ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 3 Απριλίου 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 3 Απριλίου 2015"

Transcript

1 ΑΔΑ: 7461Ω6Χ-ΟΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απoφ.: 214 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 3 Απριλίου 2015 Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 3)Βασιλική Ψυχρά- 0μη - Σταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)Δημήτριο Καλαμίδα 6)Δημήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8)Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 11)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12)Βασίλειο Θεοφ. Χρστόπουλο, 13)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15)Νικόλαο Θανασούλια, 16)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 17)Γεώργιο Γιοβά, 18)Ευστράτιο Βαρδάκη, 19)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 20)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 21)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 22)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 23)Βασίλειο Τομαρά, 24)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 25)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 26)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις τρεις (3) Απριλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ. πρωτ. 9568/ , η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε - γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.α/ ), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. 1

2 ΑΔΑ: 7461Ω6Χ-ΟΣΠ Παρόντες Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Αθαν. Σμυρνιώτης, Τ.Κ. Παρ. Πλατάνου, 2)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου, 3)Δημ. Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ. Περιστέρας & 4) Νικ. Μπουζιώτης, Τ.Κ. Άνω Διακοπτού. Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ : 1)Δημ.Μπούνιας, 2) Διαμάντω Βασιλακοπούλου,3)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 4)Μιχ. Κωνσταντίνου, 5) Δημ. Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., 6)Χρ. Γούτος & 7) Δημ. Παναγιωτακόπουλος, κωλυόμενοι. Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύ- παρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι έξι (26) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. (αποφ. αριθ. 209 έως και 239 ) 2

3 ΑΔΑ: 7461Ω6Χ-ΟΣΠ Για το αντικείμενο: «Έγκριση πρακτικού πενταμελούς επιτροπής για τον καθορισμό των στρεμμάτων και της θέσης των κοινοτικών χορτολιβαδίων της Τοπικής Κοινότητας Περιστέρας της ΔΕ Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας». O πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος Ντίνος, ανακοινώνει το έκτο (6 ο ) Εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα, το οποίο ομόφωνα εντάχθηκε σ αυτή και διαβάζει το αριθ.1/2015 πρακτικό της πενταμελούς επιτροπής, που έχει ως εξής: ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ης / 2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ (ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ) ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕ ΑΚΡΑΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΤΗ- ΝΟΤΡΟΦΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ (ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ) ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΩΝ, (ΕΑΝ ΥΠΑΡΞΟΥΝ), ΠΡΟΚΕΙΜΕ- ΝΟΥ ΝΑ ΕΚΜΙΣΘΩΘΟΥΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΤΗΝΟ- ΤΡΟΦΟΥΣ. Στην Δ.Ε Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας και στο Χώρο του Δημοτικού Καταστήματος Ακράτας, σήμερα την 30 η του μήνα Μαρτίου του έ- τους 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή για τον καθορισμό (στρεμμάτων και θέσης) των κοινοτικών χορτολιβαδίων της Τ.Κ. Περιστέρας της ΔΕ Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας, προκειμένου να διατεθούν σε Δημότες κτηνοτρόφους, καθώς και για τον καθορισμό (στρεμμάτων και θέσης ) των περισσευμάτων των χορτολιβαδίων, (εάν υπάρξουν), προκειμένου να εκμισθωθούν κατόπιν Δημοπρασίας σε επαγγελματίες κτηνοτρόφους μετά από την με αριθμό 8900/ έγγραφη πρόσκληση του κου Προέδρου της Επιτροπής, και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία μελών βρέθηκαν παρόντα τα κάτωθι μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Σταυρόπουλος Θεοφάνης 2. Γιοβάς Γεώργιος 3. Φιλιππόπουλος Βασίλειος 4. Αναγνωστόπουλος Δημήτριος 5. Παλαιολογοπούλου Ακριβή Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 3

4 ΑΔΑ: 7461Ω6Χ-ΟΣΠ ΘΕΜΑ 1 ο : Λήψη απόφασης καθορισμού των στρεμμάτων και της θέσης των κοινοτικών χορτολιβαδίων της Τοπικής Κοινότητας Περιστέρας της ΔΕ Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας, προκειμένου να διατεθούν σε δημότες κτηνοτρόφους και λήψη απόφασης καθορισμού των στρεμμάτων και της θέσης των περισσευμάτων των χορτολιβαδίων (εάν υπάρξουν), προκειμένου να εκμισθωθούν κατόπιν δημοπρασίας σε επαγγελματίες κτηνοτρόφους. Τα δηλωθέντα ζώα των δημοτών της Τοπικής Κοινότητας Περιστέρας ανέρχονται σε 2100, όπως έχουν καταγραφεί από τις αιτήσεις. Οι χώροι τους οποίους διαθέτει η Τ.Κ Περιστέρας για βοσκή είναι: α) Κοινοτικές Βοσκές, έκτασης 5000 στρεμμάτων και β) Λιβάδεια, έκτασης στρεμμάτων, όπως περιγράφονται στις με αρίθ. 9/1991 και 10/1995 αποφάσεις της παλαιάς Τοπικής Κοινότητας Περιστέρας και την με αρίθ. 32/2001 Απόφαση του ΔΣ τέως Δήμου Ακράτας. Εκ των στρεμμάτων των δύο λιβαδειών προσφέρουμε στους δημότες κτηνοτρόφους της ΤΚ Περιστέρας πέραν των 5000 στρεμμάτων που αφορούν στις δημοτικές βοσκές και τα δικαιούνται και επιπλέον 2000 στρέμματα, στη θέση «Σκαφιδάκια» για την πλήρη κάλυψή τους αλλά και την στήριξη της μικρής κτηνοτροφίας της Κοινότητας Περιστέρας. Τα υπόλοιπα στρέμματα τα θεωρώ περισσεύματα και σύμφωνα με τον Νόμο πρέπει να δημοπρατηθούν. Διότι εάν δεν χαρακτηρισθούν ως περισσεύματα, θεωρείται άκρως υπερβολικό τα ανωτέρω δηλωθέντα ζώα να βόσκουν στα στρέμματα και ο Δήμος να απωλέσει τα συγκεκριμένα έσοδα. Προτείνουμε ως περίσσευμα το λιβάδι «Ξερόκαμπος Κρύα Βρύση Γαιδουρορράχη» της ΤΚ Περιστέρας (έχουν αφαιρεθεί τα «Σκαφιδάκια») και το λιβάδι «Βαρνί- Τούρλα- Νεραιδολίθι» έκτασης 8000 στρέμματα τα οποία θα πάνε σε δημοπρασία. Οι παρακάτω υπογράφοντες, συμφωνούμε με την άποψη του Προέδρου της Επιτροπής κυρίου Θεοφάνη Σταυρόπουλου και το εξουσιοδοτούμε όπως προσδιορίσει, ο ίδιος τη ακριβή θέση των Δημοτών Κτηνοτρόφων και των κοπαδιών τους επί των Δημοτικών βοσκών. Συμφωνούν και ψηφίζουν υπέρ της παραπάνω άποψης: 1. Σταυρόπουλος Θεοφάνης, 2) Γιοβάς Γεώργιος, 3)Φιλιππόπουλος Βασίλειος Ο κύριος Αναγνωστόπουλος Δημήτριος εκπρόσωπος της Τ.Κ Περιστέρας δήλωσε τα παρακάτω: Για να βγάλουμε τα ακριβή περισσεύματα στρέμματα πρέπει πρώτα να γίνει μια έρευνα για τυχόν απαγορευμένες -από το Δασαρχείο ή άλλο φορέα - προς βόσκηση εκτάσεις. Μια έρευνα για την μορφολογία του εδά- 4

5 ΑΔΑ: 7461Ω6Χ-ΟΣΠ φους διότι έχει περάσει ο Δρόμος του χιονοδρομικού και έχει αλλοιώσει το έδαφος. Επίσης μια έρευνα για την βοσκοϊκανότητα του τόπου διότι για παράδειγμα δέκα στρέμματα στον Ξερόκαμπο δεν είναι ίδια με δέκα στρέμματα στην θέση πάνω από τον Άγιο Νικόλαο κεραία. Προτείνω αφού γίνει πρώτα η έρευνα και βρεθούν τα ακριβή περισσεύματα να δημοπρατηθούν όπως ορίζει ο Νόμος. Επίσης πάνω από την Περιστέρα ε- πειδή είναι κατολισθήσιμα να μην βόσκουν πολλά ζώα ή και καθόλου. Επιπλέον ερώτημα προς την Δημοτική ενότητα της Ακράτας για το ύψος των εσόδων του Δήμου από τα κεφαλιάτικα του Τέλος προτείνω να προτιμηθούν οι δημότες-κάτοικοι της Περιστέρας που έχουν τις καλύβες τους εκεί και μετά οι υπόλοιποι δημότες κάτοικοι της Ακράτας που έ- χουν τις καλύβες τους εκεί. Η κυρία Παλαιολογοπούλου Ακριβή, γεωπόνος του Δήμου Αιγιαλείας, δήλωσε ότι: διοικητικά σύμφωνα με τις με αρίθμ. 9/1991 και 10/1995 αποφάσεις της παλαιάς Τοπικής Κοινότητας Περιστέρας και την με α- ρίθμ. 32/2001 Απόφαση του ΔΣ του τέως Δήμου Ακράτας όπου περιγράφονται κοινοτικές βοσκές και κοινοτικά λιβάδεια συνολικής εκτάσεως στρεμμάτων (5000 και στρέμματα αντίστοιχα), καθώς νεώτερες μετρήσεις δεν υπάρχουν, φαίνεται να υπάρχει περίσσευμα βοσκής καθώς οι δηλώσεις ζώων αφορούν σε 2100 ζώα. Ωστόσο, δεν μπορεί και λόγω ειδικότητας να αποφανθεί ακριβώς για το μέγεθος του περισσεύματος βοσκής καθώς απαιτείται μέτρηση από Τοπογράφο Μηχανικό (για να μπορέσει να μιλήσει κάποιος επί συγκεκριμένου). Επιπλέον, είναι αδύνατο να προσδιοριστεί, μακροσκοπικά και χωρίς περαιτέρω έλεγχο η βοσκοϊκανότητα των συγκεκριμένων περιοχών, καθώς η έκταση στην οποία αναφερόμαστε είναι αχανής και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραλλάσσουν αφού άλλες περιοχές αποτελούνται από ποώδη, άλλες από θαμνώδη και άλλες από δενδρώδη βλάστηση, ενώ άλλες είναι πετρώδεις περιοχές. Επομένως είναι αδύνατον να προσδιοριστεί και να τοποθετηθεί με ακρίβεια και ασφάλεια η θέση κάθε κοπαδιού και ο ακριβής αριθμό των ζώων ανά θέση καθώς δεν μπορεί να προσδιορίσει την ικανότητα βοσκοφόρτωσης, κάθε περιοχής προκειμένου τα ζώα να εκτρέφονται ι- κανοποιητικά και από εκεί και έπειτα να προσδιοριστεί επακριβώς το μέγεθος της περίσσειας της βοσκήσιμης έκτασης. Κατά πλειοψηφία αποφασίζει και προτείνει την διάθεση των περισσευμάτων των χορτολιβαδίων ως εξής: Το λιβάδι «Ξερόκαμπος Κρύα Βρύση Γαιδουρορράχη» της Τ.Κ Περιστέρας στρεμμάτων (έχουν αφαιρεθεί τα «Σκαφιδάκια») και το λιβάδι «Βαρνί- Τούρλα- Νεραιδολίθι» έκτασης 8000 στρέμματα προς δημοπρασία. Για τον λόγο αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως: (υπογραφές).» Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 5

6 ΑΔΑ: 7461Ω6Χ-ΟΣΠ Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού είδε το πρακτικό της 5μελούς επιτροπής, άκουσε τις τοποθετήσεις του κ.αντιδημάρχου και των κ.κ.δημοτικών Συμβούλων και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του Β.Δ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 9 του Ν. 3955/2011 (Φ.Ε.Κ. 89/τ.Α/ ) και του Π.Δ.270/1981 (Φ.Ε.Κ.77/ τ.α/ ), του Ν.3463 /2006 (Δ.Κ.Δ) και του άρθρου 65 Ν.3852 / 2010 (ΦΕΚ/Α/ 87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», πλην των δημοτικών συμβούλων κ.κ.:1) Γρ. Τριανταφυλλόπουλου, 2)Κ. Παπακωνσταντίνου και 3)Δημ. Μπούρδου, που δήλωσαν «παρών» (σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος), του εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Περιστέρας κ. Δημ. Αναγνωστόπουλου, που καταψήφισε, διότι πρότεινε, όπως αναφέρεται και στο πρακτικό της 5μελούς επιτροπής, να γίνει πρώτα η έ- ρευνα και βρεθούν τα ακριβή περισσεύματα να δημοπρατηθούν όπως ορίζει ο Νόμος και επομένως να παραμείνουν οι βοσκότοποι ως έχουν, ενώ είχε αποχωρήσει πριν την ψηφοφορία του θέματος ο δημοτικός σύμβουλος κ. Χρ. Λαϊνάς και επομένως κατά πλειοψηφία, Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 1) Να εγκρίνει την αναγκαιότητα διενέργειας Δημοπρασίας για την εκμίσθωση των χορτολιβαδίων της Τ.Κ. Περιστέρας της Δ.Ε. Ακράτας, σύμφωνα με το αριθ.1/2015 πρακτικό της πενταμελούς επιτροπής, για το έτος 2015, βάσει των διατάξεων του Β.Δ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 9 του Ν. 3955/2011 (Φ.Ε.Κ. 89/τ.Α/ ) και του Π.Δ.270/1981 (Φ.Ε.Κ.77/ τ.α/ ), προκειμένου να εκμισθωθούν σε κατ επάγγελμα κτηνοτρόφους, δεδομένου ότι αποτελούν περίσσευμα βοσκήσιμων τόπων, αφού στους δημότες έχουν ήδη διατεθεί επαρκείς κοινοτικές βοσκές, ως παρακάτω: α/ Τοπική Κοινότητα Περιστέρας, το Χορτολιβάδι «Ξερόκαμπος Κρύα Βρύση Γαιδουρορράχη» της Τ.Κ Περιστέρας στρεμμάτων (έχουν αφαιρεθεί τα «Σκαφιδάκια»). β/ Τοπική Κοινότητα Περιστέρας, το Χορτολιβάδι «Βαρνί- Τούρλα- Νεραιδολίθι» έκτασης στρέμματα. 2) Την παραπομπή του θέματος: Στην Εκτιμητική Επιτροπή Δήμου Αιγιαλείας, προκειμένου να ο- ριστεί η τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας, αφού λάβει υπόψη της την πρόταση του κ. Θεοφάνη Σταυρόπουλου, Αντιδημάρχου και του πρακτικού της πενταμελούς επιτροπής, ως εξής : α/ Τοπική Κοινότητα Περιστέρας Χορτολιβάδι «ΞΕΡΟΚΑΜΠΟΣ - ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ - ΓΑΪΔΟΥΡΟΡΑΧΗ» εκτάσεως στρεμμάτων περίπου με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ποσό 5.000,00 6

7 ΑΔΑ: 7461Ω6Χ-ΟΣΠ β/ Τοπική Κοινότητα Περιστέρας Χορτολιβάδι «ΒΑΡΝΙ - ΤΟΥΡΛΑ- ΝΕΡΑΪΔΟΛΙΘΙ» εκτάσεως στρεμμάτων περίπου με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ποσό 1.700,00. 3) Στην Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αιγιαλείας, προκειμένου να καταρτιστούν οι όροι της δημοπρασίας. 4) Στην Επιτροπή εκποίησης ή εκμίσθωσης ακινήτων και πραγμάτων του Δήμου Αιγιαλείας, προκειμένου να διεξάγει τη δημοπρασία. Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 214/2015 O Γραμματέας Ο Πρόεδρος 7

8 ΑΔΑ: 7ΜΑΔΩ6Χ-ΡΟ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 3 Απριλίου 2015 Αριθ. Απoφ.: 226 Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 3) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5) Δημήτριο Καλαμίδα 6) Δημήτριο Φιλιππάτο, 7) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 9) Μαρία Τσουκαλά, 10) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12)Βασίλειο Θεοφ. Χρστόπουλο, 13) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15) Νικόλαο Θανασούλια, 16) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 17) Γεώργιο Γιοβά, 18) Ευστράτιο Βαρδάκη, 19) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 20) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 21) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 22) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 23) Βασίλειο Τομαρα, 24) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 25) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 26) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις τρεις (3) Απριλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ.γεωργίου Ντίνου, με αριθ. πρωτ. 9568/ , η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.α/ ), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. Παρόντες Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. 1) Αθαν.Σμυρνιώτης, Τ.Κ. Παρ.Πλατάνου, 2) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου,3) Δημ. Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ. Περιστέρας & 4) Νικ.Μπουζιώτης, Τ.Κ. Άνω Διακοπτού.

9 ΑΔΑ: 7ΜΑΔΩ6Χ-ΡΟ1 Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ : 1) Δημ.Μπούνιας, 2) Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 3) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 4) Μιχ. Κωνσταντίνου, 5) Δημ. Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., 6) Χρ. Γούτος & 7) Δημ. Παναγιωτακόπουλος, κωλυόμενοι. Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύ- παρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι έξι (26) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. (αποφ.αριθ. 209 έως και 239 )

10 ΑΔΑ: 7ΜΑΔΩ6Χ-ΡΟ1 Για το αντικείμενο:«έγκριση αναγκαιότητας της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων», έγκριση μελέτηςορισμός τρόπου εκτέλεσης και έγκριση του απαιτούμενου προϋπολογισμού». O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ.γεώργιος Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο (10 ο ) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και διαβάζει εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Δημητρίου Φιλιππάτου, η οποία έχει ως εξής: «Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε: -Την αναγκαιότητα εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων». -Το υπ αριθ.34 /2015 τεύχος μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων». -Τον προϋπολογισμό της μελέτης της ανωτέρω παροχής υπηρεσίας, που ανέρχεται στο ποσό των ,00, με απαιτούμενη πίστωση προς έγκριση ποσού ,00 από του κωδικούς με ποσό 1.514,00, με ποσό ,00, με ποσό ,00, με ποσό ,00 του προϋπολογισμού του δήμου μας του έ- τους Τον ορισμό τρόπου εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας που θα ε- κτελεστεί με πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.28/80 και τη λοιπή ισχύουσα νομοθεσία. Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαι προς το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για ανωτέρω». Στη συνέχεια o κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να α- ποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση του κ.αντιδημάρχου και έλαβε υπόψη του την υπ αριθ 34/2015 μελέτη της υπηρεσίας με τίτλο: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων», η οποία συντάχθηκε από τον κ. Φώτη Κουρτάκη, Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε. της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, τις υπ αριθ. πρωτ. Α-345/ , Α-346/ , Α-347/ & Α-348/ Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, καθώς επίσης και τις διατάξεις του Π.Δ.28/1980 (Φ.Ε.Κ.11/τ.Α/ ) «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/ τ.α/ )», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του θέματος οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Δημ.Μπούρδος, 2) Βασ.Θεοφ. Χριστόπουλος, 3) Χρ. Σπηλιωτόπουλος & 4) Βασ. Φιλιππόπουλος, μετά από διαλογική συζήτηση,

11 ΑΔΑ: 7ΜΑΔΩ6Χ-ΡΟ1 Ομόφωνα Αποφασίζει Την έγκριση: 1)Αναγκαιότητας παροχής της υπηρεσίας με τίτλο: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων». 2)Της υπ αριθ. 34/2015 μελέτης της ανωτέρω υπηρεσίας, η οποία συντάχθηκε από τον κ. Φώτη Κουρτάκη, Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε. της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας. 3)Του προϋπολογισμού της παραπάνω παροχής υπηρεσίας, ο ο- ποίος ανέρχεται στο ποσό των ,00, με απαιτούμενη πίστωση προς έγκριση ποσού ,00 από τους κωδικούς με ποσό 1.514,00, με ποσό ,00, με ποσό ,00, με ποσό ,00 του προϋπολογισμού του δήμου μας του έτους )Του τρόπου εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας, η οποία θα εκτελεστεί με πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.28/1980 (Φ.Ε.Κ.11/τ.Α/ ) «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 226/2015. O Γραμματέας Ο Πρόεδρος

12 ΑΔΑ: 712ΘΩ6Χ-6ΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 3 Απριλίου 2015 Αριθ. Απoφ.: 227 Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 3) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5) Δημήτριο Καλαμίδα 6) Δημήτριο Φιλιππάτο, 7) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 9) Μαρία Τσουκαλά, 10) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12)Βασίλειο Θεοφ. Χρστόπουλο, 13) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15) Νικόλαο Θανασούλια, 16) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 17) Γεώργιο Γιοβά, 18) Ευστράτιο Βαρδάκη, 19) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 20) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 21) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 22) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 23) Βασίλειο Τομαρα, 24) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 25) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 26) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις τρεις (3) Απριλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ.γεωργίου Ντίνου, με αριθ. πρωτ. 9568/ , η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.α/ ), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. Παρόντες Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. 1) Αθαν.Σμυρνιώτης, Τ.Κ. Παρ.Πλατάνου, 2) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου,3) Δημ. Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ. Περιστέρας & 4) Νικ.Μπουζιώτης, Τ.Κ. Άνω Διακοπτού. Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ : 1) Δημ.Μπούνιας, 2) Διαμάντω Βασι- 1

13 ΑΔΑ: 712ΘΩ6Χ-6ΩΝ λακοπούλου, 3) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 4) Μιχ. Κωνσταντίνου, 5) Δημ. Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., 6) Χρ. Γούτος & 7) Δημ. Παναγιωτακόπουλος, κωλυόμενοι. Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύ- παρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι έξι (26) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. (αποφ.αριθ. 209 έως και 239 ) 2

14 ΑΔΑ: 712ΘΩ6Χ-6ΩΝ Για το αντικείμενο: «Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσίας για «Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για την Βιώσιμη Ενέργεια του Δήμου στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων (κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για την Αειφορική Ενέργεια)» Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος Ντίνος, ανακοινώνει το ενδέκατο (11 ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση του κ. Βασιλείου Γ. Χριστόπουλου, Αντιδημάρχου, που έχει ως εξής: «Kε Πρόεδρε, κοι Σύμβουλοι, Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε : Την αναγκαιότητα εκτέλεσης της Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας «Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για την Βιώσιμη Ενέργεια του Δήμου στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων (κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για την Αειφορική Ενέργεια)»συνολικού κόστους είκοσι τέσσερις χιλιάδες εξακόσια ευρώ (24.600,00 ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, που βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2015». Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση του αρμοδίου κ. Αντιδημάρχου, είδε την υπ αριθμ.45/2015 μελέτη που συνέταξε η κα Χρυσούλα Χρηστιά, Γεωπόνος Τ.Ε. του Αυτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας, την από Βεβαίωση του Δ/ντή Τεχνικής Υπηρεσίας Ανδρέα Τσιγκρή, την από Βεβαίωση του Προϊσταμένου Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας Χαράλαμπου Στεφανίδη και έλαβε υπόψη του την υπ αριθ.22/2015 απόφασή του, την αριθ. Α-406/ πρόταση ανάληψη υποχρέωσης, καθώς και του άρθρου 65 Ν.3852 / 2010 (ΦΕΚ / Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», πλην του δημοτικού συμβούλου κ. Χρ.Λαϊνά που καταψήφισε το θέμα, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του θέματος οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Δημ.Μπούρδος, 2) Βασ.Θεοφ. Χριστόπουλος, 3) Χρ. Σπηλιωτόπουλος & 4) Βασ. Φιλιππόπουλος, μετά από διαλογική συζήτηση, κατά πλειοψηφία, Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Να εγκρίνει: 1) Την αναγκαιότητα εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας για «Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για την Βιώσιμη Ενέργεια του Δήμου Αιγιαλείας στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων (κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για την Αειφορική Ενέργεια)», 2) Τον προϋπολογισμό της ανωτέρω παροχής υπηρεσίας συνολικού ποσού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (24.600,00 ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, που θα βαρύνει τον Κ.Α του δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 και θα καλυφθεί από 3

15 ΑΔΑ: 712ΘΩ6Χ-6ΩΝ Πόρους του Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα με την υπ αριθ.α-406/ Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας. 3) Τον τρόπο εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 (Φ.Ε.Κ.11/τ.Α/ ). Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 227/2015 O Γραμματέας Ο Πρόεδρος 4

16 ΑΔΑ: ΒΜΦ8Ω6Χ-7ΙΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 3 Απριλίου 2015 Αριθ. Απoφ.: 234 Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 3) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5) Δημήτριο Καλαμίδα 6) Δημήτριο Φιλιππάτο, 7) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 9) Μαρία Τσουκαλά, 10) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12)Βασίλειο Θεοφ. Χρστόπουλο, 13) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15) Νικόλαο Θανασούλια, 16) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 17) Γεώργιο Γιοβά, 18) Ευστράτιο Βαρδάκη, 19) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 20) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 21) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 22) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 23) Βασίλειο Τομαρα, 24) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 25) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 26) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις τρεις (3) Απριλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ.γεωργίου Ντίνου, με αριθ. πρωτ. 9568/ , η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.α/ ), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. Παρόντες Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. 1) Αθαν.Σμυρνιώτης, Τ.Κ. Παρ.Πλατάνου, 2) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου,3) Δημ. Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ. Περιστέρας & 4) Νικ.Μπουζιώτης, Τ.Κ. Άνω Διακοπτού. Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ : 1) Δημ.Μπούνιας, 2) Διαμάντω Βασι- 1

17 ΑΔΑ: ΒΜΦ8Ω6Χ-7ΙΗ λακοπούλου, 3) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 4) Μιχ. Κωνσταντίνου, 5) Δημ. Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., 6) Χρ. Γούτος & 7) Δημ. Παναγιωτακόπουλος, κωλυόμενοι. Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύ- παρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι έξι (26) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. (αποφ.αριθ. 209 έως και 239 ) 2

18 ΑΔΑ: ΒΜΦ8Ω6Χ-7ΙΗ Για το αντικείμενο: «Στην υπ αριθμ.21/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί έγκρισης Κανονισμού Πρασίνου Δήμου Αιγιαλείας». Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ, Γεώργιος Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο όγδοο (18 ο ) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και διαβάζει απόσπασμα της υπ αριθ. 21/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής: «Ομόφωνα Αποφασίζει Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον Κανονισμό Πρασίνου του Δήμου Αιγιαλείας όπως αυτός αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης. Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 21/2015». Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε και είδε το αποφασιστικό μέρος της υπ αριθ.21 /2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας με τον Κανονισμό Πρασίνου και έλαβε υπόψη του το υπ αριθ. πρωτ.:5055/ διαβιβαστικό έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας και τον συνημμένο Κανονισμό Πρασίνου, το υπ αριθ. πρωτ.: ΔΥ/ γνωμοδοτικό έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, και έλαβε υπόψη το γεγονός ότι αυτός τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 26 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 79 Ν.3463/2006, του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ Α'), του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95, του Ν.998/1979, του Ν.3208/2003, του Ν. 1892/90, του Ν. 2946/2001, του Ν. 1144/1981 (ΦΕΚ - 96 Α), του Ν. 3170/2003 (ΦΕΚ Α 191/03), του Ν.Δ. 17.7/ του ΓΟΚ/1985 και του Ν. 4067/ του ΝΟΚ/2012, του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αιγιαλείας (ΦΕΚ 2714/ Τ Β ) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α/ ), πλην των δημοτικών συμβούλων κ.κ.1) Χρ.Λαϊνά & 2)Κων/νου Παπακωνσταντίνου, οι οποίοι δήλωσαν «παρών» [σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/ τ.α / ), η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του θέματος οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Δημ.Μπούρδος, 2) Βασ.Θεοφ. Χριστόπουλος, 3) Χρ. Σπηλιωτόπουλος, 4) Βασ. Φιλιππόπουλος, 5) Ευστρ. Βαρδάκης & 6) Μαρία Τσουκαλά, μετά από διαλογική συζήτηση, 3

19 ΑΔΑ: ΒΜΦ8Ω6Χ-7ΙΗ Κατά πλειοψηφία Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Να εγκρίνει την έκδοση κανονιστικής απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 Δ.Κ.Κ., που αφορά τον Κανονισμό Πρασίνου του Δήμου Αιγιαλείας, όπως αυτός αναλυτικά α- ναφέρεται ως κατωτέρω: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Άρθρο 6 Άρθρο 7 Άρθρο 8 Άρθρο 9 Άρθρο 10 Άρθρο 11 Άρθρο 12 Άρθρο 13 Άρθρο 14 Άρθρο 15 Άρθρο 16 Άρθρο 17 Άρθρο 18 Άρθρο 19 Εισαγωγή Γενικά Νομικό Πλαίσιο Αρχές - Στόχοι Αρμόδια Υπηρεσία Κανόνες χρήσης Δημοσίου χώρων πρασίνου από το κοινό Αιτήματα Δημοτών Παραβάσεις και κυρώσεις Δικαιώματα Προσφυγής Άσκηση Προσφυγής Ανάπτυξη Πρασίνου & ευαισθητοποίηση των δημοτών Καθιέρωση Τεκμηρίου Ευθύνης Γειτονικών Ιδιοκτησιών Κοινωνικά Πάρκα Διάθεση Ξύλου Πράσινη Ταράτσα Νέες Οικοδομές Φυτεύσεις Δέντρων Διάθεση Προστίμων Ισχύς Κανονισμού 4

20 ΑΔΑ: ΒΜΦ8Ω6Χ-7ΙΗ Άρθρο 1 - Εισαγωγή Ο Κανονισμός Πρασίνου του Δήμου Αιγιαλείας περιλαμβάνει αρχές, δεσμεύσεις και πολιτικές που επιδιώκουν να προστατεύσουν και να αναδείξουν το αστικό και περιαστικό πράσινο. Η προστασία του αστικού πρασίνου αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση του Δήμου Αιγιαλείας. Άρθρο 2 - Γενικά Κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου αναφέρονται στο Ν.Δ. 17.7/ του ΓΟΚ/1985 και του Ν. 4067/ του ΝΟΚ/2012 και είναι ενδεικτικώς, οι κοινόχρηστοι κήποι, τα πάρκα και τα άλση. Ερμηνευτικά, όμως, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι κοινόχρηστο χώρο πρασίνου αποτελεί κάθε ελεύθερος χώρος στον ο- ποίο έχει αναπτυχθεί φυσική ή έχει εγκατασταθεί τεχνητή βλάστηση. Ο Κανονισμός Πρασίνου του Δήμου Αιγιαλείας επιδιώκει να προστατεύσει το πράσινο που αναπτύσσεται αυτοφυώς ή με κηποτεχνικές μεθόδους σε δημόσιους χώρους(άλση, πάρκα, δασύλλια, νησίδες, παιδικές χαρές, πλατείες πεζόδρομους). Στο δίκτυο πρασίνου ενσωματώνονται υφιστάμενοι φυσικοί σχηματισμοί, αλλά και δυνάμει νέοι υπό διαμόρφωση χώροι, με την ανάδειξη υποβαθμισμένων φυσικών στοιχείων, με κατάλληλες παρεμβάσεις, όπως συμπληρωματικές φυτεύσεις, αλλαγή χρήσης, απομάκρυνση υπαίθριων καταλήψεων, αναδιαμορφώσεις με αλλαγή υλικών, παρουσία υγρού στοιχείου. Στο δίκτυο πρασίνου εντάσσονται οργανικά οι κοινόχρηστοι χώροι και οι ακάλυπτοι χώροι δημόσιων ή ιδιωτικών κτιρίων, των οποίων επιδιώκεται η φύτευση. Στο δίκτυο αστικού περιαστικού πρασίνου, εντάσσονται κατά το δυνατόν όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, ιστορικά κέντρα, μνημεία, τοπία, ευαίσθητες περιοχές, σημαντικά ρέματα, ακτές, μητροπολιτικά πάρκα και χώροι πολιτισμού και αθλητισμού. Άρθρο 3 - Νομικό Πλαίσιο Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 περί κανονιστικών πράξεων και η λειτουργία του διέπεται από το κάτωθι νομικό και θεσμικό πλαίσιο: Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 94 παρ. 26 του Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 2. Του Ν.3463/2006 Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας 3. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 5

21 ΑΔΑ: ΒΜΦ8Ω6Χ-7ΙΗ 4. Του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95. Του Ν.998/1979 Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας. 5. Του Ν.3208/2003 Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις 6. Του Ν. 1892/90 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 7. Του Ν. 2946/2001 Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 8. Του Ν. 1144/1981 (ΦΕΚ - 96 Α): Περί επικολλήσεως εντύπων, διενεργείας ετέρων συναφών πράξεων, ως και ρυθμίσεως θεμάτων τινών αφορώντων εις τους Ο.Τ.Α. και το Υπουργείο Εσωτερικών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 9. Του Ν. 3170/2003 (ΦΕΚ Α 191/03) Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις, όπως έχει τροποποιηθεί. 10. Του Ν.Δ. 17.7/ του ΓΟΚ/1985 και του Ν. 4067/ του ΝΟΚ/2012. Κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 11. Του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αιγιαλείας (ΦΕΚ 2714/ Τ Β ) 12. Κάθε άλλη σχετική με το αντικείμενο διάταξη Με βάση το ως άνω ισχύον θεσμικό πλαίσιο καταρτίστηκε ο παρών κανονισμός Πρασίνου, ο οποίος δεν θίγει τις γενικές διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, τις υγειονομικές, τις αστυνομικές και άλλες ειδικές διατάξεις και αποσκοπεί στην οριοθέτηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των πολιτών. Άρθρο 4 Αρχές, Στόχοι Βασικές αρχές και στόχοι της ανάπτυξης και προστασία του αστικού πρασίνου του Δήμου Αιγιαλείας είναι οι ακόλουθοι: α. Η ολοκληρωμένη, σχεδιασμένη και συντονισμένη προστασία και ανάδειξη του πρασίνου ως βασικού και αναπόσπαστου συστατικού της πόλης και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της. β. Η συντήρηση, διατήρηση, προστασία του υφιστάμενου πρασίνου και η δέσμευση για την αύξησή του σε νέους χώρους. γ. Η δημιουργία νέων χώρων πρασίνου δ. Η ακώλυτη πρόσβαση στους χώρους πρασίνου για κάθε πολίτη ε. Η ευαισθητοποίηση των δημοτών σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος στ. Η διασφάλιση ολοκληρωμένου και εκτεταμένου πράσινου δικτύου κίνησης για πεζούς 6

22 ΑΔΑ: ΒΜΦ8Ω6Χ-7ΙΗ ζ. Η διασφάλιση της ευεργετικής επίδρασης του πρασίνου στην υγεία του κάθε πολίτη η. Η συμβολή του πρασίνου στην ανάδειξη της πολιτιστικής, αισθητικής και ιστορικής αξίας της πόλης θ. H φύτευση δωμάτων, ταρατσών, αυλών σχολείων και δημοτικών κτιρίων, η υποστήριξη καλών πρακτικών ι. Η κάθε απώλεια πρασίνου θα αποκαθίσταται από τους υπαίτιους βάσει της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» και της αρχής της αντιστάθμισης ια. Ο Δήμος οφείλει να συμβάλλει ουσιαστικά στην αειφόρο α- νάπτυξη του Δήμου με στόχο τη δημιουργία μιας πράσινης πόλης, έτσι ώστε να μετουσιώσει κάθε κάτοικο της πόλης σ έναν ενεργό, «πράσινο» δημότη με: - την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης όχι μόνο στα σχολεία και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα (εκπαιδευτικές δράσεις στα σχολεία που στοχεύουν στην ανάδειξη των ιδεών των μαθητών για μια πιο πράσινη πόλη και στην ενεργή συμμετοχή τους σε δεντροφυτεύεις,) αλλά και σε όλες τις δημοτικές και δημόσιες υπηρεσίες με στόχο την δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης από την ίδια τη Διοίκηση. - την προώθηση του εθελοντισμού, ευαισθητοποίηση - κινητοποίηση των δημοτών και αξιοποίηση της εθελοντικής προσφοράς μέσω των εθελοντών πρασίνου. ιβ. Η συνεργασία με τοπικούς Συλλόγους Προστασίας Περιβάλλοντος και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις με συναφές αντικείμενο. Άρθρο 5 Αρμόδια Υπηρεσία Η ανάπτυξη, προστασία και διαχείριση του αστικού- περιαστικού πρασίνου περιλαμβάνει κάθε μορφής βλάστηση όπως δένδρα, θάμνους, πολυετή και εποχιακά φυτά και χλοοτάπητες που βρίσκονται στους δημόσιους χώρους πρασίνου σε πλατείες, πάρκα, πεζόδρομους, πεζοδρόμια, τρίγωνα, άλση, παιδικές χαρές στα εσωτερικά όρια των Ο.Τ.Α. Αρμόδια υπηρεσία για τη διατήρηση, ανάπτυξη και διαχείριση της βλάστησης με κατάλληλες καλλιεργητικές φροντίδες και σύμφωνα με τις αρχές και τις γνώσεις της κηποτεχνίας είναι το Αυτοτελές τμήμα Περιβάλλοντος Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας. Άρθρο 6- Κανόνες Χρήσης Δημοσίου Χώρου Πρασίνου από το Κοινό α. Η χρήση του δημόσιου χώρου πρασίνου και αναψυχής γίνεται με ευθύνη του χρήστη. Ο δημόσιος χώρος πρασίνου επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του. Για τη χρήση δημοσίου χώρου πρασίνου εκτός των λειτουργιών για τις ο- ποίες προορίζεται, απαιτείται άδεια της αρμόδιας δημοτικής υπηρεσίας ή του αρμοδίου οργάνου. 7

23 ΑΔΑ: ΒΜΦ8Ω6Χ-7ΙΗ β. Η χρήση του δημόσιου χώρου πρασίνου πρέπει να γίνεται με προσοχή, έτσι ώστε να αποτρέπεται η φθορά, η ρύπανση ή κάθε άλλη επιβάρυνση της βλάστησης και του εξοπλισμού, καθώς και η έκθεση σε κίνδυνο ή η ενόχληση των άλλων επισκεπτών. γ. Απαγορεύεται η κοπή, η αφαίρεση, η καταστροφή, η μεταφύτευση, το κλάδεμα, η φθορά ή ρύπανση κάθε φυτικού οργανισμού σε οποιοδήποτε χώρο και αν βρίσκεται. δ. Δεν επιτρέπονται ιδίως οι ακόλουθες επιβλαβείς ενέργειες : i. η σταθεροποίηση ή το σφράγισμα της επιφάνειας του εδάφους με κάλυμμα μη διαπερατό στο νερό (π.χ. άσφαλτος, μπετόν). ii. οι εκσκαφές, διανοίξεις, οικοδομικές εργασίες. iii. η τοποθέτηση αγωγών ή καλωδίων. iv. η τοποθέτηση καλωδίων, προβολέων, ηλεκτρολογικών ε- ξοπλισμών ή και πινακίδων πάνω στα δένδρα. v. το πλύσιμο μηχανοκίνητων οχημάτων ή μηχανημάτων. vi. η συμπίεση της επιφάνειας του εδάφους, π.χ. λόγω της διέλευσης ή στάθμευσης μηχανοκίνητων οχημάτων ή άλλων μηχανημάτων, εργοταξίων οικοδομών ή αποθήκευσης οικοδομικών υλικών ή μπάζων. vii. η αποθήκευση ή διασπορά στο έδαφος αλάτων, οξέων, ελαίων ή άλλων χημικών ουσιών καθώς και λυμάτων. ix. η τοποθέτηση ανακοινώσεων και παντός είδους επιγραφών-διαφημίσεων, προειδοποιήσεων-σημάνσεων. ε. Δεν επιτρέπεται σε χώρο πάρκου: i. η φθορά, καταστροφή, ρύπανση, απομάκρυνση του εξοπλισμού του. ii. η εναπόθεση οικιακών και ογκωδών απορριμμάτων και μηχανημάτων. iii. η πρόκληση θορύβου. iv. το άναμμα και η διατήρηση φωτιάς. v. η κυκλοφορία και η στάθμευση πάσης φύσεως τροχοφόρου οχήματος εκτός των οχημάτων που θα έχουν την απαιτούμενη άδεια. Φθορά ή επιβάρυνση είναι και οι βλάβες του ριζικού συστήματος της προστατευόμενης περιοχής. Προστατευόμενη περιοχή του ριζικού συστήματος ορίζεται η επιφάνεια του ε- δάφους κάτω από την κόμη του δέντρου με επιπλέον 1,5 μ. σε δέντρα με κυλινδρική ανάπτυξη της κόμης και επιπλέον 5 μ προς όλες τις κατευθύνσεις. ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ οι επεμβάσεις σε περιοχές νεκροταφείων που είναι αφιερωμένες σε τάφους (μετά απο την απαιτούμενη έγκριση-άδεια). ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 1. Η αρμόδια δημοτική υπηρεσία μπορεί σε απόφασή της να ορίσει ώρες λειτουργίας και να θέτει περιορισμούς για χρήσεις σε ολόκληρο ή τμήμα χώρων πρασίνου. 8

24 ΑΔΑ: ΒΜΦ8Ω6Χ-7ΙΗ 2. Οι ιδιοκτήτες οικόσιτων/κατοικίδιων ζώων οφείλουν να μεριμνούν ώστε τα ζώα τους να μη ρυπαίνουν τους δημόσιους χώρους πρασίνου και να απομακρύνουν άμεσα τα περιττώματά τους. Εξαιρούνται οι σκύλοι-συνοδοί ατόμων με ειδικές ανάγκες. Άρθρο 7 - Αιτήματα Δημοτών α. Το Αυτοτελές τμήμα Περιβάλλοντος Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας δέχεται πολλά αιτήματα δημοτών που αφορούν κοπές δένδρων, κλαδεύσεις, φυτεύσεις κ.λ.π. Το αίτημα των δημοτών καταγράφεται, ελέγχεται από την αρμόδια υπηρεσία, αξιολογείται ο βαθμός προτεραιότητας και προγραμματίζεται για την υλοποίησή του μετά την λήψη της σχετικής απόφασης. Ιδιαίτερα για τις κλαδεύσεις των υψηλών δένδρων που βρίσκονται κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια, η κλάδευση γίνεται σε συνεργασία με την ΔΕΗ. β. Τα αιτήματα που αφορούν συμβουλές για διαμορφώσεις και φυτεύσεις σε ιδιωτικούς ή σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών μπορούν να απαντώνται από την υπηρεσία Πρασίνου. γ. Για τα αιτήματα που αφορούν κοπή δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους γνωμοδοτεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και την τελική α- πόφαση την λαμβάνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Για αιτήματα κοπής δέντρων εντός ιδιωτικής έκτασης τηρείται η διαδικασία του αρ. 40 του Ν. 1337/1983 με την έκδοση της απαραίτητης οικοδομικής άδειας. δ. Στα αιτήματα που γίνονται δεκτά και αφορούν κοπές δέντρων σε κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους, τηρείται η αρχή της αντιστάθμισης και του περιβαλλοντικού ισοζυγίου, η οποία δημιουργεί υποχρέωση στον αιτούντα να αποκαταστήσει το φυτικό υ- λικό που θα απωλεσθεί. i. Βασικός κανόνας ορίζεται η αντικατάσταση του φυτικού υ- λικού στη διπλάσια ποσότητα (Χ2) από αυτή που χάνεται, κατά προτεραιότητα στον ίδιο χώρο. Εάν είναι ανέφικτη η αναπλήρωση του φυτικού υλικού στον ίδιο χώρο, τότε αυτό αντικαθίσταται κατά σειρά στην ευρύτερη περιοχή ή στην ίδια Συνοικία ή στην ίδια Δημοτική Ενότητα. ii. Την αξία, το είδος, την ποιότητα κλπ του φυτικού υλικού που χάνεται και αυτού που πρέπει να αντικατασταθεί, του είδους, της ποιότητας κλπ, την προσδιορίζει το Αυτοτελές τμήμα Περιβάλλοντος Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας, τα οποία και γνωστοποιεί στον αιτούντα. iii. Ο αιτών μπορεί να καταβάλλει σε μετρητά την αξία του φυτικού υλικού που οφείλει να αντικαταστήσει. iv. Ο αιτών μπορεί, μετά την ως άνω υπόδειξη της Υπηρεσίας, να αγοράσει ο ίδιος το φυτικό υλικό που πρέπει να αντικατασταθεί και να το φυτεύσει ο ίδιος σε σημείο που θα καθορίσει το Αυτοτελές τμήμα Περιβάλλοντος Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας. Σε αυτή την περίπτωση απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του προστίμου του αρ. 5 σε ποσοστό 50%. Στην περίπτωση που ο 9

25 ΑΔΑ: ΒΜΦ8Ω6Χ-7ΙΗ αιτών με δική του πρωτοβουλία αντικαταστήσει το φυτικό υλικό στην τριπλάσια ποσότητα (Χ3) από αυτό που χάθηκε ή πρόκειται να απωλεσθεί, απαλλάσσεται από κάθε άλλο πρόστιμο ή κύρωση. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η με οποιοδήποτε τρόπο μείωση του πρασίνου στην πόλη. ε. Επιτρέπεται η έκδοση άδειας με τις ανωτέρω προϋποθέσεις, για κοπή, αφαίρεση, καταστροφή ή απομάκρυνση δένδρου κατόπιν αιτήσεως του κυρίου, νομέα ή κατόχου που κάνει χρήση του ιδιωτικού χώρου πρασίνου όταν: i. το δέντρο είναι ξηρό ή βρίσκεται σε παρακμή, ii. το δέντρο ενέχει κινδύνους για ανθρώπους ή περιουσιακά στοιχεία, iii. η απομάκρυνση ή η αλλαγή ενός δένδρου κρίνεται επιβεβλημένη για την προστασία ενός αρχαιολογικού χώρου ή μνημείου, iv. η απομάκρυνση του δέντρου εξυπηρετεί την καλύτερη ανάπτυξη της συνολικής βλάστησης ή το δέντρο δεν μπορεί να αναπτυχθεί όπως αρμόζει στο είδος του λόγω της θέσης του. Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας μεταφύτευσης κατόπιν αιτήσεως του κυρίου, νομέα ή κατόχου του ιδιωτικού χώρου πρασίνου, εάν υπάρχει η δυνατότητα μεταφύτευσης, την οποία αξιολογεί το Αυτοτελές τμήμα Περιβάλλοντος Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας. Η άδεια χάνει την ισχύ της, εάν οι ενέργειες για τις οποίες χορηγήθηκε, δεν πραγματοποιηθούν εντός ενός έτους. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ: 1. Έκτακτης ανάγκης. 2. Παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (μεμονωμένη ή μη). Άρθρο 8. Παραβάσεις και κυρώσεις α. Όποιος παραβαίνει τους κανόνες χρήσης του δημοσίου πρασίνου και προβαίνει στις κατωτέρω περιγραφόμενες παραβάσεις τιμωρείται με πρόστιμο. Τα πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου η οποία και θα καθορίζει το ύψος του προστίμου, κατόπιν εισηγήσεως του Αυτοτελούς τμήματος Περιβάλλοντος Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας. Κοπή ή καταστροφή δένδρου Χωρίς άδεια του Δήμου 10

26 ΑΔΑ: ΒΜΦ8Ω6Χ-7ΙΗ α) για δένδρα που είναι ηλικίας έως τριών ετών από την ημέρα φύτευσης 200 β) για δένδρα ηλικίας τριών έως δέκα ετών 350 γ) για δένδρα ηλικίας άνω των δέκα ετών 700 δ) για δέντρα εντός παραδοσιακών οικισμών 1000 ε)για δέντρα ιδιαίτερης γεωπονικής, μορφολογικής ή αισθητικής αξίας (π.χ. πλατάνιαπουρνάρια) μόνο στην περίπτωση σοβαρής ασθένειας-παρακμής του δέντρου ή έκτακτης ανάγκης. Διαφορετικά δεν εκδίδεται άδεια. Κοπή ή καταστροφή θάμνου Χωρίς άδεια του Δήμου α) για θάμνους που είναι ηλικίας έως τριών ετών από την ημέρα φύτευσης 40 β) για θάμνους ηλικίας τριών έως δέκα ετών 80 γ) για θάμνους ηλικίας άνω των δέκα ετών 150 β. Σε περίπτωση κοπής ή αφαίρεσης δένδρων ή θάμνων που έ- γινε κατόπιν χορηγήσεως σχετικής άδειας, εκτός της υποχρέωσης της αντιστάθμισης, όπως προβλέπεται ανωτέρω, ο δικαιούχος της άδειας οφείλει να καταβάλλει στο Δήμο αποζημίωση που προβλέπεται στον παρακάτω πίνακα. Η χωρίς άδεια κοπή, αφαίρεση ή καταστροφή δένδρων ή θάμνων, επισύρει τα πρόστιμα που προβλέπονται. Τα χρήματα που εισπράττει ο Δήμος από τα σχετικά πρόστιμα θα εντάσσονται στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους για την αγορά φυτικού υλικού. γ. Παρακώλυση εργασιών διαχείρισης πρασίνου. Οι δημότες υποχρεούνται να διευκολύνουν το έργο διαχείρισης του πρασίνου και να μη δημιουργούν εμπόδια. Σε οδούς που έ- χουν σημανθεί ότι πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες, όπως κλαδεύσεις δενδροστοιχιών, οι δημότες υποχρεούνται να απομακρύνουν τα οχήματά τους. Σε διαφορετική περίπτωση θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΚΟΚ. δ. α/α Είδος Παράβασης Πρόστιμο 1 Για την καταστροφή χλοοτάπητα 50 ανά m² 2 Για την αυθαίρετη κλάδευση δένδρου ή θάμνου ή φθορά αυτού 3 Για την αποθήκευση ή διασπορά στο έδαφος λυμάτων ή χημικών ουσιών 4 Για τη σταθεροποίηση της επιφάνειας του εδάφους με κάλυμμα μη διαπερατό στο νερό (πχ. άσφαλτος, μπετόν-στάχτη) 5 Για τις εκσκαφές, διανοίξεις, οικοδομικές εργασίες κ.λ.π. 6 Για την τοποθέτηση αγωγών ή καλωδίων και πινακίδων σήμανσης πάνω σε δένδρα, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού προβολέων. πρόστιμο που να ανέρχεται σε ποσοστό 50% του προστίμου ολικής καταστροφής ή κοπής πρόστιμο 300, ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας και τις προκληθείσες συνέπειες στο πράσινο πρόστιμο 50 /m² πρόστιμο 50 /m² πρόστιμο 100 /δένδρο 7 Για το πλύσιμο μηχανοκίνητων οχημάτων ή μηχανη- πρόστιμο

27 μάτων σε δημοτικούς χώρους πρασίνου 8 Για την κυκλοφορία και το παρκάρισμα σε πάρκα και άλση και άλλους χώρους πρασίνου, χωρίς ειδική άδεια, πάσης φύσεως τροχοφόρου ΑΔΑ: ΒΜΦ8Ω6Χ-7ΙΗ πρόστιμο 50 για δίκυκλα, 150 για Ι.Χ. και 300 για φορτηγά, πέραν των προστίμων που προβλέπει ο Κ.Ο.Κ 9 Για το άναμμα και τη διατήρηση φωτιάς πρόστιμο συν το κόστος για την αποκατάσταση τυχόν καταστροφών 10 Για την καταστροφή σιδερένιου προστατευτικού κιγκλιδώματος χώρων πρασίνου 11 Για τη ρύπανση δημοτικών χώρων πρασίνου που χρησιμοποιούνται από φορείς για τη διενέργεια εκδηλώσεων πρόστιμο 60 / μέτρο πρόστιμο από 300 έως Για τη μερική ή ολική καταστροφή εξοπλισμού (παγκάκια, κάδοι, εξαρτήματα άρδευσης, όργανα Παιδικής Χαράς) των δημοτικών χώρων πρασίνου 13 Για εσκεμμένη εγκατάλειψη ή απόρριψη αντικειμένων ή μπαζών από εργολάβους ή κάθε είδους επαγγελματίες, 14 Για την τοποθέτηση διαφημιστικών επιγραφών, ανακοινώσεων, σημάνσεων κλπ επάνω σε δέντρα και μέσα σε χώρους πρασίνου όπως πλατείες, νησίδες παρτέρια πεζοδρόμων κ.λ.π. πρόστιμο έως 600 /τεμάχιο /m3. Πρόστιμο από 100 έως 1000, ανάλογα με το μέγεθος, τον όγκο, το είδος των διαφημιστικών 15 Για την κλοπή φυτών σε κοινόχρηστους χώρους Για την κλοπή εξαρτημάτων άρδευσης, κάδων, οργάνων 200 Παιδικής Χαράς των δημοτικών χώρων πρασίνου 17 Για τη ρίψη χαρτιών και άλλων μικροαντικειμένων από περιπατητές 80 Άρθρο 9 - Δικαίωμα Προσφυγής Προσφυγή μπορεί να ασκήσει: Α) Ο οι άμεσα ενδιαφερόμενος- οι και β) Άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από τον- τους άμεσα ενδιαφερομένους. Άρθρο 10 -Άσκηση Προσφυγής Η προσφυγή ασκείται από τον ενδιαφερόμενο και κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου που τη διαβιβάζει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ή στην Επιτροπή Αστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων, η οποία συγκροτείται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου κάθε χρόνο και αποτελείται από δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους και από ένα φορολογούμενο δημότη (άρθρο 32 του Ν. 1080/80 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95). Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής ορίζεται σε εξήντα (60) εργάσιμες ημέρες, αρχής γενομένης από την επομένη της κοινοποίησης στον ενδιαφερόμενο της απόφασης επιβολής προστίμου. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας καμία προσφυγή δεν γίνεται δεκτή. 12

28 ΑΔΑ: ΒΜΦ8Ω6Χ-7ΙΗ Άρθρο 11 - Ανάπτυξη πρασίνου και ευαισθητοποίηση των δημοτών Η διατήρηση και η ανάπτυξη του δημόσιου και του ιδιωτικού πρασίνου είναι υπόθεση όλων μας. Σκοπός κάθε δράσης του Δήμου το οποίο είναι η ευαισθητοποίηση των δημοτών. Ο Δήμος Αιγιαλείας δεσμεύεται να παρέχει τα εχέγγυα για την ενεργή συμμετοχή του πολίτη σε κάθε περιβαλλοντική δράση (εκπαίδευση, εκδηλώσεις, εκθέσεις, ημερίδες, βραβεία), την προώθηση οικολογικών πολιτικών, την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης, την ευαισθητοποίηση σε κάθε καταστροφή και τη στήριξη του καθένα που φροντίζει το πράσινο στη γειτονιά και στην ιδιοκτησία του. Το Αυτοτελές τμήμα Περιβάλλοντος Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας δημιουργεί ερωτηματολόγιο για τις προθέσεις, παρατηρήσεις ή ανάγκες των δημοτών μας για το πράσινο του Δήμου διανέμεται από την υπηρεσία πρασίνου και λαμβάνεται υπόψη για την σύνταξη του ετήσιου προγράμματος ανάπτυξης προστασίας του πρασίνου του Δήμου μας. Οι δραστηριότητες της υπηρεσίας θα δημοσιεύονται σε ξεχωριστή ιστοσελίδα που θα δημιουργήσει η Υπηρεσία ή στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας. Άρθρο 12 Καθιέρωση Τεκμηρίου Ευθύνης Γειτονικών Ιδιοκτησιών Για την αντιμετώπιση του συνεχώς εντεινόμενου φαινομένου αυθαίρετης κοπής δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους ή καταστροφής φυτών, θάμνων, ανθών κλπ αλλά και με σκοπό την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των δημοτών, καθιερώνεται το μαχητό τεκμήριο ευθύνης των γειτονικών ιδιοκτησιών. α. Ειδικότερα σε περίπτωση αυθαίρετης κοπής δέντρων, ή ξήρανσης (με χρήση χημικών μέσων -συνήθως το φυτό ξηραίνεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα κάτι το οποίο δεν συμβαίνει σε περιπτώσεις προσβολής από ασθένειες ή έντομα) τεκμαίρεται ότι την κοπή ή την φθορά την έχει πραγματοποιήσει ο ιδιοκτήτης, μισθωτής ή νομέας της ιδιοκτησίας (οικίας ή καταστήματος) που γειτνιάζει με το κατεστραμμένο φυτικό υλικό ή βρίσκεται σε τέτοια τοπική σχέση, ώστε να τεκμαίρεται ότι ωφελείται από την πραγματοποιηθείσα απώλεια του φυτικού υλικού. Σε περίπτωση πολυκατοικίας την ευθύνη την έχει ο διαχειριστής αυτής. Στους υπευθύνους επιβάλλονται τα προβλεπόμενα από τον παρόντα Κανονισμό Πρόστιμα καθώς και η υποχρέωση αντιστάθμισης του φυτικού υλικού. β. Δεν μπορεί να επιβληθούν τα προβλεπόμενα πρόστιμα, πριν την ακρόαση των υπεύθυνων στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία αποφαίνεται και τελικώς. Ο υπαίτιος απαλλάσσεται, αν αποδείξει ότι η ζημιά οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε άλλο γεγονός έκτακτης ανάγκης ή αν αναλάβει την υποχρέωση να αντικαταστήσει το φυτικό υλικό στη τριπλάσια ποσότητα από αυτό που απωλέσθηκε, σύμφωνα με οριζόμενα στο αρ

29 ΑΔΑ: ΒΜΦ8Ω6Χ-7ΙΗ Άρθρο 13 Κοινωνικά Πάρκα α. Μετά από απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, μπορεί να παραχωρηθούν πάρκα, αλσύλλια, νησίδες, τρίγωνα και γενικά χώροι πρασίνου σε ομάδες πολιτών, σε επιτροπές περιοίκων, σε συλλόγους, σε κινήματα πολιτών, σε επιτροπές γειτονιάς, συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, σχολικές επιτροπές, και γενικά σε κάθε άλλο συλλογικό φορά, ο οποίος θα αναλάβει τη συντήρηση, επιμέλεια και φροντίδα του συγκεκριμένου χώρου. Οι ανωτέρω συλλογικοί φορείς, ορίζουν υποχρεωτικά έναν εκπρόσωπό τους. Η παραχώρηση αυτή δεν αναιρεί τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του οποιοδήποτε χώρου. β. Το Αυτοτελές τμήμα Περιβάλλοντος Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας παρέχει την τεχνογνωσία του και κάθε άλλη συνδρομή, όποτε και εφόσον του ζητηθεί και εποπτεύει την επιμελή χρήση του χώρου. Μετά την παραχώρηση του συγκεκριμένου χώρου, το Αυτοτελές τμήμα Περιβάλλοντος Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας απαλλάσσεται από την υποχρέωση φροντίδας και συντήρησης, η οποία είναι υποχρέωση αποκλειστικά των ανωτέρω συλλογικών φορέων. γ. Η απόφαση αυτή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ανακαλείται αναιτιωδώς οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Επίσης ανακαλείται άμεσα σε περίπτωση διαπίστωσης, εγκατάλειψης του αναφερόμενου χώρου, κακής συντήρησης, ελλιπούς φροντίδας, μετά από σχετική εισήγηση του Αυτοτελούς τμήματος Περιβάλλοντος Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας δ. Οι παραχωρήσεις αυτές έχουν ως σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών, την καθιέρωση της συλλογικής περιβαλλοντικής ευθύνης, την ενίσχυση του αισθήματος σεβασμού του κοινοχρήστου χώρου, την διαπαιδαγώγηση και την εν γένει αλλαγή νοοτροπίας των δημοτών σε σχέση με τον δημόσιο χώρο. Άρθρο 14 Διάθεση Ξύλων Τα προϊόντα ξυλείας που προέρχονται από κοπές δέντρων ή κλαδέματα που διενεργεί το Αυτοτελές τμήμα Περιβάλλοντος Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας, συγκεντρώνονται στον χώρο της Υπηρεσίας και διατίθενται αποκλειστικά σε άπορους, τους ο- ποίους υποδεικνύει η κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου. Άρθρο 15 - Πράσινες Ταράτσες Ο Δήμος υποστηρίζει τα πράσινα δώματα και ταράτσες, τα πράσινα μπαλκόνια, τις πράσινες όψεις και τις πράσινες μεσοτοιχίες, με τις ακόλουθες δράσεις: α. Με ειδικές εκστρατείες ενημέρωσης, με οικονομικά φοροαπαλλαγές κλπ-κίνητρα για τους πολίτες. (π.χ. ελαφρύνσεις στα τέλη κλπ) β. Με την φροντίδα για την ανάπτυξη και διασπορά της σχετικής τεχνογνωσίας 14

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 5 Δεκεμβρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 5 Δεκεμβρίου 2014 ΑΔΑ: Ω77ΡΩ6Χ-ΞΣΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

[1] ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

[1] ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α [1] ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Συντάκτης: Χαράλαμπος Στεφανίδης Πρ/νος Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Άρθρο 1 Άρθρο 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουνίου 2015 που διακόπηκε και συνεχίστηκε στις 8 Ιουλίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουνίου 2015 που διακόπηκε και συνεχίστηκε στις 8 Ιουλίου 2015 ΑΔΑ: ΩΗΡΒΩ6Χ-ΞΤΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουνίου 2015 που διακόπηκε και συνεχίστηκε στις 8 Ιουλίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουνίου 2015 που διακόπηκε και συνεχίστηκε στις 8 Ιουλίου 2015 ΑΔΑ: 7ΝΖΘΩ6Χ-3ΩΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 10 Ιουνίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 10 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απoφ.: 388 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουνίου 2015 που διακόπηκε και συνεχίστηκε στις 8 Ιουλίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουνίου 2015 που διακόπηκε και συνεχίστηκε στις 8 Ιουλίου 2015 ΑΔΑ: ΩΑΔΘΩ6Χ-0ΙΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 18 Οκτωβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 18 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 18 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 10 Απριλίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 10 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 10 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΧΑΡΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ/ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ... 2

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΧΑΡΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ/ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ... 2 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΧΑΡΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ/ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ... 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ... 2 3. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ... 2 4. ΚΑΝΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 19 Ioυνίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 19 Ioυνίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 19 Ioυνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11 Δεκεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11 Δεκεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 29 Απριλίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 29 Απριλίου 2015 ΑΔΑ ΒΧΚΩΩ6Χ-ΦΔΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 4 Mαρτίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 4 Mαρτίου 2015 ΑΔΑ: 7Ρ6ΘΩ6Χ-515 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απ oφ.: 576 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11 Δεκεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11 Δεκεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 3 Απριλίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 3 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 3 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουλίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 27 Μαΐου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 27 Μαΐου 2015 ΑΔΑ:7Δ1ΞΩ6Χ-0ΜΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 16 Μαΐου 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 16 Μαΐου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 16 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 66

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 18 Ιουνίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 18 Ιουνίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 18

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 15 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 15 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 7 Νοεμβρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 7 Νοεμβρίου 2014 ΑΔΑ:ΒΑΧΜΩ6Χ-ΧΤΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απoφ.: 568 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουλίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουλίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 62 Στο Αίγιο και στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 10 Απριλίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 10 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 10 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: 7Θ95Ω6Χ-2Ο2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απoφ.: 202 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 5 Οκτωβρίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 5 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 5 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουνίου 2015 που διακόπηκε και συνεχίστηκε στις 8 Ιουλίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουνίου 2015 που διακόπηκε και συνεχίστηκε στις 8 Ιουλίου 2015 ΑΔΑ: ΒΝΝΧΩ6Χ-ΚΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 15 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 15 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 15 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 2 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΑΔΑ: 66ΤΜΩ6Χ-ΖΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 4 Φεβρουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 4 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απoφ.: 90 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2015 ΑΔΑ:79ΗΝΩ6Χ-73Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος και Ελέγχου Κοινοχρήστων χώρων

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος και Ελέγχου Κοινοχρήστων χώρων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 14 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Αυγούστου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Αυγούστου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Αυγούστου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 106

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 15 Στο Αίγιο και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11 Δεκεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11 Δεκεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 338/13-1-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 338/13-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 338/13-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 208/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 15 Ιουνίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 15 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 15 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 72 Στο Αίγιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουνίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77 Στο

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 1 Άρθρο 1 Εισαγωγή 1. Ο κανονισµός Πρασίνου του ήµου Λαρισαίων περιλαµβάνει αρχές, δεσµεύσεις και πολιτικές που επιδιώκουν να προστατεύσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Άρθρο 1 Εισαγωγή Ο Κανονισμός Πρασίνου του ήµου Λέσβου περιλαμβάνει αρχές, δεσμεύσεις και πολιτικές που επιδιώκουν να προστατεύσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 29 Απριλίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 29 Απριλίου 2015 ΑΔΑ: 7ΡΚΕΩ6Χ-165 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 3/06-03-2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ρύθμιση βοσκής στην Τ.Κ. Σουλόπουλου Δήμου Ζίτσας, για το έτος 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 15 Ιουνίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 15 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ:7ΝΘIΩ6Χ-074 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 15 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α) της 16ης Ιουλίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α) της 16ης Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 16 Ιουνίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 853 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΔΡΑ: Νικολάου Πλαστήρα 19 Τήλ.: 2691068308 ΤΚ 25100 ΑΙΓΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 19 Ioυνίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 19 Ioυνίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 19 Ioυνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (21), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (21), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 8810/23-6-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 90/2015 Π ε ρ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση του Κανονισμού Πρασίνου του ήμου Καρδίτσας.

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση του Κανονισμού Πρασίνου του ήμου Καρδίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 550 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 6η του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 15 Ιουλίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 15 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απ oφ.: 381 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 2 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΑΔΑ:ΩΡΛΟΩ6Χ-85Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 20 / 2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 309 / 2009

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 20 / 2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 309 / 2009 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 20 / 2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 309 / 2009 Περίληψη Ρύθμιση οφειλών ( από δημοτικά τέλη, φόρους, εισφορές κ.λ.π. ) σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 40 Στο Αίγιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 16 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 20-1 - 2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α.Π.: 3986/236651 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (23), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (23), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:9938/16-7-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 10 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης: 2/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 1/2015 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Αριθμός Απόφασης: 2/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 1/2015 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμός Απόφασης: 2/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 1/2015 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 20/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 20/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 20/2015 από (6-07- 2015) της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΔΑ:ΩΗΟΝΩ6Χ-Θ2Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 16 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 20 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 75/2011-22/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 75/2011-22/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 75/2011-22/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ι Σ Θ Μ Ι Α Σ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ι Σ Θ Μ Ι Α Σ HM: 16/03/2016 15:13:00. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ι Σ Θ Μ Ι Α Σ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της 3 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 26/2015 ΘΕΜΑ : «Καθορισμός του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 4/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03-2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Απόφαση 18/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03- Απόσπασμα από το 6/ πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της Συνεδριάσεως ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 49 Δημοτικών Συμβούλων, ήταν παρόντες οι 39 :

Πριν από την έναρξη της Συνεδριάσεως ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 49 Δημοτικών Συμβούλων, ήταν παρόντες οι 39 : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α Κέρκυρα 49100 Πληροφορίες : Ι. Σκούρα Τηλ: 2661362788 e-mail : council@corfu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2015 από (30-07- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 16 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 50/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 17 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 50/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 17 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ελληνική ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΗΡ-0ΨΖ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 50/03 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 7 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 03 Αριθμός απόφασης 63/03 ΘΕΜΑ: o Έκτακτο «Χρέωση και επιβολή προστίμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013 Από το πρακτικό 2 25-1-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 25 του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος. πίστωσης».

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος. πίστωσης». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 18/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 128/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 18/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 128/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 18/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 128/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εξήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μ. Βουτσίνος

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εξήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μ. Βουτσίνος ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 25/5/2015 με αριθμ. 12 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 241 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

24380/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24380/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24380/22-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 753 Από το πρακτικό 42 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 329/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (20), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (20), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 4263/2-4-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 4 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 47/2015 Π ε ρ ί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουλίου 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουλίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 120

Διαβάστε περισσότερα

Τακτικής συνεδρίασης κατόπιν της υπ αριθ / πρόσκλησης του Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:30 π.μ.

Τακτικής συνεδρίασης κατόπιν της υπ αριθ / πρόσκλησης του Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:30 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της 19 ης από 31.8.2012 Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Καταβολή εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΝΠΔΔ: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου», για τα έτη 2014 και 2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Καταβολή εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΝΠΔΔ: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου», για τα έτη 2014 και 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 7 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Προϋπολογισμού: 9.920 1 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 9.920 (με Φ.Π.Α.) συντάχθηκε και αφορά εργασίες κλαδέματος ή κοπής δένδρων σε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7ΩΘΙΟΚ67-2ΚΗ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Αγ. Ι. Ρέντης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜOTIKH KOINOTHTA ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ. Αριθ. Συνεδρίασης : 3 / 2013 Αριθ. Απόφασης : 24 / 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜOTIKH KOINOTHTA ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ. Αριθ. Συνεδρίασης : 3 / 2013 Αριθ. Απόφασης : 24 / 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜOTIKH KOINOTHTA ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 28/02/2013 συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Ωραιοκάστρου Α Π Ο Φ Α Σ Η Γνωμοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 101/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 101/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2909/17.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 25 η του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 54/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 54/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 11 Απριλίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθμ. Πρωτ.: τ.τ. 5819 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα