ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/ α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,"

Transcript

1 ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/ ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, β) Σν άξζξν 105 (2) ηεο πλζήθεο γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο θαη ηα άξζξα 3, 12.1 θαη 22 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ θαη ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (ΔΚΣ), γ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2076/1992 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 258/ θαη ηδίσο ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ έλλνηα ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ θαη πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, δ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2789/2000 πεξί ακεηάθιεηνπ ηνπ δηαθαλνληζκνχ ζηα ζπζηήκαηα πιεξσκψλ, ε) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 150/2001 ζρεηηθά κε ην πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ, ζη) Σε ζθνπηκφηεηα θαζνξηζκνχ πιαηζίνπ γεληθψλ αξρψλ πνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ, δ) Σν ζρεηηθφ πιαίζην αξρψλ ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο, Α Π Ο Φ Α Ι Δ λα θαζνξίζεη ην αθφινπζν πιαίζην γεληθψλ αξρψλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ άζθεζε ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζηελ επίβιεςε ησλ ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ θαη ησλ κέζσλ πιεξσκήο. Δηδηθφηεξα: Ι. Οξηζκνί Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο Πξάμεο νξίδνληαη σο: α) Άκεζν κέινο: Μέινο ζε ζχζηεκα πιεξσκψλ, ην νπνίν είλαη ππεχζπλν έλαληη ηνπ θνξέα δηαθαλνληζκνχ (ή θαη ησλ άιισλ κειψλ) γηα ην δηαθαλνληζκφ ησλ πιεξσκψλ ηνπ, ησλ πιεξσκψλ ησλ πειαηψλ ηνπ, θαζψο θαη ησλ πιεξσκψλ ησλ έκκεζσλ κειψλ ζην ζχζηεκα κέζσ απηνχ. β) Γηαρεηξηζηήο ζπζηήκαηνο πιεξσκψλ: Ο θνξέαο πνπ δηαρεηξίδεηαη ζχζηεκα πιεξσκψλ, ζέηεη ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζή ηνπο θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. γ) Γηθαηηθφο θίλδπλνο: Ο θίλδπλνο πξφθιεζεο δεκίαο θαη γεληθφηεξα δηαηάξαμεο ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ελφο ζπζηήκαηνο πιεξσκψλ ιφγσ απξφβιεπηεο εθαξκνγήο ή εξκελείαο θαλφλσλ δηθαίνπ ή ζπκβαηηθψλ δηαηάμεσλ ή κε εθηειεζηφηεηαο ζπκβαηηθψλ φξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ νη εθαξκνζηένη θαλφλεο δηθαίνπ είλαη αζαθείο ή πνπ νη δηαηάμεηο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο δελ είλαη ζχκθσλνη ή ζπκβαηνί κε ηνπο θαλφλεο ηνπ εθαξκνζηένπ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξσκψλ. δ) Έκκεζν κέινο: Μέινο ζε ζχζηεκα πιεξσκψλ πνπ είλαη ππεχζπλν κφλν έλαληη φζσλ άκεζσλ κειψλ έρνπλ αλαιάβεη ην δηαθαλνληζκφ εληνιψλ πιεξσκήο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. ε) Δληνιή πιεξσκήο: Κάζε νδεγία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηίζεηαη απφ ηνλ εληνιέα ζηε δηάζεζε ελφο απνδέθηε ρξεκαηηθφ πνζφ κέζσ ινγηζηηθήο εγγξαθήο ζηνπο ινγαξηαζκνχο ελφο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ή ελφο θνξέα δηαθαλνληζκνχ, ή θάζε εληνιή ε νπνία ζπλεπάγεηαη ηελ εθπιήξσζε νθεηιήο φπσο νξίδεηαη απφ ηνπο θαλφλεο ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξσκψλ.

2 2 ζη) Ηιεθηξνληθή πιεξσκή: Κάζε ζπλαιιαγή πνπ δηελεξγείηαη ειεθηξνληθά, αλεμάξηεηα απφ ην κέζν πιεξσκήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. δ) Ηιεθηξνληθφ ρξήκα: Ννκηζκαηηθή αμία πνπ ζπληζηά απαίηεζε έλαληη ηνπ εθδφηε, είλαη απνζεθεπκέλε ζε ειεθηξνληθφ ππφζεκα (θάξηα ή ινγηζκηθφ), έρεη εθδνζεί έλαληη θαηαβνιήο ρξεκαηηθνχ πνζνχ, ρσξίο απαξαίηεηα ηελ θίλεζε ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ θαη γίλεηαη δεθηή σο κέζν πιεξσκήο απφ επηρεηξήζεηο άιιεο απηήο ηεο εθδφηξηαο. ε) Κεληξηθφο αληηζπκβαιιφκελνο: Ο νξγαληζκφο, ν νπνίνο παξεκβάιιεηαη κεηαμχ ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ θαη πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ελφο ζπζηήκαηνο θαη ν νπνίνο ελεξγεί σο ν απνθιεηζηηθφο αληηζπκβαιιφκελνο απηψλ ησλ ηδξπκάησλ ζε φ,ηη αθνξά ηηο εληνιέο πιεξσκήο ηνπο. ζ) Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο: Ο θίλδπλνο πνπ νθείιεηαη ζε αδπλακία ελφο ζπκκεηέρνληνο ζε έλα ζχζηεκα πιεξσκψλ λα αληαπνθξηζεί ζηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ νθείιεη, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη είλαη αθεξέγγπνο. η) Λεηηνπξγηθφο θίλδπλνο: Ο θίλδπλνο λα πξνθιεζεί απξνζδφθεηε δεκία θαη γεληθφηεξα δηαηάξαμε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ελφο ζπζηήκαηνο πιεξσκψλ ζπλεπεία ειιείςεσλ ζε ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο ή εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, δηαρεηξηζηηθψλ αδπλακηψλ, αλζξψπηλσλ ή ηερληθψλ ιαζψλ. ηα) Μέζν πιεξσκήο: Κάζε κέζν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ θαη επηηξέπεη ζηνλ θνκηζηή λα κεηαθέξεη θεθάιαηα. ηβ) Πηζησηηθφο θίλδπλνο: Ο θίλδπλνο πνπ νθείιεηαη ζε αδπλακία ελφο ζπκκεηέρνληνο ζε ζχζηεκα πιεξσκψλ λα αληαπνθξηζεί ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή ή νπνηαδήπνηε κεηαγελέζηεξε απηήο ζηηγκή. ηγ) πκςεθηζηηθφ Γξαθείν (χζηεκα πκςεθηζκνχ): χλνιν δηαδηθαζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πηζησηηθά θαη ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα θαη επηρεηξήζεηο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ επεμεξγαζία θαη αληαιιαγή ζηνηρείσλ ή/θαη παξαζηαηηθψλ ζρεηηθά κε κεηαθνξέο θεθαιαίσλ ή/θαη κεηαβίβαζε ηίηισλ ζε άιινπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο ή επηρεηξήζεηο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ. Οη δηαδηθαζίεο πεξηιακβάλνπλ θαη κεραληζκφ ππνινγηζκνχ ησλ δηκεξψλ ή πνιπκεξψλ θαζαξψλ ζέζεσλ, κε βάζε θπξίσο ην θαηάινηπν θαη ην αιγεβξηθφ άζξνηζκα ησλ ρξεκαηηθψλ ινγαξηαζκψλ θαη ησλ ινγαξηαζκψλ ηίηισλ ησλ κειψλ ηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ πξνθχπηνπλ ζπκςεθηζηηθά κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηεο εθθαζάξηζεο θαη ηνπ δηαθαλνληζκνχ ησλ απαηηήζεσλ. Σν ζχζηεκα εθθαζάξηζεο δηα ζπκςεθηζκνχ αληηδηαζηέιιεηαη πξνο ην ζχζηεκα δηκεξνχο δηαθαλνληζκνχ ησλ εληνιψλ απηνηειψο (κία πξνο κία). ηδ) χζηεκα πιεξσκψλ: χζηεκα πνπ ζπλίζηαηαη ζε ζχλνιν κέζσλ θαη ηξαπεδηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, κε βάζε ζπκβάζεηο θαη ζχκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο, απφ νκάδα πξνζψπσλ θαη νξγαληζκψλ γηα λα εμππεξεηεζεί, δηεπθνιπλζεί θαη δηαζθαιηζζεί ε νκαιή κεηαθνξά θεθαιαίσλ θαη θπθινθνξία ηνπ ρξήκαηνο ζε κία πεξηνρή, ζπλήζσο ζε κία ρψξα. Τπφ ηελ έλλνηα απηή ην ζχζηεκα πιεξσκψλ πεξηιακβάλεη: (i) ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ηνπο ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο, (ii) κε πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο γηα ηε δηελέξγεηα πιεξσκψλ, (iii) ηελ ηερληθή ππνδνκή, (iv) ην δίθηπν δηαζχλδεζεο ησλ θνξέσλ πνπ κεζνιαβνχλ ζηηο πιεξσκέο, (v) ηηο δηαδηθαζίεο εθθαζάξηζεο, ζπκςεθηζκνχ θαη δηαθαλνληζκνχ ησλ πιεξσκψλ θαη (vi) ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηα κέζα πιεξσκήο θαη ηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. ηε) πζηεκηθψο ζεκαληηθφ ζχζηεκα: χζηεκα, ην νπνίν πιεξεί ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο πην θάησ πξνυπνζέζεηο: α) είλαη ην κνλαδηθφ ή ην θπξηφηεξν ζχζηεκα πιεξσκψλ ζηε ρψξα σο πξνο ην ζπλνιηθφ χςνο πιεξσκψλ πνπ δηαρεηξίδεηαη, β) δηαρεηξίδεηαη θπξίσο πιεξσκέο κεγάιεο αμίαο θαη γ) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην δηαθαλνληζκφ ζπλαιιαγψλ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ ή γηα ην δηαθαλνληζκφ πιεξσκψλ άιισλ ζπζηεκάησλ. ηζη) πζηεκηθφο θίλδπλνο: Ο θίλδπλνο πνπ ζπλίζηαηαη ζην φηη ελδερφκελε αδπλακία κέινπο ζπζηήκαηνο πιεξσκψλ λα αληαπνθξηζεί ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο δχλαηαη λα νδεγήζεη ζε αληίζηνηρε αδπλακία θαη άιια κέιε ηνπ ζπζηήκαηνο. ηδ) χζηεκα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο: Η ππνδνκή πνπ επηηξέπεη ηελ έθδνζε, ρξήζε θαη εμαξγχξσζε ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο. Σν ζχζηεκα επηηξέπεη ηελ απνζήθεπζε ρξεκαηηθήο αμίαο ζε

3 3 ειεθηξνληθφ ππφζεκα πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο γηα ηε δηελέξγεηα πιεξσκψλ πξνο επηρεηξήζεηο άιιεο απφ απηέο ηνπ εθδφηε, ρσξίο απαξαίηεηα ηελ θίλεζε ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ, αιιά ππφ ηε κνξθή ελφο πξνπιεξσκέλνπ κέζνπ πιεξσκήο, ην νπνίν έρεη εθδνζεί θαηφπηλ θαηαβνιήο ρξεκαηηθνχ πνζνχ. ηνλ παξφληα νξηζκφ εκπίπηνπλ ηα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα, δηέπνληαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην θαη ιεηηνπξγνχλ εγρψξηα ή θαη δηαζπλνξηαθά, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία. ε) Φνξέαο δηαθαλνληζκνχ: Ο θνξέαο πνπ παξέρεη ζε ρξεκαηνδνηηθά θαη πηζησηηθά ηδξχκαηα ή/θαη ζε θεληξηθφ αληηζπκβαιιφκελν, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζπζηήκαηα πιεξσκψλ, ινγαξηαζκνχο δηαθαλνληζκνχ, κέζσ ησλ νπνίσλ γίλεηαη ν δηαθαλνληζκφο εληνιψλ πιεξσκήο ζηα πιαίζηα ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ. Ο θνξέαο δηαθαλνληζκνχ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξέρεη πίζησζε ζηα ελ ιφγσ ηδξχκαηα ή/θαη ζηνλ θεληξηθφ αληηζπκβαιιφκελν κε ζθνπφ ην δηαθαλνληζκφ. IΙ. θνπφο ηεο επίβιεςεο Η επίβιεςε πνπ αζθεί ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζηα ζπζηήκαηα θαη ηα κέζα πιεξσκψλ, ηνπο θνξείο δηαρείξηζεο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζθνπεί ζηελ πξνψζεζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ θαη κέζσλ πιεξσκήο πξνο επίηεπμε ησλ αθφινπζσλ ζηφρσλ: α) Σεο ζηαζεξφηεηαο, θαη ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ κέζσ ηεο θαηαγξαθήο, ηεο πξφιεςεο θαη ηεο έγθαηξεο αληηκεηψπηζεο ησλ ελδερφκελσλ θηλδχλσλ θαη ηδίσο ηνπ πηζησηηθνχ, ζπζηεκηθνχ, δηθαηηθνχ θαη ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ θαζψο θαη ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο. β) Σεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ θαζψο θαη ηεο ηαρχηεηαο δηαθαλνληζκνχ ησλ πιεξσκψλ, ψζηε ην θφζηνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο ρξήζηεο λα θαζνξίδεηαη ζε επίπεδν αλάινγν ησλ ππεξεζηψλ απηψλ. γ) Σεο δηαθάλεηαο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο θάζε ζπζηήκαηνο πιεξσκψλ, θαζψο θαη κε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ κειψλ θαη ησλ ρξεζηψλ ηνπ. δ) Σεο δηακφξθσζεο ηεο θαηάιιειεο δηνηθεηηθήο, ιεηηνπξγηθήο θαη ηερληθήο δνκήο ησλ ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ. ε) Σεο δηαηήξεζεο ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ θνηλνχ ζηα κέζα πιεξσκήο θαη ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο πιεξσκψλ, ηδίσο σο πξνο ην δηαθαλνληζκφ ησλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε πξνθαζνξηζκέλνπο φξνπο (δηαδηθαζίεο, ρξφλνπο θιπ.), ηε ιεηηνπξγηθή ηνπο αμηνπηζηία, ηε λνκηθή ηνπο εγθπξφηεηα θαζψο θαη ηελ πξφιεςε ηεο απάηεο. ζη) Σεο πξνψζεζεο ηεο απηνκαηνπνίεζεο ζηε ρξήζε θαη επεμεξγαζία ησλ κέζσλ πιεξσκήο, θαζψο θαη ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ηα ππνζηεξίδνπλ. ΙΙI. Πεδίν εθαξκνγήο 1. Η επίβιεςε εθαξκφδεηαη ζηα ζπζηήκαηα πιεξσκψλ φπσο απηά νξίδνληαη ζην Κεθάιαην Ι, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ έλλνηα ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξσκψλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο Πξάμεο εκπίπηνπλ επίζεο: α) Η ζρέζε κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ θνξέσλ ηεο αγνξάο πνπ ξπζκίδεηαη λνκνζεηηθά, θαλνληζηηθά ή ζπκβαηηθά κε θνηλνχο θαη ηππνπνηεκέλνπο θαλφλεο, ην αληηθείκελν ηεο νπνίαο ζπλίζηαηαη ζηελ εθηέιεζε εληνιψλ πιεξσκήο κεηαμχ ηνπο θαη ε νπνία δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην ή ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα. β) Κάζε ζχζηεκα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο φπσο απηφ νξίδεηαη ζην Κεθάιαην Ι. 2. ηελ επίβιεςε ππάγνληαη επίζεο ηα ρξεζηκνπνηνχκελα ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ κέζα πιεξσκήο θαη νη ηξφπνη πξφζβαζεο ζε απηά (π.ρ. ειεθηξνληθή πξφζβαζε), θαζψο θαη ηα ππνζηεξηθηηθά ησλ πιεξσκψλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο. IV. Άζθεζε ηεο επίβιεςεο 1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνιεπηηθή επνπηεία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ε επίβιεςε ησλ ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ θαη ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο, θαζψο θαη ησλ κέζσλ πιεξσκήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ζπζηήκαηα πιεξσκψλ αζθείηαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζην πιαίζην ηεο θνηλήο πνιηηηθήο πνπ δηακνξθψλεηαη ζην Δπξσζχζηεκα, κε ηε

4 4 ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα ηα ζπζηήκαηα πιεξσκψλ θαη ηα κέζα πιεξσκήο κε εξσηεκαηνιφγηα θαη επηηφπηνπο ειέγρνπο, νζάθηο απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην. Καηά ηελ άζθεζε ηεο επίβιεςεο εμεηάδνληαη θπξίσο: α) Η πιεξφηεηα θαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ θαλνληζκψλ ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ ζπκςεθηζκνχ θαη δηαθαλνληζκνχ πιεξσκψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο θαη ε ζπκβαηφηεηά ηνπο κε ην εθάζηνηε ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην θαη, εηδηθφηεξα, ηα θξηηήξηα ζπκκεηνρήο θαη απνπνκπήο κειψλ ζηα ζπζηήκαηα απηά. β) Η επάξθεηα ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ απφ ηνπο θνξείο δηαρείξηζεο ησλ ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ θαη ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο θαη ηδηαίηεξα, ε χπαξμε θαλφλσλ γηα ηελ θαηαλνκή δεκηψλ ζε πεξηπηψζεηο αδπλακίαο δηαθαλνληζκνχ κέινπο. γ) Η επάξθεηα ηεο ηερληθήο ππνδνκήο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ απζεληηθφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ, ηελ απνηξνπή δηάπξαμεο απάηεο θαη ηε δπλαηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο λα δηαθαλνλίδεη ηηο ζπλαιιαγέο ην αξγφηεξν ζην ηέινο ηεο εξγάζηκεο εκέξαο, ζε πεξίπησζε αλππέξβιεησλ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ. δ) Οη φξνη ρξήζεο ησλ κέζσλ πιεξσκήο απφ ην θνηλφ, θπξίσο σο πξνο ην θφζηνο θαη ην ρξφλν εθηέιεζήο ηνπο, ε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηε δηαθάλεηα ησλ ζπλαιιαγψλ, ε πηνζέηεζε ησλ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλσλ πξνηχπσλ θαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ, πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε ρξήζε ησλ κέζσλ πιεξσκψλ. ε) Ο ηξφπνο, κε ηνλ νπνίν δηελεξγνχληαη νη ειεθηξνληθέο πιεξσκέο, ζην πιαίζην ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, θαζψο θαη ηα ππνζηεξηθηηθά ησλ πιεξσκψλ απηψλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Οη ειεθηξνληθέο πιεξσκέο εμεηάδνληαη θπξίσο σο πξνο ηε ιεηηνπξγηθή ηνπο αμηνπηζηία θαη ηα εθαξκνδφκελα κέηξα αζθαιείαο. 2. Η Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, πξνηείλεη ζηνπο θνξείο δηαρείξηζεο ησλ ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ή ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο αιιαγέο ζηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ππνδεηθλχεη ηξνπνπνηήζεηο ζην ζρεδηαζκφ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν πεξηνξηζκφο ησλ θηλδχλσλ. ηνπο εθδφηεο κέζσλ πιεξσκήο θαη ηνπο άιινπο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, φπσο θνξείο πνπ κεζνιαβνχλ ζηε δηελέξγεηα ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο δχλαηαη λα πξνηείλεη κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγηθήο αμηνπηζηίαο ησλ κέζσλ πιεξσκήο. Οη θνξείο απηνί ππνρξενχληαη φπσο εληφο ηεο επιφγνπ πξνζεζκίαο πνπ ηάζζεη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ ελφο κελφο, λα ηελ ελεκεξψζνπλ γηα ηα κέηξα πνπ έιαβαλ ή πνπ πξνηίζεληαη λα ιάβνπλ, γηα λα ζπκκνξθσζνχλ πξνο ηηο ππνδείμεηο ηεο, θαζψο θαη γηα ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζήο ηνπο. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ησλ θνξέσλ, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο επηβάιιεη ζηνπο παξαβάηεο ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο 3. Καηά ηελ άζθεζε ηεο επίβιεςεο ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζπλεξγάδεηαη κε άιιεο αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, θαζψο θαη κε ηνπο θνξείο ηεο αγνξάο. Δπίζεο, νζάθηο απηφ απαηηείηαη, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο εμεηδηθεπκέλσλ θνξέσλ, ηδηαίηεξα γηα ηελ αμηνιφγεζε ζε ηερληθφ θπξίσο επίπεδν ησλ ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ, ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο θαη ησλ ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ. Γεληθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ, κέζσλ πιεξσκψλ θαη ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο Α. πζηήκαηα θαη κέζα πιεξσκψλ 1. Κάζε ζχζηεκα πιεξσκψλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο σο ζπζηεκηθψο ζεκαληηθφ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην θεθάιαην Ι, πξέπεη λα δηαζέηεη θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο, ν νπνίνο λα έρεη ζηέξεα λνκηθή βάζε θαη λα ξπζκίδεη ππνρξεσηηθά ηα εμήο ζέκαηα: α) Καζνξίδεη πιήξσο θαη ζαθψο ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ δηαρεηξηζηή θαη ησλ κειψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. β) Πξνζδηνξίδεη κε ζαθήλεηα ηε ρξνληθή ζηηγκή, θαηά ηελ νπνία ν δηαθαλνληζκφο ησλ πιεξσκψλ θαζίζηαηαη ακεηάθιεηνο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην Ν. 2789/2000.

5 5 γ) Παξέρεη ζηα κέιε ηνπ επαξθή πιεξνθφξεζε γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο πνπ αλαιακβάλνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην ζχζηεκα. δ) Kαζνξίδεη θαη πεξηγξάθεη κε ζαθήλεηα δηαδηθαζίεο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο, νη νπνίεο πξνζδηνξίδνπλ επαθξηβψο ηηο ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ δηαρεηξηζηή θαη ησλ κειψλ ηνπ. ε) Πξνβιέπεη ηνλ ακεηάθιεην δηαθαλνληζκφ ησλ πιεξσκψλ ζηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο αμίαο θαη, ην αξγφηεξν, ζην ηέινο ηεο εκέξαο απηήο. ζη) Καζνξίδεη φηη ν δηαθαλνληζκφο ησλ πιεξσκψλ δηελεξγείηαη κέζσ ινγαξηαζκψλ ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. δ) Πξνθεηκέλνπ πεξί ζπζηεκάησλ πνιπκεξνχο ζπκςεθηζκνχ, δηαζθαιίδεη ηνπιάρηζηνλ ηελ έγθαηξε νινθιήξσζε ηνπ δηαθαλνληζκνχ ζηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο πνπ δηελεξγνχληαη νη πιεξσκέο, ζε πεξίπησζε αδπλακίαο κέινπο κε ηε κεγαιχηεξε ρξεσζηηθή ζέζε. ε) Καζνξίδεη θξηηήξηα ζπκκεηνρήο αληηθεηκεληθά θαη δηαθαλή, πνπ επηηξέπνπλ ηε δίθαηε θαη αλνηθηή πξφζβαζε ζην ζχζηεκα. 2. Δπηπιένλ, νη θνξείο δηαρείξηζεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα ψζηε: α) Να επηηπγράλεηαη πςειφο βαζκφο αζθάιεηαο θαη ιεηηνπξγηθήο αμηνπηζηίαο, θαζψο θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ γηα ηελ έγθαηξε νινθιήξσζε ηεο εκεξήζηαο επεμεξγαζίαο θαη ηνπ δηαθαλνληζκνχ ησλ πιεξσκψλ. β) Να δηαζθαιίδεηαη ε ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ην λνκηθφ πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο ζε φιεο ηηο θξίζηκεο, ζε ζρέζε κε ηνλ θνξέα θαη ηα κέιε ηνπ ζπζηήκαηνο, δηθαηνδνζίεο. γ) Να δηαζθαιίδεηαη φηη ην ζχζηεκα ρξεζηκνπνηεί κέζα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πιεξσκψλ πνπ είλαη πξαθηηθά ζηε ρξήζε ηνπο θαη απνδνηηθά γηα ηελ νηθνλνκία. δ) Να δηαζθαιίδεηαη ε ππεχζπλε, δηαθαλήο θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 3. Tηο πην πάλσ αξρέο νθείινπλ λα ηθαλνπνηνχλ θαη ηα ζπζηήκαηα πιεξσκψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο κε ζπζηεκηθψο ζεκαληηθά, ε έθηαζε φκσο εθαξκνγήο ηνπο κπνξεί λα πξνζαξκφδεηαη θαηά πεξίπησζε απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, κε βάζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα φπσο ε αμία ησλ πιεξσκψλ, ν βαζκφο ζπγθέληξσζεο, ε χπαξμε ελαιιαθηηθψλ ζπζηεκάησλ γηα θάζε κέζν πιεξσκήο, ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε πάγηεο δηεπθνιχλζεηο γηα θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο ζε ξεπζηφηεηα θαη ε ζπκκεηνρή μέλσλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ηδηαίηεξα φηαλ δελ δηαζθαιίδεηαη λνκηθή ηζνδπλακία ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηηο ρψξεο ζηηο νπνίεο απηά εδξεχνπλ, κε ηα ηζρχνληα ζηελ Διιάδα. 4. Οη εθδφηεο ησλ κέζσλ πιεξσκήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ νθείινπλ λα δηαζθαιίδνπλ ηε ιεηηνπξγηθή αμηνπηζηία ησλ κέζσλ πιεξσκήο. Ωο πξνο ειεθηξνληθέο πιεξσκέο πνπ δηελεξγνχληαη ζην πιαίζην ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, νη θνξείο ησλ ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ θαη νη εθδφηεο ησλ κέζσλ πιεξσκήο νθείινπλ λα πηνζεηνχλ πξφηππα θαη δηαδηθαζίεο πνπ δηαζθαιίδνπλ: α) ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ, β) ηελ αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ησλ ζπλαιιαγψλ γ) ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ησλ ζπλαιιαγψλ, δ) ηελ κε απνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ε) ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ. 5. Ο εθδφηεο ησλ κέζσλ πιεξσκήο αλαθνηλψλεη αλ εθαξκφδεη δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα πξφηππα, ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο, εμεηδηθεχνληάο ηα. 6. Οη φξνη πνπ δηέπνπλ θάζε κέζν πιεξσκήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ζρεηηθά κε ην θφζηνο θαη ην ρξφλν νινθιήξσζεο θάζε ζπλαιιαγήο πξέπεη λα είλαη δηαθαλείο, δηαζέζηκνη ζην θνηλφ θαη ζχκθσλνη κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.

6 6 Β. πζηήκαηα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο Κάζε ζχζηεκα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο πξέπεη λα δηαζέηεη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαη θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ζηα νπνία λα πεξηέρνληαη ζαθείο ξπζκίζεηο γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ εθδνηψλ, δηαρεηξηζηψλ, επηρεηξήζεσλ, θαηφρσλ ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο θαη θάζε άιινπ εκπιεθφκελνπ θνξέα. ηνλ θαλνληζκφ απηφ πξέπεη λα γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ππνρξέσζε ηνπ εθδφηε, θαηφπηλ απαίηεζεο ηνπ θνκηζηή, λα εμαξγπξψλεη ζηελ νλνκαζηηθή αμία ην ειεθηξνληθφ ρξήκα, θαηά ηελ πεξίνδν ηζρχνο ηνπ. ηνλ θαλνληζκφ πξέπεη λα γίλεηαη αλαθνξά ζην ζχζηεκα θάιπςεο δεκηψλ θαη λα θαζνξίδνληαη ζαθψο νη αξκφδηεο Αξρέο γηα ηελ επίιπζε ηπρφλ δηαθνξψλ. ηηο πεξηπηψζεηο ζπζηεκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ θαη δηαζπλνξηαθά, ν εθδφηεο ή/θαη ν δηαρεηξηζηήο πξέπεη λα αμηνινγεί ηηο επηπηψζεηο ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ πνπ ηζρχεη ζηηο ρψξεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ηα ζπζηήκαηα. Οη θνξείο δηαρείξηζεο ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο πξέπεη λα εθαξκφδνπλ θαηάιιεια ηερληθά, νξγαλσηηθά θαη δηαδηθαζηηθά κέηξα αζθάιεηαο γηα ηελ πξφιεςε, ηνλ πεξηνξηζκφ ή ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ πεξηζηαηηθψλ πιαζηνγξαθίαο θαη απάηεο. Σα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο πξέπεη λα εθαξκφδνπλ δηαδηθαζίεο εζσηεξηθήο νξγάλσζεο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε παξνρή ησλ πξνο ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο πξνβιεπφκελσλ ζηνηρείσλ θαη λα κελ παξαθσιχεηαη ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ απνθπγή λνκηκνπνίεζεο πξντφλησλ εγθιήκαηνο. Η ηερληθή αξρηηεθηνληθή ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο είλαη ζθφπηκν λα εμαζθαιίδεη πςειφ βαζκφ πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηα εθάζηνηε ηζρχνληα δηεζλή πξφηππα, κε ζηφρν ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε άιια ζπζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ θπξίσο ζηελ Δπξσδψλε. Η Σξάπεδα ηεο Διιάδνο δχλαηαη λα απνθαζίζεη ηελ εμαίξεζε ελφο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο απφ ηελ εθαξκνγή θάπνησλ απφ ηηο παξαπάλσ ππφ ζηνηρεία 1 έσο 6 αξρέο, εθφζνλ θξίλεη φηη ην κέγεζνο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ηέηνην πνπ ζε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο δε δεκηνπξγεί ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απηφ θαη δελ επεξεάδεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ ζην ζπγθεθξηκέλν κέζν πιεξσκήο. Σν κέγεζνο ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνινγείηαη θπξίσο κε βάζε ηελ ππνιεηπφκελε ρξεκαηηθή αμία ζε θπθινθνξία, ηνλ αξηζκφ θαη ηε γεσγξαθηθή δηαζπνξά ησλ ζπκβεβιεκέλσλ κε ην ζρήκα επηρεηξήζεσλ θαη ηελ εηαηξηθή ηνπο ζρέζε κε ηνλ εθδφηε ηνπ ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο. Η Σξάπεδα ηεο Διιάδνο δχλαηαη θαηά πεξίπησζε θαη ζχκθσλα κε επηθξαηνχληα δφθηκα θξηηήξηα, πνπ ελδεηθηηθά εθηίζεληαη θαησηέξσ, λα ραξαθηεξίδεη σο ζπζηήκαηα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο θαη νηνλεί ζπζηήκαηα πιεξσκψλ κεηαμχ δηθηχσλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πειαηψλ ηνπο (multi-branch loyalty schemes) πνπ αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζην ζπλεξγαζηψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ ηνπο κέζσ ηεο παξνρήο κνλάδσλ αγνξαζηηθήο αμίαο ζε ειεθηξνληθή κνξθή πξνο ηνπο πειάηεο ηνπο. Ωο θξηηήξηα γηα ην ραξαθηεξηζκφ ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη ηδίσο ν αξηζκφο, ην είδνο θαη ε γεσγξαθηθή δηαζπνξά ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζχζηεκα θαη ε κέγηζηε αμία πνπ κπνξεί λα απνζεθεπηεί ζην ειεθηξνληθφ κέζν. Οη θνξείο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ, εθφζνλ ραξαθηεξηζζνχλ σο θνξείο δηαρείξηζεο ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο νθείινπλ λα ζπκκνξθσζνχλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο Πξάμεο εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπο. Η παξνχζα δελ ζίγεη ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο (ΠΓ / ΣΔ 2366/ ) γηα ηελ έθδνζε ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο κε ηε κνξθή πξνπιεξσκέλσλ θαξηψλ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ. VI. Παξνρή πιεξνθφξεζεο θαη ζηνηρείσλ πξνο ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Οη θνξείο δηαρείξηζεο ησλ ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο, θαζψο θαη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη άιινη θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ νθείινπλ λα παξέρνπλ ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ηελ εθάζηνηε αηηνχκελε πιεξνθφξεζε θαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα ζπζηήκαηα πιεξσκψλ, ηα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο θαη ηα κέζα πιεξσκήο, φπσο εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζηα Παξαξηήκαηα Ι, ΙΙ θαη ΙΙΙ.

7 7 VII. Δμνπζηνδνηήζεηο Δμνπζηνδνηείηαη ε Γηεχζπλζε Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο θαη Σξαπεδηθψλ Δξγαζηψλ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο γηα ηελ πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε ηεο εθαξκνγήο ησλ αξρψλ θαη θξηηεξίσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα Πξάμε, ηελ πξνζαξκνγή ηεο αηηνχκελεο πιεξνθφξεζεο θαη ηεο ζπρλφηεηαο ζπιινγήο ησλ ππνβαιιφκελσλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο. Απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο Πξάμεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. Η Πξάμε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ( Σεχρνο Α' ). ΣΑ ΜΔΛΗ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Νηθφιανο Γθαξγθάλαο Π. Θσκφπνπινο Β. Γξνπθφπνπινο Α. Μαληδαβίλνο Αθξηβέο αληίγξαθν Αζήλα, Γ/λζε Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο θαη Σξαπεδηθψλ Δξγαζηψλ Ο Τπνδηεπζπληήο Ι. Κνπξήο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ηνηρεία πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Σα πην θάησ ζηνηρεία ππνβάιινληαη ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Γηεχζπλζε Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο θαη Σξαπεδηθψλ Δξγαζηψλ, Γξαθείν Δπίβιεςεο πζηεκάησλ Πιεξσκψλ. Α. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηα ππφ αλάπηπμε ζπζηήκαηα, ή εληφο ζαξάληα πέληε εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο παξνχζαο γηα φζα ιεηηνπξγνχλ ήδε, ππνβάιινληαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία: Ννκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο φπσο απηφ εθθξάδεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ ή/θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζρεηηθφ λνκνζέηεκα ή ζπκθσλεηηθφ πνπ πεξηγξάθεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ δηαρεηξηζηή θαη ησλ κειψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Οξγαλσηηθφ ζρήκα θαη ηξφπνο δηνίθεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν πεξηγξάθεη ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην ζχζηεκα, ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, ηνλ ηξφπν δηαθαλνληζκνχ ησλ πιεξσκψλ, ηε ρξνληθή ζηηγκή, θαηά ηελ νπνία ν δηαθαλνληζκφο θαζίζηαηαη ακεηάθιεηνο, ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ησλ πηζησηηθψλ θηλδχλσλ θαη ησλ θηλδχλσλ ξεπζηφηεηαο. Καηάινγνο κειψλ ζην ζχζηεκα (γηα φζα ιεηηνπξγνχλ). Σερληθή ππνδνκή ηνπ ζπζηήκαηνο κε αλαθνξά ζηηο αθνινπζνχκελεο δηαδηθαζίεο δηαζθάιηζεο ηεο ιεηηνπξγηθήο αμηνπηζηίαο θαη αζθάιεηάο ηνπ. Κφζηνο αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο (γηα λέα ζπζηήκαηα πιεξσκψλ). Δλδερφκελε αμηνιφγεζε απφ εζσηεξηθνχο ή εμσηεξηθνχο θνξείο. Κάζε ηξνπνπνίεζε νπνηνπδήπνηε απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θνηλνπνηείηαη ακέζσο ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Β. ε κεληαία βάζε, ππνβάιινληαη ζηνηρεία γηα θάζε κέζν πιεξσκήο (π.ρ. εληνιή κεηαθνξάο,

8 8 επηηαγή), ζπγθεληξσηηθά θαη αλά κέινο ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο: Ογθνο θαη αμία πιεξσκψλ πνπ εηζάγνληαη ζην ζχζηεκα, ζχκθσλα κε ηελ πην θάησ ηαμηλφκεζε: 1. Δγρψξηεο Πιεξσκέο α) πιεξσκέο απφ 1 έσο επξψ β) πιεξσκέο απφ έσο επξψ γ) πιεξσκέο άλσ ησλ επξψ 2. Γηαζπλνξηαθέο Πιεξσκέο (γηα ζπζηήκαηα κε δηαζπλνξηαθή ιεηηνπξγία) i) Δμεξρνκέλεο πιεξσκέο α) πιεξσκέο απφ 1 έσο επξψ β) πιεξσκέο απφ έσο επξψ γ) πιεξσκέο άλσ ησλ επξψ ii) Δηζεξρφκελεο πιεξσκέο Σα ζπκςεθηζηηθά ζπζηήκαηα πνπ απαξηίδνληαη απφ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ππνζπζηήκαηα ππνβάιινπλ ηα πην πάλσ ζηνηρεία α) γηα θάζε ππνζχζηεκα θαη β) γηα ην ζχλνιν ησλ ππνζπζηεκάησλ απηψλ. Πνζφ πξνο δηαθαλνληζκφ αλά κέινο ηνπ ζπζηήκαηνο (θαζαξή ρξεσζηηθή ή πηζησηηθή ζέζε) γηα θάζε εξγάζηκε εκέξα. Σα ζηνηρεία απηά ππνβάιινληαη κφλν απφ ηα ζπζηήκαηα ζπκςεθηζκνχ. Γ. ε εηήζηα βάζε, ππνβάιινληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζην θφζηνο βειηηψζεσλ θαη ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο. Γ. ε πεξηπηψζεηο έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ, ππνβάιινληαη, εληφο 24 σξψλ απφ ηε δηαπίζησζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ζηνηρεία φπσο: Υξφλνο, πεξηγξαθή θαη αίηηα ηνπ πξνβιήκαηνο. Δλδερφκελεο δεκίεο ησλ κειψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Μέηξα πνπ ιήθζεθαλ ή πξφθεηηαη λα ιεθζνχλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο.

9 9 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ ηνηρεία πνπ ππνβάιινληαη απφ δηαρεηξηζηέο ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο Σα πην θάησ ζηνηρεία ππνβάιινληαη ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Γηεχζπλζε Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο θαη Σξαπεδηθψλ Δξγαζηψλ, Γξαθείν Δπίβιεςεο πζηεκάησλ Πιεξσκψλ. Α. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπο, γηα ηα ππφ αλάπηπμε ζπζηήκαηα ή εληφο ζαξάληα πέληε εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο παξνχζαο, γηα φζα ιεηηνπξγνχλ ήδε, ππνβάιινληαη ζηνηρεία φπσο: ηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ δηαρεηξηζηή (επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην, ίδηα θεθάιαηα, νξγαλσηηθφ ζρήκα, πξνζσπηθφ, ηερληθή ππνδνκή). Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Σξφπνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην ζχζηεκα (γηα ηνλ εθδφηε, έκπνξν, θάηνρν ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο). Γηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ζπκκεηερφλησλ (ηνπ εθδφηε, εκπφξνπ, θάηνρνπ ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο). Υαξαθηεξηζηηθά ζπζηήκαηνο (ρξήζεηο ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο, γεσγξαθηθή θάιπςε, ηξφπνη έθδνζήο ηνπ, φξην ρξεκαηηθήο αμίαο, δπλαηφηεηα εμαξγχξσζεο, δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ρξεκαηηθήο αμίαο κεηαμχ πειαηψλ, δηαδηθαζία πιεξσκήο εκπφξσλ). Κφζηνο αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Πξνβιεπφκελα κέηξα αζθάιεηαο γηα ηελ πξφιεςε πεξηζηαηηθψλ πιαζηνγξαθίαο, απάηεο θαη λνκηκνπνίεζεο ρξεκάησλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία απνδεκίσζεο ζπκκεηερφλησλ ζε πεξίπησζε πηψρεπζεο ηνπ εθδφηε. Δλδερφκελε αμηνιφγεζε απφ εζσηεξηθνχο ή εμσηεξηθνχο θνξείο. Κάζε ηξνπνπνίεζε νπνηνπδήπνηε απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θνηλνπνηείηαη ακέζσο ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Β. ε εμακεληαία βάζε, ππνβάιινληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ: ηνλ αξηζκφ ζπκβεβιεκέλσλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ. ηνλ αξηζκφ ηεξκαηηθψλ πνπ απνδέρνληαη ηηο θάξηεο (γηα ηα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο πνπ βαζίδνληαη ζε θάξηα). Γ. ε εηήζηα βάζε, ππνβάιινληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ: ην θφζηνο αλάπηπμεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. ηα έζνδα ηνπ ζπζηήκαηνο. Γ. ε πεξηπηψζεηο έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ, ππνβάιινληαη, εληφο 24 σξψλ απφ ηε δηαπίζησζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ζηνηρεία φπσο: Σφπνο, ρξφλνο, πεξηγξαθή θαη αίηηα ηνπ πξνβιήκαηνο. Δλδερφκελεο δεκίεο ησλ ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Μέηξα πνπ ιήθζεθαλ ή πξφθεηηαη λα ιεθζνχλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III ηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηα κέζα πιεξσκήο θαη ηνπο ηξφπνπο πξφζβαζεο ζε απηά πνπ ππνβάιινληαη απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη άιινπο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ Σα πην θάησ ζηνηρεία ππνβάιινληαη ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Γηεχζπλζε Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο θαη Σξαπεδηθψλ Δξγαζηψλ, Γξαθείν Δπίβιεςεο πζηεκάησλ Πιεξσκψλ. Α. Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη νη άιινη θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ (π.ρ. θνξείο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ηεο ρξήζεο πηζησηηθψλ θαξηψλ κέζσ Γηαδηθηχνπ), πξηλ ηελ έλαξμε παξνρήο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ειεθηξνληθά ή, εθφζνλ ήδε παξέρνπλ ηέηνηεο ππεξεζίεο, εληφο

10 10 ζαξάληα πέληε εκεξψλ απφ ηε θνηλνπνίεζε ηεο παξνχζαο, νθείινπλ λα ππνβάιινπλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: Σν είδνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ θαη ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηε ρξήζε ηνπο (π.ρ. κέζν πιεξσκήο, ρξφλνη εθηέιεζεο πιεξσκψλ). Σν λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πιεξσκψλ θαη ηε ζρέζε ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ (π.ρ. ζπκβάζεηο). Σν είδνο ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ παξέρεηαη ζηνπο ζπλαιιαζζνκέλνπο (π.ρ. παξερφκελεο ππεξεζίεο, φξνη ρξήζεο, κέηξα αζθάιεηαο). Σελ ηερληθή ππνδνκή κε αλαθνξά ζηελ αθνινπζνχκελε πνιηηηθή, ηα πξφηππα θαη ηηο δηαδηθαζίεο δηαζθάιηζεο ηεο ιεηηνπξγηθήο αμηνπηζηίαο θαη αζθάιεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ. Δηδηθφηεξα πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηαζθαιίδνληαη: α) ε πηζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ, β) ε αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ησλ ζπλαιιαγψλ, γ) ε εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ησλ ζπλαιιαγψλ, δ) ε κε απνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ε) ε δηαζεζηκφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ. Δλδερφκελε αμηνιφγεζε απφ εζσηεξηθνχο ή εμσηεξηθνχο θνξείο. Οη πην πάλσ θνξείο ππνρξενχληαη λα γλσζηνπνηνχλ ακέζσο ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θάζε ηξνπνπνίεζε νπνηνπδήπνηε απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. Αθφκα θνηλνπνηείηαη ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θάζε πεξηζηαηηθφ απάηεο, κφιηο απηφ δηαπηζησζεί. Β. Δπηπιένλ, νη σο άλσ θνξείο ππνβάιινπλ εηεζίσο ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζπλεκκέλν ζην Παξάξηεκα απηφ «Δξσηεκαηνιφγην», ην νπνίν ζπλνδεχεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο «Οδεγίεο πκπιήξσζεο» θαη ηε ρξεζηκνπνηνχκελε «Οξνινγία».

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο.

ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο. ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002 ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο. Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ, αθνχ έιαβε ππφςε: α)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ /Χ.Π. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο. e - banking

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο. e - banking ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο e - banking Τπνβιεζείζα ζηνλ Καζεγεηή Ενπκπνπιίδε Βαζίιεην Απφ ηνλ πνπδαζηή ΣΗΟΤΡΑ ΖΡΑΚΛΖ (Καξαζενδσξή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ Πολιτική Εξωτεπικήρ Ανάθεσηρ Επισειπησιακών Λειτοςπγιών

ΣΧΕΔΙΟ Πολιτική Εξωτεπικήρ Ανάθεσηρ Επισειπησιακών Λειτοςπγιών ΣΧΕΔΙΟ Πολιτική Εξωτεπικήρ Ανάθεσηρ Επισειπησιακών Λειτοςπγιών Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο : 1. Τνπ Ν. 3229/2004 (ΦΕΚ Α 38/10-02-2004) «Επνπηεία ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο, επνπηεία θαη έιεγρνο ηπρεξψλ παηρληδηψλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ Ν. 4425/2016 (Α 185)

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ Ν. 4425/2016 (Α 185) ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ Ν. 4425/2016 (Α 185) Άπθπο 1 Σν άξζξν 4 ηνπ λ. 4425/2016 (Α 185) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: "θνπφο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ είλαη: α) ε αλαδηνξγάλσζε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ..

ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ.. ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ.. ΘΔΜΑ: Πιαίζην αξρώλ ιεηηνπξγίαο θαη θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο ηεο νξγάλσζεο θαη ησλ πζηεκάησλ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ησλ Αζθαιηζηηθώλ θαη Αληαζθαιηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ζρεηηθέο αξκνδηόηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αιηιολογική Έκθεζη ζηο ζτέδιο νόμοσ «Υπηρεζίες πληρωμών-ενζωμάηωζη ζηην ελληνική νομοθεζία ηης Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ»

Αιηιολογική Έκθεζη ζηο ζτέδιο νόμοσ «Υπηρεζίες πληρωμών-ενζωμάηωζη ζηην ελληνική νομοθεζία ηης Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ» Αιηιολογική Έκθεζη ζηο ζτέδιο νόμοσ «Υπηρεζίες πληρωμών-ενζωμάηωζη ζηην ελληνική νομοθεζία ηης Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ» Προς ηη Βοσλή ηων Ελλήνων Ενζωμάηωζη ηης Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ Α. Γενικό Μέρος Με ην

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ. Τπεξεζίεο πιεξσκώλ - Δλζσκάησζε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ ΣΙΣΛΟ I ΚΟΠΟ, ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ, ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ. Τπεξεζίεο πιεξσκώλ - Δλζσκάησζε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ ΣΙΣΛΟ I ΚΟΠΟ, ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ, ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ Τπεξεζίεο πιεξσκώλ - Δλζσκάησζε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ ΜΔΡΟ Α ΔΝΩΜΑΣΩΗ ΣΗ ΟΓΗΓΙΑ 2015/2366/ΔΔ ΣΙΣΛΟ I ΚΟΠΟ, ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ, ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ Άξζξν 1 Αληηθείκελν-θνπόο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ.

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: Σηο δηαηάμεηο: 1. ησλ άξζξσλ 14 παξ. 4 θαη 15 παξ. 4 θαη παξ. 5 ηνπ Ν. 3979/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1127. Αζήλα, 31 Απγνχζηνπ 2010

ΠΟΛ. 1127. Αζήλα, 31 Απγνχζηνπ 2010 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΖΜΑ Δ Αζήλα, 31 Απγνχζηνπ 2010 ΠΟΛ. 1127 Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 1.Ο ρξήζηεο (εθεμήο ν «Υρήστης») ηνπ εηδηθνχ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ (website) www.winbankdirect.gr (εθεμήο «winbank Direct») θαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΑΝΑΛΖΨΔΩΝ ΜΔΣΡΖΣΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ύνοψη Θεσμικού Πλαισίου

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΑΝΑΛΖΨΔΩΝ ΜΔΣΡΖΣΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ύνοψη Θεσμικού Πλαισίου Αζήλαη, 27.9.2015 ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΑΝΑΛΖΨΔΩΝ ΜΔΣΡΖΣΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ύνοψη Θεσμικού Πλαισίου Σχκθσλα κε ηελ Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ζην εμήο ΠΝΠ) κε εκεξνκελία 18 Ινπιίνπ 2015 (ΦΔΚ Α 84/18.7.2015),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 76/2017 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 5002 Παρασκεσή, 10 Μαρτίοσ 2017 543 Αξηζκόο 76 Οη πεξί Πνιενδνκίαο θαη Χωξνηαμίαο (Αηπρήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 80 1.Ο ινγαξηαζκόο 80 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, νπόηε θαηαξηίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πεπιεσόμενα 1 Εηζαγσγή 1 2 Πεδίν εθαξκνγήο ηεο Πνιηηηθήο - Οξηζκνί 2 3 Πξνζδηνξηζκφο θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.1 Οξηζκφο ηεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.2 Παξαδείγκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 214/2015 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4879 Παρασκεσή, 19 Ιοσνίοσ 2015 1499 Αξηζκόο 214 ΟΗ ΠΔΡΗ ΣΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα