ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χιλ. Ε.Ο Κομοτηνής- Αλεξ/πολης Fax: Τηλέφωνο: Πληροφορίες: Μπάμπαλης Αλέξιος Κομοτηνή 29 Μαρτίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 140 ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ Σχετ: 4706/2012,248, 452,459,523,553, 570,605,872 ΘΈΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Σταθμός Υπεραστικών Λεωφορείων με Υπαίθριο Σταθμό Αυτοκινήτων Μεγάλου Μεγέθους», της εταιρείας «Κοινό Ταμείο Εισπράξεων Λεωφορείων ΚΤΕΛ Υπεραστικών Γραμμών Νομού Έβρου Ανώνυμος Εταιρεία» που θα εγκατασταθεί σε τμήμα των υπ αριθ. 877, 878, & 879 αγροτεμαχίων στο αγρόκτημα Καλλιθέας, - Χιλής, του Δήμου Αλεξ/πολης, της Π.Ε. Έβρου, της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης. Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 1. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160Α/ ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις.' (ΦΕΚ 91Α/ ). 2. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/ ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 3. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α / ) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθμιση θεμάτων Υ.ΠΕ.Κ.Α.». Σελίδα 1 από 19

2 4. Το Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/ ) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις». 5. Το Ν.2503/1997 (ΦΕΚ Α 107/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 6. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 7. Το ΠΔ 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α / ) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης». 8. Την αριθμ. 707/ (ΦΕΚ 130/Β / ) απόφαση για εξουσιοδότηση προς υπογραφή «Με Εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στον Προϊστάμενο γενικής Δ/νσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής πολιτικής και στους προϊσταμένους Δ/νσεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Δ/νσης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης. 9. Την ΚΥΑ υπ αριθμό 21398/2012 (ΦΕΚ 1470/Β / ) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 19α του Ν. 4014/2011», 10. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α / ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 11. Την Εγκύκλιο υπ αριθ.8/2012 (α.π / ΑΔΑ Β4Λ90-00Ρ) «Λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση ΑΕΠΟ σε εφαρμογή του άρθρου 19α του Ν. 4014/2011». 12. Την Η.Π /703/Φ104 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/1986 (ΑΊ60) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002 Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε.,... και άλλες διατάξεις.' (ΦΕΚ 91/Α).» (ΦΕΚ 332/Β/ ). 13. Την Υ.Α. οικ.48963/2012 (ΦΕΚ 2703/Β / «Προδιαγραφές περιεχομένου Α.Ε.Π.Ο. για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α της υπ αριθμ. 1958/ απόφασης Υπουργού ΠΕ.Κ.Α. (Β 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 7 του Ν.4014/2011 (Α 209)». 14. Την Κ.Υ.Α 69269/5387/90 'Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/ Την Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 21/ ) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/ (ΦΕΚ Α 209/2011». 16. Την Η.Π /2021 / «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3ω του Ν. 3010/2002 Σελίδα 2 από 19

3 17. Το Π.Δ. 79/ (ΦΕΚ Α 62/2004) «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας Σταθμών υπεραστικών λεωφορείων και Σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων (εμπορευματικών σταθμών αυτοκινήτων)». 18. Την Κ.Υ.Α /2009 (ΦΕΚ B 770/ ) «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ), σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων - μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, σε Εμπορευματικούς Σταθμούς Αυτοκινήτων (Ε.Σ.Α.) για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων, σε Σταθμούς Υπεραστικών Λεωφορείων, καθώς και σε λοιπές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων που υπάγονται στην αρμοδιότητα των κατά τόπους Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας». 19. Το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων-ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις»,όπως εκάστοτε ισχύει. 20. Το Π.Δ. 82/ (ΦΕΚ 64/ ) «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (Β'40) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». 21. Το Π.Δ. 109/2004 (ΦΕΚ 75/Α/ ), «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισής τους». 22. Το Π.Δ. 116/2004 (ΦΕΚ 81/Α/ ), «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ 'για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους' του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000». 23. Το Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α/ ), «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 'σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού' και 2002/96 'σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού' του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003», όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 15/ (ΦΕΚ 12/Α/2006), «Τροποποίηση του Π.Δ. 117/2004 σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/108 'για την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/96 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)' του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2003». 24. Την Κ.Υ.Α /2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β): «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων». 25. Την Κ.Υ.Α /1829/Ε103/2007 (ΦΕΚ 1827 Β ) «Καθορισμός αρμοδίων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 «για τις ουσίες που καταστρέφουν την στιβάδα του όζοντος», όπως τροποποιημένα ισχύει». Σελίδα 3 από 19

4 26. Την Κ.Υ.Α /1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/ ) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» 27. Την με αριθ. πρωτ. 3597/ αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας με συνημμένα έξι (6) αντίτυπα Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 28. Το έγγραφό μας με αριθ. πρωτ. 3597/ /ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ./Α.Δ.-Α.Μ.Θ., με το οποίο διαβιβάστηκε από ένα τεύχος ΜΠΕ προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Α.Μ.Θ. και το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Έβρου. 29. Το με αριθ. πρωτ /5701/ διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας, της Π.Ε. Έβρου, προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Α.Μ.Θ. με τις απόψεις επί της Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος, όπου διατυπώνεται η συναίνεση στην εγκατάσταση του σταθμού υπεραστικών λεωφορείων του θέματος. 30. Το με αριθ. πρωτ. Π-99943/6591/ (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ./Α.Μ.Θ. 4706/ ) διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας, της Π.Ε. Έβρου, με το οποίο μας κοινοποιήθηκαν οι απόψεις επί της Μ.Π.Ε. για το έργο του θέματος. 31. Το γεγονός ότι το εν λόγω θέμα περιελήφθη στις προσκλήσεις δύο (2) τακτικών συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. ( 23η με α/α 17 και 24η συνεδρίαση με α/α 2) και απεσύρθη και τις δύο χωρίς να συζητηθεί. 32. Το γεγονός ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των 35 ημερών από την ημέρα παραλαβής της ΜΠΕ από το Περιφερειακό Συμβούλιο (ΚΥΑ 37111/2021/2003). 33. Την με αριθ. πρωτ. 6390/ Πράξη Χαρακτηρισμού του Δασαρχείου Αλεξ/πολης. 34. Την με αριθ. πρωτ. 3856/ Βεβαίωση της ΙΘ Εφορίας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων. 35. Την με αριθ. πρωτ. 8129/ Βεβαίωση τελεσιδικίας πράξης χαρακτηρισμού του Δασαρχείου Αλεξ/πολης. 36. Την με αριθ. πρωτ. Η-3789/ Απόφαση Έγκρισης Προσωρινής Κυκλοφοριακής Σύνδεσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου. 37. Την με αριθ. πρωτ. 2456/ Σύμφωνη Γνώμη της 15ης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. 38. Την με αριθ. πρωτ 2642/ Βεβαίωση σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Αλεξ/πολης. 39. Το με αριθ. πρωτ. 1320/ έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Α.Μ.Θ. στο οποίο διατυπώνεται η άποψη ότι τα αγροτεμάχια ανέγερσης του κτίσματος δεν εντάσσονται σε περιοχή χαρακτηρισμένη ως «ιστορικός τόπος» και επομένως δεν υφίσταται αντικείμενο της αρμοδιότητάς τους. 40. Την με αριθμ. πρωτ. 03/01/ βεβαίωση της Δνσης Αγροτικής Οικονομίας/ΠΑΜΘ με την οποία τα αγροτεμάχια με αριθ. 877, 878 και 879 χαρακτηρίζονται ως γεωργική γη μη υψηλής παραγωγικότητας. 41. Την με αριθ /3646/ απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 9 Δ 1988) με την οποία Σελίδα 4 από 19

5 εγκρίθηκε το ΓΠΣ του δήμου Αλεξανδρούπολης, και το οποίο προέβλεπε την εγκατάσταση του ΚΤΕΛ σε ιδιόκτητο οικόπεδο στην ανατολική πλευρά της πόλης. 42. Το γεγονός ότι η ανωτέρω πρόβλεψη του ΓΠΣ Δήμου Αλεξανδρούπολης δεν μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς με την υπ αριθ. 6835/ απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ 1463 Δ ) απαλλοτριώθηκε τμήμα του ανωτέρω οικοπέδου στα πλαίσια του έργου διαπλάτυνσης της Ε.Ο. Νº2 (τμήμα Αλεξανδρούπολη Απαλός), με συνέπεια το εναπομένον τμήμα του οικοπέδου να καταστεί άρτιο αλλά μη οικοδομήσιμο. 43. Την με αριθ /5885/ απόφαση Υπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ με την οποία τροποποιήθηκε το ΓΠΣ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και μεταξύ άλλων καθορίστηκαν χρήσεις γης στην Ν. Χιλή (δυτική πλευρά της πόλης). 44. Το από Προεδρικό Διάταγμα «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» (ΦΕΚ 166/Δ/87), άρθρο 8, σύμφωνα με το οποίο στις περιοχές με χρήση τουρισμού αναψυχής επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς και οι χώροι στάθμευσης. 45. Την Βεβαίωση με αριθ. πρωτ / / Δήμου Αλεξ/πολης - Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών για χρήσεις γης, με την οποία βεβαιώνεται «ότι στο υπ αριθ. 73 προτεινόμενο οικοδομικό τετράγωνο της πολεοδομικής πρότασης στην περιοχή Νέα Χιλή που βρίσκεται προς θεσμοθέτηση στο ΥΠΕΧΩΔΕ και είναι εντός Γενικού Πολεοδομικού σχεδίου Αλεξ/πολης.η χρήση γης που έχει καθοριστεί από τα Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο είναι τουρισμός αναψυχή» και ότι «Στα αγροτεμάχια που βρίσκονται εντός αυτής της ζώνης η χρήση γης που ισχύει, προκύπτει από το άρθρο 8 του Π.Δ πριν από την ολοκλήρωση της πολεοδομικής μελέτης, όπου προβλέπονται εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς» και τέλος ότι «Η πολεοδομική πρόταση στο συγκεκριμένο Ο.Τ. για τη χρήση γης που έχει σταλεί προς θεσμοθέτηση στο ΥΠΕΧΩΔΕ και αναμένεται η ολοκλήρωσή της, ακολουθεί τα οριζόμενα στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο δηλαδή τουρισμός αναψυχή». 46. Το με αριθ. πρωτ. 1062/ έγγραφο του Δήμου Αλεξ/πολης - Δ/νση Πολεοδομίας προς τον κ. Ντούμπα Σταμάτιο, εκπρόσωπο του ΚΤΕΛ Έβρου, με θέμα «Βεβαίωση χρήσης γης» με το οποίο βεβαιώνεται ότι «τα υπ αριθ. 877,878 και 879 αγροτεμάχια, αγροκτήματος Καλλιθέας Ν. Χιλής, βρίσκονται σε περιοχή με χρήση Τουρισμού Αναψυχής, σύμφωνα με το ισχύον Γ.Π.Σ., του δήμου Αλεξ/πολης Στην ανωτέρω χρήση επιτρέπονται οι Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Επειδή ωστόσο για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση έχει προβλεφθεί χώρος από το Γ.Π.Σ. στο ανατολικό τμήμα της πόλης, άποψη της Υπηρεσίας μας είναι πως η Εγκατάσταση Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων επιτρέπεται να γίνει στο χώρο που έχει χωροθετηθεί από το Γ.Π.Σ. για τη συγκεκριμένη χρήση. Επί πλέον σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ εριθμ.157/21 η / Απόφαση του ΚΣΧΟΠ, η προτεινόμενη χρήση στα άνω τεμάχια είναι τουρισμός αναψυχή με εξαίρεση των χρήσεων μέσων μαζικής μεταφοράς». 47. Την από (α.π. 140/ /ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ./Α.Μ.Θ.) νέα αίτηση του «ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ Α.Ε.» για έκδοση Α.Ε.Π.Ο. λόγω παρέλευσης απράκτου της προθεσμίας των τριάντα πέντε (35) ημερών για γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου. 48. Την από (α.π. 248/ /ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ./Α.Μ.Θ.) έγγραφη ενημέρωση από την εταιρεία «ΚΤΕΛ ΕΒΡΟΥ Α.Ε.» με σύντομο ιστορικό και διατύπωση των επιχειρημάτων υπέρ της έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Σελίδα 5 από 19

6 49. Την από (α.π. 452/ /ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ./Α.Μ.Θ.) αίτηση του ΚΤΕΛ Έβρου με συνημμένο συμπληρωματικό τεύχος της Μ.Π.Ε. με αναφορά στη χωροθέτηση της εγκατάστασης. 50. Την από (α.π. 605/ /ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ./Α.Μ.Θ.) αίτηση του ΚΤΕΛ Ν. ΕΒΡΟΥ Α.Ε. με την οποία μεταξύ άλλων, υποβλήθηκε και το αριθ. πρωτ / έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ, στο οποίο γίνεται αναφορά για την ανάγκη να διατηρούνται οι δέουσες αποστάσεις μεταξύ των ζωνών κατοικίας, των έργων η δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται από μεγάλο αριθμό ατόμων και των βιομηχανικών εγκαταστάσεων (πετρελαιοειδών, υγραερίων κ.α.) που εμπίπτουν στην οδηγία SEVESO και έχει σχέση με την πολεοδόμηση περιοχών στην ανατολική πλευρά της πόλης της Αλεξ/πολης (περιοχές Μαϊστρου, Απαλού). 51. Το αριθ. πρωτ. οικ. 432/ /ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ./Α.Μ.Θ. έγγραφο προς τον Δήμο Αλεξ/πολης για την παροχή πληροφοριών για το στάδιο που βρίσκεται η εξέταση της πολεοδομικής μελέτης στην περιοχή Ν. Χιλής (δυτικά της Αλεξ/πολης) και την αποστολή κάθε στοιχείου που μπορεί να αξιολογηθεί σχετικά με την εξεταζόμενη υπόθεση. 52. Το υπ. αριθ. 527/ έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης, του Δήμου Αλεξ/πολης (α.π. 459/ ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ./Α.Μ.Θ.) με το οποίο παρατίθενται στοιχεία σχετικά με την πρόοδο της έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης της επέκτασης στην περιοχή της Ν. Χιλής στην Δ/νση του Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ. 53. Το υπ αριθ. 32/ (α.π. 523/ /ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ./Α.Μ.Θ.) έγγραφο του Δήμου Αλεξ/πολης / Γραφείο Δημάρχου με το οποίο απεστάλησαν δύο (2) αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξ/πολης, ήτοι: - Η αριθ. 62/2009 με την οποία αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι : «έχει την γνώμη ότι δεν πρέπει να χωροθετηθεί και να κατασκευασθεί σταθμός υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ στο υπ αριθ. 879 αγροτεμάχιο, αγροκτήματος Καλλιθέας Ν. Χιλής στην περιοχή νέας επέκτασης σχεδίου πόλης Αλεξ/πολης - Ν. Χιλής». - Η αριθ. 73/2013 με την οποία αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι : «εγκρίνει την παραπάνω εισήγηση του Δημάρχου Αλεξ/πολης για τον «Προσδιορισμό χώρου για την δημιουργία σταθμού ΚΤΕΛ», σύμφωνα με την οποία η καταλληλότερες θέσεις για την χωροθέτηση του σταθμού υπεραστικών λεωφορείων είναι στην ανατολική και στην βόρεια πλευρά της πόλης, αποκλείοντας την δυτική πλευρά. Εκεί έχει εγκριθεί η πολεοδομική μελέτη της επέκτασης της Ν. Χιλής, 2 φορές από το ΚΕΣΥΠΟΘΑ του Υπουργείου ΠΕΚΑ και αναμένεται η έκδοση Προεδρικού Δ/τος». 54. Το υπ αριθ. 34/ (α.π. 553/ /ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ./Α.Μ.Θ.) έγγραφο του Δήμου Αλεξ/πολης / Γραφείο Δημάρχου προς τον Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με κοινοποίηση την Δ/νση Περιβάλλοντος Ανατ. Μακ Θράκης, όπου διατυπώνονται επιχειρήματα κατά της έγκρισης της μελέτης της περιβαλλοντικής εγκατάστασης του ΚΤΕΛ Ν. ΕΒΡΟΥ στην περιοχή της Ν. Χιλής (δυτικά της Αλεξ/πολης). 55. Το γεγονός ότι: Αποτελεί επείγουσα και κοινά αποδεκτή από τους εμπλεκόμενους φορείς ανάγκη, η μεταστέγαση του Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων του ΚΤΕΛ Έβρου, προς άρση των μεγάλων κυκλοφοριακών προβλημάτων και των δυσμενών επιπτώσεων που Σελίδα 6 από 19

7 δημιουργούνται από τη σημερινή λειτουργία του σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία της πόλης και επηρεάζουν το σύνολο σχεδόν, του εμπορικού κέντρου της Αλεξανδρούπολης. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης αν και προχώρησε το έτος 2010 σε τροποποίηση του Γ.Π.Σ. Αλεξανδρούπολης ( υπ αριθ. 8985/879/18310 απόφαση Γ. Γραμ. ΠΑΜ-Θ, ΦΕΚ 210/ΑΑΠ/2010), δεν περιέλαβε σε αυτήν και την χωροθέτηση του ΚΤΕΛ, παρά το γεγονός ότι ήταν σε γνώση του η σοβαρότητα του προβλήματος και οι αντίθετες απόψεις που ήδη υπήρχαν, αλλά ούτε και στη συνέχεια προχώρησε σε ενέργειες νέας, κατ εξαίρεση (πριν την πάροδο πενταετίας), τροποποίησης του ΓΠΣ ως είχε τη δυνατότητα κατά την παρ. 7 του άρθ. 4 του ν.2508/97. Δεν έχει επιτευχθεί και δεν διαφαίνεται ορατή στο άμεσο μέλλον η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ του Δήμου Αλεξ/πολης και του ΚΤΕΛ Έβρου για τη χωροθέτηση της νέας θέσης του ΚΤΕΛ, παρά τις προσπάθειες και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Κατά την εξέταση της υπόθεσης, δεν έχει εγκριθεί ακόμη η πολεοδομική μελέτη της περιοχής Νέας Χιλής και από το ΓΠΣ του Δήμου Αλεξανδρούπολης επιτρέπεται η εξεταζόμενη χρήση στα αγροτεμάχια του θέματος. Μετά την έγκριση της ανωτέρω πολεοδομικής μελέτης, τόσο η εγκατάσταση του ΚΤΕΛ Έβρου όσο και οι λοιπές μη συμβατές υφιστάμενες χρήσεις στην περιοχή θα υπαχθούν στις εκ της μελέτης προβλεπόμενες μεταβατικές διατάξεις, όπως άλλωστε είναι γνωστό στο ΚΤΕΛ Έβρου και στον Δήμο Αλεξανδρούπολης. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την έγκριση των κάτωθι όρων και περιορισμών, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του, για το έργο «Σταθμός Υπεραστικών Λεωφορείων με Υπαίθριο Σταθμό Αυτοκινήτων Μεγάλου Μεγέθους», της εταιρείας «Κοινό Ταμείο Εισπράξεων Λεωφορείων ΚΤΕΛ Υπεραστικών Γραμμών Νομού Έβρου Ανώνυμος Εταιρεία» που θα εγκατασταθεί σε τμήμα των υπ αριθ. 877, 878, & 879 αγροτεμαχίων στο αγρόκτημα Καλλιθέας, - Χιλής, του Δήμου Αλεξ/πολης, της Π.Ε. Έβρου, της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ., Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης. 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1.1 Συνοπτική παρουσίαση δραστηριότητας. Πρόκειται για σταθμό υπεραστικών λεωφορείων, που εκτιμάται ότι σε ετήσια βάση θα εξυπηρετεί περίπου επιβάτες. Ο σταθμός θα περιλαμβάνει την κτιριακή εγκατάσταση αποτελούμενη από ισόγειο και όροφο, συνολικής δόμησης 929,08 τ.μ., χώρο στάθμευσης και ελιγμών και 5 αποβάθρες υπεραστικών λεωφορείων. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις θα κατασκευασθούν με φέροντα οργανισμό μεταλλικό (υποστυλώματα, δοκοί) και οπλισμένο σκυρόδεμα (κλιμακοστάσια, φρεάτιο ανελκυστήρα). Σελίδα 7 από 19

8 Στο ισόγειο θα υπάρχει αναψυκτήριο, καταστήματα, αποθήκη αποσκευών, γραφείο δεμάτων, εκδοτήριο, γραφεία υπευθύνου λειτουργίας και πληροφοριών, WC, χώρος αναμονής επιβατών και ανεμοφράκτης εισόδου. Στον όροφο θα υπάρχουν γραφεία, αίθουσα συνεδριάσεων, χώρος ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, μηχανοστάσιο ανελκυστήρα, αποθήκη και WC. Στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου θα δημιουργηθούν τρεις (3) διακριτοί χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, έκτασης 2.020,34 τ.μ., χωρητικότητας 201 θέσεων. Τα ανωτέρω περιγράφονται στα τοπογραφικά διαγράμματα των «Σωτηρόπουλος Π. & Σια Ε.Ε.» και «Χριστοδουλάκης Κων/νος Μ.Ε.Π.Ε.» που περιέχονται στον αξιολογηθέντα φάκελο της Μ.Π.Ε. όπου αναγράφονται οι παρακάτω συντεταγμένες των κορυφών του γηπέδου σε σύστημα ΕΓΣΑ 87: Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Α Σύμφωνα με το Π.Δ. 79/2004 το έργο κατατάσσεται στην 2η κατηγορία (άρθρο 1, παράγρ. 3) και από περιβαλλοντικής άποψης σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (Β 21), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η υπόψη δραστηριότητα με κριτήριο την αναφερόμενη εξυπηρέτηση επιβατών ετησίως, κατατάσσεται στην Ομάδα 1η, α/α 31, υποκατηγορία Α Χωρικός σχεδιασμός και Χρήσεις γης Η υπόψη δραστηριότητα, θα εγκατασταθεί στο δυτικό τμήμα της πόλης στην εκτός σχεδίου περιοχή του Νέας Χιλής, Δήμου Αλεξ/πολης, και συγκεκριμένα σε γήπεδο αποτελούμενο από τμήματα των υπ αριθ. 877, 878 και 879 αγροτεμαχίων οριστικής διανομής του Υπουργείου Γεωργίας στο αγρόκτημα Καλλιθέας Ν. Χιλής έκτασης 7.378,92 τ.μ. Το εν λόγω γήπεδο εμπίπτει σε περιοχή για την οποία θεσμοθετήθηκαν χρήσεις γης με την υπ αριθ /5885/99 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, Φ.Ε.Κ. Δ 844/ Η χρήση γης που έχει καθορισθεί και ισχύει στην περιοχή είναι «Τουρισμός Αναψυχή» και στην γενική αυτή κατηγορία επιτρέπεται η λειτουργία «Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς» κατά το ΠΔ , (ΦΕΚ 166Δ/6-3-87). Σελίδα 8 από 19

9 Η εγκατάσταση του ΚΤΕΛ στη νέα θέση ικανοποιεί την επιτακτική ανάγκη για απομάκρυνση του από το κέντρο της πόλης με άμεσο ευνοϊκό αποτέλεσμα την βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας όλου του αστικού εμπορικού χώρου. Εξυπηρετείται από τον δυτικό κόμβο της Εγνατίας οδού με ευνοϊκό αποτέλεσμα να παρακάμπτεται το κέντρο της πόλης και να αποτρέπονται φαινόμενα καθυστερήσεων και ανεπιθύμητου κυκλοφοριακού φόρτου. Διαθέτει εγκεκριμένη μελέτη κυκλοφοριακής σύνδεσης για την ασφάλεια της κυκλοφορίας στο έμπροσθεν αυτής τμήμα της Εθνικής Οδού Νο2 Θεσ/νίκης-Αλεξ/πολης. Προβλέπονται επαρκείς χώροι στάθμευσης ούτως ώστε να μην επιβαρύνονται οι γύρω περιοχές. Η προβλεπόμενη δόμηση και κάλυψη είναι αρκετά χαμηλές ακόμη και σε σύγκριση με τα προβλεπόμενα στην υπό έγκριση πολεοδομική μελέτη. Μειονέκτημα αποτελεί το ότι δεν βρίσκεται σε επιθυμητή εγγύτητα με τις λοιπές εγκαταστάσεις μέσων μεταφοράς (αεροδρόμιο, λιμάνι, τρένο) όμως η αστική συγκοινωνία του Δήμου Αλεξ/πολης εξυπηρετεί ήδη τις μετακινήσεις μεταξύ αυτών περιοχών. Ο Δήμος Αλεξ/πολης έχει συντάξει και υποβάλει στο ΥΠΕΧΩΔΕ (νυν Υ.ΠΕ.ΚΑ) πολεοδομική μελέτη για την πολεοδομική ενότητα της Ν. Χιλής (ΥΠΕΧΩΔΕ 9342/ , ΔΠΣ 17404/ ) όπου βρίσκεται και το εν λόγω γήπεδο και σύμφωνα με αυτή, η προτεινόμενη χρήση για το ως άνω γήπεδο προβλέπεται Τουρισμός - Αναψυχή με εξαίρεση των χρήσεων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Η εν λόγω πολεοδομική μελέτη επέκτασης έχει ελεγχθεί και βρίσκεται σε φάση έγκρισης από το ΥΠΕΚΑ. Σε περίπτωση έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης κατά τα ανωτέρω, δηλαδή εάν η εξεταζόμενη χρήση θα αντίκειται στις χρήσεις γης που τελικώς θα εγκριθούν για την περιοχή, η εγκατάσταση θα ακολουθήσει υποχρεωτικά τα προβλεπόμενα από τις μεταβατικές διατάξεις της εν λόγω μελέτης. 1.3 Εναλλακτικές λύσεις Από τον Δήμο Αλεξ/πολης προτάθηκαν στο ΚΤΕΛ 17 θέσεις στο βόρειο και ανατολικό τμήμα της πόλης οι οποίες όμως απορρίφθηκαν όλες από το ΚΤΕΛ, διότι όπως αντέτεινε υπάρχει αδυναμία εκ μέρους του στην απόκτηση νέου (τρίτου οικοπέδου), αφού κατά περίπτωση αλλού μεν υπάρχουν εμπόδια στην αγορά, αλλού στο μέγεθος των χώρων, και αλλού στην ύπαρξη μακροχρόνιων διαδικασιών παραχώρησης (εκτάσεις Υπ. Εθνικής Άμυνας, ΟΣΕ, ιδιωτών κ.λπ.), με αποτέλεσμα μέχρι σήμερα ο Δήμος και το ΚΤΕΛ να μην έχουν συμφωνήσει σε κοινά αποδεκτή λύση. Από την Υπηρεσία εξετάστηκαν ιδιαιτέρως δύο εκ των ανωτέρω προτεινομένων θέσεων, οι οποίες κρίθηκαν καταρχήν ότι μπορούν να επιλύσουν το πρόβλημα της άμεσης μεταφοράς των εγκαταστάσεων του ΚΤΕΛ. α) Αποθήκη του Ο.Σ.Ε. σε επαφή με την χερσαία ζώνη λιμένα.η εν λόγω αποθήκη έχει παραχωρηθεί στον Δήμο υπό τον όρο όμως, της χρήσης για πολιτιστικές δράσεις.το κτίριο είναι διατηρητέο και άρα θα υπάρξει δυσκολία έως αδυναμία σε παρεμβάσεις για την μετατροπή του σε ένα κτίριο που να εξυπηρετεί τις ανάγκες ενός σύγχρονου σταθμού λεωφορείων. Σελίδα 9 από 19

10 Άλλο επίσης σημαντικό πρόβλημα είναι η αντιμετώπιση του προβλεπόμενου κυκλοφοριακού φόρτου λόγω της έλλειψης επαρκούς χώρου για της ανάγκες προσέγγισης, ελιγμών και στάθμευσης όλων των οχημάτων που τον προσεγγίζουν (λεωφορεία, ταξί, Ι.Χ.). β) Εγκαταστάσεις Κ.Ε.Γ.Ε. στον Δήμο Αλεξ/πολης. Βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της πόλης με άμεση πρόσβαση στην Εγνατία οδό δια του ανατολικού κόμβου. Προϋποθέτει τη συμφωνία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για παραχώρηση του. Κύριο λόγο για την απόρριψη της θέσης αποτελεί η ύπαρξη σε απόσταση μικρότερη των μέτρων εγκαταστάσεων ανηκουσών στην κατηγορία των εγκαταστάσεων (πετρελαιοειδών, υγραερίων κ.α.) που εμπίπτουν στην οδηγία SEVESO για την πρόληψη ατυχημάτων μεγάλης έκτασης, όπως έχει τονίσει και το ΥΠΕΚΑ στο αριθμ. πρωτ / έγγραφό του. Τέλος όσον αφορά την «μηδενική» λύση, αυτή δεν προκρίνεται αφού τα προβλήματα που δημιουργούνται καθημερινά από την λειτουργία του σταθμαρχείου του ΚΤΕΛ στο κέντρο της πόλης επιφέρουν σημαντικότατες επιβαρύνσεις στην λειτουργία της και η ανάγκη μετακίνησης σε χώρο εκτός πόλης, είναι άμεση. 1.4 Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής του έργου Η περιοχή όπου θα εγκατασταθεί το εν λόγω έργο δεν εμπίπτει σε περιοχές NATURA, Ramsar, εθνικούς δρυμούς, αισθητικά δάση, διατηρητέα μνημεία, αλλά ούτε και σε περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Δεν είναι δάσος ή δασική έκταση και δεν είναι γη υψηλής παραγωγικότητας. 2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οι μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρύπων στην ατμόσφαιρα αναφέρονται στα παραρτήματα Ι ως V της ΚΥΑ 14122/549/Ε103/2011 (ΦΕΚ 488/Β/ Οι εκπομπές αέριων αποβλήτων καθορίζονται στο Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α) Για τα υγρά απόβλητα ισχύει η Υγειονομική διάταξη ΚΥΑ 5673 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. Δεν θα γίνεται διάθεση λυμάτων σε φυσικούς αποδέκτες. Τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια θορύβου καθορίζονται στο Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293 Α ) και συγκεκριμένα 50 db, διότι η δραστηριότητα βρίσκεται σε περιοχή όπου επικρατεί το αστικό στοιχείο. Για τις εργασίες κατασκευής του έργου, όσον αφορά τον θόρυβο, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις Υπουργικές Αποφάσεις: KYA 37393/2028/ (ΦΕΚ 1428 Β ). ΚΥΑ 9272/471/ (ΦΕΚ 286 Β ) 3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Επιπτώσεις στο περιβάλλον Από την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων προκύπτει ότι οι κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα είναι αυτές που θα προκληθούν κατά τον χρόνο Σελίδα 10 από 19

11 κατασκευής του έργου και η αύξηση των επιπέδων θορύβου (ηχορύπανση) από την κίνηση των οχημάτων κατά τον χρόνο λειτουργίας. Επιπτώσεις από κατασκευαστικά έργα Οι επιπτώσεις κατά την κατασκευή του έργου θα είναι προσωρινές και θα αφορούν: Αλλαγή τοπογραφίας, εκσκαφές, διαστρώσεις. Αέρια ρύπανση από τα μηχανήματα του εργοταξίου, σκόνη από εκσκαφές και κίνηση οχημάτων. Ρύπανση εδάφους, υπογείων και επιφανειακών νερών από απορρίψεις ορυκτελαίων και πετρελαίων των μηχανημάτων του εργοταξίου. Θόρυβος από μηχανήματα και κίνηση οχημάτων. Ρύπανση με στερεά απόβλητα εργοταξίου. Αρνητικές επιπτώσεις στη χλωρίδα και πανίδα της περιοχής. Αύξηση κίνησης τροχοφόρων μηχανημάτων. Αντιμετώπιση των παραπάνω Θα πρέπει να γίνουν μόνο οι απαραίτητες εκσκαφές. Τα υλικά των εκσκαφών που πρέπει να απομακρυνθούν να τοποθετηθούν σε ειδικούς προκαθορισμένους και αδειοδοτημένους χώρους και να γίνει αποκατάσταση τους εάν απαιτηθεί. Η ρύπανση της ατμόσφαιρας, των νερών και του εδάφους καθώς και ο προκαλούμενος θόρυβος θα είναι προσωρινά και θα πρέπει να ληφθούν από τους εργολάβους όλα τα μέτρα που απαιτούνται από τη σχετική νομοθεσία και προτείνει η μελάτη για την ελαχιστοποίηση ή εξάλειψη τους. (Τα εργοτάξια, η λειτουργία των μηχανημάτων και οι εκπομπές πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές, απομάκρυνση των μπαζών, αποφυγή απόρριψης ορυκτελαίων). Μετά το τέλος της κατασκευής θα απομακρυνθούν όλα τα άχρηστα αντικείμενα και εργαλεία καθώς και κάθε είδους στερεά απόβλητα. Θα γίνει αποκατάσταση των εργοταξιακών χώρων με την παράδοση του έργου. 4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕΤΡΑ Για την λειτουργία του έργου θα πρέπει να έχουν χορηγηθεί προηγουμένως όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες. Κατά την φάση της κατασκευής. 4.1Κατά τη διάρκεια της κατασκευής να γίνουν μόνο οι απολύτως απαραίτητες εκσκαφές και επιχώσεις έτσι ώστε να προκληθεί η μικρότερη δυνατή αλλοίωση στο φυσικό ανάγλυφο. 4.2 Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής εντοπισθούν αρχαιότητες, οι εργασίες να διακοπούν αμέσως και να ειδοποιηθούν οι Εφορείες Αρχαιοτήτων (ΙΘ Ε.Π.Κ.Α. και 15 η Ε.Β.Α.). Το κόστος της εποπτείας, έρευνας, ενδεχομένως απαιτούμενων ανασκαπτικών εργασιών, προβολής και δημοσίευσης των ευρημάτων θα καλυφθεί από τον κύριο του έργου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 37 του Ν. 3028/ Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου να λαμβάνεται μέριμνα για τον περιορισμό της εκπομπής σωματιδίων, σκόνης κλπ. από τη διαχείριση των αδρανών υλικών Σελίδα 11 από 19

12 (π.χ. με ψεκασμό ή/και διαβροχή του χώρου των εργασιών), ιδίως αν οι εργασίες εκτελεστούν κατά τη θερινή περίοδο. 4.4Οι καρότσες φορτηγών οχημάτων που μεταφέρουν άμμο, χαλίκι και άλλα αδρανή υλικά πρέπει να είναι σκεπασμένες για να μη σηκώνεται κονιορτός και να μην εκτοξεύονται κομμάτια από αδρανή υλικά σε διερχόμενους, οχήματα κλπ. 4.5Να γίνεται διαβροχή του χώρου εργασιών και των οδικών αξόνων που είναι πλησίον οικισμών και από τους οποίους θα διέρχονται φορτηγά αυτοκίνητα προκειμένου να περιοριστεί η εκπομπή σωματιδίων (σκόνης) κατά τη θερινή περίοδο. 4.6Απαγορεύεται η ίδρυση λατομείου ή παρασκευαστηρίου σκυροδέματος για την κατασκευή του έργου. Τα αδρανή υλικά και τα μίγματα σκυροδέματος θα πρέπει να εξασφαλισθούν από υπάρχουσες επιχειρήσεις της περιοχής, με την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες είναι εφοδιασμένες με όλες τις απαραίτητες άδειες και απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. 4.7Τα παραγόμενα υλικά εκσκαφών κατά από τις εργασίες κατασκευής του έργου να αξιοποιηθούν κατά το δυνατόν στις εργασίες διαμόρφωσης του χώρου εγκατάστασης. Αν υπάρξουν πλεονάσματα εκσκαφών η διαχείρισή τους θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α /1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β / ) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από τις εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις». 4.8Κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών να συμπεριληφθούν εργασίες φύτευσης. Οι εργασίες φύτευσης να πραγματοποιηθούν κατόπιν κατάλληλης μελέτης που θα εκπονηθεί πριν την έναρξη κατασκευής του έργου και η οποία θα περιλαμβάνει τη διαμόρφωση των ελεύθερων χώρων του γηπέδου σε χώρους πρασίνου και την δημιουργία φυτοφράχτη περιμετρικά του γηπέδου με κατάλληλες φυτεύσεις. 4.9 Η δημιουργία φυτοφράχτη στην περίμετρο του γηπέδου προτείνεται για την αντιμετώπιση της οπτικής όχλησης, τον περιορισμό τυχόν οσμών, τον περιορισμό του θορύβου και της καλύτερης ενσωμάτωσης του έργου στο φυσικό περιβάλλον. Ο φυτοφράχτης θα αναπτυχθεί εσωτερικά της περίφραξης και θα λαμβάνονται υπόψη τα θέματα ασφάλειας, πυροπροστασίας και ασφαλούς εισόδου εξόδου των οχημάτων στο χώρο Τα φυτά που θα χρησιμοποιηθούν για τις φυτεύσεις να προέρχονται από φυτώρια που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ή από κρατικά δασικά φυτώρια και να είναι προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής Η υφιστάμενη βλάστηση που υπάρχει στο χώρο του γηπέδου να διαφυλαχθεί κατά το μέγιστο δυνατόν. Απαγορεύεται η κοπή μεγάλων δέντρων. Απομάκρυνση βλάστησης μπορεί να γίνει μόνο εφόσον δεν υπάρχει η δυνατότητα διαφορετικής χωροθέτησης των εγκαταστάσεων εντός του γηπέδου και αφού πρώτα ενημερωθεί σχετικά η Υπηρεσία μας και το Δασαρχείο Αλεξ/πολης Η φυτική γη που θα απομακρυνθεί κατά τις εργασίες εκσκαφών, να φυλάσσεται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στις φυτευτικές εργασίες και στις εργασίες διαμόρφωσης. Σελίδα 12 από 19

13 4.13 Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα αποκλεισμού αυθαίρετων ενεργειών όπως ανεξέλεγκτη ρίψη μπαζών (σε ρέματα, δασικές εκτάσεις κλπ.), ανεξέλεγκτη λήψη αδρανών υλικών κλπ Να τοποθετηθεί χημική τουαλέτα για την εξυπηρέτηση του προσωπικού του εργοταξίου κατασκευής Η διαχείριση των αποβλήτων κατά τη φάση κατασκευής υπόκειται στους όρους και περιορισμούς του Κεφαλαίου «Διαχείριση Αποβλήτων» της παρούσας Απαγορεύεται η απόρριψη και διασπορά στερεών και υγρών αποβλήτων, λαδιών, ογκωδών αντικειμένων στις γύρω εκτάσεις Σε περίπτωση διαρροών καυσίμων ή ελαίων, το περιστατικό να αντιμετωπίζεται άμεσα με τη χρήση προσροφητικών υλικών, όπως άμμος, ροκανίδι ή και ειδικό γεωύφασμα ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος διασποράς Τα χρησιμοποιημένα ρυπασμένα προσροφητικά υλικά να συλλέγονται σε ειδικούς κάδους και η διαχείριση τους να γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία Τα μηχανήματα και τα εργοταξιακά οχήματα να είναι άριστα συντηρημένα, ώστε να λειτουργούν με τη βέλτιστη απόδοση Να απαγορευθεί η παραμονή στον χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου Ε.Ο.Κ. περί θορύβου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία (ΚΥΑ 69001/1921/1988, ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β / )) Η μέση ενεργειακή στάθμη θορύβου κατά τη λειτουργία του εργοταξίου ορίζεται να είναι 65dB(A) του δείκτη Leq/12ωρο Στον υποσταθμό της εγκατάστασης να εγκατασταθεί εξοπλισμός (μετασχηματιστής, πυκνωτές κλπ) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως σε ότι αφορά τη χρήση ουσιών που υπόκεινται σε ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις, όπως π.χ. PCBs Να ληφθούν όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς κατά τη λειτουργία των μηχανημάτων, συνεργείων κλπ. και για ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης της σε παρακείμενες περιοχές Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων Να τοποθετηθούν περιμετρικά των σημείων που εκτελούνται έργα προειδοποιητικές πινακίδες, φράγματα ασφαλείας και φωτεινή σήμανση για την προστασία των διερχομένων Μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής να απομακρυνθεί κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση και πάσης φύσεως υλικά και μηχανήματα και να επανέρθει το τοπίο στην πρότερη κατάσταση. Κατά την φάση της λειτουργίας Οι ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις - Στάθμη θορύβου βάσει Υ.Α στο όριο της ιδιοκτησίας της εγκατάστασης. Για τα όρια θορύβου σχετικά με τους εργαζόμενους να τηρούνται τα όρια του Π.Δ.85/1991. Σελίδα 13 από 19

14 4.27 Μηχανήματα τα οποία δημιουργούν κραδασμούς και δονήσεις να εδράζονται σε ειδικές ελαστικές αντικραδασμικές βάσεις και στηρίξεις και να μονώνονται κατάλληλα για την αποφυγή οχλήσεως Να τηρούνται οι προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την νομοθεσία (Π.Δ.1180/81) για την στάθμη της σκόνης Να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις που τίθενται από το Π.Δ. 79/ Τα οχήματα να συντηρούνται τακτικά σε αδειοδοτημένα συνεργεία και να γίνεται σχολαστικός έλεγχος τόσο του καταλύτη όσο και της εξάτμισης με σκοπό την πρόβλεψη σε ότι έχει να κάνει με τους αέριους ρύπους αλλά και τον θόρυβο Θα εγκατασταθούν ειδικοί υποδοχείς για μικρές φορητές μπαταρίες που πιθανόν να προκύπτουν από τους διακινούμενους οι οποίες στη συνέχεια θα δίνονται για ανακύκλωση στο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης (ΑΦΗΣ) Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (π.χ υπολογιστές, τηλέφωνα, fax) που θα προκύπτουν από τους χώρους των γραφείων θα αποθηκεύονται προσωρινά σε ξεχωριστό χώρο και στη συνέχεια θα παραδίδονται για ανακύκλωση στο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης (Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε) Η απορροή των όμβριων υδάτων της εγκατάστασης θα γίνεται με ξεχωριστό δίκτυο που θα αποτελείται από συλλεκτήρες και κατακόρυφες στήλες. Σε καμία περίπτωση τα όμβρια ύδατα δεν θα διοχετεύονται σε παρακείμενες ιδιοκτησίες Στο σταθμό θα υπάρχει διαθέσιμη επαρκή ποσότητα κατάλληλου απορροφητικού υλικού (π.χ πριονίδι) προκειμένου ν αντιμετωπιστεί άμεσα τυχόν διαρροή λαδιών ή πετρελαίου από κάποιο όχημα. Σε περίπτωση χρήσης το ανωτέρο υλικό θα διαχειριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α Η.Π 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β/ ) ως επικίνδυνο απόβλητο Οι εκπομπές αέριων ρύπων, από τη λειτουργία του σταθμού, σε σχέση με τις συγκεντρώσεις και τις εκπομπές αερίων ρύπων που οφείλονται στην οδική κυκλοφορία στην παρακείμενη εθνική οδό είναι συγκριτικά αμελητέες. Επιπρόσθετα η εξάλειψη σημαντικού μέρους εκείνων των διαδρόμων που έχουν σκοπό την ανεύρεση θέσης στην γύρω περιοχή, λόγω της αύξησης της υφιστάμενης προσφοράς στάθμευσης, κατά διακόσιες μία (201) θέσεις θα επιδράσει θετικά στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον. - Τυχόν μεταχειρισμένα ελαστικά να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Π.Δ 109/04 (ΦΕΚ 75 Α ) Να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ΚΥΑ 16085/2009 (ΦΕΚ B 770/ ) «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ), σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων - μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, σε Εμπορευματικούς Σταθμούς Αυτοκινήτων (Ε.Σ.Α.) για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων, σε Σταθμούς Υπεραστικών Λεωφορείων, καθώς και σε λοιπές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων που υπάγονται στην αρμοδιότητα των κατά τόπους Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας» Περιμετρικά του γηπέδου να γίνει δενδροφύτευση με κατάλληλα είδη δένδρων και θάμνων και να εξασφαλιστεί η άρδευση και η λύπανση τους στο βαθμό που απαιτείται για την ανάπτυξή τους. Σελίδα 14 από 19

15 4.38 Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε ύπαιθρο όσο και σε στεγασμένο χώρο (ανοιχτές εστίες καύσης) σύμφωνα με την ΚΥΑ 11535/93(ΦΕΚ328Β/1993) Απαγορεύεται οποιαδήποτε διάθεση υγρών αποβλήτων σε ρέματα ή σε άλλο φυσικό αποδέκτη. Διαχείριση Αποβλήτων Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση υγρών και στερεών αποβλήτων ή/και ιλύος στο περιβάλλον Η συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και γενικά η διαχείριση των στερεών αποβλήτων, να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να τηρούνται δε οι διατάξεις των αποφάσεων: ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572 Β / ), KYA 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β / ) για τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα και των ΚΥΑ 13588/725 (ΦΕΚ 383 Β / ), ΚΥΑ 24944/1159 (ΦΕΚ 791 Β / ) για τα επικίνδυνα στερεά απόβλητα και όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α ) να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις είτε του Νόμου αυτού (π.χ. για τα απόβλητα συσκευασίας), είτε του αντίστοιχου Π.Δ., που έχει εκδοθεί σε εφαρμογή του ίδιου Νόμου. Ειδικότερα: Οι συλλεγόμενες συσκευασίες (χαρτί, μέταλλα, κλπ.) να παραδίδονται σε αδειοδοτημένες εταιρίες προς αξιοποίηση, μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης σύμφωνα με τον Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179 Α ). Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων να συλλέγονται και να παραδίδονται μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη υλικών του είδους αυτού, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννηση τους. Η διαχείριση τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α ). Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, στο τέλος του κύκλου ζωής του, να διαχειρίζεται σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 117/2004 (Φ.Ε.Κ. 82Α/ )) Τυχόν συσσωρευτές, που χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του έργου του θέματος σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης (π.χ. συναγερμός, φωτισμός χώρου, κλπ), να διαχειρίζονται μετά το τέλος του χρόνου ζωής τους σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με Αριθμ /2057/Ε103/2010 (Φ.Ε.Κ. 1625Β/ ) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών». -Τα οικιακού τύπου απορρίμματα θα τοποθετούνται σε ειδικούς κάδους απορριμμάτων και θα απομακρύνονται είτε από συνεργεία αποκομιδής του οικείου Δήμου είτε από αδειοδοτημένο φορέα συλλογής/μεταφοράς στερεών αποβλήτων προκειμένου να διατεθούν σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης στερεών αποβλήτων Όλα τα επικίνδυνα και εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα (π.χ. απόβλητα λιπαντικών ελαίων, υπολείμματα προσροφητικών υλικών κ.λπ.) να αποθηκεύονται σε χώρους οι οποίοι να πληρούν τις απαιτήσεις του κεφαλαίου 2 του Παραρτήματος της ΚΥΑ 24944/1159/06. Σελίδα 15 από 19

16 4.44 Όλα τα επικίνδυνα απόβλητα, που αποθηκεύονται προσωρινά στην εγκατάσταση, να παραδίδονται, κατόπιν σχετικής σύμβασης, σε φορέα/εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του. Κατόπιν τούτου, η εταιρεία να διαθέτει τις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών των εκάστοτε αποδεκτών καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά Απαγορεύεται η επεξεργασία και διάθεση επικινδύνων αποβλήτων εντός του γηπέδου της εγκατάστασης Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός της εγκατάστασης. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται κατάλληλα το «Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 24944/1159/ Η επιχείρηση, ως παραγωγός αποβλήτων, υποχρεούται να τηρεί τα αρχεία και μητρώα του άρθρου 20 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Β /2012) και να διατηρεί τα στοιχεία αυτά για όσο διάστημα προβλέπεται. Επίσης η επιχείρηση υποχρεούται στην υποβολή Ετήσιας Έκθεσης Παραγωγού Αποβλήτων (Ε.Ε.Π.Α.) σύμφωνα με την ΚΥΑ 13588/725/2006. Η υποβολή πρέπει να γίνεται σε ετήσια βάση, κατά το μήνα Φεβρουάριο, με τα στοιχεία που αναφέρονται στο προηγούμενο έτος. Τα στοιχεία της Ε.Ε.Π.Α. θα πρέπει να καταχωρούνται και στο ηλεκτρονικό σύστημα του άρθρου 42 του Ν. 4042/ Απαγορεύεται η καύση των στερεών αποβλήτων τόσο σε υπαίθριο όσο και σε στεγασμένο χώρο σύμφωνα με την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ328Β/93), καθώς και η καύση χρησιμοποιημένων ελαίων (ΚΥΑ 10315/93, ΦΕΚ 369Β/ ) 4.49 Τα παραγόμενα λύματα από τους χώρους υγιεινής θα διοχετεύονται στο αποχετευτικό δίκτυο της περιοχής χωρίς προηγούμενη επεξεργασία. Πρόγραμμα παρακολούθησης Κατά την φάση λειτουργίας ( χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων αναγγελίας δρομολογίων,κίνηση λεωφορείων κ.λπ.) θα πρέπει να παρακολουθούνται τα επίπεδα θορύβου στα όρια των εγκαταστάσεων της δραστηριότητας. Οι μετρήσεις θα γίνονται σε συνεργασία με το Κλιμάκιο Ελέγχου Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΚΕΠΕ) της Π.Ε. Έβρου και τα αποτελέσματα θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας τουλάχιστον μία (1) φορά ετησίως εκτός αν άλλως ζητηθεί. 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ - Οι αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσής της με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται με ακρίβεια και απαιτείται ανανέωση της μετά την παρέλευση της δεκαετίας. - Ο φορέας του έργου (ΚΤΕΛ Ν. ΕΒΡΟΥ Α.Ε.) οφείλει να υποβάλει εμπρόθεσμα (τουλάχιστον δύο μήνες πριν την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 4014/2011) φάκελο ανανέωσης Α.Ε.Π.Ο. στην αρμόδια Υπηρεσία σύμφωνα με την απόφαση 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β / ) και τα άρθρα 3, 4 και 8 του Ν.4014/2011. Το περιεχόμενο του φακέλου καθορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 11, του Ν.4014/2011. Σελίδα 16 από 19

17 - Εάν η ανανέωση της παρούσας δεν γίνει έγκαιρα, όπως καθορίζεται παραπάνω και παρέλθει το χρονικό διάστημα ισχύος της, τότε ο φορέας του έργου, υποχρεούται να καταθέσει εκ νέου Μ.Π.Ε. στην αρμόδια Υπηρεσία, προκειμένου να αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά. - Κάθε όρος της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί εφόσον κατά τη λειτουργία του έργου προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον. - Η παρούσα μπορεί επίσης να τροποποιηθεί, είτε κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων είτε οίκοθεν, προκειμένου να προσαρμοστεί σε τυχόν δεσμεύσεις που θα προκύψουν από την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης της Ν. Χιλής 6. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - Υπεύθυνος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας είναι το ΚΤΕΛ Νομού Έβρου Α.Ε. και ο νόμιμος εκπρόσωπος της, και οι ανάδοχοι εργολάβοι κατασκευής, στο μέρος που τους αφορούν. Από την ολοκλήρωση της κατασκευής των εγκαταστάσεων και την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας θα πρέπει να ορισθεί και ένας υπεύθυνος στο χώρο των εγκαταστάσεων για την τήρηση των όρων της παρούσας, κατάλληλης ειδικότητας, τα στοιχεία του οποίου θα γνωστοποιηθούν στην Υπηρεσία μας με υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας. - Η παρούσα απόφαση χορηγείται βάσει των δεδομένων που παρουσιάζονται στη Μ.Π.Ε. που τη συνοδεύει και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, χωρίς την διενέργεια προληπτικών ελέγχων του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι αυτά τα στοιχεία της Μ.Π.Ε. είναι αναληθή, η ισχύς της παρούσας ανακαλείται αυτόματα. - Επιπλέον των ανωτέρω επιβεβλημένων περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, ισχύουν και όλα τα αναφερόμενα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προτείνονται από τη Μ.Π.Ε., εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με την παρούσα απόφαση. - Η παρούσα ΑΕΠΟ δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης η ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού ούτε απαλλάσσει τον υπόχρεο φορέα από την υποχρέωση εφοδιασμού με άλλες άδειες που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. - Εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης του έργου καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης του γηπέδου. - Η ΑΕΠΟ ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής. - Επιπλέον σημειώνεται ότι το παρόν έγγραφο αφορά μόνο στην περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου και δίνεται με την επιφύλαξη τυχόν απαιτούμενων εγκρίσεων από άλλους αρμόδιους φορείς. - Σημειώνεται επίσης ότι στην περίπτωση που η καθορισθείσα χρήση δεν θα συμφωνεί με την πολεοδομική μελέτη της περιοχής, όπως αυτή θα εγκριθεί, τότε είναι υποχρεωτική η προσαρμογή της δραστηριότητας σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις και ενδεχομένως απαιτηθεί η μετεγκατάστασή της σε άλλο χώρο. Σελίδα 17 από 19

18 7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΕΠΟ Η ΑΕΠΟ και η σχετική θεωρημένη ΜΠΕ και ο φάκελος που την συνοδεύει πρέπει να είναι διαθέσιμες στον χώρο του εξεταζόμενου έργου και να επιδεικνύονται από τον υπόχρεο φορέα σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Να τηρεί στοιχεία βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τους Περιβαλλοντικούς όρους της ΑΕΠΟ. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να βρίσκονται στον χώρο του έργου. Η μη τήρηση των όρων και περιορισμών της παρούσας απόφασης ή η καθ' υπέρβασή πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνεπάγεται πέραν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους υπεύθυνους των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28,29 και 3Θ του Ν. 1650/86 όπως τροποποιήθηκαν με το Ν.3010/2002 και οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011. Εάν κατά τη διενέργεια των επιθεωρήσεων του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011 διαπιστωθεί ότι προκαλούνται σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν έχουν προβλεφθεί από την παρούσα απόφαση και την Μ.Π.Ε. που τη συνοδεύει, μπορεί να επιβληθούν πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή να τροποποιηθεί η παρούσα. Επίσης μπορεί να ζητηθεί η εκπόνηση ειδικής μελέτης ή νέας Μ.Π.Ε. για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτών (παράγ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 4014/2011). 8. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ Η επιβαλλόμενη από τη νομοθεσία δημοσίευση της παρούσας Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων πραγματοποιείται με την ανάρτησή της στον ειδικό διαδικτυακό τόπο, στην διαδικτυακή διεύθυνση (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19α του Ν. 4014/2011, καθώς και στην 21398/2012 κοινή υπουργική απόφαση). 9. ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ Κατά της παρούσας μπορεί να ασκηθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ειδική διοικητική προσφυγή μόνο για λόγους νομιμότητας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία [άρθρο 25 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α') σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παράγ. 2 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α') και το άρθρο 8 του Ν. 3200/1955 (ΦΕΚ 97 Α), εντός (30) τριάντα ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της απόφασης στο διαδίκτυο. Επιπλέον σημειώνεται ότι το παρόν έγγραφο αφορά μόνο στην περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου και δίνεται με την επιφύλαξη τυχόν απαιτούμενων εγκρίσεων από άλλους αρμόδιους φορείς. Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης Αθανάσιος Καρούντζος Παναγιώτης Γεωργιάδης Σελίδα 18 από 19

19 Κοινοποίηση : Δρ. Γεωλόγος ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 1. ΚΤΕΛ ΕΒΡΟΥ Α.Ε., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 36, Τ.Κ , ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ, ΤΗΛ (συνημμένα: θεωρημένος φάκελος ΜΠΕ). 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ (ΚΟΙΝ. Α.Δ.Α.) 3. ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ, Ι. ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, 68100, ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ (ΚΟΙΝ. Α.Δ.Α.) 4. ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ, Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 306, Τ.Κ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ (ΚΟΙΝ. Α.Δ.Α.) Εσωτερική Διανομή 1. Φ9/Υ 2. Αλέξιος Μπάμπαλης Σελίδα 19 από 19

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στεφανάκη Μ. ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ:: mstefanaki@crete.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της εταιρίας «ΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» από Αποστακτήριο σε Αποστακτήριο και Οινοποιείο κατόπιν κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης, που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ:Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της Βιοτεχνίας κατασκευής μερών και εξαρτημάτων ειδών μεταφορών και μηχανημάτων, κατασκευής και επισκευής ρυμουλκούμενων οχημάτων (τρέιλερ) φερομένης ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σχετ. : 835 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 11/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Βέλλιου & Θεοδωράτου ΚΟΙΝ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ταχ. Κώδικας : 351 00 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση : Βέλλιου & Θεοδωράτου ΚΟΙΝ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ταχ. Κώδικας : 351 00 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 9 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 41628/4614 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ. & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1/23-01-2012 Αριθμός Απόφασης 6/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 23 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση : Θεοδωράτου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Ταχ. Κωδ : 51100 Πληροφορίες : Μητσιόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΟΡ10-2Φ2 ΑΠΟΦΑΣΗ. Λάρισα, 2-12-2013

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΟΡ10-2Φ2 ΑΠΟΦΑΣΗ. Λάρισα, 2-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπουργική Απόφαση Οικ. 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε «ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

O Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ

O Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡ.: Γ. Σφακιανάκη.

Διαβάστε περισσότερα

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Άρτα, 18 Μαρτίου 2015 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΔ7Λ7-ΣΧ2. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΟΖΔ7Λ7-ΣΧ2. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 4 Ταχ. Κώδικας: 104 33 Τηλ.: 213-2101102 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος......2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αρ. Πρωτ.. ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης γνωμοδότηση σε σχέση με το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθμ.πρωτ.:ΔΑ/Φ32.2/2111 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμός Μητρώου Αδείας :24 ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11-10 -2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ. Πρωτ.: 6373/198074 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ ΕΡΓΟ: Υλοποίηση Αμετάκλητων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 14/4/2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 8815 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Στην παρ6 του αρθ 4 του Ν4067/12 αναφέρεται ότι "σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. ΚΑΙ Ε.Ε. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε-

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Η μόνιμη επιτροπή Θάσου συνεδρίασε στις 7 Απριλίου 2011 όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της οργάνωσης του πολεοδομικού γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων

Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων Δεκέμβριος 2006 Οι διαδικασίες και οι χρόνοι αδειοδότησης διαφέρουν ανάλογα με την ισχύ του φωτοβολταϊκού συστήματος. Διακρίνουμε 4 κατηγορίες: συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 6 Απριλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Εισήγηση στην Ημερίδα της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας: Ανακύκλωση συσκευασιών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (Ν: Νόμος, Π5: Προεδρικό 5ιάταγμα, ΚΥΑ: Κοινή Υπουργική Απόφαση, ΥΑ: Υπουργική Απόφαση, ΠΥΣ: Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου) Για ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΑΔΑ: ΒΙΗ5Θ-ΑΒΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.32485 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Λειτουργία υφιστάμενης Μονάδας

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Λειτουργία υφιστάμενης Μονάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κέρκυρα 17/02/2015 Αρ. Πρωτ. 22709/11588ΠΕ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Κώδικας : 35100 Πληροφορίες: Δ. Τσιλογιάννη Tηλέφωνο: 22310-22319 FAX: 22310-26306 E mail : dimitra.tsilogianni@apdthest.gov.

Ταχ. Κώδικας : 35100 Πληροφορίες: Δ. Τσιλογιάννη Tηλέφωνο: 22310-22319 FAX: 22310-26306 E mail : dimitra.tsilogianni@apdthest.gov. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λαμία 21-07-2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & Αριθ. Πρωτ : 3415/128926 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04)

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών - Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Επισκόπηση νομοθετικού πλαισίου Κοινοτική νομοθεσία: οδηγίες 85/337, 97/11, IPPC, κλπ.. Ο θεσμός των Μελετών περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν.

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος: 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 05/ 4811 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση της υπ αριθ. 13/2013 Πυροσβεστικής Διάταξης»

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση της υπ αριθ. 13/2013 Πυροσβεστικής Διάταξης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Άδεια νομιμοποίησης σύννομου τμήματος κτιρίου κατά το άρθρο 26 Ν 4014/11, σε περίπτωση που το κτίριο δεν τηρεί τις αποστάσεις Δ από τα πίσω ή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟί Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2004 Α. Π. οικ. 122859 Πληροφορίες Γ. Κόκκινος τηλ. 210-6430669 Χρ. Παπακωνστ τηλ. 210-8645125 Χρ. Καλούδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ / ΑΠΟΘΗΚΗΣ του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ / ΑΠΟΘΗΚΗΣ του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ / ΑΠΟΘΗΚΗΣ του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011 Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.:13205 / 28-12-09 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.:13205 / 28-12-09 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 19-1-2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρ. Πρωτ.: 367/5778/οικ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.:13205 / 28-12-09 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» Π. Δ. 350 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Μυτιλήνη 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

: Πρόσκληση δίκυκλων μοτοσυκλετών με έδρα τον Δήμο ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ για τεχνικό έλεγχο ΑΠΟΦΑΣΗ

: Πρόσκληση δίκυκλων μοτοσυκλετών με έδρα τον Δήμο ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ για τεχνικό έλεγχο ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη, 14 05 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 44908/2373 ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Δεκέμβριος 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ α και βοηθητικές ύλες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/03/2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 802 / 630 / ΠΕΡΙΒ-9 / 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ AΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Γεν.Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Οικονομικού Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Έβρου Αλεξανδρούπολη, 23 Ιουλίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 19119

Διαβάστε περισσότερα

: 2741-363127.. : 2741363125 e-mail. perivallon@pekorinthias.gr

: 2741-363127.. : 2741363125 e-mail. perivallon@pekorinthias.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος : 16 /12/ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ: : 85335 / 876 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.1/2007. Θέμα: Διαδικασία έκδοσης αδειών για την έναρξη εκτέλεσης έργων εντός ζώνης λιμένα.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.1/2007. Θέμα: Διαδικασία έκδοσης αδειών για την έναρξη εκτέλεσης έργων εντός ζώνης λιμένα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Πληροφορίες: 210 4146435 Πειραιάς, 07-02-2007 Αρ. Πρωτ.8220/07/07 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.1/2007 ΠΡΟΣ : ΩΣ Π.Δ. Θέμα: Διαδικασία έκδοσης αδειών για την έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Ταχ. Κωδ.: 311 00 Λευκάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Περιοχή Ζ.Ε.Π., Κοζάνη 5 ο χλ Ιωαννίνων -Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 28/02/2007 ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ Ρύπανση Υπεδάφους πρατηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 07 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 51ης / 28-11-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ( Ε.Σ.Α.Λ.)

ΘΕΜΑ 07 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 51ης / 28-11-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ( Ε.Σ.Α.Λ.) ΘΕΜΑ 07 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 51ης / 28-11-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ( Ε.Σ.Α.Λ.) ΣΚΥΡΟΣ : Χωροταξική οργάνωση εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Λιναριάς Σκύρου 1. Σχετική νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή Το 1997 καταργήθηκε (προσωρινά) ο σταθμός Κεραμεικός της Γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας, λόγω μη έγκρισης διέλευσης των σηράγγων κάτω από τον αρχαιολογικό χώρο

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ANAKOΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 16 /2015 Αρ. Πρωτ.: 34216/22-06-2015 ΕΡΓΟ: (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ANAKOΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka.

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡ. ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αθήνα, Αρ. Πρ. Σχετ. 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ7Λ1-4ΟΥ. Έχοντας υπόψη: Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΔΑ: Β43Φ7Λ1-4ΟΥ. Έχοντας υπόψη: Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ) του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ) του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ) του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011 Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & Αριθμ. Πρωτ. Γ1β/Γ.Π/38006 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων WASTEMED ΕΠΕ Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων Εταιρική Παρουσίαση H WASTEMED Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Για την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ διευκρινίζεται ότι στον όρο αρδευτική γεώτρηση περιλαμβάνονται και τα αρδευτικά πηγάδια.

Για την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ διευκρινίζεται ότι στον όρο αρδευτική γεώτρηση περιλαμβάνονται και τα αρδευτικά πηγάδια. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 36 η Απόφαση υπ αριθ. 1735/2014

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς (Αριθ. 36720 ΦΕΚ Α 376, 06-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 103661 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Υ.ΠΕ.Κ.Α. Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ - Τμήμα Α (υπόψη κ. Κουλίδη)

ΠΡΟΣ : Υ.ΠΕ.Κ.Α. Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ - Τμήμα Α (υπόψη κ. Κουλίδη) Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα