβάλλοντος και των κοινωνικών παροχών, συγκλίνουν στην αναθεώρηση όλων των προγενέστερων σχεδιασμών, που με τα νέα δυσμενή δεδομένα, θεωρούνται ξεπερασμένα και αντιαναπτυξιακά. Η ύπαρξη ενός τεκμηριωμένου επιστημονικά σχεδίου δράσης που θα βασίζεται σ ένα επίκαιρο και αποτελεσματικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό, θα βοηθούσε στην εκταμίευση χρηματοδοτικών πόρων από το ΕΣΠΑ, το πέμπτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και από ειδικά προγράμματα όπως JESSICA αλλά και απευθείας χρηματοδότηση από την Ε.Ε Ο νέος σχεδιασμός θα αξιοποιεί συγκριτικά πλεονεκτήματα, θα αμβλύνει μειονεκτήματα και έχει ως στόχο να συμβάλλει: α) Στην προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, στη διατήρηση των οικολογικών και πολιτισμικών αποθεμάτων και στην προβολή και ανάδειξη των συγκριτικών γεωγραφικών, φυσικών, παραγωγικών και πολιτιστικών πλεονεκτημάτων του Δήμου Φυλής. β) Σαν αντιστάθμισμα στην γενική κρίση, ο σχεδιασμός θα ενισχύσει την διαρκή και ισόρροπη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της πόλης μας και της ανταγωνιστικής παρουσίας της στον ευρύτερο χώρο της Αττικής και όχι μόνο. 7

8 γ) Στη στήριξη της οικογενειακής και κοινωνικής συνοχής στο σύνολο του Δήμου και ιδίως στις περιοχές που παρουσιάζουν προβλήματα αναπτυξιακής υστέρησης, έντονων κοινωνικών διαφοροποιήσεων και περιβαλλοντικής υποβάθμισης καθώς και στις περιοχές που παρουσιάζουν μειονεκτικά χαρακτηριστικά. Το Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων μέσα στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Φυλής (όπως αυτό αναθεωρείται και επικαιροποιείται) καθώς και του Αναπτυξιακού Επιχειρησιακού Προγράμματος που είναι σε Φάση έγκρισης. Με το ΣΟΑΠ επιδιώκεται ειδικότερα, η βελτίωση των υποδομών και των βασικών κοινωνικών εξυπηρετήσεων, η αντιμετώπιση της ανεργίας και η δημιουργία επαρκών ευκαιριών απασχόλησης, η ενσωμάτωση των λειτουργιών και των κοινωνικών ομάδων στον αστικό ιστό και η καταπολέμηση του κοινωνικού διαχωρισμού, η αρμονική διάρθρωση των χρήσεων γης, η συνετή διαχείριση του αστικού οικοσυστήματα (χώροι πρασίνου, διάδρομοι πρασίνου, Πάρκο Πόλης), η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, η ανάπτυξη μέσων πρόσβασης και διακίνησης των Δημοτών προς το φυσικό περιβάλλον (Πάρνηθα, Αιγάλεω Όρος), η διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και η γενικότερη κοινωνική, οικονομική περιβαλλοντική και πολιτισμική αναζωογόνηση των γειτονιών της πόλης και εδικά των περιοχών με μειονεκτικά χαρακτηριστικά, όπως οι περιοχές του βόρειου Ζεφυρίου, Κάτω Λίμνης, Άνω Λιοσίων, Κοπρισιά, Αγ. Ιωάννης, Αμαξοστάσιο Αγ. Γεωργίου. Για την εκπόνηση του Σχεδίου Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ) από το Δήμο Φυλής, απαιτείται υποστήριξη από εξωτερικούς συμβούλους, με ειδική εμπειρία σε σχετικά θέματα, τόσο κατά τη διάρκεια σύνταξης του ΣΟΑΠ, όσο και κατά στη φάση διαβούλευσης κατά τη διαδικασία θεσμοθέτησης. Οι προκηρυσσόμενες υπηρεσίες συμβούλου είναι απαραίτητες λόγω του αριθμητικά περιορισμένου στελεχιακού δυναμικού των υπηρεσιών του Δήμου και της έλλειψης ορισμένων ειδικοτήτων που απαιτούνται για την προσέγγιση ειδικών θεμάτων στο πλαίσιο του ΣΟΑΠ. Το έργο του συμβούλου συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Φυλής κατά την προετοιμασία και θεσμοθέτηση του Σχεδίου Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρου 12 «Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (Σ.Ο.Α.Π.)» του Ν. 2742/99 και με βάση τις σχετικές προδιαγραφές σύνταξης τους (Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ ΦΕΚ 1341Β/ ) Το έργο θα υλοποιηθεί από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο εως τις 31/12/2013 και έχει προϋπολογισμό ,00 (συμπεριλαμβανομένου ,51 ΦΠΑ 23%). Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Φυλής. Στον προϋπολογισμό έτους 2013 του Δήμου προβλέφθηκε αντίστοιχη πίστωση με ΚΑ Τόπος παροχής των υπηρεσιών ορίζεται η έδρα του Δήμου Φυλής, οδός Πλατεία Ηρώων, ΤΚ 13341, Άνω Λιόσια. 8

