Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»"

Transcript

1 Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζήκεξα 20ε Ννεκβξίνπ 2012 εκέξα Σξίηε θαη ψξα 12:00 ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Κάζνπ, κεηά απφ κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο κε αξηζ. Πξση. 3429/ , πνπ επηδφζεθε ζε θαζέλα απφ ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/10. Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 7- κειψλ βξέζεθαλ παξφληα κέιε: Π Α Ρ Ο Ν Σ Ε Α Π Ο Ν Σ Ε 1.- Γεψξγηνο Κνπξηαληάθεο, Πξφεδξνο 1.- Ηιίαο Γαιαλάθεο εθηφο Κάζνπ 2.- Μαξία Φξαγθνχιε, Μέινο 2.- Ισάλλεο Μνλδάλνο, αλ θαη λφκηκα 3.- Δπαγγειία Γεκεηξίνπ, Μέινο πξνζθιήζεθε 4.- Κσλ/λνο Μελάο, Μέινο 5.- Μελάο Ιεξνκφλαρνο, Μέινο Ο Πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 5o ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εμέζεζε φηη κε ηελ ππ αξηζκ. 121/2012 απφθαζε ηνπ Γ.. Κάζνπ εγθξίζεθε ε ζπληαρζείζα απφ ηελ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ, ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓ/ΜΟΤ ΠΔΡ/ΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΩΝ, Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ, ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ κειέηε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΓΟΣΟΠΟ ΓΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» θαη θάιεζε ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηελ πξνθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο. Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη έρνληαο ππ φςε ηεο : 1.- Σελ ζρεηηθή κειέηε ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ 2.- Σελ ππ αξηζκ. 121/2012 απφθαζε ηνπ Γ.. Κάζνπ Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α : Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Μ Ο Υ Ο Γήκαξρνο Κάζνπ πξνθεξχζζεη πξφρεηξν δηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκήζεηα παηδηθήο ραξάο - πεξίθξαμεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Κάζνπ, πξνυπνινγηζκνχ ,00, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. κε θξηηήξην ηελ ΣΔΥΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Άπθπο 1. ηοισεία αναθέηοςζαρ απσήρ Όλνκα : Γήκνο Κάζνπ Σαρ. Γηεχζπλζε : Φξπ Κάζνο Σαρ. θψδηθαο: Σειέθσλν : FAX : Σελίδα 1

2 Άπθπο 2. Ιζσύοςζερ διαηάξειρ 1. Η ππ αξηζκ /1993 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.), θαη ηηο ζρεηηθέο εξκελεπηηθέο εγθπθιίνπο. 2. Ο Ν. 3463/2006 «Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» θαη ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 3. Ο Ν. 2286/1995 «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ». 4. Σν Π.Γ. 60/2007 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ, πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16 εο Ννεκβξίνπ Ο Ν. 3861/ΦΔΚ 112 Α / «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν Πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο». 6. Η ππ αξηζκ. 57/2012 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Άπθπο 3.Πποϋπολογιζμόρ ηηρ ππομήθειαρ Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ,00 κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ίδηνπο πφξνπο. Άπθπο 4.Υπόνορ και ηόπορ διεξαγυγήρ ηος διαγυνιζμού Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ Κάζνπ θαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηελ 11/12/2012, ημέπα Σπίηη και ώπα 10:00 π.μ. Άπθπο 5. α. Διαδικαζία πος επελέγη για ηη ζύνατη ηυν ζςμβάζευν: Πξφρεηξνο δηαγσληζκφο κε θξηηήξην ηελ ρακειφηεξε ηηκή. β. Σύπορ ηηρ ζύμβαζηρ για ηην οποία γίνεηαι η ππόζκληζη για ηην ςποβολή πποζθοπών: Η ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη απφ ηελ ππεξεζία θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. Η ζχκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηεπρψλ πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ. Η ζχκβαζε δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. Η ζχκβαζε ππνγξάθεηαη γηα ηνλ Γήκν Πάηκνπ απφ ηνλ Γήκαξρν. Η ζχκβαζε ηξνπνπνηείηαη φηαλ ηνχην πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν ή φηαλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα δπν ζπκβαιιφκελα κέξε χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο. ηνηρεία ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα πξνζαξηεζνχλ ζε απηή θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 1. Η Γηαθήξπμε 2. Η Σερληθή Έθζεζε ηεο κειέηεο 3. Ο Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Η πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 5. Η Σερληθή Πεξηγξαθή 6. Η πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ (ηερληθή θαη νηθνλνκηθή) Άπθπο 6. α. Σφπνο παξάδνζεο: Απνζήθε ηνπ Γήκνπ Κάζνπ β. Η πξνκήζεηα αθνξά ηελ πξνκήζεηα ελφο αλαξξσθηηηθνχ ζαξψζξνπ. γ. Παξεθθιίζεηο απφ ηηο Δπξσπατθέο Πξνδηαγξαθέο δελ ππάξρνπλ. Άπθπο 7. Πποθεζμία παπάδοζηρ Σν κεράλεκα πξέπεη λα παξαδνζεί ζην Γήκνπ ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο. Άπθπο 8. α. ηνηρεία αξρήο απφ ηελ νπνία κπνξνχλ λα δεηεζνχλ ηα νηθεία ηεχρε ηεο παξνχζεο πξνκήζεηαο είλαη ηα ίδηα κε απηά ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. β. Πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ηελ παξαιαβή ησλ νηθείσλ ηεπρψλ νξίδεηαη λα είλαη ηξεηο (3) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. Άπθπο 9. Δεκηοί ζηο διαγυνιζμό γίνονηαι: α. Έιιελεο θαη αιινδαπνί πξνκεζεπηέο Σελίδα 2

3 β. Ννκηθά πξφζσπα εκεδαπά θαη αιινδαπά γ. πλεηαηξηζκνί δ. Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ Άπθπο 10. Δικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ ζηον Διαγυνιζμό Κάζε πξνκεζεπηήο πνπ ιακβάλεη κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ νθείιεη λα πξνζθνκίζεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ: 1.ΟΙ ΈΛΛΗΝΔ ΠΟΛΙΣΔ α. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ίζε πξνο ην 5% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε Φ.Π.Α. 16%, ήηνη 1.551,50 ηζρχνπζα έσο ηελ ηζρχ ηεο πξνζθνξάο, ε νπνία ζα είλαη απνιχησο ζχκθσλε κε ην άξζξν 26 ηνπ θαλνληζκνχ πξνκεζεηψλ Ο.Σ.Α. β. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. γ. Πηζηνπνηεηηθφ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη απφ αξκφδηα αξρή φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζην εμσηεξηθφ ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαγξάθσλ γ θαη δ εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη. δ. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρεηξίζεηο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. ε. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ κε πηζηνπνίεζε ηεο εγγξαθήο γηα ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ δεκφζηα αξρή πνπ λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ 6 (έμη) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ. 2. ΟΙ ΑΛΛΟΓΑΠΟΙ Σα άλσ γηα ηνπ Έιιελεο πνιίηεο αιιά κε έθδνζε ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο. Γηα ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. ηζρχεη ην άξζξν 7 παξ. 1 ηνπ θαλνληζκνχ. 3. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΗΜΔΓΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΓΑΠΑ Όια ηα αλσηέξσ πιελ ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ πνηληθνχ κεηξψνπ. 4. ΟΙ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ α. Δγγπεηηθή επηζηνιή σο αλσηέξσ. β. Βεβαίσζε επνπηεχνπζαο αξρήο φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. γ. Πηζηνπνηεηηθφ σο παξάγξαθνο γ θαη δ ησλ απαηηνχκελσλ ζηνπο Έιιελεο πνιίηεο. 5.ΔΝΩΔΙ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΦΟΡΑ) α. Όια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. β. Πηζηνπνηεηηθφ ζθνπηκφηεηαο ΔΟΜΜΔΥ γηα ελψζεηο πνπ απνηεινχληαη απφ ΜΜΔ ζηηο νπνίεο κεηέρνπλ θαη επηρεηξήζεηο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. Σν πνζνζηφ ηνπ ΜΜΔ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ 50%. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ δχλαηαη λα πξνζθνκηζζεί εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 6. Δθ φζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε εθπξνζψπνπο ηνπο ππνβάιινπλ βεβαίσζε εθπξνζψπεζεο, βεβαηνπκέλνπ ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζσπνπκέλνπ απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν. Δθηφο ησλ αλσηέξσ, φινη νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ηα θαησηέξσ: α. Γήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηήλ δηαηάμεσλ θαη λφκσλ θαη ηνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα ή πνηφλ φξν δελ απνδέρεηαη. β. Φ.Δ.Κ καδί κε κηζζνινγηθή θαηάζηαζε γ. Τπεχζπλε δήισζε γηα ηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν παξάδνζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα αληιηψλ, έηνηκεο πξνο ρξήζε απφ ην Γήκν Κάζνπ απαιιαγκέλεο απφ δαζκνχο δ. Γήισζε πξνζθεξφκελεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο Άπθπο 11. Υπόνορ και ηπόπορ ςποβολήρ πποζθοπών α. Πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξψλ: Οη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα θαηαηεζνχλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο. ε πεξίπησζε πνπ απνζηαινχλ ηαρπδξνκηθά ή κε άιιν ηξφπν ηζρχεη φ,ηη νξίδεηαη ζην άξζξν 11 ηεο ππ' αξηζκ απφθαζεο Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α (ΦΔΚ 185/Β/93), δειαδή ζα πξέπεη λα έρεη πεξηέιζεη ζηελ ππεξεζία κέρξη ηελ πξνεγνπκέλε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη εθπξφζεζκα δελ γίλνληαη δεθηέο. β. Γηεχζπλζε ζηελ νπνία πξέπεη λα ζηαινχλ νη πξνζθνξέο: Δίλαη ε δηεχζπλζε ηνπ θνξέα πνπ ελεξγεί ηελ πξνκήζεηα φπσο ζην άξζξν 1 ηεο παξνχζεο: Σελίδα 3

4 ην θάθειν ηεο πξνζθνξάο αλαγξάθεηαη: α. Η ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ κε θεθαιαία γξάκκαηα. β. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα. γ. Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο δ. Η εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ ε. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. Με πνηλή λα κελ γίλνπλ δεθηέο νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε θάθειν θαιά ζθξαγηζκέλν ζε δχν αληίγξαθα ν νπνίνο θέξεη ηηο πην πάλσ ελδείμεηο. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο δελ γίλνληαη δεθηέο. Μέζα ζηνλ θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα: Καιά ζθξαγηζκέλνο ππνθάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» φπνπ ζε απηφλ ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο κε θεθαιαία γξάκκαηα φια ηα πξνεγνχκελα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο. Μέζα ζηνλ θάθειν απηφ ζα πεξηέρνληαη φια ηα Σερληθά ζηνηρεία ησλ πξνζθεξφκελσλ αληιηψλ. ε πεξίπησζε πνπ ηα Σερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν ηφηε απηά ηνπνζεηνχληαη ζε άιιν θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ». Καιά ζθξαγηζκέλνο ππνθάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα θέξνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. ε αληίζεηε πεξίπησζε πξέπεη λα κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή. Ο πξνζθέξσλ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο εθηφο εάλ ξεηά αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηα ζεκεία πνπ ηπρφλ δελ απνδέρεηαη πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη δεθηή, αιιά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξσλ δηαθήξπμεο. Γηεπθξηλήζεηο γίλνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ. Απφ ηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ δίλνληαη ιακβάλνληαη ππ φςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. Γελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ γηα φζν δηάζηεκα δεηείηαη απφ ην ζρεηηθφ άξζξν ηεο δηαθήξπμεο. Άπθπο 12. Οικονομική πποζθοπά - Σιμή πποζθοπάρ και επιβαπύνζειρ μειοδοηών α. Με ηελ πξνζθνξά δίδεηαη εληαία ζπλνιηθή ηηκή. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε καδί κε ηνλ Φ.Π.Α. γηα παξάδνζε ησλ αληιηψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν ηεο δηαθήξπμεο. Η πξνζθεξφκελε ηηκή ζα είλαη ζε Δπξψ. Πξνζθνξά ζε άιιν λφκηζκα ή ξήηξα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ρσξίο απηφ λα πξνβιέπεηαη απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Πξνζθνξά πνπ δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε εληαία ηηκή, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. β. Η εληαία ηηκή πξνζθνξάο πνπ ζα πξνζθέξεη ν θάζε πξνκεζεπηήο ζα είλαη ε δαπάλε πνπ ζα βαξχλεη ζπλνιηθά ην δήκν αλεμάξηεηα απφ ηνπο φξνπο πιεξσκήο πνπ ζα πξνζθεξζνχλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή. ε θακία πεξίπησζε δελ πξφθεηηαη λα γίλνπλ δεθηνί φξνη πιεξσκήο φπνπ ζα πξνβιέπεηαη επηπιένλ επηβάξπλζε ηεο εληαίαο ηηκήο πξνζθνξάο θαη ε πξνζθνξά ζα θξίλεηαη απαξάδεθηε. Άπθπο 13. Υπόνορ και ηόπορ αποζθπάγιζηρ ηυν πποζθοπών Ο θχξηνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζα απνζθξαγηζηεί απφ ην αξκφδην φξγαλν ζε εκεξνκελία ψξα θαη ηφπν πνπ νξίδεηαη απφ ην άξζξν 4 ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο. Άπθπο 14. Διαδικαζία αποζθπάγιζηρ πποζθοπών και ανακοίνυζη βαθμολογίαρ α. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, είηε ηνπ θχξηνπ θαθέινπ πνπ θέξεη ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», είηε ηνπ θαθέινπ κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» γίλεηαη δεκφζηα. β. Σν αξκφδην φξγαλν απνζθξάγηζεο ηνπ θπξίνπ θαθέινπ κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» κνλνγξάθεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη ηνλ θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ παξακέλεη θιεηζηφο. Σν αξκφδην φξγαλν αθνινχζσο ζπληάζζεη πξαθηηθφ φπνπ θαηαγξάθνληαη νη δηαγσληδφκελνη θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβιήζεθαλ. ηε ζπλέρεηα νη θάθεινη δηαβηβάδνληαη ζηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ε νπνία αθνχ ειέγμεη ηηο πξνζθνξέο θνηλνπνηεί ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο εάλ ε πξνζθνξά ηνπο είλαη απνδεθηή θαζψο θαη ηελ εκεξνκελία, ψξα θαη ηφπν απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. Σελίδα 4

5 Καηά ηε δεκφζηα απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ε επηηξνπή θαηαγξάθεη ζε πξαθηηθφ ηηο ηηκέο πξνζθνξάο φισλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη ηνπο φξνπο πιεξσκήο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο είηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο θάπνηα νηθνλνκηθή πξνζθνξά δελ γίλεηαη απνδεθηή. Αθνινχζσο ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο γλσκνδνηεί κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε ηηκή γηα ηελ ηειηθή θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ππ' αξηζκ απφθαζεο Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α (ΦΔΚ 185/Β/93). Άπθπο 15. ςνέσιζη ηος διαγυνιζμού Με απφθαζε ηνπ Γεκαξρηαθνχ πκβνπιίνπ θαη έπεηηα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ κπνξεί ν δηαγσληζκφο λα ζπλερηζζεί κε ππνβνιή λέσλ πξνζθνξψλ απφ ηνπο αξρηθά ζπκκεηέρνληεο ρσξίο ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ θαη ησλ Σερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Πξνυπφζεζε ν αξρηθφο δηαγσληζκφο λα έρεη απνηχρεη ή λα έρεη θξηζεί αζχκθνξν ην απνηέιεζκα ηνπ. Άπθπο 16. Ενζηάζειρ ππο ηηρ ςπογπαθήρ ηηρ ζύμβαζηρ 1. Δλζηάζεηο θαηά ηεο δηαθήξπμεο Τπνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξφλνπ απφ ηε ζρεηηθή δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ. Η ζρεηηθή απφθαζε ηεο Αξκφδηαο Δπηηξνπήο εθδίδεηαη ην αξγφηεξν 5 εκέξεο πξηλ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 2. Δλζηάζεηο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηελ ζπκκεηνρή πξνκεζεπηή ζ απηφλ. Τπνβάιιεηαη κφλν απφ πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ή απνθιείζηεθε απφ απηφλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπο θαη γηα ιφγνπο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ην αληίζηνηρν ζηάδην. Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ζηελ αξκφδηα γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππεξεζία θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη κέρξη θαη ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο, κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ αληίζηνηρνπ ζηαδίνπ. Οη ελζηάζεηο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ή ζπκκεηνρήο δηαγσληδφκελνπ δελ αλαθφπηνπλ ηελ ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ αιιά απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ηελ Αξκφδηα Δπηηξνπή κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο. Γηα ηηο απνθάζεηο ησλ Αξκνδίσλ Δπηηξνπψλ πνπ ιακβάλνληαη γηα ηηο ελζηάζεηο νη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ γλψζε κε δηθή ηνπο θξνληίδα. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα άιιν ιφγν εθηφο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ δελ ιακβάλνληαη ππφςε. Άπθπο 17. Πποέλεςζη πποζθεπόμενυν μησανημάηυν. Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα αλαθέξνπλ ζηηο πξνζθνξέο ηνπο ηελ ρψξα πξνέιεπζεο θαη θαηαζθεπήο ησλ κεραλεκάησλ. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρεη ε παξαπάλσ δήισζε ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Άπθπο 18. Ανακοίνυζη καηακύπυζηρ ηνλ πξνκεζεπηή πνπ έγηλε ε θαηαθχξσζε απνζηέιιεηαη αλαθνίλσζε ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. Άπθπο 19. Τπογπαθή ζύμβαζηρ Ο πξνκεζεπηήο πνπ θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα ππνρξενχληαη εληφο είθνζη 20 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο αλαθνίλσζεο λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Ο ρξφλνο παξάδνζεο αξρίδεη απφ ηελ εθπλνή απηήο ηεο πξνζεζκίαο. Άπθπο 20. Εγγύηζη ζςμμεηοσήρ ζηον διαγυνιζμό και καλήρ εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζην 5% ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κε Φ.Π.Α. 16%, ήηνη 1, ηζρχνπζα έσο ηελ ηζρχ ηεο πξνζθνξάο. Ο πξνκεζεπηήο πνπ ζα αλαδεηρζεί αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο θαηά ην ζηάδην ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο λα πξνζθνκίζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ νξίδεηαη ζε 10% ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο ρσξίο Φ.Π.Α. Η αλσηέξσ εγγχεζε ζα είλαη απνιχησο ζχκθσλε κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 26 ηεο ππ' αξηζκ /1993 απφθαζεο Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ πεξί ΔΚΠΟΣΑ (ΦΔΚ 185/Β/93) θαη παξέρνληαη κε εγγπεηηθή επηζηνιή πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ή άιισλ λνκηθψλ πξνζψπσλ Δ.Δ θαη έρνπλ ην δηθαίσκα πξνο ηνχην, ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζε επίζεκε κεηάθξαζε θαζψο επίζεο θαη κε έληνθα γξακκάηηα Γεκνζίνπ. Σελίδα 5

6 Άπθπο 21. Παπαλαβή ηυν ςλικών Η παξαιαβή ηνπ κεραλήκαηνο, γίλεηαη απφ επηηξνπή νξηδφκελε πξνο ηνχην απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Πάηκνπ θαη πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνλ θαζνξηδφκελν ρξφλν απφ ηε ζχκβαζε. Άπθπο 22. Όποι πληπυμήρ Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ ηεο παξνχζεο ζα γίλεη κε Υξεκαηηθφ Έληαικα. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ειέγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ πξνκήζεηα ππεξεζία. Άπθπο 23. Γλώζζα διενέπγειαρ ηος διαγυνιζμού Όια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δηελέξγεηα θαη ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη λα είλαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Άπθπο 24. Κανόνερ δημοζιόηηηαρ ηηρ διακήπςξηρ 1. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηεο δηαθήξπμεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ. 2. Η πεξίιεςε ηεο παξνχζεο ζα ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο, ζα δεκνζηεπζεί ζηε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ΓΙΑΤΓΔΙΑ, θαζψο θαη ζε κία εκεξήζηα εθεκεξίδα ηεο έδξαο ηνπ λνκνχ («Γσδεθαλήζνπ») θαη ζε κηα εκεξήζηα ζε λεζί εθηφο ηεο έδξαο ηνπ λνκνχ. Η παξνχζα δηαθήξπμε εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ.57/2012 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Η απόφαση πήρε α/α 57/2012. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ υπ: Γ.Δ.ΚΟΤΡΙΑΝΣΑΚΗ ΣΑ ΜΔΛΗ υπ: Μ. ΦΡΑΓΚΟΤΛΗ υπ: ΔΤΑΓ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ υπ: ΚΩΝ. ΜΗΝΑ υπ: Μ. ΙΔΡΟΜΟΝΑΥΟ ΩΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΟΙΚ. ΔΠ. ΚΑΟΤ ΓΔΩΡΓΙΟ ΔΜΜ. ΚΟΤΡΙΑΝΣΑΚΗ Σελίδα 6

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23%

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 7/2012 ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ο Τ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ/ΚΩΝ-ΟΗΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜ.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ - ΓΡ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πληρουορίες:Βαταντζή Αθ-Λαπαβίτσας Γ. Σηλ:2332350367,2332350328

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ. ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Σερληθή Τπεξεζία. Αξηζκόο Μειέηεο : 4/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 73.800,00. ΣΑΤΡΟ Σ.Κ.57014 Σει.

ΜΔΛΔΣΖ. ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Σερληθή Τπεξεζία. Αξηζκόο Μειέηεο : 4/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 73.800,00. ΣΑΤΡΟ Σ.Κ.57014 Σει. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Σερληθή Τπεξεζία ΣΑΤΡΟ Σ.Κ.57014 Σει.2397061500 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Αξηζκόο Μειέηεο : 4/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 73.800,00 ΜΔΛΔΣΖ "ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Ελληνική ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο Γήκνο Δπξψηα πξνθεξχζζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Δπαλαιεπηηθνύ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Π Δ Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Π Δ Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Αξ. Μειέηεο 11/2013 Πξνκήζεηα Αληαι/θώλ, αλαιωζίκωλ θαη ειαζηηθώλ γηα κεηαθνξηθά κέζα θαη ινηπά κεραλήκαηα Γήκνπ Βόιβεο γηα ην έηνο 2013 Πξνϋπ/γηζκόο:173.437,38

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΗΡΗΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ ΚΝΠΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ (ΓΗΑΠΡΖΚΑ IANOYΑΟΗΝΠ-2015, ΚΑΗΝΠ-2015)»

ΘΔΚΑ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΗΡΗΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ ΚΝΠΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ (ΓΗΑΠΡΖΚΑ IANOYΑΟΗΝΠ-2015, ΚΑΗΝΠ-2015)» 1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΖΚΝΠ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΑΞ: 31490/2014 ΓΗΑΘΖΟΜΖ: ΘΔΚΑ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΗΡΗΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ ΚΝΠΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ (ΓΗΑΠΡΖΚΑ IANOYΑΟΗΝΠ-2015, ΚΑΗΝΠ-2015)» Ο Γήκαξρνο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ α) Ως προς ηην ημερομηνία δημοζίεσζης ζηο ΦΔΚ από 08/07/2011 ζηο ορθό 22/07/2011 β) Ως προς ηην ημερομηνία Γιενέργειας ηοσ Γιαγωνιζμού από 26/08/2011 ζηο ορθό 09/09/2011 19/7/2011 H ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΗ Δ/νζη Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Τμήμα Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Αλεξανδπούποληρ 6 ο χλμ.αλεξ/ποληρ-μάκπηρ 68100 Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΘΖΟΜΖ ΑΟ. 189/2014

ΓIΑΘΖΟΜΖ ΑΟ. 189/2014 . ΑΔΑ: ΩΤΩΠ469Η2Γ-ΓΚΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5 ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & ηεξεάο Διιάδαο ΑΔΑΜ: 14PROC002128529 Ιάξηζα 25/6/2014 Σαρ. Γ/λζε: Πεξηνρή Μεδνχξιν, 41110, Λάξηζα, ΣΘ 2101

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 3.12.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : «Ππόσειπορ διαγωνιζμόρ για ηην ανάδειξη ππομηθεςηή καθιζμάηων θεάηπος» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΘΔΜΑ : «Ππόσειπορ διαγωνιζμόρ για ηην ανάδειξη ππομηθεςηή καθιζμάηων θεάηπος» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΒΔΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σαρ. Γ/λζε: ΣΘ 1144 Σ.Κ. 45001, ΒΔΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιζηηνζειίδα : www.aeavellas.gr, email:

Διαβάστε περισσότερα