ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ"

Transcript

1 ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΑΜΜΟΛΖΦΗΑ ΣΟΤ ΠΟΣΑΜΟΤ ΠΑΜΗΟΤ ΣΖ ΘΔΖ ΠΑΛΗΑ ΦΑΓΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΜΟΤΕΑΚΗΟΤ ΤΝΟΛΗΚΟ ΜΖΚΟ: 179,94 κ ΚΑΡΓΗΣΑ ΜΑΨΟ 2014

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 2. ΔΗΑΓΧΓΖ Γεσγξαθηθή ζέζε - έθηαζε - δηνηθεηηθή ππαγσγή 3. ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ 4. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 5. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΦΤΗΚΟΤ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΟΓΔΝΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 5.1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΦΤΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Γεληθά Πεξηγξαθή πεξηνρήο Υξήζεηο γεο Θεζκνζεηεκέλεο δώλεο πξνζηαζίαο (Ε.Ο.Δ.) Γεσινγία Έδαθνο Τδξνινγία Κιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηνηρεία πνηόηεηαο αηκόζθαηξαο ερνξύπαλζε πλζήθεο εηδηθήο βιάζηεζεο Πεξηγξαθή νηθνζπζηεκάησλ βιάζηεζεο Παλίδα 5.2 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΝΘΡΧΠΟΓΔΝΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Οηθηζηηθή δνκή Πιεζπζκόο Ο. Σ. Α., ηάζεηο πιεζπζκνύ Απαζρόιεζε Γίθηπα ηερληθήο θαη θνηλσληθήο ππνδνκήο 6. ΔΚΘΔΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΥΑΡΣΖ ΥΡΖΔΧΝ ΓΖ (ε αθηίλα 1 ρικ.) 7. ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ 7.1.Δπηπηώζεηο θαη απνθαηάζηαζε θπζηθνύ ηνπίνπ 7.2 Δπηπηώζεηο ζηα πγξά θαη ζηεξεά απόβιεηα 7.3 Δπηπηώζεηο ζηελ αέξηα ξύπαλζε 7.4 Δπηπηώζεηο ζην έδαθνο θαη ππέδαθνο 7.5 Δπηπηώζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ 7.6 Δπηπηώζεηο από ηνλ ζόξπβν 7.7 Δπηπηώζεηο ζηηο ρξήζεηο γεο 7.8 Δπηπηώζεηο ζηα δίθηπα ππνδνκήο 7.9 Δπηπηώζεηο ζηελ ρισξίδα θαη ζηελ παλίδα 7.10 Δπηπηώζεηο ζηα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά 7.11 Δπηπηώζεηο ζηνπο νηθηζκνύο 7.12 Δπηπηώζεηο ζην αξραηνινγηθό πεξηβάιινλ 7.13 Δπηπηώζεηο ζηελ κνξθνινγία θαη ζηελ αηζζεηηθή ηνπ εδάθνπο 7.14 Δπηπηώζεηο ζηνπο εξγαδνκέλνπο 7.15 Δπηπηώζεηο ζηα ηερληθά έξγα 7.16 Δπηπηώζεηο ζηελ ξνή θαη ζηεξενπαξνρή ηνπ πνηακνύ

3 8. ΜΔΣΡΑ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ 8.1 Μέηξα απνθαηάζηαζεο ηνπίνπ 8.2 Μέηξα αληηκεηώπηζεο αζθάιεηαο ηερληθώλ έξγσλ 8.3 ηεξεά απόβιεηα 8.4 Έδαθνο-ππέδαθνο 8.5 Υισξίδα-παλίδα 8.6 Ζρνξύπαλζε 8.7 Αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ 8.8 Αληηκεηώπηζε ησλ επηπηώζεσλ ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο 8.9 Αληηκεηώπηζε ησλ επηπηώζεσλ ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ 8.10 Aληηκεηώπηζε αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο εξγαδνκέλσλ 9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 Φσηνγξαθίεο ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 Βεβαηώζεηο ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3 α) Σνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα ηνπ ρώξνπ ακκνιεςίαο θαη ηνπ ρώξνπ απόζεζεο πιηθώλ β) Πίλαθαο ρσκαηηζκώλ θαη Καηά Πιάηνο Σνκέο ηνπ ρώξνπ ακκνιεςίαο γ) Υάξηεο

4 ΑΠΟΦΑΖ ΔΓΚΡΗΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΟΡΧΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΜΜΟΛΖΦΗΑ ΣΟΤ ΠΟΣΑΜΟΤ ΠΑΜΗΟΤ ΣΖ ΘΔΖ ΠΑΛΗΑ ΦΑΓΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΜΟΤΕΑΚΗΟΤ» 1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Δπσλπκία έξγνπ: Ζ νλνκαζία ηνπ πξνηεηλόκελνπ έξγνπ είλαη: «Ακκνιεςία ηνπ πνηακνύ Πακίζνπ ζηε ζέζε Παιηά θαγεία Γήκνπ Μνπδαθίνπ» Δίδνο έξγνπ: Πξόθεηηαη γηα έξγν ακκνιεςίαο Σν έξγν αλήθεη ζηελ 5 ε νκάδα - ΔΞΟΡΤΚΣΗΚΔ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ Ακκνιεςίεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ ιαηνκίσλ αδξαλώλ πιηθώλ. Τπνθαηεγνξία Α2 ύκθσλα κε ηελ ππ αξηζκ (ΦΔΚ 21 Β/ ) ππνπξγηθήο απόθαζεο, θαηάηαμε δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 1 παξάγξαθνο 4 ηνπ Ν.4014/ (ΦΔΚ Α 209/2011). Μέγεζνο: Ακκνιεςία ζηνλ Πάκηζν πνηακό ζε κήθνο 179,94 κέηξσλ ηεο νπνίαο νη ζπλνιηθέο πνζόηεηεο πιηθώλ πνπ αλακέλεηαη λα απνιεηθηνύλ από ηελ θνίηε ηνπ πνηακνύ Πάκηζνπ αλέξρνληαη ζε ,32 θ.κ.. θνπηκόηεηα ηνπ έξγνπ: Σν έξγν ραξαθηεξίδεηαη ζεκαληηθό, όζν αθνξά ηε δηαρείξηζε ηεο ζηεξενπαξνρήο ηνπ πνηακνύ Πακίζνπ θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ρώξνπ ακκνιεςίαο κε ηελ απόιεςε πιηθνύ (άκκνο ραιίθη) από ηνλ πνηακό Πάκηζν, γηα ινγαξηαζκό ηνπ Γήκνπ Μνπδαθίνπ, απ επζείαο ή κέζσ ηξίησλ θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ πιηθνύ ζε δηάθνξα ηερληθά έξγα ησλ Γεκνηηθώλ Γηακεξηζκάησλ ηνπ Γήκνπ. Από ηηο δηάθνξεο θαηά θαηξνύο αλνξζόδνμεο ακκνιεςίεο ε ιεθάλε παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο αλσκαιίεο ζην αλάγιπθό ηεο κε πξνθαλείο ζπλέπεηεο ζε ελδερόκελεο δηειεύζεηο κεγάισλ παξνρώλ, αιιά θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ ξόινπ ηεο σο ξπζκηζηηθνύ παξάγνληα ηεο ζηεξενπαξνρήο. O ρώξνο ακκνιεςίαο βξίζθεηαη εθηόο ησλ νξίσλ ησλ νηθηζκώλ ηνπιάρηζηνλ ζε αθηίλα κέηξσλ. Δθπόλεζε ηνπνγξαθηθήο κειέηεο: πληάμαο Μειεηεηήο ΜΠΔ: Ησάλλεο Γ. Μπνπγηνύθαο Γηπισκαηνύρνο Αγξνλόκνο Σνπνγξάθνο Δ.Μ.Π. Υώξα Νάμνπ Σ.Κ Σει Ζ ηνπνγξαθηθή κειέηε εκπεξηέρεη: Πίλαθα ρσκαηηζκώλ Καηά πιάηνο ηνκέο (θιίκαθα πςώλ 1:200, θιίκαθα κεθώλ 1:500) Οξηδνληηνγξαθία θιίκαθα 1:500 Αζαλάζηνο Θ. Γθνύξιαο Γαζνιόγνο - Πεξηβαιινληνιόγνο, Σει:

5 2. ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ παξνύζα ζπληάζζεηαη ζύκθσλα κε ηελ ππ αξηζκ (ΦΔΚ 21 Β/ ) ππνπξγηθήο απόθαζεο, θαηάηαμε δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 1 παξάγξαθνο 4 ηνπ Ν.4014/ (ΦΔΚ Α 209/2011). Ζ κειέηε απηή ζπληάζζεηαη θαηόπηλ αλαζέζεσο ηνπ Γήκνπ Μνπδαθίνπ. θαη αθνξά ηελ ακκνιεςία γηα 179,94 κ θαηά κήθνο ηνπ πνηακνύ Πάκηζνπ ζηε ζέζε Παιηά θαγεία Γήκνπ Μνπδαθίνπ. Γεωγραθηθή ζέζε ηοσ έργοσ έθηαζε δηοηθεηηθή σπαγωγή. Ζ ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε εληνπίδεηαη, εληόο ηεο θνίηεο ηνπ πνηακνύ Πακίζνπ, βξίζθεηαη αλαηνιηθά - βνξεηναλαηνιηθά ηνπ Γ.Γ. Μνπδαθίνπ, βόξεηα ηνπ Γήκνπ Μνπδαθίνπ ζε απόζηαζε 1 ΚΜ από ην Μνπδάθη, ζηελ βόξεηα πιεπξά ηνπ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Καξδίηζαο, θαη ραξαθηεξίδεηαη ζαλ πεδηλή πεξηνρή. Λακβάλεη ρώξα ζην Γ. Γ. Μνπδαθίνπ ηνπ Γήκνπ Μνπδαθίνπ. Οη εξγαζίεο πνπ αθνξνύλ ηελ παξέκβαζε ζα γίλνπλ ζε κήθνο 179,94 κ. Ζ ζέζε ηνπ έξγνπ θαίλεηαη ζηνλ επηζπλαπηόκελν ράξηε Γ.Τ.. 1: Ζ επξύηεξε πεξηνρή ππάγεηαη: Γηνηθεηηθά: ζην Γήκν Μνπδαθίνπ, ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Καξδίηζαο θαη ζηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο Γηθαζηηθά: ζην Δηξελνδηθείν θαη ην Πξσηνδηθείν Καξδίηζαο θαη ζην Δθεηείν Λάξηζαο. Οηθνλνκηθά: ζηε Γ.Ο.Τ. Καξδίηζαο Γαζηθά: ζην Γαζαξρείν Μνπδαθίνπ, ζηελ Γ/λζε Γαζώλ Καξδίηζαο θαη ζηελ Δπηζεώξεζε Γαζώλ Κεληξηθήο Διιάδαο. 3. ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ Γεληθά νη ακκνιεςίεο είλαη έξγα πνπ γίλνληαη κέζα ζηηο θνίηεο ησλ πνηακώλ θαη αλάινγα κε ηε κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμαγσγή κπνξεί λα ππάξμνπλ ηεξάζηηεο θαηαζηξνθέο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ ηνπ πνηακνύ ή θαη κεγάιεο αιινηώζεηο ζηελ ξνή ηνπ. Μηα ηέηνηα δξάζε θαη κόλν ζην άθνπζκά ηεο πξνβιεκαηίδεη, ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ ηα πξνεγνύκελα ρξόληα πνιύ κειάλη έρεη ρπζεί γηα ηηο παξάλνκεο ακκνραιηθνιεςίεο ζην πνηάκη από εξγνιάβνπο. Γπζηπρώο ζε πνιινύο πνηακνύο ηεο ρώξαο καο ππάξρνπλ πνιιά αλεμέιεγθηα ακκνξπρεία πνπ ιεηηνπξγνύλ ρσξίο άδεηα πνπ θαηά θαηξνύο νη θαηά ζέζεηο ππεξπςσκέλνη ζσξνί ηνπ πιηθνύ απόζεζεο παξαιακβάλνληαη άλαξρα από δηαθόξνπο κηθξνεξγνιάβνπο.. Ο ρώξνο γύξσ από ηηο πνιιέο παξάλνκεο ακκνιεςίεο ζπκίδεη ζειεληαθό ηνπίν, θαζώο έρνπλ θνπεί όια ηα δέληξα θη έρεη αιινησζεί εληειώο ην παξαπνηάκην νηθνζύζηεκα. Απνηέιεζκα απηώλ είλαη λα επέξρνληαη πνηθίιεο απαγνξεύζεηο νη νπνίεο ζηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ δελ ηεξνύληαη. Δίλαη γεγνλόο εμάιινπ αιιά θαη βέβαην όηη νη απαγνξεύζεηο παξαθάκπηνληαη εθ όζνλ δελ έρνπλ ηεζεί λόκηκεο δηαδηθαζίεο πνπ ηεξνύληαη από όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο. Πξέπεη λα αλαθέξνπκε όηη ε απόιεςε αδξαλώλ πιηθώλ από ηηο θνίηεο πνηακώλ θαη ξεκάησλ, δελ ζεσξείηαη απνξξηπηέα κέζνδνο, αξθεί λα ζπληειείηαη κε κέηξν, κέζνδν θαη επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε πνπ πηζηεύνπκε όηη απνδίδεηαη κε ηελ παξνύζα πεξηβαιινληηθή κειέηε. Πξώηηζηνο ζηόρνο είλαη ε δηαηήξεζε ηεο νκαιήο ξνήο ηνπ πνηακνύ ώζηε λα κελ ππάξρνπλ θίλδπλνη πιεκκύξσλ, θαη ε δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο (λεζίδεο θαη παξαπνηάκηα βιάζηεζε). Με ηελ απόθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθώλ όξσλ γηα ηελ ακκνιεςία, θαζώο θαη κε ηνλ έιεγρν γηα ηελ ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ όξσλ, έρεη γίλεη κία ζεκαληηθή πξνζπάζεηα ώζηε ε ακκνιεςία λα έρεη ηηο ιηγόηεξεο θαηά ην δπλαηόλ επηπηώζεηο ζην θπζηθό νηθνζύζηεκα ηνπ πνηακνύ Πακίζνπ.

6 Σν ζπγθεθξηκέλν έξγν αθνξά ηελ ακκνραιηθνιεςία κήθνπο 179,94 κέηξσλ ζηε ζέζε Παιηά θαγεία Γήκνπ Μνπδαθίνπ. Σν έξγν απηό ηεο απόιεςεο ησλ θεξηώλ πιηθώλ θξίλεηαη ζεκαληηθό θαη απνζθνπεί άκεζα ζηε δηαηήξεζε ηνπ ηζνδπγίνπ ηεο ζηεξενπαξνρήο ζηε ζπγθεθξηκέλε ιεθάλε κε ηαπηόρξνλε απόιεςε αδξαλώλ πιηθώλ (άκκνπ ράιηθεο) γηα ηελ θαηαζθεπή Γεκνηηθώλ έξγσλ ηνπ Γήκνπ Μνπδαθίνπ. Γηα ηελ ακκνραιηθνιεςία εμεηάζζεθαλ δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ πνηακνύ. Δπηιέρζεθε ε ζπγθεθξηκέλε ζέζε, δηόηη, ζηε ζέζε απηή δηαπηζηώζακε ηα εμήο: Απόζηαζε πεξηζζόηεξε από κέηξα από πόιεηο, θσκνπόιεηο, ρσξηά ή ζπλνηθηζκνύο Απόζηαζε πεξηζζόηεξε από 100 κέηξα από ζέζεηο ζηηο νπνίεο πθίζηαληαη ηερληθά έξγα Απόζηαζε πεξηζζόηεξε από 300 κέηξα από ηνλ άμνλα αγσγώλ πδξεύζεσο Ζ ειάρηζηε γεηηλίαζε κε αξραηνινγηθό ρώξν ζην αλαηνιηθό όξην ηεο έθηαζεο δελ εγθπκνλεί θίλδπλν γηα ηνλ ρώξν, δηόηη ππάξρεη 50κ πεξίπνπ απόζηαζε από απηόλ, θαηόπηλ παξαηήξεζεο ζην έγγξαθν ηεο ΛΓ Δθνξείαο πξντζηνξηθώλ & θιαζηθώλ αξραηνηήησλ, κε ην νπνίν έγγξαθν επηηξέπεηαη ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηελ ηαπηόρξνλε παξαθνινύζεζε εθπξνζώπνπ ηεο Τπεξεζίαο. Σν έγγξαθν επηζπλάπηεηαη ζην ηέινο ηεο παξνύζεο. Γελ δεκηνπξγεί θηλδύλνπο θαηαζηξνθήο ή δεκηώλ παξαθείκελσλ θηεκάησλ Μεγάιε απόζεζε ακκνράιηθσλ Πεπιαηπζκέλε δηακόξθσζε ηεο θνίηεο Σε ρνξήγεζε αδείαο ακκνιεςίαο από ηελ θνίηε ηνπ πνηακνύ δεηά ν Γήκνο Μνπδαθίνπ, ν νπνίνο θαηαζθεπάδεη ηα Γεκνηηθά έξγα, κε ην αηηηνινγηθό όηη ηα ππάξρνληα ιαηνκεία αδξαλώλ πιηθώλ αδπλαηνύλ λα παξέρνπλ ηα απαηηνύκελα πιηθά. Σα αδξαλή πιηθά από απνζέζεηο ρεηκάξξσλ, απνηεινύλ βαζηθό πιηθό ζε όια ηα Σερληθά έξγα. Ζ άκκνο θαη ην ραιίθη είλαη κία από ηηο θεξηέο ύιεο πνπ κεηαθέξνπλ ηα πνηάκηα. Παξαζύξνληαη από ηελ νξκή ηνπ λεξνύ ζηηο πεξηνρέο όπνπ ην πνηάκη έρεη κεγαιύηεξε νξκεηηθόηεηα θαη απνηίζεληαη ζηηο πεδηλέο πεξηνρέο όπνπ νη θιίζεηο είλαη επηόηεξεο θαη ε ξνή ηνπ πνηακνύ κεηώλεηαη. Σα αδξαλή πιηθά είλαη επίζεο πνιύηηκνη θπζηθνί πόξνη πνπ έρνπλ πνιιέο εθαξκνγέο θαη ρξεζηκνπνηνύληαη θπξίσο ζηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο θαη ζηα έξγα νδνπνηίαο. Όπσο θάζε θπζηθό πξντόλ έηζη θαη ε άκκνο έρεη δηάθνξεο πνηόηεηεο. Ζ άκκνο ζεσξείηαη όηη είλαη άξηζηεο πνηόηεηαο αλ είλαη ιεπηόθνθθε θαη πνιύ θαζαξή. Ζ επάξθεηά ηνπο θαζνξίδεη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ην θόζηνο θαηαζθεπήο (π.ρ. δξόκνη θ.η.ι.). Παξάιιεια ν όγθνο ησλ απαηηνύκελσλ πιηθώλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ζύγρξνλσλ έξγσλ αλάπηπμεο είλαη ζεκαληηθόο θαη ε αλεμέιεγθηε απόιεςε δεκηνπξγεί πνιιέο θνξέο πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαζώο θαη έληαζε ησλ απνηειεζκάησλ αθξαίσλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ (αηζζεηηθή ξύπαλζε, πιεκκπξηθά θαηλόκελα, ππνζθαθέο ηερληθώλ έξγσλ θηι). Από όζα πξναλαθέξζεθαλ θαζίζηαηαη θαλεξή ε αλαγθαηόηεηα απόθαζεο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθώλ όξσλ όπνπ πεξηιακβάλεη ηελ ρσξνζέηεζε ακκνραιηθνιεςίαο, θαη ηελ πνζνηηθή εθηίκεζε ησλ αδξαλώλ πιηθώλ πνπ ζα απνιεηθηνύλ από ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρώξν. Με ηε κειέηε πηζηεύνπκε όηη δίλνληαη δηαβεβαηώζεηο όηη δε ζα ππάξμνπλ επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη ζην πνηάκη από ηελ ακκνραιηθνιεςία. Ωζηόζν, κηα ηέηνηα δξάζε θαη κόλν ζην άθνπζκά ηεο πξνβιεκαηίδεη, ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ ηα πξνεγνύκελα ρξόληα πνιύ κειάλη έρεη ρπζεί γηα ηηο παξάλνκεο ακκνραιηθνιεςίεο ζην πνηάκη από εξγνιάβνπο. Σέινο, ζεκεηώλεηαη όηη ην πξνηεηλόκελν έξγν δελ είλαη κεγάιν ζε όγθν θαη νη δηαζηάζεηο απηνύ πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο ζπλζήθεο αζθάιεηαο γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή θπθινθνξία ησλ δηάθνξσλ ηξνρνθόξσλ.

7 4. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ζ θνίηε ηνπ πνηακνύ, από όπνπ ζα γίλεη ε απόιεςε ηεο ακκνθξνθάιεο, έρεη έθηαζε ,01 η.κ. θαη ζα γίλεη ζε βάζνο πνπ δε ζα μεπεξλά ηα 2 κέηξα από ηε κέζε ζηάζκεο ηεο θνίηεο ζην ςειόηεξν ζεκείν, ώζηε ζπγρξόλσο λα δεκηνπξγεζνύλ πξνζηαηεπηηθά αλαρώκαηα θαη από ηηο δύν πιεπξέο, παξάιιεια πξνο ηηο όρζεο ηνπ πνηακνύ θαη ζα δεκηνπξγείηαη νκαιή επηθάλεηα ππζκέλα ώζηε λα κελ αθήλνληαη λεζίδεο εληόο απηώλ, νη νπνίεο ζα πξνζηαηεύζνπλ ηελ πεξηνρή από ηπρόλ πιεκκύξεο. Σνλίδεηαη, επίζεο, όηη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ακκνιεςίαο δε ζα νδεγήζεη ζε επζπγξάκκηζε ηεο θνίηεο κε ηαπηόρξνλε αύμεζε ηεο ηαρύηεηαο ξνήο ηνπ λεξνύ, θαζώο ζα απνιεηθηνύλ νη θαηά ζέζεηο ππεξπςσκέλνη ζσξνί ηνπ πιηθνύ απόζεζεο, πνπ θαηά θαηξνύο παξαιακβάλνληαη άλαξρα από δηαθόξνπο κηθξνεξγνιάβνπο. Ζ απόιεςε ησλ πιηθώλ ζα γίλεη κέζα από ηελ θνίηε θαη ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) κέηξα από ηηο όρζεο ηνπ πνηακνύ. Ο ρώξνο ζηνλ νπνίν ζα γίλνπλ νη εξγαζίεο ακκνιεςίαο δελ αλήθεη ζε πξνζηαηεπόκελε πεξηνρή θαη νη επηπηώζεηο πνπ ζα πξνθιεζνύλ ραξαθηεξίδνληαη αληηκεησπίζηκεο. ύκθσλα κε ηηο επηπηώζεηο, εθηηκάηαη όηη ζα ππάξμνπλ αιινηώζεηο, νη νπνίεο ζα επαλέιζνπλ εληόο 2-3 εηώλ. Μεηά ην ηέινο ηεο ακκνιεςίαο ζα γίλεηαη εμνκάιπλζε ησλ δαλεηνζαιάκσλ, ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ε θαλνληθή απνξξνή ησλ όκβξησλ πδάησλ, λα κε δεκηνπξγνύληαη θνηιώκαηα θαη εζηίεο κόιπλζεο από ιηκλάδνληα λεξά, θαη λα κε δεκηνπξγείηαη θίλδπλνο εθηξνπήο ηεο θνίηεο ηνπ πνηακνύ. Δπίζεο απαγνξεύεηαη λα γίλεηαη ε δηαινγή ησλ πιηθώλ εληόο ηεο θνίηεο ηνπ πνηακνύ. Σέινο, ηνλίδεηαη όηη ην έδαθνο ηεο θνίηεο ζα ππνζηεί κηθξέο αιιαγέο ζηελ ηνπνγξαθία θαη ην αλάγιπθν, αιιά δε ζα πξνθιεζνύλ αζηαζείο θαηαζηάζεηο, δηαζπάζεηο, κεηαηνπίζεηο ή θαηαζηξνθή. Ζ εθηίκεζε ηεο ζηεξενπαξνρήο έγηλε από ηελ εμίζσζε G = 15 * γ * e 3Ρ όπνπ ιακβάλεη ππόςε ηα θιηκαηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε γεσινγία ηεο πεξηνρήο. Όπνπ G είλαη ε κέζε εηήζηα ζηεξενπαξνρή ζε αηώξεζε ζε ηόλνπο αλά ηεηξαγσληθό ρηιηόκεηξν, Ρ είλαη ην κέζν εηήζην ύςνο βξνρήο ζε κέηξα θαη ηέινο γ είλαη έλαο γεσινγηθόο ζπληειεζηήο, όπσο νξίδεηαη από ηε ζρέζε γ = θ1ξ1 + θ2ξ2 + θ3ξ3 κε θ1, θ2, θ3 ζπληειεζηέο δηαβξσζηκόηεηαο θαη ηα ξ1, ξ2, ξ3 ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ησλ επδηάβξσησλ, κεξηθώο επδηάβξσησλ θαη δπζδηάβξσησλ πεηξσκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηε ιεθάλε απνξξνή. ηελ πεξηνρή ηεο κειέηεο ην Ρ ηζνύηαη κε 1,1275 κέηξα αλά έηνο θαη ε έθηαζε ηεο ιεθάλεο απνξξνήο θαηαιακβάλεηαη από θιύζρε 64,02 %, δηάθνξα είδε αζβεζηόιηζνπ 28,51 % θαη ην ππόινηπν 7,47 % από αιινύβηα θαη θνίηεο πνηακώλ. Ο αζβεζηόιηζνο αλήθεη ζηα πεηξώκαηα κε ρακειή δηαβξσζηκόηεηα κε ζπληειεζηή θ1=0,1 θαη νη ππόινηπνη γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί αλήθνπλ ζηα πεηξώκαηα κε πςειή δηαβξσζηκόηεηα κε ζπληειεζηή θ3=1. Έηζη γηα ηνλ ζπληειεζηή γ πξνθύπηεη γ = 1* 0, ,1 * 0,285 δειαδή γ = 0,74 Οπόηε ε εμίζσζε γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ζηεξενπαξνρήο δηακνξθώλεηαη σο εμήο: G = 15 * 0,74 * 2,71 3,3828 = 323,565 t / km 2 Πνιιαπιαζηάδνληαο ην απνηέιεζκα κε ηελ έθηαζε ηεο ιεθάλεο απνξξνήο (146,85 km 2 ) πξνθύπηεη ε ζπλνιηθή ζηεξενπαξνρή ζε αηώξεζε αλά έηνο είλαη ηόλνη. ηε κειέηε ησλ Gourdoumpas et al (2010), αλαθέξεηαη όηη ην πιηθό ζε αηώξεζε αληηπξνζσπεύεη ηα 2/3 ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ηνπ ηδήκαηνο πνπ εθθξάδεη ηε ζηεξενπαξνρή ελόο πδξνγξαθηθνύ δηθηύνπ. Σν ππόινηπν 1/3 αθνξά ην θνξηίν θνίηεο θαη ην πιηθό πνπ κεηαθέξεηαη ζε δηάιπζε. Μάιηζηα ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη γηα ηα νξεηλά πνηάκηα ην θνξηίν ππζκέλα κπνξεί λα μεπεξάζεη ην 30 %.

8 Οπόηε ζηε ιεθάλε απνξξνήο ηεο πεξηνρήο κειέηεο πξνζζέηνληαο έλα 30 % ε ζπλνιηθή ζηεξενπαξνρή αλά έηνο ζα είλαη ηόλνη. Τπάξρεη ηερληθό έξγν (πιαθνζθεπήο νρεηόο κε πηεξπγηόηπρνπο) ζηα αλάληε ηνπ ρώξνπ ακκνιεςίαο θαη ζε απόζηαζε 130 κέηξα πεξίπνπ πξηλ από ηελ αξρή ηεο ακκνιεςίαο. Δπίζεο 30 κέηξα πξηλ ην πέξαο ηεο ακκνιεςίαο ππάξρεη ηερληθό έξγν (ζσιελσηόο νρεηόο) θαη εθαηέξσζελ ηεο θνίηεο ζαξδαλέη. Ζ ύπαξμε ησλ ηερληθώλ απηώλ έξγσλ δελ επεξεάδνπλ ηελ αλόξπμε ησλ πιηθώλ ακκνιεςίαο δηόηη ν πιαθνζθεπήο νρεηόο κε πηεξπγηόηπρνπο βξίζθεηαη εθηόο ρώξνπ ακκνιεςίαο θαη ην όξην ηεο πεξηνρήο ηεο ακκνιεςίαο απέρεη ηνπιάρηζηνλ δέθα κέηξα από ηα παξάιιεια έξγα ηεο θνίηεο (ζαξδαλέη) θαη από ηνλ ζσιελσηό νρεηό. Δπηζπλάπηνληαη νη θσηνγξαθίεο απηώλ ησλ ηερληθώλ. Σα κεραλήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην ρώξν ηεο ακκνιεςίαο είλαη. Φνξησηήο Φνξηεγά. Ζ απόιεςε ησλ πιηθώλ ζα γίλεηαη κε κεραληθά κέζα κε απιή θόξησζε ρσξίο ηδηαίηεξεο εξγαζίεο. Ζ απόιεςε ησλ θεξηώλ ζα γίλεηαη κε θνξησηέο, ιόγσ ηνπ κηθξνύ βάζνπο, νη νπνίνη ζα θηλνύληαη ζηελ θνίηε. Ζ θνξά ησλ δηεξγαζηώλ εμόξπμεο ζα γίλεηαη από ηελ θνίηε πξνο ηελ παξόρζηα δώλε θαη από ηα θαηάληε πξνο ηα αλάληε, γηα ηελ απνθπγή πιεκκπξώλ. Ζ κεηαθνξά ζα γίλεηαη κε θνξηεγά νρήκαηα πξνο ην ρώξν δηαινγήο. Οη θαξόηζεο ησλ θνξηεγώλ πνπ κεηαθέξνπλ ρύδελ πιηθά, λα είλαη ζθεπαζκέλεο κε εηδηθό θάιιπκα. Ο ρξόλνο αλόξπμεο κπνξεί λα νξηζζεί ζηνπο 6 κήλεο (Μάηνο Οθηώβξηνο) Θα πξέπεη λα απνθεύγεηαη ε εθηέιεζε ρσκαηνπξγηθώλ εξγαζηώλ, γηα ηελ απνθπγή εθπιύζεσλ, θαηά ηελ πεξίνδν ηζρπξώλ βξνρνπηώζεσλ. Ζ ηδαληθόηεξε πεξίνδνο απόιεςεο ησλ θεξηώλ πιηθώλ είλαη ε μεξνζεξκηθή πεξίνδνο θαηά ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο. Ζ είζνδνο ζηνλ ρώξν απόιεςεο είλαη δπλαηή από ππάξρνλ ρσκαηόδξνκν θαη δελ απαηηείηαη δηάλνημε λέσλ δξόκσλ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ρώξνπ. πγθεθξηκέλα από ηνλ επαξρηαθό δξόκν Μνπδαθίνπ Γειάλζεο ππάξρεη αξηζηεξά ρσκαηόδξνκνο (αγξνηηθόο δξόκνο) πνπ έρεη θαηάιεμε αθξηβώο ζην ρώξν ηεο ακκνιεςίαο πνπ πξνηείλνπκε. Σα κεραλήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην ρώξν δηαινγήο είλαη. Φνξηεγά, Φνξησηήο ίηα 1, Φνξησηήο ίηα 2. Μεηά ηε δηαδηθαζία απόιεςεο ηα θεξηά πιηθά ζα κεηαθέξνληαη κε θνξηεγά νρήκαηα πξνο ην ρώξν δηαινγήο. Δθεί ζα γίλεηαη ν δηαρσξηζκόο ησλ πιηθώλ ζε ραιίθη 4 12 εθαηνζηά, ζε ρνλδξόθνθθε άκκν 1 4 εθαηνζηά θαη ζε ιεπηόθνθθε άκκν < 1 εθαηνζηνύ. ην ρώξν δηαινγήο ζα έρνπκε δύν ζίηεο δηαρσξηζκνύ. ηελ πξώηε ζίηα κε άλνηγκα νπήο 4 εθαηνζηώλ, ζα νδεγνύληαη ηα πιηθά κέζσ θνξησηή όπνπ ζα γίλεηαη ν πξώηνο δηαρσξηζκόο (ηνπ ραιηθηνύ κε ην ππόινηπν πιηθό). ηε ζπλέρεηα ην ππόινηπν πιηθό ζε δεύηεξε θάζε νδεγείηαη κέζσ θνξησηή ζηε δεύηεξε ζίηα δηαινγήο νπήο 1 εθαηνζηνύ θαη ππόθεηηαη ζε δηαρσξηζκό κεηαμύ ρνλδξόθνθθεο θαη κεζόθνθθεο άκκνπ. Έηζη ππάξρνπλ ηξεηο θαηεγνξίεο πιηθώλ, ραιίθη, ρνλδξόθνθθε άκκνο θαη ιεπηόθνθθε άκκνο γηα ηα έξγα ηνπ Γήκνπ Μνπδαθίνπ θαη ε απόιεςε απηώλ ησλ πιηθώλ ζα γίλεηαη κε θνξησηή θαη θνξηεγά. Ο ρξόλνο δηαινγήο θαη δηάζεζεο ησλ θεξηώλ πιηθώλ νξίδεηαη ζε 8 κήλεο. Παξνπζηάδεηαη κηα ηππηθή ζύλδεζε ησλ κεραλεκάησλ ηόζν ζην ρώξν ακκνιεςίαο όζν θαη ζην ρώξν δηαινγήο. Πηζηεύνπκε όηη δελ ρξεηάδεηαη πεξίθξαμε δηόηη, ε έθηαζε ηνπ ρώξνπ δηαινγήο είλαη ηθαλνπνηεηηθή, ν όγθνο ησλ θεξηώλ πιηθώλ είλαη ζρεηηθά κηθξόο, νη εξγαζίεο θόξησζε κεηαθνξά εθθόξησζε δηαινγή δηάζεζε ζα γίλνληαη ζε παξάιιειν ρξόλν ε κηθξή απόζηαζε ηνπ ρώξνπ ακκνιεςίαο κε ην ρώξν δηαινγήο όια απηά ζπλεγνξνύλ ηηο κηθξέο πνζόηεηεο πιηθώλ πνπ ζα ππάξρνπλ ζην ρώξν δηαινγήο. Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ ν ρώξνο δελ ζα έρεη ππνζηεί θακηά κεηαβνιή.

9 Ο ρώξνο δηαινγήο είλαη εθηόο νηθηζκνύ, έρεη έθηαζε 1.342,80 Μ 2, είλαη εγθαηαιεθζήζα θνίηε ηνπ πνηακνύ Πακίζνπ θαη αλήθεη ηδηνθηεζηαθά ζην Διιεληθό Γεκόζην, πίζσ από ην Γεκνηηθό κεραλνζηάζην ηνπ Γήκνπ Μνπδαθίνπ θαη ε πξόζβαζε είλαη εύθνιε, γξήγνξε θαη εθηθηή από ηνλ παξάιιειν παξαπνηάκην δξόκν. Δπηζπλάπηεηαη ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα θιίκαθαο 1:200 ηνπ ρώξνπ δηαινγήο θαζώο θαη βεβαίσζε γηα παξαρώξεζε αδείαο εθκεηάιιεπζεο ηνπ ρώξνπ απηνύ. πκπεξαζκαηηθά θαηαιήγνπκε όηη ε εθπόλεζε ηεο παξνύζαο κειέηε, ζηελ πεξηνρή ηνπ Πάκηζνπ πνηακνύ ζα νξηνζεηεί ηηο ζέζεηο από όπνπ ζα κπνξεί λα γίλεη ε ακκνιεςία, ζα εθηηκά ηηο πνζόηεηεο πξνο απόιεςε, ηελ κέζνδν επέκβαζεο ζην πνηάκη θαζώο θαη ηα κέηξα απνθαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο κεηά ην ηέινο ηεο ακκνιεςίαο. Σα πνζνηηθά δεδνκέλα πξνηεηλόκελεο παξέκβαζεο είλαη: Mήθνο επέκβαζεο: 179,94κ Πιάηνο δηαηνκήο 62-85κ. Σν κέζν πιάηνο ηεο επέκβαζεο νξίζηεθε ζηα 70κ έηζη ώζηε λα κελ ππεξβαίλεη ηα ππάξρνληα θπζηθά όξηα ηεο θνίηεο. Κιίζεηο παξόρζησλ πξαλώλ: 1:1 Kαηά κήθνο θιίζε (λέαο θνίηεο): 1,2% Δπηθάλεηα: ,01 η.κ. Μέζν βάζνο εθβάζπλζεο θνίηεο: 1,00κ Απνιεπηέεο πνζόηεηεο: ,32θ.κ.

10 5. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΦΤΗΚΟΤ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΟΓΔΝΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 5.1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΦΤΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ - Γεληθά Ζ πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη από ηελ πεδηλή παξόρζηα δαζηθή έθηαζε πνπ απνηειεί ην θπζηθό πεξηβάιινλ, από αγξνηηθέο εθηάζεηο θαη από ηηο θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο πνπ ζπλζέηνπλ ην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ. Ο πιένλ ζεκαληηθόο πνηακόο ηεο πεξηνρήο είλαη ν (ρείκαξξνο) Πάκηζνο ν νπνίνο πεγάδεη από ην όξνο Σύκπαλν θαη θαηαιήγεη ζηνλ Πελεηό. - Περηγραθή ηες περηοτής Ζ γύξσ πεξηνρή ηεο πξνηεηλόκελεο ακκνιεςίαο, είλαη πεδηλή παξόρζηα δαζηθή έθηαζε. πγθεθξηκέλα, βξίζθεηαη 25 Km βνξεηνδπηηθά ηεο Καξδίηζαο, ζε πςόκεηξν πεξίπνπ 166 κέηξσλ. Ζ ρισξίδα ηεο πεξηνρήο απνηειείηαη από πιαηάληα, ιεύθεο, ηηηέο θαη αθαθίεο. ρεηηθά πινύζηα είλαη θαη ε παλίδα ζηελ πεξηνρή, ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε από ηα πηελά νξηύθηα, κπεθάηζεο, ηξπγόληα, ζπνπξγίηηα, θνηζύθηα, γεξάθηα, θάξγηεο, θίζζεο, θνπθνπβάγηεο από ηα ζειαζηηθά λπθίηζεο, θνπλάβηα, αιεπνύδεο, ζθίνπξνη, ζθαληδόρνηξνη, θηι. θαζώο θαη δηάθνξα είδε πνληηθηώλ, ζαύξαο θαη θηδηώλ. Δπίζεο ζπλαληάηαη ε κπξηάλα ζηα πνηάκηα ηεο πεξηνρήο. H ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή πνπ πξνηείλεηαη ε απόιεςε πιηθώλ δελ ππάγεηαη ζε πξνζηαηεπόκελε πεξηνρή. ηελ επξύηεξε πεξηνρή έρνπλ εθπνλεζεί αξθεηά έξγα θαη κειέηεο, νη νπνίεο έρνπλ ζα ζθνπό ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αλάδεημε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο. ηνλ ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο, έρνπλ εθπνλεζεί αξθεηά πξνγξάκκαηα πνπ επηθεληξώλνληαη ζηελ πξνζηαζία ησλ λεξώλ ησλ xεηκκάξσλ, αιιά θαη ησλ ηδηαίηεξσλ δαζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ. - Υρήζεης γής Οη ρξήζεηο γεο έηζη όπσο έρνπλ θαηαγξαθεί από ηε ζηαηηζηηθή ππεξεζία θαηά ηελ απνγξαθή ηνπ 1991 γηα ηα ηνπηθά δηακεξίζκαηα όπνπ ζα εθηειεζηνύλ νη εξγαζίεο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 1. Πίλαθαο 1: Υξήζεηο γεο (ζε Ha ), 1991 Γεκοηηθά δηακερίζκαηα ύλοιο Καιιηεργ. Δθηάζεης Κοηλοηηθοί βοζθόηοποη Ηδηωηηθοί Γάζε Νερά Καηοηθίες βοζθόηοποη Μνπδάθη Πεγή ΔΤΔ ηηο ρξήζεηο γεο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο πεξηιακβάλνληαη: Γάζε, αγξνί, πεδηλέο εθηάζεηο, βνζθόηνπνη θαη θαιιηέξγεηεο, ησλ νπνίσλ νη εθηάζεηο θαίλνληαη αλαιπηηθά ζην ράξηε ηνπ παξαξηήκαηνο. - Γεωιογία Έδαθος ύκθσλα κε ηνλ επηζπλαπηόκελν απόζπαζκα ράξηε γαηώλ 1:50.000, πνπ απνηειεί εξγαζία ηνπ Η.Γ.Δ. θαη πξνθύπηεη ύζηεξα από επεμεξγαζία κε δπλακηθώλ θαηά θύξην ιόγν ζηνηρείσλ όπσο είλαη ην κεηξηθό πέηξσκα, ε θπζηνγξαθία, ην βάζνο εδάθνπο, ε δηάβξσζε, νη θιίζεηο, ε νηθνινγηθή πεξηνρή, νη εθζέζεηο θαη ν βαζκόο αλζξσπνγελνύο επίδξαζεο, ην έδαθνο έρεη σο εμήο:

11 Α Γ9ΔΔ. Γεωκορθοιογία:Αιινύβηα ζε αλνηθηή θνηιάδα Βάζος εδάθοσς: βαζύ Γηάβρωζε: θακία Κιίζεης: ειαθξέο Οηθοιογηθή περηοτή θαη βαζκός αλζρωπογελούς επίδραζες ζηε βιάζηεζε: δώλε θπιινβόισλ δξπώλ, θαιιηεξγεκέλε έθηαζε Δθζέζεης: επίπεδα Τδροιογία Ο πιένλ ζεκαληηθόο πνηακόο ηεο πεξηνρήο είλαη ν (ρείκαξξνο) Πάκηζνο ν νπνίνο πεγάδεη από ην όξνο Σύκπαλν θαη θαηαιήγεη ζηνλ Πελεηό. Από ηέινο Μαΐνπ έσο αξρέο Οθησβξίνπ ν Πάκηζνο είλαη μεξόο. Παιαηόηεξα είραλ εληνπηζηεί πεγέο ξύπαλζεο ηνπ πνηακνύ από απόβιεηα κνλάδσλ ζηηο πεξηνρέο Μνπδαθίνπ θαη Λαδαξίλαο θαζώο θαη ιόγσ γεσξγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ (θπηνθάξκαθα, ιηπάζκαηα). Δπίζεο πξνο ηνλ Πάκηζν θαηεπζύλνληαη δηάθνξα Ρέκαηα όπσο π.ρ. ην Μέγα Ρέκα Πεπθόθπηνπ, ην Ρέκα ηαθάθα Γξαθόηξππαο, ην Μέγα Ρέκα Πνξηήο θαη ξέκαηα πξνεξρόκελα από ηελ πεξηνρή Αλζνρσξίνπ (όπσο ν Αλζνρσξίηεο ηκήκα ηνπ νπνίνπ θαηεπζύλεηαη θαη πξνο ηε Λίκλε Πιαζηήξα) θαη Κξπνπεγήο. -Κιηκαηοιογηθές ζσλζήθες ε όηη αθνξά ζηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο, απηέο ζα πεξηγξαθνύλ κε βάζε ηα δεδνκέλα ησλ δπν κεηεσξνινγηθώλ ζηαζκώλ, πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη ε ΓΔΖ, ζηε ζέζε ηνπ <<Φξάγκαηνο>> θαη ζηε ζέζε << Τδξνιεςίαο>> (Σζαξδάθη) αληίζηνηρα θαη απηό γηαηί ζηελ ππόινηπε πεξηνρή ηεο ιίκλεο δελ ππάξρεη άιινο κεηεσξνινγηθόο ζηαζκόο. Οη δπν ζηαζκνί ηεο ΓΔΖ είλαη νη πην θνληηλνί, βξίζθνληαη ζην ίδην πεξίπνπ πςόκεηξν (795 θαη 796 κέηξα αληίζηνηρα) θαη ζεσξνύληαη όηη εθθξάδνπλ κε ζρεηηθή αθξίβεηα θαη ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, πνπ επηθξαηνύλ, ηνπιάρηζηνλ ζηα αλώηεξα ζεκεία ηεο πεξηνρήο κειέηεο. ηηο ρακειόηεξεο ζέζεηο ηνπ δάζνπο νη ζπλζήθεο νπσζδήπνηε δηαθνξνπνηνύληαη, θπξίσο σο πξνο ηνλ παξάγνληα ζεξκνθξαζία, κηαο θαη ε πςνκεηξηθή δηαθνξά κεηαμύ ησλ ζηαζκώλ θαη απηώλ ησλ ζέζεσλ θζάλεη κέρξη θαη 600 κέηξα πεξίπνπ. Οη πίλαθεο θαζώο θαη ην νκβξνζεξκηθό δηάγξακκα πνπ αθνινπζνύλ, απνηππώλεη κε αθξίβεηα ηηο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη βξνρνπηώζεσλ ζηνλ κεηεσξνινγηθό ζηαζκό ηνπ <<Φξάγκαηνο>> γηα ηελ πεξίνδν

12 -ηοητεία ποηόηεηας αηκόζθαηρας - ετορύπαλζε ηελ πεξηνρή κειέηεο, δελ παξαηεξνύληαη πξνβιήκαηα αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο. Δπίζεο ζηελ πεξηνρή δελ αληηκεησπίδεηαη θαλέλα πξόβιεκα ερνξύπαλζεο. Αληίζεηα, ζα κπνξνύζακε λα ηζρπξηζηνύκε όηη νιόθιεξε ε πεξηνρή πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηε ιίκλε Πιαζηήξα απνηειεί ηδαληθό ηόπν γηα εξεκία θαη ραιάξσζε. -σλζήθες εηδηθής βιάζηεζες. ηελ επξύηεξε πεξηνρή κειέηεο, εκθαλίδνληαη θαηά θύξην ιόγν ην νηθνζύζηεκα: ηεο δώλεο παξαπνηακίσλ εηδώλ FLUVILLI GNOSSA -Περηγραθή οηθοζσζηεκάηωλ βιάζηεζες. Σα εηδηθόηεξν ζηνηρεία, πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην νηθνζύζηεκα ηεο πεξηνρήο κειέηεο είλαη ζε θάζε πεξίπησζε ηα αθόινπζα: Σσλ παξαπνηάκησλ εηδώλ FLUVILLI GNOSSA. Δκθαλίδεηαη κε ηε κνξθή ελώζεσλ θαηά κήθνο ησλ θπξηνηέξσλ πδξνθόξσλ πνηακώλ θαη ξεκάησλ κε αληηπξνζσπεπηηθόηεξν είδνο ηνλ πιάηαλν ηνλ αλαηνιηθό (PLATANUS ORIETALIS). Σε δαζηθή ρισξίδα ηεο πεξηνρήο ηνπ κειεηνύκελνπ δάζνπο, απνηεινύλ ηα παξαθάησ είδε: - Πιάηαλνο ν αλαηνιηθόο PLATANUS ORIENTALIS - Ηηηά ε ιεπθή SALIX ALBA -Παλίδα ύκθσλα κε ην «Πξόγξακκα Αλαγλώξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο ηεο Υώξαο - Μειέηε Ν. Καξδίηζαο» (ΤΠΔΥΩΓΔ, 1984) ζην Ννκό δελ ππάξρνπλ επξέσο δηαδεδνκέλα είδε δώσλ. Γεληθά, ε παλίδα ησλ πεδηλώλ δσλώλ ραξαθηεξίδεηαη σο ππνβαζκηζκέλε. Σα πην θνηλά είδε πηελώλ είλαη:ηξπγόληα, ζπνπξγίηηα, θνηζύθηα, γεξάθηα, θάξηεο, θίζζεο, θνπθνπβάγηεο θ.ιπ. Όζνλ αθνξά ζηε ρεξζαία παλίδα ζπλαληώληαη:αιεπνύδεο, λπθίηζεο, θνπλάβηα, ζθίνπξνη, θ.α. θαζώο θαη δηάθνξα είδε πνληηθώλ, ζαύξαο θαη θηδηώλ. Δπίζεο ζπλαληάηαη ε κπξηάλα ζηα ξέκαηα θαη ζηα πνηάκηα ησλ εκηνξεηλώλ θαη νξεηλώλ δσλώλ. Κύξηνη ιόγνη πεξηνξηζκνύ νξηζκέλσλ εηδώλ είλαη ε παξάλνκε ζήξα θαη ε θαηαζηξνθή ησλ θπζηθώλ ηόπσλ δηαβίσζεο θαη αλαπαξαγσγήο ησλ εηδώλ (εγθαηάιεηςε γεσξγίαο ή αληίζηξνθα ρξήζε αγξνρεκηθώλ). Δπίζεο ζπλέηεηλε ζηε κείσζε δηαθόξσλ εηδώλ (ιύθνη, ηζαθάιηα θ.ιπ.) ε επηθήξπμή ηνπο θαηά ην παξειζόλ από ην Γαζαξρείν. Σα είδε απηά επηπιένλ ππνθέξνπλ από έιιεηςε άιισλ εηδώλ πνπ απνηεινύλ ηελ ηξνθή ηνπο. ηε επξύηεξε πεξηνρή ιεηηνπξγνύλ θαη ηα παξαθάησ θαηαθύγηα: α) Καηαθύγην δώσλ πεξηνρήο θνηλόηεηαο Ακπγδαιήο. Πεξηιακβάλεη ηελ πεξηνρή πνπ νξηνζεηείηαη από ηα δάζε Ακπγδαιήο - Διιελόππξγνπ, ην δάζνο Νεπξνβνπλίνπ - Κεξαζηάο θαη πξνο Νόην ηελ νδό Καξδίηζαο - Κεξαζηάο. Καιύπηεη ζπλνιηθή έθηαζε ζηξ. όπνπ θπξηαξρνύλ ηα δαζηθά είδε δξπο, νμηά, θαζηαληά, ειάηε θαζώο θαη είδε πιαηύθπιισλ θαη ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε ύπαξμε αξθεηώλ αγξηόρνηξσλ. Ζ πεξηνρή εκπινπηίδεηαη κε ζεξάκαηα από ην εθηξνθείν ζεξακάησλ Μνπδαθίνπ. β) Καηαθύγην δώσλ πεξηνρήο Μνπδαθίνπ. Πεξηιακβάλεη ηελ πεξηνρή πνπ νξηνζεηείηαη από ηε ζέζε ηελό Μνπδαθίνπ, ην Διιελόθαζηξν, ηνλ Πάκηζν θαη ην ξέκα Κεξαζηάο. Κπξηαξρνύλ ηα δαζηθά είδε δξπο, νμηά, θαζηαληά, ειάηε θαζώο θαη είδε πιαηύθπιισλ θαη ε πεξηνρή εκπινπηίδεηαη κε ζεξάκαηα από ην εθηξνθείν ζεξακάησλ Μνπδαθίνπ. ηα αλσηέξσ θαηαθύγηα δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί έξγα ππνδνκώλ εθηόο βειηηώζεσλ βηνηόπσλ ππό ηελ επίβιεςε ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο.

13 Σέινο, ππάξρεη ην δεκόζην εθηξνθείν ζεξακάησλ Μνπδαθίνπ ηελ επζύλε ηνπ νπνίνπ έρεη ε Γαζηθή Τπεξεζία. Βξίζθεηαη ζε ηδηόθηεηε έθηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο (22,5 ζηξ.) θαη έσο ην παξήγαγε πέξδηθεο θαη θαζηαλνύο (πεξίπνπ θαζηαλνύο εηεζίσο). Μεηά ηηο ρηνλνπηώζεηο ηνπ πξνθιήζεθαλ ζεκαληηθέο δεκηέο ζην εθηξνθείν νη νπνίεο δελ επηζθεπάζηεθαλ ιόγσ ηνπ αλακελόκελνπ θξάγκαηνο ηνπ Μνπδαθίνπ. Έθηνηε έρεη πεξηνξηζηεί ζηελ παξαγσγή πέξδηθαο (πεξίπνπ πέξδηθεο εηεζίσο). ήκεξα απαζρνινύληαη 2 κόληκνη εηδηθεπκέλνη ππάιιεινη θαη 4 επνρηαθνί. 5.2 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΝΘΡΧΠΟΓΔΝΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ - Οηθηζηηθή δοκή Ο Γήκνο Μνπδαθίνπ κε ηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή, ζπζηάζεθε κε ηνλ Ν. 3852/2010 (Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο), έρεη έδξα ην Μνπδάθη, απνηειείηαη από ηξεηο Γεκνηηθέο Δλόηεηεο Μνπδαθίνπ, Πακίζνπ, Ηζώκεο, δύν δεκνηηθά δηακεξίζκαηα (Μαπξνκκάηη, Μνπδάθη) θαη είθνζη πέληε ηνπηθά δηακεξίζκαηα (Άγ. Αθάθηνο, Αγλαληεξό, Ακπγδαιή, Αλζνρώξη, Βαηζνπληά, Γειάλζε, Γξαθόηξππα, Διιελόθαζηξν, Διιελόππξγνο, Καλάιηα, Καππά, Κξαλέα, Κξπνπεγή, Λαδαξίλα, Λνμάδα, Μαγνύια, Μαγνπιίηζα, Ομπά, Παιαηνρώξη, Πεπθόθπην, Πνξηή, Πύξγνο Ηζώκεο, Ρηδνβνύλη, Φαλάξη θαη Υάξκα. - Πιεζσζκός ΟΣΑ, ηάζεης πιεζσζκού Ο πιεζηέζηεξνο ηνπ έξγνπ νηθηζκόο είλαη ην Γ.Γ. Μνπδαθίνπ. O πιεζπζκόο ηνπ δ.δ. Μνπδαθίνπ κε βάζε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 αλέξρνληαλ ζε θαηνίθνπο Ο πξαγκαηηθόο κόληκνο πιεζπζκόο πνπ δειώλεηαη από ην Γήκν μεπεξλά ηνπο Άξα δηαθέξεη ζεκαληηθά από ηνλ αξηζκό ησλ απνγξαθνκέλσλ. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλόο όηη θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν παξνπζηάδεηαη επνρηαθή αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ. Σα ηειεπηαία ρξόληα ε πεξηνρή παξνπζηάδεη αμηόινγεο ηάζεηο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο κε απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ηδίσο ζε άηνκα λεαξήο ειηθίαο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθνύ εηζνδήκαηνο γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο. Ωζηόζν έρεη δνζεί κεγάιε ζεκαζία θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ παξαγσγηθώλ ηνκέσλ ηεο πεξηνρήο (θηελνηξνθία, γεσξγία, δάζε). Μεγάιε επελδπηηθή δξαζηεξηόηεηα παξνπζηάζηεθε θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ηόζν ζε ηνπξηζηηθέο επελδύζεηο, όζν θαη ζε ίδξπζε ή βειηίσζε πθηζηακέλσλ βηνηερληθώλ θαη αγξνηνπξηζηηθώλ κνλάδσλ. ην ηνκέα απηό βνήζεζε πνιύ ε εθαξκνγή ζηελ πεξηνρή ηνπ Δπξσπατθνύ Δπελδπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο LEADER II. Γεληθόηεξα ε πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη ελ δπλάκεη αλαπηπζζόκελε ηνπξηζηηθή πεξηνρή, ζηελ νπνία επηβάιιεηαη λα δηαηεξεζεί ν γεσξγνθηελνηξνθηθόο ηεο ραξαθηήξαο θαζώο θαη ε πξνζηαζία ηνπ ηδηαίηεξνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. - Απαζτόιεζε Σα ηειεπηαία ρξόληα ε πεξηνρή παξνπζηάδεη αμηόινγεο ηάζεηο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο κε απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ηδίσο ζε άηνκα λεαξήο ειηθίαο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθνύ εηζνδήκαηνο γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο. Ωζηόζν έρεη δνζεί κεγάιε ζεκαζία θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ παξαγσγηθώλ ηνκέσλ ηεο πεξηνρήο (θηελνηξνθία, γεσξγία, δάζε). Μεγάιε επελδπηηθή δξαζηεξηόηεηα παξνπζηάζηεθε θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ηόζν ζε ηνπξηζηηθέο επελδύζεηο, όζν θαη ζε ίδξπζε ή βειηίσζε πθηζηακέλσλ βηνηερληθώλ θαη αγξνηνπξηζηηθώλ κνλάδσλ. ην ηνκέα απηό βνήζεζε πνιύ ε εθαξκνγή ζηελ πεξηνρή ηνπ Δπξσπατθνύ Δπελδπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο LEADER II.

14 Γεληθόηεξα ε πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη ελ δπλάκεη αλαπηπζζόκελε ηνπξηζηηθή πεξηνρή, ζηελ νπνία επηβάιιεηαη λα δηαηεξεζεί ν γεσξγνθηελνηξνθηθόο ηεο ραξαθηήξαο θαζώο θαη ε πξνζηαζία ηνπ ηδηαίηεξνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. Αλαθνξηθά κε ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνύ ηα ηειεπηαία ρξόληα ε πεξηνρή ιόγσ ηεο ιίκλεο Πιαζηήξα, ηνπ ρηνλνδξνκηθνύ θέληξνπ Πεξηνπιίνπ θαη ηελ άγξηα νκνξθηά πνπ πξνζθέξεη ε πεξηνρή ηεο Αξγηζέαο ππνδέρεηαη έλα αξθεηά κεγάιν αξηζκό ηνπξηζηώλ θαη επηζθεπηώλ, ν νπνίνο κάιηζηα αθνινπζεί αλνδηθή πνξεία. Σν πδάηηλν ζηνηρείν ζε ζπλδπαζκό κε ην πινύζην, ζε ρισξίδα θαη παλίδα, πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο δεκηνπξγεί έλα ηνπίν κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά δίλνληαο ζηελ πεξηνρή ηε δπλαηόηεηα λα αλαπηπρζεί θαη λα εμειηρζεί ζε έλα αμηόινγν ηνπξηζηηθό πξννξηζκό. ηελ πεξηνρή κειέηεο μεθίλεζαλ πξόζθαηα αμηόινγεο θαη ζρεδηαζκέλεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνύ. Ζ έλλνηα ηεο ηνπξηζηηθήο αμηνπνίεζεο ζπλδπάζηεθε κε ην αίηεκα ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ θαηνίθσλ θαη νδήγεζε ζηε δηαπίζησζε ζηόρσλ γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ. Ζ ηνπξηζηηθή θίλεζε ηεο πεξηνρήο έρεη ην ραξαθηήξα ηνπ εζσηεξηθνύ θαη όρη ηνπ αιινδαπνύ ηνπξηζκνύ. Ζ νξγαλσκέλε μελνδνρεηαθή ππνδνκή ηεο πεξηνρήο απνηειείηαη από μελνδνρεία θαη ηδησηηθνύο μελώλεο θαζώο θαη ελνηθηαδόκελα δσκάηηα. Παξόια απηά πξόβιεκα γηα ηελ πεξηνρή απνηειεί ην γεγνλόο όηη ν θύξηνο όγθνο ησλ επηζθεπηώλ ζπγθεληξώλεηαη ζε νξηζκέλα κόλν δεκνηηθά δηακεξίζκαηα ελώ θάπνηα άιια ππνδέρνληαη έλα κηθξό κόλν κέξνο ησλ επηζθεπηώλ θαη θαηά ζπλέπεηα κεηώλνληαη ηα νηθνλνκηθά ηνπο νθέιε από ηελ άζθεζε ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Ο δεπηεξνγελήο ηνκέαο ζηελ πεξηνρή δελ είλαη αλεπηπγκέλνο, αιιά κπνξνύκε λα πνύκε όηη ππάξρεη ηάζε αλνδηθήο εμέιημεο θπξίσο ιόγσ δηαθόξσλ πξνγξακκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Δηδηθόηεξα όζνλ αθνξά ζηελ νηθνδνκηθή δξαζηεξηόηεηα από ζρεηηθά ζηνηρεία ηεο Πνιενδνκίαο ε αλάπηπμε είλαη πνιιή κηθξή. Ο ηξηηνγελήο ηνκέαο ζην Μνπδάθη πνπ απνηειεί θαη ην θέληξν ηεο πεξηνρήο σο ππεξεζίεο έρεη σο εμήο: Αληαπνθξηηήο ΟΑΔΓ, Γξαθείν Α βαζκηαο Δθπαίδεπζεο, Σαρπδξνκείν θαη Σακηεπηήξην, Αζηπλνκηθό Σκήκα, πκβνιαηνγξαθείν θαη Τπνζεθνθπιαθείν. Δπηπιένλ ιεηηνπξγνύλ ππεξεζίεο πνπ ήδε έρνπλ αλαθεξζεί θαη ζπλδένληαη κε ηνλ πξσηνγελή ηνκέα, ήηνη Γξαθείν Γεσξγηθήο Αλάπηπμεο, Γαζαξρείν, Κηεληαηξείν θαη Γξαθείν ΔΑΚ. Παξάιιεια, ιεηηνπξγνύλ ζπλνιηθά 7 θαξκαθεία, 4 ζρνιέο νδεγώλ, 5 θξνληηζηήξηα μέλσλ γισζζώλ, 4 ππνθαηαζηήκαηα ηξαπεδώλ, 3 πξαθηνξεία Αζθαιίζεσλ θαζώο θαη ξαδηνθσληθόο ζηαζκόο (FM 99). Δπίζεο ζην Μνπδάθη δξαζηεξηνπνηνύληαη επηζηήκνλεο σο ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο: γηαηξνί, δηθεγόξνη, πνιηηηθνί κεραληθνί θαη ινγηζηέο. - Γίθησα ηετληθής θαη θοηλωληθής σποδοκής Οδηθό δίθηπν Σα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο ζπλδένληαη ζπγθνηλσληαθά κε ηελ Καξδίηζα θαη ην Μνπδάθη. Ζ πεξηνρή παξά ηηο αξθεηά ζπρλέο δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο δελ αληηκεησπίδεη ζνβαξά πξνβιήκαηα θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν. Γεληθά, ην νδηθό δίθηπν έρεη πξνβιήκαηα ζε αξθεηά ζεκεία ηνπ, ιόγσ θαθήο αζθαιηόζηξσζεο, ζηελόηεηαο ηνπ νδνζηξώκαηνο, ύπαξμεο πνιιώλ ζηξνθώλ θ.ιπ.. Ζ πεξηνρή αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα θαηαπηώζεσλ θαη θαηνιηζζήζεσλ. εκεηώλεηαη όηη εληόο ησλ νηθηζκώλ νη δξόκνη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο είλαη ζηξσκέλνη κε ηζηκέλην ή κε πιάθεο. Αγξνηηθό - Γαζηθό νδηθό δίθηπν

15 Σν ππάξρνλ νδηθό δαζηθό δίθηπν θξίλεηαη κεξηθώο ηθαλνπνηεηηθό. Σν ζπκπέξαζκα απηό νθείιεηαη ζηε κε ζπλερή ζπληήξεζε θαη βειηίσζε απηνύ, θαζώο θαη ζηε ύπαξμε κεξηθήο αλάγθεο δηάλνημεο λέσλ δαζνδξόκσλ. Οη πθηζηάκελνη δαζηθνί δξόκνη Β θαη Γ θαηεγνξίαο εμππεξεηνύλ ηηο αλάγθεο ζύλδεζεο κεηαμύ ησλ δεκνηηθώλ δηακεξηζκάησλ, ηε κεηαθνξά ησλ δαζηθώλ πξντόλησλ, ηε πξόζβαζε ζηνπο βνζθόηνπνπο, ηε κεηαθνξά πιηθώλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηερληθώλ θαη αλαδαζσηηθώλ εξγαζηώλ, ηελ αληηππξηθή πξνζηαζία ησλ δαζώλ, ηηο πινηνκηθέο εξγαζίεο θαη ηε ζπλνιηθή δηαρείξηζε ηνπ δάζνπο. Σα έξγα δαζηθήο νδνπνηίαο αθνξνύλ λέεο δηαλνίμεηο θαη ζπληεξήζεηο βειηηώζεηο ηνπ ππάξρνληνο νδηθνύ δηθηύνπ κε ηνίρνπο αληηζηήξημεο, θνηηνζηξώζεηο ζε ζέζεηο ηνκήο δξόκνπ ξεκάησλ (ηξιαλδηθή), ζθπξνζηξώζεηο, θαηαζθεπή νρεηώλ, δηαπιαηύλζεηο, θαζαξηζκνί, άξζε θαηαπηώζεσλ, δηαλνίμεηο ηάθξσλ θ.ά. Γηαπηζηώλνπκε όηη δελ ππήξρε νξγαλσκέλνο νδηθόο ζρεδηαζκόο αιιά εμππεξεηνύζε πξόζθαηξεο αλάγθεο ησλ δήκσλ θαηνίθσλ. Οη ζπλζήθεο κεηαθνξάο δαζηθώλ πξντόλησλ από ην δαζηθό νδηθό δίθηπν δελ είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθέο. Ύδξεπζε ηελ πεξηνρή κειέηεο δελ ππάξρνπλ έληνλα πξνβιήκαηα ύδξεπζεο. Όια ηα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα ηεο πξνηεηλόκελεο πεξηνρήο παξέκβαζεο πδξεύνληαη από ηα αληίζηνηρα δίθηπα ύδξεπζεο ηεο πεξηνρήο όπνπ αλήθνπλ. Ζ δηαλνκή ηνπ ύδαηνο γίλεηαη από πδαηνδεμακελέο κεηά από ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ από πεγέο ή ηελ άληιεζε από ηε ιίκλε Πιαζηήξα. Ζ πνηόηεηα ηνπ πόζηκνπ λεξνύ ζεσξείηαη θαιή κε κέηξηα ζπρλόηεηα ρεκηθώλ αλαιύζεσλ ελώ ζηελ πιεηνλόηεηα ησλ δεκνηηθώλ δηακεξηζκάησλ αθνινπζείηαη ηαθηηθή δηαδηθαζία ρισξίσζεο. Ζ πνζόηεηα ηνπ λεξνύ ζεσξείηαη γεληθά ηθαλνπνηεηηθή. ηα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα ηα νπνία έρνπλ έληνλε αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ ην θαινθαίξη θαζώο θαη ζηηο ηνπξηζηηθά πην αλαπηπγκέλεο πεξηνρέο παξνπζηάδεηαη ζεκαληηθό πξόβιεκα έιιεηςεο λεξνύ θαηά ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο. Σν θαηλόκελν απηό εληζρύεηαη ζε πεξηόδνπο παξαηεηακέλεο μεξαζίαο. Οη Γεκνηηθέο αξρέο έρνπλ μεθηλήζεη έλα πξόγξακκα εθζπγρξνληζκνύ ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο θαη από ην 2006 εθζπγρξνλίδεηαη θαη ην δίθηπν ζην Γ.Γ. Μνπδαθίνπ θαη Γ.Γ. Μαπξνκκαηίνπ. Ζ πνηόηεηα ηνπ λεξνύ ζεσξείηαη γεληθά ηθαλνπνηεηηθή. ε πνιιά όκσο δεκνηηθά δηακεξίζκαηα παξνπζηάδεηαη κεγάιν πξόβιεκα θαηά ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο, ιόγσ αύμεζεο ηνπ πιεζπζκνύ θαη κείσζεο ηνπ πδαηηθνύ νξίδνληα. Ζ πνηόηεηα ηνπ πόζηκνπ λεξνύ εθηόο θάπνησλ εμαηξέζεσλ ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθή αλ θαη δελ γίλνληαη ζπρλά ρεκηθέο αλαιύζεηο ελώ ζε όια ηα δεκνηηθά δηακεξηζκάησλ αθνινπζείηαη δηαδηθαζία ρισξίσζεο. Άξδεπζε ηελ πεξηνρή ππάξρνπλ δίθηπα άξδεπζεο. Απνρέηεπζε ηα ηνπηθά θαη δεκνηηθά δηακεξίζκαηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο δελ ππάξρεη απνρεηεπηηθό δίθηπν αθαζάξησλ. Ζ απνρέηεπζε γίλεηαη κε ρξήζε ζεπηηθώλ θαη απνξξνθεηηθώλ βόζξσλ θαηά νηθία. Ζ δηάζεζε ησλ αθαζάξησλ ιπκάησλ ζην ζύλνιν ησλ δεκνηηθώλ δηακεξηζκάησλ ηεο πεξηνρήο γίλεηαη ζε απνξξνθεηηθνύο βόζξνπο. ηα πεξηζζόηεξα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα, ην απνρεηεπηηθό δίθηπν όκβξησλ πδάησλ εμππεξεηείηαη από ηα ππάξρνληα κηθξά θαλάιηα εθαηέξσζελ ησλ θνηλνηηθώλ νδώλ. Δληόο ηνπ 2012 μεθίλεζαλ νη εξγαζίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ απνρεηεπηηθνύ δηθηύνπ θαη ηνπ βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ ζηα Γ.Γ. Μνπδαθίνπ θαη Μαπξνκκαηίνπ από ηνλ αλάδνρν εξγνιάβν.

16 Γηαρείξηζε απνξξηκκάησλ ηελ πξνηεηλόκελε πεξηνρή δε ιεηηνπξγεί νξγαλσκέλνο ρώξνο πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνξξηκκάησλ (ΥΤΣΑ). Ζ δηάζεζε ησλ απνξξηκκάησλ κέρξη ην 2001 γηλόηαλ ζε κε νξγαλσκέλνπο ρώξνπο ησλ νπνίσλ ε θαηαιιειόηεηα, πιεξόηεηα, πγεηνλνκηθόο έιεγρνο δελ έρεη κειεηεζεί. ηνπο ρώξνπο απηνύο πξαγκαηνπνηνύηαλ απόζεζε, θαύζε θαη ηαθή ησλ απνξξηκκάησλ θαη βξίζθνληαλ καθξηά από νηθηζκνύο, παξόια απηά ν θίλδπλνο ηεο ξύπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη κόιπλζεο ησλ επηθαλεηαθώλ θαη ππόγεησλ πδάησλ ήηαλ κεγάινο. ήκεξα όια ηα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα δηαζέηνπλ ζύζηεκα ζπιινγήο απνξξηκκάησλ. Γίλεηαη ζπιινγή ησλ ζθνππηδηώλ κε απνξξηκκαηνθόξα ηνπ Γήκνπ Μνπδαθίνπ. Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο απνθνκηδήο από ην πξώην εμάκελν ηνπ 2001 ηα ζθνππίδηα ησλ δεκνηηθώλ δηακεξηζκάησλ ηνπ Γήκνπ Μνπδαθίνπ αιιά θαη ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο, ζπιιέγνληαη κε κεραληθό ηξόπν. Γηα ην ζθνπό απηό έρνπλ ηνπνζεηεζεί εηδηθνί θάδνη ζηνπο νηθηζκνύο θαη εηδηθά απνξξηκκαηνθόξα ζπιιέγνπλ ηα απνξξίκκαηα από ηνπο νηθηζκνύ 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα ζηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο θαη 1 θνξά ηελ εβδνκάδα ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο. Σα ζθνππίδηα λα κεηαθέξνληαη ζην ηαζκό Μεηαθόξησζεο Απνξξηκκάησλ ΜΑ Πύιεο κε πξόβιεςε ζην κέιινλ λα κεηαθέξνληαη ζην ΥΤΣΑ, όπνπ θαη γίλεηαη ε ηειηθή ηνπο δηάζεζε (πγεηνλνκηθή ηαθή).

17 6. ΔΚΘΔΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΥΑΡΣΖ ΥΡΖΔΧΝ ΓΖ (Δ ΑΚΣΗΝΑ 1 ΥΗΛΗΟΜΔΣΡΟΤ) Ζ παξνύζα θαηάζηαζε ζε αθηίλα 1 Km έρεη όπσο παξαθάησ πεξηγξάθεηαη: 1. Γαζηθή έθηαζε (Γεκνηηθό δάζνο Μνπδαθίνπ) 2. Κνίηε πνηακνύ κε Γαζηθή παξόρζηα βιάζηεζε (άηνκα πιαηάλνπ,αθαθίαο θαη ηηηάο). 3. Γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο Ζ παξνύζα θαηάζηαζε ζηελ αθηίλα ηνπ 1 ρικ. ηεο δώλεο ακκνιεςίαο απεηθνλίδεηαη ζην ράξηε ρξήζεσλ γεο απόζπαζκα δνξπθνξηθήο θιίκαθαο 1: θαζώο θαη ν ρώξνο απόζεζεο δηαινγήο ησλ πιηθώλ ακκνιεςίαο. Δπίζεο εληόο ηεο αθηίλαο ηνπ 1 ρικ από ηελ ζέζε ηεο ακκνιεςίαο ππάξρνπλ ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο (βηνκεραλία θνπθσκάησλ, ηπξνθνκηθή κνλάδα, βηνηερλία επίπισλ θιπ), νηθίεο, καληξηά απνζήθεο, δύν γεώηξεζεηο, έλα εγθαηαιειεηκκέλν ζθαγείν, δεκνηηθέο εγθαηαζηάζεηο (δεκνηηθό ζηάδην, γπκλάζην). Απαγνξεύεηαη λα γίλεηαη ε δηαινγή ησλ πιηθώλ εληόο ηεο θνίηεο ηνπ πνηακνύ αιιά εθηόο απηήο, ζε θνληηλή έθηαζε πνπ πξνηάζεθε από ην Γήκν Μνπδαθίνπ, έθηαζεο 1,34 ζηξ.. Δπηζπλάπηνληαη ηνπνγξαθηθό ζρεδηάγξακκα θιίκαθαο 1/500 θαη θσηνγξαθίεο ηνπ ρώξνπ απηνύ, θαζώο θαη θσηνγξαθίεο ηεο δώλεο ακκνιεςίαο.

18 7. ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ. 7.1 Δπηπηώζεης θαη αποθαηάζηαζε θσζηθού ηοπίοσ Γελ ζα ππάξμεη ππνβάζκηζε ηεο αηζζεηηθήο ηνπ ηνπίνπ θαηά ηελ θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ, αθνύ ν όγθνο ησλ εξγαζηώλ δελ είλαη κεγάινο, αληίζεηα ζα αλαβαζκηζηεί απηό κε ηελ απόιεςε ησλ κπαδώλ. Ο ρώξνο επέκβαζεο δελ είλαη νξαηόο από ηνπο γύξσ νηθηζκνύο θαη ην εξγνηάμην πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζα αιινηώζεη αηζζεηηθά ην ηνπίν ζε πνιύ κηθξό βαζκό. 7.2 Δπηπηώζεης από σγρά θαη ζηερεά απόβιεηα Λόγσ ηεο θύζεο ηνπ έξγνπ ζα ππάξμνπλ ειάρηζηα πγξά θαη ζηεξεά απόβιεηα ζην έδαθνο από ρξεζηκνπνηνύκελα νξπθηέιαηα ησλ κεραλεκάησλ πηζαλόλ δηάθνξα κπάδα από εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ θαη απνξξίκκαηα πνπ πηζαλόλ ζα δεκηνπξγεζνύλ από ηνπο εξγαδόκελνπο ζην ρώξν, αιιά ζα απνκαθξύλνληαη άκεζα. 7.3 Δπηπηώζεης από αέρηα ρύπαλζε Καηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ νη πεγέο αέξηαο ξύπαλζεο είλαη ειάρηζηεο θαη εληνπίδνληαη ζε: 1. Δθπνκπέο αεξίσλ ξύπσλ από ηα δηάθνξα κεραλήκαηα (θνξηεγά, θνξησηέο θιπ,) πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο δηάθνξεο εξγαζίεο. 2. θόλε από ηηο εθζθαθέο θαη ηηο εξγαζίεο θαη θπξίσο θαηά ηελ δηέιεπζε ησλ θνξηεγώλ θαη ηελ κεηαθνξά ηεο άκκνπ, απμεκέλεο ζπγθεληξώζεηο ζθόλεο (θπξίσο θαηά ηελ κεηαθνξά ιεπηόθνθθεο άκκνπ ηνπο ζεξηλνύο κήλεο.) 7.4 Δπηπηώζεης ζηο έδαθος θαη ζηο σπέδαθος Ζ παξέκβαζε δελ ζα επεξεάζεη ην έδαθνο ή ην ππέδαθνο. 7.5 Δπηπηώζεης ζηο σδάηηλο περηβάιιολ Γελ ζα ππάξμεη θακία επίπησζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο αθνύ ην λεξό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζα επηζηξέθεη ζηνλ θπζηθό απνδέθηε ρσξίο λα αιινηώλεηαη ε ζύζηαζή ηνπ. Δπίζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ νη πνζόηεηεο ησλ πγξώλ απνβιήησλ πνπ ζα παξάγνληαη ζα είλαη ακειεηέεο. 7.6 Δπηπηώζεης από ηολ ζόρσβο Ζ πεξηνρή ηνπ έξγνπ πνπ αθνξά ηελ παξέκβαζε δελ βξίζθεηαη θνληά ζε νξγαλσκέλνπο νηθηζκνύο. Απηό ζεκαίλεη όηη δελ ζα δεκηνπξγεζνύλ πξνβιήκαηα όζνλ αθνξά ηελ όριεζε από ην εξγνηάμην. Ίζσο πξνθιεζεί κηθξή όριεζε ζηνπο θαηνίθνπο όηαλ ηα θνξηεγά πνπ ζα κεηαθέξνπλ ηα πξντόληα ηεο ακκνιεςίαο πεξλάλε από θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. Πάλησο ιόγσ ηνπ κηθξνύ κεγέζνπο ηνπ εξγνηαμίνπ πνπ ζα δεκηνπξγεζεί γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν αλακέλεηαη κηθξή επηβάξπλζε από ην ζόξπβν θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ηόζν ζηνπο εξγαδόκελνπο όζν θαη ζηνπο γύξσ νηθηζκνύο. Σα όξηα ερνξύπαλζεο πνπ ζα εθπέκπνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ από ηνλ εμνπιηζκό θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζα είλαη κηθξόηεξε από ην αλώηαην επηηξεπόκελν όξην ησλ 101dbΑ (Αξηζ /2028) ΦΔΚ Β 1418 / ην ρώξν απόζεζεο ησλ πιηθώλ ακκνιεςίαο ε ζπλνιηθή ζηάζκε ζνξύβνπ λα κελ ππεξβαίλεη ην όξην ησλ 65dbΑ γηα πεξηζζόηεξν από 15 αλά ηεηξάσξν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ σξώλ εζπρίαο νη ζνξπβώδεηο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα αλαζηέιινληαη. 7.7 Δπηπηώζεης ζηης τρήζεης γες Γελ ζα ππάξμνπλ αιιαγέο ζηηο πθηζηάκελεο ρξήζεηο γεο ζηελ γύξσ πεξηνρή.

19 7.8 Δπηπηώζεης ζηα δίθησα σποδοκής Ζ απόζηαζε από αγσγνύο ύδξεπζεο θαη άιια δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο ζα είλαη κεγαιύηεξε ησλ 300 κέηξσλ, νπόηε θξίλεηαη όηη δελ ζπληξέρεη ιόγνο απαγόξεπζεο εξγαζηώλ. Γελ ζα ππάξμνπλ αξλεηηθέο επηπηώζεηο, θαηά ηελ παξέκβαζε ζηα δίθηπα θνηλήο σθειείαο ιόγσ ηεο απόζηαζεο από απηά. 7.9 Δπηπηώζεης ζηε τιωρίδα θαη ζηελ παλίδα Οη επηπηώζεηο ζηε ρισξίδα ζα είλαη κεδακηλέο. Ζ έθηαζε πνπ ιακβάλνπλ ρώξα νη εξγαζίεο ακκνιεςίαο είλαη πάξα πνιύ κηθξή. Δπίζεο, δε ζα επεξεαζηεί ε βηνπνηθηιόηεηα ηνπ παξόρζηνπ ζπζηήκαηνο θαη επηπιένλ δε ζα ππάξμεη επηπξόζζεηε εθρέξζσζε ηεο βιάζηεζεο. Ζ πεξηνρή ιεηηνπξγίαο είλαη κέξνο ηεο θνίηεο ηνπ πνηακνύ Πακίζνπ. Ο ζπγθεθξηκέλνο ηύπνο νηθνζπζηήκαηνο εκθαλίδεηαη ζε πνιύ κεγάιε έθηαζε ζηελ επξύηεξε πεξηνρή κειέηεο θαη σο εθ ηνύηνπ δελ κεηώλεηαη ζεκαληηθά ν ζπγθεθξηκέλνο ηύπνο νηθνζπζηήκαηνο θαη θαη επέθηαζε δελ ζα πξνθύςεη αιιαγή ζηελ πνηθηιία ή ζηνλ αξηζκό δώσλ. Γελ αλακέλεηαη λα εκπνδίζεη ηελ επηθνηλσλία ησλ πιεζπζκώλ ηεο ηρζπνπαλίδαο εθόζνλ δελ ππάξρεη απνθνπή ή θαηαθεξκαηηζκόο ηεο θνίηεο Δπηπηώζεης ζηα θοηλωληθά θαη οηθολοκηθά ταραθηερηζηηθά Σν έξγν ζα έρεη ζεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ αλάπηπμε ησλ γύξσ πεξηνρώλ, αθνύ ζα ζπκβάιιεη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε απηώλ θαη ζηελ δηαηήξεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ρσξίο λα ππάξμνπλ θνηλσληθέο επηπηώζεηο, ελώ ζα ηεξκαηηζηνύλ θαη νη απζαίξεηεο ακκνιεςίεο παιαηνηέξσλ εηώλ Δπηπηώζεης ζηοσς οηθηζκούς Ζ πεξηνρή όπνπ ζα ιακβάλεη ρώξα ην έξγν είλαη ζε ηέηνηα απόζηαζε πνπ θξίλεηαη όηη δελ ζα ππάξμνπλ επηπηώζεηο ζηνπο νηθηζκνύο Δπηπηώζεης ζηο Αρταηοιογηθό Περηβάιιολ Σν ζπγθεθξηκέλν έξγν δελ αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζεη θακία αξλεηηθή επίπησζε ζε Αξραηνινγηθό ρώξν. Απηό νθείιεηαη ζην όηη ζα ππάξρεη εθπξόζσπνο ηεο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο ζπλερώο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ. Ζ ππεύζπλε Αξραηνινγηθή Τπεξεζία ηεο πεξηνρήο έρεη πιήξεο γλώζε ηνπ ζέκαηνο θαη ζύκθσλα θαη κε ηελ δηθή ηεο έγθξηζε πξνρσξάεη ε κειέηε πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ ηνπ έξγνπ Δπηπηώζεης ζηελ κορθοιογία θαη αηζζεηηθή ηοσ εδάθοσς Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ δελ ζα ππάξμνπλ πξόζζεηεο εξγαζίεο δηακόξθσζεο ηνπ εδάθνπο αθνύ ε πξνζπέιαζε ησλ θνξηεγώλ ζα γίλεηαη από πθηζηάκελν αγξνηηθό ρσκαηόδξνκν. Δπηπξόζζεηα, ζα έρνπκε δηεπθόιπλζε ηεο ξνήο ηνπ ρεηκάξξνπ ιόγσ ηεο απνκάθξπλζεο ησλ κπαδώλ θαη ησλ θεξηώλ πιηθώλ. Οπόηε δελ ππάξρνπλ αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ κνξθνινγία θαη αηζζεηηθή ηνπ εδάθνπο από ηελ ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ Δπηπηώζεης ζηοσς εργαδόκελοσς. Καηά ηελ θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ, κπνξεί λα ππάξμεη κηθξή όριεζε ζηνπο εξγαδόκελνπο από ηνλ ζόξπβν θαη ηελ εθπνκπή αεξίσλ ξύπσλ από ηελ ζθόλε Δπηπηώζεης ζηα ηετληθά έργα Όζνλ αθνξά ηηο επηπηώζεηο από ην έξγν ακκνραιηθνιεςίαο ζηα πθηζηάκελα ηερληθά έξγα, ε εκπεηξία έρεη δείμεη όηη γηα ηελ αζθάιεηα απηώλ πξέπεη λα ηεξείηαη κηα απόζηαζε αζθαιείαο εληόο ηεο νπνίαο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε απόιεςε αδξαλώλ πιηθώλ κε νξζνινγηθό ηξόπν θαη όρη κε άλαξρεο θαη παξάλνκεο δηαδηθαζίεο.

20 Απηή ε απόζηαζε αζθαιείαο κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε πεξίπησζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε απόζηαζε ηεο ζέζεο ηνπ έξγνπ από ηα πθηζηάκελα ηερληθά έξγα ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 100 κέηξα, απόζηαζε ε νπνία ζεσξείηαη ηθαλή θαη αλαγθαία γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πθηζηάκελσλ έξγσλ Δπηπηώζεης ζηε ροή θαη ηελ ζηερεοπαροτή ηοσ ποηακού Με ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ απηνύ θαη ηελ απόιεςε κέξνπο ησλ θεξηώλ από ηελ θνίηε ηνπ ρεηκάξξνπ ζα απμεζεί ε δηαηνκή ξνήο, κε άκεζε ζπλέπεηα ηε κείσζε ηεο ηαρύηεηαο ξνήο. Απηό ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο δηάβξσζεο ησλ όρζσλ ηνπ πνηακνύ. Δπηπξόζζεηα, νη πνζόηεηεο πνπ ζα απνιεηθηνύλ ζα είλαη κηθξόηεξεο από ηελ εηήζηα απόζεζε θεξηώλ πιηθώλ, νπόηε δελ ζα ππάξμεη πξόβιεκα ηζνδπγίνπ. 8. ΜΔΣΡΑ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ 8.1 ΜΔΣΡΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΠΗΟΤ Γεληθές θαηεσζύλζεης Σα κέηξα πνπ πξνιεπηηθά πξνηείλνληαη είλαη λα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ απξόζθνπηε ξνή ηνπ λεξνύ γηα ηελ απνθπγή ηνπηθώλ πιεκκπξηθώλ θαηλνκέλσλ ζε πεξηόδνπο απμεκέλεο παξνρήο. Όηαλ ηειεηώζεη ε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ πξνηείλεηαη λα απνκαθξπλζνύλ νη πξνζσξηλέο πξνζρώζεηο ηεο θνίηεο ώζηε λα επαλέιζεη ην ηνπίν, όζν ην δπλαηόλ ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή θαη νη ρώξνη απόζεζεο λα είλαη καθξηά από νηθηζκνύο, ξέκαηα θιπ. ππνρξεσηηθά εθεί πνπ θαηαδεηθλύεη ε παξνύζα κειέηε. πγθεθξηκέλα απαγνξεύεηαη λα γίλεηαη ε δηαινγή ησλ πιηθώλ εληόο ηεο θνίηεο ηνπ πνηακνύ αιιά εθηόο απηήο, ζε θνληηλή έθηαζε πνπ πξνηάζεθε από ην Γήκν Μνπδαθίνπ, όπνπ επηζπλάπηνληαη θσηνγξαθίεο ηνπ ρώξνπ. 8.2 ΜΔΣΡΑ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Όπσο έρεη εηπσζεί ζηελ αλάιπζε ησλ επηπηώζεσλ, όζνλ αθνξά ηα ηερληθά έξγα, ν θαζνξηζκόο κηαο δώλεο 100κ, όπνπ δελ ζα γίλεηαη απόιεςε πιηθνύ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθόο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηε πηζαλόηεηαο εκθάληζεο πξνβιεκάησλ αζθαιείαο ζε απηά θαη ηελ απνθπγή θαηλνκέλσλ ππνζθαθώλ πνιύ θνληά ζηηο ζέζεηο ησλ έξγσλ. Θέζεης πηλαθίδωλ ζεκάλζεως. Πξνηείλνληαη ζέζεηο ζεκάλζεσο αλαγξαθόκελεο ζηα Διιεληθά θαη ηα Αγγιηθά ηνπιάρηζηνλ ζηελ δηαζηαύξσζε ηνπ δξόκνπ, ηακπέια πνπ ζα αλαγξάθεη όηη ππάξρεη έμνδνο νρεκάησλ. 8.3 ΣΔΡΔΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ Καηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ αιιά θαη κε ην πέξαο απηνύ ζα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη θαη λα απνκαθξύλνληαη όια ηα ζηεξεά απόβιεηα (επζύλε ηνπ ππεύζπλνπ ηνπ εξγνηαμίνπ) πνπ πξνέξρνληαη από ηελ ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, όπσο άρξεζηα πιηθά, κπάδα, κεραλήκαηα θιπ. Ο θαηαζθεπαζηήο πξέπεη λα απνθύγεη ηε ξίςε κπαδώλ θαη γεληθά ησλ ζηεξεώλ απνβιήησλ ηεο θαηαζθεπήο, κέζα ζην πνηάκη, ώζηε λα κελ επεξεάδεηαη ε επηθαλεηαθή ξνή ησλ πδάησλ. Καηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, ηα ζηεξεά απόβιεηα ζα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη θαζεκεξηλά ζε θάδνπο θαηάιιεια ηνπνζεηεκέλνπο ζην ρώξν ηνπ εξγνηαμίνπ θαη θαηά κήθνο ηνπ ρώξνπ ησλ εξγαζηώλ, θαη λα απνκαθξύλνληαη (κε επζύλε ηνπ ππεύζπλνπ ηνπ εξγνηαμίνπ) από ην ρώξν ηνπ έξγνπ. Ζ δηάζεζή ηνπο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ηεο ππ αξηζκ /2727/2003 θνηλήο ππνπξγηθήο απόθαζεο (ΦΔΚ Β 1909) θαζώο θαη ηνπ Ν. 4042/2012 (ΦΔΚ Α 24), όπσο εθάζηνηε ηζρύνπλ.

21 Καηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ε ζπιινγή ησλ απνξξηκκάησλ ζα πξέπεη λα εληαρζεί ζηηο ινηπέο ιεηηνπξγίεο ζπληήξεζεο θαη λα γίλεηαη νξγαλσκέλα θαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Δπζύλε γηα απηό ζα έρεη ν Γήκνο Μνπδαθίνπ. Ζ ζπληήξεζε θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ζεσξείηαη θξίζηκν ζεκείν γηα λα κελ ππάξρεη ε εηθόλα πνπ παξαηεξείηαη ζε ζέζεηο παξάλνκσλ ακκνιεςηώλ. 8.4 ΔΓΑΦΟ-ΤΠΔΓΑΦΟ Έγθαηξε θαη ζπρλή νξηνζέηεζε ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο. Να απνθεύγεηαη ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ θαηά ηελ πεξίνδν πςειώλ βξνρνπηώζεσλ. Καηά ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ, ηα απόβιεηα ιηπαληηθώλ ειαίσλ λα ζπιιέγνληαη, λα θπιάζζνληαη πξνζσξηλά ζε ζηεγαλά δνρεία θαη πεξηνδηθά λα παξαδίδνληαη, κέζσ θαηάιιεινπ αδεηνδνηεκέλνπ ζπιιέθηε ζε εγθεθξηκέλν ζύζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο. Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ θαηαζθεπήο, πξέπεη λα γίλεη πιήξεο απνθαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο ηνπ εξγνηαμηαθνύ ρώξνπ θαη όισλ ησλ ζέζεσλ νη νπνίεο ηπρόλ ζα έρνπλ ηξαπκαηηζηεί από ηηο δξαζηεξηόηεηεο. ΘΔΖ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ. Σν έξγν είλαη πνιύ κηθξήο έθηαζεο θαη νη εξγαζίεο ζα είλαη πεξηνδηθέο. Γελ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ αξθεηά ζε αξηζκό θαη κεγάια κεραλήκαηα. Ωο εθ ηνύηνπ δελ ρξεηάδεηαη εηδηθή πξόβιεςε γηα ζέζε εξγνηαμίνπ. 8.5 ΥΛΧΡΗΓΑ-ΠΑΝΗΓΑ Λόγσ ηνπ όηη ε απόιεςε πιηθνύ ζα γίλεη απζηεξά εληόο ηεο θνίηεο ηνπ πνηακνύ ζα απνθεπρζνύλ ηπρόλ εθρεξζώζεηο θαη απνςηιώζεηο νπόηε θαη νη επηπηώζεηο ζηελ ρισξίδα ζα είλαη ειάρηζηεο. πλεπώο πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππόςε ν πεξηνξηζκόο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ζηελ έθηαζε πνπ έρεη θαζνξηζζεί έηζη ώζηε λα πξνζηαηεπηεί ε βιάζηεζε θαη ε βηνπνηθηιόηεηα πνπ ππνζηεξίδεη ηελ ππόινηπε όρζε, θαζώο επίζεο λα απνθεπρζεί ε απνθνπή ή ν θαηαθεξκαηηζκόο ηεο θνίηεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πιεζπζκνύ ηεο ηρζπνπαλίδαο. 8.6 ΖΥΟΡΤΠΑΝΖ Γεληθά δελ αλακέλεηαη λα δεκηνπξγεζνύλ πξνβιήκαηα ιόγσ ηεο Υσξνζέηεζεο ηνπ ρώξνπ όπνπ γίλνληαη νη εξγαζίεο ζε απόζηαζε ηνπιάρηζηνλ 1000κ. από νηθηζκνύο. Πξόβιεςεο πξνζσξηλήο απόζεζεο ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο. 8.7 ΑΝΘΡΧΠΟΓΔΝΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ Αληηκεηώπηζε επηπηώζεωλ ζηοσς οηθηζκούς θαη ηελ απαζτόιεζε. Να πξνηηκεζνύλ νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο γηα ηελ θάιπςε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Να εμαζθαιηζζεί ζε όιεο ηηο θάζεηο ηνπ έξγνπ, ε νκαιή επηθνηλσλία ζηελ πεξηνρή. Αληηκεηώπηζε επηπηώζεωλ ζηο ηζηορηθό - ποιηηηζηηθό περηβάιιολ Με ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ θαηαζθεπήο λα εηδνπνηεζεί ε ΛΓ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ θαη Κιαζζηθώλ Αξραηνηήησλ. ε πεξίπησζε απνθάιπςεο ζεκαληηθώλ αξραηνινγηθώλ επξεκάησλ θαηά ηελ ιεηηνπξγία λα ζηακαηήζνπλ νη εξγαζίεο θαη λα γίλνπλ νη θαηάιιειεο ξπζκίζεηο, ώζηε λα κε ζηγνύλ ηα ζπγθεθξηκέλα επξήκαηα. 8.8 ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ Ζ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ επηπηώζεσλ ζην αηκνζθαηξηθό πεξηβάιινλ θαηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ αθνξά ζηελ δηαζθόξπηζε ηεο άκκνπ θαηά ηε θάζε κεηαθίλεζεο ησλ θνξηεγώλ θαη κεηαθνξά ηνπ πξντόληνο.

22 πλεπώο πξνηείλεηαη ε ρξήζε θαιύκκαηνο ζηα θνξηεγά κεηαθνξάο πιηθνύ θα ην βξέμηκν απηνύ έηζη ώζηε λα κεδεληζηεί ην θαηλόκελν ηεο δηαζθόξπηζεο ηεο άκκνπ. 8.9 ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΣΟ ΤΓΑΣΗΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ Καηά ηελ εμέηαζε ησλ παξακέηξσλ ζρεηηθά κε ηηο επηπηώζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ από ηελ ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ πξνέθπςε όηη απηέο είλαη ακειεηέεο νπόηε δελ θξίλεηαη ζθόπηκν λα ιεθζνύλ θάπνηα ηδηαίηεξα κέηξα ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ Γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγηεηλή ησλ εξγαδνκέλσλ πξνηείλεηαη σο κέηξν αληηκεηώπηζεο ε ρξήζε αηνκηθώλ κέηξσλ πξνζηαζίαο (κάζθα, σηαζπίδεο). 9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ Καηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ησλ εξγαζηώλ, ν Γήκνο Μνπδαθίνπ ζαλ θνξέαο επίβιεςεο ηνπ έξγνπ, ζα παξαθνινπζεί ηηο παξακέηξνπο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηα κέηξα αληηκεηώπηζεο επηπηώζεσλ κε ζηόρν ηελ πξόιεςε ή θαη ηνλ εληνπηζκό πηζαλώλ επηπηώζεσλ, πνπ ε παξνπζία ηνπο κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ είλαη δύζθνιν λα αληηκεησπηζζεί. Ηδηαίηεξα επηζεκαίλεηαη ε αλάγθε παξαθνινύζεζεο ησλ παξαθάησ : -Πεξηνξηζκόο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ζηελ έθηαζε πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα λα κελ επεξεάδεη νηθηζκνύο, ηερληθά έξγα, δίθηπα ύδξεπζεο, ηπρόλ αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, θαζώο επίζεο λα κελ πξνθιεζνύλ δεκηέο ζε παξαθείκελα θηήκαηα -Απαγόξεπζε απόζεζεο ακκνράιηθσλ εληόο ηεο θνίηεο -Καζνξηζκόο δώλεο άλσ ησλ 1000κ από νηθηζκνύο. -Καζνξηζκόο δώλεο άλσ ησλ 100κ από ηερληθά έξγα -Καζνξηζκόο δώλεο άλσ ησλ 300κ από ηνλ άμνλα αγσγώλ πδξεύζεσλ. -Καζνξηζκόο ηνπ βάζνπο ακκνιεςίαο όρη πάλσ από 2κ από ηε κέζε ζηάζκε ηεο θνίηεο ζην πςειόηεξν ζεκείν απηήο. -Καζνξηζκόο ηεο απόζηαζεο ησλ ζεκείσλ πνπ ζα γίλεηαη ε εμόξπμε θαη ιήςε ησλ αδξαλώλ πιηθώλ από ηηο όρζεο ηνπ πνηακνύ, ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) κέηξα. -Καζνξηζκόο ηεο πξνζσξηλήο ζέζεο απόζεζεο δηαινγήο ησλ αδξαλώλ πιηθώλ. -Λήςε κέξηκλαο γηα ηελ απξόζθνπηε ξνή ηνπ λεξνύ γηα ηελ απνθπγή ηνπηθώλ πιεκκπξηθώλ θαηλνκέλσλ ζε πεξηόδνπο απμεκέλεο παξνρήο. -Μεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηώλ απνκάθξπλζε ησλ πξνζσξηλώλ πξνζρώζεσλ ηεο θνίηεο ώζηε λα επαλέιζεη ην ηνπίν όζν είλαη δπλαηόλ ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή. -Τπνρξεσηηθή ρξήζε θαιύκκαηνο ζηα θνξηεγά κεηαθνξάο πιηθώλ απόιεςεο θαη ην βξέμηκν απηώλ έηζη ώζηε λα κεδεληζηεί ην θαηλόκελν ηεο δηαζθόξπηζεο. -Τπνρξεσηηθή ρξήζε αηνκηθώλ κέηξσλ πξνζηαζίαο (κάζθα, σηαζπίδεο) από ηνπο εξγαδόκελνπο. -Τπνρξεσηηθή ζήκαλζε ζε δηαζηαύξσζε εμόδνπ νρεκάησλ Ο ΤΝΣΑΚΣΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΓΔΧΔΠΗΣΖΜΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ» «ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Απόςεηο θαη πξνηάζεηο ηνπ Παξαξηήκαηόο καο ζρεηηθά κε ηε: «Γηεξεύλεζε θαη Τπνβνιή Πξνηάζεσλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε ηεο Πεξηνρήο ΔΚΗ ΚΑΠΟΤ ηνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Άξζξν 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Βάζεη ηεο 626/11 απνθάζεσο ηνπ Γ.Σ. Γήκνπ Βόιβεο ΑΓΑ: 4Α86Ω9Ω-Ω6Ε όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξίζκ. 105/12 απόθαζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Λίμνες στην. Λίμνες. στην Ελλάδα. Ελλάδα. Λιμνών. Λιμνών Καταγραφές. Καταγραφές & Μαρτυρίες. Μαρτυρίες. Αθήνα, 2013. Αθήνα, 2013

Λίμνες στην. Λίμνες. στην Ελλάδα. Ελλάδα. Λιμνών. Λιμνών Καταγραφές. Καταγραφές & Μαρτυρίες. Μαρτυρίες. Αθήνα, 2013. Αθήνα, 2013 Οι Οι Λίμνες Λίμνες στην στην Ελλάδα Ελλάδα 2/6. Ήπειρος 1/6. Δυτική Ελλάδα Λιμνών Καταγραφές Λιμνών & Μαρτυρίες Καταγραφές & Μαρτυρίες Θεόδωρος Σ., Κουσουρής Θεόδωρος Σ., Κουσουρής Αθήνα, 2013 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΑ

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΑ Γηάλλεο Βαβάζεο Γξ Γεσινγίαο Σκήκα Πνιηηηθώλ Γνκηθώλ Έξγσλ ΣΔΦ, ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ Αζήλα 2012 3. Άξα, ε πξνζηαζία ηνπ γεσινγηθνύ πεξηβάιινληνο ζηελ πεξίπησζε θαηαζθεπήο ηερληθώλ έξγσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ)

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΧ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧ ΠΡΧΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) Ζ Eηαηξεία Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο Πξσηεπνύζεο (ΔΤΓΑΠ Α.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΜΔΛΩΝ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΤ. 1. Απνζηνιίδεο Απόζηνινο, Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο Ηρζπνινγίαο

ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΜΔΛΩΝ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΤ. 1. Απνζηνιίδεο Απόζηνινο, Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο Ηρζπνινγίαο ΠΟΡΗΜΑ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΜΔΛΩΝ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΣΖ ΓΔΩΠΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ηνπ ΑΠΘ Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηεο Γεσπνληθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ΑΠΘ) κε αξηζκό 692/22-6-2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αργολίδα: Ένα κλαζζικό παράδειγμα κακοδιατείριζης ηων πηγαίων σδαηικών πόρων

Αργολίδα: Ένα κλαζζικό παράδειγμα κακοδιατείριζης ηων πηγαίων σδαηικών πόρων Αργολίδα: Ένα κλαζζικό παράδειγμα κακοδιατείριζης ηων πηγαίων σδαηικών πόρων Του Παναγιώτη Ντόντου, Γεωλόγου MSc μελετητή Ζ παξάιηα πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Αξγνιίδαο απνηειεί κηα από ηηο πην πινύζηεο πεξηνρέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ πνπδαζηέο : ΣΑΠΡΑΛΖ ΑΘΖΝΑ ΠΑΠΑΣΑΘΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Δπηβιέπσλ : ΠΑΠΑΣΑΜΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΣΑΓΟΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ Γ/ΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΟΤΙΟΠΟΤΛΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ»

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Παύινο Εκκ. Δαζθαιάθεο Μερ/γνο Μερ/θνο δάζθαινο Τπεύζπλνο ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας

Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας Νεθηάξηνο Καληαλνιέωλ 1, Αηθαηεξίλε Αιηαθίδνγινπ 2 1. ΠΔ12 - MSc Πνιηηηθόο Μεραληθόο Δ.Μ.Π. Τπεύζπλνο ρνιηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ Ζ παξνύζα έθζεζε απνηειεί επίζεκν έγγξαθν ηεο Αλσλύκνπ Δηαηξίαο Οξγαληζκόο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο (ΟΛΘ ΑΔ), κε ζθνπό ηελ πιεξνθόξεζε όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ αλαθνξηθά κε ηελ πξόνδν ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΟΓΟ ΚΛΔΗΟΒΖ ΑΡ. 18 ΠΔΗΡΑΗΑ Γξ. ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ Κ. ΚΑΚΑΛΗΑΓΚΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒ. & ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 4 ων ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ Φνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ Φνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΣΑΣΡΟΠΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηνπ Φνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και. Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος. Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και. Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος. Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπό ΚΑΡΑΪΑΡΙΓΗ X. Υαληά, 2011 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα