υνατότητες, Περιορισµοί και Προοπτικές Εξέλιξης των Ορεινών Όγκων της Π.Κ.Μ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "υνατότητες, Περιορισµοί και Προοπτικές Εξέλιξης των Ορεινών Όγκων της Π.Κ.Μ."

Transcript

1 υνατότητες, Περιορισµοί και Προοπτικές Εξέλιξης των Ορεινών Όγκων της Π.Κ.Μ. Α. Ξιφιλίδου, Προπτυχιακή φοιτήτρια Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ. Β. Χρυσοστόµου,Προπτυχιακή φοιτήτρια Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ Θ. Χατζηαργυρίου, Προπτυχιακός φοιτητής Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ Ι. Υφαντής, ιπλωµατούχος Μηχανικός Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ. Π. Μπόλος, Προπτυχιακός φοιτητής Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ Περίληψη Οι ορεινές περιοχές χαρακτηρίζονται από ιδιόµορφο γεωµορφολογικό περιβάλλον το οποίο επηρεάζει ξηραντικά τις συνθήκες της οικονοµικής και κοινωνικής τους ανάπτυξης. Περιοχή µελέτης αποτελεί η Π.Κ.Μ. και οι ορεινοί όγκοι που περικλείει. Για την εκπλήρωση του παραπάνω στόχου και την όσο το δυνατόν πληρέστερη προσέγγιση του θέµατος, η µελέτη αναπτύχθηκε µε βάση τρεις τοµείς µε παράλληλη χαρτογραφική απεικόνιση: το δηµογραφικό, παραγωγικό και αναπτυξιακό προφίλ των εξεταζόµενων περιοχών. Για το δηµογραφικό προφίλ χρησιµοποιήθηκαν στατιστικά στοιχεία που υποδεικνύουν τιµές χαρακτηριστικών δηµογραφικών µεγεθών-παραγόντων. Για την ανάλυση του παραγωγικού προφίλ χρησιµοποιήθηκαν τόσο ποσοτικά (ανεργία, απασχόληση κτλ.), όσο και ποιοτικά (γονιµότητα εδάφους, εγγύτητα σε αστικά κέντρα κτλ.) χαρακτηριστικά. Τέλος, προγράµµατα και στόχοι αυτών, όπως και η καταλληλότητα συγκυριών (ευνοϊκές ή µη) µελετήθηκαν για την προσέγγιση του αναπτυξιακού προφίλ. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αναγνώριση των δυνατοτήτων και των περιορισµών που προκύπτουν από αυτό το ιδιόµορφο περιβάλλον καθώς, επίσης, και η ανάδειξη των προοπτικών εξέλιξης των περιοχών αυτών στην Π.Κ.Μ. Με τη βοήθεια χαρτογραφικού υπόβαθρου, εκτενής µελέτης και επιλογής των βασικότερων στοιχειών προς αυτή την κατεύθυνση γίνεται σαφής η υπεροχή των προβληµάτων αλλά και η µεγάλη δυνατότητα που έχουν οι προοπτικές ανάπτυξης των ιδιόµορφων και µοναδικών ορεινών όγκων της περιφέρειας. Σαν γενικό συµπέρασµα, οι ορεινοί όγκοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχουν προοπτικές ανάπτυξης αλλά αντιµετωπίζουν σηµαντικά προβλήµατα λόγω της γεωγραφικής και συγκοινωνιακής αποµόνωσης και της ελκυστικότητας της Θεσσαλονίκης τόσο σε πληθυσµιακό όσο και σε παραγωγικό επίπεδο. Συνεπώς, προκύπτει µεγάλη ανάγκη για βιώσιµο χωροταξικό σχεδιασµό γεγονός αυταπόδεικτο από την ελληνική αλλά και την ευρωπαϊκή πραγµατικότητα και την φιλοσοφία της νοµοθεσίας για την επίλυση των προβληµάτων και την ενίσχυση των ορεινών όγκων.

2 Εισαγωγή Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αποτύπωση των προβληµάτων των ορεινών µειονεκτικών περιοχών της ΠΚΜ, η εκτίµηση των δυνατοτήτων ανάπτυξής τους, όπως επίσης και η ανάδειξη των προοπτικών εξέλιξης που προκύπτουν µέσω του συνδυασµού των περιορισµών και των δυνατοτήτων. Για την επίτευξη του στόχου που έχει τεθεί όπως αναφέρεται παραπάνω, µελετήθηκαν ποσοτικά αλλά και ποιοτικά στοιχεία, όπως στατιστικά στοιχεία και µεγέθη, αλλά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των υπό µελέτη περιοχών. Οι ορεινές µειονεκτικές περιοχές χαρακτηρίζονται από ειδικές συνθήκες όπως, χαµηλή χρήση των φυσικών πόρων, ανεπαρκής υποδοµή, στασιµότητα της αγροτικής παραγωγής, υψηλά κόστη εγκατάστασης των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, χαµηλή παραγωγικότητα, υψηλά µεταφορικά κόστη, χαµηλή πυκνότητα κατοίκησης κ.α.. Οι συνθήκες αυτές διαµορφώνονται από τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ οικονοµίας, κοινωνίας και ανάπτυξης και οδηγούν σε µια δυσανάλογα υψηλού κόστους προσπάθεια που προϋποθέτει τη διάθεση υψηλών κατά κεφαλή δηµόσιων πόρων για έργα υποδοµής και υπηρεσίες. Έτσι οι περιοχές αυτές υπαναπτύσσονται, παρουσιάζουν περιορισµένες ευκαιρίες, µείωση των φυσικών και ανθρώπινων πόρων και φθίνουσα δηµογραφική τάση(ππχσ&αα ΠΚΜ, 2004). Στην ΠΚΜ ο αριθµός των ορεινών µειονεκτικών περιοχών οι οποίες παρουσιάζουν τα προαναφερθέντα προβλήµατα είναι µεγάλος, λόγω της παρουσίας σηµαντικού ποσοστού του συνόλου των ορεινών όγκων της Ελλάδας στην περιφέρεια. Σε ορισµένες περιοχές τα προβλήµατα είναι εντονότερα συγκριτικά µε κάποιες άλλες. Οι βασικότεροι παράγοντες που εντείνουν τη δυσµενή κατάσταση στις ορεινές και µειονεκτικές περιοχές είναι κατά κανόνα το υψόµετρο αυτών όπως επίσης και η εγγύτητά τους µε τα µεγάλα αστικά κέντρα της περιφέρειας (κυρίως το αστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης), παράγοντες που σχετίζονται µε την τοπική γεωγραφία του χώρου (Μπεριάτος, 2009). Οι σηµαντικότεροι ορεινοί όγκοι που εντοπίζονται στην ΠΚΜ, είναι ο ορεινός όγκος Χολωµόντα Οµβριανού, Κερδυλλίων-Κρουσσιών, Πάικου, Βόρα, Ανατολικού Βερµίου, τα Πιέρια Όρη, καθώς και το σύνολο των ορεινών όγκων του Ν.Σερρών. Σε όλους τους παραπάνω όγκους εντοπίζονται έντονα προβλήµατα, οικονοµικά και δηµογραφικά, παρά τις όποιες αναπτυξιακές δυνατότητες του καθενός. Η µελέτη του δηµογραφικού προφίλ των ανωτέρω ορεινών περιοχών, έδειξε πως οι οικισµοί που υφίστανται σε αυτές, στο σύνολό τους, παρουσιάζουν σηµαντικό πρόβληµα, µε έντονα τα χαρακτηριστικά γήρανσης και εκφυλισµού της φυσιογνωµίας του πληθυσµού τους. Συνεπώς, ακολουθούν φθίνουσα και διαφορετική, σε σχέση µε τις ηµιορεινές και πεδινές περιοχές, οικονοµική και κοινωνική πορεία. Απόρροια της φθίνουσας αυτής οικονοµικής και κοινωνικής πορείας είναι και η αυξηµένη ανεργία, και ειδικότερα η ανεργία των νέων άνεργων η οποία συνεχώς αυξάνεται(εσυε, 2001). Όσον αφορά την απασχόληση και το παραγωγικό προφίλ, παρατηρείται µεγαλύτερη απασχόληση στον πρωτογενή και τον τριτογενή τοµέα απασχόλησης, ενώ στον δευτερογενή εντοπίζονται µειωµένα τα αντίστοιχα ποσοστά. Η µείωση της ενασχόλησης των κατοίκων µε τον δευτερογενή τοµέα παραγωγής, αιτιολογείται από την γενικότερη τάση αποµάκρυνσης από αυτόν ολόκληρης της χώρας, δηλαδή δεν αποτελεί τοπικό φαινόµενο, για αυτό και δεν εξετάζεται περισσότερο στην παρούσα µελέτη. Η ενασχόληση µε τον πρωτογενή τοµέα παραγωγής υπερισχύει συνολικά στις ορεινές περιοχές της ΠΚΜ, γεγονός το οποίο οφείλεται κυρίως στην γονιµότητα των εδαφών της Περιφέρειας, και τις κλιµατικές συνθήκες, που ευνοούν την γεωργία και την κτηνοτροφία. Αυξηµένα παρατηρούνται όµως και τα ποσοστά ενασχόλησης των κατοίκων µε τον τριτογενή τοµέα παραγωγής, παρά τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι εν λόγω περιοχές, σε θέµατα µεταφορικών και επικοινωνιακών υποδοµών. ύο είναι οι αιτίες για τις οποίες παρουσιάζεται το φαινόµενο αυτό, και αναφέρονται στη συνέχεια. Η πρώτη αιτία είναι η 2

3 εγγύτητα µε τα µεγάλα αστικά κέντρα, και ιδιαίτερα µε το αστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, στα οποία απευθύνονται οι νέοι κάτοικοι των ορεινών περιοχών για εύρεση εργασίας. Έτσι ουσιαστικά δηµιουργείται ένα λανθάνον ποσοστό ενασχόλησης µε τον τριτογενή τοµέα, εντός του οποίου συµπεριλαµβάνονται οι νέοι οι οποίοι εργάζονται στον τριτογενή τοµέα παραγωγής, όχι όµως στην περιοχή κατοικίας τους, αλλά σε κάποιο κοντινό αστικό κέντρο. Το καθαρό ποσοστό απασχόλησης στον τοµέα αυτό, προκύπτει από τον αριθµό των κατοίκων που ασχολούνται µε τον τουρισµό, ο οποίος αποτελεί και την δεύτερη αιτία, εκδήλωσης του προαναφερθέντος φαινοµένου. Ο βασικότερος λόγος για τον οποίο παρατηρούνται αυξηµένα ποσοστά απασχόλησης στον τριτογενή τοµέα παραγωγής στις ορεινές και ηµιορεινές περιοχές, είναι η ανάπτυξη νέων εναλλακτικών µορφών τουρισµού τα τελευταία έτη, όπως ο αγροτουρισµός, ο οικοτουρισµός, κ.α. (Προφίλ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 2010). Με την ανάπτυξη των νέων αυτών µορφών τουρισµού, και νέων µορφών και µεθόδων καλλιέργειας και παραγωγής ταυτόχρονα µε τη χρήση των κατάλληλων προγραµµατικών και σχεδιαστικών εργαλείων, οι προοπτικές εξέλιξης, στον κοινωνικοοικονοµικό τοµέα και συνεπώς και στο δηµογραφικό και αναπτυξιακό πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι µελετώµενες περιοχές, είναι ιδιαίτερα θετικές. Η επίδραση της καινοτοµίας στον τουρισµό και την παραγωγή γενικότερα, θεωρείται ιδιαίτερα θετική. Βασικές προϋποθέσεις όµως, είναι η προώθηση και η εφαρµογή της καινοτοµίας σε όλους τους τοµείς παραγωγής, στις ορεινές και ηµιορεινές µειονεκτικές περιοχές και κυρίως σε επίπεδο πολιτικών και δράσεων (Φιλίππου, Θεοχαρόπουλος, Ματθόπουλος, 2009). Μεθοδολογία Για την επίτευξη πληρέστερης και αποτελεσµατικότερης διερεύνησης των κοινωνικών, οικονοµικών και πολιτιστικών στοιχείων των οικισµών που υφίστανται στους ορεινούς όγκους της ΠΚΜ, οι ορεινοί όγκοι µελετήθηκαν ξεχωριστά ή ανά οµάδες. Ο διαχωρισµός αυτός έγινε κυρίως βάση της γεωγραφικής θέσης των υπό µελέτη ορεινών όγκων, αλλά και την οµοιογένεια των χαρακτηριστικών σε αυτούς. Με τον τρόπο αυτό γίνεται ευκολότερα σύγκριση µεταξύ των κοινωνικών, οικονοµικών και πολιτιστικών στοιχείων που διαµορφώνουν το χαρακτήρα των οικισµών. Επίσης οδηγούµαστε σε αντικειµενικότερη αποτύπωση των δυνατοτήτων και των προβληµάτων των υπό µελέτη περιοχών, µε αποτέλεσµα την πληρέστερη αξιολόγηση των προοπτικών εξέλιξής τους. αντιµετώπισή τους. Οι οµάδες των ορεινών όγκων της ΠΚΜ, όπως αυτές χωρίστηκαν για την παρούσα εργασία παρατίθενται ως εξής: Ορεινοί Όγκοι Χολωµόντα-Οµβριανου Στους οικισµούς των ορεινών όγκων Χολωµόντα Οµβριανού, παρατηρείται αυξηµένος αριθµός παιδιών ηλικίας έως 14 ετών(12.319) και αποτελεί το 16,24% επί του συνόλου. Αντίστοιχα παρατηρείται έλλειψη των ηλικιωµένων κυρίως από 75 ετών και άνω, γεγονός που οδηγεί συµπερασµατικά στη µεγάλη θνησιµότητα. Τέλος το παραγωγικό εργατικό δυναµικό, ηλικίας από 15 έως 65 ετών, είναι περισσότεροι από τους άεργους (συνταξιούχους και παιδιά). Αξίζει να αναφερθεί επίσης ότι ο οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός είναι το 54,8% του συνολικού πληθυσµού υψηλό ποσοστό ιδιαίτερα λαµβάνοντας υπ όψιν το ποσοστό του µόλις 40 % των απασχολούµενων. Η ανεργία είναι 4,6 %. Οι δύο αυτοί ορεινοί όγκοι επιλέχθηκε να µελετηθούν παράλληλα, διότι ενώνονται, και βρίσκονται σε περιοχή που έχει παρόµοια κλιµατικά χαρακτηριστικά όπως για παράδειγµα η υγρασία, που στην συγκεκριµένη περιοχή είναι εντονότερη σε σχέση µε τους υπόλοιπους ορεινούς όγκους που βρίσκονται σε µεγαλύτερη απόσταση από την θάλασσα. Επίσης, στο Νοµό Χαλκιδικής, αλλά και τον Νοµό Θεσσαλονίκης, οι οικισµοί που µελετήθηκαν και 3

4 ανήκουν στους δύο αυτούς όγκους έχουν παρόµοια χαρακτηριστικά. Στις συγκεκριµένες ορεινές περιοχές, η µεγαλύτερη έκταση καλύπτεται από δασικές εκτάσεις. Έτσι, οι πιθανότητες ενασχόλησης µε την γεωργία και τον πρωτογενή τοµέα γενικότερα είναι λιγότερες, λόγω και δυσκολίας που αντιµετωπίζεται στο ανάγλυφο της περιοχής. Όπως φαίνεται και στα διαγράµµατα τα οποία βασίζονται σε στοιχεία της ΕΣΥΕ το µεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων (πάνω από 50%), ασχολείται µε τον τριτογενή τοµέα, γεγονός το οποίο δικαιολογείται πρώτον από τις δασικές, ορεινές και µη γόνιµες εκτάσεις, καθώς και δεύτερον λόγω του ότι οι περισσότεροι οικισµοί δεν απέχουν µακριά από την θάλασσα, καθώς ο Νοµός Χαλκιδικής περιτριγυρίζεται από αυτήν. Για το λόγο αυτό και οι κάτοικοι επενδύουν περισσότερο στον τουρισµό και ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς µήνες. Επίσης το υψόµετρο είναι αρκετά χαµηλό ώστε να µην ευνοεί την ανάπτυξη χειµερινών δραστηριοτήτων όπως σκι και ορειβασία, µε συνέπεια να είναι αδύνατη η δηµιουργία χιονοδροµικού κέντρου ή κέντρου ορειβασίας. Τέλος, πρέπει να αναφερθεί πως ακόµη ένας λόγος ενασχόλησης µε τον τριτογενή τοµέα είναι η γειτνίαση µε το Μητροπολιτικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, από το οποίο και οι περισσότεροι οικισµοί βρίσκονται σε αποστάσεις µη υπολογίσιµες, µε συνέπεια πολλοί από τους κατοίκους να εργάζονται εκεί στον τριτογενή τοµέα, και να πηγαινοέρχονται καθηµερινώς για να παραβρεθούν στο χώρο εργασίας τους. Σε λίγες µόνο περιπτώσεις οικισµών το ποσοστό απασχολούµενων στον πρωτογενή τοµέα υπερέχει του αντίστοιχου στον τριτογενή, και αυτό λόγω µεγάλης απόστασης από την θάλασσα αλλά και λόγω υψοµέτρου. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ο ηµιορεινός οικισµός των Βραστάµων, όπου υπερέχει ο πρωτογενής τοµέας. Επίσης σε κάποιους οικισµούς υπάρχει µειωµένη ενασχόληση µε τον πρωτογενή τοµέα, αλλά υπερέχει κατά πολύ η απασχόληση στον δευτερογενή και κυµαίνεται στα ίδια επίπεδα µε τα αντίστοιχα απασχόλησης στον τριτογενή. Στην ανάπτυξη του τριτογενή τοµέα της περιοχής, βοηθά και ο διερχοµός διαµέσου ορισµένων οικισµών, των δρόµων του κρασιού της Ελλάδος. Συγκεκριµένα στο Νοµό Χαλκιδικής, περνάει η διαδροµή του κρασιού της Χαλκιδικής, χαρακτηριστικό το οποίο προσδίδει στις αντίστοιχες περιοχές µια ιδιαίτερη πολιτισµική φυσιογνωµία(http://www.wineroads.gr/, 2010). Ορεινοί Όγκοι Κερδυλλίων-Κρουσσιών Σε αυτή την οµάδα ορεινών όγκων παρατηρείται αυξηµένος αριθµός των ηλικιών από 55 έως και 74 ετών. Ο αυξηµένος αριθµός των ηλικιωµένων άνω των 65 ετών µαζί µε τον αυξηµένο αριθµό των παιδιών αποδεικνύουν την υψηλή εξάρτηση του πληθυσµού, των προαναφερθέντων οικισµών. Οι παραγωγικές οµάδες ηλικιών είναι ολιγοπληθέστερες (ιδίως στις ηλικίες 15 έως 24 ετών και 45 έως 54 ετών), έναντι του µη παραγωγικού πληθυσµού. Στον ορεινό όγκο Κερδυλλίων Κρουσσιών το ποσοστό του µη ενεργού πληθυσµού (ηλικιωµένοι και παιδιά ) είναι 56,2% ποσοστό ιδιαίτερα αυξηµένο. Αυξηµένο επίσης είναι το ποσοστό ανεργίας που αγγίζει το 6% περισσότεροι εκ των οποίων είναι νεαρής ηλικίας. Η απασχόληση στoν ορεινό όγκο Κερδυλλίων και Κρουσιών είναι µοιρασµένη σχεδόν σε ίσα επίπεδα µεταξύ των τοµέων παραγωγής, µε δεδοµένο ότι ο δευτερογενής τοµέας παραγωγής στην χώρα µας τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει φθίνουσα πορεία. Στον συγκεκριµένο ορεινό όγκο όµως ο δευτερογενής τοµέας είναι αρκετά ανεπτυγµένος σε σύγκριση µε την γενικότερη απασχόληση στον δευτερογενή στους υπόλοιπους ορεινούς όγκους, ενώ ο πρωτογενής και ο τριτογενής κυριαρχούν σε ίσα επίπεδα. Οι περισσότεροι µικροί ορεινοί και ηµιορεινοί οικισµοί έχουν αναπτύξει σε µεγαλύτερο βαθµό τον πρωτογενή τοµέα, ενώ την απασχόληση στον τριτογενή εξισώνουν οι πιο µεγάλοι κυρίως ηµιορεινοί οικισµοί, όπως ο Σταυρός, ο Σοχός και τα Βασιλικά, που ανήκουν και στο Νοµό Θεσσαλονίκης. Οι οικισµοί που βρίσκονται στο Νοµό Θεσσαλονίκης λόγω και του Μητροπολιτικού κέντρου της Θεσσαλονίκης, έχουν αυξηµένη απασχόληση στον τριτογενή 4

5 τοµέα. Ο πρωτογενής τοµέας είναι υποτιµηµένος και στα ίδια επίπεδα µε τον δευτερογενή. Πάνω από το 50 % των κατοίκων των ορεινών και ηµιορεινών οικισµών του Νοµού απασχολείται στον τριτογενή τοµέα παραγωγής, γεγονός το οποίο οφείλεται και στο χαµηλό υψόµετρο των περιοχών αυτών (συγκριτικά µ άλλους ορεινούς οικισµούς σε διαφορετική περιοχή), το οποίο και βοηθά στην προσβασιµότητα και την ανάπτυξη των υπηρεσιών στις περιοχές αυτές. Επίσης µεγάλο ρόλο παίζει πως στους οικισµούς αυτούς πολλοί κάτοικοι εργάζονται στον τριτογενή τοµέα παραγωγής αλλά εκτός του οικισµού διαµονής τους, πηγαινοέρχονται δηλαδή καθηµερινά για να εργαστούν στην περιοχή του µητροπολιτικού κέντρου αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφερθεί πως στο Νοµό Θεσσαλονίκης, οι κάτοικοι σε αυτούς τους οικισµούς, δεν ξεπερνούν τους 1000, αποτέλεσµα το οποίο οφείλεται στους έντονους ρυθµούς τριτογενοποίησης και αστικοποίησης της χώρας. Όσον αφορά τους οικισµούς που βρίσκονται στο Νοµό Κιλκίς, οι κάτοικοι οι οποίοι δεν ξεπερνούν τους 300 σε κανέναν από αυτούς, ασχολούνται περισσότερο µε την γεωργία και τον πρωτογενή τοµέα παραγωγής. Ορεινός Όγκος Πάικου Στο Όρος Πάικο αξίζει να αναφέρουµε τον υψηλό δείκτη γήρανσης καθώς το µεγαλύτερο ποσοστό των λίγων κατοίκων της περιοχής είναι ηλικίας άνω των 65 ετών. Εύκολα συµπεραίνει κανείς το χαµηλό δείκτη νεότητας και τον υψηλό δείκτη εξάρτησης. Το µικρό ποσοστό του 2% στον ορεινό όγκο Παίκου, είναι απόρροια του µικρού συνόλου του πληθυσµού, αλλά κυρίως γίνεται κατανοητό αν αναλογιστεί κανείς ότι ο οικονοµικώς ενεργός πληθυσµός αποτελεί το 38,9% του συνολικού, έναντι 61,1% του οικονοµικώς µη ενεργού πληθυσµού. Το όρος Παίκο αποτελεί το φυσικό όριο του Νοµού Κιλκίς και του Νοµού Πέλλας γι αυτό και οι οικισµοί που µελετήθηκαν για τον ορεινό αυτό όγκο, υπάγονται διοικητικά στους δύο αυτούς Νοµούς. Οι ορεινοί και ηµιορεινοί οικισµοί αυτοί, αντίθετα µε τους αντίστοιχους οικισµούς που υπάγονται γεωγραφικά στους ορεινούς όγκους Χολωµόντα-Οµβριανού που µελετήθηκαν παραπάνω, παρουσιάζουν αυξηµένη απασχόληση στον πρωτογενή τοµέα, ενώ στον τριτογενή τοµέα παραγωγής απασχολείται µόλις το 25% των κατοίκων. Αξιοσηµείωτο είναι το µέγεθος του πληθυσµού στους οικισµούς αυτούς, καθώς σε κανέναν ορεινό ή ηµιορεινό οικισµό δεν συναντώνται πάνω από 200 κάτοικοι, µε µοναδική εξαίρεση τον Οικισµό του Βορεινού, όπου ο κάτοικοι αγγίζουν τους 350. Είναι ένας ορεινός όγκος, στον οποίο συναντώνται χαρακτηριστικά παραδείγµατα του δηµογραφικού προβλήµατος των ορεινών µειονεκτικών περιοχών. Από την περιοχή αυτή περνά η διαδροµή του κρασιού Πέλλας Γουµένισσας. Το γεγονός αυτό όµως δεν ευνοεί ιδιαίτερα την ανάπτυξη του Νοµού, καθώς το δηµογραφικό πρόβληµα παραµένει σε µεγάλες διαστάσεις στις περιοχές αυτές. Επίσης τον τριτογενή τοµέα παραγωγής, δηλαδή τον τουρισµό, προωθεί και η αναγνώριση κάποιων από τους οικισµούς του ορεινού όγκου ως παραδοσιακούς, όπως για παράδειγµα ο ορεινός οικισµός του Αρχαγγέλου του Νοµού Πέλλας. Ορεινός Όγκος Βόρρα Στο Όρος Βόρρας παρατηρείται αυξηµένο ποσοστό παιδιών έναντι των ηλικιωµένων. Στις παραγωγικές οµάδες ηλικιών παρατηρείται οµοιογένεια µε εξαίρεση τον αυξηµένο αριθµό ατόµων ηλικίας 55 έως 64 ετών. Ο πολύ µικρός αριθµός ηλικιωµένων άνω των 75 ετών φανερώνει την υπογεννητικότητα στην περιοχή. 5

6 Στο Όρος Βόρρας το ποσοστό του οικονοµικώς µη ενεργού πληθυσµού είναι 55,1 % ενώ αντίστοιχα το ποσοστό του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού είναι 44,9%. Η ανεργία ανέρχεται στο 3,93% ποσοστό κανονικό για τη φύση των οικισµών. Οι οικισµοί που µελετήθηκαν για τον ορεινό όγκο του Βόρρα, υπάγονται διοικητικά στο Νοµό Πέλλας, και καλύπτουν ένα µεγάλο ποσοστό της έκτασης του Νοµού. Για το λόγο αυτό πρέπει να αναφερθεί πως τα χαρακτηριστικά που αναλύονται παρακάτω, µπορούν να περιγράψουν και µια γενικότερη εικόνα της Πέλλας. Έτσι, παρατηρείται η έντονη απασχόληση των κατοίκων στον πρωτογενή τοµέα, σε ποσοστό 67%. Η τιµή αυτή οφείλεται κυρίως στο πλούσιο και γόνιµο έδαφος του Νοµού και στις µεγάλες δασικές εκτάσεις γεµάτες µε πράσινο. Η απασχόληση στον δευτερογενή τοµέα είναι σχεδόν υποτυπώδης, ενώ στον τριτογενή ελάχιστη, εάν υπολογιστεί και η ύπαρξη του χιονοδροµικού κέντρου του Καιµακτσαλάν. Γενικότερα οι επιλογές ενασχόλησης µε τον τοµέα των υπηρεσιών και του τουρισµού είναι πολλές, καθώς πέραν του χιονοδροµικού κέντρου, το φυσικό αλλά και πολιτισµικό περιβάλλον του Νοµού µε τους παραδοσιακούς οικισµούς του, και τους αρχαιολογικούς του χώρους, προσφέρει την δυνατότητα ανάπτυξης και άλλων εναλλακτικών µορφών τουρισµού όπως ο αγροτουρισµός, και ο οικοτουρισµός. Γίνονται κάποιες προσπάθειες εκµετάλλευσης του φυσικού κάλλους της περιοχής τα τελευταία έτη, όπως η δηµιουργία ποδηλατικών µονοπατιών, αλλά και µονοπατιών πεζοπορίας, παρόλα αυτά όµως οι περισσότεροι κάτοικοι του Νοµού συνεχίζουν την παράδοση τους στις γεωργικές ασχολίες, γιατί η γη που τους προσφέρεται είναι ακόµα πρόσφορη και κατάλληλη προς εκµετάλλευση. Ο συνολικός πληθυσµός του κάθε οικισµού δεν ξεπερνά τους 700 κατοίκους. Τέλος, από τον Νοµό Πέλλας διέρχεται η διαδροµή κρασιού Πέλλας-Γουµένισσας. Ορεινός Όγκος Ανατολικού Βερµίου Η ηλικιακή διάρθρωση στους οικισµούς του ορεινού όγκου του Ανατολικού Βερµίου, είναι σχεδόν ισότιµη για όλες τις ηλικιακές οµάδες έως 75 ετών. Ωστόσο αξίζει να αναφερθεί ότι ο πληθυσµός των παιδιών 0 έως 14 ετών είναι κατά περίπου 500 κάτοικους µεγαλύτερος από το µέσο όρο των υπολοίπων ηλικιακών οµάδων έως 75 ετών. Τέλος παρατηρείται σαφής µείωση του αριθµού των κατοίκων στις ηλικίες άνω των 75 ετών. Στους οικισµούς του ορεινού όγκου Ανατολικού Βερµίου παρατηρείται υψηλό ποσοστό ανεργίας (7%).Όπως και στους περισσότερους ορεινούς και ηµιορεινούς οικισµούς, έτσι κι εδώ το ποσοστό του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού, είναι κατά 10 σχεδόν ποσοστιαίες µονάδες µεγαλύτερο του οικονοµικά µη ενεργού. Στον ορεινό όγκο του Ανατολικού Βερµίου, ανήκουν όπως στην παραπάνω περίπτωση, οικισµοί που ανήκουν µόνο στο Νοµό Ηµαθίας, και αποτελούν τα µεγαλύτερο ποσοστό των ορεινών οικισµών που ανήκουν στον Νοµό. Η δηµογραφική κατάσταση τους δεν διαφέρει σηµαντικά από τους υπόλοιπους ορεινούς οικισµούς, των άλλων ορεινών περιοχών που έχουν ήδη µελετηθεί, διαφέρει σηµαντικά όµως η διάρθρωση της απασχόλησης. Στο Ανατολικό Βέρµιο, οι κάτοικοι όλων των οικισµών που µελετήθηκαν, µε εξαίρεση των οικισµό της Νάουσας, δεν ξεπερνούν τους 500, σε κανέναν από αυτούς. Όπως προκύπτει και από τα δεδοµένα της ΕΣΥΕ, το 50 % των κατοίκων σχεδόν απασχολείται στον τριτογενή τοµέα παραγωγής, γεγονός το οποίο δεν είναι καθολικό για όλους τους οικισµούς, και στην συγκεκριµένη περίπτωση δεν είναι αληθοφανές διότι στον οικισµό της Νάουσας, οι απασχολούµενοι στον τριτογενή τοµέα παραγωγής υπερέχουν αρκετά έναντι των υπολοίπων, γεγονός που ισχύει µόνο για αυτόν. Οι υπόλοιποι οικισµοί του νοµού που µελετήθηκαν, ακόµη και αυτοί που βρίσκονται κοντά σε κάποιο χιονοδροµικό κέντρο (Σέλι,3-5 πηγάδια), όχι µόνο δεν γνωρίζουν ανάπτυξη αλλά αντιµετωπίζουν και προβλήµατα δηµογραφικά. Ακόµη και οι εργαζόµενοι στον οικισµό της Νάουσας είναι πολύ 6

7 πιθανό να µην κατοικούν µέσα στην ίδια την Νάουσα αλλά στους γύρω οικισµούς όπου και πηγαινοέρχονται για λόγους εργασίας. Επίσης από τον Νοµό Ηµαθίας διέρχεται η διαδροµή Κρασιού της Νάουσας, ονοµασία η οποία αυτούσια, αποδεικνύει την σηµαντικότητα της πόλης της Νάουσας, για τον Νοµό και το πόσο και η ίδια προωθεί τις εναλλακτικές µορφές τουρισµού. Ορεινός Όγκος Πιερίων Όρεων Μελετώντας τον ορεινό όγκο των Πιερίων Ορέων, αξίζει να αναφέρουµε ότι, µε εξαίρεση την ηλικιακή οµάδα 45 έως 54 ετών (ο αριθµός της οποίας είναι δυσανάλογα µικρότερος), την κλιµακωτή µείωση του πληθυσµού καθώς περνούµε από τη νεότερη στη γηραιότερη οµάδα ηλικιών. το φαινόµενο αυτό παρατηρείται µέχρι και τις ηλικίες των 75 ετών. Στις µεγαλύτερες ηλικίες (άνω των 75 ετών) υπάρχει αισθητή µείωση του πληθυσµού. Η ανεργία στους οικισµούς του ορεινού όγκου Πιερίων Ορέων ανέρχεται στο 3,5% εκ του οποίου 2% είναι νέοι. Το ποσοστό του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού είναι 43,7% του συνόλου. Σε αυτόν τον ορεινό όγκο οι περισσότεροι οικισµοί ανήκουν στο Νοµό Πιερίας, εκτός από λίγους οικισµούς που ανήκουν στο Νοµό Ηµαθίας. Η απασχόληση είναι κατανεµηµένη σε µεγαλύτερο βαθµό µεταξύ των δύο πιο σηµαντικών τοµέων του πρωτογενή και του τριτογενή. Ο πρωτογενής υπερέχει έναντι του τριτογενή µε διαφορά περίπου 10 %. Αυτό οφείλεται στην εκµετάλλευση του πλούσιου εδάφους του Νοµού, και παράλληλα στην εκµετάλλευση του φυσικού τοπίου του. Το µεγαλύτερο µέρος της απασχόλησης στον τριτογενή τοµέα παραγωγής οφείλεται στην εκµετάλλευση του υψοµέτρου των Πιερίων Ορέων, αλλά και στην προώθηση εναλλακτικών µορφών τουρισµού, καθώς οι παραδοσιακοί οικισµοί που βρίσκονται στους πρόποδες του όρους του Ολύµπου, προσελκύουν όλο και περισσότερο κόσµο, προς αναζήτηση ενός ιδιαίτερου τοπίου, π.χ. Παντελεήµονας. Οι δύο οικισµοί που ξεχωρίζουν σε πληθυσµό αλλά και στην απασχόληση τους στον τριτογενή τοµέα είναι το Λιτόχωρο και η Λεπτοκαρυά. Αντίθετα στον πρωτογενή τοµέα παραγωγής υπερέχουν σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι οικισµοί µε τον οικισµό της Βροντούς να ξεχωρίζει. Σηµαντικό είναι βέβαια πως από τον Νοµό Πιερίας διέρχεται η διαδροµή του Κρασιού των Θεών του Ολύµπου. Ονοµασία η οποία επίσης προσελκύει αρκετό κόσµο στα γύρω παραδοσιακά χωριά. Ορεινοί Όγκοι Νοµού Σερρών Οι ορεινοί όγκοι του Νοµού Σερρών µελετήθηκαν στο σύνολό τους ενιαία, καθώς τα στοιχεία που παρουσιάζουν είναι οµοιογενή. Σηµαντικότεροι ορεινοί όγκοι είναι το υτικό Παγγαίο, το Όρος Μπέλλες που βρίσκεται στα σύνορα της χώρας µε την ΠΓ Μ, και άλλα όρη που αποτελούν έναν ενιαίο ορεινό όγκο, όπως ο Όρβηλος, το όρος Βροντούς και άλλα. Στους ορεινούς όγκους του Νοµού Σερρών οι οποίοι είναι και οι πολυπληθέστεροι της ΠΚΜ παρατηρείται αυξηµένος αριθµός ηλικιωµένων άνω των 65 ετών σε σχέση µε τους οικισµούς των υπόλοιπων µεγάλων ορεινών όγκων. Κατά τα άλλα οι παραγωγικές ηλικίες είναι πολυπληθείς σε σχέση µε τις µη παραγωγικές οµάδες ηλικιών γεγονός που αποδεικνύει τη χαµηλή εξάρτησης σε σχέση µε τους υπόλοιπους ορεινούς όγκους. Αξίζει να αναφερθεί ότι το ποσοστό του µη ενεργού πληθυσµού των ορεινών όγκων του Νοµού Σερρών ξεπερνάει το 60%,ενώ η ανεργία φτάνει το 5%. Στο Νοµό Σερρών ο πρωτογενής και ο τριτογενής τοµέας είναι σχεδόν εξίσου µοιρασµένοι, καθώς διαφέρουν µόλις ένα 5 %, µε τον δευτερογενή τοµέα να µειονεκτεί µε 18 % όσο περίπου και σε όλους τους Νοµούς που µελετήθηκαν µέχρι στιγµής. Στους περισσότερους οικισµούς υπερέχει ο πρωτογενής τοµέας παραγωγής, σε οικισµούς όµως που ο πληθυσµός δεν ξεπερνάει τους 400 κατοίκους. Έτσι την διαφορά στον τριτογενή τοµέα µειώνει από µόνος του ο οικισµός του Σιδηροκάστρου ο οποίος αγγίζει τους 7

8 1300 κατοίκους, και η απασχόληση στον τριτογενή τοµέα παραγωγής σε αυτόν ξεπερνά κατά πολύ περισσότερο τους άλλους δύο τοµείς. Σηµαντική πηγή ανάπτυξης του τριτογενή τοµέα αποτελεί το χιονοδροµικό κέντρο του Λαϊλιά. Γεγονός είναι πως παρόλο που στο Νοµό Σερρών υπάρχουν µεγάλες εκτάσεις ορέων, τα υψόµετρα των οικισµών δεν είναι πολύ υψηλά µε αποτέλεσµα µην υπάρχει τόσο έντονο πρόβληµα προσβασιµότητας όσο και σε άλλους Νοµούς. Παρόλα αυτά το δηµογραφικό πρόβληµα δεν παύει να υφίσταται και σε αυτόν τον Νοµό. Εκπόνηση Χαρτών Για την καλύτερη κατανόηση της τωρινής κατάστασης των ορεινών περιοχών της ΠΚΜ, δηµιουργήθηκαν τέσσερις χάρτες, που απεικονίζουν τις χρήσεις γης που εντοπίζονται στους ορεινούς όγκους που µελετώνται στην παρούσα εργασία, µε τον τρόπο που έχουν διαχωριστεί παραπάνω. Ακριβέστερα οι ορεινοί όγκοι που απεικονίζονται ανά χάρτη είναι: Χάρτης 1:.Παγγάιο-Κερδύλλια-Κρούσσια, και όρη Ν.Σερρών Χάρτης 2: Ανατολικό Βέρµιο-Πιέρια Όρη Χάρτης 3: Πάικο Βόρας Χάρτης 4: Χολοµώντας-Οµβριανός. Εκτός από τις χρήσεις γης, από τις οποίες µπορούν να διεξαχθούν συµπεράσµατα όπως η απασχόληση ανά τοµέα παραγωγής, απεικονίζονται και άλλα βασικά στοιχεία για την αναπτυξιακή πορεία ενός οικισµού όπως η προσβασιµότητα, κυρίως από το οδικό δίκτυο, και ο τυχόν χαρακτηρισµός των οικισµών ως παραδοσιακοί ή όχι αντίστοιχα. Επίσης αναπαριστώνται οι περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως περιοχές «Φύση 2000», σύµφωνα µε την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», στις οποίες και δεν είναι δυνατόν να γίνουν µεγάλα αναπτυξιακά έργα, λόγω επικινδυνότητας ως προς το φυσικό περιβάλλον(http://www.minenv.gr/1/12/121/12103/g /g html, 2010). 8

9 Χάρτης 1. Χρήσεις γης Ορεινών Όγκων.Παγγαίου-Κερδυλλίων-Κρουσσιών Map 1. Land Usage of the mountainous areas W.Paggaio-Kerdillia-Kroussia 9

10 Χάρτης 2. Χρήσεις γης Ορεινών Όγκων Ανατολικού Βερµίου-Πιέριων Όρεων Map 2. Land Usage of the mountainous areas E.Vermio-Pieria Ori 10

11 Χάρτης 3. Χρήσεις γης Ορεινών Όγκων Πάικου-Βόρρα Map 3. Land Usage of the mountainous areas Paiko-Vorras 11

12 Χάρτης 4. Χρήσεις γης Ορεινών Όγκων Χολοµώντα-Οµβριανού 12 Map 4. Land Usage of the mountainous areas Cholomontas-Omvrianos

13 Τα συµπεράσµατα που διεξάγονται από την µελέτη των χαρτών σε συνδυασµό µε άλλα στοιχεία που αφορούν την αναπτυξιακή πορεία των ορεινών και ηµιορεινών οικισµών, όπως για παράδειγµα τα αντίστοιχα ΟΠΑΑΧ που υφίστανται για κάποιους µελετώµενους ήµους, παρατίθενται στη συνέχεια(επιτροπή παρακολούθησης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης Συµπεράσµατα 3 ης Συνεδρίασης, 2003). Όπως παρατηρείται, οι περισσότεροι υπο µελέτη οικισµοί, βρίσκονται σε περιοχές που κυριαρχούν οι καλλιεργήσιµες εκτάσεις και οι δασικές περιοχές. Το γεγονός αυτό δικαιολογεί την ενασχόληση των κατοίκων σε µεγάλο βαθµό µε τον πρωτογενή τοµέα παραγωγής. Το δεύτερο φαινόµενο που παρατηρείται είναι πως στους οικισµούς που υπερέχει η απασχόληση στον τριτογενή τοµέα παραγωγής όπως αυτό έχει διαπιστωθεί και αναλυθεί ανωτέρω, υπάρχει µεγάλη εγγύτητα σε µεγάλα αστικά κέντρα όπως αυτό της Θεσσαλονίκης, της Βέροιας, κτλ. Εκτός από την εγγύτητα στα µεγάλα αστικά κέντρα, η έντονη απασχόληση στον τριτογενή τοµέα δικαιολογείται και από την ενασχόληση των κατοίκων µε τον τουρισµό, είτε αυτός είναι χειµερινός τουρισµός(χιονοδροµικά κέντρα), είτε παραθεριστικός(εγγύτητα σε παραλίες κατάλληλες για ανθρώπινες ψυχαγωγικές δραστηριότητες), είτε εναλλακτικός (παραδοσιακοί οικισµοί). Αρνητικό για την αναπτυξιακή πορεία των οικισµών αυτών είναι το γεγονός πως υπάρχει όπως παρατηρείται πολύ κακή οδική πρόσβαση στους περισσότερους µε δίκτυα 3ου και 4ου ιεραρχικού επιπέδου, δηλαδή µε τοπικές οδούς, οι οποίες ως επί των πλείστων βρίσκονται σε κακή κατάσταση. Από την άλλη πλευρά θετικό θεωρείται το γεγονός πως οι περισσότεροι ορεινοί και ηµιορεινοί ήµοι, υπάγονται σε ΟΠΑΑΧ, γιατί τα ΟΠΑΑΧ αποτελούν ολοκληρωµένες παρεµβάσεις, στις αγροτικές ορεινές και µειονεκτικές περιοχές. Υλοποιούνται για πρώτη φορά στο Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και αποκρυσταλλώνουν µία νέα πολιτική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη της αγροτικής υπαίθρου. Οι καινοτόµες αυτές δράσεις συνδυάζουν την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων µε την ταυτόχρονη υλοποίηση δηµοσίων τεχνικών και κοινωνικών υποδοµών. Βασίζονται σε ένα συνολικό και ολοκληρωµένο σχεδιασµό για συγκεκριµένες περιοχές, και προσβλέπουν στην αποτελεσµατική αξιοποίηση των διατιθέµενων πόρων, και την ενίσχυση του θεµιτού ανταγωνισµού στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την κατεύθυνση αυτή(http://www.aneth.gr/21_genika.asp, 2010). Τέλος προκύπτει πως η ανάπτυξη στις ορεινές περιοχές δεν µπορεί, να επιτευχθεί µε µεµονωµένες και σπασµωδικές προσπάθειες, παρά µόνο µε πολυδιάστατη και πολυλειτουργική προσέγγιση ειδικά κατά τον σχεδιασµό των αναπτυξιακών παρεµβάσεων (Ρόκος, 2004). Το συµπέρασµα αυτό µπορεί να διεξαχθεί εύκολα αν αναλογιστεί κανείς τις προσπάθειες που έχουν γίνει µέχρι τώρα, και τα αποτελέσµατα αυτών. Επίσης µε βάση και τα δεδοµένα, στατιστικά και ποιοτικά, που αναλύθηκαν στην παρούσα µελέτη γίνεται εύκολα κατανοητό το γεγονός πως µια κλαδική/ειδική προσέγγιση της ανάπτυξης δεν αναµένεται να φέρει αξιοσηµείωτα αποτελέσµατα(ρόκος, 2004). Για παράδειγµα η επέµβαση µόνο στο οδικό δίκτυο δεν αναµένεται να φέρει µεγαλύτερη ανάπτυξη, καθώς πρέπει να γίνουν ενέργειες που θα ενισχύσουν και την ελκυστικότητα των περιοχών αυτών. Ο οργανωµένος και αποτελεσµατικός σχεδιασµός δράσεων ανάδειξης και ανάπτυξης των ορεινών µειονεκτικών περιοχών παράλληλα µε τον σεβασµό της ιδιαίτερης φυσιογνωµίας του τόπου είναι το «κλειδί» για την αειφόρο ανάπτυξη των περιοχών αυτών. 13

14 Βιβλιογραφία «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού & Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», Αθήνα 2004 Μπεριάτος, Η., «Η σηµασία της γεωγραφίας στον χωρικό σχεδιασµό και την περιφερειακή ανάπτυξη», 25 Κείµενα για το σχεδιασµό και την ανάπτυξη του χώρου- Συλλογικός Τόµος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Βόλος, 2009 Ρόκος,., Η Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη στις Ορεινές Περιοχές, Θεωρία και Πράξη, Πρακτικά 3oυ ιεπιστηµονικού ιαπανεπιστηµιακού Συνεδρίου του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ..Ε. του Ε.Μ.Π. «Η Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη στις Ορεινές Περιοχές, Θεωρία και Πράξη», 7-10 Ιουνίου 2001, Μέτσοβο 2004 Φιλίππου, Π., Θεοχαρόπουλος,., Ματθόπουλος,., «Χωροταξικός σχεδιασµός και ορεινές περιοχές», ηµοσιεύτηκε στα πρακτικά του 2 ου Πανελληνίου συνεδρίου Πολεοδοµίας, Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Τόµος ΙΙΙ, Βόλος, 2009 Υπουργείο Οικονοµίας- Οικονοµικών, «Επιτροπή παρακολούθησης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης Συµπεράσµατα 3 ης Συνεδρίασης», Χανιά, 2003 «Προφίλ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εύρεση στην ιστοσελίδα (επίσκεψη 12/04/ 2010) «ρόµοι του Κρασιού της Βόρειας Ελλάδας», εύρεση στην ιστοσελίδα (επίσκεψη 06/04/2010) «Τι είναι η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ και το δίκτυο Natura 2000», εύρεση στην ιστοσελίδα (επίσκεψη 12/04/2010) «Γενικά στοιχεία για τα ΟΠΑΑΧ», εύρεση στην ιστοσελίδα (επίσκεψη10/04/2010) «Η πολιτική της Ε.Ε. για την γεωργία», εύρεση στην ιστοσελίδα (επίσκεψη 10/ ) Στατιστικά στοιχεία & δεδοµένα : (επίσκεψη 12/2008) 14

15 Possibilities, Limitations and Development Potentials of the Mountainous Areas of Central Macedonia s Region A. Xifilidou, Under-graduate student, Department of Engineers of urban and regional planning and development, Faculty of Engineering, AUTH B. Chrisostomou, Under-graduate student, Department of Engineers of urban and regional planning and development, Faculty of Engineering, AUTH T. Chatziargyriou, Under-graduate student, Department of Engineers of urban and regional planning and development, Faculty of Engineering, AUTH I. Yfantis, Graduate student, Department of Engineers of urban and regional planning and development, Faculty of Engineering, AUTH P. Mpolos,, Under-graduate student, Department of Engineers of urban and regional planning and development, Faculty of Engineering, AUTH Abstract Mountain areas are characterized by a peculiar geo-morphological environment which negatively influences the economic and social development conditions. The Region of Central Macedonia and its mountain areas constitute the study area of this essay. In order to complete the essay and to provide a total study of the area, the essay is based on three sectors: the demographic, productive and development profile of the mountain areas. These data are, also, been shown and analyzed in specially formed maps. In detail, statistical data which present special demographic characteristic and features are used for the analysis of the demographic profile. For the presentation of the productive profile, quantitative (unemployment- employment rates etc.) and qualitative (ground fertility, access to nearby metropolitan cities etc.) characteristics are measured. Lastly, urban and regional organization programs and their objectives, such as the suitability of coincidences (favorable or not) are studied as far as the development process is concerned. The aim of this essay is the recognition of the possibilities and the limitations which result from this peculiar environment and the accentuation of the development potential of the Region s mountain areas. With the aid of mapping database, analyzed study and choice of the suitable characteristics, the supremacy of the problems and, at the same time, the huge development potentials of the mountain areas are becoming clear. In conclusion, mountain areas of the Region of Central Macedonia have a lot of development potentials but, also, face significant problems due to their geographic and transport isolation and the attractiveness of Thessaloniki as far as the population and the production is concerned. Therefore, a greater need for sustainable regional design is emerging, a fact proven by the Greek and European reality and legislation, which is based on the philosophy of solving the problems and simultaneously promoting the mountain areas. 15

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Υπεύθυνη Δήλωση Η παρακάτω υπογράφουσα δηλώνω ότι είμαι συγγραφέα τη παρούσα πτυχιακή εργασία. Κάθε τη, είναι πλήρω αναγνωρισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Το δίκτυο των οικισμών της Ελλάδας.

Το δίκτυο των οικισμών της Ελλάδας. Το δίκτυο των οικισμών της Ελλάδας. Καταγραφή τάσεων και διαπίστωση προοπτικών. ΔΙΜΕΛΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ. Εντεταλμένη διδασκαλίας Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης. Περίληψη Οι συνεχείς πληθυσμιακές

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 3.1 Πληθυσµιακά στοιχεία σε επίπεδο Ν. ΡΑΜΑΣ Πίνακας 3.1.1 : Πληθυσµός του Νοµού ράµας (1961-1991) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ \ ΕΤΗ 1961 1971 1981

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1,

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1, Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1, Ιούνιος 2008 Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) έχει τον μεγαλύτερο μόνιμο πληθυσμό (το 2001: 1.874.597 κατ.) και τον υψηλότερο

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας. Τοπικό πρόγραμμα Leader Η ΑΝΦΛΩ, ολοκλήρωσε με επιτυχία τις Δράσεις στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013. Θα πρέπει να σημειωθεί πως ολοκλήρωσε επιτυχώς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 4.1 : Eργασιακά χαρακτηριστικά Εργατικό δυναµικό (άτοµα)

Πίνακας 4.1 : Eργασιακά χαρακτηριστικά Εργατικό δυναµικό (άτοµα) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 4.1 Απασχόληση σε επίπεδο Περιφέρειας ΑΜΘ Το συνολικό εργατικό δυναµικό της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. το 1991 ανέρχεται σε 217.828 άτοµα εκ των οποίων 17.111 είναι άνεργοι, ποσοστό 7,85%

Διαβάστε περισσότερα

Διαλέξεις θεωρίας, Εκπόνηση Εργασίας ΔΙΜΕΛΛΗ ΔΕΠΟΙΝΑ

Διαλέξεις θεωρίας, Εκπόνηση Εργασίας ΔΙΜΕΛΛΗ ΔΕΠΟΙΝΑ ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Έτος Εξάμηνο Κατηγορία Σομέας Προαπαιτούμενα Είδος Διδασκαλίας Διδάσκοντες: υντονιστής Μέλη: Γλώσσα διδασκαλίας ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΦΕΔΙΑΜΟ ΙΙ 4 ο Έτος - 8 ο Εξάμηνο Τποχρεωτικό ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Όλγα Ιακωβίδου, Καθηγήτρια ΑΠΘ Τµήµα Γεωπονίας, Τοµέας Αγροτικής Οικονοµίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης e-mail:olg@agro.auth.gr Ο αγροτουρισµός,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών

Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος Γεωπόνος M.Sc., Διδάκτωρ Αγροτικής Οικονομίας Α.Π.Θ. Υπεύθυνος Τομέα Αγροτικής Πολιτικής ΔΗΜΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας είναι αρκετά χαμηλή, παρότι είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Π.Ε.Π.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΜΕΤΡΟ 6.5

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σελ. 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η επικαιροποίηση της ανάλυσης της υπάρχουσας κατάστασης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η οποία πραγµατοποιήθηκε από το Σύµβουλο Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1,

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1, Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1, Ιούνιος 2009 Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) έχει τον μεγαλύτερο μόνιμο πληθυσμό (το 2001: 1.874.597 κατ.) και τον υψηλότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ TOY ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αναστασία Στρατηγέα. Υπεύθυνη Μαθήματος

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ TOY ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αναστασία Στρατηγέα. Υπεύθυνη Μαθήματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ TOY ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Πηγή: Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και

Διαβάστε περισσότερα

Οι δρόµοι κρασιού και ο ρόλος τους στην αναπτυξιακή πορεία των ορεινών όγκων της Π.Κ.Μ.

Οι δρόµοι κρασιού και ο ρόλος τους στην αναπτυξιακή πορεία των ορεινών όγκων της Π.Κ.Μ. Οι δρόµοι κρασιού και ο ρόλος τους στην αναπτυξιακή πορεία των ορεινών όγκων της Π.Κ.Μ. Α. Ξιφιλίδου, Προπτυχιακή φοιτήτρια Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ. Β. Χρυσοστόµου,Προπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση της υπάρχουσας τουριστικής προσφοράς του Δήμου Μετσόβου

Αποτίμηση της υπάρχουσας τουριστικής προσφοράς του Δήμου Μετσόβου Αποτίμηση της υπάρχουσας τουριστικής προσφοράς του Δήμου Μετσόβου Η Υπουργός Τουρισμού, Κ. Κεφαλογιάννη, σε επίσκεψή της τον Ιανουάριο του 2014 στα Ιωάννινα και το Μέτσοβο, χαρακτήρισε το Μέτσοβο ως πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Π.Ε.Π.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΜΕΤΡΟ 6.5

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Στο πλαίσιο του έργου CRESCENT που υλοποιεί η αναπτυξιακή σύμπραξη «Καλειδοσκόπιο» στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ EΠIΠEΔOΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ EΠIΠEΔOΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001 Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.351-356 Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ EΠIΠEΔOΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001 Στέφος Ευστάθιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.).

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.). Στην παρούσα Θεματική Έκθεση εξετάζεται και αναλύεται, για την περίοδο 2009-2014 (και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων στοιχείων), η εξέλιξη εξειδικευμένων δεικτών, οι οποίοι εκφράζουν και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014 Το παρόν κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1 Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1 Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) έχει τον μεγαλύτερο μόνιμο πληθυσμό (το 2001: 1.874.597 κατ.) και τον υψηλότερο ρυθμό αύξησής

Διαβάστε περισσότερα

12. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

12. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης . Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Έτος Ίδρυσης: 97 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Περιεχόμενα. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ( ).... Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (συνολικά στοιχεία).... Κατανομή των μελών ΔΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BIG FOOT. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ n 2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BIG FOOT. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ n 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BIG FOOT ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ n 2 Συμμετοχική Χαρτογράφηση διαβούλευση με τις τοπικές κοινότητες Διαγενεακή προσέγγιση μάθησης μεθοδολογία για την προσέγγιση Παρουσίαση κοινότητας περιοχή Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι η μικρότερη πληθυσμιακά Περιφέρεια της Ζώνης Επιρροής IV 1 της Εγνατίας Οδού (μόνιμος πληθυσμός 2001: 294.317

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τοµέα.

στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τοµέα. ΡΑΣΗ: 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ, ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ράση 1: Μελέτη ανάλυσης της υφιστάµενης κατάστασης στον τοµέα της διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι κλασικές προσεγγίσεις αντιμετωπίζουν τη διαδικασία της επιλογής του τόπου εγκατάστασης των επιχειρήσεων ως αποτέλεσμα επίδρασης ορισμένων μεμονωμένων παραγόντων,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης.

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Αντικείμενο. Το αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει

Διαβάστε περισσότερα

Δημογραφία. Ενότητα 11.1: Παράδειγμα - Περιφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες του προσδόκιμου ζωής στη γέννηση

Δημογραφία. Ενότητα 11.1: Παράδειγμα - Περιφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες του προσδόκιμου ζωής στη γέννηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δημογραφία Ενότητα 11.1: Παράδειγμα - Περιφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες του προσδόκιμου ζωής στη γέννηση Μιχάλης Αγοραστάκης Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝ.ΠΕ)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝ.ΠΕ) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝ.ΠΕ) 1989-2008 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Συνολικά η Εταιρεία στο διάστημα 1989-2009 υλοποίησε : Α. 13 αναπτυξιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μποµπόλιας Πληθυσµός: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφερειακή Επιστήμη.

Η Περιφερειακή Επιστήμη. VII. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Η Περιφερειακή Επιστήμη. Τι είναι; Τι την συνέθεσε; ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι δυνατότητες της περιφερειακής οικονομικής ανάλυσης είναι περιορισμένες. Η φύση των προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού

Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού Νοµός Λάρισας Στο νοµό Λάρισας υπάρχουν αξιόλογες εκτάσεις κατάλληλες για την ανάπτυξη βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα Σχεδιάζοντας το αύριο B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΡΓΟ: Τοπική Σύμπραξη για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αγροτών

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 118, Ιούνιος 2005

Τεύχος 118, Ιούνιος 2005 Τεύχος 118, Ιούνιος 2005 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Οι νέες θεωρητικές απόψεις που επηρεάζουν τον αναπτυξιακό σχεδιασμό, αναφέρονται στον κυρίαρχο ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα στην αναπτυξιακή διαδικασία, στην

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός Τουρισμός. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ.

Αθλητικός Τουρισμός. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.283-290 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ 15 ΧΩΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗνήσοςΚέασταπλαίσιατηςαειφόρου ανάπτυξης.

ΗνήσοςΚέασταπλαίσιατηςαειφόρου ανάπτυξης. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΗνήσοςΚέασταπλαίσιατηςαειφόρου ανάπτυξης. Μαρία ΔΕΜΕΝΕΓΑ Αρχιτέκτων μηχανικός Ε.Μ.Π. Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό, ΟΤΑ και Δημοτικό Διαμέρισμα (Δ.Δ.). Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 7: Στρατηγική ΜΠΕ Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ηµογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας στις περιφέρειες της Ελλάδας

ηµογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας στις περιφέρειες της Ελλάδας ηµογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας στις περιφέρειες της Ελλάδας Γιάννα Φαρσάρη, Περιβαλλοντολόγος, Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηµατικών, Ίδρυµα Τεχ νολογίας και Έρευνας Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές»

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές» Εισαγωγή: Το κείμενο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει τμήμα από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της DATARC για την οικονομία και την αγορά εργασίας των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση νέων γεωργών

Εγκατάσταση νέων γεωργών 5.3.1.1.2. Εγκατάσταση νέων γεωργών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Εγκατάσταση νέων γεωργών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 20 (α) (ii) και 22 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005. Άρθρα 13 και 14, και σηµείο 5.3.1.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Φεβρουάριος 2005 ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και ήμο της Ζώνης IV. Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ειδικές περιπτώσεις περιβαλλοντικών μελετών: - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Το προσφερόµενο τουριστικό «µενού» της Ελλάδας εξακολουθεί να είναι κατά κύριο λόγο οι διακοπές «κλασσικού τύπου» Μόλις πρόσφατη η συστηµατική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Οικονομία. Ενότητα 1: Εισαγωγή

Αγροτική Οικονομία. Ενότητα 1: Εισαγωγή Αγροτική Οικονομία Ενότητα 1: Εισαγωγή Κοντογεώργος Αχιλλέας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί ενότητας Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΙΔ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΙΔ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΙΔ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΕΦ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ ΣΧΟΛΙΑ 1 ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓ.ΠΕΡΙΟΧΩΝ ( ΑΡΘΡΑ 4 & 5 Χωρική Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 13.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Μορφολογία - Γενικά Ο νοµός Καβάλας είναι ο µόνος µη συνοριακός νοµός της Περιφέρειας και ο νοµός µε το µεγαλύτερο ανάπτυγµα θαλάσσιου µετώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ : 13/1/2012 ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ : 13/1/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.

NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ. ΤΣΕΚΕΡΙΔΗΣ NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Περιβάλλον, Πολιτισμός & Επιχειρηματικότητα Βασικές προτεραιότητες διασυνοριακής συνεργασίας & ανάπτυξης Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας Διακρατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ 1. ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ Υπ όψιν κ. Λασκαρίδη Κωνσταντίνου

ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ 1. ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ Υπ όψιν κ. Λασκαρίδη Κωνσταντίνου ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Α. Τοπικές Πρωτοβουλίες για την Απασχόληση ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ 1. ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ Υπ όψιν κ. Λασκαρίδη Κωνσταντίνου ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Π.Ε.Π.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΜΕΤΡΟ 6.7

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΑΥΚΗ. Υποστήριξη άνεργων γυναικών για τη δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Κοινωνικής Φροντίδας

ΓΛΑΥΚΗ. Υποστήριξη άνεργων γυναικών για τη δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Κοινωνικής Φροντίδας ΓΛΑΥΚΗ Υποστήριξη άνεργων γυναικών για τη δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Κοινωνικής Φροντίδας Μελέτη Διάγνωσης Των Αναγκών Της Τοπικής Αγοράς Εργασίας Της Κεντρικής Μακεδονίας περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στα πλαίσια πρακτικής άσκησης στο Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED:

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: «Πολιτικές χωρικού σχεδιασμού και διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και ήμο της Ζώνης IV. Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει άμεσα την κινητικότητα των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑ ΘΕΜΑ ΘΕΩΡΙΑ (σε ώρες) ΠΡΑΚΤΙΚΗ (σε ώρες) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 1 η Ελληνική Γεωργία στην Ε.Ε. Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ). Παγκοσμιοποίηση αγοράς. Δυνατότητες των

Διαβάστε περισσότερα

3 Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1997,

3 Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1997, Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 98, 98, 986, 987, 988, 989, 99, 99, 99, 995, 997, 998, 999,,, και. Καναβέλη Ελιάνα Παλιεράκη Πόπη 8--6 . Εισαγωγή..... Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι ΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Τίτλος δράσης ιαχείριση και Εμπορία Αρωματικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη

www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη Τι συμβαίνει από εδώ και πέρα Το αμέσως επόμενο βήμα της έρευνας 50+ στην Ευρώπη είναι η προσθήκη, στην υπάρχουσα βάση δεδομένων, πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

EC - EIE Programme - SEIPLED Project. WP 2: «Μεθοδολογία & Εργαλεία» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

EC - EIE Programme - SEIPLED Project. WP 2: «Μεθοδολογία & Εργαλεία» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: EC - EIE Programme - SEIPLED Project WP 2: «Μεθοδολογία & Εργαλεία» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Προσέγγιση σε τοπικό επίπεδο Τοπικές συνθήκες Εμπόδια Συμβουλευτική Επιτροπή Στάδιο Σχεδιασμού Πρόγραμμα εργασίας 1. Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και ΟΤΑ. Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει άμεσα την κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΧΑΣ. Τίτλος ράσης: " ημιουργία περιβαλλοντικών και ορειβατικών μονοπατιών" Υποστήριξη ομάδας:

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΧΑΣ. Τίτλος ράσης:  ημιουργία περιβαλλοντικών και ορειβατικών μονοπατιών Υποστήριξη ομάδας: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι ΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΧΑΣ Τίτλος ράσης: " ημιουργία περιβαλλοντικών και ορειβατικών

Διαβάστε περισσότερα

228 Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Βόλος)

228 Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Βόλος) 228 Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Βόλος) Σκοπός Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης προσανατολίζεται στην αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα 1 Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα Αλεξιάδης, Σ. (Ph.d. in Regional Economics) Κοκκίδης, Σ. (Πτυχιούχος Στατιστικής) Σπανέλλης, Λ. (MSc στην Στατιστική) * Εισαγωγή Ο αγροτικός τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα