ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Το µεταναστευτικό ζήτηµα στην ελληνική διοίκηση. Η εφαρ-µογή του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας. Επιβλέπων: αραµάρας Κωνσταντίνος Σπουδάστρια: Βελέντζα Μαρίνα ΑΘΗΝΑ

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η καθηµερινή επαφή των αλλοδαπών µε τη ιοίκηση και η ρύθµιση των θεµάτων τους από αυτή αποτελεί µείζον κοινωνικό σύγχρονο ζήτηµα. Παρόλο που το νοµοθετικό πλαίσιο της µετανάστευσης, όπως εξελίσσεται, σταδιακά βελτιώνεται, στην εφαρµογή του από τη ιοίκηση υφίστανται δυσκολίες. Η Ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη παρεµβαίνει και διαµεσολαβεί για να λυθούν κάποια ζητήµατα των µεταναστών εδραιώνοντας και να αναδεικνύοντας τον ρόλο του ως του κατ εξοχήν θεσµικού φορέα προστασίας των δικαιωµάτων των µεταναστών. Οι αλλοδαποί όπως και οι Έλληνες πολίτες έχουν το δικαίωµα αποτελεσµατικής δικαστικής προστασίας αλλά και το ευρύτερο δικαίωµα αναφοράς στις αρχές του ελληνικού Κράτους για κάθε πρόβληµα το οποίο ενδεχοµένως αντιµετωπίζουν µε αυτές. Ειδική µορφή του θεµελιώδους ατοµικού δικαιώµατος του αναφέρεσθαι αποτελεί το δικαίωµα των αλλοδαπών, σε περίπτωση που θεωρούν ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωµά τους, να προσφεύγουν µε αναφορά τους στον ΣτΠ. Έτσι, η ανεξάρτητη αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη αναδεικνύεται σε κατ εξοχήν Συνήγορο του Μετανάστη. Οι σχετικές δράσεις του Συνηγόρου του Πολίτη στο ευρύ αυτό πεδίο καταγράφονται. Η ανάγκη κατάρτισης Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας ήταν επιτακτική αφού η ιοίκηση συναντούσε προβλήµατα καθώς υπήρχαν διάσπαρτες διατάξεις που ίσχυαν για τη διοικητική διαδικασία σε συνδυασµό µε την εφαρµογή του εκάστοτε νοµοθετικού πλαισίου της µετανάστευσης αλλά και άλλων θεµάτων. Τελικά ο Κώδικας ιοικητικής ιαδικασίας θεσπίστηκε µε το Ν.2690/1999 και περιέχει το σύνολο σχεδόν των κωδικοποιηµένων διατάξεων που ρυθµίζουν τη διοικητική διαδικασία και τις ενέργειες που απαιτούνται από τη ιοίκηση και τους διοικουµένους. Στο πλαίσιο αυτό, ο Κώδικας ιοικητικής ιαδικασίας ελκύει το ενδιαφέρον µας διότι αποτελεί εργαλείο της ιοίκησης προκειµένου να δρα στα πλαίσια της νοµιµότητας καθώς ο ίδιος θέτει τους άξονες στους οποίους µπορεί να κινηθεί η ιοίκηση και συµβάλλει στην απλοποίηση, συντόµευση και αποτελεσµατικότητα της διοικητικής διαδικασίας προστατεύοντας ταυτόχρονα τους διοικουµένους αλλά και τους υπαλλήλους της ιοίκησης. Με αφετηριακό σηµείο τον Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας, στα πλαίσια της εργασίας αυτής αναλύονται και ερµηνεύονται ορισµένες διατάξεις του Κώδικα, η τήρηση των οποίων είναι σηµαντική για τους αλλοδαπούς,(διεκπεραίωση των υποθέσεων σε εύλογο 1

3 χρόνο, αιτιολογία των διοικητικών πράξεων, αιτήσεις στη ιοίκηση, προθεσµίες, κοινοποίηση) καθώς σχετίζονται άµεσα µε συγκεκριµένα δικαιώµατά τους. Εν συνεχεία, αφού αναλυθεί η έννοια των παραπάνω διατάξεων παρατίθενται υποθέσεις αλλοδαπών που αντλούνται από τις Εκθέσεις του ΣτΠ αλλά και από τη νοµολογία των δικαστηρίων και εξετάζεται εάν εφαρµόζονται οι εν λόγω διατάξεις του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας. Μέσα από τις υποθέσεις που παρουσιάστηκαν διαπιστώνεται ότι κατά την εφαρµογή των συγκεκριµένων διατάξεων του Κ υφίστανται δυσκολίες κυρίως αυτές που αφορούν την διεκπεραίωση των υποθέσεων των διοικουµένων και της αιτιολογίας των διοικητικών πράξεων. ABSTRACT The daily relation of the immigrant with the Administration and the regulation of their issues is a major contemporary social issue. Even though the legislation of the immigration-as it evolves- is improved, the Administration has difficulties in its implementation. In this frame, the Ombudsman meddles and intervenes in order to solve the matters of the immigrants. The aliens as well as the Greek citizens, have the right of effective judicial protection and the wider right to address to the authorities of Greece for every problem they face. The right of aliens to address to the authorities - when they consider that a right is violated- is a special form of the fundamental individual right to address. So the Ombudsman is the advocate of the immigrants. Annual Reports of the Ombudsman show its actions. The necessity of the Administration Procedure Code was imperative, as the Administration faced problems because there were dotted legal provisions for the administrative procedure in conjunction with the implementation of every new immigration legislation and other issues. Eventually, the Administration Procedure Code was enacted with Law 2690/1999 and includes the total amount of the coded legal provisions which regulate the administrative procedure and the actions demanded by both the citizens and the Administration. The Administration Procedure Code attracts our interest as it is an instrument of the Administration in order to be legal, as it sets out the rules for Administration s actions and contributes to the simplification, 2

4 abbreviation, effectiveness of the administrative procedure, by simultaneously protecting the citizens and the public servants alike. Having the Administration Procedure Code as a starting point, specific provisions of the Code are analyzed and explicated, the keeping of which is important for the immigrants concerning their rights. (Administration s transaction for the matters of the citizens, justification, applies to the Administration, deadlines, notification).after that, since these provisions are analyzed, matters of the immigrants through the Annual Reports of the Ombudsman and the case law are cited and we examine if the above provisions of the Administration Procedure Code are implemented. Through the cited matters, it is ascertained that there some difficulties concerning the implementation of these provisions, specifically these that regard the Administration s transaction for the matters of the citizens and the justification of the administrative actions. 3

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 7 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ. 11 Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 14 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. 14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑ- ΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ.. 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΚΩ ΙΚΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΚΩ ΙΚΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ- ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ 39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Κ. 60 4

6 3.3 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 77 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.. 84 ΠΗΓΕΣ 92 Βιβλιογραφία Αρθρογραφία-Μελέτες.. 92 Νοµοθεσία ιαδικτυακοί τόποι 94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.. 95 Παράρτηµα Κώδικας ιοικητικής ιαδικασίας

7 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Άρ. Αρ. Γ.Γ. ΓΕΠΠΟ Ε ΤΟ ΚΕΙ ΚΕΠ Κ ΚΥΑ Ν ΝΠ ΟΑΕ ΟΤΑ ΟΤΕ παρ. Π ΣτΕ ΣτΠ ΥΠΕΣ Α ΦΕΚ Άρθρο αριθµός Γενικός Γραµµατέας Γραφεία Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών Ειδικό ελτίο Ταυτότητας Οµογενούς Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών Κώδικας ιοικητικής ιαδικασίας Κοινή Υπουργική Απόφαση Νόµος Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού υναµικού Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος παράγραφος Προεδρικό ιάταγµα Συµβούλιο της Επικρατείας Συνήγορος του Πολίτη Υπουργείο Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης Φύλλο Εφηµερίδας Κυβερνήσεως 6

8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια η Ελλάδα έχει δεχθεί µεγάλο αριθµό µεταναστών για τον οποίο δεν υπάρχουν αξιόπιστα αριθµητικά στοιχεία. Το θεσµικό πλαίσιο της µεταναστευτικής πολιτικής ήταν µέχρι πρόσφατα ζήτηµα αποκλειστικά εθνικής αρµοδιότητας. Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερα θέµατα µετανάστευσης έχουν αποτελέσει αντικείµενο της κοινοτικής νοµοθεσίας που µε σειρά κανονισµών και οδηγιών επιχειρεί την εναρµόνιση των σχετικών ευρωπαϊκών εθνικών πολιτικών. Παρόλο που έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα ως προς τη βελτίωση του θεσµικού πλαισίου, προκύπτουν κάθε χρόνο προβλήµατα εφαρµογής του, αποτελώντας µόνιµη εστία τριβών µεταξύ των µεταναστών και της διοίκησης και µια διαρκώς αυξανόµενη πηγή αναφοράς των ενδιαφεροµένων προς την Ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη. Ο Κώδικας ιοικητικής ιαδικασίας και η εφαρµογή των διατάξεων του από τη ιοίκηση στα θέµατα µετανάστευσης αποτελεί µείζονος σηµασίας ζήτηµα. Και αυτό διότι ο Κώδικας ιοικητικής ιαδικασίας άπτεται της καθηµερινής διοικητικής πρακτικής που αφορά στη ρύθµιση των ποικίλων µεταναστευτικών θεµάτων. Ο Κ κωδικοποιεί όλες τις προγενέστερες νοµοθετικές ρυθµίσεις αναφορικά µε τις σχέσεις κράτους διοικούµενου (η έννοια του διοικουµένου περιλαµβάνει κατά τον Κ τον ηµεδαπό αλλά και τον αλλοδαπό), θέτοντας τους όρους για την επικοινωνία και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών µε βάση τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης µεταχείρισης και του σεβασµού της προσωπικότητας και έτσι µπορεί να συµβάλλει στην ποιοτική αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και στην αποτελεσµατικότητα της δηµόσιας διοίκησης. Ο Κ λοιπόν ελκύει το ενδιαφέρον µας καθώς αποτελεί εργαλείο της ιοίκησης για τη ρύθµιση και αντιµετώπιση των ζητηµάτων και της µετανάστευσης καθώς περιέχει διατάξεις που ρυθµίζουν τη διοικητική διαδικασία και υλοποιούν συνταγµατικές επιταγές (άρθρο 10 του Συντάγµατος παρ. 1 και 3 όπου κατοχυρώνεται το δικαίωµα αναφοράς στις αρχές και της υποχρέωσης της ιοίκησης να απαντά στις αιτήσεις των πολιτών, άρθρο 20 παρ. 2 του Σ που κατοχυρώνει το δικαίωµα της προηγούµενης ακρόασης πριν την έκδοση δυσµενούς διοικητικής πράξης) και η τήρηση των διατάξεών του καθίσταται επιτακτική τόσο για τους ηµεδαπούς όσο και για τους αλλοδαπούς καθώς συνδέεται άµεσα µε θεµελιώδη δικαιώµατα τους. Κατ ακολουθία, στα πλαίσια της υπόθεσης εργασίας, επιλέχθηκε το ζήτηµα αυτό της εφαρµογής του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας στα µεταναστευτικά θέµατα καθώς ο Κ 7

9 περιέχει τους άξονες στους οποίους µπορεί να κινείται η ιοίκηση προκειµένου να είναι νόµιµη (τηρώντας την αρχή της νοµιµότητας που διέπει την διοικητική δράση) αλλά και αποτελεσµατική και σύγχρονη. Θεµελιώδη στοιχεία για τη νοµιµότητα της διοικητικής δράσης περιλαµβάνονται στον Κώδικα όπως αυτά της διεκπεραίωσης των υποθέσεων των πολιτών, των προθεσµιών προς ενέργεια, της αιτιολογίας των διοικητικών πράξεων, των αιτήσεων προς τη ιοίκηση, της κοινοποίησης των αποφάσεων της ιοίκησης προς τους διοικουµένους. Οι διατάξεις αυτές που ορίζουν το περιεχόµενο των ανωτέρω, αξιολογούνται ως θεµελιώδη και σηµαντικής αξίας και οι περισσότερες πηγάζουν από το Σύνταγµα και σχετίζονται µε µετανάστες καθώς η εφαρµογή τους τελεί σε άµεση συνάρτηση µε δικαιώµατα των µεταναστών ως προς τη νοµιµοποίησή τους και κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώµατα επίσης. Ο Κώδικας ιοικητικής ιαδικασίας περιέχει το σύνολο σχεδόν των κανόνων που ρυθµίζουν τις ενέργειες ιοίκησης και διοικουµένων που απαιτούνται, προηγούνται και έπονται της έκδοσης µιας διοικητικής πράξης, αλλά και αφορούν την ίδια τη παραγωγή της διοικητικής πράξης. Με άλλα λόγια, περιγράφει τη διαδικασία εκείνη που περιλαµβάνει το σύνολο των προπαρασκευαστικών και τελικών, νόµιµα οργανωµένων, ενεργειών των αρµοδίων διοικητικών οργάνων αλλά και των διοικουµένων, προκειµένου να επιτευχθεί η έκδοση της διοικητικής πράξης. Ειδικότερα, συγκεντρώνει τους σχετικούς κανόνες που προβλέπονταν ήδη από τη νοµοθεσία -ήταν όµως διάσπαρτοι σε διάφορα νοµοθετήµατα και έτσι παρέµεναν άγνωστοι τόσο στους πολίτες όσο και στα όργανα της ελληνικής ιοίκησηςκαθώς και τις συναφείς αρχές που είχαν καθιερωθεί από τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας. Λαµβάνοντας ως αφετηριακό σηµείο τον Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας (Ν.2690/1999 όπως ισχύει τροποποιηµένος) στόχος της παρούσας εργασίας είναι - παρατηρώντας την αντιµετώπιση των υποθέσεων των µεταναστών από την ελληνική διοίκηση- να διαπιστώσει το βαθµό εφαρµογής του Κ και ιδιαίτερα των ανωτέρω σηµαντικών διατάξεών του όσον αφορά το µεταναστευτικό ζήτηµα. Η εργασία αυτή επιχειρεί τη συνολική παρουσίαση του µεταναστευτικού φαινοµένου στην Ελλάδα, µε αφετηρία το χρονικό σηµείο από το οποίο και έπειτα η χώρα µεταβλήθηκε από χώρα αποστολής σε χώρα υποδοχής µεταναστών και κλήθηκε να αντιµετωπίσει τα συνεπαγόµενα προβλήµατα η ελληνική ιοίκηση. 8

10 Οι νοµικές διαστάσεις διαφαίνονται από το σύνολο των οικείων νοµοθετικών διατάξεων, τόσο των παλαιότερων όσο και των πιο πρόσφατων, οι οποίες και θεσπίστηκαν προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα οξεία προβλήµατα της µαζικής εισόδου µεταναστών στη χώρα. Το δε θεσµικό πλαίσιο στο πεδίο της µετανάστευσης έχει µεταβληθεί επανειληµµένα, παρέχοντας αρµοδιότητες -σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον νοµικό πλαίσιο- σε πλείστα όσα διαφορετικά διοικητικά όργανα, ανάλογα µε το εάν ο νοµοθέτης προέκρινε την κατασταλτική ή µια ενταξιακή µεταναστευτική πολιτική. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην ερµηνεία και εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας στο πλαίσιο της διοικητικής πρακτικής και στον τρόπο µε τον οποίο η πράξη ανέδειξε προβλήµατα, κενά και περιθώρια βελτίωσης του ήδη ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου της µετανάστευσης. Για την καταγραφή των διοικητικών διαστάσεων της µετανάστευσης στην Ελλάδα, αξιοποιήθηκαν σε µεγάλο βαθµό πορίσµατα, ετήσιες εκθέσεις και αναφορές της αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη, όπως και η νοµολογία. Στα κείµενα αυτά έχει κατά τη διάρκεια των παρελθόντων ετών αποτυπωθεί ο τρόπος µε τον οποίο οι ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις εφαρµόζονται από τη δηµόσια διοίκηση και τα προβλήµατα που ανακύπτουν για ποικίλους λόγους: είτε λόγω υφιστάµενων νοµοθετικών κενών, είτε λόγω εσφαλµένης εκ µέρους των διοικητικών οργάνων εφαρµογής ορισµένων διατάξεων του Κ, είτε, τέλος, λόγω εγγενών προβληµάτων της οργάνωσης και λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης και της απουσίας µιας ξεκάθαρης µεταναστευτικής πολιτικής στην Ελλάδα. Μεθοδολογικά η εργασία προκειµένου να φτάσει στην υπόθεση εργασίας µας, στηρίχθηκε τόσο στην ιστορική µέθοδο όσο και σε θεσµική ανάλυση, εξεύρεση, δηλαδή, των ισχυόντων κανόνων δικαίου και παράθεση ανάλυση και εξέτασή τους εντός της συγκεκριµένης έννοµης τάξης τόσο ως προς το µεταναστευτικό ζήτηµα όσο και ως προς τον Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας. Επιπρόσθετα, απαραίτητη κρίθηκε η αναζήτηση βιβλιογραφίας και σχετικής αρθρογραφίας. Τέλος ιδιαίτερα σηµαντική αναδείχθηκε η αναδροµή στις Εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη η ανάγνωση και ανάλυσή των στοιχείων που παρατίθενται ως προς υποθέσεις των µεταναστών κατά την επαφή τους µε την ελληνική διοίκηση. Η εργασία χωρίζεται σε δύο κύριες ενότητες. Στο πρώτο µέρος γίνεται µια γενική παρουσίαση του νοµοθετικού πλαισίου του µεταναστευτικού ζητήµατος και το δεύτερο µέρος εστιάζει στον Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας, στο λόγο ύπαρξής του και στην ανάλυση 9

11 ορισµένων διατάξεών του που αφορούν τους µετανάστες και στην εξέταση εφαρµογής των διατάξεων αυτών από τη ιοίκηση. Συγκεκριµένα στο µέρος πρώτο (Μετανάστευση στην Ελλάδα) στο Κεφάλαιο 1 µε τίτλο Παρουσίαση του µεταναστευτικού ζητήµατος, περιλαµβάνονται τα υποκεφάλαια α) Ιστορική αναδροµή του θεσµικού πλαισίου της µετανάστευσης, όπου γίνεται µια παρουσίαση του µεταναστευτικού ζητήµατος προσεγγίζοντάς το νοµοθετικά κάνοντας δηλαδή µια σύντοµη αναδροµή στους εκάστοτε µεταναστευτικούς νόµους που ίσχυαν και παρατίθενται συµπεράσµατα ως προς την εξέλιξη των νόµων αυτών. β) Συνήγορος του Πολίτη-ο ρόλος του και η αποστολή του στο µεταναστευτικό ζήτηµα. Στο υποκεφάλαιο αυτό γίνεται µια αναφορά στην Ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη στο ρόλο του και το σκοπό του αναφορικά µε τους µετανάστες και τα προβλήµατά τους, καθώς η αρχή αυτή δέχεται κάθε χρόνο σηµαντικό αριθµό αναφορών από µετανάστες και παρεµβαίνει σε αρκετά ζητήµατα τους προκειµένου να επιλυθούν. Ο ΣτΠ δρα σε έξι θεµατικούς κύκλους ένας εκ των οποίων είναι και ο Κύκλος ικαιωµάτων του ανθρώπου που συµβάλλει στην προστασία των δικαιωµάτων του µετανάστη. (Οι άλλοι θεµατικοί κύκλοι είναι: Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας, Κύκλος Ποιότητας Ζωής, Κύκλος Σχέσεων Κράτους-Πολίτη, Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού, Κύκλος Ισότητας των Φύλων) Με την Ετήσια Έκθεση η Ανεξάρτητη αυτή Αρχή καταγράφει τις δραστηριότητές της στα µεταναστευτικά θέµατα που ανήκουν στον Κύκλο των ικαιωµάτων του Ανθρώπου, παρουσιάζει τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι αλλοδαποί και τις παρεµβάσεις της ως προς αυτά. Σχετίζεται λοιπόν άµεσα ο ΣτΠ µε το µεταναστευτικό ζήτηµα καθώς από αυτόν αντλούνται ποικίλα στοιχεία της αντιµετώπισης των µεταναστευτικών θεµάτων από τη ιοίκηση. Στο δεύτερο µέρος (Ο Κώδικας ιοικητικής ιαδικασίας και η εφαρµογή του στα µεταναστευτικά θέµατα) το Κεφάλαιο 2 µε τίτλο ο Κώδικας ιοικητικής ιαδικασίας και η καθιέρωσή του περιλαµβάνει τα εξής υποκεφάλαια : α) Νοµοθεσία και διάσπαρτες διατάξεις που ίσχυαν πριν τον Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας- Ιστορική αναδροµή. Στο υποκεφάλαιο αυτό γίνεται µια ιστορική αναδροµή των διάσπαρτων διατάξεων που ίσχυαν πριν την κατάρτιση του Κ προκειµένου να εισαχθούµε στην έννοια της αναγκαιότητας της ύπαρξης του Κ. β) Η καθιέρωση του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και η αποστολή του. Εν συνεχεία, παρουσιάζεται η έννοια του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας, ο ορισµός της διοικητικής διαδικασίας, τι περιλαµβάνει ο Κώδικας, τι ρυθµίζει και που αποσκοπεί. Στο Κεφάλαιο 3 µε τίτλο Ανάλυση και εφαρµογή του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας ακολούθως περιλαµβάνοντας την υπόθεση εργασίας 10

12 περιλαµβάνονται τα υποκεφάλαια α) Ανάλυση και ερµηνεία συγκεκριµένων διατάξεων του Κ σε συνάρτηση µε το µεταναστευτικό ζήτηµα, όπου γίνεται µια παρουσίαση και ανάλυση συγκεκριµένων διατάξεων του Κ που σχετίζονται άµεσα µε το µεταναστευτικό ζήτηµα καθώς η τήρησή τους είναι σηµαντική για τους µετανάστες. β) Παράθεση και ανάλυση υποθέσεων µεταναστών και εξέταση εφαρµογής των ανωτέρω διατάξεων, όπου γίνεται µια παρουσίαση υποθέσεων µεταναστών που αντλούνται από τις εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη και εξετάζεται αν τηρούνται οι ανωτέρω σηµαντικές διατάξεις του Κ κάνοντας µια υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών στις διατάξεις αυτές. γ) Περιπτώσεις από τη νοµολογία των δικαστηρίων. Στο υποκεφάλαιο αυτό παρατίθενται περιπτώσεις από τη νοµολογία των δικαστηρίων στις οποίες εντοπίζονται προβλήµατα εφαρµογής των συγκεκριµένων διατάξεων. Τέλος παρατίθενται τα συµπεράσµατα τα οποία αναδεικνύουν κάποια από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η ελληνική ιοίκηση, το συσχετισµό αυτών των προβληµάτων µε διατάξεις του Κ και εάν τελικά εφαρµόζονται οι εν λόγω διατάξεις. Βασικές έννοιες και όροι Πρόσφυγας 1 Σύµφωνα µε τη Συνθήκη του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, που έχει υπογραφεί από 140 χώρες, πρόσφυγας είναι κάποιος που βρίσκεται εκτός της χώρας καταγωγής του και κινδυνεύει πραγµατικά να υποστεί παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων του εξαιτίας της ταυτότητάς του ή των πεποιθήσεών του. εν µπορεί ή δεν θέλει να επιστρέψει επειδή η κυβέρνησή του δεν µπορεί ή δεν θέλει να τον προστατέψει. Εξαιτίας της δίωξης που µπορεί να αντιµετωπίσει, ένας πρόσφυγας δικαιούται να προστατευθεί από µια εξαναγκαστική επιστροφή στη χώρα καταγωγής του. Εκτός από τα δικαιώµατα που έχουν όλοι οι άνθρωποι, ο πρόσφυγας δικαιούται αυτήν την προστασία, όπως επίσης και προστασία από δίωξη για παράνοµη είσοδο, έγγραφα ταυτότητας και ταξιδιωτικά έγγραφα, και πρόσβαση σε µια µακροπρόθεσµη λύση. Αυτή µπορεί να είναι η ενσωµάτωση στη χώρα που του παρέχει άσυλο, η επανεγκατάσταση σε µια άλλη χώρα ή ο εθελούσιος επαναπατρισµός στη χώρα καταγωγής του, εφόσον αυτή γίνεται µε ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Εκτιµάται ότι υπάρχουν περίπου 10,6 εκατοµµύρια πρόσφυγες στον κόσµο. 1 Με βάση τη ιεθνή Αµνηστία 11

13 Ο αιτών άσυλο Ο αιτών άσυλο είναι ένα άτοµο που αναζητά προστασία ως πρόσφυγας ακόµα και αν δεν έχει επισήµως αναγνωριστεί ως τέτοιος. Συνήθως ο όρος αναφέρεται σε κάποιον ο οποίος αναµένει ακόµα από µια κυβέρνηση να αποφανθεί αν ο ίδιος είναι πρόσφυγας. Μετανάστης Ο µετανάστης είναι ένα άτοµο που µετακινείται από ένα µέρος σε ένα άλλο. Είναι πιθανό να αναγκάζεται να φύγει επειδή φοβάται, λιµοκτονεί ή φοβάται πολύ για την ασφάλεια και προστασία της οικογένειας του. Μπορεί να µετακινείται και οικειοθελώς. Είναι δυνατό να συµβάλουν πολλοί λόγοι σε µια τέτοια απόφαση. Οι µετανάστες είναι ανθρώπινα όντα και έχουν ανθρώπινα δικαιώµατα, όπως το δικαίωµα στη ζωή, στην ελευθερία από αυθαίρετη κράτηση, στην ελευθερία από βασανιστήρια, καθώς και σε ένα ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο. Υπάρχουν κάποια διεθνή νοµικά κριτήρια τα οποία είναι συγκεκριµένα ως προς τα δικαιώµατα των µεταναστών εργαζοµένων. Επίσης η ιεθνής Αµνηστία χαιρέτισε τη ιεθνή Σύµβαση για την Προστασία Όλων των Μεταναστών Εργαζοµένων και των Μελών των Οικογενειών τους, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου Εκτιµάται ότι υπάρχουν 175 εκατοµµύρια µετανάστες σε ολόκληρο τον κόσµο. Υπήκοοι κρατών-µελών ΕΕ: Περαιτέρω, µία δεύτερη κατηγορία αλλοδαπών αφορά στους υπηκόους κρατών- µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την έννοια του άρ της Συνθήκης. Οι διάφοροι νόµοι και προεδρικά διατάγµατα που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση κοινοτικών Οδηγιών έχουν δηµιουργήσει ένα ευνοϊκό καθεστώς για πάρα πολλές κατηγορίες κοινοτικών υπηκόων, ιδίως ως προς την άσκηση επαγγελµάτων τα οποία επιφυλάσσονταν παλαιότερα µόνον σε Έλληνες πολίτες. Το νοµικό καθεστώς των κοινοτικών υπηκόων στην Ελλάδα ρυθµίζεται µε ειδικές διατάξεις τόσο του εθνικού όσο και του κοινοτικού δικαίου. Ανιθαγενής Ανιθαγενής είναι το πρόσωπο που στερείται ιθαγένειας, δηλαδή το πρόσωπο που δεν θεωρείται πολίτης οποιασδήποτε πολιτείας σύµφωνα µε το δίκαιό της. «Επί µακρόν διαµένων» στην επικράτεια κράτους-µέλους 12

14 Ως «επί µακρόν διαµένων» θεωρείται όποιος έχει συµπληρώσει συγκεκριµένη διάρκεια διαµονής στην επικράτεια ενός κράτους-µέλους κατά τρόπο νόµιµο και αδιάλειπτο, ώστε να διαφαίνεται ή να εικάζεται η βούλησή του να εγκατασταθεί ή να παραµείνει στη χώρα για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Η πορεία του µεταναστευτικού ρεύµατος στην Ελλάδα Κύριο χαρακτηριστικό της Ελλάδας είναι ότι, ενώ έως τα τέλη της δεκαετίας του 80 συγκαταλεγόταν στις παραδοσιακές χώρες αποστολής µεταναστών ή λειτουργούσε απλώς ως κράτος διευκόλυνσης µετεγκατάστασης µεταναστών και προσφύγων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες υποδοχής, µεταβλήθηκε σε µικρό χρονικό διάστηµα σε χώρα υποδοχής. Έτσι, κλήθηκε να διαχειρισθεί κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτικά το ζήτηµα της εισροής ενός µαζικού µεταναστευτικού ρεύµατος και να προσδιορίσει παράλληλα τις αρχές, τους άξονες και τους µηχανισµούς µιας οργανωµένης µεταναστευτικής πολιτικής. Η γεωγραφική της θέση, το γεγονός ότι αποτελεί κράτος-µέλος της ΕΕ, καθώς και οι αλλαγές που ακολούθησαν την πτώση του τείχους του Βερολίνου, όχι µόνο στις γείτονες χώρες, αλλά και σε απώτερες γεωγραφικά, είχαν ως αποτέλεσµα την ανατροπή βαθιά ριζωµένων αντιλήψεων και την διαµόρφωση ενός νέου πλαισίου για την άσκηση της µεταναστευτικής πολιτικής. Σύµφωνα µε την απογραφή του 2001, οι αλλοδαποί αποτελούν το 7% του συνολικού πληθυσµού της χώρας, ενώ κατ άλλες πηγές εκτιµάται ότι το ποσοστό αυτό αγγίζει το 10%, εάν ληφθούν υπόψη οι αλλοδαποί που δεν δήλωσαν την παρουσία τους κατά το χρόνο της απογραφής. Το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 2,5% στα τέλη της δεκαετίας του 80. Το ποσοστό αυτό δείχνει µε εύγλωττο τρόπο την έκταση της αντικανονικής µετανάστευσης, λαµβανοµένου υπόψη του γεγονότος ότι έως και το 2000 ο αριθµός των νοµιµοποιηµένων µεταναστών δεν ξεπερνούσε τους Ένα άλλο χαρακτηριστικό του µεταναστευτικού ρεύµατος στην Ελλάδα είναι ότι κατά τα 2/3 περίπου αποτελείται από Αλβανούς υπηκόους ενώ 83% των µεταναστών -των Αλβανών υπηκόων συµπεριλαµβανοµένων- προέρχονται από πρώην σοσιαλιστικές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και από ορισµένες χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης στην Ασία, και οι υπόλοιποι από άλλες χώρες. 13

15 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ H ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 14

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ (ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ) Η απότοµη και ραγδαία αύξηση των µεταναστευτικών ρευµάτων, που σηµειώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 90, προκάλεσε τη δηµιουργία ενός νοµοθετικού µηχανισµού, o οποίος εξελίσσεται συνεχώς. Το ελληνικό κράτος προσπαθεί, έκτοτε, να σχεδιάσει αφενός και να εφαρµόσει αφετέρου ένα νοµοθετικό πλαίσιο για τη µετανάστευση, αλλά και γενικότερα τη µεταναστευτική πολιτική. Η προσπάθεια των κρατικών αρχών υποδηλώνει αρχικά την έλλειψη εµπειρίας σε θέµατα υποδοχής µεταναστών, η οποία µεταφράζεται από µια προσπάθεια απώθησης της εισόδου αλλοδαπών από τρίτες χώρες. Ωστόσο, η υπάρχουσα µεταναστευτική πολιτική της Ελλάδας κλείνει αισίως µια εικοσαετία σχεδόν. Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται µία σύντοµη ιστορική αναδροµή, που παρουσιάζει τα πρώτα βήµατα του εθνικού νοµοθετικού πλαισίου για τη µετανάστευση, καθώς και την πορεία του έως και σήµερα. Στόχος της παρούσας ιστορικής αναδροµής, αποτελεί η διερεύνηση και ο εντοπισµός, µέσω της εξέλιξης των νοµοθετικών επιλογών, της διαµόρφωσης µιας µεταναστευτικής πολιτικής, η οποία θα αντιµετωπίζει το µεταναστευτικό φαινόµενο ως εξ ορισµού µακροπρόθεσµο, µε συνέπειες σε όλους τους τοµείς του κράτους υποδοχής. 1.1 Ιστορική αναδροµή του θεσµικού πλαισίου της µετανάστευσης. Οι πρώτοι νόµοι για τη µετανάστευση: Ν. 3275/1925 & Ν / 1929 Η εξέλιξη του νοµοθετικού πλαισίου για την είσοδο, παραµονή, απέλαση και εργασία αλλοδαπών σε ελληνικό έδαφος διέπεται από τη γενικά παραδεδεγµένη αρχή ότι ανήκει στην αρµοδιότητα κάθε κράτους να ρυθµίζει τα σχετικά ζητήµατα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα θεµελιώδη ανθρώπινα δικαιώµατα. Τα βασικά νοµοθετήµατα για τη µετανάστευση που ίσχυσαν στην Ελλάδα αποτελούν και τους ενδεικτικούς σταθµούς του µεταναστευτικού φαινοµένου στη χώρα. Κατά την περίοδο όπου η Ελλάδα αποτελούσε χώρα αποστολής µεταναστών τα σχετικά µε το νοµικό πλαίσιο της εισόδου, παραµονής, εγκατάστασης, εργασίας και απέλασης των αλλοδαπών στην Ελλάδα ρυθµιζόταν από το Ν. 4310/1929, που τροποποίησε τον ν.3275/1925 (διάρκειας µόλις δύο ετών), σε συνδυασµό µε ορισµένες διµερείς συµβάσεις 15

17 «περί µεταναστεύσεως» Ελλήνων στο εξωτερικό, και σε νοµοθετικά µέτρα για τη διευκόλυνση της παλιννόστησης 2. Ο νόµος 1975/1991 Στις αρχές της δεκαετίας του 90 και υπό το βάρος των ευρύτερων γεωπολιτικών ανακατατάξεων στην Ευρώπη, αλλά και των δεδοµένων κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιµετώπιση του φαινοµένου της αντικανονικής µετανάστευσης, η Ελλάδα υιοθέτησε µέτρα σχετικά µε την είσοδο, παραµονή και εργασία των µεταναστών µε το Ν. 1975/1991, ο οποίος ίσχυσε από και τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Ν. 2452/1996 και το Ν. 2713/1999, που κινούνταν σαφώς σε µία αποτρεπτική, αµυντική και κατασταλτική λογική. Εκεί καταδείχθηκε και η αδυναµία της Πολιτείας να κατανοήσει την πολυπλοκότητα του φαινοµένου και να καταστρώσει ανάλογα µία µακροπρόθεσµη µεταναστευτική πολιτική. Ο νόµος 1975/ προέβλεπε τη λειτουργία µεγάλου αριθµού εκτελεστικών και δικαιοδοτικών οργάνων µε συγκεχυµένες αρµοδιότητες, τα κυριότερα από τα οποία ήταν τα ακόλουθα: Υπουργείο Εξωτερικών και Ελληνικές Προξενικές Αρχές στην Αλλοδαπή, Υπουργείο ηµοσίας Τάξης και κατά τόπους Αστυνοµικές Αρχές και Τµήµατα Αλλοδαπών, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ΟΑΕ, Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας και οι Λιµενικές Αρχές, Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, 2 Μελέτη του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγµατικού ικαίου, Νοµικές Θεσµικές και ιοικητικές ιαστάσεις του Καθεστώτος εισόδου και παραµονής µεταναστών στην Ελλάδα, Προκλήσεις και Προοπτικές βελτίωσης, Μελέτη Συµβατότητας του ελληνικού και ευρωπαϊκού θεσµικού πλαισίου, Αθήνα Νοέµβριος Μελέτη του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγµατικού ικαίου, Νοµικές Θεσµικές και ιοικητικές ιαστάσεις του Καθεστώτος εισόδου και παραµονής µεταναστών στην Ελλάδα, Προκλήσεις και Προοπτικές βελτίωσης, Μελέτη Συµβατότητας του ελληνικού και ευρωπαϊκού θεσµικού πλαισίου, Αθήνα Νοέµβριος

18 Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, Επιθεωρήσεις Εργασίας (Νοµαρχίες). υνάµει του συγκεκριµένου νόµου λειτούργησε επίσης πλήθος ιυπουργικών Επιτροπών, όπως η Επιτροπή Απελάσεων (άρ Ν. 1975/1991), η επιτροπή για τη χορήγηση άδειας παραµονής για εξαιρετικούς λόγους (άρ. 12 Α 2 Ν. 1975/1991, που προστέθηκε µε το Ν. 2713/1999). Ο κύριος λόγος για τον οποίο το νοµοθετικό πλαίσιο που διαµορφώθηκε από το νόµο αυτό επικρίθηκε έντονα ήταν επειδή αυτό διεπόταν από µία αστυνοµικού τύπου προσέγγιση, καθώς επίσης και για το λόγο ότι σειρά διατάξεών του (άρ. 33 7, άρ. 31 Ν. 1975/1991) συνέτεινε στην ποινικοποίηση της µετανάστευσης µε σειρά απαγορεύσεων. Ειδικότερα, ο Ν.1975/91 υιοθετούσε τη µερική και µεσοπρόθεσµη αντιµετώπιση του ζητήµατος, στη βάση κυρίως αστυνοµικών πρακτικών, µε στόχο τη µείωση της αριθµητικής δυσαναλογίας µεταξύ νόµιµων και αντικανονικών µεταναστών που εισέρχονταν ή διαβιούσαν στη χώρα. Το ατελέσφορο µίας τέτοιας πολιτικής τροφοδότησε τον κοινωνικό αποκλεισµό µάλλον του συνόλου των µεταναστών, δηµιούργησε περαιτέρω κοινωνικές εντάσεις και επέτεινε το κλίµα ανασφάλειας. Το Πρώτο Πρόγραµµα Νοµιµοποίησης, 1997 (Προεδρικά ιατάγµατα 358 &359/1997) Το 1997, βάσει των Π.. 358/1997 και 359/1997 (κατ εξουσιοδότηση του άρ. 16 Ν. 2434/1996), νοµοθετηµάτων µε σαφώς µεταβατικό χαρακτήρα, αποφασίσθηκε η καταγραφή και στη συνέχεια η νοµιµοποίηση των αντικανονικών µεταναστών, µε αποτέλεσµα την εξασφάλιση άδειας παραµονής σε περίπου µετανάστες από τις που υπολογιζόταν ότι ζούσαν τότε στην Ελλάδα υπό καθεστώς παρανοµίας. Με την καθιέρωση σχετικά απλών προϋποθέσεων, τα προεδρικά διατάγµατα έδιναν τη δυνατότητα στον αλλοδαπό που ήδη βρισκόταν στην Ελλάδα να νοµιµοποιηθεί και να λάβει αρχικά τη λευκή κάρτα και στη συνέχεια, µε την προσκόµιση ενός ελάχιστου αριθµού ενσήµων εργασίας την πράσινη κάρτα. 17

19 Η εν λόγω πολιτική ακολουθήθηκε (1999) από την εφαρµογή του µέτρου των "µαζικών ελέγχων νοµιµότητας", µε στόχο τη συγκράτηση του µεταναστευτικού ρεύµατος και την κατά το δυνατό αµεσότερη επαναπροώθηση των αντικανονικών µεταναστών. Έτσι, η καταπολέµηση της λαθροµετανάστευσης και η προσπάθεια κατοχύρωσης της δηµόσιας ασφάλειας µεταβλήθηκαν σε συνώνυµα άσκησης κατασταλτικών πολιτικών και, τελικά, σε µηχανισµούς κατασκευής στερεοτύπων µηδενικής ανοχής, εν απουσία ολοκληρωµένης και οργανωµένης µεταναστευτικής πολιτικής. Υπό την οπτική της ανεπάρκειας του Ν. 1975/1991 και προκειµένου να διαµορφωθεί µια µακροπρόθεσµη και ρεαλιστική µεταναστευτική πολιτική, η οποία θα επέτρεπε την ένταξη των µεταναστών στην ελληνική κοινωνία, θεσπίστηκε ο Ν.2910/2001, ο οποίος τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Ν. 3013/2002 (άρ ), το Ν. 3068/2002 (άρ. 15) και µε το Ν. 3074/2002 (άρ. 11), το Ν. 3103/2003 (άρ.23), το Ν. 3146/2003 (άρ.8), το Ν. 3169/2003 (άρ.10) και το Ν. 3242/2004 (άρ.25), το Ν. 3202/2003 (άρ ) και 3274/2004 (άρ. 34) χωρίς να καταργεί τα παραπάνω προεδρικά διατάγµατα. Αλλά, αν το νοµοθετικό εγχείρηµα του 1991 είχε όλες τις ατέλειες της αιφνίδιας µεταλλαγής της Ελλάδας από χώρα αποστολής σε χώρα υποδοχής µεταναστών και µίας ηθεληµένης ή αθέλητης σύγχυσης µεταξύ µεταναστευτικής και αντεγκληµατικής πολιτικής, η περαιτέρω δεκαετής εµπειρία, καθώς και οι εξελίξεις στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύσκολα εξηγούν σήµερα ακόµη την απουσία οργανωµένης και οργανικής µεταναστευτικής πολιτικής. Ο νόµος 2910 / 2001 Το 2001, και πριν ουσιαστικά ολοκληρωθεί το πρώτο πρόγραµµα νοµιµοποίησης, η κυβέρνηση έφερε στη Βουλή το νόµο 2910/2001 µε τίτλο Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις. Ο νόµος αυτός είχε ένα διττό στόχο. Αφενός, να προχωρήσει στην πραγµατοποίηση ενός δεύτερου προγράµµατος νοµιµοποίησης για να αντιµετωπίσει βραχυπρόθεσµα το φαινόµενο της παράνοµης µετανάστευσης στη χώρα. Αφετέρου να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για µια µεσοπρόθεσµη τουλάχιστον ρύθµιση του φαινοµένου, συµπεριλαµβάνοντας στις διατάξεις του τόσο θέµατα ελέγχου των συνόρων, όσο και τις προϋποθέσεις για την είσοδο αλλοδαπών στην Ελλάδα µε σκοπό την εργασία ή τις σπουδές καθώς τελικά και θέµατα πολιτογράφησης αλλοδαπών που κατοικούν στη χώρα. Περίπου µετανάστες υπέβαλλαν τα χαρτιά τους στα πλαίσια του νέου προγράµµατος 18

20 νοµιµοποίησης 4. Αν και η εφαρµογή του προγράµµατος είχε σχεδιαστεί αποκεντρωτικά µέσω των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης τελικά υπέφερε από σοβαρότατα προβλήµατα ανεπαρκούς υποδοµής και προετοιµασίας, όπως άλλωστε και το πρώτο πρόγραµµα. Τα αρµόδια γραφεία παραλαβής και επεξεργασίας των αιτήσεων ήταν ελάχιστα και µε ελάχιστους υπαλλήλους σε σχέση µε τον όγκο των αιτήσεων ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας. Ο νόµος αναθεωρήθηκε το 2002, µετά από παρέµβαση µεταξύ άλλων και του Συνηγόρου του Πολίτη, και οι προθεσµίες υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών επιµηκύνθηκαν. Η ανεπάρκεια των διοικητικών πόρων για την εφαρµογή του προγράµµατος συνεχίστηκε παρόλα αυτά, γιατί οι άδειες διαµονής και εργασίας δίνονταν συνήθως για ένα µόνον χρόνο. Λίγο δηλαδή µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόκτησης της άδειας, ο µετανάστης καλούνταν να υποβάλλει εκ νέου τα χαρτιά του/της για την ανανέωση της. Μόνον τον Ιανουάριο του 2004 αποφάσισε η κυβέρνηση να χορηγεί άδειες διαµονής για δύο συνεχή χρόνια (νόµος 3202/2004) ελαφρύνοντας έτσι τον φόρτο εργασίας για την δηµόσια διοίκηση και διευκολύνοντας τους µετανάστες. Ο νόµος 2910/2001 καθόριζε µια περίπλοκη διοικητική διαδικασία για τη χορήγηση άδειας διαµονής µε σκοπό την εργασία ή τις σπουδές. Όσον αφορά στην εξαρτηµένη εργασία, η ρύθµιση των µεταναστευτικών εισροών βασιζόταν στον προγραµµατισµό από τον ΟΑΕ των αναγκών της εγχώριας αγοράς εργασίας στο τελευταίο τρίµηνο κάθε έτους (άρθρο 19). Η διαδικασία που προέβλεπε ο νόµος είναι µε συντοµία η εξής: Ο ΟΑΕ διαπιστώνει την ανάγκη εργατικών χεριών σε τάδε τοµείς σε τάδε περιοχές και αποστέλλει τα σχετικά στοιχεία στις ελληνικές προξενικές αρχές (γραφεία εργασίας που θα συσταθούν εκεί). Οι εκεί αλλοδαποί εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους µε αίτηση τους στις προξενικές αρχές και εγγράφονται σε σχετικούς καταλόγους. Παράλληλα, οι Έλληνες εργοδότες εκδηλώνουν και αυτοί το ενδιαφέρον τους για να προσλάβουν αλλοδαπούς εργαζόµενους µε αίτηση τους στη νοµαρχία. Ο εργοδότης επιλέγει ονοµαστικά από τις καταστάσεις των ενδιαφεροµένων που στο µεταξύ έχουν αποστείλει οι προξενικές αρχές. Η Νοµαρχία υπό ορισµένες προϋποθέσεις εκδίδει και αποστέλλει την άδεια εργασίας για το συγκεκριµένο αλλοδαπό στη χώρα προέλευσης του/της. Τότε ο/η αλλοδαπός παίρνει θεώρηση εισόδου (visa) και µε την άφιξη του/της στην Ελλάδα υποβάλλει νέα σειρά δικαιολογητικών για να λάβει την άδεια διαµονής. Παρόµοια ήταν η διαδικασία για την λήψη άδειας διαµονής µε σκοπό τις σπουδές. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων καθόριζε κάθε χρόνο τον αριθµό αλλοδαπών 4 Άννα Τριανταφυλλίδου, Ελληνική Μεταναστευτική Πολιτική: Προβλήµατα και Κατευθύνσεις, Ελληνικό Ίδρυµα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), εκέµβριος

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέμα 1 ο (κληρώθηκε) Ο ευρωπαϊκός και διεθνής νομικός πολιτισμός αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***)

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 1. Περιφέρεια Αττικής Γενική ιεύθυνση Περιφέρειας ιεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης υτ. Αττικής & Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005)

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005) Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Επιτροπή των Περιφερειών ιάσκεψη µε θέµα Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 Τηλ :2131516037

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Σκοπός του σεμιναρίου που διεξήχθη στο κεντρικό κτίριο του Ε.Κ.Κ.Α., στις 8-9 Ιουλίου, ώρες 17:00-20:00, ήταν η πληροφόρηση

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν.3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, αρ. 4 παρ.6] Βραβεία και υποτροφίες Ι.Κ.Υ. σε αλλοδαπούς φοιτητές Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2006. Α.Π. 10433 Προς: Περιφέρειες της χώρας. Δ/νσεις Αλλοδαπών &

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2006. Α.Π. 10433 Προς: Περιφέρειες της χώρας. Δ/νσεις Αλλοδαπών & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 105 63,

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος άδειας διαµονής: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ - Περιγραφή άδειας διαµονής: Μπλε κάρτα της ΕΕ

Τύπος άδειας διαµονής: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ - Περιγραφή άδειας διαµονής: Μπλε κάρτα της ΕΕ Αθήνα, 11 εκεµβρίου 2014 Α.Π.: 54915/2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: Η Α ΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΩΣ ΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Ν.3386/2005 άρθρο 15, παρ. 1-4) Εξαρτημένη εργασία είναι η απασχόληση που παρέχεται σε σταθερό εργοδότη για ορισμένο ή αόριστο χρόνο έναντι καταβολής μισθού

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρθρο µόνο, παρ.3 του Π 529/1989: «Ο αριθµός των αλλοδαπών µαθητών που εγγράφονται σε κάθε σχολική

1 Άρθρο µόνο, παρ.3 του Π 529/1989: «Ο αριθµός των αλλοδαπών µαθητών που εγγράφονται σε κάθε σχολική Αθήνα, 16.9.2005 Αρ.Πρωτ 14350.01/2005, 14352.01/2005 Χειριστές: Μίλτος Παύλου 210.7289718 Ματίνα Πούλου 210.7289697 Προς κύριο Κωνσταντίνο Ράµµα, Ειδικό Γραµµατέα Θεµάτων Σπουδών, Επιµόρφωσης και Καινοτοµιών

Διαβάστε περισσότερα

Συνηµµένο και Παραρτήµατα

Συνηµµένο και Παραρτήµατα Συνηµµένο και Παραρτήµατα Α. Το παράπονο αυτό, καταγγελία, στρέφεται εναντίον νοµοθετικής πράξης της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής ηµοκρατίας, η οποία παραβιάζει ή και δεν συνάδει µε το γράµµα,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: 17131/313 ΠΡΟΣ : ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. /νση: Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας: Τηλ : FAX: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: 17131/313 ΠΡΟΣ : ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. /νση: Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας: Τηλ : FAX: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. /νση: Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας: 10110

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ, ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ.

ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ, ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ. ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ, ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ. Με αφορµή πληθώρα αναφορών ενδιαφεροµένων αλλοδαπών, κατόχων προσωρινής άδειας παραµονής του ν. 2910/2001,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α / ) ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α / ) ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α /09-07-2015) ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Άρθρο 8 Αντικατάσταση διατάξεων του Ν. 4251/2014 23. Το άρθρο 19 του Ν. 4251/2014 αντικαθίσταται

Διαβάστε περισσότερα

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ Aθήνα, 10 Απριλίου 2008 ΠΟΡΙΣΜΑ Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 Κατόπιν διερεύνησης της µε αριθµό πρωτοκόλλου 2015/2008 αναφοράς της κυρίας *** και της ανεπαρκούς αιτιολόγησης που παρείχε το Προξενείο Καϊρου,

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια παραµονής για οικογενειακή συνένωση

Άδεια παραµονής για οικογενειακή συνένωση Άδεια παραµονής για οικογενειακή συνένωση 1. Σύζυγοι έλληνα ή πολίτη κράτους µέλους ΕΕ : στις περιπτώσεις αυτές έχει παρατηρηθεί να µην τηρείται η νόµιµη διαδικασία όσον αφορά τη διαπίστωση έγκυρου γάµου

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δράση 4: Καμπάνια ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα των φτωχών και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων στην υγεία, την παιδεία και την εργασία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

Αντίγραφο ισχυρού διαβατηρίου. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Βεβαίωση κατοικίας.

Αντίγραφο ισχυρού διαβατηρίου. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Βεβαίωση κατοικίας. Α. ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΣΥΖΥΓΟΙ ΟΜΟΓΕΝΩΝ Για την εγγραφή τους σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ΟΤΑ α βαθμού της χώρας, οι εκλογείς όλων των κατηγοριών οφείλουν να προσέλθουν οι ίδιοι ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ 237 Digesta 2015 Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ Κυριάκος Π. Παπανικολάου Λέκτωρ Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ. Κωνσταντίνος Ν. Χριστογιάννης Πρόξενος Ελλάδας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 21.10.2009 SEC(2009) 1374 τελικό C7-0250/09 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που συνοδεύει την Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3386/2005

Θέμα: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3386/2005 Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Θέμα: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3386/2005 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ]

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ] ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της 14.12.1950] Η Γενική Συνέλευση, Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση 319 Α (IV) της 3ης Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013.

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από την Βουλγαρία και την Ρουμανία

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από την Βουλγαρία και την Ρουμανία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Αθήνα 9 2-2007 Αριθ. Πρωτ. 30269 οικ. ΠΡΟΣ : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1: Γενικές διατάξεις...3 Άρθρο 2: Είδη περιόδων πρακτικής άσκησης...3

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. 8.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. 8.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 8.1 Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό της έρευνάς µας θα ασχοληθούµε µε το συνεχώς αυξανόµενο πρόβληµα της µετανάστευσης. Η παράνοµη µετανάστευση αποτελεί µία ακόµη

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αλλοδαπών & Μετανάστευσης

Θέµατα Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Κ. Παπακωστόπουλος & Συνεργάτες ικηγορική Εταιρεία Θέµατα Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Ευσταθία Γκίκα ικηγόρος/υποδιευθύντρια ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος Ζώνη Schengen

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΙΙΙ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΙΙ. ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΙΙΙ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΕΙΓΟΝ 9 Oκτωβρίου 2007 Αριθµ. Πρωτ.:11226/14.07.2007 Ειδική Επιστήµονας: Ειρήνη Κυριακάκη 210-7289802 Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενική ιεύθυνση Πρόνοιας ιεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 233 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 204 20030828 Τέθηκε σε ισχύ: 28.08.2003 Ηµ.Υπογραφής: 26.08.2003 Προστασία και αρωγή στα θύµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ι. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Τα βασικά νοµοθετήµατα που ρυθµίζουν αυτή τη στιγµή στην Ελλάδα τη νοµική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip Ισότητα των φύλων Πηγή: http://www.esfhellas.gr/index.asp?node=111 ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος: Οικογενειακό Επίδομα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ», το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας 1. Ως αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα έχετε τα εξής δικαιώματα: i. Σας χορηγείται το δελτίο αιτούντος διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα 24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα Θέµα: Αδυναµία άσκησης δικαιώµατος εκµετάλλευσης περιπτέρου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ζητήµατα εφαρµογής των µεταβατικών διατάξεων του ν. 3386/2005: «Είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Συνήγορος του Πολίτη 4 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες αλλοδαπού πληθυσµού και θεσµικό πλαίσιο

Κατηγορίες αλλοδαπού πληθυσµού και θεσµικό πλαίσιο Ηράκλειο 30 Ιουνίου 2014 Γρηγόρης Τσιούκας 1 Πολίτες τρίτων χωρών µε νόµιµη διαµονή σύµφωνα µε το µεταναστευτικό νόµο Οµογενείς: Αλβανία, χώρες πρώην ΕΣΣ, άλλες χώρες Πολίτες κρατών µελών της ΕΕ Αιτούντες

Διαβάστε περισσότερα

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Εργαστήριο με θέμα «Παιδική φτώχεια και ευημερία : 'Έμφαση στην κατάσταση των παιδιών μεταναστών στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (Ν. 4251/2014)

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά δικαιώµατα που ισχύουν για µετανάστες σε αντικανονική κατάσταση

Βασικά δικαιώµατα που ισχύουν για µετανάστες σε αντικανονική κατάσταση Βασικά δικαιώµατα που ισχύουν για µετανάστες σε αντικανονική κατάσταση Έγγραφο θέσης της Κάριτας Ευρώπης (ΚΕ) για τα δικαιώµατα των µεταναστών σε αντικανονική κατάσταση Εισαγωγή Η Κάριτας Ευρώπης (ΚΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η καταγραφή της σημερινής κατάστασης σχετικά με το προσφυγικό ζήτημα και οι θέσεις πολιτικής της ΚΕΔΕ για τη διαχείριση των προσφυγικών πληθυσμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012)

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) Εισαγωγή Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η Ελλάδα μετατράπηκε από χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Πώς εφαρµόζεται ο Ν. 3838/2010;

Πώς εφαρµόζεται ο Ν. 3838/2010; Πώς εφαρµόζεται ο Ν. 3838/2010; Παρακάτω επιχειρείται µια διερεύνηση των συνεπειών εφαρµογής πρωτίστως του Ν.3838/2010, αλλά και άλλων ρυθµίσεων µεταναστευτικού ενδιαφέροντος της τελευταίας περιόδου, ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.: οικ 23443 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη 28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 Νοεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: /38775/2012 Πληροφορίες: κ./κα Μαρία Καραγεώργου (τηλ.: )

2 Νοεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: /38775/2012 Πληροφορίες: κ./κα Μαρία Καραγεώργου (τηλ.: ) 2 Νοεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 148381/38775/2012 Πληροφορίες: κ./κα Μαρία Καραγεώργου (τηλ.:2131306762) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2006 Α.Π. Οικ: 21585/2006 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΉΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΉΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Μαΐου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α.Π.: οικ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26.03.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική Δ/νση Κοινωνικής Ασφάλισης Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειληµµένα ερωτήµατα σχετικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας ενηµερώνουµε ότι:

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειληµµένα ερωτήµατα σχετικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας ενηµερώνουµε ότι: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Γ Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο : 213 15 14 303 Fax : 210 38 42 509 : 210-38 38

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

Με την κοινοποίηση των σχετικών διατάξεων του Ν.3996/2011 που αφορούν τα μέλη οικογένειας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με την κοινοποίηση των σχετικών διατάξεων του Ν.3996/2011 που αφορούν τα μέλη οικογένειας, σας γνωρίζουμε τα εξής: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ. (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5)

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ. (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5) ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5) Θέμα: Η χορήγηση της βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας στις προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 3) «αιτούν κράτος-μέλος»: το κράτος-μέλος από το έδαφος του οποίου έχει

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 3) «αιτούν κράτος-μέλος»: το κράτος-μέλος από το έδαφος του οποίου έχει Σχέδιο νόμου «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15 ης Μαΐου 2014 σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση αποτελεσμάτων της πανελλαδικής ποσοτικής έρευνας VPRC Φεβρουάριος 2007 13106 / Διάγραμμα 1 Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1 / 16. 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο

Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1 / 16. 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο 1 / 16 Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο 2.Συγκροτήθηκε στο Δήµο σας ΣΕΜ; ΝΑΙ ΟΧΙ (αν όχι συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α / )

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α / ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α /28-6-2000) [όπως τροποιήθηκε με το ΠΔ 373/2001 (ΦΕΚ 251/τ. Α /22-10-2001) και το ΠΔ 385/2002 (ΦΕΚ 334/τ. Α /31-12-2002)] Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις

Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις 3838/2010,ΦΕΚ Α 49/24.3.2010 Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Ο κατάλογος των δικαιωμάτων αυτών αποτελεί τη βασική κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΝ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρινίσεων επί ζητημάτων που ανακύπτουν μετά την τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 3386/2005.

ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρινίσεων επί ζητημάτων που ανακύπτουν μετά την τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 3386/2005. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ B 2)ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Σχέδιο Νόµου «Εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης Εναρµόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γιώργος Λιαλιάµος Απόφ.ΕΣ (Η )-Τµήµα Τ.Α.Π.Α Στέλεχος ΥΠ.ΕΣ.- /νση Αστικής και ηµοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/99/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Δημόσιες Πολιτικές Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής: Μια κριτική αξιολόγηση»

«Οι Δημόσιες Πολιτικές Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής: Μια κριτική αξιολόγηση» Ημερίδα: Ισορροπία εργασίας, οικογένειας και προσωπικής ζωής σε κρίση; Συνεδρία 4 η : Η Οικογενειακή και Επαγγελματική ζωή των γυναικών σε πίεση: Πολιτικές, Μαθήματα και Προκλήσεις Αθήνα, 29 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Πρόσβαση αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων σε Ι.Ε.Κ. (Αναφορά υπ αρ. πρωτ: 14976/2008) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστής: Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σχέδιο Μαθήµατος Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σκοπιµότητα Πρόσφυγας δεν είναι απλώς κάθε ξένος που ζητά να µείνει στη χώρα µας, αλλά ένας από τους πιο ευάλωτους,

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

προσκοµίζουν στην αρµόδια αρχή είναι ο προβλεπόµενος από τη σχετική οδηγία, όπως αυτή περιέχεται στη Συνθήκη Προσχώρησης των 10 νέων κρατών- µελών».

προσκοµίζουν στην αρµόδια αρχή είναι ο προβλεπόµενος από τη σχετική οδηγία, όπως αυτή περιέχεται στη Συνθήκη Προσχώρησης των 10 νέων κρατών- µελών». 25/08/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλµατος σε ιατρούς των οποίων τα πτυχία χορηγήθηκαν στα δέκα νέα κράτη-µέλη της Ε.Ε.» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 Κεφάλαιο πρώτο: ΙΙ. Η διοίκηση, ΙΙΙ. Το διοικητικό δίκαιο (σελ. 16 25) Σκοπός των ως

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2014 Αριθ. Πρωτ: 41301

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2014 Αριθ. Πρωτ: 41301 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013)

ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013) LEGAL INSIGHTS Η ΕΝ ΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013) Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογικής ιαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες

Κατευθυντήριες οδηγίες Κατευθυντήριες οδηγίες Σελίδα 1 από 6 Κατευθυντήριες οδηγίες Πρακτική άσκηση στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) - Κατευθυντήριες οδηγίες και διαδικασίες των Γραφείων και σχετικών Τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Θέµα: ΚΩΛΥΜΑ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΩ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΙΚΗΣ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήµονας: Ευτύχης Φυτράκης ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 Ο Συνήγορος του Πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Περιγραφή αιτήµατος: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου σκοπείται η προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Τηλέφωνο: Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31 Ταχ.

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Τηλέφωνο: Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31 Ταχ. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α.Π.: 19470 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα