Αθήνα, 10 Νοεμβρίοσ 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα, 10 Νοεμβρίοσ 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ"

Transcript

1 Αθήνα, 10 Νοεμβρίοσ 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : έναρ κόζμορ νέων δςναηοηήηων για ηοςρ Έλληνερ εξαγωγείρ ζηο διαδίκηςο, μια ακόμη ππωηοβοςλία οςζίαρ ηηρ Eurobank για ανάπηςξη με αισμή ηην εξωζηπέθεια Έλαο λένο «πιαλήηεο» εκπνξηθώλ ζπλαιιαγώλ θαη δηθηύσζεο ησλ Ειιήλσλ εμαγσγέσλ κε εηαίξνπο από όιν ηνλ θόζκν γελληέηαη κέζα από ηελ πξσηνβνπιία γηα ηε δεκηνπξγία ηεο Δηθηπαθήο Πύιεο εμαγσγώλ TradePlanet (www.tradeplanet.gr), πνπ αλαιακβάλεη ε Eurobank EFG, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ηξεηο βαζηθνύο εμαγσγηθνύο θνξείο ηεο ρώξαο ΠΣΕ, ΣΕΒΕ θαη ΣΕΚ - θαη κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ ΣΕΒ. Τν "TradePlanet" είλαη κηα νινθιεξσκέλε ειεθηξνληθή πιαηθόξκα, εηδηθά ζρεδηαζκέλε γηα ηελ ελίζρπζε θαη ηελ πξνώζεζε ηνπ ειιεληθνύ εμαγσγηθνύ εκπνξίνπ. Φάξε ζηηο λέεο ιεηηνπξγηθόηεηεο, ηελ ελνπνίεζε ππεξεζηώλ θαη ηελ έκθαζε ζηε ρξεζηηθόηεηα έρεη ην δπλακηθό κηαο άκεζεο θαη εκθαηηθήο παξέκβαζεο γηα ην άλνηγκα λέσλ αγνξώλ θαη ηεο ελεκέξσζεο ηεο δηεζλνύο επηρεηξεκαηηθήο θνηλόηεηαο γηα ηα αληαγσληζηηθά πξντόληα θαη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ζήκεξα αλαδεηνύλ δηόδνπο πξόζβαζεο ζηηο παγθόζκηεο αγνξέο. Ωο κηα αθόκε νπζηαζηηθή πξσηνβνπιία πξνώζεζεο ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ, παξάιιεια κε ηε δπλακηθή πνπ αλαπηύζζεη ην πξόγξακκα επηρεηξεκαηηθώλ ζπλαληήζεσλ Go International, ε δεκηνπξγία ηνπ portal ζπλδέεη αθόκε ζηελόηεξα ηε Eurobank κε ηελ εμσζηξεθή ηδησηηθή επηρεηξεκαηηθόηεηα ζηε ρώξα καο, πξνζθέξνληαο πέξα από ηα παξαδνζηαθά πξντόληα- θαηλνηόκεο θαη νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο, πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο δηεζλνπνηεκέλεο αληαγσληζηηθήο αγνξάο. Σηε ζπγθεθξηκέλε ζπγθπξία πνπ δηαλύνπκε, ηέηνηεο πξσηνβνπιίεο απνθηνύλ κηα επξύηεξε ζεκαζία, θαζώο ζηεξίδνπλ έκπξαθηα θαη νπζηαζηηθά ηε κεηάβαζε ζε έλα λέν αλαπηπμηαθό πξόηππν, βαζηζκέλν ζηελ νηθνλνκηθή εμσζηξέθεηα θαη ηελ ηερλνινγηθή αλαβάζκηζε, πνπ είλαη ε κνλαδηθή αλαπηπμηαθή πξννπηηθή γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη ε κνλαδηθή νδόο δηεμόδνπ από ηελ θξίζε. Σηόρνο ηεο Πύιεο, πνπ αλακέλεηαη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία κέζα ζην πξώην εμάκελν ηνπ 2012, είλαη λα απνηειέζεη έλα εύρξεζην, εύθνια πξνζβάζηκν, ιεηηνπξγηθό θαη απνηειεζκαηηθό εξγαιείν γηα ηε ζύλαςε εκπνξηθώλ ζρέζεσλ, ηελ πινπνίεζε ζπκθσληώλ θαη ηε δηεπθόιπλζε ζπλαιιαγώλ αλάκεζα ζε ειιεληθέο εμαγσγηθέο εηαηξείεο θαη δπλεηηθνύο εηζαγσγείο ζε όιν ηνλ θόζκν. Η βαζηθή θαηλνηνκία ηνπ TradePlanet ζε ζρέζε κε ππάξρνληεο δηθηπαθνύο ηόπνπο είλαη ε ιεηηνπξγηθή ελνπνίεζε θαη ε ρξεζηηθή αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηώλ πνπ έρνπλ αλάγθε νη ειιεληθέο εμαγσγηθέο θαη νη μέλεο εηζαγσγηθέο επηρεηξήζεηο, κέζα από έλα πιήζνο εηδηθώλ εξγαιείσλ. Οη Έιιελεο ρξήζηεο ζα βξίζθνπλ ζην κηα κνλαδηθή ζεηξά ππεξεζηώλ πνπ πεξηιακβάλνπλ:

2 Ηιεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο: Βάζε δεδνκέλσλ ηνπηθώλ θαη δηεζλώλ επηρεηξήζεσλ θαη αλαξηεκέλνπο θαηαιόγνπο πξντόλησλ Ηιεθηξνληθέο Δεκνπξαζίεο (e-auctions) είηε από Έιιελεο εμαγσγείο πνπ αλαδεηνύλ λα πνπιήζνπλ ην ζηνθ ηνπο όζν ην δπλαηό γξεγνξόηεξα θαη ζηελ θαιύηεξε δπλαηή ηηκή, είηε από μέλνπο εηζαγσγείο πνπ έρνπλ αλάγθε γηα άκεζε πξνκήζεηα αγαζώλ, ειεθηξνληθέο παξαγγειίεο (e-procurement), πιεξσκέο εκπνξηθώλ ζπλαιιαγώλ (e-transactions) αμηνπνηώληαο ηηο δνθηκαζκέλεο θαη επηηπρεκέλεο ππνδνκέο ηεο Eurobank EFG ζε e-payments γηα ειεθηξνληθά εκβάζκαηα, e-trade γηα ειεθηξνληθέο εηζαγσγέο/εμαγσγέο, e-factoring γηα ειεθηξνληθή πξνεμόθιεζε απαηηήζεσλ, e-invoicing γηα ειεθηξνληθή ηηκνιόγεζε Υπεξεζίεο πξνβνιήο θαη επηθνηλσλίαο: επαγγεικαηηθή δηθηύσζε ησλ εηαηξεηώλ κέζσ αλαβαζκηζκέλεο ππεξεζίαο κειώλ κε ζύλζεηε δηαρείξηζε πξνθίι θαη επαθώλ ησλ κειώλ, δεκηνπξγία γθξνππ εηδηθνύ/θιαδηθνύ ελδηαθέξνληνο, δπλαηόηεηα δηαθεκηζηηθήο πξνβνιήο επηρεηξήζεσλ/θνξέσλ/νξγαληζκώλ, ειεθηξνληθό θόξνπκ γηα ηελ αληαιιαγή απόςεσλ, δηεμαγσγή ειεθηξνληθώλ παξνπζηάζεσλ θαη ζεκηλαξίσλ (podcasts/webinars), δηεμαγσγή ειεθηξνληθώλ εθζέζεσλ γηα πξνβνιή Ειιήλσλ εμαγσγέσλ θαη ελεκέξσζε ησλ μέλσλ εηζαγσγέσλ, δηεζλέο εκεξνιόγην εθδειώζεσλ, εθζέζεσλ θιπ, παξνπζίαζε success stories ειιεληθώλ εμαγσγηθώλ εηαηξεηώλ θ.ά. Υπεξεζίεο ελεκέξσζεο θαη ππνζηήξημεο: πιήξεο νδεγόο γηα ηνπο εμαγσγείο, παξνπζίαζε ιύζεσλ ρξεκαηνδόηεζεο θαη αζθάιηζεο, ππνζηήξημε θαη ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην θαλνληζηηθό πιαίζην ησλ εμαγσγώλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εμαγσγηθνύο θνξείο ηεο ρώξαο θαη ηα αξκόδηα Υπνπξγεία, παξνρή ζπγθεληξσκέλεο ελεκέξσζεο από δηάθνξεο πεγέο κε εηδήζεηο, εμεηδηθεπκέλεο κειέηεο, ζηαηηζηηθά, πξόζβαζε ζε εηδηθνύο γηα παξνρή εκπεξηζηαησκέλσλ απόςεσλ ζηνλ ηνκέα εμαγσγώλ/εηζαγσγώλ θ.ιπ. Οη μέλνη εηζαγσγείο ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο: θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πξντόλησλ θαη ησλ εηαηξεηώλ κε ειεθηξνληθνύο θαηαιόγνπο θαη αλεπηπγκέλε δπλαηόηεηα αλαδήηεζεο ελεκέξσζε γεληθνύ θαη θιαδηθνύ ελδηαθέξνληνο γηα ηηο ειιεληθέο εμαγσγέο κέζσ ελεκεξσηηθώλ λέσλ, ζηαηηζηηθώλ, δηεζλώλ θαη ηνπηθώλ κειεηώλ, εκεξνιόγηνπ εθδειώζεσλ, FAQ γηα ζέκαηα εηζαγσγώλ, πξνβνιήο success stories ειεθηξνληθέο παξνπζηάζεηο ειιεληθώλ εηαηξεηώλ θαη ζπκκεηνρή ζηε δηεμαγσγή ειεθηξνληθώλ εθζέζεσλ. Σηελ πιήξε αλάπηπμε ηνπ, ην TradePlanet : ζα θαηαζηεί κηα πύιε-νκπξέια γηα ηε ζηήξημε ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ, θαζώο ζα απνηειέζεη θεληξηθό ζεκείν εηζόδνπ ησλ μέλσλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλαδεηνύλ Έιιελεο εκπνξηθνύο εηαίξνπο αιιά θαη θεληξηθό εθαιηήξην ησλ Ειιήλσλ εμαγσγέσλ πξνο ηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνύ. ΣΗΜ.: Οι ζσνημμένες εικόνες για ηην εικαζηική μορθή ηοσ portal είναι ενδεικηικές και δεν ανηιζηοιτούν αναγκαζηικά ζηην ηελική ηοσ μορθή.

3

4

5

Soft1 Open Enterprise Edition

Soft1 Open Enterprise Edition Soft1 Open Enterprise Edition Αναβαθμίζηε ηιρ λειηοςπγίερ ηηρ επισείπηζήρ ζαρ! Για μια ανοικηή επισείπηζη! Τι είναι ηο Soft1 Open Enterprise Edition; Η έθδνζε Soft1 Open Enterprise απνηειεί ηε λέα γεληά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΥΑΙΡΔΣΙΜΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΚΔΔΔ & ΔΒΔΑ, κ. Κ. ΜΙΥΑΛΟΤ, ΣΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΟΤ ΓΙΟΡΓΑΝΩΝΔΙ ΣΟ ΔΒΔΑ ΣΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΟ DIVANI CARAVEL ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΠΡΟΪΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΟ! ΓΤΝΑΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνληθό Δκπόξην γηα Απηνκαηνπνίεζε Γηεπηρεηξεζηαθώλ πλαιιαγώλ & Καηλνηόκα Δπηρεηξεκαηηθά Μνληέια

Ζιεθηξνληθό Δκπόξην γηα Απηνκαηνπνίεζε Γηεπηρεηξεζηαθώλ πλαιιαγώλ & Καηλνηόκα Δπηρεηξεκαηηθά Μνληέια Ζιεθηξνληθό Δκπόξην γηα Απηνκαηνπνίεζε Γηεπηρεηξεζηαθώλ πλαιιαγώλ & Καηλνηόκα Δπηρεηξεκαηηθά Μνληέια 1.Παξαδείγκαηα θαη Οξηζκνί 2. Καηεγνξίεο θαη ρεηηθέο Γηαδηθαζίεο ηνπ 2.1 Καηεγνξίεο θαη Πιενλεθηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο.

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο. Η πξνηεηλόκελε ιύζε ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ EC.gr e-business suite web 2.0 έρεη δεκηνπξγεζεί ζηε ινγηθή κεηαθνξάο ειεθηξνληθά πειαηνθεληξηθήο ιύζεο κε απνδνηηθόηεηα θαη θπξίσο πξνζαξκνζκέλε ζην επηρεηξεζηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημεπωηικό Δεληίο. N 1 - Σεπηέμβπιορ 2013. Εναπκηήπιο ζςνέδπιο GRASP, Σπάηα, Ελλάδα. Σε αςηό ηο ηεύσορ:

Ενημεπωηικό Δεληίο. N 1 - Σεπηέμβπιορ 2013. Εναπκηήπιο ζςνέδπιο GRASP, Σπάηα, Ελλάδα. Σε αςηό ηο ηεύσορ: Ενημεπωηικό Δεληίο N 1 - Σεπηέμβπιορ 2013 Σε αςηό ηο ηεύσορ: GRASP kick off meeting ζηα Σπάηα, Ελλάδα Σςνεπγαζίερ με άλλα έπγα GRASP 2η Διακπαηική Σςνάνηηζη ζηην Potenza, Basilicata, Ιηαλία Ππάζινερ Δημόζιερ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΑ Α.Ε. Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της ψηυιακής εποχής

ΕΛΤΑ Α.Ε. Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της ψηυιακής εποχής ΕΛΤΑ Α.Ε. Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της ψηυιακής εποχής Σάββαο Γάλδνινο Γεληθόο Γηεπζπληήο Δπηρεηξεζηαθώλ Λεηηνπξγηώλ H Ταρπδξνκηθή Αγνξά ζηελ ηειηθή επζεία γηα ηελ Απειεπζέξσζε: Νέα δεδνκέλα, λέεο

Διαβάστε περισσότερα

Τα πνιιαπιά Sites Ζ Πνιπδσληθόηεηα Ζ Πνιπγισζζία

Τα πνιιαπιά Sites Ζ Πνιπδσληθόηεηα Ζ Πνιπγισζζία Ο πνλνθέθαινο ηεο δεκηνπξγίαο ελόο εηαηξηθνύ portal, ελόο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθώλ ζπλαιιαγώλ κε πειάηεο ιηαληθήο ή ρνλδξηθήο ή ελόο εηαηξηθνύ ελδνεπηρεηξεζηαθνύ ζπζηήκαηνο ελεκέξσζεο, ηειείσζε! Ο altab2x

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ην branding θαη marketing ηνπ Δπώλπκνπ Διιεληθνύ Κξαζηνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό

Δθαξκνγή ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ην branding θαη marketing ηνπ Δπώλπκνπ Διιεληθνύ Κξαζηνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό Δθαξκνγή ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ην branding θαη marketing ηνπ Δπώλπκνπ Διιεληθνύ Κξαζηνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό ΚΔΟΟΔ, 17 Μαξηίνπ 2011 Παξνπζίαζε: Κ. Αξθνπκάλεο a.ξακα θαη απνζηνιή 2 Σν ξακα γηα

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» Χορηγός Λευκώματος 26/04/2012 ΑΘήνα Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ. Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ. Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730 e ΣΔΙ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΥΟΛΗ ΓΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730 Ζξάθιεην

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008).

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008). ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΗΝΑ ΗΜΔΡΙΓΑ ΟΡΑ ΔΒΔΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΑΝΑΗ ΑΝΣΧΝΑΚΟΤ, ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΡΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Η ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Χ ΜΟΥΛΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΖΠΘΜΟ: ΑΝΜΚΓΙΕΘΕΗΓ ΠΜ ΒΞΑΒΓΖΜ ΟΠΓΘΖΜΟ ΑΠΔΕΖΩΑΚΚΜΡ. ΙΓΟΜ: www.tovima.gr. LINK: http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=485190 DATE: 22/11/2012

ΠΖΠΘΜΟ: ΑΝΜΚΓΙΕΘΕΗΓ ΠΜ ΒΞΑΒΓΖΜ ΟΠΓΘΖΜΟ ΑΠΔΕΖΩΑΚΚΜΡ. ΙΓΟΜ: www.tovima.gr. LINK: http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=485190 DATE: 22/11/2012 ΠΖΠΘΜΟ: ΑΝΜΚΓΙΕΘΕΗΓ ΠΜ ΒΞΑΒΓΖΜ ΟΠΓΘΖΜΟ ΑΠΔΕΖΩΑΚΚΜΡ ΙΓΟΜ: www.tovima.gr LINK: http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=485190 DATE: 22/11/2012 Οηηο 22 Κνεκβξίνπ 2012 ν Sir Οηέιηνο αηδεηωάλλνπ ζην πιαίζην

Διαβάστε περισσότερα

COMPANY PROFILE ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

COMPANY PROFILE ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. COMPANY PROFILE ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΜΑΡΣΙΟ 2011 1. Σηοισεία ηηρ Εηαιπείαρ Αθηναϊκή Αναπηςξιακή Α.Ε. Επωνςμία Αθηναϊκή Αναπηςξιακή Σύμβοςλοι Διοίκηζηρ και Ανάπηςξηρ Α.Ε. Διακπιηικόρ Τίηλορ Αθηναϊκή

Διαβάστε περισσότερα

OECD Communications Outlook 2009. Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά

OECD Communications Outlook 2009. Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά OECD Communications Outlook 2009 Summary in Greek Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009 Περίληψη στα ελληνικά Η δέθαηε απηή έθδνζε ηεο δηεηνύο έθζεζεο ηνπ ΟΟΣΑ «Πξννπηηθέο ηνπ ηνκέα επηθνηλσληώλ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης Πηστιακή Δργαζία Θέμα: Γημιοσργία ιζηοζελίδας «Γημοηική Πινακοθήκη Λάριζας Μοσζείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Θ.Δ. ΔΛΠ 43: «ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ»

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Θ.Δ. ΔΛΠ 43: «ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ» ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Θ.Δ. ΔΛΠ 43: «ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ» 4 ε εξγαζία αθαδεκατθνύ έηνπο 2012-13: «εκεξηλή θαηάζηαζε θαη πξννπηηθέο ηεο ζύγρξνλεο ειιελόγισζζεο εθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ E-Learning ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 Γηδαθηηθή Δλόηεηα. 3.1 Σηξαηεγηθέο Μάξθεηηλγθ βηνινγηθώλ πξντόλησλ...

Διαβάστε περισσότερα

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ Π. Τζησηάθεο 1, Α. Τδηκνγηάλλεο 2 1 Υπ. δηδάθηνξαο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, ptsiotakis@uop.gr 2 Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Π.3. : Οδηγίερ Δκπαιδεςομένυν ηελεσών

Π.3. : Οδηγίερ Δκπαιδεςομένυν ηελεσών Π.3. : Οδηγίερ Δκπαιδεςομένυν ηελεσών Σν έξγν «Οινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα, πξσηνβνπιίεο θαη δηθηπψζεηο γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ Δμσζηξέθεηαο» πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπη ρεηξεζηαθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΠΡΩΘΤΠΟΤΡΓΟΤ. Μόζρα, 9 Απξηιίνπ 2015

ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΠΡΩΘΤΠΟΤΡΓΟΤ. Μόζρα, 9 Απξηιίνπ 2015 ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΠΡΩΘΤΠΟΤΡΓΟΤ Μόζρα, 9 Απξηιίνπ 2015 Οκηιία ηνπ Πξσζππνπξγνύ Αιέμε Σζίπξα κε ζέκα «Διιελν-ξσζηθέο ζρέζεηο θαη ε Δπξώπε. Πξνθιήζεηο θαη πξννπηηθέο» ζην Κξαηηθό Παλεπηζηήκην Γηεζλώλ ρέζεσλ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΟΥΖ! Ζ δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο κεηώλεη αηζζεηά ηε ρξεζηκόηεηα πνπ αληιείηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΦΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΠΥΛΗΣ ΔΗΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΣΗ : 9/2015 ΧΡHΗ : 2015 ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ Ζ πινπνίεζε ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη :

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ειζαγωγή Αρχιηεκηονική - Σχεδιαζμός - Υλοποίηζη Specifications Χαρακηηριζηικά Templates Επικοινωνία

Περιεχόμενα. Ειζαγωγή Αρχιηεκηονική - Σχεδιαζμός - Υλοποίηζη Specifications Χαρακηηριζηικά Templates Επικοινωνία Περιεχόμενα Ειζαγωγή Αρχιηεκηονική - Σχεδιαζμός - Υλοποίηζη Specifications Χαρακηηριζηικά Templates Επικοινωνία Εισαγωγή «Τν ειεθηξνληθό εκπόξην θαιύπηεη νπνηαδήπνηε κνξθή επηρεηξεκαηηθήο ή δηνηθεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Γνκή θαη ζρεδηαζκόο ησλ Φεθηαθώλ Πόιεσλ

Γνκή θαη ζρεδηαζκόο ησλ Φεθηαθώλ Πόιεσλ Γνκή θαη ζρεδηαζκόο ησλ Φεθηαθώλ Πόιεσλ Μεηαπηστιακό εμινάριο Δπθπείο πόιεηο: ζπζηήκαηα θαη πεξηβάιινλ θαηλνηνκίαο Παραζκεσή 11 Απριλίοσ 2008, Π. ΣΑΡΑΝΗ όξνη θαη νξηζκνί Ο όξνο υηθιακές πόλεις (digital

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Οη Σερλνινγηθέο Καηλνηνκίεο ζηα Πηζηωηηθά Ιδξύκαηα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμήο ηνπο. ππνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα