ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2013) 710 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης EL EL

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή Εξέλιξη του κανονιστικού πλαισίου Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/ Εθνικά μέτρα εφαρμογής Έκθεση σχετικά με τη θέσπιση των γενικών αδειών εξαγωγής της ΕΕ Εφαρμογή του κανονισμού η τρέχουσα κατάσταση Δραστηριότητες της συντονιστικής ομάδας διπλής χρήσης Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους ελέγχους των εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης Επισκέψεις ομοτίμων Ανταλλαγή πληροφοριών και θέσπιση ενός ασφαλούς και κρυπτογραφημένου ηλεκτρονικού συστήματος Διαφάνεια και διάλογος με τον κλάδο και την ακαδημαϊκή κοινότητα Παρακολούθηση και επιβολή ελέγχου των εξαγωγών Έλεγχοι εξαγωγών της ΕΕ Βασικά δεδομένα Εμπόριο ειδών διπλής χρήσης της ΕΕ: είδη και προορισμοί Αιτήσεις, άδειες, αρνήσεις Έλεγχοι εξαγωγών της ΕΕ Επίδραση στην ασφάλεια και το εμπόριο Έλεγχοι εξαγωγών: ένα βασικό μέσο για την προώθηση της ασφάλειας σε έναν παγκοσμιοποιημένο πολυπολικό κόσμο Ο αόριστος «τομέας ειδών διπλής χρήσης»: ένα κλειδί για την ευρωπαϊκή καινοτομία και ανταγωνιστικότητα Το σύστημα ελέγχου των εξαγωγών της ΕΕ: μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών του Έλεγχος εξαγωγών και ανταγωνιστικότητα: στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και ευκαιρίες για διαμόρφωση ισότιμων όρων σε παγκόσμιο επίπεδο Οι έλεγχοι εξαγωγών της ΕΕ σε έναν κόσμο που αλλάζει η επανεξέταση της πολιτικής ελέγχου των εξαγωγών Δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τους ελέγχους των εξαγωγών Προοπτικές για εξέλιξη του συστήματος ελέγχου των εξαγωγών της ΕΕ Επανεξέταση της πολιτικής ελέγχου των εξαγωγών της ΕΕ: τα επόμενα βήματα Παράρτημα I Κατάλογος αρκτικόλεξων EL 2 EL

3 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι έλεγχοι των εξαγωγών ειδών και τεχνολογίας διπλής χρήσης διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην καταπολέμηση της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής (ΟΜΚ) και των συμβατικών όπλων και συμβάλλουν σημαντικά στην περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια και σταθερότητα. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 428/2009 περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (εφεξής: «ο κανονισμός») εκπληρώνει διεθνείς δεσμεύσεις βάσει της απόφασης 1540 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, διεθνών συμφωνιών όπως η σύμβαση για τα χημικά όπλα (CWC) και η συνθήκη περί μη διαδόσεως των πυρηνικών όπλων (ΝΡΤ), και πολυμερών συστημάτων ελέγχου των εξαγωγών, όπως ο διακανονισμός του Wassenaar, η ομάδα πυρηνικών προμηθευτών (NSG), η ομάδα της Αυστραλίας και το καθεστώς ελέγχου της τεχνολογίας πυραύλων (MTCR). Το σύστημα ελέγχου των εξαγωγών της ΕΕ δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1990 βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3381/94 και της απόφασης 94/942/ΚΕΠΠΑ, και ενισχύθηκε σημαντικά με τη θέσπιση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2000. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 428/2009 θέσπισε σημαντικές βελτιώσεις σε σχέση με το σύστημα ελέγχου των εξαγωγών της ΕΕ, ιδίως στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ κατά της διάδοσης των ΟΜΚ, η οποία καθιερώθηκε τον Δεκέμβριο του 2003, και βάσει εκθέσεων από τους εξαγωγείς και τον κλάδο. Ο κανονισμός προβλέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των ειδών διπλής χρήσης με ορισμένες εξαιρέσεις εντός της ΕΕ και ορίζει βασικές αρχές και κοινούς κανόνες για τον έλεγχο των εξαγωγών, τη μεσιτεία, τη διαμετακόμιση και τη μεταφορά ειδών διπλής χρήσης, στο πλαίσιο της κοινής εμπορικής πολιτικής. Προβλέπει επίσης διοικητική συνεργασία και εναρμονισμένες πολιτικές και εργαλεία για την εφαρμογή και την επιβολή της νομοθεσίας. Ο κανονισμός εφαρμόζεται άμεσα στους «εξαγωγείς», αλλά απαιτεί ορισμένα πρόσθετα μέτρα εφαρμογής από τα κράτη μέλη της ΕΕ στο πλαίσιο ενός «υβριδικού» συστήματος, βάσει του οποίου οι αρμόδιες εθνικές αρχές έχουν ιδιαίτερα την ευθύνη για τις αποφάσεις αδειοδότησης. Το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1232/2011, καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει, ανά τριετία, στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο μια «πλήρη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και τον αντίκτυπο [του κανονισμού]», η οποία, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να περιλαμβάνει προτάσεις για τροποποιήσεις. Το άρθρο 25 παράγραφος 3 ορίζει ότι η έκθεση περιλαμβάνει ειδικά τμήματα σχετικά με τα πεπραγμένα της συντονιστικής ομάδας διπλής χρήσης (DUCG), την καθιέρωση ενός ασφαλούς και κρυπτογραφημένου συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, καθώς και την εφαρμογή του άρθρου 15 παράγραφοι 1 και 2, όσον αφορά την ενημέρωση των καταλόγων ελέγχου, και του άρθρου 24, το οποίο αφορά τις εθνικές κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης του κανονισμού. Επιπλέον, το άρθρο 25 παράγραφος 4 υποχρεώνει την Επιτροπή να υποβάλει, το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013, έκθεση σχετικά με τη θέσπιση των γενικών αδειών εξαγωγής βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1232/2011. Το άρθρο 25 ορίζει ότι τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή όλα τα EL 3 EL

4 κατάλληλα στοιχεία για την εκπόνηση της εν λόγω έκθεσης. Η έκθεση αυτή παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή και τον αντίκτυπο του κανονισμού από τη θέσπισή του έως τις αρχές του 2013 και, επομένως, καλύπτει κυρίως τις δραστηριότητες των ετών 2010, 2011 και ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου εκδόθηκε στις 5 Μαΐου 2009 και τέθηκε σε ισχύ στις 27 Αυγούστου Κατάργησε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1334/2000. Με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, και σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η διαδικασία τροποποίησης του κανονισμού άλλαξε, και άρχισε να εφαρμόζεται η συνήθης νομοθετική διαδικασία Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 Κατά την περίοδο αναφοράς, ο κανονισμός τροποποιήθηκε δύο φορές: Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1232/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, θέσπισε 5 νέες γενικές άδειες εξαγωγής της ΕΕ (ΓΑΕΕΕ) για την εξαγωγή ορισμένων ειδών διπλής χρήσης προς ορισμένους προορισμούς, σε μια προσπάθεια για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου και τη διαμόρφωση ισότιμων όρων για τους εξαγωγείς της ΕΕ. Λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τους σχετικούς κινδύνους, οι νέες ΓΑΕΕΕ διευκολύνουν, κατ αυτόν τον τρόπο, την εξαγωγή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και χημικών ουσιών προς ορισμένους προορισμούς, καθώς και την εξαγωγή ορισμένων ειδών μετά από επισκευή/αντικατάσταση και για προσωρινή παρουσίαση σε εκθέσεις. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1232/2011 τροποποίησε επίσης το άρθρο 25 του κανονισμού και θέσπισε ενισχυμένες διατάξεις για την υποβολή εκθέσεων και τη διαφάνεια. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 388/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Απριλίου , ενημέρωσε τον κατάλογο ελέγχου της ΕΕ στο παράρτημα I του κανονισμού και ενσωμάτωσε τις τροποποιήσεις που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο των πολυμερών συστημάτων ελέγχου των εξαγωγών το 2009 και το Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν την κατάργηση των ελέγχων για ορισμένα είδη, καθώς και τροποποιήσεις στην περιγραφή και τους ορισμούς των εμπορευμάτων. Ο νέος ενημερωμένος και ενοποιημένος κατάλογος ελέγχου της ΕΕ τέθηκε σε ισχύ στις 15 Ιουνίου 2012, επιτρέποντας με τον τρόπο αυτό στην ΕΕ να τηρήσει τις διεθνείς δεσμεύσεις της όσον αφορά τους ελέγχους των εξαγωγών και την παροχή βοήθειας στους εξαγωγείς της ΕΕ σε περιπτώσεις όπου οι παράμετροι των ελέγχων ήταν χαλαρές. Επιπλέον, με βάση το άρθρο 15 του κανονισμού, το οποίο ορίζει ότι ο κατάλογος ελέγχου της ΕΕ θα πρέπει να ενημερώνεται σε τακτική βάση σύμφωνα με τις αλλαγές που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο των πολυμερών συστημάτων, η Επιτροπή εξέδωσε, στις 7 Νοεμβρίου 2011, πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού και την εκχώρηση της αρμοδιότητας για την ενημέρωση του καταλόγου ελέγχου της ΕΕ στην Επιτροπή («πράξεις κατ εξουσιοδότηση») 2. Η πρόταση εκχώρησε την αρμοδιότητα στην Επιτροπή να τροποποιεί το παράρτημα ΙΙ του κανονισμού, ως απάντηση στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, και να καταργεί ορισμένους προορισμούς και/ή είδη από το πεδίο εφαρμογής των ΓΑΕΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση τον Οκτώβριο του 2012, αλλά η εν λόγω 1 2 ΕΕ L 129 της , σ. 12. COM(2011) 704 τελικό. EL 4 EL

5 νομοθετική πρόταση παραμένει υπό συζήτηση, με την προοπτική να ολοκληρωθεί η σχετική νομοθετική διαδικασία πριν από τον Απρίλιο του Η περαιτέρω εξέλιξη του κανονιστικού πλαισίου παραμένει ανοικτή προς εξέταση. Έτσι, μετά την έκδοση του κανονισμού, το Συμβούλιο και η Επιτροπή δήλωσαν ότι ο κατάλογος ειδών για τα οποία απαιτείται άδεια για μεταφορές εντός της ΕΕ θα υποβληθεί σε αξιολόγηση, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές του τίτλου II κεφάλαιο 9 της συνθήκης Ευρατόμ (Η κοινή πυρηνική αγορά) και του άρθρου 36 της ΣΛΕΕ. Αργότερα, μετά την έκδοση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1232/2011, η Επιτροπή ανήγγειλε την πρόθεσή της να αναθεωρήσει τη δυνατότητα έκδοσης μιας ΓΑΕΕΕ για αποστολές μικρής αξίας έως το τέλος του Τα θέματα αυτά μελετώνται αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αναθεώρησης της πολιτικής ελέγχου των εξαγωγών, και στις αρχές του 2013 δημιουργήθηκε μια άτυπη ομάδα εργασίας με στόχο να εξετάσει τον κατάλογο των στοιχείων που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ελέγχων μεταφοράς, καθώς και τις λεπτομέρειες του ελέγχου Εθνικά μέτρα εφαρμογής Ο κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος, αλλά, παρ' όλα αυτά, προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων, και ότι οι πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ανακοινώσεις των κρατών μελών δημοσιεύτηκαν στις 6 Μαρτίου και παρέχουν μια γενική εικόνα των μέτρων που έχουν λάβει τα κράτη μέλη σε ό,τι αφορά π.χ. την επέκταση των ελέγχων μεσιτείας, την εφαρμογή ελέγχων διαμετακόμισης, την επέκταση των ελέγχων σε μη απαριθμούμενα είδη για λόγους δημόσιας ασφάλειας και ανθρώπινων δικαιωμάτων, τη θέσπιση εθνικών γενικών αδειών εξαγωγής, την εφαρμογή ελέγχων σχετικά με τις μεταφορές εντός της ΕΕ για μη απαριθμούμενα είδη, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές αρχές ελέγχου των εξαγωγών. Επιπλέον, μια ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στις 19 Σεπτεμβρίου πληροφορεί ότι η Ιταλία ενημέρωσε σχετικά με την επιβολή συγκεκριμένης εθνικής απαίτησης άδειας για την εξαγωγή στη Συρία ορισμένων ειδών τηλεπικοινωνιών που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, για λόγους δημόσιας ασφάλειας και ανθρώπινων δικαιωμάτων. Τα εθνικά μέτρα εφαρμογής που αφορούν τους όρους και τις απαιτήσεις που έχουν επιλέξει τα κράτη μέλη σε σχέση με τη χρήση των ΓΑΕΕΕ υπόκεινται επίσης στη δημοσίευση ενημερωτικού σημειώματος Έκθεση σχετικά με τη θέσπιση των γενικών αδειών εξαγωγής της ΕΕ Με βάση τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1232/2011, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το άρθρο 25 παράγραφος 4 του κανονισμού, όπως τροποποιήθηκε, η συντονιστική ομάδα διπλής χρήσης ανέλαβε να αξιολογήσει την εφαρμογή των πρόσφατα θεσπισμένων ΓΑΕΕΕ. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, συγκεντρώθηκαν πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις χρήσης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα. Επιπλέον, οι διαβουλεύσεις με τις αρμόδιες αρχές κατέληξαν στα ακόλουθα συμπεράσματα: Σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις χρήσης, τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει απαιτήσεις καταχώρισης και απαιτούν επίσης εκ των υστέρων κοινοποίηση μετά την πρώτη χρήση, παρά το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη απαιτούν προηγούμενη κοινοποίηση. Τα περισσότερα κράτη μέλη απαιτούν στοιχεία εξαγωγέα, περιγραφή και κατηγορία του είδους, αξία και όγκο των συναλλαγών, Δήλωση της Επιτροπής και δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τις αποστολές μικρής αξίας οι οποίες συνδέονται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1232/2011. ΕΕ C 67 της , σ. 1. ΕΕ C 283 της , σ. 4. EL 5 EL

6 προορισμό και στοιχεία τελικού χρήστη. Ορισμένα κράτη μέλη αξιοποιούν επίσης τα σχετικά τελωνειακά δεδομένα. Επιπλέον, τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει απαιτήσεις για τακτική υποβολή εκθέσεων, αν και η συχνότητα διαφέρει από κράτος σε κράτος, ενώ σε ορισμένα ισχύουν επίσης υποχρεώσεις τήρησης αρχείων και ελέγχου. Συνολικά, πάνω από κοινοποιήσεις χρήσης ΓΑΕΕΕ έχουν ληφθεί από τις αρμόδιες αρχές, ενώ εκτιμάται ότι περίπου εταιρείες χρησιμοποιούν ΓΑΕΕΕ. Όλες οι ΓΑΕΕΕ χρησιμοποιούνται από οικονομικούς φορείς, αν και η ευρύτερα χρησιμοποιούμενη είναι η ΓΑΕΕΕ 001. Οι οικονομικοί φορείς χρησιμοποιούν ΓΑΕΕΕ σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη, αλλά οι οικονομικοί φορείς σε κάποια κράτη μέλη δεν έχουν ακόμα χρησιμοποιήσει τις νέες ΓΑΕΕΕ που θεσπίστηκαν το Σχεδόν όλες οι κατηγορίες ειδών διπλής χρήσης εξάγονται βάσει ΓΑΕΕΕ, σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων «παραδοσιακών» τομέων ειδών διπλής χρήσης όπως η αεροδιαστημική, το λογισμικό και η ηλεκτρονική. αλλά και σε άλλους τομείς, όπως ο κλάδος των τροφίμων ή η βιομηχανία χαρτοπολτού και χαρτιού. Οι εξαγωγές βάσει ΓΑΕΕΕ προορίζονται κατά μεγάλο μέρος για τις ΗΠΑ και άλλες «χώρες EU001» (Αυστραλία, Καναδάς, Ιαπωνία, Ελβετία, Νορβηγία, Νέα Ζηλανδία), αλλά υπάρχουν και άλλοι προορισμοί που επωφελούνται από τις ΓΑΕΕΕ, όπως η Βραζιλία, η Κίνα, η Νότια Κορέα, η Ρωσική Ομοσπονδία, η Νότια Αφρική και η Τουρκία. 3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3.1. Δραστηριότητες της συντονιστικής ομάδας διπλής χρήσης Με το άρθρο 23 του κανονισμού συστήνεται συντονιστική ομάδα διπλής χρήσης (DUCG) με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής και των κρατών μελών, η οποία εξετάζει κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των ελέγχων των εξαγωγών, με σκοπό την πρακτική βελτίωση της συνέπειας και της αποτελεσματικότητάς τους σε όλη την ΕΕ. Η DUCG παρέχει ένα μοναδικό φόρουμ για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών μεταξύ των υπαλλήλων ελέγχου των εξαγωγών και αποτελεί τη βάση ενός «ενωσιακού δικτύου» υπηρεσιών ελέγχου των εξαγωγών. Κατά την περίοδο αναφοράς, η DUCG συνεδρίασε σε τακτική βάση. Από την έναρξη ισχύος του κανονισμού έως σήμερα πραγματοποιήθηκαν 16 συνεδριάσεις. Η DUCG πραγματοποίησε συζητήσεις για μια σειρά από επίκαιρα θέματα σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού, όπως οι προσεγγίσεις των κρατών μελών ως προς τις ΓΑΕΕΕ και τις εθνικές γενικές άδειες εξαγωγής (ΕΓΑΕ), οι έλεγχοι των εξαγωγών όσον αφορά τον τομέα της έρευνας κ.λπ. Η DUCG παρείχε επίσης ένα φόρουμ για διαβουλεύσεις σχετικά με συγκεκριμένες περιπτώσεις εφαρμογής των ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων οι οποίες αφορούσαν ζητήματα που αναφέρθηκαν από τη βιομηχανία, π.χ. εξαγωγή αεριοστροβίλων σε ορισμένους προορισμούς, εξαγωγή συστατικών γραφίτη και άνθρακα κ.λπ. Η DUCG πραγματοποιεί τακτικές κοινές συνεδριάσεις με ενδιαφερομένους συγκεκριμένα, πραγματοποίησε δύο κοινές συνεδριάσεις με τους τελωνειακούς υπαλλήλους τον Οκτώβριο του 2010 και τον Σεπτέμβριο του 2011, οι οποίες εστιάστηκαν στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών αδειοδότησης και των τελωνειακών αρχών προκειμένου να αποφεύγονται οι εκτροπές και οι παράνομες εξαγωγές. Η DUCG πραγματοποιεί επίσης περιστασιακά κοινές συνεδριάσεις με εκπροσώπους των κλάδων, ενώ τον Φεβρουάριο του 2013, για παράδειγμα, διοργάνωσε κοινό σεμινάριο με το ευρωπαϊκό φόρουμ για την πυρηνική ενέργεια, EL 6 EL

7 προκειμένου να συζητήσουν τους ελέγχους των εξαγωγών πυρηνικών και να εξετάσουν τις ανησυχίες του κλάδου σχετικά με το συνακόλουθο κόστος συμμόρφωσης, τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και τις μεταφορές πυρηνικών αγαθών και τεχνολογίας εντός της ΕΕ. Η DUCG συζήτησε επίσης επιλογές για την ενίσχυση των τεχνικών ικανοτήτων και της εμπειρογνωμοσύνης, ως βασικό στοιχείο για τη διαδικασία αδειοδότησης και την επιβολή της νομοθεσίας στα σύνορα. Υπάρχουν διάφορες εθνικές πρωτοβουλίες κατάρτισης σχετικά με τον έλεγχο των εξαγωγών, ενώ το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής, σε συνεργασία με εθνικούς εμπειρογνώμονες από την ΕΕ και τις ΗΠΑ, έχει επίσης διοργανώσει τεχνικά σεμινάρια για υπαλλήλους που ασχολούνται με την αδειοδότηση ελέγχου των εξαγωγών και τεχνικούς εμπειρογνώμονες Σε αυτό το πλαίσιο, η DUCG πραγματοποίησε πιλοτικά σεμινάρια κατάρτισης με στόχο την προετοιμασία για ένα πιθανό μελλοντικό σύνθετο πρόγραμμα «εσωτερικής» κατάρτισης της ΕΕ σχετικά με τον έλεγχο των εξαγωγών, το οποίο θα πρέπει να στοχεύει κατά κύριο λόγο σε εμπειρογνώμονες σε θέματα αδειοδότησης και σε τελωνειακά και τεχνικά θέματα, καθώς και σε άλλους κρατικούς υπαλλήλους από συναφείς τομείς (εξωτερικές υποθέσεις, άμυνα, απόρρητες πληροφορίες) Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους ελέγχους των εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης Προκειμένου να υποστηρίξει την πρακτική εφαρμογή των μέτρων ελέγχου των εξαγωγών και, ιδίως, να αποσαφηνίσει τις διάφορες διαδικασίες διαβουλεύσεων και ανταλλαγής πληροφοριών που προβλέπονται βάσει του κανονισμού, η DUCG έχει αναπτύξει «κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τους ελέγχους των εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης». Αυτή τη στιγμή, οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ προορίζονται για επίσημη χρήση από τις αρχές ελέγχου των εξαγωγών των κρατών μελών δεν είναι νομικά δεσμευτικές και δεν προορίζονται για δημοσιοποίηση. Οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ αποτελούν ένα ζωντανό έγγραφο, το οποίο θα επικαιροποιείται και θα επεκτείνεται σε τακτική βάση, ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες ανάγκες και τις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Μετά από μελέτη που διεξήγαγε η Επιτροπή το 2010, η DUCG συνέταξε κατευθυντήριες γραμμές για τη σύσταση μιας «ομάδας εμπειρογνωμόνων» 6, δηλαδή ενός σύνθετου μηχανισμού για τη διάδοση της εμπειρογνωμοσύνης που έχει συγκεντρωθεί στα διάφορα κράτη μέλη προς όφελος όλων, με στόχο την υποστήριξη της λήψης συνεκτικών αποφάσεων σε θέματα ελέγχου. Οι κατευθυντήριες γραμμές καθιερώνουν τυποποιημένα υποδείγματα και διαδικασίες για την παροχή, σε εθελοντική βάση, μη δεσμευτικών συμβουλών προς τις αρμόδιες αρχές σχετικά με ζητήματα ιδιαίτερα τεχνικού χαρακτήρα, όπως οι αξιολογήσεις και η ταξινόμηση των εμπορευμάτων. 6 Η ομάδα εμπειρογνωμόνων δημιουργήθηκε αρχικά κατ' εφαρμογή σύστασης που περιέχονταν στην αξιολόγηση από ομοτίμους του 2004 και, αργότερα, επισημοποιήθηκε και ενισχύθηκε, προκειμένου να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση. EL 7 EL

8 Ομάδα εμπειρογνωμόνων της ΕΕ για είδη διπλής χρήσης Εθνικός εμπειρογνώμονας Αίτηση συμβουλής από αρχή ΚΜ Αξιολόγηση των ειδών του παραρτήματος Ι Πιθανός τελικός χρήστης Ομάδα Εθνικός εμπειρογνώμονας Εθνικός εμπειρογνώμονας Εθνικός εμπειρογνώμονας Εθνικός εμπειρογνώμονας Άτυπη μη δεσμευτική συμβουλή προς τις εθνικές αρχές ελέγχου των εξαγωγών στην ΕΕ Γνωστική βάση Σχήμα 1: Η έννοια της ομάδας εμπειρογνωμόνων της ΕΕ για είδη διπλής χρήσης 3.3. Επισκέψεις ομοτίμων Οι επισκέψεις ομοτίμων, τις οποίες διοργανώνουν από κοινού η Επιτροπή και η προεδρία της ΕΕ, αντιπροσωπεύουν άλλο ένα βασικό στοιχείο του δικτύου ελέγχου των εξαγωγών της ΕΕ και προσφέρουν μια ευκαιρία για την εκτεταμένη ανταλλαγή πληροφοριών με επίκεντρο ένα συγκεκριμένο ζήτημα που αφορά τον έλεγχο των εξαγωγών. Ως εκ τούτου, κατά την περίοδο αναφοράς διοργανώθηκαν συνολικά 6 επισκέψεις ομοτίμων, οι οποίες αφιερώθηκαν π.χ. στους ελέγχους των μεταφορών εντός της ΕΕ, στην εφαρμογή γενικών ελέγχων, στις άυλες μεταφορές τεχνολογίας, στον έλεγχο των πληροφοριών και στον επικοινωνιακό εξοπλισμό Ανταλλαγή πληροφοριών και θέσπιση ενός ασφαλούς και κρυπτογραφημένου ηλεκτρονικού συστήματος Το ηλεκτρονικό σύστημα για τα είδη διπλής χρήσης (DUeS), ένα ασφαλές ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο φιλοξενείται από την Επιτροπή με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2011 και κατέστη πλήρως λειτουργικό τον Ιούνιο του 2012, με όλα τα κράτη μέλη να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν ενεργά το σύστημα. Από τότε, αναβαθμίστηκε με νέες εκδόσεις, οι οποίες εισάγουν πρόσθετες λειτουργίες και βελτιώσεις όπως, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα για καταχώριση πληροφοριών σχετικά με τις αρνήσεις που αφορούν είδη διπλής χρήσης, για ανταλλαγή εγγράφων σε βιβλιοθήκη ή για την πλήρη εξαγωγή δεδομένων. Η DUCG εργάζεται αδιάκοπα για την περαιτέρω ανάπτυξη του DUeS, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών ελέγχου των εξαγωγών και της Επιτροπής, προκειμένου π.χ. να περιλαμβάνονται λειτουργίες οι οποίες απαιτούνται από τη θέσπιση νέων νομοθετικών πράξεων όπως ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1232/2011 ή περιοριστικών μέτρων (κυρώσεων) σχετικά με το εμπόριο ειδών διπλής χρήσης. Έχουν επίσης ξεκινήσει συζητήσεις σχετικά με την πιθανή επέκταση του DUeS στις αρνήσεις εξαγωγών όπλων βάσει της κοινής θέσης 2008/944 του Συμβουλίου, καθώς και στις αρνήσεις εξαγωγών ειδών βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1236/2005 για το εμπόριο ορισμένων EL 8 EL

9 αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία. Εκτός από το DUeS, οι αρμόδιες αρχές έχουν επίσης άμεση συνεργασία σε ειδικές περιπτώσεις και επί ad hoc βάσης, χρησιμοποιώντας τα σημεία επαφής του δικτύου ελέγχου των εξαγωγών της ΕΕ, ορισμένες δε έχουν λάβει ειδικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφοι 1 και 2 με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών όπως π.χ. οι λεπτομέρειες των συναλλαγών. Η DUCG συζήτησε και προώθησε την καθιέρωση ηλεκτρονικών συστημάτων αδειοδότησης από τις αρμόδιες αρχές, καθώς τα συστήματα αυτά απλοποιούν τη διαδικασία αδειοδότησης και μειώνουν τους χρόνους επεξεργασίας, ενώ παράλληλα επιτρέπουν την καλύτερη εποπτεία των διαδικασιών αδειοδότησης και τη βελτίωση του συντονισμού στο πλαίσιο ενός διοικητικού φορέα. Συνολικά 8 κράτη μέλη εφαρμόζουν πλέον ηλεκτρονικά συστήματα, ενώ άλλα 6 εργάζονται για την ανάπτυξη ανάλογων συστημάτων κατά την περίοδο και τρία λαμβάνουν προπαρασκευαστικά μέτρα Διαφάνεια και διάλογος με τον κλάδο και την ακαδημαϊκή κοινότητα Βάσει του άρθρου 23 παράγραφος 2, η Επιτροπή έχει διοργανώσει τακτικές συνεδριάσεις με τον κλάδο. Η Επιτροπή πραγματοποίησε ένα φόρουμ για τους παράγοντες του κλάδου το 2010 και διοργάνωσε μια διάσκεψη εισαγωγέων το 2011, με περισσότερους από 200 συμμετέχοντες από τον κλάδο, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τις δημόσιες αρχές και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, με στόχο την ενημέρωση σχετικά με τις νέες ΓΑΕΕΕ και την έναρξη μιας δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με το πράσινο βιβλίο. Το 2013, εκτός από την έγκριση του εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (SWD(2013)7) στο οποίο διατυπώνονται τα συμπεράσματα από τη δημόσια συζήτηση που διοργανώθηκε μετά την έκδοση του πράσινου βιβλίου, η Επιτροπή διοργανώνει, από κοινού με την ιρλανδική προεδρία, μια «Στρατηγική διάσκεψη για τον έλεγχο των εξαγωγών», με στόχο να παρέχει ένα φόρουμ στο οποίο θα συζητηθούν οι προτεραιότητες όσον αφορά την επανεξέταση του συστήματος ελέγχου των εξαγωγών στην ΕΕ. Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν σημαντικές δραστηριότητες ενημέρωσης του κλάδου και παρέχουν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σε οικονομικούς παράγοντες, ακαδημαϊκούς φορείς και άλλους ενδιαφερομένους που βρίσκονται στο στάδιο πριν από την αδειοδότηση, με στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με ένα υπεύθυνο εμπόριο ειδών διπλής χρήσης. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν ως επί το πλείστον πληροφορίες στον δικτυακό τους τόπο και, ενίοτε, μέσω ενημερωτικών δελτίων επιπλέον, διατηρούν συνήθως άμεση επαφή με τους φορείς εκμετάλλευσης και διοργανώνουν τακτικά είτε γενικές ενημερωτικές συναντήσεις «Ημέρα ελέγχου των εξαγωγών» είτε ειδικά σεμινάρια για φορείς εκμετάλλευσης. Ορισμένες αρχές εκδίδουν ειδικά καθοδηγητικά έγγραφα κατά την έννοια του άρθρου 19 παράγραφος 5, π.χ. φυλλάδια σχετικά με τα εσωτερικά προγράμματα συμμόρφωσης (ΕΠΣ), τις άυλες μεταφορές τεχνολογίας και τη μεσιτεία, ενώ μερικές διαθέτουν ένα «εγχειρίδιο» σχετικά με τον έλεγχο εξαγωγών. Μερικές αρμόδιες αρχές υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με το εμπόριο ειδών διπλής χρήσης προς τα εθνικά κοινοβούλια και, σε ορισμένα κράτη μέλη, οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες στο κοινό Παρακολούθηση και επιβολή ελέγχου των εξαγωγών Η Επιτροπή προωθεί την αποτελεσματική επιβολή των ελέγχων των εξαγωγών στην ΕΕ μέσω διάφορων δράσεων στήριξης, όπως η σύνταξη ενός «πίνακα αντιστοιχίας» ο οποίος αντιστοιχίζει τελωνειακούς κωδικούς με ταξινομήσεις ειδών διπλής χρήσης, η ένταξη EL 9 EL

10 παραμέτρων ελέγχου των εξαγωγών στην ηλεκτρονική βάση δασμολογικών δεδομένων της ΕΕ (ΤΑRIC) και οι αναλύσεις τελωνειακού κινδύνου, καθώς και οι δραστηριότητες ενημέρωσης όσον αφορά τον έλεγχο των εξαγωγών στο πλαίσιο της κατάρτισης που παρέχεται από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής, π.χ. για τους συνοριοφύλακες. Από την πλευρά τους, σύμφωνα με τον κανονισμό, τα κράτη μέλη πρέπει να ορίζουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις οι οποίες εφαρμόζονται σε περιπτώσεις παραβιάσεων του ελέγχου των εξαγωγών. Έχουν θεσπίσει μια σειρά από διάφορες εθνικές διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται συνήθως η επιβολή προστίμων και η κατάσχεση εμπορευμάτων, καθώς και η κάθειρξη. Οι εθνικές αρχές είναι πρωτίστως υπεύθυνες για την επιβολή των ελέγχων των εξαγωγών. Κατά την περίοδο αναφοράς αναφέρθηκαν κάποιες παραβιάσεις σε σχέση π.χ. με την εξαγωγή ειδών χωρίς άδεια, οι οποίες οδήγησαν στην επιβολή προστίμων και/ή στην κατάσχεση των ειδών, ενώ κάποιες υποθέσεις παραπέμφθηκαν στα δικαστήρια. 4. ΈΛΕΓΧΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Είναι δύσκολο να συγκεντρωθούν αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με τις εξαγωγές ειδών διπλής χρήσης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει αντίστοιχα καθορισμένος οικονομικός τομέας, ούτε έχει αναπτυχθεί μέχρι σήμερα κάποια ειδική μεθοδολογία για την καταγραφή δεδομένων και τον υπολογισμό στατιστικών στοιχείων όσον αφορά το εμπόριο ειδών διπλής χρήσης. Ωστόσο, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συγκεντρώνουν δεδομένα που επιτρέπουν κατά προσέγγιση εκτιμήσεις όσον αφορά τις εξαγωγές ειδών διπλής χρήσης με βάση, αφενός, τα τελωνειακά εμπορεύματα που προσδιορίζονται από τον πίνακα αντιστοιχίας και τα οποία περιλαμβάνουν τα είδη διπλής χρήσης, και, αφετέρου, συγκεκριμένα δεδομένα που συλλέγονται από τις αρμόδιες αρχές. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκτιμήσεις σχετικά με τις εξαγωγές που παρουσιάζονται παρακάτω δεν καλύπτουν τις υπηρεσίες και τις άυλες μεταφορές τεχνολογίας που συνδέονται με το εμπόριο ειδών διπλής χρήσης Εμπόριο ειδών διπλής χρήσης της ΕΕ: είδη και προορισμοί Ο κανονισμός αφορά κατά κύριο λόγο τις εξαγωγές περίπου ειδών διπλής χρήσης τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα Ι ο κατάλογος ελέγχου της ΕΕ, όπως ενημερώθηκε το 2012 και ταξινομούνται σε 10 κατηγορίες (σχήμα 2). ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 0 - ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1 - ΕΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2 - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 3 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 4 - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ» 6 - ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΛΕΪΖΕΡ 7- ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΠΤΗΣΗΣ 8 - ΝΑΥΤΙΛΙΑ 9 - ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ Σχήμα 2: Αριθμός ειδών διπλής χρήσης που απαριθμούνται στις κατηγορίες του παραρτήματος Ι. EL 10 EL

11 Αυτά τα είδη διπλής χρήσης αφορούν περίπου τελωνειακά εμπορεύματα 7, στα οποία περιλαμβάνονται χημικές ουσίες, μέταλλα και μη μεταλλικά ορυκτά προϊόντα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα, ηλεκτρικός εξοπλισμός, μηχανήματα, οχήματα και εξοπλισμός μεταφορών κ.λπ. και, σε αυτόν τον ευρύ και πολυσύνθετο χώρο εμπορευμάτων, κατατάσσονται συνήθως στα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. Εκτιμάται ότι, αν και η αξία των ελεγχόμενων εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης αντιπροσωπεύει περίπου το 2 % του συνόλου των εξαγωγών, οι έλεγχοι επηρεάζουν έμμεσα έναν «εξαγωγικό κλάδο» ο οποίος αντιπροσωπεύει περίπου το 20 % του συνόλου των εξαγωγών (σχήμα 3). Δισεκατομμύρια Αξία εξαγωγών ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΕ % ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ % Σχήμα 3: Εκτιμώμενη αξία των εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης σε σύγκριση με τον «εξαγωγικό κλάδο ειδών διπλής χρήσης» και το σύνολο των εξαγωγών Ένα μεγάλο μέρος του εξαγωγικού κλάδου ειδών διπλής χρήσης αφορά το ενδοενωσιακό εμπόριο ή τις εξαγωγές προς τις «χώρες E001» οι οποίες επωφελούνται από τις γενικές άδειες εξαγωγής. Αυτό αντικατοπτρίζει τη δομή της εξαγωγικής αγοράς της ΕΕ όσον αφορά τα αντίστοιχα προϊόντα, καθώς και τη διευκόλυνση του εμπορίου μέσω των ΓΑΕΕΕ (σχήμα 4). 7 Η έννοια του εξαγωγικού κλάδου ειδών διπλής χρήσης αναφέρεται στον ευρύ και πολυσύνθετο χώρο εμπορευμάτων ο οποίος περιλαμβάνει τα είδη διπλής χρήσης. Το εμπόριο ειδών διπλής χρήσης λαμβάνει χώρα εντός του εν λόγω χώρου εμπορευμάτων, αλλά δεν είναι ταυτόσημο με αυτόν, καθώς επ' ουδενί δεν είναι ελεγχόμενες οι εξαγωγές όλων των εμπορευμάτων στον εξαγωγικό κλάδο ειδών διπλής χρήσης, ενώ τα είδη διπλής χρήσης κατατάσσονται συνήθως στα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας αυτού του κλάδου. Οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής, με βάση τη βάση δεδομένων COMEXT της Eurostat, οδηγούν σε μια σταθερή εκτίμηση σύμφωνα με την οποία ο «εξαγωγικός κλάδος ειδών διπλής χρήσης» αντιπροσωπεύει περίπου το 20 % του συνόλου των εισαγωγών της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένου του ενδοενωσιακού εμπορίου). EL 11 EL

12 ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ Γερμανία Ηνωμένες Πολιτείες Γαλλία Ηνωμένο Βασίλειο Κάτω Χώρες Κίνα Ιταλία Βέλγιο Ρωσία Ισπανία Πολωνία Ελβετία Σουηδία Αυστρία Τσεχική Δημοκρατία Τουρκία Σινγκαπούρη Νορβηγία Ουγγαρία Δανία Νότια Κορέα Ιαπωνία Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα E001 E001 E001 ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ E001 0Δ 10Δ 20Δ 30Δ 40Δ 50Δ 60Δ 70Δ 80Δ 90Δ 100Δ 110Δ 120Δ ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΟ 2012 Σχήμα 4: Χώρες προορισμού για τον εξαγωγικό κλάδο ειδών διπλής χρήσης της ΕΕ το Αιτήσεις, άδειες, αρνήσεις Η DUCG έχει ανταλλάξει πληροφορίες και έχει συλλέξει δεδομένα σχετικά με το εμπόριο ελεγχόμενων ειδών, με στόχο την καλύτερη κατανόηση των ελέγχων των εξαγωγών και της οικονομικής τους επίδρασης. Παρακάτω αναφέρονται ορισμένα δεδομένα που συλλέχθηκαν για την περίοδο αναφοράς θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι δεν συγκεντρώνουν όλα τα κράτη μέλη όλα τα δεδομένα. Τα στοιχεία που παρέχονται παρακάτω αντιπροσωπεύουν επομένως κατά προσέγγιση εκτιμήσεις όσον αφορά τις συνολικές ποσότητες και τη συνολική αξία, μέσα στα όρια των δεδομένων που ήταν διαθέσιμα κατά τον χρόνο κατάρτισης της παρούσας έκθεσης. Ελεγχόμενες συναλλαγές Όγκος αιτήσεις (συμπεριλ. κοινοποιήσεων) εγκρίσεις αρνήσεις Σχήμα 5: Αριθμός εγκρίσεων και αρνήσεων για τα έτη 2010, 2011 και Η μείωση των αιτήσεων το 2012 (όσον αφορά τον όγκο στο σχήμα 5 και την αξία στο σχήμα 6) οφείλεται σε ελλιπή στοιχεία, καθώς μέχρι τον χρόνο κατάρτισης της έκθεσης δεν είχαν συγκεντρωθεί EL 12 EL

13 Ελεγχόμενες συναλλαγές - Αξία mln αιτήσεις εγκρίσεις αρνήσεις Σχήμα 6: Αξία εγκρίσεων και αρνήσεων για τα έτη 2010, 2011 και 2012 (σε εκατ. ευρώ) 11% 2% 1% 10% 76% Aριθμός ατομικών αδειών Aριθμός γενικών αδειών Άδειες μεσιτείας Άδειες διαμετακόμισης Εθνικές γενικές άδειες Γενικές άδειες ΕΕ Μεταφορές εντός της ΕΕ Σχήμα 7: Συγκριτικός αριθμός αδειών και εγκρίσεων ανά κατηγορία (στοιχεία 2011) Συνολικά, οι αιτήσεις τείνουν σήμερα να υπερβαίνουν τα 30 δισ. ευρώ ετησίως και αντιπροσωπεύουν περίπου το 2,5 % του εξωτερικού εμπορίου της ΕΕ, ενώ οι περίπου όλα τα στοιχεία για το Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι αιτήσεις δεν αποτελούν κατ ανάγκη το άθροισμα των εγκρίσεων και των αρνήσεων, καθώς κάποιες αιτήσεις ενδέχεται να ακυρωθούν και κάποιες να μην ολοκληρωθούν εντός του ίδιου έτους. EL 13 EL

14 ενεργές αρνήσεις αντιπροσωπεύουν περίπου το 0,01 % του συνολικού εξωτερικού εμπορίου της ΕΕ 9. Ωστόσο, τα κατ' εκτίμηση δεδομένα δείχνουν σαφή αύξηση των ελεγχόμενων συναλλαγών κατά τα τελευταία έτη. Αντίθετα, ο αριθμός των αρνήσεων την ίδια περίοδο φαίνεται να μειώνεται ΈΛΕΓΧΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Με βάση την απαίτηση που διατυπώνεται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009, όπως τροποποιήθηκε, για υποβολή εκ μέρους της Επιτροπής «πλήρους έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή και τον αντίκτυπό του», η έκθεση σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση η οποία παρουσιάζεται στο SWD(2013)7 του Ιανουαρίου 2013 προβλέπει σημαντικό ρόλο για τις απόψεις των ενδιαφερομένων όσον αφορά την επίδραση των ελέγχων των εξαγωγών τόσο στην ασφάλεια όσο και στο εμπόριο. Οι απόψεις των ενδιαφερομένων σε σχέση με αυτό το θέμα συνοψίζονται παρακάτω Έλεγχοι εξαγωγών: ένα βασικό μέσο για την προώθηση της ασφάλειας σε έναν παγκοσμιοποιημένο πολυπολικό κόσμο Οι ενδιαφερόμενοι αναγνωρίζουν ότι οι έλεγχοι των εξαγωγών, ως εμπορικό μέσο που συνδέεται με την ασφάλεια, παραμένουν, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, στην πρώτη γραμμή των διεθνών προσπαθειών για τη μη διάδοση, και πρέπει να προσαρμόζονται στην εξέλιξη των κινδύνων και των απειλών που παρουσιάζονται στον τομέα της ασφάλειας συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων μορφών τρομοκρατίας και των προσπαθειών που καταβάλλουν ορισμένα κράτη και μη κρατικοί φορείς, προκειμένου να αποκτήσουν όπλα μαζικής καταστροφής και την αντίστοιχη τεχνολογία και εξοπλισμό. Ορισμένοι ενδιαφερόμενοι υποστηρίζουν επίσης ότι οι έλεγχοι των εξαγωγών πρέπει να προσαρμοστούν στις πολιτικές προκλήσεις και στη μετατόπιση των στόχων της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, π.χ. σε σχέση με την Αραβική Άνοιξη και ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό τοπίο, ή σε θέματα πρόληψης των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που λαμβάνουν χώρα σε καταπιεστικά καθεστώτα μέσω του κρατικού ελέγχου επί των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών. Οι ενδιαφερόμενοι εντοπίζουν διάφορες προκλήσεις σε σχέση με την πολιτική ελέγχου των εξαγωγών. Οι προκλήσεις αυτές αφορούν την αυξανόμενη καινοτομία και παραγωγική ικανότητα των αναδυόμενων οικονομιών και τη συνεπακόλουθη διαθεσιμότητα ευαίσθητων προϊόντων στο εξωτερικό, τον ρόλο των πολυεθνικών εταιρειών και των βιομηχανικών διεργασιών στο πλαίσιο των παγκόσμιων δικτύων παραγωγής και αλυσίδων εφοδιασμού, καθώς και την παγκοσμιοποίηση και την αύξηση του όγκου των εμπορικών συναλλαγών. Η ταχεία εξάπλωση των τεχνολογικών και επιστημονικών εξελίξεων και η κινητικότητα των γνώσεων, καθώς και η εμφάνιση νέων και προηγμένων τεχνολογιών που αλλάζουν τα δεδομένα όπως το υπολογιστικό νέφος, τα κυβερνοεργαλεία και η έρευνα διπλής χρήσης στις βιοεπιστήμες κάνουν ακόμα πιο περίπλοκους τους ελέγχους των εξαγωγών Ο αριθμός αυτός αφορά τον συνολικό αριθμό των αρνήσεων που εξακολουθούσαν να ισχύουν στο τέλος της περιόδου αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων των αρνήσεων που εκδόθηκαν νωρίτερα. Αντίθετα, τα δεδομένα στα σχήματα 5 και 6 αναφέρονται μόνο σε περίπου αρνήσεις που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Σημειώνεται ότι αυτό μπορεί να αποδοθεί σε διάφορους παράγοντες, μεταξύ των οποίων η καλύτερη ενημέρωση των εταιρειών σχετικά με κρίσιμες περιπτώσεις, η θέσπιση καθεστώτων απαγόρευσης (κυρώσεων) κ.λπ. EL 14 EL

15 5.2. Ο αόριστος «τομέας ειδών διπλής χρήσης»: ένα κλειδί για την ευρωπαϊκή καινοτομία και ανταγωνιστικότητα Οι ενδιαφερόμενοι συμφωνούν σε γενικές γραμμές ότι οι εξαγωγές ειδών διπλής χρήσης έχουν μεγαλύτερη σημασία για την οικονομία της ΕΕ απ ό,τι φαίνεται να δείχνει το ποσοστό των ελεγχόμενων συναλλαγών, δεδομένου ότι επηρεάζουν σημαντικά βασικούς τομείς της οικονομίας της ΕΕ. Πράγματι, οι έλεγχοι των εξαγωγών για είδη διπλής χρήσης επηρεάζουν την έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α), την παραγωγή και το εμπόριο σε ένα ευρύ φάσμα μη στρατιωτικών κλάδων π.χ. ενέργεια (πυρηνική ενέργεια, πετρέλαιο και φυσικό αέριο), αεροδιαστημική, άμυνα και ασφάλεια, λέιζερ και συστήματα πλοήγησης, τηλεπικοινωνίες, βιοεπιστήμες, χημική και φαρμακευτική βιομηχανία, εξοπλισμός επεξεργασίας πρώτων υλών, ηλεκτρονική, βιομηχανίες ημιαγωγών και πληροφορικής, ιατρικός κλάδος, αυτοκινητοβιομηχανία και τα ελεγχόμενα προϊόντα εισέρχονται σε ευρεία βάση στη διεθνή αλυσίδα αξίας. Ένα εξαιρετικά σημαντικό σημείο που τονίζουν οι ενδιαφερόμενοι είναι ότι τα είδη διπλής χρήσης αντιπροσωπεύουν συχνά προηγμένα, υψηλής τεχνολογίας προϊόντα σε σχέση με τα οποία οι επιχειρήσεις της ΕΕ έχουν εδραιώσει ηγετικό ρόλο, με αποτέλεσμα πολλές τεχνολογίες αιχμής να επηρεάζονται στο σύνολό τους ή εν μέρει από τους ελέγχους των εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης. Οι ενδιαφερόμενοι τονίζουν ότι οι εκτεταμένες «βιομηχανίες ειδών διπλής χρήσης» της ΕΕ συγκεντρώνουν χιλιάδες μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες παρέχουν θέσεις εργασίας με υψηλή προστιθέμενη αξία και τεχνογνωσία συμπεριλαμβανομένης σημαντικής εργασίας στον τομέα της Ε&Α σε ένα ευρύ φάσμα βασικών τομέων της οικονομίας της ΕΕ. Οι βιομηχανίες αυτές υποστηρίζουν μεγάλο μέρος του εμπορίου της ΕΕ με στρατηγικούς εταίρους και, επομένως, η πραγματοποίηση αποτελεσματικών ελέγχων έχει καθοριστική σημασία για την πορεία της ΕΕ προς την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα Το σύστημα ελέγχου των εξαγωγών της ΕΕ: μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών του Οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι θεωρούν ότι το ισχύον σύστημα ελέγχου των εξαγωγών της ΕΕ παρέχει ένα ισχυρό αλλά και ευέλικτο πλαίσιο και σημειώνουν ότι η κατασκευή του είναι μοναδική, δεδομένου ότι παρέχει μία ενιαία νομική βάση, με κοινούς κανόνες, ορισμούς, κριτήρια για τις άδειες και έναν κοινό κατάλογο ελέγχου, αλλά επιπλέον συνδυάζει αρχές και κανονισμούς που ισχύουν για όλη την ΕΕ με εθνικούς κανόνες και αποφάσεις. Οι ενδιαφερόμενοι αναγνωρίζουν ότι το κύριο όφελος των κανονιστικών ρυθμίσεων της ΕΕ προκύπτει από την ελεύθερη κυκλοφορία των ειδών διπλής χρήσης εντός της εσωτερικής αγοράς. Εκτιμούν επίσης τη σχετική τους απλότητα (π.χ. ενιαίος κατάλογος ελέγχου). Επιπλέον, πολλοί ενδιαφερόμενοι τονίζουν τη σημαντική και θετική ανάπτυξη των ελέγχων των εξαγωγών της ΕΕ κατά τα τελευταία χρόνια, χάρη σε σημαντικές πρωτοβουλίες όπως η θέσπιση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009, η έκδοση νέων ΓΑΕΕΕ, η δημιουργία του DUeS, καθώς και οι προτάσεις για τη διασφάλιση της τακτικής ενημέρωσης του καταλόγου ελέγχου της ΕΕ. Ορισμένοι ενδιαφερόμενοι, ωστόσο, θεωρούν ότι το σύστημα ελέγχου των εξαγωγών της ΕΕ συνεχίζει να παρεμποδίζει την ανταγωνιστικότητα, ιδίως από τη στιγμή που οι πολιτικές, κανονιστικές και λειτουργικές διαφορές που ενσωματώνονται στο σύστημα της ΕΕ ενδέχεται να οδηγήσουν σε σημαντικές αποκλίσεις όσον αφορά τον χρόνο επεξεργασίας για τις άδειες εξαγωγής και τις διαφορετικές ερμηνείες των κανόνων της ΕΕ. Υποστηρίζουν ότι η «ασύμμετρη εφαρμογή» των ελέγχων των εξαγωγών της ΕΕ δημιουργεί στρεβλώσεις των EL 15 EL

16 συναλλαγών και μερικές φορές έχει ως αποτέλεσμα τον κατακερματισμό της αγοράς, γεγονός που έχει επιπτώσεις ως προς την ίση μεταχείριση των ευρωπαϊκών εταιρειών. Θεωρούν ότι οι έλεγχοι των εξαγωγών της ΕΕ δεν αντιμετωπίζουν επαρκώς τα διαφοροποιημένα επίπεδα κινδύνου, ενώ μερικές φορές η επιβολή της νομοθεσίας παραμένει κατακερματισμένη λόγω έλλειψης συστηματικής συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών. Από την άποψη της ασφάλειας, ορισμένοι ενδιαφερόμενοι κρίνουν ότι η ύπαρξη διαφορετικών επιπέδων ελέγχου αυξάνει τον κίνδυνο έκθεσης των «αδύναμων κρίκων» στην αλυσίδα ελέγχου των εξαγωγών και μπορεί να μειώσει τη συνολική αποτελεσματικότητα των ελέγχων των εξαγωγών της ΕΕ. Επιπλέον, η προβολή του συστήματος ελέγχου των εξαγωγών της ΕΕ σε πολυμερές και διεθνές επίπεδο παραμένει ατελής, καθώς ούτε όλα τα κράτη μέλη ούτε η ΕΕ συμμετέχουν σε όλα τα πολυμερή καθεστώτα ελέγχου των εξαγωγών 11. Παρά το γεγονός αυτό, καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου, η ΕΕ ανέπτυξε σχέσεις με βασικούς εταίρους, όπως π.χ. με τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και την Κίνα, με σκοπό να συζητηθούν θέματα κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν τον έλεγχο των εξαγωγών. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τη μεταρρύθμιση των ελέγχων εξαγωγών των ΗΠΑ και, μετά τη θέσπιση της στρατηγικής εμπορικής άδειας (Strategic Trade Authorisation STA) το 2011, έχουν τονίσει την ανάγκη επέκτασής της σε όλα τα κράτη μέλη Έλεγχος εξαγωγών και ανταγωνιστικότητα: στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και ευκαιρίες για διαμόρφωση ισότιμων όρων σε παγκόσμιο επίπεδο Οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι αναγνωρίζουν ότι οι υγιείς έλεγχοι των εξαγωγών έχουν καθοριστική σημασία για τη φήμη του κλάδου, τονίζουν όμως το υψηλό κόστος συμμόρφωσης που συνδέεται με τη διαχείριση των διαδικασιών ελέγχου των εξαγωγών, το οποίο αντιπροσωπεύει μια πραγματική διοικητική επιβάρυνση για ορισμένους κλάδους. Θεωρούν γενικά ότι, κατ' αυτόν τον τρόπο, οι έλεγχοι των εξαγωγών έχουν καταστεί σημαντικός παράγοντας ανταγωνιστικότητας, ως αποτέλεσμα των διασυνδεδεμένων αλυσίδων εφοδιασμού και της διεθνούς συνεργασίας στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας. Υπογραμμίζουν ότι ο συνδυασμός της διαθεσιμότητας στο εξωτερικό ορισμένων ειδών διπλής χρήσης με την ασύμμετρη εφαρμογή των διεθνών υποχρεώσεων λόγω των διαφοροποιημένων πολιτικών ελέγχου των εξαγωγών επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα ορισμένων οικονομικών φορέων της ΕΕ. Πιστεύουν ότι μπορεί να προκύψουν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού λόγω των διαφορών στη νομοθεσία και τους κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων διάφορων εξαιρέσεων και άλλων ρυθμίσεων διευκόλυνσης, λόγω του παρωχημένου καταλόγου ελέγχου της ΕΕ, καθώς και λόγω καθυστερήσεων στην παράδοση που προκαλούνται από συστήματα αιτήσεων άδειας στα οποία δεν υπόκεινται ορισμένοι ανταγωνιστές. Ιδιαίτερο πρόβλημα αποτελούν οι λιγότερο αυστηροί ή απλούστεροι έλεγχοι των εξαγωγών που εφαρμόζονται σε τρίτες χώρες οι οποίες δεν συμμετέχουν στα πολυμερή καθεστώτα ελέγχου των εξαγωγών. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παγκόσμια αγορά ζητούν πιο ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις βιομηχανίες της ΕΕ, ώστε να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις και να ενθαρρύνεται η μεγαλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών και η ρυθμιστική συνεργασία μεταξύ των σημαντικότερων εμπορικών εταίρων. 11 Η Επιτροπή και, μετά την έναρξη ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας, η ΕΕ είναι μέλος της ομάδας της Αυστραλίας, ενώ η Επιτροπή είναι επίσης παρατηρητής στην NSG και συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες των εν λόγω πολυμερών συστημάτων ελέγχου των εξαγωγών. Η ΕΕ δεν διαθέτει επίσημο καθεστώς στα άλλα συστήματα ελέγχου των εξαγωγών το MTCR και τον διακανονισμό του Wassenaar. Οκτώ κράτη μέλη δεν είναι μέλη του MTCR, ενώ η Κύπρος δεν είναι μέλος ούτε στον διακανονισμό του Wassenaar. EL 16 EL

17 Ταυτόχρονα, οι ενδιαφερόμενοι αναγνωρίζουν ότι η παγκοσμιοποίηση παρουσιάζει ευκαιρίες για πιο ισότιμους όρους ανταγωνισμού, δεδομένου ότι η απόφαση 1540 του ΣΑΗΕ απαιτεί από όλες τις χώρες να εφαρμόζουν αποτελεσματικούς ελέγχους των εξαγωγών και ότι τα πολυμερή συστήματα ελέγχου των εξαγωγών αποτελούν σημαντικό πρότυπο για τους νεοεμφανιζόμενους προμηθευτές ευαίσθητων ειδών. Ως αποτέλεσμα, οι τρίτες χώρες που δεν συμμετέχουν σε πολυμερή συστήματα αναπτύσσουν σε ολοένα μεγαλύτερο βαθμό εθνικά συστήματα ελέγχου των εξαγωγών σε όλες τις περιοχές του κόσμου. Επιπλέον, τα προγράμματα συνεργασίας και ευαισθητοποίησης της ΕΕ, καθώς και η προσέγγιση των κανονιστικών διατάξεων στις υποψήφιες χώρες μέσω της διαδικασίας διεύρυνσης, προωθούν τη διεθνή σύγκλιση, και μπορεί κανείς να πει ότι το σύστημα της ΕΕ έχει αναδειχθεί σε παγκόσμιο σημείο αναφοράς. 6. ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ Κατά την περίοδο αναφοράς, εκτός από τις νομοθετικές τροποποιήσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, η Επιτροπή ξεκίνησε επίσης μια ευρεία επανεξέταση της πολιτικής ελέγχου των εξαγωγών Δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τους ελέγχους των εξαγωγών Η Επιτροπή πραγματοποιεί τακτικές δημόσιες διαβουλεύσεις, μέσω των οποίων ζητά τις απόψεις των ενδιαφερομένων σχετικά με τους ελέγχους των εξαγωγών. Τον Απρίλιο του 2011, η Επιτροπή πραγματοποίησε τεχνική διαβούλευση σχετικά με τον κατάλογο ελέγχου της ΕΕ, με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών όσον αφορά τη διαθεσιμότητα στο εξωτερικό ειδών που υπόκεινται σε ελέγχους. Στο πλαίσιο των απαιτήσεων του άρθρου 25, η Επιτροπή εξέδωσε τον Ιούνιο του 2011 ένα πράσινο βιβλίο 12 μέσω του οποίου αναδεικνύεται η ανάπτυξη του συστήματος ελέγχου των εξαγωγών της ΕΕ κατά την τελευταία δεκαετία και ξεκινά μια ευρεία δημόσια συζήτηση σχετικά με τη λειτουργία και τις μελλοντικές στρατηγικές επιλογές του. Το πράσινο βιβλίο αποτέλεσε το πρώτο βήμα για την προετοιμασία της αναθεώρησης που απαιτείται βάσει του άρθρου 25 του κανονισμού. Ως εκ τούτου, το πράσινο βιβλίο περιλάμβανε ερωτήσεις σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009, αλλά και πιο στρατηγικά ερωτήματα που είχαν σκοπό να συμβάλουν στον καθορισμό της κατεύθυνσης προς την οποία θα πρέπει να εξελιχθεί το σύστημα ελέγχου των εξαγωγών της ΕΕ. Τον Ιανουάριο του 2013, το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής 13 «Στρατηγική ελέγχων κατά την εξαγωγή: εξασφάλιση ασφάλειας και ανταγωνιστικότητας σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο» εξέτασε περισσότερες από 100 συνεισφορές που είχαν ληφθεί και προσδιόρισε τα βασικά ζητήματα που τέθηκαν από τους ενδιαφερομένους (κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων εθνικών κοινοβουλίων και πολιτικών κομμάτων, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, βιομηχανικές ενώσεις και οικονομικούς φορείς, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και ακαδημαϊκούς φορείς κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης), οι οποίοι εξέθεσαν επίσης τις απόψεις τους όσον αφορά τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του συστήματος ελέγχου των εξαγωγών της ΕΕ COM(2011)393 της SWD(2013)7 της EL 17 EL

18 6.2. Προοπτικές για εξέλιξη του συστήματος ελέγχου των εξαγωγών της ΕΕ. Το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής παρουσιάζει επίσης τις απόψεις των ενδιαφερομένων σχετικά με τις πιθανές βελτιώσεις και τις δυνατότητες εξέλιξης προς ένα πιο ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου των εξαγωγών της ΕΕ «στην εποχή της πληροφορίας», το οποίο θα εξασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού και, επιπλέον, θα «ανυψώσει τον κοινό παρονομαστή». Ορισμένοι ενδιαφερόμενοι ιδίως ζητούν να εναρμονιστεί περαιτέρω η πολιτική ελέγχου των εξαγωγών της ΕΕ, καθώς και να ληφθούν υπόψη οι πρόσφατες εξελίξεις σε θέματα πολιτικής, όπως η χρήση πληροφορικών συστημάτων υποκλοπής και παρακολούθησης ή «κυβερνοεργαλείων». Ορισμένοι ενδιαφερόμενοι προτείνουν επίσης προσαρμογές για τη βελτίωση του πλαισίου αδειοδότησης, π.χ. μέσω μιας διευρυμένης και βασιζόμενης στην επικινδυνότητα χρήσης των ΓΑΕΕΕ και της επανεξέτασης των εθνικών ελέγχων. Ζητούν βελτιστοποίηση του γενικού μηχανισμού και κριτική επανεξέταση των μεταφορών εντός της ΕΕ, προκειμένου να μειωθούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά της ΕΕ. Ορισμένοι κάνουν υποδείξεις για την ενίσχυση των ελέγχων μεσιτείας και διαμετακόμισης και υπογραμμίζουν τη σημασία της τακτικής ενημέρωσης των καταλόγων ελέγχου με βάση τις τεχνολογικές και εμπορικές εξελίξεις. Οι ενδιαφερόμενοι αποδίδουν επίσης ιδιαίτερη σημασία στην αποτελεσματική εφαρμογή των ελέγχων, ενώ κάποιοι από αυτούς προωθούν ιδέες σχετικά με την ανάπτυξη ενός δικτύου ελέγχου των εξαγωγών της ΕΕ με ενισχυμένα κοινά χαρακτηριστικά ως προς την υποδομή, το οποίο θα βασίζεται π.χ. στη διαρθρωμένη συνεργασία, στη συγκέντρωση πόρων και την ανταλλαγή πληροφοριών, στα κοινά εργαλεία, κριτήρια και αξιολογήσεις κινδύνου, καθώς και στην κατάρτιση. Ζητούν επίσης μεγαλύτερη διαφάνεια και διάλογο με τον ιδιωτικό τομέα και την ακαδημαϊκή κοινότητα, με στόχο τη βελτίωση τόσο της ασφάλειας δικαίου όσο και της αποτελεσματικότητας των ελέγχων, π.χ. μέσω της αναγνώρισης των εσωτερικών προγραμμάτων συμμόρφωσης (ΕΠΣ) και της παροχής κατευθυντήριων γραμμών Επανεξέταση της πολιτικής ελέγχου των εξαγωγών της ΕΕ: τα επόμενα βήματα. Το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής και η έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποτελούν κατ' αυτόν τον τρόπο μέρος μιας ευρύτερης επανεξέτασης του συστήματος ελέγχου των εξαγωγών της ΕΕ. Ανοίγουν τον δρόμο για την προετοιμασία μιας ανακοίνωσης της Επιτροπής που θα εκδοθεί στις αρχές του 2014, η οποία θα σκιαγραφήσει πιθανώς μια μακροπρόθεσμη προοπτική για τους στρατηγικούς ελέγχους των εξαγωγών της ΕΕ και ενδέχεται να εξαγγείλει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες πολιτικής για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος ελέγχου των εξαγωγών της ΕΕ και την προσαρμογή του στις ταχέως μεταβαλλόμενες τεχνολογικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες, όπως απαιτείται βάσει του άρθρου 25 του κανονισμού για τον έλεγχο των εξαγωγών. EL 18 EL

19 Παράρτημα I Κατάλογος αρκτικόλεξων AG CWC DUCG DUeS DUWP ΕΕ ΓΑΕΕΕ ΕΠΣ MTCR NPT NSG Ομάδα της Αυστραλίας Σύμβαση για τα χημικά όπλα Συντονιστική ομάδα διπλής χρήσης Ηλεκτρονικό σύστημα διπλής χρήσης Ομάδα «Αγαθά διπλής χρήσης» Ευρωπαϊκή Ένωση Γενική άδεια εξαγωγής της ΕΕ Εσωτερικό πρόγραμμα συμμόρφωσης Καθεστώς ελέγχου της τεχνολογίας πυραύλων Συνθήκη περί μη διαδόσεως των πυρηνικών όπλων Ομάδα πυρηνικών προμηθευτών TARIC Ολοκληρωμένο Δασμολόγιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΟΜΚ Όπλα μαζικής καταστροφής EL 19 EL

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.10.2014 COM(2014) 632 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση σχετικά με τη διαθεσιμότητα στοιχείων-κουμπιών χωρίς υδράργυρο για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 11.2.2015 B8-0000/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μεταρρύθμιση υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού. Στις 6 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Μετά από την έγκριση διαφόρων ευρωπαϊκών νομοθετικών πράξεων, τόσο οι διεθνείς οδικές μεταφορές όσο και οι εμπορευματικές και επιβατικές ενδομεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 21 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ

ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Σύσταση της Επιτροπής

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Σύσταση της Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.7.2014 SWD(2014) 233 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Πρόταση για. Οδηγία

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Πρόταση για. Οδηγία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.12.2012 SWD(2012) 402 final C7-0394/12 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση για Οδηγία του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.1.2015 COM(2015) 11 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της πρότασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. περί τροποποίησης των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με την υπ

Διαβάστε περισσότερα

Ανεπίσηµο έγγραφο των υπηρεσιών της Γ Ανταγωνισµού προς συζήτηση στην πρώτη πολυµερή συνάντηση µε εµπειρογνώµονες από τα κράτη µέλη

Ανεπίσηµο έγγραφο των υπηρεσιών της Γ Ανταγωνισµού προς συζήτηση στην πρώτη πολυµερή συνάντηση µε εµπειρογνώµονες από τα κράτη µέλη ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ανεπίσηµο έγγραφο των υπηρεσιών της Γ Ανταγωνισµού προς συζήτηση στην πρώτη πολυµερή συνάντηση µε εµπειρογνώµονες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005.

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005. OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 Summary in Greek Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά Σύνοψη Η μακροπρόθεσμη τάση προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014 82 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014 Για το 2014, η ΑΔΑΕ έχει προγραμματίσει να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 3.6.2015 A8-0175/4. Τροπολογία. Yannick Jadot, Ska Keller εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 3.6.2015 A8-0175/4. Τροπολογία. Yannick Jadot, Ska Keller εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 3.6.2015 A8-0175/4 4 Yannick Jadot, Ska Keller Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) Eα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πεδίο εφαρμογής και ο βαθμός στον οποίο η TTIP θα επηρεάσει τις αναπτυσσόμενες χώρες είναι αβέβαια

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Πολιτικών της Ένωσης ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) NT\790218EL.doc

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.8.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.8.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2013 C(2013) 5405 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21.8.2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ` ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιιλος ΟΤΕ Κώδιικας Δεοντολογίίας γιια την προστασίία των διικαιιωμάτων του ατόμου κατά την επεξεργασίία των προσωπιικών δεδομένων του εντός του Ομίίλου ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Ιανουάριος - Απρίλιος Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Αύγουστος 2 Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013

ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013 ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013 ΔΕΦΑ Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου άρχισε τις εργασίες της τον Νοέμβριο του 2009. Το 100% των μετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές. Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωστή Χατζηδάκη στο συνέδριο για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας «Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2011 SEC(2011) 1227 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό του εγγράφου Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η συνύπαρξη βιολογικών με συμβατικούς αμπελώνες θα επιτρέπεται αρκεί να υπάρχει επαρκής διαχωρισμός των δύο.

Η συνύπαρξη βιολογικών με συμβατικούς αμπελώνες θα επιτρέπεται αρκεί να υπάρχει επαρκής διαχωρισμός των δύο. Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΑΣΙ Συμφωνία στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών: Στις 16 Ιουνίου το Συμβούλιο Υπουργών κατέληξε σε συμφωνία σχετικά με κείμενο του νέου κανονισμού για τους βιολογικούς

Διαβάστε περισσότερα

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Το Cedefop με λίγα λόγια Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 143/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV του κανονισμού 1907/2006

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 LEGAL INSIGHT ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΗΤΩΝ) ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ Ή ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γιώργος Ψαράκης Βάσει κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας κάθε εξερχόμενο ή εισερχόμενο στην Ε.Ε. φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εξωτερικό Εμπόριο Προϊόντων Νοτίου Αφρικής 2012.

ΘΕΜΑ: Εξωτερικό Εμπόριο Προϊόντων Νοτίου Αφρικής 2012. ΘΕΜΑ: Εξωτερικό Εμπόριο Προϊόντων Νοτίου Αφρικής 2012. Αναλύονται ακολούθως οι εμπορικές ροές προϊόντων (εξαγωγές - εισαγωγές) της Ν. Αφρικής για το έτος 2012, βάσει των επίσημων στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9431/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 295 AGRISTR 40 AGRIFIN 51 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία

ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία Διευθυνόμενη μεταξύ των μελών της UFI* και της SISO** * ** στις ΗΠΑ Φεβρουάριος 2009 1 Πλαίσιο της Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα Μια νέα Ψηφιακή Στρατηγική Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Οι Στόχοι της εφαρμογής του Τι θα αλλάξει για τους Πολίτες, τις Επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση Σχέδιο Δράσης Μια Νέα Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό έγγραφο στην. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό έγγραφο στην. Πρόταση EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, xxx SEC(2010) xxx ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό έγγραφο στην Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 SWD(2012) 76 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης.

ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης. ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης. Ο Σύνδεσμός μας συγκεντρώνει προμηθευτές και άλλες επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν στον ιατρικό χώρο για να συζητήσουν σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ: I η κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) γεωργικών προϊόντων

Πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ: I η κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) γεωργικών προϊόντων Πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ: I η κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) γεωργικών προϊόντων Η Κοινή Οργάνωση Αγοράς περιλαμβάνει τα μέτρα της αγοράς που προβλέπονται στο πλαίσιο της ΚΓΠ. Οι διαδοχικές μεταρρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 1. Νέο διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο για την ανάπτυξη της συνεργασίας στο εμπόριο και τις επενδύσεις στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας (UNDP-BSTIP)

Σεμινάριο για την ανάπτυξη της συνεργασίας στο εμπόριο και τις επενδύσεις στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας (UNDP-BSTIP) Σεμινάριο για την ανάπτυξη της συνεργασίας στο εμπόριο και τις επενδύσεις στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας (UNDP-BSTIP) Θεσσαλονίκη, 19 Ιουνίου 2013 ΚΡΕΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Προϊστάμενος Δ/νσης Αξιολόγησης &

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1 Παρουσίαση Ετοιµασίας Εγκεκριµένης Πρότασηςστο 7 ο ΠΠ Ειδικό Πρόγραµµα Ικανότητες «Επιστήµη στην Κοινωνία» FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1 Ροζµαρί Στρεβινιώτη Λειτουργός Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου, Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

21.5.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 131/7

21.5.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 131/7 21.5.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 131/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Μαΐου 2008 για τη δημιουργία ευρωπαϊκού δικτύου μετανάστευσης (2008/381/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα