ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ)"

Transcript

1 ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΚΛΑ ΟΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗ ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΛΛΑ Α - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ : ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ* Υφιστάµενος Αριθµός Μετοχών κοινές ονοµαστικές Πώληση Υφιστάµενων Μετοχών Κυριότητας Ελληνικού ηµοσίου και ΕΚΑ Α.Ε. Με Ιδιωτική Τοποθέτηση κοινές ονοµαστικές Με ηµόσια Εγγραφή κοινές ονοµαστικές Σύνολο Μετοχών κοινές ονοµαστικές Greenshoe Option κοινές ονοµαστικές Σύνολο Προσφοράς κοινές ονοµαστικές *ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1) Ιδιωτική Τοποθέτησε σε εργαζοµένους της Εταιρείας 2) Εγχώρια Προσφορά µε ηµόσια Εγγραφή σε Θεσµικού και µη Θεσµικούς Επενδυτές στην Ελλάδα 3) ιεθνής Προσφορά µε Ιδιωτική Τοποθέτηση σε Θεσµικούς Επενδυτές στο Εξωτερικό Όρια Ικανοποίησης Εγγραφών Θεσµικοί: εν υπάρχει καµία υποχρέωση αναλογικής ή άλλου είδους ικανοποίησης υποβληθεισοµένων προσφορών. Η συµµετοχή των θεσµικών επενδυτών µπορεί να πραγµατοποιείται χωρίς τη δέσµευση του αντιτίµου των αιτούµενων. Ιδιώτες: Θα δοθεί προτεραιότητα σε όλες τις αιτήσεις ιδιωτών για το τµήµα τους που αφορά µέχρι µετοχές ή (ήτοι δρχ.). ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Πριν τη διάθεση Μετά τη διάθεση Μέτοχοι Αριθµός Ποσοστό Αριθµός Ποσοστό Ελληνικό ηµόσιο , ,87 ηµόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών Α.Ε ,00 0 Επενδυτικό κοινό , ,13 Σύνολο , ,00 Σηµείωση: Το ποσοστό του Ελληνικού ηµοσίου µετά τη διάθεση των υφιστάµενων θα ανέλθει σε 77,87 αν δεν διατεθούν οι επιπρόσθετες µετοχές ή σε 75,67 αν διατεθεί το σύνολο των επιπρόσθετων. ΕΣΜΕΥΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ 8,00 (2.726 δρχ.) 9,00 (3.067 δρχ.) εύρος τιµών:12,5 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ α) 426,4 εκατ. (145,3 δισ. δρχ.) 479,7 εκατ. (163,5 δισ. δρχ.) ή β) 482,4 εκατ. (164,4 δισ. δρχ.) (µε άσκηση greenshoe option) 542,7 εκατ. (184,9 δισ. δρχ.) (µε άσκηση greenshoe option) ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ εκ. (869,6 δισ. δρχ.) εκ. (978,3 δισ. δρχ.) ΕΣΜΕΥΣΗ ΚΥΡΙΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ Το Ελληνικό ηµόσιο, ως κύριος µέτοχος και µε την επιφύλαξη του κινήτρου διακράτησης προς τους Μη Θεσµικούς Επενδυτές, δεσµεύεται ότι δεν θα προβεί στην πώληση για χρονικό διάστηµα 6 µηνών µετά από τη µεταβίβαση των προσφερόµενων στους επενδυτές, περιλαµβανοµένων και των που αποτελούν το αντικείµενο του δικαιώµατος προαίρεσης (green shoe option) των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων.

2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Κίνητρο διακράτησης: Οι Μη Θεσµικοί Επενδυτές της ηµόσιας Εγγραφής και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης θα λάβουν από το Ελληνικό ηµόσιο µία (1) δωρεάν µετοχή για κάθε δέκα (10) µετοχές που θα διακρατήσουν για περίοδο τουλάχιστον έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία καταχώρισης της µεταβίβασης των στο ΚΑΑ, µε µέγιστο αριθµό διακοσίων (200) δωρεάν ανά επενδυτή. Οι µετοχές που διατίθενται µέσω Ιδιωτικής Τοποθέτησης θα διατεθούν αποκλειστικά σε εργαζόµενους του ΟΠΑΠ Α.Ε. µε ποσοστό έκπτωσης 10 επί της τιµής διάθεσης της Εγχώριας και ιεθνούς Προσφοράς. Στη διάθεση των προσφερόµενων οι κάτοχοι Ευρωπροµετόχων και Προµετόχων που θα ανταλλάξουν τους µετοχοποιήσιµους τίτλους τους µε µετοχές θα τύχουν εκπτώσεως 5 επί της τιµής διάθεσης της ιεθνούς και Εγχώριας Προσφοράς. Οι κάτοχοι Προµετόχων θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν αντί για την ανταλλαγή των προµετόχων τους µε µετοχές να παράσχουν στους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους της Εγχώριας και ιεθνούς Προσφοράς, τη διακριτική ευχέρεια να τους αποδώσουν τοις µετρητοίς το ισότιµο των που θα τους κατανεµόταν σε ανταλλαγή προµετόχων τους, υπολογιζόµενο µε βάση την τιµή διάθεσης της µετοχής (cash option). Greenshoe Option: Το Ελληνικό ηµόσιο θα παραχωρήσει στους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους των δύο προσφορών, για λογαριασµό των Αναδόχων, δικαίωµα προαίρεσης (greenshoe option) για τη διάθεση µέχρι επιπρόσθετων, σε τελικούς επενδυτές για την κάλυψη τυχόν αυξηµένης ζήτησης, σε τιµή που θα είναι ίδια µε την τελική τιµή διάθεσης των υπολοίπων. Εφόσον ασκηθεί το δικαίωµα προαίρεσης οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Εγχώριας Προσφοράς, ως εκπρόσωποι των Αναδόχων, σε συνεννόηση µε το Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο της ιεθνούς Προσφοράς, ενδέχεται να προβούν σε πράξεις σταθεροποίησης κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήµατος 30 ηµερών από τη µεταβίβαση των προσφερόµενων στους επενδυτές. Σε αυτήν την περίπτωση οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα υποχρεούνται να µεταβιβάσουν στο Ελληνικό ηµόσιο µε χρηµατιστηριακή συναλλαγή τις µετοχές που απέκτησαν κατά τη διενέργεια των πράξεων σταθεροποίησης. Οι νέες µετοχές δικαιούνται µέρισµα από τα κέρδη της χρήσεως Χρήση Κύκλος εργασιών Κέρδη προ φόρων Κέρδη µετά φόρων EPS προ φόρων EPS µετά φόρων P/E προ φόρων Εύρος Τιµών Εύρος Τιµών Εύρος Τιµών 8,00 9,00 8,00 9,00 8,00 9, ,47 0,05 5,4 6,1 149,1 167,7 24,89 28, ,17 0,75 6,8 7,7 10,7 12,0 17,02 19,15 CAGR 24,20 14, ,09-20, ,05 Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της αγοράς το P/E µετά φόρων για τη χρήση 2002 εκτιµάται σε 10,17. P/E µετά φόρων P/BV

3 Προφίλ Εταιρίας Αντικείµενο δραστηριότητας Η Εταιρία συστάθηκε τον Ιανουάριο του 1985 ως νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ενώ το Σεπτέµβριο του 1996 και βάσει του Ν 2414/1996 µετετράπη σε ανώνυµη εταιρία. Έδρα της Εταιρίας είναι ο ήµος Αθηναίων και το βασικό αντικείµενο εργασιών της, περιλαµβάνει την οργάνωση, λειτουργία και διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών. Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθεται η εξέλιξη του κύκλου εργασιών της Εταιρίας ανά παιχνίδι για την τριετία : Πίνακας 1: Εξέ λιξη κύκλου εργασιών ανά δραστηριότητα (σε χιλ. ευρώ) 1999 συµµετοχής 2000 συµµετοχής 2001 συµµετοχής Παιχνίδια ΠΡΟΠΟ , , ,5 ΛΟΤΤΟ , , ,2 ΠΡΟΤΟ , , ,9 ΠΡΟΠΟ-ΓΚΟΛ , , ,1 ΤΖΟΚΕΡ , , ,2 ΣΤΟΙΧΗΜ Α 0 0, , ,0 Σύνολο , , ,0 Θέση του ΟΠΑΠ στον κλάδο Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθεται η θέση της Εταιρίας στον κλάδο βάσει κύκλου εργασιών και τα µερίδια αγοράς: Στόχοι της Εταιρίας Στρατηγική Πίνακας 2: Θέση της Εταιρίας στον κλάδο βάσει κύκλου εργασιών και µερίδια αγοράς (σε χιλ. ευρώ) 1999 συµµετοχής 2000 συµµετοχής 2001 συµµετοχής ΟΠΑΠ Α.Ε. (1) , , ,8 ΚΡΑΤΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ-ΞΥΣΤΟ , , ,8 ΙΠΠΟ ΡΟΜΟΣ , , ,3 ΚΑΖΙΝΟ (2) , , ,2 Σύνολο , , ,0 Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ΟΠΑΠ Α.Ε. Σηµειώσεις: (1) Πωλήσεις στην Ελλάδα µη συµπεριλαµβανοµένης της Κύπρου (2) Προσωρινά στοιχεία µε βάση δηµοσιεύµατα του Τύπου Στόχος της Εταιρίας είναι να ενδυναµώσει περαιτέρω της θέση της και να διατηρήσει το µερίδιο αγοράς που την καθιστά πρώτη στον κλάδο τυχερών παιχνιδιών στην εγχώρια αγορά. Για το σκοπό αυτό η Εταιρία προτίθεται να επενδύσει στην ανάπτυξη νέων παιχνιδιών και να ανασχεδιάσει τα υφιστάµενα παιχνίδια ώστε να καταστούν πιο ελκυστικά για τους πελάτες τους. Ειδικότερα στα άµεσα σχέδια της Εταιρίας είναι η εισαγωγή δύο νέων αριθµολαχείων του ΕΞΤΡΑ 5 και του ΣΟΥΠΕΡ 3. Επίσης κατά το πρώτο τρίµηνο του 2003 η Εταιρία σκοπεύει να εισαγάγει άλλο ένα αριθµολαχείο, το ΚΙΝΟ. Επιπρόσθετα η ΟΠΑΠ Α.Ε. σκοπεύει να εισάγει στοίχηµα προκαθορισµένης απόδοσης επί ιπποδροµιών και στο µέλλον ενδεχοµένως επί άλλων αθλητικών γεγονότων στην Ελλάδα. Επίσης η διοίκηση της ΟΠΑΠ Α.Ε. θεωρεί αναγκαία την αναδιάρθρωση του δικτύου των πρακτόρων της προκειµένου να αυξηθεί η Λειτουργική Αποτελεσµατικότητα, τη µεγιστοποίηση της δυνατότητας διάθεσης των υφιστάµενων προϊόντων και της εισαγωγής των νέων προϊόντων. Προορισµός καθαρού προϊόντος από πώληση υφισταµένων H Εταιρεία δεν θα έχει έσοδα από την πώληση των προσφερόµενων. Τα έσοδα από τη διάθεση των υφιστάµενων, θα εισπραχθούν από τον Πωλητή Μέτοχο µετά την αφαίρεση των σχετικών εξόδων.

4 Στοιχεία Ισολογισµού του ΟΠΑΠ Πίνακας 3: Στοιχεία Ισολογισµού χρήσεων ενεργητικού 2000 ενεργητικού 2001 ενεργητικού Εν εργητικό Αναπόσβεστα Έ ξοδα Εγκατάστασης , , ,2 Αναπόσβεστες Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 0 0, , ,8 Αναπόσβεστες Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις , , ,8 Συµµετοχές & Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις , , ,9 Σύνολο Πάγιου Εν εργητικού , , ,5 Αποθέµατα , , ,2 Πελάτες 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Λοιπές Απαιτήσεις , , ,1 Χρεόγραφα ,3 0 0,0 0 0,0 ιαθέσιµα , , ,9 Κυκλοφορούν Ενεργητικό , , ,1 Μ εταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικο ύ 730 0, , ,2 Σύνολο Εν εργητικού , , ,0 Παθητικό Ίδια Κεφάλαια , , ,7 Προβλέψεις , , ,5 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις , , ,9 Προµηθευτές - γραµµάτια πληρωτέα , , ,7 Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Υπο χρεώ σεις σε ασφαλ οργανισµούς και φόροι - τέλη , , ,3 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόµενη χρήση , , ,3 Μερίσµατα πληρωτέα 0 0, , ,9 Πιστωτές ιάφοροι , , ,6 Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρε ώσεων , , ,9 Μ εταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 697 0, ,2 45 0,0 Σύνολο Παθητικού , , ,0 Στοιχεία αποτελεσµάτων του ΟΠΑΠ Πίνακας 4: Στοιχεία Αποτελεσµάτων Εταιρίας µεταβολή 2001 µεταβολή Κύκλος εργασιών , ,2 Κόστος πωληθέντων (προ αποσβέσεων) , ,4 Αποδόσεις σε Νικητές Παιγνίων , ,4 Μικτό κέρδος (προ αποσβέσεων) , ,9 ( επί του κύκλου εργασιών) 34,9 21,7 23,1 Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης , ,1 Μείον: Έξοδα ιοίκησης , ,9 Μείον: Έξοδα ιάθεσης , ,9 Λειτουργικό αποτέλεσµα , ,4 ( επί του κύκλου εργασιών) 32,3 23,9 22,2 Πλέον: Έκτακτα και Ανόργανα έσοδ α , ,6 Μείον: Έκτακτα και Ανόργανα έξοδ α , ,2 Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων & φόρων , ,8 ( επί του κύκλου εργασιών) 31,8 23,8 22,4 Πλέον: Πιστωτικοί Τόκοι & συναφή έσοδα , ,4 Μείον: Χρεωστικοί Τόκοι & συναφή έσοδα , ,5 Κέρδη προ αποσβέσεων & φόρων , ,7 ( επί του κύκλου εργασιών) 33,2 24,2 22,3 Αποσβέσεις , ,3 Κέρδη προ φόρων , ,4 ( επί του κύκλου εργασιών) 32,8 22,6 20,8 Μείον: Λοιπές µη ενσωµατωµένες στο Λειτουργικό Κόστος Αποδόσεις Παιγνίων ,2 0 Μείον: Φόροι χρήσης και λοιποί φόροι ,9 Μείον: Αµοιβές µελών.σ Κέρδη (ζηµίες) µετά από φόρους χρήσης και αµοιβές.σ , ,1 ( επί του κύκλου εργασιών) 1,1 0,8-23,8 13,3 Μείον: Φόροι φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων , Κέρδη µετά από φόρους χρήσης & φόρους φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων , ,4 ( επί του κύκλου εργασιών) 0,9 0,8-10,1 13,2

5 ΚΥΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ & ΚΙΝ ΥΝΟΙ Strengths Weaknesses Opportunities Threats Η παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωµάτων από το Ελληνικό ηµόσιο επί των υφιστάµενων παιχνιδιών Η υπαγωγή της ΟΠΑΠ Α.Ε. Μεγαλύτερο µερίδιο στην εγχώρια αγορά τυχερών παιχνιδιών. σε νόµους και κανονισµούς που ισχύουν γενικά για τις εταιρίες του δηµόσιου τοµέα. και τα δικαιώµατα της Εταιρίας επί µελλοντικών παιχνιδιών παρέχει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. µία µοναδική ευκαιρία να διατηρήσει και να αυξήσει το µερίδιό της στην ελληνική αγορά τυχερών παιχνιδιών. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. αντιµετωπίζει ανταγωνισµό από τις διεθνείς εταιρίες τυχερών παιχνιδιών, καθώς και από παράνοµα τυχερά παιχνίδια. Υψηλή αναγνωρισιµότητα Το Ελληνικό ηµόσιο θα παραµείνει µέτοχος πλειοψηφίας µετά από την παρούσα συνδυασµένη προσφορά. ιευρυµένο δίκτυο εξουσιοδοτηµένων πρακτόρων (5.130 πράκτορες στην Ελλάδα και στην Κύπρο). Αποκλειστική εκµετάλλευση από τον ΟΠΑΠ για 20ετία, των αριθµολαχείων και των παιχνιδιών στοιχηµάτων που διεξάγει σήµερα. Υψηλή µερισµατική απόδοση

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ιανουάριος 2003 Ο.Π.Α.Π.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ιανουάριος 2003 Ο.Π.Α.Π. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ο.Π.Α.Π. Κλάδος: Τυχερών Παιχνιδιών Ανάλυση: Χριστόφορος Μακρυάς Τηλ: 210-33 26 600 cmakrias@fasma-sec.gr Βασικά Σηµεία Επενδυτικής Πρότασης Η ηγετική θέση της Εταιρίας µε µερίδιο στον

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Μηχανολογίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Μηχανολογίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Μηχανολογίας Τίτλος πτυχιακής: Χρηµατοδότηση Εταιρειών Μέσω Χ.Α.Α. Τυχερά Παιχνίδια (ΟΠΑΠ, VIVERE, INTRALOT) Ονοµατεπώνυµο σπουδαστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΑΘΗΝΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ... 4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ A.E. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ατομικές και Ενοποιημένες) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2008 (1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2008)

ΟΠΑΠ A.E. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ατομικές και Ενοποιημένες) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2008 (1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2008) ΟΠΑΠ A.E. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ατομικές και Ενοποιημένες) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2008 (1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2008) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2003-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.Τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.Τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.Τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. ETHΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 17.3.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ

ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας σύµφωνα µε την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 02.06.2003 Το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (πρώην ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡ-ΦΙΛ Α.Ε.Β.Ε.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ Α.Ε. µε δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ 2001 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ 2001 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ 2001 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) [Η ΣΕΛΙΔΑ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ] ΟΠΑΠ Α.Ε. Κολονού 2, 104 37 Αθήνα, Ελλάδα, Tηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... 3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E.... 3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2000-2002... 4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ µε δ.τ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και των συνδεοµένων µε αυτές προσώπων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ () ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΕ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Εταιρεία Ν.3371/2005 Άδεια Συστάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 111/02-06 1992

ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Εταιρεία Ν.3371/2005 Άδεια Συστάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 111/02-06 1992 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Εταιρεία Ν.3371/2005 Άδεια Συστάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 111/02-06 1992 Έδρα Αθήνα Πλ. Φιλικής Εταιρείας 14 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26931/06/Β/92/15 Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

EΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

EΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 11.3.2008 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 8/10/2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ΑΘΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ «ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ «ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.» ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. Π.Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. Π.Α.Ε. ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΚΑΙ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΚΑΙ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΚΑΙ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) [Η ΣΕΛΙΔΑ ΑΥΤΉ ΕΊΝΑΙ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ] ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Προς το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 5.11.2006 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα