Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Πρωτοβάθµιος και δευτεροβάθµιος έλεγχος (L Aquilla 09, Ιταλία) ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (L Aquilla 09, Ιταλία) ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΙΟΝΥΣΗΣ Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει λεπτοµερώς τον πρωτοβάθµιο και δευτεροβάθµιο µετασεισµικό έλεγχο που χρησιµοποιήθηκε από την Ιταλική Πολιτική Προστασία στην πόλη L Aquilla της κεντρικής Ιταλίας µετά τον σεισµό του Σε αντίθεση µε τον ελληνικό κανονισµό όπου δευτεροβάθµιος έλεγχος γίνεται σε όλα τα κτίρια, στην Ιταλία πραγµατοποιείται σπανιότερα και είτε λόγω αδυναµίας του πρωτοβάθµιου ελέγχου να δώσει αξιόπιστα αποτελέσµατα είτε λόγω αµφισβήτησης του από την πλευρά του ιδιοκτήτη. Ο ιταλικός δευτεροβάθµιος έλεγχος είναι ίδιος µε τον πρωτοβάθµιο, απλά εκτελείται αναλυτικότερα, από πιο εξειδικευµένη οµάδα τεχνικών. Ο συγκεκριµένος έλεγχος συνεχίζει να χρησιµοποιείται µέχρι σήµερα. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο πρωτοβάθµιος µετασεισµικός έλεγχος στοχεύει στην εξέταση των τυπολογικών και δοµικών χαρακτηριστικών του κτιρίου, των ζηµιών και της καταλληλότητας του, κατά τη διάρκεια της κρίσιµης µετασεισµικής φάσης. Οι κατασκευές -κυρίως κτίριααντιµετωπίζονται σαν δοµικές µονάδες συνήθους κατασκευαστικής µεθοδολογίας(λιθοδοµή, οπλισµένο σκυρόδεµα ή µεταλλικές κατασκευές κλπ ), που χρησιµοποιούνται είτε σαν κατοικίες είτε για υπηρεσίες. Συνεπώς αποκλείεται η εφαρµογή αυτού του είδους ελέγχου σε κτίρια πολύ εξειδικευµένης κατασκευαστικής µεθοδολογίας(π.χ. βιοµηχανικές αποθήκες, αθλητικές εγκαταστάσεις, θέατρα, εκκλησίες κλπ ) ή σε µνηµεία. Ο έλεγχος συνιστά µια ταχεία εξέταση και µια πρώτη αναγνώριση του κτιρίου, µαζί µε τη καταγραφή βασικών διαστάσεων. Τα δεδοµένα αυτά σε συνδυασµό µε τα δεδοµένα για τις ζηµίες, χρησιµοποιούνται επίσης για µια πρώτη αξιολόγηση του κόστους επισκευής, επιτρέποντας µια πρώτη εκτίµηση του κατωτάτου ορίου κόστους επισκευής ανά είδος κατασκευής. Επιπλέον όµως η ακρίβεια της διάγνωσης χαρακτηρίζεται από την ανάγκη να εκτιµηθεί η ασφάλεια των κτιρίων και έναντι δυνατών µετασεισµών. Το έντυπο-δελτίο αυτοψίας είναι το αποτέλεσµα πολυετούς εµπειρίας σε αρκετούς παλαιότερους σεισµούς όπου χρησιµοποιήθηκαν διάφοροι τύποι εντύπων (Irpinia 80, Abruzzo 84, Basilicata 90, Reggio Emilia 96). Στο έντυπο αυτό γίνεται προσπάθεια να βελτιστοποιηθεί η παλαιότερη µεθοδολογία αποφεύγοντας τη συλλογή ασήµαντων ή αναξιόπιστων πληροφοριών και έχοντας πάντα υπόψη τον επείγοντα χαρακτήρα του ελέγχου. Ένα στοιχείο που διαχωρίζει τον έλεγχο από τους προγενέστερους είναι η ταξινόµηση των διαφόρων τµηµάτων της κατασκευής. Οι παλαιότερες µεθοδολογίες βασίζονταν εν πολλοίς στην ταξινόµηση µε βάση τα υλικά. Ο ρόλος του µηχανικού ήταν περιορισµένος στην αναγνώριση και ταυτοποίηση χαρακτηριστικών των κτιρίων µε αυτά που περιγράφονταν στη µεθοδολογία, χωρίς να γίνεται εκτίµηση της τρωτότητας και χωρίς την προσωπική άποψη του. Αυτός ο τρόπος αντιµετώπισης εµφανίζει σηµαντικούς περιορισµούς όταν εφαρµόζεται σε κτίρια διαφορετικά από τα περιγραφόµενα. Στην πραγµατικότητα σήµερα αναγνωρίζεται ότι παρά την µεγάλη τυπολογική ποικιλία µέσα σε µια απλή κατασκευή (για παράδειγµα, σε λίθινα κτίρια ο τύπος των λίθων, το σχήµα τους, η δόµηση τους, το σχήµα της τοιχοποιίας, το κονίαµα κλπ, όλα επηρεάζουν σηµαντικά), οι αναµενόµενες συµπεριφορές κατά τη διάρκεια ενός σεισµού µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε µερικές οµάδες. Εποµένως η έρευνα γίνεται απλούστερη αν γίνεται αναφορά µόνο σε αυτές τις οµάδες συµπεριφοράς. Η απλοποίηση γενικώς οδηγεί σε 1

2 Ιωαννίδης Γιώργος, Λιβιεράτος ιονύσης µεγαλύτερη αξιοπιστία δεδοµένων, υπό την προϋπόθεση ότι η εργασία του µηχανικού καθοδηγείται σωστά. 2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ Παρότι στην Ιταλία η καταλληλότητα δεν ορίζεται µε τον ίδιο τρόπο όπως στην Ελλάδα από το αντίστοιχο «ελτίο Ταχείας Αυτοψίας» της ΥΑΣ, και στις δύο περιπτώσεις γνώµονας είναι η ασφάλεια των ανθρώπων κατά την πρώτη µετασεισµική περίοδο. Για αυτό το λόγο η εκτίµηση καταλληλότητας οδηγήσει σε άµεσες-επείγουσες επεµβάσεις µόνο όταν κινδυνεύει η ασφάλεια των ενοίκων και περιοίκων. Η γρήγορη και σωστή αξιολόγηση συµβάλει στην οµαλοποίηση των µετασεισµικών κοινωνικών συνθηκών, απαιτεί όµως µεγάλη προσοχή. Η σοβαρότητα της εκτίµησης έγκειται στο ότι στην περίπτωση που ένα κτίριο χαρακτηρίζεται κατάλληλο για χρήση, υποδηλώνεται δηµοσίως ότι είναι ασφαλές για χρήση, ενώ στην αντίθετη περίπτωση απαιτείται η εύρεση εναλλακτικής στέγασης για τους πολίτες. Μετά από κάποιο σεισµό, ο αριθµός αιτήσεων για έλεγχο καταλληλότητας είναι συνήθως πολύ µεγάλος. Συνεπώς οι έλεγχοι δεν µπορούν να βασίζονται σε αναλυτικούς υπολογισµούς, αλλά στην κρίση των ειδικών. Για αυτό το λόγο δεν αποτελούν µόνιµο έλεγχο ασφάλειας, αλλά προσωρινό και τελικά δεν µπορούν να παράγουν απόλυτα ακριβή και αντικειµενικά αποτελέσµατα. Με αυτά τα δεδοµένα, η καταλληλότητα για χρήση θα µπορούσε να οριστεί ως εξής : Η εκτίµηση της καταλληλότητας στην κρίσιµη µετασεισµική φάση είναι µια προσωρινή και χονδρική εκτίµηση. Βασίζεται στην κρίση ενός ειδικού και διενεργείται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, µε απλό οπτικό έλεγχο και µε δεδοµένα που µπορούν να συλλεχθούν επιτόπου. Στοχεύει στο να καθορίσει αν τα κτίρια που επηρεάστηκαν από ένα σεισµικό γεγονός µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη µετασεισµική φάση, διατηρώντας ένα εύλογο επίπεδο ασφάλειας. 3. ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ο ελέγχων µηχανικός καλείται να εκτιµήσει την καταλληλότητα µιας κατασκευής κατά τη διάρκεια της επικίνδυνης µετασεισµικής περιόδου και σε περιορισµένο χρόνο. Είναι προφανές ότι η ευθύνη του δεν µπορεί να ξεπερνά τις συνήθεις τεχνικές ικανότητες εξειδικευµένων επιστηµόνων(π.χ. µηχανικών, αρχιτεκτόνων κλπ ). Συνεπώς η ευθύνη του ελέγχοντα πρέπει να περιορίζεται µόνο στη σωστή εκτέλεση του ελέγχου και στον επαγγελµατισµό του. 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Αρχικά ο έλεγχος είναι εξωτερικός. Σε περίπτωση που παρατηρηθούν στοιχεία που υποδηλώνουν ότι το κτίριο είναι φανερά ακατάλληλο για χρήση, ο επιβλέποντας δεν πρέπει να προχωρήσει σε εσωτερικό έλεγχο για λόγους ασφάλειας του συνεργείου και εξοικονόµησης χρόνου. Από την άλλη πλευρά, απουσία ζηµιών στο εξωτερικό δεν συνεπάγεται και απουσία ζηµιών στο εσωτερικό. Κατά τον εσωτερικό έλεγχο είναι καλό να ελεγχθούν όλοι οι όροφοι του κτιρίου, καθώς και η σκεπή αν είναι δυνατόν. Ο µηχανικός πρέπει να αναζητά ενδείξεις ζηµιάς σε συγκεκριµένες θέσεις, για συγκεκριµένους µηχανισµούς βλαβών και όχι να κάνει γενική 2

3 Πρωτοβάθµιος και δευτεροβάθµιος έλεγχος (L Aquilla 09, Ιταλία) εξέταση του κτιρίου. Σε µερικές περιπτώσεις είναι χρήσιµο να πραγµατοποιηθούν επιτόπου έλεγχοι (µε χρήση απλών εργαλείων) για παράδειγµα στο κονίαµα της λιθοδοµής ή να αποµακρυνθούν κοµµάτια σοβά για να ελεγχθούν οι ρωγµές. Σπανίως χρειάζεται να παρθούν τµήµατα σκυροδέµατος για έλεγχο αντοχής. 5. ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Το έντυπο του ελέγχου της Ιταλικής Πολιτικής Προστασίας χωρίζεται σε εννιά µέρη : ΜΕΡΟΣ 1 - ΜΕΡΟΣ 2 - ΜΕΡΟΣ 3 - ΜΕΡΟΣ 4 - ΜΕΡΟΣ 5 - ΜΕΡΟΣ 6 - ΜΕΡΟΣ 7 - ΜΕΡΟΣ 8 - ΜΕΡΟΣ 9 - Ταυτότητα του κτιρίου Περιγραφή του κτιρίου Τυπολογία Βλάβες σε δοµικά στοιχεία και άµεσα µέτρα αντιµετώπισης Βλάβες σε µη δοµικά στοιχεία και άµεσα µέτρα αντιµετώπισης Εξωτερικές βλάβες λόγω άλλων κατασκευών και άµεσα µέτρα αντιµετώπισης Έδαφος και θεµελιώσεις Εκτίµηση καταλληλότητας Άλλες παρατηρήσεις Τα µέρη 1 και 2 αφορούν τον προσδιορισµό της θέσης του κτιρίου και και βασικών χαρακτηριστικών του όπως η ηλικία του, ο αριθµός των ορόφων και το ύψος τους, η χρήση του και ο αριθµός των ενόικων. 6. ΜΕΡΟΣ 3 -ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Το τρίτο µέρος του εντύπου ελέγχου στοχεύει στο να οδηγήσει τον µηχανικό σε µια καλύτερη κατανόηση του κτιρίου, επισηµαίνοντας σηµεία τρωτότητας που µπορούν να επηρεάσουν τη σεισµική συµπεριφορά του. Πίνακας 1. ΜΕΡΟΣ 3 του εντύπου αυτοψίας. [1] 3

4 Ιωαννίδης Γιώργος, Λιβιεράτος ιονύσης 6.1. ΛΙΘΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ (MASONRY BUILDINGS) Σε ότι αφορά τα λίθινα κτίρια, ο µηχανικός καλείται να ελέγξει τα κύρια κατακόρυφα και οριζόντια δοµικά στοιχεία του κτιρίου. Α) Κατακόρυφα στοιχεία(vertical structures) και πίνακες λιθοδοµής Λαµβάνοντας υπόψη τα υλικά, τη δόµηση, τη λιθοδοµή και την ποιότητα του κονιάµατος, γίνεται ο διαχωρισµός σε δύο κατηγορίες : Τύπος Ι : ακανόνιστη -µη λαξευµένη- δοµή ή χαµηλής ποιότητας υλικά : Αυτός ο τύπος ακανόνιστης τοιχοποιίας παρουσιάζει κακή σεισµική συµπεριφορά και χαρακτηρίζεται από : Σηµαντική τρωτότητα σε καταπονήσεις εκτός επιπέδου και πιθανότητα αποδιοργάνωσης. Οι δύο πλευρές του τοίχου δεν είναι επαρκώς συνδεδεµένες και υπάρχει περίπτωση διαµελισµού λόγω κατακόρυφων φορτίων. Μικρή αντοχή σε καταπονήσεις εντός επιπέδου λόγω µικρής αντοχής του εσωτερικού υλικού και ειδικά του κονιάµατος. Η τριβή που αναπτύσσεται ανάµεσα στους λίθους είναι µικρή λόγω της κακής δόµησης του τοίχου. Σχήµα 1. Παράδειγµα τοιχοποιίας τύπου 1 : ακανόνιστη -µη λαξευµένη- δοµή ή υλικά χαµηλής ποιότητας [1] Τύπος ΙΙ : κανονική (λαξευµένη) δοµή και καλή ποιότητα υλικών Αυτός ο τύπος φυσικών ή τεχνητών λίθων παρουσιάζει καλή σεισµική συµπεριφορά και χαρακτηρίζεται από : Μικρή τρωτότητα σε καταπονήσεις εκτός επιπέδου, µε την προϋπόθεση ότι ο τοίχος συνδέεται επαρκώς στο πάνω και κάτω άκρο του µε άκαµπτα πατώµατα που µπορούν να µεταφέρουν τα σεισµικά φορτία στους παράλληλους στο σεισµό τοίχους και έχει µονολιθική συµπεριφορά. Σχετικά µεγάλη αντοχή σε εντός επιπέδου καταπονήσεις, χάρη στη µεγάλη αντοχή του εσωτερικού υλικού, ειδικά του κονιάµατος και χάρη στην τριβή που αναπτύσσεται µεταξύ των λίθων, λόγω σωστής δόµησης 4

5 Πρωτοβάθµιος και δευτεροβάθµιος έλεγχος (L Aquilla 09, Ιταλία) Σχήµα 2. Παράδειγµα τοιχοποιίας τύπου Ι1 : κανονική (λαξευµένη) δοµή και καλή ποιότητα υλικών [1] Η αξιολόγηση για τον τύπο των λίθινων γίνεται σε τρία επίπεδα. Κατά το πρώτο εξετάζονται οπτικά τα µέρη του τοίχου µε βάση τους πίνακες 2 και 3 και κατατάσσονται σε οµάδες Α, Β, ή C. Στην οµάδα Α κατατάσσονται τοίχοι µε ακανόνιστη δόµηση µη λαξευµένα υλικά και Τύπου Ι µέχρι Ι/ΙΙ, στην Β τοίχοι µε µερικώς λαξευµένα υλικά και Τύπου πάνω κάτω Ι/ΙΙ και στη Γ τοίχοι µε κανονική δόµηση και λαξευµένα υλικά, Τύπου Ι/ΙΙ µέχρι ΙΙ. Στο δεύτερο επίπεδο, µε βάση την κατάταξη που έγινε ελέγχεται το κονίαµα δηλαδή αν είναι χαµηλής ποιότητας (εύθρυπτο ή ψαθυρό, Μc) ή υψηλής ποιότητας (π.χ. σκυρόδεµα, Μb). Στο τρίτο επίπεδο, ξανά µε βάση την κατηγοριοποίηση του 1 ου επιπέδου, εξετάζεται αν οι πλευρές του τοίχου είναι επαρκώς συνδεδεµένες µεταξύ τους (Pc) ή όχι (Ps). Τα επίπεδα 2 και 3 γίνονται µε τη βοήθεια των πινάκων 4,5,6. Πίνακας 2. Παράδειγµα τοίχων κατηγορίας Α. ακανόνιστη -µη λαξευµένη- δοµή [1] Πίνακας 3. Παράδειγµα τοίχων κατηγορίας C.Κανονική δόµηση και λαξευµένα υλικά [1] 5

6 Ιωαννίδης Γιώργος, Λιβιεράτος ιονύσης Πίνακας 4. Κατηγορία Α, ακανόνιστη µη λαξεµένη δοµή - από στρόγγυλους λίθους, κροκάλες, και πιθανώς σειρές τούβλων(2 ο και 3 ο επίπεδο. Για παράδειγµα στην Τρίτη τοιχοποιία, µόνο αν το κονίαµα είναι καλής ποιότητας και οι πλευρές του τοίχου καλά συνδεδεµένες, µπορεί να θεωρηθεί Τύπου ΙΙ. [1] Πίνακας 5. Κατηγορία Β, µερικώς λαξευµένη δοµή από λίθους χαµηλής αντοχής που θραύονται στο οριζόντιο επίπεδο (2 ο και 3 ο επίπεδο) [1] 6

7 Πρωτοβάθµιος και δευτεροβάθµιος έλεγχος (L Aquilla 09, Ιταλία) Πίνακας 6. Κατηγορία C, λαξευµένη δοµή από ορθογώνιους και επεξεργασµένους λίθους, ή τούβλα(2 ο και 3 ο επίπεδο) [1] Β) Οριζόντια στοιχεία και πίνακες πατωµάτων εν είναι πάντα εύκολο να εξεταστούν τα οριζόντια δοµικά στοιχεία µε απλή παρατήρηση, για αυτό προτείνεται : Συνέντευξη µε τον ιδιοκτήτη ή τοπικούς τεχνικούς Έλεγχος σε ασοβάτιστους χώρους όπως υπόγεια, αποθήκες, κλπ Έλεγχος σε προεξέχοντα δοµικά στοιχεία όπως µπαλκόνια, γείσο στέγης ή προβόλους Στο έντυπο, γίνεται διαχωρισµός µεταξύ θολωτών και επίπεδων στοιχείων. Τα θολωτά στοιχεία χωρίζονται σε : Θόλους χωρίς συνδετικές ράβδους, όπου σε περίπτωση αύξησης των κατακόρυφων φορτίων υπάρχει πιθανότητα εκτός πλαισίου κατάρρευσης Θόλους µε συνδετικές ράβδους όπου υπάρχει καλή αγκύρωση ή αντιστήριξη, τα κατακόρυφα φορτία αναλαµβάνονται επαρκώς Τα επίπεδα στοιχεία ταξινοµούνται µε βάση την εντός επιπέδου ευκαµψία τους σε : οκάρια µε εύκαµπτη πλάκα : η ευκαµψία και η µειωµένη αντοχή της κατασκευής ακόµα και αν το πάτωµα είναι καλά πακτωµένο στους τοίχους (που σπάνια συµβαίνει), δεν εγγυώνται ούτε τη συγκράτηση των τοίχων ούτε τη µεταφορά των σεισµικών φορτίων σε αυτούς. Συνεπώς αυτός ο τύπος πατώµατος µπορεί να οδηγήσει σε εκτός επιπέδου κατάρρευση των τοίχων. 7

8 Ιωαννίδης Γιώργος, Λιβιεράτος ιονύσης Σχήµα 3. Ξύλινο πάτωµα µε µονής ή διπλής διεύθυνσης δοκάρια, µε τούβλα ή ξύλινες τάβλες και µη συνεκτικά υλικά για γέµισµα κάτω από την πλάκα. [1] Σχήµα 4. Πάτωµα µε αψίδες από τούβλα ή σκυρόδεµα στηριζόµενες σε σιδερένιες δοκούς. [1] οκάρια µε µερικώς δύσκαµπτη πλάκα : Σχήµα 5. Ξύλινα πατώµατα µε κάθετα στρώµατα από τάβλες, πατώµατα από προκατασκευασµένα οπλισµένα κεραµικά δοκάρια ή από κεραµικά στηριζόµενα σε σιδερένιες δοκούς και σκυρόδεµα. [1] 8

9 Πρωτοβάθµιος και δευτεροβάθµιος έλεγχος (L Aquilla 09, Ιταλία) Η δυσκαµψία και η αντοχή αυτού του τύπου εγγυώνται ότι αν το πάτωµα είναι καλά πακτωµένο στα περιµετρικά τοιχώµατα τότε επαρκεί για να συγκρατήσει τα τοιχώµατα και να µεταφέρει τα κατακόρυφα φορτία. Εντούτοις τα δοκάρια δεν είναι αρκετά άκαµπτα και η κατανοµή των φορτίων δεν είναι ίδια σε όλα τα τοιχώµατα. οκάρια µε δύσκαµπτη πλάκα : δυσκαµψία και αντοχή ικανές να συγκρατήσουν το πλαίσιο και να µεταφέρουν ικανοποιητικά τα φορτία στο έδαφος µέσω των τοιχωµάτων. Σχήµα 6. Πατώµατα από οπλισµένο σκυρόδεµα, πατώµατα από κεραµικά, ενισχυµένα µε δοκούς από σκυρόδεµα και κάθε είδους πάτωµα µε πλάκα από σκυρόδεµα κατάλληλα πακτωµένη στα γύρω τοιχώµατα. [1] 6.2.ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Το έντυπο επιτρέπει την αναφορά σε µεµονωµένα υποστυλώµατα όταν σε λίθινο κτίριο, παρατηρηθεί η ύπαρξη κατακόρυφων στοιχείων οποιασδήποτε µορφής. Συνήθως η ύπαρξη µεµονωµένων υποστυλωµάτων και η συγκέντρωση του σεισµικού φορτίου σε αυτά αυξάνει την τρωτότητα. Μικτό (Mixed) χαρακτηρίζεται ένα κτίριο όταν τα πρόσθετα κατακόρυφα στοιχεία αναλαµβάνουν µέρος του συνολικού κατακόρυφου φορτίου. Γενικά είναι δύσκολο για τον επιβλέποντα να εντοπίσει την ύπαρξη ενισχυµένων στοιχείων σε λίθινα κτίρια και τέτοιες πληροφορίες προτιµάται να λαµβάνονται από τον ιδιοκτήτη ή ντόπιους τεχνικούς. 6.3.ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Αναφορά επίσης µπορεί να γίνει σε : Κατασκευές - πλαίσια από οπλισµένο σκυρόδεµα Κατασκευές µε διατµητικά τοιχώµατα από οπλισµένο σκυρόδεµα Μεταλλικές κατασκευές - πλαίσια Για αυτές τις κατασκευές τα πατώµατα θεωρούνται δύσκαµπτα και τυχόν ιδιαιτερότητες αναφέρονται στο ΜΕΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΣΕ ΚΑΤΟΨΗ Ή ΚΑΘ ΥΨΟΣ Ασύµµετρη κάτοψη του πλαισίου ή καθ ύψος ασυµµετρία που δηµιουργεί προβόλους και εσοχές επίσης σηµειώνεται στο έντυπο. Επιπλέον καταγράφεται τυχούσα έκκεντρη θέση του κλιµακοστασίου ή µη κανονικότητα στην κάτοψη του φέροντα οργανισµού. 9

10 Ιωαννίδης Γιώργος, Λιβιεράτος ιονύσης Σχήµα 7. Ασυµµετρία καθ ύψος και έκκεντρη θέση κλιµακοστασίου [1] 7.ΜΕΡΟΣ 4 - ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ Στο τέταρτο µέρος αξιολογείται η νέα φέρουσα ικανότητα του κτιρίου λόγω του σεισµού, διότι ο πρωτοβάθµιος έλεγχος γίνεται κάτω από χρονική πίεση και δε µπορεί να εγγυηθεί απόλυτη ασφάλεια. Ο µηχανικός κατηγοριοποιεί τα κτίρια µέσω ποιοτικών µετρήσεων. Η πρώτη κατηγορία (D1) αντιστοιχεί σε µικρές βλάβες και αστοχίες. Στην κατηγορία (D2-D3) οι βλάβες και οι αστοχίες ποικίλλουν σε βαθµό και µέγεθος, και µπορούν να οδηγήσουν σε λανθασµένα συµπεράσµατα για την φέρουσα ικανότητα του κτιρίου. Στην κατηγορία (D4- D5) οι βλάβες είναι µεγάλες και εκτεταµένες και το κτίριο κρίνεται υψηλής επικινδυνότητας. 7.1 ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Σε αυτό το σηµείο της έρευνας αξιολογούνται οι βλάβες που προκλήθηκαν από τον σεισµό ή που προϋπήρχαν. Πίνακας 7. Ταξινόµηση των βλαβών στα επιµέρους δοµικά στοιχεία και σήµανση τυχόντων προγενέστερων βλαβών. [1] Οι τέσσερις πρώτες σειρές αναφέρονται στα κύρια στοιχεία της κατασκευής. Η πέµπτη αναφέρεται σε δευτερεύοντα στοιχεία και η έκτη σε βλάβες που προϋπήρχαν του σεισµού. Το µέγεθος της βλάβης χωρίζεται στις εξής κατηγορίες: Κατηγορία 0 (Null): Ρωγµές λόγω συρρίκνωσης του κονιάµατος η λόγω βλαβών του παρελθόντος 10

11 Πρωτοβάθµιος και δευτεροβάθµιος έλεγχος (L Aquilla 09, Ιταλία) Κατηγορία D1: εν επηρεάζει την φέρουσα ικανότητα του κτιρίου και δεν επηρεάζει την ασφάλεια από πτώση δευτερευόντων στοιχείων Κατηγορία D2-D3: Οι βλάβες προκαλούν µεταβολή της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου χωρίς όµως να προκαλούν µερική κατάρρευση. Είναι πιθανή η πτώση δευτερευόντων στοιχείων. Κατηγορία D4-D5: Οι βλάβες προκαλούν µεταβολή της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου και η κατασκευή φτάνει στο όριο µερικής ή ολικής κατάρρευσης. Χαρακτηρίζεται από µεγαλύτερες βλάβες από τις προηγούµενες κατηγορίες και συµπεριλαµβάνει καταρρεύσεις Σχήµα 8. Σχήµα αναφοράς για ρωγµές σε λίθινα κτίρια [1] ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D1: ΛΙΘΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ: ΠΛΑΚΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ Στις πλάκες παρατηρούνται µικρές ρωγµές παράλληλες µε το άνοιγµα λόγω της ασυνέχειας µεταξύ των δοκαριών και των τοίχων. Αυτές οι ρωγµές δεν µειώνουν την αντοχή της κατασκευής και δεν υπάρχει µετακίνηση των δοκών στις στηρίξεις. Παρατηρούνται µικρές ρωγµές (< 1mm πλάτος) στα πρέκια, πάνω από πόρτες και παράθυρα, διαγώνιες ρωγµές σε κατακόρυφα στοιχεία, µικρές ρωγµές λόγω υπέρβασης του τοπικού ορίου αντοχής, ρωγµές λόγω διαχωρισµού των τοίχων, ρωγµές λόγω θραύσης των ξύλινων δοκών και οριζόντιες ρωγµές µεταξύ ορόφων και τοίχων ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΚΕΠΕΣ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙ ΙΑ Οι µεταλλικές και οι ξύλινες σκεπές είναι πιο εύκαµπτες από αυτές µε οπλισµένο σκυρόδεµα. Αν η οροφή είναι κατασκευασµένη µε κεραµίδια είναι εύκολο να αποκολληθούν λόγω της κατακόρυφης δόνησης. Αν αυτό το φαινόµενο είναι περιορισµένο εξασφαλίζεται η αποφυγή 11

12 Ιωαννίδης Γιώργος, Λιβιεράτος ιονύσης ατυχηµάτων. Αν είναι εκτεταµένο τότε πρέπει να ληφθούν µέτρα για την ασφάλεια του κοινού, όπως µετακίνηση των επικίνδυνων στοιχείων ή τοποθέτηση προστατευτικών κοντά στην κατασκευή ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D2-D3: ΛΙΘΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ: ΠΛΑΚΕΣ - ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ Σε αυτή την κατηγορία εµφανίζονται ρωγµές από 1-1,5cm πάνω από τις πόρτες και τα παράθυρα. Εµφανίζονται διαγώνιες ρωγµές στα δοκάρια µεγαλύτερες των 2 mm και ρωγµές λόγω υπέρβασης του ορίου θραύσης, δηλαδή όσο χειρότερη είναι από ποιοτικής απόψεως η σύνθεση του κονιάµατος, ο κίνδυνος αυξάνεται. Ακόµα κάθετες ρωγµές 2-5 mm στις γωνίες των τοίχων όπου µπορεί να συµβεί και τοπικός διαχωρισµός µεταξύ των τοίχων. Ρωγµές στα άκρα της τοιχοποιίας µπορούν να οδηγήσουν σε αποκόλληση ακραίων τµηµάτων ενώ πιθανή αστοχία της τοιχοποιίας ή των δοκών µπορεί να οδηγήσει σε διαχωρισµό των πλακών από τον φέροντα οργανισµό του κτιρίου. Σχήµα 8. Κατακόρυφες ρωγµές και διαχωρισµός από το διπλανό κτίριο, διαγώνιες και οριζόντιες ρωγµές στο επίπεδο του ορόφου, µερική κατάρρευση της στέγης και των τοίχων της. Βαθµός βλάβης: D2-D3 στα κατακόρυφα στοιχεία των κάτω ορόφων, D4-D5 στους πάνω ορόφους και τη σκεπή. [1] 12

13 Πρωτοβάθµιος και δευτεροβάθµιος έλεγχος (L Aquilla 09, Ιταλία) Σχήµα 9. ιαχωρισµός ξύλινου πατώµατος από την τοιχοποιία. Βαθµός βλάβης : D2-D3 [1] ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΚΕΠΕΣ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙ ΙΑ Ότι αναφέρθηκε στην κατηγορία D1 ισχύει και εδώ. Στην κατηγορία αυτή εµφανίζονται βλάβες στις δευτερεύουσες δοκούς και σηµαντικές µετακινήσεις στις στηρίξεις των δοκών, τοπικές αστοχίες των δευτερευουσών δοκών καθώς και πτώση µέρους των κεραµιδιών(20% περίπου).ο κίνδυνος κατάρρευσης εκτιµάται υψηλός καθιστώντας έτσι αναγκαία την λήψη µέτρων ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D4-D5: ΛΙΘΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ: ΠΛΑΚΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ Στην κατηγορία D4-D5 ταξινοµούνται βλάβες στα δοµικά στοιχεία εκτενέστερες από την προηγούµενη κατηγορία. Περιλαµβάνει αποκολλήσεις ενός σηµαντικού µέρους των στοιχείων της κατασκευής, τοπική κατάρρευση της φέρουσας τοιχοποιίας ή γωνιακών τµηµάτων των τοίχων, εκτεταµένες διαγώνιες ρωγµές και επικίνδυνη µετακίνηση του ορόφου. Επίσης εµπεριέχει µερικές καταρρεύσεις ορόφων, σκεπών και θόλων µέχρι και ολοκληρωτική κατάρρευση του κτιρίου. Σχήµα 10. ιαγώνιες ρωγµές µεγάλους πλάτους, Βαθµός βλάβης: D4 [1] 13

14 Ιωαννίδης Γιώργος, Λιβιεράτος ιονύσης Σχήµα 11. Βλάβη στο ταβάνι λόγω διαχωρισµού τειχοποιίας και συνεπώς απώλειας στήριξης. Βαθµός βλάβης: D4 στο ταβάνι και στην τοιχοποιία [1] ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D1: ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ: ΟΚΟΙ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ Εδώ παρατηρούµε ρωγµές περίπου 1 mm κάθετες στον άξονα της δοκού που ξεπερνούν τα όρια του ευρωκώδικα χωρίς όµως να ξεπερνιέται το όριο διαρροής του χάλυβα. Επίσης σε ρωγµές εκτεθειµένες για πολύ καιρό σε έντονα διαβρωτικό περιβάλλον είναι πιθανό ο χάλυβας να έχει διαβρωθεί, οπότε θα έχει µειωθεί η αντοχή του και αυτό πρέπει να σηµειωθεί στο έντυπο. Στην κατηγορία D1 το πλάτος των ρωγµών στον άξονα του υποστυλώµατος είναι µικρότερο από ότι στις δοκούς, λόγω των τάσεων που αναπτύσσονται στις κολόνες οι οποίες τείνουν να κλείσουν τις ρωγµές. Εάν παρατηρηθεί αποκόλληση της επικάλυψης του σκυροδέµατος λογικά οφείλεται στην οξείδωση του οπλισµού ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΠΛΑΚΕΣ Σε αυτό το επίπεδο βλαβών παρατηρείται διαχωρισµός µεταξύ της τοιχοποιίας και της κατασκευής περίπου 2 mm, λόγω των οριζόντιων µετακινήσεων, οι οποίες είναι γενικά αποδεκτές. Επίσης µπορεί να εµφανιστούν διαγώνιες ρωγµές µικρότερες από 1 mm, οι οποίες αποδεικνύουν ότι η τοιχοποιία συνεισφέρει στη συνολική φέρουσα ικανότητα του κτιρίου απορροφώντας µέρος της σεισµικής ενέργειας. Σε αυτή την κατηγορία παρατηρούµε ρωγµές παράλληλες µε τις δοκούς. Εάν οι ρωγµές δεν έχουν φτάσει στην άκρη της πλάκας τότε η συνέχεια της πλάκας εξασφαλίζεται, και το στατικό σύστηµα δεν µεταβάλλεται. Σε αντίθετη περίπτωση η συνέχεια είναι πιθανό να έχει χαθεί οπότε πρέπει να εκτιµηθεί η ανάγκη για υποστύλωση ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D2-D3: ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ: ΟΚΟΙ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ Στην κατηγορία D2 οι ρωγµές είναι λίγο µεγαλύτερες από την προηγούµενη κατηγορία και οι βλάβες που παρατηρούνται οδηγούν σε παρόµοια συµπεράσµατα χωρίς να δηµιουργούνται 14

15 Πρωτοβάθµιος και δευτεροβάθµιος έλεγχος (L Aquilla 09, Ιταλία) προβλήµατα για την ασφάλεια της κατασκευής. Στην κατηγορία D3 από τις αυξηµένες ρωγµές συµπεραίνεται ότι ο χάλυβας θα έχει διαρρεύσει, θα υπάρχει απώλεια συνάφειας µεταξύ σκυροδέµατος και χάλυβα και πιθανώς φαινόµενα λυγισµού. Γενικά αν παρατηρηθούν ρωγµές κάθετες στον άξονα της δοκού (πλάτους µερικών mm) και συγχρόνως απουσία ρωγµών παράλληλων στον άξονα του υποστυλώµατος συµπεραίνεται ότι ο ικανοτικός σχεδιασµός ήταν επιτυχής οπότε η κατασκευή µπορεί να λειτουργήσει µε ασφάλεια σε περίπτωση µετασεισµών ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΠΛΑΚΕΣ Στη κατηγορία D2- D3 η αστοχία της τοιχοποιίας οφείλεται στον διαχωρισµό της από την κατασκευή (2-5 mm), σε διαγώνιες ρωγµές ή µετατοπίσεις κάποιων mm. Επίσης είναι πιθανό να παρατηρηθεί θρυµµατισµένο υλικό ή ακόµα και περιορισµένες τοπικές καταρρεύσεις. Όλες αυτές οι βλάβες υποδηλώνουν την συµµετοχή της τοιχοποιίας στην απόκριση της κατασκευής κατά τον σεισµό. εδοµένου του γεγονότος ότι έχουν προκληθεί τέτοιες βλάβες, σε περίπτωση κάποιου µετασεισµού η τοιχοποιία δεν θα µπορέσει να συνεισφέρει στην φέρουσα ικανότητα της κατασκευής. Γενικά οι πλάκες οπλισµένου σκυροδέµατος παθαίνουν βλάβες µε τον ίδιο τρόπο όπως περιγράφηκε στην προηγούµενη κατηγορία ΣΚΑΛΕΣ Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις σκάλες και στη σύνδεση µεταξύ πλαισίου και στοιχείων της σκάλας διότι είναι πιθανή η δηµιουργία κοντών υποστυλωµάτων. Τα κοντά υποστυλώµατα επιδεικνύουν λιγότερο όλκιµη συµπεριφορά και µερικές φορές ψαθυρή σε σχέση µε τα κανονικά υποστυλώµατα. Οπότε µε τέτοιες βλάβες η σκάλα χάνει την λειτουργικότητα της και ο κίνδυνος κατάρρευσης είναι µεγάλος, εκτός αν ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα υποστήριξης. Σχήµα 12. ιαρροή λόγω διάτµησης και αξονικής δύναµης σε κοντό υποστύλωµα. Βαθµός βλάβης: D3 προς D4 [1] 15

16 Ιωαννίδης Γιώργος, Λιβιεράτος ιονύσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D4-D5: ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Στην κατηγορία D4-D5 παρατηρούνται βλάβες πιο σοβαρές από ότι στην κατηγορία D2- D3, ρωγµές στις δοκούς µεγαλύτερες των 5 mm και στα υποστυλώµατα µεγαλύτερες των 3 mm. Ακόµα παρατηρείται θρυµµατισµός της επικάλυψης του σκυροδέµατος και οι ρωγµές ενδέχεται να έχουν επηρεάσει τον πυρήνα των στοιχείων. Επίσης διαπιστώνεται λυγισµός του οπλισµού των υποστυλωµάτων, διαχωρισµός µεταξύ φέρουσας κατασκευής, πλακών και σκεπής, πλήρης κατάρρευση της τοιχοποιίας, τοπική κατάρρευση στοιχείων της κατασκευής και ολική κατάρρευση. Σχήµα 13. Κατάρρευση λόγω µαλακού ορόφου στο ισόγειο. Βαθµός βλάβης: D5 [1] 8. ΜΕΡΟΣ 5. ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΜΗ ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ Οι βλάβες στα µη δοµικά στοιχεία της κατασκευής είναι σηµαντικό να καταγραφούν έτσι ώστε να εκτιµηθεί αν η κατασκευή µπορεί να χρησιµοποιηθεί και να εκτιµηθεί το κόστος επισκευής. Συνηθισµένες βλάβες των µη δοµικών στοιχείων αφορούν το κονίαµα, την επικάλυψη, τα µη δοµικά στοιχεία της σκεπής, το γείσο της στέγης, και τα στηθαία Ακόµα πρέπει να εκτιµηθούν οι βλάβες στο ηλεκτρολογικό και υδραυλικό σύστηµα. Αν ο κίνδυνος για το κοινό είναι µεγάλος πρέπει να απαγορευτεί η χρήση τους και να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα. 16

17 Πρωτοβάθµιος και δευτεροβάθµιος έλεγχος (L Aquilla 09, Ιταλία) 9. ΜΕΡΟΣ 8 - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Πίνακας 8. Μέρος 8 του εντύπου αυτοψίας.[1] Το όγδοο µέρος αφορά τη διαβάθµιση της καταλληλότητας για χρήση και στη λήψη προσωρινών µέτρων. Χωρίζεται σε τέσσερα τµήµατα : 1. Εκτίµηση επικινδυνότητας 2. Κατάταξη βάσει της καταλληλότητας για χρήση 3. Προσωρινά µέτρα 4. Ακατάλληλα για χρήση τµήµατα του κτιρίου, αριθµός οικογενειών και ατόµων που µένουν άστεγα 9.1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Τα στοιχεία από τα προηγούµενα µέρη συνοψίζονται στον Πίνακα 9. Στην περίπτωση που όλες οι κατηγορίες επικινδυνότητας είναι χαµηλές, το κτίριο κρίνεται κατάλληλο για χρήση, ενώ αν τουλάχιστον µία είναι υψηλή, κρίνεται ακατάλληλο. Ωστόσο, όταν η επικινδυνότητα µπορεί να µειωθεί µε τη λήψη προσωρινών µέτρων, το κτίριο µπορεί να κριθεί κατάλληλο. Πίνακας 9. Εκτίµηση επικινδυνότητας του Μέρους 8 [1] 17

18 Ιωαννίδης Γιώργος, Λιβιεράτος ιονύσης 9.2. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ Πίνακας 10. Κατάταξη βάσει της καταλληλότητας για χρήση του Μέρους 8[1] Η καταλληλότητα για χρήση κατηγοριοποιείται ως εξής : Α.Κατάλληλο κτίριο : όλα τα µέρη του µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε ασφάλεια από τους κατοίκους χωρίς τη λήψη µέτρων, παρά την ύπαρξη µερικών βλαβών Β.Προσωρινά ακατάλληλο κτίριο, αλλά κατάλληλο µετά τη λήψη προσωρινών µέτρων C.Μερικώς ακατάλληλο κτίριο : οι βλάβες σε τµήµατα του κτιρίου µπορούν να θεωρηθούν επικίνδυνες αρκετά ώστε να στοιχειοθετούν ακατάλληλο κτίριο αλλά ακόµα και σε περίπτωση που οι συγκεκριµένες βλάβες επιδεινωθούν δεν καθιστούν και άλλα τµήµατα του κτιρίου επικίνδυνα D.Προσωρινά ακατάλληλο κτίριο µε ανάγκη για πιο λεπτοµερή έλεγχο από πιο εξειδικευµένους τεχνικούς. Ε,F.Ακατάλληλο κτίριο : δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ακόµα και µετά τη λήψη άµεσων µέτρων ή η επισκευή του απαιτεί πολύ χρόνο και κόστος. 9.3 ΆΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Οι πιο συνήθεις επεµβάσεις υποδεικνύονται στο έντυπο όµως επιτρέπεται και η πρόταση άλλων από τον ελέγχοντα. Οι άµεσες - προσωρινές επεµβάσεις οµαδοποιούνται σε πέντε βασικές κατηγορίες : α) Άρση επικινδυνοτήτων µε την αποµάκρυνση επικίνδυνων υλικών ή τµηµάτων όπως σοβάδων, γύψινων κλπ, πλακιδίων, καµινάδων, στηθαίων ή γείσων. β) Μικρές επιδιορθώσεις συχνά σε διαχωριστικά πλήρωσης και σε στέγες. γ) Υποστύλωση, για παράδειγµα σε κλιµακοστάσιο. δ) Περίσφιξη τόσο για περιορισµό της επιδείνωσης τοπικών αστοχιών όσο και για επαναφορά της συνέχεια των φερόντων στοιχείων της κατασκευής. ε) Επισκευή δικτύων (ύδρευσης, ηλεκτρισµού, αποχέτευσης κλπ ) ώστε να διασφαλίζεται η κατοικισιµότητα του κτιρίου. 10. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] Field Manual for post-earthquake damage and safety assessment and short term countermeasures (AeDes), European Communities

19 Πρωτοβάθµιος και δευτεροβάθµιος έλεγχος (L Aquilla 09, Ιταλία) [2] New Zealand National Society for Earthquake Engineering, POST EARTHQUAKE BUILDING SAFETY EVALUATION PROCEDURES, Preparedness Checklist and Response Plan for Territorial Authorities [3] Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε, Οργανισµός Αντισεισµικού Σχεδιασµού και Προστασίας, «Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός 2000 (Ε.Α.Κ. 200)», Αθήνα 2000, σελ 75 [4] Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε, Οργανισµός Αντισεισµικού Σχεδιασµού και Προστασίας, «Οδηγίες και Έντυπα για τη ιενέργεια Άµεσου Πρωτοβάθµιου Μετασεισµικού Ελέγχου Καταλληλότητας των Κτιρίων για Χρήση», Αθήνα

20 Ιωαννίδης Γιώργος, Λιβιεράτος ιονύσης 20

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΑ Το αρχιτεκτονικό σχέδιο κάθε κατασκευής είναι από τα πρώτα και σημαντικότερα στάδια μιας κατασκευής. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πρέπει να ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Συμπεριφορά Κτιριακών Κατασκευών σε Σεισμική Δράση www.oasp.gr Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Μετά την εκδήλωση ενός καταστροφικού σεισμού Κλιμάκια μηχανικών των

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες και διδάγματα από τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 2014. Συμπεριφορά Ιστορικών Κτιρίων και Μνημείων

Εμπειρίες και διδάγματα από τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 2014. Συμπεριφορά Ιστορικών Κτιρίων και Μνημείων ΗΜΕΡΙΔΑ, Θεσσαλονίκη 2/7/2014 Εμπειρίες και διδάγματα από τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 2014 Συμπεριφορά Ιστορικών Κτιρίων και Μνημείων Σαλονικιός Θωμάς, Κύριος Ερευνητής, Μονάδα Έρευνας ΙΤΣΑΚ, ΟΑΣΠ Λεκίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Τεκμηρίωση Βλαβών περιλαμβάνει : Αποτύπωση φερόντων στοιχείων κατασκευής. Πιθανές επεμβάσεις λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής κτιρίων από τοιχοποιία την καθιστούν δύσκολη. Αναζήτηση αρχικών

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων σε παραδοσιακές και ιστορικές κατασκευές Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr ΑΙΓΙΟ - ΕΡΑΤΕΙΝΗ 1995 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ α. Αρχειακή έρευνα β. Βιβλιογραφική έρευνα γ. Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέες Κατασκευές ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Κέρκυρα, 16/11/2012 1 1995 Νέος Ελληνικός Κανονισµός ΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Προσεισμικού Ελέγχου

Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Προσεισμικού Ελέγχου Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Προσεισμικού Ελέγχου Το Δελτίο Προσεισμικού Ελέγχου αποτελείται από ένα φύλλο που συμπληρώνεται και στις δύο όψεις. Τα στοιχεία του Δελτίου κατανέμονται σε 5 Ενότητες. Η συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών Τ Ε Ε Τ Κ Μ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2/7/2014 ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2014 Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης

Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά και Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Συνάντηση Εργασίας (workshop)

Διαβάστε περισσότερα

5 Παραδείγματα που απεικονίζουν την κατάταξη των βλαβών στους κτιριακούς τύπους

5 Παραδείγματα που απεικονίζουν την κατάταξη των βλαβών στους κτιριακούς τύπους 5 Παραδείγματα που απεικονίζουν την κατάταξη των βλαβών στους κτιριακούς τύπους Τα παραδείγματα βλαβών από σεισμούς σε κτίρια κατατάσσονται με βάση τους διαφορετικούς τύπους κατασκευών (βλ. τον Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ξύλινες Kατασκευές και Σεισμοί

Ξύλινες Kατασκευές και Σεισμοί Ξύλινες Kατασκευές και Σεισμοί Aρης B. Aβδελάς Αναπληρωτής Kαθηγητής Eργ.. MεταλλικώνM Kατασκευών Tμήμα Πολιτικών Mηχανικών A.Π.Θ. Aντικείμενο Να δοθούν οδηγίες για το σχεδιασμό ξύλινων περιοχές κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεισµός της Αϊτής 2010 Haiti earthquake (In Greek Language)

Ο σεισµός της Αϊτής 2010 Haiti earthquake (In Greek Language) Geotechnical & Structural Engineering Services A Partnership for Civil Engineering Works www.geostatic.eu info@geostatic.eu Dr Constantine Sachpazis Civil & Geotechnical Engineer, Member of I.C.E. B.Eng,

Διαβάστε περισσότερα

Ακρόπολη 447 π.χ. Παλάτι του Μίνωα (Κνωσός) Πύλη των λεόντων (Μυκήνες) Κατασκευασμένη από πεντελικό μάρμαρο και ασβεστόλιθο.

Ακρόπολη 447 π.χ. Παλάτι του Μίνωα (Κνωσός) Πύλη των λεόντων (Μυκήνες) Κατασκευασμένη από πεντελικό μάρμαρο και ασβεστόλιθο. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ το αρχαιότερο δομικό υλικό 1) Σύγχρονα υλικά (σκυρόδεμα και χάλυβας) περιόρισαν τη χρήση της. 2) Η τρωτότητα της υπό σεισμικές δυνάμεις κατέστησαν ακατάλληλη ως δομικό σύστημα. την Σήμερα η

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ fax: 210-5192326 e-mail: dypm@dei.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ - 40903 ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωση Δελτίου Καταγραφής του Κτιριακού Αποθέματος

Συμπλήρωση Δελτίου Καταγραφής του Κτιριακού Αποθέματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Συμπλήρωση Δελτίου Καταγραφής του Κτιριακού Αποθέματος Πριν την έξοδο στο πεδίο Προετοιμασία σκαριφήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ περιλαµβάνει: Εισαγωγή Σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ. Αρχ. Ολυμπία

ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ. Αρχ. Ολυμπία ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Αρχ. Ολυμπία TO ΠΑΛΑΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Είναι το πρώτο Μουσείο της Ελλάδος και πιθανότατα και στη Μεσόγειο το οποίο κτίστηκε δίπλα στο χώρο των ανασκαφών, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΜΗ ΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (Σηµειώσατε τις αρνητικές απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήµατα) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΙΧΟΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ Α1 Εξωτερικοί Τοίχοι Πλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου

ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου 2 TOE Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων Περίληψη: Το TOE αποτελεί ένα εργαλείο τακτοποίησης των αυθαιρέτων και πραγµατοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς

Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 3DR Engineering Software Ltd. Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς Απρίλιος 2014 3DR Προγράμματα Μηχανικού Λ. Κηφισίας 340, 15233 Χαλάνδρι, Αθήνα Copyright 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της μελέτης απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (Ι.Ο.Π. ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΘ. Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ [ ttriant@upatras.gr ] ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σεισµική συµπεριφορά του δοµικού συστήµατος στον ιστορικό οικισµό της πόλης της Λευκάδας

Σεισµική συµπεριφορά του δοµικού συστήµατος στον ιστορικό οικισµό της πόλης της Λευκάδας Σεισµική συµπεριφορά του δοµικού συστήµατος στον ιστορικό οικισµό της πόλης της Λευκάδας Π.Τουλιάτος Καθηγητής. Σχολή Αρχιτεκτόνων, ΕΜΠ Ε.Βιντζηλαίου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός της μελέτης Παρουσίαση της μελέτης A. Έλεγχος για «απλά» κτίρια από τοιχοποιία B. Στατική επίλυση φέρουσας τοιχοποιίας C. Στατική

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗ ΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗ ΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗ ΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Το παρόν τεύχος,

Διαβάστε περισσότερα

3. ΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ - 25 -

3. ΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ - 25 - 3. ΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ - 25 - 3.1 ΑΣΒΕΣΤΗΣ Πρόκειται για λιθόκτιστο κεραµοσκεπές κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το 1959. Αποτελείται από τρεις χώρους, από τους οποίους ο µεγαλύτερος χρησιµοποιούνταν ως αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Στόχοι μελετητή (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Τρόπος εκτέλεσης Διάρκεια Κόστος Εξέταση από το μελετητή κάθε κατάστασης ή φάσης του φορέα : Ανέγερση Επισκευές / μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ταξινόμηση των δεικτών βλάβης για κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή του Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας και της Σεισμικής Τράπεζας στην Αντισεισμική Προστασία

Συμβολή του Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας και της Σεισμικής Τράπεζας στην Αντισεισμική Προστασία Συμβολή του Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας και της Σεισμικής Τράπεζας στην Αντισεισμική Προστασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Το Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας της Σχολής Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γιώργος Καρύδης Πολιτικός Μηχανικός, MSc-DIC Λέξεις κλειδιά: οπλισμός οριζοντίων αρμών, τοίχοι πληρώσεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΘΕΚΛΑ ΘΩΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Άμεση και προσωρινή στέγαση πληγέντων Σεισμός Ευπαθή στοιχεία: πληθυσμός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ Ο ΗΓΟΣ. για τη ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. που αφορούν την ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. (από Σκυρόδεµα ή Τοιχοποιία) µετά από

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ Ο ΗΓΟΣ. για τη ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. που αφορούν την ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. (από Σκυρόδεµα ή Τοιχοποιία) µετά από ΤΕΕ / Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ Ο ΗΓΟΣ για τη ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ που αφορούν την ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (από Σκυρόδεµα ή Τοιχοποιία) µετά από ΠΥΡΚΑΓΙΑ Αύγουστος

Διαβάστε περισσότερα

Λευκάδα Ηλεία. Ηµερίδα. ικανότητας οικοδοµικών κατασκευών

Λευκάδα Ηλεία. Ηµερίδα. ικανότητας οικοδοµικών κατασκευών ΤΕΕ-Θράκης Εργαστήρια Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, Δοµικών Υλικών και Οικοδοµικής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ Ηµερίδα Σεισµική αποτίµηση και αναβάθµιση της φέρουσας ικανότητας οικοδοµικών κατασκευών Προσεισµικός

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής Κτήρια από Δομικό Χάλυβα: Τη τελευταία δεκαετία ο δομικός χάλυβας έχει κυρι αρχήσει στο χώρο των κατασκευών: Τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από Δομικό Χάλυβα ήταν κτήρια με βιομηχανική χρήση. Τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η αντισεισμική δόμηση των κτιρίων αποτελεί αναμφισβήτητα τον κύριο και καθοριστικό παράγοντα για την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου.

Η αντισεισμική δόμηση των κτιρίων αποτελεί αναμφισβήτητα τον κύριο και καθοριστικό παράγοντα για την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αντισεισμική δόμηση των κτιρίων αποτελεί αναμφισβήτητα τον κύριο και καθοριστικό παράγοντα για την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου. Στη χώρα μας, η οποία παρουσιάζει την υψηλότερη σεισμική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5 1. Εισαγωγή... 15 1.1. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8... 15 1.2. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1... 16

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Ευρωκώδικας 8: Κεφάλαιο 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Θ. Σαλονικιός, Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών ΟΜΗ ΤΟΥ EN 1998-1:2004 1:2004 1. Γενικά 2. Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2003 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ554/β5β ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τµήµα : Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 8 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 21 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ 9 ου ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΛΙΟΥ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 7/9/1999. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μία από τις μεθόδους συνολικής ενίσχυσης μιας κατασκευής είναι η σεισμική μόνωση. Η βασική ιδέα αυτής της μεθόδου είναι η ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Θεμελίωση είναι η βάση πάνω στην οποία κατασκευάζεται ένα κτίριο ή μία κατασκευή Είναιταβασικότεραμέρητουφέρονταοργανισμούενόςδομικούέργου γιατί μ αυτά επιτυγχάνεται η ασφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ Β) ΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Γ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΥΜΑΝΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ Β) ΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Γ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΥΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ Β) ΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Γ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΥΜΑΝΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ Ε ΑΦΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ε ΑΦΟΥΣ ΦΟΡΤΙΑ ΜΟΝΙΜΑ, ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΟΝΙΜΑ, ΧΙΟΝΙ,

Διαβάστε περισσότερα

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ 2 KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης κόστους Περίληψη: Το KANEPECostEstimation

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή κι ενίσχυση λιθόκτιστου κτιρίου

Επισκευή κι ενίσχυση λιθόκτιστου κτιρίου Επισκευή κι ενίσχυση λιθόκτιστου κτιρίου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΠΑΗΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μελέτη και η εκτέλεση των επεμβάσεων επισκευής και ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ «ΞΕΝΙΑ» ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ (ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ) ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΡΓΑΣΙΑ Α21

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ «ΞΕΝΙΑ» ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ (ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ) ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΡΓΑΣΙΑ Α21 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ «ΞΕΝΙΑ» ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ (ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ) ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΡΓΑΣΙΑ Α21 Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με την ενίσχυση και επισκευή του ξενοδοχείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΗ... 3 Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λόγια Αρχιτεκτονική - Νεοκλασικισµός

Λόγια Αρχιτεκτονική - Νεοκλασικισµός Λόγια Αρχιτεκτονική - Νεοκλασικισµός Ο 19ος αι. είναι µια περίοδος σηµαντικών αλλαγών στον ελλαδικό χώρο - Ίδρυση του ελληνικού κράτους το 1830 - Μεταρρυθµίσεις της οθωµανικής αυτοκρατορίας (Τανζιµάτ,

Διαβάστε περισσότερα

DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ

DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ Πιστοποιητικά ποιότητας Φινλανδία: VTT-RTH-03040-07, Γερμανία: Z-26.2-49, Ηνωμένο Βασίλειο: BBA 05/4204, Ρωσσία: РОСС FI.СЛ19.Н00323, Τσεχία: 204/C5/2006/060-025293, Σλοβακία:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Τεύχος αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (156) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ(Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α.)

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ(Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α.) Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ(Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α.) ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ Ν.4178/2013 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α, ΑΡΘΡΟ 11, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση

10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση ΠΠΜ 501: Προχωρημένη Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ 10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση Χειμερινό εξάμηνο 2014 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros ΠΠΜ 501: Προχωρημένη Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Άρης Αβδελάς Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοκλασική μορφολογία και βασικές αρχές δόμησης

Νεοκλασική μορφολογία και βασικές αρχές δόμησης Νεοκλασική μορφολογία και βασικές αρχές δόμησης Βασικές αρχές της αρχιτεκτονικής του νεοκλασικισμού 1. Το δομικό σύστημα που χρησιμοποιείται είναι αυτό της «δοκού επί στύλου», δηλ. κατακόρυφοι φέροντες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ)

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Έχοντας υπόψη, 1. Τις διατάξεις: α. Tης παρ.4 του άρθρου 28 του Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός.»

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp. Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012 Δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Γενικά: Οι συχνότερες επισκευές ενίσχυσης έχουν ως υλικά συγκόλλησης των ρωγµών του σκυροδέµατος τις εποξειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) Ιανουάριος 2012 Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ 1. Κατά την Οµάδα του ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ, τα περί των µελετών επάρκειας θα πρέπει να συνοδεύονται και από τα περί των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Σχεδιασμός κτηρίων σκυροδέματος Από τον ΕΑΚ στον EC-8 Καβάλα Μάρτιος 2011 Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ μέλοςτης ΕπιτροπήςΣύνταξηςτου ΕΑΚ-2000 τηλ. 210-7721178 e-mail manolis@mail.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Τίτλος Έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟ ΦΙΑΛ» Τόπος Έργου: ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Τηλέµαχος

Διαβάστε περισσότερα

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά του Aθανάσιου Χ. Τριανταφύλλου Καθηγητή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, Εργαστήριο Μηχανικής & Τεχνολογίας Υλικών (ttriant@upatras.gr) Γενικά Τα

Διαβάστε περισσότερα

Δόμηση με χώμα. Εφαρμογές - κατασκευαστικά θέματα. Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΔΟΜΗΣΗ ΜΕ ΧΩΜΑ EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΥΤΑΣ

Δόμηση με χώμα. Εφαρμογές - κατασκευαστικά θέματα. Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΔΟΜΗΣΗ ΜΕ ΧΩΜΑ EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΥΤΑΣ Δόμηση με χώμα Εφαρμογές - κατασκευαστικά θέματα Κών/νος Καταβούτας Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Μηχανικοί της Γης Μηχανικοί της Γης και δόμηση με χώμα Μαιος 2010 Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Παναγιωτοπούλου Διονυσία Προϊσταμένη Τμήματος Αντισεισμικής Τεχνολογίας Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ηκατανόησητωνδιαδικασιώνκατάτηκαταπόνησηστρέψης, η κατανόηση του διαγράµµατος διατµητικής τάσης παραµόρφωσης η ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα

Ενημερωτικό Σημείωμα Ενημερωτικό Σημείωμα Αθήνα, 8 Αυγούστου 2013 Σεισμός 7-8-2013: Μετάβαση Επιχειρησιακού Κλιμακίου του Ο.Α.Σ.Π. στη Φθιώτιδα Μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,1 βαθμών της κλίμακας Richter που έπληξε

Διαβάστε περισσότερα

παραδείγµατα εφαρµογής επισκευών/ενισχύσεων

παραδείγµατα εφαρµογής επισκευών/ενισχύσεων ΤΕΕ - ΑΝΣΜ/ΥΠΠΟ ΗΜΕΡΙ Α «Η αντισεισµικότητα των παραδοσιακών κατασκευών» Αθήνα, Ζάππειο Μέγαρο, 08.12.2008 Προβλήµατα αντισεισµικού σχεδιασµού διατηρητέων κτιρίων, παραδείγµατα εφαρµογής επισκευών/ενισχύσεων

Διαβάστε περισσότερα