ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΩΝ Ο ΛΟΓΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΩΝ Ο ΛΟΓΟΣ"

Transcript

1 Ôñéìçíéáßá Ýêäïóç ôïõ ÔïìÝá Åðåßãïõóáò êáé ÅíôáôéêÞò ÍïóçëåõôéêÞò ôïõ Åèíéêïý ÓõíäÝóìïõ Íïóçëåõôþí ÅëëÜäáò Ìåóïãåßùí 2, à êôßñéï Ðýñãïò Áèçíþí, ÁèÞíá ÔÅÕ ÏÓ 39, ANOIΞΗ 2011 ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΩΝ Ο ΛΟΓΟΣ Η ύπαρξη ενός Νοµικού Προσώπου, που θα προάσπιζε και θα αναβάθµιζε το επάγγελµα µας, ήταν µια αναγκαιότητα και ταυτόχρονα ένα πάγιο αίτηµα. Το 2004 µε τον νόµο 3252/2004 δηµιουργήθηκε η ΕΝΕ, που αποτελεί το επίσηµο επαγγελµατικό όργανό µας και µας γέµισε αισιοδοξία. υστυχώς όµως το όνειρο σύντοµα έγινε εφιάλτης. Το ΥΥΚΚΑ τροποποίησε τα άρθρα του Ν3252/2004 που αφορούν στην εκλογική διαδικασία, στην εγγραφή και ανανέωση της συνδροµής των µελών της ΕΝΕ, µε αντίστοιχα άρθρα στους νόµους 3868/2010 και 3918/2011 ως εξής: Το εφάπαξ ποσό που καταβάλλεται µε την αίτηση εγγραφής που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 3252/2004 επανακαθορί - ζεται στα πέντε(5) ευρώ. Μαζί µε την ετήσια δήλωση ο νοσηλευτής υποχρεούται να καταβάλει και την ετήσια εισφορά στην ΕΝΕ που ορίζεται στα σαράντα (40) ευρώ. Για τα µέλη τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, όπως επίσης και για τους ανέργους, η ετήσια εισφορά ορίζεται στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ. Παλαιά µέλη που οφείλουν συνδροµές άνω του ενός έτους, έχουν τη δυνατότητα καταβολής της ετήσιας εισφοράς του τρέχοντος έτους και συµµετέχουν στις διαδικασίες της ΕΝΕ µε πλήρη δικαιώµατα, µε την υποχρέωση καταβολής των οφειλόµενων τµηµατικά στο µέλλον, σε συνολικό χρόνο που ισούται µε το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο δεν κατέβαλλαν τις εισφορές αυτές. Οι τµηµατικές αυτές καταβολές θα ξεκινήσουν από την Τα ποσά της εγγραφής και της ετήσιας εισφοράς µπορούν να αναπροσαρµόζο - νται µόνο από τη συνέλευση των αντιπροσώπων της ΕΝΕ µε απόφαση των 2/3 του συνόλου των αντιπροσώπων. Όλοι µας αισθανόµαστε ότι η πορεία του κλάδου µας βρίσκεται σήµερα σε ένα µεταίχµιο. Οι συνήθειες και οι συµπεριφορές που υπάρχουν δεν µπορούν πια να σταθούν µπροστά στα µεγάλα προβλήµατα που έχουµε όπως συγχωνεύσεως νοσηλευτικών ιδρυµάτων, εκπαίδευση, ενιαίο µισθολόγιο, µειωµένος προ πολογισµός στα νοσοκοµεία, µε το αναθεωρηµένο µνηµόνιο ενταχθήκαµε στην αναλογία µια πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις, βαρέα και ανθυγιεινά και άλλα προβλήµατα. Με αυτές τις τροποποιήσεις και τα µεγάλα προβλήµατα που έχουµε προσερχόµαστε να εκλέξουµε την νέα διοίκηση της ΕΝΕ στα τέλη του µήνα. Μια νέα διοίκηση που θα έχει µπροστά της µια καθαρή τριετία δουλειάς και δηµιουργίας για την αναβάθµιση του κλάδου µας. Σε αυτή την προσπάθεια για την ανάδειξη της νέας διοίκησης χρειαζόµαστε όλοι, συµµετέχουµε όλοι, το µεγαλύτερο στοίχηµα όλων µας, είναι η ενεργοποίηση της µεγάλης σιωπηλής πλειο - ψηφίας, ώστε να µετατρέψουµε την οργή και την αγανάκτηση σε δύναµη. Μπροστά στην κάλπη έχουµε δυο επιλογές. Η µία είναι να συνεχίσουµε στον ίδιο δρόµο, αυτόν που ήδη υπάρχει. Η άλλη επιλογή είναι αυτή που χρειαζόµαστε σήµερα. Χρειαζόµαστε µία ΕΝΕ ανεξάρτητη, δηµοκρατική, πλουραλιστική, δυναµική, αξιοπρεπή, ανθρώπινη, µε διαφάνεια, συναδερφική αλληλέγγυα, για επαγγελµατική και επιστηµονική αναβάθµιση, µα πάνω από όλα στο πλευρό του νοσηλευτή. Ας είναι η εκλογική διαδικασία η αρχή για µια δηµιουργική συνύπαρξη των Νοσηλευτών στην ΕΝΕ. Νίκος Γιάκης Γραµµατέας ΤΕΕΝ

2 15 th STATE OF THE ART 2011 Για 15 η χρονιά πραγµατο - ποιή θηκε µε µεγάλη επιτυχία το διεθνές Συµπόσιο State of the Art, που αφορά στην Εντατική και Επείγουσα Ιατρική και Νοσηλευτική. Έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο Hilton στις 7-9 Απριλίου 2011 και ο Τοµέας Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής του Ε.Σ.Ν.Ε ήταν εκεί για µια ακόµα φορά στα πλαίσια της συνεργασίας του µε τον καθηγ. Χ. Ρούσο. Η διοργάνωση του Νοσηλευτικού Συµποσίου είχε πλούσια θεµατολογία και η συµµετοχή των συναδέλφων νοσηλευτών από πολλά νοσοκοµεία της χώρας, ήταν µεγάλη. Το πρωί της πρώτης ηµέρας οι συνάδελφοι από την ΜΕΘ του Αγία Όλγα µας ανέφε ραν τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες και τη νοσηλευτική φροντίδα του σηπτικού shock. Στην συ νέχεια τονίστηκε η ανάγκη για την εκπαίδευση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στην ΚΑΡΠΑ µέσα από την διάλεξη της κας Μαρίας Κάργα που είχε θέµα: «Βασική Καρδιοπνευµονική Αναζωογόνηση. Πόσο καλά τη γνωρίζει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της υτικής Ελλάδας;» Την διάλεξη διαδέχθηκε το στρογγυλό τραπέζι µε θέµα «Έχουν οι νοσηλευτές τον έλεγχο της πρακτικής τους;» από οµάδα νοσηλευτών του Σισµανόγλειου Νοσοκοµείου, στο οποίο τονίστηκε η ανάγκη καταγραφής όλων των νοσηλευτικών πρα - κτικών, που πραγµατοποιούνται στη ΜΕΘ την αντικατάσταση των διαγραµµάτων µε νέα πιο σύγχρονα έντυπα, και τόνισε το ρόλο της νοσηλευτικής ηγεσίας στον έλεγχο εφαρµογής αυτών. Ακολούθησε µια πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη από τη κα Λαζάρου προ σταµένη Ποιό - τητας του ΓΝΑ «Αττικόν» η οποία µας παράθεσε εφαρµογές και τροποποιήσεις που µπο - ρούν να πραγµατοποιήσουν οι διοικήσεις των νοσοκοµείων ώστε να έχουµε ιδρύµατα φιλικά προς το περιβάλλον. Στη συνέχεια του προγράµµατος ακολούθησε ένα πολύ ενδιαφέρον στρογγυλό τραπέζι που διαπραγµατεύτηκε τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες στην ΚΑΡΠΑ: «Επισηµάνσεις στις νεότερες οδηγίες στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση». Το στρογγυλό τραπέζι που ανα πτύχθηκε από το νοσοκοµείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης αφορούσε την ασφάλεια ασθενών και προσωπικού στο Τµήµα Επειγόντων. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασε το τραπέζι που αφορούσε τις εµπειρίες και τα µαθήµατα που αποκοµίσαµε απ την Γρίπη Η1Ν1 και τις εµπειρίες των συναδέλφων απ το ΚΕΕΛΠΝΟ και την Μονάδα ειδικών λοι µώ - ξεων της Αλεξανδρούπολης. Η µέρα έκλεισε µε αναφορά στις έσµες Φροντίδας στην εντα τική νοσηλεία δίνοντας έµφαση στη φροντίδα αρρώστου στον αναπνευστήρα, τη φροντίδα αρρώστου µε λοιµώξεις από Κεντρικό Φλεβικό Καθετήρα και τη φροντίδα αρρώστου µε σήψη. Η επόµενη µέρα ξεκίνησε µε στρογγυλό τραπέζι προερχόµενο απ το Ωνάσειο Καρδιο - χειρουργικό κέντρο όπου προσεγγίστηκε η φροντίδα καρδιολογικού-καρδιοχειρουργικού αρρώστου βασισµένη σε πρωτόκολλα. Πολύ ενδιαφέρον παρουσίασαν οι διαλέξεις των δύο άγγλων προσκεκληµένων οµιλητών, όπου η µια αφορούσε την προηγµένη νοσηλευτική φρο - ντίδα στην Επείγουσα και Εντατική νοσηλευτική όσον αφορά το τραύµα και πραγµατοποιήθηκε απ την καθηγήτρια νοσηλευτικής του πανεπιστηµίου Birmingham κα P.Mcgee και η δεύτερη διάλεξη την αναγνώριση και διαχείριση ενδοοικογενειακής βίας στο Τµήµα Επει - γόντων Περιστατικών απ τη κα Joy Hall επικεφαλή του τµήµατος ηµόσιας Υγείας απ το ίδιο πανεπιστήµιο. Προβληµατισµό παρουσίασε το τραπέζι αντιπαράθεσης (debate) για το πόσο εύκολο είναι να ακολουθήσουµε την επιθυµία του ασθενή για µη ανάνηψη στο οποίο κατέθεσαν τις απόψεις τους νοσηλευτικοί λειτουργοί του Γενικού νοσοκοµείου Λευκωσίας και ο διευθυντής της ΜΕΘ κ. Κυπριανού του ίδιου Νοσοκοµείου καθώς και ο διευθυντής της ΜΕΘ του ΠΓΝ «Αττικόν» και Καθηγητής Εντατικολογίας της Ιατρικής Σχολής του πανεπιστηµίου Αθηνών κ. Αρµαγανίδης. Ο κ Παπαγούνος καθηγητής Φιλοσοφίας στο ίδιο τραπέζι ανέπτυξε µε 2

3 το καθηλωτικό λόγο του τα δικαιώµατα των ασθενών αλλά και των επαγγελµατιών υγείας στην µη εφαρµογή του DNR. Παιδιατρικοί νοσηλευτές επειγόντων και εντατικής νοσηλευτικής µας διαφώτισαν για την αναγκαιότητα της εφαρµογής πρωτοκόλλων καθώς και την σπουδαιότητα διάνθισης της παρεχόµενης φροντίδας µε τις τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες στο 8ο στρογγυλό τραπέζι. Οι προβληµατισµοί που δηµιουργήθηκαν απ το τραπέζι των Μεταµοσχεύσεων δη - µιούργησαν εκτεταµένες συζητήσεις που ελπίζουµε να έχουν εποικοδοµητικό χαρακτήρα για το επίµαχο αυτό θέµα µια και η εκπρόσωπος του Εθνικού Οργανισµού Μεταµοσχεύ - σεων µας ανέπτυξε το προσχέδιο νόµου που κατέθεσε ο Υπουργός Υγείας ώστε όλοι οι πο - λίτες να θεωρούνται υποψήφιοι δότες εάν δεν έχουν δηλώσει το αντίθετο σε πιστοποιηµένη αρχή. Ανησυχητικά τα αποτελέσµατα ερευνητικής µελέτης που παρουσιάστηκε, ότι το µε - γαλύτερο ποσοστό νοσηλευτών ΜΕΘ δεν έχει ασχοληθεί ποτέ µε προετοιµασία ασθενή για µεταµόσχευση, δεν γνωρίζει τον τρόπο προσέγγισης συγγενών και δεν έχει παρακολουθήσει σχετικά προγράµµατα. Εστίαση δόθηκε στο τρόπο προσέγγισης και ενηµέρωσης του κοινού για αύξηση της δεξαµενής των υποψήφιων δοτών. Το 10ο τραπέζι µε συµµετοχή νο - σηλευτών ΜΕΘ από νοσοκοµεία της Θεσσαλονίκης (Ιπποκράτειο, Παπανικολάου, Παπαγεωργίου, ΑΧΕΠΑ) µας «οδήγησε στα βήµατα» που πρέπει να ακολουθούµε για ασφαλή κινη τοποίηση διασωληνωµένων ασθενών, µεταφορά/διακοµιδή τους, ποιοι είναι η σύγχρονοι ορισµοί ασφάλειας και πως αξιολογούνται όλες αυτές οι εφαρµογές. ύο ξενόγλωσσες διαλέξεις διαδέχτηκαν που αφορούσαν την διαπολιτισµική νοσηλευτική, εντατική φροντίδα και απόψεις για το αν η σεξουαλικότητα που µπορεί να εκφράζει ο ασθενής στη ΜΕΘ ανήκει στη νοσηλευτική σφαίρα. Η Πρόεδρος του ΤΕΕΝ Κύπρου κ. Γεωργίου µας µίλησε για την αυτονοµία των νοσηλευτών της Κύπρου και τη συνεργασία τους µε το ιατρικό προσωπικό. Την προσοχή µας τράβηξε, το στρογγυλό τραπέζι που αφορούσε το σύγχρονο περιβάλλον της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Κύπρου µε αξιόλογους οµιλητές, βιοτεχνολόγο, φυσιοθεραπευτή, ψυχολόγο, εκπαιδεύτρια νοσηλευτικού προσωπικού και εντατικολόγο. Μας ανέλυσαν την σηµαντικότητα της παρουσίας φυσιοθεραπευτή στη ΜΕΘ σχεδόν καθ όλο το 24ωρο, την παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη των ασθενών των οικογενειών, αλλά και του προσωπικού, ο σχεδιασµός και η προµήθεια υλικού καθώς και η συντήρηση και χρήση του. Παρουσίασαν τον τρόπο εκπαίδευσης του προσωπι - κού απ τη στιγµή που προσλαµβάνεται και αναλαµβάνει καθήκοντα στη ΜΕΘ µέχρι να θεωρηθεί εξειδικευµένος επαγγελµατίας να αναλάβει µόνος του δράση. Οι βραχείες διαλέξεις που ακολούθησαν από νοσηλευτικούς λειτουργούς του Νοσοκοµείου Λευκωσίας, παρέθεσαν την λειτουργία του Ευρωπα κού ερευνητικού προγράµµατος PROSAFE που αφορά το σύστηµα ελέγχου ποιότητας που βασίζεται στην ανάλυση δεικτών αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών που αφορούν τη ΜΕΘ. Επιπλέον µας µίλησαν για το ρόλο των κλινικών πληροφοριακών συστηµάτων στην καθηµερινή νοσηλευτική πρακτική και κατά πόσο αυτό είναι εφικτό. Το 15ο State of the Art έκλεισε µε ένα ανατρεπτικό στρογγυλό τραπέζι που διαπραγµατεύτηκε τις εναλλακτικές θεραπείες στη ΜΕΘ και κατά πόσο έχουν θέση εκεί. Αυτές αφο - ρούσαν το µασάζ την αρωµατοθεραπεία και την κρυσταλλοθεραπεία, οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν υποστηρικτικές, ανακουφιστικές θεραπείες στο χώρο της Εντατικής αλλά απαιτείται και άλλη έρευνα στον κλινικό χώρο για ανακάλυψη κριµένων µυστικών µια και έχουν πανάρχαιες ρίζες στο βάθος των πιο σπουδαίων πολιτισµών. Η επιτροπή του ΤΕΕΝ θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους τους συναδέλφους που συµµετείχαν τόσο ως οµιλητές όσο και ως ακροατές και τίµησαν µε την παρουσία τους την επιστηµονική εκδήλωση του Τοµέα για µια ακόµη φορά. Είναι τιµή για εµάς να σας έχουµε στο πλευρό µας κάθε χρόνο. Για τον ΤΕΕΝ Μαργίτσα Σκοπελίτου Ταµίας Επιτροπής ΤΕΕΝ 3

4 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΟΥ DELIRIUM ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΘ ΑΠΟ ΜΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ανυφαντάκη Σ., ηµητρίου Χ., Αστρινάκη Ε., Κατσούλη Β., Άδαµης., Μαρή Ε., Τσιατσιώτης Ν., Ζαχαριάδης Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Delirium ορίζεται ως ένα σύνδροµο εγκεφαλικής δυσλειτουργίας µη ειδικής αιτιολογίας που χαρακτηρίζεται από διαταραχή της συνείδησης, της προσοχής (συγκέντρωσης), της αντίληψης, της σκέψης, της µνήµης, της ψυχοκινητικής συµπεριφοράς, του συ ναι σθήµατος και του κύκλου ύπνου-εγρήγορσης. Η έναρξη του είναι οξεία, εντός ωρών ή ηµερών, ακολουθείται από κυµαινόµενη πορεία του επιπέδου συνείδησης, της προσοχής και της αντί - ληψης ενώ ορισµένες φορές συνοδεύεται από ψευδαισθήσεις και παραισθήσεις (APA 1994). Στις µονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) το delirium εµφανίζει επιπολασµό και επί - πτωση που κυµαίνεται µεταξύ 20%-80% και συσχετίζεται µε σηµαντική αύξηση της διάρκειας νοσηλείας και της θνησιµότητας. (Girard et al. 2008). Οι δυσµενείς επιπτώσεις του delirium σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι συχνά διαφεύγει της προσοχής (Inouye et al., 2001, Girard et al. 2008) καθιστούν απαραίτητη τη συστηµατική παρακολούθηση όλων των ασθενών της ΜΕΘ για delirium. Οι νοσηλευτές εξαιτίας της φύσης του ρόλου τους που εξασφαλίζει τη συνεχή, µη διακοπτόµενη φροντίδα, είναι σε µοναδική θέση να βελτιώσουν τη ποιότητα νοσηλείας ανα - γνωρίζοντας έγκαιρα την ύπαρξη του delirium προάγοντας έτσι τη θεραπεία και την πρό - γνωση των ασθενών (Insel and Badger, 2002). H κλίµακα CAM-ICU (Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit) είναι ευρέως αποδεκτή για την εκτίµηση του delirium στους βαρέως πάσχοντες µε ακρίβεια 98% συγκρινόµενη µε την ψυχιατρική εκτίµηση και απαιτεί κατά µέσο όρο 2 λεπτά για τη συµ - πλήρωσή της από τους νοσηλευτές (Ely et al., 2001). Λόγω της έλλειψης αντίστοιχου εργαλείου στην Ελλάδα, πραγµατοποιήθηκε η µετάφρα - ση και πολιτιστική προσαρµογή της κλίµακας CAM-ICU στα ελληνικά για την ανίχνευση του delirium στη ΜΕΘ από µη ψυχιατρικό προσωπικό. Η ΜΕΛΕΤΗ Στόχοι της µελέτης Ο κύριος στόχος της µελέτης ήταν η στάθµιση µιας ήδη µεταφρασµένης αλλά όχι στα - θµισµένης CAM-ICU σε Ελληνικό πληθυσµό. Ειδικότεροι στόχοι ήταν: α) Η µέτρηση της αξιοπιστίας και εγκυρότητας της µεταφρασµένης CAM-ICU σε ασθενείς Ελληνικών ΜΕΘ. β) Η αναφορά ψυχοµετρικών χαρακτηριστικών της Ελληνικής µετάφρασης της CAM- ICU όπως η ευαισθησία, η ειδικότητα και η αξιοπιστία µεταξύ των εξεταστών. Μεθοδολογία Χώρος-Χρόνος µελέτης Η µελέτη διεξήχθη σε δυο γενικές µονάδες εντατικής θεραπείας, η µια στην Αθήνα (8 κρεβάτια) και η άλλη στο Ηράκλειο της Κρήτης (11 κρεβάτια) από τον Απρίλιο έως το Νοέµβριο του Πληθυσµός µελέτης Όλοι οι ασθενείς που εισήχθηκαν στις δυο ΜΕΘ και πληρούσαν τα παρακάτω κριτήρια: α) τουλάχιστον 24 ώρες παραµονής στη ΜΕΘ, β) RASS σκορ από -3 και πάνω. Τα κριτήρια αποκλεισµού ήταν: α) ιστορικό αλκοολισµού, β) αδυναµία κατανόησης της Ελληνικής γλώσσας, 4

5 γ) σοβαρή ακουστική ή οπτική βλάβη, δ) επανεισαγωγή στη ΜΕΘ και ε) RASS σκορ <-3. Συλλογή δεδοµένων Για τη συλλογή των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν τα παρακάτω εργαλεία: α) Η ελληνική µετάφραση της κλίµακας CAM-ICU για την ανίχνευση του delirium στη ΜΕΘ. Η πρωτότυπη έκδοση της κλίµακας (Ely et al. 2001) µεταφράστηκε από δύο ανεξάρ τητες οµάδες (συµπεριλαµβανοµένης της δικής µας), από την Αγγλική στην Ελληνική γλώσ σα και το αντίστρο - φο (forward and backwards translation) και επιτεύχθηκε συµφωνία όπου υπήρξαν διαφορές. β) Η κλίµακα καταστολής-διέγερσης Richmond Agitation-Sedation Scale (RASS) (Sessler et al. 2002). γ) Η κλίµακα µέτρησης βαρύτητας της νόσου APACHE II ("Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II") (Knaus et al. 1985). δ) Τα κριτήρια DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), (APA 1994) που χρησιµοποιήθηκαν ως εξέταση εκλογής (gold standard)για τη διάγνωση του delirium από ψυχιάτρους. Επιπρόσθετα καταγράφηκαν δηµογραφικά χαρακτηριστικά, η διάγνωση εισαγωγής και το προηγούµενο ιστορικό των ασθενών. Πολιτισµική προσαρµογή στην Ελληνική γλώσσα Καθηµερινά κατά τη διάρκεια της πρωινής βάρδιας γινόταν εκτίµηση του delirium από τρεις αξιολογητές: δύο από τους επαγγελµατίες υγείας της ΜΕΘ που συµµετείχαν στη µε - λέτη (νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτής) και 1 ψυχίατρο. Οι εξεταστές στη ΜΕΘ εκπαιδεύ τηκαν από ειδικό στη χρήση της κλίµακας CAM-ICU. Η εκτίµηση των ασθενών γινόταν την ίδια µέρα και από τους τρεις εξεταστές, σε διαφορετική σειρά κάθε φορά και µε την προ πόθεση ότι ο χρόνος που µεσολαβούσε µεταξύ της πρώτης και 3ης εκτίµησης δεν ξεπερνούσε τις 2 ώρες. Ο ψυχίατρος εκτιµούσε την ύπαρξη ή όχι delirium σύµφωνα µε τα κριτήρια DSM-IV. εν υπήρ - χε πρόσβαση στα αποτελέσµατα των εκτιµήσεων µεταξύ των εξεταστών. Θέµατα ηθικής και δεοντολογίας Η µελέτη εγκρίθηκε από την επιτροπή Ηθικής και εοντολογίας και στα δύο νοσοκοµεία. Λόγω της αδυναµίας συγκατάθεσης από τους περισσότερους συµµετέχοντες καθώς και της απουσίας κινδύνου ή βλάβης στον ασθενή από τη µελέτη η τακτική µας σχετικά µε τη συγκατάθεση του ασθενή ήταν ανάλογη µε αυτή που έχει ήδη περιγραφεί (Adamis et al. 2005). Στατιστική ανάλυση Χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραµµα SPSS version 18 (PAWS). Η αξιοπιστία µε - ταξύ βαθµολογητών (interrater reliability) εκτιµήθηκε συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα της CAM-ICU µεταξύ των 2 εξεταστών, (kappa statistics). Η συντρέχουσα εγκυρότητα (concurrent validity) εκτιµήθηκε συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα των 2 εξεταστών µε την εκτίµηση του ψυχίατρου (Pearson correlation). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Eικόνα 1. ιάγραµµα ροής των ασθενών Πληθυσµός µελέτης Από τον Απρίλιο έως το Νοέµβριο 2009 εκτιµήθηκαν 172 ασθενείς και 112 (65.1%) πλη ρούσαν τα κριτήρια εισαγωγής στη µελέτη. Από τους 112 οι 41 (36.6%) δεν εκτι- µήθηκαν λόγω βαθιάς καταστολής καθ όλη τη διάρκεια της παραµονής τους στη ΜΕΘ (RASS <-3) (Εικόνα 1). Το δείγµα της µελέτης αποτέλεσαν οι υπόλοιποι 71 ασθενείς τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των οποίων φαίνονται στο Πίνακα 1. 5

6 Πίνακας 1. ηµογραφικά χαρακτηριστικά δείγµατος Χαρακτηριστικά ασθενών (Ν=71) Άντρες (n, %) 45 (63.4%) ιασωληνωµένοι κατά την εκτίµηση µε CAM-ICU (n, %) 32 (45.1%) Ηλικία (Mean, SD) 61.5 (16.9) Βαθµολογία APACHE II (Mean, SD) (6.3) ιάγνωση εισαγωγής (n, %) Παθολογικά 43 (60.6%) Σήψη 11 (15.5%) ARDS 8 (1.3%) Λοίµωξη αναπνευστικού 2 (2.8%) ΧΑΠ 4 (5.6%) Πνευµονικό Οίδηµα 3 (4.2%) Καρδιακή ανακοπή 3 (4.2%) Κακοήθεια 2 (2.8%) Πνευµονική Εµβολή 2 (2.8%) Άλλο 8 (11.3%) Προγραµµατισµένη χειρουργική επέµβαση 6 (8.5%) Κακοήθεια 4 (6%) Άλλο 2 (2.8%) Επείγουσα χειρουργική επέµβαση 22 (31%) Εγκεφαλική βλάβη 5 (7%) Τραύµα 10 (14.1%) Ειλεός 2 (2.8%) Ραγέν ανεύρυσµα κοιλιακής αορτής 2 (2.8%) Άλλο 3 (4.2%) Ιστορικό ψυχιατρικής διαταραχής (n %) Κατάθλιψη 3 (4.2%) Σχιζοφρένεια 3 (4.2%) Άνοια 3 (4.2%) Άλλη 2 (2.8%) Αξιοπιστία µεταξύ βαθµολογητών (Interrater reliability) Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του ψυχιάτρου, 24 ασθενείς (33.8%) ήταν θετικοί για delirium. Ο µέσος χρόνος συµπλήρωσης της CAM-ICU και για τους δύο εξεταστές ήταν 6,5 λεπτά. Οι δύο ανεξάρτητοι εξεταστές αξιολόγησαν όλους τους ασθενείς του δείγµατος επιτρέποντας έτσι την εκτίµηση της αξιοπιστίας µεταξύ των βαθµολογητών σε 71 ζεύγη αξιολογήσεων. Συµφωνία επιτεύχθηκε σε 63 αξιολογήσεις δίδοντας συντελεστή Κ=0.75 (95% CI: ). Ο συντελεστής Κ υπολογίστηκε ξεχωριστά για κάθε χαρακτηριστικό της κλίµακας (Πίνακας 2). Η εσωτερική αξιοπιστία ήταν ικανοποιητική µε το συντελεστή Cronbach's α = 0.84 (95% CI ). Πίνακας 2. Αξιοπιστία µεταξύ βαθµολογητών (inter-rater reliability) της CAM-ICU Kappa CAM-ICU 0,75 ( ) Χαρακτηριστικό 1 Οξεία έναρξη µεταβολών της διανοητικής κατάστασης ή κυµαινόµενη πορεία συµπτωµάτων 0.83 ( ) Χαρακτηριστικό 2 ιαταραχή της προσοχής 0.74 (0.59-0,90) Χαρακτηριστικό 3 Αποδιοργάνωση της σκέψης 0.63 ( ) Χαρακτηριστικό 4 ιαταραγµένο επίπεδο συνείδησης 0.67 ( ) Εγκυρότητα CAM-ICU Συγκρίσεις κατά ζεύγη ανάµεσα στις εκτιµήσεις του ψυχιάτρου και των 2 εξεταστών ήταν διαθέσιµες για 71 ασθενείς. Η ευαισθησία του 1ου και 2ου εξεταστή (χρήση CAM-ICU), συγκρι - 6

7 νόµενη µε την εξέταση εκλογής, ήταν 87.5% και 79.2% αντιστοίχως, ενώ η ειδικό τητα τους ήταν 91.5% και 87.2%, αντιστοίχως. Η θετική προγνωστική αξία για τους δύο εξεταστές ήταν 84% and 76%, αντιστοίχως, ενώ η αρνητική προγνωστική αξία ήταν 94% και 89% αντιστοίχως (Πίνακας 3). Πίνακας 3. Ευαισθησία, ειδικότητα, θετική και αρνητική προγνωστική αξία της CAM-ICU Αριθµός ασθενών Ευαισθησία Ειδικότητα Θετική Προγνωστική Αξία Αρνητική Προγνωστική Αξία 1 ος εξεταστής % 91.5% 84.0% 94.0% (69-95) (80-96) (65-94) (82-97) 2 ος εξεταστής % 87.2% 76.0% 89.0% (59-90) (75-87) (56-88) (77-89) ΣΥΖΗΤΗΣΗ Τα αποτελέσµατα αυτής της µελέτης δείχνουν ότι η Ελληνική µετάφραση της CAM-ICU είναι ένα έγκυρο και αξιόπιστο εργαλείο για τον εντοπισµό του delirium. H Ελληνική εκδοχή της CAM-ICU παρουσίασε ικανοποιητική συµφωνία µεταξύ των βαθµο - λογητών µε συντελεστή Κ=0.75 που είναι συγκρίσιµος µε προηγούµενες µελέτες (Larsson et al. 2007, Tobar et al. 2010). Ωστόσο ο υπολογισµός του συντελεστή Κ στα επιµέρους χαρα - κτηριστικά της κλίµακας παρουσίασε µειωµένες τιµές για τα χαρακτηριστικά 3 και 4 (0.63 και 0.67). Είναι σηµαντική η κατάλληλη εκπαίδευση σχετικά µε τη χρήση της CAM-ICU ειδικά για το χαρακτηριστικό 3 που φαίνεται ότι παρουσιάζει τη µεγαλύτερη δυσκολία και υποκειµενι - κότητα στην εκτίµηση σε σχέση µε τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά. (Truman & Ely 2005). Επιπλέον πιθανόν οι νοσηλευτές ΜΕΘ δεν ήταν οικειοποιηµένοι µε την εκτίµηση της RASS (Χαρακτηριστικό 4) αφού δεν αποτελούσε µέρος της προηγούµενης καθηµερινής τους πρα κτικής. Οι παραπάνω παρατηρήσεις σε συνδυασµό µε τη δυνητική επιρροή των νοση λευ τικών πρωτοκόλλων στη πρόληψη και έκβαση του delirium (Milisen et al. 2001) υπογραµ µίζουν την ανά - γκη εκπαίδευσης των νοσηλευτών στη σωστή χρήση όλων των χα ρα κτηριστι κών της CAM-ICU. Επιπλέον δείξαµε ότι η CAM-ICU είναι ένα έγκυρο εργαλείο µε σχετικά υψηλές τιµές ειδικότητας και ευαισθησίας συγκρινόµενη µε την εξέταση εκλογής (κριτήρια DSM-IV για delirium). Παρόµοια αποτελέσµατα αναφέρονται και σε άλλες µελέτες πολιτισµικής προσαρµογής της CAM-ICU (Tobar et al. 2010). Τέλος η µελέτη µας έδειξε ότι η CAM-ICU µπορεί εύκολα να εισαχθεί στη καθηµερινή πρακτική των Ελληνικών ΜΕΘ αφού συµπληρώνεται µέσα σε 6 έως 7 λεπτά από κατάλληλα εκπαιδευµένο µη-ψυχιατρικό προσωπικό. Αυτός ο χρόνος είναι µεγαλύτερος συγκρινόµενος µε το µέσο χρόνο των 2 λεπτών που αναφέρεται σε άλλες µελέτες (Ely et al. 2001) αλλά µπορεί να βελτιωθεί µε την εξοικείωση του προσωπικού µε τη διαδικασία. Οι νοσηλευτές συµ φωνούν ότι η CAM-ICU είναι εύκολη στη χρήση της και δεν αυξάνει το φόρτο εργασίας (Ely et al. 2001). Οι αναφορές αυτές συµφωνούν µε τη δική µας εµπειρία. Οι µακροχρόνιες δυσµενείς συνέπειες του delirium στη ποιότητα ζωής του ασθενή µετά την έξοδο του από το νοσοκοµείο, κάνουν την πρώιµη αναγνώριση του θέµα ασφάλειας (Girard et al. 2008). Παρόλα αυτά δεν υπάρχει ενιαία στρατηγική συστηµατικού ελέγχου, πρόληψης και αντι- µετώπισης του delirium στις ΜΕΘ στην Ελλάδα. Η εφαρµογή της Ελληνικής µετάφρασης της CAM-ICU στη καθηµερινή πρακτική των νοσηλευτών είναι δυνατή και µπορεί να βοηθή σει στην ευαισθητοποίηση και αναγνώριση του προβλήµατος. Επιπρόσθετα εξαιτίας του ότι η CAM-ICU αποτελεί µία κλίµακα µε διεθνή αναγνώριση και χρήση, θεωρούµε ότι η Ελληνική µετάφραση µπορεί να χρησιµεύσει σαν εργαλείο για πολυκεντρικές µελέτες και συ γκρίσεις µε άλλες χώρες. Περιορισµοί Μεγάλος αριθµός ασθενών απεβίωσε ή είχε RASS <-3 κατά την έξοδο του από τη ΜΕΘ κυρίως λόγω εγκεφαλικής βλάβης, σήψης και ARDS σαν διάγνωση εισαγωγής. Επιπρόσθετα η µελέτη πραγµατοποιήθηκε µόνο σε 2 ΜΕΘ και έτσι περαιτέρω αξιολόγηση της Ελληνικής µετάφρασης της CAM-ICU σε άλλες ΜΕΘ και µε µεγαλύτερο δείγµα ασθενών παραµένει θέµα για µελλοντική έρευνα. 7

8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η CAM-ICU φαίνεται να είναι ένα έγκυρο και αξιόπιστο εργαλείο για τον εντοπισµό του delirium σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς στην Ελλάδα, το οποίο µπορεί εύκολα να εισαχθεί στη κα - θη µερινή κλινική πρακτική µετά από κατάλληλη εκπαίδευση. Ελπίζουµε η Ελληνική µετάφραση και πολιτισµική προσαρµογή της κλίµακας να οδηγήσει σε αύξηση της συχνότητας εντοπισµού αυτής της οργανικής ανεπάρκειας και να αποτελέσει πολύτιµο εργαλείο για µελλοντικές µελέτες της επίπτωσης, παραγόντων κινδύνου και έκβασης του delirium στις Ελληνικές ΜΕΘ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Adamis D., Martin F. C., Treloar A., & Macdonald A. J. (2005). Capacity, consent, and selection bias in a study of delirium. Journal of Medical Ethics 31(3): Truman B., Ely E. W. (2003). Monitoring delirium in critically ill patients. Using the confusion assessment method for the intensive care unit. Crit Care Nurse 23(2): Ely E. W., Inouye S. K., Bernard G. R., Gordon S., Francis J., May L., Truman B., Speroff T., Gautam S., Margolin R., Hart R. P. & Dittus R. (2001). Delirium in mechanically ventilated patients: validity and reliability of the confusion assessment method for the intensive care unit (CAM-ICU). Journal of American Medical Association 286(21): Girard T. D., Pandharipande P. P., Ely E. W. (2008). Delirium in the intensive care unit. Critical Care 12 Suppl 3: S3. Inouye S. K., Foreman M. D., Mion L. C., Katz K. H., Cooney L. M. Jr. (2001) Nurses recognition of delirium and its symptoms: comparison of nurse and researcher ratings. Archives of Internal Medicine 161(20): Insel K. C., Badger T. A. (2002). Deciphering the 4 D s: cognitive decline, delirium, depression and dementia-a review. Journal of Advanced Nursing 38(4): Knaus W. A., Draper E. A., Wagner D. P. & Zimmerman J. E. (1985). APACHE II: a severity of disease classification system. Critical Care Medicine 13(10): Larsson C., Axell A. G., & Ersson A. (2007). Confusion assessment method for the intensive care unit (CAM-ICU): translation, retranslation and validation into Swedish intensive care settings. Acta Anaesthesiologica Scandinavica 51(7): Milisen K., Foreman M. D., Abraham I. L., et al. (2001). A nurse-led interdisciplinary intervention program for delirium in elderly hip-fracture patients. Journal of American Geriatric Sociaty 49: Salluh J. I., Soares M., Teles J. M., Ceraso D., Raimondi N., Nava V. S., Blasquez P., Ugarte S., Ibanez-Guzman C., Centeno J. V., Laca M., Grecco G., Jimenez E., Arias-Rivera S., Duenas C. & Rocha M. G. (2010). The DECCA (Delirium Epidemiology in Critical Care) Study Group. Delirium epidemiology in Critical Care (DECCA): an international study. Critical Care 14(6): R210. Sessler C. N., Gosnell M. S., Grap M. J., Brophy G. M., O Neal P. V., Keane K. A., Tesoro E. P. & Elswick R. K. (2002). The Richmond Agitation-Sedation Scale: validity and reliability in adult intensive care unit patients. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 166(10): Tobar E., Romero C., Galleguillos T., Fuentes P., Cornejo R., Lira M. T., de la Barrera L., Sanchez J. E., Bozan F., Bugedo G., Morandi A., & Ely E. W. (2010).[Confusion Assessment Method for diagnosing delirium in ICU patients (CAM- ICU): cultural adaptation and validation of the Spanish version]. Medicina Intensiva 34(1): Ο ΑΙΜΟΝΑΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑ ΙΑΤΥΠΩΣΗ Στο τεύχος 38 δηµοσιεύτηκε άρθρο µε τίτλο: «ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΠΑ: ΤΙ ΓΝΩ ΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ;» όπου η ορθή σειρά των ονοµάτων των συγγρα φέων είναι η εξής: Τρικοίλης Ιωάννης. MSc, ΜΗΑ, RN, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Σπύρου Αλκέτα. MSc, RN, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Αγγελοπούλου Ζωή. Phd (c), MSc,RN, ΝΙΜΙΤΣ. ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÔÏÕ ÔÏÌÅÁ ÅÐÅÉÃÏÕÓÁÓ ÊÁÉ ÅÍÔÁÔÉÊÇÓ ÍÏÓÇËÅÕÔÉÊÇÓ ÔÏÕ ÅÈÍÉÊÏÕ ÓÕÍÄÅÓÌÏÕ ÍÏÓÇËÅÕÔÙÍ ÅËËÁÄÁÓ Ìåóïãåßùí 2, à Êôßñéï Ðýñãïò Áèçíþí, ÁèÞíá , Ôçë.: , Fax: Eêäüôåò: Áíôþíçò ÄáóêáëÜêçò, Ìáñßá Ôóåñþíç ÓõíôáêôéêÞ ÅðéôñïðÞ: Ìáñßá ÊáëáöÜôç, Ãåþñãéïò ÃåùñãéÜäçò, Íßêïò ÃéÜêçò, Ìáñãßôóá Óêïðåëßôïõ, ÅéñÞíç ÌáñãÝëïõ, Ðáíáãéþôá ÓáñãéÜíïõ, Åõôõ ßá ÔóÜöïõ ÅðéìÝëåéá - ÐáñáãùãÞ Ýêäïóçò ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ Á.Â.Å.Å. ÃÑÁØÅ ÊÁΙ ÅÓÕ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÐÅÉÃÏÕÓÁ ÊÁÉ ÅÍÔÁÔÉÊÇ ÍÏÓÇËÅÕÔÉÊÇ

5 ο Επιστηµονικό Συµπόσιο Τοµέα Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής 15 17 Οκτωβρίου 2010 Καστοριά

5 ο Επιστηµονικό Συµπόσιο Τοµέα Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής 15 17 Οκτωβρίου 2010 Καστοριά ÅÍÔÕÐÏ ÊËÅÉÓÔÏ ÁÑ. ÁÄÅÉÁÓ 1878/2004 ÊÅÌÐ.ÁÈ. Ôñéìçíéáßá Ýêäïóç ôïõ ÔïìÝá Åðåßãïõóáò êáé ÅíôáôéêÞò ÍïóçëåõôéêÞò ôïõ Åèíéêïý ÓõíäÝóìïõ Íïóçëåõôþí ÅëëÜäáò Ìåóïãåßùí 2, à êôßñéï Ðýñãïò Áèçíþí, ÁèÞíá 115 27

Διαβάστε περισσότερα

7 ο Επιστηµονικό Συµπόσιο Τοµέα Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής, ΕΣΝΕ

7 ο Επιστηµονικό Συµπόσιο Τοµέα Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής, ΕΣΝΕ 7 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 7 ο Επιστηµονικό Συµπόσιο Τοµέα Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής, ΕΣΝΕ «Η ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άνοιξη 2010 ÔÅÕ ÏÓ 34, ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2010

Άνοιξη 2010 ÔÅÕ ÏÓ 34, ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2010 ÅÍÔÕÐÏ ÊËÅÉÓÔÏ ÁÑ. ÁÄÅÉÁÓ 1878/2004 ÊÅÌÐ.ÁÈ. Ôñéìçíéáßá Ýêäïóç ôïõ ÔïìÝá Åðåßãïõóáò êáé ÅíôáôéêÞò ÍïóçëåõôéêÞò ôïõ Åèíéêïý ÓõíäÝóìïõ Íïóçëåõôþí ÅëëÜäáò Ìåóïãåßùí 2, à êôßñéï Ðýñãïò Áèçíþí, ÁèÞíá 115 27

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ KOUROS, 25-26/9/2015

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ KOUROS, 25-26/9/2015 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 2 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ Γ.Ν ΔΡΑΜΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ KOUROS, 25-26/9/2015 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ: Αθανασιάδου Ευανθία ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Η άσκηση σε νοσηλευτικά τμήματα παθολογικής ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, Γ.Ν.Π. «Π.. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΟΜEΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΑΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Τ.Ε. Β Γ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η στεφανιαία µονάδα είναι ένας χώρος

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Κωνσταντινίδου Εύα Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ηµητριάδου Αλεξάνδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις µέρες µας επικρατεί µια παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ÔÅÕ ÏÓ 37, ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2010

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ÔÅÕ ÏÓ 37, ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2010 Ôñéìçíéáßá Ýêäïóç ôïõ ÔïìÝá Åðåßãïõóáò êáé ÅíôáôéêÞò ÍïóçëåõôéêÞò ôïõ Åèíéêïý ÓõíäÝóìïõ Íïóçëåõôþí ÅëëÜäáò Ìåóïãåßùí 2, à êôßñéï Ðýñãïò Áèçíþí, ÁèÞíá 115 27 ÔÅÕ ÏÓ 37, ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2010 ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ Ως χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Ουκ αν λάβοις παρά του µη έχοντος

Ουκ αν λάβοις παρά του µη έχοντος Έêäïóç ôïõ ÔïìÝá Åðåßãïõóáò êáé ÅíôáôéêÞò ÍïóçëåõôéêÞò ôïõ Åèíéêïý ÓõíäÝóìïõ Íïóçëåõôþí ÅëëÜäáò Ìåóïãåßùí 2, à êôßñéï Ðýñãïò Áèçíþí, ÁèÞíá 115 27 ÔÅÕ ÏÓ 44, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Ουκ αν λάβοις παρά του µη έχοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ε ΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. 3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. 4 6 Δεκεμβρίου 2015. Αθήνα, Ξενοδοχείο «Royal Olympic»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ε ΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. 3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. 4 6 Δεκεμβρίου 2015. Αθήνα, Ξενοδοχείο «Royal Olympic» ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ε ΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 4 6 Δεκεμβρίου 2015 Αθήνα, Ξενοδοχείο «Royal Olympic» www.hesem.gr www.synedra.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 08:00-09:00

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ανδρέας Π. Καραμπίνης Διευθυντής ΜΕΘ Π.Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» μεταμόσχευση ιστών και οργάνων αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της σύγχρονης ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΛΑ ΕΛΕΝΗ Απαρτιωμένη Διδασκαλία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διάγνωση: είναι η πολύπλοκη διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης μιας διαταραχής που γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας Φροντίδα και χειρισμός ασθενούς με τραχειοστομία: (Ι) Κατευθυντήριες οδηγίες (ΙΙ) Εκπαιδευτικό υλικό (ΙΙΙ) Δείκτες μέτρησης αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ... 02 ΕΠΙΤΡΟΠΗ... 03 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... 04 ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΟΜΙΛΗΤΕΣ... ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ... 02 ΕΠΙΤΡΟΠΗ... 03 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... 04 ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΟΜΙΛΗΤΕΣ... ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ... ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ... 02 ΕΠΙΤΡΟΠΗ... 03 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... 04 ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΟΜΙΛΗΤΕΣ... ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ... 06 08 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 09 01 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Aγαπητοί Συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα.

Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα. Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα. Μαρία Φωτουλάκη Επίκουρη καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια ΚΑΡΠΑ European Resuscitation Council (ERC)

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια ΚΑΡΠΑ European Resuscitation Council (ERC) ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΚΥ.Σ.ΑΝ. Κερύνιας 9 Λατσιά, 2231. Τηλ: 99784580 Εκπαιδευτικά Σεμινάρια ΚΑΡΠΑ European Resuscitation Council (ERC) Το Κυπριακό Συμβούλιο Αναζωογόνησης είναι μη κερδοσκοπικός

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ: ΤΟ ΔΙΧΤΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥ» Αθήνα: 19-21 Οκτωβρίου 2012 Ξενοδοχείο Olympic Royal, Αθήνα, Α. Διάκου 28-34, Στήλες Ολυμπίου Διός ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΛΕΒΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΛΥΦΑ ΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΛΕΒΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΛΥΦΑ ΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΛΕΒΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΛΥΦΑ ΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ Το Εθνικό ιαδηµοτικό ίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας (Ε ΥΠΠΥ) και οι ήµοι

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Επιμορφωτικό Σεμινάριο. Νοσηλευτική Εκπαίδευση Μονάδας Εντατικής Θεραπείας

Ετήσιο Επιμορφωτικό Σεμινάριο. Νοσηλευτική Εκπαίδευση Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Α ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Νοσηλευτική Α ΥΠΕΥΘΥΝΗ: Αντωνία Κουτσούκου Αναπλ. Καθηγήτρια Μονάδας Εντατικής & Αυξημένης Φροντίδας Ετήσιο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Νοσηλευτική Εκπαίδευση Μονάδας Εντατικής http://gpa485.wix.com/icuseminar

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην έρευνα χρησιµοποίησης υπηρεσιών υγείας χρησιµοποιούνται επιδηµιολογικές, κοινωνιολογικές, οικονοµετρικές, καθώς και καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΤΕΙ ΚΑΙ ΑΕΙ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΤΕΙ ΚΑΙ ΑΕΙ) «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους Νέους έως 29 Ετών» ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΤΕΙ ΚΑΙ ΑΕΙ) ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓ4691Ο3-Ζ7Δ. Ηράκλειο: 03-04-2014 Αριθ. Πρωτ.: 1920/Φ30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΑΔΑ: ΒΙΗΓ4691Ο3-Ζ7Δ. Ηράκλειο: 03-04-2014 Αριθ. Πρωτ.: 1920/Φ30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ηράκλειο: 03-04-2014 Αριθ. Πρωτ.: 1920/Φ30.2 Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax :Εσταυρωμένος -71004 : 1939 : Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο - Δημοκρατία - Νοσηλευτική

Πολυτεχνείο - Δημοκρατία - Νοσηλευτική Έêäïóç ôïõ ÔïìÝá Åðåßãïõóáò êáé ÅíôáôéêÞò ÍïóçëåõôéêÞò ôïõ Åèíéêïý ÓõíäÝóìïõ Íïóçëåõôþí ÅëëÜäáò Ìåóïãåßùí 2, à êôßñéï Ðýñãïò Áèçíþí, ÁèÞíá 115 27 ÔÅÕ ÏÓ 48, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Πολυτεχνείο - Δημοκρατία - Νοσηλευτική

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων: Όθων Φραϊδάκης Αναισθησιολόγος ΤΕΠ Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου

Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων: Όθων Φραϊδάκης Αναισθησιολόγος ΤΕΠ Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων: Είναι µια λύση; Όθων Φραϊδάκης Αναισθησιολόγος ΤΕΠ Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων η ανάγκη ΚΑΡΠΑ-Οµάδα αναζωογόνησης επιβίωση ενδονοσοκοµειακά

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Α Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 5-8 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΤΗΕNS - HILTON Με Διεθνείς Συμμετοχές Α Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Θα χορηγηθούν Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2014-2020 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Στόχος: η ομοιόμορφη ανά νομό κατανομή των δομών ψυχικής υγείας σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης Ανάπτυξη και

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρουσίαση: ρ Μαρία Λαβδανίτη Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Νοσηλευτικής Ορισμός της Νοσηλευτικής Η Νοσηλευτική είναι ανθρωπιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΞΥΝΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ (ΧΑΠ)

ΠΑΡΟΞΥΝΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ (ΧΑΠ) Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΞΥΝΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ (ΧΑΠ) Ανδριάνα Ι Παπαϊωάννου 1, Κωνσταντίνος Μπαρτζιώκας 2, Σταματούλα Τσικρικά 1, Φωτεινή Καρακοντάκη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001:2008 THΣ ΜΕΘ ΠΓΝ ΕΒΡΟΥ (Η εμπειρία μας) Ιωάννης Πνευματικός Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας ΔΠΘ

Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001:2008 THΣ ΜΕΘ ΠΓΝ ΕΒΡΟΥ (Η εμπειρία μας) Ιωάννης Πνευματικός Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας ΔΠΘ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001:2008 THΣ ΜΕΘ ΠΓΝ ΕΒΡΟΥ (Η εμπειρία μας) Ιωάννης Πνευματικός Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας ΔΠΘ Τι είναι το ISO? Διεθνής οργάνωση δημιουργίας και έκδοσης προτύπων για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών 1. Εισαγωγή Οι εξελίξεις και οι δεσμεύσεις στο θέμα της Ασφάλειας των Ασθενών έχουν αυξηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Είναι υποειδικότητα της ψυχιατρικής που διαμεσολαβεί μεταξύ της ψυχιατρικής και υπόλοιπης ιατρικής Αντικείμενο της ο ασθενής του γενικού νοσοκομείου

Είναι υποειδικότητα της ψυχιατρικής που διαμεσολαβεί μεταξύ της ψυχιατρικής και υπόλοιπης ιατρικής Αντικείμενο της ο ασθενής του γενικού νοσοκομείου Είναι υποειδικότητα της ψυχιατρικής που διαμεσολαβεί μεταξύ της ψυχιατρικής και υπόλοιπης ιατρικής Αντικείμενο της ο ασθενής του γενικού νοσοκομείου που αντιμετωπίζει ψυχικά προβλήματα λόγω της σωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Π ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Π ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Π ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Οργανωτική Επιτροπή Πρόεδρος: Π. Αγγουριδάκης Αντιπρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ EUROPAIN ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. 1.1. Εισαγωγή και λογική

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ EUROPAIN ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. 1.1. Εισαγωγή και λογική ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ EUROPAIN ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 1.1. Εισαγωγή και λογική Η ανακούφιση από τον πόνο αποτελεί βασικό ανθρώπινο δικαίωµα ανεξάρτητα ηλικίας. Τα νεογνά αισθάνονται πόνο και µάλιστα τα πρόωρα

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεμετρία και τηλεφροντίδα σε ασθενείς με αναπνευστικά νοσήματα

Τηλεμετρία και τηλεφροντίδα σε ασθενείς με αναπνευστικά νοσήματα Ανασκόπηση Τηλεμετρία και τηλεφροντίδα σε ασθενείς με αναπνευστικά νοσήματα Αγορίτσα Κουλούρη 1, RN, RMN, MSc Ζωή Ρούπα 2, MD, RN, PhD Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης 3, MD 1 Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας 2 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαίδευση στη Γενική Ιατρική: από το Πανεπιστήμιο έως τη δια βίου μάθηση»

«Εκπαίδευση στη Γενική Ιατρική: από το Πανεπιστήμιο έως τη δια βίου μάθηση» «Εκπαίδευση στη Γενική Ιατρική: από το Πανεπιστήμιο έως τη δια βίου μάθηση» Γεώργιος Χρ. ΣΠΑΘΑΡΆΚΗΣ Διευθυντής Γενικής Ιατρικής Κέντρο Υγείας Ιτέας Φωκίδας Γηρίατρος - Γεροντολόγος Ταμίας EURACT ΓΕΝΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α

Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α 19.00-19.30 Τελετή Έναρξης Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013 19.30-20.00 Διάλεξη «Καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας: η κλινική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012. Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012. Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012 Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι παρότι τα αποτελέσματα των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ. ΟΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΧΑΛΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ. ΟΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ. ΟΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΧΑΛΚΟΥ Π. Ευσταθίου 3, Ε.Κουσκούνη 1, Σ.Παπανικολάου 2, Κ. Καραγιώργου 3, Ζ.Μανωλίδου 3, Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Άσθμα. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νόσημα: Άσθμα. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Άσθμα Ομάδα εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:... ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ: ΑΘΗΝΑ ΜΗΝΑΣ,ΕΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:... ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ: ΑΘΗΝΑ ΜΗΝΑΣ,ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:... ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Αντί προλόγου ÔÅÕ ÏÓ 47, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

Αντί προλόγου ÔÅÕ ÏÓ 47, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Αντί προλόγου Έêäïóç ôïõ ÔïìÝá Åðåßãïõóáò êáé ÅíôáôéêÞò ÍïóçëåõôéêÞò ôïõ Åèíéêïý ÓõíäÝóìïõ Íïóçëåõôþí ÅëëÜäáò Ìåóïãåßùí 2, à êôßñéï Ðýñãïò Áèçíþí, ÁèÞíá 115 27 ÔÅÕ ÏÓ 47, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Τις τελευταίες μέρες

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΜΙΝ Ι ΑΡ Α ΙΑ Ι Α Ε ΠΕΙΓ Ι Ο Γ ΥΣΑ Σ Σ Α

Σ ΜΙΝ Ι ΑΡ Α ΙΑ Ι Α Ε ΠΕΙΓ Ι Ο Γ ΥΣΑ Σ Σ Α ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕΘ ΠΑΙ ΩΝ / ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ APLS 25-27/01/2013 Με τις νέες οδηγίες της 5ης έκδοσης του APLS ΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ Advanced Life Support Group Πληροφορίες.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Ρ Κ Τ Ι Κ Ο Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α. Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015 ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Ρ Κ Τ Ι Κ Ο Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α. Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015 ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Ρ Κ Τ Ι Κ Ο Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015 ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΩΡΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Γ.Ν.Θ. Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 09.30 13.30 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Ι ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Επαγγελματίες υγείας και υπηρεσίες υγείας Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Σύσταση 40: Συστήνεται να γίνεται εκτίμηση των αναγκών του ασθενή, συμβουλευτική σε προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012

Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ CYPRUS NURSES AND MIDWIVES ASSOCIATION Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012 Κανονισμοί δυνάμει της παραγράφου (στ) του άρθρου 22 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική Διημερίδα Αναπνευστικών Παθήσεων

Νοσηλευτική Διημερίδα Αναπνευστικών Παθήσεων Παιδιατρικός Τομέας Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος Ελληνική Παιδοπνευμονολογική Εταιρεία Νοσηλευτική Διημερίδα Αναπνευστικών Παθήσεων 16-17 Νοεμβρίου 2012 Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα

Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα πολυσύνθετο εξελισσόµενο θέµα Τέλη 90 ο ιό ήταν θανατηφόρο Σύνδροµο επίκτητη ανοσολογική ανεπάρκεια (AIDS) 1998 πρώτε αποτελεσµατικέ θεραπείε Χρόνιο νόσηµα Ο φορέα συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Πρόλογος Ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Γ' Πανεπιστηµιακής Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Στο Δήμο Παλλήνης Φλεβική Θρόμβωση Δήμος Παλλήνης Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας κος Αθανάσιος Ζούτσος κα Πόπη Ζινέλη κος Δημήτριος Χριστοδουλάκης

Στο Δήμο Παλλήνης Φλεβική Θρόμβωση Δήμος Παλλήνης Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας κος Αθανάσιος Ζούτσος κα Πόπη Ζινέλη κος Δημήτριος Χριστοδουλάκης Στο Δήμο Παλλήνης Ιδιαίτερη επιτυχία σημείωσε η Ενημερωτική Εκδήλωση που διοργάνωσαν για τη Φλεβική Θρόμβωση ο Δήμος Παλλήνης και το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013, στο Δημαρχείο

Διαβάστε περισσότερα

Αιμιλίζα Στεφανίδου 1, Δημοσθένης Μπούρος 2, Μιλτιάδης Λειβαδίτης 2, Αθανασία Πατάκα 1, Παρασκευή Αργυροπούλου 1

Αιμιλίζα Στεφανίδου 1, Δημοσθένης Μπούρος 2, Μιλτιάδης Λειβαδίτης 2, Αθανασία Πατάκα 1, Παρασκευή Αργυροπούλου 1 Αιμιλίζα Στεφανίδου 1, Δημοσθένης Μπούρος 2, Μιλτιάδης Λειβαδίτης 2, Αθανασία Πατάκα 1, Παρασκευή Αργυροπούλου 1 1 Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, Α.Π.Θ., Γ.Π.Ν. «Γ.Παπανικολάου» 2 Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/νση: Γραφεία Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας, Μακρυνίτσας 4-6, 5 ος όροφος, Αμπελόκηποι, ΤΚ 11522, Αθήνα Τηλ: +30-210-6444174, 2810 392883 Fax: +30-2810-392883

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την ακούσια νοσηλεία ασθενών σε µια ψυχιατρική κλινική

Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την ακούσια νοσηλεία ασθενών σε µια ψυχιατρική κλινική 110 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 14 (2), 2003 Ερευνητική εργασία Research paper Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την ακούσια νοσηλεία ασθενών σε µια ψυχιατρική κλινική Β. Μποζίκας, 1 Β. Τσιπροπούλου, 1 Χ. εσερή, 1 Μ. Κοσµίδου,

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α (συμπληρώνεται από τους προϊσταμένους των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΑ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ & ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΠΕ, MSc, PhD ΑΘΗΝΑ 2009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η επείγουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Παθολόγος Αξιολόγηση βαρύτητας περιστατικού - Από την βαρύτητα των κλινικών σημείων (αναπνευστική συχνότητα >35, ταχυκαρδία,

Διαβάστε περισσότερα

«Ενημερωθείτε για την Υγεία σας, Ζήστε καλύτερα! Άνοια Νευροπαθητικός Πόνος λόγω Σακχαρώδη Διαβήτη Σεξουαλική Ζωή στην Τρίτη Ηλικία - Ακράτεια»

«Ενημερωθείτε για την Υγεία σας, Ζήστε καλύτερα! Άνοια Νευροπαθητικός Πόνος λόγω Σακχαρώδη Διαβήτη Σεξουαλική Ζωή στην Τρίτη Ηλικία - Ακράτεια» Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας και οι Δήμος Νεάπολης-Συκεών, στα πλαίσια της συνεργασίας τους για την έγκυρη ενημέρωση των πολιτών σε θέματα Υγείας και Πρόληψης, διοργάνωσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ Ιούλιος 2009 Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Παθολογική Κλινική

Γ Παθολογική Κλινική Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τοµέας Παθολογίας Γ Παθολογική Κλινική Γ Παθολογική Κλινική ιευθυντής: Καθηγητής Μιχαήλ Σιών Εσωτερικός Κανονισµός Ακαδηµαϊκό Έτος 2010-2011 Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας, Ενημέρωσης και Βοήθειας Καρδιοπαθών Παιδιών

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας, Ενημέρωσης και Βοήθειας Καρδιοπαθών Παιδιών Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας, Ενημέρωσης και Βοήθειας Καρδιοπαθών Παιδιών Παιδί και Συγγενείς Καρδιοπάθειες: Στατιστικά Στοιχεία Κάθε χρόνο γεννιούνται 1.000 παιδιά με Συγγενείς

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερες παρεµβάσεις στην πρόληψη και θεραπεία του διαβητικού ποδιού

Νεότερες παρεµβάσεις στην πρόληψη και θεραπεία του διαβητικού ποδιού Στρογγυλό τραπέζι Νεότερες παρεµβάσεις στην πρόληψη και θεραπεία του διαβητικού ποδιού Συντονιστής: Η. Ν. Μυγδάλης Β Παθολογική Κλινική και ιαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκοµείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα Οι διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ Δρ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Παθολόγος Εντατικολόγος Δντής Γ Παθολογικής Κλινικής 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Προετοιμασία 90% έργου Μοναδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μη μεταδοτική πάθηση η Ψωρίαση

Μη μεταδοτική πάθηση η Ψωρίαση Μη μεταδοτική πάθηση η Ψωρίαση Περιστέρι Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στοιχεία παρουσιάστηκαν στην ημερίδα με θέμα την Ψωρίαση, που διοργάνωσαν ο Δήμος Περιστερίου και το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας, την

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Η Δ/νση Ποιότητας & Αποδοτικότητας του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Κ.ΚΙΤΣΙΟΣ, Ε.ΓΕΩΡΕΛΗ, Ν.ΚΑΔΟΓΛΟΥ 1, Β.ΣΤΟΥΠΑΣ, Ι.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ν.ΣΑΙΛΕΡ 2, Α.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Κ.ΚΙΤΣΙΟΣ, Ε.ΓΕΩΡΕΛΗ, Ν.ΚΑΔΟΓΛΟΥ 1, Β.ΣΤΟΥΠΑΣ, Ι.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ν.ΣΑΙΛΕΡ 2, Α.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 24o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Κ.ΚΙΤΣΙΟΣ, Ε.ΓΕΩΡΕΛΗ, Ν.ΚΑΔΟΓΛΟΥ 1, Β.ΣΤΟΥΠΑΣ, Ι.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ν.ΣΑΙΛΕΡ 2, Α.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, EUROMEDICA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΙΑ, 2013 Παράρτημα 1.1: Φόρμα καταγραφής δεδομένων νοσοκομείων 2005-2009 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Υγείας. Βασικές Αρχές Βιοϊατρικού Μοντέλου. Θετικές επιπτώσεις Βιοϊατρικής προσέγγισης. 2 Βασικές Ιδεολογίες για Υγεία & Αρρώστια

Μοντέλα Υγείας. Βασικές Αρχές Βιοϊατρικού Μοντέλου. Θετικές επιπτώσεις Βιοϊατρικής προσέγγισης. 2 Βασικές Ιδεολογίες για Υγεία & Αρρώστια ΜΟΝΤΕΛΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΡΡΩΣΤΙΑΣ 2 Βασικές Ιδεολογίες για Υγεία & Αρρώστια Μοντέλα Υγείας Βιοιατρικό Μοντέλο Ολιστικό, Βιοψυχοκοινωνικό Μοντέλο Αρχαία Ελλάδα (Ιπποκράτης 400π.Χ.)

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική εργασία για την καταγραφή των χαρακτηριστικών των ασθενών µε Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια

Ερευνητική εργασία για την καταγραφή των χαρακτηριστικών των ασθενών µε Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια Ερευνητική εργασία για την καταγραφή των χαρακτηριστικών των ασθενών µε Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ελένη Μπανιά Πνευµονολόγος Μελέτη GOLDEN

Διαβάστε περισσότερα

Κατ οίκον νοσηλεία. Ελπίδα Χατζηαγόρου Παιδοπνευµονολογική Μονάδα, Γ Π/Δ Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.

Κατ οίκον νοσηλεία. Ελπίδα Χατζηαγόρου Παιδοπνευµονολογική Μονάδα, Γ Π/Δ Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Κατ οίκον νοσηλεία Ελπίδα Χατζηαγόρου Παιδοπνευµονολογική Μονάδα, Γ Π/Δ Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. www.pd3.gr 22-04-2012 Παιδιά εξαρτώμενα από την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εισαγωγή Ως ένα νόσημα με σοβαρό και υψηλό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας. Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας. Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εισαγωγή Ως ένα νόσημα με σοβαρό και υψηλό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθµος των Πρώτων Βοηθειών

Αλγόριθµος των Πρώτων Βοηθειών Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 7-13 Αλγόριθµος των Πρώτων Βοηθειών Οι Πρώτες Βοήθειες είναι η αποδεκτή µέθοδος επείγουσας αντιµετώπισης των αιφνιδίως πασχόντων ατόµων,

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Ψάρρα, MSc Επιμελήτρια Β Ψυχιατρικής Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

Βασιλική Ψάρρα, MSc Επιμελήτρια Β Ψυχιατρικής Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής Βασιλική Ψάρρα, MSc Επιμελήτρια Β Ψυχιατρικής Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής Εισαγωγή Η διάγνωση καρκίνου του μαστού αποτελεί ιδιαίτερα τραυματικό γεγονός 1,2 Στην τελευταία έκδοση του Diagnostic and Statistical

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Άνοιας «Εκπαιδευτικά εργαστήρια για την Άνοια: πρακτικές απαντήσεις σε προβλήματα» Ξενοδοχείο CROWNE PLAZA

2 ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Άνοιας «Εκπαιδευτικά εργαστήρια για την Άνοια: πρακτικές απαντήσεις σε προβλήματα» Ξενοδοχείο CROWNE PLAZA 2 ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Άνοιας «Εκπαιδευτικά εργαστήρια για την Άνοια: πρακτικές απαντήσεις σε προβλήματα» Ξενοδοχείο CROWNE PLAZA ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013 17:00-17:15 Προσέλευση

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρότυπο εξωνοσοκομειακής αντιμετώπισης της επιδημίας του ιού Η1Ν1 από τους SOS Ιατρούς στην Ελλάδα.

Ένα πρότυπο εξωνοσοκομειακής αντιμετώπισης της επιδημίας του ιού Η1Ν1 από τους SOS Ιατρούς στην Ελλάδα. Ένα πρότυπο εξωνοσοκομειακής αντιμετώπισης της επιδημίας του ιού Η1Ν1 από τους SOS Ιατρούς στην Ελλάδα. Σπυρίδων Μπάρμπας, Θεόδωρος Σπυρόπουλος, Γεώργιος Πέππας, Γεώργιος Θεοχάρης Πανδημική γρίπη τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Φτάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Η ΑΓΙΑ ΌΛΓΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Βιβλιάριο. Καταγραφής Δραστηριοτήτων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Η ΑΓΙΑ ΌΛΓΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Βιβλιάριο. Καταγραφής Δραστηριοτήτων ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Η ΑΓΙΑ ΌΛΓΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Βιβλιάριο Καταγραφής Δραστηριοτήτων εξειδικευομένων στην Εντατική Θεραπεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Η ΑΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση Εµπιστοσύνης Ο ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ 2010!!! ÔÅÕ ÏÓ 33, ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2009

Σχέση Εµπιστοσύνης Ο ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ 2010!!! ÔÅÕ ÏÓ 33, ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2009 ÅÍÔÕÐÏ ÊËÅÉÓÔÏ ÁÑ. ÁÄÅÉÁÓ 1878/2004 ÊÅÌÐ.ÁÈ. Ôñéìçíéáßá Ýêäïóç ôïõ ÔïìÝá Åðåßãïõóáò êáé ÅíôáôéêÞò ÍïóçëåõôéêÞò ôïõ Åèíéêïý ÓõíäÝóìïõ Íïóçëåõôþí ÅëëÜäáò Ìåóïãåßùí 2, à êôßñéï Ðýñãïò Áèçíþí, ÁèÞíá 115 27

Διαβάστε περισσότερα

ιαγνώσεις που ιαφεύγουν στο ΤΕΠ: Συχνότητα και Σηµασία Π. Αγγουριδάκης 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής Αθήνα εκέµβριος 2007

ιαγνώσεις που ιαφεύγουν στο ΤΕΠ: Συχνότητα και Σηµασία Π. Αγγουριδάκης 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής Αθήνα εκέµβριος 2007 ιαγνώσεις που ιαφεύγουν στο ΤΕΠ: Συχνότητα και Σηµασία Π. Αγγουριδάκης 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής Αθήνα εκέµβριος 2007 Μια αληθινή ιστορία... Ελληνοτουρκικός πόλεµος 1920.. Στρατιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΘΑ ΙΑΓΝΩΣΕΙ ΜΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ

ΠΩΣ ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΘΑ ΙΑΓΝΩΣΕΙ ΜΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ 2 ΠΩΣ ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΘΑ ΙΑΓΝΩΣΕΙ ΜΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ Κατά κανόνα, η διάγνωση µιας συγγενούς καρδιοπάθειας γίνεται στη βρεφική ηλικία, αν και αρκετές περιπτώσεις µπορούν να διαγνωσθούν σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Π Α Θ Η Σ Ε Ω Ν Δ Ι Α Β Η Τ Ι Κ Ο Υ Π Ο Δ Ι Ο Υ. µε διεθνή συµµετοχή

Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Π Α Θ Η Σ Ε Ω Ν Δ Ι Α Β Η Τ Ι Κ Ο Υ Π Ο Δ Ι Ο Υ. µε διεθνή συµµετοχή Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Π Α Θ Η Σ Ε Ω Ν Δ Ι Α Β Η Τ Ι Κ Ο Υ Π Ο Δ Ι Ο Υ Πανελλήνιο Συμπόσιο µε διεθνή συµµετοχή 21-23 Φεβρουαρίου 2013 Ξενοδοχείο «THE MET» Θεσσαλονίκη Διοργάνωση Εταιρία Μελέτης Παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η δημιουργία και η πιλοτική εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης νευρογενών διαταραχών κατάποσης.

Η δημιουργία και η πιλοτική εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης νευρογενών διαταραχών κατάποσης. Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Η δημιουργία και η πιλοτική εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης νευρογενών διαταραχών κατάποσης. Σπουδαστές: Κάτανα Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της. Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου

Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της. Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της Ποιότητας και Περιστολή της Δαπάνης Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας Χειρόγραφος Ιατρικός

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιημένες εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις από την Βρετανική Ένωση Ψυχολόγων

Πιστοποιημένες εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις από την Βρετανική Ένωση Ψυχολόγων Πιστοποιημένες εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις από την Βρετανική Ένωση Ψυχολόγων Εισαγωγή στην Κλινική Νευροψυχολογία της Μείζωνος Κατάθλιψης & της Σχιζοφρένειας (ONLINE CLINICAL SEMINAR) Εισηγητής: Δρ. Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα περίθαλψης (ΠΠ) για ανθρώπους με ρευματοειδή αρθρίτιδα

Πρότυπα περίθαλψης (ΠΠ) για ανθρώπους με ρευματοειδή αρθρίτιδα Πρότυπα περίθαλψης (ΠΠ) για ανθρώπους με ρευματοειδή αρθρίτιδα Μετάφρασ η σε: Ολοκληρώθ ηκε από: Email: ΠΠ 1 Οι άνθρωποι με συμπτώματα ρευματοειδούς αρθρίτιδας (ΡΑ) θα πρέπει να έχουν έγκαιρη πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

«Το κοινωνικό στίγµα της ψυχικής ασθένειας»

«Το κοινωνικό στίγµα της ψυχικής ασθένειας» «Το κοινωνικό στίγµα της ψυχικής ασθένειας» Mαρίνα Οικονόµου-Λαλιώτη Επικ. Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Επιστηµονικά Υπεύθυνη του Προγράµµατος «αντι-στίγµα» ΕΠΙΨΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γερογιάννη Σταυρούλα Νοσηλεύτρια ΤΕ, Λειτουργός Δημόσιας Υγείας. Παναγιώτου Μαρία Νοσηλεύτρια ΤΕ, Προϊσταμένη Μ.Τ.Ν.

Γερογιάννη Σταυρούλα Νοσηλεύτρια ΤΕ, Λειτουργός Δημόσιας Υγείας. Παναγιώτου Μαρία Νοσηλεύτρια ΤΕ, Προϊσταμένη Μ.Τ.Ν. Γερογιάννη Σταυρούλα Νοσηλεύτρια ΤΕ, Λειτουργός Δημόσιας Υγείας Παναγιώτου Μαρία Νοσηλεύτρια ΤΕ, Προϊσταμένη Μ.Τ.Ν. Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Γ.Ν.Α Αλεξάνδρα Εξωσωματική τεχνική Αφαίρεση μεγάλου όγκου πλάσματος

Διαβάστε περισσότερα

20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Με τα μάτια στο μέλλον

20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Με τα μάτια στο μέλλον 20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Με τα μάτια στο μέλλον Σύγκριση μηριαίας και κερκιδικής προσπέλασης στον καρδιακό καθετηριασμό. Συστηματική Ανασκόπηση Καλλιρρόη Κοζομπόλη, RN, MSc, Ωνάσειο

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη Τύπου Παγκόσμια Ημέρα Συνέντευξη Υγείας Πεπτικού Τύπου Συστήματος. Παγκόσμια Ημέρα Υγείας Πεπτικού Συστήματος

Συνέντευξη Τύπου Παγκόσμια Ημέρα Συνέντευξη Υγείας Πεπτικού Τύπου Συστήματος. Παγκόσμια Ημέρα Υγείας Πεπτικού Συστήματος Συνέντευξη Τύπου Παγκόσμια Ημέρα Συνέντευξη Υγείας Πεπτικού Τύπου Συστήματος Παγκόσμια Ημέρα Υγείας Πεπτικού Συστήματος ΟΜΙΛΗΤΕΣ - Μερκούρης Μποδοσάκης, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Άνοιας «Εκπαιδευτικά εργαστήρια για την Άνοια: πρακτικές απαντήσεις σε προβλήματα» Ξενοδοχείο CROWNE PLAZA

2 ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Άνοιας «Εκπαιδευτικά εργαστήρια για την Άνοια: πρακτικές απαντήσεις σε προβλήματα» Ξενοδοχείο CROWNE PLAZA 2 ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Άνοιας «Εκπαιδευτικά εργαστήρια για την Άνοια: πρακτικές απαντήσεις σε προβλήματα» Ξενοδοχείο CROWNE PLAZA ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013 17:00-17:15 Προσέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΜΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣ ΜΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Σμύρνης 26, ΤΚ: 71201, Ηράκλειο Κρήτης, ΤΘ 1285 Πληροφορίες: Γαρεδάκη Εύη

Διαβάστε περισσότερα

Η υπο- αντιμετώπιση του πόνου.

Η υπο- αντιμετώπιση του πόνου. Η υπο- αντιμετώπιση του πόνου. Ο όρος ολιγοαναλγησία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1989 από τους Wilson και Pendleton σε μία εργασία σχετική με την πλημμελή αντιμετώπιση του πόνου των προσερχόμενων

Διαβάστε περισσότερα

24/25Οκτωβρίου. ΑναισθησιολογίαÈ. ÇΕπίκαιρα θέματα στη σύγχρονη. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ÇValisÈ. Σάββατο/Κυριακή. Α γ ρ ι ά Β ό λ ο υ

24/25Οκτωβρίου. ΑναισθησιολογίαÈ. ÇΕπίκαιρα θέματα στη σύγχρονη. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ÇValisÈ. Σάββατο/Κυριακή. Α γ ρ ι ά Β ό λ ο υ Σάββατο/Κυριακή 24/25Οκτωβρίου Yπό την αιγίδα της Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας ÇΕπίκαιρα θέματα στη σύγχρονη ΑναισθησιολογίαÈ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ÇValisÈ Α γ ρ ι ά Β ό λ ο υ 09:00-09:30 Εγγραφές «Επίκαιρα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008

Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008 Ο καρκίνος του µαστού είναι ο συχνότερος καρκίνος στις γυναίκες. Οι Ελληνίδες φαίνεται να ανησυχούν αρκετά για το ενδεχόµενο να νοσήσουν οι ίδιες, χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας 1 Δομή εισήγησης Η εργασία εντάσσεται στην θεματική ενότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΡΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΡΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΡΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Υπεύθυνοι Προγράμματος: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΤΖΙΟΥ-ΜΕΓΑΠΑΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη (150 λέξεις) Ελληνικά (και Αγγλικά αν ζητείται) Αναφορά στην ηλικία του θεραπευόµενου. Θεραπευτής/τρια: Επόπτης/τρια: Εξωτερικός κριτής:

Περίληψη (150 λέξεις) Ελληνικά (και Αγγλικά αν ζητείται) Αναφορά στην ηλικία του θεραπευόµενου. Θεραπευτής/τρια: Επόπτης/τρια: Εξωτερικός κριτής: Θεραπευτής/τρια: Επόπτης/τρια: Εξωτερικός κριτής: Έντυπο Συµµόρφωσης προς το Υπόδειγµα Συγγραφής Μελέτης Περίπτωσης µε Κύρια ιάγνωση στον Άξονα Ι Σηµειώστε: Τίτλος Έναρξη µε "Περιγραφή ατοµικής περίπτωσης..."

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 12 Μαρτίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 12 Μαρτίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 e-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα