Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 375 της 23/12/2004 σ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 375 της 23/12/2004 σ"

Transcript

1 Οδηγία 2004/114/ΕΚ του Συµβουλίου, της 13ης εκεµβρίου 2004, σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών µε σκοπό τις σπουδές, την ανταλλαγή µαθητών, την άµισθη πρακτική άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 375 της 23/12/2004 σ Οδηγία 2004/114/ΕΚ του Συµβουλίου της 13ης εκεµβρίου 2004 σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών µε σκοπό τις σπουδές, την ανταλλαγή µαθητών, την άµισθη πρακτική άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 63 πρώτο εδάφιο σηµείο 3 στοιχείο α), και σηµείο 4, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου [1], τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής [2], τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών [3], Εκτιµώντας τα εξής: (1) Για την προοδευτική εγκαθίδρυση του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, η Συνθήκη προβλέπει τη θέσπιση µέτρων στον τοµέα του ασύλου, της µετανάστευσης και της διαφύλαξης των δικαιωµάτων των υπηκόων τρίτων χωρών. (2) Η Συνθήκη προβλέπει ότι το Συµβούλιο θεσπίζει µέτρα περί µεταναστευτικής πολιτικής στον τοµέα των προϋποθέσεων εισόδου και διαµονής, καθώς και προδιαγραφές διαδικασιών κατά τις οποίες τα κράτη µέλη χορηγούν θεωρήσεις και άδειες διαµονής µακράς διαρκείας. (3) Κατά την ειδική σύνοδό του στο Τάµπερε στις 15 και 16 Οκτωβρίου 1999, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τόνισε την ανάγκη προσέγγισης των εθνικών νοµοθεσιών περί των προϋποθέσεων εισδοχής και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών και ζήτησε προς τον σκοπό αυτόν από το Συµβούλιο την ταχεία λήψη αποφάσεων βάσει προτάσεων της Επιτροπής. (4) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και ακολουθεί τις αρχές που αναγνωρίστηκαν στο Χάρτη των Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (5) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να εφαρµόζουν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής, χρώµατος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονηµάτων ή κάθε άλλης γνώµης, ιδιότητας µέλους εθνικής µειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού. (6) Ένας από τους στόχους της Κοινότητας στον τοµέα της παιδείας είναι η προβολή της Ευρώπης στο σύνολό της, ως παγκόσµιου κέντρου αριστείας για τη γενική και την επαγγελµατική εκπαίδευση. Η ενθάρρυνση της κινητικότητας στο πλαίσιο της Κοινότητας των υπηκόων τρίτων χωρών µε σκοπό τις σπουδές αποτελεί πρωταρχικό στοιχείο της στρατηγικής αυτής. Η προσέγγιση των εθνικών νοµοθεσιών των κρατών µελών στον τοµέα των προϋποθέσεων εισόδου και διαµονής αποτελεί µέρος της εν λόγω στρατηγικής. (7) Η µετακίνηση για τους σκοπούς που προβλέπει η παρούσα οδηγία, εξ ορισµού προσωρινή και ανεξάρτητη από την κατάσταση της αγοράς εργασίας στη χώρα υποδοχής,

2 συνιστά µορφή αµοιβαίου εµπλουτισµού για τα πρόσωπα που µετακινούνται, για το κράτος καταγωγής τους και για το κράτος που τα υποδέχεται, συµβάλλει δε στη µεγαλύτερη εξοικείωση µε άλλους πολιτισµούς. (8) Ο όρος "εισδοχή" καλύπτει την είσοδο και τη διαµονή υπηκόων τρίτων χωρών για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας. (9) Οι νέοι κοινοτικοί κανόνες βασίζονται στους ορισµούς των όρων "σπουδαστής", "µαθητευόµενος", "εκπαιδευτικό ίδρυµα" και "εθελοντής", οι οποίοι χρησιµοποιούνται ήδη στο κοινοτικό δίκαιο, και ειδικότερα σε διάφορα κοινοτικά προγράµµατα που αποβλέπουν στην ενθάρρυνση της κινητικότητας των ενδιαφεροµένων προσώπων (Leonardo da Vinci, Σωκράτης, Ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία των νέων, κ.ά.). (10) H διάρκεια και οι άλλες προϋποθέσεις των προπαιδευτικών κύκλων για τους σπουδαστές που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία θα πρέπει να καθορίζονται από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε την εθνική τους νοµοθεσία. (11) Υπήκοοι τρίτης χώρας που υπάγονται στις κατηγορίες των αµίσθων µαθητευοµένων και των εθελοντών και οι οποίοι, λόγω της φύσεως των δραστηριοτήτων τους ή του είδους της αποζηµίωσης ή της αµοιβής που λαµβάνουν, θεωρούνται εργαζόµενοι σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία δεν καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.. Η εισδοχή υπηκόων τρίτων χωρών που προτίθενται να ακολουθήσουν σπουδές ειδικότητας στην ιατρική θα πρέπει να καθορίζεται από τα κράτη µέλη. (12) Τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι σπουδαστής έχει γίνει δεκτός σε ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης θα µπορούσαν να περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, επιστολή ή πιστοποιητικό εγγραφής του εν λόγω προσώπου. (13) Οι υποτροφίες µπορεί να λαµβάνονται υπόψη κατά την εκτίµηση του αν επαρκείς πόροι είναι διαθέσιµοι. (14) Η εισδοχή για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας µπορεί να απαγορευθεί για δεόντως αιτιολογηµένους λόγους. Ειδικότερα, κράτος µέλος µπορεί να αρνηθεί την εισδοχή σε υπήκοο τρίτης χώρας εφόσον θεωρεί, στηριζόµενο σε εκτίµηση των δεδοµένων, ότι ο εν λόγω υπήκοος συνιστά δυνητική απειλή για τη δηµόσια τάξη ή ασφάλεια. Η έννοια της δηµόσιας τάξης µπορεί να καλύπτει καταδίκη για σοβαρό έγκληµα. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να σηµειωθεί ότι οι έννοιες της δηµόσιας τάξης και της δηµόσιας ασφάλειας καλύπτουν επίσης περιπτώσεις στις οποίες υπήκοος τρίτης χώρας αποτελεί ή έχει αποτελέσει µέλος ένωσης η οποία υποστηρίζει την τροµοκρατία, υποστηρίζει ή έχει υποστηρίξει την εν λόγω ένωση, ή έχει ή είχε εξτρεµιστικές τάσεις. (15) Σε περίπτωση αµφιβολιών για τους λόγους υποβολής της αίτησης εισδοχής, τα κράτη µέλη θα πρέπει να µπορούν να απαιτούν όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για να εκτιµάται η λογική της συνάφεια, ιδίως βάσει των σπουδών που προτίθεται να κάνει ο αιτών, προκειµένου να καταπολεµηθεί η κατάχρηση ή η κακή χρήση της διαδικασίας που ορίζεται στην παρούσα οδηγία. (16) Η κινητικότητα των σπουδαστών υπηκόων τρίτων χωρών που συνεχίζουν τις σπουδές τους σε περισσότερα κράτη µέλη πρέπει να διευκολυνθεί, όπως και η αποδοχή υπηκόων τρίτων χωρών που συµµετέχουν σε κοινοτικά προγράµµατα µε σκοπό την ενθάρρυνση της κινητικότητας στο πλαίσιο της Κοινότητας ή προς την Κοινότητα για τους σκοπούς που θέτει η παρούσα οδηγία. (17) Προκειµένου να επιτρέπεται η πρώτη είσοδος στο έδαφός τους, τα κράτη µέλη θα πρέπει να δύνανται να χορηγούν εγκαίρως άδεια διαµονής ή, εάν χορηγούν άδειες διαµονής αποκλειστικά επί του εδάφους τους, θεώρηση. (18) Προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα στους σπουδαστές που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών να καλύψουν µέρος του κόστους των σπουδών τους, θα πρέπει να τους επιτρέπεται η πρόσβαση στην αγορά εργασίας, υπό τις προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας. Η αρχή της πρόσβασης των σπουδαστών στην αγορά εργασίας, υπό τις προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να είναι γενικός κανόνας ωστόσο, σε εξαιρετικές περιστάσεις, τα κράτη µέλη θα πρέπει να µπορούν να λαµβάνουν υπόψη τους την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας τους. (19) Η έννοια της πρότερης άδειας περιλαµβάνει επίσης την χορήγηση άδειας εργασίας σε σπουδαστές που επιθυµούν να ασκήσουν οικονοµική δραστηριότητα.

3 (20) Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη της εθνικής νοµοθεσίας περί µερικής απασχόλησης. (21) Θα πρέπει να προβλέπεται δυνατότητα ταχέων διαδικασιών εισδοχής µε σκοπό τις σπουδές ή στο πλαίσιο προγραµµάτων ανταλλαγής µαθητών, από αναγνωρισµένους στα κράτη µέλη οργανισµούς. (22) Κάθε κράτος µέλος θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι διατίθεται στο κοινό, ιδίως µέσω του ιαδικτύου, η ευρύτερη δυνατή δέσµη πληροφοριών που καθίστανται ενήµερες τακτικά ως προς τα ιδρύµατα που προσδιορίζονται στην παρούσα οδηγία, τα προγράµµατα σπουδών στα οποία υπήκοοι τρίτων χωρών µπορεί να γίνονται δεκτοί καθώς και τους όρους και τις διαδικασίες εισόδου και διαµονής στο έδαφός τους για τους σκοπούς αυτούς. (23) Η εφαρµογή της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να θίγει επ ουδενί την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 για την καθιέρωση αδειών διαµονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών [4]. (24) εδοµένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, ήτοι ο καθορισµός προϋποθέσεων για την εισδοχή υπηκόων τρίτων χωρών µε σκοπό τις σπουδές, την ανταλλαγή µαθητών, την άµισθη πρακτική άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία, δεν µπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητικά από τα κράτη µέλη και µπορεί συνεπώς να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των στόχου αυτού. (25) Σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 2 του Πρωτοκόλλου για τη θέση του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, που προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και µε την επιφύλαξη του άρθρου 4 του εν λόγω Πρωτοκόλλου, τα κράτη µέλη αυτά δεν συµµετέχουν στη θέσπιση της παρούσας οδηγίας και δεν δεσµεύονται από αυτήν ούτε υπόκεινται στην εφαρµογή της. (26) Σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 2 του Πρωτοκόλλου για τη θέση της ανίας, που προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η ανία δεν συµµετέχει στη θέσπιση της παρούσας οδηγίας και δεν δεσµεύεται από αυτήν ούτε υπόκειται στην εφαρµογή της, ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείµενο Η παρούσα οδηγία έχει ως αντικείµενο τον καθορισµό: α) των προϋποθέσεων εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών στο έδαφος των κρατών µελών για χρονική περίοδο άνω των τριών µηνών µε σκοπό τις σπουδές, την ανταλλαγή µαθητών, την άµισθη πρακτική άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία, β) των κανόνων που αφορούν τις διαδικασίες εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών στο έδαφος των κρατών µελών για τους σκοπούς αυτούς. Άρθρο 2 Ορισµοί Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, νοείται ως: α) "υπήκοος τρίτης χώρας", κάθε πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 17 παράγραφος 1, της Συνθήκης, β) "σπουδαστής", υπήκοος τρίτης χώρας που έγινε δεκτός σε ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και στον οποίο επετράπη η εισδοχή στο έδαφος κράτους µέλους για να έχει ως κύρια δραστηριότητά του την παρακολούθηση προγράµµατος σπουδών πλήρους φοίτησης, µε σκοπό την απόκτηση τίτλου τριτοβάθµιων σπουδών ανεγνωρισµένου από το κράτος µέλος, ήτοι διπλώµατος, πιστοποιητικού ή διδακτορικού σε ίδρυµα τριτοβάθµιας

4 εκπαίδευσης, πράγµα που ενδεχοµένως συµπεριλαµβάνει προπαιδευτικό κύκλο για τις εν λόγω σπουδές βάσει των διατάξεων της εθνικής του νοµοθεσίας, γ) "µαθητής", υπήκοος τρίτης χώρας που έχει γίνει δεκτός στο έδαφος κράτους µέλους για να έχει ως κύρια δραστηριότητά του την παρακολούθηση ανεγνωρισµένου προγράµµατος δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο προγράµµατος ανταλλαγής που διαχειρίζεται οργανισµός ανεγνωρισµένος προς τούτο από το κράτος µέλος, σύµφωνα µε την εθνική του νοµοθεσία ή τις διοικητικές του πρακτικές, δ) "άµισθος µαθητευόµενος", υπήκοος τρίτης χώρας που έχει γίνει δεκτός στο έδαφος κράτους µέλους για χρονικό διάστηµα άµισθης πρακτικής άσκησης, όπως ορίζει η εθνική του νοµοθεσία, ε) "ίδρυµα", δηµόσιο ή ιδιωτικό ίδρυµα ανεγνωρισµένο από κράτος µέλος υποδοχής ή/και του οποίου το πρόγραµµα σπουδών είναι ανεγνωρισµένο σύµφωνα µε την εθνική του νοµοθεσία ή τις διοικητικές του πρακτικές για τους σκοπούς που ορίζει η παρούσα οδηγία, στ) "πρόγραµµα εθελοντικής υπηρεσίας", πρόγραµµα δραστηριοτήτων έµπρακτης αλληλεγγύης που βασίζεται σε κρατικό ή κοινοτικό πρόγραµµα και επιδιώκει στόχους γενικού ενδιαφέροντος, ζ) "άδεια διαµονής", κάθε άδεια η οποία εκδίδεται από τις αρχές ενός κράτους µέλους και επιτρέπει σε υπήκοο τρίτης χώρας να διαµένει νόµιµα στο έδαφός του, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 2, στοιχείο α), του κανονισµού του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1030/2002. Άρθρο 3 Πεδίο εφαρµογής 1. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας εφαρµόζονται στους υπηκόους τρίτων χωρών που υποβάλλουν αίτηση εισδοχής στο έδαφος κράτους µέλους µε σκοπό τις σπουδές. Τα κράτη µέλη δύνανται επίσης να αποφασίζουν να εφαρµόζουν την παρούσα οδηγία και στους υπηκόους τρίτων χωρών που υποβάλλουν αίτηση εισδοχής µε σκοπό την ανταλλαγή µαθητών, την άµισθη πρακτική άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία. 2. Η παρούσα οδηγία δεν έχει εφαρµογή: α) στους υπηκόους τρίτων χωρών που διαµένουν σε κράτος µέλος ως αιτούντες άσυλο, ή στο πλαίσιο επικουρικών µορφών προστασίας ή συστηµάτων προσωρινής προστασίας, β) στους υπηκόους τρίτων χωρών η απέλαση των οποίων έχει ανασταλεί για πραγµατικούς ή νοµικούς λόγους, γ) στους υπηκόους τρίτων χωρών που είναι µέλη οικογενειών πολιτών της Ένωσης και έχουν ασκήσει το δικαίωµά τους για ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Κοινότητας, δ) στους υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν το καθεστώς επί µακρόν διαµένοντος σε κράτος µέλος, κατά τα οριζόµενα στην οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2003 σχετικά µε το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί µακρόν διαµένοντες [5] και ασκούν το δικαίωµά τους να διαµένουν σε άλλο κράτος µέλος προκειµένου να σπουδάσουν ή να λάβουν επαγγελµατική κατάρτιση, ε) στους υπηκόους τρίτων χωρών που θεωρούνται εργαζόµενοι ή ασκούντες ανεξάρτητο επάγγελµα σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία του ενδιαφεροµένου κράτους µέλους. Άρθρο 4 Ευνοϊκότερες διατάξεις 1. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει ευνοϊκότερες διατάξεις: α) διµερών ή πολυµερών συµφωνιών µεταξύ της Κοινότητας ή της Κοινότητας και των κρατών µελών της και ενός ή περισσότερων τρίτων κρατών, β) διµερών ή πολυµερών συµφωνιών που συνάπτονται µεταξύ ενός ή περισσότερων κρατών µελών και ενός ή περισσότερων τρίτων κρατών. 2. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την ευχέρεια των κρατών µελών να θεσπίζουν ή να διατηρούν διατάξεις που είναι ευνοϊκότερες για τα πρόσωπα στα οποία αυτή εφαρµόζεται.

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣ ΟΧΗΣ Άρθρο 5 Αρχή Η εισδοχή υπηκόου τρίτης χώρας στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας υπόκειται σε έλεγχο δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι το εν λόγω πρόσωπο πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 και, ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία υπάγεται, τα άρθρα 7 έως 11. Άρθρο 6 Γενικές προϋποθέσεις 1. Ο υπήκοος τρίτης χώρας που υποβάλλει αίτηση εισδοχής για τους σκοπούς των άρθρων 7 έως 11: α) προσκοµίζει έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο κατά τα οριζόµενα στην εθνική νοµοθεσία. Τα κράτη µέλη δύνανται να απαιτούν όπως η διάρκεια ισχύος του ταξιδιωτικού εγγράφου καλύπτει τουλάχιστον τη διάρκεια της προβλεπόµενης διαµονής, β) σε περίπτωση που σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία του κράτους µέλους υποδοχής είναι ανήλικος (-η), προσκοµίζει γονική άδεια για την προβλεπόµενη διαµονή, γ) έχει ασφάλιση ασθενείας για κάθε κίνδυνο κατά του οποίου έχουν συνήθως κάλυψη οι υπήκοοι του συγκεκριµένου κράτους µέλους, δ) δεν θεωρείται απειλή για τη δηµόσια τάξη, τη δηµόσια ασφάλεια ή τη δηµόσια υγεία, ε) αν το ζητήσει το κράτος µέλος, προσκοµίζει την απόδειξη πληρωµής του τέλους για τη διεκπεραίωση της αίτησης βάσει του άρθρου Τα κράτη µέλη διευκολύνουν τη διαδικασία εισδοχής υπέρ των υπηκόων τρίτων χωρών που υπάγονται στα άρθρα 7 έως 11 και οι οποίοι συµµετέχουν σε κοινοτικά προγράµµατα για ενίσχυση της κινητικότητας προς την Κοινότητα ή εντός αυτής. Άρθρο 7 Ειδικές προϋποθέσεις για τους σπουδαστές 1. Εκτός από τις γενικές προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 6, ο υπήκοος τρίτης χώρας που υποβάλλει αίτηση εισδοχής µε σκοπό τις σπουδές: α) έχει γίνει δεκτός σε ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης για να παρακολουθήσει πρόγραµµα σπουδών, β) προσκοµίζει τα απαιτούµενα από το κράτος µέλος στοιχεία που αποδεικνύουν ότι θα έχει κατά τη διάρκεια της διαµονής του επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης, των σπουδών και των εξόδων επαναπατρισµού του/της. Τα κράτη µέλη δηµοσιοποιούν το ελάχιστο ποσό µηνιαίων πόρων που απαιτείται για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, µε την επιφύλαξη ατοµικής εξέτασης των κατ ιδίαν περιπτώσεων, γ) σε περίπτωση που το απαιτεί το κράτος µέλος, προσκοµίζει αποδεικτικά στοιχεία για την επαρκή γνώση της γλώσσας του προγράµµατος σπουδών το οποίο θα παρακολουθήσει το εν λόγω πρόσωπο, δ) σε περίπτωση που το απαιτεί το κράτος µέλος, προσκοµίζει αποδεικτικό πληρωµής των τελών εγγραφής που χρεώνει το ίδρυµα. 2. Οι σπουδαστές που καλύπτονται αυτοµάτως από ασφάλιση ασθενείας για όλους τους κινδύνους για τους οποίους καλύπτονται κανονικά και οι υπήκοοι του σχετικού κράτους µέλους λόγω της εγγραφής τους σε ίδρυµα, θεωρούνται ότι πληρούν την προϋπόθεση του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ). Άρθρο 8 Κινητικότητα των σπουδαστών

6 1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 12 παράγραφος 2, 16 και 18, παράγραφος 2, ο υπήκοος τρίτης χώρας που έχει ήδη γίνει δεκτός ως σπουδαστής και υποβάλλει αίτηση για να παρακολουθήσει σε άλλο κράτος µέλος ένα µέρος του προγράµµατος σπουδών που έχει ήδη αρχίσει, ή να το συµπληρώσει µε συναφές πρόγραµµα σπουδών σε άλλο κράτος µέλος, γίνεται δεκτός από το δεύτερο αυτό κράτος µέλος εντός χρονικής περιόδου που δεν κωλύει τη συνέχιση των συγκεκριµένων σπουδών, ενώ ταυτόχρονα αφήνει στις αρµόδιες αρχές αρκετό χρόνο για να διεκπεραιώσουν την αίτηση, εφ όσον το εν λόγω πρόσωπο: α) πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζουν τα άρθρα 6 και 7 ως προς το εν λόγω κράτος µέλος και β) έχει διαβιβάσει, µαζί µε την αίτηση εισδοχής, πλήρη τεκµηρίωση του ακαδηµαϊκού του ιστορικού και αποδείξεις ότι το πρόγραµµα σπουδών που προτίθεται να παρακολουθήσει είναι όντως συµπληρωµατικό του προγράµµατος το οποίο έχει ήδη ολοκληρώσει, και γ) συµµετέχει σε κοινοτικό ή διµερές πρόγραµµα ανταλλαγής ή έχει γίνει δεκτός ως σπουδαστής σε κράτος µέλος για τουλάχιστον δύο έτη. 2. Οι απαιτήσεις που µνηµονεύονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ), δεν εφαρµόζονται στην περίπτωση στην οποία ο σπουδαστής, στα πλαίσια του προγράµµατος σπουδών του, υποχρεούται να παρακολουθήσει µέρος των σπουδών του σε ίδρυµα άλλου κράτους µέλους. 3. Οι αρµόδιες αρχές του πρώτου κράτους µέλους διαβιβάζουν, µετά από αίτηµα του κράτους µέλους στο οποίο έχει υποβληθεί η αίτηση, τις δέουσες πληροφορίες όσον αφορά τη διαµονή του σπουδαστή στο έδαφος του πρώτου κράτους µέλους. Άρθρο 9 Ειδικές προϋποθέσεις για τους µαθητές 1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 3, ο υπήκοος τρίτης χώρας που υποβάλλει αίτηση για να γίνει δεκτός στα πλαίσια προγράµµατος ανταλλαγής µαθητών, επί πλέον των γενικών προϋποθέσεων που ορίζει το άρθρο 6: α) έχει το ελάχιστο και δεν υπερβαίνει το µέγιστο όριο ηλικίας που έχει καθορίσει το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος, β) προσκοµίζει απόδειξη ότι έγινε δεκτός σε ίδρυµα δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, γ) προσκοµίζει την απόδειξη συµµετοχής του σε ανεγνωρισµένο πρόγραµµα ανταλλαγής µαθητών που διαχειρίζεται οργανισµός ανεγνωρισµένος προς τούτο από το οικείο κράτος µέλος σύµφωνα µε την εθνική του νοµοθεσία ή τις διοικητικές του πρακτικές, δ) προσκοµίζει την απόδειξη ότι ο οργανισµός ανταλλαγής µαθητών δέχεται να φέρει την ευθύνη γι αυτόν καθ όλη τη διάρκεια της παρουσίας του στο έδαφος του οικείου κράτους µέλους, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα έξοδα διαβίωσης, σπουδών, ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και επαναπατρισµού, ε) φιλοξενείται καθ όλη τη διάρκεια της διαµονής του από οικογένεια που ανταποκρίνεται στις καθορισθείσες από το οικείο κράτος µέλος προϋποθέσεις και που επιλέγεται σύµφωνα µε τους κανόνες του προγράµµατος ανταλλαγής µαθητών στο οποίο συµµετέχει το εν λόγω πρόσωπο. 2. Τα κράτη µέλη δύνανται να περιορίζουν την εισδοχή µαθητών που συµµετέχουν σε πρόγραµµα ανταλλαγής αποκλειστικά σε υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίες παρέχουν την ίδια δυνατότητα και για τους δικούς τους υπηκόους. Άρθρο 10 Ειδικές προϋποθέσεις για τους άµισθους µαθητευόµενους Με την επιφύλαξη του άρθρου 3, υπήκοος τρίτης χώρας που υποβάλλει αίτηση για να γίνει δεκτός ως άµισθος µαθητευόµενος, επί πλέον των γενικών προϋποθέσεων που ορίζει το άρθρο 6: α) έχει υπογράψει σύµβαση πρακτικής άσκησης, εγκεκριµένη ενδεχοµένως από την αρµόδια αρχή του ενδιαφεροµένου κράτους µέλους σύµφωνα µε την εθνική του νοµοθεσία και τις διοικητικές του πρακτικές, για θέση άµισθου ασκουµένου σε δηµόσια ή ιδιωτική επιχείρηση ή

7 οργανισµό επαγγελµατικής κατάρτισης, εγκεκριµένο από το κράτος µέλος σύµφωνα µε την εθνική του νοµοθεσία ή τις διοικητικές του πρακτικές, β) προσκοµίζει τις απαιτούµενες από το κράτος µέλος αποδείξεις ότι θα έχει κατά τη διάρκεια της διαµονής του επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης, πρακτικής άσκησης και επαναπατρισµού του. Τα κράτη µέλη δηµοσιοποιούν το ελάχιστο ποσό µηνιαίων πόρων που απαιτούνται για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, µε την επιφύλαξη ατοµικής εξέτασης των κατ ιδίαν περιπτώσεων, γ) σε περίπτωση που το απαιτεί το κράτος µέλος, παρακολουθεί βασικά µαθήµατα γλώσσας ώστε να αποκτήσει τις αναγκαίες γνώσεις για τη συγκεκριµένη θέση. Άρθρο 11 Ειδικές προϋποθέσεις για τους εθελοντές Με την επιφύλαξη του άρθρου 3, ο υπήκοος τρίτης χώρας που υποβάλλει αίτηση για να γίνει δεκτός σε πρόγραµµα εθελοντικής υπηρεσίας, επιπλέον των γενικών προϋποθέσεων που ορίζει το άρθρο 6: α) έχει το ελάχιστο και δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο ηλικίας που έχει καθορίσει το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος, β) προσκοµίζει συµφωνία µε τον οργανισµό του ενδιαφεροµένου κράτους µέλους τον αρµόδιο για το πρόγραµµα εθελοντικής υπηρεσίας στο οποίο συµµετέχει, η οποία περιλαµβάνει περιγραφή των καθηκόντων του, των προϋποθέσεων πλαισίωσής του κατά την εκπλήρωση των εν λόγω καθηκόντων, του ωραρίου εργασίας του, των πόρων που θα διατεθούν για την κάλυψη των εξόδων ταξιδίου, διαβίωσης, καταλύµατος, µεταφοράς και για µικροέξοδά του καθ όλη τη διάρκεια της διαµονής του, καθώς και, ενδεχοµένως, της εκπαίδευσης που θα παρακολουθήσει για την καλή εκπλήρωση των καθηκόντων του, γ) προσκοµίζει την απόδειξη ότι ο οργανισµός ο αρµόδιος για το πρόγραµµα εθελοντικής υπηρεσίας στο οποίο συµµετέχει έχει συνάψει ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης και δέχεται να φέρει πλήρως την ευθύνη γι αυτόν καθ όλη τη διάρκεια της διαµονής του, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα έξοδα διαβίωσης, ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και επαναπατρισµού του, δ) και, εφόσον είναι ρητή απαίτηση του κράτους µέλους υποδοχής, παρακολουθεί βασικά µαθήµατα εισαγωγής στη γλώσσα, την ιστορία και τις πολιτικές και κοινωνικές δοµές του εν λόγω κράτους µέλους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Α ΕΙΕΣ ΙΑΜΟΝΗΣ Άρθρο 12 Άδεια διαµονής χορηγούµενη σε σπουδαστές 1. Η άδεια διαµονής χορηγείται στον σπουδαστή για χρονικό διάστηµα ενός τουλάχιστον έτους, είναι δε ανανεώσιµη εφόσον ο κάτοχός της εξακολουθεί να πληροί τις απαιτούµενες προϋποθέσεις των άρθρων 6 και 7. Αν η διάρκεια του προγράµµατος σπουδών είναι κατώτερη από ένα έτος, η άδεια διαµονής ισχύει για τη διάρκεια του προγράµµατος σπουδών. 2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 16, η άδεια διαµονής µπορεί να µην ανανεωθεί ή να ανακληθεί στις περιπτώσεις που ο κάτοχός της: α) δεν τηρεί τα όρια που έχουν επιβληθεί στην πρόσβαση σε οικονοµικές δραστηριότητες σύµφωνα µε το άρθρο 17, β) σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία ή διοικητική πρακτική, δεν σηµειώνει ικανοποιητική πρόοδο στις σπουδές του. Άρθρο 13 Άδεια διαµονής χορηγούµενη σε µαθητές Η άδεια διαµονής χορηγείται σε µαθητές για διάρκεια που δεν υπερβαίνει το έτος. Άρθρο 14

8 Άδεια διαµονής χορηγούµενη σε άµισθους µαθητευόµενους Η διάρκεια ισχύος της άδειας διαµονής που χορηγείται σε άµισθους µαθητευόµενους καλύπτει τη διάρκεια της συγκεκριµένης θέσης για ένα το πολύ έτος. Σε έκτακτες περιπτώσεις, η διάρκεια αυτή µπορεί να παραταθεί µία µόνο φορά και αποκλειστικά για τον χρόνο που είναι αναγκαίος προκειµένου να αποκτηθεί επαγγελµατική ειδίκευση ανεγνωρισµένη από κράτος µέλος, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία ή τις διοικητικές πρακτικές, υπό τον όρον ότι ο κάτοχος εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 6 και 10. Άρθρο 15 Άδεια διαµονής χορηγούµενη σε εθελοντές Η άδεια διαµονής χορηγείται σε εθελοντές για διάρκεια που δεν υπερβαίνει το έτος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφ όσον η διάρκεια του συγκεκριµένου προγράµµατος υπερβαίνει το έτος, η διάρκεια ισχύος της άδειας διαµονής είναι δυνατόν να αντιστοιχεί προς τη διάρκεια του εν λόγω προγράµµατος. Άρθρο 16 Ανάκληση ή άρνηση ανανέωσης της άδειας διαµονής 1. Τα κράτη µέλη δύνανται να ανακαλούν ή να αρνούνται να ανανεώσουν την άδεια διαµονής που χορηγείται βάσει της παρούσας οδηγίας εάν έχει αποκτηθεί δολίως ή εφόσον αποδεικνύεται ότι ο κάτοχος δεν πληρούσε ή δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής του άρθρου 6 καθώς και, ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία υπάγεται, στα άρθρα 7 έως και Τα κράτη µέλη δύνανται να ανακαλούν ή να αρνούνται να ανανεώσουν την άδεια διαµονής για λόγους δηµόσιας τάξης, δηµόσιας ασφάλειας ή δηµόσιας υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Άρθρο 17 Οικονοµικές δραστηριότητες σπουδαστών 1. Εκτός ωραρίου σπουδών και µε την επιφύλαξη των κανονισµών και προϋποθέσεων που εφαρµόζονται στη σχετική δραστηριότητα εντός του κράτους µέλους υποδοχής, επιτρέπεται στους σπουδαστές να ασκούν έµµισθη δραστηριότητα, δυνατόν δε επίσης να τους επιτρέπεται η άσκηση ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας. Η κατάσταση της αγοράς εργασίας στο κράτος µέλος υποδοχής µπορεί να λαµβάνεται υπ όψη. Εφόσον παρίσταται ανάγκη, τα κράτη µέλη χορηγούν στους σπουδαστές ή/και στους εργοδότες άδεια εκ των προτέρων, κατά τα οριζόµενα στην εθνική νοµοθεσία. 2. Κάθε κράτος µέλος καθορίζει τον ανώτατο εβδοµαδιαίο αριθµό ωρών ή ετήσιο αριθµό ηµερών ή µηνών κατά τις οποίες επιτρέπεται η δραστηριότητα αυτή και οι οποίες δεν υπερβαίνουν τις 10 ώρες την εβδοµάδα ή το αντίστοιχό τους σε ηµέρες ή µήνες κατ έτος. 3. Το κράτος µέλος υποδοχής δύναται να περιορίζει την πρόσβαση σε οικονοµικές δραστηριότητας κατά το πρώτο έτος διαµονής. 4. Τα κράτη µέλη δύνανται να απαιτούν από τους σπουδαστές να δηλώνουν, εκ των προτέρων ή άλλως, σε αρχή που τα οικεία κράτη µέλη έχουν ορίσει, ότι ασκούν οικονοµική δραστηριότητα. Η υποχρέωση δήλωσης εκ των προτέρων ή άλλως, µπορεί επίσης να επιβάλλεται και στους εργοδότες τους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 18 ιαδικαστικές εγγυήσεις και διαφάνεια 1. Η απόφαση σχετικά µε αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαµονής εκδίδεται και κοινοποιείται στον αιτούντα εντός χρονικού διαστήµατος που δεν κωλύει την

9 παρακολούθηση των συγκεκριµένων σπουδών, αφήνει δε ταυτόχρονα στις αρµόδιες αρχές τον χρόνο να διεκπεραιώσουν την αίτηση. 2. Εάν τα στοιχεία που έχουν προσκοµισθεί προς στήριξη της αίτησης είναι ανεπαρκή, η εξέταση της αίτησης δυνατόν να ανασταλεί, οι δε αρµόδιες αρχές ενηµερώνουν τον αιτούντα για τα επί πλέον στοιχεία που τυχόν τους είναι απαραίτητα. 3. Κάθε απόφαση µε την οποία απορρίπτεται αίτηση για άδεια διαµονής αιτιολογείται. Κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο υπήκοο τρίτης χώρας µε τις διαδικασίες κοινοποίησης της οικείας εθνικής νοµοθεσίας. Η κοινοποίηση αναφέρει ρητά τις υπάρχουσες δυνατότητες άσκησης ενδίκων βοηθηµάτων και την χρονική προθεσµία για την άσκησή τους. 4. Σε περίπτωση που αίτηση απορρίπτεται ή άδεια διαµονής εκδοθείσα στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας αναστέλλεται, ο ενδιαφερόµενος έχει το δικαίωµα να προσφύγει ενώπιον των αρχών του κράτους µέλους για το οποίο πρόκειται. Άρθρο 19 Ταχεία διαδικασία χορήγησης αδειών διαµονής ή θεωρήσεων σε σπουδαστές και µαθητές Σύµβαση για τη δηµιουργία ταχείας διαδικασίας αποδοχής, στο πλαίσιο της οποίας θα χορηγούνται οι άδειες διαµονής ή οι θεωρήσεις στο όνοµα του ενδιαφεροµένου υπηκόου τρίτης χώρας, µπορεί να συνάπτεται µεταξύ της αρχής κράτους µέλους της αρµόδιας για την είσοδο και τη διαµονή σπουδαστών ή µαθητών υπηκόων τρίτης χώρας και ιδρύµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή οργανισµού που διαχειρίζεται προγράµµατα ανταλλαγής µαθητών, ανεγνωρισµένου προς τούτο από το οικείο κράτος µέλος, σύµφωνα µε την εθνική του νοµοθεσία ή τις διοικητικές του πρακτικές. Άρθρο 20 Τέλη Τα κράτη µέλη δυνατόν να απαιτούν από τους αιτούντες να καταβάλλουν τέλη για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 21 Έκθεση Σε τακτά χρονικά διαστήµατα και για πρώτη φορά έως 12 Ιανουαρίου 2010, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας στα κράτη µέλη και προτείνει ενδεχοµένως τροποποιήσεις. Άρθρο 22 Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία έως 12 Ιανουαρίου Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή. Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, οι διατάξεις αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη µέλη. Άρθρο 23 Μεταβατική διάταξη Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κεφαλαίου III, και για χρονικό διάστηµα έως δύο έτη από την ηµεροµηνία του άρθρου 22, τα κράτη µέλη δεν υποχρεούνται να χορηγούν άδεια κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας υπό µορφή άδειας διαµονής για χρονικό διάστηµα έως δύο έτη. Άρθρο 24 Χρονικά όρια

10 Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, της οδηγίας του Συµβουλίου 2003/109/ΕΚ, τα κράτη µέλη δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν υπόψη τους το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο ο σπουδαστής, ο µαθητής που συµµετέχει σε πρόγραµµα ανταλλαγής, ο άµισθος µαθητευόµενος ή ο εθελοντής έχει διαµείνει υπό την ιδιότητα αυτή στο έδαφός τους, προκειµένου να παρέχουν στο πλαίσιο του εθνικού δικαίου περαιτέρω δικαιώµατα στους ενδιαφεροµένους υπηκόους τρίτων χωρών. Άρθρο 25 Έναρξη ισχύος Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 26 Αποδέκτες Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη σύµφωνα µε τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Βρυξέλλες, 13 εκεµβρίου Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος B. R. Bot [1] ΕΕ C 68 Ε της , σ [2] ΕΕ C 133 της , σ. 29. [3] ΕΕ C 244 της , σ. 5. [4] ΕΕ L 157 της , σ. 1. [5] EE L 16 της , σ. 44.

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004L0114 EL 12.01.2005 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/114/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με τις προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/114/ΕΚ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές ή την εθελοντική υπηρεσία. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(6) Ένας από τους στόχους της Κοινότητας στον τομέα της. (7) Η μετακίνηση για τους σκοπούς που προβλέπει η παρούσα

(6) Ένας από τους στόχους της Κοινότητας στον τομέα της. (7) Η μετακίνηση για τους σκοπούς που προβλέπει η παρούσα L 375/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2004 ΟΔΗΓΙΑ 2004/114/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές, την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 16 εκεµβρίου 2002 PE 316.394/10-24 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 10-24 Σχέδιο γνωµοδότησης (PE 316.394) Luciana Sbarbati σχετικά µε την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2014)0122 Προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών ***I

P7_TA(2014)0122 Προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών ***I P7_TA(2014)0122 Προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 375, 23,12,2004, σ. 12. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2004/114/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 27.2.2009 COM(2009) 90 τελικό 2009/0025 (CNS) C6-0107/09 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της σύµβασης εφαρµογής της συµφωνίας του Σένγκεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ι. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Τα βασικά νοµοθετήµατα που ρυθµίζουν αυτή τη στιγµή στην Ελλάδα τη νοµική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 15.12.2015 COM(2015) 677 final 2015/0314 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Σουηδίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρατηρητήριο της Ακαδηµαϊκής Πορείας Φοιτητών που ανήκουν σε Ευαίσθητες Κοινωνικές Οµάδες

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρατηρητήριο της Ακαδηµαϊκής Πορείας Φοιτητών που ανήκουν σε Ευαίσθητες Κοινωνικές Οµάδες ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρατηρητήριο της Ακαδηµαϊκής Πορείας Φοιτητών που ανήκουν σε Ευαίσθητες Κοινωνικές Οµάδες Το νοµικό καθεστώς των αλλοδαπών φοιτητών: Νοµοθεσία Ζωή Παπασιώπη-Πασιά

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003L0109 EL 20.05.2011 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2003/109/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με το καθεστώς υπηκόων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010 (OR. en) 11160/4/10 REV 4. Διοργανικός φάκελος: 2007/0152 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010 (OR. en) 11160/4/10 REV 4. Διοργανικός φάκελος: 2007/0152 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2007/0152 (COD) 11160/4/10 REV 4 SOC 422 MIGR 61 CODEC 581 PARLNAT 56 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Θέση του

Διαβάστε περισσότερα

Το νομικό καθεστώς των αλλοδαπών φοιτητών: Νομοθεσία Ζωή Παπασιώπη-Πασιά (επιμ.)

Το νομικό καθεστώς των αλλοδαπών φοιτητών: Νομοθεσία Ζωή Παπασιώπη-Πασιά (επιμ.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρατηρητήριο της Ακαδημαϊκής Πορείας Φοιτητών που ανήκουν σε Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες Το νομικό καθεστώς των αλλοδαπών φοιτητών: Νομοθεσία Ζωή Παπασιώπη-Πασιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.4.2016 COM(2016) 184 final 2013/0081 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0314 (NLE) 5626/16 LIMITE PUBLIC ASIM 9 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 23.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2011/98/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με ενιαία διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

3.11.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 289/15

3.11.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 289/15 3.11.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 289/15 ΟΔΗΓΙΑ 2005/71/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με ειδική διαδικασία εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 29.3.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0624/2009 του A.T., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με θεώρηση που θα επιτρέπει σε πολίτες τρίτων χωρών να

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.2.2016 COM(2016) 80 final 2016/0045 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την προσωρινή αναστολή της μετεγκατάστασης ποσοστού 30 % των αιτούντων που

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.5.2016 L 132/21 ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2016/801 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Μαΐου 2016 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 30/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 30/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 2015/0306 (COD) LEX 1701 PE-CONS 30/1/16 REV 1 MIGR 126 FRONT 280 COMIX 498 CODEC 1003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4200, 3/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4200, 3/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ------------------------------- Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 289, 3.11.2005, σ. 15 L 57, 1.3.2008, σ. 38. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/50/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/50/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 155/17 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/50/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.2.2009 COM(2009)81 τελικό 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας του πρωτοκόλλου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2011 (OR. en) 13036/3/11 REV 3. Διοργανικός φάκελος: 2007/0229 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2011 (OR. en) 13036/3/11 REV 3. Διοργανικός φάκελος: 2007/0229 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2011 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2007/0229 (COD) 13036/3/11 REV 3 MIGR 130 SOC 660 CODEC 1240 PARLNAT 280 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Θέση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2016/0176(COD) 11.1.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0081 (COD) 14958/15 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: MIGR 70 RECH 303 EDUC 318 SOC 708 CODEC 1656 Θέση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

6715/16 IKS,CH/ag,alf DGD 1

6715/16 IKS,CH/ag,alf DGD 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0045 (NLE) 6715/16 ASIM 22 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2004L0081 EL 06.08.2004 000.002 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΟΔΗΓΙΑ 2004/81/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... ΙΧ Συντομογραφίες... ΧΧV Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ι. Περιεχόμενο του Δικαίου Καταστάσεως

Πρόλογος... ΙΧ Συντομογραφίες... ΧΧV Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ι. Περιεχόμενο του Δικαίου Καταστάσεως Πρόλογος...... ΙΧ Συντομογραφίες...... ΧΧV Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ι. Περιεχόμενο του Δικαίου Καταστάσεως Αλλοδαπών... 1 ΙΙ. Η σημασία της ιθαγένειας ή η έλλειψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 6.6.2007 COM(2007) 298 τελικό 2007/0112 (CNS) C6-0196/07 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/109/EΚ ώστε να επεκταθεί το πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/375

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/375 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/375 ΟΔΗΓΙΑ 2014/36/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/66/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/66/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27.5.2014 L 157/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/66/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

14797/12 IKS/nm DG B4

14797/12 IKS/nm DG B4 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14797/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0080 (NLE) SOC 819 SM 17 EEE 108 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών /* COM/96/0193 ΤΕΛΙΚΟ - COD 96/0126 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός του άρθρου 2 του παρόντος

Άρθρο 1 Σκοπός του άρθρου 2 του παρόντος ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (80 Α ) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15 ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/04/2011. Αριθ. Πρωτ.Γ31/58

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/04/2011. Αριθ. Πρωτ.Γ31/58 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 12/04/2011 Αριθ. Πρωτ.Γ31/58 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ταχ.Διεύθυνση: Αγ.Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

14708/16 ΜΑΠ/ακι/ΕΚΜ 1 DGD 1B

14708/16 ΜΑΠ/ακι/ΕΚΜ 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικοί φάκελοι: 2016/0133 (COD) 2016/0222 (COD) 2016/0223 (COD) 2016/0224 (COD) 2016/0225 (COD) 14708/16 ASILE 80 ASIM 157 REX

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α / )

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α / ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α /28-6-2000) [όπως τροποιήθηκε με το ΠΔ 373/2001 (ΦΕΚ 251/τ. Α /22-10-2001) και το ΠΔ 385/2002 (ΦΕΚ 334/τ. Α /31-12-2002)] Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 159/27 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/983 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ. της 24ης Ιουνίου 2015

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 159/27 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/983 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ. της 24ης Ιουνίου 2015 25.6.2015 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 159/27 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/983 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 24ης Ιουνίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία για την έκδοση της ευρωπαϊκής επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

SN 1316/14 AB/γομ 1 DG D 2A LIMITE EL

SN 1316/14 AB/γομ 1 DG D 2A LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2014 (04.02) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0268 (COD) SN 1316/14 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θέμα: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ..../20.. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

β. Διαθέτει πλήρη ασφάλιση ασθενείας ως προς το σύνολο των παροχών που καλύπτονται για τις αντίστοιχες κατηγορίες ασφαλισμένων ημεδαπών, η οποία

β. Διαθέτει πλήρη ασφάλιση ασθενείας ως προς το σύνολο των παροχών που καλύπτονται για τις αντίστοιχες κατηγορίες ασφαλισμένων ημεδαπών, η οποία Προεδρικό διάταγμα με θέμα: «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2003/109/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες» Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 2003/109/ΕK στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας *

Επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 2003/109/ΕK στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας * P6_TA(2008)0168 Επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 2003/109/ΕK στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας * Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Aπριλίου 2008 σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 1.06.2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 917/2001, του κ. Phelan, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες ανωμαλίες όσον αφορά το δικαίωμα διαμονής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004. 6.4.2004 L 100/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 631/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.8.2011 COM(2011) 516 τελικό 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 810/2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 994/2012/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 29.9.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1240/2013, της Rodica Ionela Bazgan, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.6.2015 L 159/27 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/983 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Ιουνίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία για την έκδοση της ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας και την εφαρμογή του μηχανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 Τηλ :2131516037

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.11.2016 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Εθνοσυνέλευσης της Δημοκρατίας της

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1983L0183 28/11/1989 Αριθµός σελίδων: 7 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 17.12.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0230/2006, του Michael Reichart, αυστριακής ιθαγένειας, σχετικά με την αναγνώριση ιατρικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 14.06.2001 COM(2001) 318 τελικό 2001/0135 (COD) ΤΟΜΟΣ II Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1: Γενικές διατάξεις...3 Άρθρο 2: Είδη περιόδων πρακτικής άσκησης...3

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2016 COM(2016) 290 final 2016/0142 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002 Ο περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 137(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΜΕΜΟ) Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2013 ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις Ένας ηλικιωμένος Γερμανός που

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 Ο περί Εργοδοτουμένων με Μερική Απασχόληση (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

1996L0034 EL 05.02.1998 001.001 1

1996L0034 EL 05.02.1998 001.001 1 1996L0034 EL 05.02.1998 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ 96/34/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Ιουνίου 1996 σχετικά µε τη συµφωνία-πλαίσιο για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 27.02.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τη θέσπιση θεώρησης περιοδείας και την τροποποίηση της σύμβασης εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.9.2011 COM(2011) 560 τελικό 2011/0242 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.: οικ 23443 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση ευρωπαϊκής κινητικότητας Ο µαθητευόµενος από την Κύπρο που επωφελείται από την κινητικότητα σε άλλη Ευρωπαική Χώρα

Σύµβαση ευρωπαϊκής κινητικότητας Ο µαθητευόµενος από την Κύπρο που επωφελείται από την κινητικότητα σε άλλη Ευρωπαική Χώρα Σύµβαση ευρωπαϊκής κινητικότητας Ο µαθητευόµενος από την Κύπρο που επωφελείται από την κινητικότητα σε άλλη Ευρωπαική Χώρα Πρόλογος / Μεταξύ, Το εκπαιδευτικό ίδρυµα Ονοµασία :.. ιεύθυνση : Τηλ. : Φαξ :

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0209 (CNS) 13885/16 FISC 181 ECOFIN 984 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2012 (24.04) (OR. en) 8913/12 Διοργανικός φάκελος: 2011/0130 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2012 (24.04) (OR. en) 8913/12 Διοργανικός φάκελος: 2011/0130 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2012 (24.04) (OR. en) 8913/12 Διοργανικός φάκελος: 2011/0130 (COD) JUSTCIV 145 COPEN 92 CODEC 1022 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: το Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Ι Πεδίο εφαρµογής

ΤΙΤΛΟΣ Ι Πεδίο εφαρµογής Οδηγία 92/3/ΕΥΡΑΤΟΜ του Συµβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 1992 για την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων µεταξύ κρατών µελών καθώς και προς και από την Κοινότητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο. 118 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1962 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά την 46η σύνοδό

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R0969 EL 01.01.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 969/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2006 για το άνοιγμα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.7.2007 COM(2007) 439 τελικό 2007/0152 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επέκταση των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12. 5. 84 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΓΔΟΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Απριλίου 1984 βασιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1976L0756 EL 15.10.2008 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 64/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 64/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, Μαρτίου 207 (OR. en) 206/0075 (COD) LEX 720 PE-CONS 64//6 REV VISA 44 COEST 344 COMIX 852 CODEC 93 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 95/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Ιουνίου 1995

Ο ΗΓΙΑ 95/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Ιουνίου 1995 Ο ΗΓΙΑ 95/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Ιουνίου 1995 για την τροποποίηση των οδηγιών 77/780/ΕΟΚ και 89/646/ΕΟΚ στον τοµέα των πιστωτικών ιδρυµάτων, των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Σε εφαρµογή και αναφορικά µε τα ακόλουθα στοιχεία, η παρούσα σύµβαση συνάπτεται µεταξύ:

Σε εφαρµογή και αναφορικά µε τα ακόλουθα στοιχεία, η παρούσα σύµβαση συνάπτεται µεταξύ: Σύµβαση που αφορά την κατάρτιση στα πλαίσια της ευρωπαϊκής κινητικότητας. Συµφωνία για φιλοξενία µαθητευόµενου µέλους της Ευρωπαικής Ένωσης σε εταιρεία ή οργανισµό στην Ελλάδα Πρόλογος Μεταβατικές εγγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ιµερείς συµφωνίες µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών σχετικά µε τις αποφάσεις σε θέµατα γάµου, γονικής ευθύνης και υποχρεώσεων διατροφής *

ιµερείς συµφωνίες µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών σχετικά µε τις αποφάσεις σε θέµατα γάµου, γονικής ευθύνης και υποχρεώσεων διατροφής * P6_TA(2009)0383 ιµερείς συµφωνίες µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών σχετικά µε τις αποφάσεις σε θέµατα γάµου, γονικής ευθύνης και υποχρεώσεων διατροφής * Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

A8-0274/1. Τροπολογία 1 Claude Moraes εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

A8-0274/1. Τροπολογία 1 Claude Moraes εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 30.3.07 A8-074/ Τροπολογία Claude Moraes εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Έκθεση A8-074/06 Mariya Gabriel Τρίτες χώρες οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος άδειας διαµονής: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ - Περιγραφή άδειας διαµονής: Μπλε κάρτα της ΕΕ

Τύπος άδειας διαµονής: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ - Περιγραφή άδειας διαµονής: Μπλε κάρτα της ΕΕ Αθήνα, 11 εκεµβρίου 2014 Α.Π.: 54915/2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A7-0265/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A7-0265/ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 5.10.2010 A7-0265/2010 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ενιαία διαδικασία υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου σκοπείται η προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2305 EL 01.01.2008 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2305/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Δεκεμβρίου 2003 για το άνοιγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ ΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΑ Α

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ ΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ ΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Ιουνίου 1991 για τη συμπλήρωση των μέτρων που αποσκοπούν στο να προαγάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εργαζομένων με σχέση εργασίας ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

2. Ο Κανονισμός 9 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολού- Τροποποίηση

2. Ο Κανονισμός 9 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολού- Τροποποίηση E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4925 Κ.Α.Π. 498/2001 Αρ. 3565, 31.12.2001 Αριθμός 498 Οι περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2001, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 715 final 2014/0339 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

(6) ότι πρέπει να διευκρινιστεί η έννοια του «εργαζομένου» βάσει της νομολογίας του ικαστηρίου 7

(6) ότι πρέπει να διευκρινιστεί η έννοια του «εργαζομένου» βάσει της νομολογίας του ικαστηρίου 7 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 6.4.207 EP-PE_TC-COD(206)025 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Απριλίου 207 εν όψει της έγκρισης κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα