Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος"

Transcript

1 Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος A. Εισαγωγή Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ( ο Κώδικας ) σκοπεύει στη σαφή περιγραφή του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης της Τράπεζας, ενός συστήματος που στοχεύει στη προάσπιση των συμφερόντων της μακροπρόθεσμα, προς όφελος των καταθετών και πελατών της, των μετόχων και λοιπών επενδυτών, των εργαζομένων και όλων των άλλων ενδιαφερομένων μερών, καθώς και στη συμμόρφωση της Τράπεζας τόσο με το εκάστοτε ισχύον ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο όσο και με τις κανονιστικές και συμβατικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Τράπεζα στο πλαίσιο της κεφαλαιακής ενίσχυσης, επιπρόσθετα δε αποσκοπεί και στην υιοθέτηση διεθνών βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης. Ο Κώδικας αποτελεί ένα πλαίσιο το οποίο, αν και μη υποχρεωτικό κατά το νόμο, προάγει τη συνέχεια, τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα του τρόπου λειτουργίας του Δ.Σ. της ΕΤΕ και αποτελεί απαραίτητο στοιχείο καλής διακυβέρνησης. Ξεκινώντας από το ελληνικό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των διεθνών νομικών υποχρεώσεων της Τράπεζας (π.χ. τον Αμερικανικό νόμο Sarbanes-Oxley) ο Κώδικας βασίζεται στις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές όπως αυτές αποτυπώνονται στους διάφορους σχετικούς Ευρωπαϊκούς Κώδικες και τις συστάσεις της Επιτροπής ΕΕ, οι οποίες δεν υποκαθιστούν τις κανονιστικές ή/και νομοθετικές απαιτήσεις (ιδίως κ.ν. 2190/1920, Ν. 3016/2002, Ν. 3606/2007, Ν. 4261/2014, αποφάσεις και πράξεις οργάνων Τράπεζας της Ελλάδος) αλλά λειτουργούν μάλλον συμπληρωματικά προς αυτές. Οι βασικές αρχές εταιρικής διακυβέρνησης που περιέχονται στον παρόντα Κώδικα δεν εξαντλούν το σύνολο των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης που τηρούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που λαμβάνουν κεφαλαιακή ενίσχυση. Με την θέσπιση του Κώδικα, η Τράπεζα και το Δ.Σ. της φιλοδοξούν να προσαρμοσθούν πλήρως προς τη φιλοσοφία των πρακτικών αυτών και να εκφράσουν συνολικά, με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο η φιλοσοφία αυτή γίνεται καθημερινή πράξη. Αν και ο Κώδικας αφορά στην Τράπεζα και το Δ.Σ. της, οι θυγατρικές του Ομίλου ΕΤΕ (ο Όμιλος), υπό την καθοδήγηση της διοίκησης του Ομίλου, οφείλουν να συμμορφώνονται με το πνεύμα τους στη διάρθρωση της εταιρικής τους 1

2 διακυβέρνησης. Με σκοπό την πλήρη διαφάνεια, η Τράπεζα μπορεί στο πλαίσιο της Ετήσιας Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης να γνωστοποιεί τυχόν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τον Κώδικα και να εξηγεί τους λόγους, αφού προηγουμένως έχει ενημερώσει προς τούτο το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και έχει λάβει από αυτό τη ρητή του έγκριση, όπου απαιτείται. Τέλος, ο Κώδικας αφορά στην εσωτερική λειτουργία της Τράπεζας και του Διοικητικού Συμβουλίου της και δεν θίγει τις κατά το Νόμο και το Καταστατικό εκπροσωπευτικές εξουσίες των οργάνων της στις συναλλαγές με τρίτους. Β. Ο Κώδικας 1 Ο σκοπός του Δ.Σ.: Το Δ.Σ. είναι υπεύθυνο για τη χάραξη στρατηγικής κατεύθυνσης, την εποπτεία της διοίκησης και τον επαρκή έλεγχο της ΕΤΕ, με απώτερο στόχο τη μεγιστοποίηση της μακροπρόθεσμης αξίας της ΕΤΕ και την προάσπιση του γενικότερου εταιρικού συμφέροντος, σύμφωνα με το Νόμο. 2 Τα βασικά καθήκοντα του Δ.Σ.: Σύμφωνα με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές το Δ.Σ. έχει, ιδίως, τα παρακάτω βασικά καθήκοντα και ευθύνες: 2.1. Έχει τη γενική ευθύνη για τη λειτουργία της ΕΤΕ συμπεριλαμβανομένων της έγκρισης και εποπτείας της εφαρμογής των στρατηγικών στόχων της τράπεζας, της στρατηγικής διαχείρισης κινδύνων, της εταιρικής διακυβέρνησης και των εταιρικών αξιών. Το Δ.Σ. έχει επίσης την ευθύνη της εποπτείας των ανωτέρων διευθυντικών στελεχών της ΕΤΕ Με τη στήριξη της Επιτροπής Στρατηγικής (ΕΣ), εξετάζει και εγκρίνει τη στρατηγική κατεύθυνση της Τράπεζας και του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένου του πολυετούς επιχειρησιακού σχεδίου, του ετήσιου προϋπολογισμού της Τράπεζας και του Ομίλου και των μεγάλων στρατηγικών αποφάσεων, καθώς επίσης και συγχωνεύσεων και εξαγορών ή δημιουργία εταιρειών ειδικού σκοπού (μετά από σχετική πρόταση της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων), και επιβλέπει τη διοίκηση στην διαδικασία υλοποίησής τους και παρέχει στη διοίκηση σχετική καθοδήγηση Ελέγχει και εγκρίνει τη στρατηγική διαχείρισης κινδύνων της ΕΤΕ καθώς και την διάθεση ανάληψης κινδύνων τουλάχιστον σε ετήσια βάση κατόπιν συστάσεως και έγκρισης της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων του Διοικητικού Συμβουλίου και διασφαλίζει ότι συνάδει με την γενική επιχειρηματική στρατηγική της ΕΤΕ, τον κεφαλαιακό σχεδιασμό, το 2

3 χρηματοδοτικό σχεδιασμό, το σχέδιο αναδιάρθρωσης και τον προϋπολογισμό Με τη στήριξη της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων του Δ.Σ., εξετάζει και εγκρίνει, σε ετήσια βάση, τη γενική διάθεση ανάληψης κινδύνων και τις πολιτικές διαχείρισης κινδύνων της Τράπεζας και του Ομίλου και ελέγχει τακτικά την υλοποίηση τους καθώς και το επίπεδο ανειλημμένων κινδύνων του Ομίλου Συζητά ισότιμα όλες τις στρατηγικές προτάσεις, σημαντικές πολιτικές κινδύνου και σημαντικά λειτουργικά θέματα με την εκτελεστική διοίκηση Διασφαλίζει ότι υφίστανται αυστηρές και ουσιαστικές διαδικασίες για την παρακολούθηση της οργανωτικής συμμόρφωσης με τη συμφωνημένη στρατηγική και διάθεση ανάληψης κινδύνων και με όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς. Στο πλαίσιο αυτό παρακολουθεί και αξιολογεί περιοδικά την αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων εταιρικής διακυβέρνησης του ιδρύματος και προβαίνει στις δέουσες ενέργειες Επιβλέπει ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος και η Εκτελεστική Επιτροπή εφαρμόζουν αποτελεσματικά την επιχειρηματική στρατηγική και τη στρατηγική διαχείρισης κινδύνων της Τράπεζας, τηρουμένων των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης του Ομίλου Λαμβάνει και εξετάζει, τουλάχιστον κάθε τρίμηνο, με τη στήριξη της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων αναλυτικές εκθέσεις διαχείρισης κινδύνων, οι οποίες καλύπτουν όλους τους βασικούς κινδύνους και παρέχουν γενική επισκόπηση των βασικών αλλαγών στο προφίλ ανάληψης κινδύνων της Τράπεζας σε σχέση με τους στόχους και τη διάθεση ανάληψης κινδύνων Φροντίζει, με τη στήριξη της Επιτροπής Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αμοιβών (ΕΑΔΑ) του Δ.Σ., για την υιοθέτηση και εφαρμογή, από την Τράπεζα και τον Όμιλο, πολιτικών για την προσέλκυση, διατήρηση, αξιοποίηση και εξέλιξη στελεχών και υπαλλήλων υψηλού επιπέδου όσον αφορά την επαγγελματική κατάρτιση, την ικανότητα και το ήθος τους. Φροντίζει επίσης για την ανάπτυξη αξιοκρατικού πλαισίου αντικειμενικής αξιολόγησης και δίκαιας ανταμοιβής της απόδοσης των στελεχών αυτών, καθώς και για τη δημιουργία και διατήρηση συνεκτικού πλαισίου αξιών και κινήτρων με στόχο την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου. Για το σκοπό αυτό εγκρίνει και ανασκοπεί όποτε απαιτείται τον Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας του Ομίλου. 3

4 Περαιτέρω, με την στήριξη της Επιτροπής Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αμοιβών (ΕΑΔΑ) του Δ.Σ., παρακολουθεί την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών της Τράπεζας και ειδικότερα την εναρμόνιση αυτής με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο Mε τη στήριξη της ΕΑΔΑ, εγκρίνει την σύμβαση που συνάπτει η Τράπεζα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου και με τη στήριξη της ΕΑΔΑ, εκλέγει και παύει τα υπόλοιπα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο νόμο και στο Καταστατικό καθώς και ορίζει τους Γενικούς και Βοηθούς Γενικούς Διευθυντές και εγκρίνει τις συμβάσεις που συνάπτει η Τράπεζα με αυτά τα πρόσωπα. Με τη στήριξη της ΕΑΔΑ και κατόπιν εισηγήσεώς της με βάση τη σχετική Πολιτική αξιολόγησης των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. της Τράπεζας, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τις αποδοχές του Διευθύνοντος Συμβούλου σε ετήσια βάση. Με βάση σχετική έκθεση του Διευθύνοντος Συμβούλου προς την ΕΑΔΑ και κατόπιν της ως άνω εισηγήσεώς της, το Δ.Σ. εισηγείται στη Γενική Συνέλευση για τις αποδοχές και των υπολοίπων εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. Με τη στήριξη της ΕΑΔΑ και της ΕΕΔΥ μεριμνά για το σχεδιασμό της διαδοχής του Διευθύνοντος Συμβούλου και των υπολοίπων εκτελεστικών μελών του Δ.Σ Εγκρίνει και επανεξετάζει σε ετήσια βάση, με τη στήριξη της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων (ΕΕΔΥ) του Δ.Σ. την ανάθεση αρμοδιοτήτων και εξουσιών στη Διοίκηση (Chart of Authorities), σύμφωνα με το Καταστατικό και την οργανωτική δομή της Τράπεζας, με τον τρόπο που εγγυάται εσωτερική διαφάνεια στην Τράπεζα και τον Όμιλο Το Δ.Σ. λαμβάνει υπόψη τη διάκριση ανάμεσα στην ευθύνη του για καθορισμό διοικητικών κατευθύνσεων, εποπτεία και έλεγχο και τις ευθύνες των εκτελεστικών μελών και των διευθυντικών στελεχών για τη λειτουργία της ΕΤΕ συμπεριλαμβανομένης της διάκρισης των εποπτικών αρμοδιοτήτων του Προέδρου του και των εκτελεστικών εξουσιών του Διευθύνοντος Συμβούλου Φροντίζει, με τη στήριξη της ΕΕΔΥ, έτσι ώστε η σύνθεση (συμπεριλαμβανομένου και του σχεδιασμού διαδοχής), η οργάνωση, οι πολιτικές και οι διαδικασίες του Δ.Σ. της ΕΤΕ να βρίσκονται σε πλήρη συμμόρφωση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την Τράπεζα και να διευκολύνουν την εναρμόνιση της εταιρικής διακυβέρνησης του 4

5 Ομίλου της ΕΤΕ με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Προς επίτευξη αυτού του στόχου, εξετάζει σε τακτική βάση τον Κώδικα, τους Κανονισμούς και τις πρακτικές των Επιτροπών Δ.Σ., καθώς και τις υπόλοιπες σημαντικές Πολιτικές εταιρικής διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου Εξετάζει τακτικά την εταιρική/οργανωτική δομή του Ομίλου, παρακολουθεί τυχόν κινδύνους που απορρέουν από τη δομή αυτή και διασφαλίζει, με τη στήριξη της ΕΕΔΥ, την συνεκτικότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης του Ομίλου και των θυγατρικών του, το οποίο συνάδει με το πνεύμα του Κώδικα Διασφαλίζει, με τη στήριξη της Επιτροπής Ελέγχου (ΕΕ) του Δ.Σ., την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένου και του οικονομικού ελέγχου, του Ομίλου της ΕΤΕ. Εγκρίνει και ανασκοπεί τακτικά την Πολιτική της Τράπεζας και του ομίλου σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων ανάμεσα στην Τράπεζα και τα μέλη της Διοίκησης. Αξιολογεί το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σε ετήσια βάση και διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα και την ανεξαρτησία της μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (Επιθεώρησης) καθώς και της μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Διασφαλίζει την αρτιότητα των συστημάτων λογιστικής και χρηματοοικονομικών εκθέσεων, περιλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών ελέγχων και τη συμμόρφωση με το νόμο και τα συναφή πρότυπα Διορίζει και παύει, όταν κρίνεται απαραίτητο, κατόπιν εισήγησης των αρμοδίων οργάνων της Τράπεζας, τον επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου τον επικεφαλής των Μονάδων Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Εταιρικής Διακυβέρνησης και Κανονιστικής Εποπτείας Συναλλαγών του Ομίλου, καθώς και τον επικεφαλής των Μονάδων Διαχείρισης Κινδύνων του Ομίλου. Η τοποθέτηση των ως άνω γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους και του παρόντος και των οικείων Κανονισμών και διαδικασιών της Τράπεζας Με τη στήριξη της ΕΕ εξετάζει και εγκρίνει, τις ετήσιες και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας και την ετήσια έκθεση συναλλαγών με συνδεδεμένες επιχειρήσεις, η οποία υποβάλλεται στους μετόχους. Διασφαλίζει την επιμελή κατάρτιση όλων των οικονομικών και μη οικονομικών, τακτικών ή ειδικών ανακοινώσεων και εξετάζει τα τριμηνιαία αποτελέσματα πριν από τη δημοσιοποίησή τους. 5

6 2.18 Το Δ.Σ. διασφαλίζει ότι υφίσταται σαφής πολιτική που διέπει τις σχέσεις με τους Συνδεδεμένους Δανειολήπτες (Connected Borrowers) και εποπτεύει την εφαρμογή της Διασφαλίζει, με τη στήριξη της ΕΕ, ότι η Τράπεζα και οι εταιρείες του Ομίλου της ΕΤΕ έχουν διαμορφώσει και τηρούν Κώδικα Δεοντολογίας υψηλού επιπέδου για τη διοίκηση και τις οικονομικές υπηρεσίες της Τράπεζας και του Ομίλου της Εγκρίνει την πολιτική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της ΕΤΕ και του Ομίλου της, την ίδρυση φιλανθρωπικών ιδρυμάτων καθώς και μη κερδοσκοπικών ενώσεων και οργανισμών Εξετάζει και κάνει προτάσεις προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όποτε αυτό απαιτείται από τον Νόμο και τις εσωτερικές Πολιτικές της Τράπεζας, για την έγκριση συναλλαγών μεταξύ του Ομίλου της ΕΤΕ και μελών του Δ.Σ., οι οποίες δεν απαγορεύονται κατά το εταιρικό δίκαιο, όταν αυτές είναι έξω από τα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών της ΕΤΕ (ή των θυγατρικών της) με τους πελάτες της Αποφασίζει επί οποιουδήποτε άλλου θέματος το οποίο προβλέπεται βάσει των διατάξεων νόμων και κανονισμών και του Κανονισμού Εργασίας της ΕΤΕ, ή το οποίο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. θεωρεί σημαντικό για την Τράπεζα και τον Όμιλο. 3 Αρμοδιότητες του Δ.Σ Το Δ.Σ. εκπροσωπεί την Τράπεζα σε κάθε περίπτωση και ενώπιον όλων και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες που, σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό της ΕΤΕ, εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Το Δ.Σ. στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας του έχει δικαίωμα να χορηγεί μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του επί συγκεκριμένων θεμάτων σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στις Επιτροπές του, ή σε στελέχη και υπαλλήλους της Τράπεζας. Έχει επίσης δικαίωμα να εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, άλλα εκτελεστικά του μέλη ή συλλογικά όργανα της Διοίκησης να μεταβιβάζουν περαιτέρω εξουσίες και αρμοδιότητες σε μέλη του προσωπικού της Τράπεζας ή σε τρίτους, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του Καταστατικού της Τράπεζας. 6

7 3.3. Η χορήγηση αρμοδιοτήτων και η δομή της ιεραρχίας καθορίζονται σαφώς στο Οργανόγραμμα του Ομίλου και στο Διάγραμμα Εξουσιών της Διοίκησης, που τηρεί η ΕΕΔΥ, το οποίο περιγράφει και τις ανεκχώρητες αρμοδιότητες του Δ.Σ. 4 Η δομή του ΔΣ 4.1. Μέγεθος του Δ.Σ.: Το Δ.Σ. της ΕΤΕ αποτελείται από τουλάχιστον εννέα μέλη, με ανώτατο όριο τα δεκαπέντε συμπεριλαμβανομένων σε αυτά και των εκπροσώπων του ΤΧΣ και του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τους Ν. 3864/2010 και 3723/2008, αντίστοιχα. Ο ακριβής αριθμός των μελών του Δ.Σ. καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόπιν πρότασης του ΔΣ και πρέπει να είναι πάντα μονός αριθμός Σύνθεση του Δ.Σ.: Το Δ.Σ. της ΕΤΕ αποτελείται από μέλη με τα προσόντα που απαιτούνται από το άρθρο 6 κατωτέρω. Τουλάχιστον η πλειοψηφία (μισά πλέον ενός) του Δ.Σ. της ΕΤΕ είναι μη εκτελεστικά μέλη, τα οποία δεν είναι υπάλληλοι της Εταιρείας και δεν εμπλέκονται στις καθημερινές εργασίες της. Τουλάχιστον τα μισά μέλη των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανεξάρτητα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6.4 του Κώδικα, και τουλάχιστον δύο (2) από τα μέλη του Δ.Σ. είναι εκτελεστικά. Σύμφωνα με το νόμο, τα ανεξάρτητα μέλη ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση Ο ρόλος και τα καθήκοντα του Προέδρου του Δ.Σ.: Η Τράπεζα διαχωρίζει τον ρόλο του Προέδρου από αυτόν του Διευθύνοντος Συμβούλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Το Δ.Σ. εκλέγει τον Πρόεδρο από τα μέλη του κατ απόλυτη πλειοψηφία. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ο Πρόεδρος είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος: Κατευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και μεριμνά για την εκπλήρωση των καθηκόντων του Δ.Σ., τον ορθό σχεδιασμό της Ημερήσιας Διάταξής του, την αποτελεσματικότητα των συνεδριάσεών του και την ορθή αξιοποίηση του χρόνου και των ικανοτήτων των μελών του. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δεν μπορεί να διατελεί και Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων ή της Επιτροπής Ελέγχου του Δ.Σ. 7

8 Κατευθύνει τις προσπάθειες του Δ.Σ. για συνεχή βελτίωση των συλλογικών του ικανοτήτων, της ποιότητας των μελών του και της αποτελεσματικότητάς του ως συλλογικού οργάνου. Για το σκοπό αυτό μεριμνά για την τακτική αξιολόγηση των εργασιών του Δ.Σ Συγκαλεί και προεδρεύει σε όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., εγκρίνει τις ημερήσιες διατάξεις τους και καθοδηγεί το Γραμματέα της Εταιρείας ως προς όλα τα θέματα που αφορούν το Δ.Σ Εξασφαλίζει τη σαφή, ακριβή και έγκαιρη πληροφόρηση των μελών του Δ.Σ Διευκολύνει την αποτελεσματική συμβολή των μελών του Δ.Σ., ιδιαίτερα των μη εκτελεστικών, στις εργασίες του Δ.Σ Αναπτύσσει στενή σχέση εμπιστοσύνης με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και είναι διαθέσιμος για συχνή συζήτηση και παροχή συμβουλών ως προς την εφαρμογή της ομιλικής στρατηγικής. Συντονίζει τη διαδικασία αξιολόγησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και των λοιπών μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τις εσωτερικές Πολιτικές της Τράπεζας Από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο είναι διαθέσιμος στους μετόχους ως εκπρόσωπος της Τράπεζας Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.: Το Δ.Σ. μπορεί να εκλέγει Αντιπρόεδρο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αυτός αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος και αυτού από το αρχαιότερο -εξ απόψεως θητείας- μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κατόπιν εγκρίσεως από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις Ο ρόλος και τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου: Το Δ.Σ. εκλέγει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας από τα μέλη του. Η σχέση του με την Τράπεζα καθορίζεται σε ξεχωριστή σύμβαση που συνάπτει με την Τράπεζα. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία της Τράπεζας και του Ομίλου με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών στόχων που έχουν τεθεί από το Δ.Σ. Για το σκοπό αυτό, το 8

9 Δ.Σ. του παρέχει ευρύτατες εξουσίες τις οποίες ασκεί υπό τον έλεγχο του Δ.Σ. Στα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου συμπεριλαμβάνονται: Η διαμόρφωση προτάσεων προς το Δ.Σ. σε θέματα στρατηγικής της Τράπεζας και του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένου και του ετήσιου προϋπολογισμού. Ο Διευθύνων Σύμβουλος λογοδοτεί στο Δ.Σ. σε σχέση με την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων που έχουν τεθεί και την γενικότερη απόδοσή του ως ηγέτη του στελεχιακού δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου Ο συντονισμός των αρμοδίων στελεχών για τη διαμόρφωση προτάσεων προς την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων και το Δ.Σ. σχετικά με τη συνολική διάθεση ανάληψης κινδύνων της Τράπεζας και του Ομίλου, με γνώμονα την προστασία των καταθετών, πελατών και αντισυμβαλλομένων, καθώς και ο τακτικός έλεγχος του επιπέδου ανειλημμένων κινδύνων στο πλαίσιο της υλοποίησης της συμφωνημένης από το Δ.Σ. διάθεσης ανάληψης κινδύνων Η καθημερινή διαχείριση των εργασιών της Τράπεζας είτε με τη λήψη έγκαιρων αποφάσεων είτε με την παροχή οδηγιών και συμβουλών στο στελεχιακό δυναμικό της Τράπεζας σε σχέση με όλα τα σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζει η Τράπεζα και ο Όμιλος. Για το σκοπό αυτό ο Διευθύνων Σύμβουλος προεδρεύει της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας και του Ομίλου) και τη σύνθεση και τις αρμοδιότητές της οποίας καθορίζει δυνάμει της γενικής εξουσιοδότησης του Δ.Σ Η ηγεσία του στελεχιακού δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου, η εποπτεία της αποτελεσματικής αξιολόγησης και ανταμοιβής των στελεχιακών επιδόσεων, η διαμόρφωση υψηλού επιπέδου ηγετικής ομάδας στην Τράπεζα και τον Όμιλο και η υποβολή σχετικών προτάσεων στην Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών και στο Δ.Σ. ως προς τον διορισμό και τις αμοιβές των υπολοίπων εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. και των Γενικών και Βοηθών Γενικών Διευθυντών της Τράπεζας Η στενή επαφή με τους εργαζόμενους στην Τράπεζα και τον Όμιλο με στόχο τη δημιουργία κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης βασισμένης στην δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση τους. 9

10 Η διασφάλιση επαρκούς συστήματος εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης στην Τράπεζα και τον Όμιλο με ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση διαφανούς περιβάλλοντος ελέγχου στην κορυφή του Ομίλου. Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου εγγυάται την αποτελεσματικότητα της ανάθεσης εξουσιών και αρμοδιοτήτων σε στελέχη καθώς και των σχέσεων ανάμεσα στην Τράπεζα και τις θυγατρικές της. Στο πλαίσιο αυτό, ο Διευθύνων Σύμβουλος εποπτεύει την εταιρική διάρθρωση του Ομίλου, καθώς και τη λειτουργία και αποδοτικότητα των σημαντικότερων θυγατρικών του Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο, η διασφάλιση πλήρους και έγκαιρης πληροφόρησης του Δ.Σ. για όλα τα θέματα που το αφορούν Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο, η παρουσίαση και συζήτηση με τους μετόχους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη των επιδόσεων, των στρατηγικών στόχων και άλλων σημαντικών θεμάτων που τους αφορούν και η ορθή και έγκαιρη ενημέρωση των αγορών και των εποπτικών αρχών για τα αποτελέσματα της Τράπεζας και για κάθε άλλο γεγονός για το οποίο οφείλεται γνωστοποίηση από το νόμο Αναπληρωτής(-ές) Διευθύνων(-οντες) Σύμβουλος(-οι): Το Δ.Σ. μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του Αναπληρωτή ή Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος (Senior Independent Director): Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίσει ένα από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του, ως Ανώτερο Ανεξάρτητο Σύμβουλο (Senior Independent Director - SID). Το υποψήφιο μέλος προτείνεται με απόφαση της ΕΕΔΥ στη λήψη της οποίας δεν συμμετέχει ο Πρόεδρος του Δ.Σ., και εγκρίνεται από το Δ.Σ. Ο Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος συμμετέχει στην ΕΕΔΥ ως μέλος ex officio. Ο Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος: είναι αρμόδιος για την ετήσια αξιολόγηση του Προέδρου Δ.Σ., σύμφωνα με την οικεία διαδικασία αξιολόγησης του Δ.Σ., συζητά με άλλα μέλη του Δ.Σ. θέματα για τα οποία ενδέχεται να συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων στο πρόσωπο του Προέδρου Δ.Σ. και δρα ως ενδιάμεσος μεταξύ των μελών Δ.Σ. και του Προέδρου Δ.Σ., εφόσον απαιτείται, 10

11 4.8. Επιτροπές του ΔΣ: Το ΔΣ συστήνει και επικουρείται στη λειτουργία του από τις ακόλουθες Επιτροπές: Την Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ) Την Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων (ΕΕΔΥ) Την Επιτροπή Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αμοιβών (ΕΑΔΑ) Την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων (ΕΔΚ) και Την Επιτροπή Στρατηγικής (ΕΣ) Η Τράπεζα γνωστοποιεί μέσω της Ετήσιας Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης καθώς και στην ιστοσελίδα της, τους κανονισμούς και τη σύνθεση (ονοματεπώνυμα των μελών) όλων των επιτροπών του Δ.Σ Τα μέλη των Επιτροπών και οι Πρόεδροί τους εκλέγονται από το Δ.Σ. τουλάχιστον για ένα έτος με δυνατότητα επανεκλογής. Η σύνθεση κάθε Επιτροπής ορίζεται με γνώμονα την εξισορρόπηση της ανάγκης για γνώση και εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της Επιτροπής με την ανάγκη για ανανέωση της σύνθεσης και την απόκτηση όσο το δυνατόν ευρύτερης εμπειρίας από κάθε μέλος του Δ.Σ. Κάθε Επιτροπή λειτουργεί βάσει Κανονισμού, ο οποίος εγκρίνεται από το Δ.Σ. και θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Στους εν λόγω Κανονισμούς των Επιτροπών του Δ.Σ. ορίζονται ο σκοπός, οι στόχοι και οι αρμοδιότητες, τα απαιτούμενα προσόντα των μελών και οι διαδικασίες διορισμού των μελών, λειτουργίας και συνεδριάσεων καθώς και υποβολής τακτικών αναφορών των Επιτροπών στο Δ.Σ. Επιπλέον, στους εν λόγω Κανονισμούς Λειτουργίας προβλέπεται ότι κάθε Επιτροπή αξιολογεί περιοδικά την απόδοσή της και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Σύμφωνα με το υφιστάμενο Πλαίσιο Συνεργασίας (RFA) μεταξύ της Τράπεζας και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου δεν μπορεί να είναι παράλληλα και Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων, και αντίστροφα ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων δεν μπορεί να είναι παράλληλα και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου. Ειδικότερα σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νόμο και κατά τη διάρκεια ισχύος του προαναφερόμενου Πλαισίου Συνεργασίας ο 11

12 εκπρόσωπος του ΤΧΣ έχει τα ακόλουθα δικαιώματα: Μπορεί να συμπεριλαμβάνει θέματα στις ημερήσιες διατάξεις των Επιτροπών που συμμετέχει. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να στέλνει γραπτώς στον Πρόεδρο της κάθε Επιτροπής τα προτεινόμενα/πρόσθετα θέματα τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης Μπορεί να ζητήσει τη σύγκληση Επιτροπής επτά μέρες (7) πριν, κατόπιν γραπτής ενημέρωσης προς τον Πρόεδρο. Η σχετική αίτηση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τους λόγους σύγκλησης καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Εάν ο Πρόεδρος δεν προβεί στη σύγκληση της Επιτροπής εντός επτά (7) ημερών ή δεν συμπεριλάβει στην ημερησία διάταξη όλα τα προτεινόμενα θέματα, ο εκπρόσωπος του ΤΧΣ έχει δικαίωμα να συγκαλέσει Επιτροπή πέντε (5) ημέρες από τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας, προσκαλώντας όλα τα μέλη της Επιτροπής Η ΕΕΔΥ εξετάζει περιοδικά, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, τη δομή και τη σύνθεση των Επιτροπών του Δ.Σ. και υποβάλλει στο Δ.Σ. σχετικές προτάσεις Εκτός των πέντε μόνιμων Επιτροπών του, το Δ.Σ. έχει δικαίωμα, κάθε φορά που το θεωρεί απαραίτητο ή σκόπιμο, να συστήνει νέες επιτροπές σε μόνιμη ή ad hoc βάση. 5 Λειτουργία του ΔΣ 5.1. Συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα: Το Δ.Σ. θα συγκροτείται σε σώμα κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά από Γενική Συνέλευση κατά την οποία εξελέγησαν ένα ή περισσότερα μέλη του, καθώς και σε κάθε περίπτωση κενώσεως της θέσης του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή Αναπληρωτών τους για οποιονδήποτε λόγο Συνεδριάσεις Το Δ.Σ. συνεδριάζει τουλάχιστον οκτώ φορές το χρόνο. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. συγκαλούνται κατά την κρίση του Προέδρου με βάση το ετήσιο πρόγραμμα (Άρθρο 5.2.4). Επιπλέον, πραγματοποίηση συνεδρίασης έχουν δικαίωμα να ζητούν και τα μέλη του Δ.Σ. Σε περίπτωση που τουλάχιστον 2 μέλη του Δ.Σ. υποβάλουν σχετικό αίτημα, ο Πρόεδρος οφείλει να συγκαλέσει το 12

13 Δ.Σ. προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός 7 ημερών από την υποβολή του αιτήματός τους Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. υπάρχει απαρτία όταν είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται τα μισά από τα μέλη του πλέον ενός. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών Οι διαδικασίες και αποφάσεις του Δ.Σ. και των Επιτροπών του καταγράφονται στα πρακτικά του Δ.Σ., τα οποία είναι δυνατόν να τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή. Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης του Δ.Σ. διανέμονται και εγκρίνονται σε επόμενη συνεδρίαση Η συμμετοχή σε συνεδρίαση του Δ.Σ. μπορεί να γίνει και τηλεφωνικά ή μέσω εικονοδιάσκεψης ή εξουσιοδότησης προς άλλο μέλος του Δ.Σ. σύμφωνα με το Καταστατικό. Η Ημερήσια Διάταξη κάθε συνεδρίασης του Δ.Σ. ορίζεται από τον Πρόεδρο και διαβιβάζεται στα μέλη από τον Γραμματέα του Δ.Σ. Στην πρώτη συνεδρίαση κάθε ημερολογιακού έτους, το ΔΣ υιοθετεί πρόγραμμα συνεδριάσεων. Επίσης, το Δ.Σ. προκαθορίζει ημερομηνίες συζήτησης των θεμάτων που βρίσκονται κάτω από την άμεση εποπτεία του βάσει του Κώδικα για τους επόμενους 12 μήνες Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. παρευρίσκονται ο Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών και ο Γραμματέας του Δ.Σ., ενώ άλλα στελέχη της Τράπεζας και του Ομίλου καλούνται να συμμετάσχουν κατά περίπτωση. Ο Πρόεδρος έχει δικαίωμα να διατάσσει ανά πάσα στιγμή την αποχώρηση οποιουδήποτε μη μέλους από τις συνεδριάσεις Τα μέλη του Δ.Σ. λαμβάνουν επαρκή τεκμηρίωση για κάθε θέμα που περιλαμβάνεται στην Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης του Δ.Σ. Η Ημερήσια Διάταξη καθώς και τα σχετικά έγγραφα διανέμονται, κατά το δυνατόν, τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η διανομή τους μέσω ηλεκτρονικών μέσων θεωρείται έγκυρη Ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ.: Μία φορά το χρόνο, το Δ.Σ. διαθέτει μια ολόκληρη ημέρα για την ανασκόπηση και συζήτηση της στρατηγικής του Ομίλου ΕΤΕ. Στην εν λόγω ειδική συνεδρίαση μπορούν να καλούνται σημαντικά στελέχη του Ομίλου ΕΤΕ, καθώς και εμπειρογνώμονες εκτός 13

14 Ομίλου για την παρουσίαση συγκεκριμένων θεμάτων. Ο Πρόεδρος είναι υπεύθυνος για την σύγκληση καθώς και για την Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης, η οποία καλό είναι να συζητείται και από την Εκτελεστική Επιτροπή του Ομίλου Προϋπολογισμός του Δ.Σ.: Στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους το Δ.Σ. εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Δ.Σ. καθώς και των Επιτροπών του για το επόμενο έτος, μετά από σχετική πρόταση της ΕΕΔΥ σε συνεννόηση με τις Οικονομικές Υπηρεσίες Στον προϋπολογισμό προβλέπονται συγκεκριμένα κονδύλια για την υποστήριξη των εργασιών του Δ.Σ., της σύσκεψης των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. (όπως ορίζεται στο άρθρο 5.7), καθώς και της κάθε Επιτροπής του Δ.Σ Εγκρίσεις για δεσμεύσεις επί των κονδυλίων αυτών χορηγούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., τον Πρόεδρο κάθε Επιτροπής για τις δαπάνες των Επιτροπών και τον Πρόεδρο της ΕΕΔΥ για κάθε δέσμευση που αφορά τη σύσκεψη των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ Ο προϋπολογισμός μπορεί να χρησιμοποιείται: Για προσλήψεις ανεξάρτητων νομικών, χρηματοοικονομικών ή άλλων συμβούλων, κατά την κρίση του Δ.Σ., των Επιτροπών του ή των μελών που μετέχουν στη συνεδρίαση των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., χωρίς τη σύμφωνη γνώμη ή έγκριση άλλου στελέχους της Τράπεζας, επί θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των παραπάνω οργάνων Για την υποστήριξη των εισαγωγικών προγραμμάτων για τα νέα μέλη του Δ.Σ. και των προγραμμάτων συνεχούς επιμόρφωσης των μελών του Δ.Σ Για την υποστήριξη άλλων δραστηριοτήτων απαραίτητων για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του Δ.Σ., των Επιτροπών του και της συνεδρίασης των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ Υπεύθυνος για την κατάρτιση των ετήσιων προτάσεων προϋπολογισμού προς την ΕΕΔΥ είναι ο Γραμματέας του Δ.Σ., υπό την εποπτεία του Προέδρου του Δ.Σ. Για τον σκοπό αυτό, ο 14

15 Γραμματέας του Δ.Σ. συνεργάζεται με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου. Ο Γραμματέας είναι επιπλέον υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εφαρμογής του προϋπολογισμού και την υποβολή σχετικής ετήσιας έκθεσης στο Δ.Σ. στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους. Οι σχετικές εκθέσεις υποβάλλονται και στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αξιολόγηση των εργασιών του Δ.Σ.: Το Δ.Σ., με τη στήριξη της ΕΕΔΥ προβαίνει ετησίως σε αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του ίδιου ως συλλογικού οργάνου και της συνεισφοράς των μελών του βάσει της διαδικασίας αξιολόγησης Δ.Σ. που διαμορφώνεται από την ΕΕΔΥ. Κάθε τρία χρόνια η αξιολόγηση πραγματοποιείται σε βάθος από εξωτερικό σύμβουλο, η επιλογή του οποίου εμπίπτει στις αρμοδιότητες της ΕΕΔΥ. Επίσης το ΤΧΣ έχει δικαίωμα να προβεί σε ετήσια αξιολόγηση της αποδοτικότητας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών και να υποβάλει τις συστάσεις προς τις αντίστοιχες Επιτροπές ώστε να εντοπιστούν τυχόν αδυναμίες και να βελτιωθούν οι μέθοδοι εργασίας και η αποτελεσματικότητα των έργων τους Ο Γραμματέας του Δ.Σ.: Ο Γραμματέας ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας και είναι υπεύθυνος για την τήρηση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου αναφορικά με την αποτελεσματική λειτουργία και υποστήριξη του Δ.Σ. και των Επιτροπών του, την ορθή επικοινωνία και ροή πληροφοριών μεταξύ του Δ.Σ. και των υπόλοιπων οργάνων της Τράπεζας και του Ομίλου, την τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων, τη διασφάλιση της τήρησης των σχετικών κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης της Τράπεζας καθώς και της παροχής σχετικής πληροφόρησης στους μετόχους. Ο Γραμματέας αναφέρεται απευθείας στον Πρόεδρο του Δ.Σ Σύσκεψη των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.: Τα μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. συνέρχονται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο χωρίς τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. ή άλλα τυχόν μέλη του Δ.Σ. που συνδέονται με σχέση εργασίας ή εντολής με την Τράπεζα ή άλλες εταιρίες του Ομίλου. Η σύσκεψη των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. έχει ως βασικό σκοπό την αξιολόγηση της απόδοσης του Διευθύνοντος Συμβούλου και των υπολοίπων εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., βάσει πολιτικής που εγκρίνεται από το Δ.Σ. Ο Πρόεδρος έχει δικαίωμα να συγκαλέσει σύσκεψη των μη 15

16 εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. οποτεδήποτε κρίνει ότι αυτό θα συμβάλει στην αντιμετώπιση θεμάτων στα οποία εμπεριέχονται σημαντικές συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ της Τράπεζας και εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. 6 Προσόντα και ανεξαρτησία μελών του Δ.Σ Βασικά κριτήρια καταλληλότητας μελών Δ.Σ.: Από το Καταστατικό της ΕΤΕ μπορεί να προβλέπεται ότι οιοσδήποτε μέτοχος έχει δικαίωμα πρότασης υποψηφιότητας μέλους του Δ.Σ. της Τράπεζας κατά τη Γενική Συνέλευση. Το δικαίωμα αυτό έχει, σύμφωνα µε το Καταστατικό και το νόμο, και το.σ., το οποίο, με τη στήριξη της ΕΕΔΥ, μπορεί επιπλέον να διορίσει νέα μέλη προς αντικατάσταση αποχωρησάντων μελών μέχρι το τέλος της θητείας των τελευταίων. Επιπλέον, η διαμόρφωση προτάσεων από το Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση αποτελεί βέλτιστη πρακτική εταιρικής διακυβέρνησης ιδίως για τις Τράπεζες στις οποίες η σύνθεση του Δ.Σ. οφείλει να πληροί τις υψηλότερες προδιαγραφές καταλληλότητας, ηθικού κύρους και ικανοτήτων. Ως εκ τούτου, το Δ.Σ., με τη στήριξη της ΕΕΔΥ, προτείνει υποψήφια μέλη του Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση με βάση πολιτική υποψηφιοτήτων η οποία, λαμβάνει υπ' όψη της ιδίως τα παρακάτω κριτήρια για κάθε προτεινόμενο υποψήφιο: Να προκύπτει από το ιστορικό του ότι πρόκειται για άτομο άμεμπτης ηθικής Να έχει σαφή αίσθηση των λεπτών ισορροπιών μεταξύ των συμφερόντων των μετόχων και άλλων ενδιαφερομένων μερών κατά τη λήψη αποφάσεων και να μην προωθεί μια συγκεκριμένη ομάδα συμφερόντων Εάν πρόκειται για μη εκτελεστικό μέλος, να έχει τη θέληση και το ηθικό και πνευματικό ανάστημα να αντιπαρατίθεται στη διοίκηση όταν διενεργείται συζήτηση για τις προτάσεις στρατηγικής, τις βασικές πολιτικές κινδύνων και τα σημαντικότερα θέματα της ΕΤΕ, και παράλληλα να εργάζεται εποικοδομητικά και με πνεύμα εμπιστοσύνης και ομαδικότητας μαζί της Να έχει τη διάθεση να αφιερώσει ικανό χρόνο και ενέργεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλος του Δ.Σ Να διαθέτει ικανότητες, εμπειρία και υπόβαθρο που συμπληρώνουν τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά των ήδη υφισταμένων μελών, όπως 16

17 αυτά εντοπίζονται στην τακτική εξέταση των χαρακτηριστικών του Δ.Σ. από την ΕΕΔΥ Κατά την επιλογή και πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων υποψηφίων μελών του ΔΣ ή κατά τον διορισμό νέων μελών κατ αντικατάσταση αποχωρησάντων μελών, το ΔΣ επιδιώκει με τη στήριξη της ΕΕΔΥ, να προτείνει υποψήφια μέλη των οποίων η εκλογή διασφαλίζει ότι το ΔΣ, ως συλλογικό όργανο, έχει ιδίως τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Γνωρίζει σε βάθος το χρηματοπιστωτικό σύστημα και περιλαμβάνει στη σύνθεσή του μέλη που υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει σε ηγετικές θέσεις σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Ειδικότερα τα μέλη του Δ.Σ. διαθέτουν κατάλληλο μίγμα και εμπειρία σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ή σε θέματα εμπορικής τραπεζικής και επαρκή χρόνο ώστε να ασκούν αποτελεσματικά την εποπτεία των λειτουργιών της Τράπεζας ως ομίλου που προσφέρει ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο. Ορισμένα από τα μέλη του διαθέτουν ισχυρή μακροχρόνια εμπειρία σε χρηματοοικονομική διοίκηση, λογιστική και σε θέματα ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και κεφαλαίου. Επίσης τα μέλη του Δ.Σ. έχουν αντίληψη των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων του τραπεζικού κλάδου Διαθέτει σημαντική εμπειρία από τον επιχειρηματικό και επαγγελματικό κόσμο καθώς και από τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο και περιλαμβάνει μεταξύ των μελών του στελέχη που διατελούν ή έχουν διατελέσει πρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι ή ανώτατα διοικητικά στελέχη σε μεγάλους οργανισμούς και των οποίων η ικανότητα να διαμορφώνουν κρίση επί σημαντικών και λεπτών θεμάτων, όπως αυτά επί των οποίων το Δ.Σ. της ΕΤΕ καλείται να λάβει αποφάσεις, είναι ευρέως αναγνωρισμένη Έχει πλήρη κατανόηση της δομής και της δυναμικής της πελατείας της ΕΤΕ, καθώς και των κύριων αγορών στις οποίες ο Όμιλος δραστηριοποιείται σήμερα Διαθέτει σημαντική διεθνή εμπειρία και είναι σε θέση να συμβάλει στις αναπτυξιακές προοπτικές της ΕΤΕ και του Ομίλου στην συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή δραστηριοποίησης της ΕΤΕ. 17

18 6.2.5 Εξασφαλίζει κατά το δυνατόν επαρκή εκπροσώπηση των δύο φύλων. 6.3 Ασυμβίβαστο μελών Δ.Σ.: Οι ακόλουθες επαγγελματικές ιδιότητες είναι ασυμβίβαστες με την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της ΕΤΕ: Ιδιότητες στελέχους, μέλους του ΔΣ, εργαζόμενου/ης ή ατόμου με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα η οποία υποδηλώνει υποχρέωση πίστης σε επιχείρηση που συγκαταλέγεται μεταξύ των ανταγωνιστών της Τράπεζας ή άλλους οργανισμούς τα συμφέροντα των οποίων ενδέχεται να συγκρούονται συστηματικά με τα συμφέροντα της Τράπεζας και των μετόχων της Υπάλληλος ή συνεργάτης ελεγκτικής εταιρείας που έχει ορισθεί εξωτερικός ελεγκτής της Τράπεζας ή άλλων εταιρειών του Ομίλου. 6.4 Ορισμός της ανεξαρτησίας μελών Δ.Σ.: Προκειμένου ένα μέλος του Δ.Σ. να θεωρείται από το Δ.Σ. και να προταθεί στη Γ.Σ. ως ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος, θα πρέπει να μην έχει αναπτύξει με την Τράπεζα και τον Όμιλο σχέση τέτοια που να επηρεάζει την ανεξαρτησία της κρίσης του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλους του Δ.Σ. Η παραπάνω σχέση θεωρείται ότι υφίσταται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 Ν. 3016/2002, στο άρθρο 13 της Σύστασης 2005/162 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και όταν κάποιο μέλος του Δ.Σ.: Είτε το ίδιο, είτε σε σύμπραξη με άλλο πρόσωπο με το οποίο συνδέεται (συνδεδεμένο πρόσωπο), είναι σημαντικός/ή πελάτης/ιδα της Τράπεζας. Ως σημαντικός πελάτης θεωρείται αυτός που συγκαταλέγεται μεταξύ των δέκα μεγαλύτερων πελατών της ΕΤΕ ή των συνδεδεμένων επιχειρήσεων της ΕΤΕ με βάση τη συνολική αξία του υπολοίπου του δανείων, καταθέσεων ή αμοιβών/προμηθειών που καταβλήθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή και οργανισμός που δέχεται σημαντικές συνεισφορές/χορηγίες από την Τράπεζα ή τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις της Είτε το ίδιο, είτε σε σύμπραξη με συνδεδεμένο πρόσωπο, είναι σημαντικός προμηθευτής της Τράπεζας και της έχει παράσχει ετησίως αγαθά ή υπηρεσίες αξίας άνω του ευρώ κατά τα προηγούμενα 3 ημερολογιακά έτη. 18

19 6.4.3 Είτε το ίδιο είτε συνδεδεμένο πρόσωπο διατελεί, ή έχει διατελέσει πρόεδρος του Δ.Σ. ή εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. (άρθρο 4 παρ. 1β Ν. 3016/2002), ή στέλεχος ή υπάλληλος της ΕΤΕ ή συνδεδεμένης επιχείρησης της ΕΤΕ κατά τα 5 προηγούμενα έτη, Είτε το ίδιο είτε συνδεδεμένο πρόσωπο λαμβάνει ή έχει λάβει σημαντικές πρόσθετες αμοιβές από την ΕΤΕ ή από συνδεδεμένη επιχείρηση της ΕΤΕ εκτός από αντιμισθία ως μη εκτελεστικό μέλος. Οι πρόσθετες αυτές αμοιβές καλύπτουν ιδίως κάθε συμμετοχή σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης που απονέμει η Τράπεζα για την αγορά μετοχών ή σε οποιοδήποτε άλλο συνδεόμενο με την απόδοση. Δεν καλύπτει όμως την είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος για προηγούμενες υπηρεσίες προς την ΕΤΕ Διατελεί η διετέλεσε εξωτερικός σύμβουλος της Τράπεζας ή εταίρος ή υπάλληλος εταιρείας που παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Τράπεζα κατά το έτος που προηγήθηκε του διορισμού του/της Έχει διατελέσει μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της ΕΤΕ για περισσότερο από 12 έτη Το ίδιο έχει στην κατοχή του ποσοστό άνω του 0,5% των κοινών μετοχών της ΕΤΕ, ή/και συνδεδεμένο πρόσωπο έχει στην κατοχή του ποσοστό άνω του 10% του συνόλου των μετοχών της ΕΤΕ Είτε το ίδιο είτε συνδεδεμένο πρόσωπο υπήρξε, κατά τα 3 έτη που προηγήθηκαν του διορισμού του/της, εταίρος, συνεργάτης/ιδα ή υπάλληλος του εξωτερικού ελεγκτή της ΕΤΕ Είτε το ίδιο είτε συνδεδεμένο πρόσωπο συμμετέχει από κοινού με την ΕΤΕ σε εταιρία, κοινοπραξία ή άλλο συνεταιριστικό σχήμα με ποσοστό του οποίου η λογιστική αξία αντιπροσωπεύει άνω του 2% των ετήσιων εσόδων οιουδήποτε από τους δύο εταίρους Για τους σκοπούς του Κώδικα, συνδεδεμένο πρόσωπο μέλους του Δ.Σ. είναι κατά περίπτωση: (α) οποιοσδήποτε συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι 2 ου βαθμού, ή ο/η σύζυγος (β) οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο που ασκεί εμπορική δραστηριότητα στο οποίο το μέλος του Δ.Σ. ή συγγενείς του σύμφωνα με το ως άνω εδάφιο (α) συμμετέχουν ως μέλη Δ.Σ., ανώτατα στελέχη ή εταίροι, ή 19

20 έχουν τον έλεγχο, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστού μεγαλύτερου του 20% των δικαιωμάτων ψήφου. 6.5 Εισαγωγή και συνεχής εκπαίδευση μελών Δ.Σ.: Τα νέα μέλη του Δ.Σ. συμμετέχουν στο εισαγωγικό πρόγραμμα, το οποίο προσφέρεται από την Τράπεζα και το οποίο περιλαμβάνει παρουσιάσεις, θέματα διαχείρισης κινδύνων, χρηματοοικονομικής διοίκησης του επιχειρησιακού σχεδίου, σημαντικά χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα, της κανονιστικής συμμόρφωσης και εταιρικής διακυβέρνησης, του Κώδικα Δεοντολογίας, της διοικητικής δομής, των εκτελεστικών στελεχών και των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών της ΕΤΕ. Το εισαγωγικό πρόγραμμα μπορεί επίσης να περιλαμβάνει επισκέψεις σε σημαντικά καταστήματα και θυγατρικές της ΕΤΕ. Η Τράπεζα επιπλέον προσφέρει σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. προγράμματα συνεχούς επιμόρφωσης και ανάπτυξης με σκοπό να βελτιώσει τις ικανότητες εποπτείας του Δ.Σ. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΕΤΕ για τα μέλη του Δ.Σ. διενεργείται τακτικά και εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς εκπαίδευσης και ενημέρωσης αυτών για όλα τα παραπάνω ζητήματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία της ΕΤΕ. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών τελεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Δ.Σ. 7 Επιλογή Υποψηφιοτήτων και Εκλογή μελών Δ.Σ.: 7.1. Η ΕΕΔΥ διαμορφώνει και διαχειρίζεται την πολιτική και διαδικασία επιλογής των υποψηφίων μελών Δ.Σ. που διορίζονται από το Δ.Σ. ή προτείνονται στη Γενική Συνέλευση από το Δ.Σ. Η Πολιτική εγκρίνεται από το Δ.Σ Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη και μπορούν να επανεκλέγονται χωρίς περιορισμό. Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. μπορεί να ανακληθεί με απόφαση Γενικής Συνέλευσης Μετόχων. 8 Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών Δ.Σ. Δικαιώματα 8.1 Το δικαίωμα στην πληροφόρηση: Επιπροσθέτως του ελέγχου των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων πριν από τη δημοσίευσή τους, τα μέλη του Δ.Σ. εξετάζουν τουλάχιστον ανά τρίμηνο και τους οικονομικούς δείκτες που συνδέονται με την επίτευξη των στόχων του επιχειρησιακού σχεδίου της ΕΤΕ. 20

21 8.1.2 Επιπροσθέτως της ενημέρωσής τους κατά τακτά χρονικά διαστήματα, τα μέλη του Δ.Σ. έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε στοιχεία, αρχεία και βιβλία της Εταιρείας μέσω του Προέδρου. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος, σε συνεννόηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, θεωρεί ότι έχει σημαντικούς λόγους να μην αποδεχτεί σχετικό αίτημα, το θέμα θα παραπέμπεται στην ΕΕΔΥ, η οποία θα εισηγείται σχετικά στο Δ.Σ Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και προκειμένου να αναζητήσουν πληροφορίες και συμβουλές, τα μέλη του Δ.Σ. έχουν πρόσβαση σε όλα τα ανώτατα διοικητικά στελέχη της Τράπεζας και του Ομίλου μέσω του Προέδρου. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος, σε συνεννόηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, θεωρεί ότι έχει σημαντικούς λόγους να μην αποδεχθεί σχετικό αίτημα, το θέμα παραπέμπεται στην ΕΕΔΥ, η οποία εισηγείται σχετικά στο Δ.Σ. 8.2 Το δικαίωμα πρόσβασης στην Ημερήσια Διάταξη: Κάθε μέλος του Δ.Σ. δικαιούται να ζητά από τον Πρόεδρο να συμπεριλάβει ένα ή περισσότερα θέματα προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης. Δύο ή περισσότερα μέλη μπορούν να απαιτήσουν από τον Πρόεδρο να συμπεριλάβει ένα ή περισσότερα θέματα προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης. 8.3 Το δικαίωμα επαρκούς ασφαλιστικής κάλυψης: Τα μέλη του Δ.Σ. καλύπτονται επαρκώς, με έξοδα της Τράπεζας, έναντι νομικών ή άλλων κινδύνων που συνδέονται με τα καθήκοντά τους στην ΕΤΕ. 8.4 Το δικαίωμα καταγραφής διαφωνίας: Τα μέλη του Δ.Σ. έχουν δικαίωμα να εκφράζουν τυχόν διαφωνία τους με απόφαση του Δ.Σ. και η άποψή τους να καταγράφεται στα πρακτικά. 8.5 Το δικαίωμα τήρησης απορρήτου. Τα μέλη του Δ.Σ. έχουν δικαίωμα να απαιτούν τη διαφύλαξη του απορρήτου των γνωστοποιήσεών τους στο Δ.Σ., στις Επιτροπές του και στην Τράπεζα, στο βαθμό που τα σχετικά στοιχεία δεν είναι ήδη δημόσια γνωστά, εκτός εάν η δημοσιοποίηση των σχετικών στοιχείων απαιτείται βάσει του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου της Ελλάδος ή των ΗΠΑ (στο βαθμό που η τελευταία αφορά την ΕΤΕ), του Εσωτερικού Κανονισμού, του Κώδικα ή συγκεκριμένων πολιτικών της ΕΤΕ που έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. 21

22 Υποχρεώσεις 8.6 Ήθος και υπόληψη: Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να διατηρούν άμεμπτο ήθος και άθικτη υπόληψη. Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος που ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς τη φήμη και την αξιοπιστία τους στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα δραστηριοποιείται η ΕΤΕ, οφείλουν να παραπέμπουν αμέσως το θέμα στον Πρόεδρο, ο οποίος μπορεί να υποβάλλει σχετικές προτάσεις στο Δ.Σ. για την αντιμετώπισή του. 8.7 Ειλικρίνεια και ακεραιότητα: Κάθε μέλος του Δ.Σ. απαιτείται να ενεργεί με ειλικρίνεια, ακεραιότητα και τη δέουσα ανεξαρτησία ώστε να είναι σε θέση να κατανοεί και να επιχειρηματολογεί αναλόγως κατά τη συζήτηση των αποφάσεων των ανώτερων διοικητικών στελεχών όποτε αυτό χρειάζεται και να επιβλέπει αποτελεσματικά και να παρακολουθεί τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων από τη διοίκηση της Τράπεζας. 8.8 Συμμόρφωση: Τα μέλη του Δ.Σ. αναλαμβάνουν την υποχρέωση πλήρους συμμόρφωσης με κάθε νόμο και κανονισμό σε κάθε πτυχή της δημόσιας και της ιδιωτικής ζωής τους. Σε περίπτωση εμπλοκής τους ή επικείμενου πραγματικού κινδύνου εμπλοκής τους σε οποιαδήποτε δικαστική διαφορά, οφείλουν να παραπέμπουν άμεσα το θέμα στον Πρόεδρο, ο οποίος μπορεί να υποβάλλει σχετικές προτάσεις στο Δ.Σ. για την αντιμετώπισή του. 8.9 Τακτική προσέλευση: Με ευθύνη του Γραμματέα του Δ.Σ., η παρουσία κάθε μέλους του ΔΣ στις συνεδριάσεις, φυσική ή μέσω τηλεδιάσκεψης, θα αναγράφεται στα πρακτικά, και τα σχετικά στοιχεία για κάθε μέλος θα αναφέρονται στις τακτικές ετήσιες δημοσιοποιήσεις της Τράπεζας. Κάθε μέλος του ΔΣ οφείλει να παρίσταται τουλάχιστον στον ελάχιστο αριθμό συνεδριάσεων που προβλέπεται είτε από το νόμο είτε από το εκάστοτε ισχύον Πλαίσιο Συνεργασίας με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Απουσίες από μεμονωμένες συνεδριάσεις επιτρέπονται μόνο εάν υπάρχει βάσιμη δικαιολογία. Επιπλέον, είναι επιθυμητή η παρουσία όλων των μελών του Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων Επιμέλεια: Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν κατά το νόμο να επιδεικνύουν κάθε επιμέλεια Προστασία και χρήση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας: Όλα τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να επιδιώκουν την προστασία και να διασφαλίζουν την αποδοτική χρήση των περιουσιακών στοιχείων της 22

23 Τράπεζας. Κάθε περιουσιακό στοιχείο του Ομίλου ΕΤΕ θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς του Ομίλου Συναλλαγές με ίσους όρους και ίση μεταχείριση: Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να αντιμετωπίζουν δίκαια και με ίσους όρους, κατά το δυνατόν όλους τους υπαλλήλους, τους προμηθευτές, τους πελάτες και τους ανταγωνιστές της Τράπεζας, και να μην χρησιμοποιούν εις βάρος κανενός αθέμιτες πρακτικές, όπως π.χ. χειραγώγηση, συγκάλυψη, κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών και παραποίηση ουσιωδών γεγονότων Επικοινωνία: Η Τράπεζα και οι εταιρίες του Ομίλου εκπροσωπούνται σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό τους. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο Πρόεδρος και κατά περίπτωση άλλα ανώτατα στελέχη της διοίκησης είναι υπεύθυνοι για την επικοινωνία της Τράπεζας με τους επενδυτές. Άλλα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν σε συναντήσεις με επενδυτές με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του Δ.Σ., χωρίς πάντως να εκπροσωπούν νόμιμα την Τράπεζα Απόρρητο: Ακόμα και μετά την αποχώρησή τους από το Δ.Σ., τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να τηρούν αυστηρά το απόρρητο κάθε πληροφορίας που δεν έχει δημοσιοποιηθεί από την Τράπεζα και να μη δημοσιοποιούν πληροφορίες, εκθέσεις και στοιχεία της Τράπεζας ούτε πληροφορίες γενικής φύσεως που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εφόσον δεν έχουν δημοσιοποιηθεί με άλλο τρόπο Σύγκρουση συμφερόντων, συναλλαγές με τρίτους και σχετικές γνωστοποιήσεις Τα μέλη του Δ.Σ. έχουν υποχρέωση πίστης στην Τράπεζα και οφείλουν να αποφεύγουν συγκρούσεις συμφερόντων με την Τράπεζα και με τις εταιρείες του Ομίλου της ΕΤΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες Πολιτικές αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων του Ομίλου. Ιδίως, τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους: να μην εκμεταλλεύονται για προσωπικό τους όφελος πραγματικές ή πιθανές ευκαιρίες που παρουσιάζονται ως αποτέλεσμα της χρήσης περιουσιακών στοιχείων της ΕΤΕ, ως αποτέλεσμα πληροφοριών των οποίων η κατοχή συνδέεται άμεσα με τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ. της ΕΤΕ ή εν γένει ως αποτέλεσμα της ιδιότητάς τους ως μελών του 23

24 Δ.Σ. της ΕΤΕ, χωρίς τη συναίνεση του Δ.Σ., η οποία χορηγείται κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου. Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να προωθούν τα συμφέροντα της Τράπεζας σε κάθε περίπτωση που τους δίδεται η ευκαιρία να μην αποκτούν την ιδιότητα μέλους του Δ.Σ., στελέχους ή υπαλλήλου σημαντικού θεσμικού μετόχου της Τράπεζας (ήτοι κατόχου άνω του 1%) που ασχολείται επαγγελματικά με αγοραπωλησίες μετοχών της Τράπεζας, να μην αποκτούν την ιδιότητα μέλους επιχείρησης ή επαγγελματικού φορέα μεταξύ του οποίου και της Τράπεζας πρόσφατα υπήρξε ή επίκειται σύγκρουση υπό μορφή δικαστικής διαμάχης, εργατικής κινητοποίησης, παρεμπόδισης του κοινού να πραγματοποιεί συναλλαγές (μποϋκοτάζ) ή άλλης παρόμοιας ενέργειας, η οποία είναι δυνατόν να επηρεάσει σημαντικά (material impact) τα αποτελέσματα ή τη φήμη της Τράπεζας ή/και Εταιρείας του Ομίλου Απαγορεύεται αυστηρά στα μέλη του Δ.Σ. να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε πληροφορία περιέρχεται σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους με σκοπό την πραγματοποίηση συναλλαγών από τους ίδιους ή από τρίτους επί μετοχών της ΕΤΕ. Για το σκοπό αυτό, τα μέλη του Δ.Σ. και τα συνδεδεμένα με αυτούς πρόσωπα (κατά το άρθρο ) πραγματοποιούν συναλλαγές επί χρεογράφων ΕΤΕ ή άλλων εταιρειών του Ομίλου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο νόμο και στις σχετικές Πολιτικές της Τράπεζας. Η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου γνωστοποιεί στα μέλη Δ.Σ. αναλυτικά τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να γνωστοποιούν στην ΕΕΔΥ, μέσω του Γραμματέα Δ.Σ., σε ετήσια βάση τις κύριες επαγγελματικές θέσεις και δραστηριότητές τους, περιλαμβανομένων τυχόν καθηκόντων που έχουν αναλάβει σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, καθώς και τις επωνυμίες νομικών προσώπων στα οποία είτε οι ίδιοι/ες είτε συνδεδεμένα με αυτές πρόσωπα είναι 24

25 μέτοχοι ή συμμέτοχοι κατά ποσοστό που τους επιτρέπει έλεγχο άνω του 10% των δικαιωμάτων ψήφου. Επίσης, τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να γνωστοποιούν έγκαιρα στην ΕΕΔΥ μέσω του Γραμματέα Δ.Σ., οποιαδήποτε μεταβολή όσον αφορά τα παραπάνω, καθώς και οποιοδήποτε άλλο γεγονός το οποίο ενδεχομένως θα προκαλούσε οποιαδήποτε σύγκρουση των συμφερόντων τους με τα συμφέροντα του Ομίλου ΕΤΕ ή μεταβολή της ιδιότητάς τους ως μη εκτελεστικών ή ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ Οποιαδήποτε οικονοµική σχέση η/και συναλλαγή µεταξύ της Τράπεζας και µέλους του.σ. ή συνδεδεµένου προσώπου (όπως π.χ. επιχειρηµατική συνεργασία, δάνειο, κατάθεση) θα πρέπει να εντάσσεται στο κανονικό πλαίσιο των εργασιών της Τράπεζας και να διέπεται, τηρουμένων των αναλογιών, από τους ίδιους όρους µε εκείνους που διέπουν τρέχουσες συναλλαγές της Τράπεζας µε την υπόλοιπη πελατεία της κατά τη δεδομένη χρονική περίοδο, σε συνδυασµό πάντα µε τους κανόνες διαχείρισης κινδύνων της Τράπεζας. Εξ άλλου και σύμφωνα με το νόμο, τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να γνωστοποιούν στη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης όλα τα υφιστάμενα στοιχεία και συναλλαγές πιστωτικού χαρακτήρα που έχουν, οι ίδιοι και οι συγγενείς τους, με την Τράπεζα ή άλλες επιχειρήσεις του Ομίλου μέσα σε 20 ημέρες από τη λήξη του ημερολογιακού έτους Σύμφωνα με την αναλυτική Πολιτική για Συναλλαγές με Συνδεδεμένους Πιστούχους καθώς και Συνδεδεμένα Μέρη που θα θεσπίσει η Τράπεζα κάθε σημαντική συναλλαγή μεταξύ του Ομίλου ΕΤΕ και μέλους του Δ.Σ. ή συνδεδεμένου προσώπου θα πρέπει να συζητείται από το Δ.Σ. σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο κατόπιν εξέτασης και πρότασης της ΕΕΔΥ, προκειμένου είτε να υποβληθεί σχετική πρόταση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, εφ' όσον η έγκρισή της απαιτείται από το νόμο είτε προκειμένου να αποφασισθεί από το ίδιο το Δ.Σ., εφόσον η έγκριση της Γ.Σ. δεν απαιτείται κατά νόμο. Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να γνωστοποιούν έγκαιρα στην ΕΕΔΥ μέσω του Γραμματέα Δ.Σ. έγκαιρα και πριν την σύναψή της οποιαδήποτε σημαντική συναλλαγή. Με τον όρο σημαντική 25

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό:

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ Ι. Σκοπός της Επιτροπής Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: 1. την ανασκόπηση της επιμελούς κατάρτισης των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...3 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο...4 2.1. Ρόλος...4 2.2. Αρμοδιότητες...4 2.3. Σύνθεση και Λειτουργία...5 2.3.1. Διαδικασία Ανάδειξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 3 Μέρος Α - Το ιοικητικό Συµβούλιο και τα Μέλη του... 4-9 1. Ρόλος και Αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4-6 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου... 4 II. Μέγεθος και σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 28/30.8.2013 Θέμα: Κανονισμός Εργασιών της Επιτροπής Ειδικών Εκκαθαρίσεων (άρθρο 68Α του ν.3601/2007) Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 2 Μάρτιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3-5 Ι. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ. 3 II. Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ. 3 III. Ρόλος του προέδρου του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών L 120/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.5.2009 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ GRIVALIA PROPERTIES AEEAΠ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ GRIVALIA PROPERTIES AEEAΠ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ GRIVALIA PROPERTIES AEEAΠ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα Εισαγωγή σ. 3 Γενικές Αρχές I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ. σ. 4 II. Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ. σ. 4 III. Ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. I. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Ilcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2013.

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ήλωση (disclaimer) Ο παρακάτω κώδικας περιγράφει τις ακολουθούµενες από την Εταιρία βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που διέπουν βασικούς τοµείς της λειτουργίας της. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 31/10/2014 Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 3954/06/B/86/13 Αρ. ΓΕΜΗ 340401000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Σκύρος Ναυτική Εταιρεία ιδρύθηκε, από σκυριανούς το 1980 για να λύσει το πιεστικό πρόβλημα της ακτοπλοϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90)

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 15.5.2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 27/03/2015 Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. ΓΕΜΗ 340401000 Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης 1. Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την οριζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, 105 57 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3259700, fax: 210 3259710 e-mail: ekter@ekter.gr

ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, 105 57 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3259700, fax: 210 3259710 e-mail: ekter@ekter.gr ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, 105 57 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3259700, fax: 210 3259710 e-mail: ekter@ekter.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, κατ άρθρο 27 παρ. 3 κ.ν. 2190/1920, επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση «ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.)»

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου/Cyprus Third Age Observatory

Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου/Cyprus Third Age Observatory Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου/Cyprus Third Age Observatory Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Η επωνυµία του Ιδρύµατος είναι: «Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου/Cyprus Third Age Observatory» Η έδρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία της ετήσιας και εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης και της ετήσιας και εξαµηνιαίας έκθεσης του διοικητικού συµβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σελίδα 1 από 40 Περιεχόμενα ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ... 2 ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2. ΕΤΑΙΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397 Στην Αθήνα σήμερα την 29η Απριλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου (CAE) με την Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ) CAE Perspective

Η σχέση του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου (CAE) με την Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ) CAE Perspective ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ F EIEE Ετήσιο Συνέδριο 2013 Εσωτερικός Έλεγχος - Προκλήσεις & Ευκαιρίες ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ Σχέση Εσωτερικού Ελέγχου και Επιτροπής Ελέγχου Η σχέση του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου (CAE)

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 καμία αλλαγή] [ 3 καμία αλλαγή]

[ 1 καμία αλλαγή] [ 3 καμία αλλαγή] ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία Έδρα Διάρκεια Σκοπός Άρθρο 1 Σύσταση Επωνυμία 1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία» και ο διακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10498/06/Β/86/41 Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την από 31.7.2015

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρον 19ον. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29-06-2011

Άρθρον 19ον. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29-06-2011 EIΣAΓΩΓH EMΠOPIA ΣIΔHPOY & XAΛYBA EΔPA: ΛOYTΣAΣ & ΠEΛOΠONNHΣOY, 25ον χλμ. E.O. AΘHNΩN - KOPINΘOY, 19600, T.Θ. 10, MANΔPA ATTIKHΣ THΛ. KENTPO: 210 5500700, TMHMA ΠΩΛHΣEΩN: 210 5500800, FAX ΠΩΛHΣEΩN: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία. Κων/νος Τριανταφυλλίδης, CIA, CFSA, CCSA, CFE

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία. Κων/νος Τριανταφυλλίδης, CIA, CFSA, CCSA, CFE 1 Αριθμός Πρωτ.: 35/1.9.2011 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2011 Αγαπητές Κυρίες, Κύριοι, με αφορμή το Σχέδιο Διαβούλευσης για την επικείμενη Πράξη Διοικητή Τ.Ε για τα ΣΕΕ στις Ασφαλιστικές και Αντασφαλιστικές Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών 1. Η Σύγκλητος συγκροτεί τις πιο κάτω Συμβουλευτικές Επιτροπές για μελέτη και υποβολή εισηγήσεων επί θεμάτων των αρμοδιοτήτων της: (α) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη

ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη Ο ρόλος των ανεξάρτητων µελών: Η πεµπτουσία της εταιρικής διακυβέρνησης ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη 8ο Συνέδριο Συνδέσµου Επενδυτών & ιαδικτύου 11 εκεµβρίου 2010 1 Η σηµασία της εταιρικής διακυβέρνησης Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2013, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

27 Σεπτεμβρίου 2011. Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την εσωτερική διακυβέρνηση (GL 44)

27 Σεπτεμβρίου 2011. Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την εσωτερική διακυβέρνηση (GL 44) Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών EBA BS 2011 116 τελικό 27 Σεπτεμβρίου 2011 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την εσωτερική διακυβέρνηση (GL 44) Λονδίνο, 27 Σεπτεμβρίου 2011 1 Κατευθυντήριες γραμμές της

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Τροποποίηση του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 (Α 37) 1. Ο τίτλος του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 2 Τροποποίηση του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 (Α 37) 1. Ο τίτλος του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11 ης Ιουλίου 2007, σχετικά µε την άσκηση ορισµένων δικαιωµάτων από µετόχους εισηγµένων εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα