ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ"

Transcript

1 ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ Γ. Μ. Σηφάκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚ ΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

2 ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ Γ. Μ. Σηφάκης e-book ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ Ἱδρυτικὴ δωρεὰ Παγκρητικῆς Ἑνώσεως Ἀμερικῆς ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2011

3 ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ Ιδρυμα Tεχνολογίας & Ερευνας Hράκλειο Kρήτης, T.Θ. 1527, Tηλ , Fax: Aθήνα: Κλεισόβης 3, Tηλ , Fax: ΣEIPA: ΙΣΤΟΡΙΑ / ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΚΟΣΜΟ Διευθυντὴς σειρᾶς: Ἄγγελος Χανιώτης ISBN , Γ. Μ. Σηφάκης & ΠΑ ΝΕ ΠΙ ΣΤΗ ΜΙΑ ΚΕΣ ΕΚ ΔΟ ΣΕΙΣ ΚΡΗ ΤΗΣ Πρώ τη ἔκ δο ση: Δεκέμβριος 2006 Ἐ κτύ πω ση & βιβλιοδεσία: Γ. Αργυροπουλοσ επε

4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ ποὺ ἔχουν συγκεντρωθεῖ σ αὐτὸν τὸν τόμο πρωτοδημοσιεύθηκαν, τὰ περισσότερα, σὲ ξένα περι οδικὰ ἢ δυσεύρετες ἐκδόσεις (δυσεύρετες, ἐννοῶ, γιὰ τὸν μὴ εἰδικὸ ἐρευνητή). Γι αὐτὸ ἀναδημοσιεύονται ἐδῶ, μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι μπορεῖ νὰ φανοῦν χρήσιμα σὲ φιλολόγους, ἀρχαι ολόγους, θεατρολόγους καί, ἐλπίζω, σ ἕνα εὐρύτερο κοινὸ ποὺ ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸ ἀρχαῖο δρᾶμα καὶ τὴν ἀπὸ σκη νῆς διδα σκαλία του. Ἡ ἐπανέκδοση τῶν κειμένων αὐτῶν δὲν ἰσοδυναμεῖ μὲ ἐκσυγχρονισμό τους (πλὴν ὁρισμένων ἐξαιρέσεων), ἀλλὰ εἶναι βελτιωμένη ὡς πρὸς τὴν ἔκθεση τῶν ἐπιχειρημάτων, τὶς ἐσωτερικὲς παραπομπές (ποὺ δείχνουν τὶς σχέσεις ποὺ ἔχουν τὰ κείμενα μεταξύ τους καὶ μὲ τὸ ἔργο τοῦ συγγραφέα γενικότερα), καὶ τὴν προσθήκη εἰκονογράφησης. Γιὰ τὴ συγκρότηση αὐτῆς τῆς ἔκδοσης μεγάλη ἦταν ἡ συμ- ϐολὴ τῆς κ. Τριανταφυλλιᾶς Γιάννου, ἡ ὁποία μετέφρασε τὶς περισ σότερες ἀπὸ τὶς μελέτες στὰ ἑλληνικά. Δική της ἰδέα, ἐξάλ λου, ἦταν νὰ προταχθεῖ τὸ προγραμματικό ὅπως φαίνεται ἐκ τῶν ὑστέρων δοκίμιο: «Ὁ παραδοσιακὸς χαρακτήρας τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς λογοτεχνίας καὶ τέχνης». Τὸ κείμενο αὐτὸ πρωτοδημοσιεύθηκε τὸ 1973 (στὴν Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίδα τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.) καὶ ἔκτοτε ἀποτελεῖ τὴ θεωρητικὴ προϋπόθεση λίγο πολὺ ὅλων τῶν ἐργα σιῶν μου, καθὼς ἐδῶ διασταυρώνονται τὸ εἰδικὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν λαϊκὸ πολιτισμό ποὺ χρονολογεῖται ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ εἶχα τὴν ἐποπτεία τῆς ἕδρας τῆς λαογραφίας στὴ Θεσ σαλονίκη καὶ τῆς διδασκαλίας τῶν σχετικῶν μαθημάτων ( ) μὲ μιὰ νέα θεώρηση τῆς ἀρχαίας ποίησης ἀπὸ τὴ σκο πιὰ τοῦ παραδοσιακοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς προ φορικῆς

5 παρά δο σης. Ἡ θεώρηση αὐτὴ δὲν ἦταν ἄσχετη μὲ τὴ μεγάλη ἐξά πλωση, τὴν ἴδια ἐκείνη περίοδο, τῆς θεω ρίας τῶν Milman Par ry καὶ Albert B. Lord γιὰ τὴν προφορικὴ δημιουργία τῶν ὁμη ρικῶν ἐπῶν, ποὺ εἶχε ἀρχίσει νὰ ἐφαρμόζεται στὰ μεσαιωνικὰ ἔπη τῆς Εὐρώπης καὶ τὴν ποίηση λαῶν τῆς Ἀφρικῆς καὶ τῆς Ἀσίας. Ἡ παραδοσιακότητα, ὡστόσο, εἶναι ἔννοια πολὺ εὐρύτερη ἀπὸ τὴν προφορικότητα καὶ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ἑκάστοτε συλ λογικὴ ἀντίληψη καὶ ἑρμηνεία τοῦ κόσμου ποὺ ἐπικρατεῖ σὲ μιὰ κοινωνία, δηλαδὴ ἀπὸ τὴ θρησκεία καὶ τὸ ἀντίστοιχο ἐπίπεδο ὀργανωμένης γνώσης. Γι αὐτὸ μπορεῖ νὰ χαρακτηρίζει ἀκόμη καὶ τὶς ὑψηλότερες μορφὲς τῆς κλασικῆς ποίησης, ὅπως ἡ τραγωδία, καὶ νὰ ἐκδηλώνεται μέσα ἀπὸ ἕνα πυκνὸ πλέγμα συμ ϐάσεων, ὅπως εἶναι, λόγου χάριν, ὁ χορὸς ὡς ἀπαραίτητο στοι χεῖο δομῆς τοῦ ἀρχαίου δράματος, ἡ γλῶσσα τῶν χορικῶν τῆς τραγωδίας (ἡ δωρικὴ διάλεκτος), τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ ὁμιλοῦντα πρόσωπα δὲν εἶναι ποτὲ περισσότερα ἀπὸ τρία στὴν ἴδια σκηνή, ὅτι τὰ θέματα τῶν δραμάτων εἶναι παρμένα ἀπὸ τοὺς ἴδιους, ὀλιγάριθμους, μυθολογικοὺς κύκλους, κοκ. Ἡ μελέτη τῶν συμϐάσεων αὐτῶν, ποὺ φυσικὰ διέπουν τόσο τὴν ποιη τικὴ δημιουργία, ὅσο καὶ τὴ θεατρικὴ παράσταση τῶν δρα μάτων, ἐπανεμ φανίζεται στὰ περισσότερα ἂν ὄχι σὲ ὅλα τὰ ἄρθρα αὐτῆς τῆς συλλογῆς. Σχετικὰ μὲ τὴ γλωσσικὴ μορφὴ τῶν κειμένων ἂν καὶ δὲν αἰσθά νομαι ὑποχρεωμένος νὰ ἀπολογηθῶ γιὰ τὶς διαλεκτικές μου ἰδιορρυθμίες ἢ τοὺς τόνους καὶ τὰ πνεύματα, στὰ ὁποῖα ἐπι μένω πρέπει νὰ ἀπαλλάξω τοὺς μεταφραστές μου ἀπὸ κάθε εὐ θύνη γιὰ τὶς δικές μου ἐπιλογές, ἀφοῦ οἱ μεταφράσεις ἔχουν ὅλες ἀναθεωρηθεῖ καὶ ἡ τελική τους διατύπωση ὀφείλεται σ ἐμένα τὸν ἴδιο. Θὰ ἤθελα νὰ προσθέσω, γιὰ ὅποιον τυχὸν ἐνδιαφέρεται, ὅτι ὁ κυριότερος λόγος τῆς ἐμμονῆς μου στὸ πολυτονικὸ σύστημα εἶναι ὅτι, ὡς κλασικὸς φιλόλογος, θλίϐομαι ποὺ κινδυνεύει νὰ ἐξαφανιστεῖ ἐντελῶς ἕνας κρίκος τῆς (γραφόμενης) νέας ἑλληνικῆς μὲ τὴν ἀρχαία γλῶσσα, τὴ στιγμὴ μάλιστα ποὺ φοϐοῦμαι ὅτι δὲν θ ἀργήσουν νὰ ξαναρ-

6 χίσουν πιέσεις, ἐντονότερες καὶ ἴσως δραστικότερες ἀπὸ ὅ,τι στὸ παρελθόν, γιὰ τὴν κατάργηση τῆς ἱστορικῆς ὀρθογραφίας, ἢ καὶ τοῦ ἴδιου τοῦ ἑλληνικοῦ ἀλφαϐήτου, καθὼς ἡ ἀρχαιομάθεια βρίσκεται σὲ ἐλεύθερη πτώση, ἐνῶ αὐξάνεται ραγδαῖα ἡ χρήση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου καὶ τῶν γραπτῶν τηλεφωνικῶν μηνυμάτων, ὅπου ἡ προτίμηση στὸ λατινικὸ ἀλφά- ϐητο εἶναι γενικευμένη, ἄλλοτε γιὰ λόγους τεχνικούς, ἄλλο τε ἀπὸ ἀδιαφορία ἢ ὀκνηρία. Ἡ ἱστορικὴ ὀρθογρα φία ὅμως, εἶναι καλὸ νὰ θυμόμαστε, δὲν ἐμπόδισε ἄλλους νὰ μεγαλουργήσουν Ἰάπω νες, Κινέζους, Κορεάτες, γιὰ νὰ μὴν ἀναφερθοῦμε στοὺς ἀγγλοφώνους. Τελειώνοντας, θέλω νὰ εὐχαριστήσω θερμά, πρῶτα πρῶτα, τὴν Τριανταφυλλιὰ Γιάννου γιὰ τὴν πολύπλευρη βοήθειά της. τὴ Διονυσία Δασκάλου καὶ τὸν Νίκο Διονυσόπουλο γιὰ τὴν ἀμέριστη προθυμία καὶ τὶς φροντίδες τους ὥστε ἡ ἔκδοση αὐτὴ νὰ ὁλοκληρωθεῖ μὲ τὸν καλύ τερο δυνατὸ τρόπο. καὶ τὴ Νέλλη Δημητριάδου-Σηφάκη γιὰ τὸν γλωσσικὸ ἔλεγχο τῶν κειμένων (μεταξὺ ἄλλων). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μολονότι δὲν ἦταν δυνατὸ νὰ ἐκσυγχρονισθοῦν οἱ μελέτες ποὺ δημο σιεύονται ἐδῶ ἰδίως οἱ παλαιότερες θέλω νὰ σημει ώσω, χάριν τῶν ἐνδιαφερομένων γιὰ περαιτέρω μελέτη, τὶς ἐπανειλημμένες κρι τικὲς ἐπισκοπήσεις τῆς βιϐλιογραφίας τοῦ ἀρχαίου θεάτρου ἀπὸ τὸν Richard Green γιὰ τὸ εὖρος καὶ τὴν ἐγκυρότητά τους: «Greek theatre production », Lustrum 31 (1989), 7 95 καὶ «Theatre production: », Lustrum 37 (1995), 7 202, Τὴν ἔκδοση τῶν Pat Easterling & Edith Hall (ἐπιμ.), Greek and Roman Actors. Aspects of an Ancient Profession (Cambridge, 2002), γιὰ τὴ συλλογική της σοφία, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴ βιϐλιογραφία ποὺ παρέχει. Καὶ τὸ συνοπτικὸ ἀλλὰ πολὺ ἔγκυρο, πλούσια εἰκονογραφημένο καὶ πολὺ προσιτὸ βιϐλιαράκι τῶν Richard Green καὶ Eric Handley, Εἰκόνες ἀπὸ τὸ ἀρχαῖο θέα τρο (μετάφραση Μαίρης Μάντζιου, Πανεπι στημιακὲς Ἐκδόσεις Κρήτης, 1996).

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 11 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 14 Α Ο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ 17 Εἰσαγωγικὰ γιὰ τὴν ὁρολογία 17 Συμϐατικὰ καὶ ἐμπειρικὰ συστήματα ἀναπαράστασης τῆς πραγματικότητας 20 Ὁ χαρακτήρας τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς λογοτεχνίας 32 Β Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΥΠΟΚΡΙΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΤΡΑΓΩΔΙΑ 43 Γ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ (LSJ 9, ΑΓΩΝΙΣΜΑ III) 69 Δ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΤΡΑΓΩΔΙΑ 85 Τὰ παιδιὰ στὶς τραγωδίες ποὺ σώζονται 85 Τυποποίηση τῶν παιδιῶν στὴν τραγωδία 88 Ἡ γλῶσσα τῶν παιδιῶν 90 Πῶς παριστάνονταν τὰ παιδιὰ στὴ σκηνή 91 Οἱ συμϐάσεις τῆς ἀρχαίας τραγωδίας 92 Ἡ συμϐατικὴ ἀπόδοση τῶν παιδιῶν 100 Τὸ ἐρώτημα ἂν τὰ παιδιὰ τραγουδοῦσαν 102 Ἀπαιτήσεις καὶ συμϐάσεις τῆς ἀρχαίας ὑποκριτικῆς 103 Μαρτυρίες γιὰ ἀνήλικους ἠθοποιούς 106 Ἐπαγγελματισμὸς καὶ παράδοση 108 Ὑστερόγραφο γιὰ τὴν κωμωδία 113 Κατάλογος χωρίων 114

8 E ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΥΠΟΚΡΙΤΗ ΣΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 117 Ἦθος καὶ διαγραφὴ τῶν χαρακτήρων 119 Λέξις καὶ διαγραφὴ χαρακτήρων 123 Ἡ ὑπόκρισις στὴ Ρητορική 131 Ἡ μελοποιΐα ὡς μέσο μίμησης 136 Ἴχνη τῆς ὑποκριτικῆς τέχνης στὸν Ἀριστοτέλη 138 Ϛ ΑΓΟΡΙΑ ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΩΜΩΔΙΑ 147 Ζ COMEDIA: ΜΙΑ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΤΗΣ ΚΩΜΩΔΙΑΣ 163 Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΗΘ. ΝΙΚ. 4. 2, 1123a 19 24, ΚΑΙ Ο ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΚΩΜΩΔΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΙΩΝΑ 175 Ἡ ἐπίδειξη τῆς πορφύρας στὴν πάροδο 176 Κωμικὸς χορός : Ἡ πάροδος 184 Κωμικὸς χορός : Τὰ ἐμϐόλιμα 189 Ἀνακεφαλαίωση 202 Θ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 207 Ὁ χορὸς στὸν τέταρτον αἰώνα 207 Μαρτυρίες γιὰ τὸν χορὸ στὴν ἑλληνιστικὴ ἐποχή 211 Μαρτυρίες γιὰ τὸν χορὸ μετὰ τὰ μέσα τοῦ α αἰώνα 216 Ἀποσπάσματα τῆς ἑλληνιστικῆς τραγωδίας 220 Χορὸς σατύρων 222 Προσκήνιον: Σκηνή, ὄχι σκηνικὴ πρόσοψη 224 Ἐπικοινωνία μεταξὺ ὑποκριτῶν καὶ χοροῦ 230 Πλεονεκτήματα τῆς ὑψηλῆς σκηνῆς 234 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 239 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 240

9 Agora VI AJΑ AJP BCH BHT 2 BICS CAF ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Grandjouan, C., Terracottas and Plastic Lamps of the Roman Period, The Athenian Agora, τόμ. 6 (Princeton, 1961) American Journal of Archaeology American Journal of Philology Bulletin de correspondance hellénique bieber, M., The History of Greek and Roman Theater (Princeton, ) Bulletin of the Institute of Classical Studies (Λονδῖνο) kock, T., Comicorum Atticorum Fragmenta, τόμ. 1 3 (Λιψία, ) CIG Corpus Inscriptionum Graecarum (Βερολῖνο, ) Daremberg & Saglio Daremberg Ch. & Saglio Edm. (ἐπιμ.), Dictionnaire des antiquités grecques et romai nes (Παρίσι, , ἀνατ. Graz, ) ΔΤ Στεφανῆς, Ἰ. Ἐ., Διονυσιακοὶ Τεχνῖται ( Ἡράκλειο, 1988). DTC 2 Pickard-Cambridge, A.W., Dithyramb, Tragedy and Com edy (β ἔκδ., ἀναθεωρημένη ἀπὸ τὸν T. B. L. Webster, Ὀξφόρδη, 1962) FD Fouilles de Delphes (Παρίσι, 1902 ) Festivals Pickard-Cambridge, A.W., The Dramatic Festivals of Athens (Ὀξφόρδη, β ἔκδ., ἀναθεωρημένη ἀπὸ τοὺς John Gould καὶ D. M. Lewis, ) FGrH FHG Jacoby, F., Die Fragmente der griechischen Historiker (Βε ρολῖνο, ) Müller, K. W. L., Fragmenta Historicorum Graecorum (Παρίσι, ) GTP Webster, T. B. L., Greek Theatre Production (Λονδῖνο, ) History 2 = BHT 2 ID Inscriptions de Délos (Παρίσι, 1926 ) IG Inscriptiones Graecae (Βερολῖνο, 1873 ) IGD Trendall, A. D. & Webster, T. B. L., Illustrations of Greek Drama (Λονδῖνο, 1971) ILS Dessau, H., Inscriptiones Latinae Selectae, τομ. 1 3 (Βερο-

10 λῖνο, , ἀνατ. Ζυρίχη, 1997) I. Magn. kern, O., Die Inschriften von Magnesia am Maeander (Βερολῖνο, 1900) JHS Journal of Hellenic Studies Le Bas Wadd. Voyage archéologique en Grèce et en Asie Mineure, τόμ. 3: Inscriptions grecques et latines, par P. Le Bas et W. H. Waddington (Παρίσι, 1870) LSJ 9 Liddell, H. G. & Scott, R., A Greek-English Lexicon (9η ἔκδ. ἀναθεωρημένη ἀπὸ τοὺς H. Stuart Jones & R. McKenzie, Ὀξφόρδη, Supplement, 1968) Lesky, ΙΑΕΛ Lesky, A., Ἱστορία τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Λογοτεχνίας (μτφρ. Ἀ. Τσοπανάκη, Θεσ σαλονίκη, 1975, ) MAMA Monumenta Asiae Minoris Antiqua (Manchester, 1928 ) Michel C. Michel, Recueil d inscriptions grecques (Βρυξέλλες, 1900) MMC 3 Webster, T. B. L., Monuments Illustrating Old and Mid dle Comedy (γ ἔκδ., ἀναθεωρημένη ἀπὸ τὸν J. R. Green, BICS Suppl. 39, Λονδῖνο, 1978) MMM MNC 2 MNC 3 MTS 2 OGIS Charitonidis, S., Kahil, L., Ginouvès, R., Les mosaïques de la Maison du Ménandre à Mytilène (Antike Kunst, 6. Beiheft, Βέρνη, 1970) Webster, T. B. L., Monuments Illustrating New Comedy (β ἔκδ., BICS Suppl. 24, Λονδῖνο, 1969) Webster, T. B. L., Monuments Illustrating New Comedy (γ ἔκδ., ξαναγραμμένη ἀπὸ τοὺς J. R. Green & A. Seeberg, BICS Suppl. 50, τόμ. 1 2, Λονδῖνο, 1995) Webster, T. B. L., Monuments Illustrating Tragedy and Satyr Play (β ἔκδ., BICS Suppl. 20, Λονδῖνο, 1967) W. Dittenberger, Orientis Graeci Inscriptiones Selectae (Λιψία, , ἀνατ. Hildesheim, 1970) PhV 2 Trendall, A. D., Phlyax Vases (BICS Suppl. 19, Λον δῖνο, 1967) R-E A. F. v. Pauly, G. Wissowa, et al., Real-Encyklopädie der classischen Altertumswissenschaft (Στουτγάρδη, ) RÉG Revue des Études Grecques SB Sammelbuch griechischen Urkunden aus Aegypten (τόμ. 1 18, )

11 SEG Supplementum Epigraphicum Graecum (Leiden, 1923 ) SHHD Sifakis, G. M., Studies in the History of Hellenistic Drama (Λον δῖνο, 1967) SIG 3 SLGC W. Dittenberger, Sylloge Inscriptionum Graecarum (Λιψία, , ἀνατ. Σικάγο, 1999) Webster, T. B. L., Studies in Later Greek Comedy (Man chester, ) TLL Thesaurus Linguae Latinae (Λιψία, 1900 )

12 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 1 α: Ἀθηναϊκὸς γεωμετρικὸς κρατήρας στὸ Μητροπολιτικὸ Μουσεῖο τῆς Νέας Ὑόρκης ( ) (φωτογραφία τοῦ συγγραφέα) β: Μελανόμορφος ἀθηναϊκὸς ἀμφορέας στὸ Βατικανό (J. Board man, The Oxford History of Classical Art [Ὀξφόρδη, 1993], εἰκ. 70) 2 α: Ὁ Κοῦρος τῆς Νέας Ὑόρκης (φωτογραφία τοῦ συγγραφέα) β: Ὁ λεγόμενος Παῖς τοῦ Κριτίου στὴν Ἀκρόπολη (Μ. Ἀνδρόνικου, Μ. Χατζηδάκη, Β. Καραγιώργη, Τὰ ἑλληνικὰ μουσεῖα [Ἐκδοτικὴ Ἀθηνῶν, 1974], σ. 143, εἰκ. 34) γ: Λεπτομέρεια ἀπὸ μεγάλη λήκυθο τοῦ Τάραντα στὸ Richmond, VA (J. R. Green, «Messengers from the tragic stage», BICS 41 [1996], 26, πίν. 13) 3 α: Ξυλογραφία τῆς περιόδου Edo μὲ παράσταση κουκλοθέατρου Joruri (Tsuruo Ando, Bunraku: The Puppet Theater [Ν. Ὑόρκη & Τόκιο, 1970], εἰκ. 91) β: Προσωπογραφία τοῦ Takemoto Gidayu (Tsuruo Ando, Bunraku, εἰκ. 75) γ: Δερμάτινη φιγούρα τοῦ ἑλληνικοῦ θεάτρου σκιῶν (Μπαρμπαγιῶρ γος), ἔργο τοῦ Βασίλειου Ἀνδρικόπουλου (Ἀπ. καὶ Ἀρ. Γιαγιάννου, Ἰ. Δίγκλη, Θ. Χατζηπανταζῆ, Ὁ κόσμος τοῦ Καραγκιόζη [Ἀθήνα, 1976], σ. 50) 4 α: Σικελικὸς κρατήρας στὶς Συρακοῦσες, μὲ ἀπεικόνιση παράστασης τοῦ Οἰδ. Τυράν. (Ἱστορία τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους, τόμ. Γ, σ. 380) β: Λουτροφόρος τῆς Ἀπουλίας στὴ Βασιλεία, μὲ ἀπεικόνιση τῆς Ἄλκηστης (J. R. Green, BICS 41 [1996], 20, πίν. 7) 5 α β: Πήλινο εἰδώλιο ἀπὸ τὴν Ἀγορὰ τῶν Ἀθηνῶν, ποὺ εἰκονίζει τὸν Ἡρα κλῆ ὡς τραγικὸ πρόσωπο (Miniature Sculpture from the Athenian Agora [Princeton, 1959], ἀρ. 33, καὶ ἔγχρωμη φωτογραφία τοῦ σ υγ γρ α φ έ α) γ: Πήλινο τραγικὸ προσωπεῖο ἀπὸ τὴν Ἀγορὰ τῶν Ἀθηνῶν (Festivals 2, εἰκ. 57) 6 α β: Σχέδια τοῦ Komparu Zenchiku ποὺ ἐξεικονίζουν τὶς ἰδέες τοῦ Ζεάμι γιὰ τὸ ἦθος χαρακτήρων τοῦ Θεάτρου Νό (On the Art of the Nō Drama: The Major Treatises of Zeami [Princeton, 1984], εἰκ. 10 καὶ 2)

13 γ: Ἡ Σκηνὴ ἐπισκέπτεται τὸν Εὐριπίδη. Μαρμάρινο ἀνάγλυφο στὴν Κωνσταντινούπολη (Festivals 1, εἰκ. 48) 7 α: Ἡ Μοῦσα τῆς κωμωδίας ἐπισκέπτεται τὸν Μένανδρο. Μαρμάρινο ἀνά γλυφο στὸ Μουσεῖο τοῦ Λατερανοῦ (Festivals 1, εἰκ. 93) β: Ἡ Μήδεια σὲ ἀμφορέα τῆς Καμπανίας στὸ Λοῦβρο (IGD, σ. 97) γ: Ἡ Μήδεια σὲ τοιχογραφία τῆς Πομπηΐας (A. E. Haigh, The Attic Theatre [Ὀξφόρδη, 1907], σ. 253) 8 α: Μενάνδρου Συναριστῶσαι. Ψηφιδωτὸ τοῦ Διοσκουρίδη στὴ Νεάπολη τῆς Ἰταλίας (J. R. Green & E. W. Handley, Eἰκόνες ἀπὸ τὸ ἀρχαῖο θέατρο [Ἡράκλειο, 1996], εἰκ. 50) β: Μενάνδρου Συναριστῶσαι. Ψηφιδωτὸ δαπέδου ἀπὸ τὴν Οἰκία τοῦ Μενάνδρου στὴ Μυτιλήνη (ΜΜΜ, πίν. 5. 1) 9 α: Μενάνδρου Θεοφορουμένη. Ψηφιδωτὸ τοῦ Διοσκουρίδη στὴ Νεάπολη τῆς Ἰταλίας (IGD, ἀρ. V. 2, φωτ. ἔναντι σελ. 8) β: Μενάνδρου Θεοφορουμένη. Ψηφιδωτὸ δαπέδου ἀπὸ τὴν Οἰκία τοῦ Μενάνδρου στὴ Μυτιλήνη (ΜΜΜ, πίν. 6. 1) 10 α: Μενάνδρου Ἐπιτρέποντες. Ψηφιδωτὸ δαπέδου ἀπὸ τὴν Οἰκία τοῦ Μενάνδρου στὴ Μυτιλήνη (ΜΜΜ, πίν ) β: Σχέδιο (μὴ σωζόμενης) τοιχογραφίας ἀπὸ τὴν Πομπηΐα (M. Bieber, Die Denkmäler zum Theaterwesen im Altertum [Βερολῖνο & Λιψία, 1920], εἰκ. 136) 11 α: Ἔκμαγμα πήλινης μήτρας μὲ κωμικὴ σκηνὴ στὸ Μουσεῖο τῆς Ἀγορᾶς τῶν Ἀθη νῶν (BHT 2, εἰκ. 796) β: Ἔκμαγμα ἀπὸ τὴν ἴδια μήτρα (μὲ συμπληρώσεις), ὅπως ἐκτίθεται σήμερα στὸ Μουσεῖο τῆς Ἀγορᾶς (φωτογρ. τοῦ συγγραφέα) 12 α: Πήλινη μήτρα μὲ κωμικὴ σκηνὴ ἀπὸ τὴν Ὄστια (BHT 2, εἰκ. 795) β: Πήλινη μήτρα μὲ κωμικὴ σκηνὴ στὸ Βρεταννικὸ Μουσεῖο (φωτογραφία τοῦ Μουσείου) γ: Μαρμάρινο ἀνάγλυφο τοῦ ε αἰ. μὲ τὸν Διόνυσο καὶ ἠθοποιοὺς στὸ Ἐθνικὸ Μουσεῖο ( φωτογραφία τοῦ συγγραφέα) 13 α: Πήλινο ἀθηναϊκὸ εἰδώλιο ὑποκριτῆ Παλαιᾶς/Μέσης κωμωδίας στὴ Νέα Ὑόρκη (φωτογραφία Μητροπολιτικοῦ Μουσείου) β: Πήλινος λύχνος μὲ θεατρικὴ σκηνὴ ἀπὸ τὴν Ὄστια (BHT 2, εἰκ. 797) γ ε: Θραύσματα μαρμάρινου ἀναγλύφου τοῦ δ αἰ. π.χ. μὲ κωμικὸ χορὸ ἀπὸ τὴν Ἀγορὰ τῶν Ἀθηνῶν (Festivals 2, εἰκ. 103)

14 16 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 14 α: Μελανόμορφος ἀθηναϊκὸς ἀμφορέας μὲ χορὸ πουλιῶν στὸ Βερολῖνο (G. M. Sifakis, Parabasis and Animal Choruses [Λονδῖνο, 1971], πίν. 6) β: Μαρμάρινο ἀνάγλυφο μὲ προσωπεῖα τραγικοῦ χοροῦ γυναικῶν ( Ἰ. Ν. Σϐορώνου, Τὸ ἐν Ἀθήναις Ἐθνικὸν Μουσεῖον, πίν. 43, ἀρ. 22) γ: Μαρμάρινο ἀνάγλυφο τοῦ δ αἰ. μὲ κωμικὸ χορό, ἀπὸ τὴν ἀθηναϊκὴ Ἀγορά (Festivals 2, εἰκ. 104) 15 α: Τὸ θέατρο τῆς Ἐρέτριας (φωτ. Karl Gotthilf Kachler ἀπὸ τὴν ἔκδοση Antike Theater und Masken [Ζυρίχη, 2003], σ. 74) β: Ἡ δεξιὰ πάροδος τοῦ θεάτρου τῆς Σικυώνας (φωτ. τοῦ συγγρ.) γ: Ἡ δεξιὰ πάροδος τοῦ θεάτρου τῆς Σικυώνας (φωτ. Πλάτωνος Μαξίμου ἀπὸ τὸ βιϐλίο του, Ἀρχαῖα ἑλληνικὰ θέατρα [Ἀθήνα, 1998], σελ. 56) 16 α β: Ἀναπαράσταση τῆς πρόσοψης καὶ κάτοψης τῆς σκηνῆς τοῦ θεάτρου τῆς Πριήνης (ἀρχὴ γ αἰ. π.χ.) ἀπὸ τὸν A. von Gerkan (BHT 2, εἰκ. 419) γ: Ὀρειχάλκινο τραγικὸ προσωπεῖο ( π.χ.) στὸ Μουσεῖο τοῦ Πειραιᾶ (φωτογρ. τοῦ Μουσείου) δ: Μαρμάρινο τραγικὸ προσωπεῖο (αὐτοκρατορικῶν χρόνων) ἀπὸ τὴν Ἐλευσίνα στὸ Ἐθνικὸ Μουσεῖο (MTS 2, πίν. 7 b)

15 Α Ο ΠΑΡΑΔΟΣIΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤHΡΑΣ ΤHΣ ΑΡΧΑIΑΣ ΕΛΛHΝIΚHΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝIΑΣ ΚΑI ΤΕΧΝHΣ ΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ αὐτὸ ἐπιχειρεῖ νὰ καθορίσει τὰ βασικὰ χαρακτηριστικὰ τῶν παραδοσιακῶν ἢ συμϐατικῶν τεχνῶν ἀντιδιαστέλλοντάς τα πρὸς τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς ρεαλιστικῆς τέχνης καί, γενικότερα, τῶν τεχνῶν ποὺ στηρίζονται στὴν προσωπικὴ ἐμπειρία, γιὰ νὰ μπορέσει κατόπιν νὰ τεκμηριώσει τὸν ἰσχυρισμὸ τοῦ τίτλου του καὶ νὰ δείξει ὅτι ἡ ἀρχαία ἑλληνικὴ λογοτεχνία καὶ τέχνη ἀνήκουν περισσότερο στὶς πρῶτες παρὰ στὶς δεύτερες. Ὁ σκοπός του εἶναι φιλολογικός (σύμφωνα τουλάχιστον μὲ τὸν ὁρισμὸ τῆς φιλολογίας ὡς ἀρχαιογνωστικῆς ἐπιστήμης ἀπὸ τὸν Wilamowitz) καὶ ὄχι φιλοσοφικός: δὲν φιλοδοξεῖ νὰ ἀποτελέσει συμϐολὴ στὴν αἰσθητική, ἀλλὰ νὰ συζητήσει ὁρισμένα χαρακτηριστικὰ τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ ἀπὸ μιὰ σκοπιὰ ποὺ ἔχει παραμεληθεῖ ἢ ἀγνοηθεῖ ἀπὸ τοὺς περισσότερους φιλολόγους. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Μερικὲς διευκρινίσεις σχετικὰ μὲ τὴν ὁρολογία εἶναι ἀπαραίτητες. Καὶ πρῶτα πρῶτα, ἡ ἔννοια τοῦ παραδοσιακοῦ εἶναι εὐρύτερη ἀπὸ τὶς ἔννοιες τοῦ αὐθόρμητου συνειρμικοῦ, τοῦ ὁμαδικοῦ καὶ τοῦ ἀνώνυμου, μὲ τὶς ὁποῖες συνήθως συσχετίζεται ὡς χαρακτηριστικὸ τοῦ λαϊκοῦ πολιτισμοῦ. μπορεῖ ἐπίσης νὰ χαρακτηρίζει μιὰ τέχνη τῆς ὁποίας οἱ δημιουργοὶ εἶναι γνωστοὶ καὶ ἐπώνυμοι, ἀλλὰ ὑπακούουν στοὺς κανόνες (ἢ τηροῦν τὶς συμϐάσεις) ἑνὸς κοινοῦ γιὰ ὅλους ὕφους. (Τέτοιες εἶναι, π.χ., οἱ παλαιότερες τέχνες τῆς Ἰαπωνίας: τὰ δραματικὰ εἴδη Νὸ καὶ Καμπούκι, τῶν ὁποίων οἱ μεγάλοι δραματουργοὶ καὶ ἠθοποιοὶ εἶναι γνωστοί, ἡ ζωγραφική, ἡ γλυπτική, κτλ.)

16 18 Ο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ Χ ΑΡΑΚΤΗΡΑΣ Παραπέρα, τὸ παραδοσιακὸ δὲν εἶναι ἀξιολογικὸ κριτήριο. Τοῦτο εἶναι ἀπαραίτητο νὰ τονιστεῖ, γιατὶ ὁ λαϊκὸς πολιτισμός, μὲ τὸν ὁποῖο ἡ ἔννοια τοῦ παραδοσιακοῦ ἔχει ἄρρηκτα συνδεθεῖ σ ἐμᾶς ἀπὸ τὴ λαογραφία, θεωρεῖται κατώτερος ἀπὸ τὸν σύγχρονο πολιτισμό, τοῦ ὁποίου τὰ χαρακτηριστικὰ εἶναι, κατὰ τὸν Στίλπωνα Κυριακίδη, «τὸ νεωτεροποιόν, τὸ ὀρθολογικὸν καὶ τὸ ἀτομικόν» (σὲ ἀντίθεση πρὸς τὸ παραδοσιακό, τὸ αὐθόρμητο καὶ τὸ ὁμαδικό). 1 Ὁ πολιτισμὸς αὐτὸς εἶναι ἀνώτερος ἀπὸ τὸν λαϊκό, «διαρκῶς ὑπερϐαίνει τὴν παράδοσιν, δημιουργεῖ νέα στοιχεῖα [...], οἱ δὲ δημιουργοὶ εἶναι γνωστὰ καὶ ὑπερέχοντα πρόσωπα». Τὰ στοιχεῖα τοῦ λαϊκοῦ πολιτισμοῦ, «τὰ ὁποῖα, καλλιεργούμενα ὑπὸ τῶν καλλιτεχνῶν, χρησιμοποιοῦνται εἰς τὸν ἀνώτερον τοῦ λαϊκοῦ πολιτισμόν», ὀνομάζονται «ἀναϐεϐηκότα στοιχεῖα» (π.χ., τὰ στοιχεῖα δημοτικῆς μουσικῆς ποὺ χρησιμοποίησε ὁ Μ. Καλομοίρης, ἢ λαϊκῆς ἀρχιτεκτονικῆς ποὺ χρησιμοποίησε ὁ Ἀρ. Ζάχος). Ἀντίθετα, «πολλὰ δημιουργήματα ὑπερόχων ἀνδρῶν, δηλ. ὑπεράνω τοῦ λαοῦ ἱσταμένων λογίων, γίνονται πολλάκις ἀποδεκτὰ ὑπὸ τοῦ λαοῦ. Ἡ σύγχρονος λαογραφία ὀνομάζει αὐτὰ καταπεπτωκότα στοιχεῖα» (π.χ., δίστιχα τοῦ Δροσίνη καὶ τοῦ Πολέμη, ποὺ ἔγιναν «κτῆμα τοῦ λαοῦ». ὅλα τὰ παραδείγματα εἶναι τοῦ Κυριακίδη, 2 οἱ ὑπογραμμίσεις δικές μου). Ἐπειδή, λοιπόν, ὁ λαϊκὸς καὶ ὁ ἀνώτερος πολιτισμὸς τοποθετοῦνται σὲ δύο διαφορετικὰ ποιοτικὰ ἢ ἀξιολογικὰ ἐπίπεδα, τὰ εἰδολογικὰ χαρακτηριστικά τους μετατρέπονται αὐτομάτως σὲ ἀξιολογικὰ κριτήρια. Ἔτσι, ὑπάρχει κίνδυνος ὁ χαρακτηρισμὸς τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς λογοτεχνίας ὡς παραδοσιακῆς νὰ θεωρηθεῖ ὑποτιμητικός, ἢ πάντως ἀταίριαστος, ἐπειδὴ ἡ κλασικὴ λογοτεχνία θεωρεῖται προϊὸν ἀνωτέρου πολιτισμοῦ, τοῦ ὁποίου τὸ κατ ἐξοχὴν χαρακτηριστικό, δηλαδὴ τὸ νεωτεροποιόν, ἢ ἀλλιῶς πρωτοτυπία, εἴμαστε συνηθισμένοι ἀπὸ τὶς νεότερες 1. Ἑλληνικὴ λαογραφία (Ἀθήνα, 1965), σσ Ὅ.π., σσ

17 ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 19 τέχνες νὰ τὸ θεωροῦμε ὄχι ἁπλῶς ὡς ἕνα ἀπὸ τὰ ἀξιολογικὰ κριτήρια, ἀλλὰ τὴ μεγαλύτερη ἀρετὴ τῆς μεγάλης τέχνης καὶ τὸ χαρακτηριστικὸ αὐτὸ εἶναι τὸ ἀντίθετο τοῦ παραδοσιακοῦ. Στὴν πραγματικότητα, ὅμως, ἡ ἀξία ἑνὸς ἔργου δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ ἂν εἶναι ἐπώνυμο ἢ ἀνώνυμο, παραδοσιακὸ ἢ νεωτεριστικό (γιὰ τὸ ζήτημα τῆς πρωτοτυπίας γίνεται λόγος παρακάτω, σ. 31). Τὸ πόσο ἔχει ὑποτιμηθεῖ τὸ παραδοσιακὸ στοιχεῖο στὴν ἀρχαία λογοτεχνία φαίνεται ἀπὸ τὸ ὅτι ὑπάρχουν, π.χ., δεκάδες βιϐλία γιὰ τὸν Εὐριπίδη καὶ τὸν Σοφοκλῆ, ποὺ μελετοῦν τὶς καινοτομίες καὶ τὰ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ τῶν ἔργων τους, ἀλλὰ κανένα ποὺ νὰ μᾶς διδάσκει ποιά καὶ πόσα χαρακτηριστικὰ οἱ δύο ποιητὲς ἔχουν κοινά. δὲν ὑπάρχει κανένα βιϐλίο στὸ ὁποῖο νὰ ὁρίζονται τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς τραγωδίας ὡς ποιητικοῦ καὶ δραματικοῦ εἴδους, δηλαδὴ ἡ νεότερη φιλολογία δὲν ἔχει δώσει μιὰ νέα Ποιητικὴ τοῦ ἀρχαίου δράματος, ὄχι γιατὶ δὲν ἀποτόλμησε νὰ τὸ κάνει, ἢ γιατὶ δὲν εἶχε νὰ προσθέσει τίποτα στὸν Ἀριστοτέλη, ἀλλὰ γιατὶ ἐξέταζε πάντα τὴν ἀρχαία λογοτεχνία ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τοῦ νεωτεροποιοῦ καὶ τῆς ἀτομικῆς ἰδιοφυΐας, παραμελώντας τὰ παραδοσιακὰ χαρακτηριστικά της. Γιὰ τὴ συζήτηση ποὺ ἀκολουθεῖ, ἡ διάκριση τοῦ λαϊκοῦ πολιτισμοῦ ἀπὸ τὸν λόγιο, ἔντεχνο ἢ ἀνώτερο, καὶ οἱ εἰδολογικὲς κατηγορίες ποὺ τοὺς χαρακτηρίζουν δὲν εἶναι χρήσιμες. Εἰσάγεται, λοιπόν, μιὰ ἄλλη διάκριση: ἀνάμεσα στὶς ἐμπειρικὲς καὶ τὶς συμϐατικὲς τέχνες. Μὲ τὸν ὅρο ἐμπειρικὲς τέχνες ἐννοοῦνται ὅλες ἐκεῖνες ποὺ ἀντιστοιχοῦν πρὸς τὸν ἐπιστημονικὸ ὀρθολογισμό, ποὺ ἐπικρατεῖ στὴν Εὐρώπη ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ ιζ αἰώνα κι ἔπειτα. Οἱ ἀντιπρόσωποι τῶν τεχνῶν, ἢ μᾶλλον τῶν στὺλ αὐτῶν, ἀπὸ τὸν ρεαλισμὸ ὡς τὸν κυϐισμὸ καὶ τὴν pop-art, ἀναπαριστάνουν τὸν κόσμο μὲ βάση τὰ δεδομένα τῶν αἰσθήσεων καὶ τῆς ἐμπειρίας, προσπαθώντας, καὶ ὅταν ἀκόμη παραμορφώνουν τὴν ἐξωτερικὴ ὄψη τῶν πραγμάτων, νὰ ἀποδώσουν μιὰ βαθύτερη ἀλήθεια, τὴν οὐσία τῶν πραγμάτων, τὴν ὁποία οἱ καλλιτέχνες ἔχουν συλλάϐει μὲ τὶς δικές τους ἀτομικὲς αἰσθήσεις, διαίσθηση καὶ νοῦ.

18 20 Ο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ Χ ΑΡΑΚΤΗΡΑΣ Ἀντίθετα, οἱ συμϐατικὲς τέχνες ἀντιστοιχοῦν πρὸς ἕναν προεπιστημονικό, μαγικό, μυθοποιητικὸ ἢ θρησκευτικὸ τρόπο σκέψης, καὶ ἀναπαριστάνουν τὸν κόσμο μὲ βάση ὄχι τὴν ὑποκειμενικὴ ἐμπειρία, ἀλλὰ μιὰ συλλογικὴ πίστη, ἕνα εἶδος γενικῆς κοσμοαντίληψης (Weltanschauung). Οἱ κοινωνίες ποὺ χαρακτηρίζονται ἀπὸ τέτοιους τρόπους σκέψης ὀνομάζονται παρακάτω ἁπλοϊκές μὲ πολλὴ ἐπιφύλαξη καὶ μὲ τὴν προειδοποίηση ὅτι ὁ ὅρος χρησιμοποιεῖται μὲ μεγάλη ἐλαστικότητα. Οἱ πρωτόγονες κοινωνίες ἀσφαλῶς εἶναι ἁπλοϊκές (μὲ τὸ νόημα ποὺ δίνομε συνήθως στὴ λέξη), ἀλλὰ πολλὲς ἄλλες ποὺ μπαίνουν στὴν ἴδια κατηγορία (π.χ., οἱ μεσαιωνικές) δὲν εἶναι. Ὡστόσο, ὑπάρχουν πολλοὶ βαθμοὶ ἁπλοϊκότητας, καὶ ἀπὸ μιὰν ἄποψη ὅλες οἱ κοινωνίες θὰ μποροῦσαν νὰ χαρακτηριστοῦν ἁπλοϊκὲς σὲ σχέση μὲ τὶς ἀστικὲς εὐρωπαϊκὲς κοινωνίες ὕστερα ἀπὸ τὴ λεγόμενη ἐπιστημονικὴ ἐπανάσταση (ιη αἰώνας). Ὑπάρχουν πάντως ὁρισμένα χαρακτηριστικὰ ποὺ ἰσχύουν γιὰ ὅλες τὶς ἁπλοϊκὲς κοινωνίες. καὶ γιὰ τὸ πολὺ γενικὸ ἐπίπεδο τῆς συζήτησης καὶ ἀπὸ τὴν πολὺ μακροσκοπικὴ σκοπιά μας δὲν χρειάζεται ἢ δὲν μπορεῖ νὰ γίνουν ἐπιμέρους διακρίσεις. Ἐννοεῖται ὅτι ἡ τέχνη μιᾶς ἁπλοϊκῆς κοινωνίας μπορεῖ νὰ εἶναι ἐξαιρετικὰ λεπτή, περίτεχνη, καὶ ἀνεπτυγμένη σὲ τεράστιο βαθμό. Τέλος, πρέπει νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι οἱ τέχνες γιὰ τὶς ὁποῖες γίνεται λόγος παρακάτω εἶναι κυρίως ἐκεῖνες ποὺ ἀφηγοῦνται καὶ περιγράφουν μὲ τὸν λόγο ἢ μὲ σχήματα (ἂν καὶ πολλὰ χαρακτηριστικά τους τὰ ἔχουν κοινὰ μὲ τὶς μὴ ἀφηγηματικὲς τέχνες). ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ἀντιστοιχία ἀντίληψης καὶ ἀναπαράστασης τοῦ κόσμου Ἡ ἀναπαράσταση τοῦ κόσμου ποὺ κάνει ἡ τέχνη (οἱ ἀφηγηματικὲς καὶ οἱ εἰκαστικὲς τέχνες ἐξίσου) ἀναγκαστικὰ ἀντιστοιχεῖ μὲ ὅ,τι ὁ τεχνίτης πιστεύει γιὰ τὸν κόσμο καὶ γιὰ τὶς δυνάμεις ποὺ ρυθμίζουν τὴ ζωή. Καὶ αὐτὸ ποὺ πιστεύει ἐξαρτᾶται βασικὰ ἀπὸ ὅ,τι πιστεύει ἡ κοινωνία μέσα στὴν ὁποία

19 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 21 ζεῖ καὶ ἐργάζεται. Ἀδιάφορο πόσο μεγάλη ἢ προφητικὴ μπορεῖ νὰ εἶναι ἡ ἰδιοφυΐα του, ἡ ἀντίληψη καὶ ἰδέα του γιὰ τὸν κόσμο καὶ τὴ ζωὴ δεσμεύεται ἀπὸ τοὺς περιορισμοὺς τοῦ χρόνου, τοῦ τόπου καὶ τοῦ πολιτισμικοῦ περιϐάλλοντός του. Μιὰ πρωτόγονη κοινωνία παράγει πρωτόγονη τέχνη, μιὰ ἐπιτηδευμένη κοινωνία παράγει ἐπιτηδευμένη τέχνη (ἀλλὰ οἱ ὅροι πρωτόγονη καὶ ἐπιτηδευμένη δὲν εἶναι ἀξιολογικοί). Ὅσο πιὸ ἁπλοϊκὴ εἶναι μιὰ κοινωνία (ἂς ποῦμε ἕνα χωριὸ πρωτογόνων στὴ ζούγκλα τοῦ Ἀμαζονίου), τόσο πιὸ πολὺ ἡ ἑρμηνεία ποὺ ἔχει γιὰ τὸν κόσμο εἶναι ὁρισμένη μὲ ἀκρίϐεια μέσα σὲ ἕνα σύνολο παραδόσεων, δοξασιῶν καὶ μύθων, καὶ εἶναι ἑνιαία γιὰ ὅλα της τὰ μέλη, ποὺ δὲν ἔχουν καμιὰ ἀμφιϐολία γιὰ τὴν ὀρθότητά της. Ἀντίθετα, ὅσο πιὸ προηγμένη ἐπιστημονικὰ εἶναι μιὰ κοινωνία, τόσο πιὸ ἀόριστη καὶ πιθανολογικὴ εἶναι ἡ ἑρμηνεία της γιὰ τὸν κόσμο (πϐ., λ.χ., τὶς ἀρχαῖες θεογονίες ἢ κοσμογονίες μὲ τὶς σύγχρονες θεωρίες γιὰ τὴ δημιουργία τοῦ σύμπαντος). Η Ἄλλωστε, προεπισκόπηση στὶς σύγχρονες βιομηχανικὲς κοινωνίες διάφορες ὁμάδες ἀτόμων, ἢ μεμονωμένα ἄτομα, ἀναγκαστικὰ πιστεύουν των διαφορετικὰ επόμενων πράγματα γιὰ σελίδων τὸν κόσμο, ἀφοῦ ἡ ἀνθρώπινη γνώση μεγαλώνει ἀδιάκοπα, καὶ ὅσο μεγαλώνει τόσο γίνεται δεν πιὰ ἀδύνατο είναι νὰ κατακτηθεῖ διαθέσιμη ἀπὸ ἕνα ἄτομο. ἑπομένως, ὁ βαθμὸς γνώσης ἤ, ἀναλυτικότερα, ὁ βαθμὸς ἐξοικείωσης μὲ τὶς ἐπιμέρους ἐπιστῆμες μεταϐάλλεται ἀπὸ ὁμάδα σὲ ὁμάδα (μὲ ὁποιοδήποτε κριτήριο κι ἂν διαιρέσει κανεὶς μιὰ κοινωνία, π.χ. ἡλικία, ἐπάγγελμα, κοινωνικὴ τάξη, κτλ.), καὶ ἀπὸ ἄτομο σὲ ἄτομο ἐπίσης. Στὴν ἐποχή μας, ἑπομένως, δὲν ὑπάρχει ἑνιαία καὶ κοινὴ ἀντίληψη καὶ ἑρμηνεία τοῦ κόσμου, ἢ πάντως, ὅσο ὑπάρχει, εἶναι περιορισμένη σὲ ὁμάδες μὲ περισσότερους ἀπὸ ἕναν κοινοὺς παρονομαστές, ὅπως εἶναι ἡ θρησκεία, ἡ παιδεία ἢ ἡ οἰκονομικὴ τάξη. Ἀλλὰ ἀκόμη καὶ μέσα σὲ τέτοιες ὁμάδες ὑπάρχουν ἀπεριόριστες ἀποχρώσεις διαφορᾶς. Δὲν χρειάζεται νὰ ποῦμε πὼς ὅ,τι οἱ ἄνθρωποι πιστεύουν γιὰ τὴ ζωή τους δὲν εἶναι πάντα ἀληθινό, καὶ πὼς ὅλη τὴν ἀλήθεια γιὰ τὴ ζωὴ δὲν τὴν ξέρει κανείς.

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ, ΜΕΛΟΣ, ΟΨΕΙΣ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΗΝΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ

ΜΕΤΡΟ, ΜΕΛΟΣ, ΟΨΕΙΣ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΗΝΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Μ. ΣΗΦΑΚΗΣ ΜΕΤΡΟ, ΜΕΛΟΣ, ΟΨΕΙΣ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΗΝΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ Σ κοπὸς τοῦ παρόντος μελετήματος εἶναι νὰ ὑποδείξει τὴ στενὴ σχέση ποὺ ἔχουν μὲ τὸ ποιητικὸ κείμενο ὄχι μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 19 #23 Εὔτυπον, τεῦχος 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014 19 Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X Ἰωάννης Α. Βαμβακᾶς Ιωάννης Α. Βαμβακᾶς Παπαθεοφάνους 12 853 00 Κῶς Η/Τ: gavvns

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10)

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Ὅ,τι ἐπεδόθη στοὺς Συνέδρους-Νέους καὶ τοὺς Παρατηρητὲς Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Κείμενα Προβληματισμοῦ καὶ Ἀναμνηστικὰ α. Πρόγραμμα Συναντήσεως. β. Κεντρικὴ Εἰσήγησις. γ. Ποιήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 127 ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ) Εἰσαγωγὴ Ἡ δημιουργία τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης εἶναι πάνω ἀπ ὅλα γεγονὸς πνευματικῆς σημασίας. Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ Μὲ ἀφορμὴν τὴν ἐπέτειον τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Σούρκων κατὰ τὴν 29ην Μαΐου 1453, πολλοὶ «θολοκουλτουριάρηδες», ἀνιστόρητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Κριτικὴ πάνω στὸ ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «Ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Ἀνθρωπολογία»)

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Κριτικὴ πάνω στὸ ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «Ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Ἀνθρωπολογία») Γεωργίου Χασούρου (Βιολόγου - Ἐκπαιδευτικοῦ) Α) Ἡ «ἐκκλησία» τῆς ιεθνοῦς Ψυχαναλυτικῆς Ἑταιρείας. Ἕνα ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ ἀνθρωπολογία» ποὺ δηµοσιεύθηκε τὸ περασµένο ἔτος

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες Τιμὴ καὶ εὐγνωμοσύνη Ἰαπωνικὸ πλοῖο πέταξε πανάκριβο μετάξι γιὰ νὰ σώσει Μικρασιάτες* Ἡ ἄγνωστη ἱστορία τοῦ ἐμπορικοῦ καραβιοῦ ἀπὸ τὴν Ἄπω Ἀνατολὴ ποὺ ἔδωσε παράδειγμα ἀνθρωπιᾶς, ἐνῶ οἱ δυτικοὶ «σύμμαχοί»

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ)

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Κάρτα Ἀντιδίκου Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Ἡ Εἰσαγωγή/Μεταβολή/Διαγραφή γίνεται μέσω τῶν

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283 Paul Canart, Études de paléographie et de codicologie reproduites avec la collaboration de Maria Luisa Agati et Marco D Agostino, τόμ. I-II [Studi e Testi 450-451], Città del Vaticano 2008, σσ. XXVIII+748+VI+749-1420.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Ἀπόδοση στὴ νέα Ἑλληνική: Ἱερομόναχος Βενέδικτος Ἔκδοση Συνοδείας Σπυρίδωνος Ἱερομονάχου, Νέα Σκήτη, Ἅγιον Ὄρος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Καὶ δικαιότατη καὶ αὐτὴ ποὺ πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς)

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς) Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου Ἀλεξίκακον Φάρμακον καὶ ἡ ἐπιστολὴ στὸν Κοραῆ Περὶ Νηστείας Εὐρωπαϊκῶν Νοσημάτων Θεραπευτικὴ Προλεγόμενα: π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ἐκδόσεις «Γρηγόρη», Ἀθήνα 2016, σελίδες 229.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία. Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι.

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία. Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι. ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία Μετάφραση: Θάνος Σαμαρτζῆς Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι. Ἤσασταν μήπως παρόντες τότε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΧΡΙ τώρα μιλήσαμε γιὰ τὴν διδασκαλία τῆς Εκκλησίας σχετικὰ

ΜΕΧΡΙ τώρα μιλήσαμε γιὰ τὴν διδασκαλία τῆς Εκκλησίας σχετικὰ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Αρχὴ τοῦ νέου Νὰ τὴν ἐνσωματώσουμε στὴν καθημερινή μας ζωὴ * Μιὰ πνευματικὴ πρόκληση, ποὺ ἀπαιτεῖ ἀντίδραση, ἀπόφαση, πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

Ἀδαμάντιος Κοραῆς καὶ Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: δύο διαφορετικοὶ δρόμοι, ἕνας κοινὸς σκοπὸς*

Ἀδαμάντιος Κοραῆς καὶ Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: δύο διαφορετικοὶ δρόμοι, ἕνας κοινὸς σκοπὸς* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Ἀδαμάντιος Κοραῆς καὶ Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: δύο διαφορετικοὶ δρόμοι, ἕνας κοινὸς σκοπὸς* Τοῦ Ἀστερίου Ἀργυρίου «Τὸ ἔργο τοῦ Νικοδήμου εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ*

H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ* H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ* Κ ΑΠΟΤΕ ΥΠΗΡΧΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΤΕΧΝΗ, αὐτὴ ποὺ θὰ ὑπάρχει στοὺς αἰῶνες, ὅσο βέβαια θὰ ὑπάρχουν ἄνθρωποι ἐπὶ τῆς γῆς ἐννοοῦμε τὴν ἱερὴ καὶ τελετουργικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Εἰσαγωγὴ Μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς πρόσθετες δυνατότητες τῆς ἔκδοσης 3 τῶν ἰατρικῶν ἐφαρμογῶν μας, εἶναι ἡ δυνατότητα συσχετισμοῦ ὅσων ψηφιακῶν ἀρχείων ἀπαιτεῖται στὴν

Διαβάστε περισσότερα

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ.

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ. Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ. ) Η Βυζαντινὴ παρουσία στὴ Γεωργία* Η Γεωργία κατὰ τὴ μεσαιωνικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά.

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά. Φεύγουμε; Μένουμε; Ἦταν γραμμένο, φίλοι, σὲ τοῖχο: «Μόνη λύση ἡ φυγή»! Ἀπὸ κάτω κάποιος ἄλλος εἶχε γράψει: «Ἡ φυγὴ εἶναι ἧττα»! Καὶ σκέφτηκα. Ἆραγε τί εἶναι ἡ φυγή, λύση ἢ ἧττα; Ἀνδρεία ἢ δειλία; Ἡρωϊσμὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μέρος Β - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ) Η ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΜΑΣ 4. ΗΛΩΣΕΙΣ (d) Προφορικὴ δήλωσις 6.1.1993 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α www.sartzetakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ Χρ. Πλατή Κατὰ τὶς δυὸ τελευταῖες δεκαετίες, τὸ σύστημα ὑγείας τῆς χώρας ΠΟΙΕΙ σημαντικὲς ἀλλαγές, τόσο στὸ δομικὸ καὶ ὀργανωτικὸ πεδίο, ὅσο

Διαβάστε περισσότερα

Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ

Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ ENTYPO TETSIS FIN:Layout 1 6/4/09 12:59 PM Page 1 Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ-3 ΙΟΥλΙΟΥ 2009 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 13, ΠλΑΚΑ, ΑΘΗΝΑ ENTYPO TETSIS FIN:Layout

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Τευχος πρωτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Άσκηση Υπόθεση παραχάραξης Το 1938, το Υφυπουργείον Δημοσίας Ασφαλείας του ελληνικού κράτους δημοσιεύει

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Α. ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Τὸ Ὂν καὶ ἡ Οὐσία τοῦ Ἐτιὲν Ζιλσὸν πρωτοδημοσιεύτηκε στὰ γαλλικὰ τὸ 1948. 1 Τὴν ἑπόμενη χρονιὰ κυκλοφόρησε στὸν Καναδὰ ἡ συντομευμένη καὶ τροποποιημένη ἔκδοσή

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχανάλυση, Πολιτισμὸς καὶ κοινωνικὲς ἐπιστῆμες 13. Πρὸς μία ψυχαναλυτικὴ ἐπιστημολογία τῶν κοινωνικῶν ἐπιστημῶν

Ψυχανάλυση, Πολιτισμὸς καὶ κοινωνικὲς ἐπιστῆμες 13. Πρὸς μία ψυχαναλυτικὴ ἐπιστημολογία τῶν κοινωνικῶν ἐπιστημῶν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ψυχανάλυση, Πολιτισμὸς καὶ κοινωνικὲς ἐπιστῆμες 13 ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ Πρὸς μία ψυχαναλυτικὴ ἐπιστημολογία τῶν κοινωνικῶν ἐπιστημῶν I. Ψυχανάλυση καὶ ἐπιστῆμες τοῦ πολιτισμοῦ Ἡ ψυχανάλυση,

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ ταυτότητα τῆς AIEMPR

Ἡ ταυτότητα τῆς AIEMPR Ἡ ταυτότητα τῆς AIEMPR (Association Internationale d Études Médico-Psychologiques et Religieuses) Ἀπάντηση τῆς ἑλληνικῆς ὁμάδος τοῦ Διεθνοῦς Συνδέσμου Ἰατρο- Ψυχολογικῶν καὶ Θρησκευτικῶν Μελετῶν σὲ 7 ἐρωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΝ Σεβαστοὶ Πατέρες, Ἀξιότιμοι κύριοι Καθηγητές, Κυρίες καὶ κύριοι, Γίνεται συχνὰ σήμερα λόγος γιὰ αὐτὸ ποὺ ὀνομάζεται «κρίση τοῦ γάμου», «κρίση τῆς οἰκογένειας».

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α κα Μαρία Παπαθανασίου, ἐπίκ. καθηγήτρια ΤΕΙ Ἀθηνῶν 7/2/2005 Ἡ ἱεραρχία τῶν ἀνθρώπινων ἀναγκῶν, σύμφωνα μὲ τὸν Α. Maslow, εἶναι ἡ ἑξῆς:

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων

Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων Γεώργιος Κοντόπουλος Ἀκαδημία Ἀθηνῶν 1) Εἰσαγωγή Mία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἀνακαλύψεις ὅλων τῶν ἐποχῶν εἶναι τὸ ὅτι οἱ φυσικοὶ νόμοι εἶναι παγκόσμιοι. Δηλαδὴ οἱ ἴδιοι φυσικοὶ νόμοι

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Ι. Πασσάς. Γλώσσα. Οι λειτουργίες της γλώσσας Η γλωσσική 4εταβολή και ο δανεισ4ός

Γιάννης Ι. Πασσάς. Γλώσσα. Οι λειτουργίες της γλώσσας Η γλωσσική 4εταβολή και ο δανεισ4ός Γιάννης Ι. Πασσάς Γλώσσα Οι λειτουργίες της γλώσσας Η γλωσσική 4εταβολή και ο δανεισ4ός Αρχή πάντων ορισµός εστί Γλώσσα: Κώδικας ση4είων ορισ4ένης 4ορφής (γλωσσικής), 4ε τα ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ)

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Ἀποσπάσματα ἀπὸ ἄρθρο στὰ «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» (28-2-13) ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ΑΥΤΗ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΟΙΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝ- ΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΩ,

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;*

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;* «Νομιμοποίηση τῆς Ἐλεύθερης Συμβίωσης» (δ ) Ἕνα εἶδος πολιτικοῦ γάμου; Ἕνα εἶδος τρίτου γάμου; Μείωση τῆς ἀπόστασης ἀπὸ τὸν Γάμο; Ἕνα βῆμα πρὸς τὸν Γάμο; Τρίτης κατηγορίας γάμος; Γάμος χωρὶς στεφάνι; Παλλακεία;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ 85 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΣΠυρΟΣ βρυωνησ Ἡ ἀπόφαση τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν νὰ ὀργανώσει τρία ξεχωριστὰ συνέδρια σχετικὰ μὲ τὴν (τὶς) ἡμερομηνία (ες) καὶ τὴν (τὶς) προέλευση (εις) τῶν σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων,

ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων, Sbatti il mostro in prima pagina 1 Η λαγνεία τοῦ «κακοῦ» στὰ ΜΜΕ* Νίκος Βαραλῆς ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων, καταστροφῶν καὶ διαστροφῶν σὲ ἀπεριόριστες ποσότητες. Ο δημοσιογραφικὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ

ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ 1 ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ δὲν γνωρίζουν τί εἶναι ὁ γάμος. Εἴτε ἔχουν, εἴτε δὲν ἔχουν συνάψει γάμο. Ὑπανδρευμένοι καὶ ἀνύπανδροι. Νυμφευμένοι καὶ ἀνύμφευτοι. Ἀλλὰ εἶναι ἀνάγκη,

Διαβάστε περισσότερα

η ἀκτινοβολιἀ τῶν ἑλληνικῶν δικἀιικῶν ιδἑῶν κἀι θἑσμῶν στο ἑὐρῶπἀϊκο στἑρἑῶμἀ

η ἀκτινοβολιἀ τῶν ἑλληνικῶν δικἀιικῶν ιδἑῶν κἀι θἑσμῶν στο ἑὐρῶπἀϊκο στἑρἑῶμἀ 171 η ἀκτινοβολιἀ τῶν ἑλληνικῶν δικἀιικῶν ιδἑῶν κἀι θἑσμῶν στο ἑὐρῶπἀϊκο στἑρἑῶμἀ μἀριἀνοὐ δ. κἀρἀση Ἕνας ἀπὸ τοὺς λάτρεις τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, ὁ Nietzsche, λέει στὴν Γέννηση τῆς τραγωδίας

Διαβάστε περισσότερα

Η αξία της νηστείας. «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι προθύμως εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς νηστείας ἀγῶνα...

Η αξία της νηστείας. «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι προθύμως εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς νηστείας ἀγῶνα... Άσκηση μηνιαίας επικοινωνίας με τους νέους της Λευκάδας και της Ιθάκης * 1-29 Φεβρουαρίου 2012 * τ. 6 ο Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου Η αξία της νηστείας «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΟΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΖΟΖΕΦ Ρ. ΣΤΡΕΓΕΡ ΟΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Μετάφραση: Θάνος Σαμαρτζῆς ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ἡ σημασία τοῦ κράτους Σήμερα θεωροῦμε τὸ κράτος σὰν κάτι δεδομένο. Διαμαρτυρόμαστε γιὰ τὶς ἀξιώσεις του,

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΤΣΑΪΝΗΣ Μέλος τῆς Διεθνοῦς Ἑταιρείας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας (Δ.Ε.Ε.Φ) ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ (ἤ περὶ ἔρωτος)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΤΣΑΪΝΗΣ Μέλος τῆς Διεθνοῦς Ἑταιρείας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας (Δ.Ε.Ε.Φ) ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ (ἤ περὶ ἔρωτος) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΤΣΑΪΝΗΣ Μέλος τῆς Διεθνοῦς Ἑταιρείας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας (Δ.Ε.Ε.Φ) ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ (ἤ περὶ ἔρωτος) ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Β ΕΚΔΟΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2010 ΠΛΑΤΩΝ (428 348 π.χ) Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 109 Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΤΑχΙΑΟΣ Ἡ ἀκτινοβολία τὴν ὁποία εἶχαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ βυζαντινοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ

ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ Ὁ ὕπνος, παρότι κοινὸ βίωμα ὅλων μας, ἔχει μελετηθεῖ ἐντυπωσιακὰ λίγο. Χαμένος χρόνος γιὰ κάποιους, χρόνος ἀνασυγκρότησης τῶν ψυχικῶν καὶ σωματικῶν δυνάμεων κατὰ ἄλλους, θὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυδίκη Κεφαλίδου. Α 26: Εικόνεσ από το αρχαίο θέατρο 2015-2016 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ:

Ευρυδίκη Κεφαλίδου. Α 26: Εικόνεσ από το αρχαίο θέατρο 2015-2016 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ: Ευρυδίκη Κεφαλίδου Α 26: Εικόνεσ από το αρχαίο θέατρο 2015-2016 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ: Α. ΓΕΝΙΚΑ Κεφαλίδου, Ε. 2008. Η Εικονολογία τησ Αττικήσ Σραγωδίασ, ςτο: Μαρκαντωνάτοσ, A. & Σςαγγάλησ, X. (επιμ.), Αρχαία Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

«Ο κωμικός ποιητής Βάτων. Τα αποσπάσματα»

«Ο κωμικός ποιητής Βάτων. Τα αποσπάσματα» Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΕΛΕΚΟΣ «Ο κωμικός ποιητής Βάτων. Τα αποσπάσματα» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Ἔκθεση πλανῶν καὶ σφαλμάτων σὲ σχέση μὲ τὴν Πίστη καὶ τὴν Παράδοση τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Δημοσθένη Λιακοπούλου*

Ἔκθεση πλανῶν καὶ σφαλμάτων σὲ σχέση μὲ τὴν Πίστη καὶ τὴν Παράδοση τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Δημοσθένη Λιακοπούλου* Ὀρθοδοξία «Τίς κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος;» καὶ Αἵρεσις Ἔκθεση πλανῶν καὶ σφαλμάτων σὲ σχέση μὲ τὴν Πίστη καὶ τὴν Παράδοση τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Δημοσθένη Λιακοπούλου* Πρεσβυτέρου Πέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 78 ο = ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘ. 752 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ; Σύγχρονες μορφὲς οἰκογενειακῶν συμβιώσεων Χριστιανικὴ οἰκογένεια:

Διαβάστε περισσότερα

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31 eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31!)*."$ DA D 0@$)%!"$ >EE 27! "#$%&' ( ) * +,-./&' Ἁγίου Δημητρίου 38 162 31 Βύρωνας Ἀθήνα E-mail: vtrizonis@yahoo.com Abstract Sotiris Zisis (b. 1902, Koulakia,

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Σχέση Ἀρετῆς καὶ Εὐδαιμονίας στὸ ἔργο «Ἠθικὰ Νικομάχεια» τοῦ Σταγειρίτη φιλοσόφου Ἀριστοτέλη. Δρ. Εἰρήνης Ἀρτέμη Θεολόγου- Φιλολόγου PhD & ΜΑ

Ἡ Σχέση Ἀρετῆς καὶ Εὐδαιμονίας στὸ ἔργο «Ἠθικὰ Νικομάχεια» τοῦ Σταγειρίτη φιλοσόφου Ἀριστοτέλη. Δρ. Εἰρήνης Ἀρτέμη Θεολόγου- Φιλολόγου PhD & ΜΑ Ἡ Σχέση Ἀρετῆς καὶ Εὐδαιμονίας στὸ ἔργο «Ἠθικὰ Νικομάχεια» τοῦ Σταγειρίτη φιλοσόφου Ἀριστοτέλη. Δρ. Εἰρήνης Ἀρτέμη Θεολόγου- Φιλολόγου PhD & ΜΑ Θεολογίας ΑΘΗΝΑ 2012 1 Εἰσαγωγή: Ἡ ἔννοια τῆς ἀρετῆς Ὁ ταγειρίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Έχει παρατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds

Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds Σχῆμα 1: Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds Ὅταν ὁ Βλαντιμὶρ Πούτιν ἐξελέγη πρόεδρος τῆς Ρωσίας τὸ 2000, ἡ Ρωσία εἶχε πέσει σὲ πτώχευση. Ἡ Ρωσία χρωστοῦσε 16,6 δισεκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

Κώστα Β. Καραστάθη. Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας. Ἱστορικὴ μελέτη

Κώστα Β. Καραστάθη. Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας. Ἱστορικὴ μελέτη Κώστα Β. Καραστάθη Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας Ἱστορικὴ μελέτη Ἐκδόσεις «Ἄθως», Ἀθήνα 2014, σελ. 433. Τί ὁρίζεται μὲ τὴν τοπωνυμία «Ἄρβανον»; Οἱ ὅροι «Ἄρβανον»

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ λατινικὸ ἀλφάβητο

Τὸ λατινικὸ ἀλφάβητο Τὸ λατινικὸ ἀλφάβητο Εἰς μνήμην τοῦ μεγάλου δασκάλου Μερικὲς συζητήσεις, ὅταν γίνονται σὲ ἄσχετες στιγμὲς καὶ χωρὶς καμμία προεργασία, ἔχουν τὶς περισσότερες φορὲς μεγαλύτερη ἀξία ἀπ τὶς προετοιμασμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ἀτέρμονο πεδίο - Σειρὰ Κολωνία. Δύο γράμματα ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα ΙΙ (460x340 ἑκ.) 1983-84, ἀκρυλικό.

Ἀτέρμονο πεδίο - Σειρὰ Κολωνία. Δύο γράμματα ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα ΙΙ (460x340 ἑκ.) 1983-84, ἀκρυλικό. Ἀτέρμονο πεδίο - Σειρὰ Κολωνία. Δύο γράμματα ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα ΙΙ (460x340 ἑκ.) 1983-84, ἀκρυλικό. Λεβάντες (216x166 ἑκ.) 1956, λάδι. Συνομιλία τοῦ Φοίβου Ἰ. Πιομπίνου μὲ τὸν Θεόδωρο Στάμο, τὸν ἕλληνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ Χαρὰ Λιαναντωνάκη Στὴν ὄμορφη Ἑλλάδα ποὺ ἀγαπήσαμε τὴν πατρίδα τοῦ Φωτὸς τοῦ Λόγου τοῦ Εὐαγγελίου, τὸ ὁποῖο γέννησε Πολιτισμὸ ζωῆς - βλέπουμε σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

Μνήμη Φωτίου Κόντογλου

Μνήμη Φωτίου Κόντογλου Ο προφήτης τῆς Πονεμένης Ρωμηοσύνης Μνήμη Φωτίου Κόντογλου Κείμενον Αʹ Βιο-Βιβλιογραφικὰ τοῦ Φώτη Κόντογλου* 1895 Γεννιέται ὁ Φ.Κ. στὶς 8 Νοεμβρίου, στὸ Αϊβαλὶ τῆς Μ. Ασίας (Κυδωνίες). Γονεῖς του ὁ Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ Ἡ σύνταξη τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἒγινε από τό Ιερόν Ησυχαστήριον «Ευαγγελιστής Ιωάννης ὁ Θεολόγος» και ἀποτελεί εἰσαγωγή τοῦ έργου «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς Λόγοι επτά» του Ἁγίου Νικόλαου Καβάσιλα ὅπως ἐκδόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 741 «Τὸ σωματίδιον τοῦ Χὶγκς καὶ ἡ Δημιουργία τοῦ κόσμου» «Ἕνας πολὺ μικρός, ἀλλὰ ἐπικίνδυνος ἐχθρὸς

Διαβάστε περισσότερα

periexomenanet.gr Ο ποιητής, καθηγητής Λάμπρος Ηλίας μιλάει για ποίηση.

periexomenanet.gr Ο ποιητής, καθηγητής Λάμπρος Ηλίας μιλάει για ποίηση. Ο ποιητής, καθηγητής Λάμπρος Ηλίας μιλάει για ποίηση. Η κριτικός-συγγραφεύς Ευαγγελία Μισραχή παρουσιάζει και αναλύει το ποιητικό έργο του Λάμπρου Ηλία. Το κοινό παρακολουθεί με προσήλωση και τους δύο

Διαβάστε περισσότερα

- Γιὰ τὸν ἀδελφό ποὺ μᾶς λείπει - Little Gidding - Τρόπος ἡ ἀλήθεια, ἄθλημα τὸ ἀληθεύειν

- Γιὰ τὸν ἀδελφό ποὺ μᾶς λείπει - Little Gidding - Τρόπος ἡ ἀλήθεια, ἄθλημα τὸ ἀληθεύειν - Γιὰ τὸν ἀδελφό ποὺ μᾶς λείπει - Little Gidding - Τρόπος ἡ ἀλήθεια, ἄθλημα τὸ ἀληθεύειν 122 ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2012-2013 /// ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΔΕΡΦΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΛΕΙΠΕΙ Ἡ Ἐκκλησία ὅπως καὶ ὁ Ἱδρυτής της εἶναι, τρόπον τινά, δισυπόστατη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. Κριτήριο για ολιγόλεπτη εξέταση 91 (15 ) Στοιχεία µαθητή Ονοµατεπώνυµο:... Εξεταζόµενο µάθηµα: Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία (µάθηµα κατεύθυνσης) Τάξη:... Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Δ Νεοελληνικὰ Γράμματα

Δ Νεοελληνικὰ Γράμματα ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ «ΑΓΑΠΑ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΟΥ ΩΣ ΣΕΑΥΤΟΝ» : λάθος. Πιὸ καλὰ ( πιὸ σωστὰ) θὰ ἤτανε ἂν λέγαμε : ἀγάπα τὸν ἑαυτό σου ὅπως ὀφείλεις νὰ ἀγαπᾶς τὸν διπλανό σου. Τ`ὸν συνάνθρωπό σου δηλαδή, ποὺ μαζί

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13 Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές Το πλήρωμα του χρόνου Συνάντηση Ιουδαϊκού κόσμου με ελληνισμό. Μετάφραση των εβδομήκοντα, Φίλωνας μέσω της αλληγορίας. Η ελληνική φιλοσοφία έδωσε την έννοια της θεωρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Aγκυροβολή- Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O T H Σ I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ Γ I A T O Y Σ N E O Y Σ T E Y X O Σ 7 4 Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος*

Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ αὐτοῦ (28η Ιανουαρίου) Η ΦΟΒΕΡΗ Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος* Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ιωάννου Φωτοπούλου σύγχυση τῶν ἀγεύστων τῆς Θείας Χάριτος θεολόγων τῆς Δύσεως, μέσῳ

Διαβάστε περισσότερα