9 ΑΡΘΡΟ 5: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 5.1. Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα Προκήρυξη έχουν: α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΑΣ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, που δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στον τομέα της παροχής υπηρεσίας, σχετικής με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού. β) Ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων ή Κοινοπραξίες, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει την Σ.Π.Σ. του ΠΟΕ, που ασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με την παροχή υπηρεσίας, σχετικής με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού, οι οποίοι υποβάλλουν κοινή Προσφορά. Στην περίπτωση ενώσεων ισχύουν τα ακόλουθα: Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση κατακύρωσης - ανάθεσης της Σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. Οι ενώσεις δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν Πρόταση. Υποχρεούνται όμως να το πράξουν σε περίπτωση ανάδειξής τους ως Αναδόχου, πριν από την υπογραφή της Σύμβασης, εάν και εφόσον αυτό τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Στην περίπτωση των ενώσεων ή κοινοπραξιών, αρκεί ένα μέλος αυτών να διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και τις ελάχιστες προϋποθέσεις όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 5.3 της παρούσας Κάθε συμμετέχων, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μια προσφορές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν, αυτόνομα ή σε κοινοπραξία ή ένωση σε παραπάνω από μία προσφορές, αποκλείονται από το διαγωνισμό και μαζί με αυτούς και οι προσφορές σης οποίες συμμετείχαν Αποκλείονται του δικαιώματος να υποβάλουν προσφορά οι υποψήφιοι ανάδοχοι: 9

10 α) σε βάρος των οποίων υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. β) που βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή αναγκαστικό συμβιβασμό ή εναντίον των οποίων έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού. γ) που έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή, βάσει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου ή έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την αναθέτουσα αρχή Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, στο Διαγωνισμό: α) Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. β) Να έχει αποδεδειγμένη ειδική και τεχνική ικανότητα και εμπειρία σε υπηρεσίες και έργα σχετικά με εξειδίκευση του χωρικού σχεδιασμού και σε θέματα σχεδιασμού αξιολόγησης, χρηματοδότησης και διαχείρισης παρεμβάσεων ανάπλασης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει τις ανωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία όπως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Οι Προσφέροντες οφείλουν, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού τα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 5.5. Απόρριψη προσφορών Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει προσφορά αιτιολογημένα, ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός. Ήδη προσδιορίζεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές, που : είναι αόριστες και δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθούν ή είναι υπό αίρεση ή περιέχουν ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία, ή συνδυάζονται με προϋποθέσεις άσχετες με τους σκοπούς της παρούσας προκήρυξης, 10

11 αποτελούν αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, περιέχουν εναλλακτικές προσφορές, είτε στο σύνολο τους, είτε για τα επιμέρους τμήματα του αντικειμένου της παρούσας προκήρυξης, δεν έχουν συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας προκήρυξης, δεν περιλαμβάνουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και δε συνοδεύονται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στην παρούσα προκήρυξη, δεν περιλαμβάνουν με σαφήνεια τη προσφερόμενη τιμή, ή/και εμφανίζουν τιμές σε οποιοδήποτε σημείο της τεχνικής προσφοράς, ο χρόνος ισχύος τους ορίζεται μικρότερος του προβλεπόμενου στην παρούσα προκήρυξη, δεν είναι σύμφωνες με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους, όπου αυτοί αναφέρονται κατατεθούν εκπρόθεσμα. ΑΡΘΡΟ 6: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τόπος διαγωνισμού: Δήμος Φυλής, οδός Πλατεία Ηρώων, Τ.Κ , Άνω Λιόσια Ημερομηνία διαγωνισμού: 19/07/2013 Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 13:00-13:30 ΑΡΘΡΟ 7: ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 7.1. Τρόπος Υποβολής Οι προσφορές των υποψηφίων πρέπει να κατατεθούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον: Δήμο Φυλής, οδός Πλατεία Ηρώων, Τ.Κ , Άνω Λιόσια, Τηλ , Fax: , το αργότερο, μέχρι και την 19/07/2013 και ώρα 13:30. Οι προσφορές κατά την παραλαβή τους πρωτοκολλούνται. 11

12 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παραδώσουν οι ίδιοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους κλειστές προσφορές (ενιαίος κλειστός Φάκελος ή συσκευασία) την ημέρα και ώρα του διαγωνισμού. Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Ο Δήμος Φυλής δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού. Οι προσφορές πρέπει να έχουν ισχύ για τουλάχιστον δυο (2) μήνες 7.2. Αποσφράγιση Προσφορών Η αποσφράγιση των προσφορών για τον έλεγχο των επί μέρους υπό-φακέλων θα γίνει δημόσια από την αρμόδια επιτροπή αμέσως μετά την κατάθεσή τους, την 19/07/2013 και ώρα 13:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φυλής. ΑΡΘΡΟ 8: ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Πριν από την τελική βαθμολόγηση των κριτηρίων της Τεχνικής Προσφοράς, οι υποψήφιοι μπορεί να κληθούν να απαντήσουν σε τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, είτε εγγράφως είτε στα πλαίσια ειδικής παρουσίασης - συνέντευξης, η οποία θα ζητηθεί εγκαίρως και εγγράφως από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Προσφορές που αποκλείστηκαν διότι δεν πληρούσαν τους τυπικούς όρους του διαγωνισμού, αποκλείονται από τη φάση της αξιολόγησης. Η επιλογή θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρούσας προκήρυξης ΑΡΘΡΟ 9: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η αξιολόγηση και η κατακύρωση θα γίνουν για το σύνολο του έργου. Ο διαγωνισμός θα κατακυρωθεί στον προσφέροντα με τη συμφερότερη προσφορά. 12

13 Μετά το πέρας της αξιολόγησης η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει τον Τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζόμενων κατά σειρά αξιολόγησης, από τον οποίο προκύπτει ο προτεινόμενος από την αρμόδια Επιτροπή Ανάδοχος του Έργου. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Δήμο Φυλής και θα ανακοινωθεί εγγράφως στον προμηθευτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80. ΑΡΘΡΟ 10: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές, για να γίνουν δεκτές, υποβάλλονται στον τόπο και το χρόνο που ορίζει η Διακήρυξη, μέσα σε ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ ή ΕΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ. Ο ενιαίος αυτός φάκελος προσφοράς ή ενιαίο περίβλημα κάθε υποψηφιότητας συνοδεύεται από συνοδευτική επιστολή (cover letter), για την πρωτοκόλληση του, στην οποία θα πρέπει επίσης να αναγράφονται τα στοιχεία του ενιαίου φακέλου προσφοράς. Ο ενιαίος φάκελος προσφοράς πρέπει απαραίτητα να αναφέρει : > τον προσφέροντα: την επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντος ή τις επωνυμίες και τις διευθύνσεις των μελών της ένωσης, > τον αποδέκτη : Δήμος Φυλής, οδός Πλατεία Ηρώων, Τ.Κ , Άνω Λιόσια > την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού > την ένδειξη: ΠΡΟΣΟΧΗ: ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την επιλογή Αναδόχου του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ» Ο ενιαίος αυτός φάκελος προσφοράς ή ενιαίο περίβλημα κάθε υποψηφιότητας περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) επιμέρους υποφακέλους, οι οποίοι πρέπει να είναι ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΙ και να αναφέρουν εξωτερικά όλες τις ενδείξεις του ενιαίου φακέλου, όπως παραπάνω κι επιπλέον : > ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α : "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ" & "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ" > ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β : "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" & "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" & CD MH ΕΓΓΡΑΨΙΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΝ : "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" > ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Γ : "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" 13

14 Προσφορές που δεν έχουν χωριστούς σφραγισμένους υποφακέλους, θα απορρίπτονται. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. Σε περίπτωση ενώσεων προσώπων (φυσικών ή νομικών), η κοινή προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους νόμιμα εξουσιοδοτημένο. Το περιεχόμενο του ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Α : "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ", περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και αντίστοιχα το περιεχόμενο του ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Β : "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Ο ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Γ : "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" θα περιλαμβάνει το συνολικό ποσό της προσφοράς σε ευρώ, ολογράφως και αριθμητικώς, της κατ αποκοπή αμοιβής, έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο Σύμβουλος το έργο του (αξία χωρίς ΦΠΑ και συνολική αξία με ΦΠΑ). Επισημαίνεται ότι: Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, ως και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του διαγωνιζόμενου (αξία χωρίς ΦΠΑ και συνολική αξία με ΦΠΑ). Οι προσφορές δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για δυο (2) μήνες από την επόμενη εργάσιμη της διενέργειας του διαγωνισμού. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προαναφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος η ανάθεση γίνεται κατά σειρά επιλογής. Οικονομική προσφορά μεγαλύτερη της προϋπολογιζόμενης δαπάνης δεν γίνεται δεκτή και επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς και τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου. 14

15 Οικονομική προσφορά ασυνήθιστα χαμηλή της προϋπολογιζόμενης θα πρέπει να αιτιολογηθεί αναλυτικά και με οικονομοτεχνική τεκμηρίωση. Σε περίπτωση μη ικανοποιητικής αιτιολόγησής της επιφέρει την απόρριψη της προσφοράς και τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου (άρθρο 55 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 153 του Ν.3669/08) ΑΡΘΡΟ 11: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Απαγόρευση υποκαταστάσεως στη σύμβαση Απαγορεύεται η από τον ανάδοχο υποκατάσταση οποιουδήποτε τρίτου στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ αυτού και του Δήμου Φυλής. Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά ο μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. ΑΡΘΡΟ 12: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον ημερήσιο τοπικό τύπο. Παράλληλα, περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Φυλής και στην ιστοσελίδα του Τα έξοδα δημοσιεύσεων της περίληψης διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού βαρύνουν τον Ανάδοχο ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Άνω Λιόσια, 02 Απριλίου 2013 Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Άνω Λιόσια, 02 Απριλίου 2013 Η Συντάξασα Νικόλαος Μαραγκός Πολιτικός Μηχανικός, Ε.Μ.Π. B Βαθμού Χριστίνα Φωτοπούλου ΠΕ11, IT MSC B Βαθμού 15

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α : "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ" Α.1. Εγγύηση Συμμετοχής Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του Έργου, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλαδή ποσό 3.000,00 ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1)μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ενώ στους λοιπούς Προσφέροντες μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της Κατακύρωσης. Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Α.2. Ο προσφέρων θα πρέπει να πληρεί και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, στο Διαγωνισμό: Α.2.1. Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις της παρούσας προκήρυξης Ο προσφέρων οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την υποδομή, το απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα και εμπειρία για την άσκηση των προκηρυσσομένων υπηρεσιών. Εξετάζεται η γενική εμπειρία και η ικανότητα, το ανθρώπινο δυναμικό και η διαθέσιμη υλικοτεχνική υποδομή υποστήριξης των υποψηφίων. Ειδικότερα θα συμπεριλάβει τις παρακάτω αναφερόμενες πληροφορίες : 16

17 Α Στοιχεία του/των προσφέροντoς /ντων (επωνυμία. διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, όνομα του αρμοδίου προσώπου νια την προσφορά). Α Περιγραφή της επιχειρηματικής δομής του (νομική μορφή, εύρος δραστηριοτήτων). Α Περιγραφή οικονομικών μεγεθών του (ισολογισμοί τριών τελευταίων ετών). Α Περιγραφή του απασχολούμενου προσωπικού του (αριθμός απασχολουμένων ανά ειδικότητα και εμπειρία σε υπηρεσίες παρόμοιες των προκηρυσσομένων). Α Περιγραφή υποδομής του (κτίρια, τεχνική υποδομή, κλπ.) Α.2.2. Να έχει αποδεδειγμένη ειδική και τεχνική ικανότητα και εμπειρία σε παρόμοια έργα και υπηρεσίες. Ο προσφέρων θα συμπεριλάβει τις παρακάτω αναφερόμενες πληροφορίες : Α Κατάλογο των κυριότερων έργων παρόμοια με το προκηρυσσόμενο «έργο», σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και σε ΟΤΑ που εκτέλεσε και έχει ολοκληρώσει κατά την τελευταία εξαετία. Στον κατάλογο αναφέρονται η αξία, η διάρκεια εκτέλεσης και οι αποδέκτες τους, Ο κατάλογος των έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή: Α/Α ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(Ευρώ) Η μη επαρκής τεκμηρίωση της εμπειρίας του προσφέροντος σε συναφή έργα, όπως περιγράφεται στα ανωτέρω, συνιστά λόγο αποκλεισμού από το διαγωνισμό. Από όλα τα παραπάνω έργα, ένα (1) τουλάχιστον παρόμοιο με το/ τα αντικείμενο/ α των υπό ανάθεση υπηρεσιών, το οποίο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον υποψήφιο Ανάδοχο, θα πρέπει να παρουσιαστεί αναλυτικά. Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τους πελάτες του υποψηφίου αναδόχου και να πάρει πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση του έργου και την εμπειρία του Αναδόχου βάσει των δηλωθέντων. Α.3. Δικαιολογητικά Συμμετοχής : 17

18 Α.3.1 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία : α. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. β. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A'101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). γ. Δήλωση ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση και ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως. δ. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των απαιτούμενων εγγράφων και δικαιολογητικών κατά το στάδιο της κατακύρωσης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διαδικασίας κατακύρωσης, όπως αναφέρονται στο άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007. Α.3.2. Ο προσφέρων οφείλει να καταθέσει Α. Υπεύθυνες δηλώσεις του ν.1599/1986 όπου να δηλώνεται: Η ομάδα έργου, με υποχρέωση να μην τροποποιηθεί για όλο το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης του έργου. Ο Υπεύθυνος Έργου και ο αναπληρωτής του, Ότι οι συμμετέχοντες στην ομάδα έργου είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, Επιμελητήριο ή επαγγελματική ένωση, Το συνολικό ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών των τελευταίων τριών (3) ετών, 18

19 Β. Σε περίπτωση εταιρειών, πρακτικό αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διοικούντος οργάνου του προσφέροντος με το οποίο: Εγκρίνεται η συμμετοχή στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών εγκρίνονται η συμμετοχή εκάστης εταιρείας στο διαγωνισμό και η υποβολή κοινής προσφοράς με τις λοιπές εταιρείες-μέλη της ένωσης. Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση να υπογράφει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμπεριλαμβανομένης και της προσφοράς καθώς και να καταθέσει την προσφορά και να παραστεί στην αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού και να υπογράφει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί. Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευσή τους είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας, όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος ανάδοχος. Για τις εταιρείες που δεν υποχρεούνται από το νόμο στην έκδοση Ισολογισμών, απαιτείται Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών. Οι Ενώσεις προσώπων, φυσικών ή νομικών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε "πρόσωπο" που συμμετέχει στην ένωση. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού από τον διαγωνισμό. Α.4 Δικαιολογητικά μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού: Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, ο οποίος αποσφραγίζεται και ελέγχεται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 19 του Π.Δ. 118/2007. Α. Τα φυσικά πρόσωπα: 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι 19

20 δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 5. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Β. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά 2. Ειδικότερα, τα νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης Α(1) του παρόντος. 3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A'101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 20

21 πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) 4. Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια' και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. 5. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. 6. Δικαιολογητικά σύστασής τους. Γ. Οι Συνεταιρισμοί: 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης Α(1) του παρόντος. 2. Τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων Β(3) και Β(4) εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς 3. Εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα με την περίπτωση Α(5). 4. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 5. Δικαιολογητικά σύστασής τους. Δ. Οι Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση. Κάθε ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά τον έλεγχο θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζομένου. Για όλα τα παραπάνω, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από τους προσφέροντες συμπληρώσεις ή αποσαφηνίσεις, εντός 21

22 συγκεκριμένης προθεσμίας. Σε περίπτωση που οι προσφέροντες δεν ανταποκριθούν, αποκλείονται του διαγωνισμού. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Άνω Λιόσια, 02 Απριλίου 2013 Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Άνω Λιόσια, 02 Απριλίου 2013 Η Συντάξασα Νικόλαος Μαραγκός Πολιτικός Μηχανικός, Ε.Μ.Π. B Βαθμού Χριστίνα Φωτοπούλου ΠΕ11, IT MSC B Βαθμού 22

23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β : "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" Ο Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», διαιρείται στις παρακάτω ενότητες, τα περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται στην συνέχεια: 1. Ομάδα έργου (Δομή και σύνθεση οργανωτικού σχήματος) 2. Μεθοδολογία Υλοποίησης Έργου Η ενότητα "Ομάδα έργου (Δομή και σύνθεση οργανωτικού σχήματος)" περιέχει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: 1. Αναλυτικό Οργανωτικό σχήμα της Ομάδας Εργασίας που θα συστήσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση του Έργου, με αναφορά στον Υπεύθυνο του Έργου. Στην Ομάδα Έργου του Συμβούλου θα πρέπει να συμμετέχουν κατ' ελάχιστον ειδικοί επιστήμονες με σημαντική εμπειρία σε θέματα πολεοδομικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού, σε θέματα σχεδιασμού, αξιολόγησης, χρηματοδότησης και διαχείρισης παρεμβάσεων ανάπλασης και παρεμβάσεων προστασίας και ανάδειξης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 2. Γενική περιγραφή των λειτουργιών που θα επιτελέσουν τα επιμέρους όργανα ή ενότητες που θα εμφανίζονται στο οργανωτικό σχήμα. 3. Κατάλογο στελεχών που θα αποτελέσουν την Ομάδα Έργου του Αναδόχου και επισήμανση της θέσης τους στο οργανωτικό σχήμα των έργων αυτών. 4. Ο Υπεύθυνος Έργου, ο οποίος θα ηγηθεί της Ομάδας Έργου και θα κατέχει συντονιστικό ρόλο, και τη συνολική ευθύνη των εργασιών του Αναδόχου, πρέπει να κατέχει Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών με απαραίτητη την ύπαρξη μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε συναφή τομέα με το αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης. Να έχει κατ' ελάχιστον δεκαπενταετή (15) εμπειρία σε θέσεις Υπευθύνου Έργου. Να έχει ειδική εμπειρία σε ανάλογα έργα με την παρούσα προκήρυξη, η οποία να αποδεικνύεται από τη συμμετοχή του σε αντίστοιχα «έργα». Από τα παραπάνω έργα ένα (1) τουλάχιστον παρόμοιο με το αντικείμενο του υπό ανάθεση «έργου» θα πρέπει να παρουσιαστεί αναλυτικά και ξεχωριστά. Κάθε άλλο στοιχείο που να τεκμηριώνει την επάρκεια και εμπειρία του προσφέροντας για την εκπόνηση του έργου κατά την κρίση του προσφέροντος. Όσα στελέχη της Ομάδας Έργου του Προσφέροντος δεν αποτελούν μόνιμα στελέχη του (δηλ. δεν είναι υπάλληλοι ή μόνιμοι συνεργάτες του) αλλά πρόκειται να απασχοληθούν με Σύμβαση Έργου ειδικά για το Έργο αυτό, πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας με τον Προσφέροντα που καλύπτει όλη τη διάρκεια του Έργου Τέλος πρέπει να επισυναφθούν στην ενότητα αυτή, αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα για όλα τα μέλη της Ομάδας "Έργου. 23

24 Η ενότητα "Μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου" περιέχει αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο Προσφέρων σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο και ειδικότερα : 1. Αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η Ομάδα Έργου σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην κατανόηση των ιδιαίτερων απαιτήσεων του έργου. Η προσέγγιση που θα παρουσιαστεί στις προσφορές πρέπει να είναι αποτέλεσμα διερεύνησης και προσαρμογής στα ειδικά δεδομένα του έργου, και στις συγκεκριμένες απαιτήσεις και στόχους. 2. Αναλυτική παρουσίαση της μεθοδολογίας και διαδικασίας εκτέλεσης του προς ανάθεση έργου και τα μέτρα που θα λάβει ο προσφέρων για τη διασφάλιση της ποιότητας του έργου. 3. Παρουσίαση του αναλυτικού χρονοδιαγράμματος των εργασιών υλοποίησης του έργου και προγραμματισμός ολοκλήρωσης των επιμέρους παραδοτέων. Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την πρόταση του υποψηφίου Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Άνω Λιόσια, 02 Απριλίου 2013 Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Άνω Λιόσια, 02 Απριλίου 2013 Η Συντάξασα Νικόλαος Μαραγκός Πολιτικός Μηχανικός, Ε.Μ.Π. B Βαθμού Χριστίνα Φωτοπούλου ΠΕ11, IT MSC B Βαθμού 24

25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Πριν από την τελική βαθμολόγηση των κριτηρίων της Τεχνικής Προσφοράς, οι υποψήφιοι μπορεί να κληθούν να απαντήσουν σε τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, είτε εγγράφως είτε στα πλαίσια ειδικής παρουσίασης - συνέντευξης, η οποία θα ζητηθεί εγκαίρως και εγγράφως από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την κατακύρωση της συμφερότερης προσφοράς, έχουν ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α/Α Κριτήριο Βαθμολογίας Υποψήφιων Αναδόχων Συντελεστής Βαρύτητας Α Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου και περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών για το συντονισμό και τη διαχείριση του έργου. 40% Β Δομή - σύνθεση Ομάδας Έργου σε σχέση με τις απαιτήσεις του έργου, οργανόγραμμα, περιγραφή ρόλων. 40% Γ Μεθοδολογία υλοποίησης και περιγραφή των εξειδικευμένων εργαλείων για την υλοποίηση του έργου. 20% ΣΥΝΟΛΟ 100% ΕΥΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΠΑΣ ανά κριτήριο: από 0 έως 120 Προσφορά με μέσο όρο τεχνικής αξιολόγησης χαμηλότερης από (60) εξήντα βαθμούς κρίνεται απαράδεκτη kol απορρίπτεται Ο τελικός βαθμός της προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον τύπο: Β = 80% * (Bi / Bmax) + 20% * (Kmin / Ki) όπου: BI = Βαθμολογία της ί τεχνικής προσφοράς, η οποία υπολογίζεται από τις βαθμολογίες των επιμέρους κριτηρίων (ΒΑ, ΒΒ, ΒΓ) συναρτήσει της βαρύτητας αυτών επί της τελικής βαθμολογίας. (Bj = 0,40* ΒΑ + 0,40* ΒΒ + 0,20*ΒΓ) 25

26 Bmax = Βαθμολογία της καλύτερης τεχνικής προσφοράς Ki = το συνολικό κόστος της I προσφοράς 22 Kmin = η χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Ως πλέον συμφέρουσα προσφορά θα θεωρηθεί εκείνη που παρουσιάζει το μεγαλύτερο βαθμό. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό τεχνικής αξιολόγησης Βί. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Άνω Λιόσια, 02 Απριλίου 2013 Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Άνω Λιόσια, 02 Απριλίου 2013 Η Συντάξασα Νικόλαος Μαραγκός Πολιτικός Μηχανικός, Ε.Μ.Π. B Βαθμού Χριστίνα Φωτοπούλου ΠΕ11, IT MSC B Βαθμού 26

27 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑIΣΙΟ Σήμερα στη μέση της μεγάλης κοινωνικής και οικονομικής κρίσης με τα προβλήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης να μεγιστοποιούνται, ο πολεοδομικός σχεδιασμός πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να λειτουργήσει ως αναπτυξιακός μοχλός της πόλης μας. Η μεγάλη προσπάθεια για την σύνταξη Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, με την βοήθεια και ειδικών συνεργατών, στους τομείς της οικονομίας, του περιβάλλοντος και των κοινωνικών παροχών, συγκλίνουν στην αναθεώρηση όλων των προγενέστερων σχεδιασμών, που με τα νέα δυσμενή δεδομένα, θεωρούνται ξεπερασμένα και αντιαναπτυξιακά. Η ύπαρξη ενός τεκμηριωμένου επιστημονικά σχεδίου δράσης που θα βασίζεται σ ένα επίκαιρο και αποτελεσματικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό, θα βοηθούσε στην εκταμίευση χρηματοδοτικών πόρων από το ΕΣΠΑ, το πέμπτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και από ειδικά προγράμματα όπως JESSICA αλλά και απευθείας χρηματοδότηση από την Ε.Ε. 2. ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ο νέος σχεδιασμός θα αξιοποιεί συγκριτικά πλεονεκτήματα, θα αμβλύνει μειονεκτήματα και έχει ως στόχο να συμβάλλει: α) Στην προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, στη διατήρηση των οικολογικών και πολιτισμικών αποθεμάτων και στην προβολή και ανάδειξη των συγκριτικών γεωγραφικών, φυσικών, παραγωγικών και πολιτιστικών πλεονεκτημάτων του Δήμου Φυλής. β) Σαν αντιστάθμισμα στην γενική κρίση, ο σχεδιασμός θα ενισχύσει την διαρκή και ισόρροπη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της πόλης μας και της ανταγωνιστικής παρουσίας της στον ευρύτερο χώρο της Αττικής και όχι μόνο. γ) Στη στήριξη της οικογενειακής και κοινωνικής συνοχής στο σύνολο του Δήμου και ιδίως στις περιοχές που παρουσιάζουν προβλήματα αναπτυξιακής υστέρησης, έντονων κοινωνικών διαφοροποιήσεων και περιβαλλοντικής υποβάθμισης καθώς και στις περιοχές που παρουσιάζουν μειονεκτικά χαρακτηριστικά. 27

28 3. ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Για την υλοποίηση του νέου σχεδιασμού πρέπει να εφαρμοστεί ένα πλήρες Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων. Οι αρχές που θα διέπουν το πρόγραμμα αυτό πρέπει να είναι: α) Η εξασφάλιση ισάξιων όρων διαβίωσης και ευκαιριών παραγωγικής απασχόλησης των δημοτών σε όλες τις περιοχές της πόλης. β) Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών και η βελτίωση των υποδομών στο σύνολο του δημοτικού χώρου και ιδιαίτερα στις περιοχές που παρουσιάζουν προβλήματα αναπτυξιακής υστέρησης και περιβαλλοντικής υποβάθμισης. γ) Η διατήρηση, ενίσχυση και ανάδειξη της οικιστικής περιοχής σε υψηλά επίπεδα. Η προστασία, απορρύπανση και εξυγίανση της περιαστικής περιοχής κυρίως της περιοχής κυρίως της περιοχής του ΧΥΤΑ, της Τζαβερδέλας και του Λατομείου Μουσαμά. δ) Η Εξασφάλιση μιας ισόρροπης σχέσης και η ενίσχυση λειτουργικών συνδέσεων μεταξύ του αστικού, περιαστικού και δασικού (Πάρνηθα Αιγάλεω) χώρου. ε) Η κοινωνική, οικονομική, περιβαλλοντική και πολιτισμική αναζωογόνηση των κέντρων γειτονιάς και των ευρύτερων περιοχών της πόλης ιδίως αυτών που παρουσιάζουν προβλήματα κοινωνικής συνοχής, παραγωγικής εγκατάλειψης, περιβαλλοντικής υποβάθμισης και χαμηλή ποιότητα ζωής. στ) Η συστηματική προστασία υποκατάσταση, διατήρηση, και ανάδειξη των γειτονιών, οικισμών, τοπίων που διαθέτουν στοιχεία φυσικής, πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. ζ) Η συντήρηση, αποκατάσταση και ολοκληρωμένη διαχείριση των δασών, των αναδασωτέων περιοχών και των αγροτικών εκτάσεων. Ειδικό πρόγραμμα για Πάρνηθα και Αιγάλεω. η) Η ορθολογική αξιοποίηση και η ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων θ) Η συστηματική πληροφόρηση, ο αποτελεσματικός διάλογος και η προώθηση στρατηγικών συμμαχιών μεταξύ όλων των συντελεστών που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τη διαμόρφωση των επιλογών χωρικής ανάπτυξης και πολεοδομικού σχεδιασμού. Τελικά η χρησιμοποίηση όλων των δυνατοτήτων και πλεονεκτημάτων που έχει ο Δήμος Φυλής για ένα νέο ξεκίνημα ανάπτυξη και προόδου, αντιμετώπισης της κρίσης και των αδιεξόδων που υπάρχουν σε κεντρικό επίπεδο. 28

29 4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ Το Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων μέσα στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Φυλής (όπως αυτό αναθεωρείται και επικαιροποιείται) καθώς και του Αναπτυξιακού Επιχειρησιακού Προγράμματος που είναι σε Φάση έγκρισης. Με το ΣΟΑΠ επιδιώκεται ειδικότερα, η βελτίωση των υποδομών και των βασικών κοινωνικών εξυπηρετήσεων, η αντιμετώπιση της ανεργίας και η δημιουργία επαρκών ευκαιριών απασχόλησης, η ενσωμάτωση των λειτουργιών και των κοινωνικών ομάδων στον αστικό ιστό και η καταπολέμηση του κοινωνικού διαχωρισμού, η αρμονική διάρθρωση των χρήσεων γης, η συνετή διαχείριση του αστικού οικοσυστήματα (χώροι πρασίνου, διάδρομοι πρασίνου, Πάρκο Πόλης), η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, η ανάπτυξη μέσων πρόσβασης και διακίνησης των Δημοτών προς το φυσικό περιβάλλον (Πάρνηθα, Αιγάλεω Όρος), η διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και η γενικότερη κοινωνική, οικονομική περιβαλλοντική και πολιτισμική αναζωογόνηση των γειτονιών της πόλης και εδικά των περιοχών με μειονεκτικά χαρακτηριστικά, όπως οι περιοχές του βόρειου Ζεφυρίου, Κάτω Λίμνης, Άνω Λιοσίων, Κοπρισιά, Αγ. Ιωάννης, Αμαξοστάσιο ΑΓ. Γεωργίου. 5. ΜΕΘΟΔΟΣ (ΕΡΓΑΛΕΙΟ) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Για την προώθηση και υλοποίησης των ολοκληρωμένων αυτών στρατηγικών αστικού σχεδιασμού στο Δήμο Φυλής πρέπει να καταρτιστεί, να εγκριθεί και υλοποιηθεί ένα Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (Σ.Ο.Α.Π) κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 του Νόμου 2742/99 και σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές που εγκρίθηκαν πρόσφατα (Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ 18150/ΦΕΚ 1341Β/ ). Το σχέδιο αυτό θα συνοδεύεται από ειδικό πρόγραμμα δράσης στο οποίο θα εξειδικεύονται οι απαιτούμενες για την εφαρμογή του κανονιστικές, Χρηματοδοτικές και διαχειριστικές ρυθμίσεις, μέτρα και προγράμματα, κατά φάσεις και φορείς εκτέλεσης και χρηματοδότησης, καθώς και τυχόν συμπληρωματικές δράσεις πληροφόρησης, κατάρτισης, εκπαίδευσης και κοινωνικής και οικονομικής επανένταξης των ειδικών ομάδων των περιοχών αυτών. 6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΟΑΠ ΦΥΛΗΣ 29

15PROC002873738 2015-06-25

15PROC002873738 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΓ5Ψ7ΛΛ-ΣΓΞ Θεσσαλονίκη, 24 Ιουνίου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 213414(6482) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002813643 2015-05-29

15PROC002813643 2015-05-29 ΑΔΑ: ΨΑΕΖ7ΛΛ-ΓΑΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 27 Μαΐου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 240839(7694) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης Πληροφορίες: Σωτηρίου Αλέξανδρος Τηλ.: 2524021030 Φαξ: 2524022165 Email: info@fdor.gr ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016.

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Πληροφορίες : κα. Σπυριδούλα Κουλούρη email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΖ046ΗΚΥ-ΕΕΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. Ημερομηνία Ημέρα Ώρα 10/09/2013 Τρίτη 10.00 π.μ.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. Ημερομηνία Ημέρα Ώρα 10/09/2013 Τρίτη 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι Ταχ. Κώδικας: 28100, Κεφαλλονιά Πληροφορίες: Γεώργιος Κοντογιάννης Τηλ.: 2671360152/ Φαξ : 2671022572 URL: www.kefallonia.gov.gr email: gkontogi@kefallonia.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Προµήθεια εξοπλισµού Πληροφορικής για την εκτέλεση της πράξης ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΑΠΕ Κωδικός ΟΠΣ 37653 CPV: 72.22.23.00-0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου

Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου ΚΛΙΜΑΚΑ Μ.Κ.Ο. Αθήνα : 8-10-2012 Ταχ. Διεύθυνση: Ευμολπιδών 30-32, Αριθ. Πρωτ. : 2147 Κεραμεικός, Αθήνα 118 54 Τηλ:210-3417160-2, Κιν: 6977.034.630

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού»

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΕΡΓΟ Γ ΚΠΣ: «Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΥΠΟΕΡΓΟ 7: «ΠΡΟΒΟΛΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προβολή & διαφήμιση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002687200 2015-04-03

15PROC002687200 2015-04-03 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθ. Πρωτ. 105 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου Διαγωνισμού, συνολικού ποσού 65.124,98 με το ΦΠΑ για την

Διαβάστε περισσότερα

«Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών»

«Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ, 30/07/2014 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 17696 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο WOODE3, με αριθμό διακήρυξης : 3200/133 11-1-2013

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο WOODE3, με αριθμό διακήρυξης : 3200/133 11-1-2013 Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο WOODE3, με αριθμό διακήρυξης : 3200/133 11-1-2013 1. Επικοινωνία και διάχυση αποτελεσμάτων του έργου WOODE3, 2. Υπηρεσίες μετάφρασης υλικού και διοργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 2. Ταχ. Δ/νση. : Νικολάου. Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο. Ηράκλειο, 18/02/2013 Αρ. Πρωτ. : 109. 391575 Φαξ: 2810. Τηλ.: 2810

ΥΠΟΕΡΓΟ 2. Ταχ. Δ/νση. : Νικολάου. Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο. Ηράκλειο, 18/02/2013 Αρ. Πρωτ. : 109. 391575 Φαξ: 2810. Τηλ.: 2810 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ ΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 29-4-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ 7718 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΚΑΙ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΚΑΙ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο Κ Π. Σ. Ε.Π.ΠΕΡ. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης: 19077

Αρ. Διακήρυξης: 19077 ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ανθρακίτου 5 & Τσεχούλη, 45221 Κάστρο Ιωαννίνων, Ιωάννινα Τηλέφωνο : +30 26510 72315 Fax : +30 26510 36695 E-mail : eef@forthnet.gr Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα