Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων & Τίτλων Σπουδών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων & Τίτλων Σπουδών"

Transcript

1 1 Θεματικός Φάκελος # 02 / Απρίλιος 2011 Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων & Τίτλων Σπουδών Εισαγωγικό κείμενο - Επιμέλεια: Δήμητρα Γεωργαράκη Πτυχιούχος Νομικής Δ.Π.Θ., Δόκιμη Ερευνήτρια Κ.Ε.ΔΙΑ. Οι θεματικοί φάκελοι περιέχουν κατάλογο με κανονιστικές και προπαρασκευαστικές πράξεις, νομολογία και κοινοβουλευτικές ερωτήσεις για συγκεκριμένο τομέα ευρωπαϊκής δραστηριότητας. Ο κατάλογος δεν είναι πλήρης, αλλά περιλαμβάνει τις σημαντικότερες από τις ισχύουσες πράξεις για το υπό εξέταση θέμα. Είναι γνωστό ότι ένας από τους πρωταρχικούς σκοπούς της Κοινότητας είναι η εξάλειψη των εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και των υπηρεσιών μεταξύ των κρατών μελών. Ειδικότερα για τους υπηκόους των κρατών μελών, συνεπάγεται ιδίως την ευχέρεια να εξασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί, σε κράτος μέλος άλλο εκτός από εκείνο στο οποίο απέκτησαν τα επαγγελματικά τους προσόντα, όμως για πολλούς επαγγελματίες, μηχανικούς αρχιτέκτονες, λογιστές και γιατρούς, τα εμπόδια παραμένουν μεγάλα. Τα πτυχία τους, οι προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος, ή η πιστοποίηση επαγγελματικής εμπειρίας εξακολουθούν να διαφέρουν σημαντικά, με προφανώς δυσάρεστες συνέπειες για όλους.

2 2 Έτσι, σύμφωνα με την Οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21 ης Δεκεμβρίου 1988, ως «δίπλωμα» νοείται «[ ] οποιοδήποτε δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο ή οποιοδήποτε σύνολο τέτοιων διπλωμάτων, πιστοποιητικών ή άλλων τίτλων που έχει χορηγηθεί από αρμόδια αρχή εντός κράτους μέλους, εφόσον πιστοποιεί εκπαίδευση που έχει πραγματοποιηθεί εντός της Κοινότητας και που αναγνωρίζεται από αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους ως ισοτίμου επιπέδου και εφόσον παρέχει τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης ή άσκησης ενός νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος» (άρθρο ). Από το ως άνω προκύπτει άμεσα ότι σκοπός της είναι η δημιουργία ενός γενικού συστήματος αναγνωρίσεως των διπλωμάτων που να καθιστά ευχερέστερη στους Ευρωπαίους πολίτες την άσκηση όλων των επαγγελματικών δραστηριοτήτων για τις οποίες απαιτείται - στο κράτος μέλος υποδοχής - η κατοχή διπλώματος μετα-δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως. Συγκεκριμένα, ορίζεται η υποχρέωση ενός κράτους μέλους, το οποίο εξαρτά την πρόσβαση σε ένα επάγγελμα από την κατοχή διπλώματος, να δέχεται σε υπήκοο κράτους μέλους την πρόσβαση στο επάγγελμα αυτό, εφόσον ο αιτών διαθέτει τα προσόντα τα οποία καθορίζονται με την ως άνω διάταξη, όπως επίσης να απαιτήσει από τον αιτούντα, σε ορισμένες περιπτώσεις να αποδείξει ότι διαθέτει επαγγελματική πείρα ορισμένης χρονικής διάρκειας, να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση προσαρμογής επί τρία έτη κατ ανώτατο όριο ή να υποβληθεί σε δοκιμασία επάρκειας, όπως π.χ. η εξάσκηση δραστηριότητας υπό επαγγελματικό τίτλο. Επομένως, εναπόκειται αποκλειστικά στις αρμόδιες αρχές, οι οποίες χορηγούν τα διπλώματα που παρέχουν πρόσβαση στα επαγγέλματα αυτά, να ελέγχουν, βάσει των κανόνων που διέπουν το σύστημά τους, αν πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη χορήγηση των διπλωμάτων αυτών. Σε εθνικό επίπεδο, το θέμα της αναγνώρισης των διπλωμάτων, έχει πολλές φορές απασχολήσει την έννομη και δικαιική τάξη. Δεν είναι λίγες οι φορές που παρατηρείται στην χώρα μας παράβαση της παραπάνω οδηγίας, με αποτέλεσμα τη μη άμεση αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων, καθώς δεν αναγνωρίζονταν τα διπλώματα που χορηγήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους κατόπιν σπουδών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο συμφωνίας, επιβάλλονταν αντισταθμιστικά μέτρα σε περισσότερες περιπτώσεις από όσες επιτρέπει η οδηγία, και δεν επιτρεπόταν, στον δημόσιο τομέα, η μετάταξη σε θέσεις κλάδου ανώτερης κατηγορίας ατόμων που διορίσθηκαν με βαθμό χαμηλότερο από

3 3 αυτόν με τον οποίο θα μπορούσαν να έχουν διορισθεί αν τα διπλώματά τους είχαν αναγνωρισθεί. Για παράδειγμα, στην πρόσφατη υπόθεση C-274/05 ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, το τελευταίο απεφάνθη ότι η Ελλάδα παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την ως άνω οδηγία, μη τηρώντας τους όρους και τις διατάξεις που αυτή ορίζει. Όπως ο Γερμανός ευρωβουλευτής Αντρέας Σβαμπ επισημαίνει: «Κατά τη γνώμη μου αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν υπάρχει αντικειμενικός λόγος να αρνείται κανείς την αναγνώριση τίτλων από ευρωπαϊκά πανεπιστήμια εκτός Ελλάδας. Η γενική αρχή είναι ότι κάθε κράτος-μέλος πρέπει να αναγνωρίζει τίτλους σπουδών από άλλο κράτος-μέλος και μάλιστα με την ταχύτερη δυνατή διαδικασία. Για πολλούς Ευρωπαίους, ολόκληρη η σταδιοδρομία τους εξαρτάται από αυτήν την αναγνώριση. Σήμερα υπάρχουν για παράδειγμα νοσοκομειακοί γιατροί, που δουλεύουν με πλήρες ωράριο, αλλά παίρνουν μόνο τα 2/3 του κανονικού μισθού, γιατί η διοίκηση του νοσοκομείου ισχυρίζεται ότι δεν δικαιούνται περισσότερα με βάση τους τίτλους σπουδών που διαθέτουν. Πρέπει να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους» 1. Όσον αφορά, τώρα, σ αυτήν καθ αυτήν την έννοια της «επαγγελματικής πείρας», λαμβανόμενη υπόψη από την αρμόδια εθνική αρχή, προκειμένου να κριθεί αν οι γνώσεις που απέκτησε ο ενδιαφερόμενος λόγω της πείρας της αυτής είναι ικανές να καλύψουν, πλήρως ή εν μέρει, την ουσιώδη διαφορά μεταξύ των τομέων γνώσεων που καλύπτει η ληφθείσα από τον ενδιαφερόμενο εκπαίδευση στο κράτος μέλος προελεύσεως και των τομέων γνώσεων που καλύπτει το απαιτούμενο στο κράτος μέλος υποδοχής δίπλωμα, νοείται και η πείρα, η οποία: α) εκτήθη από τον ενδιαφερόμενο μετά την κτήση του διπλώματος, β) εκτήθη στο πλαίσιο ασκηθείσης στο κράτος μέλος υποδοχής επαγγελματικής δραστηριότητος, η οποία δεν ταυτίζεται μεν με το νομοθετικώς κατοχυρωμένο επάγγελμα, είναι, όμως, κατά τη σχετική ουσιαστική κρίση της αρμόδιας για την κρίση της αιτήσεως εθνικής αρχής, επαγγελματική δραστηριότητα εμφανιζόμενη ως συναφής με το ως άνω, νομοθετικώς κατοχυρωμένο, επάγγελμα και γ) κρίνεται, κατά την ουσιαστική εκτίμηση της ως άνω εθνικής αρχής, ως 1 Παπαδημητρίου, Γιάννης (2009), «ΕΕ: Η αμοιβαία αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων», Deutsche Welle, 21/12/2009.

4 4 ικανή, λόγω της ανωτέρω συνάφειας, να καλύψει, τουλάχιστον εν μέρει, τις ουσιώδεις διαφορές μεταξύ των τομέων γνώσεων στους οποίους αφορά η εκπαίδευση που έλαβε ο ενδιαφερόμενος στο κράτος μέλος προελεύσεως και των τομέων γνώσεων που καλύπτει το αντίστοιχο δίπλωμα στο κράτος μέλος υποδοχής. Σε αυτήν την περίπτωση, οι συνεκδικαζόμενες υποθέσεις (C-422/09, C-425/09, C- 426/09), ενώπιον του ΔΕΚ, ενδείκνυνται για την κατανόηση της έννοιας αυτής, μέσω και της απόφασης του ανωτέρω, σύμφωνα με την οποία «[ ] συνιστά υποχρέωση της εθνικής αρχής δυνάμει των άρθρων 39 ΕΚ και 43 ΕΚ να λαμβάνει υπόψη, προβλέποντας ενδεχομένως μέτρα αναπληρώσεως προς κάλυψη των ουσιωδών διαφορών μεταξύ της εκπαιδεύσεως του αιτούντος και της εκπαιδεύσεως που απαιτεί το κράτος μέλος υποδοχής, κάθε είδους πείρα που είναι ικανή να καλύψει, πλήρως ή μερικώς, τις εν λόγω διαφορές». Γι' αυτό τόσο βάσει της Οδηγίας 89/48/ΕΟΚ όσο και της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, η με πλήρη απασχόληση άσκηση του επαγγέλματος πρέπει να εκληφθεί ως πραγματική άσκηση του οικείου επαγγέλματος, ήτοι εκείνου για το οποίο υποβλήθηκε η αίτηση εγκρίσεως. Επιπροσθέτως και όσον αφορά ειδικότερα στην έννοια της έρευνας και εάν αυτή υπάγεται στον γενικότερο όρο της «επαγγελματικής πείρας», το Δικαστήριο της Ε.Ε., μέσω της πρόσφατης υπόθεσης C-424/09 (Χριστίνα Τόκη κατά Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων), αποσαφήνισε ότι εν τέλει η έννοια αυτή δεν υπάγεται στην ως άνω τεκμαιρόμενη έννοια της επαγγελματικής πείρας, καθόσον δεν πρόκειται ακριβώς για το επάγγελμα αυτό το οποίο ασκήθηκε στο εξωτερικό έτσι ώστε υπό την ιδιότητα ως «researcher» να εξομοιωθεί πλήρως, a priori, με την πραγματική άσκηση της δραστηριότητας, πχ. του επαγγέλματος ως μηχανικός περιβάλλοντος 2. Εν κατακλείδι, θα πρέπει να γίνει τελικά αποδεκτό από όλους, ότι το όλο σύστημα αναγνωρίσεως των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαιδεύσεως, που καθιερώθηκε με την Οδηγία 89/48 στηρίζεται συγκεκριμένα, στην αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά στα επαγγελματικά προσόντα που αναγνωρίζουν. Θέτει 2 Βλ. Προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα Paolo Mengozzi της 30ής Νοεμβρίου 2010 επί της υποθέσεως C-424/09, σκ. 74.

5 5 με αυτόν τον τρόπο, κατ ουσία, τεκμήριο περί του ότι τα προσόντα αιτούντος ο οποίος έχει δικαίωμα να ασκεί νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα σε ένα κράτος μέλος είναι επαρκή για την άσκηση του ιδίου αυτού επαγγέλματος στα λοιπά κράτη μέλη. Κανονιστικές πράξεις 32005L0036 Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 255 της 30/09/2005 σ A0103(57) Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο - Παράρτημα VII - Αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών τίτλων - Κατάλογος που προβλέπεται στο άρθρο 30 της συμφωνίας Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 001 της 03/01/1994 σ Y0820(01) Ψήφισμα του Συμβουλίου της 6ης Ιουνίου 1974 περί αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων πιστοποιητικών και άλλων τίτλων Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 098 της 20/08/1974 σ Ελληνική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 06 τόμος 1 σ D /368/ΕΟΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 16ης Ιουλίου 1985 για την αντιστοιχία των τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 199 της 31/07/1985 σ Y0801(04) Ψήφισμα του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1996 σχετικά με τη διαφάνεια των πιστοποιητικών επαγγελματικής εκπαίδευσης Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 224 της 01/08/1996 σ Y0706(02) Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 1996 σχετικά με τη σύζευξη μεταξύ ακαδημαϊκής και επαγγελματικής αναγνώρισης τίτλων στην Κοινότητα Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 195 της 06/07/1996 σ

6 D /172/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 19ης Μαρτίου 2007, για τη σύσταση της ομάδας συντονιστών για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 079 της 20/03/2007 σ Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 219 της 24/08/2007 σ L0026 Οδηγία 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1996, για την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών και αμοιβαίας αναγνώρισης των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που διευκολύνουν την πραγμάτωση του δικαιώματος εγκαταστάσεως των μεταφορέων αυτών στον τομέα των εσωτερικών και διεθνών μεταφορών Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 124 της 23/05/1996 σ L0045 Οδηγία 2005/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών των ναυτικών τα οποία εκδίδονται από τα κράτη μέλη και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/25/ΕΚ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 255 της 30/09/2005 σ L0670 Οδηγία 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1991 σχετικά με την αμοιβαία αποδοχή των αδειών άσκησης επαγγέλματος και προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 373 της 31/12/1991 σ H /386/ΕΟΚ: Σύσταση του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1985 για τους κατόχους πτυχίου στον τομέα της αρχιτεκτονικής το οποίο έχει χορηγηθεί από τρίτη χώρα Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 223 της 21/08/1985 σ L0048 Οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 σχετικά με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 019 της 24/01/1989 σ L0051 Οδηγία 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1992 σχετικά με ένα δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 209 της 24/07/1992 σ

7 L0042 Οδηγία 1999/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουνίου 1999 για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης των προσόντων σχετικά με τις επαγγελματικές δραστηριότητες που καλύπτονται από τις οδηγίες ελευθέρωσης, καθώς και μεταβατικών μέτρων, και για τη συμπλήρωση του γενικού συστήματος αναγνώρισης των διπλωμάτων Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 201 της 31/07/1999 σ D1720 Απόφαση αριθ. 1720/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2006, για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 327 της 24/11/2006 σ Προπαρασκευαστικές πράξεις C2008/132/08 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EACEA/14/08 στο πλαίσιο του προγράμματος για τη διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση Χορήγηση επιδοτήσεων για πειραματικά σχέδια ανάπτυξης συστήματος μεταφοράς μονάδων μαθητείας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET) Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 132 της 30/05/2008 σ PC0680 Πρόταση Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κατάργηση της απόφασης 85/368/EΟΚ του Συμβουλίου για την αντιστοιχία των τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 52006AR0335 Γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα Αποδοτικότητα και ισότητα στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και Ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 146 της 30/06/2007 σ Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 146 της 30/06/2007 σ PC0180 Πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιο για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού συστήματος ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET) [SEC(2008) 442 SEC(2008) 443] 52006SC1431 European Credit system for Vocational Education and Training (ECVET) - A system for the transfer, accumulation and recognition of learning outcomes in Europe

8 H0506(01) Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 111 της 06/05/2008 σ IP0261 Resolution on the Commission' s communication on recognition of qualifications for academic and professional purposes (COM(94) C4-0123/95) Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 323 της 04/12/1995 σ PC0796 Πρόταση απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ένα ενιαίο πλαίσιο για τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων (europass) 52003DC0058 Ανακοίνωση από την Επιτροπή - Ο ρόλος των πανεπιστημίων στην Ευρώπη της γνώσης 52002DC0694 Ανακοίνωση της Επιτροπής - Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων : πλήρης αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων και των δυνατοτήτων 52002DC0779 Ανακοίνωση της Επιτροπής - Αποδοτικές επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση: επιτακτική ανάγκη για την Ευρώπη 51996IR0393 Γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών για το «Πράσινο Βιβλίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την "Εκπαίδευση - Κατάρτιση - Έρευνα: Τα εμπόδια στη διακρατική κινητικότητα"» Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 215 της 16/07/1997 σ IP0148 Ψήφισμα σχετικά με το Πράσινο Βιβλίο της Επιτροπής: "Εκπαίδευση Κατάρτιση Έρευνα: τα εμπόδια στη διακρατική κινητικότητα" (COM(96)0462 C4-0580/96) Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 167 της 02/06/1997 σ AC0239 Γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την «Πράσινο Βιβλίο για την εκπαίδευση, κατάρτιση, έρευνα: τα εμπόδια στη διακρατική κινητικότητα» Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 133 της 28/04/1997 σ. 0042

9 DC0681 Λευκό βιβλίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μια νέα πνοή για την Ευρωπαϊκή νεολαία 52001DC0678 Ανακοίνωση της Επιτροπής - Η πραγμάτωση μιάς ευρωπαϊκής περιοχής δια βίου μάθησης - Όταν σχεδιάζεις για ένα χρόνο, να σπέρνεις σιτάρι. Όταν σχεδιάζεις για μια δεκαετία, να φυτεύεις δένδρα. Όταν σχεδιάζεις μιά ζωή, να καταρτίζεις και να εκπαιδεύεις ανθρώπους."(κινέζικη παροιμία) Guanzi (περίπου 645 π.χ.) Άλλες πράξεις 92003E3158 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-3158/03 υποβολή: Antonio Mussa (UEN) προς την Επιτροπή. Αναγνώριση των τίτλων σπουδών. Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 070 E της 20/03/2004 σ E2950 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ P-2950/02 υποβολή: Juan Ojeda Sanz (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Δίκτυο Πληροφόρησης σχετικά με την εκπαίδευση στην Ευρώπη (NARIC). Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 222 E της 18/09/2003 σ E3559 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ P-3559/00 υποβολή: Luciana Sbarbati (ELDR) προς την Επιτροπή. Εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών όσον αφορά την αναγνώριση των τίτλων σπουδών. Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 136 E της 08/05/2001 σ E1304 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρ θ. 1304/98 του Cristiana MUSCARDINI προς την Επ τροπή. Αναγνώριση των τίτλων σπουδών Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 354 της 19/11/1998 σ E2950 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ P-2950/02 υποβολή: Juan Ojeda Sanz (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Δίκτυο Πληροφόρησης σχετικά με την εκπαίδευση στην Ευρώπη (NARIC). Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 222 E της 18/09/2003 σ Νομολογία Δικαστηρίου (επιλογή) 62009J0424 Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 5ης Απριλίου Χριστίνα Ιωάννη Τόκη κατά Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

10 10 Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Συμβούλιο της Επικρατείας - Ελλάς. Οδηγία 89/48/ΕΟΚ - Άρθρο 3, πρώτο εδάφιο, στοιχεία α και β - Αναγνώριση των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαιδεύσεως - Μηχανικός περιβάλλοντος - Δραστηριότητα εξομοιούμενη με νομοθετικώς κατοχυρωμένη επαγγελματική δραστηριότητα - Εφαρμοστέος μηχανισμός αναγνωρίσεως - Έννοια της «επαγγελματικής πείρας». Υπόθεση C-424/09. Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου 2010 σελίδα J0422 Απόφαση του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 2ας Δεκεμβρίου Βασιλική Στυλιανού Βανδώρου (C-422/09), Βασίλειος Αλεξάνδρου Γιανκούλης (C-425/09), Ιωάννης Γεωργίου Ασκοξυλάκης (C-426/09) κατά Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αιτήσεις για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Συμβούλιο της Επικρατείας - Ελλάς. Άρθρα 39 ΕΚ και 43 ΕΚ - Οδηγία 89/48/EΚ - Αναγνώριση διπλωμάτων - Έννοια του όρου «επαγγελματική πείρα». Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-422/09, C-425/09 και C-426/09. Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου 2010 σελίδα J0274 Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 23ης Οκτωβρίου Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας. Παράβαση κράτους μέλους - Οδηγία 89/48/ΕΟΚ - Εργαζόμενοι - Αναγνώριση διπλωμάτων. Υπόθεση C-274/05. Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου 2008 σελίδα I J0039 Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 8ης Μαΐου Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασιλείου της Ισπανίας. Παράβαση κράτους μέλους - Οδηγία 89/48/ΕΟΚ - Αναγνώριση των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών - Εθνική νομοθεσία που δεν προβλέπει την αναγνώριση των πτυχίων για την πρόσβαση στο επάγγελμα του νοσοκομειακού φαρμακοποιού - Μη μεταφορά της οδηγίας στην εσωτερική έννομη τάξη. Υπόθεση C-39/07. Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου 2008 σελίδα I J0197 Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 17ης Απριλίου 2008.

11 11 Confederatie van Immobiliën-Beroepen van België VZW και Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars κατά Willem Van Leuken. Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Hasselt - Βέλγιο. Αναγνώριση διπλωμάτων - Οδηγία 89/48/ΕΟΚ - Μεσίτης ακινήτων. Υπόθεση C-197/06. Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου 2008 σελίδα I J0330 Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 19ης Ιανουαρίου Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos κατά Administración del Estado. Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Tribunal Supremo - Ισπανία. Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων - Αναγνώριση διπλωμάτων - Οδηγία 89/48/ΕΟΚ - Επάγγελμα μηχανικού - Μερική και περιορισμένη αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων - Άρθρα 39 ΕΚ και 43 ΕΚ. Υπόθεση C-330/03. Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου 2006 σελίδα I J0142 Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 14ης Ιουλίου Μαρία Ασλανίδου κατά Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας. Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Συμβούλιο της Επικρατείας - Ελλάς Οδηγία 92/51/ΕΟΚ - Εργαζόμενοι - Αναγνώριση διπλωμάτων - Εργοθεραπεύτρια. Υπόθεση C-142/04. Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου 2005 σελίδα I-07181

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013. L 354/132 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005L0036 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Δ Αριθμός αποφάσεως 778/2007

Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Δ Αριθμός αποφάσεως 778/2007 Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Δ Αριθμός αποφάσεως 778/2007 Περίληψη Υποχρέωση αμοιβαίας αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων - Είναι υποχρεωτική η αναγνώριση πτυχίου που πιστοποιεί επαγγελματική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/50/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/50/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 155/17 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/50/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

42/2010 πρακτικό επεξεργασίας (Ε Τµήµα)

42/2010 πρακτικό επεξεργασίας (Ε Τµήµα) Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7.9.2005, σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων. 14/4/2010 Σύµφωνα µε το 42/2010

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 255/22 Ο ΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4165, 6/6/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4165, 6/6/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L.

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρεύων : Μιχ. Βορντάκης. Εισηγητής, Συμβούλος, Ι. Γράβαρης

Προεδρεύων : Μιχ. Βορντάκης. Εισηγητής, Συμβούλος, Ι. Γράβαρης ΣτΕ 2770 (Ολομ.) Πρακτική άσκηση δικηγόρων πτυχιούχος Μ. Βρετανίας Προεδρεύων : Μιχ. Βορντάκης. Εισηγητής, Συμβούλος, Ι. Γράβαρης Η Απόφαση Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 3 Απριλίου 2009, με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 31.5.2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0082/2003, του Πέτρου-Κωνσταντίνου Ευαγγελάτου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με την αναγνώριση διπλωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 4. 1. Νομικό πλαίσιο ανώτατης εκπαίδευσης... 8. 1.1. Ελληνικό δίκαιο... 9. 1.2.Ευρωπαϊκό Δίκαιο... 10

Πρόλογος... 4. 1. Νομικό πλαίσιο ανώτατης εκπαίδευσης... 8. 1.1. Ελληνικό δίκαιο... 9. 1.2.Ευρωπαϊκό Δίκαιο... 10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... 4 1. Νομικό πλαίσιο ανώτατης εκπαίδευσης... 8 1.1. Ελληνικό δίκαιο... 9 1.2.Ευρωπαϊκό Δίκαιο... 10 2. Αναγνώριση τίτλων σπουδών αλλοδαπής... 12 3. Ακαδημαϊκή αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 25 Μαΐου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 38 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΚ ΚΑΙ ΠΕΚ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2005. Επιμέλεια: Μ.Δ. Χρυσομάλλης Επ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΚ ΚΑΙ ΠΕΚ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2005. Επιμέλεια: Μ.Δ. Χρυσομάλλης Επ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΚ ΚΑΙ ΠΕΚ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2005 Προλογικό σημείωμα Επιμέλεια: Μ.Δ. Χρυσομάλλης Επ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΥΤΕΡΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΥΤΕΡΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΥΤΕΡΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ για την Ιατρική εργασία & η εφαρμογή τους στο Εθνικό Δίκαιο της Χώρας μας των Βαρνάβα Δημήτρη, Οφθαλμιάτρου, Γραμματέα της Ένωσης Γιατρών Χαλκιδικής Δρ. Μιχαήλ Μιχαήλ, Δικηγόρου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οδηγία 2005/36/ΕΚ. Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οδηγία 2005/36/ΕΚ. Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Οδηγία 2005/36/ΕΚ Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Το παρόν έγγραφο προορίζεται για ενηµερωτικούς σκοπούς. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ «Αναγνώριση πτυχίων αλλοδαπών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα» Καθηγητής:Ανδρέας Γ. Δημητρόπουλος Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας: Θάλεια Ζάγκου Α.Μ.:1340200200923

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) 1. ΓΕΡΜΑΝΙΑ http://europa.eu.int/scadplus/citizens/el/de/10794.htm ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Ν.3094/2003, ΑΡΘΡΟ 4 6) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Ν.3094/2003, ΑΡΘΡΟ 4 6) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Ν.3094/2003, ΑΡΘΡΟ 4 6) Αθήνα, 6.11.2008 Αριθμός Πρωτ/λου: 3566.08.2.3 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Συνήγορος του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 L 300/72 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Το Σ του ΣΑ και τον Πρόεδρο του κύριο ηµήτριο ΠΑΞΙΝΟ Ακαδηµίας 60, Αθήνα 10679

Προς : Το Σ του ΣΑ και τον Πρόεδρο του κύριο ηµήτριο ΠΑΞΙΝΟ Ακαδηµίας 60, Αθήνα 10679 Αθήνα 3/10/2008 Προς : Το Σ του ΣΑ και τον Πρόεδρο του κύριο ηµήτριο ΠΑΞΙΝΟ Ακαδηµίας 60, Αθήνα 10679 Τον Πρόεδρο του Νοµικού Τµήµατος της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών κύριο Ιωάννη ΓΙΑΝΝΙ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1151/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Νοεμβρίου 2012 για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 122/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΟ ΑΠΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΑΝ ΡΕΑΣ Γ. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ : ΚΑΛ ΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Α.Μ : 1340200200175 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 7.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 263/11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/103/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΑ ΑΣ Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ικτύου Μετανάστευσης Συντάκτες της Μελέτης: Λάµπρος

Διαβάστε περισσότερα

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 32005L0029 Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για

Διαβάστε περισσότερα