Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος"

Transcript

1 Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος A. Εισαγωγή Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ( ο Κώδικας ) σκοπεύει στη σαφή περιγραφή του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης της Τράπεζας, ενός συστήματος που στοχεύει στη προάσπιση των συμφερόντων της μακροπρόθεσμα, προς όφελος των καταθετών και πελατών της, των μετόχων και λοιπών επενδυτών, των εργαζομένων και όλων των άλλων ενδιαφερομένων μερών, καθώς και στη συμμόρφωση της Τράπεζας τόσο με το εκάστοτε ισχύον ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο όσο και με τις κανονιστικές και συμβατικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Τράπεζα στο πλαίσιο της κεφαλαιακής ενίσχυσης, επιπρόσθετα δε αποσκοπεί και στην υιοθέτηση διεθνών βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης. Ο Κώδικας αποτελεί ένα πλαίσιο το οποίο, αν και μη υποχρεωτικό κατά το νόμο, προάγει τη συνέχεια, τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα του τρόπου λειτουργίας του Δ.Σ. της ΕΤΕ και αποτελεί απαραίτητο στοιχείο καλής διακυβέρνησης. Ξεκινώντας από το ελληνικό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των διεθνών νομικών υποχρεώσεων της Τράπεζας (π.χ. τον Αμερικανικό νόμο Sarbanes-Oxley) ο Κώδικας βασίζεται στις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές όπως αυτές αποτυπώνονται στους διάφορους σχετικούς Ευρωπαϊκούς Κώδικες και τις συστάσεις της Επιτροπής ΕΕ, οι οποίες δεν υποκαθιστούν τις κανονιστικές ή/και νομοθετικές απαιτήσεις (ιδίως κ.ν. 2190/1920, Ν. 3016/2002, Ν. 3606/2007, Ν. 4261/2014, αποφάσεις και πράξεις οργάνων Τράπεζας της Ελλάδος) αλλά λειτουργούν μάλλον συμπληρωματικά προς αυτές. Οι βασικές αρχές εταιρικής διακυβέρνησης που περιέχονται στον παρόντα Κώδικα δεν εξαντλούν το σύνολο των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης που τηρούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που λαμβάνουν κεφαλαιακή ενίσχυση. Με την θέσπιση του Κώδικα, η Τράπεζα και το Δ.Σ. της φιλοδοξούν να προσαρμοσθούν πλήρως προς τη φιλοσοφία των πρακτικών αυτών και να εκφράσουν συνολικά, με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο η φιλοσοφία αυτή γίνεται καθημερινή πράξη. Αν και ο Κώδικας αφορά στην Τράπεζα και το Δ.Σ. της, οι θυγατρικές του Ομίλου ΕΤΕ (ο Όμιλος), υπό την καθοδήγηση της διοίκησης του Ομίλου, οφείλουν να συμμορφώνονται με το πνεύμα τους στη διάρθρωση της εταιρικής τους 1

2 διακυβέρνησης. Με σκοπό την πλήρη διαφάνεια, η Τράπεζα μπορεί στο πλαίσιο της Ετήσιας Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης να γνωστοποιεί τυχόν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τον Κώδικα και να εξηγεί τους λόγους, αφού προηγουμένως έχει ενημερώσει προς τούτο το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και έχει λάβει από αυτό τη ρητή του έγκριση, όπου απαιτείται. Τέλος, ο Κώδικας αφορά στην εσωτερική λειτουργία της Τράπεζας και του Διοικητικού Συμβουλίου της και δεν θίγει τις κατά το Νόμο και το Καταστατικό εκπροσωπευτικές εξουσίες των οργάνων της στις συναλλαγές με τρίτους. Β. Ο Κώδικας 1 Ο σκοπός του Δ.Σ.: Το Δ.Σ. είναι υπεύθυνο για τη χάραξη στρατηγικής κατεύθυνσης, την εποπτεία της διοίκησης και τον επαρκή έλεγχο της ΕΤΕ, με απώτερο στόχο τη μεγιστοποίηση της μακροπρόθεσμης αξίας της ΕΤΕ και την προάσπιση του γενικότερου εταιρικού συμφέροντος, σύμφωνα με το Νόμο. 2 Τα βασικά καθήκοντα του Δ.Σ.: Σύμφωνα με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές το Δ.Σ. έχει, ιδίως, τα παρακάτω βασικά καθήκοντα και ευθύνες: 2.1. Έχει τη γενική ευθύνη για τη λειτουργία της ΕΤΕ συμπεριλαμβανομένων της έγκρισης και εποπτείας της εφαρμογής των στρατηγικών στόχων της τράπεζας, της στρατηγικής διαχείρισης κινδύνων, της εταιρικής διακυβέρνησης και των εταιρικών αξιών. Το Δ.Σ. έχει επίσης την ευθύνη της εποπτείας των ανωτέρων διευθυντικών στελεχών της ΕΤΕ Με τη στήριξη της Επιτροπής Στρατηγικής (ΕΣ), εξετάζει και εγκρίνει τη στρατηγική κατεύθυνση της Τράπεζας και του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένου του πολυετούς επιχειρησιακού σχεδίου, του ετήσιου προϋπολογισμού της Τράπεζας και του Ομίλου και των μεγάλων στρατηγικών αποφάσεων, καθώς επίσης και συγχωνεύσεων και εξαγορών ή δημιουργία εταιρειών ειδικού σκοπού (μετά από σχετική πρόταση της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων), και επιβλέπει τη διοίκηση στην διαδικασία υλοποίησής τους και παρέχει στη διοίκηση σχετική καθοδήγηση Ελέγχει και εγκρίνει τη στρατηγική διαχείρισης κινδύνων της ΕΤΕ καθώς και την διάθεση ανάληψης κινδύνων τουλάχιστον σε ετήσια βάση κατόπιν συστάσεως και έγκρισης της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων του Διοικητικού Συμβουλίου και διασφαλίζει ότι συνάδει με την γενική επιχειρηματική στρατηγική της ΕΤΕ, τον κεφαλαιακό σχεδιασμό, το 2

3 χρηματοδοτικό σχεδιασμό, το σχέδιο αναδιάρθρωσης και τον προϋπολογισμό Με τη στήριξη της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων του Δ.Σ., εξετάζει και εγκρίνει, σε ετήσια βάση, τη γενική διάθεση ανάληψης κινδύνων και τις πολιτικές διαχείρισης κινδύνων της Τράπεζας και του Ομίλου και ελέγχει τακτικά την υλοποίηση τους καθώς και το επίπεδο ανειλημμένων κινδύνων του Ομίλου Συζητά ισότιμα όλες τις στρατηγικές προτάσεις, σημαντικές πολιτικές κινδύνου και σημαντικά λειτουργικά θέματα με την εκτελεστική διοίκηση Διασφαλίζει ότι υφίστανται αυστηρές και ουσιαστικές διαδικασίες για την παρακολούθηση της οργανωτικής συμμόρφωσης με τη συμφωνημένη στρατηγική και διάθεση ανάληψης κινδύνων και με όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς. Στο πλαίσιο αυτό παρακολουθεί και αξιολογεί περιοδικά την αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων εταιρικής διακυβέρνησης του ιδρύματος και προβαίνει στις δέουσες ενέργειες Επιβλέπει ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος και η Εκτελεστική Επιτροπή εφαρμόζουν αποτελεσματικά την επιχειρηματική στρατηγική και τη στρατηγική διαχείρισης κινδύνων της Τράπεζας, τηρουμένων των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης του Ομίλου Λαμβάνει και εξετάζει, τουλάχιστον κάθε τρίμηνο, με τη στήριξη της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων αναλυτικές εκθέσεις διαχείρισης κινδύνων, οι οποίες καλύπτουν όλους τους βασικούς κινδύνους και παρέχουν γενική επισκόπηση των βασικών αλλαγών στο προφίλ ανάληψης κινδύνων της Τράπεζας σε σχέση με τους στόχους και τη διάθεση ανάληψης κινδύνων Φροντίζει, με τη στήριξη της Επιτροπής Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αμοιβών (ΕΑΔΑ) του Δ.Σ., για την υιοθέτηση και εφαρμογή, από την Τράπεζα και τον Όμιλο, πολιτικών για την προσέλκυση, διατήρηση, αξιοποίηση και εξέλιξη στελεχών και υπαλλήλων υψηλού επιπέδου όσον αφορά την επαγγελματική κατάρτιση, την ικανότητα και το ήθος τους. Φροντίζει επίσης για την ανάπτυξη αξιοκρατικού πλαισίου αντικειμενικής αξιολόγησης και δίκαιας ανταμοιβής της απόδοσης των στελεχών αυτών, καθώς και για τη δημιουργία και διατήρηση συνεκτικού πλαισίου αξιών και κινήτρων με στόχο την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου. Για το σκοπό αυτό εγκρίνει και ανασκοπεί όποτε απαιτείται τον Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας του Ομίλου. 3

4 Περαιτέρω, με την στήριξη της Επιτροπής Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αμοιβών (ΕΑΔΑ) του Δ.Σ., παρακολουθεί την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών της Τράπεζας και ειδικότερα την εναρμόνιση αυτής με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο Mε τη στήριξη της ΕΑΔΑ, εγκρίνει την σύμβαση που συνάπτει η Τράπεζα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου και με τη στήριξη της ΕΑΔΑ, εκλέγει και παύει τα υπόλοιπα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο νόμο και στο Καταστατικό καθώς και ορίζει τους Γενικούς και Βοηθούς Γενικούς Διευθυντές και εγκρίνει τις συμβάσεις που συνάπτει η Τράπεζα με αυτά τα πρόσωπα. Με τη στήριξη της ΕΑΔΑ και κατόπιν εισηγήσεώς της με βάση τη σχετική Πολιτική αξιολόγησης των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. της Τράπεζας, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τις αποδοχές του Διευθύνοντος Συμβούλου σε ετήσια βάση. Με βάση σχετική έκθεση του Διευθύνοντος Συμβούλου προς την ΕΑΔΑ και κατόπιν της ως άνω εισηγήσεώς της, το Δ.Σ. εισηγείται στη Γενική Συνέλευση για τις αποδοχές και των υπολοίπων εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. Με τη στήριξη της ΕΑΔΑ και της ΕΕΔΥ μεριμνά για το σχεδιασμό της διαδοχής του Διευθύνοντος Συμβούλου και των υπολοίπων εκτελεστικών μελών του Δ.Σ Εγκρίνει και επανεξετάζει σε ετήσια βάση, με τη στήριξη της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων (ΕΕΔΥ) του Δ.Σ. την ανάθεση αρμοδιοτήτων και εξουσιών στη Διοίκηση (Chart of Authorities), σύμφωνα με το Καταστατικό και την οργανωτική δομή της Τράπεζας, με τον τρόπο που εγγυάται εσωτερική διαφάνεια στην Τράπεζα και τον Όμιλο Το Δ.Σ. λαμβάνει υπόψη τη διάκριση ανάμεσα στην ευθύνη του για καθορισμό διοικητικών κατευθύνσεων, εποπτεία και έλεγχο και τις ευθύνες των εκτελεστικών μελών και των διευθυντικών στελεχών για τη λειτουργία της ΕΤΕ συμπεριλαμβανομένης της διάκρισης των εποπτικών αρμοδιοτήτων του Προέδρου του και των εκτελεστικών εξουσιών του Διευθύνοντος Συμβούλου Φροντίζει, με τη στήριξη της ΕΕΔΥ, έτσι ώστε η σύνθεση (συμπεριλαμβανομένου και του σχεδιασμού διαδοχής), η οργάνωση, οι πολιτικές και οι διαδικασίες του Δ.Σ. της ΕΤΕ να βρίσκονται σε πλήρη συμμόρφωση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την Τράπεζα και να διευκολύνουν την εναρμόνιση της εταιρικής διακυβέρνησης του 4

5 Ομίλου της ΕΤΕ με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Προς επίτευξη αυτού του στόχου, εξετάζει σε τακτική βάση τον Κώδικα, τους Κανονισμούς και τις πρακτικές των Επιτροπών Δ.Σ., καθώς και τις υπόλοιπες σημαντικές Πολιτικές εταιρικής διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου Εξετάζει τακτικά την εταιρική/οργανωτική δομή του Ομίλου, παρακολουθεί τυχόν κινδύνους που απορρέουν από τη δομή αυτή και διασφαλίζει, με τη στήριξη της ΕΕΔΥ, την συνεκτικότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης του Ομίλου και των θυγατρικών του, το οποίο συνάδει με το πνεύμα του Κώδικα Διασφαλίζει, με τη στήριξη της Επιτροπής Ελέγχου (ΕΕ) του Δ.Σ., την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένου και του οικονομικού ελέγχου, του Ομίλου της ΕΤΕ. Εγκρίνει και ανασκοπεί τακτικά την Πολιτική της Τράπεζας και του ομίλου σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων ανάμεσα στην Τράπεζα και τα μέλη της Διοίκησης. Αξιολογεί το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σε ετήσια βάση και διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα και την ανεξαρτησία της μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (Επιθεώρησης) καθώς και της μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Διασφαλίζει την αρτιότητα των συστημάτων λογιστικής και χρηματοοικονομικών εκθέσεων, περιλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών ελέγχων και τη συμμόρφωση με το νόμο και τα συναφή πρότυπα Διορίζει και παύει, όταν κρίνεται απαραίτητο, κατόπιν εισήγησης των αρμοδίων οργάνων της Τράπεζας, τον επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου τον επικεφαλής των Μονάδων Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Εταιρικής Διακυβέρνησης και Κανονιστικής Εποπτείας Συναλλαγών του Ομίλου, καθώς και τον επικεφαλής των Μονάδων Διαχείρισης Κινδύνων του Ομίλου. Η τοποθέτηση των ως άνω γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους και του παρόντος και των οικείων Κανονισμών και διαδικασιών της Τράπεζας Με τη στήριξη της ΕΕ εξετάζει και εγκρίνει, τις ετήσιες και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας και την ετήσια έκθεση συναλλαγών με συνδεδεμένες επιχειρήσεις, η οποία υποβάλλεται στους μετόχους. Διασφαλίζει την επιμελή κατάρτιση όλων των οικονομικών και μη οικονομικών, τακτικών ή ειδικών ανακοινώσεων και εξετάζει τα τριμηνιαία αποτελέσματα πριν από τη δημοσιοποίησή τους. 5

6 2.18 Το Δ.Σ. διασφαλίζει ότι υφίσταται σαφής πολιτική που διέπει τις σχέσεις με τους Συνδεδεμένους Δανειολήπτες (Connected Borrowers) και εποπτεύει την εφαρμογή της Διασφαλίζει, με τη στήριξη της ΕΕ, ότι η Τράπεζα και οι εταιρείες του Ομίλου της ΕΤΕ έχουν διαμορφώσει και τηρούν Κώδικα Δεοντολογίας υψηλού επιπέδου για τη διοίκηση και τις οικονομικές υπηρεσίες της Τράπεζας και του Ομίλου της Εγκρίνει την πολιτική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της ΕΤΕ και του Ομίλου της, την ίδρυση φιλανθρωπικών ιδρυμάτων καθώς και μη κερδοσκοπικών ενώσεων και οργανισμών Εξετάζει και κάνει προτάσεις προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όποτε αυτό απαιτείται από τον Νόμο και τις εσωτερικές Πολιτικές της Τράπεζας, για την έγκριση συναλλαγών μεταξύ του Ομίλου της ΕΤΕ και μελών του Δ.Σ., οι οποίες δεν απαγορεύονται κατά το εταιρικό δίκαιο, όταν αυτές είναι έξω από τα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών της ΕΤΕ (ή των θυγατρικών της) με τους πελάτες της Αποφασίζει επί οποιουδήποτε άλλου θέματος το οποίο προβλέπεται βάσει των διατάξεων νόμων και κανονισμών και του Κανονισμού Εργασίας της ΕΤΕ, ή το οποίο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. θεωρεί σημαντικό για την Τράπεζα και τον Όμιλο. 3 Αρμοδιότητες του Δ.Σ Το Δ.Σ. εκπροσωπεί την Τράπεζα σε κάθε περίπτωση και ενώπιον όλων και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες που, σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό της ΕΤΕ, εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Το Δ.Σ. στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας του έχει δικαίωμα να χορηγεί μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του επί συγκεκριμένων θεμάτων σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στις Επιτροπές του, ή σε στελέχη και υπαλλήλους της Τράπεζας. Έχει επίσης δικαίωμα να εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, άλλα εκτελεστικά του μέλη ή συλλογικά όργανα της Διοίκησης να μεταβιβάζουν περαιτέρω εξουσίες και αρμοδιότητες σε μέλη του προσωπικού της Τράπεζας ή σε τρίτους, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του Καταστατικού της Τράπεζας. 6

7 3.3. Η χορήγηση αρμοδιοτήτων και η δομή της ιεραρχίας καθορίζονται σαφώς στο Οργανόγραμμα του Ομίλου και στο Διάγραμμα Εξουσιών της Διοίκησης, που τηρεί η ΕΕΔΥ, το οποίο περιγράφει και τις ανεκχώρητες αρμοδιότητες του Δ.Σ. 4 Η δομή του ΔΣ 4.1. Μέγεθος του Δ.Σ.: Το Δ.Σ. της ΕΤΕ αποτελείται από τουλάχιστον εννέα μέλη, με ανώτατο όριο τα δεκαπέντε συμπεριλαμβανομένων σε αυτά και των εκπροσώπων του ΤΧΣ και του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τους Ν. 3864/2010 και 3723/2008, αντίστοιχα. Ο ακριβής αριθμός των μελών του Δ.Σ. καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόπιν πρότασης του ΔΣ και πρέπει να είναι πάντα μονός αριθμός Σύνθεση του Δ.Σ.: Το Δ.Σ. της ΕΤΕ αποτελείται από μέλη με τα προσόντα που απαιτούνται από το άρθρο 6 κατωτέρω. Τουλάχιστον η πλειοψηφία (μισά πλέον ενός) του Δ.Σ. της ΕΤΕ είναι μη εκτελεστικά μέλη, τα οποία δεν είναι υπάλληλοι της Εταιρείας και δεν εμπλέκονται στις καθημερινές εργασίες της. Τουλάχιστον τα μισά μέλη των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανεξάρτητα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6.4 του Κώδικα, και τουλάχιστον δύο (2) από τα μέλη του Δ.Σ. είναι εκτελεστικά. Σύμφωνα με το νόμο, τα ανεξάρτητα μέλη ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση Ο ρόλος και τα καθήκοντα του Προέδρου του Δ.Σ.: Η Τράπεζα διαχωρίζει τον ρόλο του Προέδρου από αυτόν του Διευθύνοντος Συμβούλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Το Δ.Σ. εκλέγει τον Πρόεδρο από τα μέλη του κατ απόλυτη πλειοψηφία. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ο Πρόεδρος είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος: Κατευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και μεριμνά για την εκπλήρωση των καθηκόντων του Δ.Σ., τον ορθό σχεδιασμό της Ημερήσιας Διάταξής του, την αποτελεσματικότητα των συνεδριάσεών του και την ορθή αξιοποίηση του χρόνου και των ικανοτήτων των μελών του. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δεν μπορεί να διατελεί και Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων ή της Επιτροπής Ελέγχου του Δ.Σ. 7

8 Κατευθύνει τις προσπάθειες του Δ.Σ. για συνεχή βελτίωση των συλλογικών του ικανοτήτων, της ποιότητας των μελών του και της αποτελεσματικότητάς του ως συλλογικού οργάνου. Για το σκοπό αυτό μεριμνά για την τακτική αξιολόγηση των εργασιών του Δ.Σ Συγκαλεί και προεδρεύει σε όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., εγκρίνει τις ημερήσιες διατάξεις τους και καθοδηγεί το Γραμματέα της Εταιρείας ως προς όλα τα θέματα που αφορούν το Δ.Σ Εξασφαλίζει τη σαφή, ακριβή και έγκαιρη πληροφόρηση των μελών του Δ.Σ Διευκολύνει την αποτελεσματική συμβολή των μελών του Δ.Σ., ιδιαίτερα των μη εκτελεστικών, στις εργασίες του Δ.Σ Αναπτύσσει στενή σχέση εμπιστοσύνης με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και είναι διαθέσιμος για συχνή συζήτηση και παροχή συμβουλών ως προς την εφαρμογή της ομιλικής στρατηγικής. Συντονίζει τη διαδικασία αξιολόγησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και των λοιπών μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τις εσωτερικές Πολιτικές της Τράπεζας Από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο είναι διαθέσιμος στους μετόχους ως εκπρόσωπος της Τράπεζας Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.: Το Δ.Σ. μπορεί να εκλέγει Αντιπρόεδρο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αυτός αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος και αυτού από το αρχαιότερο -εξ απόψεως θητείας- μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κατόπιν εγκρίσεως από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις Ο ρόλος και τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου: Το Δ.Σ. εκλέγει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας από τα μέλη του. Η σχέση του με την Τράπεζα καθορίζεται σε ξεχωριστή σύμβαση που συνάπτει με την Τράπεζα. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία της Τράπεζας και του Ομίλου με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών στόχων που έχουν τεθεί από το Δ.Σ. Για το σκοπό αυτό, το 8

9 Δ.Σ. του παρέχει ευρύτατες εξουσίες τις οποίες ασκεί υπό τον έλεγχο του Δ.Σ. Στα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου συμπεριλαμβάνονται: Η διαμόρφωση προτάσεων προς το Δ.Σ. σε θέματα στρατηγικής της Τράπεζας και του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένου και του ετήσιου προϋπολογισμού. Ο Διευθύνων Σύμβουλος λογοδοτεί στο Δ.Σ. σε σχέση με την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων που έχουν τεθεί και την γενικότερη απόδοσή του ως ηγέτη του στελεχιακού δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου Ο συντονισμός των αρμοδίων στελεχών για τη διαμόρφωση προτάσεων προς την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων και το Δ.Σ. σχετικά με τη συνολική διάθεση ανάληψης κινδύνων της Τράπεζας και του Ομίλου, με γνώμονα την προστασία των καταθετών, πελατών και αντισυμβαλλομένων, καθώς και ο τακτικός έλεγχος του επιπέδου ανειλημμένων κινδύνων στο πλαίσιο της υλοποίησης της συμφωνημένης από το Δ.Σ. διάθεσης ανάληψης κινδύνων Η καθημερινή διαχείριση των εργασιών της Τράπεζας είτε με τη λήψη έγκαιρων αποφάσεων είτε με την παροχή οδηγιών και συμβουλών στο στελεχιακό δυναμικό της Τράπεζας σε σχέση με όλα τα σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζει η Τράπεζα και ο Όμιλος. Για το σκοπό αυτό ο Διευθύνων Σύμβουλος προεδρεύει της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας και του Ομίλου) και τη σύνθεση και τις αρμοδιότητές της οποίας καθορίζει δυνάμει της γενικής εξουσιοδότησης του Δ.Σ Η ηγεσία του στελεχιακού δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου, η εποπτεία της αποτελεσματικής αξιολόγησης και ανταμοιβής των στελεχιακών επιδόσεων, η διαμόρφωση υψηλού επιπέδου ηγετικής ομάδας στην Τράπεζα και τον Όμιλο και η υποβολή σχετικών προτάσεων στην Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών και στο Δ.Σ. ως προς τον διορισμό και τις αμοιβές των υπολοίπων εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. και των Γενικών και Βοηθών Γενικών Διευθυντών της Τράπεζας Η στενή επαφή με τους εργαζόμενους στην Τράπεζα και τον Όμιλο με στόχο τη δημιουργία κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης βασισμένης στην δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση τους. 9

10 Η διασφάλιση επαρκούς συστήματος εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης στην Τράπεζα και τον Όμιλο με ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση διαφανούς περιβάλλοντος ελέγχου στην κορυφή του Ομίλου. Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου εγγυάται την αποτελεσματικότητα της ανάθεσης εξουσιών και αρμοδιοτήτων σε στελέχη καθώς και των σχέσεων ανάμεσα στην Τράπεζα και τις θυγατρικές της. Στο πλαίσιο αυτό, ο Διευθύνων Σύμβουλος εποπτεύει την εταιρική διάρθρωση του Ομίλου, καθώς και τη λειτουργία και αποδοτικότητα των σημαντικότερων θυγατρικών του Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο, η διασφάλιση πλήρους και έγκαιρης πληροφόρησης του Δ.Σ. για όλα τα θέματα που το αφορούν Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο, η παρουσίαση και συζήτηση με τους μετόχους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη των επιδόσεων, των στρατηγικών στόχων και άλλων σημαντικών θεμάτων που τους αφορούν και η ορθή και έγκαιρη ενημέρωση των αγορών και των εποπτικών αρχών για τα αποτελέσματα της Τράπεζας και για κάθε άλλο γεγονός για το οποίο οφείλεται γνωστοποίηση από το νόμο Αναπληρωτής(-ές) Διευθύνων(-οντες) Σύμβουλος(-οι): Το Δ.Σ. μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του Αναπληρωτή ή Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος (Senior Independent Director): Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίσει ένα από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του, ως Ανώτερο Ανεξάρτητο Σύμβουλο (Senior Independent Director - SID). Το υποψήφιο μέλος προτείνεται με απόφαση της ΕΕΔΥ στη λήψη της οποίας δεν συμμετέχει ο Πρόεδρος του Δ.Σ., και εγκρίνεται από το Δ.Σ. Ο Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος συμμετέχει στην ΕΕΔΥ ως μέλος ex officio. Ο Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος: είναι αρμόδιος για την ετήσια αξιολόγηση του Προέδρου Δ.Σ., σύμφωνα με την οικεία διαδικασία αξιολόγησης του Δ.Σ., συζητά με άλλα μέλη του Δ.Σ. θέματα για τα οποία ενδέχεται να συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων στο πρόσωπο του Προέδρου Δ.Σ. και δρα ως ενδιάμεσος μεταξύ των μελών Δ.Σ. και του Προέδρου Δ.Σ., εφόσον απαιτείται, 10

11 4.8. Επιτροπές του ΔΣ: Το ΔΣ συστήνει και επικουρείται στη λειτουργία του από τις ακόλουθες Επιτροπές: Την Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ) Την Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων (ΕΕΔΥ) Την Επιτροπή Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αμοιβών (ΕΑΔΑ) Την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων (ΕΔΚ) και Την Επιτροπή Στρατηγικής (ΕΣ) Η Τράπεζα γνωστοποιεί μέσω της Ετήσιας Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης καθώς και στην ιστοσελίδα της, τους κανονισμούς και τη σύνθεση (ονοματεπώνυμα των μελών) όλων των επιτροπών του Δ.Σ Τα μέλη των Επιτροπών και οι Πρόεδροί τους εκλέγονται από το Δ.Σ. τουλάχιστον για ένα έτος με δυνατότητα επανεκλογής. Η σύνθεση κάθε Επιτροπής ορίζεται με γνώμονα την εξισορρόπηση της ανάγκης για γνώση και εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της Επιτροπής με την ανάγκη για ανανέωση της σύνθεσης και την απόκτηση όσο το δυνατόν ευρύτερης εμπειρίας από κάθε μέλος του Δ.Σ. Κάθε Επιτροπή λειτουργεί βάσει Κανονισμού, ο οποίος εγκρίνεται από το Δ.Σ. και θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Στους εν λόγω Κανονισμούς των Επιτροπών του Δ.Σ. ορίζονται ο σκοπός, οι στόχοι και οι αρμοδιότητες, τα απαιτούμενα προσόντα των μελών και οι διαδικασίες διορισμού των μελών, λειτουργίας και συνεδριάσεων καθώς και υποβολής τακτικών αναφορών των Επιτροπών στο Δ.Σ. Επιπλέον, στους εν λόγω Κανονισμούς Λειτουργίας προβλέπεται ότι κάθε Επιτροπή αξιολογεί περιοδικά την απόδοσή της και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Σύμφωνα με το υφιστάμενο Πλαίσιο Συνεργασίας (RFA) μεταξύ της Τράπεζας και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου δεν μπορεί να είναι παράλληλα και Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων, και αντίστροφα ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων δεν μπορεί να είναι παράλληλα και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου. Ειδικότερα σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νόμο και κατά τη διάρκεια ισχύος του προαναφερόμενου Πλαισίου Συνεργασίας ο 11

12 εκπρόσωπος του ΤΧΣ έχει τα ακόλουθα δικαιώματα: Μπορεί να συμπεριλαμβάνει θέματα στις ημερήσιες διατάξεις των Επιτροπών που συμμετέχει. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να στέλνει γραπτώς στον Πρόεδρο της κάθε Επιτροπής τα προτεινόμενα/πρόσθετα θέματα τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης Μπορεί να ζητήσει τη σύγκληση Επιτροπής επτά μέρες (7) πριν, κατόπιν γραπτής ενημέρωσης προς τον Πρόεδρο. Η σχετική αίτηση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τους λόγους σύγκλησης καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Εάν ο Πρόεδρος δεν προβεί στη σύγκληση της Επιτροπής εντός επτά (7) ημερών ή δεν συμπεριλάβει στην ημερησία διάταξη όλα τα προτεινόμενα θέματα, ο εκπρόσωπος του ΤΧΣ έχει δικαίωμα να συγκαλέσει Επιτροπή πέντε (5) ημέρες από τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας, προσκαλώντας όλα τα μέλη της Επιτροπής Η ΕΕΔΥ εξετάζει περιοδικά, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, τη δομή και τη σύνθεση των Επιτροπών του Δ.Σ. και υποβάλλει στο Δ.Σ. σχετικές προτάσεις Εκτός των πέντε μόνιμων Επιτροπών του, το Δ.Σ. έχει δικαίωμα, κάθε φορά που το θεωρεί απαραίτητο ή σκόπιμο, να συστήνει νέες επιτροπές σε μόνιμη ή ad hoc βάση. 5 Λειτουργία του ΔΣ 5.1. Συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα: Το Δ.Σ. θα συγκροτείται σε σώμα κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά από Γενική Συνέλευση κατά την οποία εξελέγησαν ένα ή περισσότερα μέλη του, καθώς και σε κάθε περίπτωση κενώσεως της θέσης του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή Αναπληρωτών τους για οποιονδήποτε λόγο Συνεδριάσεις Το Δ.Σ. συνεδριάζει τουλάχιστον οκτώ φορές το χρόνο. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. συγκαλούνται κατά την κρίση του Προέδρου με βάση το ετήσιο πρόγραμμα (Άρθρο 5.2.4). Επιπλέον, πραγματοποίηση συνεδρίασης έχουν δικαίωμα να ζητούν και τα μέλη του Δ.Σ. Σε περίπτωση που τουλάχιστον 2 μέλη του Δ.Σ. υποβάλουν σχετικό αίτημα, ο Πρόεδρος οφείλει να συγκαλέσει το 12

13 Δ.Σ. προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός 7 ημερών από την υποβολή του αιτήματός τους Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. υπάρχει απαρτία όταν είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται τα μισά από τα μέλη του πλέον ενός. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών Οι διαδικασίες και αποφάσεις του Δ.Σ. και των Επιτροπών του καταγράφονται στα πρακτικά του Δ.Σ., τα οποία είναι δυνατόν να τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή. Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης του Δ.Σ. διανέμονται και εγκρίνονται σε επόμενη συνεδρίαση Η συμμετοχή σε συνεδρίαση του Δ.Σ. μπορεί να γίνει και τηλεφωνικά ή μέσω εικονοδιάσκεψης ή εξουσιοδότησης προς άλλο μέλος του Δ.Σ. σύμφωνα με το Καταστατικό. Η Ημερήσια Διάταξη κάθε συνεδρίασης του Δ.Σ. ορίζεται από τον Πρόεδρο και διαβιβάζεται στα μέλη από τον Γραμματέα του Δ.Σ. Στην πρώτη συνεδρίαση κάθε ημερολογιακού έτους, το ΔΣ υιοθετεί πρόγραμμα συνεδριάσεων. Επίσης, το Δ.Σ. προκαθορίζει ημερομηνίες συζήτησης των θεμάτων που βρίσκονται κάτω από την άμεση εποπτεία του βάσει του Κώδικα για τους επόμενους 12 μήνες Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. παρευρίσκονται ο Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών και ο Γραμματέας του Δ.Σ., ενώ άλλα στελέχη της Τράπεζας και του Ομίλου καλούνται να συμμετάσχουν κατά περίπτωση. Ο Πρόεδρος έχει δικαίωμα να διατάσσει ανά πάσα στιγμή την αποχώρηση οποιουδήποτε μη μέλους από τις συνεδριάσεις Τα μέλη του Δ.Σ. λαμβάνουν επαρκή τεκμηρίωση για κάθε θέμα που περιλαμβάνεται στην Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης του Δ.Σ. Η Ημερήσια Διάταξη καθώς και τα σχετικά έγγραφα διανέμονται, κατά το δυνατόν, τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η διανομή τους μέσω ηλεκτρονικών μέσων θεωρείται έγκυρη Ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ.: Μία φορά το χρόνο, το Δ.Σ. διαθέτει μια ολόκληρη ημέρα για την ανασκόπηση και συζήτηση της στρατηγικής του Ομίλου ΕΤΕ. Στην εν λόγω ειδική συνεδρίαση μπορούν να καλούνται σημαντικά στελέχη του Ομίλου ΕΤΕ, καθώς και εμπειρογνώμονες εκτός 13

14 Ομίλου για την παρουσίαση συγκεκριμένων θεμάτων. Ο Πρόεδρος είναι υπεύθυνος για την σύγκληση καθώς και για την Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης, η οποία καλό είναι να συζητείται και από την Εκτελεστική Επιτροπή του Ομίλου Προϋπολογισμός του Δ.Σ.: Στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους το Δ.Σ. εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Δ.Σ. καθώς και των Επιτροπών του για το επόμενο έτος, μετά από σχετική πρόταση της ΕΕΔΥ σε συνεννόηση με τις Οικονομικές Υπηρεσίες Στον προϋπολογισμό προβλέπονται συγκεκριμένα κονδύλια για την υποστήριξη των εργασιών του Δ.Σ., της σύσκεψης των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. (όπως ορίζεται στο άρθρο 5.7), καθώς και της κάθε Επιτροπής του Δ.Σ Εγκρίσεις για δεσμεύσεις επί των κονδυλίων αυτών χορηγούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., τον Πρόεδρο κάθε Επιτροπής για τις δαπάνες των Επιτροπών και τον Πρόεδρο της ΕΕΔΥ για κάθε δέσμευση που αφορά τη σύσκεψη των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ Ο προϋπολογισμός μπορεί να χρησιμοποιείται: Για προσλήψεις ανεξάρτητων νομικών, χρηματοοικονομικών ή άλλων συμβούλων, κατά την κρίση του Δ.Σ., των Επιτροπών του ή των μελών που μετέχουν στη συνεδρίαση των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., χωρίς τη σύμφωνη γνώμη ή έγκριση άλλου στελέχους της Τράπεζας, επί θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των παραπάνω οργάνων Για την υποστήριξη των εισαγωγικών προγραμμάτων για τα νέα μέλη του Δ.Σ. και των προγραμμάτων συνεχούς επιμόρφωσης των μελών του Δ.Σ Για την υποστήριξη άλλων δραστηριοτήτων απαραίτητων για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του Δ.Σ., των Επιτροπών του και της συνεδρίασης των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ Υπεύθυνος για την κατάρτιση των ετήσιων προτάσεων προϋπολογισμού προς την ΕΕΔΥ είναι ο Γραμματέας του Δ.Σ., υπό την εποπτεία του Προέδρου του Δ.Σ. Για τον σκοπό αυτό, ο 14

15 Γραμματέας του Δ.Σ. συνεργάζεται με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου. Ο Γραμματέας είναι επιπλέον υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εφαρμογής του προϋπολογισμού και την υποβολή σχετικής ετήσιας έκθεσης στο Δ.Σ. στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους. Οι σχετικές εκθέσεις υποβάλλονται και στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αξιολόγηση των εργασιών του Δ.Σ.: Το Δ.Σ., με τη στήριξη της ΕΕΔΥ προβαίνει ετησίως σε αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του ίδιου ως συλλογικού οργάνου και της συνεισφοράς των μελών του βάσει της διαδικασίας αξιολόγησης Δ.Σ. που διαμορφώνεται από την ΕΕΔΥ. Κάθε τρία χρόνια η αξιολόγηση πραγματοποιείται σε βάθος από εξωτερικό σύμβουλο, η επιλογή του οποίου εμπίπτει στις αρμοδιότητες της ΕΕΔΥ. Επίσης το ΤΧΣ έχει δικαίωμα να προβεί σε ετήσια αξιολόγηση της αποδοτικότητας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών και να υποβάλει τις συστάσεις προς τις αντίστοιχες Επιτροπές ώστε να εντοπιστούν τυχόν αδυναμίες και να βελτιωθούν οι μέθοδοι εργασίας και η αποτελεσματικότητα των έργων τους Ο Γραμματέας του Δ.Σ.: Ο Γραμματέας ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας και είναι υπεύθυνος για την τήρηση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου αναφορικά με την αποτελεσματική λειτουργία και υποστήριξη του Δ.Σ. και των Επιτροπών του, την ορθή επικοινωνία και ροή πληροφοριών μεταξύ του Δ.Σ. και των υπόλοιπων οργάνων της Τράπεζας και του Ομίλου, την τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων, τη διασφάλιση της τήρησης των σχετικών κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης της Τράπεζας καθώς και της παροχής σχετικής πληροφόρησης στους μετόχους. Ο Γραμματέας αναφέρεται απευθείας στον Πρόεδρο του Δ.Σ Σύσκεψη των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.: Τα μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. συνέρχονται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο χωρίς τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. ή άλλα τυχόν μέλη του Δ.Σ. που συνδέονται με σχέση εργασίας ή εντολής με την Τράπεζα ή άλλες εταιρίες του Ομίλου. Η σύσκεψη των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. έχει ως βασικό σκοπό την αξιολόγηση της απόδοσης του Διευθύνοντος Συμβούλου και των υπολοίπων εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., βάσει πολιτικής που εγκρίνεται από το Δ.Σ. Ο Πρόεδρος έχει δικαίωμα να συγκαλέσει σύσκεψη των μη 15

16 εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. οποτεδήποτε κρίνει ότι αυτό θα συμβάλει στην αντιμετώπιση θεμάτων στα οποία εμπεριέχονται σημαντικές συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ της Τράπεζας και εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. 6 Προσόντα και ανεξαρτησία μελών του Δ.Σ Βασικά κριτήρια καταλληλότητας μελών Δ.Σ.: Από το Καταστατικό της ΕΤΕ μπορεί να προβλέπεται ότι οιοσδήποτε μέτοχος έχει δικαίωμα πρότασης υποψηφιότητας μέλους του Δ.Σ. της Τράπεζας κατά τη Γενική Συνέλευση. Το δικαίωμα αυτό έχει, σύμφωνα µε το Καταστατικό και το νόμο, και το.σ., το οποίο, με τη στήριξη της ΕΕΔΥ, μπορεί επιπλέον να διορίσει νέα μέλη προς αντικατάσταση αποχωρησάντων μελών μέχρι το τέλος της θητείας των τελευταίων. Επιπλέον, η διαμόρφωση προτάσεων από το Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση αποτελεί βέλτιστη πρακτική εταιρικής διακυβέρνησης ιδίως για τις Τράπεζες στις οποίες η σύνθεση του Δ.Σ. οφείλει να πληροί τις υψηλότερες προδιαγραφές καταλληλότητας, ηθικού κύρους και ικανοτήτων. Ως εκ τούτου, το Δ.Σ., με τη στήριξη της ΕΕΔΥ, προτείνει υποψήφια μέλη του Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση με βάση πολιτική υποψηφιοτήτων η οποία, λαμβάνει υπ' όψη της ιδίως τα παρακάτω κριτήρια για κάθε προτεινόμενο υποψήφιο: Να προκύπτει από το ιστορικό του ότι πρόκειται για άτομο άμεμπτης ηθικής Να έχει σαφή αίσθηση των λεπτών ισορροπιών μεταξύ των συμφερόντων των μετόχων και άλλων ενδιαφερομένων μερών κατά τη λήψη αποφάσεων και να μην προωθεί μια συγκεκριμένη ομάδα συμφερόντων Εάν πρόκειται για μη εκτελεστικό μέλος, να έχει τη θέληση και το ηθικό και πνευματικό ανάστημα να αντιπαρατίθεται στη διοίκηση όταν διενεργείται συζήτηση για τις προτάσεις στρατηγικής, τις βασικές πολιτικές κινδύνων και τα σημαντικότερα θέματα της ΕΤΕ, και παράλληλα να εργάζεται εποικοδομητικά και με πνεύμα εμπιστοσύνης και ομαδικότητας μαζί της Να έχει τη διάθεση να αφιερώσει ικανό χρόνο και ενέργεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλος του Δ.Σ Να διαθέτει ικανότητες, εμπειρία και υπόβαθρο που συμπληρώνουν τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά των ήδη υφισταμένων μελών, όπως 16

17 αυτά εντοπίζονται στην τακτική εξέταση των χαρακτηριστικών του Δ.Σ. από την ΕΕΔΥ Κατά την επιλογή και πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων υποψηφίων μελών του ΔΣ ή κατά τον διορισμό νέων μελών κατ αντικατάσταση αποχωρησάντων μελών, το ΔΣ επιδιώκει με τη στήριξη της ΕΕΔΥ, να προτείνει υποψήφια μέλη των οποίων η εκλογή διασφαλίζει ότι το ΔΣ, ως συλλογικό όργανο, έχει ιδίως τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Γνωρίζει σε βάθος το χρηματοπιστωτικό σύστημα και περιλαμβάνει στη σύνθεσή του μέλη που υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει σε ηγετικές θέσεις σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Ειδικότερα τα μέλη του Δ.Σ. διαθέτουν κατάλληλο μίγμα και εμπειρία σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ή σε θέματα εμπορικής τραπεζικής και επαρκή χρόνο ώστε να ασκούν αποτελεσματικά την εποπτεία των λειτουργιών της Τράπεζας ως ομίλου που προσφέρει ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο. Ορισμένα από τα μέλη του διαθέτουν ισχυρή μακροχρόνια εμπειρία σε χρηματοοικονομική διοίκηση, λογιστική και σε θέματα ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και κεφαλαίου. Επίσης τα μέλη του Δ.Σ. έχουν αντίληψη των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων του τραπεζικού κλάδου Διαθέτει σημαντική εμπειρία από τον επιχειρηματικό και επαγγελματικό κόσμο καθώς και από τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο και περιλαμβάνει μεταξύ των μελών του στελέχη που διατελούν ή έχουν διατελέσει πρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι ή ανώτατα διοικητικά στελέχη σε μεγάλους οργανισμούς και των οποίων η ικανότητα να διαμορφώνουν κρίση επί σημαντικών και λεπτών θεμάτων, όπως αυτά επί των οποίων το Δ.Σ. της ΕΤΕ καλείται να λάβει αποφάσεις, είναι ευρέως αναγνωρισμένη Έχει πλήρη κατανόηση της δομής και της δυναμικής της πελατείας της ΕΤΕ, καθώς και των κύριων αγορών στις οποίες ο Όμιλος δραστηριοποιείται σήμερα Διαθέτει σημαντική διεθνή εμπειρία και είναι σε θέση να συμβάλει στις αναπτυξιακές προοπτικές της ΕΤΕ και του Ομίλου στην συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή δραστηριοποίησης της ΕΤΕ. 17

18 6.2.5 Εξασφαλίζει κατά το δυνατόν επαρκή εκπροσώπηση των δύο φύλων. 6.3 Ασυμβίβαστο μελών Δ.Σ.: Οι ακόλουθες επαγγελματικές ιδιότητες είναι ασυμβίβαστες με την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της ΕΤΕ: Ιδιότητες στελέχους, μέλους του ΔΣ, εργαζόμενου/ης ή ατόμου με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα η οποία υποδηλώνει υποχρέωση πίστης σε επιχείρηση που συγκαταλέγεται μεταξύ των ανταγωνιστών της Τράπεζας ή άλλους οργανισμούς τα συμφέροντα των οποίων ενδέχεται να συγκρούονται συστηματικά με τα συμφέροντα της Τράπεζας και των μετόχων της Υπάλληλος ή συνεργάτης ελεγκτικής εταιρείας που έχει ορισθεί εξωτερικός ελεγκτής της Τράπεζας ή άλλων εταιρειών του Ομίλου. 6.4 Ορισμός της ανεξαρτησίας μελών Δ.Σ.: Προκειμένου ένα μέλος του Δ.Σ. να θεωρείται από το Δ.Σ. και να προταθεί στη Γ.Σ. ως ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος, θα πρέπει να μην έχει αναπτύξει με την Τράπεζα και τον Όμιλο σχέση τέτοια που να επηρεάζει την ανεξαρτησία της κρίσης του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλους του Δ.Σ. Η παραπάνω σχέση θεωρείται ότι υφίσταται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 Ν. 3016/2002, στο άρθρο 13 της Σύστασης 2005/162 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και όταν κάποιο μέλος του Δ.Σ.: Είτε το ίδιο, είτε σε σύμπραξη με άλλο πρόσωπο με το οποίο συνδέεται (συνδεδεμένο πρόσωπο), είναι σημαντικός/ή πελάτης/ιδα της Τράπεζας. Ως σημαντικός πελάτης θεωρείται αυτός που συγκαταλέγεται μεταξύ των δέκα μεγαλύτερων πελατών της ΕΤΕ ή των συνδεδεμένων επιχειρήσεων της ΕΤΕ με βάση τη συνολική αξία του υπολοίπου του δανείων, καταθέσεων ή αμοιβών/προμηθειών που καταβλήθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή και οργανισμός που δέχεται σημαντικές συνεισφορές/χορηγίες από την Τράπεζα ή τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις της Είτε το ίδιο, είτε σε σύμπραξη με συνδεδεμένο πρόσωπο, είναι σημαντικός προμηθευτής της Τράπεζας και της έχει παράσχει ετησίως αγαθά ή υπηρεσίες αξίας άνω του ευρώ κατά τα προηγούμενα 3 ημερολογιακά έτη. 18

19 6.4.3 Είτε το ίδιο είτε συνδεδεμένο πρόσωπο διατελεί, ή έχει διατελέσει πρόεδρος του Δ.Σ. ή εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. (άρθρο 4 παρ. 1β Ν. 3016/2002), ή στέλεχος ή υπάλληλος της ΕΤΕ ή συνδεδεμένης επιχείρησης της ΕΤΕ κατά τα 5 προηγούμενα έτη, Είτε το ίδιο είτε συνδεδεμένο πρόσωπο λαμβάνει ή έχει λάβει σημαντικές πρόσθετες αμοιβές από την ΕΤΕ ή από συνδεδεμένη επιχείρηση της ΕΤΕ εκτός από αντιμισθία ως μη εκτελεστικό μέλος. Οι πρόσθετες αυτές αμοιβές καλύπτουν ιδίως κάθε συμμετοχή σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης που απονέμει η Τράπεζα για την αγορά μετοχών ή σε οποιοδήποτε άλλο συνδεόμενο με την απόδοση. Δεν καλύπτει όμως την είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος για προηγούμενες υπηρεσίες προς την ΕΤΕ Διατελεί η διετέλεσε εξωτερικός σύμβουλος της Τράπεζας ή εταίρος ή υπάλληλος εταιρείας που παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Τράπεζα κατά το έτος που προηγήθηκε του διορισμού του/της Έχει διατελέσει μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της ΕΤΕ για περισσότερο από 12 έτη Το ίδιο έχει στην κατοχή του ποσοστό άνω του 0,5% των κοινών μετοχών της ΕΤΕ, ή/και συνδεδεμένο πρόσωπο έχει στην κατοχή του ποσοστό άνω του 10% του συνόλου των μετοχών της ΕΤΕ Είτε το ίδιο είτε συνδεδεμένο πρόσωπο υπήρξε, κατά τα 3 έτη που προηγήθηκαν του διορισμού του/της, εταίρος, συνεργάτης/ιδα ή υπάλληλος του εξωτερικού ελεγκτή της ΕΤΕ Είτε το ίδιο είτε συνδεδεμένο πρόσωπο συμμετέχει από κοινού με την ΕΤΕ σε εταιρία, κοινοπραξία ή άλλο συνεταιριστικό σχήμα με ποσοστό του οποίου η λογιστική αξία αντιπροσωπεύει άνω του 2% των ετήσιων εσόδων οιουδήποτε από τους δύο εταίρους Για τους σκοπούς του Κώδικα, συνδεδεμένο πρόσωπο μέλους του Δ.Σ. είναι κατά περίπτωση: (α) οποιοσδήποτε συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι 2 ου βαθμού, ή ο/η σύζυγος (β) οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο που ασκεί εμπορική δραστηριότητα στο οποίο το μέλος του Δ.Σ. ή συγγενείς του σύμφωνα με το ως άνω εδάφιο (α) συμμετέχουν ως μέλη Δ.Σ., ανώτατα στελέχη ή εταίροι, ή 19

20 έχουν τον έλεγχο, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστού μεγαλύτερου του 20% των δικαιωμάτων ψήφου. 6.5 Εισαγωγή και συνεχής εκπαίδευση μελών Δ.Σ.: Τα νέα μέλη του Δ.Σ. συμμετέχουν στο εισαγωγικό πρόγραμμα, το οποίο προσφέρεται από την Τράπεζα και το οποίο περιλαμβάνει παρουσιάσεις, θέματα διαχείρισης κινδύνων, χρηματοοικονομικής διοίκησης του επιχειρησιακού σχεδίου, σημαντικά χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα, της κανονιστικής συμμόρφωσης και εταιρικής διακυβέρνησης, του Κώδικα Δεοντολογίας, της διοικητικής δομής, των εκτελεστικών στελεχών και των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών της ΕΤΕ. Το εισαγωγικό πρόγραμμα μπορεί επίσης να περιλαμβάνει επισκέψεις σε σημαντικά καταστήματα και θυγατρικές της ΕΤΕ. Η Τράπεζα επιπλέον προσφέρει σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. προγράμματα συνεχούς επιμόρφωσης και ανάπτυξης με σκοπό να βελτιώσει τις ικανότητες εποπτείας του Δ.Σ. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΕΤΕ για τα μέλη του Δ.Σ. διενεργείται τακτικά και εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς εκπαίδευσης και ενημέρωσης αυτών για όλα τα παραπάνω ζητήματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία της ΕΤΕ. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών τελεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Δ.Σ. 7 Επιλογή Υποψηφιοτήτων και Εκλογή μελών Δ.Σ.: 7.1. Η ΕΕΔΥ διαμορφώνει και διαχειρίζεται την πολιτική και διαδικασία επιλογής των υποψηφίων μελών Δ.Σ. που διορίζονται από το Δ.Σ. ή προτείνονται στη Γενική Συνέλευση από το Δ.Σ. Η Πολιτική εγκρίνεται από το Δ.Σ Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη και μπορούν να επανεκλέγονται χωρίς περιορισμό. Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. μπορεί να ανακληθεί με απόφαση Γενικής Συνέλευσης Μετόχων. 8 Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών Δ.Σ. Δικαιώματα 8.1 Το δικαίωμα στην πληροφόρηση: Επιπροσθέτως του ελέγχου των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων πριν από τη δημοσίευσή τους, τα μέλη του Δ.Σ. εξετάζουν τουλάχιστον ανά τρίμηνο και τους οικονομικούς δείκτες που συνδέονται με την επίτευξη των στόχων του επιχειρησιακού σχεδίου της ΕΤΕ. 20

21 8.1.2 Επιπροσθέτως της ενημέρωσής τους κατά τακτά χρονικά διαστήματα, τα μέλη του Δ.Σ. έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε στοιχεία, αρχεία και βιβλία της Εταιρείας μέσω του Προέδρου. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος, σε συνεννόηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, θεωρεί ότι έχει σημαντικούς λόγους να μην αποδεχτεί σχετικό αίτημα, το θέμα θα παραπέμπεται στην ΕΕΔΥ, η οποία θα εισηγείται σχετικά στο Δ.Σ Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και προκειμένου να αναζητήσουν πληροφορίες και συμβουλές, τα μέλη του Δ.Σ. έχουν πρόσβαση σε όλα τα ανώτατα διοικητικά στελέχη της Τράπεζας και του Ομίλου μέσω του Προέδρου. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος, σε συνεννόηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, θεωρεί ότι έχει σημαντικούς λόγους να μην αποδεχθεί σχετικό αίτημα, το θέμα παραπέμπεται στην ΕΕΔΥ, η οποία εισηγείται σχετικά στο Δ.Σ. 8.2 Το δικαίωμα πρόσβασης στην Ημερήσια Διάταξη: Κάθε μέλος του Δ.Σ. δικαιούται να ζητά από τον Πρόεδρο να συμπεριλάβει ένα ή περισσότερα θέματα προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης. Δύο ή περισσότερα μέλη μπορούν να απαιτήσουν από τον Πρόεδρο να συμπεριλάβει ένα ή περισσότερα θέματα προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης. 8.3 Το δικαίωμα επαρκούς ασφαλιστικής κάλυψης: Τα μέλη του Δ.Σ. καλύπτονται επαρκώς, με έξοδα της Τράπεζας, έναντι νομικών ή άλλων κινδύνων που συνδέονται με τα καθήκοντά τους στην ΕΤΕ. 8.4 Το δικαίωμα καταγραφής διαφωνίας: Τα μέλη του Δ.Σ. έχουν δικαίωμα να εκφράζουν τυχόν διαφωνία τους με απόφαση του Δ.Σ. και η άποψή τους να καταγράφεται στα πρακτικά. 8.5 Το δικαίωμα τήρησης απορρήτου. Τα μέλη του Δ.Σ. έχουν δικαίωμα να απαιτούν τη διαφύλαξη του απορρήτου των γνωστοποιήσεών τους στο Δ.Σ., στις Επιτροπές του και στην Τράπεζα, στο βαθμό που τα σχετικά στοιχεία δεν είναι ήδη δημόσια γνωστά, εκτός εάν η δημοσιοποίηση των σχετικών στοιχείων απαιτείται βάσει του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου της Ελλάδος ή των ΗΠΑ (στο βαθμό που η τελευταία αφορά την ΕΤΕ), του Εσωτερικού Κανονισμού, του Κώδικα ή συγκεκριμένων πολιτικών της ΕΤΕ που έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. 21

22 Υποχρεώσεις 8.6 Ήθος και υπόληψη: Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να διατηρούν άμεμπτο ήθος και άθικτη υπόληψη. Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος που ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς τη φήμη και την αξιοπιστία τους στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα δραστηριοποιείται η ΕΤΕ, οφείλουν να παραπέμπουν αμέσως το θέμα στον Πρόεδρο, ο οποίος μπορεί να υποβάλλει σχετικές προτάσεις στο Δ.Σ. για την αντιμετώπισή του. 8.7 Ειλικρίνεια και ακεραιότητα: Κάθε μέλος του Δ.Σ. απαιτείται να ενεργεί με ειλικρίνεια, ακεραιότητα και τη δέουσα ανεξαρτησία ώστε να είναι σε θέση να κατανοεί και να επιχειρηματολογεί αναλόγως κατά τη συζήτηση των αποφάσεων των ανώτερων διοικητικών στελεχών όποτε αυτό χρειάζεται και να επιβλέπει αποτελεσματικά και να παρακολουθεί τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων από τη διοίκηση της Τράπεζας. 8.8 Συμμόρφωση: Τα μέλη του Δ.Σ. αναλαμβάνουν την υποχρέωση πλήρους συμμόρφωσης με κάθε νόμο και κανονισμό σε κάθε πτυχή της δημόσιας και της ιδιωτικής ζωής τους. Σε περίπτωση εμπλοκής τους ή επικείμενου πραγματικού κινδύνου εμπλοκής τους σε οποιαδήποτε δικαστική διαφορά, οφείλουν να παραπέμπουν άμεσα το θέμα στον Πρόεδρο, ο οποίος μπορεί να υποβάλλει σχετικές προτάσεις στο Δ.Σ. για την αντιμετώπισή του. 8.9 Τακτική προσέλευση: Με ευθύνη του Γραμματέα του Δ.Σ., η παρουσία κάθε μέλους του ΔΣ στις συνεδριάσεις, φυσική ή μέσω τηλεδιάσκεψης, θα αναγράφεται στα πρακτικά, και τα σχετικά στοιχεία για κάθε μέλος θα αναφέρονται στις τακτικές ετήσιες δημοσιοποιήσεις της Τράπεζας. Κάθε μέλος του ΔΣ οφείλει να παρίσταται τουλάχιστον στον ελάχιστο αριθμό συνεδριάσεων που προβλέπεται είτε από το νόμο είτε από το εκάστοτε ισχύον Πλαίσιο Συνεργασίας με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Απουσίες από μεμονωμένες συνεδριάσεις επιτρέπονται μόνο εάν υπάρχει βάσιμη δικαιολογία. Επιπλέον, είναι επιθυμητή η παρουσία όλων των μελών του Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων Επιμέλεια: Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν κατά το νόμο να επιδεικνύουν κάθε επιμέλεια Προστασία και χρήση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας: Όλα τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να επιδιώκουν την προστασία και να διασφαλίζουν την αποδοτική χρήση των περιουσιακών στοιχείων της 22

23 Τράπεζας. Κάθε περιουσιακό στοιχείο του Ομίλου ΕΤΕ θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς του Ομίλου Συναλλαγές με ίσους όρους και ίση μεταχείριση: Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να αντιμετωπίζουν δίκαια και με ίσους όρους, κατά το δυνατόν όλους τους υπαλλήλους, τους προμηθευτές, τους πελάτες και τους ανταγωνιστές της Τράπεζας, και να μην χρησιμοποιούν εις βάρος κανενός αθέμιτες πρακτικές, όπως π.χ. χειραγώγηση, συγκάλυψη, κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών και παραποίηση ουσιωδών γεγονότων Επικοινωνία: Η Τράπεζα και οι εταιρίες του Ομίλου εκπροσωπούνται σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό τους. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο Πρόεδρος και κατά περίπτωση άλλα ανώτατα στελέχη της διοίκησης είναι υπεύθυνοι για την επικοινωνία της Τράπεζας με τους επενδυτές. Άλλα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν σε συναντήσεις με επενδυτές με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του Δ.Σ., χωρίς πάντως να εκπροσωπούν νόμιμα την Τράπεζα Απόρρητο: Ακόμα και μετά την αποχώρησή τους από το Δ.Σ., τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να τηρούν αυστηρά το απόρρητο κάθε πληροφορίας που δεν έχει δημοσιοποιηθεί από την Τράπεζα και να μη δημοσιοποιούν πληροφορίες, εκθέσεις και στοιχεία της Τράπεζας ούτε πληροφορίες γενικής φύσεως που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εφόσον δεν έχουν δημοσιοποιηθεί με άλλο τρόπο Σύγκρουση συμφερόντων, συναλλαγές με τρίτους και σχετικές γνωστοποιήσεις Τα μέλη του Δ.Σ. έχουν υποχρέωση πίστης στην Τράπεζα και οφείλουν να αποφεύγουν συγκρούσεις συμφερόντων με την Τράπεζα και με τις εταιρείες του Ομίλου της ΕΤΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες Πολιτικές αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων του Ομίλου. Ιδίως, τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους: να μην εκμεταλλεύονται για προσωπικό τους όφελος πραγματικές ή πιθανές ευκαιρίες που παρουσιάζονται ως αποτέλεσμα της χρήσης περιουσιακών στοιχείων της ΕΤΕ, ως αποτέλεσμα πληροφοριών των οποίων η κατοχή συνδέεται άμεσα με τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ. της ΕΤΕ ή εν γένει ως αποτέλεσμα της ιδιότητάς τους ως μελών του 23

24 Δ.Σ. της ΕΤΕ, χωρίς τη συναίνεση του Δ.Σ., η οποία χορηγείται κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου. Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να προωθούν τα συμφέροντα της Τράπεζας σε κάθε περίπτωση που τους δίδεται η ευκαιρία να μην αποκτούν την ιδιότητα μέλους του Δ.Σ., στελέχους ή υπαλλήλου σημαντικού θεσμικού μετόχου της Τράπεζας (ήτοι κατόχου άνω του 1%) που ασχολείται επαγγελματικά με αγοραπωλησίες μετοχών της Τράπεζας, να μην αποκτούν την ιδιότητα μέλους επιχείρησης ή επαγγελματικού φορέα μεταξύ του οποίου και της Τράπεζας πρόσφατα υπήρξε ή επίκειται σύγκρουση υπό μορφή δικαστικής διαμάχης, εργατικής κινητοποίησης, παρεμπόδισης του κοινού να πραγματοποιεί συναλλαγές (μποϋκοτάζ) ή άλλης παρόμοιας ενέργειας, η οποία είναι δυνατόν να επηρεάσει σημαντικά (material impact) τα αποτελέσματα ή τη φήμη της Τράπεζας ή/και Εταιρείας του Ομίλου Απαγορεύεται αυστηρά στα μέλη του Δ.Σ. να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε πληροφορία περιέρχεται σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους με σκοπό την πραγματοποίηση συναλλαγών από τους ίδιους ή από τρίτους επί μετοχών της ΕΤΕ. Για το σκοπό αυτό, τα μέλη του Δ.Σ. και τα συνδεδεμένα με αυτούς πρόσωπα (κατά το άρθρο ) πραγματοποιούν συναλλαγές επί χρεογράφων ΕΤΕ ή άλλων εταιρειών του Ομίλου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο νόμο και στις σχετικές Πολιτικές της Τράπεζας. Η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου γνωστοποιεί στα μέλη Δ.Σ. αναλυτικά τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να γνωστοποιούν στην ΕΕΔΥ, μέσω του Γραμματέα Δ.Σ., σε ετήσια βάση τις κύριες επαγγελματικές θέσεις και δραστηριότητές τους, περιλαμβανομένων τυχόν καθηκόντων που έχουν αναλάβει σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, καθώς και τις επωνυμίες νομικών προσώπων στα οποία είτε οι ίδιοι/ες είτε συνδεδεμένα με αυτές πρόσωπα είναι 24

25 μέτοχοι ή συμμέτοχοι κατά ποσοστό που τους επιτρέπει έλεγχο άνω του 10% των δικαιωμάτων ψήφου. Επίσης, τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να γνωστοποιούν έγκαιρα στην ΕΕΔΥ μέσω του Γραμματέα Δ.Σ., οποιαδήποτε μεταβολή όσον αφορά τα παραπάνω, καθώς και οποιοδήποτε άλλο γεγονός το οποίο ενδεχομένως θα προκαλούσε οποιαδήποτε σύγκρουση των συμφερόντων τους με τα συμφέροντα του Ομίλου ΕΤΕ ή μεταβολή της ιδιότητάς τους ως μη εκτελεστικών ή ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ Οποιαδήποτε οικονοµική σχέση η/και συναλλαγή µεταξύ της Τράπεζας και µέλους του.σ. ή συνδεδεµένου προσώπου (όπως π.χ. επιχειρηµατική συνεργασία, δάνειο, κατάθεση) θα πρέπει να εντάσσεται στο κανονικό πλαίσιο των εργασιών της Τράπεζας και να διέπεται, τηρουμένων των αναλογιών, από τους ίδιους όρους µε εκείνους που διέπουν τρέχουσες συναλλαγές της Τράπεζας µε την υπόλοιπη πελατεία της κατά τη δεδομένη χρονική περίοδο, σε συνδυασµό πάντα µε τους κανόνες διαχείρισης κινδύνων της Τράπεζας. Εξ άλλου και σύμφωνα με το νόμο, τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να γνωστοποιούν στη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης όλα τα υφιστάμενα στοιχεία και συναλλαγές πιστωτικού χαρακτήρα που έχουν, οι ίδιοι και οι συγγενείς τους, με την Τράπεζα ή άλλες επιχειρήσεις του Ομίλου μέσα σε 20 ημέρες από τη λήξη του ημερολογιακού έτους Σύμφωνα με την αναλυτική Πολιτική για Συναλλαγές με Συνδεδεμένους Πιστούχους καθώς και Συνδεδεμένα Μέρη που θα θεσπίσει η Τράπεζα κάθε σημαντική συναλλαγή μεταξύ του Ομίλου ΕΤΕ και μέλους του Δ.Σ. ή συνδεδεμένου προσώπου θα πρέπει να συζητείται από το Δ.Σ. σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο κατόπιν εξέτασης και πρότασης της ΕΕΔΥ, προκειμένου είτε να υποβληθεί σχετική πρόταση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, εφ' όσον η έγκρισή της απαιτείται από το νόμο είτε προκειμένου να αποφασισθεί από το ίδιο το Δ.Σ., εφόσον η έγκριση της Γ.Σ. δεν απαιτείται κατά νόμο. Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να γνωστοποιούν έγκαιρα στην ΕΕΔΥ μέσω του Γραμματέα Δ.Σ. έγκαιρα και πριν την σύναψή της οποιαδήποτε σημαντική συναλλαγή. Με τον όρο σημαντική 25

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Κηφισιά 2012 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η Επιτροπή Ελέγχου εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση για να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του: να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό:

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ Ι. Σκοπός της Επιτροπής Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: 1. την ανασκόπηση της επιμελούς κατάρτισης των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ... 3 1. Ρόλος και αρμοδιότητα του Δ.Σ.... 3... 3... 4 2. Μέγεθος και σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014 Μάρτιος 2014 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Γενικές αρχές... 4 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ... 4 2. Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ (30%)

Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ (30%) Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ (30%) ΕΝΟΤΗΤΑ Α.1: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΣ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.1.1: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Ερ.1:

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ

Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ Α.1: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΣ Πίνακας Περιεχομένων (αρχή) ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.1.1: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.»

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» 1.Εισαγωγή Ο παρών Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (εφεξής «ΚΕΔ») περιλαμβάνει τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...3 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο...4 2.1. Ρόλος...4 2.2. Αρμοδιότητες...4 2.3. Σύνθεση και Λειτουργία...5 2.3.1. Διαδικασία Ανάδειξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες...

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που Συμπληρωματικές διατάξεις του Ν.2190/1920 Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Περιεχόμενα Εισαγωγή..2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ I. Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ. 2 II. Μέγεθος και σύνθεση του ΔΣ 4 III. Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου του ΔΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 3 Μέρος Α - Το ιοικητικό Συµβούλιο και τα Μέλη του... 4-9 1. Ρόλος και Αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4-6 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου... 4 II. Μέγεθος και σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις IIA, Ιούλιος 2016 Dr. Stamatis Dritsas, CPA (GR), AAIA,CRP Deputy CEO, Head of Risk Advisory Services Sol Consulting

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι) του 2010. του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρία αποτελεί οργανισμό με σημαντική ελληνική και διεθνή παρουσία και μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δεκέμβριος 2013 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή. 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ.. 4 Πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία πλέον των προβλέψεων του Νόμου Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΣ και τα μέλη του

Το ΔΣ και τα μέλη του Βασικά Συμπεράσματα Στο Ν.3873/2010 αναφέρεται για πρώτη φορά ρητά ότι οι εισηγμένες εταιρείες οφείλουν να υιοθετήσουν και στη συνέχεια να γνωστοποιήσουν σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, έναν κώδικα εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008, ώρα 10:00 Grand Ballroom, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α αρ. 1) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ \ ΑΘΗΝΑ 2015 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοφών Αυλωνίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, Αντιπρόεδρος 26 ΜΑΙΟΥ 2016

Ξενοφών Αυλωνίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, Αντιπρόεδρος 26 ΜΑΙΟΥ 2016 5 ο Συνέδριο για την Εταιρική Διακυβέρνηση Ελληνο- Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο Ξενοφών Αυλωνίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, Αντιπρόεδρος 26 ΜΑΙΟΥ 2016 Ορθή εταιρική διακυβέρνηση Ορθή εταιρική διακυβέρνηση:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας ιακυβέρνησης ΡΙΚ

Κώδικας ιακυβέρνησης ΡΙΚ Κώδικας ιακυβέρνησης ΡΙΚ Εγκρίθηκε από το.σ. στις 18/1/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕΛΙ Α 0 Εισαγωγή... 3 1 Αποτελεσµατική λειτουργία ιοικητικού Συµβουλίου. 4 2 ικαιώµατα και υποχρεώσεις ιοικητικών Συµβούλων..

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιανουάριος 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. Α. ΣΚΟΠΟΣ Β. ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ/ΕΞΟΥΣΙΑΣ Γ. ΣΥΝΘΕΣΗ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ Ε. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤ. ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ.2 Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου σελ.3 2. Καθήκοντα

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» Μεσογείων 2-4, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8429/06/B/86/50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο.

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο. ΠΡΟΣ : Εταιρείες που έχουν εισηγμένους τίτλους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΗΜΕΡ. : 22 Φεβρουαρίου, 2012 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Γ.Ε.ΜΗ. 3719101000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 28/30.8.2013 Θέμα: Κανονισμός Εργασιών της Επιτροπής Ειδικών Εκκαθαρίσεων (άρθρο 68Α του ν.3601/2007) Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Οδηγίες συμπλήρωσης ερωτηματολογίου αξιολόγησης στοιχείων εταιρικής διακυβέρνησης εταιρείας

EΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Οδηγίες συμπλήρωσης ερωτηματολογίου αξιολόγησης στοιχείων εταιρικής διακυβέρνησης εταιρείας EΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Οδηγίες συμπλήρωσης ερωτηματολογίου αξιολόγησης στοιχείων εταιρικής διακυβέρνησης εταιρείας Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή - Ορισμοί... 3 2. Γενικές Οδηγίες... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER 1. Η Επιτροπή ιαχείρισης Προγράµµατος (Ε..Π) Leader Π.Α.Α βάσει της συστάθηκε βάση της απόφασης της συνεδρίασης 103.1/25-8-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει την λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής και τις διαδικασίες έκδοσης των αποφάσεών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Αποδοχών (Μάρτιος 2016)

Πολιτική Αποδοχών (Μάρτιος 2016) Πολιτική Αποδοχών (Μάρτιος 2016) Εισαγωγή Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η GMM Global Money Managers Ltd (εφεξής η «Εταιρεία»), οφείλει να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σελ. 1/6 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Έγκριση Ο παρών Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Καθορισµού Αµοιβών καταρτίσθηκε µε βάση τον Κώδικα Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους. Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, Κόμβος Ολυμπιακού Χωριού Tηλ: +30210 8184800 Fax: +30210 8184801 Email: reds@etae.com www.reds.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) Κανονισµός Λειτουργίας ιοικητικού Συµβουλίου Ο Κανονισµός αυτός περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίας του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-2013 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ C 39/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.2.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 20ής Ιανουαρίου 2011 σχετικά με τις διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Version 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Page 1 of 11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 1. Γενικά. 3 2. Ορισμοί.... 4 3. Γενικές Οργανωτικές Ρυθμίσεις..... 5 4. Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Μάρτιος 2011 1 Περιεχόμενα Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... I. Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ... II. Μέγεθος και σύνθεση του ΔΣ... III. Ρόλος και απαιτούμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Audit Committees November 1, 2006

Audit Committees November 1, 2006 Επιτροπές Ελέγχου Οι καλύτερες πρακτικές λειτουργίας τους και η Ελληνική εµπειρία Σπύρος Λορεντζιάδης Θάνος Ψαθάς Περιεχόµενα 2 1. Εταιρική ιακυβέρνηση 2. Το ιοικητικό Συµβούλιο 3. Νοµοθετικές και Κανονιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ»)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») Εισαγωγή Το ΕΙΕΕ είναι δεσμευμένο με τα υψηλότερα πρότυπα ηθικής για να διεκδικεί και να διατηρεί την εμπιστοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμός ΓΕΜΗ : 57235404000 (τέως αριθμός Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το Κ.Ν.

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΜΕΡΟΣ Α Διοικητικό Συμβούλιο... 4 Α.1 Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Α.2 Αμοιβές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/6/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός της Επενδυτικής Επιτροπής ΑΡΘΡΟ 2:

Διαβάστε περισσότερα

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. Κ4-01-003 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 Περιεχόμενα...σ. 2 Εισαγωγή...σ. 3 Μέρος Α Συλλογικά όργανα της εταιρείας...σ. 4 I. Διοικητικό Συμβούλιο...σ. 4 1. Ρόλος...σ. 4 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ο Εκδοτικός Οίκος ιδρύθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης τη δε χρηματοδότηση, λειτουργία και διαχείριση του έχει αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 93/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.3.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Κώδικας συμπεριφοράς των μελών του εποπτικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (2015/C 93/02) ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...3 Εισαγωγή...5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...5 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου...5 2. Μέγεθος και σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου...6 3. Ρόλος και απαιτούμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT Το παρόν κείμενο περιέχει οδηγίες προς τα υποψήφια Μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Όροι Εντολής του Αξιωματούχου Αναφοράς Ο Αξιωματούχος Αναφοράς επιλαμβάνεται των ανησυχιών και των προβλημάτων των μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 28ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 28ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα (CON/2012/14) Εισαγωγή και νομική βάση

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την ομαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρμογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την ομαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρμογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέμα: Διευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συμπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μάρτιος 2011 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή σ. 3 Γενικές Αρχές I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ. σ. 4 II. Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ. σ. 4

Διαβάστε περισσότερα