Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Πρωτοβάθµιος και δευτεροβάθµιος έλεγχος (L Aquilla 09, Ιταλία) ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (L Aquilla 09, Ιταλία) ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΙΟΝΥΣΗΣ Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει λεπτοµερώς τον πρωτοβάθµιο και δευτεροβάθµιο µετασεισµικό έλεγχο που χρησιµοποιήθηκε από την Ιταλική Πολιτική Προστασία στην πόλη L Aquilla της κεντρικής Ιταλίας µετά τον σεισµό του Σε αντίθεση µε τον ελληνικό κανονισµό όπου δευτεροβάθµιος έλεγχος γίνεται σε όλα τα κτίρια, στην Ιταλία πραγµατοποιείται σπανιότερα και είτε λόγω αδυναµίας του πρωτοβάθµιου ελέγχου να δώσει αξιόπιστα αποτελέσµατα είτε λόγω αµφισβήτησης του από την πλευρά του ιδιοκτήτη. Ο ιταλικός δευτεροβάθµιος έλεγχος είναι ίδιος µε τον πρωτοβάθµιο, απλά εκτελείται αναλυτικότερα, από πιο εξειδικευµένη οµάδα τεχνικών. Ο συγκεκριµένος έλεγχος συνεχίζει να χρησιµοποιείται µέχρι σήµερα. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο πρωτοβάθµιος µετασεισµικός έλεγχος στοχεύει στην εξέταση των τυπολογικών και δοµικών χαρακτηριστικών του κτιρίου, των ζηµιών και της καταλληλότητας του, κατά τη διάρκεια της κρίσιµης µετασεισµικής φάσης. Οι κατασκευές -κυρίως κτίριααντιµετωπίζονται σαν δοµικές µονάδες συνήθους κατασκευαστικής µεθοδολογίας(λιθοδοµή, οπλισµένο σκυρόδεµα ή µεταλλικές κατασκευές κλπ ), που χρησιµοποιούνται είτε σαν κατοικίες είτε για υπηρεσίες. Συνεπώς αποκλείεται η εφαρµογή αυτού του είδους ελέγχου σε κτίρια πολύ εξειδικευµένης κατασκευαστικής µεθοδολογίας(π.χ. βιοµηχανικές αποθήκες, αθλητικές εγκαταστάσεις, θέατρα, εκκλησίες κλπ ) ή σε µνηµεία. Ο έλεγχος συνιστά µια ταχεία εξέταση και µια πρώτη αναγνώριση του κτιρίου, µαζί µε τη καταγραφή βασικών διαστάσεων. Τα δεδοµένα αυτά σε συνδυασµό µε τα δεδοµένα για τις ζηµίες, χρησιµοποιούνται επίσης για µια πρώτη αξιολόγηση του κόστους επισκευής, επιτρέποντας µια πρώτη εκτίµηση του κατωτάτου ορίου κόστους επισκευής ανά είδος κατασκευής. Επιπλέον όµως η ακρίβεια της διάγνωσης χαρακτηρίζεται από την ανάγκη να εκτιµηθεί η ασφάλεια των κτιρίων και έναντι δυνατών µετασεισµών. Το έντυπο-δελτίο αυτοψίας είναι το αποτέλεσµα πολυετούς εµπειρίας σε αρκετούς παλαιότερους σεισµούς όπου χρησιµοποιήθηκαν διάφοροι τύποι εντύπων (Irpinia 80, Abruzzo 84, Basilicata 90, Reggio Emilia 96). Στο έντυπο αυτό γίνεται προσπάθεια να βελτιστοποιηθεί η παλαιότερη µεθοδολογία αποφεύγοντας τη συλλογή ασήµαντων ή αναξιόπιστων πληροφοριών και έχοντας πάντα υπόψη τον επείγοντα χαρακτήρα του ελέγχου. Ένα στοιχείο που διαχωρίζει τον έλεγχο από τους προγενέστερους είναι η ταξινόµηση των διαφόρων τµηµάτων της κατασκευής. Οι παλαιότερες µεθοδολογίες βασίζονταν εν πολλοίς στην ταξινόµηση µε βάση τα υλικά. Ο ρόλος του µηχανικού ήταν περιορισµένος στην αναγνώριση και ταυτοποίηση χαρακτηριστικών των κτιρίων µε αυτά που περιγράφονταν στη µεθοδολογία, χωρίς να γίνεται εκτίµηση της τρωτότητας και χωρίς την προσωπική άποψη του. Αυτός ο τρόπος αντιµετώπισης εµφανίζει σηµαντικούς περιορισµούς όταν εφαρµόζεται σε κτίρια διαφορετικά από τα περιγραφόµενα. Στην πραγµατικότητα σήµερα αναγνωρίζεται ότι παρά την µεγάλη τυπολογική ποικιλία µέσα σε µια απλή κατασκευή (για παράδειγµα, σε λίθινα κτίρια ο τύπος των λίθων, το σχήµα τους, η δόµηση τους, το σχήµα της τοιχοποιίας, το κονίαµα κλπ, όλα επηρεάζουν σηµαντικά), οι αναµενόµενες συµπεριφορές κατά τη διάρκεια ενός σεισµού µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε µερικές οµάδες. Εποµένως η έρευνα γίνεται απλούστερη αν γίνεται αναφορά µόνο σε αυτές τις οµάδες συµπεριφοράς. Η απλοποίηση γενικώς οδηγεί σε 1

2 Ιωαννίδης Γιώργος, Λιβιεράτος ιονύσης µεγαλύτερη αξιοπιστία δεδοµένων, υπό την προϋπόθεση ότι η εργασία του µηχανικού καθοδηγείται σωστά. 2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ Παρότι στην Ιταλία η καταλληλότητα δεν ορίζεται µε τον ίδιο τρόπο όπως στην Ελλάδα από το αντίστοιχο «ελτίο Ταχείας Αυτοψίας» της ΥΑΣ, και στις δύο περιπτώσεις γνώµονας είναι η ασφάλεια των ανθρώπων κατά την πρώτη µετασεισµική περίοδο. Για αυτό το λόγο η εκτίµηση καταλληλότητας οδηγήσει σε άµεσες-επείγουσες επεµβάσεις µόνο όταν κινδυνεύει η ασφάλεια των ενοίκων και περιοίκων. Η γρήγορη και σωστή αξιολόγηση συµβάλει στην οµαλοποίηση των µετασεισµικών κοινωνικών συνθηκών, απαιτεί όµως µεγάλη προσοχή. Η σοβαρότητα της εκτίµησης έγκειται στο ότι στην περίπτωση που ένα κτίριο χαρακτηρίζεται κατάλληλο για χρήση, υποδηλώνεται δηµοσίως ότι είναι ασφαλές για χρήση, ενώ στην αντίθετη περίπτωση απαιτείται η εύρεση εναλλακτικής στέγασης για τους πολίτες. Μετά από κάποιο σεισµό, ο αριθµός αιτήσεων για έλεγχο καταλληλότητας είναι συνήθως πολύ µεγάλος. Συνεπώς οι έλεγχοι δεν µπορούν να βασίζονται σε αναλυτικούς υπολογισµούς, αλλά στην κρίση των ειδικών. Για αυτό το λόγο δεν αποτελούν µόνιµο έλεγχο ασφάλειας, αλλά προσωρινό και τελικά δεν µπορούν να παράγουν απόλυτα ακριβή και αντικειµενικά αποτελέσµατα. Με αυτά τα δεδοµένα, η καταλληλότητα για χρήση θα µπορούσε να οριστεί ως εξής : Η εκτίµηση της καταλληλότητας στην κρίσιµη µετασεισµική φάση είναι µια προσωρινή και χονδρική εκτίµηση. Βασίζεται στην κρίση ενός ειδικού και διενεργείται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, µε απλό οπτικό έλεγχο και µε δεδοµένα που µπορούν να συλλεχθούν επιτόπου. Στοχεύει στο να καθορίσει αν τα κτίρια που επηρεάστηκαν από ένα σεισµικό γεγονός µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη µετασεισµική φάση, διατηρώντας ένα εύλογο επίπεδο ασφάλειας. 3. ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ο ελέγχων µηχανικός καλείται να εκτιµήσει την καταλληλότητα µιας κατασκευής κατά τη διάρκεια της επικίνδυνης µετασεισµικής περιόδου και σε περιορισµένο χρόνο. Είναι προφανές ότι η ευθύνη του δεν µπορεί να ξεπερνά τις συνήθεις τεχνικές ικανότητες εξειδικευµένων επιστηµόνων(π.χ. µηχανικών, αρχιτεκτόνων κλπ ). Συνεπώς η ευθύνη του ελέγχοντα πρέπει να περιορίζεται µόνο στη σωστή εκτέλεση του ελέγχου και στον επαγγελµατισµό του. 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Αρχικά ο έλεγχος είναι εξωτερικός. Σε περίπτωση που παρατηρηθούν στοιχεία που υποδηλώνουν ότι το κτίριο είναι φανερά ακατάλληλο για χρήση, ο επιβλέποντας δεν πρέπει να προχωρήσει σε εσωτερικό έλεγχο για λόγους ασφάλειας του συνεργείου και εξοικονόµησης χρόνου. Από την άλλη πλευρά, απουσία ζηµιών στο εξωτερικό δεν συνεπάγεται και απουσία ζηµιών στο εσωτερικό. Κατά τον εσωτερικό έλεγχο είναι καλό να ελεγχθούν όλοι οι όροφοι του κτιρίου, καθώς και η σκεπή αν είναι δυνατόν. Ο µηχανικός πρέπει να αναζητά ενδείξεις ζηµιάς σε συγκεκριµένες θέσεις, για συγκεκριµένους µηχανισµούς βλαβών και όχι να κάνει γενική 2

3 Πρωτοβάθµιος και δευτεροβάθµιος έλεγχος (L Aquilla 09, Ιταλία) εξέταση του κτιρίου. Σε µερικές περιπτώσεις είναι χρήσιµο να πραγµατοποιηθούν επιτόπου έλεγχοι (µε χρήση απλών εργαλείων) για παράδειγµα στο κονίαµα της λιθοδοµής ή να αποµακρυνθούν κοµµάτια σοβά για να ελεγχθούν οι ρωγµές. Σπανίως χρειάζεται να παρθούν τµήµατα σκυροδέµατος για έλεγχο αντοχής. 5. ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Το έντυπο του ελέγχου της Ιταλικής Πολιτικής Προστασίας χωρίζεται σε εννιά µέρη : ΜΕΡΟΣ 1 - ΜΕΡΟΣ 2 - ΜΕΡΟΣ 3 - ΜΕΡΟΣ 4 - ΜΕΡΟΣ 5 - ΜΕΡΟΣ 6 - ΜΕΡΟΣ 7 - ΜΕΡΟΣ 8 - ΜΕΡΟΣ 9 - Ταυτότητα του κτιρίου Περιγραφή του κτιρίου Τυπολογία Βλάβες σε δοµικά στοιχεία και άµεσα µέτρα αντιµετώπισης Βλάβες σε µη δοµικά στοιχεία και άµεσα µέτρα αντιµετώπισης Εξωτερικές βλάβες λόγω άλλων κατασκευών και άµεσα µέτρα αντιµετώπισης Έδαφος και θεµελιώσεις Εκτίµηση καταλληλότητας Άλλες παρατηρήσεις Τα µέρη 1 και 2 αφορούν τον προσδιορισµό της θέσης του κτιρίου και και βασικών χαρακτηριστικών του όπως η ηλικία του, ο αριθµός των ορόφων και το ύψος τους, η χρήση του και ο αριθµός των ενόικων. 6. ΜΕΡΟΣ 3 -ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Το τρίτο µέρος του εντύπου ελέγχου στοχεύει στο να οδηγήσει τον µηχανικό σε µια καλύτερη κατανόηση του κτιρίου, επισηµαίνοντας σηµεία τρωτότητας που µπορούν να επηρεάσουν τη σεισµική συµπεριφορά του. Πίνακας 1. ΜΕΡΟΣ 3 του εντύπου αυτοψίας. [1] 3

4 Ιωαννίδης Γιώργος, Λιβιεράτος ιονύσης 6.1. ΛΙΘΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ (MASONRY BUILDINGS) Σε ότι αφορά τα λίθινα κτίρια, ο µηχανικός καλείται να ελέγξει τα κύρια κατακόρυφα και οριζόντια δοµικά στοιχεία του κτιρίου. Α) Κατακόρυφα στοιχεία(vertical structures) και πίνακες λιθοδοµής Λαµβάνοντας υπόψη τα υλικά, τη δόµηση, τη λιθοδοµή και την ποιότητα του κονιάµατος, γίνεται ο διαχωρισµός σε δύο κατηγορίες : Τύπος Ι : ακανόνιστη -µη λαξευµένη- δοµή ή χαµηλής ποιότητας υλικά : Αυτός ο τύπος ακανόνιστης τοιχοποιίας παρουσιάζει κακή σεισµική συµπεριφορά και χαρακτηρίζεται από : Σηµαντική τρωτότητα σε καταπονήσεις εκτός επιπέδου και πιθανότητα αποδιοργάνωσης. Οι δύο πλευρές του τοίχου δεν είναι επαρκώς συνδεδεµένες και υπάρχει περίπτωση διαµελισµού λόγω κατακόρυφων φορτίων. Μικρή αντοχή σε καταπονήσεις εντός επιπέδου λόγω µικρής αντοχής του εσωτερικού υλικού και ειδικά του κονιάµατος. Η τριβή που αναπτύσσεται ανάµεσα στους λίθους είναι µικρή λόγω της κακής δόµησης του τοίχου. Σχήµα 1. Παράδειγµα τοιχοποιίας τύπου 1 : ακανόνιστη -µη λαξευµένη- δοµή ή υλικά χαµηλής ποιότητας [1] Τύπος ΙΙ : κανονική (λαξευµένη) δοµή και καλή ποιότητα υλικών Αυτός ο τύπος φυσικών ή τεχνητών λίθων παρουσιάζει καλή σεισµική συµπεριφορά και χαρακτηρίζεται από : Μικρή τρωτότητα σε καταπονήσεις εκτός επιπέδου, µε την προϋπόθεση ότι ο τοίχος συνδέεται επαρκώς στο πάνω και κάτω άκρο του µε άκαµπτα πατώµατα που µπορούν να µεταφέρουν τα σεισµικά φορτία στους παράλληλους στο σεισµό τοίχους και έχει µονολιθική συµπεριφορά. Σχετικά µεγάλη αντοχή σε εντός επιπέδου καταπονήσεις, χάρη στη µεγάλη αντοχή του εσωτερικού υλικού, ειδικά του κονιάµατος και χάρη στην τριβή που αναπτύσσεται µεταξύ των λίθων, λόγω σωστής δόµησης 4

5 Πρωτοβάθµιος και δευτεροβάθµιος έλεγχος (L Aquilla 09, Ιταλία) Σχήµα 2. Παράδειγµα τοιχοποιίας τύπου Ι1 : κανονική (λαξευµένη) δοµή και καλή ποιότητα υλικών [1] Η αξιολόγηση για τον τύπο των λίθινων γίνεται σε τρία επίπεδα. Κατά το πρώτο εξετάζονται οπτικά τα µέρη του τοίχου µε βάση τους πίνακες 2 και 3 και κατατάσσονται σε οµάδες Α, Β, ή C. Στην οµάδα Α κατατάσσονται τοίχοι µε ακανόνιστη δόµηση µη λαξευµένα υλικά και Τύπου Ι µέχρι Ι/ΙΙ, στην Β τοίχοι µε µερικώς λαξευµένα υλικά και Τύπου πάνω κάτω Ι/ΙΙ και στη Γ τοίχοι µε κανονική δόµηση και λαξευµένα υλικά, Τύπου Ι/ΙΙ µέχρι ΙΙ. Στο δεύτερο επίπεδο, µε βάση την κατάταξη που έγινε ελέγχεται το κονίαµα δηλαδή αν είναι χαµηλής ποιότητας (εύθρυπτο ή ψαθυρό, Μc) ή υψηλής ποιότητας (π.χ. σκυρόδεµα, Μb). Στο τρίτο επίπεδο, ξανά µε βάση την κατηγοριοποίηση του 1 ου επιπέδου, εξετάζεται αν οι πλευρές του τοίχου είναι επαρκώς συνδεδεµένες µεταξύ τους (Pc) ή όχι (Ps). Τα επίπεδα 2 και 3 γίνονται µε τη βοήθεια των πινάκων 4,5,6. Πίνακας 2. Παράδειγµα τοίχων κατηγορίας Α. ακανόνιστη -µη λαξευµένη- δοµή [1] Πίνακας 3. Παράδειγµα τοίχων κατηγορίας C.Κανονική δόµηση και λαξευµένα υλικά [1] 5

6 Ιωαννίδης Γιώργος, Λιβιεράτος ιονύσης Πίνακας 4. Κατηγορία Α, ακανόνιστη µη λαξεµένη δοµή - από στρόγγυλους λίθους, κροκάλες, και πιθανώς σειρές τούβλων(2 ο και 3 ο επίπεδο. Για παράδειγµα στην Τρίτη τοιχοποιία, µόνο αν το κονίαµα είναι καλής ποιότητας και οι πλευρές του τοίχου καλά συνδεδεµένες, µπορεί να θεωρηθεί Τύπου ΙΙ. [1] Πίνακας 5. Κατηγορία Β, µερικώς λαξευµένη δοµή από λίθους χαµηλής αντοχής που θραύονται στο οριζόντιο επίπεδο (2 ο και 3 ο επίπεδο) [1] 6

7 Πρωτοβάθµιος και δευτεροβάθµιος έλεγχος (L Aquilla 09, Ιταλία) Πίνακας 6. Κατηγορία C, λαξευµένη δοµή από ορθογώνιους και επεξεργασµένους λίθους, ή τούβλα(2 ο και 3 ο επίπεδο) [1] Β) Οριζόντια στοιχεία και πίνακες πατωµάτων εν είναι πάντα εύκολο να εξεταστούν τα οριζόντια δοµικά στοιχεία µε απλή παρατήρηση, για αυτό προτείνεται : Συνέντευξη µε τον ιδιοκτήτη ή τοπικούς τεχνικούς Έλεγχος σε ασοβάτιστους χώρους όπως υπόγεια, αποθήκες, κλπ Έλεγχος σε προεξέχοντα δοµικά στοιχεία όπως µπαλκόνια, γείσο στέγης ή προβόλους Στο έντυπο, γίνεται διαχωρισµός µεταξύ θολωτών και επίπεδων στοιχείων. Τα θολωτά στοιχεία χωρίζονται σε : Θόλους χωρίς συνδετικές ράβδους, όπου σε περίπτωση αύξησης των κατακόρυφων φορτίων υπάρχει πιθανότητα εκτός πλαισίου κατάρρευσης Θόλους µε συνδετικές ράβδους όπου υπάρχει καλή αγκύρωση ή αντιστήριξη, τα κατακόρυφα φορτία αναλαµβάνονται επαρκώς Τα επίπεδα στοιχεία ταξινοµούνται µε βάση την εντός επιπέδου ευκαµψία τους σε : οκάρια µε εύκαµπτη πλάκα : η ευκαµψία και η µειωµένη αντοχή της κατασκευής ακόµα και αν το πάτωµα είναι καλά πακτωµένο στους τοίχους (που σπάνια συµβαίνει), δεν εγγυώνται ούτε τη συγκράτηση των τοίχων ούτε τη µεταφορά των σεισµικών φορτίων σε αυτούς. Συνεπώς αυτός ο τύπος πατώµατος µπορεί να οδηγήσει σε εκτός επιπέδου κατάρρευση των τοίχων. 7

8 Ιωαννίδης Γιώργος, Λιβιεράτος ιονύσης Σχήµα 3. Ξύλινο πάτωµα µε µονής ή διπλής διεύθυνσης δοκάρια, µε τούβλα ή ξύλινες τάβλες και µη συνεκτικά υλικά για γέµισµα κάτω από την πλάκα. [1] Σχήµα 4. Πάτωµα µε αψίδες από τούβλα ή σκυρόδεµα στηριζόµενες σε σιδερένιες δοκούς. [1] οκάρια µε µερικώς δύσκαµπτη πλάκα : Σχήµα 5. Ξύλινα πατώµατα µε κάθετα στρώµατα από τάβλες, πατώµατα από προκατασκευασµένα οπλισµένα κεραµικά δοκάρια ή από κεραµικά στηριζόµενα σε σιδερένιες δοκούς και σκυρόδεµα. [1] 8

9 Πρωτοβάθµιος και δευτεροβάθµιος έλεγχος (L Aquilla 09, Ιταλία) Η δυσκαµψία και η αντοχή αυτού του τύπου εγγυώνται ότι αν το πάτωµα είναι καλά πακτωµένο στα περιµετρικά τοιχώµατα τότε επαρκεί για να συγκρατήσει τα τοιχώµατα και να µεταφέρει τα κατακόρυφα φορτία. Εντούτοις τα δοκάρια δεν είναι αρκετά άκαµπτα και η κατανοµή των φορτίων δεν είναι ίδια σε όλα τα τοιχώµατα. οκάρια µε δύσκαµπτη πλάκα : δυσκαµψία και αντοχή ικανές να συγκρατήσουν το πλαίσιο και να µεταφέρουν ικανοποιητικά τα φορτία στο έδαφος µέσω των τοιχωµάτων. Σχήµα 6. Πατώµατα από οπλισµένο σκυρόδεµα, πατώµατα από κεραµικά, ενισχυµένα µε δοκούς από σκυρόδεµα και κάθε είδους πάτωµα µε πλάκα από σκυρόδεµα κατάλληλα πακτωµένη στα γύρω τοιχώµατα. [1] 6.2.ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Το έντυπο επιτρέπει την αναφορά σε µεµονωµένα υποστυλώµατα όταν σε λίθινο κτίριο, παρατηρηθεί η ύπαρξη κατακόρυφων στοιχείων οποιασδήποτε µορφής. Συνήθως η ύπαρξη µεµονωµένων υποστυλωµάτων και η συγκέντρωση του σεισµικού φορτίου σε αυτά αυξάνει την τρωτότητα. Μικτό (Mixed) χαρακτηρίζεται ένα κτίριο όταν τα πρόσθετα κατακόρυφα στοιχεία αναλαµβάνουν µέρος του συνολικού κατακόρυφου φορτίου. Γενικά είναι δύσκολο για τον επιβλέποντα να εντοπίσει την ύπαρξη ενισχυµένων στοιχείων σε λίθινα κτίρια και τέτοιες πληροφορίες προτιµάται να λαµβάνονται από τον ιδιοκτήτη ή ντόπιους τεχνικούς. 6.3.ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Αναφορά επίσης µπορεί να γίνει σε : Κατασκευές - πλαίσια από οπλισµένο σκυρόδεµα Κατασκευές µε διατµητικά τοιχώµατα από οπλισµένο σκυρόδεµα Μεταλλικές κατασκευές - πλαίσια Για αυτές τις κατασκευές τα πατώµατα θεωρούνται δύσκαµπτα και τυχόν ιδιαιτερότητες αναφέρονται στο ΜΕΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΣΕ ΚΑΤΟΨΗ Ή ΚΑΘ ΥΨΟΣ Ασύµµετρη κάτοψη του πλαισίου ή καθ ύψος ασυµµετρία που δηµιουργεί προβόλους και εσοχές επίσης σηµειώνεται στο έντυπο. Επιπλέον καταγράφεται τυχούσα έκκεντρη θέση του κλιµακοστασίου ή µη κανονικότητα στην κάτοψη του φέροντα οργανισµού. 9

10 Ιωαννίδης Γιώργος, Λιβιεράτος ιονύσης Σχήµα 7. Ασυµµετρία καθ ύψος και έκκεντρη θέση κλιµακοστασίου [1] 7.ΜΕΡΟΣ 4 - ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ Στο τέταρτο µέρος αξιολογείται η νέα φέρουσα ικανότητα του κτιρίου λόγω του σεισµού, διότι ο πρωτοβάθµιος έλεγχος γίνεται κάτω από χρονική πίεση και δε µπορεί να εγγυηθεί απόλυτη ασφάλεια. Ο µηχανικός κατηγοριοποιεί τα κτίρια µέσω ποιοτικών µετρήσεων. Η πρώτη κατηγορία (D1) αντιστοιχεί σε µικρές βλάβες και αστοχίες. Στην κατηγορία (D2-D3) οι βλάβες και οι αστοχίες ποικίλλουν σε βαθµό και µέγεθος, και µπορούν να οδηγήσουν σε λανθασµένα συµπεράσµατα για την φέρουσα ικανότητα του κτιρίου. Στην κατηγορία (D4- D5) οι βλάβες είναι µεγάλες και εκτεταµένες και το κτίριο κρίνεται υψηλής επικινδυνότητας. 7.1 ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Σε αυτό το σηµείο της έρευνας αξιολογούνται οι βλάβες που προκλήθηκαν από τον σεισµό ή που προϋπήρχαν. Πίνακας 7. Ταξινόµηση των βλαβών στα επιµέρους δοµικά στοιχεία και σήµανση τυχόντων προγενέστερων βλαβών. [1] Οι τέσσερις πρώτες σειρές αναφέρονται στα κύρια στοιχεία της κατασκευής. Η πέµπτη αναφέρεται σε δευτερεύοντα στοιχεία και η έκτη σε βλάβες που προϋπήρχαν του σεισµού. Το µέγεθος της βλάβης χωρίζεται στις εξής κατηγορίες: Κατηγορία 0 (Null): Ρωγµές λόγω συρρίκνωσης του κονιάµατος η λόγω βλαβών του παρελθόντος 10

11 Πρωτοβάθµιος και δευτεροβάθµιος έλεγχος (L Aquilla 09, Ιταλία) Κατηγορία D1: εν επηρεάζει την φέρουσα ικανότητα του κτιρίου και δεν επηρεάζει την ασφάλεια από πτώση δευτερευόντων στοιχείων Κατηγορία D2-D3: Οι βλάβες προκαλούν µεταβολή της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου χωρίς όµως να προκαλούν µερική κατάρρευση. Είναι πιθανή η πτώση δευτερευόντων στοιχείων. Κατηγορία D4-D5: Οι βλάβες προκαλούν µεταβολή της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου και η κατασκευή φτάνει στο όριο µερικής ή ολικής κατάρρευσης. Χαρακτηρίζεται από µεγαλύτερες βλάβες από τις προηγούµενες κατηγορίες και συµπεριλαµβάνει καταρρεύσεις Σχήµα 8. Σχήµα αναφοράς για ρωγµές σε λίθινα κτίρια [1] ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D1: ΛΙΘΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ: ΠΛΑΚΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ Στις πλάκες παρατηρούνται µικρές ρωγµές παράλληλες µε το άνοιγµα λόγω της ασυνέχειας µεταξύ των δοκαριών και των τοίχων. Αυτές οι ρωγµές δεν µειώνουν την αντοχή της κατασκευής και δεν υπάρχει µετακίνηση των δοκών στις στηρίξεις. Παρατηρούνται µικρές ρωγµές (< 1mm πλάτος) στα πρέκια, πάνω από πόρτες και παράθυρα, διαγώνιες ρωγµές σε κατακόρυφα στοιχεία, µικρές ρωγµές λόγω υπέρβασης του τοπικού ορίου αντοχής, ρωγµές λόγω διαχωρισµού των τοίχων, ρωγµές λόγω θραύσης των ξύλινων δοκών και οριζόντιες ρωγµές µεταξύ ορόφων και τοίχων ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΚΕΠΕΣ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙ ΙΑ Οι µεταλλικές και οι ξύλινες σκεπές είναι πιο εύκαµπτες από αυτές µε οπλισµένο σκυρόδεµα. Αν η οροφή είναι κατασκευασµένη µε κεραµίδια είναι εύκολο να αποκολληθούν λόγω της κατακόρυφης δόνησης. Αν αυτό το φαινόµενο είναι περιορισµένο εξασφαλίζεται η αποφυγή 11

12 Ιωαννίδης Γιώργος, Λιβιεράτος ιονύσης ατυχηµάτων. Αν είναι εκτεταµένο τότε πρέπει να ληφθούν µέτρα για την ασφάλεια του κοινού, όπως µετακίνηση των επικίνδυνων στοιχείων ή τοποθέτηση προστατευτικών κοντά στην κατασκευή ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D2-D3: ΛΙΘΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ: ΠΛΑΚΕΣ - ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ Σε αυτή την κατηγορία εµφανίζονται ρωγµές από 1-1,5cm πάνω από τις πόρτες και τα παράθυρα. Εµφανίζονται διαγώνιες ρωγµές στα δοκάρια µεγαλύτερες των 2 mm και ρωγµές λόγω υπέρβασης του ορίου θραύσης, δηλαδή όσο χειρότερη είναι από ποιοτικής απόψεως η σύνθεση του κονιάµατος, ο κίνδυνος αυξάνεται. Ακόµα κάθετες ρωγµές 2-5 mm στις γωνίες των τοίχων όπου µπορεί να συµβεί και τοπικός διαχωρισµός µεταξύ των τοίχων. Ρωγµές στα άκρα της τοιχοποιίας µπορούν να οδηγήσουν σε αποκόλληση ακραίων τµηµάτων ενώ πιθανή αστοχία της τοιχοποιίας ή των δοκών µπορεί να οδηγήσει σε διαχωρισµό των πλακών από τον φέροντα οργανισµό του κτιρίου. Σχήµα 8. Κατακόρυφες ρωγµές και διαχωρισµός από το διπλανό κτίριο, διαγώνιες και οριζόντιες ρωγµές στο επίπεδο του ορόφου, µερική κατάρρευση της στέγης και των τοίχων της. Βαθµός βλάβης: D2-D3 στα κατακόρυφα στοιχεία των κάτω ορόφων, D4-D5 στους πάνω ορόφους και τη σκεπή. [1] 12

13 Πρωτοβάθµιος και δευτεροβάθµιος έλεγχος (L Aquilla 09, Ιταλία) Σχήµα 9. ιαχωρισµός ξύλινου πατώµατος από την τοιχοποιία. Βαθµός βλάβης : D2-D3 [1] ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΚΕΠΕΣ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙ ΙΑ Ότι αναφέρθηκε στην κατηγορία D1 ισχύει και εδώ. Στην κατηγορία αυτή εµφανίζονται βλάβες στις δευτερεύουσες δοκούς και σηµαντικές µετακινήσεις στις στηρίξεις των δοκών, τοπικές αστοχίες των δευτερευουσών δοκών καθώς και πτώση µέρους των κεραµιδιών(20% περίπου).ο κίνδυνος κατάρρευσης εκτιµάται υψηλός καθιστώντας έτσι αναγκαία την λήψη µέτρων ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D4-D5: ΛΙΘΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ: ΠΛΑΚΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ Στην κατηγορία D4-D5 ταξινοµούνται βλάβες στα δοµικά στοιχεία εκτενέστερες από την προηγούµενη κατηγορία. Περιλαµβάνει αποκολλήσεις ενός σηµαντικού µέρους των στοιχείων της κατασκευής, τοπική κατάρρευση της φέρουσας τοιχοποιίας ή γωνιακών τµηµάτων των τοίχων, εκτεταµένες διαγώνιες ρωγµές και επικίνδυνη µετακίνηση του ορόφου. Επίσης εµπεριέχει µερικές καταρρεύσεις ορόφων, σκεπών και θόλων µέχρι και ολοκληρωτική κατάρρευση του κτιρίου. Σχήµα 10. ιαγώνιες ρωγµές µεγάλους πλάτους, Βαθµός βλάβης: D4 [1] 13

14 Ιωαννίδης Γιώργος, Λιβιεράτος ιονύσης Σχήµα 11. Βλάβη στο ταβάνι λόγω διαχωρισµού τειχοποιίας και συνεπώς απώλειας στήριξης. Βαθµός βλάβης: D4 στο ταβάνι και στην τοιχοποιία [1] ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D1: ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ: ΟΚΟΙ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ Εδώ παρατηρούµε ρωγµές περίπου 1 mm κάθετες στον άξονα της δοκού που ξεπερνούν τα όρια του ευρωκώδικα χωρίς όµως να ξεπερνιέται το όριο διαρροής του χάλυβα. Επίσης σε ρωγµές εκτεθειµένες για πολύ καιρό σε έντονα διαβρωτικό περιβάλλον είναι πιθανό ο χάλυβας να έχει διαβρωθεί, οπότε θα έχει µειωθεί η αντοχή του και αυτό πρέπει να σηµειωθεί στο έντυπο. Στην κατηγορία D1 το πλάτος των ρωγµών στον άξονα του υποστυλώµατος είναι µικρότερο από ότι στις δοκούς, λόγω των τάσεων που αναπτύσσονται στις κολόνες οι οποίες τείνουν να κλείσουν τις ρωγµές. Εάν παρατηρηθεί αποκόλληση της επικάλυψης του σκυροδέµατος λογικά οφείλεται στην οξείδωση του οπλισµού ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΠΛΑΚΕΣ Σε αυτό το επίπεδο βλαβών παρατηρείται διαχωρισµός µεταξύ της τοιχοποιίας και της κατασκευής περίπου 2 mm, λόγω των οριζόντιων µετακινήσεων, οι οποίες είναι γενικά αποδεκτές. Επίσης µπορεί να εµφανιστούν διαγώνιες ρωγµές µικρότερες από 1 mm, οι οποίες αποδεικνύουν ότι η τοιχοποιία συνεισφέρει στη συνολική φέρουσα ικανότητα του κτιρίου απορροφώντας µέρος της σεισµικής ενέργειας. Σε αυτή την κατηγορία παρατηρούµε ρωγµές παράλληλες µε τις δοκούς. Εάν οι ρωγµές δεν έχουν φτάσει στην άκρη της πλάκας τότε η συνέχεια της πλάκας εξασφαλίζεται, και το στατικό σύστηµα δεν µεταβάλλεται. Σε αντίθετη περίπτωση η συνέχεια είναι πιθανό να έχει χαθεί οπότε πρέπει να εκτιµηθεί η ανάγκη για υποστύλωση ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D2-D3: ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ: ΟΚΟΙ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ Στην κατηγορία D2 οι ρωγµές είναι λίγο µεγαλύτερες από την προηγούµενη κατηγορία και οι βλάβες που παρατηρούνται οδηγούν σε παρόµοια συµπεράσµατα χωρίς να δηµιουργούνται 14

15 Πρωτοβάθµιος και δευτεροβάθµιος έλεγχος (L Aquilla 09, Ιταλία) προβλήµατα για την ασφάλεια της κατασκευής. Στην κατηγορία D3 από τις αυξηµένες ρωγµές συµπεραίνεται ότι ο χάλυβας θα έχει διαρρεύσει, θα υπάρχει απώλεια συνάφειας µεταξύ σκυροδέµατος και χάλυβα και πιθανώς φαινόµενα λυγισµού. Γενικά αν παρατηρηθούν ρωγµές κάθετες στον άξονα της δοκού (πλάτους µερικών mm) και συγχρόνως απουσία ρωγµών παράλληλων στον άξονα του υποστυλώµατος συµπεραίνεται ότι ο ικανοτικός σχεδιασµός ήταν επιτυχής οπότε η κατασκευή µπορεί να λειτουργήσει µε ασφάλεια σε περίπτωση µετασεισµών ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΠΛΑΚΕΣ Στη κατηγορία D2- D3 η αστοχία της τοιχοποιίας οφείλεται στον διαχωρισµό της από την κατασκευή (2-5 mm), σε διαγώνιες ρωγµές ή µετατοπίσεις κάποιων mm. Επίσης είναι πιθανό να παρατηρηθεί θρυµµατισµένο υλικό ή ακόµα και περιορισµένες τοπικές καταρρεύσεις. Όλες αυτές οι βλάβες υποδηλώνουν την συµµετοχή της τοιχοποιίας στην απόκριση της κατασκευής κατά τον σεισµό. εδοµένου του γεγονότος ότι έχουν προκληθεί τέτοιες βλάβες, σε περίπτωση κάποιου µετασεισµού η τοιχοποιία δεν θα µπορέσει να συνεισφέρει στην φέρουσα ικανότητα της κατασκευής. Γενικά οι πλάκες οπλισµένου σκυροδέµατος παθαίνουν βλάβες µε τον ίδιο τρόπο όπως περιγράφηκε στην προηγούµενη κατηγορία ΣΚΑΛΕΣ Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις σκάλες και στη σύνδεση µεταξύ πλαισίου και στοιχείων της σκάλας διότι είναι πιθανή η δηµιουργία κοντών υποστυλωµάτων. Τα κοντά υποστυλώµατα επιδεικνύουν λιγότερο όλκιµη συµπεριφορά και µερικές φορές ψαθυρή σε σχέση µε τα κανονικά υποστυλώµατα. Οπότε µε τέτοιες βλάβες η σκάλα χάνει την λειτουργικότητα της και ο κίνδυνος κατάρρευσης είναι µεγάλος, εκτός αν ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα υποστήριξης. Σχήµα 12. ιαρροή λόγω διάτµησης και αξονικής δύναµης σε κοντό υποστύλωµα. Βαθµός βλάβης: D3 προς D4 [1] 15

16 Ιωαννίδης Γιώργος, Λιβιεράτος ιονύσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D4-D5: ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Στην κατηγορία D4-D5 παρατηρούνται βλάβες πιο σοβαρές από ότι στην κατηγορία D2- D3, ρωγµές στις δοκούς µεγαλύτερες των 5 mm και στα υποστυλώµατα µεγαλύτερες των 3 mm. Ακόµα παρατηρείται θρυµµατισµός της επικάλυψης του σκυροδέµατος και οι ρωγµές ενδέχεται να έχουν επηρεάσει τον πυρήνα των στοιχείων. Επίσης διαπιστώνεται λυγισµός του οπλισµού των υποστυλωµάτων, διαχωρισµός µεταξύ φέρουσας κατασκευής, πλακών και σκεπής, πλήρης κατάρρευση της τοιχοποιίας, τοπική κατάρρευση στοιχείων της κατασκευής και ολική κατάρρευση. Σχήµα 13. Κατάρρευση λόγω µαλακού ορόφου στο ισόγειο. Βαθµός βλάβης: D5 [1] 8. ΜΕΡΟΣ 5. ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΜΗ ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ Οι βλάβες στα µη δοµικά στοιχεία της κατασκευής είναι σηµαντικό να καταγραφούν έτσι ώστε να εκτιµηθεί αν η κατασκευή µπορεί να χρησιµοποιηθεί και να εκτιµηθεί το κόστος επισκευής. Συνηθισµένες βλάβες των µη δοµικών στοιχείων αφορούν το κονίαµα, την επικάλυψη, τα µη δοµικά στοιχεία της σκεπής, το γείσο της στέγης, και τα στηθαία Ακόµα πρέπει να εκτιµηθούν οι βλάβες στο ηλεκτρολογικό και υδραυλικό σύστηµα. Αν ο κίνδυνος για το κοινό είναι µεγάλος πρέπει να απαγορευτεί η χρήση τους και να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα. 16

17 Πρωτοβάθµιος και δευτεροβάθµιος έλεγχος (L Aquilla 09, Ιταλία) 9. ΜΕΡΟΣ 8 - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Πίνακας 8. Μέρος 8 του εντύπου αυτοψίας.[1] Το όγδοο µέρος αφορά τη διαβάθµιση της καταλληλότητας για χρήση και στη λήψη προσωρινών µέτρων. Χωρίζεται σε τέσσερα τµήµατα : 1. Εκτίµηση επικινδυνότητας 2. Κατάταξη βάσει της καταλληλότητας για χρήση 3. Προσωρινά µέτρα 4. Ακατάλληλα για χρήση τµήµατα του κτιρίου, αριθµός οικογενειών και ατόµων που µένουν άστεγα 9.1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Τα στοιχεία από τα προηγούµενα µέρη συνοψίζονται στον Πίνακα 9. Στην περίπτωση που όλες οι κατηγορίες επικινδυνότητας είναι χαµηλές, το κτίριο κρίνεται κατάλληλο για χρήση, ενώ αν τουλάχιστον µία είναι υψηλή, κρίνεται ακατάλληλο. Ωστόσο, όταν η επικινδυνότητα µπορεί να µειωθεί µε τη λήψη προσωρινών µέτρων, το κτίριο µπορεί να κριθεί κατάλληλο. Πίνακας 9. Εκτίµηση επικινδυνότητας του Μέρους 8 [1] 17

18 Ιωαννίδης Γιώργος, Λιβιεράτος ιονύσης 9.2. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ Πίνακας 10. Κατάταξη βάσει της καταλληλότητας για χρήση του Μέρους 8[1] Η καταλληλότητα για χρήση κατηγοριοποιείται ως εξής : Α.Κατάλληλο κτίριο : όλα τα µέρη του µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε ασφάλεια από τους κατοίκους χωρίς τη λήψη µέτρων, παρά την ύπαρξη µερικών βλαβών Β.Προσωρινά ακατάλληλο κτίριο, αλλά κατάλληλο µετά τη λήψη προσωρινών µέτρων C.Μερικώς ακατάλληλο κτίριο : οι βλάβες σε τµήµατα του κτιρίου µπορούν να θεωρηθούν επικίνδυνες αρκετά ώστε να στοιχειοθετούν ακατάλληλο κτίριο αλλά ακόµα και σε περίπτωση που οι συγκεκριµένες βλάβες επιδεινωθούν δεν καθιστούν και άλλα τµήµατα του κτιρίου επικίνδυνα D.Προσωρινά ακατάλληλο κτίριο µε ανάγκη για πιο λεπτοµερή έλεγχο από πιο εξειδικευµένους τεχνικούς. Ε,F.Ακατάλληλο κτίριο : δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ακόµα και µετά τη λήψη άµεσων µέτρων ή η επισκευή του απαιτεί πολύ χρόνο και κόστος. 9.3 ΆΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Οι πιο συνήθεις επεµβάσεις υποδεικνύονται στο έντυπο όµως επιτρέπεται και η πρόταση άλλων από τον ελέγχοντα. Οι άµεσες - προσωρινές επεµβάσεις οµαδοποιούνται σε πέντε βασικές κατηγορίες : α) Άρση επικινδυνοτήτων µε την αποµάκρυνση επικίνδυνων υλικών ή τµηµάτων όπως σοβάδων, γύψινων κλπ, πλακιδίων, καµινάδων, στηθαίων ή γείσων. β) Μικρές επιδιορθώσεις συχνά σε διαχωριστικά πλήρωσης και σε στέγες. γ) Υποστύλωση, για παράδειγµα σε κλιµακοστάσιο. δ) Περίσφιξη τόσο για περιορισµό της επιδείνωσης τοπικών αστοχιών όσο και για επαναφορά της συνέχεια των φερόντων στοιχείων της κατασκευής. ε) Επισκευή δικτύων (ύδρευσης, ηλεκτρισµού, αποχέτευσης κλπ ) ώστε να διασφαλίζεται η κατοικισιµότητα του κτιρίου. 10. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] Field Manual for post-earthquake damage and safety assessment and short term countermeasures (AeDes), European Communities

19 Πρωτοβάθµιος και δευτεροβάθµιος έλεγχος (L Aquilla 09, Ιταλία) [2] New Zealand National Society for Earthquake Engineering, POST EARTHQUAKE BUILDING SAFETY EVALUATION PROCEDURES, Preparedness Checklist and Response Plan for Territorial Authorities [3] Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε, Οργανισµός Αντισεισµικού Σχεδιασµού και Προστασίας, «Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός 2000 (Ε.Α.Κ. 200)», Αθήνα 2000, σελ 75 [4] Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε, Οργανισµός Αντισεισµικού Σχεδιασµού και Προστασίας, «Οδηγίες και Έντυπα για τη ιενέργεια Άµεσου Πρωτοβάθµιου Μετασεισµικού Ελέγχου Καταλληλότητας των Κτιρίων για Χρήση», Αθήνα

20 Ιωαννίδης Γιώργος, Λιβιεράτος ιονύσης 20

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Επισκευές δοκών και πλακών Ελαφρές βλάβες -> Ενέσεις κόλλας και επισκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαδοχικές φάσεις όλων των οικοδομικών εργασιών που συνιστούν το φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας πολυώροφης κατασκευής

Οι διαδοχικές φάσεις όλων των οικοδομικών εργασιών που συνιστούν το φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας πολυώροφης κατασκευής Οι διαδοχικές φάσεις όλων των οικοδομικών εργασιών που συνιστούν το φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας πολυώροφης κατασκευής Φάσεις κατασκευής κτιριακού έργου 1. Καθαρισμός του οικοπέδου από δένδρα, βράχους,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΑ Το αρχιτεκτονικό σχέδιο κάθε κατασκευής είναι από τα πρώτα και σημαντικότερα στάδια μιας κατασκευής. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πρέπει να ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες και διδάγματα από τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 2014. Συμπεριφορά Ιστορικών Κτιρίων και Μνημείων

Εμπειρίες και διδάγματα από τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 2014. Συμπεριφορά Ιστορικών Κτιρίων και Μνημείων ΗΜΕΡΙΔΑ, Θεσσαλονίκη 2/7/2014 Εμπειρίες και διδάγματα από τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 2014 Συμπεριφορά Ιστορικών Κτιρίων και Μνημείων Σαλονικιός Θωμάς, Κύριος Ερευνητής, Μονάδα Έρευνας ΙΤΣΑΚ, ΟΑΣΠ Λεκίδης

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Συμπεριφορά Κτιριακών Κατασκευών σε Σεισμική Δράση www.oasp.gr Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Μετά την εκδήλωση ενός καταστροφικού σεισμού Κλιμάκια μηχανικών των

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Τεκμηρίωση Βλαβών περιλαμβάνει : Αποτύπωση φερόντων στοιχείων κατασκευής. Πιθανές επεμβάσεις λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής κτιρίων από τοιχοποιία την καθιστούν δύσκολη. Αναζήτηση αρχικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Τυπικοί βαθμοί βλάβης Σε κατασκευές µε µικρές βλάβες τοπικού χαρακτήρα, η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Πρωτοβάθμιος και Δευτεροβάθμιος Μετασεισμικός Έλεγχος Κτηρίων ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΟΥΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΟΣΧΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζεται το θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί? Τι είναι σεισμός? Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα Πού γίνονται σεισμοί? h

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ) Μ.Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός. ιδάσκουσα Παν. Θεσσαλίας.. Παπαλοϊζου

Διαβάστε περισσότερα

2.6.2 Ελάχιστες αποστάσεις ράβδων οπλισµού

2.6.2 Ελάχιστες αποστάσεις ράβδων οπλισµού Η Τέχνη της Κατασκευής και η Μελέτη Εφαρµογής 2.6.2 Ελάχιστες αποστάσεις ράβδων οπλισµού Οι ράβδοι οπλισµού πρέπει να έχουν η µία από την άλλη τέτοιες αποστάσεις, ώστε να περνά ανάµεσά τους και το µεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων σε παραδοσιακές και ιστορικές κατασκευές Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr ΑΙΓΙΟ - ΕΡΑΤΕΙΝΗ 1995 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίµηση σεισµικής ικανότητας κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος µε τη µέθοδο της ασαφούς λογικής

Αποτίµηση σεισµικής ικανότητας κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος µε τη µέθοδο της ασαφούς λογικής Αποτίµηση σεισµικής ικανότητας κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος µε τη µέθοδο της ασαφούς λογικής Α.. Μαντάς Φοιτητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών Σ.Η. ρίτσος Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέες Κατασκευές ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Κέρκυρα, 16/11/2012 1 1995 Νέος Ελληνικός Κανονισµός ΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ α. Αρχειακή έρευνα β. Βιβλιογραφική έρευνα γ. Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών Τ Ε Ε Τ Κ Μ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2/7/2014 ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2014 Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Προσεισμικού Ελέγχου

Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Προσεισμικού Ελέγχου Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Προσεισμικού Ελέγχου Το Δελτίο Προσεισμικού Ελέγχου αποτελείται από ένα φύλλο που συμπληρώνεται και στις δύο όψεις. Τα στοιχεία του Δελτίου κατανέμονται σε 5 Ενότητες. Η συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης

Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά και Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Συνάντηση Εργασίας (workshop)

Διαβάστε περισσότερα

5 Παραδείγματα που απεικονίζουν την κατάταξη των βλαβών στους κτιριακούς τύπους

5 Παραδείγματα που απεικονίζουν την κατάταξη των βλαβών στους κτιριακούς τύπους 5 Παραδείγματα που απεικονίζουν την κατάταξη των βλαβών στους κτιριακούς τύπους Τα παραδείγματα βλαβών από σεισμούς σε κτίρια κατατάσσονται με βάση τους διαφορετικούς τύπους κατασκευών (βλ. τον Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ. ο ΕΠΙΠΕΔΟ: ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ. Σχέση με τη Συνολική Δόμηση Τα Κτίρια που (από το 2 ο Επίπεδο Ελέγχου) Προέκυψε ότι

Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ. ο ΕΠΙΠΕΔΟ: ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ. Σχέση με τη Συνολική Δόμηση Τα Κτίρια που (από το 2 ο Επίπεδο Ελέγχου) Προέκυψε ότι ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΤΥΚ Το Ανέφικτο του Ακριβούς Ελέγχου Όλων των Κτιρίων Αντικαθίσταται με μία Εφικτή Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέος Ελληνικός Κανονισµός. Νέες Κατασκευές. Αυξηµένες Σεισµικές Δράσεις:

Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέος Ελληνικός Κανονισµός. Νέες Κατασκευές. Αυξηµένες Σεισµικές Δράσεις: Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ ΕΑΚ Σ 2000 Ο Σ ΕΚΩΣ 2000 Στέφανος Δρίτσος Αυξηµένες Σεισµικές Δράσεις: ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Κέρκυρα, 16/11/2012 1 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ Εφαρμογή της μεθόδου Pushover κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. για τη διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων σε υφιστάμενο κτίριο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία εξαρτάται κυρίως από την ύπαρξη ή όχι οριζόντιου διαφράγματος. Σε κτίρια από φέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ξύλινες Kατασκευές και Σεισμοί

Ξύλινες Kατασκευές και Σεισμοί Ξύλινες Kατασκευές και Σεισμοί Aρης B. Aβδελάς Αναπληρωτής Kαθηγητής Eργ.. MεταλλικώνM Kατασκευών Tμήμα Πολιτικών Mηχανικών A.Π.Θ. Aντικείμενο Να δοθούν οδηγίες για το σχεδιασμό ξύλινων περιοχές κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

Ακρόπολη 447 π.χ. Παλάτι του Μίνωα (Κνωσός) Πύλη των λεόντων (Μυκήνες) Κατασκευασμένη από πεντελικό μάρμαρο και ασβεστόλιθο.

Ακρόπολη 447 π.χ. Παλάτι του Μίνωα (Κνωσός) Πύλη των λεόντων (Μυκήνες) Κατασκευασμένη από πεντελικό μάρμαρο και ασβεστόλιθο. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ το αρχαιότερο δομικό υλικό 1) Σύγχρονα υλικά (σκυρόδεμα και χάλυβας) περιόρισαν τη χρήση της. 2) Η τρωτότητα της υπό σεισμικές δυνάμεις κατέστησαν ακατάλληλη ως δομικό σύστημα. την Σήμερα η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα στοιχεία θεμελίωσης είναι τα σημαντικότερα από πλευράς ασφάλειας στοιχεία του δομικού συστήματος. Τυχούσα αστοχία

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεισµός της Αϊτής 2010 Haiti earthquake (In Greek Language)

Ο σεισµός της Αϊτής 2010 Haiti earthquake (In Greek Language) Geotechnical & Structural Engineering Services A Partnership for Civil Engineering Works www.geostatic.eu info@geostatic.eu Dr Constantine Sachpazis Civil & Geotechnical Engineer, Member of I.C.E. B.Eng,

Διαβάστε περισσότερα

Software - Support - Seminars

Software - Support - Seminars Αναπτύχθηκε στο Ευρωπαϊκό κέντρο ερευνών Το 3MURI αναπτύχθηκε από ομάδα καθηγητών του πανεπιστημίου της Γένοβα & ερευνητών από το ευρωπαϊκό κέντρο ερευνών με σκοπό να αποτελέσει ένα καινοτόμο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΑΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΑΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΑΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ 07.09.1999 Λ. Βασιλειάδης, ρ. Πολ. Μηχ., Επίκ. Καθηγητής ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ fax: 210-5192326 e-mail: dypm@dei.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ - 40903 ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το είδος της επέμβασης εξαρτάται από : Τη δομική συμπεριφορά της επέμβασης Την απαίτηση ή όχι για αντιστρεψιμότητα Την απαίτηση δυνατότητα να διατηρηθ

Το είδος της επέμβασης εξαρτάται από : Τη δομική συμπεριφορά της επέμβασης Την απαίτηση ή όχι για αντιστρεψιμότητα Την απαίτηση δυνατότητα να διατηρηθ Επισκευή : επαναφορά κτιρίου στην αρχική του κατάσταση. Απαιτείται : 1) εντοπισμός βλαβών αιτιών και άρση αυτών 2) αποκατάσταση της προηγούμενης κατάστασης και ενίσχυση αν απαιτείται. Ενίσχυση : αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ περιλαµβάνει: Εισαγωγή Σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Στέφανος ρίτσος. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών. ΤΕΕ υτικής Ελλάδος, ΕΠΑΝΤΥΚ, Πάτρα 19/12/07

ΤΑΧΥΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Στέφανος ρίτσος. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών. ΤΕΕ υτικής Ελλάδος, ΕΠΑΝΤΥΚ, Πάτρα 19/12/07 ΤΑΧΥΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Στέφανος ρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών ΤΕΕ υτικής Ελλάδος, ΕΠΑΝΤΥΚ, Πάτρα 19/12/07 1 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέες Κατασκευές 1995 Νέος Ελληνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΕΡΟΥΣΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΕΡΟΥΣΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΕΡΟΥΣΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ Μ. Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός Μ. ιασάκου Χηµικός Μηχανικός Γ. Παναγιώκας Γεωλόγος ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η φέρουσα οπλισµένη τοιχοποιία µε λιθοσώµατα σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΜΗ ΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (Σηµειώσατε τις αρνητικές απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήµατα) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΙΧΟΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ Α1 Εξωτερικοί Τοίχοι Πλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ. Αρχ. Ολυμπία

ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ. Αρχ. Ολυμπία ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Αρχ. Ολυμπία TO ΠΑΛΑΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Είναι το πρώτο Μουσείο της Ελλάδος και πιθανότατα και στη Μεσόγειο το οποίο κτίστηκε δίπλα στο χώρο των ανασκαφών, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ. 2003 Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΜΕ pushover ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωση Δελτίου Καταγραφής του Κτιριακού Αποθέματος

Συμπλήρωση Δελτίου Καταγραφής του Κτιριακού Αποθέματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Συμπλήρωση Δελτίου Καταγραφής του Κτιριακού Αποθέματος Πριν την έξοδο στο πεδίο Προετοιμασία σκαριφήματος

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ Κ. ΣΠΥΡΑΚΟΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π. Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - Ι

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - Ι Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της μελέτης απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗ ΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗ ΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗ ΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Το παρόν τεύχος,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ.

2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Εργασία Νο 12 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΜΠΑΔΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Περίληψη Στην εργασία επιχειρείται μια απόπειρα μεθοδολογικής αντιμετώπισης της αποκατάστασης κτιρίων, που έχουν υποστεί βλάβες. Αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

Σεισµική συµπεριφορά του δοµικού συστήµατος στον ιστορικό οικισµό της πόλης της Λευκάδας

Σεισµική συµπεριφορά του δοµικού συστήµατος στον ιστορικό οικισµό της πόλης της Λευκάδας Σεισµική συµπεριφορά του δοµικού συστήµατος στον ιστορικό οικισµό της πόλης της Λευκάδας Π.Τουλιάτος Καθηγητής. Σχολή Αρχιτεκτόνων, ΕΜΠ Ε.Βιντζηλαίου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554 ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554 Προσομοίωση του κτιρίου στο πρόγραμμα ΧΩΡΙΣ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ Παράμετροι - Χαρακτηριστικά Στάθμη Επιτελεστικότητας Β Ζώνη Σεισμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΑ ΡΩΓΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΑΙΤΙΑ ΡΩΓΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 7ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών -01», Μάρτιος 2001 ΑΙΤΙΑ ΡΩΓΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Εργασία Νο 4 Ε. ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΥ Σ. ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα επιχειρηθεί να γίνει μία συστηματική

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς

Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 3DR Engineering Software Ltd. Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς Απρίλιος 2014 3DR Προγράμματα Μηχανικού Λ. Κηφισίας 340, 15233 Χαλάνδρι, Αθήνα Copyright 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου

ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου 2 TOE Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων Περίληψη: Το TOE αποτελεί ένα εργαλείο τακτοποίησης των αυθαιρέτων και πραγµατοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (Ι.Ο.Π. ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΘ. Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ [ ttriant@upatras.gr ] ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ταξινόμηση των δεικτών βλάβης για κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός της μελέτης Παρουσίαση της μελέτης A. Έλεγχος για «απλά» κτίρια από τοιχοποιία B. Στατική επίλυση φέρουσας τοιχοποιίας C. Στατική

Διαβάστε περισσότερα

Ασύνδετοι τοίχοι. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων & διάφραγμα στη στέψη τοίχων

Ασύνδετοι τοίχοι. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων & διάφραγμα στη στέψη τοίχων ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ Οι σεισμικές δυνάμεις ασκούνται στο κτίριο κατά τις 2 οριζόντιες διευθύνσεις. Για ένα τοίχο η μία δύναμη είναι παράλληλη στο επίπεδό του (εντός επιπέδου) και η άλλη κάθετη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΝΔΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΝΔΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΝΔΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ Περίληψη Ο μηχανικός καλείται συχνά να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα που παρουσιάζουν βλάβες και

Διαβάστε περισσότερα

3. ΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ - 25 -

3. ΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ - 25 - 3. ΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ - 25 - 3.1 ΑΣΒΕΣΤΗΣ Πρόκειται για λιθόκτιστο κεραµοσκεπές κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το 1959. Αποτελείται από τρεις χώρους, από τους οποίους ο µεγαλύτερος χρησιµοποιούνταν ως αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜA

ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜA ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜA ΧΑΣΑΠΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ Περίληψη Στην εργασία επιχειρείται μια αναλυτική παρουσίαση ταξινομήσεως βλαβών από σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή του Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας και της Σεισμικής Τράπεζας στην Αντισεισμική Προστασία

Συμβολή του Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας και της Σεισμικής Τράπεζας στην Αντισεισμική Προστασία Συμβολή του Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας και της Σεισμικής Τράπεζας στην Αντισεισμική Προστασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Το Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας της Σχολής Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Ευρωκώδικας 8: Κεφάλαιο 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Θ. Σαλονικιός, Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών ΟΜΗ ΤΟΥ EN 1998-1:2004 1:2004 1. Γενικά 2. Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευές Unit 8 από φέρουσα τοιχοποιία. Λυμένα παραδείγματα. Μαραγκός Ν. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc. Παράδειγμα 3:

Κατασκευές Unit 8 από φέρουσα τοιχοποιία. Λυμένα παραδείγματα. Μαραγκός Ν. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc. Παράδειγμα 3: Παράδειγμα 3: Εξετάζεται η κατασκευή διώροφης (ισόγειο και όροφος) κατοικίας με δάπεδα από οπλισμένο σκυρόδεμα και πεσσούς από οπτοπλινθοδομή (βλ. Σχ. επόμενης διαφάνειας). Το ύψος των ορόφων είναι 3 m.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ Αποτίμηση Υπάρχουσας Ισόγειας Κατοικίας μετά Τμήματος Υπογείου, για Μελλοντική Προσθήκη ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ο/Σ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ο/Σ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Παραµετρική Αποτίµηση Κτιρίου Ο/Σ µε Ελαστικές Μεθόδους Ανάλυσης µε Βάση Στάθµη Επιτελεστικότητας, Στάθµη Αξιοπιστίας εδοµένων και Βλαβών κατά ΚΑΝΕΠΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ο/Σ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m μέσα στο επίπεδο του πλαισίου, 0.4m κάθετα σ αυτό. Τα γωνιακά υποστυλώματα είναι διατομής 0.4x0.4m. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύµµικτες πλάκες ονοµάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούντα από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο σκυρόδεµα. Η σύµµικτη µέθοδος κατασκευής πλακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ Ο ΗΓΟΣ. για τη ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. που αφορούν την ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. (από Σκυρόδεµα ή Τοιχοποιία) µετά από

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ Ο ΗΓΟΣ. για τη ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. που αφορούν την ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. (από Σκυρόδεµα ή Τοιχοποιία) µετά από ΤΕΕ / Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ Ο ΗΓΟΣ για τη ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ που αφορούν την ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (από Σκυρόδεµα ή Τοιχοποιία) µετά από ΠΥΡΚΑΓΙΑ Αύγουστος

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Μάθημα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΘΕΚΛΑ ΘΩΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Άμεση και προσωρινή στέγαση πληγέντων Σεισμός Ευπαθή στοιχεία: πληθυσμός,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ: Ελεγχος Σεισµικής Τρωτότητας Κτιρίων σε 1 ο, 2 ο και 3 ο Επίπεδο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΛΕΟΝ

ΣΤΟΧΟΣ: Ελεγχος Σεισµικής Τρωτότητας Κτιρίων σε 1 ο, 2 ο και 3 ο Επίπεδο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΛΕΟΝ Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών ΣΤΟΧΟΣ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Ελεγχος Σεισµικής Τρωτότητας Κτιρίων σε ο, ο και 3 ο Επίπεδο καθ.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Εξέλιξη των Κανονισμών 1959 Κανονισμός Έργων από Σκυρόδεμα και Αντισεισμικός Κανονισμός (ΒΔ 59) Επιτρεπόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Λευκάδα Ηλεία. Ηµερίδα. ικανότητας οικοδοµικών κατασκευών

Λευκάδα Ηλεία. Ηµερίδα. ικανότητας οικοδοµικών κατασκευών ΤΕΕ-Θράκης Εργαστήρια Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, Δοµικών Υλικών και Οικοδοµικής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ Ηµερίδα Σεισµική αποτίµηση και αναβάθµιση της φέρουσας ικανότητας οικοδοµικών κατασκευών Προσεισµικός

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 02.11.2005 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 199211 : Καθιζήσεις Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής Κτήρια από Δομικό Χάλυβα: Τη τελευταία δεκαετία ο δομικός χάλυβας έχει κυρι αρχήσει στο χώρο των κατασκευών: Τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από Δομικό Χάλυβα ήταν κτήρια με βιομηχανική χρήση. Τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ. καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πατρών

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ. καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πατρών Ημερίδα: Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Κτίρια από Οπλισμένο Σκυρόδεμα & Τοιχοποιίες ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ, ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8-3, ΤΟΝ ΚΑΝ.ΕΠΕ., ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΔΕΤ καθ.

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΧΕΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Περίληψη Τα τελευταία χρόνια σε πολλές χώρες όπου υπάρχει μεγάλος σεισμικός κίνδυνος εφαρμόζεται ο προσεισμικός έλεγχος κτιρίων, με σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

Η αντισεισμική δόμηση των κτιρίων αποτελεί αναμφισβήτητα τον κύριο και καθοριστικό παράγοντα για την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου.

Η αντισεισμική δόμηση των κτιρίων αποτελεί αναμφισβήτητα τον κύριο και καθοριστικό παράγοντα για την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αντισεισμική δόμηση των κτιρίων αποτελεί αναμφισβήτητα τον κύριο και καθοριστικό παράγοντα για την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου. Στη χώρα μας, η οποία παρουσιάζει την υψηλότερη σεισμική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Υφιστάμενες Κατασκευές με βάση τον ΕC8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Υφιστάμενες Κατασκευές με βάση τον ΕC8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Υφιστάμενες Κατασκευές με βάση τον ΕC8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ EC8-μέρος 3 Αποτίμηση με βάση την Επιτελεστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Παράµετροι τρωτότητας και κόστους αποκατάστασης σε κατασκευές µε βλάβες από το σεισµό της Αθήνας της 7 ης

Παράµετροι τρωτότητας και κόστους αποκατάστασης σε κατασκευές µε βλάβες από το σεισµό της Αθήνας της 7 ης Παράµετροι τρωτότητας και κόστους αποκατάστασης σε κατασκευές µε βλάβες από το σεισµό της Αθήνας της 7 ης - 9-1999 Α.Ι. Καραµπίνης ρ πολιτικός µηχανικός. Καθηγητής ΠΘ*, karabin@civil.duth.gr. Α.. Μπαλτζοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα «ΤΕΧΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»

Ηµερίδα «ΤΕΧΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ηµερίδα «ΤΕΧΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» ACE-Hellas A.E. SCADA PRO Νέα εδοµένα Παναγιώτης Γκιόκας Πολιτικός Μηχανικός Το SCADA Pro περιλαµβάνει την δυνατότητα αυτόµατης δηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα