ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/ α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,"

Transcript

1 ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/ ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, β) Σν άξζξν 105 (2) ηεο πλζήθεο γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο θαη ηα άξζξα 3, 12.1 θαη 22 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ θαη ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (ΔΚΣ), γ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2076/1992 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 258/ θαη ηδίσο ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ έλλνηα ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ θαη πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, δ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2789/2000 πεξί ακεηάθιεηνπ ηνπ δηαθαλνληζκνχ ζηα ζπζηήκαηα πιεξσκψλ, ε) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 150/2001 ζρεηηθά κε ην πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ, ζη) Σε ζθνπηκφηεηα θαζνξηζκνχ πιαηζίνπ γεληθψλ αξρψλ πνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ, δ) Σν ζρεηηθφ πιαίζην αξρψλ ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο, Α Π Ο Φ Α Ι Δ λα θαζνξίζεη ην αθφινπζν πιαίζην γεληθψλ αξρψλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ άζθεζε ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζηελ επίβιεςε ησλ ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ θαη ησλ κέζσλ πιεξσκήο. Δηδηθφηεξα: Ι. Οξηζκνί Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο Πξάμεο νξίδνληαη σο: α) Άκεζν κέινο: Μέινο ζε ζχζηεκα πιεξσκψλ, ην νπνίν είλαη ππεχζπλν έλαληη ηνπ θνξέα δηαθαλνληζκνχ (ή θαη ησλ άιισλ κειψλ) γηα ην δηαθαλνληζκφ ησλ πιεξσκψλ ηνπ, ησλ πιεξσκψλ ησλ πειαηψλ ηνπ, θαζψο θαη ησλ πιεξσκψλ ησλ έκκεζσλ κειψλ ζην ζχζηεκα κέζσ απηνχ. β) Γηαρεηξηζηήο ζπζηήκαηνο πιεξσκψλ: Ο θνξέαο πνπ δηαρεηξίδεηαη ζχζηεκα πιεξσκψλ, ζέηεη ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζή ηνπο θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. γ) Γηθαηηθφο θίλδπλνο: Ο θίλδπλνο πξφθιεζεο δεκίαο θαη γεληθφηεξα δηαηάξαμεο ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ελφο ζπζηήκαηνο πιεξσκψλ ιφγσ απξφβιεπηεο εθαξκνγήο ή εξκελείαο θαλφλσλ δηθαίνπ ή ζπκβαηηθψλ δηαηάμεσλ ή κε εθηειεζηφηεηαο ζπκβαηηθψλ φξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ νη εθαξκνζηένη θαλφλεο δηθαίνπ είλαη αζαθείο ή πνπ νη δηαηάμεηο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο δελ είλαη ζχκθσλνη ή ζπκβαηνί κε ηνπο θαλφλεο ηνπ εθαξκνζηένπ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξσκψλ. δ) Έκκεζν κέινο: Μέινο ζε ζχζηεκα πιεξσκψλ πνπ είλαη ππεχζπλν κφλν έλαληη φζσλ άκεζσλ κειψλ έρνπλ αλαιάβεη ην δηαθαλνληζκφ εληνιψλ πιεξσκήο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. ε) Δληνιή πιεξσκήο: Κάζε νδεγία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηίζεηαη απφ ηνλ εληνιέα ζηε δηάζεζε ελφο απνδέθηε ρξεκαηηθφ πνζφ κέζσ ινγηζηηθήο εγγξαθήο ζηνπο ινγαξηαζκνχο ελφο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ή ελφο θνξέα δηαθαλνληζκνχ, ή θάζε εληνιή ε νπνία ζπλεπάγεηαη ηελ εθπιήξσζε νθεηιήο φπσο νξίδεηαη απφ ηνπο θαλφλεο ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξσκψλ.

2 2 ζη) Ηιεθηξνληθή πιεξσκή: Κάζε ζπλαιιαγή πνπ δηελεξγείηαη ειεθηξνληθά, αλεμάξηεηα απφ ην κέζν πιεξσκήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. δ) Ηιεθηξνληθφ ρξήκα: Ννκηζκαηηθή αμία πνπ ζπληζηά απαίηεζε έλαληη ηνπ εθδφηε, είλαη απνζεθεπκέλε ζε ειεθηξνληθφ ππφζεκα (θάξηα ή ινγηζκηθφ), έρεη εθδνζεί έλαληη θαηαβνιήο ρξεκαηηθνχ πνζνχ, ρσξίο απαξαίηεηα ηελ θίλεζε ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ θαη γίλεηαη δεθηή σο κέζν πιεξσκήο απφ επηρεηξήζεηο άιιεο απηήο ηεο εθδφηξηαο. ε) Κεληξηθφο αληηζπκβαιιφκελνο: Ο νξγαληζκφο, ν νπνίνο παξεκβάιιεηαη κεηαμχ ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ θαη πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ελφο ζπζηήκαηνο θαη ν νπνίνο ελεξγεί σο ν απνθιεηζηηθφο αληηζπκβαιιφκελνο απηψλ ησλ ηδξπκάησλ ζε φ,ηη αθνξά ηηο εληνιέο πιεξσκήο ηνπο. ζ) Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο: Ο θίλδπλνο πνπ νθείιεηαη ζε αδπλακία ελφο ζπκκεηέρνληνο ζε έλα ζχζηεκα πιεξσκψλ λα αληαπνθξηζεί ζηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ νθείιεη, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη είλαη αθεξέγγπνο. η) Λεηηνπξγηθφο θίλδπλνο: Ο θίλδπλνο λα πξνθιεζεί απξνζδφθεηε δεκία θαη γεληθφηεξα δηαηάξαμε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ελφο ζπζηήκαηνο πιεξσκψλ ζπλεπεία ειιείςεσλ ζε ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο ή εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, δηαρεηξηζηηθψλ αδπλακηψλ, αλζξψπηλσλ ή ηερληθψλ ιαζψλ. ηα) Μέζν πιεξσκήο: Κάζε κέζν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ θαη επηηξέπεη ζηνλ θνκηζηή λα κεηαθέξεη θεθάιαηα. ηβ) Πηζησηηθφο θίλδπλνο: Ο θίλδπλνο πνπ νθείιεηαη ζε αδπλακία ελφο ζπκκεηέρνληνο ζε ζχζηεκα πιεξσκψλ λα αληαπνθξηζεί ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή ή νπνηαδήπνηε κεηαγελέζηεξε απηήο ζηηγκή. ηγ) πκςεθηζηηθφ Γξαθείν (χζηεκα πκςεθηζκνχ): χλνιν δηαδηθαζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πηζησηηθά θαη ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα θαη επηρεηξήζεηο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ επεμεξγαζία θαη αληαιιαγή ζηνηρείσλ ή/θαη παξαζηαηηθψλ ζρεηηθά κε κεηαθνξέο θεθαιαίσλ ή/θαη κεηαβίβαζε ηίηισλ ζε άιινπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο ή επηρεηξήζεηο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ. Οη δηαδηθαζίεο πεξηιακβάλνπλ θαη κεραληζκφ ππνινγηζκνχ ησλ δηκεξψλ ή πνιπκεξψλ θαζαξψλ ζέζεσλ, κε βάζε θπξίσο ην θαηάινηπν θαη ην αιγεβξηθφ άζξνηζκα ησλ ρξεκαηηθψλ ινγαξηαζκψλ θαη ησλ ινγαξηαζκψλ ηίηισλ ησλ κειψλ ηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ πξνθχπηνπλ ζπκςεθηζηηθά κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηεο εθθαζάξηζεο θαη ηνπ δηαθαλνληζκνχ ησλ απαηηήζεσλ. Σν ζχζηεκα εθθαζάξηζεο δηα ζπκςεθηζκνχ αληηδηαζηέιιεηαη πξνο ην ζχζηεκα δηκεξνχο δηαθαλνληζκνχ ησλ εληνιψλ απηνηειψο (κία πξνο κία). ηδ) χζηεκα πιεξσκψλ: χζηεκα πνπ ζπλίζηαηαη ζε ζχλνιν κέζσλ θαη ηξαπεδηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, κε βάζε ζπκβάζεηο θαη ζχκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο, απφ νκάδα πξνζψπσλ θαη νξγαληζκψλ γηα λα εμππεξεηεζεί, δηεπθνιπλζεί θαη δηαζθαιηζζεί ε νκαιή κεηαθνξά θεθαιαίσλ θαη θπθινθνξία ηνπ ρξήκαηνο ζε κία πεξηνρή, ζπλήζσο ζε κία ρψξα. Τπφ ηελ έλλνηα απηή ην ζχζηεκα πιεξσκψλ πεξηιακβάλεη: (i) ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ηνπο ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο, (ii) κε πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο γηα ηε δηελέξγεηα πιεξσκψλ, (iii) ηελ ηερληθή ππνδνκή, (iv) ην δίθηπν δηαζχλδεζεο ησλ θνξέσλ πνπ κεζνιαβνχλ ζηηο πιεξσκέο, (v) ηηο δηαδηθαζίεο εθθαζάξηζεο, ζπκςεθηζκνχ θαη δηαθαλνληζκνχ ησλ πιεξσκψλ θαη (vi) ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηα κέζα πιεξσκήο θαη ηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. ηε) πζηεκηθψο ζεκαληηθφ ζχζηεκα: χζηεκα, ην νπνίν πιεξεί ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο πην θάησ πξνυπνζέζεηο: α) είλαη ην κνλαδηθφ ή ην θπξηφηεξν ζχζηεκα πιεξσκψλ ζηε ρψξα σο πξνο ην ζπλνιηθφ χςνο πιεξσκψλ πνπ δηαρεηξίδεηαη, β) δηαρεηξίδεηαη θπξίσο πιεξσκέο κεγάιεο αμίαο θαη γ) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην δηαθαλνληζκφ ζπλαιιαγψλ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ ή γηα ην δηαθαλνληζκφ πιεξσκψλ άιισλ ζπζηεκάησλ. ηζη) πζηεκηθφο θίλδπλνο: Ο θίλδπλνο πνπ ζπλίζηαηαη ζην φηη ελδερφκελε αδπλακία κέινπο ζπζηήκαηνο πιεξσκψλ λα αληαπνθξηζεί ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο δχλαηαη λα νδεγήζεη ζε αληίζηνηρε αδπλακία θαη άιια κέιε ηνπ ζπζηήκαηνο. ηδ) χζηεκα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο: Η ππνδνκή πνπ επηηξέπεη ηελ έθδνζε, ρξήζε θαη εμαξγχξσζε ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο. Σν ζχζηεκα επηηξέπεη ηελ απνζήθεπζε ρξεκαηηθήο αμίαο ζε

3 3 ειεθηξνληθφ ππφζεκα πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο γηα ηε δηελέξγεηα πιεξσκψλ πξνο επηρεηξήζεηο άιιεο απφ απηέο ηνπ εθδφηε, ρσξίο απαξαίηεηα ηελ θίλεζε ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ, αιιά ππφ ηε κνξθή ελφο πξνπιεξσκέλνπ κέζνπ πιεξσκήο, ην νπνίν έρεη εθδνζεί θαηφπηλ θαηαβνιήο ρξεκαηηθνχ πνζνχ. ηνλ παξφληα νξηζκφ εκπίπηνπλ ηα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα, δηέπνληαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην θαη ιεηηνπξγνχλ εγρψξηα ή θαη δηαζπλνξηαθά, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία. ε) Φνξέαο δηαθαλνληζκνχ: Ο θνξέαο πνπ παξέρεη ζε ρξεκαηνδνηηθά θαη πηζησηηθά ηδξχκαηα ή/θαη ζε θεληξηθφ αληηζπκβαιιφκελν, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζπζηήκαηα πιεξσκψλ, ινγαξηαζκνχο δηαθαλνληζκνχ, κέζσ ησλ νπνίσλ γίλεηαη ν δηαθαλνληζκφο εληνιψλ πιεξσκήο ζηα πιαίζηα ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ. Ο θνξέαο δηαθαλνληζκνχ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξέρεη πίζησζε ζηα ελ ιφγσ ηδξχκαηα ή/θαη ζηνλ θεληξηθφ αληηζπκβαιιφκελν κε ζθνπφ ην δηαθαλνληζκφ. IΙ. θνπφο ηεο επίβιεςεο Η επίβιεςε πνπ αζθεί ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζηα ζπζηήκαηα θαη ηα κέζα πιεξσκψλ, ηνπο θνξείο δηαρείξηζεο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζθνπεί ζηελ πξνψζεζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ θαη κέζσλ πιεξσκήο πξνο επίηεπμε ησλ αθφινπζσλ ζηφρσλ: α) Σεο ζηαζεξφηεηαο, θαη ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ κέζσ ηεο θαηαγξαθήο, ηεο πξφιεςεο θαη ηεο έγθαηξεο αληηκεηψπηζεο ησλ ελδερφκελσλ θηλδχλσλ θαη ηδίσο ηνπ πηζησηηθνχ, ζπζηεκηθνχ, δηθαηηθνχ θαη ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ θαζψο θαη ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο. β) Σεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ θαζψο θαη ηεο ηαρχηεηαο δηαθαλνληζκνχ ησλ πιεξσκψλ, ψζηε ην θφζηνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο ρξήζηεο λα θαζνξίδεηαη ζε επίπεδν αλάινγν ησλ ππεξεζηψλ απηψλ. γ) Σεο δηαθάλεηαο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο θάζε ζπζηήκαηνο πιεξσκψλ, θαζψο θαη κε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ κειψλ θαη ησλ ρξεζηψλ ηνπ. δ) Σεο δηακφξθσζεο ηεο θαηάιιειεο δηνηθεηηθήο, ιεηηνπξγηθήο θαη ηερληθήο δνκήο ησλ ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ. ε) Σεο δηαηήξεζεο ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ θνηλνχ ζηα κέζα πιεξσκήο θαη ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο πιεξσκψλ, ηδίσο σο πξνο ην δηαθαλνληζκφ ησλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε πξνθαζνξηζκέλνπο φξνπο (δηαδηθαζίεο, ρξφλνπο θιπ.), ηε ιεηηνπξγηθή ηνπο αμηνπηζηία, ηε λνκηθή ηνπο εγθπξφηεηα θαζψο θαη ηελ πξφιεςε ηεο απάηεο. ζη) Σεο πξνψζεζεο ηεο απηνκαηνπνίεζεο ζηε ρξήζε θαη επεμεξγαζία ησλ κέζσλ πιεξσκήο, θαζψο θαη ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ηα ππνζηεξίδνπλ. ΙΙI. Πεδίν εθαξκνγήο 1. Η επίβιεςε εθαξκφδεηαη ζηα ζπζηήκαηα πιεξσκψλ φπσο απηά νξίδνληαη ζην Κεθάιαην Ι, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ έλλνηα ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξσκψλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο Πξάμεο εκπίπηνπλ επίζεο: α) Η ζρέζε κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ θνξέσλ ηεο αγνξάο πνπ ξπζκίδεηαη λνκνζεηηθά, θαλνληζηηθά ή ζπκβαηηθά κε θνηλνχο θαη ηππνπνηεκέλνπο θαλφλεο, ην αληηθείκελν ηεο νπνίαο ζπλίζηαηαη ζηελ εθηέιεζε εληνιψλ πιεξσκήο κεηαμχ ηνπο θαη ε νπνία δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην ή ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα. β) Κάζε ζχζηεκα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο φπσο απηφ νξίδεηαη ζην Κεθάιαην Ι. 2. ηελ επίβιεςε ππάγνληαη επίζεο ηα ρξεζηκνπνηνχκελα ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ κέζα πιεξσκήο θαη νη ηξφπνη πξφζβαζεο ζε απηά (π.ρ. ειεθηξνληθή πξφζβαζε), θαζψο θαη ηα ππνζηεξηθηηθά ησλ πιεξσκψλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο. IV. Άζθεζε ηεο επίβιεςεο 1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνιεπηηθή επνπηεία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ε επίβιεςε ησλ ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ θαη ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο, θαζψο θαη ησλ κέζσλ πιεξσκήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ζπζηήκαηα πιεξσκψλ αζθείηαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζην πιαίζην ηεο θνηλήο πνιηηηθήο πνπ δηακνξθψλεηαη ζην Δπξσζχζηεκα, κε ηε

4 4 ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα ηα ζπζηήκαηα πιεξσκψλ θαη ηα κέζα πιεξσκήο κε εξσηεκαηνιφγηα θαη επηηφπηνπο ειέγρνπο, νζάθηο απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην. Καηά ηελ άζθεζε ηεο επίβιεςεο εμεηάδνληαη θπξίσο: α) Η πιεξφηεηα θαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ θαλνληζκψλ ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ ζπκςεθηζκνχ θαη δηαθαλνληζκνχ πιεξσκψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο θαη ε ζπκβαηφηεηά ηνπο κε ην εθάζηνηε ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην θαη, εηδηθφηεξα, ηα θξηηήξηα ζπκκεηνρήο θαη απνπνκπήο κειψλ ζηα ζπζηήκαηα απηά. β) Η επάξθεηα ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ απφ ηνπο θνξείο δηαρείξηζεο ησλ ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ θαη ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο θαη ηδηαίηεξα, ε χπαξμε θαλφλσλ γηα ηελ θαηαλνκή δεκηψλ ζε πεξηπηψζεηο αδπλακίαο δηαθαλνληζκνχ κέινπο. γ) Η επάξθεηα ηεο ηερληθήο ππνδνκήο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ απζεληηθφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ, ηελ απνηξνπή δηάπξαμεο απάηεο θαη ηε δπλαηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο λα δηαθαλνλίδεη ηηο ζπλαιιαγέο ην αξγφηεξν ζην ηέινο ηεο εξγάζηκεο εκέξαο, ζε πεξίπησζε αλππέξβιεησλ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ. δ) Οη φξνη ρξήζεο ησλ κέζσλ πιεξσκήο απφ ην θνηλφ, θπξίσο σο πξνο ην θφζηνο θαη ην ρξφλν εθηέιεζήο ηνπο, ε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηε δηαθάλεηα ησλ ζπλαιιαγψλ, ε πηνζέηεζε ησλ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλσλ πξνηχπσλ θαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ, πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε ρξήζε ησλ κέζσλ πιεξσκψλ. ε) Ο ηξφπνο, κε ηνλ νπνίν δηελεξγνχληαη νη ειεθηξνληθέο πιεξσκέο, ζην πιαίζην ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, θαζψο θαη ηα ππνζηεξηθηηθά ησλ πιεξσκψλ απηψλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Οη ειεθηξνληθέο πιεξσκέο εμεηάδνληαη θπξίσο σο πξνο ηε ιεηηνπξγηθή ηνπο αμηνπηζηία θαη ηα εθαξκνδφκελα κέηξα αζθαιείαο. 2. Η Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, πξνηείλεη ζηνπο θνξείο δηαρείξηζεο ησλ ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ή ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο αιιαγέο ζηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ππνδεηθλχεη ηξνπνπνηήζεηο ζην ζρεδηαζκφ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν πεξηνξηζκφο ησλ θηλδχλσλ. ηνπο εθδφηεο κέζσλ πιεξσκήο θαη ηνπο άιινπο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, φπσο θνξείο πνπ κεζνιαβνχλ ζηε δηελέξγεηα ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο δχλαηαη λα πξνηείλεη κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγηθήο αμηνπηζηίαο ησλ κέζσλ πιεξσκήο. Οη θνξείο απηνί ππνρξενχληαη φπσο εληφο ηεο επιφγνπ πξνζεζκίαο πνπ ηάζζεη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ ελφο κελφο, λα ηελ ελεκεξψζνπλ γηα ηα κέηξα πνπ έιαβαλ ή πνπ πξνηίζεληαη λα ιάβνπλ, γηα λα ζπκκνξθσζνχλ πξνο ηηο ππνδείμεηο ηεο, θαζψο θαη γηα ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζήο ηνπο. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ησλ θνξέσλ, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο επηβάιιεη ζηνπο παξαβάηεο ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο 3. Καηά ηελ άζθεζε ηεο επίβιεςεο ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζπλεξγάδεηαη κε άιιεο αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, θαζψο θαη κε ηνπο θνξείο ηεο αγνξάο. Δπίζεο, νζάθηο απηφ απαηηείηαη, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο εμεηδηθεπκέλσλ θνξέσλ, ηδηαίηεξα γηα ηελ αμηνιφγεζε ζε ηερληθφ θπξίσο επίπεδν ησλ ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ, ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο θαη ησλ ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ. Γεληθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ, κέζσλ πιεξσκψλ θαη ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο Α. πζηήκαηα θαη κέζα πιεξσκψλ 1. Κάζε ζχζηεκα πιεξσκψλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο σο ζπζηεκηθψο ζεκαληηθφ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην θεθάιαην Ι, πξέπεη λα δηαζέηεη θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο, ν νπνίνο λα έρεη ζηέξεα λνκηθή βάζε θαη λα ξπζκίδεη ππνρξεσηηθά ηα εμήο ζέκαηα: α) Καζνξίδεη πιήξσο θαη ζαθψο ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ δηαρεηξηζηή θαη ησλ κειψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. β) Πξνζδηνξίδεη κε ζαθήλεηα ηε ρξνληθή ζηηγκή, θαηά ηελ νπνία ν δηαθαλνληζκφο ησλ πιεξσκψλ θαζίζηαηαη ακεηάθιεηνο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην Ν. 2789/2000.

5 5 γ) Παξέρεη ζηα κέιε ηνπ επαξθή πιεξνθφξεζε γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο πνπ αλαιακβάλνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην ζχζηεκα. δ) Kαζνξίδεη θαη πεξηγξάθεη κε ζαθήλεηα δηαδηθαζίεο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο, νη νπνίεο πξνζδηνξίδνπλ επαθξηβψο ηηο ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ δηαρεηξηζηή θαη ησλ κειψλ ηνπ. ε) Πξνβιέπεη ηνλ ακεηάθιεην δηαθαλνληζκφ ησλ πιεξσκψλ ζηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο αμίαο θαη, ην αξγφηεξν, ζην ηέινο ηεο εκέξαο απηήο. ζη) Καζνξίδεη φηη ν δηαθαλνληζκφο ησλ πιεξσκψλ δηελεξγείηαη κέζσ ινγαξηαζκψλ ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. δ) Πξνθεηκέλνπ πεξί ζπζηεκάησλ πνιπκεξνχο ζπκςεθηζκνχ, δηαζθαιίδεη ηνπιάρηζηνλ ηελ έγθαηξε νινθιήξσζε ηνπ δηαθαλνληζκνχ ζηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο πνπ δηελεξγνχληαη νη πιεξσκέο, ζε πεξίπησζε αδπλακίαο κέινπο κε ηε κεγαιχηεξε ρξεσζηηθή ζέζε. ε) Καζνξίδεη θξηηήξηα ζπκκεηνρήο αληηθεηκεληθά θαη δηαθαλή, πνπ επηηξέπνπλ ηε δίθαηε θαη αλνηθηή πξφζβαζε ζην ζχζηεκα. 2. Δπηπιένλ, νη θνξείο δηαρείξηζεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα ψζηε: α) Να επηηπγράλεηαη πςειφο βαζκφο αζθάιεηαο θαη ιεηηνπξγηθήο αμηνπηζηίαο, θαζψο θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ γηα ηελ έγθαηξε νινθιήξσζε ηεο εκεξήζηαο επεμεξγαζίαο θαη ηνπ δηαθαλνληζκνχ ησλ πιεξσκψλ. β) Να δηαζθαιίδεηαη ε ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ην λνκηθφ πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο ζε φιεο ηηο θξίζηκεο, ζε ζρέζε κε ηνλ θνξέα θαη ηα κέιε ηνπ ζπζηήκαηνο, δηθαηνδνζίεο. γ) Να δηαζθαιίδεηαη φηη ην ζχζηεκα ρξεζηκνπνηεί κέζα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πιεξσκψλ πνπ είλαη πξαθηηθά ζηε ρξήζε ηνπο θαη απνδνηηθά γηα ηελ νηθνλνκία. δ) Να δηαζθαιίδεηαη ε ππεχζπλε, δηαθαλήο θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 3. Tηο πην πάλσ αξρέο νθείινπλ λα ηθαλνπνηνχλ θαη ηα ζπζηήκαηα πιεξσκψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο κε ζπζηεκηθψο ζεκαληηθά, ε έθηαζε φκσο εθαξκνγήο ηνπο κπνξεί λα πξνζαξκφδεηαη θαηά πεξίπησζε απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, κε βάζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα φπσο ε αμία ησλ πιεξσκψλ, ν βαζκφο ζπγθέληξσζεο, ε χπαξμε ελαιιαθηηθψλ ζπζηεκάησλ γηα θάζε κέζν πιεξσκήο, ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε πάγηεο δηεπθνιχλζεηο γηα θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο ζε ξεπζηφηεηα θαη ε ζπκκεηνρή μέλσλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ηδηαίηεξα φηαλ δελ δηαζθαιίδεηαη λνκηθή ηζνδπλακία ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηηο ρψξεο ζηηο νπνίεο απηά εδξεχνπλ, κε ηα ηζρχνληα ζηελ Διιάδα. 4. Οη εθδφηεο ησλ κέζσλ πιεξσκήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ νθείινπλ λα δηαζθαιίδνπλ ηε ιεηηνπξγηθή αμηνπηζηία ησλ κέζσλ πιεξσκήο. Ωο πξνο ειεθηξνληθέο πιεξσκέο πνπ δηελεξγνχληαη ζην πιαίζην ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, νη θνξείο ησλ ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ θαη νη εθδφηεο ησλ κέζσλ πιεξσκήο νθείινπλ λα πηνζεηνχλ πξφηππα θαη δηαδηθαζίεο πνπ δηαζθαιίδνπλ: α) ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ, β) ηελ αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ησλ ζπλαιιαγψλ γ) ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ησλ ζπλαιιαγψλ, δ) ηελ κε απνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ε) ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ. 5. Ο εθδφηεο ησλ κέζσλ πιεξσκήο αλαθνηλψλεη αλ εθαξκφδεη δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα πξφηππα, ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο, εμεηδηθεχνληάο ηα. 6. Οη φξνη πνπ δηέπνπλ θάζε κέζν πιεξσκήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ζρεηηθά κε ην θφζηνο θαη ην ρξφλν νινθιήξσζεο θάζε ζπλαιιαγήο πξέπεη λα είλαη δηαθαλείο, δηαζέζηκνη ζην θνηλφ θαη ζχκθσλνη κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.

6 6 Β. πζηήκαηα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο Κάζε ζχζηεκα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο πξέπεη λα δηαζέηεη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαη θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ζηα νπνία λα πεξηέρνληαη ζαθείο ξπζκίζεηο γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ εθδνηψλ, δηαρεηξηζηψλ, επηρεηξήζεσλ, θαηφρσλ ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο θαη θάζε άιινπ εκπιεθφκελνπ θνξέα. ηνλ θαλνληζκφ απηφ πξέπεη λα γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ππνρξέσζε ηνπ εθδφηε, θαηφπηλ απαίηεζεο ηνπ θνκηζηή, λα εμαξγπξψλεη ζηελ νλνκαζηηθή αμία ην ειεθηξνληθφ ρξήκα, θαηά ηελ πεξίνδν ηζρχνο ηνπ. ηνλ θαλνληζκφ πξέπεη λα γίλεηαη αλαθνξά ζην ζχζηεκα θάιπςεο δεκηψλ θαη λα θαζνξίδνληαη ζαθψο νη αξκφδηεο Αξρέο γηα ηελ επίιπζε ηπρφλ δηαθνξψλ. ηηο πεξηπηψζεηο ζπζηεκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ θαη δηαζπλνξηαθά, ν εθδφηεο ή/θαη ν δηαρεηξηζηήο πξέπεη λα αμηνινγεί ηηο επηπηψζεηο ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ πνπ ηζρχεη ζηηο ρψξεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ηα ζπζηήκαηα. Οη θνξείο δηαρείξηζεο ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο πξέπεη λα εθαξκφδνπλ θαηάιιεια ηερληθά, νξγαλσηηθά θαη δηαδηθαζηηθά κέηξα αζθάιεηαο γηα ηελ πξφιεςε, ηνλ πεξηνξηζκφ ή ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ πεξηζηαηηθψλ πιαζηνγξαθίαο θαη απάηεο. Σα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο πξέπεη λα εθαξκφδνπλ δηαδηθαζίεο εζσηεξηθήο νξγάλσζεο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε παξνρή ησλ πξνο ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο πξνβιεπφκελσλ ζηνηρείσλ θαη λα κελ παξαθσιχεηαη ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ απνθπγή λνκηκνπνίεζεο πξντφλησλ εγθιήκαηνο. Η ηερληθή αξρηηεθηνληθή ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο είλαη ζθφπηκν λα εμαζθαιίδεη πςειφ βαζκφ πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηα εθάζηνηε ηζρχνληα δηεζλή πξφηππα, κε ζηφρν ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε άιια ζπζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ θπξίσο ζηελ Δπξσδψλε. Η Σξάπεδα ηεο Διιάδνο δχλαηαη λα απνθαζίζεη ηελ εμαίξεζε ελφο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο απφ ηελ εθαξκνγή θάπνησλ απφ ηηο παξαπάλσ ππφ ζηνηρεία 1 έσο 6 αξρέο, εθφζνλ θξίλεη φηη ην κέγεζνο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ηέηνην πνπ ζε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο δε δεκηνπξγεί ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απηφ θαη δελ επεξεάδεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ ζην ζπγθεθξηκέλν κέζν πιεξσκήο. Σν κέγεζνο ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνινγείηαη θπξίσο κε βάζε ηελ ππνιεηπφκελε ρξεκαηηθή αμία ζε θπθινθνξία, ηνλ αξηζκφ θαη ηε γεσγξαθηθή δηαζπνξά ησλ ζπκβεβιεκέλσλ κε ην ζρήκα επηρεηξήζεσλ θαη ηελ εηαηξηθή ηνπο ζρέζε κε ηνλ εθδφηε ηνπ ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο. Η Σξάπεδα ηεο Διιάδνο δχλαηαη θαηά πεξίπησζε θαη ζχκθσλα κε επηθξαηνχληα δφθηκα θξηηήξηα, πνπ ελδεηθηηθά εθηίζεληαη θαησηέξσ, λα ραξαθηεξίδεη σο ζπζηήκαηα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο θαη νηνλεί ζπζηήκαηα πιεξσκψλ κεηαμχ δηθηχσλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πειαηψλ ηνπο (multi-branch loyalty schemes) πνπ αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζην ζπλεξγαζηψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ ηνπο κέζσ ηεο παξνρήο κνλάδσλ αγνξαζηηθήο αμίαο ζε ειεθηξνληθή κνξθή πξνο ηνπο πειάηεο ηνπο. Ωο θξηηήξηα γηα ην ραξαθηεξηζκφ ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη ηδίσο ν αξηζκφο, ην είδνο θαη ε γεσγξαθηθή δηαζπνξά ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζχζηεκα θαη ε κέγηζηε αμία πνπ κπνξεί λα απνζεθεπηεί ζην ειεθηξνληθφ κέζν. Οη θνξείο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ, εθφζνλ ραξαθηεξηζζνχλ σο θνξείο δηαρείξηζεο ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο νθείινπλ λα ζπκκνξθσζνχλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο Πξάμεο εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπο. Η παξνχζα δελ ζίγεη ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο (ΠΓ / ΣΔ 2366/ ) γηα ηελ έθδνζε ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο κε ηε κνξθή πξνπιεξσκέλσλ θαξηψλ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ. VI. Παξνρή πιεξνθφξεζεο θαη ζηνηρείσλ πξνο ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Οη θνξείο δηαρείξηζεο ησλ ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο, θαζψο θαη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη άιινη θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ νθείινπλ λα παξέρνπλ ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ηελ εθάζηνηε αηηνχκελε πιεξνθφξεζε θαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα ζπζηήκαηα πιεξσκψλ, ηα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο θαη ηα κέζα πιεξσκήο, φπσο εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζηα Παξαξηήκαηα Ι, ΙΙ θαη ΙΙΙ.

7 7 VII. Δμνπζηνδνηήζεηο Δμνπζηνδνηείηαη ε Γηεχζπλζε Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο θαη Σξαπεδηθψλ Δξγαζηψλ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο γηα ηελ πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε ηεο εθαξκνγήο ησλ αξρψλ θαη θξηηεξίσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα Πξάμε, ηελ πξνζαξκνγή ηεο αηηνχκελεο πιεξνθφξεζεο θαη ηεο ζπρλφηεηαο ζπιινγήο ησλ ππνβαιιφκελσλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο. Απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο Πξάμεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. Η Πξάμε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ( Σεχρνο Α' ). ΣΑ ΜΔΛΗ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Νηθφιανο Γθαξγθάλαο Π. Θσκφπνπινο Β. Γξνπθφπνπινο Α. Μαληδαβίλνο Αθξηβέο αληίγξαθν Αζήλα, Γ/λζε Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο θαη Σξαπεδηθψλ Δξγαζηψλ Ο Τπνδηεπζπληήο Ι. Κνπξήο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ηνηρεία πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Σα πην θάησ ζηνηρεία ππνβάιινληαη ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Γηεχζπλζε Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο θαη Σξαπεδηθψλ Δξγαζηψλ, Γξαθείν Δπίβιεςεο πζηεκάησλ Πιεξσκψλ. Α. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηα ππφ αλάπηπμε ζπζηήκαηα, ή εληφο ζαξάληα πέληε εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο παξνχζαο γηα φζα ιεηηνπξγνχλ ήδε, ππνβάιινληαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία: Ννκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο φπσο απηφ εθθξάδεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ ή/θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζρεηηθφ λνκνζέηεκα ή ζπκθσλεηηθφ πνπ πεξηγξάθεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ δηαρεηξηζηή θαη ησλ κειψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Οξγαλσηηθφ ζρήκα θαη ηξφπνο δηνίθεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν πεξηγξάθεη ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην ζχζηεκα, ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, ηνλ ηξφπν δηαθαλνληζκνχ ησλ πιεξσκψλ, ηε ρξνληθή ζηηγκή, θαηά ηελ νπνία ν δηαθαλνληζκφο θαζίζηαηαη ακεηάθιεηνο, ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ησλ πηζησηηθψλ θηλδχλσλ θαη ησλ θηλδχλσλ ξεπζηφηεηαο. Καηάινγνο κειψλ ζην ζχζηεκα (γηα φζα ιεηηνπξγνχλ). Σερληθή ππνδνκή ηνπ ζπζηήκαηνο κε αλαθνξά ζηηο αθνινπζνχκελεο δηαδηθαζίεο δηαζθάιηζεο ηεο ιεηηνπξγηθήο αμηνπηζηίαο θαη αζθάιεηάο ηνπ. Κφζηνο αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο (γηα λέα ζπζηήκαηα πιεξσκψλ). Δλδερφκελε αμηνιφγεζε απφ εζσηεξηθνχο ή εμσηεξηθνχο θνξείο. Κάζε ηξνπνπνίεζε νπνηνπδήπνηε απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θνηλνπνηείηαη ακέζσο ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Β. ε κεληαία βάζε, ππνβάιινληαη ζηνηρεία γηα θάζε κέζν πιεξσκήο (π.ρ. εληνιή κεηαθνξάο,

8 8 επηηαγή), ζπγθεληξσηηθά θαη αλά κέινο ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο: Ογθνο θαη αμία πιεξσκψλ πνπ εηζάγνληαη ζην ζχζηεκα, ζχκθσλα κε ηελ πην θάησ ηαμηλφκεζε: 1. Δγρψξηεο Πιεξσκέο α) πιεξσκέο απφ 1 έσο επξψ β) πιεξσκέο απφ έσο επξψ γ) πιεξσκέο άλσ ησλ επξψ 2. Γηαζπλνξηαθέο Πιεξσκέο (γηα ζπζηήκαηα κε δηαζπλνξηαθή ιεηηνπξγία) i) Δμεξρνκέλεο πιεξσκέο α) πιεξσκέο απφ 1 έσο επξψ β) πιεξσκέο απφ έσο επξψ γ) πιεξσκέο άλσ ησλ επξψ ii) Δηζεξρφκελεο πιεξσκέο Σα ζπκςεθηζηηθά ζπζηήκαηα πνπ απαξηίδνληαη απφ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ππνζπζηήκαηα ππνβάιινπλ ηα πην πάλσ ζηνηρεία α) γηα θάζε ππνζχζηεκα θαη β) γηα ην ζχλνιν ησλ ππνζπζηεκάησλ απηψλ. Πνζφ πξνο δηαθαλνληζκφ αλά κέινο ηνπ ζπζηήκαηνο (θαζαξή ρξεσζηηθή ή πηζησηηθή ζέζε) γηα θάζε εξγάζηκε εκέξα. Σα ζηνηρεία απηά ππνβάιινληαη κφλν απφ ηα ζπζηήκαηα ζπκςεθηζκνχ. Γ. ε εηήζηα βάζε, ππνβάιινληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζην θφζηνο βειηηψζεσλ θαη ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο. Γ. ε πεξηπηψζεηο έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ, ππνβάιινληαη, εληφο 24 σξψλ απφ ηε δηαπίζησζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ζηνηρεία φπσο: Υξφλνο, πεξηγξαθή θαη αίηηα ηνπ πξνβιήκαηνο. Δλδερφκελεο δεκίεο ησλ κειψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Μέηξα πνπ ιήθζεθαλ ή πξφθεηηαη λα ιεθζνχλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο.

9 9 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ ηνηρεία πνπ ππνβάιινληαη απφ δηαρεηξηζηέο ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο Σα πην θάησ ζηνηρεία ππνβάιινληαη ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Γηεχζπλζε Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο θαη Σξαπεδηθψλ Δξγαζηψλ, Γξαθείν Δπίβιεςεο πζηεκάησλ Πιεξσκψλ. Α. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπο, γηα ηα ππφ αλάπηπμε ζπζηήκαηα ή εληφο ζαξάληα πέληε εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο παξνχζαο, γηα φζα ιεηηνπξγνχλ ήδε, ππνβάιινληαη ζηνηρεία φπσο: ηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ δηαρεηξηζηή (επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην, ίδηα θεθάιαηα, νξγαλσηηθφ ζρήκα, πξνζσπηθφ, ηερληθή ππνδνκή). Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Σξφπνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην ζχζηεκα (γηα ηνλ εθδφηε, έκπνξν, θάηνρν ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο). Γηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ζπκκεηερφλησλ (ηνπ εθδφηε, εκπφξνπ, θάηνρνπ ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο). Υαξαθηεξηζηηθά ζπζηήκαηνο (ρξήζεηο ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο, γεσγξαθηθή θάιπςε, ηξφπνη έθδνζήο ηνπ, φξην ρξεκαηηθήο αμίαο, δπλαηφηεηα εμαξγχξσζεο, δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ρξεκαηηθήο αμίαο κεηαμχ πειαηψλ, δηαδηθαζία πιεξσκήο εκπφξσλ). Κφζηνο αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Πξνβιεπφκελα κέηξα αζθάιεηαο γηα ηελ πξφιεςε πεξηζηαηηθψλ πιαζηνγξαθίαο, απάηεο θαη λνκηκνπνίεζεο ρξεκάησλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία απνδεκίσζεο ζπκκεηερφλησλ ζε πεξίπησζε πηψρεπζεο ηνπ εθδφηε. Δλδερφκελε αμηνιφγεζε απφ εζσηεξηθνχο ή εμσηεξηθνχο θνξείο. Κάζε ηξνπνπνίεζε νπνηνπδήπνηε απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θνηλνπνηείηαη ακέζσο ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Β. ε εμακεληαία βάζε, ππνβάιινληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ: ηνλ αξηζκφ ζπκβεβιεκέλσλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ. ηνλ αξηζκφ ηεξκαηηθψλ πνπ απνδέρνληαη ηηο θάξηεο (γηα ηα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο πνπ βαζίδνληαη ζε θάξηα). Γ. ε εηήζηα βάζε, ππνβάιινληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ: ην θφζηνο αλάπηπμεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. ηα έζνδα ηνπ ζπζηήκαηνο. Γ. ε πεξηπηψζεηο έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ, ππνβάιινληαη, εληφο 24 σξψλ απφ ηε δηαπίζησζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ζηνηρεία φπσο: Σφπνο, ρξφλνο, πεξηγξαθή θαη αίηηα ηνπ πξνβιήκαηνο. Δλδερφκελεο δεκίεο ησλ ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Μέηξα πνπ ιήθζεθαλ ή πξφθεηηαη λα ιεθζνχλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III ηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηα κέζα πιεξσκήο θαη ηνπο ηξφπνπο πξφζβαζεο ζε απηά πνπ ππνβάιινληαη απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη άιινπο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ Σα πην θάησ ζηνηρεία ππνβάιινληαη ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Γηεχζπλζε Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο θαη Σξαπεδηθψλ Δξγαζηψλ, Γξαθείν Δπίβιεςεο πζηεκάησλ Πιεξσκψλ. Α. Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη νη άιινη θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ (π.ρ. θνξείο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ηεο ρξήζεο πηζησηηθψλ θαξηψλ κέζσ Γηαδηθηχνπ), πξηλ ηελ έλαξμε παξνρήο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ειεθηξνληθά ή, εθφζνλ ήδε παξέρνπλ ηέηνηεο ππεξεζίεο, εληφο

10 10 ζαξάληα πέληε εκεξψλ απφ ηε θνηλνπνίεζε ηεο παξνχζαο, νθείινπλ λα ππνβάιινπλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: Σν είδνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ θαη ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηε ρξήζε ηνπο (π.ρ. κέζν πιεξσκήο, ρξφλνη εθηέιεζεο πιεξσκψλ). Σν λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πιεξσκψλ θαη ηε ζρέζε ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ (π.ρ. ζπκβάζεηο). Σν είδνο ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ παξέρεηαη ζηνπο ζπλαιιαζζνκέλνπο (π.ρ. παξερφκελεο ππεξεζίεο, φξνη ρξήζεο, κέηξα αζθάιεηαο). Σελ ηερληθή ππνδνκή κε αλαθνξά ζηελ αθνινπζνχκελε πνιηηηθή, ηα πξφηππα θαη ηηο δηαδηθαζίεο δηαζθάιηζεο ηεο ιεηηνπξγηθήο αμηνπηζηίαο θαη αζθάιεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ. Δηδηθφηεξα πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηαζθαιίδνληαη: α) ε πηζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ, β) ε αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ησλ ζπλαιιαγψλ, γ) ε εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ησλ ζπλαιιαγψλ, δ) ε κε απνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ε) ε δηαζεζηκφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ. Δλδερφκελε αμηνιφγεζε απφ εζσηεξηθνχο ή εμσηεξηθνχο θνξείο. Οη πην πάλσ θνξείο ππνρξενχληαη λα γλσζηνπνηνχλ ακέζσο ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θάζε ηξνπνπνίεζε νπνηνπδήπνηε απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. Αθφκα θνηλνπνηείηαη ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θάζε πεξηζηαηηθφ απάηεο, κφιηο απηφ δηαπηζησζεί. Β. Δπηπιένλ, νη σο άλσ θνξείο ππνβάιινπλ εηεζίσο ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζπλεκκέλν ζην Παξάξηεκα απηφ «Δξσηεκαηνιφγην», ην νπνίν ζπλνδεχεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο «Οδεγίεο πκπιήξσζεο» θαη ηε ρξεζηκνπνηνχκελε «Οξνινγία».

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Δγθρηζείς κε ηελ από 14/1/2011 ζσλεδρίαζε ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ ηες Δηαηρείας Ηκεροκελία Έθδοζες: Γεθέκβρηος

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ Η. ΓΔΛIKH ΓΗΔΘΛΠΖ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ - ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΙΔΓΣΩΛ ΡΚΖΚΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΣΡΟΛΟΓΙΑ Αξηζ. Πξση.: Φ2-1071/22-11-2010 Σαρ. Γ/ζε: Πι. Κάληγγνο 20 ΣΚ: 101 81 Αζήλα Πιεξνθ.: Γ. Γαδ Σει.: 210-3893000 Fax: 210-3301789 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα»

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα» ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΡΑΠΔΩΛ ΓΗΑ ΚΖ ΘΒΔΟΛΖΡΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «SOAM» ΞΝΠΡΖΟΗΕΝΛΡΑΠ ΝΟΓΑΛΩΠΔΗΠ ΞΝ ΒΝΖΘΝΛ ΚΔΡΑΛΑΠΡΔΡΗΘΝ ΞΙΖΘΠΚΝ ΠΔ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΑΠΙΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Χρηματοδοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ INTERNATIONAL LIFE Αλώλπκνο Δηαηξία Γεληθώλ Αζθαιεηώλ (Α.Δ.Γ.Α.) ΑΟ.Κ.Α.Δ. 12862/05/Β/86/42 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑΠ: 14 IOYΙIOY 2011 ΑΗΡΖΠΖ ΓΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΡΗΡΙΩΛ ΠΔ ΚΖ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΖ ΑΓΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΔΑΣΡΙΑ : ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα