ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΩΣ 444/2005 ΤΜΗΜΑ Α' Συνεδρίαση της 5 ης Οκτωβρίου Σύνθεση Προεδρεύων : Κωνσταντίνος Βολτής, Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ. Νοµικοί Σύµβουλοι: Θεόδωρος Ρεντζεπέρης, Χαρίκλεια Παλαιολόγου, Φώτιος Τάτσης, Χρήστος Παπαδόπουλος, Νικόλαος Μουδάτσος. Εισηγήτρια : Αικατερίνη Γρηγορίου, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ. Αριθ. Πρωτ. Ερωτήµατος: 11300/ έγγραφο της ιεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισµού του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης. Περίληψη ερωτήµατος: Ερωτάται α) Αν, στα πλαίσια διεξαγωγής δηµόσιου διαγωνισµού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών, η υποβολή µε τον σφραγισµένο φάκελο της προσφοράς ακριβούς αποσπάσµατος του βιβλίου µετόχων των συµµετεχουσών στο διαγωνισµό ελληνικών ανωνύµων εταιρειών, από το οποίο προκύπτουν όλα τα απαιτούµενα κατά το νόµο και την προκήρυξη στοιχεία για την ονοµαστικοποίηση των µετοχών της κάθε εταιρείας µέχρι φυσικού προσώπου, πληροί τις απαιτήσεις του νόµου περί υποβολής αναλυτικής κατάστασης µετόχων και µπορεί να γίνει δεκτή. β) Αν η Επιτροπή ιαγωνισµού επιτρέπεται να δεχθεί µετά το πέρας της προθεσµίας υποβολής των προσφορών και την αποσφράγιση αυτών υπεύθυνη δήλωση συµµετέχοντος σε αντικατάσταση του απαιτούµενου κατά την προκήρυξη, επί ποινή αποκλεισµού, πιστοποιητικού περί του ότι ο συµµετέχων δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, όταν έχει υποβληθεί µε το φάκελο της προσφοράς πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής αρχής περί του ότι δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό. γ) Αν η Επιτροπή ιαγωνισµού µπορεί να δεχτεί την προσφορά συµµετέχουσας ελληνικής ανώνυµης εταιρείας, η οποία παρέλειψε να υποβάλλει αναλυτική κατάσταση µετόχων, ισχυριζόµενη ότι δεν είχε τέτοια υποχρέωση διότι κάτοχος των µετοχών της είναι ένα µόνο φυσικό πρόσωπο και ότι αυτό προκύπτει από το καταστατικό της. 1

2 ΣΤΟ ερώτηµα το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους (Α' Τµήµα) γνωµοδοτεί ως ακολούθως: Ι. Με τη συνηµµένη στο υπ' αριθ / έγγραφο της ιεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισµού του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης από επιστολή του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης προς το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, η οποία διαβιβάστηκε στο Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του ως άνω Υπουργείου µε την υπ' αριθ /50967/ εντολή του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., δίδονται τα ακόλουθα στοιχεία και τίθενται τα εξής ερωτήµατα: «1. Για την υλοποίηση της διαφηµιστικής εκστρατείας του ΕΟΤ στα Μέσα εξωτερικού για ένα έτος, µε την υπ. αριθ / προκήρυξη του ΕΟΤ προκηρύχθηκε ανοικτός δηµόσιος διαγωνισµός για την επιλογή αναδόχου/ων για την ανάθεση από τον ΕΟΤ του σχεδιασµού προγράµµατος Μέσων, την αγορά χώρου/χρόνου στα Μέσα και τις απαραίτητες αναπαραγωγές του δηµιουργικού υλικού, συνολικού προϋπολογισµού της σχετικής δαπάνης ποσού µέχρι Εξ άλλου, στα πλαίσια της διαφηµιστικής εκστρατείας του ΕΟΤ στα Μέσα εσωτερικού για ένα έτος, µε την υπ. αριθ / προκήρυξη του ΕΟΤ προκηρύχθηκε ανοικτός δηµόσιος διαγωνισµός για την ανάθεση σε ανάδοχο του σχεδιασµού και της παραγωγής του δηµιουργικού µέρους της διαφηµιστικής εκστρατείας του ΕΟΤ στο εσωτερικό, του σχεδιασµού και της αγοράς χώρου/χρόνου στα Μέσα ως και των απαραίτητων αναπαραγωγών του δηµιουργικού υλικού, προϋπολογισµού συνολικής δαπάνης ποσού µέχρι Οι εν λόγω διαγωνισµοί διενεργήθηκαν στις 12 και 13 Σεπτεµβρίου ε.ε. αντίστοιχα, σε πρώτο δε στάδιο αποσφραγίστηκαν από την οικεία Επιτροπή, οι φάκελοι των δικαιολογητικών συµµετοχής στους διαγωνισµούς, που περιλαµβάνονταν στις κατατεθείσες προσφορές. Κατά τον έλεγχο του περιεχοµένου των εν λόγω φακέλων διαπιστώθηκαν τα εξής: α. Στον φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής της, που κατέθεσε στον πρώτο των παραπάνω διαγωνισµών µία ένωση εταιρειών, δεν περιέχεται το υπό στοιχεία εδ. β.' του άρθρου 3 της προκήρυξης δικαιολογητικό το οποίο κατά νόµο απαιτείται σχετικά µε την ονοµαστικοποίηση των µετοχών της προσφέρουσας ένωσης εν όψει του ύψους της προσφοράς της, που υπερβαίνει το ποσό των , δηλαδή η αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων κάθε µιας των εταιρειών - µελών της ένωσης, µε τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου της, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της κάθε εταιρείας - µέλους, ως και µε τα στοιχεία του άρθρου 2 παρ. 4 του Π.. 82/1996. Το ίδιο επαναλήφθηκε και στον δεύτερο των ως άνω διαγωνισµών εκ µέρους της αυτής προσφέρουσας ένωσης 2

3 εταιρειών ως και µιας επιπλέον άλλης συµµετέχουσας εταιρείας στον διαγωνισµό αυτό. Αντί της ζητούµενης ως άνω αναλυτικής κατάστασης οι προαναφερθείσες εταιρείες υπέβαλαν επικυρωµένη από ικηγόρο φωτοτυπία αποσπάσµατος εκ του τηρουµένου βιβλίου µετόχων αυτών, θεωρηµένου από την αρµόδια Ο Υ, στο οποίο αναγράφονται οι µέτοχοι κάθε µιας των εταιρειών αυτών και ο αριθµός των µετοχών που ανήκουν σε κάθε µέτοχο. Σχετικά µε το θέµα αυτό οι εν λόγω εταιρείες προέβαλαν στην Επιτροπή διαγωνισµού τον ισχυρισµό ότι το κατατεθέν υπ' αυτών απόσπασµα του µετοχολογίου τους έχει την αυτή αποδεικτική αξία µε τη ζητούµενη µε τις σχετικές προκηρύξεις των διαγωνισµό αναλυτική κατάσταση, αφού και από τα δύο αυτά έγγραφα προκύπτουν και αποδεικνύονται τα στοιχεία των µετόχων κάθε µιας των εταιρειών αυτών, µέχρι φυσικού προσώπου. Το τελευταίο τούτο (µέχρι φυσικού προσώπου) ισχύει για τις εταιρείες - µέλη της προαναφερθείσας ένωσης, ως µέτοχοι των οποίων αναφέρονται φυσικά πρόσωπα, όχι όµως και για την άλλη συµµετέχουσα µεµονωµένα εταιρεία, της οποίας ένας εκ των µετόχων της είναι σύµφωνα µε το υποβληθέν απόσπασµα, ανώνυµη εταιρεία και για την οποία δεν υπεβλήθη κανένα έγγραφο (µετοχολόγιο κ.λ.π.) από το οποίο να προκύπτουν οι µέτοχοι αυτής µέχρι φυσικού προσώπου. β. Στον δεύτερο των ως άνω διαγωνισµών, τρεις εκ των συµµετεχουσών σ' αυτόν εταιρειών, ως προς το υπό στοιχεία του άρθρου 3 της υπ. αριθ / προκήρυξης πιστοποιητικό για το ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης περί αναγκαστικής διαχείρισης αυτών, υπέβαλαν πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου περί µη εκδόσεως υπ' αυτού του εν λόγω πιστοποιητικού, χωρίς όµως και να υποβάλουν την απαιτούµενη σε µια τέτοια περίπτωση την υπό στοιχεία 8.3 του άρθρου 3 της προκήρυξης υπεύθυνη δήλωση αυτών ενώπιον ικαστικής ή ιοικητικής Αρχής ή Συµβολαιογράφου ως και του άρθρου 6 παρ. 4 του Π.. 394/1996. γ. Τέλος, στον ίδιο διαγωνισµό µία εταιρεία δεν υπέβαλε την υπό στοιχεία εδ. β.' του άρθρου 3 της προκήρυξης προβλεπόµενη αναλυτική κατάσταση µετόχων, ισχυρισθείσα ότι δεν απαιτείται η υποβολή της εκ µέρους της, καθόσον ο µόνος µέτοχος αυτής είναι ένα µόνο φυσικό πρόσωπο και τούτο κατά τους ισχυρισµούς της προκύπτει από το υποβληθέν µε τη προσφορά της καταστατικό της εταιρείας, όπερ όµως δεν διαπιστώνεται από το περιεχόµενο αυτού ότι προκύπτει ούτε άλλωστε προκύπτουν από τα υποβληθέντα από την ίδια εταιρεία δικαιολογητικά οι µέτοχοι αυτής µέχρι τριάντα (30) ηµέρες προ του διαγωνισµού όπως ορίζει το Π.. 82/ Εν όψει των παραπάνω εκτεθέντων, θα παρακαλούσαµε να γνωµοδοτήσετε επί των κατωτέρω ερωτηµάτων: 3

4 α. Μπορεί στη παραπάνω υπό στοιχείο α.' περίπτωση, να δεχθούν η Επιτροπή διαγωνισµού και ο ΕΟΤ ότι αντί της υπό στοιχεία εδ. β.' του άρθρου 3 της προκήρυξης αναλυτικής κατάστασης µετόχων είναι δυνατό, αυτή να αναπληρωθεί µε το υποβληθέν απόσπασµα εκ του βιβλίου µετόχων, των διαγωνιζόµενων εταιρειών; β. Είναι δυνατή, στη παραπάνω υπό στοιχείο β.' περίπτωση, η εκ των υστέρων, µετά το πέρας της προθεσµίας κατάθεσης των προσφορών και µετά το άνοιγµα των περιεχοµένων στις κατατεθείσες προσφορές φακέλλων των δικαιολογητικών συµµετοχής στο διαγωνισµό, υποβολή από τις διαγωνιζόµενες τρεις εταιρείες της υπεύθυνης δήλωσης του όρου 8.3 της προκήρυξης σε συνδυασµό µε το άρθρο 6 παρ. 4 του Π.. 394/1996; Επισηµαίνεται εν προκειµένω, ότι σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 8 της προκήρυξης, η έλλειψη έστω και ενός των αναφερόµενων σ' αυτήν δικαιολογητικών συνεπάγεται τον αποκλεισµό του συµµετέχοντος και την µη αξιολόγηση της πρότασης του και επιπλέον, δικαιολογητικά που προσκοµίζονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών θεωρούνται ως εκπρόθεσµα υποβληθέντα και δεν γίνονται δεκτά επί ποινή αποκλεισµού της σχετικής προσφοράς από την περαιτέρω διαδικασία διαγωνισµού. Εξ άλλου, σύµφωνα µε το άρθρο 8 της προκήρυξης, η Επιτροπή διαγωνισµού, όπως και η Υπηρεσία του ΕΟΤ, διατηρούν το δικαίωµα να ζητήσουν, πέραν των οριζοµένων στην προκήρυξη δικαιολογητικών, συµπληρωµατικά δικαιολογητικά καθώς και σχετικές διευκρινίσεις. Εχει εφαρµογή η τελευταία αυτή διάταξη του άρθρου 8 στη προκειµένη υπό στοιχείο β.' περίπτωση; γ. Μπορούν η Επιτροπή διαγωνισµού και η Υπηρεσία να δεχθούν στην ως άνω υπό στοιχείο γ.' περίπτωση ότι δεν απαιτείται η υποβολή από την διαγωνιζόµενη εταιρεία της υπό στοιχείο εδ. β.' του άρθρου 3 της προκήρυξης αναλυτικής κατάστασης µετόχων, σύµφωνα µε τους προεκτεθέντες ισχυρισµούς της; Ανεξάρτητα του βάσιµου ή µη των ισχυρισµών αυτών της διαγωνιζόµενης εταιρείας, η µη υποβολή υπ' αυτής του ως άνω δικαιολογητικού αποτελεί λόγο αποκλεισµού της από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού; Σας διαβιβάζουµε τις προκηρύξεις των ως άνω διαγωνισµών και τα πρακτικά της Επιτροπής διεξαγωγής τους και παρακαλούµε όπως, λόγω των προβλεπόµενων στις προκηρύξεις προθεσµιών για την διεξαγωγή και ολοκλήρωση των διαγωνισµών, µας γνωρίσετε τη γνώµη σας επί των ανωτέρω ερωτηµάτων το ταχύτερο δυνατόν». 4

5 II. Α. Κρίσιµες για την απάντηση στα τεθέντα ερωτήµατα είναι οι ακόλουθες διατάξεις: Το άρθρο 15 παρ. 1 του Ν. 2328/1995 (Α' 159) ορίζει τα εξής: «1. Οι µετοχές των ελληνικών ανωνύµων εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται από τα άρθρα 9 παρ. 1 του ν. 1232/1982 και 1 παρ.6 του ν,1256/1982, ύψους µεγαλύτερου του ενός δισεκατοµµυρίου ( ) δραχµών, είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές. Στα έργα ή τις προµήθειες περιλαµβάνεται και η προσφορά υπηρεσιών. Εφόσον µέτοχος είναι άλλη ανώνυµη εταιρεία και οι µετοχές αυτής της εταιρείας πρέπει να είναι ονοµαστικές και ούτω καθεξής µέχρι Φυσικού προσώπου. Ειδικά ως προς τις εισηγµένες στο Χ.Α.Α. εταιρείες η υποχρέωση περαιτέρω ονοµαστικοποίησης µέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις µετοχές που κατέχονται από Οργανισµούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (Ο. Σ. Ε. Κ. Α ), Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου του ν. 1969/1991,τράπεζες,ασφαλιστικά ταµεία, ασφαλιστικές εταιρείες, χρηµατιστηριακές εταιρείες και εταιρείες επιχειρηµατικού κεφαλαίου και µέχρι ποσοστού 5% για καθένα από αυτούς. Σε κάθε περίπτωση ο περιορισµός του ποσοστού µέχρι 5% δεν ισχύει για τις τράπεζες, εφόσον έχουν περιέλθει στην κυριότητα τους περισσότερες µετοχές, είτε λόγω αναδοχής εκδόσεως νέων µετοχών είτε λόγω αναγκαστικής εκτελέσεως. Η ονοµαστικοποίηση των µετοχών είναι προϋπόθεση νια την παραδεκτή συµµετοχή της εταιρείας ή της κοινοπραξίας, στην οποία µετέχει η εταιρεία αυτή, στη σχετική διαδικασία...», σύµφωνα δε µε την παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2414/1996 (Α' 135), «Η αληθής έννοια του εδαφίου 3 της παρ. 1 του ν. 2328/1995 έχει ως εξής: Εφόσον µέτοχος είναι άλλη ελληνική ανώνυµη εταιρεία και οι µετοχές αυτής της εταιρείας πρέπει να είναι ονοµαστικές και ούτω καθεξής µέχρι φυσικού προσώπου». Το Π.. 82/1996, που εκδόθηκε σε εκτέλεση της παρ. 3 του άρθρου 15 του ανωτέρω νόµου, ορίζει: Αρθρο 1: «1. Ελληνικές ανώνυµες εταιρείες που υετέχουν, είτε οι ίδιες είτε ως µέλη κοινοπραξιών στις διαδικασίες ανάληψης έρνων ή προυηθειών, συµπεριλαµβανοµένης και της προσφοράς υπηρεσιών, και ευπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν.2328/95 (ΦΕΚ Α' 159), όπως αυτό ισχύει, υπογρεούνται κατά την υποβολή της προσφοράς για τη συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς ανάληψης έργων ή προµηθειών να έγουν ονοµαστικοποιήσει τις υετογές τους µέχρι φυσικού προσώπου σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο παρόν διάταγµα. 2. Η υποχρέωση νια την ανωτέρω ονοµαστικοποίηση των µετοχών εταιρείας που εµπίπτει στις διατάξεις της παρ. 1 του Ν.2328/95 θεωρείται ότι εκπληρώθηκε εφόσον 5

6 η εταιρεία, κατά την υποβολή της προσφοράς για τη συµµετοχή της στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών, εκτός των άλλων στοιχείων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις νόµων ή από την προκήρυξη του διαγωνισµού, υποβάλλει στον φορέα: α) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής, που εποπτεύει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920 την Εταιρεία, από το οποίο προκύπτει ότι οι µετοχές της, µε βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονοµαστικές. Προκειµένου περί Εταιρείας της οποίας οι µετοχές ήταν στο παρελθόν, βάσει του Καταστατικού, ανώνυµες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, ώστε το σύνολο των µετοχών της Εταιρείας να έχει µετατραπεί σε ονοµαστικές, µε την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της απόφασης της εποπτεύουσας αρχής για την έγκριση της τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας πρέπει επίσης να έχει προσκαλέσει τους µετόχους της, κατόχους ανωνύµων µετοχών οιασδήποτε κατηγορίας και µορφής (τίτλοι ανωνύµων µετοχών ή και ανώνυµα αποθετήρια έγγραφα) όπως προσέλθουν και καταθέσουν τις ανώνυµες µετοχές τους στην Εταιρεία, προκειµένου αυτή να καταρτιστεί το µετοχολόγιο και να τις αντικαταστήσει µε ονοµαστικές. Η πρόκληση πρέπει να αναφέρει επίσης και τις συνέπειες της µη συµµόρφωσης προς την ως άνω πρόσκληση, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 2. β) Αναλυτική κατάσταση υε τα στοιχεία των υετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιυες ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς. 3. Εφόσον από την κατάσταση των µετοχών της παραγράφου 2.β' προκύπτει ότι µέτοχοι της Εταιρείας είναι άλλες ανώνυµες εταιρείες, αυτές πρέπει να έχουν, βάσει του καταστατικού τους, ονοµαστικές µετοχές και να έχουν προσκοµίσει στην Εταιρεία βεβαίωση περί του ότι οι µέτοχοι τους είναι φυσικά πρόσωπα, προσωπικές εταιρείες, ΕΠΕ ή οποιασδήποτε άλλης µορφής νοµικά πρόσωπα πλην ανωνύµων εταιρειών. Αν µέτοχοι και αυτών των ανωνύµων εταιρειών είναι ανώνυµες εταιρείες, πρέπει και οι τελευταίες να έχουν ονοµαστικές µετοχές και να προσκοµίσουν αντίστοιχη βεβαίωση περί του ότι οι µέτοχοι τους είναι φυσικά πρόσωπα, προσωπικές εταιρείες, ΕΠΕ ή οποιασδήποτε άλλης µορφής νοµικά πρόσωπα πλην ανωνύµων εταιρειών. Αν µέτοχοι και των τελευταίων ανωνύµων εταιρειών είναι ανώνυµες εταιρείες, πρέπει και οι τελευταίες να προσκοµίσουν βεβαίωση περί του ότι οι µετοχές τους είναι ονοµαστικές και βεβαιώσεις για τους µετόχους τους, αντίστοιχα µε όσα ορίζονται παραπάνω, έως ότου προσδιορισθούν µέχρι φυσικού προσώπου ή προσωπικής εταιρείας, ΕΠΕ ή οποιασδήποτε άλλης µορφής νοµικού προσώπου πλην ανωνύµου 6

7 εταιρείας οι τελικοί µέτοχοι όλων των ανωνύµων εταιρειών. Για τη συµµόρφωση προς τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, η εταιρεία τηρεί επιπλέον ειδικό µετοχολόγιο για τους µετόχους της που είναι ανώνυµες εταιρείες. Στο ειδικό αυτό µετοχολόγιο η Εταιρεία καταχωρεί όλα τα στοιχεία που αφορούν τους µετόχους κάθε ανώνυµης εταιρείας που είναι µέτοχος της Εταιρείας κ.ο.κ, µέχρι φυσικού προσώπου, κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου. Οι ανώνυµες εταιρείες που είναι µέτοχοι της Εταιρείας αναλαµβάνουν γραπτώς έναντι της Εταιρείας την υποχρέωση να την ενηµερώνουν αµέσως για κάθε αλλαγή στο µετοχολόγιό τους ή στο µετοχολόγιο µετόχου τους που είναι ανώνυµη εταιρεία κ.ο.κ. Η Εταιρεία καταχωρεί αµέσως τα στοιχεία αυτά στο ειδικό της µετοχολόγιο, το οποίο τηρεί για τους µετόχους της που είναι ανώνυµες εταιρείες». Άρθρο 2: «3. Η Εταιρεία, προκειµένου να επιτρέψει στους µετόχους της να συµµετάσχουν στην Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ή να τους καταβάλει µέρισµα, ελέγχει τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 κατά το χρόνο ασκήσεως του δικαιώµατος, βάσει των στοιχείων του µετοχολογίου και του ειδικού µετοχολογίου της που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου Στην αναλυτική κατάσταση της παραγράφου 2 β' του άρθρου 1, θα γίνεται ειδική αναφορά, κατά κατηγορία, των τυχόν µετοχών που στερούνται των δικαιωµάτων παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση και των περιουσιακών δικαιωµάτων, σύµφωνα µε όσα εκτίθενται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2. Στην κατάσταση αυτή αναγράφεται επίσης ο αριθµός της πράξης θεώρησης από την αρµόδια.ο.υ. του προβλεπόµενου από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων βιβλίου µετόχων». σηµ.: Με το Ν.3310/2005 (Α'30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» καταργήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2328/1995, του άρθρου 14 του Ν. 2414/1996 και ορισµένες διατάξεις του ως άνω Π.., πλην όµως η ισχύς του νόµου αυτού ανεστάλη µε το άρθρο 21 του Ν.3345/2005 (Α' 138/ ) από την ψήφιση της νεότερης αυτής διάταξης στη Βουλή έως την , µε εξαίρεση τις διατάξεις του άρθρου 11 και της παρ. 29 του άρθρου 12 του Ν.3310/2005, οι οποίες δεν ενδιαφέρουν εν προκειµένω. Εποµένως, στους ως άνω διαγωνισµούς, που προκηρύχθηκαν την και διεξήχθησαν την και έχουν εφαρµογή οι ρυθµίσεις του Ν. 2328/1995 και του Π.. 82/1996 και όχι οι αντίστοιχες του Ν.3310/2005. Το Π.. 346/1998 (Α'230), µε το οποίο ενσωµατώθηκε η Οδηγία 92/50/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992 για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών στο εθνικό δίκαιο, στο άρθρο 24 ορίζει: «1. Κάθε παρέχων υπηρεσίες µπορεί να αποκλεισθεί από την διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών εάν: 7

8 α. βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. β. εκινήθη εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις Όταν η αναθέτουσα αρχή ζητεί από τον παρέχοντα υπηρεσίες να αποδείξει ότι δεν εµπίπτει σε καµία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α, β, γ, ε και στ της προηγούµενης παραγράφου 1 αποδέχεται ως επαρκή απόδειξη: -για τις περιπτώσεις τις αναφερόµενες στα στοιχεία α., β., και γ. απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισότιµο έγγραφο εκδιδόµενο από δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης και από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις... Εάν τα εν λόγω έγγραφα και πιστοποιητικά δεν εκδίδονται από την οικεία χώρα, είναι δυνατόν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή του αρµόδιου επαγγελµατικού φορέα της χώρας προέλευσής του». Ταυτόσηµες είναι και οι διατάξεις του άρθρου 6 του Π.. 394/1996 (Α'266), οι οποίες εφαρµόζονται συµπληρωµατικά στους ως άνω διαγωνισµούς, σύµφωνα µε το άρθρο 1 των προκηρύξεων. Β. Γίνεται παγίως δεκτό ότι η προκήρυξη του διαγωνισµού αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη, η οποία δεσµεύει τόσο τα διοικητικά όργανα, όσο και τους διαγωνιζόµενους. Οι προσφορές πρέπει να είναι σύµφωνες µε το περιεχόµενο του συνόλου των όρων της προκήρυξης. Εν όψει µάλιστα της αυστηρά τυπικής διαδικασίας των δηµόσιων διαγωνισµών, προσφορές οι οποίες δεν είναι σύµφωνες µε ουσιώδεις όρους της προκήρυξης αποκλείονται από το διαγωνισµό. Όροι που τάσσονται ρητά από την προκήρυξη επί ποινή αποκλεισµού της προσφοράς από την περαιτέρω αξιολόγηση θεωρούνται οπωσδήποτε ως ουσιώδεις. Γίνεται, επίσης, δεκτό ότι, αν κάποιος έλαβε µέρος στο διαγωνισµό υποβάλλοντας προσφορά, χωρίς να προβάλλει αντιρρήσεις ή να αµφισβητήσει κατ' άλλον τρόπο τη νοµιµότητα της προκήρυξης ή όρου της, δεν δικαιούται να την αµφισβητήσει µεταγενέστερα (βλ. Γνωµ. Ν.Σ.Κ. 803/1998, Ολοµ. και Σ.τ.Ε. 4231/2000, καθώς και την αναφερόµενη σε αυτές νοµολογία). 8

9 Γ. Στην προκειµένη περίπτωση, µε την υπ' αριθ / προκήρυξη το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού (ΕΟΤ) προκήρυξε διεθνή ανοικτό διαγωνισµό, µε κριτήριο την συµφερότερη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου στον οποίο θα ανατεθεί ο σχεδιασµός προγράµµατος Μέσων, η αγορά χώρου/χρόνου στα Μέσα και η αναπαραγωγή του δηµιουργικού υλικού που είναι απαραίτητο για την διαφηµιστική εκστρατεία του ΕΟΤ στα Μέσα εξωτερικού για ένα έτος. Η διαφηµιστική εκστρατεία του ΕΟΤ θα πραγµατοποιηθεί στις οµάδες χωρών που προσδιορίζονται στο άρθρο 5 της προκήρυξης και θα είναι συνολικού προϋπολογισµού µέχρι του ποσού των ευρώ πλέον φόρου προστιθεµένης αξίας και τυχόν νοµίµων κρατήσεων επί του ποσού αυτού. Στην προκήρυξη αυτή ορίζονται µεταξύ άλλων και τα εξής : «ΑΡΘΡΟ 1, ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο διαγωνισµός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διεξαχθεί στον τόπο και στον χρόνο που αναφέρονται πιο κάτω σύµφωνα: Α. Με τους όρους της παρούσας προκήρυξης Β. Με τις διατάξεις του Π. 346/98 (ΦΕΚ 230/Α/98) «Περί Προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τις ηµόσιες Συµβάσεις Υπηρεσιών προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συµβουλίου της » όπως τροποποιήθηκε µε το Π 18/2000 (ΦΕΚ 15/Α/ ) και Π 101 (ΦΕΚ95/Α/ ) και συµπληρωµατικά προς τις διατάξεις των Π 394/96 (ΦΕΚ266/Α/ ) και 261/97 (ΦΕΚ 186/Α/ )... Οι προσφορές θα κατατεθούν στον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού, Τσόχα 7 ΤΚ11521 Αθήνα, στην ιεύθυνση ιοικητικού, στον 1 όροφο - ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν γραπτώς, απευθείας ή ταχυδροµικά, και να κατατεθούν το αργότερο µέχρι Πέµπτη 8 Σεπτεµβρίου 2004 και ώρα 14:00... Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και την ώρα που ορίζεται στην προκήρυξη (σηµ : , ώρα 10:00). Προσφορές που υπεβλήθησαν µετά το πέρας της ηµεροµηνίας κατάθεσης αποκλείονται του διαγωνισµού, ΕΝ αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται από την Επιτροπή στην υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσµες. ικαιολογητικά που προσκοµίζονται στην επιτροπή από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών- σε αυτά περιλαµβάνονται και όσα δεν περιέχονται µέσα στον φάκελο των δικαιολογητικών-θεωρούνται ως 9

10 εκπρόθεσµα υποβληθέντα και δεν γίνονται δεκτά επί ποινή αποκλεισµού της σχετικής προσφοράς από την περαιτέρω διαδικασία διαγωνισµού. Η αποσφράγιση γίνεται µα την παρακάτω διαδικασία: Α. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος µε τα «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», µονογράφονται δε και σφραγίζονται από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. Εφόσον στο φάκελο αυτόν δεν περιέχονται όλα τα προβλεπόµενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά, ο υποβάλλων την προσφορά αποκλείεται µε πρακτικό της Επιτροπής της περαιτέρω διαδικασίας του διαγωνισµού και η επιτροπή δεν αποσφραγίζει το φάκελο της οικονοµικής του προσφοράς, αλλά τον διαβιβάζει µαζί µε τα δικαιολογητικά, στην /νση ιοικητικού του ΕΟΤ προς επιστροφή του στον ενδιαφερόµενο... ΑΡΘΡΟ 2, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος: 1. Φυσικά πρόσωπα Νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις τους Κοινοπραξίες ή συµπράξεις παρεχόντων υπηρεσίες... Επίσης οι Ελληνικές ανώνυµες εταιρείες που θα συµµετάσχουν στον διαγωνισµό θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 15 του Ν 2328/95 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 του Ν. 2414/96 (ΦΕΚ 135/Α) καθώς και των διατάξεων του Π 82/1996 νια την ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους µέχρι φυσικού προσώπου, όπως ισχύουν, προκειµένου να είναι παραδεκτή η συµµετοχή τους στην διαδικασία ανάληψης έργου του ηµοσίου ή Νοµικών Προσώπων του ευρύτερου ηµόσιου Τοµέα... ΑΡΘΡΟ 3, ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. ΣΤΟ σφραγισµένο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται: Η λέξη προσφορά... 2.Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία ως εξής: 8. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα κατά περίπτωση ζητούµενα δικαιολογητικά της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού... Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: ικαιολογητικά κατά περίπτωση συµµετέχοντος Έλληνες Πολίτες Εγγύηση συµµετοχής Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά 10

11 Εγγύηση συµµετοχής Πιστοποιητικό αρµόδιας ικαστικής ή ιοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να ποοκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία Προκειµένου νια Ελληνικές εταιρείες: α) πιστοποιητικό της αρµόδιας Αρχής που εποπτεύει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, την εταιρεία, από το οποίο προκύπτει ότι οι µετοχές της µε βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονοµαστικές β) αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της Εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της Εταιρείας, το πολύ τρεις εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς. Στην κατάσταση αυτή θα αναγράφονται τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Π. 82/1996 και ο αριθµός της πράξης θεώρησης από την αρµόδια.ο.υ του βιβλίου µετόχων. ιευκρινίζεται ότι αν το ηµεδαπό νοµικό πρόσωπο συµµετέχει στον διαγωνισµό και το ύψος της οικονοµικής προσφοράς του είναι µικρότερη του ποσού των ΕΥΡΩ, δεν υπόκειται στις υποχρεώσεις της παρούσας παραγράφου για τις µετοχές. Για το σκοπό αυτό υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι η οικονοµική του προσφορά είναι µικρότερη του ποσού των ΕΥΡΩ. Η δήλωση πρέπει να είναι θεωρηµένη από αστυνοµική ή άλλη αρµόδια αρχή για το γνήσιο της υπογραφής και υποβάλλεται µε το φάκελο των δικαιολογητικών Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω δικαιολογητικά ή δεν καλύπτουν τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντος που γίνεται ενώπιον ικαστικής ή ιοικητικής Αρχής ή Συµβολαιογράφου. Σηµειώνεται α)... β)ότι όλα τα προαναφερόµενα δικαιολογητικά τοποθετούνται στον κυρίως φάκελο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς. ικαιολογητικά που δεν περιλαµβάνονται στον κυρίως φάκελο ή που υποβάλλονται µετά το πέρας του χρόνου υποβολής των προσφορών, δεν γίνονται δεκτά. Έλλειψη έστω και ενός των προαναφερόµενων δικαιολογητικών συνεπάγεται τον αποκλεισµό του συµµετέχοντος και τη µη αξιολόγηση της πρότασης. Στην περίπτωση αυτή δεν αποσφραγίζονται οι φάκελοι της τεχνικής ως και της οικονοµικής 11

12 προσφοράς, οι οποίοι επιστρέφονται στον υποβάλλοντα µαζί µε την εγγυητική επιστολή συµµετοχής. Η επιτροπή του διαγωνισµού όπως επίσης και η υπηρεσία διατηρούν το δικαίωµα να ζητήσουν, πέραν των ως άνω, συµπληρωµατικά δικαιολογητικά καθώς και σχετικές διευκρινίσεις».. Επίσης, µε την υπ' αριθ / προκήρυξη ο ΕΟΤ προκήρυξε διεθνή ανοικτό διαγωνισµό, µε κριτήριο τη πιο συµφέρουσα προσφορά, για την επιλογή αναδόχου στον οποίο θα ανατεθεί ο σχεδιασµός προγράµµατος Μέσων, η αγορά χώρου/χρόνου στα Μέσα και η αναπαραγωγή του δηµιουργικού υλικού που είναι απαραίτητο για τη διαφηµιστική εκστρατεία του ΕΟΤ στα Μέσα εσωτερικού για ένα έτος. Η διαφηµιστική εκστρατεία του ΕΟΤ στο εσωτερικό θα πραγµατοποιηθεί στις χρονικές περιόδους και µε στόχους που προσδιορίζονται στο άρθρο 5 της προκήρυξης και θα είναι συνολικού προϋπολογισµού µέχρι του ποσού των ευρώ πλέον φόρου προστιθέµενης αξίας και τυχόν νόµιµων κρατήσεων επί του ποσού αυτού. Στην προκήρυξη αυτή περιλαµβάνονται οι ίδιοι ακριβώς όροι µε τους ανωτέρω αναφερόµενους στην υπ' αριθ / όµοια, µε τη διαφορά ότι ως ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού ορίστηκε η και ότι στις υποχρεώσεις της παραγράφου υπόκεινται όλα τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ανεξαρτήτως ύψους προσφοράς. III. Από τις ανωτέρω διατάξεις του νόµου και τους όρους των προκηρύξεων προκύπτουν τα ακόλουθα: 1. Η ονοµαστικοποίηση των µετοχών ελληνικής ανώνυµης εταιρείας αποτελεί προϋπόθεση του παραδεκτού της συµµετοχής της σε δηµόσιο διαγωνισµό για την ανάθεση έργου, προµήθειας ή προσφοράς υπηρεσιών (ΣτΕ 15/2000 ΕΑ). Η συνδροµή της προϋπόθεσης αυτής αποδεικνύεται µε την υποβολή µε την προσφορά α) πιστοποιητικού της αρµόδιας αρχής που εποπτεύει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, τη συµµετέχουσα στο διαγωνισµό εταιρεία, ότι οι µετοχές της µε βάση το ισχύον καταστατικό της είναι ονοµαστικές και β) αναλυτικής κατάστασης µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας, στην οποία αναγράφεται και ο αριθµός της πράξης θεώρησης του βιβλίου αυτού από την.ο.υ. Σε περίπτωση που µέτοχος της συµµετέχουσας είναι άλλη ελληνική ανώνυµη εταιρεία, τότε πρέπει και οι µετοχές αυτής να είναι ονοµαστικές και να προσκοµίζονται τα δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών της, και ούτω καθεξής, µέχρι φυσικού προσώπου. Περαιτέρω, εφόσον ο νόµος αρκείται στην 12

13 υποβολή αναλυτικής κατάστασης που συντάσσεται σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο µετόχων, γίνεται δεκτό ότι η υποβολή ακριβούς αποσπάσµατος του ίδιου του βιβλίου µετόχων πληροί τις απαιτήσεις του νόµου για την υποβολή αναλυτικής κατάστασης µετόχων. 2. Οι συµµετέχοντες σε δηµόσιους διαγωνισµούς για την ανάθεση προσφοράς υπηρεσιών, προκειµένου να γίνουν δεκτοί, πρέπει να πληρούν ορισµένες προϋποθέσεις προσωπικής και επαγγελµατικής καταλληλότητας που τίθενται κατ' αρχήν µε την Οδηγία 92/50/ΕΟΚ, η οποία ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο µε το Π.. 346/1998. Προς τούτο οι αναθέτουσες αρχές δικαιούνται να ζητούν πιστοποιητικά από τα οποία προκύπτει ότι ο συµµετέχων δεν βρίσκεται σε κάποια από τις νοµικές καταστάσεις που αφαιρούν ή περιορίζουν την ικανότητά του να διαχειρίζεται την περιουσία του (πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, αναγκαστική εκκαθάριση, πτωχευτικό συµβιβασµό), καθώς επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του τέτοια διαδικασία. Ένα από τα πιστοποιητικά αυτά, απαιτούµενο από τις ως άνω προκηρύξεις επί ποινή αποκλεισµού, είναι και το πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι οι συµµετέχοντες δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης. Περαιτέρω, παρέχεται από το νόµο, αλλά και τους όρους των ως άνω προκηρύξεων, η δυνατότητα αντικατάστασης των πιστοποιητικών αυτών µε υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντος ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου, στις περιπτώσεις που αυτά δεν εκδίδονται στη χώρα προέλευσης. Η υπεύθυνη αυτή δήλωση πρέπει κατ' αρχήν να βεβαιώνει την αδυναµία εκδόσεως του πιστοποιητικού και ταυτόχρονα ότι ο δηλών δεν βρίσκεται στη συγκεκριµένη νοµική κατάσταση (βλ. επίσης Γνωµ. Ν.Σ.Κ. 380/2005 επί συναφών θεµάτων διαγωνισµών ανάθεσης δηµοσίων έργων). 3. ικαιολογητικά που κατά το νόµο και την προκήρυξη υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισµού µε το φάκελο της προσφοράς δεν γίνονται δεκτά µετά την κήρυξη περαιωµένης της διαδικασίας παραλαβής των προσφορών. Η έλλειψη έστω και ενός από αυτά έχει ως συνέπεια τον αποκλεισµό της προσφοράς που παρουσιάζει την έλλειψη από την περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία, κατά δεσµία αρµοδιότητας της Επιτροπής ιαγωνισµού (ΣτΕ 743/2000). Περαιτέρω, η Επιτροπή ιαγωνισµού έχει δικαίωµα να ζητήσει συµπληρωµατικά δικαιολογητικά, δηλαδή δικαιολογητικά που δεν περιλαµβάνονται στην προκήρυξη, καθώς και διευκρινίσεις, προκειµένου οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό να συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν το περιεχόµενο εµπροθέσµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, χωρίς, όµως, να υποβάλλουν νέα, κρίσιµα κατά την προκήρυξη, στοιχεία (ΣτΕ 436/2002, 119/1996 Ε.Α.). 13

14 4. Σύµφωνα µε τις ανωτέρω προκηρύξεις το πιστοποιητικό περί µη ενάρξεως της διαδικασίας θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση της παρ και η αναλυτική κατάσταση µετόχων της παρ β πρέπει να υποβάλλονται µε το σφραγισµένο φάκελο της προσφοράς επί ποινή αποκλεισµού αυτής από την περαιτέρω αξιολόγηση. Σε περίπτωση δε υποβολής υπεύθυνης δήλωσης του συµµετέχοντος σε αντικατάσταση του πιστοποιητικού, η δήλωση αυτή πρέπει να υποβληθεί µε το σφραγισµένο φάκελο της προσφοράς και να βεβαιώνει αφενός µεν την αδυναµία εκδόσεως του πιστοποιητικού, αφετέρου δε ότι ο συµµετέχων δεν βρίσκεται στην ανωτέρω νοµική κατάσταση. Η υποβολή µε το φάκελο της προσφοράς βεβαίωσης της αρµόδιας δικαστικής αρχής ότι δεν εκδίδεται το πιστοποιητικό της παρ , χωρίς να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ίδιου περί µη ενάρξεως της διαδικασίας θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση, δεν αντικαθιστά το µη υποβληθέν πιστοποιητικό. Η Επιτροπή ιαγωνισµού δεν επιτρέπεται να δεχτεί µετά την αποσφράγιση των προσφορών την υποβολή της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης και οφείλει να αποκλείσει την προσφορά από την περαιτέρω αξιολόγηση. Οµοίως, οφείλει να αποκλείσει την προσφορά συµµετέχουσας στο διαγωνισµό ελληνικής ανώνυµης εταιρείας, η οποία δεν προσκόµισε την αναλυτική κατάσταση µετόχων της παρ β ισχυριζόµενη ότι από το καταστατικό της προκύπτει ότι έχει ένα µόνο µέτοχο, φυσικό πρόσωπο, πολλώ µάλλον όταν η βασιµότητα του ισχυρισµού αυτού δεν διαπιστώνεται από την Επιτροπή ιαγωνισµού. 5. Τέλος, εφόσον η Επιτροπή ιαγωνισµού έχει ευχέρεια να ζητήσει συµπληρωµατικά έγγραφα προς συµπλήρωση ή διευκρίνιση δικαιολογητικού που έχει προσκοµισθεί, στην περίπτωση κατά την οποία από τα προσκοµισθέντα αποδεικτικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών συµµετέχουσας στο διαγωνισµό ελληνικής ανώνυµης εταιρείας προκύπτει ότι ένας από τους µετόχους της είναι ανώνυµη εταιρεία, µπορεί να ζητήσει συµπληρωµατικά στοιχεία για να διαπιστώσει τη βασιµότητα του ισχυρισµού της ότι πρόκειται περί αλλοδαπής ανώνυµης εταιρείας, η οποία δεν έχει υποχρέωση ονοµαστικοποίησης των µετοχών της. Εάν, όµως, από τα συµπληρωµατικά αυτά στοιχεία προκύψει πως η εταιρεία αυτή είναι ελληνική, η Επιτροπή δεν επιτρέπεται να δεχτεί τα δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών της, δοθέντος ότι αυτά έπρεπε να είχαν υποβληθεί µε το φάκελο της προσφοράς, η οποία πρέπει για το λόγο αυτό να αποκλεισθεί από την περαιτέρω αξιολόγηση. IV. Από τα τεθέντα υπόψη του Τµήµατος πρακτικά συνεδριάσεως των Επιτροπών των ως άνω δυο διαγωνισµών συνάγονται τα ακόλουθα κρίσιµα στοιχεία σε σχέση µε τα τεθέντα ερωτήµατα: 14

15 1. Κατά την ηµέρα διεξαγωγής του πρώτου διαγωνισµού, η Επιτροπή ιαγωνισµού συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση και προέβη σε αποσφράγιση των πέντε (5) προσφορών που είχαν υποβληθεί, άνοιγµα των φακέλων των δικαιολογητικών και καταγραφή των περιεχοµένων σε αυτές δικαιολογητικών. Από τις εργασίες αυτές της Επιτροπής διαπιστώθηκε (βλ. πρακτικό 1/ ) ότι η ένωση εταιριών ΑSHLEY & HOLMES - ΚΑRAMELLA- PUBLICITAS HELLAS είχε καταθέσει, αντί για την αναλυτική κατάσταση των µετόχων, απόσπασµα του βιβλίου µετόχων θεωρηµένο από την αρµόδια.ο.υ. και επικυρωµένο από δικηγόρο. 2. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών και τον έλεγχο των δικαιολογητικών του δεύτερου διαγωνισµού, η Επιτροπή ιαγωνισµού διαπίστωσε (πρακτικό 1/ ) ότι έξι από τους δέκα συµµετέχοντες στο διαγωνισµό είχαν ελλείψεις στα δικαιολογητικά τους. Ειδικότερα: α) Η ΜΑSS ιαφηµίσεις Α.Ε. προσκόµισε αντί αναλυτικής κατάστασης µετόχων απόσπασµα από το βιβλίο µετόχων µε την πράξη θεώρησης του βιβλίου από την αρµόδια.ο.υ., στο οποίο αναφέρονται οι µέτοχοι της εταιρείας και ο αριθµός των µετοχών κάθε µετόχου. Από το δικαιολογητικό αυτό προκύπτει ότι ένας από τους µετόχους της είναι η εταιρεία simon, για την οποία δεν προσκόµισε δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών της, αιτιολογεί δε την παράλειψη αυτή προβάλλοντας ότι πρόκειται για αλλοδαπή εταιρεία. β) Οµοίως, η ένωση των εταιρειών ASHLEY & HOLMES-KARAMELLA προσκόµισε απόσπασµα του βιβλίου µετόχων της αντί αναλυτικής κατάστασης, το οποίο φέρει την πράξη θεώρησης από τη.ο.υ. και στο οποίο αναφέρονται οι µέτοχοι της κάθε εταιρείας και ο αριθµός των µετοχών κάθε µετόχου, που είναι φυσικά πρόσωπα. γ) Η εταιρεία Ευρωπαϊκός ιαφηµιστικός Οργανισµός Α.Ε. ιαφηµίσεων Προβολής και Εκδόσεων δεν προσκόµισε αναλυτική κατάσταση µετόχων, ούτε άλλο ισοδύναµο ή µη έγγραφο. Η δε παριστάµενη κατά την διαδικασία εκπρόσωπός της ισχυρίστηκε ότι αυτό δεν απαιτείται διότι από το υποβληθέν καταστατικό της εταιρείας προκύπτει ότι έχει ένα µόνο µέτοχο, φυσικό πρόσωπο, πράγµα το οποίο όµως δεν διαπιστώθηκε από την Επιτροπή. δ) Τέλος, οι Εταιρείες GEO YOUNG & RUBICAM, DOT & DASH COMMUNICATION ΑΕ ιαφηµίσεις Α.Ε. και SΡΟΤ ΤΗΟΜSΟΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε. δεν προσκόµισαν πιστοποιητικό περί µη ενάρξεως διαδικασίας θέσεως αυτών σε αναγκαστική διαχείριση, σύµφωνα µε την παρ της προκήρυξης, ούτε υπεύθυνη δήλωση της παρ. 8.3 σε αντικατάσταση αυτού, αλλά προσκόµισαν πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών, τµήµατος ασφαλιστικών 15

16 µέτρων, σύµφωνα µε το οποίο δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, διότι δεν τηρούνται αντίστοιχα βιβλία. V. Κατόπιν των ανωτέρω και µε βάση τις παραπάνω παραδοχές, σύµφωνα µε την οµόφωνη γνώµη του Τµήµατος, στο πρώτο σκέλος του ερωτήµατος αρµόζει καταφατική απάντηση και στο δεύτερο και στο τρίτο σκέλος αρνητική. Ειδικότερα: α) Το ακριβές απόσπασµα του βιβλίου µετόχων συµµετέχουσας στο διαγωνισµό ελληνικής ανώνυµης εταιρείας, από το οποίο προκύπτουν όλα τα απαιτούµενα κατά το νόµο και την προκήρυξη στοιχεία και, σε συνδυασµό µε το προσκοµισθέν πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής που κατά τον Κ.Ν. 2190/1920 εποπτεύει την εταιρεία περί του ότι οι µετοχές της µε βάση το ισχύον καταστατικό είναι ονοµαστικές, αποδεικνύεται η ονοµαστικοποίηση των µετοχών της µέχρι φυσικού προσώπου, πληροί τις απαιτήσεις του νόµου περί υποβολής αναλυτικής κατάστασης µετόχων και, εφόσον υποβάλλεται µε τον σφραγισµένο φάκελο της προσφοράς, πρέπει να γίνει δεκτό. β) Η βεβαίωση της αρµόδιας δικαστικής αρχής ότι δεν εκδίδεται το απαιτούµενο κατά το νόµο και την προκήρυξη πιστοποιητικό περί του ότι ο συµµετέχων δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, εάν δεν συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ίδιου περί του ότι δεν τελεί υπό τη διαδικασία αυτή, δεν αντικαθιστά το πιστοποιητικό αυτό και εποµένως συντρέχει λόγος αποκλεισµού από την περαιτέρω αξιολόγηση των προσφορών που παρουσιάζουν την έλλειψη αυτή. Η Επιτροπή ιαγωνισµού δεν επιτρέπεται να δεχθεί µετά το πέρας της προθεσµίας υποβολής των προσφορών και την αποσφράγιση αυτών την ως άνω δήλωση, δοθέντος ότι πρόκειται περί δικαιολογητικού το οποίο κατά την προκήρυξη έπρεπε, επί ποινή αποκλεισµού, να βρίσκεται µέσα στο φάκελο της προσφοράς. γ) Οµοίως, στην περίπτωση κατά την οποία συµµετέχουσα ελληνική ανώνυµη εταιρεία παρέλειψε να υποβάλλει αναλυτική κατάσταση µετόχων, την οποία είχε υποχρέωση να προσκοµίσει µε το φάκελο της προσφοράς επί ποινή αποκλεισµού, ισχυριζόµενη ότι από το καταστατικό της προκύπτει πως κάτοχος των µετοχών της είναι ένα µόνο φυσικό πρόσωπο, η Επιτροπή ιαγωνισµού, η οποία, µάλιστα, δεν διαπίστωσε το βάσιµο του ισχυρισµού αυτού, έχει δεσµία αρµοδιότητα να αποκλείσει την προσφορά αυτή. Αντιθέτως, στην περίπτωση κατά την οποία από τα αποδεικτικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών ανώνυµης εταιρείας που έχουν υποβληθεί προκύπτει ότι ένας από τους µετόχους της είναι ανώνυµη εταιρεία, η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει συµπληρωµατικά στοιχεία για να διαπιστώσει τη βασιµότητα του ισχυρισµού ότι πρόκειται περί αλλοδαπής ανώνυµης εταιρείας, η οποία δεν έχει 16

17 υποχρέωση ονοµαστικοποίησης των µετοχών της. Εάν, όµως, από τα συµπληρωµατικά αυτά στοιχεία προκύψει πως η εταιρεία αυτή είναι ελληνική, η Επιτροπή δεν επιτρέπεται να δεχτεί τα δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών της, δοθέντος ότι αυτά έπρεπε να είχαν υποβληθεί µε το φάκελο της προσφοράς, η οποία πρέπει για το λόγο αυτό να αποκλεισθεί από την περαιτέρω αξιολόγηση. Θεωρήθηκε Ο Προεδρεύων Κωνσταντίνος Βολτής Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ. Η Εισηγήτρια Αικατερίνη Γρηγορίου Πάρεδρος Ν.Σ.Κ. 17

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α' 66) : Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ : Κάθε ενδιαφερόµενο : ιευκρινίσεις- ιορθώσεις επί των τευχών της ανοικτής διαδικασίας για την «Προµήθεια Υπηρεσιών για την εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΚΕΝΑΚΑΠ. A.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων 84, 422 00

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη:

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πλατεία Βιζυηνού 1 ΤΑΧ.ΚΩ ΙΚΑΣ: 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΛΗΡ.: Μ. Γκιουλέ ΤΗΛ.: 25313-52436 FAX : 2531 Email : m.gkioule@komotini.gr Κοµοτηνή, 17/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Μ.Αρβανιτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γ.Ν. ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικό ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 52148/15-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 11-10-2012 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου:

«Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Προβολή του έργου των δράσεων της ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες

Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες Ημερομηνία δημοσίευσης: 20.10.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 07.12.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.11.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Γεωγραφική περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :70592 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 399/2013 Από το Πρακτικό της 43ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων με πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001871247 2014-02-14

14PROC001871247 2014-02-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ν.Π...«ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ» Κηφισιά :12-02-2014 Αρ. Πρωτ.:167 Αριθ. Μελέτης: 6/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΝΤΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ Ι. ΖΗΡΙΝΗΣ 14PROC001871247

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜ-Θ/ΠΑΘ/ΤΥ/56607/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜ-Θ/ΠΑΘ/ΤΥ/56607/2015 Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης Περιοχή Ανατολικής Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 63-Πριάμου, 544 53, Θες/νίκη Αρ./Ημερ.: 10/09/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜ-Θ/ΠΑΘ/ΤΥ/56607/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov.

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10) Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 25/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 25/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 25/2013 Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ»

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» Μαρούσι, 29-8-2013 ΑΠ.: 700/7 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Αποδοχή του Δικαιολογητικού Συμμετοχής της Εταιρείας με την επωνυμία «MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. Ζαχάρωφ 1 - Αμπελόκηποι 115 21 - ΑΘΗΝΑ Αρ. Πρωτ: 2785/Φ77 Προς

Διαβάστε περισσότερα

προµήθεια ενός (1) αυτοκινούµενου αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας

προµήθεια ενός (1) αυτοκινούµενου αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 45/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 29-2-2012 ΘΕΜΑ 9 ο έκτακτο : Εκδίκαση ένστασης κατά του πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάρος, 09/10/2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμός Προκήρυξης: 63/2009 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Παροικία ΠΑΡΟΣ Τ.Κ. 844 00 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2 / 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2 / 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2 / 2014 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 14/3/2013 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42, Αριθμ. Πρωτ.: 78 Ταχ. Κώδικας : 30100, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΩΗΒ-99Ψ 14181/29-7-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΩΗΒ-99Ψ 14181/29-7-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 14181/29-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ: 490 Από το πρακτικό 26 ης /2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της εισήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

- 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υ.Π.Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Στ. Νιάρχου Τ.Κ. 45500- ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ε-MAIL : promithies@uhi.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 37/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 37/2012 - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ'

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ27ΟΚΟΗ-ΛΡ9 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Η Πρόεδρος, λαµβάνοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΕ27ΟΚΟΗ-ΛΡ9 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Η Πρόεδρος, λαµβάνοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Νέα Ιωνία 19/3/13 Ν.Π... Αρ. Πρωτ. 09 Αγίου Γεωργίου 40 Τ.Κ. 142 34 Νέα Ιωνία Αττικής Τηλ.: 213 2000 406 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 18-9-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 58Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΔΑ: 78ΒΩΟΞ5Ψ-ΚΟ5 ΑΔΑΜ: 15PROC002876533 Αρ. πρωτ :

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Β) Την.Π1-4707/13-1-2011 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμογής του Ε.Π.Π.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Β) Την.Π1-4707/13-1-2011 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμογής του Ε.Π.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σπάτα 13/6 /2012 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ. Πρωτ. 18754 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βας. Παύλου 108 & Φλέμινγκ Τ.Κ. : 19004-Σπάτα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 7 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 19/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 19/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - 1 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 19/2014 Eπαναληπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 230/2013 ΘΕΜΑ. Ανάκληση της υπ αριθ. 27/2013 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189 ΑΆ/2007) για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή αυτών.

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189 ΑΆ/2007) για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή αυτών. Αθήνα 4-9-2007 Αριθµ. Πρωτ.: Κ2-13288 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ Α.Ε. & ΠΙΣΤΕΩΣ ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. ιεύθυνση: Λ. ηµοκρατίας 306 Πληροφορίες: κ. Τάτσιλη Σόνια Τηλέφωνο:25510-64296 Fax:25510-64214 e-mail : st@0921.syzefxis.gov.gr 06/03/2014 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 4976 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ :22426 ΗΜ/ΝΙΑ: 11-07-2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002392668 2014-11-10

14PROC002392668 2014-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος» Αρ. Πρωτ.: 13916 Ημ/νία: 7-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ Πληροφορίες: Ευστρατίου Άννα Τηλ: 2634350040 Fax: 2634051228 ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: W08/042010

Κωδικός Πρόσκλησης: W08/042010 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΩΣ 4 BAR ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

info@developathens.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

info@developathens.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ξενοφώντος 7, Αθήνα 10557 Πληροφορίες: Αλέξης Γαληνός Τηλ: 210 3253123 Φαξ: 210 3216653 E

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 (για το διάστημα από 30/9/2013 έως 30/9/2014.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 14/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 14/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ (Σ.Π.Α.Υ.) Λ.Καρέα 12, 162 33 Βύρωνας ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210-9945594, 210-7650413 Φαξ : 210-9922481, 210-7650414 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 Ταχ. 32009 Σχηματάρι Διεύθυνση: Πληροφορίες : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΑΙΡΗ ΚΑΝΑΒΑΚΗ Τηλ. : 2262 3 51143 Τελεφαχ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος, 16-2-2015 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος, 16-2-2015 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος, 16-2-2015 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος Τηλέφωνο: 2132030600 Αριθ. Fax: 2132030630 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-05-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-05-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-05-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 268 ΘΕΜΑ: Εξέταση ενστάσεων που αφορά το έργο «Βιοκλιματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 4 / 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 4 / 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 4 / 2014 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (Η/Μ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αρ.Πρ. :ΔΙΠΣΑΠ/Φ310/45 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών O.A.E.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 10-3-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 9Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015»

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» προϋπολογισμού 73.800,00 (με Φ.Π.Α. 23%) Τρίκαλα, 11 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ.: 6040/210518 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΑΡ. ΠΡΩΤ :5244 05/04 /2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706808 2015-04-15

15PROC002706808 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 15/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:4223 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αλίαρτος, 27-02-2015 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:45 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Tαχ. /νση: Λεωφόρος Αθηνών Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3.1.2.γ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002632744 2015-03-12

15PROC002632744 2015-03-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 10.3.2015 Αριθ.Πρωτ.: 899 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.06.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 03.08.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.07.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Irakleio Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα