4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα"

Transcript

1 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε πζηήκαηνο Πιεξψλσ ζν Πεηάσ ζηελ Διιάδα, Δζζνλία θαη Κχπξν», έγηλε ε πηινηηθή εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα. Ο αλάδνρνο θνξέαο απηήο ηεο δξάζεο ήηαλ ν Γήκνο Διεπζίλαο, ελψ ε Οηθνινγηθή Δηαηξεία Αλαθχθισζεο αλέιαβε λα ελεκεξψζεη ηνπο πνιίηεο ηνπ Γήκνπ πνπ ζα ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα. Σν πηινηηθφ πξφγξακκα έγηλε ζε επηιεγκέλε πεξηνρή ηεο Διεπζίλαο, ε νπνία απνηειεί θαη αληηπξνζσπεπηηθφ νηθηζηηθφ δείγκα ηνπ Γήκνπ πεξηιακβάλνληαο κνλνθαηνηθίεο/δηπινθαηνηθίεο, πνιπθαηνηθίεο θαη εκπνξηθά θαηαζηήκαηα. Ζ πεξηνρή πεξηθιείεηαη απφ ηηο νδνχο αιακίλνο, Νηθνιαΐδνπ, Καλειινπνχινπ, Ηεξά Οδφο, Αθνί Μνπξίθε θαη Νέδε. ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη ε ελ ιφγσ πεξηνρή πνπ είλαη κέζα απφ ηελ θφθθηλε γξακκή. Δηθφλα Πεξηνρή εθαξκνγήο πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζην Γήκν Διεπζίλαο. Σν βαζηθφ ζχζηεκα ΠΟΠ, πνπ επηιέρζεθε λα εθαξκνζηεί πηινηηθά ζην Γήκν Διεπζίλαο, ήηαλ απηφ κε ηε κέζνδν ηεο δχγηζεο. Δπίζεο, ζπλδπάζηεθε θαη κε κία παξαιιαγή ηεο κεζφδνπ κε ηελ αθνχια. πγθεθξηκέλα εθαξκφζηεθε κε ηα αθφινπζα βήκαηα: Οηθνλνκηθά θίλεηξα γηα ηνπο δεκφηεο ηνπ πηινηηθνχ: Ζ Διεπζίλα δελ έρεη δηθφ ηεο κεραληζκφ ρξέσζεο ησλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη νχηε κπνξνχζε ν δήκνο βάζε ηνπ λφκνπ λα ρξεψζεη παξαπάλσ ή λα επηζηξέςεη ρξήκαηα ζηνπο δεκφηεο -175-

2 αλάινγα ηελ πνζφηεηα ησλ απνξξηκκάησλ ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ ε αξρηθή πξνζέγγηζε ήηαλ φηη ζην ~1/3 ησλ δεκνηψλ, πνπ ζα κεηψζεη ηα απνξξίκκαηά ηνπ ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο, ζα έπαηξλε θάπνην δψξν ή θάπνηα έκκεζε επηζηξνθή ρξεκάησλ απφ ην δήκν. Δπίζεο, ~ην 1/3 ησλ δεκνηψλ ζα ελεκεξσζεί φηη ζπκπεξηθέξζεθε ζρεδφλ φπσο θαη ηελ πεξζηλή ρξνληά θαη δελ πάξεη θάπνηα αληακνηβή θαη ηέινο ην ππφινηπν ~1/3 ησλ δεκνηψλ ζα ελεκεξσζεί φηη εάλ ίζρπε ε ρξέσζε κε βάζεη ην ΠΟΠ ζα έπξεπε λα πιεξψζεη επηπιένλ ηέιε θαζαξηφηεηαο. Δίλαη θαλεξφ φηη κε απηά ηα δεδνκέλα νη δεκφηεο δελ είραλ εμ αξρήο νξαηά θαη αζθαιή θίλεηξα κείσζεο ησλ απνξξηκκάησλ ηνπο, ψζηε λα πιεξψζνπλ θαη ιηγφηεξα δεκνηηθά ηέιε. Εχγηζε πξηλ ηελ εθαξκνγή: Σνπιάρηζηνλ έλα ρξφλν πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηεο δχγηζεο θάδν θάδν, ην ζπγθεθξηκέλν απνξξηκκαηνθφξν (Α/Φ) ζπιινγήο ησλ κπιε θαη πξάζηλσλ θάδσλ ηνπ πηινηηθνχ, δπγηδφηαλ κεηά ην ηέινο ηνπ δξνκνινγίνπ ηνπ, πνπ πξαγκαηνπνηνχζε ζηελ πηινηηθή πεξηνρή. Με απηφ ηνλ ηξφπν απνθηήζεθαλ δπγηζηηθά δεδνκέλα γηα ην ζπλνιηθφ βάξνο ησλ απνξξηκκάησλ θαη ησλ απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο ηεο πηινηηθήο πεξηνρήο, πνιχ πξηλ αξρίζεη ε ελεκέξσζε ησλ θαηνίθσλ θαη ε δχγηζε ησλ θάδσλ ηνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγήζεθε κηα ζρεηηθά θαζαξή εηθφλα γηα ηηο πνζφηεηεο ησλ ελ ιφγσ πιηθψλ πνπ παξήγαγε ε πεξηνρή πξηλ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή, κε ηελ νπνία κπφξεζε λα ζπγθξηζεί ε εηθφλα πνπ πξνέθπςε απφ ηηο κεηξήζεηο ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο. Αξίζκεζε θάδσλ: Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο, φινη νη θάδνη απνξξηκκάησλ θαη φινη νη θάδνη απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο, κέζα ζηα φξηα ηεο πηινηηθήο πεξηνρήο, αξηζκήζεθαλ κε απηνθφιιεηα λνχκεξα ζην εμσηεξηθφ ηνπο. Δγθαηάζηαζε δπγηζηηθνχ κεραλήκαηνο: Γηα ηε ιήςε δεδνκέλσλ δχγηζεο αλά θάδν απνξξηκκάησλ θαη απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο εγθαηαζηάζεθε εηδηθφ δπγηζηηθφ κεράλεκα ζην φρεκα απνθνκηδήο ησλ ελ ιφγσ πιηθψλ ηεο πεξηνρήο. Απηή ε ζπζθεπή, ζε ζπλεξγαζία κε έλα κηθξνηζίπ πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν επάλσ ζηνλ θάδν, θαηά ηελ δηάξθεηα πνπ ζεθψλεη ηνλ θάδν, ηνλ αλαγλσξίδεη, θαηαγξάθεη ην βάξνο ηνπ, θαζψο θαη ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα απνθνκηδήο. Σνπνζέηεζε κηθξνηζίπ: ε θάζε πξάζηλν θάδν απνξξηκκάησλ θαη κπιε θάδν ζπζθεπαζηψλ ηεο πηινηηθήο πεξηνρήο ηνπνζεηήζεθε έλα κηθξνηζίπ. Παξάιιεια, ηνπνζεηήζεθε έλα απηνθφιιεην ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ θάδνπ, πνπ πεξηέρεη έλαλ γξακκσηφ θψδηθα, ν νπνίνο κε θαηάιιειε ζπζθεπή αλαγλψξηζεο δίλεη ηελ ίδηα πιεξνθνξία πνπ δίλεη θαη ην κηθξνηζίπ. Ζ πιεξνθνξία ηνπ κηθξνηζίπ ιακβάλεηαη αζχξκαηα απφ ηε ζπζθεπή δχγηζεο, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ζην απνξξηκκαηνθφξν θαη αθνξά ζηνλ αξηζκφ ηνπ θάδνπ. Έηζη, δεκηνπξγείηαη έλα ζχλνιν πιεξνθνξηψλ ηε ζηηγκή αδεηάζκαηνο ηνπ θάδνπ, πνπ θαηαγξάθεηαη ζε έλα απνζεθεπηηθφ κέζν εγθαηεζηεκέλν ζην φρεκα θαη πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ψξα πνπ έγηλε ε απνθνκηδή, ην βάξνο ηνπ θάδνπ κε ηα πιηθά θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ ελ ιφγσ θάδνπ, θαζψο επίζεο θαη ηελ γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ θάδνπ (δηεχζπλζε) κέζα ζηελ Διεπζίλα. Σέινο, ην κηθξνηζίπ παξέρεη θαη πιεξνθνξία αλαθνξηθά κε ηνλ ηχπν θάδνπ, αλ δειαδή απηφο είλαη πξάζηλνο θάδνο (απνξξίκκαηα) ή κπιε θάδνο (απφβιεηα ζπζθεπαζηψλ). ηελ Δηθφλα θαίλεηαη έλα δείγκα ηεο εηθφλαο ησλ δεδνκέλσλ, φπσο θαηαρσξνχληαη ζηελ εγθαηεζηεκέλε ζπζθεπή δχγηζεο ηνπ νρήκαηνο

3 Δηθφλα Γείγκα δεδνκέλσλ θαηαγξαθήο θαηά ηελ απνθνκηδή πξάζηλσλ θαη κπιε θάδσλ ζηελ πηινηηθή πεξηνρή απφ ην δπγηζηηθφ κεράλεκα ηνπ Α/Φ Τινπνίεζε πξνγξάκκαηνο ελεκέξσζεο θαη δηαλνκή ζαθνπιψλ: Με ηελ εθθίλεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο δχγηζεο ησλ θάδσλ, μεθίλεζε παξάιιεια θαη ε ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ ηεο πηινηηθήο πεξηνρήο. Ο ζθνπφο ηεο ελεκέξσζεο ήηαλ λα κάζνπλ νη πνιίηεο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ην πξφγξακκα θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα έπξεπε λα ζπκκεηέρνπλ. Παξάιιεια, ηνπο δφζεθε θαη έλαο αξηζκφο απφ εηδηθά ρξσκαηηζκέλεο θαη ζεκαζκέλεο ζαθνχιεο γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηα απνξξίκκαηα. Απηέο ήηαλ θίηξηλεο βηνδηαζπψκελεο ζαθνχιεο κε ην ινγφηππν ηνπ Γήκνπ Διεπζίλαο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE. Πεξηζζφηεξα γηα ην πξφγξακκα ελεκέξσζεο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην Κεθ πνπ αθνινπζεί. Εχγηζε θάδσλ κε κηθξνηζίπ: Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ δπγηζηηθνχ κεραλήκαηνο ζην φρεκα απνθνκηδήο θαη ησλ κηθξνηζίπ ζηνπο θάδνπο ηεο πηινηηθήο πεξηνρήο, μεθίλεζε ε ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ ην φρεκα απνθνκηδήο. Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ αθνξνχζαλ ζηηο πνζφηεηεο πιηθνχ αλά θάδν πιένλ θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο. Ζ πηινηηθή εθαξκνγή ζπλνδεχηεθε απφ πξφγξακκα ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ θη έηζη, κε ηε βνήζεηα ησλ δεδνκέλσλ απηψλ, αιιά θαη απηψλ πνπ ζπιιέρζεθαλ πξηλ ηελ εθαξκνγή, έγηλε δπλαηή ε θαηαγξαθή ηεο αιιαγήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ πνιηηψλ, πνπ πξνθιήζεθε απφ ηελ ελεκέξσζε ηνπο γηα ην πξφγξακκα. Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ: Τπήξμε απφ ηελ αξρή ε πξφβιεςε, φηη ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε ζρεηηθή κεζνδνινγία επεμεξγαζίαο ησλ δπγηζκάησλ, ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ δήκνπ θαη ηεο ρξέσζεο, πνπ ζα αλαπηπρζεί ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απηφ πξάγκαηη έγηλε θαη έηζη θαηέζηε δπλαηή ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ε δπλαηφηεηα ρξέσζεο ησλ λνηθνθπξηψλ κε βάζε ην ΠΟΠ Πξφγξακκα ελεκέξσζεο πνιηηψλ κε ηε κέζνδν πφξηα πφξηα Γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζην Γήκν Διεπζίλαο, πξαγκαηνπνηήζεθε παξάιιεια έλα πξφγξακκα ελεκέξσζεο ησλ θαηνίθσλ θαη επαγγεικαηηψλ ηεο πηινηηθήο πεξηνρήο. Ζ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ ηεο πηινηηθήο πεξηνρήο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κέζνδν ελεκέξσζεο πφξηα-πφξηα. Ο ζθνπφο απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη λα ελεκεξσζεί θάζε λνηθνθπξηφ μερσξηζηά, κε ιεπηνκέξεηα θαη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν. Απνζθνπεί ζηελ άκεζε επαηζζεηνπνίεζε θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ απαξαίηεηνπ αηζζήκαηνο ηεο επζχλεο, απέλαληη ζε έλα πξφβιεκα, φπσο απηφ ησλ απνξξηκκάησλ, πνπ μεθηλάεη κέζα απφ έλα λνηθνθπξηφ, ηηο θαηαλαισηηθέο ηνπ ζπλήζεηεο θαη ηηο επηινγέο ηνπ αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν, πνπ ζα δηαζέζεη ηα απνξξίκκαηά ηνπ

4 Σα άηνκα πνπ πινπνίεζαλ ην πξφγξακκα ελεκέξσζεο, είραλ εκπεηξία απφ πξνεγνχκελα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα πνπ έρεη πινπνηήζεη ε ΟΔΑ. Δθπαίδεπζε λένπ αηφκνπ ρξεηάζηεθε κφλν ζε κηα πεξίπησζε. Ζ εθπαίδεπζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα ελεκέξσζεο αθνξνχζε δχν ζθέιε. Πξψην, είλαη ν ηξφπνο πξνζέγγηζεο ησλ πνιηηψλ θαη νη θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ, απφ ηελ πξψηε ζηηγκή, λα θαηαιάβεη ν πνιίηεο πνπ αλνίγεη ηελ πφξηα ηνπ θαη αληηθξίδεη έλαλ μέλν φηη πξφθεηηαη γηα κηα ζχληνκε ελεκέξσζε πνπ αθνξά ζε έλα πξσηνπνξηαθφ ζέκα ζηε ρψξα καο θαη ζρεηίδεηαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, έλα πξφβιεκα δειαδή πνπ απαζρνιεί φινπο. Απηή ε πξψηε πξνζέγγηζε πξέπεη λα γίλεη επγεληθά, άκεζα, ρσξίο λα δεκηνπξγήζεη πίεζε ζηνλ πνιίηε. Σν δεχηεξν ζθέινο αθνξά ζηηο γλψζεηο πνπ πξέπεη λα έρεη ην άηνκν πνπ θάλεη ηελ ελεκέξσζε αλαθνξηθά κε ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε πνπ εθαξκφδεηαη ζην δήκν, φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη κηα γεληθή θαηάξηηζε γηα ζέκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ. ε θάζε λνηθνθπξηφ πνπ ελεκεξσλφηαλ, δίλνληαλ ηα εμήο: Σν πξψην ελεκεξσηηθφ θπιιάδην ηνπ παξφληνο πξνγξάκκαηνο LIFE. Μηα επηζηνιή (βι. Παξάξηεκα ΗΗΗ), ζηελ νπνία αλαγξάθνληαλ νη αξηζκνί ησλ θάδσλ, ζηνπο νπνίνπο αληηζηνηρήζεθε ην λνηθνθπξηφ. Έλαο αξηζκφο ζαθνπιψλ γηα λα ηνπνζεηεί ην λνηθνθπξηφ κφλν εθεί ηα απνξξίκκαηά ηνπ, ψζηε ζην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο λα πξνζδηνξηζζεί, απφ ην πφζεο ζαθνχιεο έκεηλαλ, ην πφζα απνξξίκκαηα παξήγαγε ην ζπγθεθξηκέλν λνηθνθπξηφ. Δπίζεο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ελεκέξσζεο: Σν άηνκν πνπ έθαλε ηελ ελεκέξσζε ζπκπιήξσλε έλα εξσηεκαηνιφγην/θφξκα ειέγρνπ (βι. Παξάξηεκα ΗΗΗ), γηα λα ηζεθάξνληαη φια ηα ζέκαηα ελεκέξσζεο, ψζηε λα κελ δηαθχγεη θάηη. ηελ πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ ελνίθνπ, ην άηνκν πνπ πξαγκαηνπνηνχζε ηελ ελεκέξσζε άθελε ζηελ πφξηα έλα θπιιάδην ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη κηα επηζηνιή πνπ ελεκέξσλε γηα ην πξφγξακκα, ηηο δξάζεηο ηνπ θαη ηελ επίζθεςε πνπ έγηλε (βι. Παξάξηεκα ΗΗΗ). Δπίζεο, ζηελ επηζηνιή πεξηέρνληαλ θαη ηα λνχκεξα ησλ πιεζηέζηεξσλ ζην λνηθνθπξηφ θάδσλ απνξξηκκάησλ θαη απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο, κε ηελ παξάθιεζε λα πεηάεη ην λνηθνθπξηφ ηα πιηθά ηνπ κφλν εθεί. Σέινο, πεξηέρνληαλ θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κε ην Γήκν Διεπζίλαο γηα ηε δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ ελεκέξσζεο θαη παξαιαβήο ζαθνπιψλ απφ ην δεκαξρείν. Γηα ηελ ηαρχηεξε ελεκέξσζε θαη ηελ θαιχηεξε γεσγξαθηθή νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ράξηεο ηεο πηινηηθήο πεξηνρήο, επάλσ ζηνπο νπνίνπο ήηαλ ζεκεησκέλεο νη ηνπνζεζίεο, ηα λνχκεξα θαη ην ρξψκα ησλ θάδσλ. Ο ράξηεο δηεπθφιπλε ζηε δηαδηθαζία αληηζηνίρηζεο ηνπ λνηθνθπξηνχ κε θάδνπο. Σν αθξηβέο πεξηερφκελν ησλ επηζθέςεσλ ζηα λνηθνθπξηά ήηαλ ην εμήο: Δλεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα ην πξφγξακκα: Σν πξψην ζθέινο ηεο ελεκέξσζεο θάζε λνηθνθπξηνχ απνηεινχληαλ απφ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ θαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ έρνπλ, αλαθνξηθά κε ηνλ δηθαηφηεξν ηξφπν ρξέσζεο ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ δήκν γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ. Δπίζεο, δίλνληαλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο θνξείο πινπνίεζεο φινπ ηνπ -178-

5 πξνγξάκκαηνο, θαζψο επίζεο, θαη γηα ηνπο θνξείο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ είλαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE+ θαη νη θνξείο πινπνίεζεο. Δλεκέξσζε γηα ηα νθέιε ηνπ λνηθνθπξηνχ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ: Οη πνιίηεο ελεκεξψλνληαλ γηα ηα νηθνλνκηθά θίλεηξα πνπ απνθάζηζε ν Γήκνο Διεπζίλαο λα δψζεη ζηνπο πνιίηεο πνπ ζα κείσλαλ ηα απνξξίκκαηά ηνπο. Δλεκέξσζε γηα ηε κείσζε ησλ απνξξηκκάησλ: ε ζπλέρεηα ηνπ πξψηνπ ζθέινπο ηεο ελεκέξσζεο, νη πνιίηεο ελεκεξψλνληαλ γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηα απνξξίκκαηά ηνπο θαη ηηο ππνδνκέο πνπ δηαζέηεη ν δήκνο γηα λα ηνπο βνεζήζεη πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Αλαθέξνληαλ δειαδή αλαιπηηθά φια ηα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηνλ δήκν θαη αθνξνχλ ζηελ αλαθχθισζε ζπζθεπαζηψλ, ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ, κπαηαξηψλ, ζπζζσξεπηψλ, ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηειαίσλ, ειαζηηθψλ, νρεκάησλ θαη κπαδψλ, θαζψο επίζεο θαη νη ηνπνζεζίεο ζηηο νπνίεο κπνξνχλ νη πνιίηεο ηα πεγαίλνπλ ηα αληίζηνηρα πιηθά. Σέινο, γηλφηαλ θαη ελεκέξσζε γηα ηα πιενλεθηήκαηα ηεο εθαξκνγήο ηεο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο κείσζεο ησλ νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ, κε ηελ ηαπηφρξνλε παξαγσγή ρξήζηκνπ θνκπφζη. Δλεκέξσζε γηα ηε ρξήζε ηεο ζαθνχιαο: Οη πνιίηεο ελεκεξψλνληαλ γηα ηε ρξήζε ηεο ζαθνχιαο πνπ ηνπο δίλνληαλ. Ζ ζαθνχια απηή ήηαλ γηα ηα απνξξίκκαηα θαη ζα έπξεπε γηα φιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ πηινηηθνχ λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν απηή. Έηζη, αλάινγα κε ην ρξφλν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε ελεκέξσζε, δηλφηαλ ν αληίζηνηρνο αξηζκφο ζαθνπιψλ πνπ ζα επαξθνχζαλ κέρξη ην ηέινο ηνπ πηινηηθνχ, ππνζέηνληαο ηε κέγηζηε ρξήζε ηνπο, δειαδή κία ζαθνχια ηελ εκέξα. Δλεκέξσζε γηα ηνπ θάδνπο πνπ αληηζηνηρήζεθε ην λνηθνθπξηφ: Γηα λα γίλεη δπλαηφο ν ππνινγηζκφο κείσζεο απνξξηκκάησλ κεηά ηελ ελεκέξσζε ηνπ λνηθνθπξηνχ, φρη αηνκηθά αιιά αλά νκάδα λνηθνθπξηψλ, θάζε λνηθνθπξηφ αληηζηνηρήζεθε ζε ζπγθεθξηκέλνπο θάδνπο. Έηζη, θνκκάηη ηεο ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ ήηαλ ε επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θάδσλ ζηνπο νπνίνπο γηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα πεηνχζαλ ηα απφβιεηα ζπζθεπαζίαο θαη ηα απνξξίκκαηά ηνπο. Δθφζνλ νη θάδνη είραλ πιένλ λνχκεξα, ην θάζε λνηθνθπξηφ ελεκεξψζεθε θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ επηιέρζεθε ν αξηζκφο ηνπ κπιε θαη ηνπ πξάζηλνπ θάδνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχζε γηα ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Παξάδνζε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ: Με ην πέξαο ηεο ελεκέξσζεο, ην άηνκν πνπ ηελ πξαγκαηνπνηνχζε έδηλε ζην λνηθνθπξηφ κηα ζπκπιεξσκέλε θφξκα πνπ αλαγξάθνληαλ ηα λνχκεξα ησλ θάδσλ ζηνπο νπνίνπο έγηλε ε αληηζηνίρεζε, θαζψο επίζεο θαη έλαο αξηζκφο απφ βηνδηαζπψκελεο ζαθνχιεο γηα ηα απνξξίκκαηα. Δπίζεο, θάζε λνηθνθπξηφ έιαβε θαη έλα θπιιάδην πνπ ηππψζεθε γηα ην πξφγξακκα θαη πεξηείρε ζεκαληηθέο θαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ Πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Καηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα πξνέθπςαλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα, ηα νπνία αληηκεησπίζηεθαλ αλαιφγσο. Κάπνηα απφ απηά, αλαπφθεπθηα εηζήγαγαλ ζπζηεκαηηθά ζθάικαηα (bias), αθνχ κέρξη λα γίλνπλ αληηιεπηά θαη λα ιεθζνχλ δηνξζσηηθά κέηξα, ην πξφγξακκα πξνρσξνχζε. Παξαθάησ αλαθέξνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα, πνπ πξνέθπςαλ θαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο αληηκεησπίζηεθαλ

6 Αθαίξεζε πνιιψλ ηζηπ απφ θάδνπο: Γηαπηζηψζεθε φηη αξθεηά ηζηπ πνκπνί ησλ θάδσλ αθαηξέζεθαλ. Γπζηπρψο ην ζεκείν ηνπνζέηεζεο ησλ ηζηπ ήηαλ αλαγθαζηηθά ηέηνην (ψζηε λα κπνξεί λα αλαγλσξίδεηαη απφ ηνλ δέθηε ηνπ Α/Φ), πνπ κπνξνχζε εχθνια λα γίλεη αληηιεπηφ απφ φζνπο πξνζέγγηδαλ ηνλ θάδν θαη εχθνια λα θηλήζεη ηελ πεξηέξγεηά ηνπο θαη λα ην αθαηξέζνπλ. Μέρξη λα εληνπηζηεί ην πξφβιεκα, είραλ αθαηξεζεί αξθεηά ηζηπ, πνπ δελ είρε λφεκα λα αληηθαηαζηαζνχλ, αθνχ ζρεδφλ είρε νινθιεξσζεί ε δχγηζε θάδν θάδν. Μεηαθίλεζε θάδσλ: Παξαηεξήζεθε φηη νη θάδνη βξηζθφηαλ ζε δηαθνξεηηθέο ζέζεηο απφ απηέο πνπ ήηαλ θαηαγεγξακκέλεο ζην ράξηε πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα άηνκα πνπ πινπνηνχζαλ ηελ ελεκέξσζε θαη νη θάδνη πνπ ήηαλ ζηα ελ ιφγσ ζεκεία είραλ δηαθνξεηηθά λνχκεξα απφ απηά πνπ ήηαλ ζεκεησκέλα ζην ράξηε. Απηφ ζεκαίλεη φηη θάπνηα λνηθνθπξηά ελεκεξψζεθαλ, αιιά θαη θαηαγξάθεθαλ, κε ιάζνο αξηζκφ θάδνπ ζηνλ νπνίν αληηζηνηρήζεθαλ. Ζ κεηαθίλεζε ησλ θάδσλ δηαπηζηψζεθε φηη νθεηιφηαλ θπξίσο ιφγσ ηεο κεηαθίλεζήο ηνπο θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ πιπζίκαηφο ηνπο απφ ην εηδηθφ φρεκα. Έηζη, θάπνηνη θάδνη «ράζεθαλ» θαη θάπνηνη κε αξηζκεκέλνη θάδνη εκθαλίζζεθαλ ζηε ζέζε ηνπο, ρσξίο φκσο ηζηπ πνκπφ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ εληνπίζηεθε ην πξφβιεκα ελεκεξψζεθε ην πξνζσπηθφ ηνπ δήκνπ, πνπ αζρνιείηαη κε ην πιχζηκν ησλ θάδσλ, θαη ην θαηλφκελν ζηακάηεζε. Απνπζίεο αξλήζεηο: Καηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ελεκέξσζεο θαη αλάινγα κε ηελ ψξα πνπ γηλφηαλ ε ελεκέξσζε, αξθεηά λνηθνθπξηά δελ ελεκεξψζεθαλ. Απηφ ζπλέβε θπξίσο ιφγσ απνπζίαο ησλ ελνίθσλ γηα ιφγνπο εξγαζίαο ή άιιν ιφγν. Παξαηεξήζεθε φηη νη απνπζίεο ήηαλ πην ζπρλέο ηηο πξσηλέο ψξεο. Δπίζεο, κεηά ηε δχζε ηνπ ειίνπ παξαηεξήζεθε φηη ελψ νη έλνηθνη ήηαλ παξφληεο δελ άλνηγαλ ηελ πφξηα. πσο αλαθέξζεθε, ζε φζνπο απνπζίαδαλ είρε ζρεδηαζηεί θαη αθελφηαλ έληππε ελεκέξσζε, θαζψο θαη γεληθή ελεκέξσζε ζηελ είζνδν ησλ πνιπθαηνηθηψλ. Δπίζεο, θάπνην πνζνζηφ λνηθνθπξηψλ δελ δέρζεθε λα ηνπο γίλεη ελεκέξσζε. Μεγάιε αληζνθαηαλνκή αηφκσλ αλά θάδν: Δκθαλίδνληαη κπιε θάδνη κε 0 άηνκα θαη θάδνη κε 173. Αληηζηνίρσο, πξάζηλνη θάδνη κε άηνκα. Απηή ε αληζνθαηαλνκή νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη δελ επηηεχρζεθε ν ίδηνο βαζκφο ελεκέξσζεο λνηθνθπξηψλ ζε φιεο ηηο γεηηνληέο. Απηφ ζπλέβε επεηδή δελ γηλφηαλ ε ελεκέξσζε πάληα ην απφγεπκα, πνπ ήηαλ ζπλήζσο παξφληεο νη έλνηθνη ησλ δηακεξηζκάησλ. εκαληηθά θελά ζηελ αλαγλψξηζε ησλ θάδσλ απφ ην ζχζηεκα Πνκπνχ Γέθηε: Σν ζχζηεκα πνκπνχ δέθηε (θάδνπ Α/Φ) ζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ δελ αλαγλψξηδε ην θάδν, ελψ δελ ππήξρε πξφβιεκα κε ηελ δχγηζε, ε νπνία θαηαγξαθφηαλ θαλνληθά καδί κε εκεξνκελία θαη αθξηβή ψξα. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο έπξεπε λα γίλεη πνιχ ππνινγηζηηθή εξγαζία γηα λα πξνζδηνξηζζνχλ ηα κε αλαγλσξηζκέλα βάξε θάδσλ κε νξαηφ πάληα ηνλ θίλδπλν ηνπ ιάζνπο. Απηή ε δηαδηθαζία δελ ζα είλαη δπλαηφλ λα γίλεηαη ζε πιήξε θαη ζπζηεκαηηθή ιεηηνπξγία ελφο πξνγξάκκαηνο ΠΟΠ. Αδπλακία θαηαγξαθήο ησλ ζαθνπιψλ, πνπ δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ: Καηά ηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία κεηά ην πηινηηθφ, δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα θαηαγξαθνχλ απφ ζεκαληηθφ αξηζκφ λνηθνθπξηψλ νη ζαθνχιεο ηνπο, πνπ δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Απηφ νθεηιφηαλ θπξίσο ζηνπο εμήο ιφγνπο: α) Σα λνηθνθπξηά δελ έιεγαλ ηνλ αθξηβή αξηζκφ ζαθνπιψλ, πνπ ηνπο είραλ κείλεη, θνβνχκελνη κελ ηνπο δεηεζνχλ πίζσ νη ζαθνχιεο, θαη β) Σα άηνκα κε ηα νπνία ζπλνκηινχζακε ηειεθσληθά δελ ήμεξαλ, πνπ βξίζθνληαη νη ζαθνχιεο, πνπ είραλ πεξηζζέςεη. Σν απνηέιεζκα ήηαλ φηη δελ έγηλε δπλαηφο ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ησλ απνξξηπηφκελσλ απνξξηκκάησλ αλά λνηθνθπξηφ, νπφηε απηή ε κέζνδνο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απνξξηκκάησλ αλά λνηθνθπξηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δχγηζε -180-

7 ηνπ θάδνπ, πνπ εμππεξεηεί πνιιά λνηθνθπξηά, θξίζεθε φηη δελ είλαη εθηθηή ζε έλα πξφγξακκα ΠΟΠ κε Εχγηζε Βαζηθά απνηειέζκαηα ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηελ Διεπζίλα Παξά ηα πξνβιήκαηα, πνπ αλαθέξζεθαλ, ε πινπνίεζε ηνπ πηινηηθνχ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη έγηλε δπλαηφ λα πξνζδηνξηζζνχλ ζρεδφλ φινη νη θάδνη, πνπ πήγαλ θαιχηεξα ή ρεηξφηεξα απφ ην κέζν φξν θαη έηζη λα βξεζνχλ ηα αληίζηνηρα λνηθνθπξηά. Δθηηκήζεθε ε αθξίβεηα ηνπ δπγηζηηθνχ κεραληζκνχ θαη βξέζεθε φηη πξάγκαηη είλαη πεξίπνπ κέζα ζηηο αλαθεξφκελεο πξνδηαγξαθέο ηεο (πεξίπνπ ±0-10 Kg/δχγηζε). Πξνζδηνξίζζεθε κε φιεο ηηο δπλαηέο ρξεψζεηο θαη ζελάξηα ην πνζφ ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο, πνπ ζα έπξεπε λα πιεξψλεη θάζε λνηθνθπξηφ, κε βάζε ηελ κεζνδνινγία, πνπ παξνπζηάδεηαη ζην θεθάιαην 5. Δθηηκήζεθε πφζν ζα θνζηίζεη ε βαζηθή επέλδπζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε έλα δήκν φπσο ν δήκνο Διεπζίλαο, ζε έλα πνζφ πνπ δελ ζα μεπεξλά ηηο θαη πνπ ζεσξείηαη πξνζηηφ γηα έλα ΟΣΑ ησλ θαηνίθσλ. Απηφ ην πνζφ αληηζηνηρεί ζε ιηγφηεξν απφ 8 /θάηνηθν. Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ πηινηηθνχ, ηα ζεκαληηθφηεξα απνηειέζκαηα, φζνλ αθνξά ηελ εθηξνπή πιηθψλ απφ ηνλ πξάζηλν πξνο ηνλ κπιε θάδν, παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα Πίλαθαο Απνηειέζκαηα ζπιιερζέλησλ πνζνηήησλ ηελ πεξίνδν ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο ΠΟΠ θαη έλα έηνο πξηλ πλνιηθή ζπιιερζείζα πνζφηεηα απνξξηκκάησλ* απφ ηνπο πξάζηλνπο θάδνπο t/y (1) πλνιηθή ζπιιερζείζα πνζφηεηα απνξξηκκάησλ απφ ηνπο κπιε θάδνπο t/y (2) πλνιηθή ζπιιερζείζα πνζφηεηα απνξξηκκάησλ απφ ηνπο πξάζηλνπο θαη κπιε θάδνπο t/y (1+2) Γηάζηεκα απνθνκηδήο έλα έηνο πξηλ ηελ πεξίνδν ηνπ πηινηηθνχ 14/9/ /1/2010 Πεξίνδνο πηινηηθνχ 14/9/ /1/2011 Μεηαβνιή ησλ δχν πεξηφδσλ Πνζνζηφ εθηξνπήο πιηθψλ πξνο ηνπο κπιε θάδνπο (%) (2)/(1+2) ,8% ,4% ,6% Πνζνζηηαία κεηαβνιή ησλ -8,65% 9,71% -5,74% 16,39% δχν πεξηφδσλ *Οη πνζφηεηεο πξνέθπςαλ απφ ηηο δπγίζεηο νιφθιεξνπ ηνπ Α/Φ Απφ ηνλ πίλαθα παξαηεξείηαη φηη (ιφγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο) ελψ ηελ πηινηηθή πεξίνδν ηα παξαγφκελα απνξξίκκαηα κεηψζεθαλ θαηά 5,74% ζε ζρέζε κε ηελ ίδηα πεξίνδν ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν, νη αλαθηψκελεο πνζφηεηεο πιηθψλ ζηνλ κπιε θάδν -181-

8 απμήζεθαλ θαηά 9,71%. Απηφ ζπλέβε δηφηη απμήζεθε ε εθηξνπή πξνο ηνλ κπιε θάδν θαηά ην ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ 16,39%. Γηα λα δηαπηζησζεί, εάλ ην πηινηηθφ πξφγξακκα ΠΟΠ έπαημε ζεηηθφ ξφιν γηα απηήλ αχμεζε ηεο εθηξνπήο πξνο ηνπο κπιε θάδνπο, κειεηήζεθαλ ηα ίδηα πνζνηηθά δεδνκέλα εθηξνπήο πξνο ηνπο κπιε θάδνπο ηα πξνεγνχκελα ρξνληθά δηαζηήκαηα πξηλ ην πηινηηθφ ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα έλα έηνο πξηλ, θαη δηαπηζηψζεθαλ αληίζηνηρεο απμήζεηο ηεο εθηξνπήο πξνο ηνπο κπιε θάδνπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην πξφγξακκα ΠΟΠ απηφ θαζεαπηφ δελ ιεηηνχξγεζε άκεζα γηα απηή ηελ αχμεζε ηεο εθηξνπήο πξνο ηνπο κπιε θάδνπο. Ζ εμήγεζε απηήο ηεο γεληθφηεξεο αχμεζεο ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν ζε ζρέζε κε ηνλ πξνεγνχκελν, πξέπεη λα νθείιεηαη ζηηο γεληθφηεξεο δξάζεηο ελεκέξσζεο, πνπ είραλ γίλεη ηα πξνεγνχκελα 2 ρξφληα θαη αθνξνχζαλ ηα εμήο: πζηεκαηηθή ελεκέξσζε ζηα ζρνιεία ηνπ δήκνπ γηα ηελ αλαθχθισζε θαη ζρεηηθέο εξγαζίεο απφ νκάδεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, Οινθιεξσκέλν πξφγξακκα Πφξηα Πφξηα ελεκέξσζεο ζε φια ηα λνηθνθπξηά ηνπ δήκνπο Διεπζίλαο, άξα θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ πηινηηθνχ, Πνιιέο ζρεηηθέο εθδειψζεηο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην δήκν, Ζ δεκηνπξγία ηνπ λεφηεξνπ ΚΓΑΤ ηα Διιάδαο ζην δήκν, δεκηνχξγεζε έλα πνιχ ζεηηθφ θιίκα θαη ππνρξέσζε ζηνπο δεκφηεο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλαθχθισζε, πζηεκαηηθή πξνβνιή ηνπ δήκνπ ζηα ΜΜΔ γηα ηα ζέκαηα ηεο αλαθχθισζεο. Άξα, κε βάζε απηέο ηηο δηαπηζηψζεηο ζα ζπκπεξαίλακε φηη ε αιιαγή ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ δεκνηψλ ζε ζρέζε κε ηελ αλαθχθισζε, δελ είλαη άκεζα νξαηή ακέζσο κεηά απφ θάπνηεο δξάζεηο ελεκέξσζεο, αιιά ζέινπλ ζπζηεκαηηθφηεηα, ζπλέρεηα, ζπλερή πξνζαξκνγή θαη ρξφλν γηα λα θαλνχλ ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα πλφςηζε ζπκπεξαζκάησλ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα Απφ ηελ φιε εκπεηξία ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο ΠΟΠ ζηελ πεξηνρή ηνπ δήκνπ Διεπζίλαο, ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: Ζ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζηνπο Διιεληθνχο δήκνπο παξά ηηο πνιιέο δπζθνιίεο, είλαη ζαθψο εθηθηή. Υξεηάδεηαη φκσο πνιχ θαιή πξνεηνηκαζία, νξγάλσζε ησλ εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε ηνπ απαξαίηεηνπ πξνζσπηθνχ. Απφ ηελ ηερληθή πιεπξά εθαξκνγήο ην πην ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα ηνπ πηινηηθνχ ήηαλ ε θαηαγξαθή θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ πνιχ ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ πινπνίεζεο, φπσο παξνπζηάζζεθαλ πξνεγνχκελα. Ζ εκπεηξία, πνπ απνθηήζεθε είλαη πνιχηηκε γηα ηελ ζπλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα ή γηα ηνλ ζρεδηαζκφ αληίζηνηρνπ πξνγξάκκαηνο ζε άιιν δήκν. Ζ έληαμε ηεο ρξήζεο ζαθνχιαο, ζαλ πβξηδηθφ ζχζηεκα ΠΟΠ, κέζα ζην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Εχγηζε, γηα λα πξνζδηνξηζζεί ε αθξηβήο παξαγσγή απνξξηκκάησλ αλά λνηθνθπξηφ απφ ην ζχλνιν ησλ λνηθνθπξηψλ, πνπ εμππεξεηνχληαη απφ έλα θάδν απνξξηκκάησλ, δελ έγηλε δπλαηφλ λα δψζεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ Διεπζίλα. Βάζηκα κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη δελ κπνξεί λα εθαξκνζζεί απηή ε κεζνδνινγία θαη γεληθφηεξα ζηνπο Διιεληθνχο δήκνπο, αθνχ νη ιφγνη απνηπρίαο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ κέζε -182-

9 ζπκπεξηθνξά ησλ θαηνίθσλ, πνπ νπζηαζηηθά αξλήζεθαλ λα ζπλεξγαζηνχλ γηα απηφ ην ζέκα. Έγηλε πιένλ ζαθέο φηη γηα λα αληηκεησπηζζνχλ ζε κφληκε βάζε αλάινγα πξνβιήκαηα ζηελ εθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ κε Εχγηζε, ζα πξέπεη λα γίλνπλ νη εμήο δχν πνιχ ζεκαληηθέο επηινγέο: α) Ζ ηνπνζέηεζε ελφο θάδνπ απνξξηκκάησλ ππνιεηκκάησλ ζε θάζε θηίξην, θαη β) Ζ ηνπνζέηεζε GPS ζην Α/Φ, φπνπ ζα θαηαγξάθεη ηελ αθξηβή ζέζε ηνπ θάδνπ (δηεχζπλζε) θαηά ηελ ζηηγκή ηεο απνθνκηδήο δχγηζεο θαη έηζη λα αλαγλσξίδεηαη ε ζέζε ηνπ θάδνπ, πνπ αδεηάδεη θάζε θνξά θαη θπζηθά λα απεκπιαθεί ε πινπνίεζε ηνπ ΠΟΠ απφ ην πξνβιεκαηηθφ ζχζηεκα Πνκπνχ Γέθηε (θάδνπ Α/Φ). Σν θφζηνο εθαξκνγήο ελφο ζπζηήκαηνο ΠΟΠ κε Εχγηζε δελ είλαη θαζφινπ απαγνξεπηηθφ γηα ηνπο ΟΣΑ θαη βξίζθεηαη κέζα ζηηο δπλαηφηεηεο πινπνίεζεο κε δηθνχο ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο. Παξά ηελ έιιεηςε ζπγθεθξηκέλσλ θαη νξαηψλ θηλήηξσλ απφ ηα λνηθνθπξηά, κεηξήζεθε κία ζαθήο αχμεζε (ηεο ηάμεο ηνπ 16,4%) ηεο εθηξνπήο πιηθψλ πξνο ηνπο κπιε θάδνπο ηεο αλαθχθισζεο ζπζθεπαζηψλ. Απηή ε αχμεζε δελ θάλεθε λα είλαη απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ πηινηηθνχ ΠΟΠ ζηελ πεξηνρή, αιιά ησλ ζπζηεκαηηθψλ δξάζεσλ ελεκέξσζεο ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ. Οη δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο, ελεκέξσζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ δεκνηψλ, ηφζν γηα θάπνην πξφγξακκα ΠΟΠ ελφο δήκνπ, φζν θπξίσο γηα ηελ γεληθφηεξε επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ αλαθχθισζεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα έρνπλ πξνζαξκνζκέλα ζηα ηνπηθά δεδνκέλα ραξαθηεξηζηηθά, ζπζηεκαηηθφηεηα θαη επαλάιεςε ζε εηήζηα βάζε. Σα ζεηηθά ηνπο απνηειέζκαηα δελ πξέπεη λα αλακέλνληαη φηη ζα είλαη άκεζα νξαηά, αιιά ζα δηαπηζηψλνληαη κε πνζνηηθά δεδνκέλα ζε έλα βάζνο ρξφλνπ. Δθηηκάηαη φηη εάλ αληηκεησπηζζνχλ ζηελ Διιάδα ηα δχν βαζηθά πξνβιήκαηα α) ηεο έιιεηςεο λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο γηα ηελ ρξέσζε κε ην βάξνο θαη β) ηεο αλάπηπμεο απηφλνκσλ κεραληζκψλ είζπξαμεο ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ απφ ηνπο δήκνπο, ηφηε είλαη βέβαην φηη ε εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα θαη αιινχ ζα είλαη άκεζα πινπνηήζηκε θαη κε ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο εμαηξεηηθά επηηπρνχο εθαξκνγήο

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ www.ecorec.gr Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε έλα Γήκν ΑΘΖΝΑ ΗΟΤΝΗΟ 2011 Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ: Γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ ΠΟΠ ζε Έλα Γήκν -1- Οδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2. Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2. Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ Ζ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζε έλα ΟΤΑ ζεκαίλεη φηη ηα δεκνηηθά ηέιε ζπλδένληαη κε ηελ πνζφηεηα απνξξηκκάησλ, πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

5.3 Ζ ρξέσζε ζηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ

5.3 Ζ ρξέσζε ζηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ 5.3 Ζ ρξέσζε ζηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ε πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία ρξέσζεο ησλ ηειψλ ζηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ, πνπ απνηειείηαη απφ ηα εμήο ζηάδηα: ηάδην 1: Δπηινγή απφ ηνλ ΟΣΑ ηεο δπαδηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΒΑΙΛΙΚΟΤ ΠΟΛΣΟΤ ΥΧΡΙ ΑΦΑΙΡΔΗ Η ΠΔΡΙΟΡΙΜΟ ΣΗ ΒΑΙΛΙΑ

ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΒΑΙΛΙΚΟΤ ΠΟΛΣΟΤ ΥΧΡΙ ΑΦΑΙΡΔΗ Η ΠΔΡΙΟΡΙΜΟ ΣΗ ΒΑΙΛΙΑ ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΒΑΙΛΙΚΟΤ ΠΟΛΣΟΤ ΥΧΡΙ ΑΦΑΙΡΔΗ Η ΠΔΡΙΟΡΙΜΟ ΣΗ ΒΑΙΛΙΑ Γ. Γκόρας, Δ. Λαδαρίδοσ, Π. Φελεκίδοσ, Γ. Ιωάννοσ, Α. Θραζσβούλοσ Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο Σεξνηξνθίαο, Α.Π.Θ. e-mail: panthakk@hotmail.com ΠΔΡΙΛΗΦΗ

Διαβάστε περισσότερα