* ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ * Νο. 3 ΠΟΛ.: Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2005 Αρ. Πρωτ.: /241/Α0012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "* ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ * Νο. 3 ΠΟΛ.: Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2005 Αρ. Πρωτ.: /241/Α0012"

Transcript

1 * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ * Νο. 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ - ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2005 Αρ. Πρωτ.: /241/Α0012 ΠΟΛ.: 1020 ΘΕΜΑ: Οδηγίες συµπλήρωσης εντύπων οικονοµικού έτους 2005 α) Οικονοµικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευµατιών (Ε3) και β) ήλωσης φορολογίας εισοδήµατος Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λ.π. (Ε5) Α) ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Ε3) Στο έντυπο Ε3 του οικον. έτους 2005 έχουν επέλθει κατά σειρά οι παρακάτω µεταβολές αναφορικά µε το έντυπο του προηγούµενου έτους. α) Στον Πίνακα Β δεν εµφανίζονται πλέον τα τηρούµενα βιβλία του Κ.Β.Σ. (τίτλος βιβλίου, αριθµός πράξης θεώρησης κ.λ.π.) αλλά θα εµφανίζονται µόνο τα εκδοθέντα στη χρήση στοιχεία του Κ.Β.Σ. β) εν συµπληρώνεται (δεν υπάρχει) ο πίνακας µε τα µεταφορικά µέσα της επιχείρησης. γ) Από τον πίνακα «ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» µεταφέρθηκαν οι κωδικοί (019) κατηγορία βιβλίων έδρας, (726) αιτία µη τήρησης και (730) χρήσεις που κλείσατε εντός της διαχ. περιόδου στο επάνω δεξιό µέρος του εντύπου κάτω από τον κωδικό (008) είδος δήλωσης (τροπ/κή κ.λ.π.), ενώ οι κωδικοί 727, 728, 729 και 020 δεν εµφανίζονται πλέον. δ) Σε κάποια πεδία του εντύπου (επώνυµο, όνοµα κ.λ.π.) δεν εµφανίζονται οι τριψήφιοι κωδικοί της υπηρεσίας, ενώ προστέθηκαν τριψήφιοι κωδικοί στα πεδία ΑΦΜ λογιστή, ηµεροµηνία υποβολής δήλωσης και ΑΦΜ του υποβάλλοντος τη δήλωση. ε) Προστέθηκε νέος Πίνακας Ι για τον προσδιορισµό των ακαθάριστων εσόδων και καθαρών κερδών του ν.3296/04 για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελµατίες που θα περαιώσουν χωρίς έλεγχο (προαιρετικά) µε βάση τις διατάξεις του νόµου αυτού, τις δηλώσεις τους, εφόσον βέβαια υπάγονται στις διατάξεις αυτές. στ) Οι επιχειρήσεις µε βιβλία Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ. είτε θελήσουν να υπαχθούν στις διατάξεις της περαίωσης του ν.3296/04 (εάν υπάγονται σ αυτές) είτε όχι, υποχρεούνται να συµπληρώσουν στον υποπίνακα στ του Πίνακα ΣΤ τις στήλες «κωδ. αριθ. πινάκων ΜΣΚΚ», «ακαθάριστα έσοδα» και «συντελεστής καθαρού κέρδους (%)», δηλαδή τα ακαθάριστα έσοδα τους ανά Μ.Σ.Κ.Κ. Για τις επιχειρήσεις µε βιβλία Α κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ο προηγούµενος υποπίνακας στ του Πίνακα ΣΤ συµπληρώνεται ως προς τις στήλες «κωδ. αριθ. πινάκων ΜΣΚΚ», «Σύνολο αγορών» «συντελεστής καθαρού κέρδους (%)» και «καθαρά κέρδη». Ως συντελεστής καθαρού κέρδους γράφεται ο Μ.Σ.Κ.Κ. επί αγορών και εφόσον δεν προβλέπεται τέτοιος ο αντίστοιχος Μ.Σ.Κ.Κ. επί ακαθαρίστων εσόδων. ζ) Για την συµπλήρωση των λοιπών πινάκων του εντύπου Ε3 εξακολουθούν να ισχύουν κατά περίπτωση οι /125/Α0012/ΠΟΛ. 1012/ , /565/Α0012/ΠΟΛ.1050/ και /299/Α0012/ (µε ) διαταγές µας. Πίνακας Ι Ο πίνακας αυτός συµπληρώνεται από τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελµατίες οι οποίοι προαιρετικά βάσει του ν. 3296/04, αναπροσαρµόζουν κατά περίπτωση τα ακαθάριστα έσοδα τους καθώς και τα καθαρά τους κέρδη που υπόκεινται σε φορολογία, προκειµένου οι δηλώσεις τους να θεωρούνται περαιωθείσες ως ειλικρινής, χωρίς έλεγχο, για τα εισοδήµατα αυτά, όπως ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων του νόµου αυτού. ιευκρινίζεται ότι η συµπλήρωση του Πίνακα Ι απαιτείται σε κάθε περίπτωση που η επιχείρηση επιθυµεί να περαιώσει, δηλαδή ακόµα και όταν από την διαδικασία της περαίωσης δεν προκύπτουν διαφορές ακαθαρίστων εσόδων ή καθαρών κερδών και τα προσδιοριζόµενα βάσει βιβλίων και στοιχείων του ΚΒΣ ακαθάριστα έσοδα ή καθαρά κέρδη είναι µεγαλύτερα από τα προκύπτοντα µε τις διατάξεις του ν.3296/04. Στις διατάξεις αυτές υπάγονται επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελµατίες ανεξαρτήτως νοµικής µορφής, µε τηρηθέντα βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και νόµιµα µη τηρούντες, λαµβάνοντας υπόψη τα όρια ακαθαρίστων εσόδων που ορίζονται ρητά στις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3296/04 καθώς και τηρούντες κατώτερης κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ. εφόσον δεν έχει διαπιστωθεί παράβαση. Η διαδικασία περαίωσης κατά το άρθρο 13 του ν. 3296/04 έχει διακριτή εφαρµογή κατά κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ., καθώς και κλάδο δραστηριότητας (πώληση εµπορευµάτων ή παραγωγή προϊόντων, παροχή υπηρεσιών, ελευθέριο επάγγελµα) σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του πιο πάνω νόµου, λαµβάνοντας υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα και καθαρά κέρδη που προκύπτουν από την εκµετάλλευση της επιχείρησης ή του ελευθέριου επαγγέλµατος ανεξαρτήτως αυτών που προκύπτουν βάσει των τηρηθέντων βιβλίων και στοιχείων κατ εφαρµογή των γενικών διατάξεων. Για τις µικτές επιχειρήσεις (πώλησης εµπορευµάτων ή παραγωγής προϊόντων, παροχής υπηρεσιών, αµοιβές από ελευθέριο επάγγελµα) ο προσδιορισµός των ακαθαρίστων εσόδων γίνεται χωριστά για κάθε δραστηριότητα, τα δε καθαρά κέρδη προσδιορίζονται και αυτά κατά κατηγορία δραστηριότητας µε βάση τα ακαθάριστα έσοδα όπως ήδη προσδιορίστηκαν για κάθε δραστηριότητα χωριστά. Ειδικότερα: Ι. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΜΙΓΩΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΜΙΚΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ

2 ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΑΥΤΟ. Κωδικός: 121 (Κόστος πωληθέντων) Βιβλία Α Κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Στην περίπτωση αυτή ως κόστος πωληθέντων λαµβάνεται υπόψη το ποσό των εµπορεύσιµων αγορών της χρήσεως καθόσον στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχουν αποθέµατα αρχής περιόδου και τέλους περιόδου και το κόστος των πωληθέντων εµπορευµάτων ταυτίζεται µε τις αγορές της χρήσης οι οποίες θεωρούνται όλες πωληθείσες µέσα στη χρήση. Στον κωδικό 121 µεταφέρουµε το άθροισµα των κωδικών 251 και 252. Βιβλία Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Στην περίπτωση αυτή ως κόστος πωληθέντων λαµβάνονται υπόψη οι αγορές εµπορευσίµων αγαθών, πρώτων και βοηθητικών υλών, υλικών συσκευασίας που συνιστούν στοιχείο κόστους παραγωγής, που πωλήθηκαν ή αναλώθηκαν µέσα στη χρήση. Περιλαµβάνονται ακόµα και οι ειδικές δαπάνες επεξεργασίας, αποθήκευσης, µεταφοράς, ασφαλείας κ.λ.π. καθώς και οι ενσωµατωµένες στο κόστος παραγωγής δαπάνες. Για τον υπολογισµό του κόστους πωληθέντων λαµβάνονται υπόψη οι αγορές της χρήσης συν τα αποθέµατα της απογραφής έναρξης µείον τα αποθέµατα της απογραφής λήξης. Στην απογραφή των επιχειρήσεων παραγωγής αγαθών λαµβάνεται υπόψη και το κόστος των ετοίµων, ηµιετοίµων ή ηµικατεργασµένων αγαθών, όπως ορίζονται από τις διατάξεις του ΚΒΣ (Π 186/1992) περί απογραφής. Αν δεν υπάρχει απογραφή εφαρµόζονται οι διατάξεις της περιπτ. γ της παραγρ. 1 του άρθρ. 31 του ν. 2238/1994, δηλαδή, λαµβάνεται ποσοστό 10% επί των αγορών της προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου ως απογραφή έναρξης και 10% επί των αγορών της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου ως απογραφή λήξης. Στην περίπτωση σύνταξης απογραφών προαιρετικά λαµβάνονται υπόψη τα δεδοµένα αυτών, µε την προϋπόθεση ότι τηρήθηκε ή θα τηρηθεί η υποχρέωση σύνταξης απογραφών για µια τριετία από τη σύνταξη της πρώτης προαιρετικής απογραφής λήξης. Για παράδειγµα, αν συνταχθεί για πρώτη φορά προαιρετική απογραφή λήξης στις , τότε η επιχείρηση υποχρεώνεται να διενεργεί συνεχείς απογραφές µέχρι και την απογραφή λήξης της , εάν συνταχθεί για πρώτη φορά , θα συνταχθούν απογραφές µέχρι Σηµειώνεται ότι είναι δυνατόν να έχουµε τεκµαρτή απογραφή έναρξης (10%) και πραγµατική (είτε υποχρεωτικά βάσει διατάξεων ΚΒΣ είτε προαιρετικά) απογραφή λήξης και αντίστροφα. Επίσης, λαµβάνεται υπόψη αφαιρετικά η αξία των καταστραφέντων ή απωλεσθέντων εµπορευσίµων αγαθών, πρώτων και βοηθητικών υλών, υλικών συσκευασίας που συνιστούν κόστος παραγωγής, η οποία αποδεικνύεται ή δικαιολογείται µε νόµιµα παραστατικά και µε την προϋπόθεση ότι έχει καταχωρηθεί στα τηρούµενα βιβλία π.χ. Πρωτόκολλο καταστροφής αγαθών και λοιπά έγγραφα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το γεγονός αυτό, όπως ελτίο Αποστολής προς τον τόπο απόρριψης ή καταστροφής, έγγραφα ηµοσίων Υπηρεσιών κλπ. Τα παραπάνω πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά στις σηµειώσεις του φορολογούµενου επί του εντύπου Ε3. Σε περιπτώσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί αυτοπαραδόσεις αγαθών αφαιρούνται ισόποσα µεγέθη από τις αγορές ή τα έξοδα της επιχείρησης κατά περίπτωση, όπου δηλαδή έχουν καταχωρηθεί, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη στο κόστος πωληθέντων. Τέλος, το προσδιοριζόµενο κόστος πωληθέντων δεν µπορεί σε καµιά περίπτωση να είναι µικρότερο του µηδενός. Στον κωδικό 121 µεταφέρουµε το ποσό από τον κωδικό 552. Βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Ισχύουν ανάλογα τα προηγούµενα που αφορούν τις επιχειρήσεις µε βιβλία Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Νόµιµα µη τηρούντες βιβλία του Κ.Β.Σ. Ανάλογη εφαρµογή µε τα όσα ισχύουν στα βιβλία Α κατηγορίας του Κ.Β.Σ. µε τη διαφορά ότι εδώ οι αγορές προκύπτουν από τα νόµιµα στοιχεία του Κ.Β.Σ. καθόσον δεν τηρούνται βιβλία. Κωδικός: 122 ( απάνες, έξοδα, αποσβέσεις) Στον κωδικό αυτό συµπεριλαµβάνονται οι πραγµατικές και όχι οι τεκµαρτές δαπάνες της επιχείρησης που αφορούν τη χρήση. Ενδεικτικά αναφέρονται: - γενικά έξοδα διαχείρισης (µισθοί, εργοδοτικές εισφορές, ενοίκια, ασφάλιστρα, λογαριασµοί ΕΗ, ύδρευσης, σταθερής κινητής τηλεφωνίας, µισθώσεις κινητών κλπ.). - δεδουλευµένοι τόκοι κάθε είδους πιστώσεων, - δαπάνες επισκευής και συντήρησης επαγγελµατικών εγκαταστάσεων, - λοιπές επαγγελµατικές δαπάνες. Αν για παράδειγµα στον κωδικό 534 (Πίνακας ΣΤ, υποπίνακας δ, δαπάνες) έχει αναγραφεί ποσό δαπάνης 1000 ευρώ για κυκλοφορία αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, 1400 κ.ε. που χρησιµοποιείται για τις ανάγκες της επιχείρησης, η δαπάνη αυτή δεν αναγνωρίζεται ολόκληρη για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης σύµφωνα µε την περιπτ. β της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν.2238/94 (µέχρι 60%) οπότε το ποσό της δαπάνης που δεν εκπίπτεται δηλαδή τα 400 ευρώ προστίθενται στα λογιστικά κέρδη (κωδ. 564) ως δαπάνη µη εκπιπτόµενη όσον αφορά όµως την εφαρµογή των διατάξεων του ν.3296/04 λαµβάνεται υπόψη ολόκληρο το ποσό της δαπάνης δηλαδή 1000 ευρώ. Σηµειώνεται ότι η ιδιόχρηση ως τεκµαρτή δαπάνη δεν συµπεριλαµβάνεται στις δαπάνες που λαµβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισµό της οικείας παραµέτρου.

3 ιευκρινίζεται ειδικά ως προς τις περιπτώσεις επιδοτήσεων, για επιχειρήσεις µε βιβλία Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ., οι οποίες αποτελούν κατά τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήµατος µειωτικά στοιχεία των δαπανών, ότι θα λαµβάνεται υπόψη η πραγµατική δαπάνη, δηλαδή το τελικό ποσόν µετά τη σχετική µείωση. Παράδειγµα: απάνες µισθοδοσίας = ευρώ Επιδότηση νέων θέσεων εργασίας = «Πραγµατική δαπάνη = «Για τη συγκεκριµένη δαπάνη λαµβάνουµε το ποσόν των ευρώ Εξαιρετικά, δεν λαµβάνονται υπόψη ως δαπάνες τα ποσά που αφορούν το µέρος της αµοιβής και της εργοδοτικής εισφοράς που βαρύνει τον εργοδότη στην περίπτωση πρόσληψης πρακτικά ασκούµενων µαθητών των εκπαιδευτικών µονάδων µαθητείας του ΟΑΕ που ιδρύθηκαν µε το από Β.. «Περί εκπαιδεύσεως µαθητών τεχνητών». Επίσης, συµπεριλαµβάνονται οι αναλογούσες στη χρήση αποσβέσεις παγίων στοιχείων, σύµφωνα µε όσα ορίζονται από τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήµατος. Στις περιπτώσεις που αποδεδειγµένα τα πάγια που χρησιµοποιεί η επιχείρηση έχουν αποσβεσθεί σε προηγούµενες χρήσεις δεν υπολογίζονται και δεν προστίθενται αποσβέσεις. Σε περιπτώσεις µη διενέργειας αποσβέσεων ή διενέργειας αυτών αλλά µε εσφαλµένο συντελεστή, ως συντελεστής για τον υπολογισµό τους λαµβάνεται ο κατώτερος που προβλέπεται από το οικείο π.δ. 299/2003 για πάγια της ίδιας κατηγορίας. Ακόµα δεν υπολογίζονται αποσβέσεις για τις τρεις πρώτες χρήσεις νέων επιχειρήσεων που έπονται της χρήσης µέσα στην οποία άρχισε η παραγωγική λειτουργία τους, εφόσον δεν έχουν διενεργηθεί από την ίδια την επιχείρηση. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις που η επιχείρηση δεν έχει πάγια (π.χ. µίσθωση αυτών από τρίτους), υπολογίζονται βέβαια τα µισθώµατα στις δαπάνες. Σε περιπτώσεις µικτών επιχειρήσεων οι κοινές δαπάνες, δηλαδή αυτές που δεν µπορούν να εξειδικευτούν ανά κλάδο που βαρύνουν, επιµερίζονται κατ αναλογία των ακαθαρίστων εσόδων κάθε δραστηριότητας στα συνολικά ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης µε στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Ειδικά σε περίπτωση µικτής επιχείρησης που η δραστηριότητα κάθε κλάδου διεξάγεται σε συγκεκριµένη επιφάνεια, το ποσό της κοινής δαπάνης του ενοικίου θα επιµερίζεται ανάλογα µε τα τετραγωνικά µέτρα της κάθε δραστηριότητας. Ο επιµερισµός των κοινών δαπανών ανά κλάδο δραστηριότητας (εµπορίας παροχής υπηρεσιών) καθώς και ο επιµερισµός των δαπανών (κατ αναλογία ακαθαρίστων εσόδων) σε περίπτωση που στην επιχείρηση υπάρχουν κλάδοι που δεν υπάγονται (εξαιρούνται) στη διαδικασία περαίωσης του ν.3296/04 πρέπει να περιγράφεται στις σηµειώσεις του φορολογούµενου. Βιβλία Α κατηγορίας του ΚΒΣ και νόµιµα µη τηρούντες Υπολογίζονται από τα νόµιµα στοιχεία του ΚΒΣ. Στον κωδικό 122 µεταφέρουµε το σύνολο των δαπανών του κωδικού 544. Βιβλία Β κατηγορίας του ΚΒΣ Στον κωδικό 122 µεταφέρουµε το σύνολο των δαπανών του κωδικού 544 µε βάση τα δεδοµένα των βιβλίων, εκτός όµως από την δαπάνη ιδιόχρησης και σύµφωνα µε τις λοιπές διευκρινήσεις που δόθηκαν παραπάνω. Βιβλία Γ κατηγορίας του ΚΒΣ Στον κωδικό 122 µεταφέρουµε ανάλογα το άθροισµα των εξόδων, δαπανών και αποσβέσεων από τα δεδοµένα των βιβλίων. Κωδικός 123: (Συντελεστής µικτού κέρδους). Εξευρίσκεται από το πηλίκο του Μ.Σ.Κ.Κ. δια (100 - Μ.Σ.Κ.Κ.). Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται για την επιχείρηση Μ.Σ.Κ.Κ. εφαρµόζεται ο µέσος όρος των συντελεστών του οικείου πίνακα στον οποίο εντάσσεται η επιχείρηση π.χ. έστω Μ.Σ.Κ.Κ. = 13% άρα Σ.Μ.Κ. = 13/100-13=0, δηλαδή ΣΜΚ = 14,94 %. Προκειµένου για επιχειρήσεις µε περισσότερους του ενός Μ.Σ.Κ.Κ. εφαρµόζεται ο µέσος σταθµικός συντελεστής που προκύπτει µε διαίρεση των συνολικών καθαρών κερδών που προκύπτουν µε την εφαρµογή των Μ.Σ.Κ.Κ. κατά κατηγορία εσόδων δια των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων της διαχειριστικής περιόδου. Αν το πηλίκο είναι δεκαδικός αριθµός, στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο (π.χ. 13,5438 = 13,54, ή 13,5572 = 13,56) Παράδειγµα Ακαθάριστα Έσοδα Μ.Σ.Κ.Κ. Καθαρά Κέρδη Είδος Α % Είδος Β % Είδος Γ % Μ.Σ.Σ.Κ.Κ. = _ = 13,6666 = 13,67% Τα παραπάνω ισχύουν για επιχειρήσεις µε βιβλία Β και Γ κατηγορίας του ΚΒΣ. Στις επιχειρήσεις µε βιβλία Α κατηγορίας καθώς και για τους νόµιµα µη τηρούντες, επισηµαίνεται ότι ο συντελεστής µικτού κέρδους εξευρίσκεται από το πηλίκο του Μ.Σ.Κ.Κ. δια του (100 - Μ.Σ.Κ.Κ.) λαµβάνοντας

4 υπόψη τον Μ.Σ.Κ.Κ. που εφαρµόζεται επί πωλήσεων (ή µέσο όρο ή µέσο σταθµικό συντελεστή κατά περίπτωση). Κωδικός 124 (Μικτό κέρδος) Γράψτε το γινόµενο των κωδικών 121 & 123 Κωδικός 125 Γράψτε το άθροισµα των κωδικών 121, 122 και 124. Ο κωδικός αυτός προσδιορίζει τα ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν από το ν. 3296/04 για την κατηγορία αυτή των επιχειρήσεων. Κωδικός 126: (Ακαθάριστα έσοδα βιβλίων και στοιχείων) Βιβλία Α Κατηγορίας του ΚΒΣ Στην περίπτωση αυτή αναγράφονται τα ακαθάριστα έσοδα τα οποία δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να είναι µικρότερα από τις βάσει βιβλίων και στοιχείων εκροές στη Φορολογία Φ.Π.Α. καθώς και από το σύνολο των τυχόν χονδρικών πωλήσεων της οικείας διαχειριστικής περιόδου που προκύπτουν από τα οικεία φορολογικά στοιχεία εσόδων. Βιβλία Β κατηγορίας του ΚΒΣ Γράψτε το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων που προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία του επιτηδευµατία, µεταφέροντας το ποσό από τον κωδικό 548 του εντύπου Ε3. Βιβλία Γ κατηγορίας του ΚΒΣ Γράψτε το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων που προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία του επιτηδευµατία. Κωδικός 127 Γράψτε το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ των κωδικών 125 και 126 Κωδικός 128 Γράψτε το Μ.Σ.Κ.Κ. από τους οικείους πίνακες ή το µέσο όρο των συντελεστών ή το µέσο σταθµικό συντελεστή Κ.Κ. κατά περίπτωση Κωδικός 129 Γράψτε το γινόµενο των κωδικών 127 και 128 από το οποίο προκύπτουν τα εξωλογιστικά καθαρά κέρδη βάσει του ν. 3296/04 Κωδικός 130 Γράψτε τα καθαρά κέρδη βάσει του ν.2238/94. Βιβλία Α κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Γράψτε κατά περίπτωση τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 32 του ν.2238/94, δηλαδή τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν εξωλογιστικά από την εφαρµογή επί των αγορών του µοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους αγορών που προβλέπεται από τους οικείους πίνακες. Νόµιµα µη τηρούντες Γράψτε τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν εξωλογιστικά από την εφαρµογή επί των αγορών του µοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους αγορών που προβλέπεται από τους οικείους πίνακες. (παραγρ. 4 άρθ. 32 ν.2238/94). Βιβλία Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Γράψτε τα λογιστικά καθαρά κέρδη µεταφέροντας το ποσό από τον κωδικό 568 Βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Γράψτε τα λογιστικά καθαρά κέρδη που προκύπτουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2238/94. Κωδικός 131 Γράψτε τα τελικά καθαρά κέρδη του ν.3296/ 04 συγκρίνοντας τα ποσά των κωδικών 129 και 130 και µεταφέροντας τα µεγαλύτερα. ΙΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΜΙΓΩΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΜΙΚΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΛΑ Ο ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΜΟΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Η ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η στήλη µε τους κωδικούς 132, 133, 134, 135 και 136 αφορά επιχειρήσεις (µε κατηγορίας εισόδηµα) αµιγώς παροχής υπηρεσιών ή µικτές µε κλάδο παροχής υπηρεσιών. Η στήλη µε τους κωδικούς 137, 138, 139, 140 και 141 αφορά όσους ασκούν ελευθέριο επάγγελµα του άρθρου 48 του ν.2238/94 (Ζ κατηγορίας εισόδηµα). Ειδικότερα: Κωδικοί 132, 137 Γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα βάσει των βιβλίων και στοιχείων του επιτηδευµατία. Νόµιµα µη τηρούντες βιβλία του Κ.Β.Σ. Τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται αν στις πραγµατικές δαπάνες της χρήσης προστεθεί και το ποσό που προκύπτει από την εφαρµογή του ΜΣΚΚ στο ποσό των δαπανών της οικείας χρήσης. Βιβλία Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Μεταφέρετε το ποσό από τον κωδικό 549 ή 550 κατά περίπτωση δηλαδή τα ακαθάριστα, έσοδα όπως αυτά προκύπτουν από τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία. Βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Ως ακαθάριστα έσοδα για τις επιχειρήσεις αυτές λαµβάνονται τα ακαθάριστα έσοδα όπως αυτά προκύπτουν από τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία. Κωδικοί 133, 138 Γράψτε το Μ.Σ.Κ.Κ. από τους οικείους πίνακες ή το µέσο όρο των συντελεστών ή το µέσο σταθµικό συντελεστή Κ.Κ. κατά περίπτωση.

5 Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες οι συντελεστές αυτοί έχουν προσδιοριστεί µε την Ε16382/ΠΟΛ.371/ Α.Υ.Ο. Σε περίπτωση που για κάποιο ελευθέριο επάγγελµα δεν αναφέρεται συντελεστής λαµβάνεται ο µέσος όρος του πίνακα, ο οποίος είναι 47,75%. Κωδικοί 134, 139 Γράψτε το γινόµενο των κωδικών 132 και 133 ή 137 και 138 κατά περίπτωση, από το οποίο προκύπτουν τα εξωλογιστικά καθαρά κέρδη του ν.3296/04. Κωδικοί 135, 140 Γράψτε τα καθαρά κέρδη βάσει του ν.2238/94 Ειδικότερα: Νόµιµα µη τηρούντες βιβλία του Κ.Β.Σ. Γράψτε τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν εξωλογιστικά µε πολλαπλασιασµό των ακαθαρίστων εσόδων της επιχείρησης µε ειδικούς κατά γενικές κατηγορίες επιχειρήσεων, συντελεστές καθαρού κέρδους (επί εσόδων). Βιβλία Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Γράψτε τα λογιστικά καθαρά κέρδη µεταφέροντας το ποσό από τον κωδικό 569 ή 570 κατά περίπτωση. Βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Γράψτε τα λογιστικά καθαρά κέρδη που προκύπτουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.2238/94. Κωδικοί 136, 141 Γράψτε τα τελικά καθαρά κέρδη του ν.3296/04 συγκρίνοντας τα ποσά των κωδικών 134 και 135 ή 139 και 140 κατά περίπτωση, µεταφέροντας τα µεγαλύτερα. Κωδικός 142 Γράψτε το άθροισµα των κωδικών 127, 132 και 137 Κωδικός 143 Γράψτε το άθροισµα των κωδικών 129, 134 και 139 Κωδικός 144 Γράψτε το άθροισµα των κωδικών 130, 135 και 140 Κωδικός 145 Γράψτε το άθροισµα των κωδικών 131, 136 και 141 Τα ποσά των κωδικών 142, 143, 144 και 145 αναφέρονται για πληροφοριακούς σκοπούς. Τονίζεται ακόµα ότι ο κωδικός 145 δεν εκφράζει πάντα το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ των κωδικών 143 και 144. Τονίζεται ωστόσο ότι για την συµπλήρωση του εντύπου Ε3 έχει γίνει η ορθή µεταφορά των δεδοµένων των βιβλίων και στοιχείων της επιχείρησης στους οικείους κωδικούς του εντύπου έτσι ώστε και ο Πίνακας Ι µετά την ορθή συµπλήρωσή του να απεικονίζει την ακριβή εφαρµογή των όσων ορίζονται στις διατάξεις περαίωσης του ν.3296/04. Ακόµα επισηµαίνεται ότι όπου στον Πίνακα Ι του εντύπου Ε3 µεταφέρονται ποσά ακαθαρίστων εσόδων ή καθαρών κερδών από τους λοιπούς πίνακες του εντύπου και κατ επέκταση από τα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης, αυτά αφορούν περιοριστικά τους υπαγόµενους κατά περίπτωση κλάδους στις διατάξεις περαίωσης του ν.3296/04. Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω παραθέτονται τα παραδείγµατα στο παράρτηµα της παρούσας εγκυκλίου. Παρατηρήσεις: Επισηµαίνεται ότι για τις επιχειρήσεις που τηρούν ταυτόχρονα βιβλία Α, Β ή Α, Γ ή Β, Γ ή και Α, Β, Γ του ΚΒΣ, τα ακαθάριστα έσοδα και τα καθαρά κέρδη του ν.3296/04 προσδιορίζονται χωριστά για την Α κατηγορία βιβλίων και χωριστά για τις λοιπές κατηγορίες και κατόπιν αθροίζονται τα επί µέρους προκύπτοντα τελικά ποσά. Πίνακας ΙΣΤ : Ειδικές περιπτώσεις (παράγραφος 5 άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε.). Οι υποπίνακες Ε..Χ. και Λ..Χ. συµπληρώνονται από τις επιχειρήσεις που εκµεταλλεύονται επιβατικά αυτοκίνητα δηµόσιας χρήσης και επιβατικά λεωφορεία, οι οποίες εφόσον επιλέξουν να φορολογηθούν για τη χρήση 2004 µε τεκµαρτό εισόδηµα, θα φορολογηθούν µε τα ίδια ποσά τεκµαρτών κερδών που δηλώθηκαν το προηγούµενο οικονοµικό έτος ε θα συµπληρωθούν οι υποπίνακες αυτοί από τις επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να φορολογηθούν µε βάση τα τηρούµενα βιβλία του Κ.Β.Σ. Ο υποπίνακας Φ..Χ. συµπληρώνεται µε τα ποσά κατ αποκοπή φόρου µε τα οποία εξαντλείται και για τη χρήση 2004 η φορολογική υποχρέωση των εκµεταλλευτών φορτηγών αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης. Για τη χρήση 2004 το ποσό του καταβαλλόµενου ετήσιου φόρου προσαυξάνεται κατά 8% σε σχέση µε τη χρήση 2002, δηλαδή θα καταβάλλουν τα ίδια ποσά φόρου που κατέβαλλαν και για τη χρήση Πίνακας ΙΖ : Καθαρά κέρδη εκµεταλλευτών αυτ/των ( Χ). Οι εκµεταλλευτές αυτοκινήτων Χ θα συµπληρώσουν τον πίνακα αυτόν για πληροφοριακούς σκοπούς. Για τον υπολογισµό του χαρτοσήµου καθαρών κερδών των εκµεταλλευτών φορτηγών.χ. αυτοκινήτων ισχύει και για το οικονοµικό έτος 2005 η 92/Γ / διαταγή του Γενικού /ντή φορολογίας σύµφωνα µε την οποία τα τέλη χαρτοσήµου που καταβάλλονται από συνιδιοκτησία φορτηγών.χ. θα υπολογίζονται µε βάση τα τεκµαρτά κέρδη. Πίνακας ΙΗ : Ειδικές περιπτώσεις (παράγραφος 6 του άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε.). Ο πίνακας αυτός συµπληρώνεται από επιχειρήσεις που εκµεταλλεύονται ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια, διαµερίσµατα, κάµπινγκ, οι οποίες φορολογούνται µε ποσά καταβαλλόµενου ετήσιου φόρου. Σηµειώνεται ότι τα ποσά του φόρου αυτού για το οικονοµικό έτος 2005 είναι τα ίδια µε τα ποσά του προηγούµενου οικονοµικού έτους Επισηµαίνεται ακόµα ότι για τα πάνω από 7 δωµάτια ο προσδιορισµός του εισοδήµατος γίνεται µε λογιστικό τρόπο. Β) ΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΟΕ, ΕΕ κ.λ.π. (Ε5) Μεταφορά των στοιχείων του Πίνακα Ι (Ε3) στα έντυπα των δηλώσεων φόρου εισοδήµατος Ε1 και Ε5. Τα καθαρά κέρδη των κωδικών 131, 136 και 141 προέρχονται από την άσκηση της εκµετάλλευσης της επιχείρησης µετά από την εφαρµογή των διατάξεων του ν.3296/04.

6 Στην περίπτωση ατοµικής επιχείρησης µε βιβλία Α ή Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ., αναπροσαρµόζονται µόνο µε βάση τον Πίνακα Ζ του εντύπου Ε3 (αφαιρετικά ή προσθετικά, ανάλογα αν είναι έσοδο ή δαπάνη, κατά περίπτωση) και το τελικό ποσό των φορολογητέων καθαρών κερδών µεταφέρεται στους κωδικούς 401, 402 του εντύπου Ε1 ως εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις. Τονίζεται ότι στους κωδ. 425, 426 του εντύπου Ε1 (Ακαθάριστα έσοδα από ατοµική επιχείρηση) θα γραφτούν τα ακαθάριστα έσοδα που προέκυψαν από τις διατάξεις του ν.3296/04 εφόσον αυτά είναι µεγαλύτερα. Ανάλογη εφαρµογή των παραπάνω και για τις ατοµικές επιχειρήσεις µε βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Στην περίπτωση αυτή όταν έχουν έκτακτα αποτελέσµατα, αυτά θα προστεθούν (τα θετικά) ή θα αφαιρεθούν (τα αρνητικά) στα καθαρά κέρδη που προσδιορίστηκαν στον προηγούµενο Πίνακα Ι (κωδ. 131, 136 και 141) προκειµένου τα φορολογητέα καθαρά κέρδη να µεταφερθούν στις οικείες ενδείξεις του εντύπου της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1). Κατά τον ίδιο τρόπο συµπληρώνονται και οι κωδικοί 501, 502 και 517, 518 του εντύπου Ε1 για το εισόδηµα από Ελευθέρια Επαγγέλµατα. Όσον αφορά εταιρίες (ΟΕ, ΕΕ κ.λ.π.) µε βιβλία Α ή Β ή Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. στην αντίστοιχη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, έντυπο Ε5, στο πεδίο του κωδ. 015 του Πίνακα, Φορολογική αναµόρφωση λογαριασµού «Αποτελέσµατα Χρήσης» θα αναγραφούν τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης που προέκυψαν από τις διατάξεις του ν.2238/04 και αριστερά του κωδ. 015 µετά το λεκτικό αυτού και πριν τον κωδικό 015 πάνω στη διάστικτη γραµµή... θα γραφεί από τον φορολογούµενο κωδικός 801 µε τα ακαθάριστα έσοδα της περαίωσης (π.χ. 801= ,53). Στους κωδ. 016 (017) θα γραφούν τα συνολικά κέρδη (ζηµίες) της χρήσης βάσει των βιβλίων του Κ.Β.Σ., δηλαδή για επιχειρήσεις που τηρούν Α ή Β κατηγορίας βιβλία συµπληρώνεται µε το ποσό κερδών (ζηµιών) από και Ζ κατηγορία, (κωδ. 346 Πίνακα Ζ εντύπου Ε3) ενώ όταν τηρούν Γ κατηγορίας βιβλία συµπληρώνεται µε τα καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως (κέρδος ή ζηµία). Επισηµαίνεται ότι στα βιβλία Α ή Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (έντυπο Ε3) ο πίνακας Ζ συµπληρώνεται µετά την συµπλήρωση του Πίνακα Στ, χωρίς να συνδέεται µε τους κωδικούς του Πίνακα Ι, ο τελευταίος συµπληρώνεται ανεξάρτητα και συνεπώς ο κωδικός 346 δεν εµπεριέχει την προκύπτουσα διαφορά καθαρών κερδών της περαίωσης. Αριστερά του κωδικού 016 µετά το λεκτικό αυτού και πριν τον κωδικό 016, πάνω στη διάστικτη γραµµή... θα γραφεί από τον φορολογούµενο κωδικός 802 µε τη συνολική διαφορά καθαρών κερδών που προκύπτει µετά την υπαγωγή της επιχείρησης στις διατάξεις της περαίωσης µε βάση το ν.3296/04 (π.χ. 802=7.442,06). Τα καθαρά κέρδη αυτά προκύπτουν κατά περίπτωση από τη θετική διαφορά µεταξύ των κωδικών: 129 µείον 130, 134 µείον 135 και 139 µείον 140 του Πίνακα Ι (Ε3), ενώ όταν από τον λογιστικό προσδιορισµό προκύπτουν ζηµίες, αυτές επειδή µηδενίζονται, στον οικείο κωδικό (802), µεταφέρονται αθροιστικά τα ποσά που αναγράφονται στους κωδικούς 129, 134 και 139 κατά περίπτωση. Περαιτέρω προκειµένου για επιχειρήσεις µε βιβλία Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ. τα κέρδη του κωδικού 016 µεταφέρονται διαδοχικά στους κωδικούς 024 και 029. ιευκρινίζεται ότι οι µη εκπιπτόµενες δαπάνες έχουν ληφθεί υπόψη στους κωδικούς 564, 565 και 566 του Πίνακα ΣΤ του εντύπου Ε3 και δεν πρέπει να ξαναγραφούν και στο έντυπο αυτό (Ε5). Στη συνέχεια αθροίζονται τα ποσά των κωδικών 029 και 802 και αφαιρείται το τυχόν ποσό του κωδικού 039. Αν από αυτό το αλγεβρικό άθροισµα προκύψει θετικό ποσό µεταφέρεται στον κωδικό 040 (κέρδη µετά φορολογική αναµόρφωση) ενώ αν προκύψει αρνητικό ποσό µεταφέρεται στον κωδικό 240 (ζηµιές µετά φορολογική αναµόρφωση). Ακολούθως µετά την τυχόν ύπαρξη δεδοµένων στους κωδ. 043, 044,..., 059 (αφαίρεση αφορολόγητων αποθεµατικών αναπτυξ. νόµων κτλ), εφόσον αυτά δεν έχουν αφαιρεθεί στον Πίνακα Ζ του εντύπου Ε3, προσδιορίζονται τα τελικά φορολογητέα κέρδη της χρήσης (κωδ. 048) ή ζηµία (κωδ. 448). Προκειµένου για επιχειρήσεις µε βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. τα κέρδη από τον κωδικό 016 διαµορφώνονται ανάλογα από τους κωδικούς 018, 019,..., 023 και 026, 027,..., 461 µεταφέροντας το ποσό που προκύπτει από την αναµόρφωση αυτή στον κωδικό 029. Στη συνέχεια αθροίζονται τα ποσά των κωδικών 029 και 802 και αφαιρείται το τυχόν ποσό του κωδικού 039. Αν από αυτό το αλγεβρικό άθροισµα προκύψει θετικό ποσό µεταφέρεται στον κωδικό 040 (κέρδη µετά φορολογική αναµόρφωση) ενώ αν προκύψει αρνητικό ποσό µεταφέρεται στον κωδικό 240 (ζηµιές µετά φορολογική αναµόρφωση) και τέλος µετά την τυχόν αναµόρφωση από τους κωδικούς 043, 044,..., 059 (αφαίρεση αφορολόγητων αποθεµατικών αναπτυξ. νόµων κτλ) προσδιορίζονται τα τελικά φορολογητέα κέρδη της χρήσης (κωδ. 048) ή ζηµιά (κωδικός 448). Τα προηγούµενα αναφορικά µε την συµπλήρωση των εντύπων Ε1 και Ε5 ισχύουν και για όσους υποβάλλουν συµπληρωµατικές δηλώσεις οικον. έτους 2004 (χρήσης 2003) προκειµένου να περαιώσουν σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στις διατάξεις του ν.3296/04. Επισηµαίνεται ότι όταν δηλώνεται ζηµιά στην εξεταζόµενη χρήση από υπαγόµενες στην περαίωση δραστηριότητες ( και Ζ κατηγορία εισοδήµατος) τότε αυτή µηδενίζεται. Ακόµα στο έντυπο αυτό για το οικον. έτος 2005 έχουν επέλθει οι παρακάτω µεταβολές: 1. Για τις επιχειρήσεις µε βιβλία Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ. στον κωδικό 010 του Πίνακα Γ τέθηκε η υποσηµείωση σύµφωνα µε την οποία ο φόρος του άρθρου 7 του ν.1160/1981 που επιβάλλεται επί του υπερτιµήµατος που προκύπτει από την πώληση µεταβίβαση ως εµπορεύµατος επαγγελµατικού αυτοκινήτου οχήµατος που αποτελεί πάγιο στοιχείο της επιχείρησης, αφαιρείται µόνο εφόσον το ποσό της ωφέλειας συµπεριλήφθηκε στα φορολογητέα κέρδη της επιχείρησης.

7 Στα ποσά φόρου κ.λ.π. για καταβολή εµφανίζεται πλέον το 1/8 ή 8/8, καθόσον ήδη από το οικον. έτος 2004 µε την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν.3220/04 τα ποσά του φόρου, της προκαταβολής και των τελών ή εισφορών που οφείλονται µε βάση τη δήλωση της παραγρ. 3 του άρθρου 64 του Κ.Φ.Ε. (ΟΕ, ΕΕ κ.λ.π.) καταβάλλονται σε οκτώ (8) ίσες µηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη µε την υποβολή της εµπρόθεσµης δήλωσης, οι δε υπόλοιπες επτά (7), µέχρι την τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα των επτά (7) επόµενων µηνών, από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της δήλωσης. 3. Με την παράγραφο 7 του άρθρου 3 του ν.3296/ (ΦΕΚ 253 Α) ορίζεται ότι στην περίπτωση που ο οφειλόµενος φόρος µε βάση την εµπρόθεσµη δήλωση οικον. έτους 2005 καταβάλλεται εφάπαξ µέσα στην προθεσµία υποβολής της δήλωσης, παρέχεται έκπτωση 1,5% από 2,5% που ήταν το οικον. έτος 2004, στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συµβεβαιούµενων µε αυτόν οφειλών. 4. Στον πίνακα, φορολογική αναµόρφωση λογαριασµού «Αποτελέσµατα χρήσης» ο κωδ. 048 (φορολογητέα κέρδη) συµπληρώνεται µε τη διαφορά του κωδικού 040 (κέρδη µετά φορολογική αναµόρφωση) από τους κωδικούς 043 έως 059 (αφορολόγητα αποθεµατικά αναπτυξιακών νόµων). 5. Στον Πίνακα Ι, κατανοµή κερδών στους εταίρους µέλη, προστέθηκαν τριψήφιοι κωδικοί στο ΑΦΜ των εταίρων µελών, για τη διασταύρωση της δήλωσης των επιχειρηµατικών αµοιβών στην ατοµική δήλωση φορολογίας εισοδήµατος των εταίρων µελών (έντυπο Ε1). 6. Κατά την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικον. έτους 2005 η επιχειρηµατική αµοιβή θα υπολογιστεί επί των κερδών που θα προκύψουν µετά την περαίωση του ν.3296/04 εφόσον όµως αυτά δηλώνονται είτε µε την αρχική εµπρόθεσµη δήλωση είτε µεταγενέστερα µε εµπρόθεσµη συµπληρωµατική δήλωση µε την οποία γίνεται αναπροσαρµογή των καθαρών κερδών της αρχικής δήλωσης µε την εφαρµογή των διατάξεων της περαίωσης. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, δηλαδή στις εκπρόθεσµες συµπληρωµατικές δηλώσεις που υποβάλλονται για την περαίωση του οικον. έτους 2005 καθώς και οι εµπρόθεσµες ή εκπρόθεσµες συµπληρωµατικές δηλώσεις περαίωσης οικον. έτους 2004, οι διαφορές καθαρών κερδών θεωρούνται ότι προκύπτουν βάσει ελέγχου, οπότε στα κέρδη αυτά δεν θα υπολογίζεται επιχειρηµατική αµοιβή αλλά θα φορολογηθούν στο σύνολό τους στο όνοµα του νοµικού προσώπου. 7. Τέλος, επί των επιπλέον καθαρών κερδών της περαίωσης υπολογίζονται τέλη χαρτοσήµου και ΟΓΑ χαρτοσήµου σε κάθε περίπτωση. Ακριβές αντίγραφο Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Β. ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Παράδειγµα 1o Επιχείρηση ατοµική για τη χρήση 2004 τηρεί βιβλία Β κατηγορίας του ΚΒΣ µε δραστηριότητα αµιγώς εµπορική και αντικείµενα εργασιών εµπορία υποδηµάτων χονδρικώς (Κ.Α. 6331, ΜΣΚΚ 8) και εµπορία υποδηµάτων λιανικώς (Κ.Α. 6332, ΜΣΚΚ 15) εµφανίζει στα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία της τα εξής δεδοµένα σε ευρώ: - Απογραφή έναρξης Αγορές χρήσης Απογραφή λήξης Ακαθάριστα έσοδα Κ.Α Ακαθάριστα έσοδα Κ.Α απάνες - αποσβέσεις (εκ των οποίων 2000 δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση) - Σύνολο ακαθαρίστων εσόδων βιβλίων και στοιχείων Προσδιορισµός ακαθαρίστων εσόδων περαίωσης 1. Κόστος πωληθέντων: Απογραφή έναρξης χρήσης Πλέον αγορές χρήσης Σύνολο Μείον απογραφή λήξης χρήσης Κόστος πωληθέντων απάνες αποσβέσεις Μικτό κέρδος = κόστος πωληθέντων ΧΣΜΚ ΣΜΚ = ΜΣΣΚΚ/100 ΜΣΣΚΚ ΜΣΣΚΚ = συνολικά καθαρά κέρδη εξωλογιστικά Χ 100/συνολικά ακαθάριστα έσοδα. ΜΣΣΚΚ=( Χ 8% Χ 15%) Χ 100/ = 9,75% ΣΜΚ = (9,75/100-9,75) Χ 100 = 10,80% 4. Ακαθάριστα έσοδα του Ν.3296/2004 = = Ακαθάριστα έσοδα βιβλίων και στοιχείων Αρα ακαθάριστα έσοδα της περαίωσης Προσδιορισµός καθαρών κερδών περαίωσης Α. Προσδιορισµός καθαρών κερδών βάσει του Ν.2238/1994 Ακαθάριστα έσοδα βάσει βιβλίων και στοιχείων Μείον κόστος πωληθέντων Μείον δαπάνες βάσει βιβλίων και στοιχείων Καθαρά κέρδη βάσει Λογιστικού προσδιορισµού Πλέον Λογιστικές διαφορές Καθαρά κέρδη βάσει του Ν.2238/ (1) Β. Εξωλογιστικός προσδιορισµός καθαρών κερδών βάσει του Ν.3296/2004 Ακαθάριστα έσοδα περαίωσης Επί ΜΣΣΚΚ 9,75% Εξωλογιστικά καθαρά κέρδη ,94 (2) Τελικά καθαρά κέρδη περαίωσης το µεγαλύτερο από (1) και (2) δηλαδή ,94. Παράδειγµα 1. ΠΙΝΑΚΑΣ Ι :ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α & ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ Η ΒΑΣΕΙ ΑΡΘ. 15 ν.3296/04 ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟ (για επιχ. και ελέυθ. επαγ/τίες άρθ.14 ν.3296/04)* ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΜΙΓΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ή, ΕΠΙ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΚΛΑ ΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 121 απάνες, 122 Συντελ. 123 Μικτό Ακαθ. 126 Κόστος έξοδα, Μικτού κέρδος Σύνολο Έσοδα πωληθέντων (1) ,00 αποσβές ,00 κέρδους 10,80 (4) , ,00 βιβλίων & ,00 (2) (3) (1x3) στοιχείων ΕΜΠΟΡΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΥΝΟΛΑ Ακαθ. Έσοδα βιβλίων και στοιχείων. Ειδικά επί εµπορίας - παραγωγής αναγράφεται το , ,00 µεγαλύτερο ποσό εκ των κωδ. 125, 126 (1) ΜΣΚΚ ή Μ.Ο. συντ. ή µεσοσταθµικός συντελεστής καθαρού κέρδους (2) 128 9, Εξωλογιστικά καθαρά κέρδη (1x2) (3) , ,94 Καθαρά κέρδη (λογιστικά επί βιβλίων Β ή Γ κατ. κτλ, βάσει , ,00 ν.2238/94 (4) Τελικά καθ. κέρδη το µεγαλύτερο από (3), (4) , ,94

9 Παράδειγµα 2ο Έστω µικτή επιχείρηση (οµόρρυθµη εταιρία) µε κλάδο εµπορίας ελαστικών αυτοκινήτων Κ.Α µε ΜΣΚΚ 9% και µε κλάδο παροχής υπηρεσιών εργαστήριο επισκευής ελαστικών αυτοκινήτων (Βουλκανιζατέρ) Κ.Α µε ΜΣΚΚ 30%, τηρεί βιβλία Β κατηγορίας του ΚΒΣ και εµφανίζει στα τηρηθέντα βιβλία και στοιχείων της τα εξής δεδοµένα σε ευρώ για τη χρήση Απογραφή έναρξης Αγορές χρήσης Απογραφή λήξης Ακαθάριστα έσοδα εµπορίας Κ.Α Ακαθάριστα έσοδα παροχής υπηρεσιών Κ.Α Σύνολο Ακαθαρίστων εσόδων βιβλίων και στοιχείων απάνες εµπορίας (εκ των οποίων 1000 δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση) - απάνες Παροχής Υπηρεσιών Κοινές δαπάνες Προσδιορισµός ακαθαρίστων εσόδων περαίωσης: Κλάδος εµπορίας 1. Κόστος πωληθέντων: Απογραφή έναρξης χρήσης Πλέον αγορές χρήσης Σύνολο Μείον απογραφή λήξης χρήσης Κόστος πωληθέντων απάνες εµπορίας Πλέον αναλογούσες κοινές δαπάνες ,53 (15.000Χ / ) Σύνολο δαπανών εµπορίας ,53 3. Μικτό κέρδος = Κόστος Πωληθέντων Χ ΣΜΚ ΣΜΚ = ΜΣΚΚ/(100 ΜΣΚΚ) = 9/100-9 = 9,89 Άρα Μικτό κέρδος = Χ 9,89/100 = Ακαθάριστα έσοδα = , = ,53 5. Άρα ακαθάριστα έσοδα περαίωσης για την εµπορία τα µεγαλύτερα δηλαδή ,53 Ακαθάριστα έσοδα περαίωσης παροχής υπηρεσιών από τα δεδοµένα των βιβλίων Σύνολο ακαθάριστων εσόδων περαίωσης ,53 Προσδιορισµός καθαρών κερδών περαίωσης: 1Α. Προσδιορισµός καθαρών κερδών εµπορίας βάσει του Ν.2238/1994 Ακαθάριστα έσοδα βάσει βιβλίων στοιχείων ,00 Μείον κόστος πωληθέντων ,00 Μείον δαπάνες εµπορίας ,53 Καθαρά κέρδη Λογιστικού προσδιορισµού 8.673,47 Πλέον Λογιστικές διαφορές 1.000,00 Καθαρά κέρδη βάσει του Ν.2238/ ,47 (1) 1Β. Εξωλογιστικός προσδιορισµός καθαρών κερδών βάσει του Ν.3296/2004 Ακαθάριστα έσοδα περαίωσης εµπορίας ,53 Επί ΜΣΚΚ 9% Εξωλογιστικά καθαρά κέρδη ,53 (2) Τελικά καθαρά κέρδη περαίωσης εµπορίας (2) > από (1) ,53 (3) 2Α. Προσδιορισµός καθαρών κερδών παροχής υπηρεσιών βάσει του Ν.2238/1994 Ακαθάριστα έσοδα βάσει βιβλίων και στοιχείων ,00 Μείον δαπάνες παροχής υπηρεσιών ,47 ( Χ60.000/ ) Καθαρά κέρδη βάσει του ν.2238/ ,53 (1) 2Β. Εξωλογιστικός προσδιορισµός καθαρών κερδών βάσει του Ν.3296/2004 Ακαθάριστα έσοδα περαίωσης παροχής υπηρεσιών Επί ΜΣΚΚ 30% Εξωλογιστικά καθαρά κέρδη Π.Υ (2) 3. Τελικά καθαρά κέρδη περαίωσης Π.Υ. (1) > από (2) ,53 (4) 4. Άρα συνολικά καθαρά κέρδη περαίωσης (3) + (4) = ,06

10 Παράδειγµα 2. ΠΙΝΑΚΑΣ Ι :ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α & ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ Η ΒΑΣΕΙ ΑΡΘ. 15 ν.3296/04 ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟ (για επιχ. και ελέυθ. Επαγ/τίες άρθ.14 ν.3296/04)* ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΜΙΓΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ή, ΕΠΙ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΚΛΑ ΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κόστος πωληθέντων (1) 121 απάνες, 122 Συντελ. 123 Μικτό Ακαθ. 126 έξοδα, Μικτού κέρδος Σύνολο Έσοδα ,00 αποσβές ,53 κέρδους 9,89 (4) , ,53 βιβλίων & ,00 (2) (3) (1x3) στοιχείων ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Ακαθ. Έσοδα βιβλίων και στοιχείων. Ειδικά επί εµπορίας - παραγωγής αναγράφεται το µεγαλύτερο ποσό εκ των κωδ. 125, 126 (1) ΜΣΚΚ ή Μ.Ο. συντ. ή µεσοσταθµικός συντελεστής καθαρού κέρδους (2) Εξωλογιστικά καθαρά κέρδη (1x2) (3) Καθαρά κέρδη (λογιστικά επί βιβλίων Β ή Γ κατ. κτλ, βάσει ν.2238/94 (4) Τελικά καθ. κέρδη το µεγαλύτερο από (3), (4) , , , , , , , , , , , , , ,06 Παράδειγµα 3o Ελεύθερος Επαγγελµατίας Οικονοµολόγος που τηρεί βιβλία Β κατηγορίας του ΚΒΣ (ΜΣΚΚ 50%) εµφανίζει στα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία του τα εξής δεδοµένα σε ευρώ για τη χρήση Αµοιβές από ελευθέριο επάγγελµα οικονοµολόγου απάνες ελευθερίου επαγγέλµατος Α. Προσδιορισµός καθαρών κερδών ελεύθερου επαγγελµατία βάσει του Ν.2238/1994 Ακαθάριστα έσοδα βάσει βιβλίων και στοιχείων Μείον δαπάνες βάσει βιβλίων και στοιχείων Καθαρά κέρδη βάσει Ν.2238/ (1) Β. Εξωλογιστικός προσδιορισµός καθαρών κερδών βάσει Ν.3296/2004 Ακαθάριστα έσοδα περαίωσης Επί ΜΣΚΚ 50% Εξωλογιστικά καθαρά κέρδη (2) Τελικά καθαρά κέρδη περαίωσης το µεγαλύτερο από (1) και (2) δηλαδή ευρώ. Παράδειγµα 3. ΠΙΝΑΚΑΣ Ι :ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α & ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ Η ΒΑΣΕΙ ΑΡΘ. 15 ν.3296/04 ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟ (για επιχ. και ελέυθ. Επαγ/τίες άρθ.14 ν.3296/04)* ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΜΙΓΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ή, ΕΠΙ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΚΛΑ ΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κόστος πωληθέντων (1) 121 απάνες, 122 Συντελ Ακαθ. 126 Μικτό έξοδα, Μικτού Σύνολο Έσοδα κέρδος (4) αποσβές. κέρδους βιβλίων & (1x3) (2) (3) στοιχείων Ακαθ. Έσοδα βιβλίων και στοιχείων. Ειδικά επί εµπορίας - παραγωγής αναγράφεται το µεγαλύτερο ποσό εκ των κωδ. 125, 126 (1) ΜΣΚΚ ή Μ.Ο. συντ. ή µεσοσταθµικός συντελεστής καθαρού κέρδους (2) Εξωλογιστικά καθαρά κέρδη (1x2) (3) Καθαρά κέρδη (λογιστικά επί βιβλίων Β ή Γ κατ. κτλ, βάσει ω.2238/94 (4) Τελικά καθ. κέρδη το µεγαλύτερο από (3), (4) ΕΜΠΟΡΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΥΝΟΛΑ , , , , , , , , ,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2005 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ: 1020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2005 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ: 1020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Aριθμ.πρωτ.:1014070/241/Α0012 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ: 1020 Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ (αυτοπεραίωση)

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ (αυτοπεραίωση) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ (αυτοπεραίωση) Η αυτοπεραίωση επιβλήθηκε από τη χρήση 2004 με τα άρθρα 13, 14, 15, 16, 17 ν. 3296/2004 και λειτουργεί ως εξής: Δηλώσεις φόρου εισοδήματος εμπορικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Ε3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Ε3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Ε3 Α. ΠΟΙΟΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε3 Το έντυπο αυτό υποβάλλεται από όλα τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα,εφόσον τηρούν βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων οικον. έτους 2004 µέσω λογιστών - Συµπλήρωση εντύπων Ε5 και Ε3.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων οικον. έτους 2004 µέσω λογιστών - Συµπλήρωση εντύπων Ε5 και Ε3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1014566-299 ΕΤΟΣ: 2004 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2006

ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2006 ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 1017580/318/Α0012 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣ/ΤΟΣ (Δ12) ΠΟΛ.: 1027 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ* Νο. ΠΟΛ.: Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 Αριθ.Πρωτ.: /351/Α0012

- 1 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ* Νο. ΠΟΛ.: Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 Αριθ.Πρωτ.: /351/Α0012 - 1 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ* Νο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: - ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣ/ΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: - ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣ/ΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1121 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: - ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣ/ΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Παροχή οδηγιών για

Διαβάστε περισσότερα

δ) Από τους εκμεταλλευτές επιπλωμένων ενοικιαζόμενων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ,

δ) Από τους εκμεταλλευτές επιπλωμένων ενοικιαζόμενων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ, - 457 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ. 12) ΤΜΗΜΑ Α' Β. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1013879/236/Α0012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ: 1020 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης /558/Α0012/ΠΟΛ.1109/ , παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις.

Σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης /558/Α0012/ΠΟΛ.1109/ , παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις. ΠΟΛ.1121/11.4.2002 Παροχή οδηγιών για την εκπλήρωση της υποχρέωσης των επιχειρήσεων για την παρακολούθηση των ακαθαρίστων εσόδων τους, για τη φορολογία του εισοδήματος, ανά τριετία. ΠΟΛ.1121 Αθήνα, 11

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ 1038

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ 1038 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.:1022067/351/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ 1038 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (αρθ. 13 17 Ν.3296/2004 και αρθ. 79 Ν.3842/2010) ΦΟΙΤΗΤΕΣ : ΒΑΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Μ.:8593

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ.Πρωτ.1018145/1103/ΔΕ-Α ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΜΗΜΑ A ΠΟΛ. 1027 - ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ.Πρωτ.1018145/1103/ΔΕ-Α ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΜΗΜΑ A ΠΟΛ. 1027 - ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΑΥΤΟΠΑΙΡΑΙΩΣΗ)

ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΑΥΤΟΠΑΙΡΑΙΩΣΗ) 1 ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΑΥΤΟΠΑΙΡΑΙΩΣΗ) (Άρθρα 13 17 Ν.3296/2004, Ερμηνευτική ΠΟΛ.1191/17.12.2010) Αντικείμενο, έννοια και προϋποθέσεις αυτοελέγχου (Άρθρο 13) Δηλώσεις φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1097/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Απριλίου 2015

ΠΟΛ 1097/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Απριλίου 2015 ΠΟΛ 1097/2015 Οδηγίες συμπλήρωσης Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

β)οι πραγµατικές και όχι οι τεκµαρτές δαπάνες της επιχείρησης, που αφορούν τη χρήση. Ενδεικτικά αναφέρονται:

β)οι πραγµατικές και όχι οι τεκµαρτές δαπάνες της επιχείρησης, που αφορούν τη χρήση. Ενδεικτικά αναφέρονται: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1048 ΕΤΟΣ: 2000 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ, ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 6,8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εκπλήρωση της υποχρέωσης των επιχειρήσεων προς παρακολούθηση των ακαθαρίστων εσόδων τους ανά τριετία.

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εκπλήρωση της υποχρέωσης των επιχειρήσεων προς παρακολούθηση των ακαθαρίστων εσόδων τους ανά τριετία. - 201 - * Φ.Π.Α.* Νο. 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16 η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε Β. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξασφαλίσαμε αποκλειστικά για εσάς πριν από την κυκλοφορία του "ΔΗΛΩΣΤ Ε ΕΞΥΠΝΑ" ένα μέρος από το αφιέρωμα για τον νέο αυτοέλεγχο

Εξασφαλίσαμε αποκλειστικά για εσάς πριν από την κυκλοφορία του ΔΗΛΩΣΤ Ε ΕΞΥΠΝΑ ένα μέρος από το αφιέρωμα για τον νέο αυτοέλεγχο Εξασφαλίσαμε αποκλειστικά για εσάς πριν από την κυκλοφορία του "ΔΗΛΩΣΤ Ε ΕΞΥΠΝΑ" ένα μέρος από το αφιέρωμα για τον νέο αυτοέλεγχο ΑΠΟΚΛΕΙΣΤ ΙΚΟΤ ΗΤ Α: Στο τέλος της εβδομάδας θα κυκλοφορήσει στα περίπτερα

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα Φορολογική Δήλωση - Noμικά Πρόσωπα 1. ΕΝΤΥΠΟ Ε2 - Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων οικ. έτους 2013 9 1.1. Γενικά 9 1.2. Συμπλήρωση 1ης Σελίδας Εντύπου Ε2 11 1.3. Συμπλήρωση 2ης Σελίδας Εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ:1191. ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας ιανοµής

ΠΟΛ:1191. ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας ιανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ/ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ/ΤΜΗΜΑ A /ΝΣΗ Φ.Π.Α./ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΒΗ-Η3Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΕΒΗ-Η3Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 17. 2. 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 79 του ν. 3842/2010 επήλθαν οι ακόλουθες µεταβολές:

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 79 του ν. 3842/2010 επήλθαν οι ακόλουθες µεταβολές: ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 79 του ν. 3842/2010 σχετικά µε τον αυτοέλεγχο των υποβαλλόµενων δηλώσεων και παροχή οδηγιών για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή τους» Με τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 4&7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογικός Σύµβουλος ΘΕΜΑΤΑ 1. Φορολογία Εισοδήµατος 2. Υποχρεώσεις από τον Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Νο. 15 Η.Π /ΒΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 1995

Νο. 15 Η.Π /ΒΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 1995 Νο. 15 Η.Π. 20.02.1995/ΒΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 1995 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1022574/344/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ.: 1045 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας 1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας Σε ότι αφορά τις αποσβέσεις των φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1216/24.9.2013 τονίζεται ότι, δεν πρέπει να γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

AΠOΦAΣH O YΠOYPΓOΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ OIKONOMIKΩN

AΠOΦAΣH O YΠOYPΓOΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ OIKONOMIKΩN ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1022 ΕΤΟΣ: 2003 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Ι. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (.12) ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (.30) ΤΜΗΜΑΤΑ Α Β ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 24. 3. 2011 ΠΟΛ. 1053. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσ/κης.

ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 24. 3. 2011 ΠΟΛ. 1053. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσ/κης. ΑΔΑ: 4 Α18Η-ΣΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 8 του άρθρου 66 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α 151), όπως ισχύουν.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 8 του άρθρου 66 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α 151), όπως ισχύουν. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1250 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Εφαρµογή, συµπλήρωση και τροποποίηση των αποφάσεων του Υπουργού Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1.1. Ισχύουσες διατάξεις α) Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α, β και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Έρχεται φορο-σοκ για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Δείτε παραδείγματα

Έρχεται φορο-σοκ για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Δείτε παραδείγματα «Φουσκωμένος» θα είναι φέτος ο... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Έρχεται φορο-σοκ για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Δείτε παραδείγματα «Φουσκωμένος»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Έκπτωση καταβαλλοµένων ασφαλιστικών εισφορών σε ταµεία κύριας ασφάλισης και ταµεία

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Ε3)

Α) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Ε3) Αθήνα, 22/3/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α', Β' Ταχ. /νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101 84 Πληροφορίες:Στ.Πίνη- Ι.Μπάρλας-Θ.Σαφαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘ2Η-ΛΞ. Αθήνα, ΠΟΛ 1098

ΑΔΑ: 4ΑΘ2Η-ΛΞ. Αθήνα, ΠΟΛ 1098 Αθήνα, 04.05.2011 ΠΟΛ 1098 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α 2. 16 η Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Μαΐου 2006

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Μαΐου 2006 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Μαΐου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1041972/10601/Β0012 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΟΛ: 1068 Ταχ. /νση: Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

* ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ * Νο. 24 ΠΟΛ.: 1068

* ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ * Νο. 24 ΠΟΛ.: 1068 - 379 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ * Νο. 24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα, 2 Μαΐου 2006 Αριθµ.Πρωτ.: 1041972/10601/Β0012

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 1. Αντίθετα, οφείλεται εισφορά αλληλεγγύης, δεδομένου ότι από την βεβαίωση αποδοχών δεν προκύπτει καμία παρακράτηση

Παράδειγμα 1. Αντίθετα, οφείλεται εισφορά αλληλεγγύης, δεδομένου ότι από την βεβαίωση αποδοχών δεν προκύπτει καμία παρακράτηση Παράδειγμα 1. Μισθωτός χωρίς παιδιά, για το φορολογικό έτος 2016 έχει λάβει βεβαίωση αποδοχών με μικτές αποδοχές 24.500,00, κρατήσεις 4.042,00, καθαρό ποσό προ φόρου 20.458,00 αναλογούν 2.632.82, παρακρατηθείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ Φ.Π.Α. Ν. 3296/04 Συνυποβάλλεται µε την εκκαθαριστική δήλωση σε (2) αντίτυπα

ΕΙ ΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ Φ.Π.Α. Ν. 3296/04 Συνυποβάλλεται µε την εκκαθαριστική δήλωση σε (2) αντίτυπα ΕΙ ΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ Φ.Π.Α. Ν. 3296/04 Συνυποβάλλεται µε την εκκαθαριστική δήλωση σε (2) αντίτυπα ΑΡΜΟ ΙΑ.Ο.Υ. ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΥ ΕΤΟΣ ΑΠΌ ΕΙ ΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΡΧΙΚΟ ΕΩΣ ΤΡΟΠ/ΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 18-05-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2024 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες: Αυξημένος ο φόρος για τις επιχειρήσεις

Οδηγίες: Αυξημένος ο φόρος για τις επιχειρήσεις Οδηγίες: Αυξημένος ο φόρος για τις επιχειρήσεις Στο 26% ο συντελεστής φορολογίας των Α.Ε. και ΕΠΕ από 20% πέρυσι - Εξόφληση σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014 Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση δαπάνης για την αγορά ηλεκτρομαγνητικών ή άλλων μέσων στα οποία ενσωματώνεται το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση δαπάνης για την αγορά ηλεκτρομαγνητικών ή άλλων μέσων στα οποία ενσωματώνεται το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 12 Μαρτίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1030387/180/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Β.Σ. ΠΟΛ 1056 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2005

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2005 Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. :1017112/307/Α0012 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (.12) ΠΟΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι άδειες που έχουν εκδοθεί µέχρι 29 Σεπτεµβρίου 2010, συνεχίζουν να ισχύουν µε τους όρους έκδοσής τους.

2. Οι άδειες που έχουν εκδοθεί µέχρι 29 Σεπτεµβρίου 2010, συνεχίζουν να ισχύουν µε τους όρους έκδοσής τους. Αθήνα, 11 Μαΐου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β' ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:75ΞΥΗ ΑΒ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Μαρτίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2007

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2007 ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2007 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1010454/183/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΠΟΛ: 1014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Φεβρουαρίου 1997 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1058 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Φεβρουαρίου 1997 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1058 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α -- 191 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Φεβρουαρίου 1997 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1018451/293/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1058 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα Ως κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 210 9586156 ΦΑΞ : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ Φ.Π.Α. Ν. 3296/04 Συνυποβάλλεται µε την εκκαθαριστική δήλωση σε (2) αντίτυπα

ΕΙ ΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ Φ.Π.Α. Ν. 3296/04 Συνυποβάλλεται µε την εκκαθαριστική δήλωση σε (2) αντίτυπα ΕΙ ΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ Φ.Π.Α. Ν. 3296/04 Συνυποβάλλεται µε την εκκαθαριστική δήλωση σε (2) αντίτυπα ΑΡΜΟ ΙΑ ΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΥ ΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΕΩΣ ΑΡ. ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΕ ΕΙ ΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Νοµικών Προσώπων ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Νοµικών Προσώπων ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΑΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Νοµικών Προσώπων ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΙΑΛΕΞΗ #14 ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2016-17 ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ: Προαιρετική ιακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008 ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.:1013687/164/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΠΟΛ: 1024 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών οικον. έτους 2002 (Έντυπο Ε3).

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών οικον. έτους 2002 (Έντυπο Ε3). - 25 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12) ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2002 Αριθμ. Πρωτ.: 1006263/125/Α0012

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων Τελευταία ενημέρωση : 6 Απριλίου 2013 Λογ. 44.11 Παραθέτουμε το τμήμα της απαιτήσεων : Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ΠΟΛ.1016/7.2.2005 που αφορά τις προβλέψεις επισφαλών ΠΟΛ.1016/7.2.2005... Άρθρο 9

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. 15 η Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1037 ΤΜΗΜΑ Α 2. 14 η Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 12/02/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 546 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι 1.Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω δήλωση φορολογίας εισοδήματος για

Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22/3/2017 Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1043 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - 841 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 43 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 22 Μαΐου 2002 Αριθμ.Πρωτ.:1044171/1369/ΔΕ-Α

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014.

επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΑΚΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ι ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΑΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΕΡΟΣ Ι ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΑΚΗΣ ΙΑΛΕΞΗ #7 ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2016-17 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Φυσικών Προσώπων ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ E3 Νόμος 4110/2013 Φορολογία ανάλογα με την πηγή εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Μαρτίου 2006

ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Μαρτίου 2006 ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Μαρτίου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1025842/494/Α0012 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΠΟΛ: 1043 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2010. & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.12 Α ΕΞ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2010. & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.12 Α ΕΞ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2010 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.12 Α ΕΞ.628 2010 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12)

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (Δ9) (ΦΠΑ)

Τηλέφωνο: (Δ9) (ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Ιουνίου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1072887/4472 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΛ 1158 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 9η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ & Δ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 12η - 14η Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

* ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 10 Η.Π /Ε.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 1996

* ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 10 Η.Π /Ε.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 1996 -- 141 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 10 Η.Π. 8.2.1996/Ε.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 1996 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 1016266/319/Α0012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των παραπάνω πινάκων επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των παραπάνω πινάκων επισημαίνονται τα ακόλουθα: ΠΟΛ.1018/7.2.2007 Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης των πινάκων των μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους, που εφαρμόζονται κατά τον εξωλογιστικό προσδιορισμό των καθαρών κερδών των εμπορικών και βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1053 ΕΤΟΣ: 2003 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Προσδιορισµός της φορολογητέας αξίας κατά τη µεταβίβαση µε επαχθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 04-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3547 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2009

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2009 ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2009 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1025991/292/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΠΟΛ: 1032 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΑΚΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ι ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΑΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΕΡΟΣ Ι ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΑΚΗΣ ΙΑΛΕΞΗ #10 ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2015-16 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Φυσικών Προσώπων Νέος Νόμος 4110/2013 Νέος Νόμος 4110/2013 Φορολογία ανάλογα με την πηγή εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 210 9572566 ΦΑΞ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, ΠΟΛ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσ/κης.

ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, ΠΟΛ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσ/κης. ΑΔΑ: 4 Α18Η-ΣΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Λογιστική απεικόνιση αποθεματικών προερχομένων από κέρδη φορολογημένα σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 2579/1998.

ΘΕΜΑ: Λογιστική απεικόνιση αποθεματικών προερχομένων από κέρδη φορολογημένα σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 2579/1998. -- 457 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο 32 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Απριλίου 1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ Πρωτ: 1042608/10362/Β'0012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ: 1103 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1055521/1586/ΔΕ-Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ. 1072 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Αθήνα 13/7/2013 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Εταιρεία Α.Ε µέλος του ΣΑΤΕ, έθεσε τα εξής ερωτήµατα: Εις βάρος της εταιρείας και υπέρ προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Συγγραφείς Γιώργος Α. Κορομηλάς Μαρίνα Θ. Τσιαουσίδου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμοί Δομή και Πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος από Επιχειρηματική Δραστηριότητα ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 ώρες Πλήρης ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) που αφορούν τον προσδιορισμό και τη φορολογία εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων)

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Ενότητα 7 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Οργανικά Έξοδα κατ είδος Στην 6 η Οµάδα παρακολουθούνται κατά είδος τα έξοδα που αναφέρονται στην οµαλή εκµετάλλευση της χρήσης καθώς επίσης και οι

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωση εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ δικηγόρου με βιβλία Β κατηγορίας (Εσόδων - Εξόδων)

Συμπλήρωση εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ δικηγόρου με βιβλία Β κατηγορίας (Εσόδων - Εξόδων) Συμπλήρωση εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ δικηγόρου με βιβλία Β κατηγορίας (Εσόδων - Εξόδων) 1. Τρίμηνο: 1.7-30.9.2010 Α. Εκροές (Αμοιβές) 1. Παράσταση σε δικαστήριο, για ιδιώτη. Ελάχιστη αμοιβή 500. Κράτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Αλλαγές Νέου Ασφαλιστικού - Πως επηρεάζονται τα μέλη / διαχειριστές / εταίροι των νομικών προσώπων

Θέμα: Αλλαγές Νέου Ασφαλιστικού - Πως επηρεάζονται τα μέλη / διαχειριστές / εταίροι των νομικών προσώπων ΑΘΗΝΑ 31-5-2016 Αρ. Πρωτ.: 2457 Προς Ομοσπονδίες μέλη της ΣΕΤΚΕ Θέμα: Αλλαγές Νέου Ασφαλιστικού - Πως επηρεάζονται τα μέλη / διαχειριστές / εταίροι των νομικών προσώπων Αγαπητοί Συνάδελφοι, Μετά την δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 64 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994, ΦΕΚ 151 Α'/ ).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 64 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994, ΦΕΚ 151 Α'/ ). ΠΟΛ.1123/29.5.2013 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 2238/1994, οικονομικού έτους 2013 και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων από 1/1/2016 σύμφωνα με το Ν.4387/2016

Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων από 1/1/2016 σύμφωνα με το Ν.4387/2016 Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων από 1/1/2016 σύμφωνα με το Ν.4387/2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (παρ 1 αρθ 112 Ν.4387/2016) ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ( ) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΥ (%) 0-20.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τι διατάξει τη παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3888/2010, σα γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του :

Σχετικά με τι διατάξει τη παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3888/2010, σα γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝ. ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1102/2015. β) Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με διπλογραφικά βιβλία. γ) Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

ΠΟΛ 1102/2015. β) Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με διπλογραφικά βιβλία. γ) Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΠΟΛ 1102/2015 ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2014». Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/ (ΦΕΚ 75Α) άμεσης εφαρμογής.

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/ (ΦΕΚ 75Α) άμεσης εφαρμογής. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Μαΐου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρ. 1060111/980/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΠΟΛ 1130 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Τηλέφωνο : 3477166 (εσωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 210 9578520 ΦΑΞ : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης Ελάχιστο ποσό υπεραξίας ατομικής επιχείρησης = Ελάχιστη αξία μεταβίβασης μείον κόστος απόκτησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α.Μ.ΟΕΕ.366 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Ο.Ε. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.6413 Φοροτεχνικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα 23/10/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Τρόπος Φορολογίας Κοινοπραξιών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Καλλιθέα 23.9.15 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3909 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2009 Αριθ. Πρωτ. : 2147/Α0012

ΠΟΛ Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2009 Αριθ. Πρωτ. : 2147/Α0012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα