ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/ ΑΠΟΦΑΖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/ ΘΔΑΛΗΑ - ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΘΔΑΛΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΤ & ΚΟΗΝ: ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Όπσο Πίλαθαο Απνδεθηψλ Σαρ. Γ/λζε : σθξάηνπο 111 Σαρ. Κσδ. : ΛΑΡΙΑ Σelefax : (2413) Πιεξνθνξίεο : Παπαδεκεηξίνπ Κσλ/λνο Σειέθσλν : (2413) ΑΠΟΦΑΖ ΘΔΜΑ : Έγθξηζε Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (Δ.Π.Ο.) γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ «Βειηίσζε ηεο Δπαξρηαθήο Οδνχ ΟΦΑΓΔ-ΦΙΛΙΑ ζηελ Π.Δ. Καξδίηζαο ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο. Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΘΔΑΛΗΑ - ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Έρνληαο ππόςε: 1. Σν Ν. 1650/86 (ΦΔΚ 160/Α) «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 2. Σν Ν. 4014/2011 (ΦΔΚ 209/Α/ ) «Πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ξχζκηζε απζαηξέησλ ζε ζπλάξηεζε κε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο». 3. Σν Ν. 4042/2012 (ΦΔΚ 24/Α/ ) «Πνηληθή πξνζηαζία πεξηβάιινληνο-δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2008/99/ΔΚ-Πιαίζην παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ-δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2008/98/ΔΚ- Ρχζκηζε ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο». 4. Σελ Τ.Α (ΦΔΚ 21/Β/ ) «Καηάηαμε δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 1 παξάγξαθνο 4 ηνπ Ν. 4014/ (ΦΔΚ 209/Α/2011)», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηηο Τ.Α /2012 (ΦΔΚ 1565/Β), 65150/1780/2013 (ΦΔΚ 3809/Β) θαη (ΦΔΚ 2036/Β) θαη ηζρχεη. 5. Σελ Τ.Α (ΦΔΚ 2703/Β/ ) «Πξνδηαγξαθέο πεξηερνκέλνπ Απνθάζεσλ Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (Α.Δ.Π.Ο.) γηα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο θαηεγνξίαο Α ηεο ππ αξηζκ. 1958/ απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (Β 21), φπσο ηζρχεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 7 ηνπ Ν. 4014/2011 (Α 209)». 6. Σελ Τ.Α /2012 (ΦΔΚ 1470/Β/ ) «Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία εηδηθνχ δηθηπαθνχ ηφπνπ γηα ηελ αλάξηεζε απνθάζεσλ έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ (ΑΔΠΟ), ησλ απνθάζεσλ αλαλέσζεο ή ηξνπνπνίεζεο ΑΔΠΟ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 19 α ηνπ Ν.4014/2011». 7. Σελ ΚΤΑ /ΔΤΠΔ (ΦΔΚ 964/Β/ ) «Δμεηδίθεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ησλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ησλ άξζξσλ 3,4,5,6 θαη 7 ηνπ Ν.4014/2011, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 13 απηνχ, ησλ εηδηθψλ εληχπσλ ησλ αλσηέξσ δηαδηθαζηψλ, θαζψο θαη θάζε άιινπ ζρεηηθνχ κε ηηο δηαδηθαζίεο απηέο ζέκαηνο». 8. Σελ ΚΤΑ 69269/5387/ (ΦΔΚ 678/Β) «Καηάηαμε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο, πεξηερφκελν Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ), θαζνξηζκφο πεξηερνκέλνπ εηδηθψλ πεξηβαιινληηθψλ κειεηψλ (Δ.Π.Μ.) θαη ινηπέο ζπλαθείο δηαηάμεηο, ζχκθσλα κε ην Ν.1650/1986». 9. Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε Η.Π /2021 (ΦΔΚ 1391/Β/ ), «Καζνξηζκφο ηξφπνπ ελεκέξσζεο θαη ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ θαηά ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ησλ έξγσλ

2 θαη δξαζηεξηνηήησλ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 1650/86 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3010/2002». 10. Σελ ΚΤΑ 36259/1757/Δ103 (ΦΔΚ1312/Β/ ) «Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ)». 11. Σν Ν. 998/79 "πεξί πξνζηαζίαο ησλ Γαζψλ θαη ησλ Γαζηθψλ ελ γέλεη εθηάζεσλ ηεο ρψξαο" (ΦΔΚ 289/Α), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.4280/2014 (ΦΔΚ 159/Α) θαη ηζρχεη. 12. Σελ Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ 1077/Β/ ), «Δμεηδίθεπζε δηαδηθαζηψλ γηα ηελ ελζσκάησζε ζηηο Απνθάζεηο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ή ζηηο Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο Γαζηθήο Ννκνζεζίαο έγθξηζεο επέκβαζεο, γηα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο θαηεγνξηψλ Α θαη Β ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο κε αξηζκ. 1958/2012 (ΦΔΚ 21/Β/ ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ Ν.4014/ ελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 9269/470/ (ΦΔΚ 286/Β/ ), «Μέζα έλδηθεο πξνζηαζίαο ηνπ θνηλνχ θαηά πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο Γηνίθεζεο ζρεηηθά κε ζέκαηα ελεκέξσζεο θαη ζπκκεηνρήο ηνπ θαηά ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ». 14. Σν Ν. 3200/1955 «Πεξί δηνηθεηηθήο απνθέληξσζεο, θ.ι.π.» (Φ.Δ.Κ. 97/Α/ ). 15. Σν Ν. 2503/1997 «Γηνίθεζε, νξγάλσζε, ζηειέρσζε ηεο Πεξηθέξεηαο, θ.ι.π.» (Φ.Δ.Κ. 107/Α/ ). 16. Σν Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α/ ) Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο. 17. Σν Π.Γ. 138/2010 (ΦΔΚ 231/Α/ ) Οξγαληζκφο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο- ηεξεάο Διιάδαο. 18. Σελ Τ.Α /2003 (ΦΔΚ 1484/Β/ ) «Έγθξηζε Πεξηθεξεηαθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο». 19. Σν κε αξηζκ. πξση /3298/ (αξ. πξση. ΓΙ.ΠΔ.ΥΩ.. Θεζζαιίαο 4579/272437/ ) έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Π.Δ. Καξδίηζαο, κε ην νπνίν ππνβιήζεθε ζηελ Τπεξεζία καο ε Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο. 20. Σν κε αξηζκ. πξση /1096/ (αξ. πξση. ΓΙ.ΠΔ.ΥΩ.. Θεζζαιίαο 1366/70182/ ) έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Π.Δ. Καξδίηζαο, κε ην νπνίν ππνβιήζεθαλ ζηελ Τπεξεζία καο ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία. 21. Σν κε αξηζκ. πξση. 1366/70182/ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο καο, κε ην νπνίν δηαβηβάζζεθε ζην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, ζηηο Γαζηθέο & Αξραηνινγηθέο Τπεξεζίεο αληίγξαθν ηεο Μ.Π.Δ. 22. Σελ κε αξηζκ. πξση. 1088/ (αξ. πξση. ΓΙ.ΠΔ.ΥΩ.. Θεζζαιίαο 1631/89615/ ) γλσκνδφηεζε ηεο ΛΓ Δθνξείαο Πξντζηνξηθψλ & Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ. 23. Σελ κε αξηζκ. πξση. 861/82343/ (αξηζκ. πξση. ΓΙ.ΠΔ.ΥΩ.. Θεζζαιίαο 1793/96967/ ) γλσκνδφηεζε ηεο Γ/λζεο Γαζψλ Καξδίηζαο επί ηεο ΜΠΔ ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο. 24. Σν κε αξηζκ. πξση. 8826/120370/ (αξ. πξση. ΓΙ.ΠΔ.ΥΩ.. Θεζζαιίαο 2393/133122/ ) έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο & Τδξννηθνλνκίαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Καξδίηζαο. 25. Σν κε αξηζκ. πξση /5986/ (αξ. πξση. ΓΙ.ΠΔ.ΥΩ.. Θεζζαιίαο 3912/246226/ ) έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Π.Δ. Καξδίηζαο, κε ην νπνίν ππνβιήζεθαλ ζηελ Τπεξεζία καο ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία. 26. Σν κε αξηζκ. πξση. 3912/246226/ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο καο, κε ην νπνίν δηαβηβάζζεθαλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ηεο ΜΠΔ ηνπ ζέκαηνο, ζην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο θαη ζην Σκήκα Πεξηβάιινληνο & Τδξννηθνλνκίαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Καξδίηζαο. 27. Σελ κε αξηζκ. πξση /219295/13/ (αξ. πξση. ΓΙ.ΠΔ.ΥΩ.. Θεζζαιίαο 422/23839/ ) γλσκνδφηεζε ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο & Τδξννηθνλνκίαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Καξδίηζαο. 28. Σν ππ αξηζκ. 209/ (αξ. πξση. ΓΙ.ΠΔ.ΥΩ.. Θεζζαιίαο 642/33497/ ) έγγξαθν ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο κε ην νπνίν δηαβίβαζε ηελ ζεηηθή γλσκνδφηεζή ηνπ γηα ηελ Μ.Π.Δ. ηνπ έξγνπ κε ηελ ππ αξηζκ. 26/2/ Απφθαζή ηνπ. 29. Σν κε αξηζκ. πξση. 3626/223491/ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο καο κε ην νπνίν δηαβηβάζζεθαλ ζηελ Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Π.Δ. Καξδίηζαο, ηα (30) & (31) ζρεηηθά ψζηε λα ιεθζνχλ ππφςε ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ νη πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζ απηά. 30. Σν κε αξηζκ. πξση /6587/ (αξ. πξση. ΓΙ.ΠΔ.ΥΩ.. Θεζζαιίαο 3945/251146/ ) έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Π.Δ. Καξδίηζαο, κε ην νπνίν ππνβιήζεθαλ ζηελ Τπεξεζία καο ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία. 31. Σελ κε αξηζκ. πξση. 7316/253305/ (αξ. πξση. ΓΙ.ΠΔ.ΥΩ.. Θεζζαιίαο 3971/253919/ ) γλσκνδφηεζε ηεο Γ/λζεο πληνληζκνχ & Δπηζεψξεζεο Γαζψλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο-ηεξεάο Διιάδαο. Α π ν θ α ζ ί δ ν π κ ε Σελ έγθξηζε ησλ θάησζη πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ "Βειηίσζε ηεο Δπαξρηαθήο Οδνχ ΟΦΑΓΔ-ΦΙΛΙΑ. 2

3 Η εθαξκνγή ησλ θάησζη Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ θαη Πεξηνξηζκψλ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο θαη βαξχλεη ην θνξέα ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ, σο θαη παο θαηά λφκν ππφρξενο, θέξεη αθέξαηε ηελ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, κέηξσλ θαη πεξηνξηζκψλ πνπ επηβάιινληαη κε ηελ παξνχζα Απφθαζε Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (ΑΔΠΟ). Α) ΔΗΓΟ ΚΑΗ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΟΤ Σν έξγν ηνπ ζέκαηνο θαηαηάζζεηαη ζηε θαηεγνξία ΑΙΙΙ (νδφο κεηαμχ επαξρηψλ/νηθηζκψλ) θαη, ζχκθσλα κε ηε (4) ζρεηηθή ΚΤΑ, αλήθεη ζηελ Α-2 Τπνθαηεγνξία κε α/α:5 ηεο 1 εο Οκάδαο: «Έξγα Υεξζαίσλ θαη ελαέξησλ κεηαθνξψλ». Ο ππφ κειέηε νδηθφο άμνλαο απνηειεί βειηίσζε ησλ γεσκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πθηζηάκελεο Δπαξρηαθήο Οδνχ Νν 21 «νθάδεο-αλάβξα πξνο Οκβξηαθή δηα Μαπξαράδσλ, Φίιηαο, Κάησ Κηεκέλεο, Λνπηξψλ Κατηζεο, Μαθξπξξάρεο θαη.. Αγγηψλ» θαη εηδηθφηεξα ζην ηκήκα απφ ηελ έμνδν ηνπ Σ.Γ. νθάδσλ (ΝΓ πιεπξά ηνπ νηθηζκνχ) έσο ηελ είζνδν ηεο Σ.Κ. Φίιηαο, ζπλνιηθνχ κήθνπο 8,4 ρικ. Γηέξρεηαη πάλσ απφ ηνλ ππφ θαηαζθεπή απηνθηλεηφδξνκν Κεληξηθήο Διιάδαο Δ65, ζηελ Υ.Θ κέζσ ηεο άλσ δηάβαζεο ΚΟ17 κήθνπο πεξίπνπ 600 m, πνπ είλαη ππφ θαηαζθεπή. Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ απνηειεί ε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ νδηθήο αζθάιεηαο ζην ππφςε ηκήκα κε επεκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε δηαπιάηπλζε ηεο νδνχ, θαηαζθεπή ηκήκαηνο λέαο ράξαμεο, ζηελ επέθηαζε πθηζηάκελσλ θαη θαηαζθεπή λέσλ ηερληθψλ, ζηε θαηαζθεπή έξγσλ απνρέηεπζεο θαη ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο, φπσο, δηαγξάκκηζε, πηλαθίδεο ζήκαλζεο, θ.α. Η εθαξκνζηέα ηππηθή δηαηνκή β2 πξνβιέπεη κηα ισξίδα θπθινθνξίαο πιάηνπο 3,75 m αλά θαηεχζπλζε, ισξίδα θαζνδήγεζεο πιάηνπο 0,25 m θαη κε ζηαζεξνπνηεκέλν έξεηζκα πιάηνπο 1,5 m. Σα αλσηέξσ έξγα αδεηνδνηνχληαη φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθφηεξα ζην θάθειν ηεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (θείκελν, ζρέδηα) κε ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη κε ηελ παξνχζα Απφθαζε. Β) ΘΔΜΟΘΔΣΖΜΔΝΑ ΒΑΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΚΑΘΩ & ΣΩΝ ΔΤΑΗΘΖΣΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Η βειηίσζε ησλ γεσκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο νδνχ ηνπ ζέκαηνο, ζπκβάιινληαο «ζηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θιάδσλ πνπ εμππεξεηνχλ ηηο επηθνηλσλίεο κεηαμχ ησλ νηθηζκψλ θαη θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο», είλαη ζχκθσλε κε ηνπο ζηφρνπο ηεο Υσξηθήο Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο, φπσο απηνί νξίδνληαη ζην Δγθεθξηκέλν Πεξηθεξεηαθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο Y.A /2003 (ΦΔΚ 1484/Β/ ). χκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν Γ.Π.. ηνπ Γήκνπ νθάδσλ (ΦΔΚ 155/ΑΑΠ/ ) ε νδφο δηέξρεηαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο απφ «Πεξηνρή πξνζηαζίαο ηεο γεσξγηθήο γεο πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηνρψλ πνπ βξίζθνληαη εθαηέξσζελ ησλ εζληθψλ αμφλσλ (Π.Δ.Π.Γ.Ι)», ελψ ζην ηκήκα απφ ηε ζπκβνιή κε ηνλ Δ65 έσο ηηο Μαπξαράδεο ην ηκήκα δεμηά ηεο νδνχ ραξαθηεξίδεηαη σο «Πεξηνρή αγξνηηθνχ νηθνινγηθνχ πάξθνπ (Π.Δ.Π.Γ.3) θαη ζε θάπνην ζεκείν ραξαθηεξίδεηαη σο πεξηνρή «Πξνζηαζίαο ηνπ πνηακνχ νθαδίηε θαη ηνπ Πιαηαλεψλα Αλσγείνπ Μαπξαράδσλ (Π.Δ.Π.1). Σν έξγν ηνπ ζέκαηνο βξίζθεηαη εθηφο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο ηνπ δηθηχνπ Natura Οη θχξηεο ρξήζεηο ζηελ πεξηνρή δηέιεπζεο ηεο νδνχ, φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζην ράξηε ρξήζεσλ γεο, αθνξνχλ θπξίσο γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. χκθσλα κε ηελ ππ αξηζκ. 1513/ Πξάμε Υαξαθηεξηζκνχ ηνπ Γαζάξρε Καξδίηζαο, ε πεξηνρή δηέιεπζεο ηεο νδνχ δελ ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο Γαζηθήο Ννκνζεζίαο. χκθσλα κε ην (25) ζρεηηθφ, ζην ηκήκα ηεο νδνχ πνπ δηέξρεηαη δπηηθά ηνπ αγξνηεκαρίνπ αλαδαζκνχ Μαπξαράδσλ κε αξηζκ. 92 (θεξφκελεο ηδηνθηεζίαο Αζαλαζίνπ βαξδάγγαινπ) πιεζίνλ ηεο Μαγνχιαο «Γθνξηζνπνχια», έρνπλ εληνπηζηεί αξραηφηεηεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ζην ελ ιφγσ ηκήκα δελ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ εθζθαπηηθέο εξγαζίεο θαη ε δηαπιάηπλζε ηεο 3

4 νδνχ ζα πξέπεη λα γίλεη κφλν κε επίρσζε, ψζηε λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο θαηαζηξνθήο ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ. Γ) ΟΡΗΑΚΔ ΣΗΜΔ ΔΚΠΟΜΠΖ ΡΤΠΩΝ ΣΖΝ ΑΣΜΟΦΑΗΡΑ, ΣΑ ΤΓΑΣΑ, ΣΟ ΔΓΑΦΟ, ΣΑΘΜΖ ΘΟΡΤΒΟΤ ΚΑΗ ΓΟΝΖΔΩΝ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 1. Οη νξηαθέο θαη θαηεπζπληήξηεο ηηκέο πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο αλαθέξνληαη ζηηο αθφινπζεο δηαηάμεηο: ΚΤΑ 14122/549/Δ103/2011 (ΦΔΚ 488/Β/ ) «Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2008/50/ΔΚ γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα θαη θαζαξφηεξν αέξα γηα ηελ Δπξψπε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο 21 εο Μαΐνπ 2008». ΚΤΑ 22306/1075/Δ103/ (ΦΔΚ Β 920), κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη ηηκέο ζηφρνη θαη φξηα εθηίκεζεο ησλ ζπγθεληξψζεσλ ηνπ αξζεληθνχ, ηνπ θαδκίνπ, ηνπ πδξαξγχξνπ, ηνπ ληθειίνπ θαη ησλ πνιπθπθιηθψλ αξσκαηηθψλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/107/ΔΚ. ΚΤΑ 9238/332 (ΦΔΚ 405/Β/ ), κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη νξηαθέο θαη θαηεπζπληήξηεο ηηκέο πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο ζε βελδφιην θαη κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα. ΚΤΑ Η.Π 38638/2016/ (ΦΔΚ 1334Β ) κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη νξηαθέο θαη θαηεπζπληήξηεο ηηκέο γηα ηηο ζπγθεληξψζεηο φδνληνο ζηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2002/3/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 12εο Φεβξνπαξίνπ 2002 ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. Π.Τ. 34/2002 (ΦΔΚ 125/Α/ ), κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη νξηαθέο θαη θαηεπζπληήξηεο ηηκέο πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ, δηνμείδην ηνπ αδψηνπ θαη νμείδηα ηνπ αδψηνπ, ζσκαηίδηα θαη κφιπβδν. 2. Γηα ηηο ζεκεηαθέο εθπνκπέο ζηεξεψλ (αησξνχκελα ζσκαηίδηα) απφ εξγνηάμηα θαη εγθαηαζηάζεηο ηνπ έξγνπ ηζρχεη ην θαζνξηδφκελν απφ ην άξζξν 2 παξ. δ ηνπ Π.Γ. 1180/81 (ΦΔΚ 293/Α/ ) φξην ησλ 100 mg/m 3 ή απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 3. Οη αλψηεξεο απνδεθηέο ηηκέο γηα ηε ζπγθέληξσζε ζπγθεθξηκέλσλ ξχπσλ, νκάδσλ ξχπσλ ή δεηθηψλ ξχπαλζεο ζε ππφγεηα χδαηα νξίδνληαη ζηελ ΤΑ 1811 (ΦΔΚ 3322/Β/ ). 4. Η ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ δελ πξνθαιεί ηελ εθπνκπή πγξψλ ξχπσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία γηα ηελ δηαρείξηζε ιηπαληηθψλ νπζηψλ, ήηνη ηνπ Π.Γ. 82/2004 (ΦΔΚ 64/Α/ ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ΚΤΑ 13588/725/2006 (ΦΔΚ 383/Β/ ), ΚΤΑ 8668/2007 (ΦΔΚ 287/Β/ ) θαη ΚΤΑ 24944/1159/2006 (ΦΔΚ 791/Β/ ) γηα δεηήκαηα πνπ ηπρφλ δελ θαιχπηνληαη απφ ην παξαπάλσ Π.Γ. 5. Γηα αλψηαην επηηξεπφκελν φξην ζνξχβνπ ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην έξγν ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 37393/2028 (ΦΔΚ 1418/Β/ ) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ αξηζκ. 9272/471 (ΦΔΚ 286/Β/ ) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε. 6. Γηα ηα αλψηαηα επηηξεπφκελα φξηα δεηθηψλ πεξηβαιινληηθνχ ζνξχβνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε ιεηηνπξγία ζπγθνηλσληαθψλ έξγσλ ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ΚΤΑ (ΦΔΚ 1367/Β/ ). Γ) ΟΡΟΗ, ΜΔΣΡΑ & ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΑΥΗΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΩΝ ΓΤΝΖΣΗΚΩΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ ΔΠΗΠΣΩΔΩΝ Γενικές ρσθμίσεις: 1. Οη παξαθάησ φξνη, νη νπνίνη είλαη ππνρξεσηηθνί ζηελ ηήξεζή ηνπο, αθνξνχλ: ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, ζηηο αξκφδηεο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ Τπεξεζίεο θαη Φνξείο, ζηνπο πξντζηακέλνπο ησλ παξαπάλσ Τπεξεζηψλ, νη νπνίνη νθείινπλ λα κεξηκλνχλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο θαη λα ειέγρνπλ ηελ πηζηή ηήξεζή ηνπο, ζε φινπο φζνπο εθ ηεο ζέζεσο θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο είλαη ππεχζπλνη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ, έγθξηζε, δεκνπξάηεζε, αλάζεζε, επίβιεςε, θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, 4

5 ζηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ θαη ηνλ ή ηνπο ππεξγνιάβνπο, ζην κέξνο πνπ ηνλ αθνξνχλ. 2. Καηά ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο, λα γίλνπλ φιεο νη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο θαη λα ιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη: ε πηζηή ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ απφ ηνλ Αλάδνρν, ζην κέξνο πνπ ηνλ αθνξνχλ. ε δπλαηφηεηα αληηκεηψπηζεο θαη απνθαηάζηαζεο δπζάξεζησλ πεξηβαιινληηθά θαηαζηάζεσλ νθεηινκέλσλ ζε ελέξγεηεο ή παξαιείςεηο ηνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο θαηά παξάβαζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 3. Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο, αλεμαξηήησο απφ ηελ χπαξμε ζρεηηθήο ξεηήο αλαθνξάο ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο πνπ επηβάιινληαη κε ηελ παξνχζα Απφθαζε (ΑΔΠΟ) ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2, ηνπ άξζξνπ 2, ηεο Τ.Α. νηθ /2012 (ΦΔΚ 2703/Β/ ). 4. Απφ ηηο πηζηψζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο, λα εμαζθαιίδνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα νη απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ εθηέιεζε θαη εθαξκνγή, θαζ φιε ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ, ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ, ψζηε απηά λα θαζίζηαληαη απφιπηα απνηειεζκαηηθά. 5. Σα έξγα πξνζηαζίαο, δηαρείξηζεο θαη αλαβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα Απφθαζε λα θαηαζθεπαζζνχλ θαηά πξνηεξαηφηεηα απφ ηνλ θνξέα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. 6. Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ, νθείιεη λα νξίζεη ππεχζπλνπο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο. 7. Κάζε είδνπο επέκβαζε ή ηξνπνπνίεζε ησλ πθηζηακέλσλ έξγσλ θαη δηθηχσλ ππνδνκψλ, λα γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη λα εμαζθαιηζζεί ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο θαζ φιε ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ. 8. Σα πάζεο θχζεσο επηκέξνπο έξγα, δξαζηεξηφηεηεο, εγθαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαζθεπή ή ιεηηνπξγία ηνπ νδηθνχ έξγνπ (φπσο θαζνξίδνληαη ζηε παξαγ. 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.4014/2011) θαη ε νξηζηηθνπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπο πξνθχπηεη ζε ζηάδην πνπ έπεηαη ηεο έθδνζεο ηεο παξνχζαο ΑΔΠΟ, απνηεινχλ ζπλνδά έξγα ηνπ θπξίσο έξγνπ θαη ε πεξηβαιινληηθή ηνπο αδεηνδφηεζε γίλεηαη ζηελ αξκφδηα γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε αξρή, έπεηηα απφ ηελ ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ αξζ. 6 θαη 7 ηνπ Ν.4014/2011, αλαιφγσο ηελ εθάζηνηε πεξίπησζε ηνπ έξγνπ, ηεο δξαζηεξηφηεηαο ή εγθαηάζηαζεο. 9. Γηα νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα ή εγθαηάζηαζε, απαξαίηεηε γηα ηελ θαηαζθεπή-ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα έρνπλ ρνξεγεζεί φιεο νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία άδεηεο θαη εγθξίζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εγθξίζεσλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ φπνπ απαηηνχληαη γηα ηηο επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο ή εγθαηαζηάζεηο, εθφζνλ δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ παξνχζα Απφθαζε. Φάση κατασκεσής τοσ έργοσ τοσ θέματος: 10. Οη εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα εγθξηζνχλ θαηφπηλ ππνβνιήο θαη αμηνιφγεζεο απφ ηελ Τπεξεζία καο, Σερληθήο Πεξηβαιινληηθήο Μειέηεο (ΣΔΠΔΜ) ζχκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 7 θαη ηελ παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν.4014/2011. ηε κειέηε απηή ζα πξέπεη λα αλαιχνληαη ιεπηνκεξψο ηα κέηξα πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην ζρεδηαζκφ ηεο εμεηαδφκελεο εγθαηάζηαζεο γηα ηελ πιήξε ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαζψο θαη ηα επηπξφζζεηα κέηξα, ηδίσο ζε φηη αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμηαθνχ εμνπιηζκνχ. Ωο βαζηθέο θαηεπζπληήξηεο γηα ηελ ρσξνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ θαζνξίδνληαη νη πεξηβαιινληηθνί φξνη ηεο παξνχζαο θαη ηα εμήο: - Απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζε ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ κνλάδσλ παξαγσγήο πιηθψλ πξνο ρξήζε ζε απηφ ή επεμεξγαζίαο αδξαλψλ πιηθψλ, φπσο κνλάδεο παξαγσγήο ζξαπζηψλ αδξαλψλ (ζπαζηεξηνηξηβεία), κνλάδεο παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο θαη αζθαιηνκίγκαηνο - λα πξνβιεθζεί ε δπλαηφηεηα ρξήζεο θαηάιιεισλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ γηα ηνλ αλεθνδηαζκφ νρεκάησλ ππξφζβεζεο - Απαγνξεχεηαη ε ρσξνζέηεζε εγθαηαζηάζεσλ εξγνηαμίνπ θαζψο θαη ε ελαπφζεζε νπνηνπδήπνηε είδνπο πιηθνχ ζρεηηδφκελσλ κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ (αδξαλή, πιενλάδνληα θ.ι.π) ζε ζέζεηο: α) εληφο ηεο δψλεο θαηάιεςεο ηνπ έξγνπ, β) εληφο ηκεκάησλ ηνπ πδξνγξαθηθνχ δηθηχνπ γ) ζε ζέζεηο νξαηέο απφ αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη κλεκεία θαη δ) εληφο δαζηθψλ πεξηνρψλ εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα δηάζεζε πιενλαδφλησλ ζηα 5

6 πιαίζηα ηεο απνθαηάζηαζεο ιαηνκείσλ θαη δαλεηνζαιάκσλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ε) ηπρφλ αλαδαζσηέαο πεξηνρήο ζη) εληφο νηθηζκψλ θαη ηδηαίηεξα θνληά ζε θνηλσθειή θηήξηα θαη νηθίεο. - Δηδηθφηεξα, ε εγθαηάζηαζε ηνπ εξγνηαμίνπ λα γίλεη: α) ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 200κ. απφ θνίηεο ξεκάησλ γηα ηελ απνθπγή ξχπαλζεο ησλ επηθαλεηαθψλ λεξψλ θαη ζε θαηάιιειε απφζηαζε απφ νηθνινγηθά επαίζζεηεο ζέζεηο γηα ηελ απνθπγή νριήζεσλ φπσο ζφξπβνο θαη ζθφλε, β) ζε θαηάιιειε απφζηαζε απφ θηίζκαηα βάζε ησλ πξνβιεπφκελσλ νξίσλ ζνξχβσλ, θαη κε ηελ πξνυπφζεζε λα βξίζθεηαη εθηφο νηθηζκνχ. 11. Καηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί θαη λα εθαξκνζηεί δέζκε κέηξσλ κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ εθπνκπψλ ζθφλεο, αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ ή νζκεξψλ νπζηψλ. Απηή ε δέζκε κέηξσλ πξέπεη λα επηθεληξψλεηαη ζηηο πεγέο εθπνκπήο θαη πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα κέηξα πνπ αθνινπζνχλ, θαζψο θαη φπνηα άιιε ελέξγεηα ζπκβάιιεη ζηε κείσζε εθπνκπήο ζθφλεο. Δηδηθφηεξα: - Οη θφξην-εθθνξηψζεηο ραιαξψλ πιηθψλ θαη νη δηαδξνκέο ησλ νρεκάησλ θαηαζθεπήο εληφο ηεο δψλεο θαηαζθεπήο θαηά ηηο μεξέο πεξηφδνπο ζα πξέπεη λα γίλνληαη ππφ δηαβξνρή θαη ην χςνο πηψζεο θαηά ηε δηαρείξηζε ησλ πιηθψλ λα είλαη ην ειάρηζην δπλαηφ. Γεληθφηεξα λα γίλεηαη ζπρλή δηαβξνρή ησλ επηθαλεηψλ εξγαζίαο ή λα επηηπγράλεηαη ην ίδην απνηέιεζκα πεξηνξηζκνχ ηεο ζθφλεο κε ηζνδχλακν ηξφπν. - Σα ραιαξά πιηθά πνπ κεηαθέξνληαη απφ θνξηεγά νρήκαηα εληφο ηεο δψλεο θαηαζθεπήο ή εληφο εξγνηαμηαθψλ δηαδξνκψλ ζα πξέπεη λα είλαη θαιπκκέλα (πέξαλ ηεο ππνρξέσζεο θάιπςεο ηνπο θαηά ηε κεηαθνξά ζε δεκφζηεο νδνχο) ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ε εθπνκπή ζθφλεο. - Γηα θάζε είδνο εμφξπμε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηαηξεηηθά κεραλήκαηα κε θίιηξα ζπγθξάηεζεο ζθφλεο. Απαγνξεχεηαη ε κεηαθνξά εθηφο ιαηνκηθνχ ρψξνπ πξντφλησλ κε θνξηεγά πνπ δελ θαιχπηνληαη κε εηδηθφ θάιπκκα (Ν.2115/ ). - Να εμαζθαιίδεηαη ε ξχζκηζε θαη ε επηκειήο ζπληήξεζε ησλ θηλεηήξσλ θαη ησλ κεραληθψλ κεξψλ ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ νρεκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εθπνκπήο θαπζαεξίσλ ζηελ αηκφζθαηξα. - Ο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο θαη ηα νρήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ λα είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, ηα δε κεραλήκαηα θαηαζηγαζκέλα. 12. Όζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ παξαγφκελσλ ρσκαηνπξγηθψλ πιηθψλ απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο: - Η δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο λα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ 36259/1757/Δ103 (ΦΔΚ 1312/ ) «Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ)». - Απφ ηηο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο ηνπ νδηθνχ ηκήκαηνο ηνπ ζέκαηνο ζχκθσλα κε ηε ΜΠΔ πξνβιέπεηαη πεξίζζεηα πξντφλησλ εθζθαθήο πεξίπνπ m 3. - Σα πξντφληα εθζθαθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ θαηά πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ θάιπςε ησλ δηαθφξσλ αλαγθψλ ηνπ ίδηνπ ηνπ έξγνπ. - ε θάζε πεξίπησζε, κεηά απφ εμάληιεζε ηεο δπλαηφηεηαο αμηνπνίεζήο ηνπο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ νδνπνηίαο, ηπρφλ πεξίζζεηα πιηθνχ ζα δηαηεζεί ζε λνκίκσο ιεηηνπξγνχληα ΥΤΣΑ, ή γηα ηελ απνθαηάζηαζε αλελεξγψλ ιαηνκείσλ ηεο πεξηνρήο (π.ρ ηξαπκαηηζκέλα αλάγιπθα, δαλεηνζαιάκνπο) πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθή άδεηα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπο θαη ηα πιηθά είλαη απνδεθηά γηα ηε ρξήζε ηνπο, ή ζε αδεηνδνηεκέλεο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο θαη αμηνπνίεζεο αδξαλψλ πιηθψλ, είηε αθφκε θαηφπηλ ηήξεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.4014/2011, ζε δαζηθή ή αλαδαζσηέα έθηαζε, κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ απνθαηάζηαζή ηεο θαη ηελ έληαμή ηεο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο. - Δλαιιαθηηθά ηα πιενλάδνληα πξντόληα εθζθαθώλ (πεξίπνπ m 3 ) κπνξνύλ λα δηαηεζνύλ ζην αγξνηεκάρην 366 αλαδαζκνύ Φίιηαο πνπ βξίζθεηαη ΝΓ ηνπ νηθηζκνύ Φίιηαο. Ο ρώξνο απόζεζεο, εκβαδνύ m 2 (αγξνηεκάρην 366), θαηά ην παξειζόλ είρε ρξεζηκνπνηεζεί σο δαλεηνζάιακνο δεκηνπξγώληαο θνηιώκαηα 4 έσο 5 κέηξσλ, ηα νπνία θαη ζα απνθαηαζηαζνύλ κε ηελ απόζεζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο. Ο ηξόπνο απόζεζεο ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο θαη ε ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ ρώξνπ λα γίλεη ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ 6

7 ΜΠΔ. Να νξηνζεηεζεί ν ρώξνο, λα ηνπνζεηεζνύλ ελεκεξσηηθέο πηλαθίδεο θαη λα γίλνπλ νη πιένλ πξόζθνξεο παξεκβάζεηο γηα ηελ παξεκπόδηζε πξόζβαζεο νρεκάησλ ζην ρώξν κεηά ηελ απνθαηάζηαζε, ώζηε λα απνθιεηζηνύλ νη αλεμέιεγθηεο απνξξίςεηο. Ζ Γ/λζε Σερληθώλ Έξγσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Καξδίηζαο είλαη ππεύζπλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ αλσηέξσ. - Απαγνξεύεηαη ε αλεμέιεγθηε απφζεζε ή δηάζεζε ηεο πεξίζζεηαο ησλ ρσκαηηζκψλ αιιά θαη θάζε είδνπο απνβιήηνπ ζηεξενχ ή πγξνχ ζε δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο, ζε ξέκαηα, ρεηκάξξνπο, ζε ηδησηηθνχο ή δεκφζηνπο, ή θνηλνηηθνχο ρψξνπο επί ηνπ εδάθνπο θαη γεληθά ζε θάζε θπζηθφ απνδέθηε ηεο πεξηνρήο. Να ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηελ απνθπγή παξαζπξκνχ ησλ απνζέζεσλ απφ ηηο βξνρέο. - Θα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη άκεζε δηάζεζε πεξίζζεηαο πιηθψλ ζηνπο πξνβιεπφκελνπο αδεηνδνηεκέλνπο ρψξνπο απφζεζεο. - Γελ επηηξέπεηαη ε απνζήθεπζε ή απφζεζε πιηθψλ αδξαλψλ - ρσκαηνπξγηθψλ πιηθψλ πνπ αθνξνχλ ην έξγν (πιηθά πξνο ρξήζε ζ απηφ ή πξνεξρφκελα απφ εθζθαθέο ηνπ), ζε ζέζεηο επξηζθφκελεο εθηφο ηνπ γεπέδνπ ηνπ εξγνηαμίνπ θαη εθηφο λνκίκσλ αδεηνδνηεκέλσλ ρψξσλ απφζεζεο. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ σο άλσ απαγφξεπζε ε πξνζσξηλή ζψξεπζε πξντφλησλ ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ κέρξη θαη ηε θφξησζή ηνπο θαη ε απφζεζε ζηελ άκεζε γεηηνλία ηνπ εθάζηνηε κεηψπνπ εξγαζηψλ ησλ πιηθψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ, ή ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ ή απνκαθξπλζνχλ εληφο ηνπ σο άλσ δηαζηήκαηνο - Οη ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο λα πεξηνξηζζνχλ ζηηο απνιχησο απαξαίηεηεο, λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε μεξή πεξίνδν, νη ζέζεηο λα κελ παξακέλνπλ αθάιππηεο γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη λα νινθιεξσζνχλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ. Γεληθά ν ρξνληθφο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηνο ψζηε λα απνθεχγνληαη θαηά ην δπλαηφ ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο ζε πεξηφδνπο πςειψλ βξνρνπηψζεσλ. - Να ιεθζνχλ κέηξα πξνζηαζίαο απφ ηνλ θίλδπλν δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο θαη αζηνρίαο ησλ ηερληθψλ ζηηο ζέζεηο φπνπ ην θπζηθφ πδξνγξαθηθφ δίθηπν ηέκλεη εγθάξζηα ηελ νδφ θαη ζηα ηκήκαηα ηεο νδνχ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ εδάθε κεησκέλεο αληνρήο θαη πξνθαινχλ θηλδχλνπο γηα ην έξγν. 13. Όζνλ αθνξά ζηα απαηηνχκελα ρσκαηνπξγηθά πιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο: - Σα αδξαλή πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη δελ πξνέξρνληαη απφ ηηο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο ηνπ ηδίνπ έξγνπ, ζα πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ λφκηκεο ιαηνκηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ είλαη εθνδηαζκέλεο κε ηελ απαηηνχκελε απφθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηνί ηεξνχληαη επαθξηβψο. Γηα θάζε πεδίν απφιεςεο αδξαλψλ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο πξνθεηκέλνπ λα ελεξγνπνηεζεί σο δαλεηνζάιακνο, ζα πξέπεη λα ηεξεζεί ε δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην αξζ.7, παξ 3 ηνπ Ν.4014/ Απαγνξεχεηαη ε αλεμέιεγθηε δεκηνπξγία δαλεηνζαιάκνπ ή ε απζαίξεηε απφιεςε πιηθψλ απφ θνίηεο πνηακψλ ή ρεηκάξξσλ γηα πιηθά πνπ πηζαλφλ απαηηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 14. Όζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε γεληθά ησλ απνβιήησλ θαη απνξξηκκάησλ παξαγφκελσλ θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο: - Σα απφβιεηα Ληπαληηθψλ Διαίσλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ ζα πξέπεη λα απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά ζε εηδηθά ζηεγαλά δνρεία θαη λα παξαδίδνληαη άκεζα ζε εηδηθά αδεηνδνηεκέλεο εηαηξίεο ζπκβεβιεκέλεο κε χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ Ληπαληηθψλ Διαίσλ. ε θάζε πεξίπησζε ε δηαρείξηζε ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ νξπθηειαίσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. - Γελ επηηξέπεηαη ε ζπγθέληξσζε ησλ απνβιήησλ εθηφο θάδσλ, ε έθζεζή ηνπο ζε δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαζψο θαη ε αλάκημε ή αξαίσζε δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ απνβιήησλ. Θα πξέπεη λα ππάξρεη εηδηθφο ρψξνο ζπιινγήο ησλ άρξεζησλ πιηθψλ πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο. Σα πάζεο θχζεσο άρξεζηα πιηθά, ζθνππίδηα, αζηηθά απνξξίκκαηα, αληαιιαθηηθά, θιπ. πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ζα πξέπεη: λα δηαρσξίδνληαη κέζσ εηδηθψλ θάδσλ ζε αμηνπνηήζηκα/αλαθπθιψζηκα θαη κε, ζε 7

8 θαηάιιεια δηακνξθσκέλν θαη επηζεκαζκέλν ρψξν ππφ θαηάιιειεο πγεηνλνκηθέο ζπλζήθεο. θάζε είδνπο παιηά αληαιιαθηηθά, κεραλήκαηα, θιπ, ζα ζπιιέγνληαη θαη ζα απνκαθξχλνληαη ην ηαρχηεξν δπλαηφλ απφ ην ρψξν ηνπ έξγνπ, ε δε δηάζεζή ηνπο ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. ηα απφβιεηα εηδηθψλ ξεπκάησλ φπσο άρξεζηεο ζπζθεπαζίεο θαζψο θαη ηα ινηπά αμηνπνηήζηκα απφβιεηα (π.ρ. κέηαιια, ραξηί, πιαζηηθφ, μχιν, γπαιί) λα απνκαθξχλνληαη γηα αμηνπνίεζε απφ εηδηθά αδεηνδνηεκέλνπο θνξείο ζπιινγήο/κεηαθνξάο ζηεξεψλ απνβιήησλ. Γηα εηδηθά ξεχκαηα απνβιήησλ νη αδεηνδνηεκέλνη θνξείο ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβεβιεκέλνη κε ηα αληίζηνηρα ζπιινγηθά ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ. ηα νηθηαθνχ ηχπνπ κε επηθίλδπλα θαη ηα ινηπά κε αμηνπνηήζηκα ζηεξεά απφβιεηα λα απνκαθξχλνληαη είηε απφ ζπλεξγεία απνθνκηδήο ηνπ νηθείνπ Ο.Σ.Α είηε απφ εηδηθά αδεηνδνηεκέλν θνξέα ζπιινγήο/κεηαθνξάο ζηεξεψλ απνβιήησλ πξνθεηκέλνπ λα δηαηεζνχλ ζε εγθεθξηκέλν ρψξν δηάζεζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ, φπσο ζηνλ νηθείν ΥΤΣΑ, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο ΚΤΑ 50910/2727/03 (ΦΔΚ 1909/Β / ) θαη ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ ρψξνπ δηάζεζεο. - Απαξαίηεηνο είλαη ν θαζαξηζκφο ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ απφ θάζε είδνπο ζθνππίδηα, απνξξίκκαηα θαη άρξεζηα πιηθά. Ο θνξέαο δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ νθείιεη λα θξνληίδεη γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ απνξξηκκάησλ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαζψο επίζεο θαη γηα ην θαζαξηζκφ ησλ ζεκείσλ ζπγθέληξσζεο ηνπο, - Απαγνξεχεηαη ε θάζε κνξθήο θαχζε πιηθψλ (απφβιεηα ιηπαληηθά έιαηα, ζηνππηά εκπνηηζκέλα κε θαχζηκε χιε, ιάζηηρα, ιάδηα θιπ) ηφζν ππαίζξηα φζν θαη ζε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο (αλνηθηέο εζηίεο θαχζεο). - Απαγνξεχεηαη ε ξχπαλζε ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδάησλ απφ θάζε είδνπο απνξξνέο ηεο θαηαζθεπήο θαζψο θαη ε απφξξηςε νπνηνλδήπνηε κε-βηνδηαζπψκελσλ νπζηψλ επί ηνπ εδάθνπο. Θα πξέπεη λα ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια κέηξα ψζηε νη παξνρεηεπκέλεο ξνέο λα κελ επεξεάδνληαη θαη λα είλαη απαιιαγκέλεο απφ θεξηέο χιεο (πρ αησξήκαηα ή ιάζπεο) θαη κε-βηνδηαζπψκελεο νπζίεο (πρ ιηπαληηθά, θαχζηκα θ.α). - Γηα ηελ αληηκεηψπηζε αηπρεκάησλ, ην εξγνηαμηαθφ κέησπν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζε εηνηκφηεηα θαηάιιεια πιηθά (πρ δηάθνξα εηδηθά ειαηνδεζκεπηηθά ή ζπλαθή ρεκηθά πξντφληα, πξηνλίδη, θ.α.). 15. Πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί θαηά πξνηεξαηφηεηα ε απξφζθνπηε ξνή ησλ επηθαλεηαθψλ πδαηηθψλ ζπζηεκάησλ ηεο πεξηνρήο, κε ηελ θαηαζθεπή ησλ απαηηνχκελσλ ηερληθψλ ηα νπνία πξέπεη λα είλαη επαξθψο δηαζηαζηνινγεκέλα, χζηεξα απφ ηελ εθπφλεζε ηεο απαξαίηεηεο πδξαπιηθήο κειέηεο. ε θάζε πεξίπησζε ν ζρεδηαζκφο ησλ ηερληθψλ (ζηηο ζέζεηο εκπινθήο κε ην επηθαλεηαθφ πδξνγξαθηθφ δίθηπν) λα είλαη ηέηνηνο ψζηε λα κελ απμάλνληαη νη παξνρέο θαη νη ηαρχηεηεο απνξξνήο (θπξίσο ζε πεξηφδνπο έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ) θαηά κήθνο ησλ πδαηηθψλ ζπζηεκάησλ. 16. Να δνζεί πξνζνρή ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζηα ηκήκαηα ηεο νδνχ πνπ δηέξρνληαη πιεζίνλ ή δηαζηαπξψλνληαη κε πδαηνξέκαηα-πνηάκηα, ψζηε θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ αληίζηνηρσλ ηερληθψλ έξγσλ : - Να δηαηεξεζεί ε δηακνξθσκέλε δηαηνκή ηνπο - Η δηαηάξαμε απφ ηηο εθζθαθέο/εμπγηάλζεηο λα είλαη ε ειάρηζηε δπλαηή θαη λα απνθεπρζεί ε έθπιπζε πιηθψλ. - Να απνθεπρζεί ε παξάζπξζε ησλ πιηθψλ απφ ηηο βξνρνπηψζεηο 17. Να ππάξρεη ζσζηφο πξνγξακκαηηζκφο εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ψζηε ε απνξξνή ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ κεηά απφ βξνρνπηψζεηο λα κελ εκπνδίδεηαη απφ ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ. Θα πξέπεη λα πξνβιεθζεί ε θαηαζθεπή θαηάιιεισλ απνζηξαγγηζηηθψλ έξγσλ ηα νπνία ζα ζπληεξνχληαη ηαθηηθά, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ θαηλφκελα ιηκλαδφλησλ πδάησλ ζηε πεξηνρή ηνπ έξγνπ. 18. Απαγνξεχεηαη ε εθθέλσζε ππνιεηκκάησλ ή ε απφξξηςε επηηφπνπ πιενλαδνπζψλ πνζνηήησλ ζθπξνδέκαηνο ησλ κπεηνληέξσλ ζθπξνδέηεζεο ζηε πεξηνρή ηνπ έξγνπ. Η δηαρείξηζε απηψλ θαη ην πιχζηκν λα γίλεηαη ππνρξεσηηθά ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ πξνκήζεηαο ηνπ έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο, ην νπνίν νθείιεη λα δηαζέηεη θαηάιιειε επεμεξγαζία ησλ πγξψλ απνβιήησλ. 19. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ νδνπνηίαο, ε επηθάλεηα ησλ ζηξψζεσλ λα έρεη ηελ απαξαίηεηε εγθάξζηα θιίζε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απνξξνήο ησλ πδάησλ ρσξίο ηνλ θίλδπλν 8

9 δηάβξσζεο ή ππεξβνιηθήο δηαβξνρήο ηνπ ζψκαηνο ηνπ επηρψκαηνο. Η απνξξνή λα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ θαηάιιειεο ηάθξνπ απνξξνήο νκβξίσλ πδάησλ ε νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ζηελ άθξε ηνπ νδνζηξψκαηνο. 20. Όζνλ αθνξά ζηελ εμαζθάιηζε θπθινθνξηαθήο ξνήο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο πεξηνρήο κε φξνπο αζθάιεηαο θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο, ζα πξέπεη: - Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, λα εμαζθαιηζζεί ε επηθνηλσλία ησλ γχξσ πεξηνρψλ θαη ρξήζεσλ κε πξνζσξηλέο παξαιιαγέο ή φπνπ απηφ είλαη ηερληθά αδχλαην, κε φζν ην δπλαηφ κηθξφηεξεο δηάξθεηαο δηαθνπέο ζηελ θπθινθνξία. Η επηινγή ησλ παξαθάκςεσλ ζα πξέπεη λα γίλεη κε πξνηεξαηφηεηα ρξήζεο πθηζηακέλσλ δξφκσλ. - Να ιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο φπσο είλαη ε επθξηλήο ζήκαλζε, ε θαηάιιειε πεξίθξαμε ησλ ρψξσλ, νη πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο θαη ν θαηάιιεινο θσηηζκφο ηεο θπξίαο νδνχ, ησλ νδψλ ηνπ βνεζεηηθνχ θαη ηνπηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη ρξεζηψλ ηνπ επεξεαδφκελνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηφζν θαηά ηελ θαηαζθεπή φζν θαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο νδνχ. - Να απνθαζίζηαηαη κε επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ε βαηφηεηα θαη ηδηαίηεξα νη θζνξέο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ηα βαξηά νρήκαηα ηνπ εξγνηαμίνπ ζην νδηθφ δίθηπν πξνζπέιαζεο ζηε πεξηνρή ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο. Ιδηαίηεξα ζε πεξίπησζε ξχπαλζεο απφ ηηο δηειεχζεηο ησλ νρεκάησλ ηα ζεκεία ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη άκεζα κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ. Γηα ηελ πξφιεςε ξχπαλζεο ησλ νδψλ είλαη ππνρξεσηηθφο ν θαζαξηζκφο ησλ ηξνρψλ ησλ νρεκάησλ πξηλ ηελ έμνδν απφ ην εξγνηάμην. - Να γίλεη θαιή νξγάλσζε ησλ δξνκνινγίσλ ησλ βαξέσλ νρεκάησλ κε ζηφρν ηε ρακειφηεξε δπλαηή επηβάξπλζε ηεο ππάξρνπζαο θπθινθνξηαθήο θφξηηζεο ησλ νδψλ, ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ θίλεζεο θαη ηελ απνθπγή ηπρφλ δεπηεξνγελψλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ. - Σν φξην θίλεζεο ησλ βαξέσλ νρεκάησλ ηνπ έξγνπ ηφζν ζε ρσκαηφδξνκνπο φζν θαη ζηελ θαηνηθεκέλε πεξηνρή δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 30km/h. - Με ην πέξαο ηνπ σξαξίνπ εξγαζηψλ ε ζηάζκεπζε ησλ κεραλεκάησλ επηηξέπεηαη κφλνλ εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ ηνπ έξγνπ. 21. ρεηηθά κε ην ζφξπβν θαηά ηελ θαηαζθεπή, απαηηείηαη ε ζπκκφξθσζε πξνο φιεο ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο, ιακβάλνληαο ζπγρξφλσο φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πεξαηηέξσ ειαρηζηνπνίεζε ησλ δηαηαξαρψλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθιεζνχλ πξνζσξηλά ζηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηε δνκή ηνπ αλζξσπνγελνχο θαη ηδηαίηεξα ηνπ επαίζζεηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ. Δηδηθφηεξα: - Απαγνξεχεηαη ε παξακνλή ζην ρψξν ηνπ έξγνπ θαη ε ρξεζηκνπνίεζε κεραλεκάησλ ρσξίο ην πηζηνπνηεηηθφ έγθξηζεο ηχπνπ ΔΚ πεξί ζνξχβνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ελφηεηα Γ ηεο παξνχζαο. Η επηβιέπνπζα Τπεξεζία ππνρξενχηαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ παξαπάλσ. - ηα φξηα ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 100m απφ επαίζζεηνπο ζην ζφξπβν δέθηεο (επαίζζεηεο νηθνινγηθά ζέζεηο, θαηνηθίεο θ.α), ε ζηάζκε ζνξχβνπ δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ηα 65 db (A) γηα πεξηζζφηεξν απφ 15min αλά ηεηξάσξν. - Δπηβάιιεηαη ε απνθνκηδή ησλ πιηθψλ εθζθαθήο/πιήξσζεο λα γίλεηαη ζε ψξεο εθηφο θπθινθνξηαθήο αηρκήο θαη θνηλήο εζπρίαο ελψ ε επηινγή δηαδξνκψλ ησλ βαξέσλ νρεκάησλ εμππεξέηεζεο ησλ εξγνηαμίσλ λα δηέξρνληαη εθηφο ησλ θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ φπνπ είλαη εθηθηφ. 22. ρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο θαη ηεο αηζζεηηθήο πξνζαξκνγήο ηεο νδνχ, ζα πξέπεη: - Σν πιάηνο ηεο δψλεο θαηάιεςεο ηεο νδνχ λα πεξηνξηζζεί ζην απνιχησο απαξαίηεην κε έγθαηξε νξηνζέηεζε ηεο δψλεο θαηάιεςεο ηεο νδνχ ψζηε λα απνθεπρζνχλ νη άζθνπεο εθρεξζψζεηο θαη απνςηιψζεηο. - Να γίλεη δηακφξθσζε θαη πξνζαξκνγή ζην θπζηθφ αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο κε θαηάιιειεο θιίζεηο θαη ζηξνγγπιεχζεηο ησλ πξαλψλ ησλ επηρσκάησλ ψζηε λα γίλεη δπλαηή ε θπηηθή απνθαηάζηαζε ηνπο. - Καηά ηηο εθζθαθέο ε θπηηθή γε λα ζπιιέγεηαη θαη λα θπιάζζεηαη πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί επί ηνπ εμσηεξηθνχ πξαλνχο ησλ επηρσκάησλ ζε ζεκεία πνπ δελ πξνβιέπνληαη θπηεχζεηο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε θπζηθή αλαριφαζή ηνπο. 9

10 - Απαγνξεχεηαη ε ελαπφζεζε πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζηα πξαλή ηνπ δξφκνπ πξνο ηα θαηάληε θαη ε ξίςε έζησ θαη πξνζσξηλά κπάδσλ θαη άιισλ αδξαλψλ ζηηο θνίηεο ξεκάησλ. - Κάζε είδνπο εξγνηαμηαθή εγθαηάζηαζε λα απνκαθξπλζεί κε ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαη λα απνθαηαζηαζνχλ πιήξσο νη εξγνηαμηαθνί ρψξνη θαζψο θαη ηπρφλ δηαηαξαρζέληεο ρψξνη εξγαζηψλ, πξαλψλ. - Να γίλεη πιήξεο απνθαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο ζηηο παξαξεκάηηεο πεξηνρέο. - Να αλαξηεζνχλ πηλαθίδεο απαγφξεπζεο ξίςεο απνξξηκκάησλ θαη κπαδψλ ζηα πεξηβαιινληηθά επαίζζεηα ζεκεία ηνπ έξγνπ. - Να ιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα ππξνπξνζηαζίαο (πξφιεςε θαη θαηάζβεζε), γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξψπσλ θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη απνθπγή κεηάδνζεο ηεο θσηηάο ζε παξαθείκελεο πεξηνρέο, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο θαη ηελ έγθξηζε ηεο αξκφδηαο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο. - Σν θφζηνο εθαξκνγήο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ λα πξνβιεθζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ εμαξρήο. 23. Γηα ηελ θάιπςε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ Γαζηθή Ννκνζεζία, λα εθαξκνζζνχλ ηα εμήο: - Η πινηνκία, ε εθξίδσζε ηπρφλ ππαξρφλησλ ζάκλσλ θαη δέλδξσλ, ζηε δψλε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη ε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ πινηνκίαο λα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο αξκφδηαο ηνπηθήο Γαζηθήο Τπεξεζίαο. 24. Γηα ηελ θάιπςε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ Αξραηνινγηθφ Νφκν, ν θνξέαο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, νθείιεη λα εηδνπνηήζεη εγγξάθσο εγθαίξσο ηηο αξκφδηεο Δθνξείεο Αξραηνηήησλ (ΛΓ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ & Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ θαη 19 ε Δθνξεία Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ) πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εθζθαθηθψλ εξγαζηψλ θάζε ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ εληνπηζζνχλ αξραηφηεηεο νη εξγαζίεο ζα δηαθνπνχλ θαη ζα δηελεξγεζεί αλαζθαθηθή έξεπλα, απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο ζα εμαξηεζεί ε πνξεία απηνχ, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ (ΤΠ.ΠΟ). Η ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο αλαζθαθήο ζα εληαρζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ, βάζεη ησλ άξζξσλ 8,9,10 θαη 37 ηνπ Ν. 3028/2002. Όηαλ ε ελ ιφγσ δαπάλε ππεξβεί ην 10% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ, απαηηείηαη έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ θνξέα πινπνίεζεο θαηφπηλ ζρεηηθνχ εξσηήκαηνο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ. 25. Όια ηα κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ, ε νπνία ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα Απφθαζε «Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ», ηζρχνπλ εθφζνλ δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα παξαπάλσ. Φάση λειτοσργίας τοσ έργοσ: 26. Να εθαξκνζζεί πιήξσο ε κειέηε ζήκαλζεο, ειεθηξνθσηηζκνχ ηνπ έξγνπ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ρξεζηψλ. 27. Να γίλεη πιήξεο απνθαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο ζηηο πεξηνρέο δίπια ζηα ξέκαηα θαη ζε επαξθή απφζηαζε απφ απηά. Να γίλεηαη πεξηνδηθφο έιεγρνο ηεο επζηάζεηαο ησλ εδαθψλ θπξίσο ζηα ζεκεία πιεζίνλ ησλ ηερληθψλ έξγσλ πνπ πεξηιακβάλεη ε νδφο, ψζηε κε έγθαηξεο παξεκβάζεηο λα αληηκεησπίδνληαη θαηλφκελα αζηνρίαο, δηαβξψζεσλ θαη θαζηδήζεσλ. 28. Να δηελεξγείηαη ηαθηηθφο θαζαξηζκφο ησλ απνρεηεπηηθψλ ηάθξσλ θαη ησλ ηερληθψλ έξγσλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε δηαξθήο θαη απξφζθνπηε ξνή ησλ ξεκάησλ πνπ δηαζηαπξψλνληαη κε ηελ νδφ, ησλ εθπιπκάησλ ηνπ νδνζηξψκαην. 29. Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ νθείιεη λα θξνληίδεη γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ παξαγνκέλσλ ζθνππηδηψλ απφ ηνπο ρξήζηεο ηεο νδνχ ζε φιν ην κήθνο απηήο, απφ εηδηθφ πξνζσπηθφ θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 30. Να ζπληεξείηαη ε θάζε είδνπο βιάζηεζε, εθαηέξσζελ ηνπ νδνζηξψκαηνο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απαηηνχκελε νξαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο ηεο νδνχ. 31. Με ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ λα έρεη εμαζθαιηζζεί, κε ηελ θαηαζθεπή δηαβάζεσλ, ε απξφζθνπηε επηθνηλσλία θαη πξνζπέιαζε ησλ θαηνίθσλ, θνξηεγψλ, γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ θαη δψσλ, ζηηο δηάθνξεο ρξήζεηο θαη ιεηηνπξγίεο πνπ ππάξρνπλ εθαηέξσζελ ηνπ δξφκνπ. 32. Καηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε θαλνληθή ιεηηνπξγία κε φξνπο αζθάιεηαο φισλ ησλ δηθηχσλ ππνδνκήο θαη θνηλήο σθέιεηαο (Γ.Δ.Η., πδξεπηηθψλ δηθηχσλ, θιπ.) πάληα ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο. 10

11 Δ) ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΣΖΜΑ ΗΥΤΟ ΣΖ ΑΔΠΟ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΝΔΩΖ/ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΖ 1. Οη αλσηέξσ αλαθεξφκελνη πεξηβαιινληηθνί φξνη ηζρχνπλ γηα δέθα (10) έηε απφ ηελ έθδνζε ηεο παξνχζαο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ηεξείηαη επαθξηβψο ην πεξηερφκελν ηεο εγθεθξηκέλεο ζρεηηθήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ θαη νη πξφζζεηνη Πεξηβαιινληηθνί Όξνη πνπ ηίζεληαη κε ηελ παξνχζα Απφθαζε. 2. Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ, εγθαίξσο πξηλ απφ ηε ιήμε ηζρχνο ηεο ΑΔΠΟ, θαη εθφζνλ επηζπκεί ηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, νθείιεη λα επαλέιζεη κε λεφηεξε αίηεζή ηνπ πξνο ηελ εθάζηνηε αξκφδηα γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ππεξεζία, πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζνχλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 5 ηνπ Ν. 4014/ Η ΑΔΠΟ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη πξνζσξηλά θαη κεηά ηε ιήμε ηεο, κέρξη ηελ έθδνζε λέαο αλαλεσκέλεο ή ηξνπνπνηεκέλεο απφθαζεο, εθφζνλ φκσο ν ππφρξενο θνξέαο αηηεζεί εγθαίξσο ηελ αλαλέσζε ή ηξνπνπνίεζή ηεο ηνπιάρηζηνλ δπν (2) κήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, ππνβάιινληαο πξνο ηνχην ηα εθάζηνηε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 4. Γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ, βειηίσζε, επέθηαζε ή ηξνπνπνίεζε ηνπ έξγνπ, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζηε Μ.Π.Δ. θαη πινπνηείηαη κε ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο ηεο ΑΔΠΟ απαηηείηαη ε ηήξεζε ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 4014/ ε πεξίπησζε πνπ απφ ηηο ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο πεξηβαιινληηθέο επηζεσξήζεηο δηαπηζησζνχλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ή αλ παξαηεξεζνχλ επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί απφ ηε ΜΠΔ θαη ηελ ΑΔΠΟ, επηβάιινληαη πξφζζεηνη πεξηβαιινληηθνί φξνη ή ηξνπνπνηνχληαη νη φξνη ηεο ΑΔΠΟ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 2 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν. 4014/2011, κε εμαηξνπκέλσλ θαη ηπρφλ αληηζηαζκηζηηθψλ κέηξσλ ή ηειψλ θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 4014/2011. Σ) ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 1. Η ΑΔΠΟ δελ θαιχπηεη ζέκαηα αζθάιεηαο έλαληη ησλ αηπρεκάησλ κεγάιεο έθηαζεο ή αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ηνπ πξνζσπηθνχ, νχηε απαιιάζζεη ηνλ ππφρξεν θνξέα απφ ηελ ππνρξέσζε εθνδηαζκνχ ηνπ κε άιιεο άδεηεο, πνπ ηπρφλ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, αιιά δίδεηαη κε ηελ επηθχιαμε πηζαλψλ απαηηνχκελσλ εγθξίζεσλ απφ άιινπο αξκφδηνπο θνξείο θαη εθδίδεηαη ρσξίο λα εμεηαζηνχλ ζέκαηα απαιινηξηψζεσλ θαη ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο, ελψ δελ ζπλεπάγεηαη λνκηκνπνίεζε νπνησλδήπνηε απζαίξεησλ πθηζηάκελσλ θαηαζθεπψλ γηα ηηο νπνίεο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ. Σα αλσηέξσ ζηνηρεία εμεηάζηεθαλ θαη παξαηίζεληαη ζηελ ΜΠΔ, κε επζχλε ηνπ θνξέα ην έξγνπ. 2. Η ΑΔΠΟ ηζρχεη κε ηελ επηθχιαμε φηη δελ αληίθεηηαη ζε πνιενδνκηθέο θαη άιιεο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ ηπρφλ θαηηζρχνπλ απηήο. Ε) ΔΛΔΓΥΟ ΣΖΡΖΖ ΣΩΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΖ ΑΔΠΟ 1. Η ΑΔΠΟ, ε ζρεηηθή ζεσξεκέλε ΜΠΔ θαη ν θάθεινο πνπ ηε ζπλνδεχεη, πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο ζην ρψξν ηνπ εμεηαδφκελνπ έξγνπ θαη λα επηδεηθλχνληαη απφ ηνλ ππφρξεν θνξέα ζε θάζε αξκφδην, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ειεγθηηθφ φξγαλν. 2. Ο ππφρξενο θνξέαο έρεη ηελ ππνρξέσζε: λα ηεξεί ζηνηρεία (ηηκνιφγηα, ζπκβάζεηο, δηάθνξα παξαζηαηηθά έγγξαθα, κεηξψα θαηαγξαθήο ζηνηρείσλ θ.ιπ.) βάζεη ησλ νπνίσλ ζα απνδεηθλχεηαη ε ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηεο ΑΔΠΟ. Σα ζηνηρεία απηά ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην ρψξν ηνπ έξγνπ λα επηηξέπεη ηελ είζνδν ζε θάζε αξκφδην ειεγθηηθφ φξγαλν λα παξέρεη φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο λα δηεπθνιχλεη ηνλ έιεγρν θαη λα ζπκκνξθψλεηαη ζηηο ζπζηάζεηο-ππνδείμεηο ησλ αξκφδησλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο. 3. Σπρφλ ζέκαηα, πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ΑΔΠΟ θαη δελ θαιχπηνληαη απφ ηνπο φξνπο απηήο, επηιχνληαη βάζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη φπνπ απηφ δελ είλαη δπλαηφ, βάζεη ηεο ζρεηηθήο ζεσξεκέλεο ΜΠΔ ή θαη ηνπ θαθέινπ πνπ ηε ζπλνδεχεη. 11

12 4. ε πεξίπησζε πξφθιεζεο νπνηαζδήπνηε ξχπαλζεο ή άιιεο ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ή παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ΑΔΠΟ επηβάιινληαη ζηνπο ππεχζπλνπο ηνπ έξγνπ νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 28, 29 θαη 30 ηνπ Ν.1650/1986, φπσο ηζρχεη. Ζ) ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΑΠΟΦΑΖ ΔΓΚΡΗΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ ΟΡΩΝ 1. Σν Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην, ζηo νπνίo θνηλνπνηείηαη ε παξνχζα, ππνρξενχηαη ζηε δεκνζηνπνίεζή ηεο, ζχκθσλα κε ηελ (10) ζρεηηθή ΚΤΑ. Σα έμνδα δεκνζηνπνίεζεο βαξχλνπλ ην θνξέα ηνπ έξγνπ. 2. Καηά ηα ινηπά, ε επηβαιιφκελε απφ ηε λνκνζεζία δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο ΑΔΠΟ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ αλάξηεζή ηεο ζηνλ εηδηθφ δηθηπαθφ ηφπν, ζηε δηθηπαθή δηεχζπλζε (ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 19α ηνπ Ν.4014/2011, θαζψο θαη ζηελ ΚΤΑ κε αξηζκφ 21398/ ΦΔΚ 1470/Β/2012). 3. Καηά ηεο παξνχζαο Απφθαζεο κπνξεί λα αζθεζεί πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ Τπνπξγνχ Π.Δ.Κ.Α., ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνπο Ν. 3200/1955 θαη 2508/1997, θαζψο θαη ζηελ Κ.Τ.Α. 9269/470/2007. Δζσηεξηθή Γηαλνκή 1) Φ. 6/Γ 2) Υξνλνινγηθφ Αξρείν 3) Φάθεινο Απνθάζεσλ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΘΔΑΛΗΑ-ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΓΔΡΑΚΟΤΓΖ ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 1. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Καξδίηζαο Μπιαηζνχθα ΚΑΡΓΙΣΑ (ζπλεκκέλα: Φάθεινο Μειέηεο) 2. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Γηνηθεηήξην ΛΑΡΙΑ C:\Documents and Settings\papadiko\Σα έγγξαθά κνπ\dipexo\2014\n. KARDITSAS\PERIBAL OROI\AEPO BELTIOSH EPARXIAKHS ODOY SOFADES FILIA.docx 12

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Α.Γ.Α.: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο» Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3937/2011 (Α 60) «Γηαηήξεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ζει 1/37

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ζει 1/37 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ζει 1/37 ΓΔΝΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ (Γ) Γ1. ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ Γ1.1. Οδεγία 85/337/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Ηνπλίνπ 1985 Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ ζρεδίσλ δεκνζίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΗ ΗΟΝΗΟΤ

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΗ ΗΟΝΗΟΤ ΜΠΔ 10/3 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Πάηξα 10/03/2014 ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣ. ΔΛΛΑΓΟ Αξηζκ. πξση. 3104/161704 ΚΑΗ ΗΟΝΗΟΤ ρεηηθά: 1481/66145 ΓΔΝΗΚΖ ΓΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ 1363/60922, 1843/81869 & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γ/λζε : Παηεζίσλ 147 ΠΡΟ: MIND COMPASS OVERSEAS A.E Σαρ. Κώδηθαο : 112 51 Αζήλα Αθαδεκίαο 32 Fax : 210.8662024 10672 Αζήλα

Σαρ. Γ/λζε : Παηεζίσλ 147 ΠΡΟ: MIND COMPASS OVERSEAS A.E Σαρ. Κώδηθαο : 112 51 Αζήλα Αθαδεκίαο 32 Fax : 210.8662024 10672 Αζήλα ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 29.2.2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Αξ. Πξση. νηθ. 142576/602 Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒ/ΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝ. ΠΔΡΗΒ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΟΛ/ΜΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Ο.Κ.Κ. ΣΜΖΜΑ β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ θαη Σξηθάισλ 36 Σαρ. Κψδηθαο: 11526 Πιεξνθνξίεο : Δ. Γξεγνξίνπ Σειέθσλν : 210 6929903-5 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ

6. ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ 6. ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ 6.1 ΠΖΓΔ ΡΤΠΑΝΖ, ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ Οη εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ δελ απνηεινχλ θαζ' εαπηέο πεγέο ξχπαλζεο, εθ' φζνλ ιεηηνπξγνχλ ζσζηά, αιιά αληίζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/λζε Πεξηβάιινληνο & Υσξηθνύ ρεδηαζκνύ Πεινπνλλήζνπ Σκήκα Πεξηβαιινληηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Πξoο: ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ. Κνηλ.: ΑΠΟΦΑΖ

Πξoο: ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ. Κνηλ.: ΑΠΟΦΑΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΤ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ 1 / 36 ΔΡΓΟ: «ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΓΡΟΜΟ ΙΟΝΙΑ ΟΓΟ ΑΠΟ ΑΝΣΙΡΡΙΟ ΜΔΥΡΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΠΑΘΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ

ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΖ ΑΜΗΑ Αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά πξνβιήκαηα: 1) νπηηθήο όριεζεο 2) αλεπηζύκεηεο θίλεζεο αλζξώπσλ, δώσλ 3). πξνβιήκαηα ζνξύβνπ 4) θαζαξηζκόο αηκόζθαηξαο από ξύπνπο 5)

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ.

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩ ΔΩΝ ΑΡΘΡΟ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩ ΔΩΝ ΑΡΘΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξγν Βειηίσζε Πεξηθεξεηαθήο Γεκνηηθήο Οδνύ Αλσγείσλ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΓΖΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΖ ΣΔΥΝΗΚΟ ΣΜΖΜΑ Πξνππ 1.782.152,00 Δπξώ ( κε Φ.Π.Α. 23 %) Πεγή Δ.Π. Κξήηεο θαη λήζσλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

3650/2010 ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΠΙΚΡΑΣΔΙΑ ΟΛΟΜΔΛΔΙΑ

3650/2010 ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΠΙΚΡΑΣΔΙΑ ΟΛΟΜΔΛΔΙΑ K.B. (m) Αριθμός 3650/2010 ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΠΙΚΡΑΣΔΙΑ ΟΛΟΜΔΛΔΙΑ πλεδξίαζε δεκφζηα ζην αθξναηήξηφ ηνπ ηελ 1ε Ηνπλίνπ 2007, κε ηελ εμήο ζχλζεζε: Γ. Παλαγησηφπνπινο, Πξφεδξνο, Γ. Παπακεληδειφπνπινο, Ν. θιίαο,

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741 Αζήλα, 19-07-2011 Α.Π.: Οηθ. 8803/741 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ, ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Ραρ. Γ/λζε : Θενδσξάηνπ & Βέιιηνπ ΠΡΟ: ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΞΝΓΔΘΡΩΛ Ραρ.Θσδ. : 35100 ΑΠΟΦΑΖ

Ραρ. Γ/λζε : Θενδσξάηνπ & Βέιιηνπ ΠΡΟ: ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΞΝΓΔΘΡΩΛ Ραρ.Θσδ. : 35100 ΑΠΟΦΑΖ Δ Ι Ι Ζ Λ Η Θ Ζ Γ Ζ Κ Ν Θ Ο Α Ρ Η Α Α Ξ Ν Θ Δ Λ Ρ Ο Ω Κ Δ Λ Ζ Γ Η Ν Η Θ Ζ Π Ζ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Θ Δ Π Π Α Ι Η Α Π Π Ρ Δ Ο Δ Α Π Δ Ι Ι Α Γ Α Π Ιακία, 20 Λνεκβξίνπ 2014 Γ Δ Λ Η Θ Ζ Γ Η Δ Θ Λ Π Ζ Σ Ω

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα