Ελλθνικι Οικονομία. Περιγράφοντας τις συνιστώσες του κρίσιμου διλήμματος. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Μάιοσ 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελλθνικι Οικονομία. Περιγράφοντας τις συνιστώσες του κρίσιμου διλήμματος. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Μάιοσ 2012"

Transcript

1 Ελλθνικι Οικονομία Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ Ρ Α Π Ε Ζ Α ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Μάιοσ 2012 Περιγράφοντας τις συνιστώσες του κρίσιμου διλήμματος Παφλοσ Μυλωνάσ Επικεφαλισ Οικονομολόγοσ του Ομίλου τθσ Εκνικισ Τράπεηασ ( ) Το δίλθμμα που αντιμετωπίηει ςιμερα θ Ελλάδα διαμορφϊνεται υπό το ςθμαντικό βάροσ που δθμιουργεί, αφενόσ θ επϊδυνθ διαδικαςία προςαρμογισ, και αφετζρου, θ ανάγκθ ςυνζχιςθσ τθσ χρθματοδότθςθσ ςτα πλαίςια μιασ αμοιβαία αποδεκτισ ςυμφωνίασ με τουσ εταίρουσ μασ. Το παρόν ςθμείωμα επιχειρεί: i) Να περιγράψει τουσ κφριουσ παράγοντεσ που κα επιδράςουν ςτθν οικονομία ςτο απευκταίο ςενάριο εξόδου από το ευρϊ, και ii) να παράςχει μια κριτικι ανάλυςθ των βαςικϊν ςθμείων του Μνθμονίου, ςυνειςφζροντασ ςτο διάλογο που αποβλζπει ςτθν προςαρμογι του ςτθν εξαιρετικά δφςκολθ τρζχουςα ςυγκυρία. Μια ζξοδοσ από το ευρϊ κα οδθγοφςε ςε ςθμαντικι πτϊςθ του βιοτικοφ επιπζδου του Ζλλθνα πολίτθ (μείωςθ του κατά κεφαλιν ειςοδιματοσ τουλάχιςτον κατά 55% ςε ευρϊ) πλιττοντασ περιςςότερο τουσ οικονομικά αςκενζςτερουσ -- μζςω τθσ ςθμαντικισ υποτίμθςθσ του νζου νομίςματοσ (65% ςε ονομαςτικοφσ όρουσ), τθσ βακφτερθσ φφεςθσ (-22% ςε ςτακερζσ τιμζσ, επιπλζον τθσ ςυρρίκνωςθσ κατά 14% τθν περίοδο ) και τθσ αφξθςθσ τθσ ανεργίασ (ςτο 34%), ενϊ το κράτοσ κα εξαναγκαηόταν ςε νομιςματικι χρθματοδότθςθ των αναγκϊν του, δθμιουργϊντασ ζναν πλθκωριςτικό φαφλο κφκλο (πλθκωριςμόσ άνω του 30% αρχικά, με ιςχυρι ανοδικι τάςθ ςτθ ςυνζχεια, κακϊσ κα αυτοτροφοδοτείται από αυξιςεισ τιμϊν ειςαγόμενων αγακϊν και ονομαςτικϊν μιςκϊν), που κα ακφρωνε ςταδιακά το ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα από τθν υποτίμθςθ. Εξαιτίασ τθσ δυςκολίασ πρόςβαςθσ ςε ςυνάλλαγμα, θ χϊρα κα ακετοφςε το μεγαλφτερο τμιμα των υποχρεϊςεων προσ τουσ δανειςτζσ τθσ από το εξωτερικό ( 325 δις.), με προφανείσ δυςμενείσ επιδράςεισ ςε διακρατικό επίπεδο και ςτισ ςυναλλαγζσ των ελλθνικϊν επιχειριςεων με το εξωτερικό, με αποτζλεςμα τθ ςθμαντικι υποβάκμιςθ του βιοτικοφ επίπεδου και δυςκολία πρόςβαςθσ ςε βαςικά αγακά και ειδικά ςε καφςιμα, φάρμακα και αναγκαίεσ πρϊτεσ φλεσ. Οι προαναφερόμενεσ επιπτϊςεισ κα ιταν πολφ πιο δυςμενείσ υπό ζνα ςενάριο μίασ μθ ομαλισ μετάβαςθσ ςτο νζο νόμιςμα. Η ςτρατθγικι του οικονομικοφ Προγράμματοσ που ςυνοδεφει τθ δανειακι ςφμβαςθ είναι πολυδιάςτατθ και δε μπορεί να αντιμετωπιςτεί μονοςιμαντα, με ζνα υπζρ ι ζνα κατά. Συγκεκριμζνα το Πρόγραμμα: i) Εξαςφαλίηει χρόνο για τθν εφαρμογι των μεταρρυκμίςεων παρζχοντασ ζνα πρωτόγνωρο επίπεδο χρθματοδότθςθσ (ςχεδόν 150 δις. ζωσ ςιμερα και άλλα 90 δισ ωσ το 2014), με ιδιαίτερα ευνοϊκοφσ όρουσ, ενϊ με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του PSI, το δθμόςιο χρζοσ μειϊνεται κατά 50% του ΑΕΠ και εξαςφαλίηεται ςθμαντικι ελάφρυνςθ ςτισ υποχρεϊςεισ πλθρωμισ τοκοχρεολυςίων για ολόκλθρθ τθ δεκαετία (επιτόκιο 2% ζωσ το 2014, μζςθ διάρκεια νζων ομολόγων 20 ζτθ). Παράλλθλα, εξαςφαλίηεται ςτιριξθ ρευςτότθτασ για το εγχϊριο τραπεηικό ςφςτθμα άνω των 130 δισ, μζςω του Ευρωςυςτιματοσ. ii) Περιλαμβάνει τρεισ άξονεσ μζτρων (διακρωτικζσ αλλαγζσ, χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα, δθμοςιονομικι εξυγίανςθ) που καλφπτουν από αυτονόθτεσ μεταρρυκμίςεισ ζωσ και μεταβολζσ που προκαλοφν ζντονεσ αντιδράςεισ. Μεταξφ των αυτονόθτων αλλαγϊν περιλαμβάνονται: Η πάταξθ τθσ φοροδιαφυγισ, θ εξυγίανςθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, θ ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και θ ανακεφαλαιοποίθςθ του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ που αποτελοφν ακρογωνιαίουσ λίκουσ τθσ προςαρμογισ με βαςικό ρόλο ςτθν ανάκαμψθ τθσ οικονομίασ. Αλλαγζσ που κα μποροφςαν να ενιςχφςουν τθν κοινωνικι ςτιριξθ ςτο Πρόγραμμα περιλαμβάνουν τθν επζκταςθ τθσ χρονικισ διάρκειασ προςαρμογισ και τθν αυξθμζνθ πρόνοια για τισ πιο αδφναμεσ κοινωνικζσ ομάδεσ που δοκιμάηονται από τθν κρίςθ. Οι εταίροι μασ πικανόν να αντιμετϊπιηαν με μεγαλφτερθ ευελιξία τισ προαναφερόμενεσ προςαρμογζσ και τθν επιπρόςκετθ χρθματοδότθςθ που απαιτείται (θ ζγκριςθ τθσ οποίασ κα απαιτοφςε απόφαςθ Συμβουλίου Κορυφισ και εγκρίςεισ από Κοινοβοφλια χωρϊν τθσ Ευρωηϊνθσ), ςτο βακμό που εξαςφαλιηόταν μια αξιόπιςτθ πολιτικι δζςμευςθ για αποφαςιςτικι εφαρμογι των μεταρρυκμίςεων και επίτευξθ των αναπροςαρμοςμζνων δθμοςιονομικϊν ςτόχων. ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ Αιόλου 86, Τ.Κ Αθήνα

2 ΣΟ ΚΡΙΙΜΟ ΔΙΛΗΜΜΑ Η Ελλάδα διανφει μια από τισ κριςιμότερεσ περιόδουσ τθσ ςφγχρονθσ ιςτορίασ τθσ. Η 35-ετισ πορεία τθσ χϊρασ ωσ ιςότιμου εταίρου τθσ ΕΕ και ωσ μζλουσ τθσ ηϊνθσ του ευρϊ τίκεται υπό αμφιςβιτθςθ, εξαιτίασ τθσ ςυςςωρευμζνθσ κοινωνικισ απογοιτευςθσ και κόπωςθσ που επζφερε θ πρωτόγνωρθ φφεςθ και θ άνοδοσ τθσ ανεργίασ ςε επίπεδο άνω του 20% που ςυνόδευςαν τθν κρίςθ χρζουσ. Το δίλθμμα το οποίο αντιμετωπίηει ςιμερα θ χϊρα διαμορφϊνεται υπό το ςθμαντικό βάροσ που ςυνεπάγεται θ επϊδυνθ διαδικαςία προςαρμογισ από τθ μία πλευρά, και από τθν άλλθ, θ ανάγκθ ςυνζχιςθσ τθσ χρθματοδότθςθσ ςτα πλαίςια μιασ αμοιβαία αποδεκτισ ςυμφωνίασ με τουσ εταίρουσ μασ. Αξίηει εκ προοιμίου να επιςθμανκεί ότι, παρά τα αναμφιςβιτθτα ςκλθρά μζτρα που εφαρμόςτθκαν τθν τελευταία διετία, θ ελλθνικι οικονομία ςθμείωςε ςθμαντικι πρόοδο ςε βαςικά πεδία τθσ οικονομικισ προςαρμογισ. Το κφριο εμπόδιο για τθν οικονομικι προςαρμογι ιταν και ςυνεχίηει να είναι, θ διαρκισ αβεβαιότθτα που οφειλόταν, ςε μεγάλο βακμό, ςτισ ςυχνζσ αποκλίςεισ από τθ ςυνολικι ςτοχοκεςία του Προγράμματοσ και τθ ςυνεπακόλουκθ ανθςυχία αναφορικά με τθν εκταμίευςθ των δόςεων από το Πρόγραμμα. Η επιτευχκείςα πρόοδοσ είναι ςθμαντικι -- δεδομζνου του εξαιρετικά ςτενοφ χρονικοφ περικωρίου ςτο οποίο ςθμειϊκθκε -- και αντανακλά τισ μεγάλεσ κυςίεσ του ελλθνικοφ λαοφ, οι οποίεσ κα αποδεικνφονταν μάταιεσ ςε περίπτωςθ που, υπό το βάροσ απογοιτευςθσ και κόπωςθσ θμϊν ι των εταίρων μασ, οδθγοφμαςταν από ατυχείσ χειριςμοφσ ι ςυνειδθτι επιλογι ςε ζξοδο από το κοινό νόμιςμα. Μεταξφ των βαςικότερων επιτευγμάτων αυτισ τθσ περιόδου αξίηει να αναφερκοφν: Η μείωςθ του πρωτογενοφσ δθμοςιονομικοφ ελλείμματοσ υπερζβθ το 8% του ΑΕΠ τθν τελευταία διετία (θ καλφτερθ επίδοςθ χϊρασ μζλουσ του ΟΟΣΑ τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ). Η αναγκαία και επί μακρόν αναμενόμενθ αςφαλιςτικι μεταρρφκμιςθ, θ οποία αποτελεί αναγκαία ςυνκικθ για τθν επαναφορά του ςυςτιματοσ ςε βιϊςιμθ τροχιά, ςε ςυνδυαςμό με άλλεσ μεταρρυκμίςεισ ςτο ςφςτθμα κοινωνικϊν παροχϊν, ςυντελοφν ςε ορκολογικοποίθςθ των δαπανϊν και άρςθ αδικιϊν του ςυςτιματοσ (π.χ. περικοπι παράνομων ι καταχρθςτικϊν παροχϊν). Αποφαςιςτικι προϊκθςθ μεταρρυκμίςεων ςτθν αγορά εργαςίασ με ςκοπό τθν αφξθςθ τθσ ευελιξίασ τθσ, ϊςτε να προςτατευκοφν κζςεισ εργαςίασ και να εξαςφαλιςκεί ςτενότερθ διαςφνδεςθ μεταξφ μιςκολογικϊν εξελίξεων και παραγωγικότθτασ μεςοπρόκεςμα. Άνοιγμα ενόσ ςθμαντικοφ αρικμοφ κλειςτϊν επαγγελμάτων με ςκοπό τθν αφξθςθ του ανταγωνιςμοφ και τθν επακόλουκθ ςυμπίεςθ του κόςτουσ ζτςι ϊςτε να υποςτθρίξουν τθν ανάκαμψθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ οικονομίασ. 2

3 Μεταρρφκμιςθ του ςυςτιματοσ υγείασ και φαρμακευτικισ δαπάνθσ με εξορκολογιςμό δαπανϊν, αποτελεςματικότερα ςυςτιματα ελζγχου/μθχανογράφθςθσ και μεγαλφτερθ διαφάνεια και λογοδοςία. Τα πρϊτα ορατά ςθμάδια βελτίωςθσ τθσ οικονομικισ αποτελεςματικότθτασ των δθμοςίων επιχειριςεων με ςθμαντικι μείωςθ των λειτουργικϊν τουσ ελλειμμάτων. Πρϊτεσ ενδείξεισ αποφαςιςτικότερθσ αντιμετϊπιςθσ τθσ φοροδιαφυγισ με αναπροςαρμογι τθσ ςτοχοκεςίασ και τθσ φιλοςοφίασ φορολογικϊν ελζγχων, κακϊσ και αμεςότερθ πίεςθ για φορολογικι ςυμμόρφωςθ αν και θ ςυνεχιηόμενθ φφεςθ, θ αβεβαιότθτα και άλλεσ αδυναμίεσ του κρατικοφ μθχανιςμοφ, ςυνεχίηουν να αποτελοφν τροχοπζδθ ςε μια πιο ουςιαςτικι βελτίωςθ τθσ φορολογικισ αποτελεςματικότθτασ. Οι πρϊτεσ ενδείξεισ προςαρμογϊν και αντίδραςθσ τθσ οικονομίασ είναι ορατζσ αν και δυςδιάκριτεσ υπό το βάροσ τθσ ιςχυρισ υφεςιακισ δυναμικισ. Η πρόοδοσ ςτο πεδίο αναςτροφισ των απωλειϊν ανταγωνιςτικότθτασ κόςτουσ είναι αξιοςθμείωτθ: το μοναδιαίο κόςτοσ εργαςίασ, ζωσ το τζλοσ του 2012, κα ζχει ανακτιςει περιςςότερο από τα 2/3 των αποκλίςεων από το μζςο όρο τθσ ευρωηϊνθσ, που ςυςςωρεφτθκαν τθν τελευταία δεκαετία, παρζχοντασ ςθμαντικι ϊκθςθ ςτισ εξαγωγζσ. Η πορεία των εξαγωγϊν (+21% ςε τρζχουςεσ τιμζσ χωρίσ τα πετρελαϊκά προϊόντα και κατά ςχεδόν 40% ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αξίασ των πετρελαιοειδϊν τθν περίοδο ) απζδειξε επίςθσ ότι θ εξωςτρζφεια δεν είναι κάτι απατθλό για τθν ελλθνικι οικονομικι πραγματικότθτα. Οι προαναφερόμενεσ ενδείξεισ βελτίωςθσ ςε επιμζρουσ τομείσ τθσ οικονομίασ, κα μποροφςαν να μετατραποφν ςε οικονομικι ςτακεροποίθςθ και διατθριςιμθ δυναμικι ανάκαμψθσ αν ςυνοδεφονταν από μείωςθ τθσ αβεβαιότθτασ και αποτελεςματικι προϊκθςθ κρίςιμων διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων. Ζνα βαςικό ςυμπζραςμα που προκφπτει από τισ εμφανείσ αςτοχίεσ του Προγράμματοσ, είναι ότι οποιαδιποτε ςτρατθγικι οικονομικισ προςαρμογισ πρζπει να εφαρμόηεται ςυςτθματικά και, τουλάχιςτον, αυτοί που επωμίηονται τθν εφαρμογι τθσ, αν όχι το μεγαλφτερο τμιμα τθσ κοινωνίασ, να υιοκετοφν ςτο ςφνολό τουσ τθ φιλοςοφία, τθ ςτρατθγικι και τθν αναγκαιότθτα επίτευξθσ των ςτόχων του προγράμματοσ. Δεδομζνου ότι τα ςφννεφα τθσ φφεςθσ πυκνϊνουν πάνω από τθν Ευρϊπθ, είναι πικανό οι Ευρωπαίοι εταίροι μασ να αντιμετϊπιηαν με μεγαλφτερθ ευελιξία το κζμα τθσ επιμικυνςθσ του χρόνου προςαρμογισ και τθσ επιπρόςκετθσ χρθματοδότθςθσ που απαιτείται, ςτο βακμό που εξαςφαλιηόταν μια αξιόπιςτθ πολιτικι δζςμευςθ για αποφαςιςτικι και ςυνεκτικι εφαρμογι των μεταρρυκμίςεων. Πρζπει να υπογραμμιςτεί ότι θ ζγκριςθ οποιαςδιποτε επιπλζον χρθματοδότθςθσ για τθν 3

4 Ελλάδα κα χρειαηόταν απόφαςθ Συμβουλίου Κορυφισ τθσ ΕΕ και εγκρίςεισ ενόσ ςθμαντικοφ αρικμοφ κοινοβουλίων χωρϊν μελϊν τθσ Ευρωηϊνθσ. Είναι ωςτόςο, επίςθσ αναγκαίο, να γίνει μία ειλικρινισ ςυηιτθςθ αναφορικά με τα αίτια τθσ κρίςθσ και τθ φφςθ των ςυςςωρευμζνων διαρκρωτικϊν προβλθμάτων τθσ χϊρασ μασ, προκειμζνου να γίνουν ευρφτερα κατανοθτζσ οι επιβεβλθμζνεσ ενζργειεσ για βελτίωςθ τθσ κατάςταςθσ και να πάψουν να κεωροφνται από ζνα τμιμα τθσ κοινωνίασ ωσ αυκαίρετεσ επιταγζσ που επιβάλλονται από το εξωτερικό. Η παροφςα ςφντομθ μελζτθ επιχειρεί: i) Να περιγράψει τουσ κφριουσ παράγοντεσ που κα επιδράςουν ςτθν οικονομία ςτο ενδεχόμενο εξόδου από το ευρϊ χωρίσ διδακτικι διάκεςθ, αλλά με ςκοπό τθν παροχι ενόσ ςυςτθματικοφ πλαιςίου για τθν ανάλυςθ μιασ τζτοιασ εξζλιξθσ και να ςυνειςφζρει ςτθ δθμόςια ςυηιτθςθ, μζςω τθσ ςυνειδθτοποίθςθσ του μεγζκουσ των κινδφνων που διατρζχει θ χϊρα ςε περίπτωςθ υλοποίθςθσ αυτοφ του απευκταίου ςεναρίου, και ii) να παράςχει μια ςυνοπτικι ανάλυςθ των βαςικϊν ςθμείων του Μνθμονίου, διευκολφνοντασ ζναν πιο γόνιμο διάλογο για τθν προςαρμογι του ςτθν εξαιρετικά δφςκολθ τρζχουςα ςυγκυρία. Μία ζξοδοσ από το ευρώ κα οδθγιςει ςε ςθμαντικι πτώςθ του βιοτικοφ επιπζδου του Ζλλθνα πολίτθ Ο κίνδυνοσ εξόδου τθσ Ελλάδασ από το ευρϊ δεν αποτελεί πια μια κεωρθτικι υπόκεςθ εργαςίασ ι μία εξζλιξθ με μθδενικι πικανότθτα, αλλά αντικείμενο κακθμερινισ ςυηιτθςθσ και ζνα ςενάριο που ςυηθτείται πλζον ζντονα, ειδικά ςτο εξωτερικό. Πρζπει να γίνει κατανοθτό ότι μια τζτοια απευκταία εξζλιξθ μπορεί να προκλθκεί, μζςα ςε ζνα τόςο εφφλεκτο περιβάλλον, και από ζνα μεμονωμζνο γεγονόσ ι άςτοχο χειριςμό με αυτοεκπλθροφμενθ, οδυνθρι κατάλθξθ, ανεξαρτιτωσ τθσ ιςχυρισ πολιτικισ βοφλθςθσ περί του αντικζτου. Σο πλαίςιο τθσ ανάλυςθσ Στο ενδεχόμενο εξόδου τθσ Ελλάδασ από το ευρϊ, θ οικονομία κα επθρεαςτεί από δφο βαςικοφσ χρθματοδοτικοφσ περιοριςμοφσ (δείτε περιγραφή οικονομικοφ υποδείγματοσ ςτο τζλοσ του κειμζνου): i. Λόγω τθσ διακοπισ τθσ χρθματοδότθςθσ που εξαςφαλίηει το Πρόγραμμα, και ελλείψει πρόςβαςθσ ςτισ αγορζσ, το ιςοηφγιο τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν από ζνα ζλλειμμα 9,8% του ΑΕΠ το 2011 κα πρζπει να μετατραπεί άμεςα ςε πλεόναςμα, ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ απαραίτθτθ κακαρι ειςροι ξζνου ςυναλλάγματοσ, προκειμζνου να χρθματοδοτθκοφν οι ειςαγωγζσ και να καλυφκοφν τα τοκοχρεολφςια του εξωτερικοφ χρζουσ. ii. Το χρθματοδοτικό κενό που ςυνεπάγεται το δθμοςιονομικό ζλλειμμα είτε κα οδθγοφςε ςε άμεςο μθδενιςμό του ελλείμματοσ με δραματικι περικοπι δαπανϊν είτε κα χρθματοδοτείτο από τθν εκνικι κεντρικι τράπεηα με κυκλοφορία νζου νομίςματοσ, δθμιουργϊντασ ιςχυρζσ και αυτοτροφοδοτοφμενεσ πλθκωριςτικζσ πιζςεισ. 4

5 Η προςαρμογι του εξωτερικοφ ιςοηυγίου κα προζλκει από: i) μία άμεςθ υποτίμθςθ του νζου νομίςματοσ τθσ τάξθσ του 40% περίπου ςε ςχζςθ με το ευρϊ (ςε πραγματικοφσ όρουσ, που κα αντιςτοιχοφςε ςε ονομαςτικι υποτίμθςθ τθσ τάξθσ του 65% περίπου), και ii) από μεγάλθ ςυρρίκνωςθ των ειςαγωγϊν που κα αντανακλά μια ακόμθ βακφτερθ φφεςθ. Βραχυπρόκεςμα, θ ςυρρίκνωςθ των ειςαγωγϊν είναι ο ςθμαντικότεροσ μθχανιςμόσ προςαρμογισ του ιςοηυγίου τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν, ζωσ ότου ανακάμψουν επαρκϊσ οι εξαγωγζσ. Η ζξοδοσ από το ευρϊ κα καταςτιςει αναπόφευκτθ τθν ακζτθςθ ενόσ μεγάλου τμιματοσ των περίπου 325 δις. του εξωτερικοφ χρζουσ τθσ Ελλάδασ, που περιλαμβάνει μεταξφ άλλων, τα 148 δις. των δανείων που ζχει ιδθ λάβει το ελλθνικό Δθμόςιο ςτα πλαίςια των 2 προγραμμάτων ςτιριξθσ από τουσ εταίρουσ και το ΔΝΤ, τισ υποχρεϊςεισ του ελλθνικοφ τραπεηικοφ τομζα ςτο Ευρωςφςτθμα (άνω των 130 δις.), τα ελλθνικά ομόλογα που κατζχει θ ΕΚΤ και άλλεσ κεντρικζσ τράπεηεσ (ςχεδόν 35 δισ), κακϊσ και το εξωτερικό χρζοσ του ελλθνικοφ ιδιωτικοφ τομζα ( 12 δισ). Χωρίσ τθν ακζτθςθ ςθμαντικοφ τμιματοσ αυτϊν των υποχρεϊςεων εξυπθρζτθςθσ χρζουσ, ο ςυνδυαςμόσ τθσ υποτίμθςθσ και τθσ φφεςθσ κα εκτόξευαν το ςυνολικό δθμόςιο χρζοσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του εςωτερικοφ χρζουσ) ςε επίπεδο άνω του 370% του ΑΕΠ και κα δθμιουργοφςαν τθν ανάγκθ για μεγαλφτερο (και προφανϊσ ανζφικτο) πλεόναςμα ςτο ιςοηφγιο τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν, προκειμζνου να πλθρϊνονται τα χρεολφςια του εξωτερικοφ δθμοςίου χρζουσ. Κατά ςυνζπεια θ Ελλθνικι Δθμοκρατία δε κα είχε άλλθ επιλογι από το να ακετιςει ζνα ςθμαντικό μζροσ των δανειακϊν τθσ υποχρεϊςεων και φυςικά μια τζτοια ενζργεια δε μπορεί παρά να ζχει ςθμαντικζσ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ ςτισ ςχζςεισ μασ με τουσ εταίρουσ και τθ διεκνι κοινότθτα. Αυτι θ εξζλιξθ κα ςυνεπαγόταν αυτόματθ απϊλεια τθσ εκταμίευςθσ τουλάχιςτον 90 δις. που απομζνουν από το νζο Πρόγραμμα, αποςτζρθςθ του ελλθνικοφ τραπεηικοφ ςυςτιματοσ από, τα πλζον, των 130 δις. χρθματοδότθςθσ από το του Ευρωςφςτθμα, και πικανότατα τθ διακοπι τθσ ηωτικισ χρθματοδότθςθσ από τα διαρκρωτικά ταμεία τθσ ΕΕ. Ακόμθ και αν υποκζςουμε ζνα ςθμαντικό ποςοςτό ακζτθςθσ των υποχρεϊςεων του Δθμοςίου προσ τουσ δανειςτζσ του, το χρθματοδοτικό κενό του προχπολογιςμοφ κα παρζμενε ςχετικά υψθλό. Σθμειϊνουμε ότι το 2011 είχαμε πρωτογενζσ ζλλειμμα 2,2% του ΑΕΠ ενϊ υπό το ςενάριο ακζτθςθσ πλθρωμϊν, τα δθμόςια ζςοδα κα ςυρρικνϊνονταν ακόμθ περιςςότερο, λόγω τθσ βακφτερθσ φφεςθσ και τθσ αυξανόμενθσ αναςφάλειασ ςτθ χϊρα. Παράλλθλα, οι δαπάνεσ κα διογκϊνονταν λόγω τθσ επίδραςθσ τθσ υποτίμθςθσ ςτο κόςτοσ των ειςαγόμενων αγακϊν και των αυξθμζνων αναγκϊν για κοινωνικζσ δαπάνεσ, εξαιτίασ τθσ εκτόξευςθσ τθσ ανεργίασ ςε επίπεδα ςθμαντικά υψθλότερα από τα ςθμερινά. Επιπλζον δθμοςιονομικά βάρθ κα προζρχονταν από τθν ανάγκθ κάλυψθσ των επιπρόςκετων κεφαλαιακϊν αναγκϊν του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ εξαιτίασ: i) τθσ ςχεδόν ολοκλθρωτικισ ακζτθςθσ των υποχρεϊςεων αποπλθρωμισ τθσ ρευςτότθτασ που αντλείται από το Ευρωςφςτθμα, κακϊσ και τθσ ακζτθςθσ τθσ υποχρζωςθσ αποπλθρωμισ των νζων ομολόγων του Δθμοςίου και ii) τθσ ςθμαντικισ, περαιτζρω, επιδείνωςθσ τθσ ποιότθτασ των χαρτοφυλακίων χορθγιςεων. 5

6 Οι εκτιμιςεισ μασ, που απορρζουν από ζνα εμπειρικό υπόδειγμα βάςει των παραπάνω περιοριςμϊν, είναι ενδεικτικζσ του μεγζκουσ του δυνθτικοφ πλιγματοσ ςτο βιοτικό επίπεδο τθσ χϊρασ. Εκτιμάται ότι θ οικονομικι δραςτθριότθτα κα υποςτεί μια περαιτζρω ςθμαντικι ςυρρίκνωςθ τθσ τάξθσ του 22% ςε πραγματικοφσ όρουσ (ςτακερζσ τιμζσ, ςτακερι ςυναλλαγματικι ιςοτιμία) -- επιπλζον τθσ ςυρρίκνωςθσ του 14,3% τθν περίοδο Η ςυνεπακόλουκθ επίδραςθ ςτθν ανεργία κα είναι δραματικι, ανεβάηοντασ το εκτιμϊμενο ποςοςτό ανεργίασ ςτο 34%, ιτοι ςτο 1/3 του εργατικοφ δυναμικοφ. Οι κοινωνικζσ ομάδεσ που κα πλιττονταν περιςςότερο κα ιταν οι πιο ευάλωτεσ και ςυγκεκριμζνα οι νζοι, οι λιγότερο εξειδικευμζνοι εργαηόμενοι και οι γυναίκεσ. Η δραματικι επιδείνωςθ τθσ φφεςθσ και θ αφξθςθ τθσ ανεργίασ εκτιμάται ότι κα ωκιςουν τα μθ εξυπθρετοφμενα δάνεια ςε επίπεδο άνω του 1/3 του ςυνολικοφ χαρτοφυλακίου χορθγιςεων. Το δθμοςιονομικό ζλλειμμα προφανϊσ και δε κα είχε ωσ ςθμείο εκκίνθςθσ τον αρχικό ςτόχο για πρωτογενζσ ζλλειμμα τθσ τάξθσ του 1% του ΑΕΠ για το 2012, αλλά κα ενςωμάτωνε τον αρνθτικό αντίκτυπο ςτα κρατικά ζςοδα από τθν φφεςθ και τθν αβεβαιότθτα, κακϊσ και το επίπεδο των πλθρωμϊν τόκων. Η υπόκεςθ για το τμιμα του χρζουσ που κα επιλζξει να ςυνεχίςει να εξυπθρετεί θ Ελλθνικι Δθμοκρατία αποτελεί ςθμαντικι παράμετρο για τον προςδιοριςμό του φψουσ του ςυνολικοφ δθμοςιονομικοφ ελλείμματοσ, κακϊσ κα προςδιορίηει το επίπεδο πλθρωμϊν τόκων και χρεολυςίων (οι οποίεσ κα ιταν ωσ επί το πλείςτον ςε ξζνο νόμιςμα) ςε ςυνδυαςμό με τθν ςυναλλαγματικι ιςοτιμία του νζου νομίςματοσ ωσ προσ το ευρϊ. Στο βαςικό ςενάριο υποκζτουμε ότι θ ζξοδοσ από το ευρϊ κα ςυνοδευτεί με ακζτθςθ του 80% περίπου των υποχρεϊςεων τθσ τάξθσ των 394 δις. ςυνολικά, εκ των οποίων ςχεδόν 70 δις., αντιςτοιχοφν ςτα νζα ομόλογα που προζκυψαν μετά το PSI, 47 δις. ομόλογα που παρακρατοφνται από τθν ΕΚΤ και άλλεσ κεντρικζσ τράπεηεσ τθσ ευρωηϊνθσ, 125 δις. δάνεια από ΕΕ, 22 δις. από ΔΝΤ, και άνω των 130 δις. υποχρεϊςεισ ςτο ευρωςφςτθμα. Σφμφωνα με αυτό το ςενάριο, το ζλλειμμα μετά τθ μετάβαςθ εκτιμάται ότι κα διαμορφωνόταν ςτο 12% του ΑΕΠ (πρωτογενζσ ζλλειμμα 3,5% του ΑΕΠ και πλθρωμζσ τόκων 8,5% του ΑΕΠ), υπό ςχετικά ιπιεσ υποκζςεισ αναφορικά με τθ φορολογικι ςυμπεριφορά του πλθκυςμοφ και ςυγκρατθμζνθ πολιτικι δαπανϊν. Με το ζλλειμμα και τα χρεολφςια να χρθματοδοτοφνται αποκλειςτικά με τθν ζκδοςθ χριματοσ από τθν κεντρικι τράπεηα, τθν ζντονα αυξθτικι επίδραςθ τθσ υποτίμθςθσ ςτον ΔΤΚ μζςω των ειςαγομζνων αγακϊν και υπθρεςιϊν και τθν πίεςθ για, μερικι τουλάχιςτον, αναπροςαρμογι των ονομαςτικϊν μιςκϊν, ο πλθκωριςμόσ κα εκτιναχκεί ςε επίπεδα 30-35% αρχικά, με κίνδυνο δθμιουργίασ φαφλου πλθκωριςτικοφ κφκλου μεςοπρόκεςμα, που κα ωκοφςε των πλθκωριςμό ςε ςθμαντικά υψθλότερο επίπεδο αναιρϊντασ τελικά το κεωρθτικό πλεονζκτθμα κόςτουσ από τθν υποτίμθςθ. 6

7 Δυνθτικζσ μακροοικονομικζσ επιπτώςεισ εξόδου από το ευρώ* τακμιςμζνθ ονομαςτικι ιςοτιμία νζου νομίςματοσ (μεταβολι) τακμιςμζνθ πραγματικι ςυναλλαγματικι ιςοτιμία νζου νομίςματοσ (μεταβολι) BNP Citi ΕΣΕ -50/-60% -60% -65% -40% ΑΕΠ (ετιςια μεταβολι) >-20% -17% -22% Ανεργία (%) 34% Πλθκωριςμόσ (ετιςια μεταβολι) 40-50% 16% 32% Δθμ. Χρζοσ - % ΑΕΠ (χωρίσ ακζτθςθ υποχρεϊςεων του Δθμοςίου) >200% 435% 373% Δθμ. Χρζοσ -% ΑΕΠ (με ακζτθςθ του 80% των υποχρεϊςεων του Δθμοςίου) 94% Ζλλειμμα κρατικοφ προχπολογιςμοφ (% ΑΕΠ) (με ακζτθςθ του 80% των υποχρεϊςεων του Δθμοςίου) 10,7% 12% Πθγζσ: BNP Paribas, Citigroup, Διευκ. Οικ. Ανάλυςθσ ΕΤΕ (Μάιοσ 2012) * Ενδεικτικι περίοδοσ προςαρμογισ 1-3 ζτθ ΑΕΠ κατά κεφαλιν ςε ευρώ (2011) χιλ ευρώ Ελλάδα Κροατία Πολωνία Λετονία Ελλάδα (με υποτίμθςθ) Σουρκία Ρουμανία Βουλγαρία ΔΝΤ και εκτιμιςεισ ΕΤΕ Ωσ εκ τοφτου, θ προαναφερόμενθ αναγκαία υποτίμθςθ ςε πραγματικοφσ όρουσ κα οδθγιςει ςε άμεςθ ονομαςτικι υποτίμθςθ του νζου νομίςματοσ κατά περίπου 65% ςε ςχζςθ με το ευρϊ (που είναι ςυνάρτθςθ τθσ πραγματικισ υποτίμθςθσ και 32% πλθκωριςμόσ, χωρίσ να ςυνυπολογιςτεί και ζνα επιπλζον περικϊριο διακφμανςθσ τθσ ιςοτιμίασ εξαιτίασ τθσ αβεβαιότθτασ για τισ προοπτικζσ τθσ χϊρασ). Οι νομιςματικζσ αρχζσ ςτθν προςπάκειά τουσ να διατθριςουν ζναν ελάχιςτο παρονομαςτι νομιςματικισ ιςορροπίασ κα ανζβαηαν τα επιτόκια δανειςμοφ ςε επίπεδα ακόμθ υψθλότερα του πλθκωριςμοφ (περίπου 5 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ υψθλότερα, ιτοι περί του 37%) με προφανείσ επιπτϊςεισ ςτουσ δανειηόμενουσ. Βάςει των παραπάνω εξελίξεων, το κατακεφαλιν ειςόδθμα του μζςου Ζλλθνα πολίτθ, ςε όρουσ ευρϊ, κα υποςτεί δραματικι κάμψθ τθσ τάξθσ του 55% από το 2011 ςε μετά τθ μετάβαςθ ςτο νζο νόμιςμα. Αντίςτοιχθ ςυρρίκνωςθ κα υποςτεί και ο πλοφτοσ των Ελλινων πολιτϊν, οι αξίεσ των ακίνθτων και των κατακζςεων τουσ. Οι παραπάνω εκτιμιςεισ είναι ςε γενικζσ γραμμζσ ςυμβατζσ με αντίςτοιχεσ εκτιμιςεισ που ζχουν γίνει από διεκνείσ χρθματοπιςτωτικοφσ οίκουσ, αναφορικά με τισ επιπτϊςεισ ςτθν ελλθνικι οικονομία ςε περίπτωςθ εξόδου από το ευρϊ (βλ. ςχετικό πίνακα). Αν και θ πλιρθσ ακζτθςθ των υποχρεϊςεων που απορρζουν από το δθμόςιο χρζοσ -- ςε ςχζςθ με το, ιδθ εξαιρετικά υψθλό, ποςοςτό ακζτθςθσ που υποκζςαμε ςτο βαςικό μασ ςενάριο (τθσ τάξθσ του 80%) κα μποροφςε να μετριάςει κάπωσ το υφεςιακό αποτζλεςμα (λ.χ. ςυρρίκνωςθ του ΑΕΠ κατά -15% με ακζτθςθ του 95% των υποχρεϊςεων τθσ χϊρασ αντί -22% υπό το βαςικό μασ ςενάριο, βλ. ςχετικό πίνακα), κα μετζτρεπε όμωσ οριςτικά τθ χϊρα μασ ςε παρία τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ, με τον οποίο λίγεσ χϊρεσ κα ικελαν να ζχουν οικονομικζσ ςυναλλαγζσ. 7

8 Ευαιςκθςία βαςικών μεταβλθτών ςε διαφορετικό ποςοςτό ακζτθςθσ υποχρεώςεων του ελλθνικοφ δθμοςίου προσ το εξωτερικό Ποςοςτό ακζτθςθσ 60% 80% 95% Ονομαςτικι ιςοτιμία -86% -65% -48% Πλθκωριςμόσ 55% 32% 17% Εξωτερικό χρζοσ* 174% 94% 43% ΑΕΠ -38% -22% -15% Ανεργία 45% 34% 29% *Αναφζρεται ςτα δάνεια από ΕΕ/ΔΝΤ, το απόκεμα νζων ομολόγων κακϊσ και τίτλων του Ελλθν. Δθμοςίου που εξαιρζκθκαν του PSI, κακϊσ και απαιτιςεισ του Ευρωςυςτιματοσ προσ τθν Ελλάδα Πηγή: Εκτιμήςεισ ΕΤΕ Σθμειϊνουμε ότι οι εκτιμιςεισ υποκζτουν ομαλι μετάπτωςθ ςτο νζο νόμιςμα χωρίσ γενικι ςτάςθ πλθρωμϊν που κα όξυνε ςε ςθμαντικό βακμό τουσ κλυδωνιςμοφσ ςτθν οικονομία. Προφανϊσ ζνα εμπειρικό υπόδειγμα δεν μπορεί να ποςοτικοποιιςει τισ δραματικζσ ςυνζπειεσ που κα μποροφςαν να δθμιουργιςουν ακραία φαινόμενα αβεβαιότθτασ, κοινωνικισ αναταραχισ και πανικοφ ςτθν ελλθνικι οικονομία - κατά τθ διάρκεια τθσ μετάβαςθσ ςτο νζο νόμιςμα - οφτε και τθν αρχικι απροκυμία ξζνων να ςυναλλάςςονται με τθ χϊρα. Οι παραπάνω απευκταίεσ εξελίξεισ κα οδθγοφςαν ςε ακόμθ μεγαλφτερθ φφεςθ. Επίςθσ, γίνεται θ υπόκεςθ ότι το μεγαλφτερο τμιμα των ελλθνικϊν επιχειριςεων, και ειδικά των εξωςτρεφϊν, επιτυγχάνουν με ίδιουσ κυρίωσ πόρουσ να ςυνεχίςουν τθ δραςτθριότθτά τουσ, βρίςκοντασ τρόπουσ να παρακάμψουν τα τεχνικά και ψυχολογικά εμπόδια που κα επζφερε θ χρεοκοπία τθσ χϊρασ ςτισ ςυναλλαγζσ τουσ ςτο εξωτερικό. Εδϊ πρζπει να διαςαφθνιςκεί ζνα υπερ-απλουςτευτικό επιχείρθμα που επικαλοφνται ςυχνά οι υπζρμαχοι τθσ εξόδου τθσ Ελλάδασ από το ευρϊ, κυρίωσ από το εξωτερικό, ςχετικά με τθν αποκατάςταςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ μζςω υποτίμθςθσ. Συγκεκριμζνα, οι περιςςότεροι από τουσ βαςικοφσ εξαγωγικοφσ κλάδουσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, κακϊσ και ςθμαντικό τμιμα τθσ παραγωγισ προσ εγχϊρια κατανάλωςθ βαςίηονται ςε ειςαγόμενεσ πρϊτεσ φλεσ και ειςαγωγζσ ενδιάμεςων και κεφαλαιουχικϊν αγακϊν, τα οποία κα ιταν δφςκολο να προμθκευτοφν εξαιτίασ τθσ περιοριςμζνθσ πρόςβαςθσ ςε ςυνάλλαγμα. Κατά ςυνζπεια, κα αναγκάηονταν να περιορίςουν περαιτζρω τθν παραγωγι τουσ, αντιμετωπίηοντασ προβλιματα επιβίωςθσ που κα όξυναν τα προβλιματα χρθματοδότθςθσ, οδθγϊντασ πικανότατα και ςε αδυναμία εξυπθρζτθςθσ του χρζουσ του ιδιωτικοφ τομζα ςτο εξωτερικό. Ακόμθ και ο τουριςτικόσ κλάδοσ (κατεξοχιν αποδζκτθσ του οφζλουσ τθσ υποτίμθςθσ) δε κα απολάμβανε το ςφνολο του πλεονεκτιματοσ κόςτουσ κακϊσ, μεταξφ άλλων λόγω και των γεωγραφικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ χϊρασ, είναι εξαιρετικά ευαίςκθτοσ ςε παράγοντεσ που ςυνδζονται με μεταφορικό κόςτοσ και τιμζσ ενζργειασ που κα απορροφοφςαν ζνα ςθμαντικό τμιμα του οφζλουσ από τθν υποτίμθςθ. Τουλάχιςτον βραχυπρόκεςμα ο κλάδοσ κα είχε να αντιμετωπίςει και το δραματικό πλιγμα από τθν αβεβαιότθτα που κα προκαλοφςαν οι ενδεχόμενεσ κοινωνικζσ εντάςεισ και θ αφερεγγυότθτα τθσ χϊρασ ςτο εξωτερικό. Παράλλθλα, το ενδεχόμενο εντεινόμενθσ πίεςθσ για αποκατάςταςθ των μιςκολογικϊν απωλειϊν λόγω εγχϊριου πλθκωριςμοφ -- ο γνωςτόσ από τθν περίοδο τθσ δραχμισ φαφλοσ κφκλοσ μεταξφ αλλεπάλλθλων ονομαςτικϊν μιςκολογικϊν αυξιςεων και εντεινόμενων πλθκωριςτικϊν πιζςεων -- 8

9 κα οδθγοφςε ςε ακόμθ υψθλότερο πλθκωριςμό, ςυγκριτικά με το βαςικό μασ ςενάριο, υποςκάπτοντασ ςταδιακά τα όποια κζρδθ ανταγωνιςτικότθτασ κα είχαν προκφψει από τθν αρχικι υποτίμθςθ. Είναι χαρακτθριςτικό ότι μεταξφ 1975 και 1994 (περίοδοσ που χαρακτθρίηεται από ζντονα υποτιμθτικι τάςθ τθσ δραχμισ) θ δραχμι υποτιμικθκε ζναντι των νομιςμάτων των βαςικϊν εμπορικϊν εταίρων τθσ Ελλάδασ, κατά 85%, ενϊ οι εξαγωγζσ αγακϊν και υπθρεςιϊν αυξικθκαν κατά τρείσ μόνο ποςοςτιαίεσ μονάδεσ του ΑΕΠ (από 13% ςε 16%) παρά τθν τεράςτια ϊκθςθ που παρείχε τθν ίδια περίοδο ςτο εμπόριο θ είςοδοσ και πλιρθσ οικονομικι ενςωμάτωςθ τθσ χϊρασ ςτθν ΕΟΚ και μετζπειτα ςτθν ΕΕ. Βαςικι αιτία για αυτι τθν αναιμικι απόδοςθ είναι ότι θ πραγματικι ςυναλλαγματικι ιςοτιμία είχε ανατιμθκεί κατά 12% τθν ίδια περίοδο, εξαιτίασ ενόσ μζςου ετιςιου πλθκωριςμοφ τθσ τάξθσ του 17%, που αναιροφςε οποιοδιποτε όφελοσ τθσ υποτίμθςθσ ςτθν ανταγωνιςτικότθτα τθσ οικονομίασ. Επιπλζον, ςθμαντικό κόςτοσ ςτθν οικονομικι δραςτθριότθτα κα ζχει θ αναπροςαρμογι των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων ςτο νζο νόμιςμα, τόςο ςτο εςωτερικό, αλλά κυρίωσ ςτισ ςυναλλαγζσ με το εξωτερικό. Η νομικι ςφγχυςθ αναφορικά με το ποια ςυμβόλαια υπόκειντο ςε μετατροπι και οι μακροχρόνιεσ δικαςτικζσ διαμάχεσ που κα προζκυπταν, κα επζτειναν τθν αβεβαιότθτα, κακυςτερϊντασ περαιτζρω τθν εξομάλυνςθ του οικονομικοφ περιβάλλοντοσ. Επιπρόςκετεσ προκλιςεισ για το νζο νόμιςμα κα προζρχονταν από τα προβλιματα και το επιπλζον κόςτοσ για τθ μετάπτωςθ όλων των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και ςυςτθμάτων πλθρωμϊν, με πικανζσ επιπλζον υφεςιακζσ επιπτϊςεισ. Είναι χαρακτθριςτικό ότι θ μετάβαςθ από τθ δραχμι ςτο ευρϊ χρειάςτθκε ςθμαντικι προεργαςία ςε επίπεδο ςυςτθμάτων (που υπερζβθ τα 2 ζτθ), με ςθμαντικι βοικεια να παρζχεται από τθν Ευρωηϊνθ. Η δαιμονοποίθςθ του Μνθμονίου: Καίγοντασ τα χλωρά μαηί με τα ξερά Το Οικονομικό Πρόγραμμα που περιλαμβάνει το Μνθμόνιο είναι ςφνκετο και πολυδιάςτατο και δε μπορεί να αντιμετωπιςτεί μονοςιμαντα με ζνα υπζρ ι ζνα κατά, όπωσ γίνεται ςυχνά ςτο δθμόςιο διάλογο. Η λογικι του δανειακοφ προγράμματοσ ζγκειται ςτο ότι οι εταίροι μασ και το ΔΝΤ παρζχουν επαρκι χρθματοδοτικι ςτιριξθ ςτο ελλθνικό δθμόςιο, ϊςτε να εξαςφαλιςτεί το αναγκαίο χρονικό περικϊριο, προκειμζνου οι διαρκρωτικζσ μεταβολζσ και θ ςτρατθγικι δθμοςιονομικισ εξυγίανςθσ να εφαρμοςτοφν αποτελεςματικά και να αρχίςουν να αποδίδουν τουσ πρϊτουσ καρποφσ, ςε όρουσ δθμοςιονομικισ ςτακεροποίθςθσ και οικονομικισ ανάπτυξθσ. 9

10 Η διάρκρωςθ των πολιτικών του Μνθμονίου: I) ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ Χρθματοδοτικι ςτιριξθ Χρθματοδοτικι ςτιριξθ 150 δισ (μζςω διακρατικϊν δανείων και χρθματοδότθςθσ μζςω του ευρωπαϊκοφ ταμείου χρθματοπιςτωτικισ ςτακερότθτασ EFSF) ενϊ 90 δισ πρόκειται να εκταμιευτοφν μζχρι τα τζλθ του Μείωςθ του ελλθνικοφ δθμοςίου χρζουσ κατά περιςςότερο από 100 δισ μζςω του PSI. Άντλθςθ 130 δισ περίπου ρευςτότθτασ από το ελλθνικό τραπεηικό ςφςτθμα μζςω του ευρωςυςτιματοσ. Το Πρόγραμμα εμπεριζχει τρεισ βαςικοφσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ που υποςτθρίηονται από ςυγκεκριμζνεσ δζςμεσ μζτρων, οι οποίεσ περιλαμβάνουν από αυτονόθτεσ μεταβολζσ, που ςυγκεντρϊνουν ευρφτατθ κοινωνικι ςτιριξθ, μζχρι και επϊδυνεσ μεταβολζσ που εγείρουν ςθμαντικζσ αντιδράςεισ από διάφορεσ κιγόμενεσ κοινωνικζσ ομάδεσ. Πιο ςυγκεκριμζνα, πολλοί από τουσ ςτόχουσ, όπωσ θ πάταξθ τθσ φοροδιαφυγισ, τθσ κρατικισ ςπατάλθσ και τθσ γραφειοκρατίασ ςυγκεντρϊνουν ευρφτατθ κοινωνικι υποςτιριξθ, ενϊ άλλα τμιματα, όπωσ λ.χ. τα ςχετιηόμενα με τθν αγορά εργαςίασ ι τισ ιδιωτικοποιιςεισ εγείρουν ςθμαντικζσ αντιδράςεισ. τιριξθ/ διευκολφνςεισ που ζχουμε λάβει ςωρρευτικά από του εταίρουσ μασ τθν τελευταία διετία και εκτιμιςεισ εωσ μ: (δισ ευρώ - ςωρρευτικά) Δάνεια ΕΕ και ΔΝΤ 147,7 237,9 Ελλ. Ομόλογα ςε ΕΚΤ & Kεντρ. Τράπεηεσ 46,7 23,7 Μεταβιβάςεισ από ΕΕ (Διαρκρ. Πόροι κτλ) 5,8 14,3 Εκτιμώμενο ςφνολο 200,2 275,9 Υπόμνημα Ευρωςφςτθμα * 127,8 Ελάφρυνςθ Δθμοςίου Xρζουσ Mζςω PSI 105,0 Εκτιμώμενο ςφνολο (μαηί με Ευρωςφςτθμα) *Εκτίμθςθ βάςει ςτοιχείων 1ου τριμινου ,0 Το φψοσ τθσ ςτιριξθσ από τουσ εταίρουσ μασ είναι όντωσ πρωτόγνωρο. Ζωσ τϊρα ζχουμε λάβει βοικεια ςχεδόν 150 δις. (μζςω διακρατικϊν δανείων και ςτιριξθσ μζςω του ευρωπαϊκοφ ταμείου χρθματοπιςτωτικισ ςτακερότθτασ EFSF), εκ των οποίων περίπου 20 δις. ζχουν χρθςιμοποιθκεί αποκλειςτικά για πρωτογενείσ ανάγκεσ του προχπολογιςμοφ, 25 δις. προορίηονται για τθ ςτακεροποίθςθ του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ από το κόςτοσ τθσ αναδιάρκρωςθσ χρζουσ, 30 δις. και περίπου 70 δις. για τισ ανάγκεσ τθσ ανταλλαγισ του Ελλθνικοφ χρζουσ αντικατζςτθςαν υφιςτάμενεσ υποχρεϊςεισ εξυπθρζτθςθσ δθμοςίου χρζουσ, εξαςφαλίηοντασ χαμθλότερο κόςτοσ και μεγαλφτερθ διάρκεια αποπλθρωμισ. Άλλα 90 δις. πρόκειται να εκταμιευτοφν μζχρι τα τζλθ του Συγκεκριμζνα, θ νζα χρθματοδότθςθ παρζχεται με όρουσ ιδιαίτερα ευνοϊκοφσ (επιτόκιο που είναι ανάλογο με το μακροχρόνιο επιτόκιο με το οποίο δανείηεται το EFSF και που δεν αποκλίνει ςθμαντικά από το μακροχρόνιο μζςο επιτόκιο των γερμανικϊν ομολόγων, 10

11 ενϊ είναι 3-3½ μονάδεσ χαμθλότερο από το τρζχον μζςο κόςτοσ δανειςμοφ τθσ Ιςπανίασ και τθσ Ιταλίασ, χϊρεσ οι οποίεσ ςυμμετζχουν ςτθ χρθματοδοτικι ςτιριξθ τθσ Ελλάδασ). Παράλλθλα θ διάρκεια αποπλθρωμισ είναι εξαιρετικά μακροχρόνια, με τισ ανάγκεσ πλθρωμισ χρεολυςίων να είναι ςθμαντικά περιοριςμζνεσ μζχρι το τζλοσ τθσ δεκαετίασ ςυγκριτικά με 38 δις., κατά μζςο όρο, που πλθρϊναμε ετθςίωσ τθν περίοδο Ομοίωσ, θ επιτυχισ ολοκλιρωςθ τθσ αναδιάρκρωςθσ ελλθνικοφ χρζουσ (PSI), θ οποία κα ιταν ανζφικτθ χωρίσ τθν αποφαςιςτικι ςτιριξθ τθσ ΕΕ και του ΔΝΤ, εξαςφαλίηει μία μείωςθ του ελλθνικοφ δθμοςίου χρζουσ κατά 50 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ του ΑΕΠ (ιτοι περιςςότερο από 100 δις.), χαμθλά επιτόκια ςτα νζα ομολόγα (2% για τθν τριετία ), και μθδενικζσ υποχρεϊςεισ πλθρωμισ χρεολυςίων ςτα νζα ομόλογα για ολόκλθρθ τθ δεκαετία. Το τρίτο ςκζλοσ τθσ χρθματοδοτικισ ςτιριξθσ από τουσ εταίρουσ μασ, αφορά τθν άντλθςθ άνω των 130 δις. ρευςτότθτασ για το ελλθνικό τραπεηικό ςφςτθμα μζςω του ευρωςυςτιματοσ. Κατά ςυνζπεια, θ ςυνολικι άμεςθ και ζμμεςθ χρθματοδοτικι ςτιριξθ από τουσ εταίρουσ μασ προςεγγίηει τα 450 δις. ι 2,2 ςχεδόν φορζσ το ελλθνικό ΑΕΠ (περιλαμβάνοντασ τα 90 δις. που αναμζνεται να εκταμιευτοφν ζωσ το 2014 κακϊσ και τθν εκτιμϊμενθ μείωςθ του χρζουσ από το PSI). Η διάρκρωςθ των πολιτικών του Μνθμονίου: (ΙΙ) Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ 1οσ Πυλώνασ - Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ 2οσ Πυλώνασ - Χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα i. Πάταξθ φοροδιαφυγισ ii. Βελτίωςθ λειτουργικότθτασ δθμόςιασ διοίκθςθσ iii. Εξυγίανςθ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και δθμ. επιχειριςεων iv. Ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ v. Αποτελεςματικότερο δικαςτικό ςφςτθμα vi. Πιο ευζλικτθ αγορά εργαςίασ Ανακεφαλαιοποίθςθ τραπεηϊν για αναπλιρωςθ τθσ κεφαλαιακισ απϊλειασ από τθν αναδιάρκρωςθ του ελλθνικοφ χρζουσ Εξυγίανςθ/ςτακεροποίθςθ πθγϊν ρευςτότθτασ Ομαλοποίθςθ ςυνκθκϊν δανειςμοφ ςτθν οικονομία 3οσ Πυλώνασ - Δθμοςιονομικι προςαρμογι Επίτευξθ πρωτογενοφσ ελλείμματοσ ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα για να διαςφαλιςτεί θ βιωςιμότθτα του ελλθνικοφ χρζουσ και θ επανάκτθςθ πρόςβαςθσ του ελλθνικοφ δθμοςίου ςτισ κεφαλαιαγορζσ, που αποτελεί και τθν ουςιαςτικι προχπόκεςθ για τθν απαγκίςτρωςθ τθσ χϊρασ από το Μνθμόνιο Η διακοπι τθσ χρθματοδότθςθσ ιςοδυναμεί με άμεςθ χρεοκοπία όπωσ επιβεβαιϊνεται και από τθ διεκνι εμπειρία. Για να διατθριςουμε τθν πρόςβαςι μασ ςτθν προαναφερόμενθ χρθματοδοτικι ςτιριξθ από τουσ εταίρουσ μασ, κα πρζπει να ςυμφωνιςουμε ςε ζνα πρόγραμμα διαρκρωτικϊν μεταβολϊν που μποροφν να εφαρμοςτοφν και ςτο οποίο κα παραμείνουμε ςυνεπείσ. Πιο ςυγκεκριμζνα, θ ςτρατθγικι του Προγράμματοσ μπορεί να ςυνοψιςτεί ςτισ ακόλουκεσ δζςμεσ ενεργειϊν/προτεραιοτιτων : 11

12 1 οσ πυλώνασ Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ Ο πρϊτοσ πυλϊνασ ενςωματϊνει τισ διαρκρωτικζσ αλλαγζσ με ςτόχο τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ. Η πλειοψθφία των μζτρων δφςκολα βρίςκουν αντίλογο αναφορικά με τθ ςκοπιμότθτά τουσ, αλλά θ λανκαςμζνθ εφαρμογι τουσ αποτζλεςε βαςικι αδυναμία του 1 ου Μνθμονίου. Στοχεφουν ςτο να βελτιϊςουν χρόνιεσ αδυναμίεσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ όπωσ: i. Πάταξθ τθσ φοροδιαφυγισ, με τριπλό ςκοπό τθν πιο δίκαιθ κατανομι του οικονομικοφ και κοινωνικοφ κόςτουσ των δθμοςιονομικϊν μζτρων, τθ βελτίωςθ των παραγωγικϊν κινιτρων και τθ ςτιριξθ τθσ δθμοςιονομικισ προςαρμογισ. ii. Βελτίωςθ τθσ λειτουργικότθτασ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, με ςκοπό τθν πάταξθ τθσ ςπατάλθσ και τθν αποτελεςματικι χρθςιμοποίθςθ των περιοριςμζνων πόρων ςτουσ κρίςιμουσ τομείσ όπωσ κοινωνικι αςφάλεια, υγεία και άμυνα. iii. Πλιρθσ εξυγίανςθ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και των δθμοςίων επιχειριςεων, με ςτόχο τθν παροχι ποιοτικϊν υπθρεςιϊν με ςθμαντικά χαμθλότερθ επιβάρυνςθ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ. Αν θ πρόοδοσ ςτουσ προαναφερόμενουσ 3 τομείσ ιταν ουςιϊδθσ, κα είχε αποφευχκεί ι ελαχιςτοποιθκεί θ ανάγκθ για επιπλζον επϊδυνεσ οριηόντιεσ περικοπζσ οι οποίεσ απαιτικθκαν κατά τθν εφαρμογι του αρχικοφ Μνθμονίου. iv. Βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ με άρςθ κυρίωσ των γραφειοκρατικϊν εμποδίων ςτθ δθμιουργία επιχειριςεων, τισ επενδφςεισ και τθν εξωςτρεφι ανάπτυξι τουσ. v. Ζνα πιο αποτελεςματικό δικαςτικό ςφςτθμα με βαςικό ςυςτατικό τθν επιτάχυνςθ του χρόνου ζκδοςθσ δικαςτικϊν αποφάςεων. vi. Μια πιο ευζλικτθ αγορά εργαςίασ όπου, μόνο ςτα πλαίςια του 2 ου Προγράμματοσ και με τθν ανεργία να ζχει εκτοξευτεί πλζον ςε επίπεδο άνω του 20%, επιδιϊχκθκε μία ςθμαντικι δομικι αλλαγι. Συγκεκριμζνα, ςτο επίπεδο τθσ διαπραγμάτευςθσ των ςυλλογικϊν ςυμβάςεων εργαςίασ, ϊςτε να διευκολυνκεί θ μεταςτροφι τθσ οικονομίασ προσ τον τομζα των διεκνϊσ εμπορεφςιμων αγακϊν και υπθρεςιϊν και να δοκεί το κίνθτρο προςταςίασ περιςςότερων κζςεων εργαςίασ. Δεν πρζπει να λθςμονοφμε ότι το αρχικό Πρόγραμμα που ςυνόδευε τθν 1 θ δανειακι ςυμφωνία είχε προςτατζψει τουσ μιςκοφσ του ιδιωτικοφ τομζα από οριηόντιεσ περικοπζσ (λ.χ. 13 οσ -14 οσ μιςκόσ), κακϊσ και τουσ χαμθλόμιςκουσ του δθμοςίου τομζα και τουσ χαμθλοςυνταξιοφχουσ. Η αντίδραςθ των εργατικϊν ενϊςεων είναι ζντονθ, κακϊσ ανατρζπεται ςε μεγάλο βακμό ζνα πλαίςιο διαπραγμάτευςθσ ςε κλαδικό επίπεδο που εφαρμόςτθκε για δεκαετίεσ. Το εν λόγω πλαίςιο δεν απζδωςε ικανοποιθτικά αποτελζςματα αναφορικά με το βακμό ςυμμετοχισ ςτο εργατικό δυναμικό, ενϊ ςυνζτεινε ςε μια διευρυνόμενθ αποςφνδεςθ μεταξφ μιςκολογικϊν μεταβολϊν και παραγωγικότθτασ. Αυτι θ αποςφνδεςθ ιταν εμφανισ ςε αρκετοφσ κλάδουσ τθσ οικονομίασ, με πιο ακραία τθν περίπτωςθ του δθμόςιου τομζα, μια τάςθ που δεν ιταν ςυμβατι 12

13 με τθν επιδιωκόμενθ αναδιάρκρωςθ του παραγωγικοφ υποδείγματοσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. Η πρόοδοσ ςτα προαναφερόμενα μζτωπα ιταν απογοθτευτικι, τόςο λόγω των περιοριςμζνων δυνατοτιτων τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ να ανταπεξζλκει ςε ζνα τόςο περίπλοκο και απαιτθτικό πρόγραμμα μεταρρυκμίςεων, όςο και τθσ ζλλειψθσ επαρκοφσ πολιτικισ ςτιριξθσ για τθν ειςαγωγι μζτρων, που προφανϊσ πλιττουν ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ ςυμφερόντων. Η ζλλειψθ προόδου ςε αυτόν τον τομζα είχε διπλό κόςτοσ: i) ανζδειξε τθν απροκυμία του ελλθνικοφ πολιτικοφ ςυςτιματοσ για μια ςυνεπι προςπάκεια διαρκρωτικισ βελτίωςθσ τθσ οικονομίασ, πλιττοντασ τθν εμπιςτοςφνθ και δυςχεραίνοντασ τθν ανάκαμψθ και ii) χάκθκε πολφτιμοσ χρόνοσ, κατά τον οποίον κα μποροφςε να ςυντελεςτεί ςθμαντικι πρόοδοσ ςτισ διαρκρωτικζσ αλλαγζσ, που ωσ γνωςτό χρειάηονται ςθμαντικό χρόνο για να αποδϊςουν. 2 οσ πυλώνασ Χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα Ο δεφτεροσ πυλϊνασ ςτοχεφει ςτθ ςτιριξθ του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ, αναγκαία προχπόκεςθ για τθν οικονομικι ανάπτυξθ ςε μία τραπεηο-κεντρικι οικονομία, όπωσ θ Ελλάδα. Το Μνθμόνιο διακζτει περίπου 48 δις. για τθν ανακεφαλαιοποίθςθ των τραπεηϊν, κυρίωσ για να αναπλθρϊςει τθν κεφαλαιακι απϊλεια από τθν αναδιάρκρωςθ του ελλθνικοφ δθμόςιου χρζουσ. Επίςθσ, εμπεριζχει ςθμαντικι ςτιριξθ ρευςτότθτασ από τθν ΕΚΤ (άνω των 130 δις.), που ςτοχεφει ςτο να καλφψει τθ ςυρρίκνωςθ τθσ κατακετικισ βάςθσ και τθν αδυναμία πρόςβαςθσ ςτθ διατραπεηικι αγορά, κακϊσ και ςτον πιο μακροχρόνιο δανειςμό από τθν αγορά ( 80 δις. και 50 δις. αντίςτοιχα). Δεν τίκεται υπό αμφιςβιτθςθ θ αναγκαιότθτα οικονομικισ ςτιριξθσ του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ που προβλζπει το Μνθμόνιο, το οποίο είναι προαπαιτοφμενο για τθν επιςτροφι ςτθν ανάπτυξθ. Η προαναφερόμενθ αναγκαιότθτα είναι ανεξάρτθτθ από τθ ςυηιτθςθ για τουσ όρουσ ανακεφαλαιοποίθςθσ και το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ των τραπεηϊν βραχυπρόκεςμα, δθλαδι τθν επιλογι τθσ άμεςθσ εκνικοποίθςθσ του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ τϊρα και ιδιωτικοποίθςισ του ςε 4-5 χρόνια ι απόπειρα άμεςθσ προςζλκυςθσ ιδιωτικϊν κεφαλαίων με ελκυςτικοφσ όρουσ. 3 οσ πυλώνασ Δθμοςιονομικι προςαρμογι Ο τρίτοσ πυλϊνασ ςυνίςταται ςτθ δθμοςιονομικι προςαρμογι, δθλαδι τθ μείωςθ του πρωτογενοφσ ελλείμματοσ ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα για να διαςφαλιςτεί θ βιωςιμότθτα του ελλθνικοφ χρζουσ και θ επανάκτθςθ πρόςβαςθσ του ελλθνικοφ δθμοςίου ςτισ κεφαλαιαγορζσ, που αποτελεί και τθν ουςιαςτικι προχπόκεςθ για τθν απαγκίςτρωςθ τθσ χϊρασ από το Μνθμόνιο. Το 2010 και το 2011 εφαρμόςτθκε ζνα πρωτοφανζσ, ςε μζγεκοσ, πρόγραμμα δθμοςιονομικϊν μζτρων, τα οποία ανζρχονταν ςωρευτικά ςε 14,5% του ΑΕΠ. Το αποτζλεςμα ιταν θ ςθμαντικι μείωςθ του πρωτογενοφσ ελλείμματοσ κατά 8,2% του ΑΕΠ (από 10,4% το 2009 ςε 2% του ΑΕΠ το 2011), με το μζγεκοσ τθσ επιτευχκείςασ προςαρμογισ να υπολείπεται του μεγζκουσ τθσ δθμοςιονομικισ προςπάκειασ, λόγω τθσ ςθμαντικισ πτϊςθσ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ κατά 10,3% (τθ διετία ). Το μζγεκοσ τθσ φφεςθσ αντανακλά το μζγεκοσ τθσ δθμοςιονομικισ προςπάκειασ, αλλά 13

14 και τθν ελλιπι υιοκζτθςθ και εφαρμογι του ςυνόλου των μζτρων του προγράμματοσ, που χρειάςτθκαν ςυνεχείσ αναπροςαρμογζσ και τροφοδότθςαν τθν αβεβαιότθτα, δθμιουργϊντασ επιπρόςκετα εμπόδια ςτθν ανάπτυξθ και, εν τζλει, κατζςτθςαν αναγκαία τθν ενεργοποίθςθ ενόσ νζου προγράμματοσ με μεγαλφτερθ χρθματοδότθςθ, κακϊσ και τθν αναδιάρκρωςθ του χρζουσ. Για να επιτευχκεί ο μεςοπρόκεςμοσ ςτόχοσ του νζου Προγράμματοσ για πρωτογενζσ πλεόναςμα τθσ τάξθσ του 4,5% του ΑΕΠ (από ζλλειμμα 2,2% το 2011), το Πρόγραμμα προβλζπει τον προςδιοριςμό μζτρων ίςων με 11,5 δις. (5,5% του ΑΕΠ για τα ζτθ ). Με τθν φφεςθ, το 2012, να υπερβαίνει πικανότατα το 5% του ΑΕΠ -- δεδομζνου του δυςμενζςτερου εγχϊριου και εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ -- και τθσ υψθλισ αβεβαιότθτασ (πχ. θ διαρκισ αγωνία για τθν εκταμίευςθ ι μθ κάκε δόςθσ του Προγράμματοσ), το εφλογο ερϊτθμα είναι κατά πόςο μπορεί να ςυμφωνθκεί με τουσ εταίρουσ μασ μια πιο ςταδιακι ςτρατθγικι για τθ δθμοςιονομικι προςαρμογι, θ οποία προφανϊσ κα απαιτιςει και αυξθμζνθ χρθματοδότθςθ από τθν πλευρά τουσ. Εάν θ Ελλάδα υιοκετιςει και εφαρμόςει με αξιόπιςτο τρόπο τα υπόλοιπα ςθμεία του Μνθμονίου και κυρίωσ τα διαρκρωτικά μζτρα που περιλαμβάνει, οι Ευρωπαίοι εταίροι μασ κα ζδειχναν πικανότατα μεγαλφτερθ ευελιξία ςε μία επιμικυνςθ του χρόνου προςαρμογισ και τθσ χρθματοδότθςθσ που απαιτείται. Εκτιμάται ότι μία ρεαλιςτικι επιμικυνςθ τθσ περιόδου προςαρμογισ κα δθμιουργοφςε τθν ανάγκθ για 5-10 δισ επιπλζον χρθματοδότθςθσ και κα απαιτοφςε ςχετικι απόφαςθ του Συμβουλίου Κορυφισ τθσ ΕΕ κακϊσ και εγκρίςεισ ενόσ ςθμαντικοφ αρικμοφ κοινοβουλίων χωρϊν μελϊν τθσ Ευρωηϊνθσ. Επίςθσ, δεδομζνων των εξαιρετικά δυςμενϊν τάςεων ςτθν αγορά εργαςίασ, κα ιταν εφλογθ θ προςαρμογι τθσ ςτοχοκεςίασ του Μνθμονίου, ϊςτε να δοκεί πιο αποτελεςματικι ςτιριξθ και ανακοφφιςθ ςτισ κοινωνικά αδφναμεσ ομάδεσ και ειδικά τουσ ανζργουσ, με εξαςφάλιςθ αντίςτοιχων πόρων από το Πρόγραμμα. Οι ςυηθτιςεισ για αναδιαπραγμάτευςθ του Μνθμονίου κα μποροφςαν να επικεντρωκοφν ςτα προαναφερκζντα ςθμεία και όχι ςε μια απλουςτευτικι μονοςιμαντθ αντιπαράκεςθ που κζτει ςε αμφιςβιτθςθ το ςφνολο του Προγράμματοσ με κίνδυνο τθν απϊλεια τθσ πρόςβαςισ μασ ςτθ ςθμαντικι χρθματοδοτικι, και όχι μόνο, ςτιριξθ που μασ εξαςφαλίηει το Πρόγραμμα. Δυνθτικζσ μακροοικονομικζσ επιδράςεισ εξόδου από το ευρώ και εκτιμώμενο ςενάριο με εφαρμογι του Προγράμματοσ Ενδεικτικο εκτιμώμενο διάςτθμα προςαρμογισ ζωσ το τζλοσ του 2013 τακμιςμζνθ ονομαςτικι ιςοτιμία νομίςματοσ (μεταβολι) τακμιςμζνθ πραγματικι ςυναλλαγματικι ιςοτιμία νομίςματοσ (μεταβολι) ΑΕΠ (ετιςια μεταβολι, ςε ςτακερζσ τιμζσ & ιςοτιμίεσ) Ονομαςτικό ΑΕΠ Ανεργία (τρζχουςεσ τιμζσ (%) & ιςοτιμίεσ) Πλθκωριςμόσ (ετιςια μεταβολι) Δθμ. Χρζοσ (% ΑΕΠ) (χωρίσ ακζτθςθ υποχρεϊςεων του Δθμοςίου) Εξωτερ. Χρζοσ (% ΑΕΠ) (με ακζτθςθ του 80% των υποχρεϊςεων του Δθμοςίου) Ζλλειμμα κρατικοφ προχπολογιςμοφ % ΑΕΠ Σενάριο εξόδου -65% -40% -22% -55% 34% 32% 373% 94% 12%** Πρόγραμμα -19%* -14%* -6,1% -5,7% 24% 0,9% 148% 5,5% Πθγι: Εκτιμιςεισ ΕΤΕ * Αναφζρεται ςε πραγματικι και ονομαςτικι ιςοτιμία του ευρϊ ςτακμιςμζνθ με βάςθ τουσ εμπορικοφσ εταίρουσ τθσ Ελλάδασ **(με ακζτθςθ του 80% των υποχρεϊςεων του Δθμοςίου) 14

15 Δομι μακροοικονομικοφ υποδείγματοσ ςτο οποίο βαςίηεται θ προςομοίωςθ των επιπτώςεων μετάβαςθσ ςτο ευρώ Το μακροοικονομικό υπόδειγμα ςτο οποίο βαςίηονται οι ανωτζρω εκτιμιςεισ είναι δομθμζνο με επίκεντρο τισ 2 βαςικζσ εξιςϊςεισ που περιγράφουν τουσ κφριουσ περιοριςμοφσ, οι οποίοι επενεργοφν ςτθν οικονομία και είναι οι εξισ: i) Σο χρθματοδοτικό άνοιγμα του δθμοςίου FG G, που αποτελείται από το πρωτογενζσ ιςοηφγιο PB, τισ πλθρωμζσ τόκων (r ext, r dom ) και τα χρεολφςια (A ext και A dom ) για το τμιμα του εςωτερικοφ και εξωτερικοφ χρζουσ, που κα ςυνεχίςει το ελλθνικό δθμόςιο να εξυπθρετεί. κακϊσ και θ χρθματοδότθςι του, θ οποία δεδομζνθσ τθσ διακοπισ του Προγράμματοσ χρθματοδότθςθσ τθσ οικονομίασ μπορεί να γίνει μόνο μζςω εκτφπωςθσ νζου νομίςματοσ. Συγκεκριμζνα, θ μεταβολι τθσ προςφοράσ χριματοσ d(μ) αντανακλά τθ χρθματοδότθςθ του χρθματοδοτικοφ ανοίγματοσ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ (FG G ) κακϊσ και τθ νομιςματικι χρθματοδότθςθ τθσ κεφαλαιακισ ενίςχυςθσ των τραπεηϊν (Rec). (1) +Rec (2) Ο πλθκωριςμόσ προςδιορίηεται ωσ ςυνάρτθςθ τθσ μεταβολισ τθσ προςφοράσ χριματοσ d(m), ςυγκριτικά με τθ ςυναλλακτικι ηιτθςθ χριματοσ Dep, κακϊσ και του παραγωγικοφ κενοφ τθσ οικονομίασ τθν προθγοφμενθ χρονικι περίοδο (OG t-1 ) όπωσ προςδιορίηεται από τθ διαφορά του ΑΕΠ τθσ περιόδου t-1 από τθν εκτιμϊμενθ μεςοπρόκεςμθ τάςθ του. (3) Η ςυναλλακτικι ηιτθςθ για χριμα d(dep) είναι ςυνάρτθςθ του ονομαςτικοφ ειςοδιματοσ τθσ προθγοφμενθσ περιόδου Y dnom και του πραγματικοφ επιτοκίου (ονομαςτικό μείον πλθκωριςμόσ προθγοφμενθσ περιόδου). ii) Σθν ιςορροπία του ιςοηυγίου εξωτερικών πλθρωμών (BP=0), θ οποία ζγκειται ςτθν εξαςφάλιςθ του απαραίτθτου πλεονάςματοσ ςτο ιςοηφγιο αγακϊν και υπθρεςιϊν NX nom (ςε τρζχουςεσ τιμζσ), μζςω υποτίμθςθσ και ςυρρίκνωςθσ τθσ εγχϊριασ ηιτθςθσ προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί το εγχϊριο ςυνάλλαγμα, ϊςτε να εξυπθρετείται -- ελλείψει προςβάςεωσ ςε μθχανιςμό ςτιριξθσ (OSS=0) -- το ζλλειμμα των εξωτερικϊν ιςοηυγίων ειςοδθμάτων και κεφαλαίων (ΙΒ και AT ext ) και τελικά το ιςοηφγιο εξωτερικϊν πλθρωμϊν να βρίςκεται ςε ιςορροπία. (4) Το επίπεδο τθσ πραγματικισ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ (REER) που εξαςφαλίηει το αναγκαίο πλεόναςμα του ιςοηυγίου αγακϊν και υπθρεςιϊν προςδιορίηεται ενδογενϊσ, μζςω εμπειρικϊν 15

16 ςυναρτιςεων που περιγράφουν τθν αντίδραςθ των ςυςτατικϊν του ΑΕΠ (Υd) -- δθλαδι, τθσ τελικισ κατανάλωςθσ d(c), των επενδφςεων d(i), των ειςαγωγϊν d(x) και των εξαγωγϊν d(imp) -- ςε μεταβολζσ του εγχϊριου επιτοκίου (i dom, το οποίο προςδιορίηεται βάςει ενόσ ςτακεροφ περικωρίου 5 ποςοςτιαίων μονάδων πάνω από τον πλθκωριςμό), τθσ πραγματικισ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ d(reer) και του διακεςίμου ειςοδιματοσ dw, (υπό τθν υπόκεςθ μερικισ τιμαρικμοποίθςθσ των μιςκϊν) και τθσ εξωτερικισ ηιτθςθσ d(y f ). (5) (6) (7) (8) (9) H ονομαςτικι ςυναλλαγματικι ιςοτιμία εκφράηεται ωσ ςυνάρτθςθ τθσ πραγματικισ ιςοτιμίασ REER και του πλθκωριςμοφ των εμπορεφςιμων αγακϊν π ext, ο οποίοσ είναι ςυνάρτθςθ του ρυκμοφ μεταβολισ του μζςου ονομαςτικοφ μιςκοφ που είναι χαμθλότεροσ από τον πλθκωριςμό (d(w)<π). Τζλοσ, θ μεταβολι τθσ ανεργίασ εκφράηεται ωσ ςυνάρτθςθ τθσ μεταβολισ του ΑΕΠ τθσ προθγοφμενθσ περιόδου και τθσ μεταβολισ του αποπλθκωριςμζνου μιςκοφ d(w r ). Επιςθμαίνεται ότι όλθ θ δομι του υποδείγματοσ είναι προςανατολιςμζνθ ςτο να περιγράψει τθν προςαρμογι βαςικϊν μακροοικονομικϊν μεταβλθτϊν, με ςθμείο ζναρξθσ τθν παροφςα κατάςταςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και καταλθκτικό ςθμείο τθ ςυμπλιρωςθ μιασ περιόδου βραχυχρόνιασ προςαρμογισ αυτϊν των μεταβλθτϊν, μετά από μία ςθμαντικι υποτίμθςθ του νζου εκνικοφ νομίςματοσ. Οι προβλζψεισ βαςίηονται ςε τιμζσ των παραμζτρων των βαςικϊν εξιςϊςεων, οι οποίεσ εκτιμικθκαν βάςει μακροχρόνιου δείγματοσ ιςτορικϊν παρατθριςεων για τθν ελλθνικι οικονομία. Το υπόδειγμα δεν επιχειρεί να ενςωματϊςει άλλεσ δυςμενείσ επιδράςεισ ςτθν οικονομικι δραςτθριότθτα ςτθ βραχυχρόνια περίοδο όπωσ αβεβαιότθτα, αδυναμία χρθματοδότθςθσ, ανάγκθ βίαιθσ απομόχλευςθσ τθσ οικονομίασ, προβλιματα ςτθν προμικεια πρϊτων υλϊν και ςτθν άςκθςθ εξαγωγικισ δραςτθριότθτασ κ.ο.κ, που ενδεχομζνωσ κα επζτειναν τθ μείωςθ του πραγματικοφ ΑΕΠ. Επιπροςκζτωσ, δεν ενςωματϊνει ςυνκικεσ κρίςθσ ι κατάρρευςθσ τθσ ςυναλλακτικισ δραςτθριότθτασ ι ςοβαρϊν διαταραχϊν ςτο τραπεηικό ςφςτθμα, οφτε και μακροχρόνια πλιγματα ςτθν εγχϊρια παραγωγικι βάςθ που κα μποροφςαν να προκφψουν μζςω από-επζνδυςθσ, και φυγισ επιχειριςεων ι χρθματικϊν κεφαλαίων από τθ χϊρα, κακϊσ και μζςω ραγδαίασ αφξθςθσ τθσ μετανάςτευςθσ ςτο εξωτερικό (ειδικά αναφορικά με πιο δυναμικά/εξειδικευμζνα τμιματα του εγχϊριου εργατικοφ δυναμικοφ). (10) 16

17 Ελλθνικι Οικονομία ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Μάιοσ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Σηαύρος Ζωγραθάκης - Γεωπονικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Θόδωρος Μηηράκος Τράπεζα ηης Ελλάδος Κοινωνική πολιηική και

Διαβάστε περισσότερα

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Ιωάννθσ Φερμαντηισ Γεν. Γραμματεία Αγροτικισ Πολιτικισ και Διεκνϊν Σχζςεων New LIFE in AgroEnvironment Electra Palace Athens 1 θ Ιουνίου 2012 Περίλθψθ

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χριςθσ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΤΡΚΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΜΕΡΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ-ΣΟΤΡΚΙΑ

ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΤΡΚΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΜΕΡΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ-ΣΟΤΡΚΙΑ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΣΗΝ ΑΓΚΤΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΤΡΚΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΜΕΡΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ-ΣΟΤΡΚΙΑ Φεβρουάριοσ 2014 Παρακαλοφμε ςε περίπτωςθ αναδθμοςίευςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 13-10-2015 ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κλάδοσ των Αλκοολοφχων Ποτϊν ςτην Ελλάδα. - Περίληψη -

Ο Κλάδοσ των Αλκοολοφχων Ποτϊν ςτην Ελλάδα. - Περίληψη - ΙΓΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΡΔΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ: ΕΚΣΙΜΩΝΣΑ ΣΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΑΝΣΛΗΗ ΕΠΙΠΡΟΘΕΣΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΥΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ: ΕΚΣΙΜΩΝΣΑ ΣΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΑΝΣΛΗΗ ΕΠΙΠΡΟΘΕΣΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση τρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ: ΕΚΣΙΜΩΝΣΑ ΣΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΑΝΣΛΗΗ ΕΠΙΠΡΟΘΕΣΩΝ ΕΟΔΩΝ Η ελλθνικι οικονομία ζχει ειςζλκει ςε μία αναγκαία

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 28-08-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 2 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2020. Σχέδιο Εξόδου από την Κπίση

ΕΛΛΑΔΑ 2020. Σχέδιο Εξόδου από την Κπίση ΕΛΛΑΔΑ 2020 Σχέδιο Εξόδου από την Κπίση Η Ελλάδα αυτιν τθ ςτιγμι υλοποιεί το αυςτθρότερο πρόγραμμα λιτότθτασ ςτθν Ευρϊπθ. Η βαριά φορολόγθςθ και οι απότομεσ περικοπζσ ςε ςυντάξεισ και μιςκοφσ, τισ οποίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 27-11-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Ευρωπαϊκι πρωτοβουλία για το μζλλον του καταςκευαςτικοφ κλάδου ΕΕ: μελζτθ και χζδιο Δράςθσ Τποβλικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

Εργαςία ανεργία. Zaměstnání nezaměstnanost

Εργαςία ανεργία. Zaměstnání nezaměstnanost Εργαςία ανεργία Zaměstnání nezaměstnanost Οι 10 ςυχνότεροι όροι που χρθςιμοποιοφν οι εργοδότεσ όταν αναηθτοφν προςωπικό Ιουλ 24, 2013 ec.europa.eu Πρόςφατθ ζρευνα ςε 500.000 αγγελίεσ κζςεων εργαςίασ αποκάλυψε

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΘΕΕΙ ΣΟΤ ΙΣΕΠ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ

ΟΙ ΘΕΕΙ ΣΟΤ ΙΣΕΠ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ ΟΙ ΘΕΕΙ ΣΟΤ ΙΣΕΠ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ Α. ΕΙΑΓΩΓΗ Η διεκνισ οικονομικι κρίςθ βρικε τθν ελλθνικι οικονομία ςε δεινι κατάςταςθ ανιςορροπίασ, κφρια χαρακτθριςτικά τθσ οποίασ είναι τα δίδυμα ελλείμματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΟΝΣΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΣΟΤΡΚΟΛΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ Exportgate.gr

ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΟΝΣΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΣΟΤΡΚΟΛΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ Exportgate.gr ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΟΝΣΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΣΟΤΡΚΟΛΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ Exportgate.gr Ακινα, 20 Μαρτίου 2013 Κφριοι Υπουργοί, Κυρία και Κφριοι Πρζςβεισ, Κφριεσ και Κφριοι Πρόεδροι

Διαβάστε περισσότερα

Η ελλθνικι φαρμακευτικι βιομθχανία Προκλιςεισ και προοπτικζσ. Μάρκοσ Ολλανδζηοσ Επιςτ. Διευκυντισ ΠΕΦ

Η ελλθνικι φαρμακευτικι βιομθχανία Προκλιςεισ και προοπτικζσ. Μάρκοσ Ολλανδζηοσ Επιςτ. Διευκυντισ ΠΕΦ Η ελλθνικι φαρμακευτικι βιομθχανία Προκλιςεισ και προοπτικζσ Μάρκοσ Ολλανδζηοσ Επιςτ. Διευκυντισ ΠΕΦ Η ελλθνικι φαρμακοβιομθχανία 27 υπερςφγχρονα εργοςτάςια τεχνολογία αιχμισ Απαςχόλθςθ 11.000 εργαηόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά Φεςτιβάλ των Κοινών Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ, de-growth αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Δευτζρα 29 Απριλίου 2013, ϊρα μ.μ.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Δευτζρα 29 Απριλίου 2013, ϊρα μ.μ. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Δευτζρα 29 Απριλίου 2013, ϊρα 13.00 μ.μ. ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. Γ. ΖΑΝΙΑ Κυρίεσ και κφριοι Μζτοχοι, Καλείςτε ςιμερα να αποφαςίςετε για μια ςθμαντικι αφξθςθ κεφαλαίου, θ

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Σρίμθνο 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Σρίμθνο 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 29 Νοεμβρίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Σρίμθνο 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΣΟΙΚΙΑ: ΕΛΠΙΔΕ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΑΠΟ ΣΑ ΜΕΑ ΣΟΤ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΣΟΙΚΙΑ: ΕΛΠΙΔΕ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΑΠΟ ΣΑ ΜΕΑ ΣΟΤ 2010 199 1996 1997 1998 1 2 4 6 7 8 9(π) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση τρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΣΟΙΚΙΑ: ΕΛΠΙΔΕ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΑΠΟ ΣΑ ΜΕΑ ΣΟΤ 1 Η οικοδομι ζχει ειςζλκει ςε περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020 Ιούλιοσ 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΨΝ ΕΛΧΑΓΩΓΘ...5 1 ΦΩΚΠΛΧΕΛΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΩΚΩΓΦΑΠΠΛΧΘ ΨΘΧ ΞΩΥΦΣΩ ΠΕ ΨΘ ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΘ ΨΘΧ ΕΡΩΧΘΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΩΥΡΘ, ΒΛΩΧΛΠΘ ΞΑΛ ΧΩΦΛΧ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα Ομίλου ΕΣΕ: 2010

Αποτελζςματα Ομίλου ΕΣΕ: 2010 Αποτελζςματα Ομίλου ΕΣΕ: 2010 Κακαρά κζρδθ 2010 προ των εκτάκτων φορολογικϊν υποχρεϊςεων ςτα 485εκατ., (-50% ζναντι του 2009). Κακαρά κζρδθ 2010 μετά τθν ζκτακτθ φορολογία ςτα 406 εκατ. (-56% ζναντι του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ Οι τρεισ προτάςεισ που ζχουν κατατεκεί ςτο Υπουργείο Υγείασ (από τον ΕΟΠΥΥ ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΣΔΥ, από επιςτθμονικι επιτροπι που ςυγκρότθςε το Υπουργείο Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2011

ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2011 ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2011 Σρίτθ, 30 Αυγοφςτου 2011 Βαςικά ημεία : Η1 2011 Οι ενοποιθμζνεσ πωλιςεισ από τισ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου αυξικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΧΟΙΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΒΑΣΩΝ ΑΙΓΩΝ Αποτελζςματα Ερευνϊν Ηωικοφ Κεφαλαίου: Ζτοσ 2015 Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Ζρευνασ και Καινοτομίασ για την Ζξυπνη Εξειδίκευςη Περιφζρειασ Θεςςαλίασ

Στρατηγική Ζρευνασ και Καινοτομίασ για την Ζξυπνη Εξειδίκευςη Περιφζρειασ Θεςςαλίασ Στρατηγική Ζρευνασ και Καινοτομίασ για την Ζξυπνη Εξειδίκευςη Περιφζρειασ Θεςςαλίασ Η Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ είναι μία ςτρατθγικι προςζγγιςθ οικονομικισ ανάπτυξθσ βαςιςμζνθ ςε ςτοχευμζνθ υποςτιριξθ τθσ Ζρευνασ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΜΙΕΣ 7,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ TO 9Μ:11 ΕΝΑΝΤΙ ΚΕΡΔΩΝ 204 ΕΚ ΓΙΑ ΤΟ 9Μ:10.

ΖΗΜΙΕΣ 7,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ TO 9Μ:11 ΕΝΑΝΤΙ ΚΕΡΔΩΝ 204 ΕΚ ΓΙΑ ΤΟ 9Μ:10. ΧΟΛΙΟ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΡΑΠΕΖΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2011 29/12/2011 MERIT Securities S.A., Research & Analysis Department 3 Souri str., 105 57, Tel: 210.36 71 800, Fax: 210.36 71 830, E-mail: analysisdept@merit.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching WARM-UP Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching Η επίδραςθ τθσ προκζρμανςθσ ςτθν απόδοςθ εξετάηεται από τθ δεκαετία του 30 για το αν και πόςο ςυνειςφζρει ςτθ βελτίωςθ τθσ ακλθτικισ απόδοςθσ.

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Ν. Καραμοφηθ, Τρίτθ 21 Φεβρουαρίου 2012 Κφκλοσ Δθμόςιων Συηθτιςεων ΕΛΙΑΜΕΠ, ΙΟΒΕ, KANTOR, Κίνθςθσ Πολιτών, Διεκνοφσ Διαφάνειασ Ελλάδοσ

Ομιλία κ. Ν. Καραμοφηθ, Τρίτθ 21 Φεβρουαρίου 2012 Κφκλοσ Δθμόςιων Συηθτιςεων ΕΛΙΑΜΕΠ, ΙΟΒΕ, KANTOR, Κίνθςθσ Πολιτών, Διεκνοφσ Διαφάνειασ Ελλάδοσ 1 Οι ιδιωτικοποιιςεισ ςτθν Ελλάδα: Ιςτορικζσ Καταβολζσ και Οι Προςκλιςεισ Μπροςτά μασ Η διαδικαςία των ιδιωτικοποιιςεων ςτθν Ελλάδα ξεκίνθςε ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1990, επί υπουργίασ του τζφανου

Διαβάστε περισσότερα

Θ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΠΙΣΩΣΙΚΘ ΑΓΟΡΑ ΤΠΟ ΣΟ ΠΡΙΜΑ ΣΩΝ ΠΡΟΦΑΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

Θ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΠΙΣΩΣΙΚΘ ΑΓΟΡΑ ΤΠΟ ΣΟ ΠΡΙΜΑ ΣΩΝ ΠΡΟΦΑΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Θ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΠΙΣΩΣΙΚΘ ΑΓΟΡΑ ΤΠΟ ΣΟ ΠΡΙΜΑ ΣΩΝ ΠΡΟΦΑΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Β. ΣΗΩΡΣΗΘ - Α. ΓΟΤΝΑΡΘ - Λ. ΚΟΣΑΤΣΘ 1 θ ΙΟΤΝΙΟΤ 2010 DIVANI CARAVEL 1 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΙΣΤΩΤΙΚΗ ΑΓΟΑ ΥΡΟ ΤΟ ΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΡΟΣΦΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 Λονδίνο, Μάρτιος 2014 Μη αλκοολοφχα ποτά: τοιχεία κατανάλωςησ Χυμοί φροφτων: ςτοιχεία κατανάλωςησ (2012) και ειςαγωγών ςτο Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιδόςεισ του ελλθνικοφ επιχειρθματικοφ / παραγωγικοφ ςυςτιματοσ

Οι επιδόςεισ του ελλθνικοφ επιχειρθματικοφ / παραγωγικοφ ςυςτιματοσ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΑΣΤΗΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Οι επιδόςεισ του ελλθνικοφ επιχειρθματικοφ / παραγωγικοφ ςυςτιματοσ Ρροετοιμαςία υλοποίθςθ - εξειδίκευςθ:

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΛΟΝΓΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Δμπορικών Τποθέσεων. ΓΔΛΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΓΗΔΩΝ Νοέμβριος -Γεκέμβριος 2014

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΛΟΝΓΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Δμπορικών Τποθέσεων. ΓΔΛΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΓΗΔΩΝ Νοέμβριος -Γεκέμβριος 2014 ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΛΟΝΓΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Δμπορικών Τποθέσεων ΓΔΛΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΓΗΔΩΝ Νοέμβριος -Γεκέμβριος 2014 1. ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Λονδίνο 30/12/2014 - Τα υψθλότερα φορολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Γρθγόρθσ Μπογδάνθσ, PhD, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ Παιδικι Παχυςαρκία

Διαβάστε περισσότερα

EKEI ΠOY MA XPΩTAΓANE...

EKEI ΠOY MA XPΩTAΓANE... EKEI ΠOY MA XPΩTAΓANE... ΠΕΡΙ ΣΗ ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΧΡΕΟΤ KAI ΠΩ NA ΞEΠEPAOYME THN KATAΘΛIΨH 1. «... Να ονειρεφτθκαν άραγε ποτζ αυτοί οι ωσ τα τώρα γενεαλόγοι τθσ θκικισ, ζςτω κι ακροκιγώσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα ηης Ελλάδος

Εθνική Τράπεζα ηης Ελλάδος Εθνική Τράπεζα ηης Ελλάδος Πληροθορίες Ενημέρωζης Επενδσηών 21 Φεβρουαρίου 2011 Αποποίηζη Εσθύνης Σα ανωτζρω ςτοιχεία αναφζρονται ςτισ πλθροφορίεσ που εμπεριζχονται ι απορρζουν από τθν ανακοίνωςθ τθσ ΕΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΕΙ Ιονίων Νήςων ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Ενότητα 1:Ειςαγωγι ςτθν Χρθματοοικονομικι Λογιςτικι Ειςαγωγικζσ Ζννοιεσ Βαςικζσ λογιςτικζσ Καταςτάςεισ και Λογιςτικι Ιςότθτα. Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα

Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΜΕΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα ΚΑΣΑΝΕΒΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: ΠΑΙΟΤΡΑ ΦΩΣΙΟ Εξεταςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαιου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαιου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαιου Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Συςςώρευςη ανθρώπινου κεφαλαίου ςτην πρώιμη παιδική ηλικία 1

Συςςώρευςη ανθρώπινου κεφαλαίου ςτην πρώιμη παιδική ηλικία 1 Συςςώρευςη ανθρώπινου κεφαλαίου ςτην πρώιμη παιδική ηλικία 1 Στο κεφάλαιο αυτό παρουςιάηεται ςυνοπτικά θ ςυςςωρευμζνθ γνϊςθ των οικονομολόγων αναφορικά με α) τισ επιπτϊςεισ και τθ ςθμαςία των γεγονότων

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι Στατιςτικζσ δοκιμζσ Συνεχι δεδομζνα Γεωργία Σαλαντι Τι κζλουμε να ςυγκρίνουμε; Δφο δείγματα Μζςθ αρτθριακι πίεςθ ςε δφο ομάδεσ Πικανότθτα κανάτου με δφο διαφορετικά είδθ αντικατακλιπτικϊν Τθν μζςθ τιμι

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων)

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων) 1)Πώσ ορύζεται η Στατιςτικό επιςτόμη; Στατιςτικι είναι ζνα ςφνολο αρχϊν και μεκοδολογιϊν για: το ςχεδιαςμό τθσ διαδικαςίασ ςυλλογισ δεδομζνων τθ ςυνοπτικι και αποτελεςματικι παρουςίαςι τουσ τθν ανάλυςθ

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τθν ενεργοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ αυτισ ενδζχεται να εμφανιςτεί ζνα μινυμα ςαν αυτό τθσ παρακάτω εικόνασ. Απλά επιβεβαιϊςτε πατϊντασ ΟΚ.

Κατά τθν ενεργοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ αυτισ ενδζχεται να εμφανιςτεί ζνα μινυμα ςαν αυτό τθσ παρακάτω εικόνασ. Απλά επιβεβαιϊςτε πατϊντασ ΟΚ. Δημιουργία Πινάκων Για τθ δθμιουργία πινάκων ςτο περιβάλλον phpmyadmin μποροφμε είτε να χρθςιμοποιιςουμε τθ φόρμα δθμιουργίασ πίνακα, είτε να εκτελζςουμε ζνα ερϊτθμα SQL Στθ παρακάτω εικόνα φαίνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα