ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΕΚΑΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (13 ΗΣ ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΕΚΑΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (13 ΗΣ ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, Αρ. Γεν. Πρωτ.: 511/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΕΚΑΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (13 ΗΣ ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» της 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Θέμα 3 ο : Aπόφαση για την τροποποίηση των αποφάσεων 9 και 10 της 12 ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. και για την δημόσια ανακοίνωση τεύχους διαγωνισμού για την ανάθεση έργου με τίτλο: «Εκπόνηση διερευνητικής μελέτης και επεξεργασία πρότασης για τη διαμόρφωση «Πράσινης Διαδρομής» ενοποίησης ιστορικών χώρων του Δυτικού ορίου του Κέντρου της Αθήνας, ήτοι των περιοχών Κεραμεικού, Ακαδημίας Πλάτωνος, Κολωνού έως και την ευρύτερη περιοχή του Αρχαιολογικού Μουσείου (οδός Πατησίων) και εκπόνηση υποστηρικτικής μελέτης για την ανάπλαση υφισταμένων οδών στο δυτικό όριο του Κέντρου της Αθήνας, με στόχο τη μετατροπή τους σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας σε συνδυασμό με την ενίσχυση του πρασίνου και τη λειτουργία τους ως πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων κ.λπ.». Στην Αθήνα σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στην έδρα της Εταιρείας, οδός Ξενοφώντος, αρ. 7, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής κατόπιν της από 4 Σεπτεμβρίου 2012 πρόσκλησης του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, κ. Αλέξη Γαληνού. 1

2 Παρευρέθηκαν οι κ.κ.: Γ. Μπρούλιας, Πρόεδρος, Ε. Καστανάκης, Αντιπρόεδρος, καθώς και τα Μέλη Β. Μασσέλος, Ι. Βιδάκης, Α. Μοροπούλου, καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος, Α. Γαληνός, δια εξουσιοδοτήσεως στον Γ. Μπρούλια. Απουσίαζαν, καίτοι κλητεύθηκαν νόμιμα οι κ.κ. Χρ. Κίσσας και Π. Καράμπελας, Μέλη. Αφού λήφθηκαν υπόψη : α) η από πράξης σύστασης της «Αναπτυξιακής Εταιρείας Δήμου Αθηναίων» (ΦΕΚ 5412/ΑΕ και ΕΠΕ/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) ο Κανονισμός Προμηθειών και Έργων της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε, γ) ο Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/ «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» δ) η εισήγηση του Προέδρου περί τροποποίησης των αποφάσεων 9 και 10 της 12 ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., που έλαβε χώρα την , με τις οποίες αποφασίστηκε η προκήρυξη δυο διαγωνισμών για την ανάθεση των εκεί αναφερόμενων έργων και την έγκριση της προκήρυξης τους σε ένα ενιαίο διαγωνισμό για σύναψη τελικά μιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών ε) οι απόψεις των μελών του σώματος και οι ανάγκες για την λειτουργία της Εταιρείας. Αποφασίστηκαν ομόφωνα τα ακόλουθα: 1. Η τροποποίηση των αποφάσεων 9 και 10 της 12 ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., που έλαβε χώρα την , με τις οποίες αποφασίστηκε η προκήρυξη δυο διαγωνισμών για την ανάθεση των εκεί αναφερόμενων έργων και η προκήρυξή τους σε ένα ενιαίο διαγωνισμό για τη σύναψη τελικά μιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών. 2. Η προκήρυξη διαγωνισμού για την υπογραφή σύμβασης με σκοπό την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Εκπόνηση διερευνητικής μελέτης και επεξεργασία πρότασης για τη διαμόρφωση «Πράσινης Διαδρομής» ενοποίησης ιστορικών χώρων του Δυτικού ορίου του Κέντρου της Αθήνας, ήτοι των περιοχών Κεραμεικού, Ακαδημίας Πλάτωνος, Κολωνού έως και την ευρύτερη περιοχή του Αρχαιολογικού Μουσείου (οδός Πατησίων) και εκπόνηση υποστηρικτικής μελέτης για την ανάπλαση υφισταμένων οδών στο δυτικό όριο του Κέντρου της Αθήνας, με στόχο τη μετατροπή τους σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας σε συνδυασμό με την ενίσχυση του πρασίνου και τη λειτουργία τους ως πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων κ.λπ.», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 3. Η έγκριση των προδιαγραφών και των όρων διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση του ως άνω έργου, όπως αυτοί περιγράφονται στο επισυναπτόμενο τεύχος δημόσιας ανακοίνωσης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος. 4. Οι γενικοί όροι της προκήρυξης, του τρόπου σύνταξης των προσφορών, της αξιολόγησής τους και ακολούθως της υπογραφής της σύμβασης περιγράφονται αναλυτικά στο 2

3 επισυναπτόμενο τεύχος Διακήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος. 5. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται κατ ανώτατο στο ποσό των ενενήντα χιλιάδων ευρώ ( ), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της εταιρείας. 6. Η διάρκεια του θα είναι τέσσερις (4) Μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. 7. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η , ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., Ξενοφώντος 7, 1ος όροφος, Αθήνα, Τ.Κ (Πρωτόκολλο). 8. Η παρούσα δημόσια ανακοίνωση τεύχους διαγωνισμού θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε για δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες. Επίσης θα αναρτηθεί στις εξής ιστοσελίδες: και Από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προμηθεύονται αντίτυπο της Διακήρυξης από τη γραμματεία της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. (Ξενοφώντος 7, Τ.Κ , Αθήνα, τηλ ) τις εξής μέρες και ώρες: Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες π.μ. έως και Η παραλαβή, αποσφράγιση, έλεγχος των δικαιολογητικών και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία αποτελείται από τους κκ. Π. Καράμπελα, Α. Γαληνό, Ι. Βιδάκη, και την κα. Α. Μοροπούλου. 9. Η διενέργεια του διαγωνισμού και η ανάθεση του έργου διέπεται από τον Κανονισμό Προμηθειών και Έργων της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. σε συνδυασμό με τους κατωτέρω γενικούς και ειδικού ς όρους. 10. Οι κ.κ. Γιώργος Μπρούλιας και Αλέξης Γαληνός εξουσιοδοτούνται για τις περαιτέρω απαιτούμενες από τον νόμο ενέργειες. Ο Πρόεδρος Γεώργιος Μπρούλιας Ο Αντιπρόεδρος Ελευθέριος Καστανάκης Ο Διευθύνων Σύμβουλος Αλέξης Γαληνός, Τα Μέλη Αντωνία Μοροπούλου Βασίλειος Μασσέλος Ιωάννης Βιδάκης 3

4 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αθήνα, αυθημερόν ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αθήνα, αυθημερόν Γεώργιος Μπρούλιας Πρόεδρος ΔΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Γεώργιος Μπρούλιας 4

5 ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Εκπόνηση διερευνητικής μελέτης και επεξεργασία πρότασης για τη διαμόρφωση «Πράσινης Διαδρομής» ενοποίησης ιστορικών χώρων του Δυτικού ορίου του Κέντρου της Αθήνας, ήτοι των περιοχών Κεραμεικού, Ακαδημίας Πλάτωνος, Κολωνού έως και την ευρύτερη περιοχή του Αρχαιολογικού Μουσείου (οδός Πατησίων) και εκπόνηση υποστηρικτικής μελέτης για την ανάπλαση υφισταμένων οδών στο δυτικό όριο του Κέντρου της Αθήνας, με στόχο τη μετατροπή τους σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας σε συνδυασμό με την ενίσχυση του πρασίνου και τη λειτουργία τους ως πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων κ.λπ.» Αναθέτουσα Αρχή: Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Προϋπολογισμός έργου: Διάρκεια έργου : Έως ενενήντα χιλιάδες ευρώ ( ) (πλέον ΦΠΑ) Τέσσερις (4) Μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012, ώρα Αθήνα, 8 Οκτωβρίου

6 Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ... 9 ΜΕΡΟΣ Β - ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής υποβολής Πρότασης Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής/τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Σύνταξη Προσφορών Υποβολή Προσφορών Ισχύς προσφορών Περιεχόμενα φακέλου «Δικαιολογητικά» Περιεχόμενα φακέλου «Τεχνική προσφορά» Περιεχόμενα φακέλου «Οικονομική προσφορά» ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Διαδικασία Επιλογής και Ανάθεσης του Έργου Αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς Τελική αξιολόγηση ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Γ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

7 ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σκοπός του αντικειμένου του έργου είναι η εκπόνηση διερευνητικής μελέτης και επεξεργασία πρότασης (M. Plan) για τη διαμόρφωση «Πράσινης Διαδρομής» ενοποίησης ιστορικών χώρων του Δυτικού ορίου του Κέντρου της Αθήνας, ήτοι των περιοχών Κεραμεικού, Ακαδημίας Πλάτωνος, Κολωνού έως και την ευρύτερη περιοχή του Αρχαιολογικού Μουσείου (οδός Πατησίων) και εκπόνηση υποστηρικτικής μελέτης για την ανάπλαση υφισταμένων οδών στο δυτικό όριο του Κέντρου της Αθήνας, με στόχο τη μετατροπή τους σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας σε συνδυασμό με την ενίσχυση του πρασίνου και τη λειτουργία τους ως πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων κλπ.». Πιο συγκεκριμένα: 1. Για την εκπόνηση διερευνητικής μελέτης και επεξεργασία πρότασης για τη διαμόρφωση «Πράσινης Διαδρομής» ενοποίησης ιστορικών χώρων του Δυτικού ορίου του Κέντρου της Αθήνας, ήτοι των περιοχών Κεραμεικού, Ακαδημίας Πλάτωνος, Κολωνού έως και την ευρύτερη περιοχή του Αρχαιολογικού Μουσείου (οδός Πατησίων). Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν: i. Τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για επιλογή της καταλληλότερης διαδρομής, ήτοι καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και των τυχόν υπαρχουσών προτάσεων του Δήμου Αθηναίων για την συγκεκριμένη περιοχή, ιεράρχηση των προς ενοποίηση χώρων ιστορικού ή ευρύτερα πολιτισμικού ενδιαφέροντος, τον εντοπισμό δεσμευτικών χρήσεων ή εμποδίων κ.λπ. *Με τη συνδρομή των Δ/νσεων Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων, Πολεοδομίας και Πεζόδρομων του Δήμου Αθήνας. ii. Τη φωτογραφική αποτύπωση της περιοχής επέμβασης, τον εντοπισμό των κατά περίπτωση δυσχερειών και «πλεονεκτημάτων» (ανταπόκριση «μετρό» κ.λπ.) και την τεκμηρίωση των επί μέρους επιλογών για τη διαμόρφωση της τελικής πρότασης. Χάραξη της γενικής διάταξης της πρότασης σε ενιαίο χάρτη καθώς και επί μέρους χάρτες με τις προτάσεις διαμορφώσεων πεζοδρόμων, οδών ήπιας κυκλοφορίας, χώρων πρασίνου, διεύρυνση πεζοδρομίων, χώρων στάθμευσης κ.λπ. *Τα υπόβαθρα των χαρτών θα χορηγηθούν από τον Δήμο Αθήνας. iii. Την αναλυτικότερη παρουσίαση ορισμένων χαρακτηριστικών στοιχειών της πρότασης, όπως ενδεικτικών τομών οδοστρώματος παρεμβάσεων σε συνάρτηση με τις προτεινόμενες χρήσεις (ποδηλατοδιαδρομών, πεζοδρόμων κ.λπ.), των απαιτούμενων σημάνσεων και συνοπτικής τεχνικής περιγραφής και 7

8 προτεινόμενων υλικών. Επίσης παρουσίαση ορισμένων ενδεικτικών προοπτικών σχεδίων και φωτορεαλιστικών απεικονίσεων. Για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, θα παραδοθούν από το Εργοδότη στον Ανάδοχο όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εκτέλεση των ως άνω εργασιών που υπάρχουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, όπως χάρτες, τοπογραφικά διαγράμματα, υφιστάμενες προτάσεις για την περιοχή επέμβασης κ.λπ. 2. Για την εκπόνηση υποστηρικτικής μελέτης για την ανάπλαση υφισταμένων οδών στο δυτικό όριο του Κέντρου της Αθήνας, με στόχο τη μετατροπή τους σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας σε συνδυασμό με την ενίσχυση του πρασίνου και τη λειτουργία τους ως πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων κ.λπ., στα πλαίσια της διαμόρφωσης ευρύτερης «Πράσινης Διαδρομής» ενοποίησης των ιστορικών χώρων που προωθείται για την περιοχή αυτή από το Δήμο Αθηναίων. Οι οδοί που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο του έργου είναι οι οδοί, Ιερά Οδός από οδό Πειραιώς έως Κωνσταντινουπόλεως, και η όδευση επί των οδών Σαλαμίνος Μοναστηρίου και στη συνέχεια Τριπόλεως ή Βασιλικών ή άλλης εναλλακτικής διαδρομής από Ακαδημία Πλάτωνος έως Ίππειο Κολωνό, οι εργασίες θα περιλαμβάνουν: iv. Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και συνοπτική τεχνική έκθεση των προτεινόμενων διαμορφώσεων ανά οδό με αντίστοιχο λειτουργικό διάγραμμα, και των απαιτούμενων και κατασκευαστικών επεμβάσεων. Σχέδια κατόψεων ανά οδό με τις προτεινόμενες διαμορφώσεις και υψομετρικά και τις οριοθετήσεις των αντίστοιχων χρήσεων ήτοι: οδών ήπιας κυκλοφορίας, πεζοδρομίων, πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων, καθώς και χώρων φυτεύσεων και πρασίνου. v. Σχέδια κατόψεων εγκαταστάσεων με ένδειξη θέσεων ειδών αστικού εξοπλισμού και φωτιστικών σωμάτων καθώς και ηλεκτρολογικών και υδραυλικών δικτύων (παροχές φωτιστικών και άλλων εγκαταστάσεων όπως π.χ. σιντριβανιών, κανάλια και αγωγοί απορροών ομβρίων, καθώς και αντίστοιχα σημεία παροχών και υδροληψίας που θα καθοριστούν σε συνεργασία με το Δήμο). επίσης ενδεικτικά σχέδια τομών και οψοτομών ανά οδό, καθώς και ενδεικτικά προοπτικά σχέδια και φωτορεαλιστικές απεικονίσεις. vi. Τεχνική περιγραφή και ποιοτικά στοιχεία για τις ανωτέρω διαμορφώσεις με τα προτεινόμενα υλικά και τον τρόπο κατασκευής, ήτοι των υλικών τελικών επιφανειών, ειδών αστικού εξοπλισμού και φωτιστικών σωμάτων. Επίσης σύνταξη προμέτρησης των προβλεπόμενων εργασιών και αντίστοιχου προϋπολογισμού για την εκτέλεση των προτεινόμενων διαμορφώσεων ανά οδό και συνολικά. 8

9 2. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Οι στόχοι του έργου θα επιτευχθούν με την υλοποίηση δύο Παραδοτέων τα οποία περιγράφονται στη συνέχεια. Ι. Παραδοτέο Α. Εκπόνηση διερευνητικής μελέτης και επεξεργασία πρότασης για τη διαμόρφωση «Πράσινης Διαδρομής». Διερευνητική μελέτη και επεξεργασία πρότασης για τη διαμόρφωση «Πράσινης Διαδρομής» ενοποίησης ιστορικών χώρων του Δυτικού ορίου του Κέντρου της Αθήνας, ήτοι των περιοχών Κεραμεικού, Ακαδημίας Πλάτωνος, Κολωνού έως και την ευρύτερη περιοχή του Αρχαιολογικού Μουσείου (οδός Πατησίων). ΙΙ. Παραδοτέο Β. Εκπόνηση υποστηρικτικής μελέτης για την ανάπλαση υφισταμένων οδών στο δυτικό όριο του Κέντρου της Αθήνας. Υποστηρικτική μελέτη για την ανάπλαση υφισταμένων οδών στο δυτικό όριο του Κέντρου της Αθήνας, με στόχο τη μετατροπή τους σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας σε συνδυασμό με την ενίσχυση του πρασίνου και τη λειτουργία τους ως πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων κλπ., στα πλαίσια της διαμόρφωσης ευρύτερης «Πράσινης Διαδρομής» ενοποίησης των ιστορικών χώρων που προωθείται για την περιοχή αυτή από το Δήμο Αθηναίων. 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ Η διάρκεια του έργου καθορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η παροχή των υπηρεσιών του Αναδόχου, εκτός των εργασιών που είναι απαραίτητο να γίνουν στα γραφεία του αναδόχου, θα γίνεται καθ υπόδειξη από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης, τόσο στην έδρα των Τελικών Δικαιούχων όσο και στην έδρα του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης. 4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Ο προϋπολογισμός του Έργου είναι ενενήντα χιλιάδες ευρώ ( ), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο τρόπος αμοιβής του Αναδόχου θα προβλέπεται στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ αυτού και της «Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.». Η αμοιβή θα καταβάλλεται με την παραλαβή κάποιων ή του συνόλου των παραδοτέων και την έκδοση των πρωτοκόλλων παραλαβής από την Επιτροπή Παραλαβής. 9

10 ΜΕΡΟΣ Β - ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η δημόσια ανακοίνωση τεύχους διαγωνισμού γίνεται με στόχο την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: «Εκπόνηση διερευνητικής μελέτης και επεξεργασία πρότασης για τη διαμόρφωση «Πράσινης Διαδρομής» ενοποίησης ιστορικών χώρων του Δυτικού ορίου του Κέντρου της Αθήνας, ήτοι των περιοχών Κεραμεικού, Ακαδημίας Πλάτωνος, Κολωνού έως και την ευρύτερη περιοχή του Αρχαιολογικού Μουσείου (οδός Πατησίων) και εκπόνηση υποστηρικτικής μελέτης για την ανάπλαση υφισταμένων οδών στο δυτικό όριο του Κέντρου της Αθήνας, με στόχο τη μετατροπή τους σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας σε συνδυασμό με την ενίσχυση του πρασίνου και τη λειτουργία τους ως πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων κ.λπ». σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΑΤΑ ΑΕ και τους κατωτέρω γενικούς και ειδικούς όρους. 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1.1. Δικαίωμα συμμετοχής υποβολής Πρότασης Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα Δημόσια ανακοίνωση τεύχους διαγωνισμού έχουν: α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, και που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, σχετικών με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού. β) Ενώσεις φορέων ή Κοινοπραξίες, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει την Σ.Π.Σ. του ΠΟΕ, που ασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με την παροχή υπηρεσιών σχετικών με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού, οι οποίοι υποβάλλουν κοινή Προσφορά και είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Μελετητών ή Γραφείων Εταιρειών Μελετών και διαθέτουν πτυχία των κατηγοριών μελετών και τάξεων στην κατηγορία 6, πτυχίο Ε τάξεως στην κατηγορία 7, πτυχίο Ε τάξεως στην κατηγορία 8, πτυχίο Α-Β τάξεως Στην ομάδα μελέτης θα πρέπει να περιλαμβάνεται και Μηχ/γος Ηλ/γος εμπειρίας 10 ετών και άνω. 10

11 Στην περίπτωση ενώσεων ισχύουν τα ακόλουθα: Με την υποβολή της Πρότασης κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση κατακύρωσης - ανάθεσης της Σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. Οι ενώσεις δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν Πρόταση. Υποχρεούνται όμως να το πράξουν σε περίπτωση ανάδειξής τους ως Αναδόχου, πριν από την υπογραφή της Σύμβασης, εάν και εφόσον αυτό τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Στην περίπτωση των ενώσεων ή κοινοπραξιών, αρκεί ένα μέλος αυτών να διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και τις ελάχιστες προϋποθέσεις όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1.2 της παρούσας. Κάθε συμμετέχων, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μια προσφορές. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν αυτόνομα ή σε κοινοπραξία ή ένωση σε παραπάνω από μία προσφορές, αποκλείονται από το διαγωνισμό και μαζί με αυτούς και οι προσφορές στις οποίες συμμετείχαν. 1.2 Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής/τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες Ο Προσφέρων πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη επαγγελματική ενασχόληση, εξειδικευμένες γνώσεις και τεκμηριωμένη ικανότητα και εμπειρία σχετική με το αντικείμενο του έργου, καθώς και να δραστηριοποιείται κατά τα τελευταία τρία (3) έτη (2009, 2010, 2011) στο πεδίο της εκπόνησης μελετών Αναπλάσεων Ευρύτερων Αστικών Μητροπολιτικών Περιοχών. Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι θα πρέπει αποδεδειγμένα να έχουν εκπονήσει σε διάστημα δέκα (10) ετών πριν από την δημοσίευση της προκήρυξης κατ ελάχιστο δύο (2) μελέτες αναπλάσεων σε υπάρχουσα κτιριακή δομή και μελέτες Αναπλάσεων Ευρύτερων Αστικών Μητροπολιτικών Περιοχών. Επίσης, θα πρέπει οι υποψήφιοι να έχουν συμμετάσχει σε έργα υπερτοπικών αναπλάσεων περιοχών και μητροπολιτικών πάρκων ως μελετητές ή τεχνικοί σύμβουλοι. Από το δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά αποκλείονται: α) οι προσφέροντες, σε βάρος των οποίων υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. β) οι προσφέροντες, που βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή υπό δικαστική συμπαράσταση (στη περίπτωση που ανάδοχος είναι 11

12 φυσικό πρόσωπο) ή αναγκαστικό συμβιβασμό ή εναντίον των οποίων έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού. γ) οι προσφέροντες, που έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή, βάσει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου ή έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την αναθέτουσα αρχή. Ο Προσφέρων οφείλει να αποδείξει την κάλυψη από την πλευρά του των ανωτέρω ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) ως στοιχεία τεκμηρίωσης συναφείς δραστηριότητες, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση που θεμελιώνει τις ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες, όπως αυτά ειδικότερα προσδιορίζονται στην παράγραφο 2.5. της παρούσας. Το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής που προβλέπονται στην παράγραφο 1.2 θα πρέπει να κατατίθεται σε αυτοτελή ενιαία αύξουσα αρίθμηση. 2. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 2.1. Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012, ώρα Μετά τη κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές Σύνταξη Προσφορών Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα και σύμφωνα με τα αναφερόμενα παρακάτω στα Σημεία της παρούσης Υποβολή Προσφορών Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στην Αρμόδια Υπηρεσία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, Ξενοφώντος 7, Αθήνα, μέχρι την Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012, ώρα Η ημερομηνία αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. Για ερωτήματα που ενδεχόμενα προκύψουν σχετικά με το παρόν τεύχος της δημόσιας ανακοίνωσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματά τους με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό με την ένδειξη «Δημόσια ανακοίνωση τεύχους διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο : «Εκπόνηση διερευνητικής μελέτης και επεξεργασία 12

13 1. ΕΛΤΑ 2. Εταιριών Ταχυμεταφορών Όσες Προσφορές υποβληθούν κατά τους παραπάνω τρόπους, θα ληφθούν υπόψη μόνο εάν φτάσουν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής και παραληφθούν, μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη. 3. Εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορές θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω.. Οι φάκελοι με τα αντίτυπα των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντα καθώς επίσης και τις ενδείξεις: Προσφορά «Εκπόνηση διερευνητικής μελέτης και επεξεργασία πρότασης για τη διαμόρφωση «Πράσινης Διαδρομής» ενοποίησης ιστορικών χώρων του Δυτικού ορίου του Κέντρου της Αθήνας, ήτοι των περιοχών Κεραμεικού, Ακαδημίας Πλάτωνος, Κολωνού έως και την ευρύτερη περιοχή του Αρχαιολογικού Μουσείου (οδός Πατησίων) και εκπόνηση υποστηρικτικής μελέτης για την ανάπλαση υφισταμένων οδών στο δυτικό όριο του Κέντρου της Αθήνας, με στόχο τη μετατροπή τους σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας σε συνδυασμό με την ενίσχυση του πρασίνου και τη λειτουργία τους ως πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων, κ.λπ.». ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ημερομηνία Προσφοράς:.. «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία» Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 13

14 Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από ειδική συνοδευτική επιστολή, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η εταιρεία ή ένωση Εταιρειών που υποβάλλει την προσφορά. Ο φάκελος κάθε προσφοράς πρέπει να είναι δακτυλογραφημένος και πρωτότυπα υπογεγραμμένος από το νόμιμο και εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο των προσφερόντων, ενώ όλες οι σελίδες καθώς και οι τυχόν προσθήκες πρέπει να φέρουν τη μονογραφή του. Ο φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) επιμέρους υπόφακέλους: 1. Υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», τα περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται αναλυτικά στο Σημείο Υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τα περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται στο Σημείο Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που είναι σφραγισμένος επί ποινή αποκλεισμού και περιέχει την Οικονομική Προσφορά των συμμετεχόντων. Τα περιεχόμενα της οικονομικής προσφοράς περιγράφονται στο Σημείο 2.7. Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα. Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον προσφέροντα όλων των όρων του Διαγωνισμού. 2.4 Ισχύς προσφορών Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για 90 ημερολογιακές ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Εάν ζητηθεί, μπορεί να γίνει παράταση του χρόνου ισχύος για ίσο διάστημα. 2.5 Περιεχόμενα φακέλου «Δικαιολογητικά» Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους στον υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τα κάτωθι οριζόμενα δικαιολογητικά στην Ελληνική γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση ή σε περίπτωση μη υποβολής κάποιου δικαιολογητικού σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ο προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία ανάθεσης του έργου. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα, επί ποινή αποκλεισμού. Ειδικότερα, ο υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά και έγγραφα: 1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής διάρκειας 90 ημερολογιακών ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, η οποία θα καλύπτει ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συνολικού τιμήματος του Έργου, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, δηλαδή Ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης/ κοινοπραξίας οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης/ κοινοπραξίας. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα Νομικά Πρόσωπα που 14

15 λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτημα Τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος, ήτοι πρόσφατα επικαιροποιημένο Καταστατικό του φορέα, απόφαση συγκρότησης διοικητικού συμβουλίου και εκπροσώπησης του φορέα και το αντίστοιχο ΦΕΚ στο οποίο έχει καταχωρηθεί σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας και οποιαδήποτε στοιχείο από το οποίο να προκύπτει το κύριο αντικείμενο δραστηριότητας του (π.χ. βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Δημόσια Αρχή). 3. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για έγκριση συμμετοχής στον διαγωνισμό, Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας ή απόφαση του νομίμως εξουσιοδοτημένου φυσικού προσώπου ή οργάνου κάθε διαγωνιζόμενου με την οποία: Εγκρίνεται η συμμετοχή του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό αυτοτελώς ή σε ένωση με άλλους. Ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπός του με εξουσία να υπογράφει δεσμευτικά για τον Υποψήφιο την Προσφορά και όλα τα έγγραφα του Διαγωνισμού. Ορίζεται Αντίκλητος με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας. 4. Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας ή του δεσμεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου κάθε μέλους της σύμπραξης/ ένωσης με την οποία: Εγκρίνεται η από κοινού με τα άλλα μέλη της σύμπραξης/ένωσης (που αναφέρονται όλοι ρητά) συμμετοχή στο διαγωνισμό και εκτέλεση της Σύμβασης, και η αλληλέγγυα ευθύνη καθενός εις ολόκληρο, το ποσοστό συμμετοχής στην ένωση (ενώ αναφέρονται και τα ποσοστά όλων των εταίρων της ένωσης), ο τρόπος κατανομής της αμοιβής μεταξύ των εταίρων της ένωσης και το ότι θα συστήσουν Κοινοπραξία, εφόσον αυτό ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εάν αναδειχθεί Ανάδοχος Συνομολογείται ρητά ότι όλα τα μέλη της κοινοπραξίας ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και κάθε τρίτου απεριόριστα, αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και εις ολόκληρον έκαστος για την υλοποίηση του Έργου Παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους κατά την υλοποίηση του έργου Ορίζεται ο εταίρος που θα είναι ο Συντονιστής/ επικεφαλής της ένωσης/κοινοπραξίας (Leader). O παραπάνω εταίρος έχει την ευθύνη για τον συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader) Ορίζεται ο κοινός εκπρόσωπος της ένωσης/κοινοπραξίας με εξουσία να υπογράφει δεσμευτικά για τον Υποψήφιο την Προσφορά και όλα τα έγγραφα του Διαγωνισμού και εκπροσωπεί την Ένωση/Κοινοπραξία και τα μέλη της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Ορίζεται Αντίκλητος με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας. 5. Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης, συμφωνητικό συνεργασίας με το οποίο ορίζεται και ο εκπρόσωπος της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας κατά το στάδιο συμμετοχής στο 15

16 διαγωνισμό, ο οποίος θα εξουσιοδοτείται να υπογράφει για λογαριασμό της κοινοπραξίας ή της ένωσης τα έγγραφα της προσφοράς, καθώς και κάθε άλλο, σχετικό με τον διαγωνισμό, έγγραφο. Στο συμφωνητικό αυτό αναγράφονται τα κύρια χαρακτηριστικά της ένωσης, οι σχέσεις των μελών της, καθώς και το μέλος που θα είναι επικεφαλής αυτών. 6. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 όπου να δηλώνεται ότι: (α) είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, Επιμελητήριο ή επαγγελματική ένωση, ή Μητρώο Μελετητών (β) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας δημόσιας ανακοίνωσης τεύχους διαγωνισμού, των οποίων έλαβε γνώση, (γ) η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου, (δ) τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή, (ε) δεν έχει καταδικασθεί για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1.1., (στ) είναι φορολογικά ενήμερος, (ζ) είναι ασφαλιστικά ενήμερος. Σε μεταγενέστερο στάδιο και πριν από την υπογραφή της σύμβασης η αναθέτουσα αρχή θα ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο την υποβολή φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 7. Χρηματοοικονομική ικανότητα: 1. Οι προσφέροντες οφείλουν να αποδείξουν τη χρηματοοικονομική τους ικανότητά, προσκομίζοντας δημοσιευμένους ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών (όπως προβλέπεται στο άρθρο 43 β του Ν. 2190/1920 για τις ανώνυμες εταιρείες και στο άρθρο 8 του Ν. 3190/1995 για τις Ε.Π.Ε.) των τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων (2009, 2010 και 2011), καθώς και καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης, εφόσον ο προσφέρων υποχρεούται στην κατάρτιση και δημοσίευσή τους. 2. Στην περίπτωση κατά την οποία ο ισολογισμός του 2011 δεν έχει δημοσιευθεί, οι προσφέροντες υποβάλουν, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο θεωρημένου από την Εφορία ισοζυγίου μηνός Δεκεμβρίου Το ισοζύγιο αυτό πρέπει να συνοδεύεται από κατάσταση στην οποία θα εμφανίζεται ο Συνολικός Κύκλος Εργασιών για τη χρήση 2011 και από ποιους λογαριασμούς του ισοζυγίου αποτελείται αυτός. 3. Σε περίπτωση νεοσύστατου νομικού προσώπου, το οποίο συμμετέχει ως μέλος σε Ένωση/Κοινοπραξία, είναι υποχρεωτική η κατάθεση προσωρινών ισολογισμών ή οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού εγγράφου για τη χρηματοοικονομική κατάσταση του συμμετέχοντος (λ.χ. τραπεζικές βεβαιώσεις). 4. Σε περίπτωση συμμετέχοντος που δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών, είναι υποχρεωτική η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης περί της 16

17 χρηματοοικονομικής του κατάστασης, κατά τα ανωτέρω ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου. 5. Σε περίπτωση ένωσης σύμπραξης που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης ή σύμπραξης. 8. Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή, το απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα και κατά μορφή απασχόλησης. 9. Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων, παρόμοιων, με το προκηρυσσόμενο, έργων, τα οποία ολοκλήρωσαν κατά την προηγούμενη τριετία (2009, 2010, 2011) ), με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης και του παραλήπτη και του ποσοστού συμμετοχής του διαγωνιζομένου σε αυτό. 10. Πιστοποιητικά από πελάτες και σχετικές βεβαιώσεις για την υλοποίηση των έργων που αναφέρονται στον παραπάνω κατάλογο. Αν οι παραλήπτες των έργων είναι φορείς του δημοσίου τομέα, οι παραλαβές να αποδεικνύονται με πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από την κατά περίπτωση αναθέτουσα αρχή ή βεβαίωση παραλαβής. Εάν πρόκειται για ιδιωτικούς φορείς, δήλωση του εργοδότη των σχετικών συμβάσεων. 11. Παρουσίαση της Ομάδας-Έργου Η στελέχωση της Ομάδας Έργου του Αναδόχου θα πρέπει να έχει την παρακάτω δομή: Θα πρέπει να απαρτίζεται από τουλάχιστον τέσσερα (4) στελέχη με κατ ελάχιστον σύνθεση και προσόντα τα εξής: Στην ομάδα μελέτης θα πρέπει να περιλαμβάνεται και Μηχ/γος Ηλ/γος εμπειρίας 10 ετών και άνω. - Υπεύθυνος έργου (Υ.Ε.), πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, αρχιτέκτων μηχανικός, με υπερδεκαετή εμπειρία σε παρακολούθηση και διαχείριση παρόμοιων με το προκηρυσσόμενο έργων. - 4 μέλη Ομάδας Έργου, κάθε ένα από τα οποία θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε υλοποίηση παρόμοιων έργων. Η Ομάδα έργου των τεσσάρων (4) ατόμων πρέπει να διαθέτει τις παρακάτω ειδικότητες: α) Αρχιτέκτων μηχανικός με εμπειρία σε θέματα οδικών δικτύων, πεζόδρομων ποδηλατοδρόμων. β) Αρχιτέκτων επιστήμονας με εμπειρία σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς και τουρισμού. γ) Αρχιτέκτων με εμπειρία σε θέματα αστικών αναπλάσεων. δ) Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία σε παρόμοια έργα. 17

18 12. Αναλυτικά βιογραφικά των προτεινόμενων στελεχών από τα οποία να προκύπτει η επαγγελματική εμπειρία και οι εξειδικευμένες γνώσεις των Στελεχών της Ομάδας Έργου τους σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας. Τα βιογραφικά πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπου να δηλώνεται ότι τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί είναι αληθή και ακριβή. Ενδεικτικό Υπόδειγμα Βιογραφικό Σημείωμα μελών της ομάδας-έργου επισυνάπτεται ως Παράρτημα Συμπληρωμένο τον Πίνακα 1 που ακολουθεί, και στον οποίο θα δίνονται αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης καθενός από τα προτεινόμενα στελέχη της Ομάδας Έργου. ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ Εταιρία:.. Στέλεχος Θέση στην Ομάδα Καθήκοντα 14. Κάθε Προσφέρων ορίζει τον Υπεύθυνο Έργου (Υ.Ε.) που θα ηγηθεί της ομάδας έργου. Εάν ο Υ.Ε. ή τα μέλη της ομάδας έργου και της ομάδας εξειδικευμένων συνεργατών του Υπεύθυνο Έργου δεν είναι μόνιμα στελέχη του γραφείου που υποβάλλει την προσφορά, υποβάλλεται από έναν έκαστο εξ αυτών, υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του παρόντος έργου και δέχονται τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. Αντικατάσταση του Υ.Ε., ή των μελών της ομάδας έργου κατά την διάρκεια της σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο μετά από έγγραφη έγκριση της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.. Στην περίπτωση περισσοτέρων του ενός φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, κάθε συμμετέχων στην ένωση υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής που προβλέπονται στην παράγραφο 2.5. θα πρέπει να κατατίθεται σε αυτοτελή ενιαία αύξουσα αρίθμηση Περιεχόμενα φακέλου «Τεχνική προσφορά» Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» διαιρείται στις εξής ενότητες τα περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται στη συνέχεια:* Α. Μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του Έργου Η ενότητα «Μεθοδολογική Προσέγγιση υλοποίησης του Έργου» (η οποία θα πρέπει να έχει έκταση το ανώτερο δέκα (10) σελίδες θα περιλαμβάνει καταγραφή των αντικειμένων της προς Ανάθεση Μελέτης και σχολιασμό αυτών με σχολιασμό των τυχόν προβλημάτων και 18

19 εισηγήσεις περί του ενδεδειγμένου τρόπου αντιμετώπισής τους. Συγκεκριμένα η ενότητα αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει: Παρουσίαση κύριων δραστηριοτήτων και ενεργειών για την εκπόνηση της μελέτης, καθώς και την αξιοποίηση του διατιθέμενου εξοπλισμού και λογισμικού. Η παρουσίαση χρονικής αλληλουχίας των δραστηριοτήτων για την εκπόνηση της μελέτης και χρονοδιάγραμμα. Β. Οργάνωση διοίκηση του έργου Η ενότητα «Οργάνωση και Διοίκηση του Έργου» περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή της δομής και οργάνωσης της κεντρικής ομάδας έργου και των υπό-ομάδων έργων που θα εμπλακούν στο πλαίσιο της υλοποίησης της υπό ανάθεση σύμβασης. Περιγραφή της δομής και του ρόλου της Κεντρικής Ομάδας Έργου, της κάθε υπόομάδας και του τρόπου με τον οποίο θα εργαστούν προκειμένου να υλοποιήσουν το έργο Τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των μελών της κάθε ομάδας έργου 2.7. Περιεχόμενα φακέλου «Οικονομική προσφορά» Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει τη συνολική οικονομική προσφορά για την εκτέλεση του Έργου, η οποία διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς, σε ΕΥΡΩ, χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ. Η οικονομική προσφορά υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα ή των νομίμων εκπροσώπων των προσφερόντων. 3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 3.1. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού που θα συγκροτηθεί με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. Ειδικότερα η Επιτροπή έχει την ευθύνη της παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών, της τελικής βαθμολόγησης και της κατάταξής τους. Η Επιτροπή συντάσσει τα Πρακτικά της και εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. για την ανάθεση και την υπογραφή της σύμβασης Διαδικασία Επιλογής και Ανάθεσης του Έργου Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς. Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών περιλαμβάνει τα ακόλουθα : Διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής. Σε κάθε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής απορριφθούν προτάσεις, η αρμόδια επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο τεκμηριώνει την απόρριψη. 19

20 Έλεγχος Ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής / Τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1.2 Αξιολόγηση της Προσφοράς γίνεται μόνο για τις προσφορές που μετά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών και των ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής κριθούν ότι πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που προσφέρων δεν καλύπτει τις παραπάνω προϋποθέσεις αποκλείεται από τη συνέχεια της διαδικασίας με αιτιολογημένο πρακτικό της Επιτροπής, ενώ οι Φάκελοι Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τελική Αξιολόγηση. Το Έργο θα ανατεθεί με βάση τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά η οποία θα προκύψει από την στάθμιση της βαθμολόγησης των κριτηρίων αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών. Εάν μια οικονομική προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τις προβλεπόμενες εργασίες, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, πριν την απορρίψει, ζητά από τον προσφέροντα εγγράφως να δικαιολογήσει το ύψος της αμοιβής και να παράσχει όλες τις διευκρινίσεις που κρίνει σκόπιμες για τα στοιχεία της προσφοράς, ώστε να επαληθεύσει τα στοιχεία της προσφοράς, λαμβάνοντας υπόψη την παρεχόμενη αιτιολόγηση Αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς Η ομάδα κριτηρίων που αφορά στην Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 80%. Τα Κριτήρια Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών περιλαμβάνουν τις ακόλουθες δύο ομάδες, με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας των Ομάδων: Ομάδα Α: Κριτήρια Πρότασης Προσέγγισης του Έργου. Συντελεστής βαρύτητας της Ομάδας Α: 60%του συνολικού βαθμού του παρόντος κριτηρίου. Κατανόηση των απαιτήσεων του Έργου και ανάπτυξη κατάλληλου τρόπου προσέγγισής του, περιγραφή των εξειδικευμένων εργαλείων για την υλοποίηση του έργου, αποτελεσματική μεθοδολογία υλοποίησης του έργου, κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση του έργου σε επιμέρους δραστηριότητες. Ομάδα Β: Κριτήρια Οργάνωσης και Διοίκησης Ομάδας Έργου. Συντελεστής βαρύτητας της Ομάδας Β: 40% του συνολικού βαθμού του παρόντος κριτηρίου. Αναφορικά με το θέμα θα εξετασθούν, η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της οργάνωσης και διοίκησης της Ομάδας Έργου Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς 20

21 1. Το κριτήριο που αφορά στην Αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 20%. 2. Η αξιολόγηση βασίζεται στον φάκελο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ κάθε προσφοράς. 3. Για τον υπολογισμό της βαθμολογίας αυτού του κριτηρίου χρησιμοποιείται ο ακόλουθος τύπος: Οj = ( Κ min / Κ j ) Χ 10 όπου : Οj η βαθμολογία για το συγκεκριμένο κριτήριο της οικονομικής προσφοράς j Κ min το χαμηλότερο κόστος από όλες τις προσφορές Κ j το κόστος της προσφοράς j 3.5 Τελική αξιολόγηση Κατά το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης, υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία των προσφορών και πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη με βάση τον παρακάτω τύπο: Tj = 0,8 x [ σ1 x Aj + σ2 x Bj] + 0,2 x Oj όπου: Tj : η συνολική βαθμολογία της πρότασης j Aj, Βj : η βαθμολογία των επιμέρους Ομάδων Κριτηρίων Α και Β, για την πρόταση j σε κλίμακα 0-10 Oj : η βαθμολογία του κριτηρίου της οικονομικής προσφοράς για την πρόταση j σε κλίμακα 0-10 σ1, σ2, : οι συντελεστές βαρύτητας των Ομάδων Κριτηρίων Α και Β, αντίστοιχα Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο προσφέρων με την υψηλότερη συνολική βαθμολογία. Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια. 4. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Κατά της διακήρυξης Διαγωνισμού, της συμμετοχής υποψηφίου σε αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειάς του έως και το στάδιο της κατακύρωσης επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων κατά τα κατωτέρω οριζόμενα. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στην Επιτροπή Διαγωνισμού ως εξής α. κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού η ένσταση υποβάλλεται το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες μέρες πριν την προθεσμία υποβολής των προσφορών, συνυπολογιζόμενης και της ημερομηνίας αυτής και δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού. β. κατά της συμμετοχής φορέα στον διαγωνισμό ή της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών. 21

22 Η ένσταση υποβάλλεται είτε κατά την διάρκεια της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών διαγωνισμού είτε το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας και δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού Η ένσταση αυτή κοινοποιείται στον φορέα κατά του οποίου στρέφεται με ευθύνη του ενιστάμενου γ. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακύρωσή του. Η ένσταση υποβάλλεται το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων στον ενιστάμενο και δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται στον φορέα κατά του οποίου στρέφεται με ευθύνη του ενισταμένου. 5. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού µε πρακτικό της εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. για την ανάθεση του έργου στον προσφέροντα, ο οποίος σύμφωνα µε τα παραπάνω υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ακολούθως, το ΔΣ αποφαίνεται τελεσίδικα για την κατακύρωση του Διαγωνισμού και εξουσιοδοτεί το αρμόδιο όργανο για τη σύνταξη και υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάθεσης μελέτης. Ο τρόπος αμοιβής του Αναδόχου, καθώς και των λοιπών όρων εκτέλεσης, εποπτείας και παραλαβής του έργου θα προβλέπεται εκτενώς στη σύμβαση που θα υπογραφεί και θα συνδέεται με τα παραδοτέα. Με την απόφαση ανάθεσης και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος καλείται να προσκομίσει με την υπογραφή της σύμβασης Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η οποία θα καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 10% του συνολικού τιμήματος του Έργου, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, δηλαδή Ευρώ, καθώς και ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του Έργου. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης της σύμβασης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα Νομικά Πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτημα 3. Ο Πρόεδρος Ο Διευθύνων Σύμβουλος Γιώργος Μπρούλιας Γαληνός Αλέξης 22

23 ΜΕΡΟΣ Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ Παράρτημα 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (αρ. διακήρυξης.) ΠΡΟΣ Τ... ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της για ποσό ευρώ, το οποίο τηρείται στη διάθεσή της Υπηρεσίας σας. 2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων , και του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε εγγράφως ότι η... δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. Το ποσό που θα καταπέσει υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της... ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ εσάς του ποσού της εγγύησης. 6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας. 23

24 Παράρτημα 2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Μητρώνυμο: Ημερομηνία Γέννησης: / / Τόπος Γέννησης: Τηλέφωνο: Fax: Διεύθυνση Κατοικίας: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα Ημερομηνία Απόκτησης Πτυχίου ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Εργοδότης Καθήκοντα Περίοδος (από- έως) ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Εργοδότης Καθήκοντα Περίοδος (από- έως) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ 24

25 Παράρτημα 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (αρ. σύμβασης ή αρ. πρωτ. Απόφασης κατακύρωσης) ΠΡΟΣ Τ.... ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ. 1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της... για ποσό ευρώ.... το οποίο τηρείται στη διάθεσή της Υπηρεσίας σας. 2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων , και του Αστικού Κώδικα, πως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε εγγράφως, ότι η... δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. Το ποσό που θα καταπέσει υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της... ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ εσάς του ποσού της εγγύησης. 25

26 6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας. 26

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Παραγωγών»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Παραγωγών» Πατησίων 147, 11251 Αθήνα Πληροφορίες: Π.Κυριακίδης Τηλ:210 8647420, Fax : 210 8665988 e-mai l : info@eoan.gr Αθήνα, 09/12/2013 Αρ.Πρωτ.:2167 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Λήξη Έργου : 31.12.2006 Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών : 15/06/2006. Θεσσαλονίκη, 8.5.2006 Αρ. Πρωτ. 301144/ΥΔ 3574

Λήξη Έργου : 31.12.2006 Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών : 15/06/2006. Θεσσαλονίκη, 8.5.2006 Αρ. Πρωτ. 301144/ΥΔ 3574 Θεσσαλονίκη, 8.5.2006 Αρ. Πρωτ. 301144/ΥΔ 3574 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 10/06/2010 Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 15-6-2010 Υ ΠΗ Ρ Ε Σ Ι Α Ο. Π. Σ. Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης Πληροφορίες: Σωτηρίου Αλέξανδρος Τηλ.: 2524021030 Φαξ: 2524022165 Email: info@fdor.gr ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 29-4-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ 7718 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Διακήρυξης 51.301,90 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. 15-07-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

Τεύχος Διακήρυξης 51.301,90 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. 15-07-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 ΑNΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ A.A.E. O.T.A. ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9457/27-06-2013 Τεύχος Διακήρυξης Του έργου Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών φιλοξενίας και διοργάνωσης εκδηλώσεων συναντήσεων επικοινωνιακών γεγονότων της

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού»

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΕΡΓΟ Γ ΚΠΣ: «Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΥΠΟΕΡΓΟ 7: «ΠΡΟΒΟΛΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προβολή & διαφήμιση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. Πρωτ.: 34578 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. Πρωτ.: 34578 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αθήνα, 4-8-2011 Αρ. Πρωτ.: 34578 Πληροφορίες: Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Προµήθεια εξοπλισµού Πληροφορικής για την εκτέλεση της πράξης ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΑΠΕ Κωδικός ΟΠΣ 37653 CPV: 72.22.23.00-0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ηµιουργικός σχεδιασµός για την παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενηµερωτικού υλικού για το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον-Παρεµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας»

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας» Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Άστρος Αρκαδίας, 22001 Πληροφορίες: Μπόγλης Αργύριος Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 27550 22806 Email: info@fdparnonas.gr ΑΔΑ: 7ΡΛΦ46Ψ8ΒΞ-Τ0Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6ο χλµ. οδού Χαριλάου Θέρµης Τ.Θ. 361 570 01 Θέρµη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 498.100 Fax: (2310) 498.180 web: http://www.certh.gr E-mail: certh@certh.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (δ.τ. Enterprise Greece)

Αναθέτουσα Αρχή: Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (δ.τ. Enterprise Greece) Αρ. Προκ. 23/2015 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ON LINE ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΑΛΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΛΑΒΡΑΚΙ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002948853 2015-07-31

15PROC002948853 2015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Ν.Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών 70013 Ηράκλειο Κρήτης Πληροφορίες : κ. Β. Χαρκουτσάκη Τηλέφωνο : +30

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου

Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου ΚΛΙΜΑΚΑ Μ.Κ.Ο. Αθήνα : 8-10-2012 Ταχ. Διεύθυνση: Ευμολπιδών 30-32, Αριθ. Πρωτ. : 2147 Κεραμεικός, Αθήνα 118 54 Τηλ:210-3417160-2, Κιν: 6977.034.630

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο + 30 26610 81005-6 Fax : +30 26610 40088 Πληροφορίες : κα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΖ046ΗΚΥ-ΕΕΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο :

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ: 492/13-2-2015 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο + 30 26610 81005-6 Fax : +30 26610 40088 Πληροφορίες:κα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Ασφαλιστικής Κάλυψης κατά παντός κινδύνου Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού της Ε.Ε.Τ.Τ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 19 χλµ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρµι Τηλ. 210 6603300, Fax.210 6603301-2 www.cres.gr e-mail: cres@cres.gr Πικέρµι, 03/05/2012 Αριθµ. Πρωτοκ. 20-ΓΡΑ-226 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. Ημερομηνία Ημέρα Ώρα 10/09/2013 Τρίτη 10.00 π.μ.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. Ημερομηνία Ημέρα Ώρα 10/09/2013 Τρίτη 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι Ταχ. Κώδικας: 28100, Κεφαλλονιά Πληροφορίες: Γεώργιος Κοντογιάννης Τηλ.: 2671360152/ Φαξ : 2671022572 URL: www.kefallonia.gov.gr email: gkontogi@kefallonia.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα