ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ"

Transcript

1 ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ Γ. Μ. Σηφάκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚ ΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

2 ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ Γ. Μ. Σηφάκης e-book ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ Ἱδρυτικὴ δωρεὰ Παγκρητικῆς Ἑνώσεως Ἀμερικῆς ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2011

3 ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ Ιδρυμα Tεχνολογίας & Ερευνας Hράκλειο Kρήτης, T.Θ. 1527, Tηλ , Fax: Aθήνα: Κλεισόβης 3, Tηλ , Fax: ΣEIPA: ΙΣΤΟΡΙΑ / ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΚΟΣΜΟ Διευθυντὴς σειρᾶς: Ἄγγελος Χανιώτης ISBN , Γ. Μ. Σηφάκης & ΠΑ ΝΕ ΠΙ ΣΤΗ ΜΙΑ ΚΕΣ ΕΚ ΔΟ ΣΕΙΣ ΚΡΗ ΤΗΣ Πρώ τη ἔκ δο ση: Δεκέμβριος 2006 Ἐ κτύ πω ση & βιβλιοδεσία: Γ. Αργυροπουλοσ επε

4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ ποὺ ἔχουν συγκεντρωθεῖ σ αὐτὸν τὸν τόμο πρωτοδημοσιεύθηκαν, τὰ περισσότερα, σὲ ξένα περι οδικὰ ἢ δυσεύρετες ἐκδόσεις (δυσεύρετες, ἐννοῶ, γιὰ τὸν μὴ εἰδικὸ ἐρευνητή). Γι αὐτὸ ἀναδημοσιεύονται ἐδῶ, μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι μπορεῖ νὰ φανοῦν χρήσιμα σὲ φιλολόγους, ἀρχαι ολόγους, θεατρολόγους καί, ἐλπίζω, σ ἕνα εὐρύτερο κοινὸ ποὺ ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸ ἀρχαῖο δρᾶμα καὶ τὴν ἀπὸ σκη νῆς διδα σκαλία του. Ἡ ἐπανέκδοση τῶν κειμένων αὐτῶν δὲν ἰσοδυναμεῖ μὲ ἐκσυγχρονισμό τους (πλὴν ὁρισμένων ἐξαιρέσεων), ἀλλὰ εἶναι βελτιωμένη ὡς πρὸς τὴν ἔκθεση τῶν ἐπιχειρημάτων, τὶς ἐσωτερικὲς παραπομπές (ποὺ δείχνουν τὶς σχέσεις ποὺ ἔχουν τὰ κείμενα μεταξύ τους καὶ μὲ τὸ ἔργο τοῦ συγγραφέα γενικότερα), καὶ τὴν προσθήκη εἰκονογράφησης. Γιὰ τὴ συγκρότηση αὐτῆς τῆς ἔκδοσης μεγάλη ἦταν ἡ συμ- ϐολὴ τῆς κ. Τριανταφυλλιᾶς Γιάννου, ἡ ὁποία μετέφρασε τὶς περισ σότερες ἀπὸ τὶς μελέτες στὰ ἑλληνικά. Δική της ἰδέα, ἐξάλ λου, ἦταν νὰ προταχθεῖ τὸ προγραμματικό ὅπως φαίνεται ἐκ τῶν ὑστέρων δοκίμιο: «Ὁ παραδοσιακὸς χαρακτήρας τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς λογοτεχνίας καὶ τέχνης». Τὸ κείμενο αὐτὸ πρωτοδημοσιεύθηκε τὸ 1973 (στὴν Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίδα τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.) καὶ ἔκτοτε ἀποτελεῖ τὴ θεωρητικὴ προϋπόθεση λίγο πολὺ ὅλων τῶν ἐργα σιῶν μου, καθὼς ἐδῶ διασταυρώνονται τὸ εἰδικὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν λαϊκὸ πολιτισμό ποὺ χρονολογεῖται ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ εἶχα τὴν ἐποπτεία τῆς ἕδρας τῆς λαογραφίας στὴ Θεσ σαλονίκη καὶ τῆς διδασκαλίας τῶν σχετικῶν μαθημάτων ( ) μὲ μιὰ νέα θεώρηση τῆς ἀρχαίας ποίησης ἀπὸ τὴ σκο πιὰ τοῦ παραδοσιακοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς προ φορικῆς

5 παρά δο σης. Ἡ θεώρηση αὐτὴ δὲν ἦταν ἄσχετη μὲ τὴ μεγάλη ἐξά πλωση, τὴν ἴδια ἐκείνη περίοδο, τῆς θεω ρίας τῶν Milman Par ry καὶ Albert B. Lord γιὰ τὴν προφορικὴ δημιουργία τῶν ὁμη ρικῶν ἐπῶν, ποὺ εἶχε ἀρχίσει νὰ ἐφαρμόζεται στὰ μεσαιωνικὰ ἔπη τῆς Εὐρώπης καὶ τὴν ποίηση λαῶν τῆς Ἀφρικῆς καὶ τῆς Ἀσίας. Ἡ παραδοσιακότητα, ὡστόσο, εἶναι ἔννοια πολὺ εὐρύτερη ἀπὸ τὴν προφορικότητα καὶ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ἑκάστοτε συλ λογικὴ ἀντίληψη καὶ ἑρμηνεία τοῦ κόσμου ποὺ ἐπικρατεῖ σὲ μιὰ κοινωνία, δηλαδὴ ἀπὸ τὴ θρησκεία καὶ τὸ ἀντίστοιχο ἐπίπεδο ὀργανωμένης γνώσης. Γι αὐτὸ μπορεῖ νὰ χαρακτηρίζει ἀκόμη καὶ τὶς ὑψηλότερες μορφὲς τῆς κλασικῆς ποίησης, ὅπως ἡ τραγωδία, καὶ νὰ ἐκδηλώνεται μέσα ἀπὸ ἕνα πυκνὸ πλέγμα συμ ϐάσεων, ὅπως εἶναι, λόγου χάριν, ὁ χορὸς ὡς ἀπαραίτητο στοι χεῖο δομῆς τοῦ ἀρχαίου δράματος, ἡ γλῶσσα τῶν χορικῶν τῆς τραγωδίας (ἡ δωρικὴ διάλεκτος), τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ ὁμιλοῦντα πρόσωπα δὲν εἶναι ποτὲ περισσότερα ἀπὸ τρία στὴν ἴδια σκηνή, ὅτι τὰ θέματα τῶν δραμάτων εἶναι παρμένα ἀπὸ τοὺς ἴδιους, ὀλιγάριθμους, μυθολογικοὺς κύκλους, κοκ. Ἡ μελέτη τῶν συμϐάσεων αὐτῶν, ποὺ φυσικὰ διέπουν τόσο τὴν ποιη τικὴ δημιουργία, ὅσο καὶ τὴ θεατρικὴ παράσταση τῶν δρα μάτων, ἐπανεμ φανίζεται στὰ περισσότερα ἂν ὄχι σὲ ὅλα τὰ ἄρθρα αὐτῆς τῆς συλλογῆς. Σχετικὰ μὲ τὴ γλωσσικὴ μορφὴ τῶν κειμένων ἂν καὶ δὲν αἰσθά νομαι ὑποχρεωμένος νὰ ἀπολογηθῶ γιὰ τὶς διαλεκτικές μου ἰδιορρυθμίες ἢ τοὺς τόνους καὶ τὰ πνεύματα, στὰ ὁποῖα ἐπι μένω πρέπει νὰ ἀπαλλάξω τοὺς μεταφραστές μου ἀπὸ κάθε εὐ θύνη γιὰ τὶς δικές μου ἐπιλογές, ἀφοῦ οἱ μεταφράσεις ἔχουν ὅλες ἀναθεωρηθεῖ καὶ ἡ τελική τους διατύπωση ὀφείλεται σ ἐμένα τὸν ἴδιο. Θὰ ἤθελα νὰ προσθέσω, γιὰ ὅποιον τυχὸν ἐνδιαφέρεται, ὅτι ὁ κυριότερος λόγος τῆς ἐμμονῆς μου στὸ πολυτονικὸ σύστημα εἶναι ὅτι, ὡς κλασικὸς φιλόλογος, θλίϐομαι ποὺ κινδυνεύει νὰ ἐξαφανιστεῖ ἐντελῶς ἕνας κρίκος τῆς (γραφόμενης) νέας ἑλληνικῆς μὲ τὴν ἀρχαία γλῶσσα, τὴ στιγμὴ μάλιστα ποὺ φοϐοῦμαι ὅτι δὲν θ ἀργήσουν νὰ ξαναρ-

6 χίσουν πιέσεις, ἐντονότερες καὶ ἴσως δραστικότερες ἀπὸ ὅ,τι στὸ παρελθόν, γιὰ τὴν κατάργηση τῆς ἱστορικῆς ὀρθογραφίας, ἢ καὶ τοῦ ἴδιου τοῦ ἑλληνικοῦ ἀλφαϐήτου, καθὼς ἡ ἀρχαιομάθεια βρίσκεται σὲ ἐλεύθερη πτώση, ἐνῶ αὐξάνεται ραγδαῖα ἡ χρήση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου καὶ τῶν γραπτῶν τηλεφωνικῶν μηνυμάτων, ὅπου ἡ προτίμηση στὸ λατινικὸ ἀλφά- ϐητο εἶναι γενικευμένη, ἄλλοτε γιὰ λόγους τεχνικούς, ἄλλο τε ἀπὸ ἀδιαφορία ἢ ὀκνηρία. Ἡ ἱστορικὴ ὀρθογρα φία ὅμως, εἶναι καλὸ νὰ θυμόμαστε, δὲν ἐμπόδισε ἄλλους νὰ μεγαλουργήσουν Ἰάπω νες, Κινέζους, Κορεάτες, γιὰ νὰ μὴν ἀναφερθοῦμε στοὺς ἀγγλοφώνους. Τελειώνοντας, θέλω νὰ εὐχαριστήσω θερμά, πρῶτα πρῶτα, τὴν Τριανταφυλλιὰ Γιάννου γιὰ τὴν πολύπλευρη βοήθειά της. τὴ Διονυσία Δασκάλου καὶ τὸν Νίκο Διονυσόπουλο γιὰ τὴν ἀμέριστη προθυμία καὶ τὶς φροντίδες τους ὥστε ἡ ἔκδοση αὐτὴ νὰ ὁλοκληρωθεῖ μὲ τὸν καλύ τερο δυνατὸ τρόπο. καὶ τὴ Νέλλη Δημητριάδου-Σηφάκη γιὰ τὸν γλωσσικὸ ἔλεγχο τῶν κειμένων (μεταξὺ ἄλλων). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μολονότι δὲν ἦταν δυνατὸ νὰ ἐκσυγχρονισθοῦν οἱ μελέτες ποὺ δημο σιεύονται ἐδῶ ἰδίως οἱ παλαιότερες θέλω νὰ σημει ώσω, χάριν τῶν ἐνδιαφερομένων γιὰ περαιτέρω μελέτη, τὶς ἐπανειλημμένες κρι τικὲς ἐπισκοπήσεις τῆς βιϐλιογραφίας τοῦ ἀρχαίου θεάτρου ἀπὸ τὸν Richard Green γιὰ τὸ εὖρος καὶ τὴν ἐγκυρότητά τους: «Greek theatre production », Lustrum 31 (1989), 7 95 καὶ «Theatre production: », Lustrum 37 (1995), 7 202, Τὴν ἔκδοση τῶν Pat Easterling & Edith Hall (ἐπιμ.), Greek and Roman Actors. Aspects of an Ancient Profession (Cambridge, 2002), γιὰ τὴ συλλογική της σοφία, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴ βιϐλιογραφία ποὺ παρέχει. Καὶ τὸ συνοπτικὸ ἀλλὰ πολὺ ἔγκυρο, πλούσια εἰκονογραφημένο καὶ πολὺ προσιτὸ βιϐλιαράκι τῶν Richard Green καὶ Eric Handley, Εἰκόνες ἀπὸ τὸ ἀρχαῖο θέα τρο (μετάφραση Μαίρης Μάντζιου, Πανεπι στημιακὲς Ἐκδόσεις Κρήτης, 1996).

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 11 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 14 Α Ο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ 17 Εἰσαγωγικὰ γιὰ τὴν ὁρολογία 17 Συμϐατικὰ καὶ ἐμπειρικὰ συστήματα ἀναπαράστασης τῆς πραγματικότητας 20 Ὁ χαρακτήρας τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς λογοτεχνίας 32 Β Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΥΠΟΚΡΙΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΤΡΑΓΩΔΙΑ 43 Γ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ (LSJ 9, ΑΓΩΝΙΣΜΑ III) 69 Δ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΤΡΑΓΩΔΙΑ 85 Τὰ παιδιὰ στὶς τραγωδίες ποὺ σώζονται 85 Τυποποίηση τῶν παιδιῶν στὴν τραγωδία 88 Ἡ γλῶσσα τῶν παιδιῶν 90 Πῶς παριστάνονταν τὰ παιδιὰ στὴ σκηνή 91 Οἱ συμϐάσεις τῆς ἀρχαίας τραγωδίας 92 Ἡ συμϐατικὴ ἀπόδοση τῶν παιδιῶν 100 Τὸ ἐρώτημα ἂν τὰ παιδιὰ τραγουδοῦσαν 102 Ἀπαιτήσεις καὶ συμϐάσεις τῆς ἀρχαίας ὑποκριτικῆς 103 Μαρτυρίες γιὰ ἀνήλικους ἠθοποιούς 106 Ἐπαγγελματισμὸς καὶ παράδοση 108 Ὑστερόγραφο γιὰ τὴν κωμωδία 113 Κατάλογος χωρίων 114

8 E ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΥΠΟΚΡΙΤΗ ΣΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 117 Ἦθος καὶ διαγραφὴ τῶν χαρακτήρων 119 Λέξις καὶ διαγραφὴ χαρακτήρων 123 Ἡ ὑπόκρισις στὴ Ρητορική 131 Ἡ μελοποιΐα ὡς μέσο μίμησης 136 Ἴχνη τῆς ὑποκριτικῆς τέχνης στὸν Ἀριστοτέλη 138 Ϛ ΑΓΟΡΙΑ ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΩΜΩΔΙΑ 147 Ζ COMEDIA: ΜΙΑ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΤΗΣ ΚΩΜΩΔΙΑΣ 163 Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΗΘ. ΝΙΚ. 4. 2, 1123a 19 24, ΚΑΙ Ο ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΚΩΜΩΔΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΙΩΝΑ 175 Ἡ ἐπίδειξη τῆς πορφύρας στὴν πάροδο 176 Κωμικὸς χορός : Ἡ πάροδος 184 Κωμικὸς χορός : Τὰ ἐμϐόλιμα 189 Ἀνακεφαλαίωση 202 Θ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 207 Ὁ χορὸς στὸν τέταρτον αἰώνα 207 Μαρτυρίες γιὰ τὸν χορὸ στὴν ἑλληνιστικὴ ἐποχή 211 Μαρτυρίες γιὰ τὸν χορὸ μετὰ τὰ μέσα τοῦ α αἰώνα 216 Ἀποσπάσματα τῆς ἑλληνιστικῆς τραγωδίας 220 Χορὸς σατύρων 222 Προσκήνιον: Σκηνή, ὄχι σκηνικὴ πρόσοψη 224 Ἐπικοινωνία μεταξὺ ὑποκριτῶν καὶ χοροῦ 230 Πλεονεκτήματα τῆς ὑψηλῆς σκηνῆς 234 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 239 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 240

9 Agora VI AJΑ AJP BCH BHT 2 BICS CAF ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Grandjouan, C., Terracottas and Plastic Lamps of the Roman Period, The Athenian Agora, τόμ. 6 (Princeton, 1961) American Journal of Archaeology American Journal of Philology Bulletin de correspondance hellénique bieber, M., The History of Greek and Roman Theater (Princeton, ) Bulletin of the Institute of Classical Studies (Λονδῖνο) kock, T., Comicorum Atticorum Fragmenta, τόμ. 1 3 (Λιψία, ) CIG Corpus Inscriptionum Graecarum (Βερολῖνο, ) Daremberg & Saglio Daremberg Ch. & Saglio Edm. (ἐπιμ.), Dictionnaire des antiquités grecques et romai nes (Παρίσι, , ἀνατ. Graz, ) ΔΤ Στεφανῆς, Ἰ. Ἐ., Διονυσιακοὶ Τεχνῖται ( Ἡράκλειο, 1988). DTC 2 Pickard-Cambridge, A.W., Dithyramb, Tragedy and Com edy (β ἔκδ., ἀναθεωρημένη ἀπὸ τὸν T. B. L. Webster, Ὀξφόρδη, 1962) FD Fouilles de Delphes (Παρίσι, 1902 ) Festivals Pickard-Cambridge, A.W., The Dramatic Festivals of Athens (Ὀξφόρδη, β ἔκδ., ἀναθεωρημένη ἀπὸ τοὺς John Gould καὶ D. M. Lewis, ) FGrH FHG Jacoby, F., Die Fragmente der griechischen Historiker (Βε ρολῖνο, ) Müller, K. W. L., Fragmenta Historicorum Graecorum (Παρίσι, ) GTP Webster, T. B. L., Greek Theatre Production (Λονδῖνο, ) History 2 = BHT 2 ID Inscriptions de Délos (Παρίσι, 1926 ) IG Inscriptiones Graecae (Βερολῖνο, 1873 ) IGD Trendall, A. D. & Webster, T. B. L., Illustrations of Greek Drama (Λονδῖνο, 1971) ILS Dessau, H., Inscriptiones Latinae Selectae, τομ. 1 3 (Βερο-

10 λῖνο, , ἀνατ. Ζυρίχη, 1997) I. Magn. kern, O., Die Inschriften von Magnesia am Maeander (Βερολῖνο, 1900) JHS Journal of Hellenic Studies Le Bas Wadd. Voyage archéologique en Grèce et en Asie Mineure, τόμ. 3: Inscriptions grecques et latines, par P. Le Bas et W. H. Waddington (Παρίσι, 1870) LSJ 9 Liddell, H. G. & Scott, R., A Greek-English Lexicon (9η ἔκδ. ἀναθεωρημένη ἀπὸ τοὺς H. Stuart Jones & R. McKenzie, Ὀξφόρδη, Supplement, 1968) Lesky, ΙΑΕΛ Lesky, A., Ἱστορία τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Λογοτεχνίας (μτφρ. Ἀ. Τσοπανάκη, Θεσ σαλονίκη, 1975, ) MAMA Monumenta Asiae Minoris Antiqua (Manchester, 1928 ) Michel C. Michel, Recueil d inscriptions grecques (Βρυξέλλες, 1900) MMC 3 Webster, T. B. L., Monuments Illustrating Old and Mid dle Comedy (γ ἔκδ., ἀναθεωρημένη ἀπὸ τὸν J. R. Green, BICS Suppl. 39, Λονδῖνο, 1978) MMM MNC 2 MNC 3 MTS 2 OGIS Charitonidis, S., Kahil, L., Ginouvès, R., Les mosaïques de la Maison du Ménandre à Mytilène (Antike Kunst, 6. Beiheft, Βέρνη, 1970) Webster, T. B. L., Monuments Illustrating New Comedy (β ἔκδ., BICS Suppl. 24, Λονδῖνο, 1969) Webster, T. B. L., Monuments Illustrating New Comedy (γ ἔκδ., ξαναγραμμένη ἀπὸ τοὺς J. R. Green & A. Seeberg, BICS Suppl. 50, τόμ. 1 2, Λονδῖνο, 1995) Webster, T. B. L., Monuments Illustrating Tragedy and Satyr Play (β ἔκδ., BICS Suppl. 20, Λονδῖνο, 1967) W. Dittenberger, Orientis Graeci Inscriptiones Selectae (Λιψία, , ἀνατ. Hildesheim, 1970) PhV 2 Trendall, A. D., Phlyax Vases (BICS Suppl. 19, Λον δῖνο, 1967) R-E A. F. v. Pauly, G. Wissowa, et al., Real-Encyklopädie der classischen Altertumswissenschaft (Στουτγάρδη, ) RÉG Revue des Études Grecques SB Sammelbuch griechischen Urkunden aus Aegypten (τόμ. 1 18, )

11 SEG Supplementum Epigraphicum Graecum (Leiden, 1923 ) SHHD Sifakis, G. M., Studies in the History of Hellenistic Drama (Λον δῖνο, 1967) SIG 3 SLGC W. Dittenberger, Sylloge Inscriptionum Graecarum (Λιψία, , ἀνατ. Σικάγο, 1999) Webster, T. B. L., Studies in Later Greek Comedy (Man chester, ) TLL Thesaurus Linguae Latinae (Λιψία, 1900 )

12 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 1 α: Ἀθηναϊκὸς γεωμετρικὸς κρατήρας στὸ Μητροπολιτικὸ Μουσεῖο τῆς Νέας Ὑόρκης ( ) (φωτογραφία τοῦ συγγραφέα) β: Μελανόμορφος ἀθηναϊκὸς ἀμφορέας στὸ Βατικανό (J. Board man, The Oxford History of Classical Art [Ὀξφόρδη, 1993], εἰκ. 70) 2 α: Ὁ Κοῦρος τῆς Νέας Ὑόρκης (φωτογραφία τοῦ συγγραφέα) β: Ὁ λεγόμενος Παῖς τοῦ Κριτίου στὴν Ἀκρόπολη (Μ. Ἀνδρόνικου, Μ. Χατζηδάκη, Β. Καραγιώργη, Τὰ ἑλληνικὰ μουσεῖα [Ἐκδοτικὴ Ἀθηνῶν, 1974], σ. 143, εἰκ. 34) γ: Λεπτομέρεια ἀπὸ μεγάλη λήκυθο τοῦ Τάραντα στὸ Richmond, VA (J. R. Green, «Messengers from the tragic stage», BICS 41 [1996], 26, πίν. 13) 3 α: Ξυλογραφία τῆς περιόδου Edo μὲ παράσταση κουκλοθέατρου Joruri (Tsuruo Ando, Bunraku: The Puppet Theater [Ν. Ὑόρκη & Τόκιο, 1970], εἰκ. 91) β: Προσωπογραφία τοῦ Takemoto Gidayu (Tsuruo Ando, Bunraku, εἰκ. 75) γ: Δερμάτινη φιγούρα τοῦ ἑλληνικοῦ θεάτρου σκιῶν (Μπαρμπαγιῶρ γος), ἔργο τοῦ Βασίλειου Ἀνδρικόπουλου (Ἀπ. καὶ Ἀρ. Γιαγιάννου, Ἰ. Δίγκλη, Θ. Χατζηπανταζῆ, Ὁ κόσμος τοῦ Καραγκιόζη [Ἀθήνα, 1976], σ. 50) 4 α: Σικελικὸς κρατήρας στὶς Συρακοῦσες, μὲ ἀπεικόνιση παράστασης τοῦ Οἰδ. Τυράν. (Ἱστορία τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους, τόμ. Γ, σ. 380) β: Λουτροφόρος τῆς Ἀπουλίας στὴ Βασιλεία, μὲ ἀπεικόνιση τῆς Ἄλκηστης (J. R. Green, BICS 41 [1996], 20, πίν. 7) 5 α β: Πήλινο εἰδώλιο ἀπὸ τὴν Ἀγορὰ τῶν Ἀθηνῶν, ποὺ εἰκονίζει τὸν Ἡρα κλῆ ὡς τραγικὸ πρόσωπο (Miniature Sculpture from the Athenian Agora [Princeton, 1959], ἀρ. 33, καὶ ἔγχρωμη φωτογραφία τοῦ σ υγ γρ α φ έ α) γ: Πήλινο τραγικὸ προσωπεῖο ἀπὸ τὴν Ἀγορὰ τῶν Ἀθηνῶν (Festivals 2, εἰκ. 57) 6 α β: Σχέδια τοῦ Komparu Zenchiku ποὺ ἐξεικονίζουν τὶς ἰδέες τοῦ Ζεάμι γιὰ τὸ ἦθος χαρακτήρων τοῦ Θεάτρου Νό (On the Art of the Nō Drama: The Major Treatises of Zeami [Princeton, 1984], εἰκ. 10 καὶ 2)

13 γ: Ἡ Σκηνὴ ἐπισκέπτεται τὸν Εὐριπίδη. Μαρμάρινο ἀνάγλυφο στὴν Κωνσταντινούπολη (Festivals 1, εἰκ. 48) 7 α: Ἡ Μοῦσα τῆς κωμωδίας ἐπισκέπτεται τὸν Μένανδρο. Μαρμάρινο ἀνά γλυφο στὸ Μουσεῖο τοῦ Λατερανοῦ (Festivals 1, εἰκ. 93) β: Ἡ Μήδεια σὲ ἀμφορέα τῆς Καμπανίας στὸ Λοῦβρο (IGD, σ. 97) γ: Ἡ Μήδεια σὲ τοιχογραφία τῆς Πομπηΐας (A. E. Haigh, The Attic Theatre [Ὀξφόρδη, 1907], σ. 253) 8 α: Μενάνδρου Συναριστῶσαι. Ψηφιδωτὸ τοῦ Διοσκουρίδη στὴ Νεάπολη τῆς Ἰταλίας (J. R. Green & E. W. Handley, Eἰκόνες ἀπὸ τὸ ἀρχαῖο θέατρο [Ἡράκλειο, 1996], εἰκ. 50) β: Μενάνδρου Συναριστῶσαι. Ψηφιδωτὸ δαπέδου ἀπὸ τὴν Οἰκία τοῦ Μενάνδρου στὴ Μυτιλήνη (ΜΜΜ, πίν. 5. 1) 9 α: Μενάνδρου Θεοφορουμένη. Ψηφιδωτὸ τοῦ Διοσκουρίδη στὴ Νεάπολη τῆς Ἰταλίας (IGD, ἀρ. V. 2, φωτ. ἔναντι σελ. 8) β: Μενάνδρου Θεοφορουμένη. Ψηφιδωτὸ δαπέδου ἀπὸ τὴν Οἰκία τοῦ Μενάνδρου στὴ Μυτιλήνη (ΜΜΜ, πίν. 6. 1) 10 α: Μενάνδρου Ἐπιτρέποντες. Ψηφιδωτὸ δαπέδου ἀπὸ τὴν Οἰκία τοῦ Μενάνδρου στὴ Μυτιλήνη (ΜΜΜ, πίν ) β: Σχέδιο (μὴ σωζόμενης) τοιχογραφίας ἀπὸ τὴν Πομπηΐα (M. Bieber, Die Denkmäler zum Theaterwesen im Altertum [Βερολῖνο & Λιψία, 1920], εἰκ. 136) 11 α: Ἔκμαγμα πήλινης μήτρας μὲ κωμικὴ σκηνὴ στὸ Μουσεῖο τῆς Ἀγορᾶς τῶν Ἀθη νῶν (BHT 2, εἰκ. 796) β: Ἔκμαγμα ἀπὸ τὴν ἴδια μήτρα (μὲ συμπληρώσεις), ὅπως ἐκτίθεται σήμερα στὸ Μουσεῖο τῆς Ἀγορᾶς (φωτογρ. τοῦ συγγραφέα) 12 α: Πήλινη μήτρα μὲ κωμικὴ σκηνὴ ἀπὸ τὴν Ὄστια (BHT 2, εἰκ. 795) β: Πήλινη μήτρα μὲ κωμικὴ σκηνὴ στὸ Βρεταννικὸ Μουσεῖο (φωτογραφία τοῦ Μουσείου) γ: Μαρμάρινο ἀνάγλυφο τοῦ ε αἰ. μὲ τὸν Διόνυσο καὶ ἠθοποιοὺς στὸ Ἐθνικὸ Μουσεῖο ( φωτογραφία τοῦ συγγραφέα) 13 α: Πήλινο ἀθηναϊκὸ εἰδώλιο ὑποκριτῆ Παλαιᾶς/Μέσης κωμωδίας στὴ Νέα Ὑόρκη (φωτογραφία Μητροπολιτικοῦ Μουσείου) β: Πήλινος λύχνος μὲ θεατρικὴ σκηνὴ ἀπὸ τὴν Ὄστια (BHT 2, εἰκ. 797) γ ε: Θραύσματα μαρμάρινου ἀναγλύφου τοῦ δ αἰ. π.χ. μὲ κωμικὸ χορὸ ἀπὸ τὴν Ἀγορὰ τῶν Ἀθηνῶν (Festivals 2, εἰκ. 103)

14 16 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 14 α: Μελανόμορφος ἀθηναϊκὸς ἀμφορέας μὲ χορὸ πουλιῶν στὸ Βερολῖνο (G. M. Sifakis, Parabasis and Animal Choruses [Λονδῖνο, 1971], πίν. 6) β: Μαρμάρινο ἀνάγλυφο μὲ προσωπεῖα τραγικοῦ χοροῦ γυναικῶν ( Ἰ. Ν. Σϐορώνου, Τὸ ἐν Ἀθήναις Ἐθνικὸν Μουσεῖον, πίν. 43, ἀρ. 22) γ: Μαρμάρινο ἀνάγλυφο τοῦ δ αἰ. μὲ κωμικὸ χορό, ἀπὸ τὴν ἀθηναϊκὴ Ἀγορά (Festivals 2, εἰκ. 104) 15 α: Τὸ θέατρο τῆς Ἐρέτριας (φωτ. Karl Gotthilf Kachler ἀπὸ τὴν ἔκδοση Antike Theater und Masken [Ζυρίχη, 2003], σ. 74) β: Ἡ δεξιὰ πάροδος τοῦ θεάτρου τῆς Σικυώνας (φωτ. τοῦ συγγρ.) γ: Ἡ δεξιὰ πάροδος τοῦ θεάτρου τῆς Σικυώνας (φωτ. Πλάτωνος Μαξίμου ἀπὸ τὸ βιϐλίο του, Ἀρχαῖα ἑλληνικὰ θέατρα [Ἀθήνα, 1998], σελ. 56) 16 α β: Ἀναπαράσταση τῆς πρόσοψης καὶ κάτοψης τῆς σκηνῆς τοῦ θεάτρου τῆς Πριήνης (ἀρχὴ γ αἰ. π.χ.) ἀπὸ τὸν A. von Gerkan (BHT 2, εἰκ. 419) γ: Ὀρειχάλκινο τραγικὸ προσωπεῖο ( π.χ.) στὸ Μουσεῖο τοῦ Πειραιᾶ (φωτογρ. τοῦ Μουσείου) δ: Μαρμάρινο τραγικὸ προσωπεῖο (αὐτοκρατορικῶν χρόνων) ἀπὸ τὴν Ἐλευσίνα στὸ Ἐθνικὸ Μουσεῖο (MTS 2, πίν. 7 b)

15 Α Ο ΠΑΡΑΔΟΣIΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤHΡΑΣ ΤHΣ ΑΡΧΑIΑΣ ΕΛΛHΝIΚHΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝIΑΣ ΚΑI ΤΕΧΝHΣ ΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ αὐτὸ ἐπιχειρεῖ νὰ καθορίσει τὰ βασικὰ χαρακτηριστικὰ τῶν παραδοσιακῶν ἢ συμϐατικῶν τεχνῶν ἀντιδιαστέλλοντάς τα πρὸς τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς ρεαλιστικῆς τέχνης καί, γενικότερα, τῶν τεχνῶν ποὺ στηρίζονται στὴν προσωπικὴ ἐμπειρία, γιὰ νὰ μπορέσει κατόπιν νὰ τεκμηριώσει τὸν ἰσχυρισμὸ τοῦ τίτλου του καὶ νὰ δείξει ὅτι ἡ ἀρχαία ἑλληνικὴ λογοτεχνία καὶ τέχνη ἀνήκουν περισσότερο στὶς πρῶτες παρὰ στὶς δεύτερες. Ὁ σκοπός του εἶναι φιλολογικός (σύμφωνα τουλάχιστον μὲ τὸν ὁρισμὸ τῆς φιλολογίας ὡς ἀρχαιογνωστικῆς ἐπιστήμης ἀπὸ τὸν Wilamowitz) καὶ ὄχι φιλοσοφικός: δὲν φιλοδοξεῖ νὰ ἀποτελέσει συμϐολὴ στὴν αἰσθητική, ἀλλὰ νὰ συζητήσει ὁρισμένα χαρακτηριστικὰ τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ ἀπὸ μιὰ σκοπιὰ ποὺ ἔχει παραμεληθεῖ ἢ ἀγνοηθεῖ ἀπὸ τοὺς περισσότερους φιλολόγους. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Μερικὲς διευκρινίσεις σχετικὰ μὲ τὴν ὁρολογία εἶναι ἀπαραίτητες. Καὶ πρῶτα πρῶτα, ἡ ἔννοια τοῦ παραδοσιακοῦ εἶναι εὐρύτερη ἀπὸ τὶς ἔννοιες τοῦ αὐθόρμητου συνειρμικοῦ, τοῦ ὁμαδικοῦ καὶ τοῦ ἀνώνυμου, μὲ τὶς ὁποῖες συνήθως συσχετίζεται ὡς χαρακτηριστικὸ τοῦ λαϊκοῦ πολιτισμοῦ. μπορεῖ ἐπίσης νὰ χαρακτηρίζει μιὰ τέχνη τῆς ὁποίας οἱ δημιουργοὶ εἶναι γνωστοὶ καὶ ἐπώνυμοι, ἀλλὰ ὑπακούουν στοὺς κανόνες (ἢ τηροῦν τὶς συμϐάσεις) ἑνὸς κοινοῦ γιὰ ὅλους ὕφους. (Τέτοιες εἶναι, π.χ., οἱ παλαιότερες τέχνες τῆς Ἰαπωνίας: τὰ δραματικὰ εἴδη Νὸ καὶ Καμπούκι, τῶν ὁποίων οἱ μεγάλοι δραματουργοὶ καὶ ἠθοποιοὶ εἶναι γνωστοί, ἡ ζωγραφική, ἡ γλυπτική, κτλ.)

16 18 Ο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ Χ ΑΡΑΚΤΗΡΑΣ Παραπέρα, τὸ παραδοσιακὸ δὲν εἶναι ἀξιολογικὸ κριτήριο. Τοῦτο εἶναι ἀπαραίτητο νὰ τονιστεῖ, γιατὶ ὁ λαϊκὸς πολιτισμός, μὲ τὸν ὁποῖο ἡ ἔννοια τοῦ παραδοσιακοῦ ἔχει ἄρρηκτα συνδεθεῖ σ ἐμᾶς ἀπὸ τὴ λαογραφία, θεωρεῖται κατώτερος ἀπὸ τὸν σύγχρονο πολιτισμό, τοῦ ὁποίου τὰ χαρακτηριστικὰ εἶναι, κατὰ τὸν Στίλπωνα Κυριακίδη, «τὸ νεωτεροποιόν, τὸ ὀρθολογικὸν καὶ τὸ ἀτομικόν» (σὲ ἀντίθεση πρὸς τὸ παραδοσιακό, τὸ αὐθόρμητο καὶ τὸ ὁμαδικό). 1 Ὁ πολιτισμὸς αὐτὸς εἶναι ἀνώτερος ἀπὸ τὸν λαϊκό, «διαρκῶς ὑπερϐαίνει τὴν παράδοσιν, δημιουργεῖ νέα στοιχεῖα [...], οἱ δὲ δημιουργοὶ εἶναι γνωστὰ καὶ ὑπερέχοντα πρόσωπα». Τὰ στοιχεῖα τοῦ λαϊκοῦ πολιτισμοῦ, «τὰ ὁποῖα, καλλιεργούμενα ὑπὸ τῶν καλλιτεχνῶν, χρησιμοποιοῦνται εἰς τὸν ἀνώτερον τοῦ λαϊκοῦ πολιτισμόν», ὀνομάζονται «ἀναϐεϐηκότα στοιχεῖα» (π.χ., τὰ στοιχεῖα δημοτικῆς μουσικῆς ποὺ χρησιμοποίησε ὁ Μ. Καλομοίρης, ἢ λαϊκῆς ἀρχιτεκτονικῆς ποὺ χρησιμοποίησε ὁ Ἀρ. Ζάχος). Ἀντίθετα, «πολλὰ δημιουργήματα ὑπερόχων ἀνδρῶν, δηλ. ὑπεράνω τοῦ λαοῦ ἱσταμένων λογίων, γίνονται πολλάκις ἀποδεκτὰ ὑπὸ τοῦ λαοῦ. Ἡ σύγχρονος λαογραφία ὀνομάζει αὐτὰ καταπεπτωκότα στοιχεῖα» (π.χ., δίστιχα τοῦ Δροσίνη καὶ τοῦ Πολέμη, ποὺ ἔγιναν «κτῆμα τοῦ λαοῦ». ὅλα τὰ παραδείγματα εἶναι τοῦ Κυριακίδη, 2 οἱ ὑπογραμμίσεις δικές μου). Ἐπειδή, λοιπόν, ὁ λαϊκὸς καὶ ὁ ἀνώτερος πολιτισμὸς τοποθετοῦνται σὲ δύο διαφορετικὰ ποιοτικὰ ἢ ἀξιολογικὰ ἐπίπεδα, τὰ εἰδολογικὰ χαρακτηριστικά τους μετατρέπονται αὐτομάτως σὲ ἀξιολογικὰ κριτήρια. Ἔτσι, ὑπάρχει κίνδυνος ὁ χαρακτηρισμὸς τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς λογοτεχνίας ὡς παραδοσιακῆς νὰ θεωρηθεῖ ὑποτιμητικός, ἢ πάντως ἀταίριαστος, ἐπειδὴ ἡ κλασικὴ λογοτεχνία θεωρεῖται προϊὸν ἀνωτέρου πολιτισμοῦ, τοῦ ὁποίου τὸ κατ ἐξοχὴν χαρακτηριστικό, δηλαδὴ τὸ νεωτεροποιόν, ἢ ἀλλιῶς πρωτοτυπία, εἴμαστε συνηθισμένοι ἀπὸ τὶς νεότερες 1. Ἑλληνικὴ λαογραφία (Ἀθήνα, 1965), σσ Ὅ.π., σσ

17 ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 19 τέχνες νὰ τὸ θεωροῦμε ὄχι ἁπλῶς ὡς ἕνα ἀπὸ τὰ ἀξιολογικὰ κριτήρια, ἀλλὰ τὴ μεγαλύτερη ἀρετὴ τῆς μεγάλης τέχνης καὶ τὸ χαρακτηριστικὸ αὐτὸ εἶναι τὸ ἀντίθετο τοῦ παραδοσιακοῦ. Στὴν πραγματικότητα, ὅμως, ἡ ἀξία ἑνὸς ἔργου δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ ἂν εἶναι ἐπώνυμο ἢ ἀνώνυμο, παραδοσιακὸ ἢ νεωτεριστικό (γιὰ τὸ ζήτημα τῆς πρωτοτυπίας γίνεται λόγος παρακάτω, σ. 31). Τὸ πόσο ἔχει ὑποτιμηθεῖ τὸ παραδοσιακὸ στοιχεῖο στὴν ἀρχαία λογοτεχνία φαίνεται ἀπὸ τὸ ὅτι ὑπάρχουν, π.χ., δεκάδες βιϐλία γιὰ τὸν Εὐριπίδη καὶ τὸν Σοφοκλῆ, ποὺ μελετοῦν τὶς καινοτομίες καὶ τὰ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ τῶν ἔργων τους, ἀλλὰ κανένα ποὺ νὰ μᾶς διδάσκει ποιά καὶ πόσα χαρακτηριστικὰ οἱ δύο ποιητὲς ἔχουν κοινά. δὲν ὑπάρχει κανένα βιϐλίο στὸ ὁποῖο νὰ ὁρίζονται τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς τραγωδίας ὡς ποιητικοῦ καὶ δραματικοῦ εἴδους, δηλαδὴ ἡ νεότερη φιλολογία δὲν ἔχει δώσει μιὰ νέα Ποιητικὴ τοῦ ἀρχαίου δράματος, ὄχι γιατὶ δὲν ἀποτόλμησε νὰ τὸ κάνει, ἢ γιατὶ δὲν εἶχε νὰ προσθέσει τίποτα στὸν Ἀριστοτέλη, ἀλλὰ γιατὶ ἐξέταζε πάντα τὴν ἀρχαία λογοτεχνία ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τοῦ νεωτεροποιοῦ καὶ τῆς ἀτομικῆς ἰδιοφυΐας, παραμελώντας τὰ παραδοσιακὰ χαρακτηριστικά της. Γιὰ τὴ συζήτηση ποὺ ἀκολουθεῖ, ἡ διάκριση τοῦ λαϊκοῦ πολιτισμοῦ ἀπὸ τὸν λόγιο, ἔντεχνο ἢ ἀνώτερο, καὶ οἱ εἰδολογικὲς κατηγορίες ποὺ τοὺς χαρακτηρίζουν δὲν εἶναι χρήσιμες. Εἰσάγεται, λοιπόν, μιὰ ἄλλη διάκριση: ἀνάμεσα στὶς ἐμπειρικὲς καὶ τὶς συμϐατικὲς τέχνες. Μὲ τὸν ὅρο ἐμπειρικὲς τέχνες ἐννοοῦνται ὅλες ἐκεῖνες ποὺ ἀντιστοιχοῦν πρὸς τὸν ἐπιστημονικὸ ὀρθολογισμό, ποὺ ἐπικρατεῖ στὴν Εὐρώπη ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ ιζ αἰώνα κι ἔπειτα. Οἱ ἀντιπρόσωποι τῶν τεχνῶν, ἢ μᾶλλον τῶν στὺλ αὐτῶν, ἀπὸ τὸν ρεαλισμὸ ὡς τὸν κυϐισμὸ καὶ τὴν pop-art, ἀναπαριστάνουν τὸν κόσμο μὲ βάση τὰ δεδομένα τῶν αἰσθήσεων καὶ τῆς ἐμπειρίας, προσπαθώντας, καὶ ὅταν ἀκόμη παραμορφώνουν τὴν ἐξωτερικὴ ὄψη τῶν πραγμάτων, νὰ ἀποδώσουν μιὰ βαθύτερη ἀλήθεια, τὴν οὐσία τῶν πραγμάτων, τὴν ὁποία οἱ καλλιτέχνες ἔχουν συλλάϐει μὲ τὶς δικές τους ἀτομικὲς αἰσθήσεις, διαίσθηση καὶ νοῦ.

18 20 Ο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ Χ ΑΡΑΚΤΗΡΑΣ Ἀντίθετα, οἱ συμϐατικὲς τέχνες ἀντιστοιχοῦν πρὸς ἕναν προεπιστημονικό, μαγικό, μυθοποιητικὸ ἢ θρησκευτικὸ τρόπο σκέψης, καὶ ἀναπαριστάνουν τὸν κόσμο μὲ βάση ὄχι τὴν ὑποκειμενικὴ ἐμπειρία, ἀλλὰ μιὰ συλλογικὴ πίστη, ἕνα εἶδος γενικῆς κοσμοαντίληψης (Weltanschauung). Οἱ κοινωνίες ποὺ χαρακτηρίζονται ἀπὸ τέτοιους τρόπους σκέψης ὀνομάζονται παρακάτω ἁπλοϊκές μὲ πολλὴ ἐπιφύλαξη καὶ μὲ τὴν προειδοποίηση ὅτι ὁ ὅρος χρησιμοποιεῖται μὲ μεγάλη ἐλαστικότητα. Οἱ πρωτόγονες κοινωνίες ἀσφαλῶς εἶναι ἁπλοϊκές (μὲ τὸ νόημα ποὺ δίνομε συνήθως στὴ λέξη), ἀλλὰ πολλὲς ἄλλες ποὺ μπαίνουν στὴν ἴδια κατηγορία (π.χ., οἱ μεσαιωνικές) δὲν εἶναι. Ὡστόσο, ὑπάρχουν πολλοὶ βαθμοὶ ἁπλοϊκότητας, καὶ ἀπὸ μιὰν ἄποψη ὅλες οἱ κοινωνίες θὰ μποροῦσαν νὰ χαρακτηριστοῦν ἁπλοϊκὲς σὲ σχέση μὲ τὶς ἀστικὲς εὐρωπαϊκὲς κοινωνίες ὕστερα ἀπὸ τὴ λεγόμενη ἐπιστημονικὴ ἐπανάσταση (ιη αἰώνας). Ὑπάρχουν πάντως ὁρισμένα χαρακτηριστικὰ ποὺ ἰσχύουν γιὰ ὅλες τὶς ἁπλοϊκὲς κοινωνίες. καὶ γιὰ τὸ πολὺ γενικὸ ἐπίπεδο τῆς συζήτησης καὶ ἀπὸ τὴν πολὺ μακροσκοπικὴ σκοπιά μας δὲν χρειάζεται ἢ δὲν μπορεῖ νὰ γίνουν ἐπιμέρους διακρίσεις. Ἐννοεῖται ὅτι ἡ τέχνη μιᾶς ἁπλοϊκῆς κοινωνίας μπορεῖ νὰ εἶναι ἐξαιρετικὰ λεπτή, περίτεχνη, καὶ ἀνεπτυγμένη σὲ τεράστιο βαθμό. Τέλος, πρέπει νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι οἱ τέχνες γιὰ τὶς ὁποῖες γίνεται λόγος παρακάτω εἶναι κυρίως ἐκεῖνες ποὺ ἀφηγοῦνται καὶ περιγράφουν μὲ τὸν λόγο ἢ μὲ σχήματα (ἂν καὶ πολλὰ χαρακτηριστικά τους τὰ ἔχουν κοινὰ μὲ τὶς μὴ ἀφηγηματικὲς τέχνες). ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ἀντιστοιχία ἀντίληψης καὶ ἀναπαράστασης τοῦ κόσμου Ἡ ἀναπαράσταση τοῦ κόσμου ποὺ κάνει ἡ τέχνη (οἱ ἀφηγηματικὲς καὶ οἱ εἰκαστικὲς τέχνες ἐξίσου) ἀναγκαστικὰ ἀντιστοιχεῖ μὲ ὅ,τι ὁ τεχνίτης πιστεύει γιὰ τὸν κόσμο καὶ γιὰ τὶς δυνάμεις ποὺ ρυθμίζουν τὴ ζωή. Καὶ αὐτὸ ποὺ πιστεύει ἐξαρτᾶται βασικὰ ἀπὸ ὅ,τι πιστεύει ἡ κοινωνία μέσα στὴν ὁποία

19 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 21 ζεῖ καὶ ἐργάζεται. Ἀδιάφορο πόσο μεγάλη ἢ προφητικὴ μπορεῖ νὰ εἶναι ἡ ἰδιοφυΐα του, ἡ ἀντίληψη καὶ ἰδέα του γιὰ τὸν κόσμο καὶ τὴ ζωὴ δεσμεύεται ἀπὸ τοὺς περιορισμοὺς τοῦ χρόνου, τοῦ τόπου καὶ τοῦ πολιτισμικοῦ περιϐάλλοντός του. Μιὰ πρωτόγονη κοινωνία παράγει πρωτόγονη τέχνη, μιὰ ἐπιτηδευμένη κοινωνία παράγει ἐπιτηδευμένη τέχνη (ἀλλὰ οἱ ὅροι πρωτόγονη καὶ ἐπιτηδευμένη δὲν εἶναι ἀξιολογικοί). Ὅσο πιὸ ἁπλοϊκὴ εἶναι μιὰ κοινωνία (ἂς ποῦμε ἕνα χωριὸ πρωτογόνων στὴ ζούγκλα τοῦ Ἀμαζονίου), τόσο πιὸ πολὺ ἡ ἑρμηνεία ποὺ ἔχει γιὰ τὸν κόσμο εἶναι ὁρισμένη μὲ ἀκρίϐεια μέσα σὲ ἕνα σύνολο παραδόσεων, δοξασιῶν καὶ μύθων, καὶ εἶναι ἑνιαία γιὰ ὅλα της τὰ μέλη, ποὺ δὲν ἔχουν καμιὰ ἀμφιϐολία γιὰ τὴν ὀρθότητά της. Ἀντίθετα, ὅσο πιὸ προηγμένη ἐπιστημονικὰ εἶναι μιὰ κοινωνία, τόσο πιὸ ἀόριστη καὶ πιθανολογικὴ εἶναι ἡ ἑρμηνεία της γιὰ τὸν κόσμο (πϐ., λ.χ., τὶς ἀρχαῖες θεογονίες ἢ κοσμογονίες μὲ τὶς σύγχρονες θεωρίες γιὰ τὴ δημιουργία τοῦ σύμπαντος). Η Ἄλλωστε, προεπισκόπηση στὶς σύγχρονες βιομηχανικὲς κοινωνίες διάφορες ὁμάδες ἀτόμων, ἢ μεμονωμένα ἄτομα, ἀναγκαστικὰ πιστεύουν των διαφορετικὰ επόμενων πράγματα γιὰ σελίδων τὸν κόσμο, ἀφοῦ ἡ ἀνθρώπινη γνώση μεγαλώνει ἀδιάκοπα, καὶ ὅσο μεγαλώνει τόσο γίνεται δεν πιὰ ἀδύνατο είναι νὰ κατακτηθεῖ διαθέσιμη ἀπὸ ἕνα ἄτομο. ἑπομένως, ὁ βαθμὸς γνώσης ἤ, ἀναλυτικότερα, ὁ βαθμὸς ἐξοικείωσης μὲ τὶς ἐπιμέρους ἐπιστῆμες μεταϐάλλεται ἀπὸ ὁμάδα σὲ ὁμάδα (μὲ ὁποιοδήποτε κριτήριο κι ἂν διαιρέσει κανεὶς μιὰ κοινωνία, π.χ. ἡλικία, ἐπάγγελμα, κοινωνικὴ τάξη, κτλ.), καὶ ἀπὸ ἄτομο σὲ ἄτομο ἐπίσης. Στὴν ἐποχή μας, ἑπομένως, δὲν ὑπάρχει ἑνιαία καὶ κοινὴ ἀντίληψη καὶ ἑρμηνεία τοῦ κόσμου, ἢ πάντως, ὅσο ὑπάρχει, εἶναι περιορισμένη σὲ ὁμάδες μὲ περισσότερους ἀπὸ ἕναν κοινοὺς παρονομαστές, ὅπως εἶναι ἡ θρησκεία, ἡ παιδεία ἢ ἡ οἰκονομικὴ τάξη. Ἀλλὰ ἀκόμη καὶ μέσα σὲ τέτοιες ὁμάδες ὑπάρχουν ἀπεριόριστες ἀποχρώσεις διαφορᾶς. Δὲν χρειάζεται νὰ ποῦμε πὼς ὅ,τι οἱ ἄνθρωποι πιστεύουν γιὰ τὴ ζωή τους δὲν εἶναι πάντα ἀληθινό, καὶ πὼς ὅλη τὴν ἀλήθεια γιὰ τὴ ζωὴ δὲν τὴν ξέρει κανείς.

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ, ΜΕΛΟΣ, ΟΨΕΙΣ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΗΝΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ

ΜΕΤΡΟ, ΜΕΛΟΣ, ΟΨΕΙΣ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΗΝΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Μ. ΣΗΦΑΚΗΣ ΜΕΤΡΟ, ΜΕΛΟΣ, ΟΨΕΙΣ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΗΝΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ Σ κοπὸς τοῦ παρόντος μελετήματος εἶναι νὰ ὑποδείξει τὴ στενὴ σχέση ποὺ ἔχουν μὲ τὸ ποιητικὸ κείμενο ὄχι μόνο

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ.

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ. Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ. ) Η Βυζαντινὴ παρουσία στὴ Γεωργία* Η Γεωργία κατὰ τὴ μεσαιωνικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Α. ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Τὸ Ὂν καὶ ἡ Οὐσία τοῦ Ἐτιὲν Ζιλσὸν πρωτοδημοσιεύτηκε στὰ γαλλικὰ τὸ 1948. 1 Τὴν ἑπόμενη χρονιὰ κυκλοφόρησε στὸν Καναδὰ ἡ συντομευμένη καὶ τροποποιημένη ἔκδοσή

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;*

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;* «Νομιμοποίηση τῆς Ἐλεύθερης Συμβίωσης» (δ ) Ἕνα εἶδος πολιτικοῦ γάμου; Ἕνα εἶδος τρίτου γάμου; Μείωση τῆς ἀπόστασης ἀπὸ τὸν Γάμο; Ἕνα βῆμα πρὸς τὸν Γάμο; Τρίτης κατηγορίας γάμος; Γάμος χωρὶς στεφάνι; Παλλακεία;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 78 ο = ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘ. 752 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ; Σύγχρονες μορφὲς οἰκογενειακῶν συμβιώσεων Χριστιανικὴ οἰκογένεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Η αξία της νηστείας. «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι προθύμως εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς νηστείας ἀγῶνα...

Η αξία της νηστείας. «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι προθύμως εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς νηστείας ἀγῶνα... Άσκηση μηνιαίας επικοινωνίας με τους νέους της Λευκάδας και της Ιθάκης * 1-29 Φεβρουαρίου 2012 * τ. 6 ο Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου Η αξία της νηστείας «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 109 Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΤΑχΙΑΟΣ Ἡ ἀκτινοβολία τὴν ὁποία εἶχαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ βυζαντινοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds

Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds Σχῆμα 1: Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds Ὅταν ὁ Βλαντιμὶρ Πούτιν ἐξελέγη πρόεδρος τῆς Ρωσίας τὸ 2000, ἡ Ρωσία εἶχε πέσει σὲ πτώχευση. Ἡ Ρωσία χρωστοῦσε 16,6 δισεκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ. ΟΜΙΛΙΑ Dr SAM CHEKWAS ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ, 10.5.2014

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ. ΟΜΙΛΙΑ Dr SAM CHEKWAS ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ, 10.5.2014 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑ Dr SAM CHEKWAS ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ, 10.5.2014 Πρὶν σᾶς διαβάσω τὴν ὁμιλία μου γιὰ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ τὶς καταβολές της, θέλω νὰ σᾶς πῶ ὅτι δὲν εἶμαι ἐπαγγελματίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων,

ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων, Sbatti il mostro in prima pagina 1 Η λαγνεία τοῦ «κακοῦ» στὰ ΜΜΕ* Νίκος Βαραλῆς ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων, καταστροφῶν καὶ διαστροφῶν σὲ ἀπεριόριστες ποσότητες. Ο δημοσιογραφικὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ Μερικ ε σαγωγικ ε Συχνά στή «Διδαχή», στά πνευματικά μας ἀναγνώσματα, συναντᾶμε τήν ἔννοια τῆς ἄσκησης, εἴτε ὡς προτροπή, εἴτε ὡς μέθοδο πνευματικῆς προκοπῆς.

Διαβάστε περισσότερα

periexomenanet.gr Ο ποιητής, καθηγητής Λάμπρος Ηλίας μιλάει για ποίηση.

periexomenanet.gr Ο ποιητής, καθηγητής Λάμπρος Ηλίας μιλάει για ποίηση. Ο ποιητής, καθηγητής Λάμπρος Ηλίας μιλάει για ποίηση. Η κριτικός-συγγραφεύς Ευαγγελία Μισραχή παρουσιάζει και αναλύει το ποιητικό έργο του Λάμπρου Ηλία. Το κοινό παρακολουθεί με προσήλωση και τους δύο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ κ. Σ. Ἀνδρεᾶ, καθηγήτρια Νοσηλευτικῆς Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν Τὸ θέμα μας εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ ἐθελοντῆ στὴν παροχὴ ἄνεσης καὶ σίτισης τοῦ ἀσθενοῦς.

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ὀκτώβριος 2011 14 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 14 - Ὀκτώβριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r)

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The Byzantine Mathematics, 3 rd edition Volume Ι Arithmetic, Αlgebra Volume ΙΙ Geometry

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Μνήμη Φωτίου Κόντογλου

Μνήμη Φωτίου Κόντογλου Ο προφήτης τῆς Πονεμένης Ρωμηοσύνης Μνήμη Φωτίου Κόντογλου Κείμενον Αʹ Βιο-Βιβλιογραφικὰ τοῦ Φώτη Κόντογλου* 1895 Γεννιέται ὁ Φ.Κ. στὶς 8 Νοεμβρίου, στὸ Αϊβαλὶ τῆς Μ. Ασίας (Κυδωνίες). Γονεῖς του ὁ Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ

T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στὸν Τεχνικὸ αὐτὸν Ὁδηγὸ τοῦ Ἐργοστασίου Ἠλεκτροκινητήρων «Βαλιάδης Α.Ε.»: Παρουσιάζουμε τὶς προδιαγραφὲς κατασκευῆς τῶν κινητήρων μας καὶ κυρίως ἀναφερόμαστε στοὺς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Οι τάξεις της Β και Γ Λυκείου είναι χωρισμένες σε τρείς Κατευθύνσεις Θεωρητική, Θετική, Τεχνολογική Οι Σχολές είναι ταξινομημένες σε πέντε επιστημονικά πεδία 1 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου,

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου, Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Λεοντίου τοῦ Νέου Μυροβλύτου, ποὺ διακρίθηκε γιὰ τὴν ἄσκηση καὶ τὴ λαμπρότητα τοῦ βίου του στὸ Ἁγιώνυμον Ὄρος τοῦ Ἄθωνος, στὴν Μονὴ ποὺ καλεῖται τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοκρισίες ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ

Βιβλιοκρισίες ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ 264 Βιβλιοκρισίες ας σε μία από τις κυριότερες εξουσίες της, τη φιλανθρωπία, και τη σύγκρουση πόλης και Εκκλησίας με όχημα τη φιλανθρωπία, την περίθαλψη κυρίως: η Εκκλησία την έβλεπε ως μέσο μιας ωμής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία 27-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη 2 Τρίτη 25 Αὐγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς Ὁμιλία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας & Χερρονήσου κ. Νεκταρίου στὴν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ ιακόνου Νεκταρίου Κιοστεράκη Χερσόνησος, 30 εκεμβρίου 2010 Χειροτονεῖσαι σήμερα ἱερεὺς καὶ συνάπτεσαι

Διαβάστε περισσότερα

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!...

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ἡ ἐγκληματικὴ παράδοση 14 χωριῶν τῆς Ἠπείρου Γράφει ὁ συγγραφέας - λαογράφος Γιῶργος Λεκάκης. Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ροῦσσος: «Τὰ 14 χωριὰ δὲν ἦταν ἑλληνικὸ ἔδαφος»!..

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ. ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΛΟΥΚΑ Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 2014

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ. ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΛΟΥΚΑ Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 2ΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΛΟΥΚΑ Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 2014 ΑΝΑΤΥΠΟΝ ΕΚΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ Ἡ σύνταξη τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἒγινε από τό Ιερόν Ησυχαστήριον «Ευαγγελιστής Ιωάννης ὁ Θεολόγος» και ἀποτελεί εἰσαγωγή τοῦ έργου «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς Λόγοι επτά» του Ἁγίου Νικόλαου Καβάσιλα ὅπως ἐκδόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ορθόδοξη Ποιμαντικὴ Ψυχολογία

Ορθόδοξη Ποιμαντικὴ Ψυχολογία Ορθόδοξη Ποιμαντικὴ Ψυχολογία Συνοπτικὸ διάγραμμα τοῦ προβλήματος * Σύντομη Ιστορικὴ Ἀναδρομὴ α κ. Ιωάννου Κορναράκη Ομοτίμου Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου τῶν Ἀθηνῶν «Στὶς Θεολογικὲς Σχολὲς τῆς Ελλάδας, ἐδῶ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μάρτιος 2011 7 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα Τεῦχος 7 - Μάρτιος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

χρωματιστές Χάντρες».

χρωματιστές Χάντρες». 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρόν πόνημα μου εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό τά συγγραφικά ἔργα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης ὅπου δημοσιεύονται στό ἔντυπο (Ἔκδοσις Ε'): «ΠΟΙΚΙΛΑ ΣΥΝΤΟΜΑ -ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ», καί συγκεκριμένα στό

Διαβάστε περισσότερα

θέματα μετάφρασης, ὑμνολογίας καὶ μουσικῆς

θέματα μετάφρασης, ὑμνολογίας καὶ μουσικῆς Ο ΛειτΟυρΓικΟΣ ΛΟΓΟΣ τησ ΟρΘΟδΟξΟυ εκκλησιασ Σημερα τῆνος, 9-2 Σεπτεμβρίου 20 ὀργάνωση εἰδικὴ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως εἰσήγηση Γρ. Θ. ΣταΘη ΟμΟτιμΟυ καθηγητου ΠανεΠιΣτημιΟυ αθηνων θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 63 #67

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 63 #67 eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 63 #67 63 5;68 1 7 226: Κάτω Γατζέα 38500Βόλος! "#$ "%&' ( )%+ "(,-./ 5;81?9;23; 5@ A: 0 1 234 B94?C ;9 NTEX93 ;N @TEX93 D 156 E 789 G 1 G9 5;813;1H

Διαβάστε περισσότερα

2014-09. Κουζανός: Η σοφία της αγνωσίας

2014-09. Κουζανός: Η σοφία της αγνωσίας 1/8 2014-09 Κουζανός: Η σοφία της αγνωσίας Nicolaus Cusanus: Η σοφία της αγνωσίας. Ο Θεός, ο κόσμος, ο άνθρωπος (μτφρ. Γ. αρδιώτης, εισ.-επιμ. Ν. Αυγελής Σειρά: Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη 2). Θεσσαλονίκη: Σταμούλης

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ 2.300 ἐ τῶν γρα νά ζι ἀ να κα λύ πτε ται στὴ Σαρ δη νί α Εἶ ναι πα λαι ό τε ρο τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων να μι κρὸ κομ μά τι ἑ νὸς μι κροῦ ὀ

Διαβάστε περισσότερα

Kÿdikec sullabismoü giă tÿn stoiqeiojesða ĆrqaÐwn állhnikàn keimènwnmàtä TEXkaÈtä L A TEX

Kÿdikec sullabismoü giă tÿn stoiqeiojesða ĆrqaÐwn állhnikàn keimènwnmàtä TEXkaÈtä L A TEX EÖtupon TeÜqoc No. 5 >Oktÿbrioc 2000 7 Kÿdikec sullabismoü giă tÿn stoiqeiojesða ĆrqaÐwn állhnikàn keimènwnmàtä TEXkaÈtä L A TEX Dhmătrioc >A. FilÐppou Κάτω Γατζέα 38500Βόλος Καλοί μου φιλόλογοι, βαρᾶτε

Διαβάστε περισσότερα

Τί διδάσκετε τὸ παιδί μου; Ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ

Τί διδάσκετε τὸ παιδί μου; Ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ Τί διδάσκετε τὸ παιδί μου; Ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ Διάλεξη ποὺ δόθηκε ἀπὸ τὴ Δρ. Miriam Grossman στὶς 15 Ὀκτωβρίου 2009 στὸ ἀμερικανικὸ ἵδρυμα Τhe Heritage Foundation, στὴν Οὐάσινγκτον,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Ε. ΜΑΛΟΥΧΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ A. Ὁ Κατάλογος τῶν ἐπιγραφῶν τῆς Ἀκροπόλεως (Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ*

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ* Εναγώνια κραυγὴ ἀφυπνίσεως γιὰ ἕνα μεῖζον θέμα ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ* Τὰ εἰκοσάχρονα ἀπὸ τὴν ψήφιση τοῦ ἀνθρωποκτόνου Νόμου τῶν ἐκτρώσεων 1609/86 Τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου Ζιόμπολα ΠΟΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΙΩΠΗΡΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ καὶ τὰ ἰδιωτικὰ γραπτὰ

ΗΣΙΩΠΗΡΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ καὶ τὰ ἰδιωτικὰ γραπτὰ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΟΡΑΗ Ι Κοινοὶ τόποι στὴν κοραϊκὴ ἀλληλογραφία τῶν ἀρχῶν τοῦ 19ου αἰώνα καὶ στὸν Διάλογο δύο Γραικῶν... 1805 ΗΣΙΩΠΗΡΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ καὶ τὰ ἰδιωτικὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 - Ἕνας Ποιητής - Τὰ νησιά, αὐτοὶ οἱ ἐφιάλτες - Ἑρμηνεία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἐν Χριστῷ καὶ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν -Norman Russell Χρῆστος Γιανναρᾶς: Ἐρωταποκρίσεις 119 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Ἡ ποιητικὴ συλλογὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = MAΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 738 Γιατί τό Μεσολόγγι Τό ἄγχος τῆς μέριμνας Ἀνδρέας καί Ἰφιγένεια Συγγροῦ Βαλκανικῶν Πολέμων Παραλειπόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 97 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ VINCENZO ROTOLO Τὸ πρόβλημα τῶν ἀρχῶν τῆς νεοελληνικῆς λογοτεχνίας, ποὺ ἔχει ἀπασχολήσει ἀνέκαθεν τοὺς εἰδικούς, εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = NOEMBΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 742 Οἱ σκοποὶ τῆς Ἐπιστήμης Μεταξὺ φθορᾶς καὶ ἀφθαρσίας Ἀρχαῖοι Ἕλληνες ρήτορες στὸ Βυζάντιo ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Ι Ο Σ Ε Ι Μ Α Ι Ε Γ Ω ; Η ΤΡΙΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ

Π Ο Ι Ο Σ Ε Ι Μ Α Ι Ε Γ Ω ; Η ΤΡΙΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ Α Ρ Η Σ Ζ Ε Π Α Τ Ο Σ Π Ο Ι Ο Σ Ε Ι Μ Α Ι Ε Γ Ω ; Η ΤΡΙΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ Α Ρ Μ Ο Σ ISBN 978-960-527-628-7 2010, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ ΑΘΗΝΑ: Μαυροκορδάτου 11, Τ.Κ. 106 78 τηλ.: 210 3304196-210 3830604,

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» *

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» εἶναι ἕνα ὑπέροχο πολὺ συνοπτικὸ κείμενο, ποὺ εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ ΠΟΡΕΙΑ ΖΩΗΣ Ἡ ζωὴ κάθε ἀνθρώπου ξεκινᾶ καὶ προχωρά, ὀδεύοντας πρὸς τὸ τέλος της. Όλοι ἐρχόμαστε πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ «ΚΟΣΜΑΣ Ο ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ» ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Ἐπιμέλεια Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος ΒΕΡΟΙΑ 2013 ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Ἐπιμέλεια Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΣ «ΠΛΑΚΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ» ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ τὸν ὁποῖον ἀπέστειλε εἰς τὸν ἀββᾶν Ἰωάννην, καθηγούμενον τῆς Ῥαϊθοῦ. Εἶναι διηρημένος εἰς τριάκοντα

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλία φτιαγμένα μὲ μεράκι καὶ φιλότιμο

Βιβλία φτιαγμένα μὲ μεράκι καὶ φιλότιμο eutypon30-31 2013/11/30 9:08 page 1 #5 Εὔτυπον, τεῦχος 30-31 Ὀκτώβριος/October 2013 1 Βιβλία φτιαγμένα μὲ μεράκι καὶ φιλότιμο Γιάννης Μαμάης Ἐκδόσεις Gutenberg Διδότου 37 106 80 Αθήνα Η/Τ: gannsm at dardanosnet

Διαβάστε περισσότερα

Ρ ωμνιός. Τεῦχος 3 Γ ΣΥΝΑΞΗ ΝΕΟΤΗΤΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ, 27 & 28/8/2011. «Νέοι - Σύγχρονος κόσμος - Παράδοση»

Ρ ωμνιός. Τεῦχος 3 Γ ΣΥΝΑΞΗ ΝΕΟΤΗΤΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ, 27 & 28/8/2011. «Νέοι - Σύγχρονος κόσμος - Παράδοση» Ρ ωμνιός Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Τιμὴ 2 Γ ΣΥΝΑΞΗ ΝΕΟΤΗΤΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ, 27 & 28/8/2011 «Νέοι - Σύγχρονος κόσμος - Παράδοση» Δεῖξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περὶ νεύρωσης, ψύχωσης καὶ διαστροφῆς 15 ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περὶ νεύρωσης, ψύχωσης καὶ διαστροφῆς 15 ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περὶ νεύρωσης, ψύχωσης καὶ διαστροφῆς 15 ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ Πρόλογος 23 Α. Συμπτωματολογία καὶ ψυχοπαθολογικὰ χαρακτηριστικά 33 Ι. Σημειολογία τῶν νευρώσεων 33 Τὸ ἄγχος καὶ οἱ μορφές του 34 Σωματικὲς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς.

ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ολλὰ μποροῦμε νὰ ποῦμε γιὰ νὰ κα- πόσο σημαντικὴ εἶναι ἡ Πταδείξουμε παιδεία. Πράγμα ποὺ φαίνεται νὰ γνώριζαν πολὺ καλὰ οἱ κυβερνήσεις καὶ οἱ ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ

Η ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Η ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ 22-25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικευµένη µέθοδος Pollard Γενικὴ Αρχή 1.1.

1 Γενικευµένη µέθοδος Pollard Γενικὴ Αρχή 1.1. Παραγοντοποίηση Καθηγητὴς ΝΓ Τζανάκης 12 εκεµβρίου 2007 Στὰ παρακάτω, ὑποτίθεται ὅτι εἶναι ἕνας πολὺ µεγάλος ἀριθµὸς καὶ ἕνας πρῶτος διαιρέτης του, τὸν ὁποῖο δὲν γνωρίζοµε Αὐτὸ ποὺ ἐπιδιώκοµε εἶναι ἡ εὕρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1

ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1 ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1 Μητροπολίτου Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς Νικολάου Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι ἅγιοι ἀρχιερεῖς, Αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη νὰ ξεκινήσω τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Ἐπισκεφθεῖτε τήν ἰστοσελίδα μας. www.imga.gr ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ. Περιεχόμενα. Τριμηνιαία ἔκδοση τοῦ

Ἐπισκεφθεῖτε τήν ἰστοσελίδα μας. www.imga.gr ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ. Περιεχόμενα. Τριμηνιαία ἔκδοση τοῦ Ἐπισκεφθεῖτε τήν ἰστοσελίδα μας www.imga.gr ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Περιεχόμενα Προλογικό...3 Antonino Di Vita, μικρό βιογραφικό....5 Antonino Di Vita, Ὁ ἄνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

K. Γ. ΚαΡΥωΤαΚησ. νηπενθη. αιωνια ποιηση

K. Γ. ΚαΡΥωΤαΚησ. νηπενθη. αιωνια ποιηση K. Γ. ΚαΡΥωΤαΚησ νηπενθη αιωνια ποιηση ΝΗΠΕΝΘΗ Κ. Γ. Καρυωτάκης Σελιδοποίηση: Ζωὴ Ἰωακειμίδου Ἐπιμέλεια: Γιάννης Κορίδης Σχεδιασμὸς ἐξωφύλλου: Δημήτρης Κουρκούτης Εἰκονογράφηση ἐξωφύλλου: Πανδώρα Γιαμαλίδου

Διαβάστε περισσότερα

ὉἍγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς. ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι. Περιεχόμενα. Ἐν Ἐσόπτρῳ

ὉἍγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς. ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι. Περιεχόμενα. Ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι Ἅγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς, ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) Ἀπὸ ὁμιλία τοῦ Πρωτ. Κων/νου Πετρογιάννη, ἡ ὁποία ἔγινε στὶς 13/10/2010, στὴν Ἐνορία Ἁγίου Θωμᾶ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 2ΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΛΟΥΚΑ Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Κύριε Πρόεδρε τῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗN ΣΥΛΛΗΨΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗN ΣΥΛΛΗΨΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗN ΣΥΛΛΗΨΗ Αὐτὸ δέχεται ἡ ἐπιστήμη, τὸ ἴδιο πίστευαν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες καὶ αὐτὸ πιστεύουν οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας Προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ἀπὸ τότε ποὺ ἡ Ὀλυμπία ἐμφανίστηκε στὰ

ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ἀπὸ τότε ποὺ ἡ Ὀλυμπία ἐμφανίστηκε στὰ OΛΥΜΠΙΑ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ* ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ἀπὸ τότε ποὺ ἡ Ὀλυμπία ἐμφανίστηκε στὰ γράμματα καὶ ἀκόμη δὲν ἔχει βρεῖ τὴ θέση ποὺ τῆς ἀνήκει στὴ γενιὰ τοῦ 60 οὔτε ἔχει κάνει τὸ ὄνομα ποὺ τῆς ἀξίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑ, νέες ἀντιλήψεις καὶ νέες τεχνολογίες 1

ΕΚΚΛΗΣΙΑ, νέες ἀντιλήψεις καὶ νέες τεχνολογίες 1 ΕΚΚΛΗΣΙΑ, νέες ἀντιλήψεις καὶ νέες τεχνολογίες 1 Μητροπολίτου Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς Νικολάου Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί, Δὲν μπορῶ νὰ μὴν ἀρχίσω μὲ τὴν ἔκφραση τῶν εἰλικρινῶν μου εὐχαριστιῶν

Διαβάστε περισσότερα

Στὶς 24 Ἀπριλίου ἐγκαινιάστηκε στὸ Λεβέντειο Δημοτικὸ Μουσεῖο

Στὶς 24 Ἀπριλίου ἐγκαινιάστηκε στὸ Λεβέντειο Δημοτικὸ Μουσεῖο Xαράλαμπος Μπακιρτζῆς Ο «ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΤΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΩΣ ΕΙΚΟΝΑ Στὶς 24 Ἀπριλίου ἐγκαινιάστηκε στὸ Λεβέντειο Δημοτικὸ Μουσεῖο Λευκωσίας ἡ ἔκθεση «Ὁ Κόσμος τῆς Κύπρου τοῦ Ἀδαμάντιου Διαμαντῆ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΗΣ ΥΠΑΤΙΑΣ

Η ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΗΣ ΥΠΑΤΙΑΣ Η ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΗΣ ΥΠΑΤΙΑΣ Ἡ πρόσφατη κινηματογραφικὴ ταινία μὲ θέμα τὴ φιλόσοφο Ὑπατία καὶ τὴν ἀποτρόπαια δολοφονία της στὴν Ἀλεξάνδρεια (Agora, παραγωγὴ 2009 καὶ ἔναρξη προβολῆς στὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Καθηγητὴς Ἀνδρέας Ἀθηναῖος University of Pennsylvania Lindback Award (1987) Villanova University ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι ΡΥΜΑ* ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Ν.Π.Ι..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑ στὴν τιμητικὴ γιὰ μένα πρόσκληση τοῦ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑ στὴν τιμητικὴ γιὰ μένα πρόσκληση τοῦ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΘΕΟΧΑΡΗ ΔΕΤΟΡΑΚΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑ στὴν τιμητικὴ γιὰ μένα πρόσκληση τοῦ καθηγητῆ Στέφανου Κακλαμάνη, νὰ μιλήσω γιὰ τὸ μεγάλο ἔργο τοῦ ἀγαπητοῦ συναδέλφου Θεοχάρη

Διαβάστε περισσότερα

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας.

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ Χρυσοστόμου Κουτλουμουσιανοῦ ἱερομονάχου Σεβασμιώτατε, Σεβαστὴ Γερόντισσα, Ἀγαπητοὶ φίλοι. Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν εὐκαιρία ποὺ μοῦ δώσατε να ἐπισκεφθῶ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις Α1 μέχρι και Α6 να

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. www.imga.gr

Περιεχόμενα. www.imga.gr Περιεχόμενα Συναξάρι: Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Εἰρήνης...3 Πρόσωπο καὶ ἁγιότητα. Τοῦ Kαθηγητῆ Βασίλειου Τ. Γιούλτση... 5 Ἡ παρεξηγημένη ἁγιότητα. Τοῦ Σεβ. Μητρoπολίτου Περγάμου κ. Ἰωάννου Ζηζιούλα...8 Ἐκ Φαναρίου:

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος ΑΡ ΧΙ Ε ΠΙ ΣΚΟ ΠΟΣ Α ΘΗ ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ Ι Ε ΡΩ ΝΥ ΜΟΣ Β

διάλογος ΑΡ ΧΙ Ε ΠΙ ΣΚΟ ΠΟΣ Α ΘΗ ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ Ι Ε ΡΩ ΝΥ ΜΟΣ Β ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2008, ΤΕΥΧΟΣ 51 διάλογος ΑΡ ΧΙ Ε ΠΙ ΣΚΟ ΠΟΣ Α ΘΗ ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ Ι Ε ΡΩ ΝΥ ΜΟΣ Β Στίς 7 Φε βρου α ρί ου 2008, ἡ Ἱ ε ραρ χί α τῆς Ἱ ε ρᾶς Συ νό δου τῆς Ἑκ κλη σί ας τῆς Ἑλ

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Ἤπειρος, λαογραφικὲς ἀποστολές, δημοτικὰ τραγούδια, χοροί.

Λέξεις κλειδιά: Ἤπειρος, λαογραφικὲς ἀποστολές, δημοτικὰ τραγούδια, χοροί. Δημήτριος Β. Οἰκονομίδης (1909 2010), Λαογραφικὲς αποστολὲς στὴν Ἤπειρο ἀπό το 1951 ἕως τὸ 1967, ( Demetrios Ekonomides (1909 2010), Missions for Folklore Fieldwork in Epirus, 1951 1967), ΕΚΕΕΛΑΑ, τόμ.

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης. (β) Η απόλυτη υπεραξία. Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης

Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης. (β) Η απόλυτη υπεραξία. Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης (β) Η απόλυτη υπεραξία Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης Στο κεφάλαιο για την αγορά και την πώληση της εργατικής δύναμης (ελληνική έκδοση: τόμος

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν προμετωπίδα ἀναπαράγεται ἡ σελίδα τίτλου τῆς πολύγλωσσης ἔκδοσης τοῦ 1825.

Στὴν προμετωπίδα ἀναπαράγεται ἡ σελίδα τίτλου τῆς πολύγλωσσης ἔκδοσης τοῦ 1825. Στὴν προμετωπίδα ἀναπαράγεται ἡ σελίδα τίτλου τῆς πολύγλωσσης ἔκδοσης τοῦ 1825. Γιάννης Δάλλας καὶ Ἐκδόσεις Ἴκαρος, 2011 ISBN 978-960-9527-09-5 ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΑΨΙΑ. Ὅραμα Ἐλπίδα Ἑνότητα Συνεργασία Ἀλληλεγγύη Τόλμη. «Διὰ Γυναικὸς Πηγάζει Τὰ Κρείττω» Ἡ Νέα Γυναικεία Φωνὴ στὸν Νέο-Καλλικρατικὸ Δῆμο Φυλῆς

ΧΕΙΡΑΨΙΑ. Ὅραμα Ἐλπίδα Ἑνότητα Συνεργασία Ἀλληλεγγύη Τόλμη. «Διὰ Γυναικὸς Πηγάζει Τὰ Κρείττω» Ἡ Νέα Γυναικεία Φωνὴ στὸν Νέο-Καλλικρατικὸ Δῆμο Φυλῆς ΧΕΙΡΑΨΙΑ Ἡ Νέα Γυναικεία Φωνὴ στὸν Νέο-Καλλικρατικὸ Δῆμο Φυλῆς «Διὰ Γυναικὸς Πηγάζει Τὰ Κρείττω» Ὅραμα Ἐλπίδα Ἑνότητα Συνεργασία Ἀλληλεγγύη Τόλμη ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ «ΑΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προφητεία καὶ Αποκάλυψις. ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν

Προφητεία καὶ Αποκάλυψις. ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν Προφητεία καὶ Αποκάλυψις ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν Ολεθρία πλάνη Μοναχοῦ διὰ τὴν ἔλευσιν τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ τὴν Δευτέραν

Διαβάστε περισσότερα