ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ"

Transcript

1

2 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ (Δ.ΘΛΕ.Δ.) Γ.Γ.Δ.Ε. ΟΔΘΓΙΕ ΧΡΘΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΔΘΛΩΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΘΜΑΣΟ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014 Ιςτορικό Εκδόςεων 1 θ ζκδοςθ Αρχικι 3 Ιουνίου Ηλεκτρονικι υποβολι δθλώςεων Φ.Ε.Φ.Π. φορολογικοφ ζτουσ 2014 Γ.Δ.Θ.Δ.Α.Δ./Δ.ΘΛΕ.Δ. Γ.Γ.Δ.Ε.

3 Πύνακασ περιεχομϋνων Θλεκτρονικι υποβολι δθλϊςεων Φ.Ε.Φ.Ρ. φορολογικοφ ζτουσ Ειςαγωγι... 7 Είςοδοσ ςτο ςφςτθμα... 7 Αρχικι οκόνθ υποδοχισ... 8 Οκόνθ χριςιμων πλθροφοριϊν... 8 Οκόνθ «Αξιολόγθςθ - Ρροτάςεισ»... 9 Οκόνθ διαχείριςθσ δθλϊςεων (Βαςικό μενοφ)... 9 Ζντυπο Ε Λίγα λόγια για το ζντυπο Ε Οκόνθ επιβεβαίωςθσ ςτοιχείων Οκόνθ καταχϊριςθσ διλωςθσ Ρεριγραφι λειτουργικότθτασ οκόνθσ ςυμπλιρωςθσ ςτοιχείων εντφπου Ε Ρεριγραφι κωδικϊν και βοικεια Λειτουργικότθτα κωδικϊν και χρωματιςμοί Αναδυόμενο παράκυρο προςυμπλθρωμζνων κωδικϊν Βεβαιϊςεισ αποδοχϊν Ρίνακεσ 4.Α, 4.Β, 4.Γ2, Ραράκυρο ειςοδθμάτων από μιςκωτι εργαςία, ςυντάξεισ, ναυτικϊν, επιχειρθματικι δραςτθριότθτα και παρακρατθκζντεσ φόροι ποςά μείωςθσ ετιςιασ δαπάνθσ Αναδυόμενα παράκυρα με ενθμερωτικά ςτοιχεία μθ προςυμπλθρωμζνα Ρίνακασ 4.Δ Ραράκυρο τόκων θμεδαπισ προζλευςθσ Ρίνακασ Ραράκυρο τοκοχρεολυτικισ απόςβεςθσ δανείων Αναδυόμενα παράκυρα με αλλθλεπίδραςθ Ρίνακασ Ραράκυρο για τθ ςυμπλιρωςθ των κωδικϊν αρικμϊν Ρίνακασ 4.Α Ραράκυρο για τθ ςυμπλιρωςθ των κωδικϊν αρικμϊν Ρίνακασ 4.Γ Ραράκυρο για τθ ςυμπλιρωςθ των κωδικϊν αρικμϊν Ραράκυρο για τθ ςυμπλιρωςθ των κωδικϊν αρικμϊν Ραράκυρο για τθ ςυμπλιρωςθ των κωδικϊν αρικμϊν Ρίνακασ 4.Δ Ραράκυρο για τθ ςυμπλιρωςθ των κωδικϊν αρικμϊν Ρίνακασ Ραράκυρο για ιδιοκατοικοφμενεσ ι μιςκωμζνεσ ι δωρεάν παραχωρθμζνεσ κατοικίεσ Ραράκυρο για επιβατικά αυτοκίνθτα Ι.Χ. και Μ.Χ Ραράκυρο για τθ ςυμπλιρωςθ ςκαφϊν αναψυχισ Ι.Χ Ραράκυρο για τθ ςυμπλιρωςθ δεξαμενϊν κολφμβθςθσ Ρίνακασ Ραράκυρο για τθ ςυμπλιρωςθ κωδικϊν αρικμϊν Ηλεκτρονικι υποβολι δθλώςεων Φ.Ε.Φ.Π. φορολογικοφ ζτουσ 2014 Γ.Δ.Θ.Δ.Α.Δ./Δ.ΘΛΕ.Δ. Γ.Γ.Δ.Ε.

4 Ραράκυρο για τθ ςυμπλιρωςθ κωδικϊν αρικμϊν Ρίνακασ Ραράκυρο για τθν καταχϊριςθ ιατρικισ, νοςοκομειακισ και φαρμακευτικισ περίκαλψθσ Ρίνακασ Ραράκυρο για τθ ςυμπλιρωςθ των εξαρτϊμενων τζκνων Ραράκυρο για τθ ςυμπλιρωςθ των εξαρτϊμενων πλθν τζκνων μελϊν Συμπλιρωςθ τραπεηικοφ λογαριαςμοφ ΙΒΑΝ Μετά τθ ςυμπλιρωςθ και πριν τθν οριςτικι υποβολι Οριςτικι υποβολι διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ Ραράκυρο βεβαίωςθσ υποβολισ Αποςτολι δικαιολογθτικϊν Αποτζλεςμα εκκακάριςθσ Βαςικό μενοφ μετά τθν οριςτικι υποβολι τθσ διλωςθσ Ζντυπο Ε Λίγα λόγια για το ζντυπο Ε Οκόνθ καταχϊριςθσ εντφπου Ε Λειτουργικότθτα αντικειμζνων οκόνθσ εντφπου Ε Βαςικόσ πίνακασ ακινιτων και ειςοδθμάτων Στιλθ αρικμοφ παροχισ ρεφματοσ Στιλθ είδουσ μίςκωςθσ χριςθ ακινιτου Στιλεσ ςυμπλιρωςθσ ετιςιου μιςκϊματοσ Συμπλθρωματικά ςτοιχεία ακίνθτθσ περιουςίασ Ρίνακασ Ι Εκμιςκοφμενα κ.λπ Ρίνακασ ΙΙ Θμιτελι κ.λπ Ζντυπο Ε3 & Φορολογικι Αναμόρφωςθ Λίγα λόγια για το ζντυπο Ε Οκόνθ καταχϊριςθσ εντφπου Ε3& Φορολογικισ Αναμόρφωςθσ Ρεδία υποχρεωτικισ ςυμπλιρωςθσ Λειτουργικότθτα αντικειμζνων οκόνθσ εντφπου Ε3 & Φορολογικισ Αναμόρφωςθσ Αναδυόμενα παράκυρα με αλλθλεπίδραςθ Ραράκυρο για τθ ςυμπλιρωςθ ενοικίων (πίν. Ε ) Ραράκυρο για τθ ςυμπλιρωςθ αυτοκινιτων επιχειριςεων Εκτφπωςθ Ρράξθ Διοικθτικοφ Ρροςδιοριςμοφ Φόρου Θ υποβολι τθσ διλωςθσ Φ.Ε.Φ.Ρ. ςε 4-6 βιματα Ρροχποκζςεισ Θλεκτρονικι υποβολι δθλϊςεων Φ.Ε.Φ.Ρ. 15 ζτθ Από τισ 30 χιλ. θλεκτρονικζσ δθλϊςεισ Φ.Ε. ςτα 6 εκ Ηλεκτρονικι υποβολι δθλώςεων Φ.Ε.Φ.Π. φορολογικοφ ζτουσ 2014 Γ.Δ.Θ.Δ.Α.Δ./Δ.ΘΛΕ.Δ. Γ.Γ.Δ.Ε.

5 Πύνακασ εικόνων Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτθν εφαρμογι... 7 Εικόνα 2: Οκόνθ πρόςβαςθσ ςτθν εφαρμογι... 7 Εικόνα 3: Ειςαγωγικι οκόνθ... 8 Εικόνα 4: Σφνδεςμοι βαςικισ οκόνθσ... 8 Εικόνα 5: Ρλθροφοριακι οκόνθ... 8 Εικόνα 6: Οκόνθ για αξιολόγθςθ & προτάςεισ... 9 Εικόνα 7: Οκόνθ διαχείριςθσ δθλϊςεων... 9 Εικόνα 8: Εκτυπϊςεισ πράξθσ Δ.Ρ.Φ. και ζντυπα Εικόνα 9: Ρρόςβαςθ ςε δθλϊςεισ προθγοφμενων ετϊν Εικόνα 10: Οκόνθ επιβεβαίωςθσ ςτοιχείων Εικόνα 11: Λειτουργίεσ οκόνθσ καταχϊριςθσ εντφπου Ε Εικόνα 12: Ρλοιγθςθ μεταξφ των πινάκων του εντφπου Ε Εικόνα 13: Ρεριγραφι κωδικϊν αρικμϊν εντφπου Ε Εικόνα 14: Ρεριγραφι κωδικοφ 211 και πίνακα Εικόνα 15: Χρωματιςμοί των προσ ςυμπλιρωςθ πεδίων Εικόνα 16: Κωδικοί αρικμοί τςεκαρίςματοσ Εικόνα 17: Μινυμα λάκουσ κατά τθν υποβολι Εικόνα 18: Βεβαίωςθ αποδοχϊν Εικόνα 19: Μετάβαςθ ςε πλθροφορίεσ τόκων και δανείων Εικόνα 20: Ρλθροφορίεσ τόκων θμεδαπισ προζλευςθσ Εικόνα 21: Ρλθροφορίεσ τοκοχρεολυτικισ απόςβεςθσ δανείων Εικόνα 22: Συμπλιρωςθ κωδικϊν αρικμϊν Εικόνα 23: Συμπλιρωςθ κωδικϊν αρικμϊν Εικόνα 24: Συμπλιρωςθ κωδικϊν αρικμϊν Εικόνα 25: Συμπλιρωςθ κωδικϊν αρικμϊν Εικόνα 26: Συμπλιρωςθ κωδικϊν αρικμϊν Εικόνα 27: Συμπλιρωςθ κωδικϊν αρικμϊν Εικόνα 28: Ραράκυρο διαλόγου για τα ςτοιχεία ακινιτων Εικόνα 29: Συμπλιρωςθ πίνακα ιδιοκατοίκθςθσ Εικόνα 30: Συμπλιρωςθ πίνακα επιβατικϊν οχθμάτων Εικόνα 31: Συμπλιρωςθ ςκαφϊν αναψυχισ Ι.Χ Εικόνα 32: Συμπλιρωςθ δεξαμενϊν κολφμβθςθσ Εικόνα 33: Συμπλιρωςθ κωδικϊν αρικμϊν Εικόνα 34: Συμπλιρωςθ κωδικϊν αρικμϊν Εικόνα 35: Συμπλιρωςθ ςτοιχείων για ιατρικι, νοςοκομειακι και φαρμακευτικι περίκαλψθ Εικόνα 36: Συμπλιρωςθ των εξαρτϊμενων τζκνων Εικόνα 37: Συμπλιρωςθ των υπολοίπων εξαρτϊμενων πλθν τζκνων μελϊν Εικόνα 38: Συμπλιρωςθ πιςτωτικοφ ιδρφματοσ και αρικμοφ IBAN Ηλεκτρονικι υποβολι δθλώςεων Φ.Ε.Φ.Π. φορολογικοφ ζτουσ 2014 Γ.Δ.Θ.Δ.Α.Δ./Δ.ΘΛΕ.Δ. Γ.Γ.Δ.Ε.

6 Εικόνα 39: Ζλεγχοσ ςυμπλιρωςθσ διλωςθσ κατά τθν υποβολι Εικόνα 40: Επιςκόπθςθ κωδικϊν - ποςϊν διλωςθσ Εικόνα 41: Συμπλιρωςθ κωδικϊν για τουσ οποίουσ δεν υπάρχει θλεκτρονικι πλθροφόρθςθ Εικόνα 42: Οριςτικι υποβολι διλωςθσ και μινυμα αποςτολισ ςτοιχείων Εικόνα 43: Αποτζλεςμα εκκακάριςθσ Εικόνα 44: Βαςικό μενοφ μετά τθν οριςτικι υποβολι διλωςθσ Εικόνα 45: Αρχικό μινυμα κατά τθν είςοδο ςτο ζντυπο Ε Εικόνα 46: Οκόνθ καταχϊριςθσ ακινιτων Εικόνα 47: Διακζςιμεσ επιλογζσ ςτθ ςυμπλιρωςθ ακινιτων Εικόνα 48: Διαχείριςθ εντφπου Εικόνα 49: Επιβεβαίωςθ αρικμοφ παροχισ ρεφματοσ Εικόνα 50: Διακζςιμεσ επιλογζσ για το είδοσ μίςκωςθσ ακινιτου Εικόνα 51: Στιλεσ ςυμπλιρωςθσ ετιςιου μιςκϊματοσ και περιγραφι τουσ Εικόνα 52: Αυτόματθ μεταφορά των ποςϊν μίςκωςθσ Εικόνα 53: Ρίνακασ Ι - Εκμιςκοφμενα ακίνθτα κ.λπ Εικόνα 54: Ρίνακασ ΙΙ - Θμιτελι κ.λπ Εικόνα 55: Οκόνθ καταχϊριςθσ εντφπου Ε Εικόνα 56: Συμπλιρωςθ ενοικίων (πίν. Ε') Εικόνα 57: Συμπλιρωςθ αυτοκινιτων επιχειριςεων Εικόνα 58: Εκτφπωςθ κατάςταςθσ αποδοκζντων και οφειλόμενων φόρων Εικόνα 59: Ρίνακασ εκκακάριςθσ Εικόνα 60: Ειδοποίθςθ πλθρωμισ φόρου Εικόνα 61: Θ υποβολι τθσ διλωςθσ Φ.Ε.Φ.Ρ. ςε 4-6 βιματα Εικόνα 62: Θλεκτρονικι υποβολι δθλϊςεων Φ.Ε.Φ.Ρ. τα τελευταία 15 χρόνια Ηλεκτρονικι υποβολι δθλώςεων Φ.Ε.Φ.Π. φορολογικοφ ζτουσ 2014 Γ.Δ.Θ.Δ.Α.Δ./Δ.ΘΛΕ.Δ. Γ.Γ.Δ.Ε.

7 Ηλεκτρονικό υποβολό δηλώςεων Φ.Ε.Φ.Π. φορολογικού ϋτουσ 2014 Ειςαγωγό Τ ο παρόν εγχειρίδιο χριςθσ ζχει ςαν ςκοπό να περιγράψει τισ οκόνεσ τθσ εφαρμογισ για τθν θλεκτρονικι υποβολι των δθλϊςεων Φορολογίασ Ειςοδιματοσ Φυςικϊν Ρροςϊπων φορολογικοφ ζτουσ 2014 και ειδικότερα του εντφπου Ε1. Θ οριςτικι υποβολι του εντφπου Ε1 προχποκζτει τθν υποβολι των ςυνυποβαλλόμενων εντφπων Ε2, Ε3 και φορολογικισ αναμόρφωςθσ, όταν υπάρχει υποχρζωςθ υποβολισ. Εύςοδοσ ςτο ςύςτημα Θ υποβολισ τθσ διλωςθσ Φ.Ε. γίνεται μζςω τθσ ςελίδασ https://www1.gsis.gr/webtax/incomefp/index.jsp ι εναλλακτικά από τθν 1 θ επιλογι ςτο «Υπθρεςίεσ προσ Πολίτεσ». Για τθν υποβολι, ο υπόχρεοσ τθσ διλωςθσ πρζπει να διακζτει προςωπικοφσ κωδικοφσ ςτο TAXISnet, δθλαδι να ζχει πραγματοποιιςει εγγραφι (πιςτοποίθςθ) ςτισ υπθρεςίεσ TAXISnet. Το ίδιο ιςχφει και για τθ ςφηυγο, ςε περίπτωςθ που αυτι είναι επιτθδευματίασ προκειμζνου να υποβάλει με τουσ προςωπικοφσ τθσ κωδικοφσ το ζντυπο Ε3 (υποχρεωτικι ςυνκικθ). Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτθν εφαρμογι Στθν οκόνθ που εμφανίηεται ςτθ ςυνζχεια, ειςάγετε τα ςτοιχεία με τα οποία ζχετε πιςτοποιθκεί ςτο TAXISnet, δθλαδι το όνομα του χριςτθ και τον κωδικό πρόςβαςθσ. Εικόνα 2: Οκόνθ πρόςβαςθσ ςτθν εφαρμογι Ρατϊντασ το «ΟΚ» ειςζρχεςτε ςτθν ειςαγωγικι οκόνθ τθσ εφαρμογισ. 7 Ηλεκτρονικι υποβολι δθλώςεων Φ.Ε.Φ.Π. φορολογικοφ ζτουσ 2014 Γ.Δ.Θ.Δ.Α.Δ./Δ.ΘΛΕ.Δ. Γ.Γ.Δ.Ε.

8 Από φζτοσ και εφεξισ, κατ εφαρμογι του ν.4172/2013, ειςάγεται θ ζννοια του φορολογικοφ ζτουσ. Θ διλωςθ που κα υποβλθκεί το 2015 αφορά τα ειςοδιματα που αποκτικθκαν το αμζςωσ προθγοφμενο φορολογικό ζτοσ, δθλαδι το Εικόνα 3: Ειςαγωγικι οκόνθ Αρχικό οθόνη υποδοχόσ Θ αρχικι οκόνθ χωρίηεται ςε 2 βαςικά μζρθ. Το κάτω μζροσ το οποίο είναι πλθροφοριακοφ χαρακτιρα και ςτο άνω μζροσ το οποίο ζχει να κάνει με τθ διαχείριςθ ι τθν κατάςταςθ των δθλϊςεων και των εντφπων. Επίςθσ, ςτο αριςτερό τμιμα τθσ οκόνθσ υπάρχουν γενικζσ οδθγίεσ χριςθσ (που αφοροφν π.χ. ςτο λογιςμικό που πρζπει να διακζτει ο υπολογιςτισ ςασ) κακϊσ και ςφνδεςμοσ για τισ ςυχνζσ ερωτιςεισ. Οθόνη χρόςιμων πληροφοριών Μζςω αυτοφ του τμιματοσ μπορείτε: Εικόνα 4: φνδεςμοι βαςικισ οκόνθσ Εικόνα 5: Πλθροφοριακι οκόνθ 1. Να αποκθκεφςετε ι / και να εκτυπϊςετε κενά ζντυπα Ε1, Ε2 & Ε3, 2. Να ενθμερωκείτε για τισ βεβαιϊςεισ αποδοχϊν που ζχει λάβει θ Δ.ΘΛΕ.Δ. για εςάσ από τα αςφαλιςτικά ταμεία φορείσ εργοδότεσ, εφόςον ζχετε επιβεβαιϊςει τα ςτοιχεία ςασ (βλ. Οκόνθ επιβεβαίωςθσ ςτοιχείων), 8 Ηλεκτρονικι υποβολι δθλώςεων Φ.Ε.Φ.Π. φορολογικοφ ζτουσ 2014 Γ.Δ.Θ.Δ.Α.Δ./Δ.ΘΛΕ.Δ. Γ.Γ.Δ.Ε.

9 3. Να δείτε και να αποκθκεφςετε ςτον υπολογιςτι ςασ το φορολογικό οδθγό για τισ φετινζσ δθλϊςεισ (οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ αναλυτικζσ επεξθγιςεισ πινάκων και κωδικϊν), 4. Να δείτε και να αποκθκεφςετε ςτον υπολογιςτι ςασ αυτζσ τισ οδθγίεσ χριςθσ, και τζλοσ 5. Να αξιολογιςετε τθν εφαρμογι υποβολισ δθλϊςεων κακϊσ και να καταγράψετε τισ προτάςεισ ςασ για βελτιϊςεισ τθσ εφαρμογισ, πατϊντασ πάνω ςτο «Αξιολόγθςθ - Προτάςεισ». Οθόνη «Αξιολόγηςη - Προτάςεισ» Εικόνα 6: Οκόνθ για αξιολόγθςθ & προτάςεισ Προςοχι! Στθν οκόνθ αυτι πρζπει να γράφονται γενικά ςχόλια και προτάςεισ διορκϊςεων βελτιϊςεων και όχι ερωτιςεισ πραγματικϊν περιπτϊςεων. Αρκετζσ αλλαγζσ που ζχουν γίνει διαμζςου των ετϊν ι κατά τθ διάρκεια των υποβολϊν προζρχονται από προτάςεισ φορολογουμζνων. Οθόνη διαχεύριςησ δηλώςεων (Βαςικό μενού) Θ οκόνθ που ακολουκεί είναι θ βαςικι για τθ διαχείριςθ των δθλϊςεων Ε1 και των ςυνυποβαλλόμενων εντφπων. Εικόνα 7: Οκόνθ διαχείριςθσ δθλϊςεων Εμφανίηει πλθροφορίεσ για τθν κατάςταςθ των εντφπων (όπωσ προςωρινι αποκικευςθ θμερομθνία και ϊρα). Στθν Εικόνα 7: Οκόνθ διαχείριςθσ δθλώςεων, ο ςυγκεκριμζνοσ φορολογοφμενοσ ζχει υποβάλει οριςτικά το ζντυπο Ε1 κακϊσ και τα ζντυπα Ε2 και Ε3 του υπόχρεου. 9 Ηλεκτρονικι υποβολι δθλώςεων Φ.Ε.Φ.Π. φορολογικοφ ζτουσ 2014 Γ.Δ.Θ.Δ.Α.Δ./Δ.ΘΛΕ.Δ. Γ.Γ.Δ.Ε.

10 Από αυτιν τθν οκόνθ εκτυπϊνονται: (α) θ πράξθ διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ φορολογικοφ ζτουσ 2014, θ οποία περιζχει και τθν ειδοποίθςθ πλθρωμισ φόρου και (β) θ υποβλθκείςα διλωςθ Ε1 κακϊσ και τα ζντυπα Ε2 και Ε3 του υπόχρεου. Εικόνα 8: Εκτυπϊςεισ πράξθσ Δ.Π.Φ. και ζντυπα Πλεσ οι εκτυπϊςεισ παράγονται ςε *.pdf αρχεία και δφναται να αποκθκευτοφν ςτον υπολογιςτι ςασ και ςτο προςωπικό ςασ αρχείο. Μζςω αυτισ τθσ οκόνθσ, δίνεται επίςθσ θ δυνατότθτα ςτο φορολογοφμενο να μεταβεί ςε προγενζςτερα ζτθ υποβολισ και να δει τθν αντίςτοιχθ εικόνα των δθλϊςεϊν του, είτε αυτζσ ζχουν υποβλθκεί θλεκτρονικά είτε ςε ζντυπθ μορφι ςτθ Δ.Ο.Υ. Εικόνα 9: Πρόςβαςθ ςε δθλϊςεισ προθγοφμενων ετϊν 10 Ηλεκτρονικι υποβολι δθλώςεων Φ.Ε.Φ.Π. φορολογικοφ ζτουσ 2014 Γ.Δ.Θ.Δ.Α.Δ./Δ.ΘΛΕ.Δ. Γ.Γ.Δ.Ε.

11 Έντυπο Ε1 Λύγα λόγια για το ϋντυπο Ε1 Τ θ φετινι χρονιά, το ζντυπο Ε1 ζχει διαμορφωκεί και δομθκεί εκ νζου. Καταργικθκε το «Ειδικό Ενθμερωτικό Δελτίο» για ειςοδιματα αξιωματικϊν και θμεδαποφ κατϊτερου πλθρϊματοσ εμπορικοφ ναυτικοφ (Ρίνακασ 12-5 θ ςελίδα Ε1) και τα ειςοδιματα αυτά ενςωματϊκθκαν ςτο βαςικό ζντυπο Ε1 (Ρίνακασ 4Β). Το ζντυπο Ε1 αποτελείται από 10 βαςικοφσ πίνακεσ και επιμζρουσ υποπίνακεσ: Π Ι Ν Α Κ Α Πίνακασ 1: Πίνακασ 2: Πίνακασ 3: Πίνακασ 4: Πίνακασ 5: Πίνακασ 6: Πίνακασ 7: Πίνακασ 8: Πίνακασ 9: Πίνακασ 10: Α Β Γ1 Γ2 Δ1 Δ2 Ε Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Θ Στοιχεία φορολογοφμενου Πλθροφοριακά ςτοιχεία Μείωςθ φόρου λόγω αναπθρίασ Φορολογοφμενα ειςοδιματα και μειώςεισ Ειςόδθμα από μιςκωτι εργαςία και ςυντάξεισ Παρακρατθκζντεσ φόροι και μειώςεισ Ειςοδιματα αξιωματικών και κατώτερου πλθρώματοσ εμπορικοφ ναυτικοφ Ειςόδθμα από αγροτικι επιχειρθματικι δραςτθριότθτα Ειςόδθμα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα Μερίςματα, Τόκοι, Δικαιώματα Ειςόδθμα από ακίνθτθ περιουςία Ειςόδθμα από υπεραξία μεταβίβαςθσ κεφαλαίου Προςδιοριςμόσ ετιςιασ αντικειμενικισ δαπάνθσ Πρόςκετα πλθροφοριακά ςτοιχεία Ποςά που μειώνουν τθν ετιςια δαπάνθ Ποςά δαπανών που αφαιροφνται από το ςυνολικό ειςόδθμα ι από το φόρο Στοιχεία εξαρτώμενων μελών φορολογουμζνων Στοιχεία από το φάκελο του φορολογοφμενου Στοιχεία τραπεηικοφ λογαριαςμοφ Οθόνη επιβεβαύωςησ ςτοιχεύων Κατά τθν 1 θ είςοδο (ςτθ διάρκεια υποβολισ δθλϊςεων) ςε ζνα από τα ζντυπα Ε1, Ε2, ι Ε3 ο υπόχρεοσ ι θ ςφηυγοσ πρζπει να ελζγξει διορκϊςει ςυμπλθρϊςει και τελικά να επιβεβαιϊςει τα προςωπικά ςτοιχεία τουσ. Εικόνα 10: Οκόνθ επιβεβαίωςθσ ςτοιχείων 11 Ζντυπο Ε1 Γ.Δ.Θ.Δ.Α.Δ./Δ.ΘΛΕ.Δ. Γ.Γ.Δ.Ε.

12 Τα ςτοιχεία που πρζπει απαραίτθτα να ελζγχονται είναι θ Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου, ονοματεπϊνυμα, ςτοιχεία ταυτότθτασ υπόχρεου και ςυηφγου (ςε περίπτωςθ εγγάμων), θμερομθνίεσ γζννθςθσ (ςθμείο 3). Επίςθσ, ςθμαντικι είναι θ ςυμπλιρωςθ ενεργοφ λογαριαςμοφ (ςθμείο 1). Ειδικά για πρϊτθ φορά φζτοσ κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί (ςθμείο 2) ο Αρικμόσ Μθτρϊου Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (Α.Μ.Κ.Α.). Εξαιροφνται οι κάτοικοι αλλοδαπισ οι οποίοι δφναται να επιλζξουν τθν ζνδειξθ «μθ υπόχρεοσ απόκτθςθσ Α.Μ.Κ.Α.». Σε περίπτωςθ μεταβολισ τθσ οικογενειακισ κατάςταςθσ, πρζπει οι φορολογοφμενοι πρϊτα να ενθμερϊςουν το τμιμα Μθτρϊου τθσ Δ.Ο.Υ. και ςτθ ςυνζχεια να υποβάλουν τθ διλωςθ Φ.Ε.Φ.Ρ. Εφόςον όλα τα ςτοιχεία ζχουν ςυμπλθρωκεί ορκά ο υπόχρεοσ ι θ ςφηυγοσ επιβεβαιϊνουν τα ςτοιχεία πατϊντασ το αντίςτοιχο πλικτρο «Επιβεβαίωςθ» ςτο άνω αριςτερό ςθμείο τθσ οκόνθσ. Οθόνη καταχώριςησ δόλωςησ Θ οκόνθ καταχϊριςθσ χωρίηεται ςε δφο (2) λειτουργικά τμιματα: Εικόνα 11: Λειτουργίεσ οκόνθσ καταχϊριςθσ εντφπου Ε1 1. Στο άνω μζροσ, το οποίο περιλαμβάνει: a. Τισ επιλογζσ του χριςτθ κατά τθ διάρκεια διαχείριςθσ τθσ διλωςθσ, δθλαδι: i. «Προςωρινι Αποκικευςθ Διλωςθσ», προτείνεται να γίνεται ςε τακτά διαςτιματα. ii. «Επιςτροφι ςτο Μενοφ», προκειμζνου θ διλωςθ να ολοκλθρωκεί ςε φςτερο χρόνο. Με τθν επιλογι αυτι, όλα τα καταχωρθμζνα ςτοιχεία ςτθ διλωςθ αποκθκεφονται. iii. «Συνζχεια Υποβολισ», επιλζγεται μόνο εφόςον ζχει ολοκλθρωκεί θ ςυμπλιρωςθ τθσ διλωςθσ και των ςυνυποβαλλόμενων με αυτιν για τον υπόχρεο ι / και τθ ςφηυγο εντφπων, εφόςον απαιτοφνται. b. τον πίνακα των μθνυμάτων, ςτον οποίο εμφανίηονται ανάλογα με τισ ενζργειεσ του χριςτθ τα κατάλλθλα κάκε φορά μθνφματα (όπωσ αυτά που αφοροφν ςε μθ ορκι ςυμπλιρωςθ τθσ διλωςθσ ςυνδυαςμό κωδικϊν αρικμϊν (validation), ςτθν περίπτωςθ που ο χριςτθσ επιλζξει «Συνζχεια Υποβολισ»). c. Τθν μπάρα πλοιγθςθσ μεταξφ των πινάκων. Από αυτι τθν επιλογι ο χριςτθσ μπορεί να μεταβαίνει μεταξφ των δζκα (10) πινάκων και των επιμζρουσ του πίνακα 4 ςτουσ οποίουσ χωρίηεται το ζντυπο, πατϊντασ επάνω ςτθν ετικζτα του εκάςτοτε πίνακα. 12 Ζντυπο Ε1 Γ.Δ.Θ.Δ.Α.Δ./Δ.ΘΛΕ.Δ. Γ.Γ.Δ.Ε. Εικόνα 12: Πλοιγθςθ μεταξφ των πινάκων του εντφπου Ε1 2. Στο κάτω μζροσ, που αφορά ςτο ςϊμα τθσ διλωςθσ Ε1 και κα αναλυκεί παρακάτω.

13 Περιγραφό λειτουργικότητασ οθόνησ ςυμπλόρωςησ ςτοιχεύων εντύπου Ε1 Περιγραφό κωδικών και βοόθεια Στουσ περιςςότερουσ βαςικοφσ πίνακεσ ι κωδικοφσ αρικμοφσ (φπαρξθ ςυνδζςμου υπογράμμιςθ κωδικοφ) τθσ διλωςθσ εμφανίηεται θ αντίςτοιχθ περιγραφι εάν «πατιςουμε» επάνω ςτον κωδικό. Εικόνα 13: Περιγραφι κωδικϊν αρικμϊν εντφπου Ε1 Για τον κωδικό 211 ςτθν Εικόνα 13: Περιγραφι κωδικών αρικμών εντφπου Ε1 εμφανίηεται θ περιγραφι του (βλ. Εικόνα 14: Περιγραφι κωδικοφ 211 και πίνακα 5). Αντίςτοιχα «πατϊντασ» επάνω ςτον πίνακα 5 εμφανίηονται αναλυτικζσ οδθγίεσ και περιγραφζσ για το ςφνολο των πεδίων του πίνακα. Εικόνα 14: Περιγραφι κωδικοφ 211 και πίνακα 5 Σε κωδικοφσ για τουσ οποίουσ δεν υπάρχει υπογράμμιςθ, όπωσ ςτον αρικμό τθσ παροχισ τθσ Δ.Ε.Θ., δεν παρζχονται περαιτζρω επεξθγιςεισ. 13 Ζντυπο Ε1 Γ.Δ.Θ.Δ.Α.Δ./Δ.ΘΛΕ.Δ. Γ.Γ.Δ.Ε.

14 Λειτουργικότητα κωδικών και χρωματιςμού Ραρατίκεται παρακάτω θ λειτουργικότθτα των πεδίων των κωδικϊν αρικμϊν τθσ διλωςθσ και των χρωματιςμϊν τουσ, ανάλογα με τθν προζλευςθ και τον τρόπο ςυμπλιρωςισ τουσ: Εικόνα 15: Χρωματιςμοί των προσ ςυμπλιρωςθ πεδίων 1. Πορτοκαλί χρώμα: Ο κωδικόσ αρικμόσ ςυμπλθρϊνεται από τθν υπθρεςία (Δ.ΘΛΕ.Δ.) ςφμφωνα με ςτοιχεία που ζχουν αποςτείλει οι αρμόδιοι φορείσ κατ εφαρμογι νόμων ι αποφάςεων (όπωσ αποδοχζσ μιςκϊν και ςυντάξεων) ι από ςτοιχεία που τθροφνται ςτα θλεκτρονικά αρχεία τθσ Δ.ΘΛΕ.Δ. (όπωσ ο κωδικόσ αρικμόσ 341 για τισ δαπάνεσ τθσ κάρτασ αποδείξεων). Ρρόςκετα αναφζρουμε ότι ςε περιπτϊςεισ κωδικϊν των υποπινάκων 4Α & 4Β όπου αυτοί είναι προςυμπλθρωμζνοι (ειςόδθμα από μιςκωτι εργαςία, ςυντάξεισ και παρακρατθκζντεσ) με το πάτθμα ςτο πεδίο εμφανίηεται αναλυτικόσ πίνακασ με τθ διακζςιμθ πλθροφορία. 2. Κίτρινο χρώμα: Ο κωδικόσ αρικμόσ παραπζμπει ςε πίνακα (ο οποίοσ μετά τθ ςυμπλιρωςι του μεταφζρεται ςτθ διλωςθ) και «πατϊντασ» ςε αυτόν τον κωδικό, ανοίγει αναδυόμενο παράκυρο για τθ διαχείριςθ των αντίςτοιχων πλθροφοριϊν. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ είτε καταχωροφνται εκ νζου από το χριςτθ, είτε επικαιροποιοφνται (ειςαγωγι μεταβολι διαγραφι) όπωσ αυτό ςυμβαίνει ςτισ περιπτϊςεισ ακινιτων όπου το περιεχόμενο του πίνακα «ζρχεται» είτε από τθ διλωςθ Φ.Ε. τθσ προθγοφμενθσ χρονιάσ είτε από τα ζντυπα Ε9 υπόχρεου ι / και ςυηφγου. 3. Ροη χρώμα: Ο κωδικόσ αυτόσ αφορά πεδία του πίνακα 4Δ2, δθλαδι ειςόδθμα από ακίνθτθ περιουςία. Ρροκφπτει από διαλειτουργικότθτα των εντφπων Ε1 & Ε2 και ςυμπλθρϊνεται αυτόματα με τθν προχπόκεςθ ότι ζχει ιδθ ςυμπλθρωκεί και αποκθκευτεί οριςτικά το ζντυπο Ε2, εφόςον υπάρχει υποχρζωςθ υποβολισ. 14 Ζντυπο Ε1 Γ.Δ.Θ.Δ.Α.Δ./Δ.ΘΛΕ.Δ. Γ.Γ.Δ.Ε. Εικόνα 16: Κωδικοί αρικμοί τςεκαρίςματοσ Επίςθσ, υπάρχουν κωδικοί οι οποίοι ςυμπλθρϊνονται με ζνα απλό «κλικ» (βλ. Εικόνα 16: Κωδικοί αρικμοί τςεκαρίςματοσ), όπωσ αυτοί του πίνακα 2, ι ςυμπλθρϊνονται αυτόματα μζςω πίνακα (κωδ ) και δείχνουν ωσ ανενεργοί.

15 Οι κωδικοί (πλικοσ τζκνων) του πίνακα 8 ςυμπλθρϊνονται αυτόματα μόλισ ςυμπλθρωκοφν τα αναλυτικά ςτοιχεία των εξαρτϊμενων τζκνων. Ο κωδικόσ 901 (προκαταβολι προθγοφμενου ζτουσ πίνακασ 9) ανακτάται από τθν υπθρεςία κατά τθν εκκακάριςθ τθσ διλωςθσ. Εικόνα 17: Μινυμα λάκουσ κατά τθν υποβολι Τζλοσ, πεδία που εμφανίηονται με «κόκκινεσ» επιςθμάνςεισ, προκφπτουν από «ςυντακτικά» λάκθ ςτθ διλωςθ πριν τθν υποβολι και τα οποία επιλφονται με γνϊμονα τον πίνακα μθνυμάτων ςτο άνω μζροσ τθσ οκόνθσ. Αναδυόμενο παρϊθυρο προςυμπληρωμϋνων κωδικών Βεβαιώςεισ αποδοχών Πίνακεσ 4.Α, 4.Β, 4.Γ2, 6 Παρϊθυρο ειςοδημϊτων από μιςθωτό εργαςύα, ςυντϊξεισ, ναυτικών, επιχειρηματικό δραςτηριότητα και παρακρατηθϋντεσ φόροι ποςϊ μεύωςησ ετόςιασ δαπϊνησ Οι κωδικοί που προςυμπλθρϊνονται («πορτοκαλί» χρϊμα) είναι: Ριν. 4.Α , , , , , , , , Ρίν. 4.Β , Ρίν. 4.Γ , , Ρίν , , , Το εν λόγω παράκυρο εμφανίηεται με το πάτθμα ςε οποιοδιποτε προςυμπλθρωμζνο πεδίο («πορτοκαλί» πεδίο με ποςό). 15 Ζντυπο Ε1 Γ.Δ.Θ.Δ.Α.Δ./Δ.ΘΛΕ.Δ. Γ.Γ.Δ.Ε. Εικόνα 18: Βεβαίωςθ αποδοχϊν Θ προςυμπλιρωςθ ζχει γίνει με βάςθ τα αρχεία τθσ Υπθρεςίασ μασ όπωσ αυτά προζκυψαν από τθν επεξεργαςία των θλεκτρονικά υποβλθκειςϊν βεβαιϊςεων αποδοχϊν ι ςυντάξεων ι αμοιβϊν από

16 εργοδότεσ και φορείσ, βάςει τθσ ΡΟΛ 1051/ και δεν υπάρχει καμία δυνατότθτα ςυμπλιρωςθσ, τροποποίθςθσ ι διαγραφισ από το φορολογοφμενο, πλθν τθσ περίπτωςθσ διαγραφισ αποδοχϊν από ςφνταξθ (βλ. τελευταία ςτιλθ ςτθν Εικόνα 18: Βεβαίωςθ αποδοχών) ςε περίπτωςθ που αυτά δεν είναι τα ορκά. Εάν διαφωνείτε με τα αναγραφόμενα ποςά μπορείτε να επικοινωνιςετε με τον εργοδότθ ι φορζα και ςε περίπτωςθ διαπιςτωμζνθσ λανκαςμζνθσ υποβολισ, κα πρζπει ο εργοδότθσ ι φορζασ να υποβάλει θλεκτρονικά, το ςωςτό αρχείο εκ νζου. Μόλισ ο εργοδότθσ υποβάλει νζο αρχείο, τότε οι αντίςτοιχοι κωδικοί αρικμοί ςυμπλθρϊνονται άμεςα. Εάν ο εργοδότθσ δεν ζχει υποβάλει θλεκτρονικά τθ βεβαίωςθ αποδοχϊν ι ςυντάξεων ι αμοιβϊν, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρϊςετε τουσ κωδικοφσ τθσ διλωςθσ που αφοροφν ειςοδιματα και παρακράτθςθ φόρου για τα οποία δεν υπάρχει θλεκτρονικι πλθροφόρθςθ εφόςον ζχει χορθγθκεί χειρόγραφθ βεβαίωςθ. Στθν περίπτωςθ αυτι μπορεί να κλθκείτε να ςτείλετε ςτθ Δ.ΘΛΕ.Δ. τισ ςχετικζσ βεβαιϊςεισ. Τα αναδρομικά που εμφανίηονται ςτο εν λόγω παράδειγμα (βλ. Εικόνα 18: Βεβαίωςθ αποδοχών) δθλϊνονται με τροποποιθτικι διλωςθ ςτθ Δ.Ο.Υ. για το οικονομικό ζτοσ Προςοχι! Σε περίπτωςθ που ζχουν προςυμπλθρωκεί ειςοδιματα από μιςκοφσ ι / και ςυντάξεισ ςτουσ αντίςτοιχουσ κωδικοφσ του πίνακα 4Α και ςτθ ςυνζχεια τςεκαριςτοφν από το φορολογοφμενο οι κωδικοί αρικμοί ι που αφοροφν αναπθρία άνω του 80%, τότε τα ποςά αυτά μεταφζρονται αυτόματα από τον πίνακα 4Α ςτον πίνακα 6 και ςτουσ κωδικοφσ ι αντίςτοιχα. Αναδυόμενα παρϊθυρα με ενημερωτικϊ ςτοιχεύα μη προςυμπληρωμϋνα Για ενθμζρωςθ υπόχρεου ι / και ςυηφγου εμφανίηονται ςτθ διλωςθ ςτοιχεία τόκων προ φόρου θμεδαπισ προζλευςθσ (κωδ πίν. 4.Δ1) και τοκοχρεολυτικισ απόςβεςθσ δανείων (κωδ πίν. 5) όπωσ αυτά διατζκθκαν ςτθ Δ.ΘΛΕ.Δ. από τα πιςτωτικά ιδρφματα, κατ εφαρμογι τθσ ΡΟΛ 1033/2014. Πίνακασ 4.Δ1 Παρϊθυρο τόκων ημεδαπόσ προϋλευςησ Εικόνα 19: Μετάβαςθ ςε πλθροφορίεσ τόκων και δανείων 16 Ζντυπο Ε1 Γ.Δ.Θ.Δ.Α.Δ./Δ.ΘΛΕ.Δ. Γ.Γ.Δ.Ε. Εικόνα 20: Πλθροφορίεσ τόκων θμεδαπισ προζλευςθσ

17 Στον παραπάνω πίνακα εμφανίηονται οι τόκοι του υπόχρεου ι / και τθσ ςυηφγου. Το ςυγκεκριμζνο παράδειγμα αφορά ςε άγαμο οπότε δεν εμφανίηεται ςφηυγοσ. Τα ςτοιχεία που εμφανίηονται ανά λογαριαςμό είναι τα 2 τελευταία ψθφία του ΙΒΑΝ, το πιςτωτικό ίδρυμα, το ποςό των τόκων προ φόρων, ο φόροσ που παρακρατικθκε κακϊσ και θ ζνδειξθ του 1 ου δικαιοφχου του λογαριαςμοφ. Στθν τελευταία γραμμι ακροίηονται τα δφο εμφανιηόμενα ποςά. Προςοχι! Σε περίπτωςθ που δεν εμφανίηεται κάποιοσ λογαριαςμόσ, ενδεχόμενα δεν ζχει ςυμπλθρωκεί ο Α.Φ.Μ. ςτα ςτοιχεία που τθροφνται ςτο πιςτωτικό ίδρυμα για το λογαριαςμό του δικαιοφχου και θ πλθροφορία πρζπει να αναηθτθκεί αρμοδίωσ. Πίνακασ 5.2 Παρϊθυρο τοκοχρεολυτικόσ απόςβεςησ δανεύων Εικόνα 21: Πλθροφορίεσ τοκοχρεολυτικισ απόςβεςθσ δανείων Εμφανίηονται τα ςτοιχεία δανείων για τον υπόχρεο ι / και τθ ςφηυγο. Σε περίπτωςθ που το δάνειο είναι κοινό μεταξφ εγγάμων ςτθ ςτιλθ των ςυμβαλλόμενων εμφανίηεται το ηευγάρι των Α.Φ.Μ. υπόχρεου και ςυηφγου. Στο ςυγκεκριμζνο παράδειγμα, θ ςφηυγοσ κατζβαλε ποςό 4.612,11 για ςτεγαςτικό δάνειο που τθσ χορθγικθκε ςτισ , ενϊ ο υπόχρεοσ κατζβαλε 227,84 για καταναλωτικό δάνειο που του χορθγικθκε ςτισ Επιπλζον, κατζβαλαν για καταναλωτικό δάνειο που ζχουν ςυνάψει από κοινοφ ςτισ Αναδυόμενα παρϊθυρα με αλληλεπύδραςη Αναδυόμενα με αλλθλεπίδραςθ νοοφνται τα παράκυρα που εμφανίηονται μετά το «κλικ» ςε «πορτοκαλί» πεδίο και ο χριςτθσ δφναται να επεμβαίνει ϊςτε να μεταβάλλει τισ εμφανιηόμενεσ εγγραφζσ, να τισ διαγράφει ι να ειςάγει νζεσ. Σθμαντικι είναι θ λειτουργικότθτα των παρακάτω κουμπιϊν (buttons): α) ςε επίπεδο παρακφρου 17 Ζντυπο Ε1 Γ.Δ.Θ.Δ.Α.Δ./Δ.ΘΛΕ.Δ. Γ.Γ.Δ.Ε. Ανοίγει για καταχϊριςθ μία νζα γραμμι για τθν ειςαγωγι εγγραφισ (ακινιτου, οχιματοσ, εξαρτϊμενου τζκνου, κ.λπ.). Επιςτρζφει πίςω ςτθ διλωςθ (κλείςιμο παρακφρου) χωρίσ να μεταφζρει αλλαγζσ. Αναιρεί δθλαδι όλεσ τισ αλλαγζσ που ζγιναν. Μεταφζρει ςτθ διλωςθ τθν τρζχουςα εικόνα του παρακφρου με όλεσ τισ εγγραφζσ και τισ πικανζσ αλλαγζσ που ζχουν γίνει.

18 β) ςε επίπεδο γραμμισ / εγγραφισ Πίνακασ 2 Χρθςιμοποιείται για τθν καταχϊριςθ νζασ εγγραφισ ι τθν επικφρωςι τθσ. Χρθςιμοποιείται για τθν ακφρωςθ μεταβολισ εγγραφισ ι τθ διαγραφι τθσ. Παρϊθυρο για τη ςυμπλόρωςη των κωδικών αριθμών Οι κωδικοί αυτοί (check box) για υπόχρεο ι / και ςφηυγο ςυμπλθρϊνονται μζςω του παρακάτω παρακφρου, το οποίο εμφανίηεται μετά από «κλικ» ςτθν ζνδειξθ «πατιςτε ΕΔΩ». Επιλζγετε από τθ λίςτα το ονοματεπϊνυμο του ενόσ εκ των δφο και ςτθ ςυνζχεια τθν κατθγορία ςτθν οποία ανικει (Αλλοδαπόσ διπλωματικόσ κ.λπ. ι Εργαηόμενοσ ςε κεςμικό όργανο τθσ Ε.Ε. ι Διεκνοφσ Οργανιςμοφ). Στθ ςυνζχεια πατάτε «Καταχώριςθ εγγραφισ» για τθν επικφρωςθ και «Μεταφορά ςτθ Διλωςθ». Εικόνα 22: υμπλιρωςθ κωδικϊν αρικμϊν Σε περίπτωςθ μθ ορκισ καταχϊριςθσ ανοίγετε το παράκυρο και πατάτε «Ακφρωςθ τθσ εγγραφισ» και ςτθ ςυνζχεια «Μεταφορά ςτθ Διλωςθ». Πίνακασ 4.Α Παρϊθυρο για τη ςυμπλόρωςη των κωδικών αριθμών Συμπλθρϊνονται οι ειςφορζσ ςε αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ υποχρεωτικισ αςφάλιςθσ που αποδίδονται από τον ίδιο τον αςφαλιςμζνο. 18 Ζντυπο Ε1 Γ.Δ.Θ.Δ.Α.Δ./Δ.ΘΛΕ.Δ. Γ.Γ.Δ.Ε. Εικόνα 23: υμπλιρωςθ κωδικϊν αρικμϊν Στθν τελευταία γραμμι του πίνακα ακροίηονται ανά φορολογοφμενο τα ποςά προκειμζνου να μεταφερκοφν κατά αντιςτοιχία ςτουσ κωδικοφσ αρικμοφσ τθσ διλωςθσ που αφοροφν.

19 Πίνακασ 4.Γ2 Παρϊθυρο για τη ςυμπλόρωςη των κωδικών αριθμών Συμπλθρϊνονται αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ανά φορζα ι εργοδότθ για τα ακακάριςτα ζςοδα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα που αφοροφν ςε μθ επιτθδευματίεσ για τουσ οποίουσ δεν υπάρχει θλεκτρονικι πλθροφόρθςθ. Εικόνα 24: υμπλιρωςθ κωδικϊν αρικμϊν Αφοφ ςυμπλθρωκοφν τα ςυνολικά ποςά για κάκε κωδικό αρικμό, μεταφζρονται ςτθ διλωςθ. Παρϊθυρο για τη ςυμπλόρωςη των κωδικών αριθμών Συμπλθρϊνονται κατά αντίςτοιχο τρόπο τα ακακάριςτα ζςοδα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα (παρ. 3 άρκρ. 21 Κ.Φ.Ε.). Απαραίτθτθ προχπόκεςθ θ αναγραφι του Α.Φ.Μ. του αντιςυμβαλλόμενου ςε κάκε εγγραφι. Εικόνα 25: υμπλιρωςθ κωδικϊν αρικμϊν Παρϊθυρο για τη ςυμπλόρωςη των κωδικών αριθμών Συμπλθρϊνονται όλοι οι φόροι για τον υπόχρεο ι / και τθ ςφηυγο και μόνο για αυτοφσ για τουσ οποίουσ δεν υπάρχει θλεκτρονικι πλθροφόρθςθ. 19 Ζντυπο Ε1 Γ.Δ.Θ.Δ.Α.Δ./Δ.ΘΛΕ.Δ. Γ.Γ.Δ.Ε. Εικόνα 26: υμπλιρωςθ κωδικϊν αρικμϊν

20 Πίνακασ 4.Δ1 Παρϊθυρο για τη ςυμπλόρωςη των κωδικών αριθμών Με τθ βοικεια αυτοφ του παρακφρου, ςυμπλθρϊνεται ο φόροσ που παρακρατικθκε ςτθν αλλοδαπι ςτα ειςοδιματα (διακριτά για μερίςματα, τόκουσ και δικαιϊματα) από αλλοδαπι που ζχει δικαίωμα φορολόγθςθσ και θ Ελλάδα. Πίνακασ 5 Εικόνα 27: υμπλιρωςθ κωδικϊν αρικμϊν Παρϊθυρο για ιδιοκατοικούμενεσ ό μιςθωμϋνεσ ό δωρεϊν παραχωρημϋνεσ κατοικύεσ Ρατϊντασ επάνω ςτα «κίτρινα» πεδία του πίνακα 5 που αφοροφν ςτα ςτοιχεία ακινιτων εμφανίηεται παράκυρο διαλόγου για τθν προζλευςθ των ακινιτων που κα προςυμπλθρωκοφν, δθλαδι είτε από το ζντυπο Ε9, είτε από τθν περςινι διλωςθ Φ.Ε. 20 Ζντυπο Ε1 Γ.Δ.Θ.Δ.Α.Δ./Δ.ΘΛΕ.Δ. Γ.Γ.Δ.Ε. Εικόνα 28: Παράκυρο διαλόγου για τα ςτοιχεία ακινιτων Μετά τθν επιλογι από το φορολογοφμενο ανοίγει και είναι διακζςιμο να το διαχειριςτείτε το αντίςτοιχο παράκυρο. Μετά το πζρασ αυτισ τθσ διαχείριςθσ, το ςφνολο των κωδικϊν αρικμϊν του πίνακα 5.1α και 5.1β «γεμίηει» τουσ αντίςτοιχουσ τθσ διλωςθσ (Διευκφνςεισ ακινιτων, παροχζσ Δ.Ε.Θ., ενδείξεισ κατοικιϊν, επιφάνειεσ, ποςοςτά ςυνιδιοκτθςίασ, μινεσ ιδιοκατοίκθςθσ, κ.α.). Υπάρχει θ δυνατότθτα αλλαγισ των περιγραφικϊν ςτοιχείων των ακινιτων που εμφανίηονται ςτον πίνακα, προκειμζνου να μεταφερκοφν τα ςωςτά ςτοιχεία ςτθ διλωςθ. Οι αλλαγζσ αυτζσ, αφοροφν αποκλειςτικά τθ ςυμπλιρωςθ τθσ διλωςθσ Ε1 και δεν επθρεάηουν τθν περιουςιακι ςασ εικόνα τθν 01/01/2014. Είναι ςθμαντικό να ςυμπλθρωκοφν ορκά τα «τετράγωνα τςεκαρίςματοσ» ςτισ τζςςερισ τελευταίεσ ςτιλεσ, ϊςτε κατά τθ μεταφορά ςτθ διλωςθ να αντιςτοιχθκοφν οι κωδικοί ανά κατοικία (κφρια, 1 θ δευτ., 2 θ δευτ. και λοιπζσ). Μόνο τα χαρακτθριςκζντα ακίνθτα μεταφζρονται ςτον πίνακα τθσ ιδιοκατοίκθςθσ. Σε περίπτωςθ ςυνιδιοκτθςίασ μεταξφ των ςυηφγων, ο χαρακτθριςμόσ των κατοικιϊν κα πρζπει να γίνεται ανά ιδιοκτιτθ.

21 Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ του πίνακα είναι διακζςιμεσ οι επιλογζσ επικαιροποίθςθσ αρχικοποίθςθσ των δεδομζνων είτε από το ζντυπο Ε9 είτε από τθν εικόνα τθσ περςινισ διλωςθσ. Εικόνα 29: υμπλιρωςθ πίνακα ιδιοκατοίκθςθσ Προςοχι! Ωσ κφρια κατοικία ςυμπλθρϊνετε αυτιν που ιδιοκατοικείτε ι ζχετε μιςκϊςει ι ςασ ζχει παραχωρθκεί δωρεάν και όχι αυτιν ςτθν οποία φιλοξενείςτε. Παρϊθυρο για επιβατικϊ αυτοκύνητα Ι.Χ. και Μ.Χ. Εικόνα 30: υμπλιρωςθ πίνακα επιβατικϊν οχθμάτων Οι περιπτϊςεισ για μθ εφαρμογι τθσ αντικειμενικισ δαπάνθσ είναι: Ακινθςία, Αναπθρικό, Φπαρξθ πιςτοποιθτικοφ αυκεντικότθτασ (αντίκα) και δεν διακζτουν ςυμβατικζσ πινακίδεσ. και ςε κάκε περίπτωςθ πρζπει να προςκομίηονται τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά εφόςον ηθτοφνται ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςυμπλιρωςθ των αυτοκινιτων βλ. «Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ διλωςθσ Φ.Ε.» ςελ Ζντυπο Ε1 Γ.Δ.Θ.Δ.Α.Δ./Δ.ΘΛΕ.Δ. Γ.Γ.Δ.Ε.

22 Παρϊθυρο για τη ςυμπλόρωςη ςκαφών αναψυχόσ Ι.Χ. Οι πλθροφορίεσ που ςυμπλθρϊνονται μζςου αυτοφ του παρακφρου είναι οι αντίςτοιχεσ τθσ διλωςθσ Φ.Ε. όπωσ εάν πρόκειται για ιςτιοφόρο ι παραδοςιακό ςκάφοσ, εάν υπάρχουν χϊροι ενδιαίτθςθσ, οι λόγοι μθ εφαρμογισ τθσ αντικειμενικισ δαπάνθσ, κ.λπ. Εικόνα 31: υμπλιρωςθ ςκαφϊν αναψυχισ Ι.Χ. Παρϊθυρο για τη ςυμπλόρωςη δεξαμενών κολύμβηςησ Κατά αντιςτοιχία ςυμπλθρϊνονται οι πλθροφορίεσ για τισ δεξαμενζσ κολφμβθςθσ, δθλαδι το είδοσ τθσ δεξαμενισ (εςωτερικι, εξωτερικι), θ επιφάνεια, τα ποςοςτά μεταξφ υπόχρεου και ςυηφγου, οι μινεσ κυριότθτασ. Πίνακασ 6 Εικόνα 32: υμπλιρωςθ δεξαμενϊν κολφμβθςθσ Παρϊθυρο για τη ςυμπλόρωςη κωδικών αριθμών Από τθ βοικεια των κωδικϊν προκφπτει, ότι αναγράφονται τα ειςοδιματα για τα οποία δεν υπάρχει θλεκτρονικι πλθροφόρθςθ και τα οποία δεν υπόκεινται ςε ζκτακτθ ειςφορά αλλθλεγγφθσ: α) οι μιςκοί, ςυντάξεισ, αντιμιςκία και επιδόματα προςϊπων ολικά τυφλϊν ι με βαριά κινθτικι αναπθρία 80% και άνω β) θ αποηθμίωςθ λόγω διακοπισ εργαςιακισ ςχζςθσ γ) οι αμοιβζσ υπαλλιλων τθσ Ε.Ε. για τισ οποίεσ ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του πρωτοκόλλου περί προνομίων και αςυλιϊν τθσ Ε.Ε., δ) το ενιαίο επίδομα ςτιριξθσ τζκνων, ε) το ενιαίο επίδομα τρίτεκνων και πολφτεκνων.ςτ) θ αποηθμίωςθ τθσ παρ 1 του άρκ. 108 του ΡΔ 26/2012. Εικόνα 33: υμπλιρωςθ κωδικϊν αρικμϊν Ζντυπο Ε1 Γ.Δ.Θ.Δ.Α.Δ./Δ.ΘΛΕ.Δ. Γ.Γ.Δ.Ε.

23 Παρϊθυρο για τη ςυμπλόρωςη κωδικών αριθμών Στουσ κωδικοφσ αρικμοφσ αυτοφσ ςυμπλθρϊνονται τα ειςοδιματα που αποκτικθκαν το 2014, τα οποία απαλλάςςονται από το φόρο ι φορολογοφνται με ειδικό τρόπο για τα οποία δεν υπάρχει θλεκτρονικι πλθροφόρθςθ. Μετά το πζρασ τθσ ςυμπλιρωςθσ όλα τα ποςά ακροίηονται ανά φορολογοφμενο και μεταφζρονται ςτουσ εν λόγω κωδικοφσ τθσ διλωςθσ Φ.Ε. Προςοχι! Είναι βαςικό να γίνεται θ ςωςτι αντιςτοίχιςθ τθσ πθγισ του ειςοδιματοσ για κάκε εγγραφι που ςυμπλθρϊνετε (ςυμμετοχι των κωδικϊν ςτον τρόπο φορολόγθςθσ τυχόν προςτικζμενθσ διαφοράσ τεκμθρίων) και να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του φορζα όπου απαιτείται κακϊσ και το αντίςτοιχο ποςό. Πίνακασ 7 Εικόνα 34: υμπλιρωςθ κωδικϊν αρικμϊν Παρϊθυρο για την καταχώριςη ιατρικόσ, νοςοκομειακόσ και φαρμακευτικόσ περύθαλψησ Συμπλθρϊνονται τα ποςά των δαπανϊν που καταβλικθκαν ςτθν θμεδαπι και τθν αλλοδαπι, ςυνολικά, για ιατρικι, νοςοκομειακι και φαρμακευτικι περίκαλψθ δικι ςασ ι των εξαρτϊμενων μελϊν ςασ, κατά το μζροσ που δεν καλφπτονται από αςφαλιςτικά ταμεία ι / και αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά βλ. «Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ διλωςθσ Φ.Ε.» ςελ Εικόνα 35: υμπλιρωςθ ςτοιχείων για ιατρικι, νοςοκομειακι και φαρμακευτικι περίκαλψθ 23 Ζντυπο Ε1 Γ.Δ.Θ.Δ.Α.Δ./Δ.ΘΛΕ.Δ. Γ.Γ.Δ.Ε.

24 Προςοχι! Πλεσ οι φαρμακευτικζσ δαπάνεσ καταχωροφνται ακροιςτικά επιλζγοντασ τθν αντίςτοιχθ ζνδειξθ και δεν απαιτείται θ ςυμπλιρωςθ Α.Φ.Μ. φορζα. Πίνακασ 8 Παρϊθυρο για τη ςυμπλόρωςη των εξαρτώμενων τϋκνων Στον πίνακα αυτό ςυμπλθρϊνονται τα ςτοιχεία όλων των εξαρτϊμενων τζκνων. Το όνομα, το ζτοσ γζννθςθσ και ο Α.Μ.Κ.Α. είναι υποχρεωτικά πεδία. Ο Α.Φ.Μ. ςυμπλθρϊνεται υποχρεωτικά εάν το τζκνο είναι άνω των 18 ετϊν. Ειδικά για τα ανιλικα τζκνα ςυμπλθρϊςτε τθν ζνδειξθ ΝΑΙ ι ΟΧΙ ανάλογα με το εάν είναι ι όχι υπόχρεα ςε υποβολι διλωςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ του Α.Μ.Κ.Α. δεν απαιτείται μόνο ςτισ περιπτϊςεισ που δεν είναι υποχρεωτικι θ απόκτθςι του. Προςοχι! Σε περίπτωςθ που κάποιο τζκνο δθλϊνεται από τθ ςφηυγο και όχι από τον υπόχρεο, ςτθ ςτιλθ «Ονοματεπϊνυμο Γονζα» κα επιλεγεί τθσ ςυηφγου. Εικόνα 36: υμπλιρωςθ των εξαρτϊμενων τζκνων Μετά τθ ςυμπλιρωςθ του πίνακα και τθ μεταφορά ςτθ διλωςθ των ςτοιχείων των εξαρτϊμενων τζκνων ςυμπλθρϊνονται αυτόματα οι κωδικοί αρικμοί (πλικοσ εξαρτϊμενων τζκνων υπόχρεου και ςυηφγου). Παρϊθυρο για τη ςυμπλόρωςη των εξαρτώμενων πλην τϋκνων μελών Ο πίνακασ αυτόσ αφορά ςτα εξαρτϊμενα μζλθ υπόχρεου και ςυηφγου τα οποία είτε είναι ανιόντεσ είτε ανιλικοι ςυγγενείσ μζχρι τρίτο βακμό ορφανοί από γονείσ ι είναι άγαμοι / χιροι / διαηευγμζνοι αδελφοί και αδελφζσ με αναπθρία 67% και άνω. Συμπλθρϊνονται υποχρεωτικά ο Α.Φ.Μ. και ο Α.Μ.Κ.Α. κακϊσ και ο λόγοσ για τον οποίο είναι εξαρτϊμενο μζλοσ του υπόχρεου ι τθσ ςυηφγου. Εικόνα 37: υμπλιρωςθ των υπολοίπων εξαρτϊμενων πλθν τζκνων μελϊν Προςοχι! Αφοφ καταχωρθκοφν οι κατά περίπτωςθ εγγραφζσ επιλζγετε ςτο τζλοσ «Μεταφορά ςτθ διλωςθ» ϊςτε να ςυμπλθρωκοφν τα αντίςτοιχα πεδία τθσ διλωςθσ Φ.Ε. 24 Ζντυπο Ε1 Γ.Δ.Θ.Δ.Α.Δ./Δ.ΘΛΕ.Δ. Γ.Γ.Δ.Ε.

25 υμπλόρωςη τραπεζικού λογαριαςμού ΙΒΑΝ Σε περίπτωςθ πιςτωτικισ διλωςθσ Φ.Ε. πρζπει υποχρεωτικά να δθλϊςετε αρικμό τραπεηικοφ λογαριαςμοφ IBAN, διαφορετικά δε είναι δυνατό να οριςτικοποιθκεί θ διλωςι ςασ. Για τουσ κατοίκουσ εξωτερικοφ δεν απαιτείται θ ςυμπλιρωςθ ΙΒΑΝ. Θ ςυμπλιρωςθ γίνεται ςτον πίνακα 10 τθσ διλωςθσ, όπου δθλϊνετε το πιςτωτικό ίδρυμα και τον αρικμό λογαριαςμοφ. Το πρόκεμα GR είναι προςυμπλθρωμζνο και δεν γράφεται ςτο πεδίο το οποίο «γεμίηει» με 25 αρικμθτικοφσ χαρακτιρεσ. Εικόνα 38: υμπλιρωςθ πιςτωτικοφ ιδρφματοσ και αρικμοφ IBAN Προςοχι! Ο αρικμόσ IBAN που κα δθλωκεί πρζπει να είναι ενεργόσ. Μετϊ τη ςυμπλόρωςη και πριν την οριςτικό υποβολό Εφόςον ζχετε ολοκλθρϊςει με τθ ςυμπλιρωςθ του εντφπου Ε1 και με τθν προχπόκεςθ ότι ζχουν οριςτικοποιθκεί τα ςυνυποβαλλόμενα ζντυπα Ε2 & Ε3 και μετά από ζναν πλιρθ ζλεγχο όλων των πεδίων μπορείτε να προχωριςετε ςτθν οριςτικι υποβολι πατϊντασ το κουμπί αριςτερι γωνία τθσ οκόνθσ. ςτθν άνω Ταυτόχρονα και μθχανογραφικά γίνονται όλοι οι απαιτοφμενοι ςυνδυαςτικοί ζλεγχοι για τθν ορκι ςυμπλιρωςθ τθσ διλωςθσ και τθν πλθρότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν καταχωρθκεί. Σε περίπτωςθ διάγνωςθσ μθ ορκισ ςυμπλιρωςθσ, θ διαδικαςία διακόπτεται και κατάλλθλο απαγορευτικό για τθ ςυνζχιςθ μινυμα με επιςθμάνςεισ εμφανίηεται ςτον «Πίνακα Μθνυμάτων» τθσ οκόνθσ, όπωσ: Εικόνα 39: Ζλεγχοσ ςυμπλιρωςθσ διλωςθσ κατά τθν υποβολι Στθν εν λόγω διλωςθ ζχει ςυμπλθρωκεί φόροσ που παρακρατικθκε (κωδ. 347) χωρίσ να ζχουν ςυμπλθρωκεί το αντίςτοιχο ειςόδθμα και ο αναλογοφν φόροσ. Οι «κόκκινεσ» ενδείξεισ ςτο παράδειγμα και το μινυμα επιβεβαιϊνουν τουσ κωδικοφσ που δεν ςυμπλθρϊκθκαν ορκά. 25 Ζντυπο Ε1 Γ.Δ.Θ.Δ.Α.Δ./Δ.ΘΛΕ.Δ. Γ.Γ.Δ.Ε.

26 Για τθ ςυνζχεια πατάμε «ΟΚ» και διορκϊνουμε ςτο ορκό τθ διλωςι μασ. Επειδι ο κωδικόσ 347 ςυμπλθρϊκθκε εκ παραδρομισ, διαγράφεται. Συνεχίηουμε πατϊντασ ξανά Εμφανίηεται το παρακάτω παράκυρο, το οποίο αποτυπϊνει όλουσ τουσ κωδικοφσ τθσ διλωςθσ που ςυμπλθρϊκθκαν, πικανι ειςφορά αλλθλεγγφθσ ι τζλοσ επιτθδεφματοσ ι φόρο πολυτελοφσ διαβίωςθσ κακϊσ και το ςυνολικό αποτζλεςμα τθσ εκκακάριςθσ τθσ διλωςθσ Φ.Ε. Είναι μια ακόμθ ευκαιρία να επανελζγξετε τθ διλωςι ςασ! Σε αυτιν τθν οκόνθ ζχετε τρεισ επιλογζσ: 26 Ζντυπο Ε1 Γ.Δ.Θ.Δ.Α.Δ./Δ.ΘΛΕ.Δ. Γ.Γ.Δ.Ε. Εικόνα 40: Επιςκόπθςθ κωδικϊν - ποςϊν διλωςθσ Να τθν εκτυπϊςετε προκειμζνου να ελζγξετε τθ ςυμπλιρωςθ τθσ διλωςθσ. Να επιςτρζψετε πίςω ςτθ διλωςθ προκειμζνου να διορκϊςετε εςφαλμζνθ ςυμπλιρωςθ. Εάν το λάκοσ αφορά ςτθ ςυμπλιρωςθ των εντφπων Ε2 ι / και Ε3, μπορείτε να αποκθκεφςετε προςωρινά τθ διλωςθ Ε1 και ςτθ ςυνζχεια να μεταβείτε για παράδειγμα ςτο Ε2 προκειμζνου να το διορκϊςετε ςτο ορκό. Επιςθμαίνουμε ότι ζςτω και εάν τα ζντυπα αυτά φαίνονται να ζχουν αποκθκευτεί οριςτικά, εντοφτοισ εάν δεν ζχει οριςτικοποιθκεί το Ε1 δφναται να επιλεγοφν και να τροποποιθκοφν ςυμπλθρωκοφν. Να υποβάλετε οριςτικά τθ διλωςι ςασ. ε καμιά περίπτωςθ αυτι θ οκόνθ δεν ιςοδυναμεί με οριςτικι υποβολι τθσ διλωςθσ Φ.Ε. και των ςυνυποβαλλόμενων εντφπων. Εάν δεν ςυνεχίςετε ςε «Οριςτικι Υποβολι» όλα τα ζντυπα κεωροφνται προςωρινά αποκθκευμζνα. Προςοχι! Εάν μετά τθν «Οριςτικι Υποβολι» διαγνϊςετε μθ ορκά ςτοιχεία, αυτά διορκϊνονται με τροποποιθτικι διλωςθ.

27 Οριςτικό υποβολό δόλωςησ φορολογύασ ειςοδόματοσ Εάν ςυμφωνείτε με τουσ κωδικοφσ ποςά που είδατε ςτθν τελικι αναςκόπθςθ, ςυνεχίηετε ςτθν υποβολι τθσ διλωςι ςασ, πατϊντασ «Οριςτικι Υποβολι». Στθν περίπτωςθ που για τα ςτοιχεία των αποδοχϊν ςασ δεν υπάρχει θλεκτρονικι πλθροφόρθςθ και ζχετε ςυμπλθρϊςει για τα ειςοδιματά ςασ κωδικοφσ αρικμοφσ όπωσ οι ι / και , κα ςασ ηθτθκοφν αναλυτικότερα ςτοιχεία, όπωσ αυτά που φαίνονται ςτθν παρακάτω οκόνθ: Εικόνα 41: υμπλιρωςθ κωδικϊν για τουσ οποίουσ δεν υπάρχει θλεκτρονικι πλθροφόρθςθ Ρρζπει ςε κάκε περίπτωςθ υποχρεωτικά να ςυμπλθρϊςτε τα ςτοιχεία του εργοδότθ ςασ (Α.Φ.Μ. και επωνυμία), τα ποςά ειςοδιματοσ που λάβατε και ςε ποιουσ κωδικοφσ τθσ διλωςθσ Φ.Ε. αυτά αντιςτοιχίηονται (εάν δθλαδι υπιρχε θλεκτρονικι πλθροφόρθςθ). Αντίςτοιχα ςυμπλθρϊνονται οι φόροι που αναλογοφν και παρακρατικθκαν. Μόλισ ολοκλθρϊςετε τθ ςυμπλιρωςθ ειςοδθμάτων και προκαταβλθκζντων παρακρατθκζντων φόρων επιλζγετε «Οριςτικι Υποβολι», προκειμζνου να ολοκλθρϊςετε τθν υποβολι τθσ διλωςθσ. 27 Ζντυπο Ε1 Γ.Δ.Θ.Δ.Α.Δ./Δ.ΘΛΕ.Δ. Γ.Γ.Δ.Ε.

28 Παράθυρο βεβαίωςησ υποβολήσ Μετά τθν οριςτικι υποβολι τθσ διλωςισ ςασ εμφανίηεται παράκυρο με μινυμα που επιβεβαιϊνει τθν υποβολι κακϊσ και τον αρικμό πρωτοκόλλου υποβολισ. Αποςτολό δικαιολογητικών Σε περίπτωςθ όπου από τα ςτοιχεία που κα ςυμπλθρϊςετε απαιτθκεί θ εξζταςθ κάποιων δικαιολογθτικϊν, ςτο παράκυρο που κα εμφανιςτεί ηθτοφνται τα αντίςτοιχα και θ αποςτολι τουσ ςτθν αρμόδια για τον ζλεγχο υπθρεςία. Αποτϋλεςμα εκκαθϊριςησ Εικόνα 42: Οριςτικι υποβολι διλωςθσ και μινυμα αποςτολισ ςτοιχείων Εάν δεν απαιτείται πρόςκετοσ ζλεγχοσ ςτα δικαιολογθτικά τθσ διλωςι ςασ, ςτο παράκυρο μετά τθν οριςτικι υποβολι, εμφανίηεται το αποτζλεςμα τθσ εκκακάριςθσ. Εικόνα 43: Αποτζλεςμα εκκακάριςθσ Βαςικό μενού μετά την οριςτική υποβολή τησ δήλωςησ Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ υποβολι επιςτρζφετε ςτο βαςικό μενοφ. Τα ζντυπα που ζχουν υποβλθκεί είναι διακζςιμα προσ εκτφπωςθ. Θ εκτφπωςθ τθσ πράξθσ διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ φόρου δεν είναι διακζςιμθ, εάν για κάποιο λόγο ζχει ηθτθκεί αποςτολι δικαιολογθτικϊν ςτθν αρμόδια υπθρεςία και μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου και τθν οριςτικι εκκακάριςι τθσ από αυτιν. Εικόνα 44: Βαςικό μενοφ μετά τθν οριςτικι υποβολι διλωςθσ 28 Ζντυπο Ε1 Γ.Δ.Θ.Δ.Α.Δ./Δ.ΘΛΕ.Δ. Γ.Γ.Δ.Ε.

29 Έντυπο Ε2 Λύγα λόγια για το ϋντυπο Ε2 Σ φμφωνα με τισ οδθγίεσ του εντφπου «Στο ζντυπο αυτό καταχωροφνται τα οικοδομθμζνα ακίνθτα, κάκε υπόχρεου, φυςικοφ ι νομικοφ προςώπου, ανεξάρτθτα εάν αποκτά από αυτά ειςόδθμα ι όχι, ενώ τα μθ οικοδομθμζνα ακίνθτα καταχωροφνται μόνο εάν αποφζρουν ειςόδθμα πραγματικό ι τεκμαρτό». Το ζντυπο Ε2 υποβάλλεται χωριςτά για υπόχρεο ι / και ςφηυγο και περιλαμβάνει επιπλζον τα ακίνθτα των εξαρτϊμενων ανιλικων τζκνων που βαρφνουν τον κακζνα από αυτοφσ. Αποτελείται από τρεισ πίνακεσ: Βαςικά ςτοιχεία ακινιτων και ειςοδιματα από Συμπλθρωματικά ςτοιχεία ακινιτων Εκμιςκοφμενα κ.λπ. ακίνθτα Συμπλθρωματικά ςτοιχεία ακινιτων Ακίνθτθ περιουςία που το 2014 είναι θμιτελισ ι μεταβιβάςτθκε ι αποκτικθκε από αγορά κλθρονομιά δωρεά γονικι παροχι, κ.λπ. Από το φορολογικό ζτοσ 2014 το Ε2 ζχει αλλάξει μερικϊσ και κυρίωσ ςτον 1 ο πίνακα. Βαςικι αλλαγι είναι θ προςκικθ ςτιλθσ (17) που αφορά ςτο είδοσ μίςκωςθσ - χριςθ του ακινιτου, ικανι και αναγκαία ςυνκικθ θ οποία όταν ςυμπλθρωκεί ςωςτά παραμετρικά με τθν κατθγορία του ακινιτου και το ποςό μίςκωςθσ. Βάςει τθσ επιλογισ χριςθσ γίνεται θ προςυμπλιρωςθ των αντίςτοιχων κωδικϊν αρικμϊν του Ε1 («ροη» πεδία, βλ. Λειτουργικότθτα κωδικών και χρωματιςμοί). Νζα ςτιλθ (19) που ζχει προςτεκεί επιπλζον, είναι ο «Αρικμόσ διλωςθσ ςτοιχείων μίςκωςθσ ακίνθτθσ περιουςίασ». Στισ ςτιλεσ 13, 14, 15 και 16 αναγράφεται το ακακάριςτο ειςόδθμα βάςει του είδουσ μίςκωςθσ χριςθσ ακινιτου. Οθόνη καταχώριςησ εντύπου Ε2 Από το βαςικό μενοφ τθσ εφαρμογισ ο υπόχρεοσ επιλζγει το κουμπί. Εάν ςτθν περςινι διλωςι του ο υπόχρεοσ είχε υποβάλει ζντυπο Ε2 τότε το φετινό προςυμπλθρϊνεται από αυτό, διαφορετικά με βάςθ τθν εικόνα του περιουςιολογίου τθν εφόςον υπάρχουν ακίνθτα. Με φόντο τθν αρχικι οκόνθ τθσ εφαρμογισ ο υπόχρεοσ ενθμερϊνεται με κατάλλθλο μινυμα, που αφορά ςτον τρόπο προςυμπλιρωςθσ του Ε2. 29 Ζντυπο Ε2 Γ.Δ.Θ.Δ.Α.Δ./Δ.ΘΛΕ.Δ. Γ.Γ.Δ.Ε. Εικόνα 45: Αρχικό μινυμα κατά τθν είςοδο ςτο ζντυπο Ε2 Ρατϊντασ «ΟΚ» μπορείτε να ςυνεχίςετε ςτθ ςυμπλιρωςθ.

30 Λειτουργικότητα αντικειμϋνων οθόνησ εντύπου Ε2 Στθν αρχικι οκόνθ ζχουν προςυμπλθρωκεί τα ςτοιχεία για παράδειγμα - από το Ε9 και ειδικότερα τα περιγραφικά (τοποκεςία, κζςθ, κατθγορία, επιφάνεια, αρικμόσ παροχισ ρεφματοσ εφόςον ζχει ςυμπλθρωκεί) και τα ποςοςτά ςυνιδιοκτθςίασ. Εικόνα 46: Οκόνθ καταχϊριςθσ ακινιτων Σε αυτιν τθν κατάςταςθ είναι διακζςιμθ μόνο θ επιλογι «Νζα Εγγραφι Ακινιτου». Ρατϊντασ ςε αυτό το κουμπί, ανοίγει νζα γραμμι (κατάςταςθ επεξεργαςίασ) για να ςυμπλθρωκεί το ακίνθτο. Μόλισ ολοκλθρωκεί θ ςυμπλιρωςθ, πατάτε «Καταχώρθςθ». 30 Ζντυπο Ε2 Γ.Δ.Θ.Δ.Α.Δ./Δ.ΘΛΕ.Δ. Γ.Γ.Δ.Ε. Εικόνα 47: Διακζςιμεσ επιλογζσ ςτθ ςυμπλιρωςθ ακινιτων Ρροκειμζνου να διαχειριςτείτε μία γραμμι ακινιτου, πρζπει να κάνετε «κλικ» επάνω ςτθ γραμμι. Στθ ςυνζχεια θ γραμμι τίκεται ςε κατάςταςθ επεξεργαςίασ (βλ. Εικόνα 47: Διακζςιμεσ επιλογζσ ςτθ ςυμπλιρωςθ ακινιτων). Μπορείτε να πατιςετε «Διαγραφι» ι να ςυμπλθρϊςετε τθ γραμμι και να πατιςετε «Καταχώρθςθ». Μπορείτε επίςθσ εφόςον θ γραμμι είναι ςυμπλθρωμζνθ να πατιςετε «Αντιγραφι», να κάνετε τισ διορκϊςεισ που επικυμείτε και να πατιςετε «Καταχώρθςθ». Προςοχι! Σε περίπτωςθ εμφάνιςθσ μθνφματοσ «Σο πεδίο είναι υποχρεωτικό» κατά τθν «Καταχώρθςθ», ελζγξτε το πεδίο τθσ εγγραφισ που αναβοςβινει ο κζρςορασ.

31 Στο τζλοσ τθσ οκόνθσ ςυμπλιρωςθσ είναι διακζςιμα τρία κουμπιά (buttons). Εικόνα 48: Διαχείριςθ εντφπου Θ προςωρινι αποκικευςθ τθσ διλωςθσ ι ακφρωςθ υποβολισ: επιςτρζφει ςτο βαςικό μενοφ. Θ υποβολι τθσ διλωςθσ: οριςτικοποιεί το ζντυπο Ε2. Θ αρχικοποίθςθ τθσ διλωςθσ: Αρχικοποιεί το ζντυπο από τα δεδομζνα των εντφπων Ε2 ι Ε9. Βαςικόσ πίνακασ ακινήτων και ειςοδημάτων τόλη αριθμού παροχόσ ρεύματοσ Για κάκε ακίνθτο που διακζτει μετρθτι κατανάλωςθσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ αναγράφεται ςε αυτόν ο αρικμόσ παροχισ ο οποίοσ υπάρχει και ςε όλουσ τουσ λογαριαςμοφσ ρεφματοσ που ςασ αποςτζλλονται. Σε κάκε ςυμπλιρωςθ αρικμοφ, επιβεβαιϊςτε τθ διεφκυνςθ του ακινιτου από το εμφανιηόμενο παράκυρο. Εικόνα 49: Επιβεβαίωςθ αρικμοφ παροχισ ρεφματοσ Πταν υπάρχουν ακίνθτα που δεν ζχουν μετρθτι κατανάλωςθσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ για ςφνδεςθ με το δίκτυο θλεκτρικισ ενζργειασ, κα ςυμπλθρϊνετε το πεδίο (ςτ. 18) με τον εννιαψιφιο αρικμό τόλη εύδουσ μύςθωςησ χρόςη ακινότου Οι διακζςιμεσ επιλογζσ για τθ ςτιλθ (17) είναι οι εμφανιηόμενεσ ςτθν Εικόνα 50: Διακζςιμεσ επιλογζσ για το είδοσ μίςκωςθσ ακινιτου. Εικόνα 50: Διακζςιμεσ επιλογζσ για το είδοσ μίςκωςθσ ακινιτου 31 Ζντυπο Ε2 Γ.Δ.Θ.Δ.Α.Δ./Δ.ΘΛΕ.Δ. Γ.Γ.Δ.Ε.

32 Για τθν περίπτωςθ κενοφ κτίςματοσ ςυμπλθρϊνετε τθν επιλογι 39 (ΚΕΝΟ), ενϊ για τθν περίπτωςθ τθσ εκχϊρθςθσ των μιςκωμάτων ςτο Δθμόςιο τθν επιλογι 40 (απαραίτθτθ προχπόκεςθ να ζχει γίνει θ εκχϊρθςθ ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Τ. και θ θλεκτρονικι καταχϊριςι τθσ). τόλεσ ςυμπλόρωςησ ετόςιου μιςθώματοσ Οι τζςςερισ ςτιλεσ (13, 14, 15, 16) για τθ ςυμπλιρωςθ του ετιςιου μιςκϊματοσ, περιορίηονται ςε μία. Μετά τθ ςυμπλιρωςθ των απαιτοφμενων ςτθλϊν, τθ ςυςχζτιςθ με τθ ςτιλθ (17) τθσ χριςθσ και τθν καταχϊριςθ τθσ γραμμισ του ακινιτου, το ετιςιο ποςό εμφανίηεται ςτθν κατάλλθλθ ςτιλθ. Εικόνα 51: τιλεσ ςυμπλιρωςθσ ετιςιου μιςκϊματοσ και περιγραφι τουσ Προςοχι! Ρροκειμζνου να δείτε τι αφορά κάκε μία από αυτζσ τισ ςτιλεσ, περάςτε τον κζρςορα και αφιςτε τον μερικά δευτερόλεπτα ςτθν ετικζτα κάκε ςτιλθσ και κα εμφανιςτεί παράκυρο με τισ περιπτϊςεισ που αντιςτοιχοφν ςε αυτιν (βλ. Εικόνα 51: Στιλεσ ςυμπλιρωςθσ ετιςιου μιςκώματοσ και περιγραφι τουσ). 32 Ζντυπο Ε2 Γ.Δ.Θ.Δ.Α.Δ./Δ.ΘΛΕ.Δ. Γ.Γ.Δ.Ε. Εικόνα 52: Αυτόματθ μεταφορά των ποςϊν μίςκωςθσ Στθν παραπάνω εικόνα ζχει ςυμπλθρωκεί για χριςθ του ακινιτου θ περίπτωςθ 10, δθλαδι «εκμίςκωςθ κατοικιϊν», όταν ολοκλθρϊκθκε θ εγγραφι με το ετιςιο μίςκωμα και το πλικτρο «Καταχώρθςθ», αυτό αναγράφτθκε ςτθ ςτιλθ 14, περίπτωςθ τθσ οποίασ είναι και θ εκμίςκωςθ κατοικιϊν. Με τθν οριςτικι υποβολι του εντφπου Ε2 και το άνοιγμα του προςωρινοφ Ε1, ςτον αντίςτοιχο κωδικό για τθν εκμίςκωςθ κατοικιϊν, δθλαδι τον 103 ζχει προςυμπλθρωκεί το ποςό 8.400,00 εκ μεταφοράσ δθλαδι από το Ε2.

33 Συμπληρωματικά ςτοιχεία ακίνητησ περιουςίασ Κατά παρόμοιο τρόπο με το βαςικό πίνακα του εντφπου Ε2 ςυμπλθρϊνονται και οι υπόλοιποι πίνακεσ. Πύνακασ Ι Εκμιςθούμενα κ.λπ. Κατά αντίςτοιχο τρόπο με τον προαναφερόμενο γίνεται και θ διαχείριςθ αυτοφ του πίνακα. Τα ακίνθτα που ςυμπλθρϊνονται από το φορολογοφμενο αποτελοφν υποςφνολο του βαςικοφ πίνακα ακινιτων. Για το λόγο αυτό κατά τθν ειςαγωγι των ακινιτων, ανοίγει αναδυόμενθ λίςτα με τα περιγραφικά ςτοιχεία ακινιτων όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτον βαςικό πίνακα. Τα διακζςιμα κουμπιά είναι τα ίδια με του προθγοφμενου πίνακα πλθν τθσ αντιγραφισ ακινιτου (μθ διακζςιμθ, με δεδομζνθ τθν φπαρξθ τθσ λίςτασ). Προςοχι! Στον πίνακα αυτό αναγράφονται και τα ακίνθτα των εξαρτϊμενων ανιλικων τζκνων που ζχουν καταχωρθκεί ςτον βαςικό πίνακα, ςυμπλθρϊνοντασ το ονοματεπϊνυμο και τον Α.Φ.Μ. του τζκνου. Πύνακασ ΙΙ Ημιτελό κ.λπ. Εικόνα 53: Πίνακασ Ι - Εκμιςκοφμενα ακίνθτα κ.λπ. Στον πίνακα αυτόν, ςυμπλθρϊνονται τα θμιτελι ακίνθτα ι αυτά που μεταβιβάςτθκαν ι αποκτικθκαν μζςα ςτο 2014 (από αγορά, κλθρονομιά, δωρεά, γονικι παροχι, κ.λπ.). 33 Ζντυπο Ε2 Γ.Δ.Θ.Δ.Α.Δ./Δ.ΘΛΕ.Δ. Γ.Γ.Δ.Ε. Εικόνα 54: Πίνακασ ΙΙ - Θμιτελι κ.λπ. Τα διακζςιμα κουμπιά είναι αυτά που φαίνονται ςτθν Εικόνα 54: Πίνακασ ΙΙ - Ημιτελι κ.λπ. Ενεργό είναι μόνο το «Νζα Εγγραφι Ακινιτου». Τα υπόλοιπα κουμπιά αφοροφν ςε επεξεργαςία ςυγκεκριμζνθσ εγγραφισ, άρα ενεργοποιοφνται μόνο εφόςον μία εγγραφι τεκεί ςε κατάςταςθ επεξεργαςίασ («κλικ» επάνω ςτθν εγγραφι). Προςοχι! Σε καμία περίπτωςθ δεν πρζπει να μζνει ςε κατάςταςθ επεξεργαςίασ μία εγγραφι. Ρρζπει να ςυμπλθρϊνεται και μετά πατάτε «Καταχώρθςθ» ι εφόςον δεν είναι επικυμθτό να ςυμπλθρωκεί, πατάτε «Ακφρωςθ» ι «Διαγραφι».

34 Έντυπο Ε3 & Φορολογικό Αναμόρφωςη Λύγα λόγια για το ϋντυπο Ε3 Τ ο ζντυπο Ε3 υποβάλλεται από όλα τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα που αςκοφν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, ανεξάρτθτα από τθ μορφι, το είδοσ και το χαρακτιρα, εφόςον τθροφν βιβλία οποιαςδιποτε κατθγορίασ ι απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ τιρθςθσ ι δθλϊνουν αγροτικά ειςοδιματα. Συνοδεφει τθ διλωςθ Φ.Ε. και ειδικά για φζτοσ ενςωματϊνει τισ αλλαγζσ που απορρζουν από τον ν.4172/2013. Το ζντυπο Ε3 αποτελείται από τουσ παρακάτω βαςικοφσ πίνακεσ: Πίν Α: Στοιχεία φορολογουμζνου Πίν. Β: Στοιχεία Κ.Φ.Α.Σ. εκδοκζντα ςτθ χριςθ Πίν. Γ: Λοιπά ςτοιχεία επιχείρθςθσ Πίν. Δ: Στοιχεία δθλοφντοσ και υπευκφνου για τθ ςυμπλιρωςθ του εντφπου και τθ λογιςτικι παρακολοφκθςθ τθσ επιχείρθςθσ Πίν. Ε: Στοιχεία για ενοίκια που καταβλικθκαν και επιδοτιςεισ που ειςπράχκθκαν κατά το φορολογικό ζτοσ Δωρεάν παραχϊρθςθ Πίν. Σ: Στοιχεία επιχειριςεων (από επιχειρθματικι και αγροτικι δραςτθριότθτα) με απλογραφικά βιβλία και απαλλαςςομζνων / μθ υπόχρεων ςε τιρθςθ βιβλίων Πίν. Η: Ρροςδιοριςμόσ φορολογθτζων κερδϊν επιχειριςεων με απλογραφικά βιβλία Πίν. Θ: Γενικζσ οικονομικζσ πλθροφορίεσ επιχειριςεων με διπλογραφικά βιβλία Πίν. Θ: Αναλυτικζσ οικονομικζσ πλθροφορίεσ επιχειριςεων με διπλογραφικά βιβλία Πίν. Ι: Αναλυτικι κατάςταςθ προςδιοριςμοφ κακαρϊν κερδϊν οικοδομικϊν επιχειριςεων Πίν. ΙΑ: Αναγραφι πλθροφοριακϊν ςτοιχείων ΕΔΧ (ΤΑΧΙ), αυτοκινιτων Δ.Χ., ενοικιαηόμενων δωματίων, κ.λπ. Ειδικά με το Ε3 ςυμπλθρϊνεται και το ζντυπο τθσ Φορολογικισ Αναμόρφωςθσ όταν απαιτείται το οποίο αποτελείται από τρεισ επιμζρουσ ενότθτεσ: i. Φορολογικι αναμόρφωςθ (άρκρα 22 & 23 ν.4172/2013) ii. Κατάςταςθ αυτοκινιτων επιχειριςεων iii. Αποδοκζντων και οφειλόμενων φόρων ειςοδιματοσ και εμμζςων φόρων (Φ.Ρ.Α., κ.λπ.) Βαςικζσ αλλαγζσ ςτο ζντυπο Ε3 για φζτοσ, είναι θ κατάργθςθ τθσ αυτοπεραίωςθσ ν.3296/2004 και θ κατάργθςθ ςτθλϊν του πίνακα ΣΤ που αφοροφςαν δαπάνεσ, ζςοδα κ.λπ. για «ελεφκερουσ επαγγελματίεσ» κακόςον το ειςόδθμα αυτό με τισ νζεσ διατάξεισ του ν.4172/2013 είναι από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ενταςςόμενο πλζον ςτθν κατθγορία τθσ παροχισ υπθρεςιϊν. Επίςθσ ζχουν προςτεκεί πίνακεσ που αφοροφν ζςοδα και δαπάνεσ από αγροτικι δραςτθριότθτα. Τα φυςικά πρόςωπα που αςκοφν αποκλειςτικά και μόνο τθν αγροτικι δραςτθριότθτα και υπάγονται ςτο κανονικό κακεςτϊσ Φ.Π.Α. ςυμπλθρϊνουν τον κωδικό 595, ενϊ εάν υπάγονται ςτο ειδικό κακεςτϊσ Φ.Π.Α. ςυμπλθρϊνουν τον κωδικό 596. Σε περίπτωςθ που φορολογοφμενοσ δεν υπάγεται οφτε ςτο κανονικό, οφτε ςτο ειδικό κακεςτϊσ και δεν ζχει προβεί ςε ζναρξθ επαγγζλματοσ για άλλο λόγο, αλλά επικυμεί να δθλϊςει αγροτικό ειςόδθμα κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει τον Κωδικό Αρικμό Δραςτθριότθτασ (Κ.Α.Δ.) και να προςδιορίςει κακαρά αποτελζςματα με βάςθ τθν ΡΟΛ 1041/2015. Οι κωδικοί 907, 908, & 909 ςυμπλθρϊνονται αντίςτοιχα με αγροτικζσ επιδοτιςεισ για επενδυτικζσ δαπάνεσ, λοιπζσ αγροτικζσ επιδοτιςεισ-ενιςχφςεισ και αποηθμιϊςεισ. 34 Ζντυπο Ε3 & Φορολογικι Αναμόρφωςθ Γ.Δ.Θ.Δ.Α.Δ./Δ.ΘΛΕ.Δ. Γ.Γ.Δ.Ε.

35 Οθόνη καταχώριςησ εντύπου Ε3& Φορολογικόσ Αναμόρφωςησ Από το βαςικό μενοφ τθσ εφαρμογισ ο ενδιαφερόμενοσ επιλζγει υποβολι. Στθν περίπτωςθ εγγάμων και εφόςον θ ςφηυγοσ είναι επιτθδευματίασ, υποβάλλει το ζντυπο Ε3 με τουσ προςωπικοφσ τθσ κωδικοφσ πρόςβαςθσ και όχι με τουσ κωδικοφσ του υπόχρεου με τουσ οποίουσ υποβάλλεται θ κοινι διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ (ζντυπο Ε1). Θ οκόνθ καταχϊριςθσ του εντφπου Ε3 χωρίηεται ςε 2 βαςικά μζρθ: Εικόνα 55: Οκόνθ καταχϊριςθσ εντφπου Ε3 1. Στο άνω μζροσ, το οποίο περιλαμβάνει: a. Τθν μπάρα εργαλείων για τισ επιλογζσ του χριςτθ κατά τθ διάρκεια διαχείριςθσ του εντφπου (ςθμείο 1), δθλαδι: i. «Προςωρινι Αποκικευςθ Διλωςθσ» και επιςτροφι ςτο βαςικοφ μενοφ. ii. «Υποβολι Διλωςθσ» για τθν οριςτικι υποβολι του εντφπου. iii. «Κακαριςμόσ» για τθν αρχικοποίθςθ όλων των πεδίων. iv. «Επιςτροφι» ςτο βαςικοφ μενοφ, χωρίσ αποκικευςθ των αλλαγϊν. b. Τθν μπάρα πλοιγθςθσ μεταξφ των πινάκων του εντφπου Ε3 (ςθμείο 2). c. Τθν μπάρα πλοιγθςθσ μεταξφ των πινάκων τθσ φορολογικισ αναμόρφωςθσ (ςθμείο 3). d. Τον πίνακα μθνυμάτων και οδθγιϊν (ςθμείο 4). e. Τον πίνακα μθνυμάτων λακϊν κατά τθ ςυμπλιρωςθ (ςθμείο 5). 2. Στο κάτω μζροσ, που αφορά ςτο ςϊμα του εντφπου Ε3 (ςθμείο 6). Πεδία υποχρεωτικήσ ςυμπλήρωςησ Τα πεδία - κωδικοί αρικμοί που ςυμπλθρϊνονται υποχρεωτικά ςτο ζντυπο Ε3, είναι: Θ διαχειριςτικι περίοδοσ (από ζωσ): κωδ. 002 & 003. Θ Δ.Ο.Υ. υποβολισ: κωδ. 005 Θ κατθγορία βιβλίων: κωδ. 019 Θ αιτία μθ τιρθςθσ: κωδ. 726 Θ άςκθςθ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ με εμπορικι ιδιότθτα ι όχι: κωδ. 597 Ο Κ.Α.Δ. και αυτόσ που αντιςτοιχεί ςτα μεγαλφτερα ακακάριςτα ζςοδα: κωδ. 705 & 761 Ο Α.Φ.Μ. λογιςτι (για τισ περιπτϊςεισ τθσ ΡΟΛ 1008/2011): κωδ Ζντυπο Ε3 & Φορολογικι Αναμόρφωςθ Γ.Δ.Θ.Δ.Α.Δ./Δ.ΘΛΕ.Δ. Γ.Γ.Δ.Ε.

36 Λειτουργικότητα αντικειμϋνων οθόνησ εντύπου Ε3 & Φορολογικόσ Αναμόρφωςησ Ρεδία που εμφανίηονται όπωσ: αντιςτοιχοφν ςε πεδία λιςτϊν (όπωσ κατθγορία βιβλίων). ςυμπλθρϊνονται μζςω διαδραςτικοφ παρακφρου (όπωσ πίνακασ αυτοκινιτων). ακροίηουν ςυγκεκριμζνουσ κωδικοφσ. εμφανίηουν αναδυόμενο παράκυρο για τθν ειςαγωγι εγγραφϊν. Αναδυόμενα παράθυρα με αλληλεπίδραςη Τα παράκυρα που εμφανίηονται ζχουν ακριβϊσ τθν ίδια λειτουργικότθτα με αυτιν τθσ διλωςθσ Ε1. Παρϊθυρο για τη ςυμπλόρωςη ενοικύων (πύν. Ε ) Εικόνα 56: υμπλιρωςθ ενοικίων (πίν. Ε') Παρϊθυρο για τη ςυμπλόρωςη αυτοκινότων επιχειρόςεων Εκτύπωςη Εικόνα 57: υμπλιρωςθ αυτοκινιτων επιχειριςεων Το ζντυπο Ε3 και θ φορολογικι αναμόρφωςθ δφναται να εκτυπωκοφν εφόςον οριςτικοποιθκεί το Ε1. Εικόνα 58: Εκτφπωςθ κατάςταςθσ αποδοκζντων και οφειλόμενων φόρων 36 Ζντυπο Ε3 & Φορολογικι Αναμόρφωςθ Γ.Δ.Θ.Δ.Α.Δ./Δ.ΘΛΕ.Δ. Γ.Γ.Δ.Ε.

37 Πρϊξη Διοικητικού Προςδιοριςμού Φόρου Θ πράξθ Διοικθτικοφ Ρροςδιοριςμοφ Φόρου αποτυπϊνει όλα τα ειςοδιματα υπόχρεου, ςυηφγου και εξαρτϊμενων μελϊν όπωσ αυτά αποτυπϊνονται ςτθν υποβλθκείςα αρχικι διλωςθ Φ.Ε.Φ.Ρ., αλλά κυρίωσ τα βαςικά ςτοιχεία εκκακάριςθσ τθσ διλωςθσ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ. Χωρίηεται ςε 3 βαςικά μζρθ και επιμζρουσ: 1. Στο κυρίωσ μζροσ όπου περιλαμβάνει: o Στοιχεία τθσ υπθρεςίασ (πίν. Α) o Στοιχεία του φορολογοφμενου (πίν. Β) o Στοιχεία εκκακάριςθσ (πίν. Γ) Φόρου ειςοδιματοσ (πίν. Γ1) Ειδικισ ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ (πίν. Γ2) Τζλοσ επιτθδεφματοσ (πίν. Γ3) Φόροσ πολυτελοφσ διαβίωςθσ (πίν. Γ4) Εικόνα 59: Πίνακασ εκκακάριςθσ o Ανάλυςθ ειςοδθμάτων εκπτϊςεων μειϊςεων (πιν. Δ) 2. Στθν ανάλυςθ κωδικϊν ποςϊν 3. Στισ ειδοποιιςεισ πλθρωμισ ι επιςτροφισ φόρου Εικόνα 60: Ειδοποίθςθ πλθρωμισ φόρου Προςοχι! Με αυτιν τθν ειδοποίθςθ γίνεται θ εφάπαξ καταβολι ι καταβολι ςε δόςεισ ςτισ Τράπεηεσ ι ςτα ΕΛ.ΤΑ. ςφμφωνα με τισ αναγραφόμενεσ θμερομθνίεσ πλθρωμισ και τθν ίδια ταυτότθτα οφειλισ. 37 Πράξθ Διοικθτικοφ Προςδιοριςμοφ Φόρου Γ.Δ.Θ.Δ.Α.Δ./Δ.ΘΛΕ.Δ. Γ.Γ.Δ.Ε.

38 Η υποβολό τησ δόλωςησ Φ.Ε.Φ.Π. ςε 4-6 βόματα Προώποθϋςεισ Θ υποβολι τθσ διλωςθσ Φ.Ε. προχποκζτει τθν ανάλογθ προετοιμαςία Βρείτε τουσ κωδικοφ ςασ για τθν πρόςβαςθ ςτο TAXISnet ι φροντίςτε ζγκαιρα να αποκτιςετε. Εάν θ ςφηυγοσ είναι επιτθδευματίασ απαιτοφνται και γι αυτιν κωδικοί. Συλλζξτε τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν τα ςτοιχεία που κα ςυμπλθρϊςετε (ειςοδιματα, δαπάνεσ, κ.λπ.), ελζγξτε τισ πλθροφορίεσ που εμφανίηονται μζςω θλεκτρονικισ πλθροφόρθςθσ και εάν υπάρχουν πρόςκετεσ που δεν ζχουν διατεκεί, ςυγκεντρϊςτε τουσ Α.Μ.Κ.Α. υπόχρεου και ςυηφγου κακϊσ και τουσ Α.Μ.Κ.Α. και τουσ Α.Φ.Μ. όπου απαιτείται - όλων των εξαρτϊμενων μελϊν ςασ. Διαβάςτε προςεκτικά όλεσ τισ διακζςιμεσ πλθροφορίεσ ςτα ςθμεία που ςασ αφοροφν Δείτε τα νζα (φετινά) ζντυπα. και ςτθ ςυνζχεια ακολουκείςτε τθν παρακάτω ςειρά βθμάτων: 1ο Βιμα Είςοδοσ ςτθν εφαρμογι... Επιβεβαίωςθ προςωπικϊν ςτοιχείων! 2ο Βιμα Υπάρχει υποχρζωςθ τθσ ΥΡΟΧΕΟΥ για Ε2; Συμπλιρωςθ, Ζλεγχοσ & Οριςτικοποίθςθ! Υπάρχει υποχρζωςθ τθσ ΥΡΟΧΕΟΥ για Ε3; Συμπλιρωςθ, Ζλεγχοσ & Οριςτικοποίθςθ! 3ο Βιμα Υπάρχει υποχρζωςθ του ΣΥΗΥΓΟΥ για Ε2; Συμπλιρωςθ, Ζλεγχοσ & Οριςτικοποίθςθ! Υπάρχει υποχρζωςθ του ΣΥΗΥΓΟΥ για Ε3; Συμπλιρωςθ, Ζλεγχοσ & Οριςτικοποίθςθ! 4ο Βιμα Συμπλιρωςθ εντφπου Ε1. Ζλεγχοσ πλιρουσ & ορκισ ςυμπλιρωςθσ. 5ο Βιμα Επανάλθψθ βθμάτων 2, 3 ι 4 εάν απαιτθκεί. Οριςτικοποίθςθ διλωςθσ Φ.Ε. φορολογικοφ ζτουσ 2014!!! 6ο Βιμα Εκτυπϊςεισ (εάν είναι απαραίτθτο) & Αποκικευςθ όλων των *.pdf αρχείων - Ζντυπα Ε1, Ε2, Ε3 & πράξθσ Διοικθτικοφ Ρροςδιοριςμοφ Φόρου. Εικόνα 61: Θ υποβολι τθσ διλωςθσ Φ.Ε.Φ.Π. ςε 4-6 βιματα Τα βιματα 2 & 3 προαπαιτοφν το 1 ο βιμα ενϊ είναι προχπόκεςθ για τθν οριςτικοποίθςθ του εντφπου Ε1 εφόςον υπάρχει υποχρζωςθ. Ζςτω και εάν τα ζντυπα Ε2 & Ε3 ζχουν υποβλθκεί οριςτικά, δφναται να επανεξεταςτοφν εφόςον δεν ζχει υποβλθκεί οριςτικά το ζντυπο Ε1. 38 Η υποβολι τθσ διλωςθσ Φ.Ε.Φ.Π. ςε 4-6 βιματα Γ.Δ.Θ.Δ.Α.Δ./Δ.ΘΛΕ.Δ. Γ.Γ.Δ.Ε.

Με φόντο τθν αρχικι οκόνθ τθσ εφαρμογισ ο υπόχρεοσ ενθμερϊνεται με κατάλλθλο μινυμα, που αφορά ςτον τρόπο προςυμπλιρωςθσ του Ε2.

Με φόντο τθν αρχικι οκόνθ τθσ εφαρμογισ ο υπόχρεοσ ενθμερϊνεται με κατάλλθλο μινυμα, που αφορά ςτον τρόπο προςυμπλιρωςθσ του Ε2. Έντυπο Ε2 Λύγα λόγια για το ϋντυπο Ε2 Σ φμφωνα με τισ οδθγίεσ του εντφπου «Στο ζντυπο αυτό καταχωροφνται τα οικοδομθμζνα ακίνθτα, κάκε υπόχρεου, φυςικοφ ι νομικοφ προςώπου, ανεξάρτθτα εάν αποκτά από αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01 Αιτήςεισ για τη χορήγηςη πετρελαίου θέρμανςησ περιόδου 2015-2016 Οδθγίεσ Χριςθσ Ζκδοςθ v.01 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώςεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9

Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώςεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9 Ο.Π.. ΠΕΡΙΟΤΙΟΛΟΓΙΟΤ Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώςεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9 Οδηγίεσ Χρήςησ Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ Γ.Γ.Δ.Ε. - Νοζμβριοσ 2014 - Πύνακασ περιεχομϋνων Αρχικι οκόνθ ειςόδου... 3 Αρχικι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Π.Σ. Περιουςιολογύου Συχνϋσ Ερωτόςεισ

Ο.Π.Σ. Περιουςιολογύου Συχνϋσ Ερωτόςεισ Ο.Π.Σ. Περιουςιολογύου Συχνϋσ Ερωτόςεισ Ποιεσ υπηρεςύεσ παρϋχονται ςτα Φυςικϊ πρόςωπα (ΦΠ) μϋςω τησ εφαρμογόσ του Ολοκληρωμϋνου Πληροφοριακού Συςτόματοσ Περιουςιολογύου; Από τθν υπθρεςία αυτι τα Φυςικά

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Π.Σ. Περιουςιολογύου Συχνϋσ Ερωτόςεισ

Ο.Π.Σ. Περιουςιολογύου Συχνϋσ Ερωτόςεισ Ο.Π.Σ. Περιουςιολογύου Συχνϋσ Ερωτόςεισ 2015 2016 1. Ποιεσ υπηρεςύεσ παρϋχονται ςτα Φυςικϊ πρόςωπα (ΦΠ) μϋςω τησ εφαρμογόσ του Ολοκληρωμϋνου Πληροφοριακού Συςτόματοσ Περιουςιολογύου; Από τθν υπθρεςία αυτι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3.

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. My Tax Friend 3 Manual Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3 Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. Λογιστικό γραφείο Βλαδίμηρου Ι. Ίτσιου copyright 2011-2014

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογι Pegasus Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 1 ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ 1. Στθν Αρχικι ςελίδα τθσ Εφαρμογισ υπάρχουν τρεισ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0»

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ «Δεσ την Ψηφιακά 2.0» «Απόκτθςθ φορθτϊν προςωπικϊν υπολογιςτϊν από τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Νοζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα Κείμενα οκονών θλεκτρονικισ επεξεργαςίασ και υποβολισ Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ... 3 Επιςκόπθςθ Αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Γ.Δ.Ε. ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ. Τμήμα Β - Ομάδα Ειςοδήματοσ

Γ.Γ.Δ.Ε. ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ. Τμήμα Β - Ομάδα Ειςοδήματοσ Κωδικόσ 650 Τποχρεωτικό πεδίο Για να χρθςιμοποιθκοφν οι κωδικοί 116,117,118 και 119 κα πρζπει να ζχει ενεργοποιθκεί ο κωδικόσ 650, προκειμζνου να δθλωκεί ότι θ εταιρεία εφαρμόηει τα Δ.Λ.Π. (κωδικόσ ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωροφμε τον Α.Φ.Μ του μιςκωτι ι ςε περίπτωςθ περιςςοτζρων, τον ΑΦΜ ενόσ εκάςτου. Για να καταχωριςουμε επόμενο ΑΦΜ μιςκωτι,

Καταχωροφμε τον Α.Φ.Μ του μιςκωτι ι ςε περίπτωςθ περιςςοτζρων, τον ΑΦΜ ενόσ εκάςτου. Για να καταχωριςουμε επόμενο ΑΦΜ μιςκωτι, Α.Φ.Μ ΠΟΟΣΟ πεδία ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΔΗΛΟΤΝΣΟ Α.Φ.Μ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΧΩΡΙ ΑΦΜ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΒΑΣΗΡΙΟΤ ΕΘΝΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ (Ν.Π) ΤΠΟ ΤΣΑΗ ΑΦΜ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ (Ν.Π) ΑΦΜ ΝΟΜΙΜΟΤ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθνξηθά κε ην παξαπάλω ζέκα, ζαο πιεξνθνξνύκε ηα εμήο: Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΣΟ ΕΙΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΘΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΑΞΕΙ

Αλαθνξηθά κε ην παξαπάλω ζέκα, ζαο πιεξνθνξνύκε ηα εμήο: Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΣΟ ΕΙΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΘΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΑΞΕΙ ΠΟΛ 1072/2015 ΘΕΜΑ: Οδεγίεο πεξί ηεο εθαξκνγήο ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ λ.4172/2013 αλαθνξηθά κε ηελ παξαθξάηεζε θόξνπ ζην εηζόδεκα από κηζζωηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο. Αλαθνξηθά κε ην παξαπάλω ζέκα,

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων).

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_ (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). Βαςικοί παράμετροι @EDT@_ @CHK@_ @CXD@_ @CXDC@_ @CMB@_ @CHKLB@_ Παράμετροσ που

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ. Ζςοδα Ζξοδα Ειςπράξεισ Πλθρωμζσ Αξιόγραφα Σαμείο

Megatron ERP ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ. Ζςοδα Ζξοδα Ειςπράξεισ Πλθρωμζσ Αξιόγραφα Σαμείο Megatron ERP ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ Ζςοδα Ζξοδα Ειςπράξεισ Πλθρωμζσ Αξιόγραφα Σαμείο 03 ΙΛΤΔΑ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ Α.Ε. Επιμζλεια : Παπαδοκωςτάκθ Μαρία Βαρλάμθσ Νίκοσ MEGATRON ERP ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-280 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user)

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) 1 Ρυκμίςεισ testware ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) Η εγκατάςταςθ του testware πρζπει να γίνει για όλουσ τουσ χριςτθσ (All users) και το αρχείο εγκατάςταςθσ (setup.exe και *.msi) από το

Διαβάστε περισσότερα

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com Seventron Limited Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com EnglishOnlineTests.com Seventron.com March 2013 Περιεχόμενα Πίνακασ ελζγχου/control Panel... 2 Προςκικθ μακθτι... 3 Ανάκεςθ μακθτι ςε ενότθτα...

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-120 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί)

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK (Driver) αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ»

«ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ pupilslaptp «ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΩΝ ΟΔΗΓΙΕ, ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ επτζμβριοσ 2009 pupilslaptp Πίνακασ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ Για τθν επεξεργαςία μίασ παραγγελίασ (δθμιουργία, αποςτολι, παραλαβι κλπ), πατιςτε αυτό το κουμπί. Η ενζργεια αυτι εμφανίηει τθν ακόλουκθ οκόνθ εργαςίασ. Στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Dioscourides Smart ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Dioscourides Smart ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 2014 Dioscourides Smart ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Επιμζλεια: Βαρλάμθσ Νίκοσ ΙΛΥΔΑ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ Α.Ε. 01/01/2014 Πύνακασ Περιεχομϋνων ΚΥΙΑ ΟΘΟΝΘ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ... 3 ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΡΩΛΘΣΕΙΣ... 6 ΑΡΟΔΕΙΞΘ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL 1 1. Καταγραφι γενικϊν παραμζτρων του ςυςτιματοσ 2. Εξζταςθ αςκενι και διαχείριςθ αρχείου αςκενϊν 3. Εκτφπωςθ κλινικισ εξζταςθσ 4. Κατάλογοσ και επιλογι ορκωτικοφ 5. Διαχείριςθ και Αποςτολι παραγγελιϊν

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card

Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card 03 04 ΙΛΥΔΑ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ Α.Ε. Σαρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Ρεριγραφι Υποςυςτιματοσ... 3 Βαςικά αρχεία... 4 Κάρτεσ Master... 4 Ειςαγωγι νζασ

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων Σο ςφςτθμα Digi-Track αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τθ διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ κινοφμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΜΗΦΑΝΟΓΡΑΥΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΜΗΦΑΝΟΓΡΑΥΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΜΗΦΑΝΟΓΡΑΥΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ ΦΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΟ Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ

ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ ΑΦΜ: 800559092 Γ.Ε.Μ.Η.: 129314022000 ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31 θσ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014 1Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΗ (4 ΜΑΡΣΙΟΤ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014) φμφωνα με τισ διατάξεισ των κωδ. Νόμων

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ Διπλωματικι Εργαςία Σου Σςιάρα Περικλι Θεςςαλονίκθ 23/6/2014 1 ENTERSOFTERP:

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το POS τθσ H.I.T. ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το POS τθσ H.I.T. ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το POS τθσ H.I.T. ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ H εφαρμογι POS είναι μζροσ τθσ ολοκλθρωμζνθσ ςουίτασ προγραμμάτων τθσ εταιρίασ HIT (Hospitality Integrated Technologies), και καλφπτει το κομμάτι τθσ επιχείρθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Internet Café Administration

Internet Café Administration NetCredit Internet Café Administration Users Guide Gold Version LexiconSoftware Gonou Giota 2 Giannitsa 23820 24662 29865 http:/www.lexiconsoftware.gr E-mail info@lexiconsoftware.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Οι φόροι και τα τζλθ ανιλκαν ςτο ποςό των 14.398,56 ευρϊ και αφοροφν τζλθ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου τθσ εταιρίασ,φπα μθ εκπιπτόμενο ςτθ φορολογία

Οι φόροι και τα τζλθ ανιλκαν ςτο ποςό των 14.398,56 ευρϊ και αφοροφν τζλθ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου τθσ εταιρίασ,φπα μθ εκπιπτόμενο ςτθ φορολογία ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ «Κε.Γι.Βι.Μ.2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΡΡΩΝ Α.Δ» Μ.Α.Δ 34822/59/Β/95/18 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΗ 113267752000 ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα