Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς."

Transcript

1 , όταν ως αποτέλεσµα της απόκτησης ή της µεταβίβασης το δικαίωµα ψήφου του φθάσει, υπερβεί ή µειωθεί κάτω από 5% ή αριθµό, που διαιρείται στο πέντε, από τους αριθµούς των ψήφων στην Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Τα δικαιώµατα ψήφου υπολογίζονται βάσει του συνολικού αριθµού µετοχών µε δικαίωµα ψήφου, ανεξάρτητα από το γεγονός, αν η άσκηση του δικαιώµατος ψήφου έχει περιοριστεί. Ο υπολογισµός πραγµατοποιείται για κάθε ξεχωριστή τάξη µετοχών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ Κατά την ηµεροµηνία του ενηµερωτικού δελτίου δεν έχουν παρουσιαστεί προτάσεις προς τον Εκδότη, αντίστοιχα δεν έχουν αναληφθεί ενέργειες σχετικά µε συγχώνευση, εισχώρηση ή άλλου είδους τροποποίηση. Οι µετοχές του Εκδότη µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο αναγκαστικής εξαγοράς µόνο στην ύπαρξη της προϋπόθεσης του αρ. 157 α του Νόµου περί ηµόσιας Προσφοράς Αγιογράφων, η οποία επιτρέπει σε µέτοχο, ο οποίος έχει αποκτήσει ως αποτέλεσµα προσφοράς σε δηµοπρασία πάνω από 95 % των ψήφων από την Γενική Συνέλευση δηµόσιας εταιρείας να αγοράσει αναγκαστικά τις µετοχές µε δικαίωµα ψήφου των υπολοίπων µετόχων µε συγκεκριµένη σύµφωνη µε το Νόµο διαδικασία και εγκεκριµένη από την Επιτροπή Οικονοµικού Ελέγχου τιµή. 12. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΚ ΟΤΗ Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς. 13. ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ Σηµαντικά θέµατα για τους επενδυτές σχετικά µε την δηµόσια προσφορά των µετοχών της Εταιρείας διευθετούνται στις ακόλουθες πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου: Νόµος περί ηµόσιας Προσφοράς Αξιόγραφων, Εµπορικός Νόµος, Κανονισµός (ΕΚ) 809/ 2004 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κανονισµός αρ. 2 από τις της Επιτροπής Οικονοµικού Ελέγχου για τα ενηµερωτικά δελτία στις δηµόσιες προσφορές αξιόγραφων και για την αποκάλυψη στοιχείων των δηµοσίων εταιρειών και των υπολοίπων εκδοτών αξιογράφων, Νόµος περί Φορολογίας των Εταιρικών Εισοδηµάτων, Νόµος περί Φορολογίας των Εισοδηµάτων των Φυσικών προσώπων, Νόµος περί Συναλλάγµατος. Οι βασικές πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, που εφαρµόζονται σχετικά µε τις µετοχές της Εταιρείας είναι ο Νόµος περί ηµόσιας Προσφοράς Αξιογράφων και ο Εµπορικός Νόµος. Ο Εµπορικός Νόµος εµπεριέχει γενικές διατάξεις σχετικά µε τις ανώνυµες εταιρείες, ενώ ο Νόµος περί ηµόσιας Προσφοράς Αξιογράφων ειδικές διατάξεις σχετικά µε τις δηµόσιες εταιρείες. Οι διατάξεις του Τµήµατος 1 από το κεφάλαιο ένδεκα του Νόµου περί ηµόσιας Προσφοράς Αξιογράφων και του Κανονισµού Αποκάλυψης της Μερίδας Συµµετοχής

2 σε ηµόσια και Επενδυτική Εταιρεία, διευθετούν τις απαιτήσεις για την αποκάλυψη σηµαντικής συµµετοχής στην Εταιρεία. Φορολόγηση της υπεραξίας α) Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα Σύµφωνα µε το αρ. 44 του Νόµου περί Φορολογίας των Κερδών των Επιχειρήσεων κατά τον καθορισµό του φορολογικού οικονοµικού αποτελέσµατος, το λογιστικό οικονοµικό αποτέλεσµα µειώνεται µε το κέρδος από την διαχείριση οικονοµικών εργαλείων µε την έννοια της παρ. 1 εδ. 21 των συµπληρωµατικών διατάξεων του ίδιου Νόµου, που έχει καθοριστεί ως θετική διαφορά µεταξύ της τιµής πώλησης και της αποδεδειγµένης µε έγγραφα τιµής απόκτησης των ίδιων οικονοµικών εργαλείων. Σύµφωνα µε την παρ. 1 εδ. 21, σηµ. α από τις συµπληρωµατικές διατάξεις του Νόµου περί Φορολογίας των Κερδών των Επιχειρήσεων η «ιαχείριση οικονοµικών εργαλείων» για τους σκοπούς του αρ. 44 είναι οι συναλλαγές µε µετοχές και δικαιώµατα, που πραγµατοποιούνται σε επίσηµη αγορά µε την έννοια του αρ. 73 του Νόµου περί Χρηµάτων και Οικονοµικών Εργαλείων. «ικαιώµατα» για τους σκοπούς της πρώτης πρότασης είναι τα αξιόγραφα, που δίνουν δικαίωµα εγγραφής συγκεκριµένου αριθµού µετοχών σχετικά µε ληφθείσα απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Εποµένως, τα έσοδα, που πραγµατοποιούνται από συναλλαγές µε µετοχές, που έχουν συναφθεί στην επίσηµη αγορά, οργανωµένη από το Χρηµατιστήριο Αξιών της Βουλγαρίας δεν φορολογούνται µε φόρο εταιρειών. Η ζηµία από συναλλαγές µε µετοχές, που έχει γίνει στην επίσηµη αγορά οικονοµικών εργαλείων δεν αναγνωρίζεται ως έξοδο για τους σκοπούς της φορολόγησης και το οικονοµικό αποτέλεσµα προσαυξάνεται µε αυτήν. β) Αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα Σύµφωνα µε το αρ. 196 του Νόµου περί Φορολογίας των Κερδών των Επιχειρήσεων δεν φορολογούνται µε φόρο στην πηγή από διαχείριση οικονοµικών εργαλείων µε την έννοια της παρ. 1 εδ. 21 από τις συµπληρωµατικές διατάξεις του ίδιου Νόµου. Σύµφωνα µε την παρ. 1 εδ. 21 σηµ. α από τις συµπληρωµατικές διατάξεις του Νόµου περί Φορολογίας των Κερδών των Επιχειρήσεων η «ιαχείριση Οικονοµικών Εργαλείων» για τους σκοπούς του αρ. 44 είναι οι συναλλαγές µε αξιόγραφα και δικαιώµατα, που έχουν πραγµατοποιηθεί στην επίσηµη αγορά µε την έννοια του αρ. 73 του Νόµου περί Αγορών Οικονοµικών Εργαλείων. «ικαιώµατα» για τους σκοπούς της πρώτης πρότασης είναι τα αξιόγραφα, που δίνουν δικαίωµα εγγραφής συγκεκριµένου αριθµού µετοχών σχετικά µε την ληφθείσα απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Εποµένως, τα έσοδα από τις συναλλαγές µε µετοχές αντικείµενο της παρούσας πρότασης, που έχουν συναφθεί στην επίσηµη αγορά, οργανωµένη από το Χρηµατιστήριο Αξιών της Βουλγαρίας Σόφια ΑΕ δεν φορολογούνται µε φόρο στην πηγή. γ) Ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Σύµφωνα µε το αρ. 13 παρ. 1 εδ. 3 του Νόµου περί Φόρων πάνω στα Έσοδα των Φυσικών Προσώπων σε συνδυασµό µε την παρ. 1 εδ. 11 των Συµπληρωµατικών ιατάξεων του Νόµου περί Φορολόγησης των Εσόδων των Φυσικών Προσώπων δεν φορολογούνται τα έσοδα από διαχείριση οικονοµικών εργαλείων µε την έννοια της παρ. 1 εδ. 11 των συµπληρωµατικών διατάξεων.

3 Σύµφωνα µε την παρ. 1 εδ. 11 σηµ. α των συµπληρωµατικών διατάξεων του ίδιου Νόµου η «ιαχείριση Οικονοµικών Εργαλείων» για τους σκοπούς του αρ. 13 παρ. 1 εδ. 3 είναι οι συναλλαγές µε µερίδια συλλογικών επενδυτικών σχηµάτων, µετοχών και δικαιωµάτων, που έχουν πραγµατοποιηθεί στην επίσηµη αγορά µε την έννοια του αρ. 73 του Νόµου περί των Αγορών οικονοµικών Εργαλείων, τα δικαιώµατα για τους σκοπούς της πρώτης πρότασης είναι τα αξιόγραφα, που δίνουν δικαίωµα εγγραφής συγκεκριµένου αριθµού µετοχών σχετικά µε ληφθείσα απόφαση για αύξηση του κεφαλαίου. Εποµένως δεν φορολογούνται τα έσοδα ηµεδαπών φυσικών προσώπων από συναλλαγές µε µετοχές, που έχουν συναφθεί στην επίσηµη αγορά, οργανωµένη από το Χρηµατιστήριο Αξιών της Βουλγαρίας Σόφια ΑΕ. δ) Αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα Σύµφωνα µε το αρ. 37 εδ. 12 του Νόµου περί Φορολόγησης των Εσόδων των Φυσικών Προσώπων µε τελικό φόρο φορολογούνται τα έσοδα αλλοδαπών φυσικών προσώπων από πώληση, ανταλλαγή ή άλλη µεταβίβαση από επαχθή αιτία µετοχών, µεριδίων, αντισταθµιστικών πράξεων, επενδυτικών οµολόγων και άλλων οικονοµικών ενεργητικών στοιχείων. Σύµφωνα µε το αρ. 37 παρ. 7 του Νόµου περί Φορολόγησης των Εσόδων των Φυσικών Προσώπων δεν φορολογούνται µε τελικό φόρο τα έσοδα της προηγούµενης πρότασης, όταν είναι απαλλαγµένα από φορολόγηση κατά το αρ. 13 του Νόµου περί Φόρων πάνω στα Έσοδα των Φυσικών Προσώπων και έχουν αθροιστεί/ καταβληθεί εις όφελος αλλοδαπών φυσικών προσώπων, που έχουν καθοριστεί για φορολογικούς σκοπούς σε κράτος µέλος της ΕΕ, όπως και σε άλλο κράτος µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου. Εποµένως, τα έσοδα από τις συναλλαγές µε µετοχές, που έχουν συναφθεί στην επίσηµη αγορά οικονοµικών εργαλείων µε την έννοια του αρ. 73 του Νόµου περί Αγορών Οικονοµικών Εργαλείων, δεν υπόκεινται σε φόρο στην πηγή, όταν έχουν αθροιστεί εις όφελος του αλλοδαπού φυσικού προσώπου, καθορισµένο για φορολογικούς σκοπούς σε κράτος µέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ. Όταν το πρόσωπο είναι ηµεδαπό στο κράτος, εκτός ΕΕ ή ΕΟΧ παρακρατείται φόρος στην πηγή ύψους 10 %. Ο φόρος δηλώνεται και καταβάλλεται από το ίδιο πρόσωπο λήπτης του εσόδου, χωρίς δέσµευση εκ µέρος του εκδότη. Φορολόγηση εσόδων από µερίσµατα και µερίδια από το προϊόν της εκκαθάρισης α) Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα Σύµφωνα µε το αρ. 27 παρ. 1 εδ. 1 του Νόµου περί Φορολογίας των Κερδών των Επιχειρήσεων δεν αναγνωρίζονται για φορολογικούς σκοπούς έσοδα ως αποτέλεσµα διανοµής µερισµάτων ηµεδαπών νοµικών προσώπων. Εποµένως, τα έσοδα από µερίσµατα, που έχουν κατανεµηθεί εις όφελος ηµεδαπών νοµικών προσώπων απαλλάσσονται από φορολόγηση µε εταιρικό φόρο. Σύµφωνα µε το αρ. 194 του Νόµου περί Φορολογίας των Κερδών των Επιχειρήσεων µε φόρο στην πηγή φορολογούνται τα µερίσµατα και οι µερίδες από το προϊόν της εκκαθάρισης, που έχουν κατανεµηθεί (ενσωµατωθεί) από ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα εις όφελος ηµεδαπών νοµικών προσώπων, που δεν είναι έµποροι, συµπεριλαµβανοµένων και ήµων. Ο φόρος αυτός είναι τελικός και κατακρατείται από τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα, που κατανέµουν µερίσµατα ή µερίδες από προϊόν εκκαθάρισης στην περίπτωση της «ΑΛΦΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» ΑΕ. Εποµένως, τα έσοδα από µερίσµατα, κατανεµηµένα εις όφελος προσώπων από την προηγούµενη πρόταση, φορολογούνται µε φόρο στην πηγή ύψους 5 %. Η «ΑΛΦΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» ΑΕ ως πληρωτής των εσόδων από κατανεµηµένα µερίσµατα και

4 καταβεβληµένες µερίδες από προϊόν της εκκαθάρισης µετοχών της παρούσας έκδοσης, θα παρακρατεί τον τελικό φόρο, σύµφωνα µε τις νοµοθετικά καθορισµένες απαιτήσεις. β) Αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα: Σύµφωνα µε το αρ. 194 του Νόµου περί Φορολογίας των Κερδών των Επιχειρήσεων όταν ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα κατανέµουν µερίσµατα εις όφελος αλλοδαπών νοµικών προσώπων, µε εξαίρεση των περιπτώσεων, στις οποίες τα µερίσµατα κατανέµονται εις όφελος αµοιβαίου κεφαλαίου, το αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο, το οποίο είναι ηµεδαπό πρόσωπο για τους φορολογικούς σκοπούς του κράτους µέλους της ΕΕ ή άλλου κράτους µέλους της Σύµβασης για Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο ή έχουν πραγµατοποιηθεί από το αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο µέσω του τόπου οικονοµικής δραστηριότητας στην χώρα, παρακρατείτε φόρος στην πηγή, ο οποίος είναι τελικός. Εποµένως, τα έσοδα από µερίσµατα, κατανεµηµένα εις όφελος αλλοδαπού νοµικού προσώπου (στην περίπτωση που το πρόσωπο δεν είναι ηµεδαπό πρόσωπο για τους φορολογικούς σκοπούς του κράτους µέλους της ΕΕ, ή άλλου κράτους µέλος της Σύµβασης για Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο και ότι τα µερίσµατα δεν έχουν πραγµατοποιηθεί από το αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο µέσω του τόπου οικονοµικής δραστηριότητας στο κράτος) φορολογείται µε φόρο στην πηγή ύψους 5%. Ο φόρος αυτός είναι τελικός και παρακρατείται από τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα, που κατανέµουν µερίσµατα ή µερίδες από προϊόν εκκαθάρισης στην περίπτωση της «ΑΛΦΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» ΑΕ. Η «ΑΛΦΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» ΑΕ ως πληρωτής των εσόδων από κατανεµηµένα µερίσµατα και καταβληµένες µερίδες από προϊόν της εκκαθάρισης µετοχών αντικείµενο της παρούσας πρότασης, θα παρακρατεί τελικό φόρο, σύµφωνα µε τις νοµοθετικά καθορισµένες απαιτήσεις. γ) Ηµεδαπά και αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα Σύµφωνα µε το αρ. 38 παρ. 1 του Νόµου περί Φόρων πάνω στα Έσοδα των Φυσικών Προσώπων µε τελικό φόρο φορολογούνται τα έσοδα από µερίσµατα και τις µερίδες από το προϊόν της εκκαθάρισης εις όφελος ηµεδαπών και αλλοδαπών φυσικών προσώπων από πηγή στην Βουλγαρία. Ο τελικός φόρος εισοδήµατος από µερίσµατα καθορίζεται πάνω στο µεικτό ποσό, καθορισµένο µε απόφαση για κατανοµή µερίσµατος. Ο τελικός φόρος εισοδήµατος από µερίσµατα υπό την µορφή κρυφής κατανοµής κέρδους, καθορίζεται πάνω στο µεικτό ποσό των αθροισµένων εξόδων. Ο τελικός φόρος για τα εισοδήµατα από µερίδες εκκαθάρισης καθορίζεται πάνω στην θετική διαφορά µεταξύ της αξίας της εκκαθαριστικές µερίδας και στην αποδεδειγµένη µε έγγραφα τιµή απόκτησης της µερίδας στην εταιρεία/ συνεταιρισµό. Τα έσοδα από µερίσµατα και µερίδες εκκαθάρισης, που έχουν κατανεµηθεί εις όφελος ηµεδαπών και αλλοδαπών φυσικών προσώπων, φορολογούνται µε τελικό φόρο ύψους 5 %, ο οποίος κατακρατείται και καταβάλλεται από τον Εκδότη των µετοχών πληρωτής του εισοδήµατος. Η «ΑΛΦΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» ΑΕ ως πληρωτής των εσόδων από κατανεµηµένα µερίσµατα και καταβληµένες µερίδες από προϊόν της εκκαθάρισης µετοχών αντικείµενο της παρούσας πρότασης, θα παρακρατεί τελικό φόρο, σύµφωνα µε τις νοµοθετικά καθορισµένες απαιτήσεις. Συµφωνίες για την αποφυγή διπλής φορολόγησης Στις περιπτώσεις, όταν µεταξύ της ηµοκρατίας της Βουλγαρίας και το αντίστοιχο ξένο κράτος, το ηµεδαπό πρόσωπο του οποίου έχει πραγµατοποιήσει έσοδα στην Βουλγαρία, έχει συνάψει Συµφωνία για την Αποφυγή ιπλής Φορολογίας (Σ.Α..Φ.),

5 οι συµφωνίες της εφαρµόζονται µε προτεραιότητα της βουλγαρικής εσωτερικής νοµοθεσίας. Η διαδικασία εφαρµογής της Σ. Α.. Φ. έχει διευθετηθεί αναλυτικά στο κεφάλαιο 16, τµήµα 3 του Κώδικα Φορολογικής Ασφαλιστικής ικονοµίας. Το αλλοδαπό πρόσωπο πρέπει να πιστοποιήσει ενώπιον του οργάνου εσόδων την ύπαρξη βάσεων για την εφαρµογή της Σ. Α.. Φ. Το αλλοδαπό πρόσωπο πιστοποιεί ότι: 1) είναι ηµεδαπό πρόσωπο του άλλου κράτους µε την έννοια της αντίστοιχης Σ. Α.. Φ.. 2) είναι κάτοχος του εισοδήµατος από πηγή στην ηµοκρατία της Βουλγαρίας, 3) δεν έχει τόπο οικονοµικής δραστηριότητας ή καθορισµένη βάση στην επικράτεια της ηµοκρατίας της Βουλγαρίας, µε τα οποία το αντίστοιχο εισόδηµα είναι πραγµατικά συνδεδεµένο, 4) έχουν εκπληρωθεί οι ιδιαίτερες απαιτήσεις για εφαρµογή της Σ. Α.. Φ. ή µερικές διατάξεις της σχετικά µε καθορισµένα στην Σ. Α.. Φ. πρόσωπα, όταν τέτοιες ιδιαίτερες απαιτήσεις εµπεριέχονται στην αντίστοιχη Σ. Α.. Φ. Οι περιστάσεις, που αναφέρονται στον Κώδικα Φορολογικής Ασφαλιστικής ικονοµίας, πιστοποιούνται µε επίσηµα έγγραφα, συµπεριλαµβανοµένου και µε αποσπάσµατα από δηµόσια µητρώα και δηλώσεις. Όταν αυτό είναι αδύνατο, επιτρέπονται και άλλες έγγραφες αποδείξεις. Παρουσιάζονται έγγραφα, που βεβαιώνουν το είδος, το ύψος και την βάση για την λήψη των εσόδων. Στην περίπτωση των εσόδων από µερίσµατα από µετοχές, που έχουν εκδοθεί από δηµόσια εταιρεία, ως αποδεικτικά στοιχεία µπορούν να παρουσιαστούν τα ακόλουθα: η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, η απόδειξη πληρωµής µερίσµατος, το απόσπασµα από το Μητρώο µετόχων, επικυρωµένο από την εταιρεία, προσωρινό πιστοποιητικό, ονοµαστικό πιστοποιητικό για µετοχές υπό άυλη µορφή ή άλλα έγγραφα, που πιστοποιούν το είδος και το ύψος του εισοδήµατος, όπως και το ύψος συµµετοχής του αλλοδαπού προσώπου. Στην περίπτωση εσόδων από εκκαθαριστικές µερίδες έγγραφο, το οποίο να αποδεικνύει το ύψος της πραγµατοποιηµένης επένδυσης, τελικό εκκαθαριστικό ισοζύγιο µετά την ικανοποίηση των πιστωτών και έγγραφο, που καθορίζει την κατανοµή της µερίδας εκκαθάρισης, ενώ στην περίπτωση κατανοµής της µερίδας εκκαθάρισης σε είδος απόφαση των εταίρων ή των µετόχων και έγγραφα, βάσει των οποίων έχει καθοριστεί η αγοραία τιµή της µερίδας εκκαθάρισης. Στην περίπτωση εισοδηµάτων από µεταβίβαση µετοχών και εµπορεύσιµων δικαιωµάτων µετοχών, όταν δεν απαλλάσσονται από φορολόγηση σύµφωνα µε το Νόµο έγγραφο για µεταβίβαση δικαιωµάτων και έγγραφο, το οποίο αποδεικνύει την τιµή πώλησης και την τιµή απόκτησης. Το αλλοδαπό πρόσωπο καταθέτει αίτηση εφαρµογής της Σ. Α.. Φ. και τα επισυναπτόµενα προς αυτήν έγγραφα σύµφωνα µε το αρ. 139 του Κώδικα Φορολογικής Ασφαλιστικής ικονοµίας. Οι ιατάξεις της Σ. Α.. Φ. εφαρµόζονται µόνο σε περίπτωση, που η θέση του οργάνου εισοδήµατος επί της κατατεθειµένης αίτησης επιβεβαιώνει την ύπαρξη βάσεων γι αυτό. Στην αντίθετη περίπτωση εφαρµόζονται οι διατάξεις του αντίστοιχου ουσιαστικού δικαίου, ήτοι η βουλγαρική φορολογική νοµοθεσία. Σε περίπτωση ύπαρξης γνωµοδότησης ότι η εφαρµογή της Σ. Α.. Φ. είναι αβάσιµη, το αλλοδαπό πρόσωπο έχει δικαίωµα προσβολής. Όταν ο πληρωτής επιβαρύνει το αλλοδαπό πρόσωπο µε έσοδα από πηγή στην χώρα συνολικού ύψους έως λέβα ετησίως, οι προαναφερόµενες περιστάσεις

6 πιστοποιούνται ενώπιον του πληρωτή του εισοδήµατος. Στην περίπτωση αυτή δεν κατατίθεται αίτηση εφαρµογής της Σ. Α.. Φ. ενώπιον των οργάνων εσόδων. Οι επενδυτές πρέπει να λάβουν υπόψη το γεγονός, ότι η αξία των µεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και τα έσοδα από αυτά µπορούν να µειωθούν, το κέρδος δεν είναι εγγυηµένο και αναλαµβάνουν το ρίσκο να µην αποκαταστήσουν την επένδυσή τους εξ ολοκλήρου. Οι επενδύσεις σε µερίδες του Αµοιβαίου κεφαλαίου δεν εγγυώνται από το εγγυητικό ταµείο, που έχει δηµιουργηθεί από το Κράτος, ή µε άλλο είδος εγγύησης. Τα µελλοντικά αποτελέσµατα από την δραστηριότητα του Αµοιβαίου κεφαλαίου δεν συνδέονται αναγκαστικά µε τα αποτελέσµατα από προηγούµενες χρήσεις. Το ενηµερωτικό δελτίο και οι όροι των οργανωµένων και διοικηµένων από την Εταιρεία ιαχείρισης ΝτΣΚ ιαχείριση Ενεργητικών Στοιχείων ΑΕ" αµοιβαίων κεφαλαίων είναι προσβάσιµοι για το κοινό στην παρούσα ιστοσελίδα.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Αγορά Αναδυοµένων Κεφαλαιαγορών (ΕΑΓΑΚ)

Η Ελληνική Αγορά Αναδυοµένων Κεφαλαιαγορών (ΕΑΓΑΚ) Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Η Ελληνική Αγορά Αναδυοµένων Κεφαλαιαγορών (ΕΑΓΑΚ) Θεσσαλονίκη, Νοέµβριος 2000 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Τί είναι η ΕΑΓΑΚ...1 1.1 Οµοιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΣΗ -ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ι ΡΥΣΗ -ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Ι ΡΥΣΗ -ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις.

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2992 (ΦΕΚ Α' 54 20.3.2002) Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. Άρθρο 7 Αµοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών κλειστού

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό ελτίο EUROBANK NTT Αµοιβαίων Κεφαλαίων

Ενηµερωτικό ελτίο EUROBANK NTT Αµοιβαίων Κεφαλαίων Ενηµερωτικό ελτίο EUROBANK NTT Αµοιβαίων Κεφαλαίων ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα Ιούλιος 2015 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του.

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του. ΔΗΛΟΣ Delta Sky Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014 RSM Greece Tax Alert Φεβρουάριος 2014 Σημαντικότερες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σύμφωνα με τον τελευταίο Νόμο 4223/31.12.2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τελευταία κωδικοποίηση του Φορολογικού Νόμου, επήλθε

Διαβάστε περισσότερα

A/K ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια - Μετοχικό Εξωτερικού

A/K ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια - Μετοχικό Εξωτερικού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ A/K ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια - Μετοχικό Εξωτερικού Μάρτιος 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ως μεταβίβαση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, νοείται και η εισφορά των ανωτέρω τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας.

Ως μεταβίβαση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, νοείται και η εισφορά των ανωτέρω τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας. ΠΟΛ.1032/26-1-2015 : Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων και ολόκληρης επιχείρησης μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, Πέµπτη, 17 Ιανουαρίου 2013 Αθανάσιος Λ. Βουθούνης, Σελίδα: 43 Με το Νόµο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή µε θέµα «Ρυθµίσεις στη Φορολογία Εισοδήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007. ΑΠΟΦΑΣΗ 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1-11 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρθρο 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Η ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα 2009 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιριών Νόµο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιριών Νόµο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιριών Νόµο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚ Ι ΟΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 21 Μαΐου 2008 ΜΕ ΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζει τη φορολογία του εισοδήµατος: α) των φυσικών προσώπων, β) των νοµικών προσώπων και των κάθε είδους νοµικών οντοτήτων. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία 16.01.2013 Τσακάλωφ 5, 106 73 Αθήνα τ: + 30 210 3612800 f: + 30 210 12820 e: enquiries@kelemenis.com w: www.kelemenis.com ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ψηφίστηκε την 11.1.2013 στη Βουλή ο νέος φορολογικός νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά τη νοµοθεσία του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΕΙ Η ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Φοιτήτρια: Μπερνιδάκη Άννα Αριθµός µητρώου : 8418 Εισηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ.

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια Ενημερωτικό Δελτίο Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Προσάρτημα επικαιροποίησης στο εγχειρίδιο του ΕΤΙ Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Από την έκδοση του εγχειριδίου «Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς» μέχρι σήμερα, έχουν επέλθει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2533/1997 (ΦΕΚ Α 228 11.11.1997) «Χρηµατιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις.»

ΝΟΜΟΣ 2533/1997 (ΦΕΚ Α 228 11.11.1997) «Χρηµατιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις.» ΝΟΜΟΣ 2533/1997 (ΦΕΚ Α 228 11.11.1997) «Χρηµατιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις.» Άρθρο 1 Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου νοούνται: 1. Ως "αντισυµβαλλόµενα µέλη" νοούνται τα µέλη του Χ.Α.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και των συνδεοµένων µε αυτές προσώπων.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ενοποιηµένη Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Ενοποιηµένος Ισολογισµός Ενοποιηµένη Κατάσταση Αλλαγών στα Ίδια Κεφάλαια Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµειακών

Διαβάστε περισσότερα

7. EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 32 8. EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO 34

7. EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 32 8. EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO 34 Ενηµερωτικό ελτίο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα Mάρτιος 2015 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός.

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός. Πρακτικός οδηγός No 1. Με σηµειώσεις από την επίκαιρη εκδήλωση -σεµινάριο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. στις 4-12-2013 2 η Θεµατική ενότητα: Φορολογία εισοδήµατος το τοπίο µε τον νέο ΚΦΕ-Ν. 4171/2013-

Διαβάστε περισσότερα

α) µια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης

α) µια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης Α) Η έννοια των Συνδεδεµένων Επιχειρήσεων Η υπαγωγή στις υποχρεώσεις περί ενδοοµιλικών συναλλαγών και τεκµηρίωσης των τιµών τους ( άρθρα 39 έως 39Γ του Ν.2238/1994, Κ.Φ.Ε ) προϋποθέτει πρωτίστως την ύπαρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα