ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 17179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας της αρμοδιότητας καθορισμού των ωρών προσέλευ σης και αποχώρησης του προσωπικού των Υπη ρεσιών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας... 1 Καθορισμός ωραρίου εργασίας του προσωπικού της Υ.Ε.Ε.Α.Δ Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο /2772/434/Β0014/ ΠΟΛ 1065/ σχετικά με τον τρόπο υπολο γισμού και απόδοσης ΦΠΑ από τους εκμεταλ λευτές σκαφών στη λίμνη Ιωαννίνων... 3 Παροχή νέας προθεσμίας εκκαθάρισης του Εθνικού Ιδρύ ματος Υποδοχής και Αποκατάστασης Αποδήμων και Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων (Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.) Χορήγηση άδειας κτιριακού εκσυγχρονισμού της JOHNSON & JOHNSON HELLAS AEΒΕ για το ερ γοστάσιό της παραγωγής ειδών ατομικής υγιει νής βρεφών και προϊόντων για χρήση σε νοσο κομεία και καλλυντικών, που εδρεύει στο Δήμο Μάνδρας του Νομού Αττικής... 5 Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ αριθμ / (ΦΕΚ 157/Β/2006) κοινής υπουρ γικής απόφασης «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν.(ΕΟΚ)2092/91 του Συμβουλίου «περί του βιολογικού τρόπου πα ραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής» ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει... 6 Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου από το ΝΠΔΔ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου «Ο ΕΥΟΔΟΣ», με δέκα (10) άτομα διαφόρων ειδι κοτήτων για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους... 7 Κατανομές συμβάσεων μίσθωσης έργου για τη λειτουρ γία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)... 8 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πέραν του κα νονικού ωραρίου εργασίας κατά τις Κυριακές εξαιρέσιμες ημέρες, κατά τις απογευματινές και νυκτερινές ώρες των εργάσιμων ημερών για πέ ντε (5) υπαλλήλους εποπτών Δημόσιας Υγείας και για την προϊσταμένη κλάδου ΠΕ Δ/κού της Δ/νσης Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της Ν.Α. Κεφ/νίας και Ιθάκης... 9 Συμπλήρωση της υπ αριθμ. ΕΤΠΘ 178/3/ απόφασης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Μεταβίβαση στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας της αρμοδιότητας καθορισμού των ωρών προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1157/1981 «Περί κυρώσεως της από πράξεως Νομοθε τικού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας, «περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδας εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συνα φών θεμάτων» και τροποποιήσεως διατάξεων ταύτης» (ΦΕΚ 126/Α ). 2. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 23 του ν. 1735/1987 (ΦΕΚ 95/ Α ) «Προσλήψεις στο δημό σιο τομέα, Κοινωνικός Ελεγχος κ.λ.π.». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α ) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικό τητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις», με το οποίο προστέθηκε άρθρο 29α στο ν. 1518/1985 (ΦΕΚ 137/Α ), όπως τελικά αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 39/Α ). 4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3200/ 2003 (ΦΕΚ 281/A ) Τροποποιήσεις του ν. 1388/1983 «Ιδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης», Ιδρυ ση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις». 5. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ.1692/2006 (ΦΕΚ 769/B / ) απόφασης του Υπουργού Εσωτε ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθιέ ρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλ λήλων των Δημοσίων Υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.». 6. Το υπ αριθμ /02/2007/ έγγραφο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας με το οποίο ζητείται η κατ εξαίρεση παροχή εξουσιοδότησης στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας για πάγια ρύθμιση των ωρών προ σέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού του Υπουρ

2 17180 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γείου Εμπορικής Ναυτιλίας, χωρίς να θίγεται το ωράριο εξυπηρέτησης του κοινού, όπως αυτό καθορίστηκε με την ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ.1692/2006 (ΦΕΚ 769/B / ) από φαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Μεταβιβάζουμε στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας την αρμοδιότητα να καθορίζει με απόφασή του τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 2. Το ανωτέρω προσωπικό θα απασχολείται μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις για το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων των Δημοσίων Υπηρεσιών. Αθήνα, 20 Ιουνίου 2007 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ /100/0001Α (2) Καθορισμός ωραρίου εργασίας του προσωπικού της Υ.Ε.Ε.Α.Δ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τις διατάξεις: α) της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 2648/1998 (ΦΕΚ 238/Α ), β) της παρ. 8 του άρθρου 1 της από Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρα τίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1157/ 1981 (ΦΕΚ 126/Α ), καθώς και της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ιδίου ως άνω νόμου, γ) του άρθρου 23 του ν. 1735/1987 (ΦΕΚ 195/Α ), δ) του άρθρου 73 του π.δ. 284/1988 (ΦΕΚ 128/Α ), ε) του άρθρου 16 του ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57/Α ). 2. Την υπ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/24486/ απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1782/Β/ ), «περί μεταβί βασης στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών της αρμοδιότητας καθορισμού μειωμένου ωραρίου εργασί ας με εναλλασσόμενες βάρδιες καθ όλο το 24ωρο, για το προσωπικό της Υπηρεσίας Εκτύπωσης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (Υ.Ε.Ε.Α.Δ.)» 3. Την υπ αριθμ /557/0001Α/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός εργασίας του προσωπικού της Υ.Ε.Α.Δ.Δ. σε βάρδιες και μειωμένου ωραρίου εργασίας αυτών» (ΦΕΚ 381/Β ). 4. Την υπ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/ οικ. 1692/ από φαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 769/Β ). 5. Την υπ αριθμ /1894/0001Α/ (ΦΕΚ 1439/Β ) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικο νομικών, με την οποία καθορίστηκε το ωράριο εργασίας και οι ώρες εισόδου του κοινού στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, πλην των Υπηρε σιών που λειτουργούν σε βάρδιες (φυλακές) εργασίας. 6. Το υπ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/19019/ έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., με το οποίο διευκρινίζεται ότι η έναρξη της πρωινής βάρδιας του προσωπικού της Υ.Ε.Ε.Α.Δ. πρέπει να είναι ίδια καθ όλη τη διάρκεια του έτους, χωρίς τη δυνατότητα εφαρμογής ελαστικού ωραρίου εργασίας. 7. Το υπ αριθμ. 1433/0069/ έγγραφο της Υ.Ε.Ε.Α.Δ. με το οποίο προτείνεται η έκδοση απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ανακαθο ρισμού του ωραρίου εργασίας του προσωπικού σύμ φωνα με τις μεταβολές που επήλθαν με τις παραπάνω διατάξεις. 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Καθορίζουμε: α) μειωμένο ωράριο εργασίας για όλο το προσωπι κό της Υπηρεσίας Εκτύπωσης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (Υ.Ε.Ε.Α.Δ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, κατά μισή ώρα την ημέρα λιγότερο από αυτές που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 1 της από Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο και τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν.1157/1981, λόγω των υφιστάμενων ειδικών δυσμενών (ανθυγιεινών και επικίνδυνων) συνθηκών εργασίας αυτού, β) την 24ωρη λειτουργία της Υ.Ε.Ε.Α.Δ., που προβλέ πεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 39 του Ν.2684/1988, σε τρεις βάρδιες εργασίας του προσωπικού αυτής, (πρωινή, απογευματινή και νυχτερινή βάρδια), όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας (από Δευ τέρα έως και Παρασκευή), και γ) ως ώρα έναρξης εργασίας της πρωινής βάρδιας του προσωπικού της Υ.Ε.Ε.Α.Δ. την 7:00 π.μ. και για τις επόμε νες βάρδιες (απογευματινή και νυχτερινή βάρδια) την ώρα λήξης εργασίας του προσωπικού της αμέσως προηγούμε νης βάρδιας αντίστοιχα, όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά με αποφάσεις του Προϊσταμένου της Υ.Ε.Α.Δ.Δ. 2. Η κατανομή του προσωπικού της Υ.Ε.Ε.Α.Δ. σε κάθε βάρδια εργασίας, θα γίνεται με απόφαση του Προϊστα μένου της Υ.Ε.Ε.Α.Δ. ανάλογα με τις υφιστάμενες κάθε φορά υπηρεσιακές ανάγκες και δυνατότητες. 3. Οι ώρες έναρξης και λήξης κάθε βάρδιας εργασίας (πρωινής, απογευματινής και νυχτερινής) του προσω πικού της Υ.Ε.Ε.Α.Δ., για τη φύλαξη του κτιρίου αυτής, εξακολουθούν να ισχύουν όπως έχουν καθοριστεί και εφαρμόζονται μέχρι σήμερα. Αθήνα, 22 Ιουνίου 2007 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Αριθμ /5066/741/Β0014 (3) Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο /2772/434/Β0014/ΠΟΛ 1065/ σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού και απόδοσης ΦΠΑ από τους εκμεταλλευτές σκαφών στη λίμνη Ιωαννίνων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/ 2000), όπως ισχύουν:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α) του άρθρου 27 β) της παραγράφου 1 του άρθρου 38 γ) του άρθρου 40 δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 59 ε) της παραγράφου 3 του άρθρου Τις διατάξεις των περιπτώσεων γ (υποπεριπτώσεις γη και γι ) και στ του άρθρου 38 του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84Α). 3. Την Α.Υ.Ο.Ο /2772/434/Β0014/ΠΟΛ1065/ Τις απόψεις των εκμεταλλευτών σκαφών στη λίμνη των Ιωαννίνων. 5. Την ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών απόδο σης του ΦΠΑ, από τους εκμεταλλευτές σκαφών στη λίμνη των Ιωαννίνων. 6. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ (ΦΕΚ 1432/Β ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί «καθορι σμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/ (ΦΕΚ 204/Β ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. 7. Την υποβολή σχετικού αιτήματος διαβούλευσης στη Συμβουλευτική Επιτροπή ΦΠΑ, που λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 395 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ. 8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: 1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 της Α.Υ.Ο.Ο /2772/434/Β0014/ΠΟΛ1065/ αντικαθίστα ται ως εξής: «2. Τα ετήσια ποσά του ΦΠΑ που οφείλονται για κάθε σκάφος, ανά κατηγορία σκάφους, έχουν ως ακολού θως: α) Για σκάφη με συνολική χωριτικότητα σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Γενικής Επιθεώρησης του Υπουρ γείου Εμπορικής Ναυτιλίας μέχρι 50 θέσεις επιβατών 400 Ευρώ ετησίως. β) Για σκάφη με συνολική χωριτικότητα σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Γενικής Επιθεώρησης του Υπουρ γείου Εμπορικής Ναυτιλίας από 50 μέχρι 80 θέσεις επι βατών 600 Ευρώ ετησίως. γ) Για σκάφη με συνολική χωριτικότητα σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Γενικής Επιθεώρησης του Υπουρ γείου Εμπορικής Ναυτιλίας από 80 μέχρι 150 θέσεις επιβατών 900 Ευρώ ετησίως. δ) Για σκάφη με συνολική χωριτικότητα σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Γενικής Επιθεώρησης του Υπουρ γείου Εμπορικής Ναυτιλίας από 150 μέχρι 200 θέσεις επιβατών Ευρώ ετησίως. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβά νονται υπόψη οι θέσεις επιβατών που προβλέπονται στο πρωτόκολλο της Γενικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας για τους θερινούς μήνες.» Η απόφαση αυτή, η οποία ισχύει από , να δη μοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 15 Ιουνίου 2007 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ Αριθμ. 518 (4) Παροχή νέας προθεσμίας εκκαθάρισης του Εθνικού Ιδρύματος Υποδοχής και Αποκατάστασης Απο δήμων και Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων (Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.). ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3072/2002 «Επιθεώρηση αρχών της εξωτερικών υπηρεσίας, εκπαίδευση και αξιολόγηση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ A /294/2002). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Οργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού. 3. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α 57/2002). 4. Την υπ αριθμ. Π23ΥΦΥΠ 4838/ΑΣ1811/ από φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εξωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εξωτερι κών» (ΦΕΚ 248/Β / ). 5. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139/ απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσω τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Κα θορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτε ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ Β 527/ ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ όμοια (Β 1284/ ). 6. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι κονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β 1432/ ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/ όμοια (Β 204/ ). 7. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης, υπ αριθμ. 190/ (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/ ), για την αντικατάσταση μελών της Β Επιτροπής Εκκαθά ρισης του Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε. και παροχή νέας προθεσμίας εκκαθάρισης. 8. Την υπ αριθμ. 205/ κοινή υπουργική από φαση (ΦΕΚ 93/ΥΟΔΔ/ ). 9. Τη διαπίστωση ότι η εκκαθάριση του Εθνικού Ιδρύ ματος Υποδοχής και Αποκατάστασης Αποδήμων και Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων (Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.) δεν έχει ολοκληρωθεί εισέτι, αποφασίζουμε: Α. Την παροχή νέας προθεσμίας ολοκλήρωσης του έρ γου της ορισθείσας με την απόφαση 190/ (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/ ) Επιτροπής Εκκαθάρισης του Εθνικού Ιδρύματος Υποδοχής και Αποκατάστασης Αποδήμων και Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων μέχρι Β. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ αριθμ. 552/ (ΦΕΚ 1716/Β / ) κοινή υπουρ τική απόφαση.

4 17182 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αθήνα, 19 Ιουνίου 2007 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΣΙΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ Αριθμ. Φ6.105/11953/850 (5) Χορήγηση άδειας κτιριακού εκσυγχρονισμού της JOHNSON & JOHNSON HELLAS AEΒΕ για το εργο στάσιο της παραγωγής ειδών ατομικής υγιεινής βρε φών και προϊόντων για χρήση σε νοσοκομεία και καλλυντικών, που εδρεύει στο Δήμο Μάνδρας του Νομού Αττικής. ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις των ν. 3325/2005, 6422/1934, του ν.δ. 1150/1949, του από β.δ/τος, του από β.δ/τος, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από όμοιο, του ν.δ/τος 96/ , του π.δ/τος 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α/ ) για τον Οργανισμό της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και του π.δ/τος 182 (ΦΕΚ 230/Α/ ). 2. Την υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφα ση (ΦΕΚ 703/Β/ ) άρθρο 12 παρ. 13 «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 1943/1991». 3. Τις κοινές αποφάσεις των Υπουργών Βιομηχανί ας και Ενέργειας και Κοινωνικών Υπηρεσιών υπ αριθμ /1179/ και με αριθμό Α6/829/ Το υπ αριθμ. 27/ (ΦΕΚ 19/Α/ ) προε δρικό διάταγμα «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρι σμού, Βιομηχανίας Εν. & Τεχνολογίας & Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης». 5. Την υπ αριθμ. 7154/ (ΦΕΚ 655/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης για μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής στον Γενικό Δ/ντή Στήριξης της Βιομηχανίας, την υπ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/4040/ υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 249/Β/ ), την υπ αριθμ. Δ15/A/Φ19/οικ.4505/ (ΦΕΚ277/Β/ ) υπουρ γική απόφαση, την υπ αριθμ. Φ.2/Οικ.8388/1997 (ΦΕΚ 513/ Β/ ) υπουργική απόφαση και την τροποποίησή της με την ΥΑΦ.2.Οικ.16865/172(ΦΕΚ 1176/Β/ ), την υπ αριθμ. Φ2./Οικ.8387/1996 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 513/Β/ ) και την τροποποίησή της με την υπ αριθμ. Φ.2 Οικ.16865/172 (ΦΕΚ 1176/Β/ ) υπουργική απόφαση και την υπ αριθμ. ΔΥ3 4α/.Π.οικ /2005 (ΦΕΚ Β/1845/2005) απόφαση του Υπ. Υγείας για μεταβί βαση αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής στους Γενικούς Γραμματείς, Δ/ντες και Ανώτερους Υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και τους ν. 3172/2003 (ΦEK Α /197), ν. 3370/2005 (ΦΕΚ Α /176) και το π.δ. 95/ Την απόφασή μας υπ αριθμ. Φ6.105/514/419/ με την οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας διαρκείας έξι ετών στο εν λόγω εργοστάσιο. 7. Αίτηση της JOHNSON & JOHNSON HELLAS AEBE από για χορήγηση άδειας κτιριακού εκσυγχρονισμού. 8. Τα σχεδιαγράμματα που έχουν υποβληθεί, καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά στοιχεία. 9. Την από εισήγηση της Υπηρεσίας μας και την γνωμάτευση του Ε.Ο.Φ. με αριθμό πρωτ / , αποφασίζουμε: Χορηγούμε: Άδεια κτιριακού εκσυγχρονισμού διαρκεί ας τριών (3) ετών στο εργοστάσιο παραγωγής ειδών ατομικής υγιεινής βρεφών και προϊόντων για χρήση σε νοσοκομεία και καλλυντικών, της JOHNSON & JOHNSON HELLAS AEBE λόγω κτιριακού εκσυγχρονισμού και σύμ φωνα με τα σχεδιαγράμματα που θεωρήσαμε με την παρούσα απόφασή μας και που έχει τα ακόλουθα ειδι κότερα στοιχεία: α. Θέση: Νομός Αττικής Δήμος Μάνδρας 26χλμ ΕΟ Αθηνών Θηβών β. Κάτοχος: JOHNSON & JOHNSON HELLAS AEBE γ. Είδος εγκατάστασης: Εργοστάσιο παραγωγής ειδών ατομικής υγιεινής βρεφών και προϊόντων για χρήση σε νοσοκομεία και καλλυντικών δ. Ισχύς μηχανημάτων: Υφιστάμενη 1169,26 KW & 373,00 ΚW ε. Μηχ/τα προστασίας περιβάλλοντος: 65,00 KW αξίας 500,000 Ευρώ στ. Ατμογεννήτριες: Κατηγορία Π.Υ.Δ Π.Π. Γ 200/01 35/03 Γ 228/03 22/00 ζ. Αξία μηχανημάτων: Υφισταμένων 6,193,800 Ευρώ 2. Η παρούσα άδεια χορηγείται με την επιφύλαξη της τηρήσεως των διατάξεων του από β.δ/τος «περί χορηγήσεως αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας πάσης μηχανολογικής εγκαταστάσεως» και με τους εξής όρους: α. Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάστα ση τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για την ζωή και την υγεία των εργαζομένων (π.χ. τοποθέτηση προστατευ τικών περιφραγμάτων στα μέρη των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας, πρόχειρο φαρμακείο, τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων προς την αποφυγή πτώσεως ατόμων κ.λ.π.). β. Να τηρούνται τα μέτρα πυρασφαλείας που προβλέ πονται από την εγκεκριμένη μελέτη πυρασφαλείας και το με αριθμό πρωτ.: 2076/Φ701,4/1438/ πιστο ποιητικό πυρασφάλειας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Δυτικής Αττικής, το οποίο να ανανεώνεται πριν από την λήξη του. γ. Να πραγματοποιείται η παραγωγή κάθε φαρμακευ τικού και καλλυντικού προϊόντος μετά από προηγούμενο έλεγχο του ΕΟΦ, προς διαπίστωση ότι το ανωτέρω εργοστάσιο διαθέτει την απαιτούμενη πληρότητα και επάρκεια εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και ειδικού προ σωπικού για την άρτια παραγωγή του προϊόντος. δ. Να τηρούνται επακριβώς οι υγειονομικοί και λοιποί κανονισμοί που ισχύουν για τέτοιου είδους εγκατα στάσεις. ε. Να τηρείται το άρθρο 305 του Κανονισμού Εσωτε ρικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. στ. Να τηρείται Βιβλίο συντηρήσεως μηχ/κών εγκατα στάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 12 του από 16/ β.δ/τος.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ζ. Να τηρούνται οι διατάξεις του π.δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293Α), για την προστασία του περιβάλλοντος (Όρια εκ πομπών ρύπων). η. Nα τηρούνται οι όροι και περιορισμοί της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων υπ αριθμ / του ΥΠΕ ΧΩΔΕ και να υπάρχει μέριμνα ανανέωσής της εγκαίρως. θ. Να τηρούνται οι όροι και περιορισμοί της άδειας διά θεσης υγρών αποβλήτων υπ αριθμ. 5970/915/ του τμήματος περιβάλλοντος της Ν.Α. Δυτικής Αττικής. ι. Η υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων και περιορισμών στην ανωτέρω εγκατάσταση σε κάθε περίπτωση που θα δι απιστωθεί ότι είναι αναγκαίο, ώστε να εκπληρωθούν οι σκοποί που προβλέπονται από το άρθρο 2 του από β.δ/τος. 3. Για την απαιτούμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών από και β.δ/των, του π.δ/τος 274/1997 και του 902/1975 π.δ/τος υπεύθυνη επίβλε ψη τις λειτουργίας τις ανωτέρω εγκαταστάσεως,πρέπει να χρησιμοποιηθεί πρόσωπο που να έχει τα προβλεπό μενα από τις διατάξεις αυτές προσόντα. 4. Η JOHNSON & JOHNSON HELLAS AEBE θα πρέπει να τηρεί τις Πολεοδομικές διατάξεις και τον Γ.Ο.Κ. 5. Η παρούσα άδεια μεταβιβάζεται μόνο με έγκριση των Υπουργείων Ανάπτυξης και Υγείας Κοινωνικής Αλλη λεγγύης. Χωρίς αυτήν την έγκριση, η εγκατάσταση δεν μπορεί να λειτουργήσει στο όνομα Φυσικού η Νομικού Προσώπου άλλου εκτός του ανωτέρω αναφερομένου. 6. Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσσει την ενδιαφερόμενη εταιρεία από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση. 7. Με την αίτηση για χορήγηση αδείας λειτουργίας του κτιριακού εκσυγχρονισμού να προσκομηθεί νέο πιστο ποιητικό πυροπροστασίας που να καλύπτει ολόκληρη την εγκατάσταση και άδεια οικοδομής θεωρημένη για το πέρας των οικοδομικών εργασιών από την αρμόδια Πολεοδομική υπηρεσία. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει, από την ημέρα δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 6 Ιουνίου 2007 Με εντολή Υπουργών Ο Γενικός Διευθυντής Η Γενική Διευθύντρια Δημόσιας Στήριξης Βιομηχανίας Υγείας του Υπ. Υγείας και του Υπ. Ανάπτυξης Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κ. ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Α. ΚΥΡΛΕΣΗ Αριθμ (6) Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ αριθμ / (ΦΕΚ 157/Β/2006) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορι σμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν.(ΕΟΚ)2092/91 του Συμβουλίου «περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχε τικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής» ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 4 παρ. 1 της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός συμπλη ρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν.(ΕΟΚ) 2092/91 του Συμβουλίου «περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών εν δείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει». β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» όπως η νομο θεσία αυτή κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α 98) και τέθηκε σε ισχύ. 2. Την υπ αριθμ. 132 κοινή απόφαση του Πρωθυπουρ γού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφί μων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτι κής Ανάπτυξης και Τροφίμων» Αλέξανδρο Κοντό (ΦΕΚ 1533/ ). 3. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο λεπτομερής καθορισμός των διαδικασιών ελέγχου εποπτείας του συστήματος πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων από τα αρμόδια τμήματα της Δ/νσης Βιολογικής Γεωργί ας, σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 1 της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης. Άρθρο 2 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Οι εποπτικοί έλεγχοι που καθορίζονται με την παρού σα αφορούν όλους τους εμπλεκόμενους με το σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης, καθώς και τους επιχειρημα τίες οι οποίοι παράγουν βιολογικά προϊόντα. Συγκεκρι μένα αφορούν: τους παραγωγούς πρωτογενών φυτικών και ζωικών προϊόντων, τους επιχειρηματίες που παρα σκευάζουν, τυποποιούν, αποθηκεύουν ή εισάγουν από τρίτη χώρα με σκοπό τη μεταγενέστερη διάθεση των βιολογικών προϊόντων τους στο εμπόριο, τους Οργανι σμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης και τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. Οι παραπάνω έλεγχοι αποσκοπούν στον εντοπισμό των αδυναμιών του συστήματος ελέγχου και πιστοποί ησης για τη βελτίωσή του, έτσι ώστε και τα βιολογικά προϊόντα να είναι αξιόπιστα και να εξασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος. Τα μέλη των κλιμακίων ελέγχου θα καθορίζονται με απόφαση του προϊσταμένου της Δ/νσης Βιολογικής Γεωργίας. Οι παραβάσεις που θα εντοπίζονται θα παραπέμπο νται στις επιτροπές επιβολής κυρώσεων. Άρθρο 3 ΕΛΕΓΧΟΙ α) Οι εποπτικοί έλεγχοι στους Οργανισμούς θα εστι άζονται στα παρακάτω σημεία: Καταστατικό και κανονισμό τους Νομικό καθεστώς Δομή και προσωπικό Κοστολόγιο Πεδία διαπίστευσής τους Μητρώα ελεγχομένων Μεθοδολογία ελέγχων Τρόποι εξαγωγής δειγμάτων ελέγχων Αρχεία και εκθέσεις ελέγχων

6 17184 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εργαστήρια που συνεργάζονται και όρια ανίχνευσης και απόρριψης που ισχύουν Τι ελέγχεται επιτόπια από τους ελεγκτές (λογιστικά βιβλία, χωράφι, αποθήκη, χημικές αναλύσεις προϊόντων, μονάδες παρασκευής και τυποποίησης, σημεία πώλη σης) Κυρώσεις που προβλέπονται Ετήσιος αριθμός ελέγχων (προγραμματισμένων και εκτάκτων) που πραγματοποιούνται Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ελέγχου μπορεί να βο ηθήσει στην τεκμηριωμένη εξαγωγή συμπερασμάτων β) Οι εποπτικοί έλεγχοι στους επιχειρηματίες θα εστι άζονται στα παρακάτω σημεία: Λογιστικά βιβλία Έδαφος Εισροές Αποθήκες Μονάδες παρασκευής και τυποποίησης Δειγματοληψίες για χημική ανάλυση Σημεία πώλησης Άρθρο 4 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Με βάση τα πρακτικά των ελέγχων εποπτείας, η Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας θα συντάσσει ετήσια έκθεση, στην οποία θα καταγράφονται τα ευρήματα των ελέγχων και θα γίνονται προτάσεις για τη βελτίωση του όλου συστήματος. Η έκθεση εποπτείας πρέπει να συντάσσεται έως τον Ιούνιο κάθε έτους, προκειμένου έγκαιρα να κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει του άρθρου 15 του Καν. (ΕΟΚ) 2092/91 Αθήνα, 21 Ιουνίου 2007 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛ. ΚΟΝΤΟΣ Αριθμ /5138 (7) Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου από το ΝΠΔΔ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου «Ο ΕΥ ΟΔΟΣ», με δέκα (10) άτομα διαφόρων ειδικοτήτων για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2218/1994 και 2240/1994 «Ίδρυση και λειτουργία της Νομ/κής Αυτ/σης». 2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση και Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λ.π.». 3. Τις διατάξεις του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση διατά ξεων και συμπλήρωση του ν. 2190/1994», άρθρο 6 «συμ βάσεις μίσθωσης έργου», καθώς και τις όμοιες αρθρ. 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004 ( ΦΕΚ 151/Α/ ). 4. Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/280/9122/ από φαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ (ΦΕΚ 280/Α / ). 5. Την υπ αριθμ. 2/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη σης Χίου «Ο ΕΥΟΔΟΣ» για την έγκριση πρόσληψης με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου δέκα (10) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων 6. Το υπ αριθμ / έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσω τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με το οποίο μας γνωστοποιείται η έγκριση σύναψης συμβά σεων μίσθωσης έργου από το ΝΠΔΔ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου «Ο ΕΥΟΔΟΣ» με δέκα (10) άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, ήτοι, ενός (1) TE Πολιτικών Μη χανικών, ενός (1) TE Διοίκησης Οικονομίας και οκτώ (8) ΥΕ Εργατών και για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατά ξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, που ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το προς ανάθεση έργο δεν πρέπει να ανάγε ται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων του οικείου φορέα και ότι απαγορεύεται η ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων αυτών. 7. Τις από βεβαιώσεις του Πληρεξουσίου Δι κηγόρου της Ν.Α Χίου, ότι πρόκειται για γνήσιες συμ βάσεις μίσθωσης έργου και δεν υποκρύπτεται σχέση εξαρτημένης εργασίας. 8. Το γεγονός ότι κρίνονται επιβεβλημένες οι ανωτέρω συμβάσεις μίσθωσης έργου, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ΝΠΔΔ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου «Ο ΕΥΟΔΟΣ», με δεδομένη την ύπαρξη αυξημένων αναγκών στο οδικό και επαρχιακό δίκτυο του νησιού της Χίου, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου από τον Οργανισμό Εποπτείας Υποδομών και Οδών Διαχείρισης Ολοκληρωμένων Σχεδίων «Ο ΕΥΟΔΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ. της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου με δέκα (10) άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, ήτοι: Ενός (1) TE Πολιτικών Μηχανικών Ενός (1) TE Διοίκησης Οικονομίας Οκτώ (8) ΥΕ Εργατών για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους υπό την απαραί τητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, που ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το προς ανάθεση έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων του οικείου φορέα και ότι απαγορεύεται η ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων αυτών. Η αμοιβή καθορίζεται στο ποσό που θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «Ο ΕΥΟΔΟΣ» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου. Με τις συμβάσεις μίσθωσης έργου που θα καταρ τιστούν, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμ βουλίου του Νομικού Προσώπου, καθορίζονται οι τυχόν αναγκαίοι όροι και κάθε λεπτομέρεια, σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αναδόχου. Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανά γκες, έχουν καλυφθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη, είτε με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, παρακαλούμε να ενημερώσετε απευθείας το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Διεύθυνση Ορ γάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ Τμήμα Προσωπικού ΟΤΑ Τηλέφωνο εσωτερικό 415), εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη της παρούσας απόφασης. Η δαπάνη ύψους ,00 Ευρώ περίπου που θα προ κληθεί από τις ανωτέρω συμβάσεις μίσθωσης έργου, θα βαρύνει τον ίδιο προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου «Ο ΕΥΟΔΟΣ, το οποίο

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δεν επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό για το λόγο αυτό. Μυτιλήνη, 15 Ιουνίου 2007 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας κ.α.α. Ο Γενικός Διευθυντής Γ. ΒΑΘΡΑΚΟΥΛΗΣ Αριθμ (8) Κατανομές συμβάσεων μίσθωσης έργου για τη λειτουρ γία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 20 6/Α/ ) με τις οποίες η αρμοδιότητα καθορι σμού του αριθμού των προσώπων τα οποία μπορούν να απασχολούνται στους ΟΤΑ Α και Β βαθμού και τα νομικά πρόσωπα με σύμβαση μίσθωσης έργου ασκείται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/ ) με τις οποίες ορίζεται ότι για τις ανάγκες λειτουργίας των ΚΕΠ επιτρέπεται η απασχόλη ση φυσικών προσώπων με συμβάσεις μίσθωσης έργου 3. Το υπ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/203/15093/ έγ γραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με τους πίνακες κατανομής συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας έως έξι (6) μήνες, για την στελέχωση των ΚΕΠ των οποίων οι συμβάσεις μίσθωσης έργου λήγουν κατά το χρονικό διάστημα από έως , αποφασίζουμε: 1. Κατανέμουμε μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρ κειας έως έξι (6) μήνες, για την στελέχωση των ΚΕΠ των οποίων οι συμβάσεις μίσθωσης έργου λήγουν κατά το χρονικό διάστημα από έως ως εξής: Ένα (1) άτομο για την λειτουργία του Κέντρου Εξυ πηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της Κοινότητας Ηρακλειάς 2. Επισημαίνουμε: α) Ότι σχετική με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στα ΚΕΠ είναι η εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με αρ. πρωτ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/ β) Κατά την ηλεκτρονική καταχώρηση των συμβάσεων δεν προβλέπεται πλέον η συμπλήρωση του πεδίου εκεί νου της σύμβασης στο οποίο μνημονεύεται η απόφαση κατανομής του Υφυπουργού ΕΣΔΔΑ κου Αθ. Νάκου. γ) Σε περίπτωση αποχώρησης, λήξης, παραίτησης, διακοπής κ.λ.π. της σύμβασης μίσθωσης έργου, δεν θα συναφθεί νέα σύμβαση με νέο άτομο, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟ ΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΔΕ/ΚΕΠ/ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.. Σε δι αφορετική περίπτωση το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. δε θα κάνει δεκτή τη σύμβαση αλλά και δε θα τη χρηματοδοτήσει. δ) Οι συμβάσεις λήγουν αυτοδίκαια με την πλήρωση θέσεων του ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό. Ερμούπολη, 14 Ιουνίου 2007 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ Αριθμ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πέραν του κανονι κού ωραρίου εργασίας κατά τις Κυριακές εξαιρέσι μες ημέρες, κατά τις απογευματινές και νυκτερινές ώρες των εργάσιμων ημερών για πέντε (5) υπαλλή λους εποπτών Δημόσιας Υγείας και για την προϊστα μένη κλάδου ΠΕ Δ/κού της Δ/νσης Υγείας και Δημό σιας Υγιεινής της Ν.Α. Κεφ/νίας και Ιθάκης. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21/Α ) περί Ν.Α. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α ) σε συνδυασμό με την ερμηνευτική εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. αριθμ. 2/72757/0022/ Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 5 του ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273/Α ). 4. Το υπ αριθμ. 1487/ έγγραφο της Δ/νσης Υγείας & Δημόσιας Υγιεινής της Ν.Α. Κεφαλληνίας και Ιθάκης με το οποίο μας γνωρίζει τις ειδικές εποχιακές, έκτακτες ή επείγουσες ανάγκες που παρουσιάζονται στην ανωτέρω Δ/νση για την αντιμετώπιση των οποίων απασχολείται το προσωπικό της Εποπτείας Δημόσιας Υγείας πέρα από το κανονικό ωράριο εργασίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, κατά τις νυκτερινές κυρίως ώρες για την πραγ ματοποίηση ελέγχων σε καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος, αποφασίζουμε: Καθιερώνουμε υπερωριακή εργασία πέραν του κανονι κού ωραρίου για πέντε (5) υπαλλήλους Εποπτών Δημό σιας Υγείας και για την προϊσταμένη της Δ/νσης Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της Ν.Α. Κεφαλληνίας και Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από έως και μέχρι χίλιες διακόσιες (1200) ώρες σύνολο. Η προκαλούμενη δαπάνη θα καλυφθεί από εγγε γραμμένες πιστώσεις στον Π/Υ της Ν.Α. Κεφαλληνίας & Ιθάκης συνολικού ύψους εννέα χιλιάδων (9000).Η παρούσα απόφαση έχει αναδρομική ισχύ μέχρι ένα μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Αργοστόλι, 8 Ιουνίου 2007 Ο Νομάρχης ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ (10) Συμπλήρωση της υπ αριθμ. ΕΤΠΘ 178/3/ απόφασης. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνεδρίαση ΕΤΠΘ 243/ ) Αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 1 του ν. 1266/1982 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτι κής και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με την ΠΔ/ΤΕ 336/ σχετικά με τη σύσταση Επιτροπών στην Τράπεζα της Ελλάδος για την άσκηση αρμοδιοτήτων (τελευταία τροποποίηση ΠΔ/ΤΕ 2539/ ),

8 17186 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει, γ) το άρθρο 18 παράγρ. 5 του ν. 2076/1992 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει, δ) τη διάταξη της παραγράφου 3 β της απόφασης της ΕΤΠΘ 178/3/ , σύμφωνα με την οποία οι δαπάνες και τα έξοδα που εισπράττονται από τα πιστωτικά ιδρύ ματα πρέπει να είναι εύλογα και να δικαιολογούνται από τη φύση και το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας, ε) την ανάγκη διασφάλισης της δυνατότητας πραγ ματοποίησης εκ μέρους όλων των καταθετών βασικών συναλλαγών με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, στο πλαίσιο της λειτουργίας λογαριασμών καταθέσεων ταμιευτηρίου, στ) ότι η είσπραξη εξόδων διαχείρισης σε λογαρι ασμούς καταθέσεων ταμιευτηρίου στο βαθμό που περιορίζει τη δυνατότητα πραγματοποίησης βασικών συναλλαγών, αντιβαίνει στη φύση της συναλλακτικής σχέσης, αποφάσισε: Να συμπληρώσει τη διάταξη που αναφέρεται στην ως άνω παράγραφο (δ), ως εξής: Σε περιπτώσεις είσπραξης εξόδων διαχείρισης σε λο γαριασμούς καταθέσεων ταμιευτηρίου για την πραγμα τοποίηση συναλλαγών στις θυρίδες των καταστημάτων, τουλάχιστον πέντε (5) συναλλαγές κατά μήνα, διενερ γούνται χωρίς επιβάρυνση. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι σμού. Αθήνα, 7 Ιουνίου 2007 Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας Τα Μέλη (υπογραφές) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Αναρτητέα στο διαδίκτυο) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αριθ.πρωτ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΠ/Γ2Γ/ΟΙΚ./1692/

ΔΙΑΔΠ/Γ2Γ/ΟΙΚ./1692/ ΔΙΑΔΠ/Γ2Γ/ΟΙΚ./1692/27.06.06 Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 106 74 ΑΘΗΝΑ Αποδέκτες Πληροφορίες: Ελ. Κοντομηνά

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 106 74 ΑΘΗΝΑ Αποδέκτες Πληροφορίες: Ελ. Κοντομηνά Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2011 & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/15884 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣ/ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1284 25 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΥΔΡΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα,30/1/2007 Αρ.Πρωτ.2/6578/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ T.K. : 106 72 Αθήνα Πληροφορίες: Β. Πουρνάρας Τηλέφωνο : 2103647202-5 FAX : 2103645413

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ T.K. : 106 72 Αθήνα Πληροφορίες: Β. Πουρνάρας Τηλέφωνο : 2103647202-5 FAX : 2103645413 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 4 Απριλίου 2007 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ Αρ. Πρωτ.: 1035360/2772/434/Β0014 ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα» ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1689 26 Οκτωβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/69/13795 Τροποποίηση της με αρ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/52/28560 (ΦΕΚ 2299/Β /11

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1876 13 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 42 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμε νης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 146 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1751 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κύρια ξενοδοχειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.01.05 09:08:28 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 42587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδ. Πληροφορίες : Ε. Δημοπούλου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24831 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1700 23 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ. 233496/ 16.12.2005 (ΦΕΚ 1974/Β/30.12.2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 2 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορίαγεωθερ μικών Πεδίων.... 1 Απαγόρευση θήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 0 (Τεύχος 7 ο από 9/ έως /) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 6 Νοεμβρίου 0 Η καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 62 13 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως μνημείων των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 958 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ΙΑ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15277 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1131 19 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρηματοδότηση του Κοινοτικού Προγράμματος «Δί κτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης»,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 13-6-2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α. Π.οικ.: 12710/860/Φ.15 ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7319 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 355 17 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ Α.15/3/925/76 Καθορισμός της διαδικασίας τήρησης των ορίων του ποσο στού της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα 13 Ιανουαρίου 2004 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα 13 Ιανουαρίου 2004 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα 13 Ιανουαρίου 2004 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ.:6206/Α32/3716Κ03 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα : Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2015 ΘΕΜΑ: 16 ο Έγκριση δαπάνης για εκτός έδρας μετακινήσεις και για Υπερωριακή Απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/ /11/ Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του νέου ωραρίου εργασίας

Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/ /11/ Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του νέου ωραρίου εργασίας Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/22088-3/11/2011 - Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του νέου ωραρίου εργασίας ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του νέου ωραρίου εργασίας. 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1257 1 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74913/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδι κότητας Σύγχρονης Επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζωγράφου : 27-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 1119 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διοικητικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ : Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Γ. Ζωγράφου 7

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 Αθήνα Πληροφορίες: Φ. Ματσούκης Τηλ.: 210 38 93

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Μοσχάτο, 2 Μαρτίου 2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1249 20 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας... 1 Δημοτική Μουσική Σχολή Παλαμά... 2 Φιλαρμονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 886 21 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ν. Ιωνίας, Νομού Αττικής... 1 στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Διρφύων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥ6β/Γ.Π./ οικ.7181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β

ΔΥ6β/Γ.Π./ οικ.7181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΒΕΙΒΘ-ΤΛΡ Αθήνα 21 / 1 /2013 ΔΥ6β/Γ.Π./ οικ.7181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012)

ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012) ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012) Θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Π3α/Φ.11/Γ.Π.οικ.34035 «Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2012» κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 Αθήνα Πληροφορίες: Φ. Ματσούκης Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1461 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 104 19 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της υπ αριθμ 3549/12 6 2002 (ΦΕΚ. 717/τ.Δ/ 22 08 2002) απόφασης κήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου.

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/22-08-2014) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2860 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σκοπέλου, Νομού Μαγνησί ας.... 1 στών Τ.Ε.Ι., στο «Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 22 1 Ιανουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για τους μονίμους υπαλλήλους των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 145 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1749 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ενοικιαζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΘ-Η. ΑΘΗΝΑ 1 /04/2011 Αριθ.Πρωτ.: Δ.ΥΓ3(β)/ΓΠ.οικ.37105

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΘ-Η. ΑΘΗΝΑ 1 /04/2011 Αριθ.Πρωτ.: Δ.ΥΓ3(β)/ΓΠ.οικ.37105 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΔΑ: 4ΑΓΒΘ-Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Τμήμα Β Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 0 (Τεύχος 5 ο από 7/ έως /) 3-0 ) 4 Δεκεμβρίου 0 Η καταχώρηση των νομοθετημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚAI ΔIOIKHTIKHΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: 1.Το Π.Δ. 191/2003 (Φ.Ε.Κ. 146Α/13.6.2003) για τον Οργανισμό του Υπουργείου Πολιτισμού.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: 1.Το Π.Δ. 191/2003 (Φ.Ε.Κ. 146Α/13.6.2003) για τον Οργανισμό του Υπουργείου Πολιτισμού. ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σπ. Τρικούπη 16 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ )

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ ) Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/5-6-2013) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 222 9 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση των Ο.Τ. 30 και Ο.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 20 Αυγούστου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 18.19/1555/οικ.21192

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1017 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., 1η Υγειον.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ ΕΙ Α Ρ Χ Η Σ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ ΕΙ Α Ρ Χ Η Σ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Δ.Α: 45Β87ΛΡ-Ω2Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η στους όρους της παρούσης αποφάσεως ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΙΚΑΛΑ 10-11 - 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 30 10 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 981 23 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση μίσθωσης λεωφορείου από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Μυτιλήνη) για τη μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 16326

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 16326 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 16326 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2017 9 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 140384 Ορισμός Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιό τητας και της ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.).

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Αθήνα, 29-7 - 1996 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜ. ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΚΩΔ/ΣΗΣ Αριθ.Πρωτ. Δ17α/02/64/Φ.Ν.294 ΤΜΗΜΑ: α ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/1/οικ.13718 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 28 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/29718 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1506 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ. 11321/οικ. 10219/688 Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10-09-2012 AΠ.: 664/002 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 10-09-2012 AΠ.: 664/002 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 10-09-2012 AΠ.: 664/002 ΑΠΟΦΑΣΗ Καθιέρωση συστήματος επιφυλακών για το προσωπικό που στελεχώνει το Τμήμα Εποπτείας και Ελέγχου Φάσματος και των Περιφερειακών Γραφείων της Διεύθυνσης Φάσματος της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αθήνα, 07

Διαβάστε περισσότερα