4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα"

Transcript

1 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε πζηήκαηνο Πιεξψλσ ζν Πεηάσ ζηελ Διιάδα, Δζζνλία θαη Κχπξν», έγηλε ε πηινηηθή εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα. Ο αλάδνρνο θνξέαο απηήο ηεο δξάζεο ήηαλ ν Γήκνο Διεπζίλαο, ελψ ε Οηθνινγηθή Δηαηξεία Αλαθχθισζεο αλέιαβε λα ελεκεξψζεη ηνπο πνιίηεο ηνπ Γήκνπ πνπ ζα ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα. Σν πηινηηθφ πξφγξακκα έγηλε ζε επηιεγκέλε πεξηνρή ηεο Διεπζίλαο, ε νπνία απνηειεί θαη αληηπξνζσπεπηηθφ νηθηζηηθφ δείγκα ηνπ Γήκνπ πεξηιακβάλνληαο κνλνθαηνηθίεο/δηπινθαηνηθίεο, πνιπθαηνηθίεο θαη εκπνξηθά θαηαζηήκαηα. Ζ πεξηνρή πεξηθιείεηαη απφ ηηο νδνχο αιακίλνο, Νηθνιαΐδνπ, Καλειινπνχινπ, Ηεξά Οδφο, Αθνί Μνπξίθε θαη Νέδε. ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη ε ελ ιφγσ πεξηνρή πνπ είλαη κέζα απφ ηελ θφθθηλε γξακκή. Δηθφλα Πεξηνρή εθαξκνγήο πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζην Γήκν Διεπζίλαο. Σν βαζηθφ ζχζηεκα ΠΟΠ, πνπ επηιέρζεθε λα εθαξκνζηεί πηινηηθά ζην Γήκν Διεπζίλαο, ήηαλ απηφ κε ηε κέζνδν ηεο δχγηζεο. Δπίζεο, ζπλδπάζηεθε θαη κε κία παξαιιαγή ηεο κεζφδνπ κε ηελ αθνχια. πγθεθξηκέλα εθαξκφζηεθε κε ηα αθφινπζα βήκαηα: Οηθνλνκηθά θίλεηξα γηα ηνπο δεκφηεο ηνπ πηινηηθνχ: Ζ Διεπζίλα δελ έρεη δηθφ ηεο κεραληζκφ ρξέσζεο ησλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη νχηε κπνξνχζε ν δήκνο βάζε ηνπ λφκνπ λα ρξεψζεη παξαπάλσ ή λα επηζηξέςεη ρξήκαηα ζηνπο δεκφηεο -175-

2 αλάινγα ηελ πνζφηεηα ησλ απνξξηκκάησλ ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ ε αξρηθή πξνζέγγηζε ήηαλ φηη ζην ~1/3 ησλ δεκνηψλ, πνπ ζα κεηψζεη ηα απνξξίκκαηά ηνπ ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο, ζα έπαηξλε θάπνην δψξν ή θάπνηα έκκεζε επηζηξνθή ρξεκάησλ απφ ην δήκν. Δπίζεο, ~ην 1/3 ησλ δεκνηψλ ζα ελεκεξσζεί φηη ζπκπεξηθέξζεθε ζρεδφλ φπσο θαη ηελ πεξζηλή ρξνληά θαη δελ πάξεη θάπνηα αληακνηβή θαη ηέινο ην ππφινηπν ~1/3 ησλ δεκνηψλ ζα ελεκεξσζεί φηη εάλ ίζρπε ε ρξέσζε κε βάζεη ην ΠΟΠ ζα έπξεπε λα πιεξψζεη επηπιένλ ηέιε θαζαξηφηεηαο. Δίλαη θαλεξφ φηη κε απηά ηα δεδνκέλα νη δεκφηεο δελ είραλ εμ αξρήο νξαηά θαη αζθαιή θίλεηξα κείσζεο ησλ απνξξηκκάησλ ηνπο, ψζηε λα πιεξψζνπλ θαη ιηγφηεξα δεκνηηθά ηέιε. Εχγηζε πξηλ ηελ εθαξκνγή: Σνπιάρηζηνλ έλα ρξφλν πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηεο δχγηζεο θάδν θάδν, ην ζπγθεθξηκέλν απνξξηκκαηνθφξν (Α/Φ) ζπιινγήο ησλ κπιε θαη πξάζηλσλ θάδσλ ηνπ πηινηηθνχ, δπγηδφηαλ κεηά ην ηέινο ηνπ δξνκνινγίνπ ηνπ, πνπ πξαγκαηνπνηνχζε ζηελ πηινηηθή πεξηνρή. Με απηφ ηνλ ηξφπν απνθηήζεθαλ δπγηζηηθά δεδνκέλα γηα ην ζπλνιηθφ βάξνο ησλ απνξξηκκάησλ θαη ησλ απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο ηεο πηινηηθήο πεξηνρήο, πνιχ πξηλ αξρίζεη ε ελεκέξσζε ησλ θαηνίθσλ θαη ε δχγηζε ησλ θάδσλ ηνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγήζεθε κηα ζρεηηθά θαζαξή εηθφλα γηα ηηο πνζφηεηεο ησλ ελ ιφγσ πιηθψλ πνπ παξήγαγε ε πεξηνρή πξηλ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή, κε ηελ νπνία κπφξεζε λα ζπγθξηζεί ε εηθφλα πνπ πξνέθπςε απφ ηηο κεηξήζεηο ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο. Αξίζκεζε θάδσλ: Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο, φινη νη θάδνη απνξξηκκάησλ θαη φινη νη θάδνη απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο, κέζα ζηα φξηα ηεο πηινηηθήο πεξηνρήο, αξηζκήζεθαλ κε απηνθφιιεηα λνχκεξα ζην εμσηεξηθφ ηνπο. Δγθαηάζηαζε δπγηζηηθνχ κεραλήκαηνο: Γηα ηε ιήςε δεδνκέλσλ δχγηζεο αλά θάδν απνξξηκκάησλ θαη απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο εγθαηαζηάζεθε εηδηθφ δπγηζηηθφ κεράλεκα ζην φρεκα απνθνκηδήο ησλ ελ ιφγσ πιηθψλ ηεο πεξηνρήο. Απηή ε ζπζθεπή, ζε ζπλεξγαζία κε έλα κηθξνηζίπ πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν επάλσ ζηνλ θάδν, θαηά ηελ δηάξθεηα πνπ ζεθψλεη ηνλ θάδν, ηνλ αλαγλσξίδεη, θαηαγξάθεη ην βάξνο ηνπ, θαζψο θαη ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα απνθνκηδήο. Σνπνζέηεζε κηθξνηζίπ: ε θάζε πξάζηλν θάδν απνξξηκκάησλ θαη κπιε θάδν ζπζθεπαζηψλ ηεο πηινηηθήο πεξηνρήο ηνπνζεηήζεθε έλα κηθξνηζίπ. Παξάιιεια, ηνπνζεηήζεθε έλα απηνθφιιεην ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ θάδνπ, πνπ πεξηέρεη έλαλ γξακκσηφ θψδηθα, ν νπνίνο κε θαηάιιειε ζπζθεπή αλαγλψξηζεο δίλεη ηελ ίδηα πιεξνθνξία πνπ δίλεη θαη ην κηθξνηζίπ. Ζ πιεξνθνξία ηνπ κηθξνηζίπ ιακβάλεηαη αζχξκαηα απφ ηε ζπζθεπή δχγηζεο, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ζην απνξξηκκαηνθφξν θαη αθνξά ζηνλ αξηζκφ ηνπ θάδνπ. Έηζη, δεκηνπξγείηαη έλα ζχλνιν πιεξνθνξηψλ ηε ζηηγκή αδεηάζκαηνο ηνπ θάδνπ, πνπ θαηαγξάθεηαη ζε έλα απνζεθεπηηθφ κέζν εγθαηεζηεκέλν ζην φρεκα θαη πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ψξα πνπ έγηλε ε απνθνκηδή, ην βάξνο ηνπ θάδνπ κε ηα πιηθά θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ ελ ιφγσ θάδνπ, θαζψο επίζεο θαη ηελ γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ θάδνπ (δηεχζπλζε) κέζα ζηελ Διεπζίλα. Σέινο, ην κηθξνηζίπ παξέρεη θαη πιεξνθνξία αλαθνξηθά κε ηνλ ηχπν θάδνπ, αλ δειαδή απηφο είλαη πξάζηλνο θάδνο (απνξξίκκαηα) ή κπιε θάδνο (απφβιεηα ζπζθεπαζηψλ). ηελ Δηθφλα θαίλεηαη έλα δείγκα ηεο εηθφλαο ησλ δεδνκέλσλ, φπσο θαηαρσξνχληαη ζηελ εγθαηεζηεκέλε ζπζθεπή δχγηζεο ηνπ νρήκαηνο

3 Δηθφλα Γείγκα δεδνκέλσλ θαηαγξαθήο θαηά ηελ απνθνκηδή πξάζηλσλ θαη κπιε θάδσλ ζηελ πηινηηθή πεξηνρή απφ ην δπγηζηηθφ κεράλεκα ηνπ Α/Φ Τινπνίεζε πξνγξάκκαηνο ελεκέξσζεο θαη δηαλνκή ζαθνπιψλ: Με ηελ εθθίλεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο δχγηζεο ησλ θάδσλ, μεθίλεζε παξάιιεια θαη ε ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ ηεο πηινηηθήο πεξηνρήο. Ο ζθνπφο ηεο ελεκέξσζεο ήηαλ λα κάζνπλ νη πνιίηεο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ην πξφγξακκα θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα έπξεπε λα ζπκκεηέρνπλ. Παξάιιεια, ηνπο δφζεθε θαη έλαο αξηζκφο απφ εηδηθά ρξσκαηηζκέλεο θαη ζεκαζκέλεο ζαθνχιεο γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηα απνξξίκκαηα. Απηέο ήηαλ θίηξηλεο βηνδηαζπψκελεο ζαθνχιεο κε ην ινγφηππν ηνπ Γήκνπ Διεπζίλαο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE. Πεξηζζφηεξα γηα ην πξφγξακκα ελεκέξσζεο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην Κεθ πνπ αθνινπζεί. Εχγηζε θάδσλ κε κηθξνηζίπ: Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ δπγηζηηθνχ κεραλήκαηνο ζην φρεκα απνθνκηδήο θαη ησλ κηθξνηζίπ ζηνπο θάδνπο ηεο πηινηηθήο πεξηνρήο, μεθίλεζε ε ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ ην φρεκα απνθνκηδήο. Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ αθνξνχζαλ ζηηο πνζφηεηεο πιηθνχ αλά θάδν πιένλ θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο. Ζ πηινηηθή εθαξκνγή ζπλνδεχηεθε απφ πξφγξακκα ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ θη έηζη, κε ηε βνήζεηα ησλ δεδνκέλσλ απηψλ, αιιά θαη απηψλ πνπ ζπιιέρζεθαλ πξηλ ηελ εθαξκνγή, έγηλε δπλαηή ε θαηαγξαθή ηεο αιιαγήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ πνιηηψλ, πνπ πξνθιήζεθε απφ ηελ ελεκέξσζε ηνπο γηα ην πξφγξακκα. Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ: Τπήξμε απφ ηελ αξρή ε πξφβιεςε, φηη ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε ζρεηηθή κεζνδνινγία επεμεξγαζίαο ησλ δπγηζκάησλ, ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ δήκνπ θαη ηεο ρξέσζεο, πνπ ζα αλαπηπρζεί ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απηφ πξάγκαηη έγηλε θαη έηζη θαηέζηε δπλαηή ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ε δπλαηφηεηα ρξέσζεο ησλ λνηθνθπξηψλ κε βάζε ην ΠΟΠ Πξφγξακκα ελεκέξσζεο πνιηηψλ κε ηε κέζνδν πφξηα πφξηα Γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζην Γήκν Διεπζίλαο, πξαγκαηνπνηήζεθε παξάιιεια έλα πξφγξακκα ελεκέξσζεο ησλ θαηνίθσλ θαη επαγγεικαηηψλ ηεο πηινηηθήο πεξηνρήο. Ζ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ ηεο πηινηηθήο πεξηνρήο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κέζνδν ελεκέξσζεο πφξηα-πφξηα. Ο ζθνπφο απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη λα ελεκεξσζεί θάζε λνηθνθπξηφ μερσξηζηά, κε ιεπηνκέξεηα θαη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν. Απνζθνπεί ζηελ άκεζε επαηζζεηνπνίεζε θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ απαξαίηεηνπ αηζζήκαηνο ηεο επζχλεο, απέλαληη ζε έλα πξφβιεκα, φπσο απηφ ησλ απνξξηκκάησλ, πνπ μεθηλάεη κέζα απφ έλα λνηθνθπξηφ, ηηο θαηαλαισηηθέο ηνπ ζπλήζεηεο θαη ηηο επηινγέο ηνπ αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν, πνπ ζα δηαζέζεη ηα απνξξίκκαηά ηνπ

4 Σα άηνκα πνπ πινπνίεζαλ ην πξφγξακκα ελεκέξσζεο, είραλ εκπεηξία απφ πξνεγνχκελα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα πνπ έρεη πινπνηήζεη ε ΟΔΑ. Δθπαίδεπζε λένπ αηφκνπ ρξεηάζηεθε κφλν ζε κηα πεξίπησζε. Ζ εθπαίδεπζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα ελεκέξσζεο αθνξνχζε δχν ζθέιε. Πξψην, είλαη ν ηξφπνο πξνζέγγηζεο ησλ πνιηηψλ θαη νη θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ, απφ ηελ πξψηε ζηηγκή, λα θαηαιάβεη ν πνιίηεο πνπ αλνίγεη ηελ πφξηα ηνπ θαη αληηθξίδεη έλαλ μέλν φηη πξφθεηηαη γηα κηα ζχληνκε ελεκέξσζε πνπ αθνξά ζε έλα πξσηνπνξηαθφ ζέκα ζηε ρψξα καο θαη ζρεηίδεηαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, έλα πξφβιεκα δειαδή πνπ απαζρνιεί φινπο. Απηή ε πξψηε πξνζέγγηζε πξέπεη λα γίλεη επγεληθά, άκεζα, ρσξίο λα δεκηνπξγήζεη πίεζε ζηνλ πνιίηε. Σν δεχηεξν ζθέινο αθνξά ζηηο γλψζεηο πνπ πξέπεη λα έρεη ην άηνκν πνπ θάλεη ηελ ελεκέξσζε αλαθνξηθά κε ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε πνπ εθαξκφδεηαη ζην δήκν, φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη κηα γεληθή θαηάξηηζε γηα ζέκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ. ε θάζε λνηθνθπξηφ πνπ ελεκεξσλφηαλ, δίλνληαλ ηα εμήο: Σν πξψην ελεκεξσηηθφ θπιιάδην ηνπ παξφληνο πξνγξάκκαηνο LIFE. Μηα επηζηνιή (βι. Παξάξηεκα ΗΗΗ), ζηελ νπνία αλαγξάθνληαλ νη αξηζκνί ησλ θάδσλ, ζηνπο νπνίνπο αληηζηνηρήζεθε ην λνηθνθπξηφ. Έλαο αξηζκφο ζαθνπιψλ γηα λα ηνπνζεηεί ην λνηθνθπξηφ κφλν εθεί ηα απνξξίκκαηά ηνπ, ψζηε ζην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο λα πξνζδηνξηζζεί, απφ ην πφζεο ζαθνχιεο έκεηλαλ, ην πφζα απνξξίκκαηα παξήγαγε ην ζπγθεθξηκέλν λνηθνθπξηφ. Δπίζεο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ελεκέξσζεο: Σν άηνκν πνπ έθαλε ηελ ελεκέξσζε ζπκπιήξσλε έλα εξσηεκαηνιφγην/θφξκα ειέγρνπ (βι. Παξάξηεκα ΗΗΗ), γηα λα ηζεθάξνληαη φια ηα ζέκαηα ελεκέξσζεο, ψζηε λα κελ δηαθχγεη θάηη. ηελ πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ ελνίθνπ, ην άηνκν πνπ πξαγκαηνπνηνχζε ηελ ελεκέξσζε άθελε ζηελ πφξηα έλα θπιιάδην ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη κηα επηζηνιή πνπ ελεκέξσλε γηα ην πξφγξακκα, ηηο δξάζεηο ηνπ θαη ηελ επίζθεςε πνπ έγηλε (βι. Παξάξηεκα ΗΗΗ). Δπίζεο, ζηελ επηζηνιή πεξηέρνληαλ θαη ηα λνχκεξα ησλ πιεζηέζηεξσλ ζην λνηθνθπξηφ θάδσλ απνξξηκκάησλ θαη απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο, κε ηελ παξάθιεζε λα πεηάεη ην λνηθνθπξηφ ηα πιηθά ηνπ κφλν εθεί. Σέινο, πεξηέρνληαλ θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κε ην Γήκν Διεπζίλαο γηα ηε δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ ελεκέξσζεο θαη παξαιαβήο ζαθνπιψλ απφ ην δεκαξρείν. Γηα ηελ ηαρχηεξε ελεκέξσζε θαη ηελ θαιχηεξε γεσγξαθηθή νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ράξηεο ηεο πηινηηθήο πεξηνρήο, επάλσ ζηνπο νπνίνπο ήηαλ ζεκεησκέλεο νη ηνπνζεζίεο, ηα λνχκεξα θαη ην ρξψκα ησλ θάδσλ. Ο ράξηεο δηεπθφιπλε ζηε δηαδηθαζία αληηζηνίρηζεο ηνπ λνηθνθπξηνχ κε θάδνπο. Σν αθξηβέο πεξηερφκελν ησλ επηζθέςεσλ ζηα λνηθνθπξηά ήηαλ ην εμήο: Δλεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα ην πξφγξακκα: Σν πξψην ζθέινο ηεο ελεκέξσζεο θάζε λνηθνθπξηνχ απνηεινχληαλ απφ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ θαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ έρνπλ, αλαθνξηθά κε ηνλ δηθαηφηεξν ηξφπν ρξέσζεο ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ δήκν γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ. Δπίζεο, δίλνληαλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο θνξείο πινπνίεζεο φινπ ηνπ -178-

5 πξνγξάκκαηνο, θαζψο επίζεο, θαη γηα ηνπο θνξείο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ είλαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE+ θαη νη θνξείο πινπνίεζεο. Δλεκέξσζε γηα ηα νθέιε ηνπ λνηθνθπξηνχ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ: Οη πνιίηεο ελεκεξψλνληαλ γηα ηα νηθνλνκηθά θίλεηξα πνπ απνθάζηζε ν Γήκνο Διεπζίλαο λα δψζεη ζηνπο πνιίηεο πνπ ζα κείσλαλ ηα απνξξίκκαηά ηνπο. Δλεκέξσζε γηα ηε κείσζε ησλ απνξξηκκάησλ: ε ζπλέρεηα ηνπ πξψηνπ ζθέινπο ηεο ελεκέξσζεο, νη πνιίηεο ελεκεξψλνληαλ γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηα απνξξίκκαηά ηνπο θαη ηηο ππνδνκέο πνπ δηαζέηεη ν δήκνο γηα λα ηνπο βνεζήζεη πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Αλαθέξνληαλ δειαδή αλαιπηηθά φια ηα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηνλ δήκν θαη αθνξνχλ ζηελ αλαθχθισζε ζπζθεπαζηψλ, ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ, κπαηαξηψλ, ζπζζσξεπηψλ, ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηειαίσλ, ειαζηηθψλ, νρεκάησλ θαη κπαδψλ, θαζψο επίζεο θαη νη ηνπνζεζίεο ζηηο νπνίεο κπνξνχλ νη πνιίηεο ηα πεγαίλνπλ ηα αληίζηνηρα πιηθά. Σέινο, γηλφηαλ θαη ελεκέξσζε γηα ηα πιενλεθηήκαηα ηεο εθαξκνγήο ηεο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο κείσζεο ησλ νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ, κε ηελ ηαπηφρξνλε παξαγσγή ρξήζηκνπ θνκπφζη. Δλεκέξσζε γηα ηε ρξήζε ηεο ζαθνχιαο: Οη πνιίηεο ελεκεξψλνληαλ γηα ηε ρξήζε ηεο ζαθνχιαο πνπ ηνπο δίλνληαλ. Ζ ζαθνχια απηή ήηαλ γηα ηα απνξξίκκαηα θαη ζα έπξεπε γηα φιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ πηινηηθνχ λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν απηή. Έηζη, αλάινγα κε ην ρξφλν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε ελεκέξσζε, δηλφηαλ ν αληίζηνηρνο αξηζκφο ζαθνπιψλ πνπ ζα επαξθνχζαλ κέρξη ην ηέινο ηνπ πηινηηθνχ, ππνζέηνληαο ηε κέγηζηε ρξήζε ηνπο, δειαδή κία ζαθνχια ηελ εκέξα. Δλεκέξσζε γηα ηνπ θάδνπο πνπ αληηζηνηρήζεθε ην λνηθνθπξηφ: Γηα λα γίλεη δπλαηφο ν ππνινγηζκφο κείσζεο απνξξηκκάησλ κεηά ηελ ελεκέξσζε ηνπ λνηθνθπξηνχ, φρη αηνκηθά αιιά αλά νκάδα λνηθνθπξηψλ, θάζε λνηθνθπξηφ αληηζηνηρήζεθε ζε ζπγθεθξηκέλνπο θάδνπο. Έηζη, θνκκάηη ηεο ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ ήηαλ ε επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θάδσλ ζηνπο νπνίνπο γηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα πεηνχζαλ ηα απφβιεηα ζπζθεπαζίαο θαη ηα απνξξίκκαηά ηνπο. Δθφζνλ νη θάδνη είραλ πιένλ λνχκεξα, ην θάζε λνηθνθπξηφ ελεκεξψζεθε θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ επηιέρζεθε ν αξηζκφο ηνπ κπιε θαη ηνπ πξάζηλνπ θάδνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχζε γηα ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Παξάδνζε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ: Με ην πέξαο ηεο ελεκέξσζεο, ην άηνκν πνπ ηελ πξαγκαηνπνηνχζε έδηλε ζην λνηθνθπξηφ κηα ζπκπιεξσκέλε θφξκα πνπ αλαγξάθνληαλ ηα λνχκεξα ησλ θάδσλ ζηνπο νπνίνπο έγηλε ε αληηζηνίρεζε, θαζψο επίζεο θαη έλαο αξηζκφο απφ βηνδηαζπψκελεο ζαθνχιεο γηα ηα απνξξίκκαηα. Δπίζεο, θάζε λνηθνθπξηφ έιαβε θαη έλα θπιιάδην πνπ ηππψζεθε γηα ην πξφγξακκα θαη πεξηείρε ζεκαληηθέο θαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ Πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Καηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα πξνέθπςαλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα, ηα νπνία αληηκεησπίζηεθαλ αλαιφγσο. Κάπνηα απφ απηά, αλαπφθεπθηα εηζήγαγαλ ζπζηεκαηηθά ζθάικαηα (bias), αθνχ κέρξη λα γίλνπλ αληηιεπηά θαη λα ιεθζνχλ δηνξζσηηθά κέηξα, ην πξφγξακκα πξνρσξνχζε. Παξαθάησ αλαθέξνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα, πνπ πξνέθπςαλ θαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο αληηκεησπίζηεθαλ

6 Αθαίξεζε πνιιψλ ηζηπ απφ θάδνπο: Γηαπηζηψζεθε φηη αξθεηά ηζηπ πνκπνί ησλ θάδσλ αθαηξέζεθαλ. Γπζηπρψο ην ζεκείν ηνπνζέηεζεο ησλ ηζηπ ήηαλ αλαγθαζηηθά ηέηνην (ψζηε λα κπνξεί λα αλαγλσξίδεηαη απφ ηνλ δέθηε ηνπ Α/Φ), πνπ κπνξνχζε εχθνια λα γίλεη αληηιεπηφ απφ φζνπο πξνζέγγηδαλ ηνλ θάδν θαη εχθνια λα θηλήζεη ηελ πεξηέξγεηά ηνπο θαη λα ην αθαηξέζνπλ. Μέρξη λα εληνπηζηεί ην πξφβιεκα, είραλ αθαηξεζεί αξθεηά ηζηπ, πνπ δελ είρε λφεκα λα αληηθαηαζηαζνχλ, αθνχ ζρεδφλ είρε νινθιεξσζεί ε δχγηζε θάδν θάδν. Μεηαθίλεζε θάδσλ: Παξαηεξήζεθε φηη νη θάδνη βξηζθφηαλ ζε δηαθνξεηηθέο ζέζεηο απφ απηέο πνπ ήηαλ θαηαγεγξακκέλεο ζην ράξηε πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα άηνκα πνπ πινπνηνχζαλ ηελ ελεκέξσζε θαη νη θάδνη πνπ ήηαλ ζηα ελ ιφγσ ζεκεία είραλ δηαθνξεηηθά λνχκεξα απφ απηά πνπ ήηαλ ζεκεησκέλα ζην ράξηε. Απηφ ζεκαίλεη φηη θάπνηα λνηθνθπξηά ελεκεξψζεθαλ, αιιά θαη θαηαγξάθεθαλ, κε ιάζνο αξηζκφ θάδνπ ζηνλ νπνίν αληηζηνηρήζεθαλ. Ζ κεηαθίλεζε ησλ θάδσλ δηαπηζηψζεθε φηη νθεηιφηαλ θπξίσο ιφγσ ηεο κεηαθίλεζήο ηνπο θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ πιπζίκαηφο ηνπο απφ ην εηδηθφ φρεκα. Έηζη, θάπνηνη θάδνη «ράζεθαλ» θαη θάπνηνη κε αξηζκεκέλνη θάδνη εκθαλίζζεθαλ ζηε ζέζε ηνπο, ρσξίο φκσο ηζηπ πνκπφ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ εληνπίζηεθε ην πξφβιεκα ελεκεξψζεθε ην πξνζσπηθφ ηνπ δήκνπ, πνπ αζρνιείηαη κε ην πιχζηκν ησλ θάδσλ, θαη ην θαηλφκελν ζηακάηεζε. Απνπζίεο αξλήζεηο: Καηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ελεκέξσζεο θαη αλάινγα κε ηελ ψξα πνπ γηλφηαλ ε ελεκέξσζε, αξθεηά λνηθνθπξηά δελ ελεκεξψζεθαλ. Απηφ ζπλέβε θπξίσο ιφγσ απνπζίαο ησλ ελνίθσλ γηα ιφγνπο εξγαζίαο ή άιιν ιφγν. Παξαηεξήζεθε φηη νη απνπζίεο ήηαλ πην ζπρλέο ηηο πξσηλέο ψξεο. Δπίζεο, κεηά ηε δχζε ηνπ ειίνπ παξαηεξήζεθε φηη ελψ νη έλνηθνη ήηαλ παξφληεο δελ άλνηγαλ ηελ πφξηα. πσο αλαθέξζεθε, ζε φζνπο απνπζίαδαλ είρε ζρεδηαζηεί θαη αθελφηαλ έληππε ελεκέξσζε, θαζψο θαη γεληθή ελεκέξσζε ζηελ είζνδν ησλ πνιπθαηνηθηψλ. Δπίζεο, θάπνην πνζνζηφ λνηθνθπξηψλ δελ δέρζεθε λα ηνπο γίλεη ελεκέξσζε. Μεγάιε αληζνθαηαλνκή αηφκσλ αλά θάδν: Δκθαλίδνληαη κπιε θάδνη κε 0 άηνκα θαη θάδνη κε 173. Αληηζηνίρσο, πξάζηλνη θάδνη κε άηνκα. Απηή ε αληζνθαηαλνκή νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη δελ επηηεχρζεθε ν ίδηνο βαζκφο ελεκέξσζεο λνηθνθπξηψλ ζε φιεο ηηο γεηηνληέο. Απηφ ζπλέβε επεηδή δελ γηλφηαλ ε ελεκέξσζε πάληα ην απφγεπκα, πνπ ήηαλ ζπλήζσο παξφληεο νη έλνηθνη ησλ δηακεξηζκάησλ. εκαληηθά θελά ζηελ αλαγλψξηζε ησλ θάδσλ απφ ην ζχζηεκα Πνκπνχ Γέθηε: Σν ζχζηεκα πνκπνχ δέθηε (θάδνπ Α/Φ) ζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ δελ αλαγλψξηδε ην θάδν, ελψ δελ ππήξρε πξφβιεκα κε ηελ δχγηζε, ε νπνία θαηαγξαθφηαλ θαλνληθά καδί κε εκεξνκελία θαη αθξηβή ψξα. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο έπξεπε λα γίλεη πνιχ ππνινγηζηηθή εξγαζία γηα λα πξνζδηνξηζζνχλ ηα κε αλαγλσξηζκέλα βάξε θάδσλ κε νξαηφ πάληα ηνλ θίλδπλν ηνπ ιάζνπο. Απηή ε δηαδηθαζία δελ ζα είλαη δπλαηφλ λα γίλεηαη ζε πιήξε θαη ζπζηεκαηηθή ιεηηνπξγία ελφο πξνγξάκκαηνο ΠΟΠ. Αδπλακία θαηαγξαθήο ησλ ζαθνπιψλ, πνπ δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ: Καηά ηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία κεηά ην πηινηηθφ, δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα θαηαγξαθνχλ απφ ζεκαληηθφ αξηζκφ λνηθνθπξηψλ νη ζαθνχιεο ηνπο, πνπ δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Απηφ νθεηιφηαλ θπξίσο ζηνπο εμήο ιφγνπο: α) Σα λνηθνθπξηά δελ έιεγαλ ηνλ αθξηβή αξηζκφ ζαθνπιψλ, πνπ ηνπο είραλ κείλεη, θνβνχκελνη κελ ηνπο δεηεζνχλ πίζσ νη ζαθνχιεο, θαη β) Σα άηνκα κε ηα νπνία ζπλνκηινχζακε ηειεθσληθά δελ ήμεξαλ, πνπ βξίζθνληαη νη ζαθνχιεο, πνπ είραλ πεξηζζέςεη. Σν απνηέιεζκα ήηαλ φηη δελ έγηλε δπλαηφο ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ησλ απνξξηπηφκελσλ απνξξηκκάησλ αλά λνηθνθπξηφ, νπφηε απηή ε κέζνδνο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απνξξηκκάησλ αλά λνηθνθπξηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δχγηζε -180-

7 ηνπ θάδνπ, πνπ εμππεξεηεί πνιιά λνηθνθπξηά, θξίζεθε φηη δελ είλαη εθηθηή ζε έλα πξφγξακκα ΠΟΠ κε Εχγηζε Βαζηθά απνηειέζκαηα ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηελ Διεπζίλα Παξά ηα πξνβιήκαηα, πνπ αλαθέξζεθαλ, ε πινπνίεζε ηνπ πηινηηθνχ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη έγηλε δπλαηφ λα πξνζδηνξηζζνχλ ζρεδφλ φινη νη θάδνη, πνπ πήγαλ θαιχηεξα ή ρεηξφηεξα απφ ην κέζν φξν θαη έηζη λα βξεζνχλ ηα αληίζηνηρα λνηθνθπξηά. Δθηηκήζεθε ε αθξίβεηα ηνπ δπγηζηηθνχ κεραληζκνχ θαη βξέζεθε φηη πξάγκαηη είλαη πεξίπνπ κέζα ζηηο αλαθεξφκελεο πξνδηαγξαθέο ηεο (πεξίπνπ ±0-10 Kg/δχγηζε). Πξνζδηνξίζζεθε κε φιεο ηηο δπλαηέο ρξεψζεηο θαη ζελάξηα ην πνζφ ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο, πνπ ζα έπξεπε λα πιεξψλεη θάζε λνηθνθπξηφ, κε βάζε ηελ κεζνδνινγία, πνπ παξνπζηάδεηαη ζην θεθάιαην 5. Δθηηκήζεθε πφζν ζα θνζηίζεη ε βαζηθή επέλδπζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε έλα δήκν φπσο ν δήκνο Διεπζίλαο, ζε έλα πνζφ πνπ δελ ζα μεπεξλά ηηο θαη πνπ ζεσξείηαη πξνζηηφ γηα έλα ΟΣΑ ησλ θαηνίθσλ. Απηφ ην πνζφ αληηζηνηρεί ζε ιηγφηεξν απφ 8 /θάηνηθν. Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ πηινηηθνχ, ηα ζεκαληηθφηεξα απνηειέζκαηα, φζνλ αθνξά ηελ εθηξνπή πιηθψλ απφ ηνλ πξάζηλν πξνο ηνλ κπιε θάδν, παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα Πίλαθαο Απνηειέζκαηα ζπιιερζέλησλ πνζνηήησλ ηελ πεξίνδν ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο ΠΟΠ θαη έλα έηνο πξηλ πλνιηθή ζπιιερζείζα πνζφηεηα απνξξηκκάησλ* απφ ηνπο πξάζηλνπο θάδνπο t/y (1) πλνιηθή ζπιιερζείζα πνζφηεηα απνξξηκκάησλ απφ ηνπο κπιε θάδνπο t/y (2) πλνιηθή ζπιιερζείζα πνζφηεηα απνξξηκκάησλ απφ ηνπο πξάζηλνπο θαη κπιε θάδνπο t/y (1+2) Γηάζηεκα απνθνκηδήο έλα έηνο πξηλ ηελ πεξίνδν ηνπ πηινηηθνχ 14/9/ /1/2010 Πεξίνδνο πηινηηθνχ 14/9/ /1/2011 Μεηαβνιή ησλ δχν πεξηφδσλ Πνζνζηφ εθηξνπήο πιηθψλ πξνο ηνπο κπιε θάδνπο (%) (2)/(1+2) ,8% ,4% ,6% Πνζνζηηαία κεηαβνιή ησλ -8,65% 9,71% -5,74% 16,39% δχν πεξηφδσλ *Οη πνζφηεηεο πξνέθπςαλ απφ ηηο δπγίζεηο νιφθιεξνπ ηνπ Α/Φ Απφ ηνλ πίλαθα παξαηεξείηαη φηη (ιφγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο) ελψ ηελ πηινηηθή πεξίνδν ηα παξαγφκελα απνξξίκκαηα κεηψζεθαλ θαηά 5,74% ζε ζρέζε κε ηελ ίδηα πεξίνδν ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν, νη αλαθηψκελεο πνζφηεηεο πιηθψλ ζηνλ κπιε θάδν -181-

8 απμήζεθαλ θαηά 9,71%. Απηφ ζπλέβε δηφηη απμήζεθε ε εθηξνπή πξνο ηνλ κπιε θάδν θαηά ην ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ 16,39%. Γηα λα δηαπηζησζεί, εάλ ην πηινηηθφ πξφγξακκα ΠΟΠ έπαημε ζεηηθφ ξφιν γηα απηήλ αχμεζε ηεο εθηξνπήο πξνο ηνπο κπιε θάδνπο, κειεηήζεθαλ ηα ίδηα πνζνηηθά δεδνκέλα εθηξνπήο πξνο ηνπο κπιε θάδνπο ηα πξνεγνχκελα ρξνληθά δηαζηήκαηα πξηλ ην πηινηηθφ ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα έλα έηνο πξηλ, θαη δηαπηζηψζεθαλ αληίζηνηρεο απμήζεηο ηεο εθηξνπήο πξνο ηνπο κπιε θάδνπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην πξφγξακκα ΠΟΠ απηφ θαζεαπηφ δελ ιεηηνχξγεζε άκεζα γηα απηή ηελ αχμεζε ηεο εθηξνπήο πξνο ηνπο κπιε θάδνπο. Ζ εμήγεζε απηήο ηεο γεληθφηεξεο αχμεζεο ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν ζε ζρέζε κε ηνλ πξνεγνχκελν, πξέπεη λα νθείιεηαη ζηηο γεληθφηεξεο δξάζεηο ελεκέξσζεο, πνπ είραλ γίλεη ηα πξνεγνχκελα 2 ρξφληα θαη αθνξνχζαλ ηα εμήο: πζηεκαηηθή ελεκέξσζε ζηα ζρνιεία ηνπ δήκνπ γηα ηελ αλαθχθισζε θαη ζρεηηθέο εξγαζίεο απφ νκάδεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, Οινθιεξσκέλν πξφγξακκα Πφξηα Πφξηα ελεκέξσζεο ζε φια ηα λνηθνθπξηά ηνπ δήκνπο Διεπζίλαο, άξα θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ πηινηηθνχ, Πνιιέο ζρεηηθέο εθδειψζεηο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην δήκν, Ζ δεκηνπξγία ηνπ λεφηεξνπ ΚΓΑΤ ηα Διιάδαο ζην δήκν, δεκηνχξγεζε έλα πνιχ ζεηηθφ θιίκα θαη ππνρξέσζε ζηνπο δεκφηεο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλαθχθισζε, πζηεκαηηθή πξνβνιή ηνπ δήκνπ ζηα ΜΜΔ γηα ηα ζέκαηα ηεο αλαθχθισζεο. Άξα, κε βάζε απηέο ηηο δηαπηζηψζεηο ζα ζπκπεξαίλακε φηη ε αιιαγή ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ δεκνηψλ ζε ζρέζε κε ηελ αλαθχθισζε, δελ είλαη άκεζα νξαηή ακέζσο κεηά απφ θάπνηεο δξάζεηο ελεκέξσζεο, αιιά ζέινπλ ζπζηεκαηηθφηεηα, ζπλέρεηα, ζπλερή πξνζαξκνγή θαη ρξφλν γηα λα θαλνχλ ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα πλφςηζε ζπκπεξαζκάησλ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα Απφ ηελ φιε εκπεηξία ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο ΠΟΠ ζηελ πεξηνρή ηνπ δήκνπ Διεπζίλαο, ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: Ζ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζηνπο Διιεληθνχο δήκνπο παξά ηηο πνιιέο δπζθνιίεο, είλαη ζαθψο εθηθηή. Υξεηάδεηαη φκσο πνιχ θαιή πξνεηνηκαζία, νξγάλσζε ησλ εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε ηνπ απαξαίηεηνπ πξνζσπηθνχ. Απφ ηελ ηερληθή πιεπξά εθαξκνγήο ην πην ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα ηνπ πηινηηθνχ ήηαλ ε θαηαγξαθή θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ πνιχ ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ πινπνίεζεο, φπσο παξνπζηάζζεθαλ πξνεγνχκελα. Ζ εκπεηξία, πνπ απνθηήζεθε είλαη πνιχηηκε γηα ηελ ζπλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα ή γηα ηνλ ζρεδηαζκφ αληίζηνηρνπ πξνγξάκκαηνο ζε άιιν δήκν. Ζ έληαμε ηεο ρξήζεο ζαθνχιαο, ζαλ πβξηδηθφ ζχζηεκα ΠΟΠ, κέζα ζην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Εχγηζε, γηα λα πξνζδηνξηζζεί ε αθξηβήο παξαγσγή απνξξηκκάησλ αλά λνηθνθπξηφ απφ ην ζχλνιν ησλ λνηθνθπξηψλ, πνπ εμππεξεηνχληαη απφ έλα θάδν απνξξηκκάησλ, δελ έγηλε δπλαηφλ λα δψζεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ Διεπζίλα. Βάζηκα κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη δελ κπνξεί λα εθαξκνζζεί απηή ε κεζνδνινγία θαη γεληθφηεξα ζηνπο Διιεληθνχο δήκνπο, αθνχ νη ιφγνη απνηπρίαο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ κέζε -182-

9 ζπκπεξηθνξά ησλ θαηνίθσλ, πνπ νπζηαζηηθά αξλήζεθαλ λα ζπλεξγαζηνχλ γηα απηφ ην ζέκα. Έγηλε πιένλ ζαθέο φηη γηα λα αληηκεησπηζζνχλ ζε κφληκε βάζε αλάινγα πξνβιήκαηα ζηελ εθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ κε Εχγηζε, ζα πξέπεη λα γίλνπλ νη εμήο δχν πνιχ ζεκαληηθέο επηινγέο: α) Ζ ηνπνζέηεζε ελφο θάδνπ απνξξηκκάησλ ππνιεηκκάησλ ζε θάζε θηίξην, θαη β) Ζ ηνπνζέηεζε GPS ζην Α/Φ, φπνπ ζα θαηαγξάθεη ηελ αθξηβή ζέζε ηνπ θάδνπ (δηεχζπλζε) θαηά ηελ ζηηγκή ηεο απνθνκηδήο δχγηζεο θαη έηζη λα αλαγλσξίδεηαη ε ζέζε ηνπ θάδνπ, πνπ αδεηάδεη θάζε θνξά θαη θπζηθά λα απεκπιαθεί ε πινπνίεζε ηνπ ΠΟΠ απφ ην πξνβιεκαηηθφ ζχζηεκα Πνκπνχ Γέθηε (θάδνπ Α/Φ). Σν θφζηνο εθαξκνγήο ελφο ζπζηήκαηνο ΠΟΠ κε Εχγηζε δελ είλαη θαζφινπ απαγνξεπηηθφ γηα ηνπο ΟΣΑ θαη βξίζθεηαη κέζα ζηηο δπλαηφηεηεο πινπνίεζεο κε δηθνχο ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο. Παξά ηελ έιιεηςε ζπγθεθξηκέλσλ θαη νξαηψλ θηλήηξσλ απφ ηα λνηθνθπξηά, κεηξήζεθε κία ζαθήο αχμεζε (ηεο ηάμεο ηνπ 16,4%) ηεο εθηξνπήο πιηθψλ πξνο ηνπο κπιε θάδνπο ηεο αλαθχθισζεο ζπζθεπαζηψλ. Απηή ε αχμεζε δελ θάλεθε λα είλαη απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ πηινηηθνχ ΠΟΠ ζηελ πεξηνρή, αιιά ησλ ζπζηεκαηηθψλ δξάζεσλ ελεκέξσζεο ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ. Οη δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο, ελεκέξσζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ δεκνηψλ, ηφζν γηα θάπνην πξφγξακκα ΠΟΠ ελφο δήκνπ, φζν θπξίσο γηα ηελ γεληθφηεξε επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ αλαθχθισζεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα έρνπλ πξνζαξκνζκέλα ζηα ηνπηθά δεδνκέλα ραξαθηεξηζηηθά, ζπζηεκαηηθφηεηα θαη επαλάιεςε ζε εηήζηα βάζε. Σα ζεηηθά ηνπο απνηειέζκαηα δελ πξέπεη λα αλακέλνληαη φηη ζα είλαη άκεζα νξαηά, αιιά ζα δηαπηζηψλνληαη κε πνζνηηθά δεδνκέλα ζε έλα βάζνο ρξφλνπ. Δθηηκάηαη φηη εάλ αληηκεησπηζζνχλ ζηελ Διιάδα ηα δχν βαζηθά πξνβιήκαηα α) ηεο έιιεηςεο λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο γηα ηελ ρξέσζε κε ην βάξνο θαη β) ηεο αλάπηπμεο απηφλνκσλ κεραληζκψλ είζπξαμεο ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ απφ ηνπο δήκνπο, ηφηε είλαη βέβαην φηη ε εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα θαη αιινχ ζα είλαη άκεζα πινπνηήζηκε θαη κε ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο εμαηξεηηθά επηηπρνχο εθαξκνγήο

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ www.ecorec.gr Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε έλα Γήκν ΑΘΖΝΑ ΗΟΤΝΗΟ 2011 Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ: Γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ ΠΟΠ ζε Έλα Γήκν -1- Οδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2. Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2. Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ Ζ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζε έλα ΟΤΑ ζεκαίλεη φηη ηα δεκνηηθά ηέιε ζπλδένληαη κε ηελ πνζφηεηα απνξξηκκάησλ, πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηική εθαπμογή ζςζηημάηων λογιζμικού ζε παπαγωγική διαδικαζία γπαθικών ηεσνών

Ππακηική εθαπμογή ζςζηημάηων λογιζμικού ζε παπαγωγική διαδικαζία γπαθικών ηεσνών Κεθάλαιο 4 Ππακηική εθαπμογή ζςζηημάηων λογιζμικού ζε παπαγωγική διαδικαζία γπαθικών ηεσνών 4.1 Ειζαγωγή Μεηά ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν παξνπζηάδεηαη ε κειέηε πνπ έγηλε πάλσ ζε κία εηαηξία γξαθηθψλ ηερλψλ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: Σηλεπικοινωνιών και Σετνολογίας Πληρουορίας ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES"

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN SMART HOMES ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES" ΠΟΤΓΑΣΖ: ΛΑΜΠΗΡΖ ΣΔΦΑΝΟ ΡΗΕΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Δ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Δ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (MBA) Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Δ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΗΓΗΗ: ΖΟΤΜΠΟΤΛΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάθεζη ορθοεικόνφν LSO ζηο διαδίκησο με ελεύθερο λογιζμικό. Διεπζέξηνο Σνπξλάο Γξ. Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ΔΜΠ ltournas@gmail.com

Γιάθεζη ορθοεικόνφν LSO ζηο διαδίκησο με ελεύθερο λογιζμικό. Διεπζέξηνο Σνπξλάο Γξ. Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ΔΜΠ ltournas@gmail.com Γιάθεζη ορθοεικόνφν LSO ζηο διαδίκησο με ελεύθερο λογιζμικό Διεπζέξηνο Σνπξλάο Γξ. Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ΔΜΠ ltournas@gmail.com Περίληυη Η δηάζεζε ςεθηαθψλ νξζνεηθφλσλ κεγάιεο θιίκαθαο ζην δηαδίθηπν βαζίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ GOOGLE Περιγραφή λειτουργίασ, επιθέςεισ και τρόποι αντιμετώπιςησ

Η ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ GOOGLE Περιγραφή λειτουργίασ, επιθέςεισ και τρόποι αντιμετώπιςησ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ Σμήμα Ψηφιακών υςτημάτων Κατεύθυνςη «Δικτυοκεντρικά υςτήματα» Η ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ GOOGLE Περιγραφή λειτουργίασ, επιθέςεισ και τρόποι αντιμετώπιςησ Λαμπρόπουλος Μιχάλης Επιβλέπων Καθηγητήσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ζπζηάζεσλ βαζηδόκελνπ ζηε κνληεινπνίεζε ηνπ πξνθίι ησλ ρξεζηώλ κε ζηόρν ηελ πξνζσπνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΧΝ ΜΗΣΙΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟ ΣΑΣΙΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΟ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γεληόγλοσ Χριζηίνα Βιβλιοθήκη Οικονομικού Πανεπιζηημίος Αθηνών, Βιβλιοθηκονόμορ MSc, MBA, Παηηζίων 76, 10434 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ»

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. Πηπρηαθή εξγαζία BIG DATA SECURITY

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. Πηπρηαθή εξγαζία BIG DATA SECURITY ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Πηπρηαθή εξγαζία BIG DATA SECURITY Γνιηθίδεο Μάξηνο νπιετκάλεο Μαλψιεο Θεζζαλονίκη 2015 χκβνπινο θαζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

Η νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ζηε δηεπξπκέλε Δπξσπατθή Έλσζε... 52 Τινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο «Καηλνηνκία 2010» (i2i)...

Η νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ζηε δηεπξπκέλε Δπξσπατθή Έλσζε... 52 Τινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο «Καηλνηνκία 2010» (i2i)... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ... 1 ΠΔΡΙΛΗΦΗ... 3 ABSTRACT... 3 ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΣΜΗΔΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΧΝ... 4 ΔΙΑΓΧΓΗ... 5 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο... 7 Γεληθά ζηνηρεηά ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο... 7 1.1 Θεζκηθφ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα