Δεκζμβριοσ Ειςήγηςη Πρόταςησ Αναδιοργάνωςησ ΥΠΕΚΑ & Εποπτευόμενων Φορζων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δεκζμβριοσ 2012. Ειςήγηςη Πρόταςησ Αναδιοργάνωςησ ΥΠΕΚΑ & Εποπτευόμενων Φορζων"

Transcript

1 Δεκζμβριοσ 2012 Ειςήγηςη Πρόταςησ Αναδιοργάνωςησ ΥΠΕΚΑ & Εποπτευόμενων Φορζων

2 Στρατηγικζσ κατευθφνςεισ αναδιοργάνωςησ Η πρόταςθ για τθν αναδιοργάνωςθ των δομϊν του Τπουργείου, αποςκοπεί ςτθν ανάπτυξθ ενόσ νζου λειτουργικοφ μοντζλου το οποίο να ενςωματϊνει: τισ πολιτικζσ και ςτρατθγικζσ προτεραιότθτεσ του ΤΠΕΚΑ, κακϊσ και τυχόν επικείμενεσ κεςμικζσ παρεμβάςεισ του Τπουργείου, τισ τάςεισ και πρακτικζσ που παρατθροφνται ςε διεκνζσ επίπεδο, αναφορικά με τθν οργάνωςθ κφριων τομζων πολιτικισ του Τπουργείου, τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά ι/και αδυναμίεσ τθσ υφιςτάμενθσ οργάνωςθσ του ΤΠΕΚΑ, όπωσ αυτά αποτυπϊνονται και ςτθν Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ του ΤΔΜΗΔ, τισ βαςικζσ αρχζσ / κατευκφνςεισ του ΤΔΜΗΔ για τθν αναδιοργάνωςθ των Τπουργείων που αφοροφν ςτα εξισ: Οι μονάδεσ που κα καταργθκοφν ι κα ςυγχωνευκοφν πρζπει να ανζρχονται ςτο 30% τουλάχιςτον των υφιςταμζνων. Κατάργθςθ κατά προτεραιότθτα των μονάδων που δεν ζχουν πλζον λόγο φπαρξθσ επειδι, είτε ολοκλιρωςαν τθν αποςτολι τουσ και δεν ζχουν πλζον αντικείμενο είτε είναι ςε πλιρθ αδράνεια είτε υπολειτουργοφν. Τπαγωγι ςτθν Κεντρικι Τπθρεςία του Τπουργείου όλων των υποςτθρικτικϊν μονάδων (π.χ. Διοικθτικοφ/ Προςωπικοφ, Οικονομικοφ, Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, Ποιότθτασ και Αποδοτικότθτασ, Οργάνωςθσ και Απλοφςτευςθσ Διαδικαςιϊν, ΠΕΑ κ.λπ.) των αυτοτελϊν υπθρεςιϊν Γενικϊν και Ειδικϊν Γραμματειϊν που υπάγονται ςε αυτό. Ενοποίθςθ των μονάδων διοικθτικισ υποςτιριξθσ των αυτοτελϊν υπθρεςιϊν (δθλ. Γενικϊν και Ειδικϊν Γραμματειϊν κ.λπ.) με αυτζσ των οικείων Τπουργείων, ςφμφωνα με τισ ρυκμίςεισ του άρκρου 49 παρ. 12α του νόμου 3943/2011 (Αϋ66) και του άρκρου 34 του ν. 3979/2011 (Αϋ138). υγκζντρωςθ όλων των υποςτθρικτικϊν λειτουργιϊν ςτθ Γενικι Δ/νςθ Οικονομικϊν, Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ. Εφαρμογι τθσ αρχισ του «εφρουσ εποπτείασ» ςτθ διάρκρωςθ των υπθρεςιακϊν μονάδων κάκε είδουσ των επιμζρουσ υπουργείων, ϊςτε θ εςωτερικι τουσ διάρκρωςθ να περιλαμβάνει από τρεισ ζωσ και επτά μονάδεσ κατϊτερου επιπζδου μονάδεσ, ανάλογα με τθν πολυπλοκότθτα του εκτελοφμενου ζργου. Κατάργθςθ όλων των ενδιαμζςων οργανωτικϊν επιπζδου «υποδιευκφνςεων», «γραφείων». Δεν είναι αναγκαίο οι υπθρεςιακζσ μονάδεσ με αντικείμενο π.χ. τισ διεκνείσ ςχζςεισ να λειτουργοφν ςε επίπεδο Διεφκυνςθσ ςε όλα τα υπουργεία. Σο ίδιο ιςχφει και για τισ Δ/νςεισ ΠΑΜ-ΠΕΑ. Κατά τθν άποψι μασ και αυτζσ πρζπει να λειτουργοφν ςε επίπεδο αυτοτελοφσ τμιματοσ υπαγόμενου ςτον προϊςτάμενο τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Οικονομικϊν, Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ. Εξορκολογιςμόσ του αρικμοφ κζςεων ευκφνθσ. Ωσ αποτζλεςμα, εντόσ του πλαιςίου που ορίηουν τα ανωτζρω, θ ειςιγθςθ του ΤΠΕΚΑ αναπτφςςεται ςτισ ακόλουκεσ αρχζσ και παραδοχζσ οργάνωςθσ: Αποτελεςματικι κάλυψθ του ςυνόλου των λειτουργιϊν που πρζπει να ενςωματϊνει θ δομι του ΤΠΕΚΑ. Οργάνωςθ ανά κφρια λειτουργία / τομζα πολιτικισ και εςτίαςθ των κεματικϊν επιχειρθςιακϊν μονάδων (Γενικϊν Διευκφνςεων) ςτο βαςικό αντικείμενό τουσ (φυςικό περιβάλλον, δάςθ, χωροταξία & αςτικό περιβάλλον, ενζργεια & ορυκτοί πόροι). αφισ διαχωριςμόσ αρμοδιοτιτων, πολιτικοφ ςχεδιαςμοφ με τθν επικεϊρθςθ και τον ζλεγχο 1

3 Εξορκολογιςμόσ αρμοδιοτιτων μετά τθν εφαρμογι του προγράμματοσ «Καλλικράτθσ». Κεντρικοποίθςθ των υποςτθρικτικϊν λειτουργιϊν: νομοκετικό ζργο, διαχείριςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ, οικονομικι διαχείριςθ και ψθφιακι διακυβζρνθςθ για τθ διαςφάλιςθ τθσ οριηόντιασ υποςτιριξθσ των κεματικϊν επιχειρθςιακϊν μονάδων. υγχϊνευςθ του ΟΚΧΕ και τθσ εταιρείασ Κτθματολόγιο Α.Ε. ςε νζο Οργανιςμό, με ςκοπό τθ ςυγκζντρωςθ των αρμοδιοτιτων χαρτογράφθςθσ και κτθματογράφθςθσ ςε ενιαίο φορζα (πλθν των αρμοδιοτιτων που αφοροφν ςτθν κεντρικι διοίκθςθ και παραμζνουν εντόσ του ΤΠΕΚΑ) και ενδυνάμωςθ των επιχειρθςιακϊν δράςεων του νζου οργανιςμοφ με ςτόχο τθ ςταδιακι προςαρμογι τθσ χϊρασ ςτα ςφγχρονα πρότυπα τθσ διεκνοφσ εμπειρίασ, όςον αφορά ςτον τομζα τθσ εκνικισ υποδομισ γεωχωρικϊν δεδομζνων Μεταφορά αρμοδιοτιτων εποπτευόμενων φορζων όπωσ ο ΟΡΑ, ΟΡΘΕ, ΟΡΘΙ (ΝΠΔΔ) και θ ΕΑΧΑ ΑΕ ςε οργανικζσ μονάδεσ του ΤΠΕΚΑ. Ανάδειξθ του οριηόντιου και ςυντονιςτικοφ χαρακτιρα λειτουργιϊν όπωσ: (α) θ διαχείριςθ ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων, (β) τα διεκνι κζματα και θ διαχείριςθ των ςυμβάςεων, (γ) θ ανάλυςθ και τεκμθρίωςθ των πολιτικϊν και (δ) θ εποπτεία τθσ εκνικισ υποδομισ γεωχωρικϊν πλθροφοριϊν, μζςω τθσ υπαγωγι τουσ ςτθν Πολιτικι Ηγεςία του Τπουργείου. τόχοσ είναι μζςα από τα παραπάνω να προκφψει θ κακολικι και ορκολογικι αναδιοργάνωςθ των δομϊν, θ επικζντρωςθ των διακζςιμων δθμοςιονομικϊν και ανκρϊπινων πόρων ςτισ βαςικζσ επιχειρθςιακζσ δράςεισ, θ ενδυνάμωςθ του επιτελικοφ και ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ, θ αναδιοργάνωςθ των επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν και ο εκςυγχρονιςμόσ του πλαιςίου ςυντονιςμοφ και ςυνεργαςίασ τθσ κεντρικισ υπθρεςίασ με τισ περιφερειακζσ δομζσ που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ πολιτικισ του ΤΠΕΚΑ. τόχο αποτελεί θ εκλογίκευςθ των λειτουργιϊν και θ οργάνωςι τουσ ςε αυτόνομεσ μονάδεσ (οριηόντιεσ και κάκετεσ). Ζτςι κάκε λειτουργικι ενότθτα κα αντιςτοιχθκεί ςε μια ενιαία διοικθτικι δομι. Ειδικότερα, ο Σομζασ Πολιτικισ αντιςτοιχεί ςτο επίπεδο τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ και οι υπόλοιπεσ ενιαίεσ λειτουργικζσ περιοχζσ ςε επίπεδο Διεφκυνςθσ ι/ και Σμιματοσ. 2

4 Βαςικοί Άξονεσ Δράςησ-Τομείσ Πολιτικήσ για την προτεινόμενη οργανωτική δομή του ΥΠΕΚΑ Πνιηηηθή Ηγεζία ΥΠΔΚΑ Χάξαμε Πνιηηηθήο Λεηηνπξγίεο ππό ηελ Πνιηηηθή Ηγεζία Γηαρείξηζε Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Γηεζλή ζέκαηα θαη ζπκβάζεηο Αλάιπζε θαη ηεθκεξίσζε πνιηηηθώλ Δπνπηεία Δζληθήο Υπνδνκήο Γεσρσξηθώλ Πιεξνθνξηώλ Τομέας Πολιτικής 1. Φυσικό Πεπιβάλλον Τομέας Πολιτικής 2. Δάση Τομέας Πολιτικής 3. Χωποταξία & αστικό πεπιβάλλον Τομέας Πολιτικής 3. Ενέπγεια & Οπυκτοί Πόποι Έδαθνο Πξόιεςε Κηλδύλσλ Χσξνηαμία & Ρπζκηζηηθά Ηιεθηξηθή Δλέξγεηα Βηνπνηθηιόηεηα Πξνζηαζία Πνιενδνκία ΑΠΔ Απόβιεηα (waste) Απνθαηάζηαζε Αζηηθή Αλαδσνγόλεζε Υδξνγνλάλζξαθεο Ύδαηα Γηαρείξηζε / Αλάπηπμε Αξρηηεθηνληθή Οξπθηνί πόξνη Αέξαο & Κιηκαηηθή Αιιαγή Οηθνδνκηθά / Κηηξηνδνκηθά Δπηζεώξεζε - Έιεγρνο Πεξηβάιινληνο Γόκεζεο Δλέξγεηαο Μεηαιιείσλ Οξηδόληηεο ιεηηνπξγίεο Ννκνζεηηθό έξγν Γηαρείξηζε Αλ/λνπ Γπλακηθνύ Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε Ψεθηαθή Γηαθπβέξλεζε 3

5 Συγκριτική ανάλυςη υφιςτάμενησ οργανωτικήσ δομήσ και πρόταςησ αναδιοργάνωςησ Οργανωτικζσ Μονάδεσ Μονάδεσ Υφιςτάμενησ Κατάςταςησ Μονάδεσ Πρόταςησ Οργάνωςησ ΥΠΕΚΑ Εκτιμώμενη μεταβολή μονάδων πρόταςησ ζναντι υφιςτάμενησ κατάςταςησ Αριθμόσ (α) (β) (β-α) Γ.Δ Χωροταξίασ & Αςτικοφ Περιβάλλοντοσ % Γ.Δ Ανάπτυξθσ και Προςταςίασ Δαςϊν & Αγροπεριβάλλοντοσ Ποςοςτό % Γ.Δ Περιβαλλοντικισ Πολιτικισ % Γ.Δ Ενζργειασ και Ορυκτϊν Πόρων % Γ.Δ Οικονομικϊν, Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν & Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ Μονάδεσ για τα ςυγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα % % Τπθρεςίεσ Επικεϊρθςθσ % Σφνολο % 4

6 Υφιςτάμενο Οργανόγραμμα 5

7 Προτεινόμενο οργανόγραμμα (ςε επίπεδο Δ/νςησ) (Οι αρμοδιότητεσ των Τμημάτων θα οριςτικοποιηθοφν κατά το ςτάδιο τησ επεξεργαςίασ του Οργανιςμοφ του Υπουργείου) 6

8 Συνολική εκτίμηςη δημοςιονομικοφ οφζλουσ πρόταςησ αναδιοργάνωςησ ΥΠΕΚΑ & εποπτευόμενων Νομικών Προςώπων τθ ςυνζχεια αποτυπϊνονται τα κφρια ςτοιχεία δθμοςιονομικοφ οφζλουσ που αναμζνεται να προκφψουν ωσ αποτζλεςμα τθσ εφαρμογισ των προτάςεων μεταρρφκμιςθσ. α/α Κατηγορία Δαπάνησ Κτιριακή Υποδομή & Μιςθώματα Κτιρίων Λειτουργικζσ Δαπάνεσ Ποςό Δημοςιονομικήσ εξοικονόμηςησ Μιςθοδοςία& Πρόςθετεσ Απολαβζσ Αναδιοργάνωςη Εποπτευόμενων Νομικών Προςώπων Σφνολο εκτιμώμενου δημοςιονομικοφ οφζλουσ εξοικονόμηςησ Δημοςιονομικό όφελοσ μεταφορά αρμοδιοτιτων φορζων ςτθν κεντρικι υπθρεςία του ΤΠΕΚΑ (πχ ΟΡΑ, ΟΡΘΕ, ΟΡΘΙ και ΕΑΧΑ). 7 Αιτιολογική βάςη εξοικονόμηςησ Η εξοικονομοφμενθ δαπάνθ αφορά το όφελοσ από τθν προωκοφμενθ μετεγκατάςταςθ και δθ ςυςτζγαςθ των υπθρεςιϊν του ΤΠΕΚΑ που ςιμερα ςτεγάηονται ςε πάνω από 27 διαφορετικά κτίρια: α. Σο 2011 οι πλθρωμζσ για μιςκϊματα του ΤΠΕΚΑ ανιλκαν ςτο ποςό των ,00. β. Εκτιμάται ότι θ εξοικονόμθςθ για το 2013 κα είναι περίπου 4 εκ. ευρϊ ςε ςχζςθ με τθ δαπάνθ του γ. Η εξοικονόμθςθ προκφπτει από τθν καλφτερθ τιμι μιςκϊματοσ ςτθ ςφμβαςθ (εκτίμθςθ για νζο μθνιαίο μίςκωμα ευρϊ), αλλά και από τθν εξοικονόμθςθ ςε πάγιεσ δαπάνεσ, λόγω τθσ μείωςθσ των τετραγωνικϊν, αλλά και τθσ ςυγκζντρωςθσ των λειτουργίασ του ΤΠΕΚΑ ςε ζνα ςθμείο. Επίςθσ, οι ςυμβάςεισ για φφλαξθ, ςυντιρθςθ και κακαριότθτα εκτιμάται ότι κα μποροφν πλζον να είναι με καλφτερουσ όρουσ και να ςυμβάλλουν ςε περαιτζρω εξοικονόμθςθ. Σο ποςό αυτό προκφπτει ωσ εξισ: το 2011 πλθρϊκθκαν για ςυντιρθςθ κτιριακισ υποδομισ, κακαριότθτα και άλλα πάγια κόςτθ (θλεκτρικό, φυςικό αζριο, νερό, τθλεπικοινωνίεσ). Επειδι μια προςπάκεια επιμεριςμοφ τουσ κα ιταν παρακινδυνευμζνθ, κζτουμε ωσ παραδοχι τθ ρεαλιςτικι υπόκεςθ ότι μετά τθ μετεγκατάςταςθ του ΤΠΕΚΑ και τθ ςυγκζντρωςθ των υπθρεςιϊν του ςε ζνα κτίριο κα εξοικονομθκεί κατϋ εκτίμθςθ 30% του ποςοφ που πλθρϊκθκε το 2011 ( * 30% = ). Επιςθμαίνεται ότι το ποςό αυτό αποτελεί αρχικι εκτίμθςθ, κακϊσ κάτι τζτοιο δεν μπορεί να υπολογιςτεί με ακρίβεια ςτθν παροφςα φάςθ (βλ ςχετικά ςελ. 16). Σο εκτιμϊμενο δθμοςιονομικό μιςκολογικό όφελοσ υπολογίηεται ωσ εξισ: α. κατάργθςθ 165 οργανικϊν κζςεων ευκφνθσ. Η μείωςθ αυτι οδθγεί ςε μείωςθ του μιςκολογικοφ κόςτοσ κατά ε αυτά τα δεδομζνα δεν υπολογίηονται θ μείωςθ των 7 μονάδων ςτα ςυγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα για τισ οποίεσ δεν διατίκενται δεδομζνα ωσ προσ τυχόν επιδόματα ευκφνθσ και θ μείωςθ των οποίων προςαυξάνει το εκτιμϊμενο όφελοσ. β. τθν κατάργθςθ κζςεων πολιτικισ ευκφνθσ με εκτιμϊμενο όφελοσ (βλ ςχετικά ςελ. 25) Από τισ προτεινόμενεσ δράςεισ μεταρρφκμιςθσ εκτιμάται ότι κα υπάρξει δθμοςιονομικό όφελοσ , από τισ παρακάτω κυρίεσ κατθγορίεσ δαπανϊν: Αμοιβζσ μελϊν Δ.. & Ειδικϊν υμβοφλων Επιδόματα Θζςεων Ευκφνθσ Λειτουργικζσ Δαπάνεσ 1 Κατά τον υπολογιςμό τθσ ςυνολικισ εξοικονόμθςθσ ςε ό,τι αφορά ςτισ δαπάνεσ μιςκοδοςίασ πρόςκετων απολαβϊν, λαμβάνεται υπ όψιν μόνο θ ζωσ τϊρα καταγεγραμμζνθ πλθροφορία, που δφναται να αποτυπωκεί και αφορά ςτο όφελοσ από τθν κατάργθςθ οργανικϊν κζςεων ευκφνθσ και τθν κατάργθςθ Γενικϊν & Ειδικϊν Γραμματειϊν. 2 Σο παραπάνω ποςό αποτελεί μία εκτίμθςθ του δθμοςιονομικοφ οφζλουσ, που αναμζνεται από τθ ςυγχϊνευςθ φορζων υπό το νζο Οργανιςμό «Εκνικι Χαρτογράφθςθ» (ΟΚΧΕ και Κτθματολόγιο ΑΕ) και τθ

9 Πρόταςη ςχεδίου ςτελζχωςησ ΥΠΕΚΑ Η κατανομι του προςωπικοφ μεταξφ κφριων και υποςτθρικτικϊν λειτουργιϊν, όπωσ καταγράφεται ςτον ακόλουκο πίνακα, λαμβάνει υπόψθ τα διεκνι και τα εςωτερικά ςυγκριτικά δεδομζνα ςτελζχωςθσ, ςυνυπολογίηοντασ τισ ςυνζργειεσ, που αναμζνονται από τθν ςυγκζντρωςθ των υποςτθρικτικϊν λειτουργιϊν ςε μια ενιαία δομι, με βαςικό ςτόχο τθν αποτελεςματικι υποςτιριξθ τθσ άςκθςθσ τθσ βαςικισ αποςτολισ και τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων του Τπουργείου. Πρζπει να ςθμειωκεί ότι θ λεπτομερισ κατανομι του προςωπικοφ ςτισ οργανικζσ μονάδεσ του ΤΠΕΚΑ κα γίνει μετά τθν εκπόνθςθ του νζου οργανογράμματοσ. Σα ςτοιχεία του προςωπικοφ, ειδικά όςον αφορά ςτουσ μετακλθτοφσ υπαλλιλουσ και ςτουσ αποςπαςμζνουσ από άλλουσ φορείσ του Δθμοςίου ενδζχεται να εμφανίηουν αποκλίςεισ δεδομζνου ότι: Α) τα πρωτογενι δεδομζνα ςυγκεντρϊκθκαν τθν περίοδο Απριλίου Ιουνίου 2012 Β) τα ςυλλεγζντα ςτοιχεία αναπροςαρμόηονται διαρκϊσ λόγω τθσ υψθλισ κινθτικότθτασ που χαρακτθρίηει τισ ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ των υπαλλιλων. α/α Στελζχωςη 3 Υφιςτάμενη ςτελζχωςη % επί του ςυνόλου Προτεινόμενη ςτελζχωςη % επί του ςυνόλου 1 Κφριεσ Μονάδεσ πολιτικισ , ,4 86,6 2 Τποςτθρικτικζσ μονάδεσ , ,4 16,6 3 Σφνολο Μετά τθν εκπόνθςθ του νζου Οργανιςμοφ του Τπουργείου, ςε ςυνάρτθςθ με τον μζχρι τότε πραγματικό αρικμό και τισ ειδικότθτεσ των υπαλλιλων, που κα αποχωριςουν, κα πρζπει να εξεταςτεί θ δυνατότθτα ανανζωςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ του ΤΠΕΚΑ (μζςω προςλιψεων-μετατάξεων-αποςπάςεων), προκειμζνου να κακοριςτεί ο ακριβισ αρικμόσ και οι ειδικότθτεσ των υπαλλιλων που κα ςτελεχϊςουν τισ νζεσ οργανικζσ δομζσ. Με τθν παραδοχι ότι θ ςτελζχωςθ κα κυμανκεί μεταξφ υπαλλιλων προκφπτει ότι ςτο ΤΠΕΚΑ κα απαςχολοφνται από λιγότεροι υπάλλθλοι ςε ςχζςθ με τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ. Επιςθμαίνεται, ότι μζχρι το τζλοσ του 2012 κα ζχουν ςυνταξιοδοτθκεί τουλάχιςτον 114 υπάλλθλοι, ενϊ ςτο ςχζδιο αναδιοργάνωςθσ περιλαμβάνεται και θ πρόταςθ περί άρςθσ αποςπάςεων 50 περίπου υπαλλιλων διοικθτικϊν ειδικοτιτων προερχόμενων από φορείσ του ευρφτερου δθμοςίου τομζα (κυρίωσ Α.Ε. του ενεργειακοφ τομζα), κακϊσ και θ ανακατανομι υπαλλιλων διοικθτικϊν ειδικοτιτων ςε φορείσ του δθμόςιου τομζα, που ζχουν ανάγκθ από υπαλλιλουσ αντιςτοίχων ειδικοτιτων. Η πρόταςθ αυτι, ςε ςυνεργαςία με το Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ & Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, επιτρζπει το ςχεδιαςμό τθσ αναπλιρωςθσ των εξειδικευμζνων ςτελεχϊν, τα οποία αποχωροφν από τισ επιτελικζσεπιχειρθςιακζσ μονάδεσ του Τπουργείου. 3 Δεν περιλαμβάνεται θ υφιςτάμενθ και θ προτεινόμενθ ςτελζχωςθ των Πολιτικϊν Γραφείων και των Γραφείων των Γενικϊν και Ειδικϊν Γραμματειϊν. 8

20.2 Ιςότθτα των φφλων, μθ διάκριςθ, προςβαςιμότθτα

20.2 Ιςότθτα των φφλων, μθ διάκριςθ, προςβαςιμότθτα 20. Εμπειρογνωμοςφνθ για τθ διαμόρφωςθ και διατφπωςθ προτάςεων ςτρατθγικισ και 20.1 Εταιρικότθτα Για τθν προετοιμαςία τθσ παρόντοσ κειμζνου προτάςεων ελιφκθςαν υπόψθ οι κζςεισ των Ξοινωνικϊν Εταίρων και

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ 2013 τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ Τπουργείο Οικονομικϊν Ομάδα εργαςίασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι & Σελωνειακι Διοίκθςθ 30/01/2013

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εφαρμογζσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΘΔ) και Διαχείριςθσ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ (ΔΕΑΡ)» Ανακζτουςα Αρχι: Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν Ρροχπολογιςμόσ: 4.620.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ηλεκτρονικοφ Δημόςιου Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Τποζργο 3. Μεςοπρόθεςμο πρόγραμμα δράςησ Διεφθυνςησ. Πληροφορικήσ ΕΛΣΑΣ

Διακήρυξη Ηλεκτρονικοφ Δημόςιου Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Τποζργο 3. Μεςοπρόθεςμο πρόγραμμα δράςησ Διεφθυνςησ. Πληροφορικήσ ΕΛΣΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικοφ Δημόςιου Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Τποζργο 3 Αναςκόπηςη και αναβάθμιςη πολιτικών αςφαλείασ και υλοποίηςή τουσ του κφριου ζργου Μεςοπρόθεςμο πρόγραμμα δράςησ Διεφθυνςησ Πληροφορικήσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Αναθζτουςα Αρχή: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ "ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ"

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ "ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ" Φ.Ε.Κ. 8449/τ. Α.Ε.-Ε.Π.Ε./14-8-2014 [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρκρο 1 - ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ AΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ 2012)

ΚΥΠΡΙΑΚΗ AΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ 2012) ΚΥΠΡΙΑΚΗ AΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΡΟΕΔΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε. (ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ 2012) ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2011 ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Για τθν προετοιμαςία τθσ ζκδοςθσ εργάςτθκε το ςφνολο του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ «Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ Α.Ε.». Ειδικότερα ςυνζβαλαν οι κάτωκι:

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Access Point Ελλθνικό ζργο EESSI Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1.839.850,00 (πλζον ΦΡΑ) Διάρκεια: 24 μινεσ Διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Access Point Ελλθνικό ζργο EESSI Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1.839.850,00 (ςυμπεριλαμβάνεται ΦΡΑ) Διάρκεια: 24 μινεσ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Παρατηρητήριο Σιμϊν Σηλεπικοινωνιακϊν και Σαχυδρομικϊν Προϊόντων Λιανικήσ Αναθζτουςα Αρχή: Εκνικι Επιτροπι Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων Προχπολογιςμόσ: 397.560,00

Διαβάστε περισσότερα

«Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8

«Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8 Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το ζργο «Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8 του κφριου ζργου «Μεςοπρόκεςμο πρόγραμμα δράςθσ Διεφκυνςθσ Ρλθροφορικισ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Σφςτθμα Διαχείριςθσ, Απομακρυςμζνθσ Ραρακολοφκθςθσ και Ολοκλθρωμζνων Συναλλαγών για το δίκτυο φδρευςθσ του Διμου Εμμανουιλ Ραππά» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ ΡΑΡΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμϋνο Πολυκαναλικό Σύςτημα Διαχεύριςησ και Παρακολούθηςησ Συνθηκών Κύνηςησ ςτο Οδικό Δύκτυο των Καλλικρϊτειων Δόμων Λαμιϋων, Δομοκού, Μακρακώμησ, Στυλύδασ Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ «Πρζπει να γίνουμε θ αλλαγι που κζλουμε να δοφμε» Μαχάτμα Γκάντι Επί δεκαετίεσ, θ Φορολογικι Διοίκθςθ κατθγορικθκε για κατάχρθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν Ανάδειξθσ του Ρολιτιςτικοφ Αποκζματοσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Χανίων» Ανακζτουςα Αρχι: ΥΡ. ΡΑΙΔΕΙΑΣ. Θ.ΡΟΛ.ΑΘΛ. ΚΕϋ ΕΦΟEΙΑ ΡΟΪΣΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε. Διακιρυξθ Διεκνοφσ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ. Ανοικτισ Διαδικαςίασ

ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε. Διακιρυξθ Διεκνοφσ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ. Ανοικτισ Διαδικαςίασ Μζροσ Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφζσ Ζργου c ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε. Διακιρυξθ Διεκνοφσ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ Ανοικτισ Διαδικαςίασ για τθν επιλογι Αναδόχου του ζργου «Προμήθεια, Εγκατάςταςη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε. Δθμοςιοποίθςθ ςτοιχείων ςε ενοποιθμζνθ βάςθ υπό τον Ρυλϊνα ΙΙΙ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε. Δθμοςιοποίθςθ ςτοιχείων ςε ενοποιθμζνθ βάςθ υπό τον Ρυλϊνα ΙΙΙ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε. Δθμοςιοποίθςθ ςτοιχείων ςε ενοποιθμζνθ βάςθ υπό τον Ρυλϊνα ΙΙΙ 31 θ Δεκεμβρίου 2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ... 3 Ρλαίςιο Εποπτικϊν Κεφαλαιακϊν

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ (ΑΔΑ:...) για το Ζργο «Προμικεια, Εγκατάςταςθ & Παραμετροποίθςθ Εξοπλιςμοφ & Αδειϊν Λογιςμικοφ για Ηλεκτρονικζσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.)

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Ζτοσ, 2015 Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ Ειςαγωγικό θμείωμα O παρϊν οδθγόσ ζχει ςκοπό να υποδείξει μια διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΕΟΣ ΣΗΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΕΟΣ ΣΗΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΕΟΣ ΣΗΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ Επιβλζπων: Δημήτριοσ

Διαβάστε περισσότερα

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα : Ψθφιακι φγκλιςθ e-security «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επικαιροποίθςθ των χρονικϊν παραμζτρων ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΨΘΦΙΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΑΡΧΕΙΟΤ ΣΘ ΙΕΡΑ ΤΝΟΔΟΤ ΚΑΙ ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΘ ΑΞΙΑ» (Τποζργο1 τθσ ενταγμζνθσ πράξθσ: «Θλεκτρονικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά...

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά... ΤΕΥΧΟΣ 8 Οκτϊβριοσ - Νοζμβριοσ - Δεκζμβριοσ 2011 Σριμθνιαία ενθμερωτικι ζκδοςθ Αγωγόσ Επικοινωνίασ ε αυτό το τεφχοσ Λδζα Εξωφφλλου: Μαρία Σχοινά / Σχεδιαςμόσ: Συναδελφικι Αλλθλεγγφθ Χαιρετιςμόσ Ρροζδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020 Ιούλιοσ 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΨΝ ΕΛΧΑΓΩΓΘ...5 1 ΦΩΚΠΛΧΕΛΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΩΚΩΓΦΑΠΠΛΧΘ ΨΘΧ ΞΩΥΦΣΩ ΠΕ ΨΘ ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΘ ΨΘΧ ΕΡΩΧΘΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΩΥΡΘ, ΒΛΩΧΛΠΘ ΞΑΛ ΧΩΦΛΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΨΑΛΑΛΟ 1 ΡΕΛΓΑΨΘ ΤΘΣ ΥΨΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΨΑΛΣΤΟΥ

ΚΕΨΑΛΑΛΟ 1 ΡΕΛΓΑΨΘ ΤΘΣ ΥΨΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΨΑΛΣΤΟΥ Ρ Ε Λ Ε Ω Ο Μ Ε Ν Α ΕΛΣΑΓΫΓΘ 1. Θεςμικό πλαίςιο επιχειρθςιακών προγραμμάτων 3 2. κοποί των τετραετών επιχειρθςιακών προγραμμάτων 3 2.1 Προώκθςθ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ 4 2.2 Εςωτερικι ανάπτυξθ του ΟΣΑ ωσ

Διαβάστε περισσότερα