ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/ ΑΠΟΦΑΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/ ΘΔΑΛΗΑ - ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΘΔΑΛΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΤ & ΚΟΗΝ: ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Όπσο Πίλαθαο Απνδεθηψλ Σαρ. Γ/λζε : σθξάηνπο 111 Σαρ. Κσδ. : ΛΑΡΙΑ Σelefax : (2413) Πιεξνθνξίεο : Παπαδεκεηξίνπ Κσλ/λνο Σειέθσλν : (2413) ΑΠΟΦΑΖ ΘΔΜΑ : Έγθξηζε Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (Δ.Π.Ο.) γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ «Βειηίσζε ηεο Δπαξρηαθήο Οδνχ ΟΦΑΓΔ-ΦΙΛΙΑ ζηελ Π.Δ. Καξδίηζαο ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο. Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΘΔΑΛΗΑ - ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Έρνληαο ππόςε: 1. Σν Ν. 1650/86 (ΦΔΚ 160/Α) «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 2. Σν Ν. 4014/2011 (ΦΔΚ 209/Α/ ) «Πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ξχζκηζε απζαηξέησλ ζε ζπλάξηεζε κε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο». 3. Σν Ν. 4042/2012 (ΦΔΚ 24/Α/ ) «Πνηληθή πξνζηαζία πεξηβάιινληνο-δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2008/99/ΔΚ-Πιαίζην παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ-δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2008/98/ΔΚ- Ρχζκηζε ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο». 4. Σελ Τ.Α (ΦΔΚ 21/Β/ ) «Καηάηαμε δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 1 παξάγξαθνο 4 ηνπ Ν. 4014/ (ΦΔΚ 209/Α/2011)», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηηο Τ.Α /2012 (ΦΔΚ 1565/Β), 65150/1780/2013 (ΦΔΚ 3809/Β) θαη (ΦΔΚ 2036/Β) θαη ηζρχεη. 5. Σελ Τ.Α (ΦΔΚ 2703/Β/ ) «Πξνδηαγξαθέο πεξηερνκέλνπ Απνθάζεσλ Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (Α.Δ.Π.Ο.) γηα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο θαηεγνξίαο Α ηεο ππ αξηζκ. 1958/ απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (Β 21), φπσο ηζρχεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 7 ηνπ Ν. 4014/2011 (Α 209)». 6. Σελ Τ.Α /2012 (ΦΔΚ 1470/Β/ ) «Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία εηδηθνχ δηθηπαθνχ ηφπνπ γηα ηελ αλάξηεζε απνθάζεσλ έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ (ΑΔΠΟ), ησλ απνθάζεσλ αλαλέσζεο ή ηξνπνπνίεζεο ΑΔΠΟ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 19 α ηνπ Ν.4014/2011». 7. Σελ ΚΤΑ /ΔΤΠΔ (ΦΔΚ 964/Β/ ) «Δμεηδίθεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ησλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ησλ άξζξσλ 3,4,5,6 θαη 7 ηνπ Ν.4014/2011, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 13 απηνχ, ησλ εηδηθψλ εληχπσλ ησλ αλσηέξσ δηαδηθαζηψλ, θαζψο θαη θάζε άιινπ ζρεηηθνχ κε ηηο δηαδηθαζίεο απηέο ζέκαηνο». 8. Σελ ΚΤΑ 69269/5387/ (ΦΔΚ 678/Β) «Καηάηαμε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο, πεξηερφκελν Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ), θαζνξηζκφο πεξηερνκέλνπ εηδηθψλ πεξηβαιινληηθψλ κειεηψλ (Δ.Π.Μ.) θαη ινηπέο ζπλαθείο δηαηάμεηο, ζχκθσλα κε ην Ν.1650/1986». 9. Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε Η.Π /2021 (ΦΔΚ 1391/Β/ ), «Καζνξηζκφο ηξφπνπ ελεκέξσζεο θαη ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ θαηά ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ησλ έξγσλ

2 θαη δξαζηεξηνηήησλ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 1650/86 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3010/2002». 10. Σελ ΚΤΑ 36259/1757/Δ103 (ΦΔΚ1312/Β/ ) «Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ)». 11. Σν Ν. 998/79 "πεξί πξνζηαζίαο ησλ Γαζψλ θαη ησλ Γαζηθψλ ελ γέλεη εθηάζεσλ ηεο ρψξαο" (ΦΔΚ 289/Α), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.4280/2014 (ΦΔΚ 159/Α) θαη ηζρχεη. 12. Σελ Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ 1077/Β/ ), «Δμεηδίθεπζε δηαδηθαζηψλ γηα ηελ ελζσκάησζε ζηηο Απνθάζεηο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ή ζηηο Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο Γαζηθήο Ννκνζεζίαο έγθξηζεο επέκβαζεο, γηα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο θαηεγνξηψλ Α θαη Β ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο κε αξηζκ. 1958/2012 (ΦΔΚ 21/Β/ ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ Ν.4014/ ελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 9269/470/ (ΦΔΚ 286/Β/ ), «Μέζα έλδηθεο πξνζηαζίαο ηνπ θνηλνχ θαηά πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο Γηνίθεζεο ζρεηηθά κε ζέκαηα ελεκέξσζεο θαη ζπκκεηνρήο ηνπ θαηά ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ». 14. Σν Ν. 3200/1955 «Πεξί δηνηθεηηθήο απνθέληξσζεο, θ.ι.π.» (Φ.Δ.Κ. 97/Α/ ). 15. Σν Ν. 2503/1997 «Γηνίθεζε, νξγάλσζε, ζηειέρσζε ηεο Πεξηθέξεηαο, θ.ι.π.» (Φ.Δ.Κ. 107/Α/ ). 16. Σν Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α/ ) Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο. 17. Σν Π.Γ. 138/2010 (ΦΔΚ 231/Α/ ) Οξγαληζκφο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο- ηεξεάο Διιάδαο. 18. Σελ Τ.Α /2003 (ΦΔΚ 1484/Β/ ) «Έγθξηζε Πεξηθεξεηαθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο». 19. Σν κε αξηζκ. πξση /3298/ (αξ. πξση. ΓΙ.ΠΔ.ΥΩ.. Θεζζαιίαο 4579/272437/ ) έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Π.Δ. Καξδίηζαο, κε ην νπνίν ππνβιήζεθε ζηελ Τπεξεζία καο ε Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο. 20. Σν κε αξηζκ. πξση /1096/ (αξ. πξση. ΓΙ.ΠΔ.ΥΩ.. Θεζζαιίαο 1366/70182/ ) έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Π.Δ. Καξδίηζαο, κε ην νπνίν ππνβιήζεθαλ ζηελ Τπεξεζία καο ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία. 21. Σν κε αξηζκ. πξση. 1366/70182/ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο καο, κε ην νπνίν δηαβηβάζζεθε ζην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, ζηηο Γαζηθέο & Αξραηνινγηθέο Τπεξεζίεο αληίγξαθν ηεο Μ.Π.Δ. 22. Σελ κε αξηζκ. πξση. 1088/ (αξ. πξση. ΓΙ.ΠΔ.ΥΩ.. Θεζζαιίαο 1631/89615/ ) γλσκνδφηεζε ηεο ΛΓ Δθνξείαο Πξντζηνξηθψλ & Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ. 23. Σελ κε αξηζκ. πξση. 861/82343/ (αξηζκ. πξση. ΓΙ.ΠΔ.ΥΩ.. Θεζζαιίαο 1793/96967/ ) γλσκνδφηεζε ηεο Γ/λζεο Γαζψλ Καξδίηζαο επί ηεο ΜΠΔ ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο. 24. Σν κε αξηζκ. πξση. 8826/120370/ (αξ. πξση. ΓΙ.ΠΔ.ΥΩ.. Θεζζαιίαο 2393/133122/ ) έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο & Τδξννηθνλνκίαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Καξδίηζαο. 25. Σν κε αξηζκ. πξση /5986/ (αξ. πξση. ΓΙ.ΠΔ.ΥΩ.. Θεζζαιίαο 3912/246226/ ) έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Π.Δ. Καξδίηζαο, κε ην νπνίν ππνβιήζεθαλ ζηελ Τπεξεζία καο ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία. 26. Σν κε αξηζκ. πξση. 3912/246226/ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο καο, κε ην νπνίν δηαβηβάζζεθαλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ηεο ΜΠΔ ηνπ ζέκαηνο, ζην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο θαη ζην Σκήκα Πεξηβάιινληνο & Τδξννηθνλνκίαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Καξδίηζαο. 27. Σελ κε αξηζκ. πξση /219295/13/ (αξ. πξση. ΓΙ.ΠΔ.ΥΩ.. Θεζζαιίαο 422/23839/ ) γλσκνδφηεζε ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο & Τδξννηθνλνκίαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Καξδίηζαο. 28. Σν ππ αξηζκ. 209/ (αξ. πξση. ΓΙ.ΠΔ.ΥΩ.. Θεζζαιίαο 642/33497/ ) έγγξαθν ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο κε ην νπνίν δηαβίβαζε ηελ ζεηηθή γλσκνδφηεζή ηνπ γηα ηελ Μ.Π.Δ. ηνπ έξγνπ κε ηελ ππ αξηζκ. 26/2/ Απφθαζή ηνπ. 29. Σν κε αξηζκ. πξση. 3626/223491/ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο καο κε ην νπνίν δηαβηβάζζεθαλ ζηελ Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Π.Δ. Καξδίηζαο, ηα (30) & (31) ζρεηηθά ψζηε λα ιεθζνχλ ππφςε ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ νη πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζ απηά. 30. Σν κε αξηζκ. πξση /6587/ (αξ. πξση. ΓΙ.ΠΔ.ΥΩ.. Θεζζαιίαο 3945/251146/ ) έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Π.Δ. Καξδίηζαο, κε ην νπνίν ππνβιήζεθαλ ζηελ Τπεξεζία καο ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία. 31. Σελ κε αξηζκ. πξση. 7316/253305/ (αξ. πξση. ΓΙ.ΠΔ.ΥΩ.. Θεζζαιίαο 3971/253919/ ) γλσκνδφηεζε ηεο Γ/λζεο πληνληζκνχ & Δπηζεψξεζεο Γαζψλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο-ηεξεάο Διιάδαο. Α π ν θ α ζ ί δ ν π κ ε Σελ έγθξηζε ησλ θάησζη πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ "Βειηίσζε ηεο Δπαξρηαθήο Οδνχ ΟΦΑΓΔ-ΦΙΛΙΑ. 2

3 Η εθαξκνγή ησλ θάησζη Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ θαη Πεξηνξηζκψλ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο θαη βαξχλεη ην θνξέα ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ, σο θαη παο θαηά λφκν ππφρξενο, θέξεη αθέξαηε ηελ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, κέηξσλ θαη πεξηνξηζκψλ πνπ επηβάιινληαη κε ηελ παξνχζα Απφθαζε Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (ΑΔΠΟ). Α) ΔΗΓΟ ΚΑΗ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΟΤ Σν έξγν ηνπ ζέκαηνο θαηαηάζζεηαη ζηε θαηεγνξία ΑΙΙΙ (νδφο κεηαμχ επαξρηψλ/νηθηζκψλ) θαη, ζχκθσλα κε ηε (4) ζρεηηθή ΚΤΑ, αλήθεη ζηελ Α-2 Τπνθαηεγνξία κε α/α:5 ηεο 1 εο Οκάδαο: «Έξγα Υεξζαίσλ θαη ελαέξησλ κεηαθνξψλ». Ο ππφ κειέηε νδηθφο άμνλαο απνηειεί βειηίσζε ησλ γεσκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πθηζηάκελεο Δπαξρηαθήο Οδνχ Νν 21 «νθάδεο-αλάβξα πξνο Οκβξηαθή δηα Μαπξαράδσλ, Φίιηαο, Κάησ Κηεκέλεο, Λνπηξψλ Κατηζεο, Μαθξπξξάρεο θαη.. Αγγηψλ» θαη εηδηθφηεξα ζην ηκήκα απφ ηελ έμνδν ηνπ Σ.Γ. νθάδσλ (ΝΓ πιεπξά ηνπ νηθηζκνχ) έσο ηελ είζνδν ηεο Σ.Κ. Φίιηαο, ζπλνιηθνχ κήθνπο 8,4 ρικ. Γηέξρεηαη πάλσ απφ ηνλ ππφ θαηαζθεπή απηνθηλεηφδξνκν Κεληξηθήο Διιάδαο Δ65, ζηελ Υ.Θ κέζσ ηεο άλσ δηάβαζεο ΚΟ17 κήθνπο πεξίπνπ 600 m, πνπ είλαη ππφ θαηαζθεπή. Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ απνηειεί ε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ νδηθήο αζθάιεηαο ζην ππφςε ηκήκα κε επεκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε δηαπιάηπλζε ηεο νδνχ, θαηαζθεπή ηκήκαηνο λέαο ράξαμεο, ζηελ επέθηαζε πθηζηάκελσλ θαη θαηαζθεπή λέσλ ηερληθψλ, ζηε θαηαζθεπή έξγσλ απνρέηεπζεο θαη ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο, φπσο, δηαγξάκκηζε, πηλαθίδεο ζήκαλζεο, θ.α. Η εθαξκνζηέα ηππηθή δηαηνκή β2 πξνβιέπεη κηα ισξίδα θπθινθνξίαο πιάηνπο 3,75 m αλά θαηεχζπλζε, ισξίδα θαζνδήγεζεο πιάηνπο 0,25 m θαη κε ζηαζεξνπνηεκέλν έξεηζκα πιάηνπο 1,5 m. Σα αλσηέξσ έξγα αδεηνδνηνχληαη φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθφηεξα ζην θάθειν ηεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (θείκελν, ζρέδηα) κε ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη κε ηελ παξνχζα Απφθαζε. Β) ΘΔΜΟΘΔΣΖΜΔΝΑ ΒΑΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΚΑΘΩ & ΣΩΝ ΔΤΑΗΘΖΣΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Η βειηίσζε ησλ γεσκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο νδνχ ηνπ ζέκαηνο, ζπκβάιινληαο «ζηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θιάδσλ πνπ εμππεξεηνχλ ηηο επηθνηλσλίεο κεηαμχ ησλ νηθηζκψλ θαη θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο», είλαη ζχκθσλε κε ηνπο ζηφρνπο ηεο Υσξηθήο Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο, φπσο απηνί νξίδνληαη ζην Δγθεθξηκέλν Πεξηθεξεηαθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο Y.A /2003 (ΦΔΚ 1484/Β/ ). χκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν Γ.Π.. ηνπ Γήκνπ νθάδσλ (ΦΔΚ 155/ΑΑΠ/ ) ε νδφο δηέξρεηαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο απφ «Πεξηνρή πξνζηαζίαο ηεο γεσξγηθήο γεο πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηνρψλ πνπ βξίζθνληαη εθαηέξσζελ ησλ εζληθψλ αμφλσλ (Π.Δ.Π.Γ.Ι)», ελψ ζην ηκήκα απφ ηε ζπκβνιή κε ηνλ Δ65 έσο ηηο Μαπξαράδεο ην ηκήκα δεμηά ηεο νδνχ ραξαθηεξίδεηαη σο «Πεξηνρή αγξνηηθνχ νηθνινγηθνχ πάξθνπ (Π.Δ.Π.Γ.3) θαη ζε θάπνην ζεκείν ραξαθηεξίδεηαη σο πεξηνρή «Πξνζηαζίαο ηνπ πνηακνχ νθαδίηε θαη ηνπ Πιαηαλεψλα Αλσγείνπ Μαπξαράδσλ (Π.Δ.Π.1). Σν έξγν ηνπ ζέκαηνο βξίζθεηαη εθηφο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο ηνπ δηθηχνπ Natura Οη θχξηεο ρξήζεηο ζηελ πεξηνρή δηέιεπζεο ηεο νδνχ, φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζην ράξηε ρξήζεσλ γεο, αθνξνχλ θπξίσο γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. χκθσλα κε ηελ ππ αξηζκ. 1513/ Πξάμε Υαξαθηεξηζκνχ ηνπ Γαζάξρε Καξδίηζαο, ε πεξηνρή δηέιεπζεο ηεο νδνχ δελ ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο Γαζηθήο Ννκνζεζίαο. χκθσλα κε ην (25) ζρεηηθφ, ζην ηκήκα ηεο νδνχ πνπ δηέξρεηαη δπηηθά ηνπ αγξνηεκαρίνπ αλαδαζκνχ Μαπξαράδσλ κε αξηζκ. 92 (θεξφκελεο ηδηνθηεζίαο Αζαλαζίνπ βαξδάγγαινπ) πιεζίνλ ηεο Μαγνχιαο «Γθνξηζνπνχια», έρνπλ εληνπηζηεί αξραηφηεηεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ζην ελ ιφγσ ηκήκα δελ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ εθζθαπηηθέο εξγαζίεο θαη ε δηαπιάηπλζε ηεο 3

4 νδνχ ζα πξέπεη λα γίλεη κφλν κε επίρσζε, ψζηε λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο θαηαζηξνθήο ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ. Γ) ΟΡΗΑΚΔ ΣΗΜΔ ΔΚΠΟΜΠΖ ΡΤΠΩΝ ΣΖΝ ΑΣΜΟΦΑΗΡΑ, ΣΑ ΤΓΑΣΑ, ΣΟ ΔΓΑΦΟ, ΣΑΘΜΖ ΘΟΡΤΒΟΤ ΚΑΗ ΓΟΝΖΔΩΝ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 1. Οη νξηαθέο θαη θαηεπζπληήξηεο ηηκέο πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο αλαθέξνληαη ζηηο αθφινπζεο δηαηάμεηο: ΚΤΑ 14122/549/Δ103/2011 (ΦΔΚ 488/Β/ ) «Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2008/50/ΔΚ γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα θαη θαζαξφηεξν αέξα γηα ηελ Δπξψπε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο 21 εο Μαΐνπ 2008». ΚΤΑ 22306/1075/Δ103/ (ΦΔΚ Β 920), κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη ηηκέο ζηφρνη θαη φξηα εθηίκεζεο ησλ ζπγθεληξψζεσλ ηνπ αξζεληθνχ, ηνπ θαδκίνπ, ηνπ πδξαξγχξνπ, ηνπ ληθειίνπ θαη ησλ πνιπθπθιηθψλ αξσκαηηθψλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/107/ΔΚ. ΚΤΑ 9238/332 (ΦΔΚ 405/Β/ ), κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη νξηαθέο θαη θαηεπζπληήξηεο ηηκέο πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο ζε βελδφιην θαη κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα. ΚΤΑ Η.Π 38638/2016/ (ΦΔΚ 1334Β ) κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη νξηαθέο θαη θαηεπζπληήξηεο ηηκέο γηα ηηο ζπγθεληξψζεηο φδνληνο ζηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2002/3/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 12εο Φεβξνπαξίνπ 2002 ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. Π.Τ. 34/2002 (ΦΔΚ 125/Α/ ), κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη νξηαθέο θαη θαηεπζπληήξηεο ηηκέο πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ, δηνμείδην ηνπ αδψηνπ θαη νμείδηα ηνπ αδψηνπ, ζσκαηίδηα θαη κφιπβδν. 2. Γηα ηηο ζεκεηαθέο εθπνκπέο ζηεξεψλ (αησξνχκελα ζσκαηίδηα) απφ εξγνηάμηα θαη εγθαηαζηάζεηο ηνπ έξγνπ ηζρχεη ην θαζνξηδφκελν απφ ην άξζξν 2 παξ. δ ηνπ Π.Γ. 1180/81 (ΦΔΚ 293/Α/ ) φξην ησλ 100 mg/m 3 ή απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 3. Οη αλψηεξεο απνδεθηέο ηηκέο γηα ηε ζπγθέληξσζε ζπγθεθξηκέλσλ ξχπσλ, νκάδσλ ξχπσλ ή δεηθηψλ ξχπαλζεο ζε ππφγεηα χδαηα νξίδνληαη ζηελ ΤΑ 1811 (ΦΔΚ 3322/Β/ ). 4. Η ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ δελ πξνθαιεί ηελ εθπνκπή πγξψλ ξχπσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία γηα ηελ δηαρείξηζε ιηπαληηθψλ νπζηψλ, ήηνη ηνπ Π.Γ. 82/2004 (ΦΔΚ 64/Α/ ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ΚΤΑ 13588/725/2006 (ΦΔΚ 383/Β/ ), ΚΤΑ 8668/2007 (ΦΔΚ 287/Β/ ) θαη ΚΤΑ 24944/1159/2006 (ΦΔΚ 791/Β/ ) γηα δεηήκαηα πνπ ηπρφλ δελ θαιχπηνληαη απφ ην παξαπάλσ Π.Γ. 5. Γηα αλψηαην επηηξεπφκελν φξην ζνξχβνπ ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην έξγν ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 37393/2028 (ΦΔΚ 1418/Β/ ) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ αξηζκ. 9272/471 (ΦΔΚ 286/Β/ ) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε. 6. Γηα ηα αλψηαηα επηηξεπφκελα φξηα δεηθηψλ πεξηβαιινληηθνχ ζνξχβνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε ιεηηνπξγία ζπγθνηλσληαθψλ έξγσλ ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ΚΤΑ (ΦΔΚ 1367/Β/ ). Γ) ΟΡΟΗ, ΜΔΣΡΑ & ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΑΥΗΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΩΝ ΓΤΝΖΣΗΚΩΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ ΔΠΗΠΣΩΔΩΝ Γενικές ρσθμίσεις: 1. Οη παξαθάησ φξνη, νη νπνίνη είλαη ππνρξεσηηθνί ζηελ ηήξεζή ηνπο, αθνξνχλ: ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, ζηηο αξκφδηεο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ Τπεξεζίεο θαη Φνξείο, ζηνπο πξντζηακέλνπο ησλ παξαπάλσ Τπεξεζηψλ, νη νπνίνη νθείινπλ λα κεξηκλνχλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο θαη λα ειέγρνπλ ηελ πηζηή ηήξεζή ηνπο, ζε φινπο φζνπο εθ ηεο ζέζεσο θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο είλαη ππεχζπλνη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ, έγθξηζε, δεκνπξάηεζε, αλάζεζε, επίβιεςε, θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, 4

5 ζηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ θαη ηνλ ή ηνπο ππεξγνιάβνπο, ζην κέξνο πνπ ηνλ αθνξνχλ. 2. Καηά ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο, λα γίλνπλ φιεο νη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο θαη λα ιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη: ε πηζηή ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ απφ ηνλ Αλάδνρν, ζην κέξνο πνπ ηνλ αθνξνχλ. ε δπλαηφηεηα αληηκεηψπηζεο θαη απνθαηάζηαζεο δπζάξεζησλ πεξηβαιινληηθά θαηαζηάζεσλ νθεηινκέλσλ ζε ελέξγεηεο ή παξαιείςεηο ηνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο θαηά παξάβαζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 3. Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο, αλεμαξηήησο απφ ηελ χπαξμε ζρεηηθήο ξεηήο αλαθνξάο ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο πνπ επηβάιινληαη κε ηελ παξνχζα Απφθαζε (ΑΔΠΟ) ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2, ηνπ άξζξνπ 2, ηεο Τ.Α. νηθ /2012 (ΦΔΚ 2703/Β/ ). 4. Απφ ηηο πηζηψζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο, λα εμαζθαιίδνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα νη απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ εθηέιεζε θαη εθαξκνγή, θαζ φιε ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ, ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ, ψζηε απηά λα θαζίζηαληαη απφιπηα απνηειεζκαηηθά. 5. Σα έξγα πξνζηαζίαο, δηαρείξηζεο θαη αλαβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα Απφθαζε λα θαηαζθεπαζζνχλ θαηά πξνηεξαηφηεηα απφ ηνλ θνξέα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. 6. Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ, νθείιεη λα νξίζεη ππεχζπλνπο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο. 7. Κάζε είδνπο επέκβαζε ή ηξνπνπνίεζε ησλ πθηζηακέλσλ έξγσλ θαη δηθηχσλ ππνδνκψλ, λα γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη λα εμαζθαιηζζεί ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο θαζ φιε ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ. 8. Σα πάζεο θχζεσο επηκέξνπο έξγα, δξαζηεξηφηεηεο, εγθαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαζθεπή ή ιεηηνπξγία ηνπ νδηθνχ έξγνπ (φπσο θαζνξίδνληαη ζηε παξαγ. 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.4014/2011) θαη ε νξηζηηθνπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπο πξνθχπηεη ζε ζηάδην πνπ έπεηαη ηεο έθδνζεο ηεο παξνχζαο ΑΔΠΟ, απνηεινχλ ζπλνδά έξγα ηνπ θπξίσο έξγνπ θαη ε πεξηβαιινληηθή ηνπο αδεηνδφηεζε γίλεηαη ζηελ αξκφδηα γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε αξρή, έπεηηα απφ ηελ ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ αξζ. 6 θαη 7 ηνπ Ν.4014/2011, αλαιφγσο ηελ εθάζηνηε πεξίπησζε ηνπ έξγνπ, ηεο δξαζηεξηφηεηαο ή εγθαηάζηαζεο. 9. Γηα νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα ή εγθαηάζηαζε, απαξαίηεηε γηα ηελ θαηαζθεπή-ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα έρνπλ ρνξεγεζεί φιεο νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία άδεηεο θαη εγθξίζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εγθξίζεσλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ φπνπ απαηηνχληαη γηα ηηο επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο ή εγθαηαζηάζεηο, εθφζνλ δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ παξνχζα Απφθαζε. Φάση κατασκεσής τοσ έργοσ τοσ θέματος: 10. Οη εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα εγθξηζνχλ θαηφπηλ ππνβνιήο θαη αμηνιφγεζεο απφ ηελ Τπεξεζία καο, Σερληθήο Πεξηβαιινληηθήο Μειέηεο (ΣΔΠΔΜ) ζχκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 7 θαη ηελ παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν.4014/2011. ηε κειέηε απηή ζα πξέπεη λα αλαιχνληαη ιεπηνκεξψο ηα κέηξα πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην ζρεδηαζκφ ηεο εμεηαδφκελεο εγθαηάζηαζεο γηα ηελ πιήξε ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαζψο θαη ηα επηπξφζζεηα κέηξα, ηδίσο ζε φηη αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμηαθνχ εμνπιηζκνχ. Ωο βαζηθέο θαηεπζπληήξηεο γηα ηελ ρσξνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ θαζνξίδνληαη νη πεξηβαιινληηθνί φξνη ηεο παξνχζαο θαη ηα εμήο: - Απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζε ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ κνλάδσλ παξαγσγήο πιηθψλ πξνο ρξήζε ζε απηφ ή επεμεξγαζίαο αδξαλψλ πιηθψλ, φπσο κνλάδεο παξαγσγήο ζξαπζηψλ αδξαλψλ (ζπαζηεξηνηξηβεία), κνλάδεο παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο θαη αζθαιηνκίγκαηνο - λα πξνβιεθζεί ε δπλαηφηεηα ρξήζεο θαηάιιεισλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ γηα ηνλ αλεθνδηαζκφ νρεκάησλ ππξφζβεζεο - Απαγνξεχεηαη ε ρσξνζέηεζε εγθαηαζηάζεσλ εξγνηαμίνπ θαζψο θαη ε ελαπφζεζε νπνηνπδήπνηε είδνπο πιηθνχ ζρεηηδφκελσλ κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ (αδξαλή, πιενλάδνληα θ.ι.π) ζε ζέζεηο: α) εληφο ηεο δψλεο θαηάιεςεο ηνπ έξγνπ, β) εληφο ηκεκάησλ ηνπ πδξνγξαθηθνχ δηθηχνπ γ) ζε ζέζεηο νξαηέο απφ αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη κλεκεία θαη δ) εληφο δαζηθψλ πεξηνρψλ εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα δηάζεζε πιενλαδφλησλ ζηα 5

6 πιαίζηα ηεο απνθαηάζηαζεο ιαηνκείσλ θαη δαλεηνζαιάκσλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ε) ηπρφλ αλαδαζσηέαο πεξηνρήο ζη) εληφο νηθηζκψλ θαη ηδηαίηεξα θνληά ζε θνηλσθειή θηήξηα θαη νηθίεο. - Δηδηθφηεξα, ε εγθαηάζηαζε ηνπ εξγνηαμίνπ λα γίλεη: α) ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 200κ. απφ θνίηεο ξεκάησλ γηα ηελ απνθπγή ξχπαλζεο ησλ επηθαλεηαθψλ λεξψλ θαη ζε θαηάιιειε απφζηαζε απφ νηθνινγηθά επαίζζεηεο ζέζεηο γηα ηελ απνθπγή νριήζεσλ φπσο ζφξπβνο θαη ζθφλε, β) ζε θαηάιιειε απφζηαζε απφ θηίζκαηα βάζε ησλ πξνβιεπφκελσλ νξίσλ ζνξχβσλ, θαη κε ηελ πξνυπφζεζε λα βξίζθεηαη εθηφο νηθηζκνχ. 11. Καηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί θαη λα εθαξκνζηεί δέζκε κέηξσλ κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ εθπνκπψλ ζθφλεο, αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ ή νζκεξψλ νπζηψλ. Απηή ε δέζκε κέηξσλ πξέπεη λα επηθεληξψλεηαη ζηηο πεγέο εθπνκπήο θαη πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα κέηξα πνπ αθνινπζνχλ, θαζψο θαη φπνηα άιιε ελέξγεηα ζπκβάιιεη ζηε κείσζε εθπνκπήο ζθφλεο. Δηδηθφηεξα: - Οη θφξην-εθθνξηψζεηο ραιαξψλ πιηθψλ θαη νη δηαδξνκέο ησλ νρεκάησλ θαηαζθεπήο εληφο ηεο δψλεο θαηαζθεπήο θαηά ηηο μεξέο πεξηφδνπο ζα πξέπεη λα γίλνληαη ππφ δηαβξνρή θαη ην χςνο πηψζεο θαηά ηε δηαρείξηζε ησλ πιηθψλ λα είλαη ην ειάρηζην δπλαηφ. Γεληθφηεξα λα γίλεηαη ζπρλή δηαβξνρή ησλ επηθαλεηψλ εξγαζίαο ή λα επηηπγράλεηαη ην ίδην απνηέιεζκα πεξηνξηζκνχ ηεο ζθφλεο κε ηζνδχλακν ηξφπν. - Σα ραιαξά πιηθά πνπ κεηαθέξνληαη απφ θνξηεγά νρήκαηα εληφο ηεο δψλεο θαηαζθεπήο ή εληφο εξγνηαμηαθψλ δηαδξνκψλ ζα πξέπεη λα είλαη θαιπκκέλα (πέξαλ ηεο ππνρξέσζεο θάιπςεο ηνπο θαηά ηε κεηαθνξά ζε δεκφζηεο νδνχο) ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ε εθπνκπή ζθφλεο. - Γηα θάζε είδνο εμφξπμε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηαηξεηηθά κεραλήκαηα κε θίιηξα ζπγθξάηεζεο ζθφλεο. Απαγνξεχεηαη ε κεηαθνξά εθηφο ιαηνκηθνχ ρψξνπ πξντφλησλ κε θνξηεγά πνπ δελ θαιχπηνληαη κε εηδηθφ θάιπκκα (Ν.2115/ ). - Να εμαζθαιίδεηαη ε ξχζκηζε θαη ε επηκειήο ζπληήξεζε ησλ θηλεηήξσλ θαη ησλ κεραληθψλ κεξψλ ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ νρεκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εθπνκπήο θαπζαεξίσλ ζηελ αηκφζθαηξα. - Ο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο θαη ηα νρήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ λα είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, ηα δε κεραλήκαηα θαηαζηγαζκέλα. 12. Όζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ παξαγφκελσλ ρσκαηνπξγηθψλ πιηθψλ απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο: - Η δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο λα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ 36259/1757/Δ103 (ΦΔΚ 1312/ ) «Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ)». - Απφ ηηο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο ηνπ νδηθνχ ηκήκαηνο ηνπ ζέκαηνο ζχκθσλα κε ηε ΜΠΔ πξνβιέπεηαη πεξίζζεηα πξντφλησλ εθζθαθήο πεξίπνπ m 3. - Σα πξντφληα εθζθαθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ θαηά πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ θάιπςε ησλ δηαθφξσλ αλαγθψλ ηνπ ίδηνπ ηνπ έξγνπ. - ε θάζε πεξίπησζε, κεηά απφ εμάληιεζε ηεο δπλαηφηεηαο αμηνπνίεζήο ηνπο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ νδνπνηίαο, ηπρφλ πεξίζζεηα πιηθνχ ζα δηαηεζεί ζε λνκίκσο ιεηηνπξγνχληα ΥΤΣΑ, ή γηα ηελ απνθαηάζηαζε αλελεξγψλ ιαηνκείσλ ηεο πεξηνρήο (π.ρ ηξαπκαηηζκέλα αλάγιπθα, δαλεηνζαιάκνπο) πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθή άδεηα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπο θαη ηα πιηθά είλαη απνδεθηά γηα ηε ρξήζε ηνπο, ή ζε αδεηνδνηεκέλεο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο θαη αμηνπνίεζεο αδξαλψλ πιηθψλ, είηε αθφκε θαηφπηλ ηήξεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.4014/2011, ζε δαζηθή ή αλαδαζσηέα έθηαζε, κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ απνθαηάζηαζή ηεο θαη ηελ έληαμή ηεο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο. - Δλαιιαθηηθά ηα πιενλάδνληα πξντόληα εθζθαθώλ (πεξίπνπ m 3 ) κπνξνύλ λα δηαηεζνύλ ζην αγξνηεκάρην 366 αλαδαζκνύ Φίιηαο πνπ βξίζθεηαη ΝΓ ηνπ νηθηζκνύ Φίιηαο. Ο ρώξνο απόζεζεο, εκβαδνύ m 2 (αγξνηεκάρην 366), θαηά ην παξειζόλ είρε ρξεζηκνπνηεζεί σο δαλεηνζάιακνο δεκηνπξγώληαο θνηιώκαηα 4 έσο 5 κέηξσλ, ηα νπνία θαη ζα απνθαηαζηαζνύλ κε ηελ απόζεζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο. Ο ηξόπνο απόζεζεο ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο θαη ε ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ ρώξνπ λα γίλεη ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ 6

7 ΜΠΔ. Να νξηνζεηεζεί ν ρώξνο, λα ηνπνζεηεζνύλ ελεκεξσηηθέο πηλαθίδεο θαη λα γίλνπλ νη πιένλ πξόζθνξεο παξεκβάζεηο γηα ηελ παξεκπόδηζε πξόζβαζεο νρεκάησλ ζην ρώξν κεηά ηελ απνθαηάζηαζε, ώζηε λα απνθιεηζηνύλ νη αλεμέιεγθηεο απνξξίςεηο. Ζ Γ/λζε Σερληθώλ Έξγσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Καξδίηζαο είλαη ππεύζπλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ αλσηέξσ. - Απαγνξεύεηαη ε αλεμέιεγθηε απφζεζε ή δηάζεζε ηεο πεξίζζεηαο ησλ ρσκαηηζκψλ αιιά θαη θάζε είδνπο απνβιήηνπ ζηεξενχ ή πγξνχ ζε δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο, ζε ξέκαηα, ρεηκάξξνπο, ζε ηδησηηθνχο ή δεκφζηνπο, ή θνηλνηηθνχο ρψξνπο επί ηνπ εδάθνπο θαη γεληθά ζε θάζε θπζηθφ απνδέθηε ηεο πεξηνρήο. Να ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηελ απνθπγή παξαζπξκνχ ησλ απνζέζεσλ απφ ηηο βξνρέο. - Θα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη άκεζε δηάζεζε πεξίζζεηαο πιηθψλ ζηνπο πξνβιεπφκελνπο αδεηνδνηεκέλνπο ρψξνπο απφζεζεο. - Γελ επηηξέπεηαη ε απνζήθεπζε ή απφζεζε πιηθψλ αδξαλψλ - ρσκαηνπξγηθψλ πιηθψλ πνπ αθνξνχλ ην έξγν (πιηθά πξνο ρξήζε ζ απηφ ή πξνεξρφκελα απφ εθζθαθέο ηνπ), ζε ζέζεηο επξηζθφκελεο εθηφο ηνπ γεπέδνπ ηνπ εξγνηαμίνπ θαη εθηφο λνκίκσλ αδεηνδνηεκέλσλ ρψξσλ απφζεζεο. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ σο άλσ απαγφξεπζε ε πξνζσξηλή ζψξεπζε πξντφλησλ ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ κέρξη θαη ηε θφξησζή ηνπο θαη ε απφζεζε ζηελ άκεζε γεηηνλία ηνπ εθάζηνηε κεηψπνπ εξγαζηψλ ησλ πιηθψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ, ή ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ ή απνκαθξπλζνχλ εληφο ηνπ σο άλσ δηαζηήκαηνο - Οη ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο λα πεξηνξηζζνχλ ζηηο απνιχησο απαξαίηεηεο, λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε μεξή πεξίνδν, νη ζέζεηο λα κελ παξακέλνπλ αθάιππηεο γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη λα νινθιεξσζνχλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ. Γεληθά ν ρξνληθφο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηνο ψζηε λα απνθεχγνληαη θαηά ην δπλαηφ ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο ζε πεξηφδνπο πςειψλ βξνρνπηψζεσλ. - Να ιεθζνχλ κέηξα πξνζηαζίαο απφ ηνλ θίλδπλν δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο θαη αζηνρίαο ησλ ηερληθψλ ζηηο ζέζεηο φπνπ ην θπζηθφ πδξνγξαθηθφ δίθηπν ηέκλεη εγθάξζηα ηελ νδφ θαη ζηα ηκήκαηα ηεο νδνχ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ εδάθε κεησκέλεο αληνρήο θαη πξνθαινχλ θηλδχλνπο γηα ην έξγν. 13. Όζνλ αθνξά ζηα απαηηνχκελα ρσκαηνπξγηθά πιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο: - Σα αδξαλή πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη δελ πξνέξρνληαη απφ ηηο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο ηνπ ηδίνπ έξγνπ, ζα πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ λφκηκεο ιαηνκηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ είλαη εθνδηαζκέλεο κε ηελ απαηηνχκελε απφθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηνί ηεξνχληαη επαθξηβψο. Γηα θάζε πεδίν απφιεςεο αδξαλψλ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο πξνθεηκέλνπ λα ελεξγνπνηεζεί σο δαλεηνζάιακνο, ζα πξέπεη λα ηεξεζεί ε δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην αξζ.7, παξ 3 ηνπ Ν.4014/ Απαγνξεχεηαη ε αλεμέιεγθηε δεκηνπξγία δαλεηνζαιάκνπ ή ε απζαίξεηε απφιεςε πιηθψλ απφ θνίηεο πνηακψλ ή ρεηκάξξσλ γηα πιηθά πνπ πηζαλφλ απαηηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 14. Όζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε γεληθά ησλ απνβιήησλ θαη απνξξηκκάησλ παξαγφκελσλ θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο: - Σα απφβιεηα Ληπαληηθψλ Διαίσλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ ζα πξέπεη λα απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά ζε εηδηθά ζηεγαλά δνρεία θαη λα παξαδίδνληαη άκεζα ζε εηδηθά αδεηνδνηεκέλεο εηαηξίεο ζπκβεβιεκέλεο κε χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ Ληπαληηθψλ Διαίσλ. ε θάζε πεξίπησζε ε δηαρείξηζε ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ νξπθηειαίσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. - Γελ επηηξέπεηαη ε ζπγθέληξσζε ησλ απνβιήησλ εθηφο θάδσλ, ε έθζεζή ηνπο ζε δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαζψο θαη ε αλάκημε ή αξαίσζε δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ απνβιήησλ. Θα πξέπεη λα ππάξρεη εηδηθφο ρψξνο ζπιινγήο ησλ άρξεζησλ πιηθψλ πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο. Σα πάζεο θχζεσο άρξεζηα πιηθά, ζθνππίδηα, αζηηθά απνξξίκκαηα, αληαιιαθηηθά, θιπ. πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ζα πξέπεη: λα δηαρσξίδνληαη κέζσ εηδηθψλ θάδσλ ζε αμηνπνηήζηκα/αλαθπθιψζηκα θαη κε, ζε 7

8 θαηάιιεια δηακνξθσκέλν θαη επηζεκαζκέλν ρψξν ππφ θαηάιιειεο πγεηνλνκηθέο ζπλζήθεο. θάζε είδνπο παιηά αληαιιαθηηθά, κεραλήκαηα, θιπ, ζα ζπιιέγνληαη θαη ζα απνκαθξχλνληαη ην ηαρχηεξν δπλαηφλ απφ ην ρψξν ηνπ έξγνπ, ε δε δηάζεζή ηνπο ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. ηα απφβιεηα εηδηθψλ ξεπκάησλ φπσο άρξεζηεο ζπζθεπαζίεο θαζψο θαη ηα ινηπά αμηνπνηήζηκα απφβιεηα (π.ρ. κέηαιια, ραξηί, πιαζηηθφ, μχιν, γπαιί) λα απνκαθξχλνληαη γηα αμηνπνίεζε απφ εηδηθά αδεηνδνηεκέλνπο θνξείο ζπιινγήο/κεηαθνξάο ζηεξεψλ απνβιήησλ. Γηα εηδηθά ξεχκαηα απνβιήησλ νη αδεηνδνηεκέλνη θνξείο ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβεβιεκέλνη κε ηα αληίζηνηρα ζπιινγηθά ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ. ηα νηθηαθνχ ηχπνπ κε επηθίλδπλα θαη ηα ινηπά κε αμηνπνηήζηκα ζηεξεά απφβιεηα λα απνκαθξχλνληαη είηε απφ ζπλεξγεία απνθνκηδήο ηνπ νηθείνπ Ο.Σ.Α είηε απφ εηδηθά αδεηνδνηεκέλν θνξέα ζπιινγήο/κεηαθνξάο ζηεξεψλ απνβιήησλ πξνθεηκέλνπ λα δηαηεζνχλ ζε εγθεθξηκέλν ρψξν δηάζεζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ, φπσο ζηνλ νηθείν ΥΤΣΑ, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο ΚΤΑ 50910/2727/03 (ΦΔΚ 1909/Β / ) θαη ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ ρψξνπ δηάζεζεο. - Απαξαίηεηνο είλαη ν θαζαξηζκφο ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ απφ θάζε είδνπο ζθνππίδηα, απνξξίκκαηα θαη άρξεζηα πιηθά. Ο θνξέαο δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ νθείιεη λα θξνληίδεη γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ απνξξηκκάησλ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαζψο επίζεο θαη γηα ην θαζαξηζκφ ησλ ζεκείσλ ζπγθέληξσζεο ηνπο, - Απαγνξεχεηαη ε θάζε κνξθήο θαχζε πιηθψλ (απφβιεηα ιηπαληηθά έιαηα, ζηνππηά εκπνηηζκέλα κε θαχζηκε χιε, ιάζηηρα, ιάδηα θιπ) ηφζν ππαίζξηα φζν θαη ζε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο (αλνηθηέο εζηίεο θαχζεο). - Απαγνξεχεηαη ε ξχπαλζε ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδάησλ απφ θάζε είδνπο απνξξνέο ηεο θαηαζθεπήο θαζψο θαη ε απφξξηςε νπνηνλδήπνηε κε-βηνδηαζπψκελσλ νπζηψλ επί ηνπ εδάθνπο. Θα πξέπεη λα ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια κέηξα ψζηε νη παξνρεηεπκέλεο ξνέο λα κελ επεξεάδνληαη θαη λα είλαη απαιιαγκέλεο απφ θεξηέο χιεο (πρ αησξήκαηα ή ιάζπεο) θαη κε-βηνδηαζπψκελεο νπζίεο (πρ ιηπαληηθά, θαχζηκα θ.α). - Γηα ηελ αληηκεηψπηζε αηπρεκάησλ, ην εξγνηαμηαθφ κέησπν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζε εηνηκφηεηα θαηάιιεια πιηθά (πρ δηάθνξα εηδηθά ειαηνδεζκεπηηθά ή ζπλαθή ρεκηθά πξντφληα, πξηνλίδη, θ.α.). 15. Πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί θαηά πξνηεξαηφηεηα ε απξφζθνπηε ξνή ησλ επηθαλεηαθψλ πδαηηθψλ ζπζηεκάησλ ηεο πεξηνρήο, κε ηελ θαηαζθεπή ησλ απαηηνχκελσλ ηερληθψλ ηα νπνία πξέπεη λα είλαη επαξθψο δηαζηαζηνινγεκέλα, χζηεξα απφ ηελ εθπφλεζε ηεο απαξαίηεηεο πδξαπιηθήο κειέηεο. ε θάζε πεξίπησζε ν ζρεδηαζκφο ησλ ηερληθψλ (ζηηο ζέζεηο εκπινθήο κε ην επηθαλεηαθφ πδξνγξαθηθφ δίθηπν) λα είλαη ηέηνηνο ψζηε λα κελ απμάλνληαη νη παξνρέο θαη νη ηαρχηεηεο απνξξνήο (θπξίσο ζε πεξηφδνπο έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ) θαηά κήθνο ησλ πδαηηθψλ ζπζηεκάησλ. 16. Να δνζεί πξνζνρή ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζηα ηκήκαηα ηεο νδνχ πνπ δηέξρνληαη πιεζίνλ ή δηαζηαπξψλνληαη κε πδαηνξέκαηα-πνηάκηα, ψζηε θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ αληίζηνηρσλ ηερληθψλ έξγσλ : - Να δηαηεξεζεί ε δηακνξθσκέλε δηαηνκή ηνπο - Η δηαηάξαμε απφ ηηο εθζθαθέο/εμπγηάλζεηο λα είλαη ε ειάρηζηε δπλαηή θαη λα απνθεπρζεί ε έθπιπζε πιηθψλ. - Να απνθεπρζεί ε παξάζπξζε ησλ πιηθψλ απφ ηηο βξνρνπηψζεηο 17. Να ππάξρεη ζσζηφο πξνγξακκαηηζκφο εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ψζηε ε απνξξνή ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ κεηά απφ βξνρνπηψζεηο λα κελ εκπνδίδεηαη απφ ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ. Θα πξέπεη λα πξνβιεθζεί ε θαηαζθεπή θαηάιιεισλ απνζηξαγγηζηηθψλ έξγσλ ηα νπνία ζα ζπληεξνχληαη ηαθηηθά, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ θαηλφκελα ιηκλαδφλησλ πδάησλ ζηε πεξηνρή ηνπ έξγνπ. 18. Απαγνξεχεηαη ε εθθέλσζε ππνιεηκκάησλ ή ε απφξξηςε επηηφπνπ πιενλαδνπζψλ πνζνηήησλ ζθπξνδέκαηνο ησλ κπεηνληέξσλ ζθπξνδέηεζεο ζηε πεξηνρή ηνπ έξγνπ. Η δηαρείξηζε απηψλ θαη ην πιχζηκν λα γίλεηαη ππνρξεσηηθά ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ πξνκήζεηαο ηνπ έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο, ην νπνίν νθείιεη λα δηαζέηεη θαηάιιειε επεμεξγαζία ησλ πγξψλ απνβιήησλ. 19. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ νδνπνηίαο, ε επηθάλεηα ησλ ζηξψζεσλ λα έρεη ηελ απαξαίηεηε εγθάξζηα θιίζε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απνξξνήο ησλ πδάησλ ρσξίο ηνλ θίλδπλν 8

9 δηάβξσζεο ή ππεξβνιηθήο δηαβξνρήο ηνπ ζψκαηνο ηνπ επηρψκαηνο. Η απνξξνή λα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ θαηάιιειεο ηάθξνπ απνξξνήο νκβξίσλ πδάησλ ε νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ζηελ άθξε ηνπ νδνζηξψκαηνο. 20. Όζνλ αθνξά ζηελ εμαζθάιηζε θπθινθνξηαθήο ξνήο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο πεξηνρήο κε φξνπο αζθάιεηαο θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο, ζα πξέπεη: - Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, λα εμαζθαιηζζεί ε επηθνηλσλία ησλ γχξσ πεξηνρψλ θαη ρξήζεσλ κε πξνζσξηλέο παξαιιαγέο ή φπνπ απηφ είλαη ηερληθά αδχλαην, κε φζν ην δπλαηφ κηθξφηεξεο δηάξθεηαο δηαθνπέο ζηελ θπθινθνξία. Η επηινγή ησλ παξαθάκςεσλ ζα πξέπεη λα γίλεη κε πξνηεξαηφηεηα ρξήζεο πθηζηακέλσλ δξφκσλ. - Να ιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο φπσο είλαη ε επθξηλήο ζήκαλζε, ε θαηάιιειε πεξίθξαμε ησλ ρψξσλ, νη πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο θαη ν θαηάιιεινο θσηηζκφο ηεο θπξίαο νδνχ, ησλ νδψλ ηνπ βνεζεηηθνχ θαη ηνπηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη ρξεζηψλ ηνπ επεξεαδφκελνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηφζν θαηά ηελ θαηαζθεπή φζν θαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο νδνχ. - Να απνθαζίζηαηαη κε επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ε βαηφηεηα θαη ηδηαίηεξα νη θζνξέο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ηα βαξηά νρήκαηα ηνπ εξγνηαμίνπ ζην νδηθφ δίθηπν πξνζπέιαζεο ζηε πεξηνρή ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο. Ιδηαίηεξα ζε πεξίπησζε ξχπαλζεο απφ ηηο δηειεχζεηο ησλ νρεκάησλ ηα ζεκεία ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη άκεζα κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ. Γηα ηελ πξφιεςε ξχπαλζεο ησλ νδψλ είλαη ππνρξεσηηθφο ν θαζαξηζκφο ησλ ηξνρψλ ησλ νρεκάησλ πξηλ ηελ έμνδν απφ ην εξγνηάμην. - Να γίλεη θαιή νξγάλσζε ησλ δξνκνινγίσλ ησλ βαξέσλ νρεκάησλ κε ζηφρν ηε ρακειφηεξε δπλαηή επηβάξπλζε ηεο ππάξρνπζαο θπθινθνξηαθήο θφξηηζεο ησλ νδψλ, ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ θίλεζεο θαη ηελ απνθπγή ηπρφλ δεπηεξνγελψλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ. - Σν φξην θίλεζεο ησλ βαξέσλ νρεκάησλ ηνπ έξγνπ ηφζν ζε ρσκαηφδξνκνπο φζν θαη ζηελ θαηνηθεκέλε πεξηνρή δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 30km/h. - Με ην πέξαο ηνπ σξαξίνπ εξγαζηψλ ε ζηάζκεπζε ησλ κεραλεκάησλ επηηξέπεηαη κφλνλ εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ ηνπ έξγνπ. 21. ρεηηθά κε ην ζφξπβν θαηά ηελ θαηαζθεπή, απαηηείηαη ε ζπκκφξθσζε πξνο φιεο ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο, ιακβάλνληαο ζπγρξφλσο φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πεξαηηέξσ ειαρηζηνπνίεζε ησλ δηαηαξαρψλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθιεζνχλ πξνζσξηλά ζηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηε δνκή ηνπ αλζξσπνγελνχο θαη ηδηαίηεξα ηνπ επαίζζεηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ. Δηδηθφηεξα: - Απαγνξεχεηαη ε παξακνλή ζην ρψξν ηνπ έξγνπ θαη ε ρξεζηκνπνίεζε κεραλεκάησλ ρσξίο ην πηζηνπνηεηηθφ έγθξηζεο ηχπνπ ΔΚ πεξί ζνξχβνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ελφηεηα Γ ηεο παξνχζαο. Η επηβιέπνπζα Τπεξεζία ππνρξενχηαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ παξαπάλσ. - ηα φξηα ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 100m απφ επαίζζεηνπο ζην ζφξπβν δέθηεο (επαίζζεηεο νηθνινγηθά ζέζεηο, θαηνηθίεο θ.α), ε ζηάζκε ζνξχβνπ δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ηα 65 db (A) γηα πεξηζζφηεξν απφ 15min αλά ηεηξάσξν. - Δπηβάιιεηαη ε απνθνκηδή ησλ πιηθψλ εθζθαθήο/πιήξσζεο λα γίλεηαη ζε ψξεο εθηφο θπθινθνξηαθήο αηρκήο θαη θνηλήο εζπρίαο ελψ ε επηινγή δηαδξνκψλ ησλ βαξέσλ νρεκάησλ εμππεξέηεζεο ησλ εξγνηαμίσλ λα δηέξρνληαη εθηφο ησλ θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ φπνπ είλαη εθηθηφ. 22. ρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο θαη ηεο αηζζεηηθήο πξνζαξκνγήο ηεο νδνχ, ζα πξέπεη: - Σν πιάηνο ηεο δψλεο θαηάιεςεο ηεο νδνχ λα πεξηνξηζζεί ζην απνιχησο απαξαίηεην κε έγθαηξε νξηνζέηεζε ηεο δψλεο θαηάιεςεο ηεο νδνχ ψζηε λα απνθεπρζνχλ νη άζθνπεο εθρεξζψζεηο θαη απνςηιψζεηο. - Να γίλεη δηακφξθσζε θαη πξνζαξκνγή ζην θπζηθφ αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο κε θαηάιιειεο θιίζεηο θαη ζηξνγγπιεχζεηο ησλ πξαλψλ ησλ επηρσκάησλ ψζηε λα γίλεη δπλαηή ε θπηηθή απνθαηάζηαζε ηνπο. - Καηά ηηο εθζθαθέο ε θπηηθή γε λα ζπιιέγεηαη θαη λα θπιάζζεηαη πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί επί ηνπ εμσηεξηθνχ πξαλνχο ησλ επηρσκάησλ ζε ζεκεία πνπ δελ πξνβιέπνληαη θπηεχζεηο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε θπζηθή αλαριφαζή ηνπο. 9

10 - Απαγνξεχεηαη ε ελαπφζεζε πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζηα πξαλή ηνπ δξφκνπ πξνο ηα θαηάληε θαη ε ξίςε έζησ θαη πξνζσξηλά κπάδσλ θαη άιισλ αδξαλψλ ζηηο θνίηεο ξεκάησλ. - Κάζε είδνπο εξγνηαμηαθή εγθαηάζηαζε λα απνκαθξπλζεί κε ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαη λα απνθαηαζηαζνχλ πιήξσο νη εξγνηαμηαθνί ρψξνη θαζψο θαη ηπρφλ δηαηαξαρζέληεο ρψξνη εξγαζηψλ, πξαλψλ. - Να γίλεη πιήξεο απνθαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο ζηηο παξαξεκάηηεο πεξηνρέο. - Να αλαξηεζνχλ πηλαθίδεο απαγφξεπζεο ξίςεο απνξξηκκάησλ θαη κπαδψλ ζηα πεξηβαιινληηθά επαίζζεηα ζεκεία ηνπ έξγνπ. - Να ιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα ππξνπξνζηαζίαο (πξφιεςε θαη θαηάζβεζε), γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξψπσλ θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη απνθπγή κεηάδνζεο ηεο θσηηάο ζε παξαθείκελεο πεξηνρέο, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο θαη ηελ έγθξηζε ηεο αξκφδηαο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο. - Σν θφζηνο εθαξκνγήο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ λα πξνβιεθζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ εμαξρήο. 23. Γηα ηελ θάιπςε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ Γαζηθή Ννκνζεζία, λα εθαξκνζζνχλ ηα εμήο: - Η πινηνκία, ε εθξίδσζε ηπρφλ ππαξρφλησλ ζάκλσλ θαη δέλδξσλ, ζηε δψλε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη ε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ πινηνκίαο λα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο αξκφδηαο ηνπηθήο Γαζηθήο Τπεξεζίαο. 24. Γηα ηελ θάιπςε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ Αξραηνινγηθφ Νφκν, ν θνξέαο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, νθείιεη λα εηδνπνηήζεη εγγξάθσο εγθαίξσο ηηο αξκφδηεο Δθνξείεο Αξραηνηήησλ (ΛΓ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ & Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ θαη 19 ε Δθνξεία Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ) πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εθζθαθηθψλ εξγαζηψλ θάζε ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ εληνπηζζνχλ αξραηφηεηεο νη εξγαζίεο ζα δηαθνπνχλ θαη ζα δηελεξγεζεί αλαζθαθηθή έξεπλα, απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο ζα εμαξηεζεί ε πνξεία απηνχ, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ (ΤΠ.ΠΟ). Η ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο αλαζθαθήο ζα εληαρζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ, βάζεη ησλ άξζξσλ 8,9,10 θαη 37 ηνπ Ν. 3028/2002. Όηαλ ε ελ ιφγσ δαπάλε ππεξβεί ην 10% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ, απαηηείηαη έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ θνξέα πινπνίεζεο θαηφπηλ ζρεηηθνχ εξσηήκαηνο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ. 25. Όια ηα κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ, ε νπνία ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα Απφθαζε «Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ», ηζρχνπλ εθφζνλ δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα παξαπάλσ. Φάση λειτοσργίας τοσ έργοσ: 26. Να εθαξκνζζεί πιήξσο ε κειέηε ζήκαλζεο, ειεθηξνθσηηζκνχ ηνπ έξγνπ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ρξεζηψλ. 27. Να γίλεη πιήξεο απνθαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο ζηηο πεξηνρέο δίπια ζηα ξέκαηα θαη ζε επαξθή απφζηαζε απφ απηά. Να γίλεηαη πεξηνδηθφο έιεγρνο ηεο επζηάζεηαο ησλ εδαθψλ θπξίσο ζηα ζεκεία πιεζίνλ ησλ ηερληθψλ έξγσλ πνπ πεξηιακβάλεη ε νδφο, ψζηε κε έγθαηξεο παξεκβάζεηο λα αληηκεησπίδνληαη θαηλφκελα αζηνρίαο, δηαβξψζεσλ θαη θαζηδήζεσλ. 28. Να δηελεξγείηαη ηαθηηθφο θαζαξηζκφο ησλ απνρεηεπηηθψλ ηάθξσλ θαη ησλ ηερληθψλ έξγσλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε δηαξθήο θαη απξφζθνπηε ξνή ησλ ξεκάησλ πνπ δηαζηαπξψλνληαη κε ηελ νδφ, ησλ εθπιπκάησλ ηνπ νδνζηξψκαην. 29. Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ νθείιεη λα θξνληίδεη γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ παξαγνκέλσλ ζθνππηδηψλ απφ ηνπο ρξήζηεο ηεο νδνχ ζε φιν ην κήθνο απηήο, απφ εηδηθφ πξνζσπηθφ θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 30. Να ζπληεξείηαη ε θάζε είδνπο βιάζηεζε, εθαηέξσζελ ηνπ νδνζηξψκαηνο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απαηηνχκελε νξαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο ηεο νδνχ. 31. Με ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ λα έρεη εμαζθαιηζζεί, κε ηελ θαηαζθεπή δηαβάζεσλ, ε απξφζθνπηε επηθνηλσλία θαη πξνζπέιαζε ησλ θαηνίθσλ, θνξηεγψλ, γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ θαη δψσλ, ζηηο δηάθνξεο ρξήζεηο θαη ιεηηνπξγίεο πνπ ππάξρνπλ εθαηέξσζελ ηνπ δξφκνπ. 32. Καηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε θαλνληθή ιεηηνπξγία κε φξνπο αζθάιεηαο φισλ ησλ δηθηχσλ ππνδνκήο θαη θνηλήο σθέιεηαο (Γ.Δ.Η., πδξεπηηθψλ δηθηχσλ, θιπ.) πάληα ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο. 10

11 Δ) ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΣΖΜΑ ΗΥΤΟ ΣΖ ΑΔΠΟ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΝΔΩΖ/ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΖ 1. Οη αλσηέξσ αλαθεξφκελνη πεξηβαιινληηθνί φξνη ηζρχνπλ γηα δέθα (10) έηε απφ ηελ έθδνζε ηεο παξνχζαο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ηεξείηαη επαθξηβψο ην πεξηερφκελν ηεο εγθεθξηκέλεο ζρεηηθήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ θαη νη πξφζζεηνη Πεξηβαιινληηθνί Όξνη πνπ ηίζεληαη κε ηελ παξνχζα Απφθαζε. 2. Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ, εγθαίξσο πξηλ απφ ηε ιήμε ηζρχνο ηεο ΑΔΠΟ, θαη εθφζνλ επηζπκεί ηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, νθείιεη λα επαλέιζεη κε λεφηεξε αίηεζή ηνπ πξνο ηελ εθάζηνηε αξκφδηα γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ππεξεζία, πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζνχλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 5 ηνπ Ν. 4014/ Η ΑΔΠΟ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη πξνζσξηλά θαη κεηά ηε ιήμε ηεο, κέρξη ηελ έθδνζε λέαο αλαλεσκέλεο ή ηξνπνπνηεκέλεο απφθαζεο, εθφζνλ φκσο ν ππφρξενο θνξέαο αηηεζεί εγθαίξσο ηελ αλαλέσζε ή ηξνπνπνίεζή ηεο ηνπιάρηζηνλ δπν (2) κήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, ππνβάιινληαο πξνο ηνχην ηα εθάζηνηε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 4. Γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ, βειηίσζε, επέθηαζε ή ηξνπνπνίεζε ηνπ έξγνπ, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζηε Μ.Π.Δ. θαη πινπνηείηαη κε ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο ηεο ΑΔΠΟ απαηηείηαη ε ηήξεζε ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 4014/ ε πεξίπησζε πνπ απφ ηηο ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο πεξηβαιινληηθέο επηζεσξήζεηο δηαπηζησζνχλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ή αλ παξαηεξεζνχλ επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί απφ ηε ΜΠΔ θαη ηελ ΑΔΠΟ, επηβάιινληαη πξφζζεηνη πεξηβαιινληηθνί φξνη ή ηξνπνπνηνχληαη νη φξνη ηεο ΑΔΠΟ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 2 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν. 4014/2011, κε εμαηξνπκέλσλ θαη ηπρφλ αληηζηαζκηζηηθψλ κέηξσλ ή ηειψλ θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 4014/2011. Σ) ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 1. Η ΑΔΠΟ δελ θαιχπηεη ζέκαηα αζθάιεηαο έλαληη ησλ αηπρεκάησλ κεγάιεο έθηαζεο ή αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ηνπ πξνζσπηθνχ, νχηε απαιιάζζεη ηνλ ππφρξεν θνξέα απφ ηελ ππνρξέσζε εθνδηαζκνχ ηνπ κε άιιεο άδεηεο, πνπ ηπρφλ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, αιιά δίδεηαη κε ηελ επηθχιαμε πηζαλψλ απαηηνχκελσλ εγθξίζεσλ απφ άιινπο αξκφδηνπο θνξείο θαη εθδίδεηαη ρσξίο λα εμεηαζηνχλ ζέκαηα απαιινηξηψζεσλ θαη ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο, ελψ δελ ζπλεπάγεηαη λνκηκνπνίεζε νπνησλδήπνηε απζαίξεησλ πθηζηάκελσλ θαηαζθεπψλ γηα ηηο νπνίεο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ. Σα αλσηέξσ ζηνηρεία εμεηάζηεθαλ θαη παξαηίζεληαη ζηελ ΜΠΔ, κε επζχλε ηνπ θνξέα ην έξγνπ. 2. Η ΑΔΠΟ ηζρχεη κε ηελ επηθχιαμε φηη δελ αληίθεηηαη ζε πνιενδνκηθέο θαη άιιεο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ ηπρφλ θαηηζρχνπλ απηήο. Ε) ΔΛΔΓΥΟ ΣΖΡΖΖ ΣΩΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΖ ΑΔΠΟ 1. Η ΑΔΠΟ, ε ζρεηηθή ζεσξεκέλε ΜΠΔ θαη ν θάθεινο πνπ ηε ζπλνδεχεη, πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο ζην ρψξν ηνπ εμεηαδφκελνπ έξγνπ θαη λα επηδεηθλχνληαη απφ ηνλ ππφρξεν θνξέα ζε θάζε αξκφδην, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ειεγθηηθφ φξγαλν. 2. Ο ππφρξενο θνξέαο έρεη ηελ ππνρξέσζε: λα ηεξεί ζηνηρεία (ηηκνιφγηα, ζπκβάζεηο, δηάθνξα παξαζηαηηθά έγγξαθα, κεηξψα θαηαγξαθήο ζηνηρείσλ θ.ιπ.) βάζεη ησλ νπνίσλ ζα απνδεηθλχεηαη ε ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηεο ΑΔΠΟ. Σα ζηνηρεία απηά ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην ρψξν ηνπ έξγνπ λα επηηξέπεη ηελ είζνδν ζε θάζε αξκφδην ειεγθηηθφ φξγαλν λα παξέρεη φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο λα δηεπθνιχλεη ηνλ έιεγρν θαη λα ζπκκνξθψλεηαη ζηηο ζπζηάζεηο-ππνδείμεηο ησλ αξκφδησλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο. 3. Σπρφλ ζέκαηα, πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ΑΔΠΟ θαη δελ θαιχπηνληαη απφ ηνπο φξνπο απηήο, επηιχνληαη βάζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη φπνπ απηφ δελ είλαη δπλαηφ, βάζεη ηεο ζρεηηθήο ζεσξεκέλεο ΜΠΔ ή θαη ηνπ θαθέινπ πνπ ηε ζπλνδεχεη. 11

12 4. ε πεξίπησζε πξφθιεζεο νπνηαζδήπνηε ξχπαλζεο ή άιιεο ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ή παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ΑΔΠΟ επηβάιινληαη ζηνπο ππεχζπλνπο ηνπ έξγνπ νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 28, 29 θαη 30 ηνπ Ν.1650/1986, φπσο ηζρχεη. Ζ) ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΑΠΟΦΑΖ ΔΓΚΡΗΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ ΟΡΩΝ 1. Σν Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην, ζηo νπνίo θνηλνπνηείηαη ε παξνχζα, ππνρξενχηαη ζηε δεκνζηνπνίεζή ηεο, ζχκθσλα κε ηελ (10) ζρεηηθή ΚΤΑ. Σα έμνδα δεκνζηνπνίεζεο βαξχλνπλ ην θνξέα ηνπ έξγνπ. 2. Καηά ηα ινηπά, ε επηβαιιφκελε απφ ηε λνκνζεζία δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο ΑΔΠΟ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ αλάξηεζή ηεο ζηνλ εηδηθφ δηθηπαθφ ηφπν, ζηε δηθηπαθή δηεχζπλζε (ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 19α ηνπ Ν.4014/2011, θαζψο θαη ζηελ ΚΤΑ κε αξηζκφ 21398/ ΦΔΚ 1470/Β/2012). 3. Καηά ηεο παξνχζαο Απφθαζεο κπνξεί λα αζθεζεί πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ Τπνπξγνχ Π.Δ.Κ.Α., ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνπο Ν. 3200/1955 θαη 2508/1997, θαζψο θαη ζηελ Κ.Τ.Α. 9269/470/2007. Δζσηεξηθή Γηαλνκή 1) Φ. 6/Γ 2) Υξνλνινγηθφ Αξρείν 3) Φάθεινο Απνθάζεσλ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΘΔΑΛΗΑ-ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΓΔΡΑΚΟΤΓΖ ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 1. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Καξδίηζαο Μπιαηζνχθα ΚΑΡΓΙΣΑ (ζπλεκκέλα: Φάθεινο Μειέηεο) 2. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Γηνηθεηήξην ΛΑΡΙΑ C:\Documents and Settings\papadiko\Σα έγγξαθά κνπ\dipexo\2014\n. KARDITSAS\PERIBAL OROI\AEPO BELTIOSH EPARXIAKHS ODOY SOFADES FILIA.docx 12

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Α.Γ.Α.: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γ/λζε : Παηεζίσλ 147 ΠΡΟ: MIND COMPASS OVERSEAS A.E Σαρ. Κώδηθαο : 112 51 Αζήλα Αθαδεκίαο 32 Fax : 210.8662024 10672 Αζήλα

Σαρ. Γ/λζε : Παηεζίσλ 147 ΠΡΟ: MIND COMPASS OVERSEAS A.E Σαρ. Κώδηθαο : 112 51 Αζήλα Αθαδεκίαο 32 Fax : 210.8662024 10672 Αζήλα ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 29.2.2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Αξ. Πξση. νηθ. 142576/602 Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒ/ΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝ. ΠΔΡΗΒ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΗ ΗΟΝΗΟΤ

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΗ ΗΟΝΗΟΤ ΜΠΔ 10/3 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Πάηξα 10/03/2014 ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣ. ΔΛΛΑΓΟ Αξηζκ. πξση. 3104/161704 ΚΑΗ ΗΟΝΗΟΤ ρεηηθά: 1481/66145 ΓΔΝΗΚΖ ΓΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ 1363/60922, 1843/81869 & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ 1 / 36 ΔΡΓΟ: «ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΓΡΟΜΟ ΙΟΝΙΑ ΟΓΟ ΑΠΟ ΑΝΣΙΡΡΙΟ ΜΔΥΡΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΠΑΘΔ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009).

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009). Αξηζ. 54/2012 «Ειδικοί όροι λειηοσργίας εμθιαλωηηρίων οίνων και αρωμαηιζμένων οίνων» Έρνληαο ππφςε: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σo ππ αξηζ. νηθ.30/077/439/14.02.2012 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ( Επικίνδςνυν Αποβλήηυν Τγειονομικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζε Οινκέιεηαο Σπκβνπιίνπ Απνρεηεύζεωλ Λεκεζνύ - Ακαζνύληαο

Απόθαζε Οινκέιεηαο Σπκβνπιίνπ Απνρεηεύζεωλ Λεκεζνύ - Ακαζνύληαο Απόθαζε Οινκέιεηαο Σπκβνπιίνπ Απνρεηεύζεωλ Λεκεζνύ - Ακαζνύληαο Σπληνληζκόο ηνπηθώλ αξρώλ κε ζθνπό ηελ πξνώζεζε θνηλήο πνιηηηθήο όζνλ αθνξά ηα έξγα απνρέηεπζεο νκβξίωλ πδάηωλ ηωλ Αεηθόξωλ Σπζηεκάηωλ Απνρέηεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Διιεληθή 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζ.Απνθ.23/2013 Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ... 2 1.1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ... 3 2. ΓΔΝΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ... 5 2.1 ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ... 5 2.1.1 Δθθξεκφηεηεο... 5 2.1.2 Πεξίνδνο αλαθνξάο... 8 2.1.3 Πξνβιήκαηα θαη πηζαλνί θίλδπλνη...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΣΗΚΖ ΔΓΚΤΚΛΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 4056/2012 (ΦΔΚ 52 Α ) : ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΚΑΗ ΣΗ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΣΗΚΖ ΔΓΚΤΚΛΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 4056/2012 (ΦΔΚ 52 Α ) : ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΚΑΗ ΣΗ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΓΑ: Β4Λ0Β-ΓΦ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Αζήλα, 13 / 06 /2012 Γ/ΝΖ ΔΗΡΟΩΝ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Αξ. πξωη. : 1464/67426 ΣΜΖΜΑ ΚΣΖΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ

Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ Πποοίμιο (1) H πγεία θαη ε αζθάιεηα ζηελ εξγαζία είλαη έλα δήηεκα πνπ ζα πξέπεη λα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ζεκαζία ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ν ξφινο ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Ζ ζεκαζία ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ν ξφινο ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 SUMMARY... 3 ΛΔΞΔΗ-ΚΛΔΗΓΗΑ... 4 Δηζαγσγή... 5 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν... 8 1.1. Ση είλαη ε ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ... 8 1.2. Οξηζκφο ηεο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ - ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Η εκηίμηζη πεπιβαλλονηικών επιπηώζευν ζηο ζσεδιαζμό ηυν Ελληνικών πόλευν

Η εκηίμηζη πεπιβαλλονηικών επιπηώζευν ζηο ζσεδιαζμό ηυν Ελληνικών πόλευν Η εκηίμηζη πεπιβαλλονηικών επιπηώζευν ζηο ζσεδιαζμό ηυν Ελληνικών πόλευν Κ. Νικολάος Γξ. Υεκηθφο Πεξηβαιινληνιφγνο Οξγαληζκνχ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο Θεζζαινλίθεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΗ ΚΔΙΜΔΝΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΠΔΡΙ ΤΓΑΣΟΡΔΜΑΣΩΝ. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΓΙΟΡΘΩΔΙ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ ΑΤΣΗ ΚΑΙ ΤΠΟ ΣΟ ΠΡΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» Έρνληαο ππφςε 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ.

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: Σηο δηαηάμεηο: 1. ησλ άξζξσλ 14 παξ. 4 θαη 15 παξ. 4 θαη παξ. 5 ηνπ Ν. 3979/2011

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΙΥΙΟΤ ΑΝΣΙΣΗΡΙΞΗ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΑΠΟΛΛΧΝΙΑΓΑ ΠΡ/ΜΟ: 1.900.000,00 ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ 2013 ΔΙΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αιγιαλείας 2014

Δήμος Αιγιαλείας 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ > Δηζαγσγηθφ ζεκείσκα > ΑΡΥΔ > ΣΟΥΟΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΚΑΗ ΔΝΝΟΗΔ/ΟΡΗΜΟΗ Άξζξν 1: Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ Άξζξν 2: Αξκνδηφηεηα γηα ηε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαλνληζκνχ

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

σζηήμαηα GPS και AIS καηά ηοσ λαθρεμπορίοσ ζηα καύζιμα

σζηήμαηα GPS και AIS καηά ηοσ λαθρεμπορίοσ ζηα καύζιμα σζηήμαηα GPS και AIS καηά ηοσ λαθρεμπορίοσ ζηα καύζιμα Αξηζκ. νηθ. 48941/3564/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Σνπνζέηεζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο εληνπηζκνχ ζέζεο (GPS) ζε κεηαθνξηθά κέζα πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΤΓΗΑΝΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΥΧΡΟΤ ΡΤΠΑΜΔΝΟΤ ΑΠΟ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ Πξώελ εξγνζηάζην ηεο «ΑΜΗΑΝΣΗΣ» ζην ΓΓ Γξέπαλνπ Αραΐαο

ΔΞΤΓΗΑΝΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΥΧΡΟΤ ΡΤΠΑΜΔΝΟΤ ΑΠΟ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ Πξώελ εξγνζηάζην ηεο «ΑΜΗΑΝΣΗΣ» ζην ΓΓ Γξέπαλνπ Αραΐαο Θέζε Ο ρώξνο είλαη ην πξώελ εξγνζηάζην παξαγσγήο πξντόλησλ ακηάληνπ ηεο εηαηξείαο «ΑΜΗΑΝΣΗΣ Α.Δ.», ζηε πεξηνρή Γξέπαλν Αραΐαο, ζε απόζηαζε 14,5 ρικ βνξεηαλαηνιηθά ηεο Πάηξαο, 1,6 ρικ βνξεηνδπηηθά ηνπ νηθηζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ANAΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΚΔΟΝΠ 1 : ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ Άξζξν 1 : Γηάξζξσζε Υπεξεζηψλ ΚΔΟΝΠ 2 : ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα