ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2 0 /

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2 0 / 2 0 1 3"

Transcript

1 Εκ του πρακτικού της υπ' αρ. 4 η ς /2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Προϋπολογισμού Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2 0 / Σήμερα την 18η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα μ.μ. το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ., ύστερα από την υπ αρ. πρωτ:335/ πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 2, του Ν.1069/80, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά (7) μελών ήταν παρόντα τα επτά(7). Η Πρόεδρος:Αγγελική Αλεβίζου Ο Αντιπρόεδρος: Σοφία Στάϊκου ΠΑΡΟΝΤΕΣ Τα Μέλη: Ανάργυρος Λάμπης, Παναγιώτης Αποστόλου, Παντελής Σοφικίτης,Ευάγγελος Παπαστεργίου Μιχάλης Δρουγκάνης. Τα Μέλη: ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Στην συνεδρίαση παρούσες ήταν η διευθύντρια Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. κα Ιωάννα Μερεμέτη και η υπάλληλος της Υπηρεσίας κα Ευθυμία Τσιφτσιάν. Στη συνεδρίαση αυτή τα πρακτικά τηρήθηκαν με μαγνητοφωνική συσκευή. 2. Η Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω για το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: α. Σύμφωνα με την παράγραφο 2δ του άρθρου 5, του Ν.1069/80, όπως αυτό διαμορφώθηκε με την συμπλήρωση του από την παράγραφο 1 του άρθρου 6, του Ν.2307/95, καλούμαστε να ψηφίσουμε τον Προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της επιχείρησης. Βάση του ιδίου άρθρου το σκέλος των εξόδων του Προϋπολογισμού, πρέπει να προσαρμοστεί σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων β. Επίσης, όπως προβλέπεται από το Ν.1069/80 και ειδικότερα το άρθρο 17, η οικονομική διαχείριση κάθε επιχείρησης ενεργείται βάσει του Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων. γ. Η ψήφιση του Προϋπολογισμού θα καθορίσει την οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης κατά το έτος Ο Προϋπολογισμός αναφέρεται για το χρονικό διάστημα έως Είναι κατανοητός, σαφής και απλός ώστε να δίνει πλήρης απαντήσεις στα ερωτήματα που γεννιούνται. Είναι εναρμονισμένος στους επιμέρους αντικειμενικούς στόχους της επιχείρησης. Ο προϋπολογισμός είναι συνδυασμός του τεχνικού προγράμματος, των λειτουργικών εξόδων (τακτικά έσοδα) και τις οφειλές και χρεούμενα. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ: 20/ σελ. 1 από 14

2 Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στη Διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία αναπληρώνει το Γενικό Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. και είπε τα εξής: " Θέτω υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον προϋπολογισμό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ερμιονίδας για το έτος Ακολούθως αναφέρθηκε αναλυτικά (τεταρτοβάθμιοι κωδικοί όπου απαιτήθηκε) στα λειτουργικά έσοδα και έξοδα που περιλαμβάνονται στον υπό έγκριση προϋπολογισμό, καθώς και στην προέλευση των σχετικών πιστώσεων. Έγινε προσπάθεια αναλυτικής καταγραφής των κωδικών με υποδιαιρέσεις σύμφωνα με τον πρότυπο προϋπολογισμό της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να επιτευχθεί αναλυτική παρακολούθηση των δαπανών (ανά περιοχή, αποθήκη, αυτοκίνητο) σε κάθε κατηγορία και σε συνδυασμό με την καταγραφή των δεσμεύσεων των δαπανών θα είναι εφικτή η παρακολούθηση της εξέλιξης του προϋπολογισμού. Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού έγινε σύνθεση των λειτουργικών (τακτικών) και των έκτακτων εσόδων. Τα λειτουργικά έξοδα της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας είναι τα ακόλουθα: 1ΚΠ 2ΚΠ Κ.Π. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Σύνολο ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 2.500,00 Σύνολο ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 2.500, ΛΟΙΠΑ ΚΑΥΣΙΜΑ- ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΛΟΙΠΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 467, ΛΟΙΠΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 1.574,40 Σύνολο ΛΟΙΠΑ ΚΑΥΣΙΜΑ- ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 2.041, ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 6.425, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Ε.Ε.Λ , ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 500, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ 500, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 650, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1.515, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 547, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 1.000, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1.600, ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 450, ΧΛΩΡΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 5.322, ΧΛΩΡΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ Ε.Ε.Λ ,47 Σύνολο ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ , ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ , ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΤΟΙΜΟ Δ.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ , ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΤΟΙΜΟ Δ.Ε. ΕΡΜΙΟΝΗΣ 9.200,00 Σύνολο ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ,00 Σύνολο ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ , ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ , ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 3.900, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ 3.000, ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ 3.000,00 Σύνολο ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2.772,50 Σύνολο ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 2.772, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΣΜΕΔΕ ,67 Σύνολο ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,10 Σύνολο ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘ ΕΠΑΓ/ΤΙΩΝ ΥΠΟΚ ΣΕ ΠΑΡ. ΦΟΡ. ΕΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ,50 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ: 20 / σελ. 2 από 14

3 ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΑΤΡΩΝ 1.500, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ , ΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ Κρανιδίου , ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 9.840, ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ε.Ε.Λ , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 375, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.992,60 Σύνολο ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘ ΕΠΑΓ/ΤΙΩΝ ΥΠΟΚ ΣΕ ΠΑΡ. ΦΟΡ. ΕΙΣ , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΜΗ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3.000, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ ,00 Σύνολο ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΜΗ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜ , ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΌ ΤΡΙΤΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Η/Υ 2.615, ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ , ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Ε.Λ , ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ- ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ 2.460, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 3.830, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 4.400,00 Σύνολο ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΌ ΤΡΙΤΟΥΣ , ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 9.840, ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 4.305,00 Σύνολο ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ , ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 3.610,00 Σύνολο ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 3.610,00 Σύνολο ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ , ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ , ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Ε.Ε.Λ. 615, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 2.660,66 Σύνολο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ , ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΟΤΕ 1.464, ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 3.216, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ , COURIER 615, ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 600,00 Σύνολο ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ , ΕΝΟΙΚΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ 1.545, ΕΝΟΙΚΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ,48 Σύνολο ΕΝΟΙΚΙΑ , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 4.000,00 Σύνολο ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 4.000, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 500, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 3.740, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 500, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. ΕΡΜΙΟΝΗΣ , , ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΑ Δ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ , ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΑ Δ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΕΡΜΙΟΝΗΣ , ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΑ Δ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ,30 Σύνολο ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ , ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ -ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 8.850, ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ -ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ , ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ -ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ , ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ -ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Ε.Ε.Λ , ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ -ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 3.690,00 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ: 20 / σελ. 3 από 14

4 Σύνολο ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ , ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 300,00 Σύνολο ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 300,00 Σύνολο ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1.200, ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΙΚΥΚΛΩΝ 400,00 Σύνολο ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1.600, ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ- ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 8.277,96 Σύνολο ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ- ΤΕΛΗ 8.277,96 Σύνολο ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 9.877, ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ , ΕΞΟΔΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ 221, ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 5.600, ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - ΚΤΕΛ 321, ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ- ΝΕΡΟ Δ.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ , ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ- ΝΕΡΟ Δ.Ε. ΕΡΜΙΟΝΗΣ 6.242, ΑΝΤΛΗΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΚΡΑΝΙΔΙ , ΑΝΤΛΗΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΕΡΜΙΟΝΗ 7.380, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΚΡΑΝΙΔΙ , ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΕΡΜΙΟΝΗΣ 7.749, ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ (ΗΜ ) Δ.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ , ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ (ΗΜ ) Δ.Ε. ΕΡΜΙΟΝΗΣ 7.000, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ. ΘΕΡΜΗΣΙΑΣ ,00 Σύνολο ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ , ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 615,00 Σύνολο ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 615, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ- ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ- ΕΔΕΥΑ 4.720, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 900,00 Σύνολο ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ- ΕΙΣΦΟΡΕΣ 5.620, ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΝΤΥΠΑ 9.000, ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 7.310, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 1.000,00 Σύνολο ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ , ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ 700, ΥΛΙΚΑ ΑΠΕΝΤΟΜΟΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ 500, ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 800, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ 655,00 Σύνολο ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ 2.655, ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 500, ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ 1.700,00 Σύνολο ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ 2.200, ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 1.000, ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 500, ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΛ.Π 369, ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 311,67 Σύνολο ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 2.180,67 Σύνολο ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ , ,45 Και πρέπει να ισοσκελίζονται από τα τακτικά έσοδα της υπάρχουσας τιμολογιακής πολιτικής. ΚΑΤ 1ΚΠ 2ΚΠ Κ.Π. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ: 20 / σελ. 4 από 14

5 ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ύδρευση μέσω δικτύου , , Τέλη αρχικών συνδέσεων ύδρευσης 1.107,00 900, Τέλη επανασύνδεσης ύδρευσης 184,50 150, Τέλη επανασύνδεσης ύδρευσης λόγω χρέους 369,00 300, Τέλος αντικατάστασης υδρομετρ. 0,00 0, Τέλος διακοπής παροχής ύδρευσης 123,00 100, Τέλη μεταφοράς υδρομέτρων υφιστάμενων παροχών 0,00 0, Τέλη απόφραξης, καθαρισμού παροχών 0,00 0, Πάγια τελών ύδρευσης , ,00 Σύνολο ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ , , ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Αποχέτευση μέσω δικτύου , , Τέλη αρχικών συνδέσεων αποχέτευσης 555,59 451, Τέλη επανασύνδεσης αποχέτευσης 277,80 225, Τέλη επανασύνδεσης αποχέτευσης λόγω χρέους 277,80 225, Πάγια τελών αποχέτευσης , , Τέλη εναπόθεσης βοθρολυμάτων , , Τέλη απόφραξης, καθαρισμού παροχών 0,00 0,00 Σύνολο ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ , ,59 Σύνολο ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 74. ΑΠΌ ΤΡΙΤΟΥΣ Έσοδα αποζημιώσεις από τρίτους 615,00 500,00 Σύνολο ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΡΙΤΟΥΣ 615,00 500,00 Σύνολο ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 615,00 500,00 Σύνολο - Α. ΤΑΚΤΙΚΑ , ,10 Α. ΤΑΚΤΙΚΑ Σύμφωνα με τα ανωτέρω επειδή η πρόταση αυτή παρουσιάζεται ελλειμματική, προκειμένου να ισοσκελισθεί ο προϋπολογισμός πρέπει να προβούμε σε ανάλογες μειώσεις. Ο προϋπολογισμός συνοδεύεται από εισηγητική έκθεση ώστε να δίνονται πλήρεις απαντήσεις στα τυχόν ερωτήματα που γεννιούνται. Ακολούθως προχώρησε στην ανάγνωση του Προϋπολογισμού 2013 που προέκυψε μετά τις αναγκαίες προσαρμογές, καθώς και σε διευκρινήσεις όπου αυτό κρινόταν απαραίτητο. ΚΑΤ 1ΚΠ 2ΚΠ Κ.Π. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΡΓΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΛΟΥΚΑΪΤΙΟΥ 6.097, , ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 6.097, ,00 Σύνολο ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΡΓΑ Σύνολο ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΝΙΔΙ 3.508, , ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΚΡΑΝΙΔΙ 487,80 600,00 Σύνολο ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 3.996, , ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΕΡΜΙΟΝΗΣ 2.163, , , ,19 Σύνολο ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 9.414, , ΛΟΙΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΟΙΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΟΔΟΠ.) 406,50 500,00 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ: 20 / σελ. 5 από 14

6 Σύνολο - ΕΡΓΑ Σύνολο ΛΟΙΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 406,50 500, ΚΤΙΡΙΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ- ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ Ε.Ε.Λ. Κρανιδίου 2.745, ,35 Σύνολο ΚΤΙΡΙΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 2.745, ,35 Σύνολο ΚΤΙΡΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ , , ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ , ,00 Σύνολο ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΑΝΕΙΩΝ , ,00 Σύνολο ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ , , ΠΑΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ , ,00 Σύνολο ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ , ,00 Σύνολο ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ , , ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ , , ΧΛΩΡΙΟΤΗΡΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2.601, , ΧΛΩΡΙΟΤΗΡΕΣ Ε.Ε.Λ , , ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΕΡΜΙΟΝΗΣ 9.191, , , ,88 Σύνολο ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ , , ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ- ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ Δ.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ Δ.Ε. ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗΧ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ (ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ) 6.016, , , ,00 Σύνολο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ , , ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΣ 1.463, , ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΦΟΡΗΤΕΣ 975, ,00 Σύνολο ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 2.439, , ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 700,00 861,00 Σύνολο ΕΡΓΑΛΕΙΑ 700,00 861, ΚΑΛΟΥΠΙΑ - ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΛΟΥΠΙΑ - ΦΡΕΑΤΙΑ- ΚΑΠΑΚΙΑ- ΣΧΑΡΕΣ Ε.Ε.Λ. ΚΑΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΠΑΖΩΝ Κ.ΛΠ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ Ε.Ε.Λ. ΕΡΜΙΟΝΗΣ -ΑΜΜΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ , , , , , ,00 Σύνολο ΚΑΛΟΥΠΙΑ - ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ , , ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 2.682, , ΠΙΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 4.065, ,00 Σύνολο ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 6.747, ,00 Σύνολο ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΛΟΙΠΟΣ ΛΟΙΠΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ , ,88 203,25 250,00 Σύνολο ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 203,25 250,00 Σύνολο ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 203,25 250, ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ- ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2.439, ,00 Σύνολο ΕΠΙΠΛΑ 2.439, , ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 2.588, ,30 Σύνολο ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2.588, , ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 1.991, ,00 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ: 20 / σελ. 6 από 14

7 Σύνολο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 1.991, , ΜΕΣΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 81,30 100,00 Σύνολο ΜΕΣΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 81,30 100, ΤΗΛΕΠΟΙΚΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1.000, ,00 Σύνολο ΤΗΛΕΠΟΙΚΙΝΩΝΙΩΝ 1.000, , ΛΟΙΠΟΣ ΛΟΙΠΟΣ 406,50 500, ΛΟΙΠΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ 796,75 980,00 Σύνολο ΛΟΙΠΟΣ 1.203, , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 1.000, ,00 Σύνολο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 1.000, , ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 3.500, ,00 813, ,00 Σύνολο ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ 4.313, ,00 Σύνολο ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ , , ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΕΥΩΝΩΝ- ΜΕΛΕΤΕΣ Επικαιροποιήσεις μελετών έργων και υποβολή για χρηματοδότηση αυτών 2.601, , Εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών για τις υδρογεωτρήσεις και δήλωσή , ,00 της χρήσης τους Σύμβουλος διαχείρισης "Αποχέτευση Δήμου Κρανιδίου" , , Τροποποίηση - επικαιροποίηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την Ε.Ε.Λ. Κρανιδίου και δικτύων 3.200, ,00 αποχέτευσης του έργου "Αποχέτευση Δήμου Κρανιδίου" Σύνταξη διαγωνισμών συντήρησης δικτύου ύδρευσης 4.878, ,00 Σύνολο ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΕΥΩΝΩΝ- ΜΕΛΕΤΕΣ , , ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2.040, ,20 Σύνολο ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 2.040, ,20 Σύνολο ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘ ΕΠΑΓ/ΤΙΩΝ ΥΠΟΚ ΣΕ ΠΑΡ. ΦΟΡ. ΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε.Ε.Λ , , , , , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ Ε.Ε.Λ , ,00 Σύνολο ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘ ΕΠΑΓ/ΤΙΩΝ ΥΠΟΚ ΣΕ ΠΑΡ. ΦΟΡ. ΕΙΣ , ,00 Σύνολο ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ , , ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ -ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Η/Μ Δ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΧΛΩΡΙΟΤΗΡΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Η/Μ Δ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 626,95 771, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ: 20 / σελ. 7 από 14

8 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ Δ.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ Δ.Ε. ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΗΜ- ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΗΜ- ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΧΛΩΡΙΟΤΗΡΕΣ ΜΗΧΑΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 406,50 500, , , , ,00 731,71 900, , , , , , , , ,00 813, ,00 243,90 300,00 Σύνολο ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ , ,28 Σύνολο ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , ,28 Σύνολο - ΠΑΓΙΑ , ,66 Ω Λ ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 2.032, ,00 Σύνολο ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 2.032, , ΛΟΙΠΑ ΚΑΥΣΙΜΑ- ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΛΟΙΠΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 380,00 467, ΛΟΙΠΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 1.280, ,40 Σύνολο ΛΟΙΠΑ ΚΑΥΣΙΜΑ- ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 1.660, , ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 5.223, , ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Ε.Ε.Λ , , ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 406,50 500, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ 406,50 500, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 406,50 500, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 813, , ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 444,85 547, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 813, , ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1.219, , ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 365,85 450, ΧΛΩΡΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 4.327, , ΧΛΩΡΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ Ε.Ε.Λ , ,00 Σύνολο ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ , , ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΤΟΙΜΟ Δ.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ 6.504, , ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΤΟΙΜΟ Δ.Ε. ΕΡΜΙΟΝΗΣ 5.853, ,00 Σύνολο ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ , ,00 Σύνολο ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 3.900, , ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ 2.500, , ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ 2.500, ,00 Σύνολο ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 665,76 818,88 Σύνολο ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 665,76 818, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ , ,57 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ: 20 / σελ. 8 από 14

9 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΣΜΕΔΕ , ,29 Σύνολο ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ,86 Σύνολο ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘ ΕΠΑΓ/ΤΙΩΝ ΥΠΟΚ ΣΕ ΠΑΡ. ΦΟΡ. ΕΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 8.130, , ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΑΤΡΩΝ 406,50 500, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ , , ΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ Κρανιδίου , , ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 2.845, , ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ε.Ε.Λ , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 304,88 375, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.620, ,60 Σύνολο ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘ ΕΠΑΓ/ΤΙΩΝ ΥΠΟΚ ΣΕ ΠΑΡ. ΦΟΡ. ΕΙΣ , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΜΗ ΕΛΕΥΘ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ , ,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2.439, , ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ , ,00 Σύνολο ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΜΗ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜ , , ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΌ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Η/Υ 2.126, ,00 ΤΡΙΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ , , ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ , ,00 Ε.Ε.Λ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ- ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ 2.000, , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 3.113, , ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 3.577, ,00 Σύνολο ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΌ ΤΡΙΤΟΥΣ , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜ ΣΕ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 8.000, ,00 ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 3.500, ,00 Σύνολο ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ , , ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 2.934, ,00 Σύνολο ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 2.934, ,00 Σύνολο ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ , , ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 62. ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ , ,19 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Ε.Ε.Λ. 544,25 615, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ , , ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 2.163, ,66 Σύνολο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ , , ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΟΤΕ 1.190, , ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 2.615, , ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 6.666, , COURIER 500,00 615, ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 487,80 600,00 Σύνολο ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ , , ΕΝΟΙΚΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ 1.367, , ΕΝΟΙΚΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ , ,48 Σύνολο ΕΝΟΙΚΙΑ , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2.000, ,00 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ: 20 / σελ. 9 από 14

10 Σύνολο ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 2.000, , ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 406,50 500, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 3.040, , ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 406,50 500, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ , ,00 Δ.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ , ,83 Δ.Ε. ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΑ Δ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΑ Δ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΑ Δ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 8.725, ,30 Σύνολο ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ , , ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ -ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 7.195, , ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ -ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 8.130, , ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ -ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 4.065, , ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ -ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Ε.Ε.Λ , , ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ -ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 3.000, ,00 Σύνολο ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ , , ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 243,90 300,00 Σύνολο ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 243,90 300,00 Σύνολο ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 975, , ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΙΚΥΚΛΩΝ 325,20 400,00 Σύνολο ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1.300, , ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 8.277, ,96 ΦΟΡΟΙ- ΤΕΛΗ Σύνολο ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ- ΤΕΛΗ 8.277, ,96 Σύνολο ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 9.578, , ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 9.000, , ΕΞΟΔΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ 180,00 221, ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 4.552, , ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - ΚΤΕΛ 261,00 321, ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ- ΝΕΡΟ Δ.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ , , ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ- ΝΕΡΟ Δ.Ε. ΕΡΜΙΟΝΗΣ 4.878, , ΑΝΤΛΗΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΚΡΑΝΙΔΙ 8.130, , ΑΝΤΛΗΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΕΡΜΙΟΝΗ 5.691, , ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΚΡΑΝΙΔΙ 8.400, , ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΕΡΜΙΟΝΗΣ 6.300, , ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ (ΗΜ ) Δ.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ 4.878, , ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ (ΗΜ ) Δ.Ε. ΕΡΜΙΟΝΗΣ 4.065, , ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ. ΘΕΡΜΗΣΙΑΣ , ,00 Σύνολο ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ , , ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 500,00 615,00 Σύνολο ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 500,00 615, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ- ΕΔΕΥΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4.720, , ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 900,00 900,00 Σύνολο ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ- ΕΙΣΦΟΡΕΣ 5.620, , ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΝΤΥΠΑ 7.317, ,00 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ: 20 / σελ. 10 από 14

11 ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 5.943, , ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 813, ,00 Σύνολο ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ , , ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ 569,11 700,00 ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΑ ΑΠΕΝΤΟΜΟΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ 406,50 500, ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 650,41 800, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ 532,52 655,00 Σύνολο ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ 2.158, , ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 406,50 500, ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ 825, ,01 Σύνολο ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ 1.231, , ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 500,00 500, ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 500,00 500, ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΛ.Π 369,00 369, ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 311,67 311,67 Σύνολο ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 1.680, ,67 Σύνολο ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ , ,11 Σύνολο - Ω Λ , ,83 ΟΦΕΙ- ΛΟΜΕ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ , ,08 ΝΑ Σύνολο , ,08 Σύνολο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ , , ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ , ,58 Σύνολο , ,58 Σύνολο ΠΙΣΤΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ , , ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ , ,89 Σύνολο , ,89 Σύνολο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ , , ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 6.925, ,68 Σύνολο , ,68 Σύνολο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 6.925, ,68 Σύνολο - ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ , ,23 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ , ,61 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ 0, ,56 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ , ,17 3. Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 4. εισήγηση του Προέδρου και τις ισχύουσες διατάξεις, Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α Ψηφίζει και εγκρίνει τον Προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. για το έτος 2013 ως ακολούθως: ΕΣΟΔΑ 2013 ΚΑΤ 1ΚΠ 2ΚΠ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ. Π. Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟ-ΓΙΣΜΟΣ ΧΡΕΟΥΜΕΝΑ 30. ΠΕΛΑΤΕΣ , ,48 Σύνολο ΠΕΛΑΤΕΣ , , ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ , ,99 Σύνολο ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ , ,99 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ: 20 / σελ. 11 από 14

12 Σύνολο - ΧΡΕΟΥΜΕΝΑ , ,47 ΕΚΤΑΚΤΑ 41. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ 80% , ,84 Σύνολο ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΒΟΛΗ 75. ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 3.000, ,00 Σύνολο ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ 3.000, , ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ , ,00 Σύνολο ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ , ,00 Σύνολο - ΕΚΤΑΚΤΑ , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ , , ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ , ,96 Σύνολο ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΡΙΤΟΥΣ 500,00 615,00 Σύνολο ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 500,00 615,00 Σύνολο - ΤΑΚΤΙΚΑ , , , ,17 ΕΞΟΔΑ 2013 ΚΑΤ 1ΚΠ 2ΚΠ ΠΡΟΫΠ/ ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ. Π. Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ 50. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ , ,08 Σύνολο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ , , ΠΙΣΤΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ , ,58 Σύνολο ΠΙΣΤΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ , , ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ , ,89 Σύνολο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ , ,68 Σύνολο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 6.925, ,68 Σύνολο - ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ , ,23 ΕΡΓΑ 10. ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΡΓΑ Σύνολο ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 11. ΚΤΙΡΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 3.996, , ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 9.414, , ΛΟΙΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΤΙΡΙΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 406,50 500, , ,35 Σύνολο ΚΤΙΡΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ , , ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΑΝΕΙΩΝ , ,00 Σύνολο ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ , , ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ , ,00 Σύνολο ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ , ,00 Σύνολο - ΕΡΓΑ , ,88 ΠΑΓΙΑ 12. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ , , ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ , , ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 2.439, , ΕΡΓΑΛΕΙΑ 700,00 861, ΚΑΛΟΥΠΙΑ - ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ , , ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 6.747, ,00 Σύνολο ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΛΟΙΠΟΣ , ,88 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ: 20 / σελ. 12 από 14

13 13. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 203,25 250,00 Σύνολο ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 203,25 250, ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΠΙΠΛΑ 2.439, , ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2.588, , ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 1.991, , ΜΕΣΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΛΕΠΟΙΚΙΝΩΝΙΩΝ 81,30 100, , , ΛΟΙΠΟΣ 1.203, , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 1.000, , ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ 4.313, ,00 Σύνολο ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ , , ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΕΥΩΝΩΝ- ΜΕΛΕΤΕΣ , , ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 2.040, ,20 Σύνολο ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘ 61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΠΑΓ/ΤΙΩΝ ΥΠΟΚ ΣΕ ΠΑΡ. ΦΟΡ. ΤΡΙΤΩΝ ΕΙΣ , , , ,00 Σύνολο ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ , ,28 Σύνολο ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , ,28 Σύνολο - ΠΑΓΙΑ , ,66 Ω Λ 25. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 2.032, , ΛΟΙΠΑ ΚΑΥΣΙΜΑ- ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 1.660, , ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ , , ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ , ,00 Σύνολο ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 665,76 818, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ,86 Σύνολο ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘ ΕΠΑΓ/ΤΙΩΝ ΥΠΟΚ ΣΕ ΠΑΡ. ΦΟΡ. ΕΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΜΗ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜ , , , , ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΌ ΤΡΙΤΟΥΣ , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ , , ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 2.934, ,00 Σύνολο ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ , , ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ , , ΕΝΟΙΚΙΑ , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 2.000, , ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ , , ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ , , ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 243,90 300,00 Σύνολο ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1.300, , ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ- ΤΕΛΗ 8.277, ,96 Σύνολο ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 9.578, , ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ , , ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 500,00 615, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ- ΕΙΣΦΟΡΕΣ 5.620, , ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ , ,00 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ: 20 / σελ. 13 από 14

14 Σύνολο - Ω Λ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ 2.158, , ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ 1.231, , ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 1.680, ,67 Σύνολο ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ , , , ,83 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ , ,61 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ 0, ,56 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ , ,17 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 2 0 / Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως παρακάτω: Η Πρόεδρος: Αγγελική Αλεβίζου H Αντιπρόεδρος:Σοφία Στάϊκου Τα Μέλη: Ανάργυρος Λάμπης, Παναγιώτης Αποστόλου,Παντελής Σοφικίτης,Ευάγγελος Παπαστεργίου Μιχάλης Δρουγκάνης. Ακριβές Αντίγραφο H Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. Αγγελική Αλεβίζου ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ: 20 / σελ. 14 από 14

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ ΑΔΑ: ΒΕΝΧΟΡ3Θ-Τ50 Εκ του πρακτικού της υπ' αρ. 7 η ς /2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ΘΕΜΑ 1 ο : "ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΛΖΛ-53Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΛΖΛ-53Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 20/20-12-2013 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 209/2013 Θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ 2/05-02-2014 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ Απόφ 12/2014 Θέμα:«Ψήφιση πιστώσεων ΚΑ προϋπολογισμού οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

4 Χριστοφόρου Γεώργιος 4 Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος 5 Αντωνιάδου Μαρία 6 Λεμονάκη Χρυσούλα

4 Χριστοφόρου Γεώργιος 4 Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος 5 Αντωνιάδου Μαρία 6 Λεμονάκη Χρυσούλα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 1/22-01-2013 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 12/2013 Θέμα:«Ψήφιση πιστώσεων Κ.Α. προϋπολογισμού οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Δ.Σ.: 6 /2015 ΑΡ.ΑΠΟΦ.: 31/2015 ΘΕΜΑ ΗΔ: «Απολογισμός Εσόδων Εξόδων έτους 2014» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα:

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση προϋπολογισμού έτους. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθμό 02/ συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθμ. 03/ Στην Κοζάνη σήμερα 27/01/ ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ. συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 21 του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. 4 Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42

Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42 Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11 Δεκεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11 Δεκεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11

Διαβάστε περισσότερα

14REQ001916115 2014-03-11

14REQ001916115 2014-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 72/2014 Α Α: ΒΙΚΑΩΕΗ-1Χ2 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.) Αριθ. Αποφ 102 η /2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 9 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 05/12/2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 05/12/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ερμού 28 και Κ.Πλειώνη Λαύριο - 195 00 Τηλέφωνο: 2292 0 26570 Fax: 2292 0 26512 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λαύριο 06.12.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Από το υπ αριθμό 24/2014 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας. Αριθμ. Πίνακα: 23/2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 4 από 15 Φεβρουαρίου 2013 Στην Ερέτρια σήμερα την 15 η του μηνός Φεβρουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μακρυχώρι 04-05-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. πρωτ. 4235 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 6/2015 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών Σήμερα στις 28 του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 της Κοινωφελούς Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24/2012 Απόσπασμα από το πρακτικό της ειδικής Συμβουλίου της 28 ης Ιανουαρίου 2013. συνεδρίασης του Δημοτικού ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι.ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 22127/1983 ΦΕΚ /724 14.12.83 Αρ.πρωτ.276 Λάρισα 21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5 ΑΠΟ ΤΟ 2 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Εθνικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/25 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 65/25 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προέλεγχος απολογισμού οικονομικού έτους 24

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί από τα έντεκα (11) µέλη βρέθηκαν παρόντα τα δέκα (10) µέλη ήτοι:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί από τα έντεκα (11) µέλη βρέθηκαν παρόντα τα δέκα (10) µέλη ήτοι: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση προϋπολογισµού έτους 2014. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΙ6ΝΟΡΥΑ-ΦΞΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθµό 24/2013 συνεδρίασης του.σ. της ΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθµ. 291/2013 Στην Κοζάνη

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 21 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 21 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Απόσπασμα από το πρακτικό της 21 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:380/2014 Θέμα 1 ο ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 415/2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 415/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.25/28-08-2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008. Αχαρνές: 15-6-2015 Αριθ. Πρωτ.: 41231

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008. Αχαρνές: 15-6-2015 Αριθ. Πρωτ.: 41231 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 16/2013 ΘΕΜΑ: «Αίτηση χρηματοδότησης της ΚΕΔΩ προς το Δήμο Ωρωπού για το έτος 2013» Στον Ωρωπό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΟΝΙΑΡΕΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ( Κ.Ι.Ε.Κ.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 1 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΝΙΑΡΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κωδικός Αριθμός ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ : ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2015 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα