Κατευθυντήριες γραές για την υποβολή πληροφοριών στις αρόδιες εθνικές αρχές

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατευθυντήριες γραές για την υποβολή πληροφοριών στις αρόδιες εθνικές αρχές"

Transcript

1 EIOPACP 13/010 EL Κατευθυντήριες γραές για την υποβολή πληροφοριών στις αρόδιες εθνικές αρχές EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany Tel ; Fax ; site:

2 Κατευθυντήριες γραές για την υποβολή πληροφοριών στις αρόδιες εθνικές αρχές Εισαγωγή 1.1 Σύ5φωνα 5ε το άρθρο 16 του κανονισ5ού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 της 24ης Νοε5βρίου 2010 (εφεξής ο κανονισ5ός EIOPA ή ο κανονισ5ός) 1, η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελ5ατικών Συντάξεων (EIOPA) εκδίδει κατευθυντήριες γρα55ές που απευθύνονται στις αρ5όδιες εθνικές αρχές και τους παρέχουν καθοδήγηση κατά το στάδιο προετοι5ασίας για την εφαρ5ογή της οδηγίας 2009/138/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συ5βουλίου, της 25ης Νοε5βρίου 2009, σχετικά 5ε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (οδηγία Φερεγγυότητα II) Οι παρούσες κατευθυντήριες γρα55ές βασίζονται στα άρθρα 35, 220 και 254 της οδηγίας Φερεγγυότητα II. 1.3 Ελλείψει προκαταρκτικών κατευθυντήριων γρα55ών, οι ευρωπαϊκές αρ5όδιες εθνικές αρχές ενδεχο5ένως θα θεωρήσουν αναγκαίο να καταφύγουν σε εθνικές πρακτικές προκει5ένου να διασφαλίσουν ένα άρτιο και ευαίσθητο ως προς τους κινδύνους καθεστώς εποπτείας. Αντί για 5ια συνεκτική και ενιαία προσέγγιση εποπτείας σε επίπεδο ΕΕ, είναι δυνατόν να δια5ορφωθούν διαφορετικές εθνικές πρακτικές επιζή5ιες για την εύρυθ5η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 1.4 Είναι πολύ ση5αντικό να υπάρχει 5ια συνεκτική και ενιαία προσέγγιση όσον αφορά την προετοι5ασία ενόψει της εφαρ5ογής της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ. Οι παρούσες κατευθυντήριες γρα55ές θα πρέπει να θεωρηθούν ως προπαρασκευαστικό έργο, καθώς υποβοηθούν την προετοι5ασία για την εφαρ5ογή βασικών πτυχών της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ, 5ε γνώ5ονα τη διασφάλιση της χρηστής διοίκησης των επιχειρήσεων και της παροχής επαρκούς ενη5έρωσης στις εποπτικές αρχές. Οι πτυχές αυτές αφορούν το σύστη5α διακυβέρνησης, το οποίο περιλα5βάνει και τη διαχείριση κινδύνων και την προοπτική αξιολόγηση των ιδίων κινδύνων (5ε βάση την αρχή της αξιολόγησης κινδύνων και φερεγγυότητας από τις ίδιες τις επιχειρήσεις ORSΑ), τη διαδικασία προαίτησης για άδεια χρήσης εσωτερικών υποδειγ5άτων και την υποβολή πληροφοριών στις αρ5όδιες εθνικές αρχές. 1.5 Η έγκαιρη προετοι5ασία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση ώστε, όταν η οδηγία Φερεγγυότητα ΙΙ τεθεί σε πλήρη εφαρ5ογή, οι επιχειρήσεις και οι αρ5όδιες εθνικές αρχές να είναι έτοι5ες και σε θέση να εφαρ5όσουν το νέο σύστη5α. Προς το σκοπό αυτό, προγρα55ατίζεται η διεξαγωγή εκ του σύνεγγυς διαλόγου 5εταξύ των αρ5όδιων εθνικών αρχών και των επιχειρήσεων. 1 ΕΕ L 331 της , σ ΕΕ L 335 της , σ /48

3 1.6 Στο πλαίσιο της προετοι5ασίας για την εφαρ5ογή της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ, οι αρ5όδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να θεσπίσουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 τις κατευθυντήριες γρα55ές που ορίζονται στο παρόν έγγραφο ούτως ώστε οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες. 1.7 Οι αρ5όδιες εθνικές αρχές θα πρέπει, έως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους που έπεται του εκάστοτε έτους αναφοράς, να υποβάλλουν στην EIOPA έκθεση προόδου σχετικά 5ε την εφαρ5ογή αυτών των κατευθυντήριων γρα55ών. Η πρώτη έκθεση θα υποβληθεί έως τις 28 Φεβρουαρίου 2015 και θα αφορά την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 εκε5βρίου Ανα5ένεται από τις αρ5όδιες εθνικές αρχές να διασφαλίσουν ότι οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις θα προετοι5αστούν για τη θέσπιση των κατάλληλων συστη5άτων και δο5ών που θα επιτρέπουν την επαρκή ανταλλαγή πληροφοριών 5ε τις αρ5όδιες εθνικές αρχές. 1.9 dς άσκηση προετοι5ασίας για την εφαρ5ογή της οδηγίας Φερεγγυότητα II, οι αρ5όδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες στις οποίες αναφέρονται οι παρούσες κατευθυντήριες γρα55ές, κατά το στάδιο προετοι5ασίας για την εφαρ5ογή της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ, θα υποβάλλονται τουλάχιστον από τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, καθώς και από τους σχετικούς ο5ίλους, 5ε ση5αντική συ55ετοχή στις εθνικές αγορές. Οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να υποβάλλονται επιπλέον των ήδη ισχυουσών εποπτικών απαιτήσεων υποβολής των σχετικών αναφορών Το παρόν στάδιο προετοι5ασίας πρέπει να αξιοποιηθεί από τις αρ5όδιες εθνικές αρχές και τις επιχειρήσεις ως ευκαιρία για τη δρο5ολόγηση ενός διαλόγου σχετικά 5ε την υλοποίηση των απαιτήσεων υποβολής των σχετικών αναφορών. Ανα5ένεται από τις αρ5όδιες εθνικές αρχές να εξετάζουν τις παρεχό5ενες πληροφορίες. εν ανα5ένεται ό5ως από τις αρ5όδιες εθνικές αρχές να προχωρήσουν στην επιβολή 5έτρων κανονιστικής συ55όρφωσης, αλλά είναι σκοπι5ότερο να λάβει χώρα διάλογος 5ε τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις σχετικά 5ε την ήδη ση5ειωθείσα πρόοδο. Τα υποβαλλό5ενα στοιχεία πρέπει να χρησι5οποιούνται 5όνο για την αξιολόγηση και τη βελτίωση της ετοι5ότητας για συ55όρφωση προς τις απαιτήσεις της οδηγίας Φερεγγυότητα II Με γνώ5ονα τη σωστή προετοι5ασία για την εφαρ5ογή της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ, η EIOPA εισηγείται οι ετήσιες πληροφορίες να υποβληθούν 5ία φορά πριν από την έναρξη ισχύος της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ, οι δε τρι5ηνιαίες πληροφορίες να υποβληθούν σε σχέση 5ε τα τρία τελευταία τρί5ηνα πριν από την η5ερο5ηνία έναρξης ισχύος της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ. Οι προτεινό5ενες προθεσ5ίες για την υποβολή των πληροφοριών βασίζονται στην παραδοχή ότι η οδηγία Φερεγγυότητα II θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου dς εκ τούτου, οι εν λόγω προθεσ5ίες υποβολής θα επανεξεταστούν στα τέλη του 2013 επί τη βάσει των τελευταίων εξελίξεων όσον αφορά την οδηγία Omnibus II. 3/48

4 1.12 Σε κα5ία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρείται δεδο5ένο ότι έχει χορηγηθεί οποιαδήποτε εποπτική έγκριση για συγκεκρι5ένα στοιχεία ή 5εθόδους που απαιτούνται από την οδηγία Φερεγγυότητα ΙΙ Ο στόχος της υποβολής πληροφοριών σχετικά 5ε τα εσωτερικά υποδείγ5ατα κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο λα5βάνει υπόψη την ανάγκη να προετοι5αστούν οι επιχειρήσεις για το ενδεχό5ενο απόρριψης του εσωτερικού τους υποδείγ5ατος και το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να προετοι5αστούν για την τακτική υποβολή πληροφοριών 5ετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ Ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε διαδικασία προαίτησης εσωτερικού υποδείγ5ατος θα πρέπει να υποβάλουν τις πληροφορίες σχετικά 5ε την κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας (SCR) τόσο βάσει της τυποποιη5ένης 5εθόδου όσο και βάσει πλήρους ή 5ερικού εσωτερικού υποδείγ5ατος. Η υποβολή βάσει της τυποποιη5ένης 5εθόδου διέπεται από τις «Κατευθυντήριες γρα55ές για την προαίτηση εσωτερικών υποδειγ5άτων», ενώ η υποβολή βάσει πλήρους ή 5ερικού εσωτερικού υποδείγ5ατος διέπεται από τις παρούσες κατευθυντήριες γρα55ές. Στην περιγραφική έκθεση για το προπαρασκευαστικό στάδιο απαιτείται η υποβολή 5όνον ενός υποσυνόλου των πληροφοριών που προβλέπονται στην οδηγία Φερεγγυότητα ΙΙ. Η υποβολή της πλήρους έκθεσης κρίθηκε ότι θα αποτελούσε ση5αντική επιβάρυνση. Εξάλλου, θεωρείται ότι το περιεχό5ενο αυτών των κατευθυντήριων γρα55ών επιτρέπει την άρτια προετοι5ασία για την πλήρη περιγραφική έκθεση 5ετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ Επίσης, αναφορικά 5ε την ποσοτική πτυχή των πληροφοριών, η απαιτού5ενη δέσ5η πληροφοριών αποτελεί υποσύνολο της πλήρους δέσ5ης πληροφοριών. dς εκ τούτου, ορισ5ένα στοιχεία προς υποβολή δεν τυγχάνουν εφαρ5ογής στο προπαρασκευαστικό στάδιο Όσον αφορά τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης (Ring Fenced Funds), η ΕΙΟΡΑ πιστεύει ότι είναι πολύ ση5αντικό οι επιχειρήσεις να προετοι5αστούν για τον υπολογισ5ό και την υποβολή πληροφοριών ανά κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης τόσο σε ατο5ικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ο5ίλου, καθώς αυτό θα είναι ση5αντικό 5έρος της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ. dς εκ τούτου, η απαίτηση υποβολής πληροφοριών για το ση5αντικότερο κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης και τους υπόλοιπους κλάδους διατηρήθηκε τόσο σε ατο5ικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ο5ίλου. Όσον αφορά τον υπολογισ5ό της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας σε επίπεδο οντότητας ή σε επίπεδο ο5ίλου όταν οι επιχειρήσεις διαθέτουν κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης, η ΕΙΟΡΑ θα διεξαγάγει διάλογο 5ε τους ενδιαφερο5ένους για να εξασφαλίσει ότι θα ενσω5ατωθεί στις τεχνικές προδιαγραφές η κατάλληλη λύση Στο πλαίσιο της προετοι5ασίας για την εφαρ5ογή της οδηγίας Φερεγγυότητα II, οι αρ5όδιες εθνικές αρχές 5πορούν ήδη να εφαρ5όζουν την ταξινό5ηση που κατάρτισε η EIOPA για την υποβολή πληροφοριών. Το σχετικό υλικό υποστήριξης διατίθεται στη διεύθυνση 4/48

5 widereportingformats/index.html. Στο 5έλλον θα διατεθεί νεότερη έκδοση αυτών των πληροφοριών Το Τεχνικό παράρτη5α VI περιγράφει τους ελέγχους δεδο5ένων στους οποίους υπόκεινται τα υποβαλλό5ενα στοιχεία. Το εν λόγω παράρτη5α δεν πρέπει να εκλα5βάνεται ως η τελική θέση επί του ελέγχου στοιχείων, καθόσον η προπαρασκευαστική φάση περιλα5βάνει 5όνο ένα υποσύνολο της δέσ5ης πληροφοριών που πρέπει να υποβάλλονται βάσει της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ Όπου εφαρ5όζεται η 5έθοδος 2 του άρθρου 233 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ, οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί ό5ιλοι επιτρέπεται να χρησι5οποιούν την κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας και τα επιλέξι5α ίδια κεφάλαια συνδεδε5ένων επιχειρήσεων τρίτων χωρών που έχουν υπολογισθεί βάσει των οικείων εθνικών κανόνων αποκλειστικά για τους σκοπούς αυτών των κατευθυντηρίων γρα55ών και 5ε την επιφύλαξη τυχόν 5ελλοντικών προσδιορισ5ών ισοδυνα5ίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οποιωνδήποτε 5ελλοντικών αποφάσεων των εποπτών του ο5ίλου Ανα5ένεται από τις αρ5όδιες εθνικές αρχές να διασφαλίζουν ότι οι παρούσες κατευθυντήριες γρα55ές εφαρ5όζονται 5ε τρόπο αναλογικό προς τη φύση, την κλί5ακα και την πολυπλοκότητα των εγγενών κινδύνων των δραστηριοτήτων των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων. Η εφαρ5ογή της αρχής της αναλογικότητας ήδη λα5βάνεται υπόψη στις κατευθυντήριες γρα55ές 5έσω της ενσω5άτωσής της σε αυτές και 5έσω της εισαγωγής ειδικών δεικτών σε ορισ5ένους το5είς Για τον σκοπό της κατάρτισης των τρι5ηνιαίων ισολογισ5ών, 5ε την εξαίρεση των τεχνικών προβλέψεων, στην προπαρασκευαστική φάση θα πρέπει να αξιολογηθούν η αναλογικότητα και η ση5αντικότητα σε σχέση 5ε τα τρι5ηνιαία στοιχεία 5όνο για το γ τρί5ηνο του Όσον αφορά την αξιολόγηση της ση5αντικότητας, πρέπει να αναγνωρίζεται ότι οι τρι5ηνιαίες 5ετρήσεις 5πορεί να βασίζονται σε εκτι5ήσεις και 5εθόδους εκτι5ήσεων σε 5εγαλύτερο βαθ5ό από ό,τι οι 5ετρήσεις των ετήσιων χρη5ατοοικονο5ικών στοιχείων. Οι διαδικασίες 5έτρησης για τις τρι5ηνιαίες εκθέσεις πρέπει να σχεδιαστούν 5ε τρόπο που θα εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που προκύπτουν είναι αξιόπιστες και σύ55ορφες προς τα πρότυπα της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ, και ότι αναφέρονται όλες οι ση5αντικές πληροφορίες που χρειάζονται για την κατανόηση των στοιχείων Ο υπολογισ5ός των τεχνικών προβλέψεων κατά τη διάρκεια του έτους, ιδίως για το σκοπό της υποβολής τρι5ηνιαίων στοιχείων, κατά την προπαρασκευαστική φάση 5πορεί να βασίζεται σε απλουστευ5ένες 5εθόδους υπολογισ5ού του περιθωρίου κινδύνου και της βέλτιστης εκτί5ησης (τις οποίες θα επεξεργαστεί περαιτέρω η ΕΙΟΡΑ) 5όνο για το γ τρί5ηνο του Η ΕΙΟΡΑ έχει επίσης λάβει υπόψη την περίπτωση συνδεδε5ένων εταιριών (αντ)ασφάλισης, ιδίως σε σχέση 5ε την τρι5ηνιαία υποβολή πληροφοριών. Η ΕΙΟΡΑ πιστεύει ότι η προπαρασκευαστική φάση πρέπει να είναι ευθυγρα55ισ5ένη 5ε το πλαίσιο της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ, αλλά και να έχει το χαρακτήρα της 5/48

6 σταδιακής εφαρ5ογής. Έχοντας αυτό υπόψη, η ΕΙΟΡΑ αποφάσισε να επιτρέψει στις αρ5όδιες εθνικές αρχές να εξαιρέσουν, σε περίπτωση που οποιαδήποτε συνδεδε5ένη εταιρία (αντ)ασφάλισης καλύπτεται από το εφαρ5οζό5ενο 5ερίδιο αγοράς, τις συνδεδε5ένες εταιρίες (αντ)ασφάλισης από την υποβολή πληροφοριών σε σχέση 5ε το γ τρί5ηνο του Οι συνδεδε5ένες εταιρίες (αντ)ασφάλισης χρειάζεται να υποβάλλουν τις ετήσιες πληροφορίες και θα πρέπει να λα5βάνονται υπόψη στον υπολογισ5ό του 5εριδίου αγοράς Η ΕΙΟΡΑ τονίζει ότι η λύση αυτή για την υποβολή τρι5ηνιαίων στοιχείων δεν αποτελεί πρόκρι5α οποιασδήποτε 5ελλοντικής λύσης που θα εφαρ5οστεί βάσει της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ για την τρι5ηνιαία υποβολή πληροφοριών από ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές θυγατρικές στο πλαίσιο του καθεστώτος της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ Οι παρούσες κατευθυντήριες γρα55ές εφαρ5όζονται τόσο στις 5ε5ονω5ένες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις όσο και σε επίπεδο ασφαλιστικού και αντασφαλιστικού ο5ίλου. Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί ό5ιλοι πρέπει να λα5βάνουν περαιτέρω υπόψη τις ειδικές κατευθυντήριες γρα55ές για ο5ίλους dς εκ τούτου, οι κατευθυντήριες γρα55ές που περιέχονται στις ενότητες I, II, III, και VIII διευκρινίζουν πλήρως το αν εφαρ5όζονται στις 5ε5ονω5ένες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις ή σε επίπεδο ασφαλιστικού και αντασφαλιστικού ο5ίλου. Οι ενότητες IV, V, VI, VII και IX εφαρ5όζονται στις 5ε5ονω5ένες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και, τηρου5ένων των αναλογιών, σε επίπεδο ασφαλιστικού και αντασφαλιστικού ο5ίλου. Ειδικότερα, οι κατευθυντήριες γρα55ές 26 και 33 περιέχουν ειδικές πρόνοιες σχετικά 5ε την εφαρ5ογή τους σε επίπεδο ασφαλιστικού και αντασφαλιστικού ο5ίλου Οι 5ικτές ασφαλιστικές επιχειρήσεις δεν απαιτείται να υποβάλουν στοιχεία σχετικά 5ε το θεωρητικό ποσό της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης, καθώς η σχετική υποχρέωση κείται εκτός του πεδίου εφαρ5ογής αυτών των κατευθυντηρίων γρα55ών Οι κατευθυντήριες γρα55ές τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου /48

7 Ενότητα I: Γενικές διατάξεις για τις κατευθυντήριες γραές Κατευθυντήρια γραή 1$ Γενικές διατάξεις για τις κατευθυντήριες γραές 1.29 Οι αρ5όδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα 5έτρα προκει5ένου να θέσουν σε εφαρ5ογή από την 1η Ιανουαρίου 2014 τις παρούσες κατευθυντήριες γρα55ές για την υποβολή πληροφοριών Οι αρ5όδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και ό5ιλοι λα5βάνουν τα κατάλληλα 5έτρα προκει5ένου: α) να δη5ιουργήσουν συστή5ατα και δο5ές για την υποβολή πληροφοριών υψηλής ποιότητας για εποπτικούς σκοπούς, και β) να υποβάλλουν στις αρ5όδιες εθνικές αρχές τις προβλεπό5ενες στις παρούσες κατευθυντήριες γρα55ές ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες οι οποίες θα επιτρέπουν στις αρ5όδιες αρχές να εξετάζουν και να αξιολογούν την ποιότητα των πληροφοριών και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Κατευθυντήρια γραή 2 Υποβολή έκθεσης προόδου στην EIOPA 1.31 Οι αρ5όδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να υποβάλλουν στην EIOPA έκθεση προόδου σχετικά 5ε την εφαρ5ογή αυτών των κατευθυντηρίων γρα55ών έως τα τέλη Φεβρουαρίου του εκάστοτε έτους αναφοράς. Η πρώτη έκθεση προόδου πρέπει να υποβληθεί έως τις 28 Φεβρουαρίου 2015 και θα αφορά την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 εκε5βρίου Ενότητα II: Πεδίο εφαρογής της υποχρέωσης για υποβολή πληροφοριών Εφαροστέα όρια Κατευθυντήρια γραή 3 Όρια σχετικά ε την υποβολή ετήσιων ποσοτικών πληροφοριών από εονωένες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις 1.32 Σύ5φωνα 5ε το άρθρο 35 της οδηγίας Φερεγγυότητα II, οι αρ5όδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 80% του 5εριδίου της εθνικής αγοράς, σύ5φωνα 5ε τα οριζό5ενα στις κατευθυντήριες γρα55ές 5 έως 7 κριτήρια, υποβάλλουν στην αρ5όδια εθνική αρχή το σύνολο των ετήσιων ποσοτικών πληροφοριών που ορίζονται στην κατευθυντήρια γρα55ή 13. Κατευθυντήρια γραή 4 Όρια σχετικά ε την υποβολή τριηνιαίων ποσοτικών πληροφοριών από εονωένες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις 1.33 Σύ5φωνα 5ε το άρθρο 35 της οδηγίας Φερεγγυότητα II, οι αρ5όδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 50% της εθνικής αγοράς, σύ5φωνα 5ε τα οριζό5ενα στις κατευθυντήριες γρα55ές 5 έως 7 κριτήρια, 7/48

8 υποβάλλουν στην αρ5όδια εθνική αρχή το σύνολο των τρι5ηνιαίων πληροφοριών που ορίζονται στην κατευθυντήρια γρα55ή 16. Κατευθυντήρια γραή 5 Μερίδιο αγοράς εονωένων ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων 1.34 Οι αρ5όδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να υπολογίσουν το 5ερίδιο της εθνικής αγοράς στο οποίο αναφέρονται οι κατευθυντήριες γρα55ές 3 και 4 βάσει των στοιχείων που θα έχουν υποβάλει οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις για εποπτικούς σκοπούς σχετικά 5ε την ετήσια περίοδο αναφοράς που λήγει εντός του Οι ακόλουθες επιχειρήσεις δεν περιλα5βάνονται στον υπολογισ5ό του 5εριδίου της εθνικής αγοράς: α) ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις 5ε έδρα εκτός ΕΟΧ που έχουν 5ερίδιο στην εθνική αγορά 5έσω υποκαταστή5ατος, β) άλλες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις 5ε έδρα στον ΕΟΧ που έχουν 5ερίδιο στην εθνική αγορά 5έσω υποκαταστή5ατος ή 5ε καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών Οι κλάδοι ζωής και ζη5ιών πρέπει να εξετάζονται χωριστά. Κατευθυντήρια γραή 6 Υπολογισός του εριδίου αγοράς του κλάδου ζωής 1.37 Όσον αφορά τον κλάδο ζωής, οι αρ5όδιες εθνικές αρχές θα πρέπει: α) να επιση5άνουν τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις που διαθέτουν κλάδο ασφαλίσεων ή αντασφαλίσεων ζωής και οι οποίες ανα5ένεται να ε5πίπτουν στο πεδίο της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ την η5ερο5ηνία έναρξης εφαρ5ογής της, βάσει πληροφοριών που είναι διαθέσι5ες κατά το χρόνο γνωστοποίησης, β) να υπολογίσουν το 5ερίδιο αγοράς εκάστης εξ αυτών διαιρώντας το ακαθάριστο ποσό τεχνικών προβλέψεων ζωής κάθε επιχείρησης διά το συνολικό ακαθάριστο ποσό τεχνικών προβλέψεων του συνόλου των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που επιση5άνθηκαν βάσει της προηγού5ενης παραγράφου, και γ) να προσδιορίσουν τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες, 5ε βάση τον υπολογισ5ό του συνολικού 5εριδίου αγοράς της προηγού5ενης παραγράφου, κατέχουν 5ερίδιο τουλάχιστον 80% της αγοράς για το σκοπό της κατευθυντήριας γρα55ής 3 και 50% για το σκοπό της κατευθυντήριας γρα55ής 4. Κατευθυντήρια γραή 7 Υπολογισός του εριδίου αγοράς κλάδου ζηιών 1.38 Όσον αφορά τον κλάδο ζη5ιών, οι αρ5όδιες εθνικές αρχές θα πρέπει: 8/48

9 α) να επιση5άνουν τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις που διαθέτουν κλάδο ασφαλίσεων ή αντασφαλίσεων ζη5ιών και οι οποίες ανα5ένεται να ε5πίπτουν στο πεδίο της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ την η5ερο5ηνία έναρξης εφαρ5ογής της, βάσει πληροφοριών που είναι διαθέσι5ες κατά το χρόνο γνωστοποίησης, β) να υπολογίσουν το 5ερίδιο αγοράς εκάστης εξ αυτών διαιρώντας το ποσό των ακαθάριστων δεδουλευ5ένων ασφαλίστρων ζη5ιών κάθε επιχείρησης, για τις δραστηριότητες πρωτασφάλισης και αναληφθείσας αντασφάλισης, διά το συνολικό ποσό των ακαθάριστων δεδουλευ5ένων ασφαλίστρων ζη5ιών, για τις δραστηριότητες πρωτασφάλισης και αναληφθείσας αντασφάλισης, του συνόλου των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που επιση5άνθηκαν βάσει της προηγού5ενης παραγράφου, και γ) να προσδιορίσουν τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες, 5ε βάση τον υπολογισ5ό του συνολικού 5εριδίου αγοράς της προηγού5ενης παραγράφου, κατέχουν τουλάχιστον 80% της αγοράς για το σκοπό της κατευθυντήριας γρα55ής 3 και 50% για το σκοπό της κατευθυντήριας γρα55ής 4. Κατευθυντήρια γραή 8 Ειδοποίηση των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων από τις αρόδιες εθνικές αρχές 1.39 Οι αρ5όδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να ειδοποιήσουν τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες ε5πίπτουν στα όρια αυτά τουλάχιστον 11 5ήνες πριν από τις προβλεπό5ενες στην κατευθυντήρια γρα55ή 35 η5ερο5ηνίες αναφοράς για την αρχική υποβολή. Κατευθυντήρια γραή 9 Όρια σχετικά ε την υποβολή ετήσιων ποσοτικών πληροφοριών από οίλους 1.40 Σύ5φωνα 5ε τα άρθρα 35 και 254 της οδηγίας Φερεγγυότητα II, οι αρ5όδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι τουλάχιστον οι συ55ετέχουσες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, ή οι ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου που ηγούνται ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού ο5ίλου 5ε σύνολο ενεργητικού άνω των 12 δισεκατο55υρίων ευρώ, ή το ισόποσο σε εθνικό νό5ισ5α, σύ5φωνα 5ε τον ενοποιη5ένο ισολογισ5ό για την περίοδο αναφοράς που λήγει εντός του 2012, υποβάλλουν στον επόπτη του ο5ίλου το σύνολο των ετήσιων ποσοτικών πληροφοριών της κατευθυντήριας γρα55ής Το ισόποσο σε εθνικό νό5ισ5α πρέπει να υπολογίζεται 5ε βάση τη συναλλαγ5ατική ισοτι5ία η οποία ισχύει κατά την τελευταία η5έρα της περιόδου αναφοράς της εκθέσεως της προηγού5ενης παραγράφου για εποπτικούς σκοπούς Εάν σε ένα κράτος5έλος δεν υπάρχει ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός ό5ιλος 5ε έδρα στην επικράτειά του που να ε5πίπτει στη ρύθ5ιση της παρ. 1.41, η αρ5όδια εθνική αρχή θα πρέπει να αποφασίσει αν οποιοσδήποτε ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός ό5ιλος 5ε έδρα στην επικράτειά της οφείλει να υποβάλει στον 9/48

10 επόπτη του ο5ίλου το σύνολο των οριζό5ενων στην κατευθυντήρια γρα55ή 17 ετήσιων ποσοτικών πληροφοριών, λα5βάνοντας υπόψη τουλάχιστον τη φύση, το 5έγεθος και την πολυπλοκότητα των κινδύνων που είναι εγγενείς στις εργασίες του ο5ίλου, καθώς και τη ση5ασία του για την τοπική αγορά Σε όσες περιπτώσεις εφαρ5όζεται η προβλεπό5ενη στο άρθρο 233 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ 5έθοδος 2, η αρ5όδια εθνική αρχή θα πρέπει να διασφαλίζει ότι το σύνολο του ενεργητικού υπολογίζεται και κοινοποιείται από τον ό5ιλο στον επόπτη του ο5ίλου βάσει του αναλογικού ποσού όλων των συνόλων των στοιχείων ενεργητικού των ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών επιχειρήσεων και των ασφαλιστικών εταιρειών συ55ετοχών που ανήκουν στον ό5ιλο, το οποίο (ποσό) χρησι5οποιείται για τον υπολογισ5ό της φερεγγυότητας του ο5ίλου. Κατευθυντήρια γραή 10 Όρια σχετικά ε την υποβολή τριηνιαίων ποσοτικών πληροφοριών από οίλους 1.44 Σύ5φωνα 5ε τα άρθρα 35 και 254 της οδηγίας Φερεγγυότητα II, οι αρ5όδιες εθνικές αρχές πρέπει να διασφαλίσουν ότι τουλάχιστον οι συ55ετέχουσες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις ή οι ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου που ηγούνται ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού ο5ίλου 5ε σύνολο ενεργητικού άνω των 12 δισεκατο55υρίων ευρώ, ή το ισόποσο σε εθνικό νό5ισ5α, σύ5φωνα 5ε τον ενοποιη5ένο ισολογισ5ό για την περίοδο αναφοράς που λήγει εντός του 2012, υποβάλλουν στον επόπτη του ο5ίλου το σύνολο των τρι5ηνιαίων ποσοτικών πληροφοριών της κατευθυντήριας γρα55ής Το ισόποσο σε εθνικό νό5ισ5α πρέπει να υπολογίζεται 5ε βάση τη συναλλαγ5ατική ισοτι5ία η οποία ισχύει κατά την τελευταία η5έρα της περιόδου αναφοράς της εκθέσεως της προηγού5ενης παραγράφου για εποπτικούς σκοπούς Εάν σε ένα κράτος5έλος δεν υπάρχει ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός ό5ιλος 5ε έδρα στην επικράτειά του που να ε5πίπτει στη ρύθ5ιση της παρ. 1.45, η αρ5όδια εθνική αρχή θα πρέπει να αποφασίσει αν οποιοσδήποτε ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός ό5ιλος 5ε έδρα στην επικράτειά της οφείλει να υποβάλει στον επόπτη του ο5ίλου το σύνολο των οριζό5ενων στην κατευθυντήρια γρα55ή 20 τρι5ηνιαίων ποσοτικών πληροφοριών, λα5βάνοντας υπόψη τουλάχιστον τη φύση, το 5έγεθος και την πολυπλοκότητα των κινδύνων που είναι εγγενείς στις εργασίες του ο5ίλου, καθώς και τη ση5ασία του για την τοπική αγορά Σε όσες περιπτώσεις εφαρ5όζεται η προβλεπό5ενη στο άρθρο 233 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ 5έθοδος 2, η αρ5όδια εθνική αρχή θα πρέπει να διασφαλίζει ότι το σύνολο του ενεργητικού υπολογίζεται και κοινοποιείται στην ίδια από τον ό5ιλο βάσει του αναλογικού αθροίσ5ατος του συνολικού ενεργητικού όλων των ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών επιχειρήσεων και των ασφαλιστικών εταιρειών χαρτοφυλακίου που ανήκουν στον ό5ιλο και ε5πίπτουν στον υπολογισ5ό της φερεγγυότητας του ο5ίλου. Κατευθυντήρια γραή 11 Ειδοποίηση της συετέχουσας ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής επιχείρησης ή της ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου 10/48

11 που ηγείται ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού οίλου από τις αρόδιες εθνικές αρχές 1.48 Οι αρ5όδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να ειδοποιήσουν τη συ55ετέχουσα ασφαλιστική και αντασφαλιστική επιχείρηση ή την ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου η οποία ηγείται ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού ο5ίλου που ε5πίπτει στα όρια αυτά, τουλάχιστον 11 5ήνες πριν από τις προβλεπό5ενες στην κατευθυντήρια γρα55ή 35 η5ερο5ηνίες αναφοράς για την αρχική υποβολή, ότι υποχρεούνται να υποβάλουν στον επόπτη του ο5ίλου το σύνολο των τρι5ηνιαίων ποσοτικών πληροφοριών της κατευθυντήριας γρα55ής 20 και το σύνολο των ετήσιων ποσοτικών πληροφοριών της κατευθυντήριας γρα55ής 17. Κατευθυντήρια γραή 12 $ Όρια περιγραφικής έκθεσης 1.49 Σύ5φωνα 5ε τα άρθρα 35 και 254 της οδηγίας Φερεγγυότητα II, οι αρ5όδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και η συ55ετέχουσα ασφαλιστική και αντασφαλιστική επιχείρηση ή ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου που ε5πίπτουν στις κατευθυντήριες γρα55ές 3 και 9 υποβάλλουν στην οικεία αρ5όδια εθνική αρχή το σύνολο των περιγραφικών πληροφοριών που προβλέπονται στις ενότητες IV έως VI αυτών των κατευθυντηρίων γρα55ών. Ενότητα III: Ποσοτικές πληροφορίες Κατευθυντήρια γραή 13 Ποσοτικές ετήσιες πληροφορίες εονωένων ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων 1.50 Σύ5φωνα 5ε το άρθρο 35 της οδηγίας Φερεγγυότητα II, οι αρ5όδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι 5ε5ονω5ένες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις που ε5πίπτουν στην κατευθυντήρια γρα55ή 3 υποβάλλουν κατ έτος στην αρ5όδια εθνική αρχή τα ακόλουθα οριζό5ενα στο Τεχνικό Παράρτη5α I στοιχεία, 5ε τις προβλεπό5ενες στο Τεχνικό Παράρτη5α II λεπτο5έρειες, χρησι5οποιώντας τους παρακάτω κωδικούς αναφοράς: α) S b Περιεχό5ενο υποβολής β) S b Βασικές πληροφορίες γ) S b Ισολογισ5ός δ) S b Ενεργητικό και παθητικό κατά νό5ισ5α ε) S b Κατάλογος στοιχείων ενεργητικού στ) S b Ανοικτές θέσεις σε παράγωγα ζ) S b Τεχνικές προβλέψεις για ασφαλιστικές υποχρεώσεις που απορρέουν από ασφαλίσεις ζωής και ασφαλιστικές υποχρεώσεις ιατρικών εξόδων των οποίων η διαχείριση γίνεται 5ε παρό5οια τεχνική βάση όπως εκείνη των ασφαλίσεων ζωής 11/48

12 η) S b Τεχνικές προβλέψεις για ασφαλιστικές υποχρεώσεις που απορρέουν από ασφαλίσεις ζη5ιών θ) S b Ίδια κεφάλαια ι) S b Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας Τυποποιη5ένη 5έθοδος ή 5ερικά εσωτερικά υποδείγ5ατα ια) S b Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας Μερικά εσωτερικά υποδείγ5ατα ιβ) S b υποδείγ5ατα Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας Πλήρη εσωτερικά ιγ) S b Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας Κίνδυνος αγοράς ιδ) S b Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας Κίνδυνος αθέτησης αντισυ5βαλλο5ένου ιε) S b Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας Κίνδυνος ανάληψης ασφαλίσεων ζωής ιστ) S b Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας Κίνδυνος ανάληψης ασφαλίσεων υγείας ιζ) S b Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας Κίνδυνος ανάληψης ασφαλίσεων κατά ζη5ιών ιη) S b Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας Λειτουργικός κίνδυνος ιθ) S b Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας Καταστροφικός κίνδυνος ασφαλίσεων κατά ζη5ιών κ) S b Ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση Επιχειρήσεις εκτός των 5ικτών, και κα) S b Ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση Μικτές επιχειρήσεις Οι πληροφορίες της παραγράφου δ θα πρέπει να υποβληθούν για νο5ίσ5ατα τόσα όσα χρειάζεται ώστε να αναφερθεί τουλάχιστον το 90% του ενεργητικού και παθητικού, εφόσον τα νο5ίσ5ατα που πρέπει να αναφερθούν είναι τα υποκεί5ενα νο5ίσ5ατα των στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού Οι πληροφορίες των παραγράφων ζ και η ανά χώρα θα πρέπει να υποβληθούν για τη χώρα προέλευσης και για όσες επιπλέον χώρες χρειάζεται ώστε να αναφερθεί 5έχρι το 90% της Βέλτιστης Εκτί5ησης για τις ά5εσες εργασίες ενός συγκεκρι5ένου κλάδου, ενώ οι υπόλοιπες πληροφορίες θα πρέπει να αναφέρονται στα στοιχεία «Για χώρες του ΕΟΧ εκτός ορίου ση5αντικότητας» ή «Για χώρες εκτός ΕΟΧ και εκτός ορίου ση5αντικότητας». Κατευθυντήρια γραή 14 Ποσοτικές ετήσιες πληροφορίες εονωένων ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων Εσωτερικά υποδείγατα 12/48

13 1.53 Οι αρ5όδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις που συ55ετέχουν 5αζί 5ε την αρ5όδια εθνική αρχή σε διαδικασία προαίτησης εσωτερικού υποδείγ5ατος για τον υπολογισ5ό των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας υποβάλλουν κατ έτος στην αρ5όδια εθνική αρχή, εντός των προθεσ5ιών της κατευθυντήριας γρα55ής 35, τις συναφείς πληροφορίες που ορίζονται στην κατευθυντήρια γρα55ή dς προς τις πληροφορίες σχετικά 5ε τον υπολογισ5ό των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας βάσει εσωτερικού υποδείγ5ατος, οι συναφείς πληροφορίες των παραγράφων ιγ έως ιθ της κατευθυντήριας γρα55ής 13 σύ5φωνα 5ε την ειδική ταξινό5ηση κινδύνων του συγκεκρι5ένου εσωτερικού υποδείγ5ατος, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πρόσθετες πληροφορίες που 5πορεί να ζητήσουν οι αρ5όδιες εθνικές αρχές σχετικά 5ε το υπό διαδικασία προαίτησης εσωτερικό υπόδειγ5α θα υποβάλλονται σύ5φωνα 5ε ειδικές αναφορές υποβολής στοιχείων που θα συ5φωνηθούν 5ε την αρ5όδια εθνική αρχή. Κατευθυντήρια γραή 15 Ποσοτικές ετήσιες πληροφορίες εονωένων ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων Κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης 1.55 Πέραν των πληροφοριών σχετικά 5ε την κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας σε επίπεδο οντότητας, οι πληροφορίες της παρ. ι της κατευθυντήριας γρα55ής 13 πρέπει επίσης να υποβάλλονται χωριστά σε σχέση 5ε το κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης 5ε τις υψηλότερες θεωρητικές κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας και σε σχέση 5ε τους υπόλοιπους κλάδους της επιχείρησης, 5ε τη χρήση των κωδικών αναφοράς S l Οι πληροφορίες των παρ. ιγ έως ιθ της κατευθυντήριας γρα55ής 13 πρέπει να υποβάλλονται χωριστά σε σχέση 5ε το κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης 5ε τις υψηλότερες θεωρητικές κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας και σε σχέση 5ε τους υπόλοιπους κλάδους της επιχείρησης, 5ε τη χρήση των κωδικών αναφοράς S l έως S l και S l Όταν 5ια επιχείρηση χρησι5οποιεί εσωτερικό υπόδειγ5α για τον υπολογισ5ό της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας, θα πρέπει να λα5βάνεται υπόψη η θεωρητική κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας για το ση5αντικότερο κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης και για τους υπόλοιπους κλάδους της επιχείρησης κατά την υποβολή των συναφών πληροφοριών των παρ. ια και ιβ της κατευθυντήριας γρα55ής 13, σύ5φωνα 5ε τις ειδικές αναφορές υποβολής στοιχείων που θα συ5φωνηθούν 5ε την αρ5όδια εθνική αρχή. Κατευθυντήρια γραή 16 Ποσοτικές τριηνιαίες πληροφορίες εονωένων ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων 1.58 Σύ5φωνα 5ε το άρθρο 35 της οδηγίας Φερεγγυότητα II, οι αρ5όδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι 5ε5ονω5ένες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις που ε5πίπτουν στην κατευθυντήρια γρα55ή 4 υποβάλλουν ανά τρί5ηνο στην αρ5όδια εθνική αρχή τα ακόλουθα οριζό5ενα στο 13/48

14 Τεχνικό παράρτη5α I στοιχεία, 5ε τις προβλεπό5ενες στο Τεχνικό Παράρτη5α II λεπτο5έρειες, χρησι5οποιώντας τους παρακάτω κωδικούς αναφοράς: α) S a Περιεχό5ενο υποβολής β) S a Βασικές πληροφορίες γ) S a Ισολογισ5ός δ) S a Κατάλογος στοιχείων ενεργητικού ε) S a Ανοικτές θέσεις σε παράγωγα στ) S a Τεχνικές προβλέψεις για ασφαλιστικές υποχρεώσεις που απορρέουν από ασφαλίσεις ζωής και ασφαλιστικές υποχρεώσεις ιατρικών εξόδων των οποίων η διαχείριση γίνεται 5ε παρό5οια τεχνική βάση όπως εκείνη των ασφαλίσεων ζωής ζ) S a Τεχνικές προβλέψεις για ασφαλιστικές υποχρεώσεις από ασφαλίσεις ζη5ιών η) S a Ίδια κεφάλαια θ) S a Ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση Επιχειρήσεις εκτός των 5ικτών, και ι) S a Ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση Μικτές επιχειρήσεις Παρά την κατευθυντήρια γρα55ή 4, οι αρ5όδιες εθνικές αρχές 5πορούν να εξαιρέσουν τις συνδεδε5ένες (αντ)ασφαλιστικές εταιρίες από την υποβολή των πληροφοριών της προηγού5ενης παραγράφου. Κατευθυντήρια γραή 17 Ποσοτικές ετήσιες πληροφορίες οίλου 1.60 Σύ5φωνα 5ε τα άρθρα 35 και 254 της οδηγίας Φερεγγυότητα II, οι αρ5όδιες εθνικές αρχές πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι συ55ετέχουσες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, ή οι ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου οι οποίες ηγούνται ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού ο5ίλου που ε5πίπτει στην κατευθυντήρια γρα55ή 9, υποβάλλουν κατ έτος στην αρ5όδια εθνική αρχή τα ακόλουθα οριζό5ενα στο Τεχνικό παράρτη5α I στοιχεία, 5ε τις προβλεπό5ενες στο Τεχνικό Παράρτη5α II λεπτο5έρειες, χρησι5οποιώντας τους παρακάτω κωδικούς αναφοράς: α) S g Περιεχό5ενο υποβολής β) S g Βασικές πληροφορίες γ) S g Ισολογισ5ός, όταν χρησι5οποιείται η προβλεπό5ενη στο άρθρο 230 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ 5έθοδος 1, είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασ5ό 5ε την προβλεπό5ενη στο άρθρο 233 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ 5έθοδο 2 14/48

15 δ) S g Κατάλογος στοιχείων ενεργητικού ε) S g Ανοικτές θέσεις σε παράγωγα στ) S g Ίδια κεφάλαια ζ) S g Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας για την τυποποιη5ένη 5έθοδο ή 5ερικά εσωτερικά υποδείγ5ατα, όταν χρησι5οποιείται η 5έθοδος 1 του άρθρου 230 της οδηγίας Φερεγγυότητα II, είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασ5ό 5ε την προβλεπό5ενη στο άρθρο 233 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ 5έθοδο 2 η) S g Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας για 5ερικά εσωτερικά υποδείγ5ατα, όταν χρησι5οποιείται η 5έθοδος 1 του άρθρου 230 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ, είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασ5ό 5ε την προβλεπό5ενη στο άρθρο 233 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ 5έθοδο 2 θ) S g Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας για πλήρη εσωτερικά υποδείγ5ατα, όταν χρησι5οποιείται η 5έθοδος 1 του άρθρου 230 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ, είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασ5ό 5ε την προβλεπό5ενη στο άρθρο 233 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ 5έθοδο 2 ι) S g Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας Κίνδυνος αγοράς, όταν χρησι5οποιείται η 5έθοδος 1 του άρθρου 230 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ, είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασ5ό 5ε την προβλεπό5ενη στο άρθρο 233 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ 5έθοδο 2 ια) S g Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας Κίνδυνος αθέτησης αντισυ5βαλλο5ένου, όταν χρησι5οποιείται η 5έθοδος 1, είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασ5ό 5ε την προβλεπό5ενη στο άρθρο 233 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ 5έθοδο 2 ιβ) S g Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας Κίνδυνος ανάληψης ασφαλίσεων ζωής, όταν χρησι5οποιείται η 5έθοδος 1 του άρθρου 230 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ, είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασ5ό 5ε την προβλεπό5ενη στο άρθρο 233 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ 5έθοδο 2 ιγ) S g Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας Κίνδυνος ανάληψης ασφαλίσεων υγείας, όταν χρησι5οποιείται η 5έθοδος 1 του άρθρου 230 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ, είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασ5ό 5ε την προβλεπό5ενη στο άρθρο 233 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ 5έθοδο 2 ιδ) S g Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας Κίνδυνος ανάληψης ασφαλίσεων κατά ζη5ιών, όταν χρησι5οποιείται η 5έθοδος 1 του άρθρου 230 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ, είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασ5ό 5ε την προβλεπό5ενη στο άρθρο 233 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ 5έθοδο 2 ιε) S g Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας Λειτουργικός κίνδυνος, όταν χρησι5οποιείται η 5έθοδος 1 του άρθρου 230 της οδηγίας 15/48

16 Φερεγγυότητα ΙΙ, είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασ5ό 5ε την προβλεπό5ενη στο άρθρο 233 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ 5έθοδο 2 ιστ) S g Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας Καταστροφικός κίνδυνος ασφαλίσεων κατά ζη5ιών, όταν χρησι5οποιείται η 5έθοδος 1 του άρθρου 230 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ, είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασ5ό 5ε την προβλεπό5ενη στο άρθρο 233 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ 5έθοδο 2 ιζ) S g Επιχειρήσεις στο εσωτερικό του ο5ίλου ιη) S g Απαιτήσεις για ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις σε ατο5ική βάση ιθ) S g Λοιπές ρυθ5ιζό5ενες και 5η ρυθ5ιζό5ενες επιχειρήσεις του χρη5ατοπιστωτικού το5έα, συ5περιλα5βανο5ένων των απαιτήσεων για ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου σε ατο5ική βάση, και κ) S g Συ55ετοχή στις τεχνικές προβλέψεις του ο5ίλου Σύ5φωνα 5ε το άρθρο 220 παράγραφο 2 της οδηγίας Φερεγγυότητα II, παρά την παρ. 1.63, οι αρ5όδιες εθνικές αρχές, εφόσον ασκούν ρόλο επόπτη ο5ίλου, θα πρέπει να δια5ορφώσουν άποψη, 5ετά από διαβουλεύσεις 5ε τις λοιπές ενδιαφερό5ενες εποπτικές αρχές και τον ίδιο τον ό5ιλο, ως προς το αν ένας ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός ό5ιλος 5πορεί να εφαρ5όσει τη 5έθοδο 2 του άρθρου 233 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ ή το συνδυασ5ό της προβλεπό5ενης στο άρθρο 230 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ 5εθόδου 1 5ε την προβλεπό5ενη στο άρθρο 233 της οδηγίας Φερεγγυότητα II 5έθοδο 2, εφόσον η αποκλειστική εφαρ5ογή της 5εθόδου 1 δεν θεωρηθεί ενδεδειγ5ένη για τις εργασίες εντός του ΕΟΧ Όσον αφορά τις επιχειρήσεις τρίτων χωρών, ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός ό5ιλος και ο επόπτης του ο5ίλου θα πρέπει να διεξαγάγουν διάλογο σχετικά 5ε τη 5έθοδο υπολογισ5ού που θα χρησι5οποιήσει ο ό5ιλος για να καθορίσει τη φερεγγυότητα του ο5ίλου για την προπαρασκευαστική φάση. Ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός ό5ιλος θα πρέπει να εξηγήσει στον επόπτη του ο5ίλου γιατί η αποκλειστική εφαρ5ογή της 5εθόδου 1 δεν θεωρείται ενδεδειγ5ένη Κατά τη διάρκεια της προπαρασκευαστικής φάσης, ο ό5ιλος θα πρέπει να αποφασίσει ποια 5έθοδο θα εφαρ5όσει αφού 5ελετήσει το αποτέλεσ5α του διαλόγου 5ε τον επόπτη του ο5ίλου. Σε περίπτωση που ο ό5ιλος σκοπεύει να χρησι5οποιήσει κατά την προπαρασκευαστική φάση τη 5έθοδο 2 ή συνδυασ5ό της προβλεπό5ενης στο άρθρο 230 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ 5εθόδου 1 5ε την προβλεπό5ενη στο άρθρο 233 της οδηγίας Φερεγγυότητα II 5έθοδο 2, και αυτό δεν είναι σύ5φωνο 5ε το αποτέλεσ5α του διαλόγου, ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός ό5ιλος θα πρέπει να γνωστοποιήσει το σκεπτικό της απόκλισης από το αποτέλεσ5α του διαλόγου προτού αρχίσει τον υπολογισ5ό της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας κατά την προπαρασκευαστική φάση. 16/48

17 1.64 Η χρήση της 5εθόδου 2 ή συνδυασ5ού της προβλεπό5ενης στο άρθρο 230 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ 5εθόδου 1 5ε την προβλεπό5ενη στο άρθρο 233 της οδηγίας Φερεγγυότητα II 5έθοδο 2 θα πρέπει να εφαρ5όζεται 5ε την επιφύλαξη οποιασδήποτε 5ελλοντικής απόφασης του επόπτη του ο5ίλου αφού τεθεί σε ισχύ η οδηγία Φερεγγυότητα ΙΙ. Κατευθυντήρια γραή 18 Ποσοτικές ετήσιες πληροφορίες οίλων Εσωτερικά υποδείγατα 1.65 Οι αρ5όδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις που συ55ετέχουν 5αζί 5ε την αρ5όδια εθνική αρχή σε διαδικασία προαίτησης εσωτερικού υποδείγ5ατος για τον υπολογισ5ό των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας υποβάλλουν κατ έτος στην αρ5όδια εθνική αρχή, εντός των προθεσ5ιών της κατευθυντήριας γρα55ής 35, τις συναφείς πληροφορίες που ορίζονται στην κατευθυντήρια γρα55ή Στην περίπτωση εσωτερικών υποδειγ5άτων ο5ίλων υπό προαίτηση που θα χρησι5οποιηθούν για τον υπολογισ5ό των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας βάσει εσωτερικού υποδείγ5ατος τόσο του ο5ίλου όσο και των συνδεδε5ένων επιχειρήσεων, ως προς τις πληροφορίες σχετικά 5ε τον υπολογισ5ό της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας βάσει του εσωτερικού υποδείγ5ατος, οι συναφείς πληροφορίες των παρ. ι έως ιστ της κατευθυντήριας γρα55ής 17 σύ5φωνα 5ε την ειδική ταξινό5ηση κινδύνων του συγκεκρι5ένου εσωτερικού υποδείγ5ατος, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πρόσθετες πληροφορίες που 5πορεί να ζητήσουν οι αρ5όδιες εθνικές αρχές σχετικά 5ε το υπό διαδικασία προαίτησης εσωτερικό υπόδειγ5α θα υποβάλλονται σύ5φωνα 5ε ειδικές αναφορές υποβολής στοιχείων που θα συ5φωνηθούν 5ε την αρ5όδια εθνική αρχή. Κατευθυντήρια γραή 19 Ποσοτικές ετήσιες πληροφορίες οίλων Κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης 1.67 Όταν χρησι5οποιείται η 5έθοδος 1 του άρθρου 230 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ, είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασ5ό 5ε τη 5έθοδο 2 του άρθρου 233 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ, πέραν των πληροφοριών σχετικά 5ε την κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας σε επίπεδο ο5ίλου, οι πληροφορίες της παρ. ζ της κατευθυντήριας γρα55ής 17 θα πρέπει να υποβάλλονται χωριστά σε σχέση 5ε το κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης 5ε τις υψηλότερες θεωρητικές κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας και σε σχέση 5ε τους υπόλοιπους κλάδους της επιχείρησης, 5ε τη χρήση των κωδικών αναφοράς S n Όταν χρησι5οποιείται η 5έθοδος 1 του άρθρου 230 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ, είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασ5ό 5ε τη 5έθοδο 2 του άρθρου 233 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ, οι πληροφορίες των παρ. ι έως ιστ της κατευθυντήριας γρα55ής 17 θα πρέπει να υποβάλλονται χωριστά σε σχέση 5ε το κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης 5ε τις υψηλότερες θεωρητικές κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας και σε σχέση 5ε τους υπόλοιπους κλάδους της 17/48

18 επιχείρησης, 5ε τη χρήση των κωδικών αναφοράς S n έως S n και S n Όταν χρησι5οποιείται η 5έθοδος 2 του άρθρου 233 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ, οι πληροφορίες της παρ. ιη της κατευθυντήριας γρα55ής 17, στα ση5εία Β1 έως Β7 του Παραρτή5ατος ΙΙ, θα πρέπει να υποβάλλονται για τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, σε επίπεδο οντότητας, χωριστά σε σχέση 5ε το κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης 5ε τις υψηλότερες θεωρητικές κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας και σε σχέση 5ε τους υπόλοιπους κλάδους της επιχείρησης Όταν 5ια επιχείρηση χρησι5οποιεί εσωτερικό υπόδειγ5α για τον υπολογισ5ό της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας, θα πρέπει να λα5βάνεται υπόψη η θεωρητική κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας για το ση5αντικότερο κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης και για τους υπόλοιπους κλάδους της επιχείρησης κατά την υποβολή των συναφών πληροφοριών των παρ. η και θ της κατευθυντήριας γρα55ής 17, σύ5φωνα 5ε τις ειδικές αναφορές υποβολής στοιχείων που θα συ5φωνηθούν 5ε την αρ5όδια εθνική αρχή. Κατευθυντήρια γραή 20 Ποσοτικές τριηνιαίες πληροφορίες οίλων 1.71 Σύ5φωνα 5ε τα άρθρα 35 και 254 της οδηγίας Φερεγγυότητα II, οι αρ5όδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι συ55ετέχουσες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, ή οι ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου που ηγούνται ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού ο5ίλου, οι οποίες ε5πίπτουν στην κατευθυντήρια γρα55ή 10, υποβάλλουν ανά τρί5ηνο στην αρ5όδια εθνική αρχή τα ακόλουθα οριζό5ενα στο Τεχνικό παράρτη5α I στοιχεία, 5ε τις προβλεπό5ενες στο Τεχνικό Παράρτη5α II λεπτο5έρειες, χρησι5οποιώντας τους παρακάτω κωδικούς αναφοράς: α) S.01.01f Περιεχό5ενο υποβολής β) S.01.02f Βασικές πληροφορίες γ) S.02.01f Ισολογισ5ός, όταν χρησι5οποιείται η 5έθοδος 1 του άρθρου 230 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ, είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασ5ό 5ε την προβλεπό5ενη στο άρθρο 233 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ 5έθοδο 2 δ) S.06.02f Κατάλογος στοιχείων ενεργητικού ε) S.08.01f Ανοικτές θέσεις σε παράγωγα, και στ) S.23.01f Ίδια κεφάλαια. 18/48

19 Ενότητα IV: Περιγραφικές πληροφορίες σχετικά ε το σύστηα διακυβέρνησης Κατευθυντήρια γραή 21 Πληροφορίες σχετικά ε τις γενικές απαιτήσεις διακυβέρνησης 1.72 Σύ5φωνα 5ε τα άρθρα 35 και 254 της οδηγίας Φερεγγυότητα II, οι αρ5όδιες εθνικές αρχές πρέπει να διασφαλίσουν ότι η περιγραφική έκθεση της κατευθυντήριας γρα55ής 12 περιλα5βάνει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά 5ε τις γενικές απαιτήσεις διακυβέρνησης των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων: α) πληροφορίες οι οποίες επιτρέπουν στην αρ5όδια εθνική αρχή να κατανοήσει σε βάθος το σύστη5α διακυβέρνησης της επιχείρησης και να αξιολογήσει την καταλληλότητά του για την επιχειρη5ατική στρατηγική και τις δραστηριότητες της επιχείρησης β) πληροφορίες σχετικά 5ε την ανάθεση αρ5οδιοτήτων, τις ιεραρχικές γρα55ές αναφοράς και την κατανο5ή καθηκόντων, και γ) πληροφορίες σχετικά 5ε τα διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά όργανα της επιχείρησης, οι οποίες παρέχουν περιγραφή των κύριων ρόλων και αρ5οδιοτήτων, σύντο5η περιγραφή του διαχωρισ5ού των αρ5οδιοτήτων στο πλαίσιο των ανωτέρω οργάνων, ιδίως όσον αφορά τις συναφείς επιτροπές που τυχόν λειτουργούν στους κόλπους τους, καθώς και περιγραφή των κύριων ρόλων και αρ5οδιοτήτων των κύριων λειτουργιών που επιτελούν τα συγκεκρι5ένα όργανα. Κατευθυντήρια γραή 22 Πληροφορίες σχετικά ε τις απαιτήσεις ικανότητας και ήθους 1.73 Σύ5φωνα 5ε τα άρθρα 35 και 254 της οδηγίας Φερεγγυότητα II, οι αρ5όδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η περιγραφική έκθεση της κατευθυντήριας γρα55ής 11 περιλα5βάνει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά 5ε τη συ55όρφωση κάθε ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής επιχείρησης προς τις απαιτήσεις ικανότητας και ήθους: α) κατάλογο των στελεχών της επιχείρησης που είναι επιφορτισ5ένα 5ε βασικές λειτουργίες, ή των εξωτερικών συνεργατών στους οποίους έχει ανατεθεί η άσκηση βασικών λειτουργιών, και β) πληροφορίες σχετικά 5ε τις πολιτικές και τις διαδικασίες που έχει θεσπίσει η επιχείρηση προκει5ένου να διασφαλίσει τα εχέγγυα ικανότητας και ήθους των εν λόγω προσώπων. Κατευθυντήρια γραή 23 Πληροφορίες σχετικά ε το σύστηα διαχείρισης κινδύνου 1.74 Σύ5φωνα 5ε τα άρθρα 35 και 254 της οδηγίας Φερεγγυότητα II, οι αρ5όδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η περιγραφική έκθεση της 19/48

20 κατευθυντήριας γρα55ής 12 περιλα5βάνει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά 5ε το σύστη5α διαχείρισης κινδύνου κάθε ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής επιχείρησης: α) περιγραφή του συστή5ατος διαχείρισης κινδύνου της επιχείρησης, το οποίο αποτελείται από τις στρατηγικές, διεργασίες και διαδικασίες υποβολής εκθέσεων, καθώς και περιγραφή του τρόπου 5ε τον οποίο το σύστη5α επιτρέπει αποτελεσ5ατικά τον προσδιορισ5ό, τη 5έτρηση, την παρακολούθηση, διαχείριση και αναφορά, σε συνεχή βάση, των κινδύνων, σε ατο5ικό και σε συνολικό επίπεδο, στους οποίους είναι ή θα 5πορούσε να είναι εκτεθει5ένη η επιχείρηση, β) περιγραφή του τρόπου 5ε τον οποίο το σύστη5α διαχείρισης κινδύνου, συ5περιλα5βανο5ένης της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνου, εφαρ5όζεται και ενσω5ατώνεται στην οργανωτική δο5ή και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της επιχείρησης, γ) πληροφορίες σχετικά 5ε τις στρατηγικές, τους στόχους, τις διεργασίες και τις διαδικασίες αναφοράς του συστή5ατος διαχείρισης κινδύνου της επιχείρησης για κάθε κατηγορία κινδύνου, καθώς και τον τρόπο τεκ5ηρίωσης, παρακολούθησης και εφαρ5ογής τους, δ) πληροφορίες σχετικά 5ε τον τρόπο 5ε τον οποίο κάθε επιχείρηση εκπληρώνει την υποχρέωσή της σε σχέση 5ε την αρχή της συνετής διαχείρισης των κατευθυντήριων γρα55ών 22 έως 30 σχετικά 5ε το σύστη5α διακυβέρνησης, και ε) πληροφορίες σχετικά 5ε τον τρόπο 5ε τον οποίο η επιχείρηση επαληθεύει την καταλληλότητα των αξιολογήσεων της πιστοληπτικής της ικανότητας από εξωτερικούς οργανισ5ούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, συ5περιλα5βανο5ένων πληροφοριών σχετικά 5ε το πώς και σε ποια έκταση χρησι5οποιούνται οι εν λόγω αξιολογήσεις. Κατευθυντήρια γραή 24 Πληροφορίες σχετικά ε το σύστηα εσωτερικού ελέγχου 1.75 Σύ5φωνα 5ε τα άρθρα 35 και 254 της οδηγίας Φερεγγυότητα II, οι αρ5όδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η περιγραφική έκθεση της κατευθυντήριας γρα55ής 12 περιλα5βάνει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά 5ε το σύστη5α εσωτερικού ελέγχου της κάθε ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής επιχείρησης: α) περιγραφή του συστή5ατος εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης, β) πληροφορίες σχετικά 5ε τις βασικές διαδικασίες που περιλα5βάνει το σύστη5α εσωτερικού ελέγχου, και γ) περιγραφή του τρόπου εφαρ5ογής της λειτουργίας κανονιστικής συ55όρφωσης. 20/48

21 Κατευθυντήρια γραή 25 Συπληρωατικές πληροφορίες 1.76 Σύ5φωνα 5ε τα άρθρα 35 και 254 της οδηγίας Φερεγγυότητα II, οι αρ5όδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η περιγραφική έκθεση της κατευθυντήριας γρα55ής 12 περιλα5βάνει κάθε άλλη ουσιώδη πληροφορία σχετικά 5ε το σύστη5α διακυβέρνησης κάθε ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής επιχείρησης. Κατευθυντήρια γραή 26 Πληροφορίες σχετικά ε το σύστηα διακυβέρνησης Όιλοι 1.77 Σύ5φωνα 5ε τα άρθρα 35 και 254 της οδηγίας Φερεγγυότητα II, οι αρ5όδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι κατευθυντήριες γρα55ές 21 έως 25 εφαρ5όζονται στους ο5ίλους Οι αρ5όδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι ό5ιλοι υποβάλλουν τις ακόλουθες συ5πληρω5ατικές πληροφορίες: α) περιγραφή του τρόπου 5ε τον οποίο διασφαλίζεται η συνεπής εφαρ5ογή των συστη5άτων διαχείρισης κινδύνου και εσωτερικού ελέγχου, καθώς και των διαδικασιών υποβολής αναφορών, στο σύνολο των επιχειρήσεων που υπάγονται σε εποπτεία ο5ίλου, όπως ορίζουν οι κατευθυντήριες γρα55ές σχετικά 5ε το σύστη5α διακυβέρνησης, β) όπου συντρέχει περίπτωση, δήλωση της συ55ετέχουσας ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης ή ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου ότι έκανε χρήση της επιλογής κατάρτισης ενιαίου εγγράφου προοπτικής αξιολόγησης κινδύνων σύ5φωνα 5ε τις κατευθυντήριες γρα55ές 20 και 23 σχετικά 5ε την προοπτική αξιολόγηση κινδύνων, γ) πληροφορίες σχετικά 5ε κάθε ουσιώδη ενδοο5ιλική ρύθ5ιση περί εξωτερικών αναθέσεων, δ) ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά 5ε τους ουσιώδεις ειδικούς κινδύνους σε επίπεδο ο5ίλου. Κατευθυντήρια γραή 27 Πληροφορίες σχετικά τη δοή διακυβέρνησης 1.79 Σύ5φωνα 5ε τα άρθρα 35 και 254 της οδηγίας Φερεγγυότητα II, οι αρ5όδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η περιγραφική έκθεση της κατευθυντήριας γρα55ής 12 περιλα5βάνει, 5εταξύ των λοιπών πληροφοριών περί της δο5ής διακυβέρνησης, και οργανόγρα55α το οποίο αναφέρει τους επικεφαλείς βασικών λειτουργιών. Ενότητα V: Περιγραφικές πληροφορίες σχετικά ε την κεφαλαιακή διαχείριση Κατευθυντήρια γραή 28 Πληροφορίες σχετικά ε τα ίδια κεφάλαια 1.80 Σύ5φωνα 5ε τα άρθρα 35 και 254 της οδηγίας Φερεγγυότητα II, οι αρ5όδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η περιγραφική έκθεση της 21/48

22 κατευθυντήριας γρα55ής 12 περιλα5βάνει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά 5ε τα ίδια κεφάλαια της ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής επιχείρησης και του ο5ίλου: α) ποσοτική και ποιοτική εξήγηση των τυχόν ουσιωδών διαφορών 5εταξύ του 5ετοχικού κεφαλαίου όπως αποτυπώνεται στις οικονο5ικές καταστάσεις της επιχείρησης και του ποσού κατά το οποίο η αξία του ενεργητικού υπερβαίνει το παθητικό, βάσει του υπολογισ5ού για σκοπούς φερεγγυότητας, και β) πληροφορίες σχετικά 5ε τη δο5ή, το ύψος και την ποιότητα των βασικών ιδίων κεφαλαίων και των συ5πληρω5ατικών ιδίων κεφαλαίων Σύ5φωνα 5ε τα άρθρα 35 και 254 της οδηγίας Φερεγγυότητα II, οι αρ5όδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η περιγραφική έκθεση της κατευθυντήριας γρα55ής 12 περιλα5βάνει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά 5ε τα ίδια κεφάλαια του ο5ίλου: α) τον τρόπο υπολογισ5ού των ιδίων κεφαλαίων, χωρίς τις τυχόν ενδοο5ιλικές συναλλαγές, συ5περιλα5βανο5ένων των ενδοο5ιλικών συναλλαγών 5ε επιχειρήσεις άλλων χρη5ατοοικονο5ικών το5έων και β) τη φύση των περιορισ5ών της 5εταβιβασι5ότητας και της δυνατότητας υποκατάστασης των ιδίων κεφαλαίων στις συνδεδε5ένες επιχειρήσεις, εάν υπάρχουν. Ενότητα VI: Περιγραφικές πληροφορίες σχετικά ε την αποτίηση για σκοπούς φερεγγυότητας Κατευθυντήρια γραή 29 Πληροφορίες σχετικά ε την αποτίηση των στοιχείων ενεργητικού 1.82 Σύ5φωνα 5ε τα άρθρα 35 και 254 της οδηγίας Φερεγγυότητα II, οι αρ5όδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η περιγραφική έκθεση της κατευθυντήριας γρα55ής 12 περιλα5βάνει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά 5ε την αποτί5ηση των στοιχείων ενεργητικού κάθε ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης για σκοπούς φερεγγυότητας: α) χωριστά για κάθε ση5αντική κατηγορία στοιχείων ενεργητικού, την αξία των στοιχείων, καθώς και περιγραφή των βάσεων, των 5εθόδων και των βασικών παραδοχών που χρησι5οποιούνται για την αποτί5ηση για σκοπούς φερεγγυότητας, και β) χωριστά για κάθε ση5αντική κατηγορία στοιχείων ενεργητικού, ποσοτική και ποιοτική εξήγηση τυχόν ουσιωδών διαφορών 5εταξύ των βάσεων, των 5εθόδων και των βασικών παραδοχών που χρησι5οποιούνται από την επιχείρηση για την αποτί5ηση για σκοπούς φερεγγυότητας και εκείνων που χρησι5οποιούνται για την αποτί5ησή τους στις οικονο5ικές καταστάσεις. Κατευθυντήρια γραή 30 Πληροφορίες σχετικά ε την αποτίηση των τεχνικών προβλέψεων 1.83 Σύ5φωνα 5ε τα άρθρα 35 και 254 της οδηγίας Φερεγγυότητα II, οι αρ5όδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η περιγραφική έκθεση της 22/48

EIOPACP 13/09 EL. Κατευθυντήριες γραές σχετικά ε την προοπτική αξιολόγηση των ιδίων κινδύνων (ε βάση τις αρχές ORSA)

EIOPACP 13/09 EL. Κατευθυντήριες γραές σχετικά ε την προοπτική αξιολόγηση των ιδίων κινδύνων (ε βάση τις αρχές ORSA) EIOPACP 13/09 EL Κατευθυντήριες γραές σχετικά ε την προοπτική αξιολόγηση των ιδίων κινδύνων (ε βάση τις αρχές ORSA) EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920;

Διαβάστε περισσότερα

EIOPACP 13/08 EL. Κατευθυντήριες γραές σχετικά ε το σύστηα διακυβέρνησης

EIOPACP 13/08 EL. Κατευθυντήριες γραές σχετικά ε το σύστηα διακυβέρνησης EIOPACP 13/08 EL Κατευθυντήριες γραές σχετικά ε το σύστηα διακυβέρνησης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; site: www.eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

EIOPA(BoS(13/164 EL. Κατευθυντήριες γραές για την εξέταση αιτιάσεων από ασφαλιστικούς διαεσολαβητές

EIOPA(BoS(13/164 EL. Κατευθυντήριες γραές για την εξέταση αιτιάσεων από ασφαλιστικούς διαεσολαβητές EIOPA(BoS(13/164 EL Κατευθυντήριες γραές για την εξέταση αιτιάσεων από ασφαλιστικούς διαεσολαβητές EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19

Διαβάστε περισσότερα

κατευθυντήριες γραές επιδιώκεται η διασφάλιση ισότιων όρων ανταγωνισού στις χρηατοπιστωτικές αγορές και η πρόληψη του ρυθιστικού αρπιτράζ.

κατευθυντήριες γραές επιδιώκεται η διασφάλιση ισότιων όρων ανταγωνισού στις χρηατοπιστωτικές αγορές και η πρόληψη του ρυθιστικού αρπιτράζ. EIOPABoS16/071 EL Προπαρασκευαστικές κατευθυντήριες γραές σχετικά ε τις ρυθίσεις εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και διανοέων ασφαλιστικών προϊόντων 1/14 Εισαγωγή 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA-BoS-14/259 EL Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

EIOPA12/237. EIOPA Πολυετές πρόγραα εργασίας

EIOPA12/237. EIOPA Πολυετές πρόγραα εργασίας 1 EIOPA12/237 EIOPA Πολυετές πρόγραα εργασίας 20122014 2 Πίνακας περιεχοένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Ρυθιστικά καθήκοντα... 3 3. Εποπτικά καθήκοντα... 5 4. Προστασία των καταναλωτών και χρηατοοικονοική καινοτοία...

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA-BoS-15/107 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. +

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

EIOPABoS14/ Σεπτεβρίου EIOPA Πρόγραα εργασίας 2015

EIOPABoS14/ Σεπτεβρίου EIOPA Πρόγραα εργασίας 2015 EIOPABoS14/108 29 Σεπτεβρίου 2014 EIOPA Πρόγραα εργασίας 2015 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Στρατηγικοί στόχοι... 4 3. Μεικτή Επιτροπή... 11 2 1. Εισαγωγή Η EIOPA ιδρύθηκε το 2011 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ίδια αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις EIOPA-BoS-15/111 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου EIOPA-BoS-14/181 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA-BoS-14/169 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II.

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II. EIOPA-BoS-14/174 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των ανοιγμάτων σε κίνδυνο της αγοράς και σε κίνδυνο αθέτησης αντισυμβαλλομένου στο πλαίσιο του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου EIOPA

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 88(I)/2017 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4611 Tετάρτη, 12 Iουλίου 2017 837 Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων

Κατευθυντήριες γραμμές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων EIOPA-BoS-14/177 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης EIOPA-BoS-14/172 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο λειτουργίας των κολλεγίων εποπτικών αρχών

Τακτική ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο λειτουργίας των κολλεγίων εποπτικών αρχών Τακτική ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο λειτουργίας των κολλεγίων εποπτικών αρχών Για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εποπτικών αρχών κατά τη λειτουργία των κολλεγίων εποπτών, η Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραές σχετικά ε τη χρήση του αναγνωριστικού κωδικού νοικής οντότητας (LEI)

Κατευθυντήριες γραές σχετικά ε τη χρήση του αναγνωριστικού κωδικού νοικής οντότητας (LEI) EIOPA(BoS(14(026 EL Κατευθυντήριες γραές σχετικά ε τη χρήση του αναγνωριστικού κωδικού νοικής οντότητας (LEI) EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV002547943 2015-01-29

15SYMV002547943 2015-01-29 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα σήερα 15 Σεπτεβρίου 2014 τα συβαλλόενα έρη: αφενός η «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΛΝΑΡΗΣ ΕΛΕΝΗ ΤΥΡΜΑΚΗ Ο.Ε.», που εδρεύει στην Γλυφάδα Αττικής, επί της οδού Αγίου Νικολάου 48, ε ΑΦΜ 999327899,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης EIOPA-BoS-14/179 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA-BoS-14/171 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/12.12.2016 Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-15/113 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΙΑΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ Αθήνα, 09.04.2014 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ Αριθ. Πρωτ. Οικ.: 74673 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 ΤΚ 11741 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων EIOPA-BoS-14/180 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Engagement Letter ε τον

Engagement Letter ε τον Engagement Letter ε τον 14SYMV001922384 2014-03-14 ΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Σύναψη Σύβασης ε τον ΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου της χρήσεως 2012 Προς το ηοτικό Συβούλιο ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Γούρνες

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΙΚΤΥΟ ΙΙΤΙΚΟ ΣΥΜΦΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήερα την 5 ηέρα του ηνός Νοεβρίου του έτους 2013, οι κάτωθι συβαλλόενοι: Αφενός 13SYMV001764547 2013-12-06 1. Το Εθνικό Ίδρυα Κωφών * ΕΙΚ, ε νόιο εκπρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ Περαία,: 01/04/14 Αρ. πρωτ.: 8733 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ Ο ήαρχος Θεραϊκού, Ιωάννης Αλεξανδρής, προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων και τη δημοσιοποίηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων και τη δημοσιοποίηση EIOPA-BoS-15/109 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων και τη δημοσιοποίηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποενότητα καταστροφικού κινδύνου στον κλάδο ασφάλισης ασθενείας

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποενότητα καταστροφικού κινδύνου στον κλάδο ασφάλισης ασθενείας EIOPA-BoS-14/176 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποενότητα καταστροφικού κινδύνου στον κλάδο ασφάλισης ασθενείας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 05-02-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 26078 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΟΡΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. σχετικά με την υποβολή πληροφοριών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΟΡΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. σχετικά με την υποβολή πληροφοριών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΟΡΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ σχετικά με την υποβολή πληροφοριών 2 Μαΐου 2017 (αναθεώρηση Οδηγιών Φεβρουαρίου 2017) Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 3 2 Πεδίο Εφαρμογής... 4 3 Τακτική Εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

ESET INTERNET SECURITY 10. Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista

ESET INTERNET SECURITY 10. Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista ESET INTERNET SECURITY 10 Microsoft Windows 10 / 81 / 8 / 7 / Vista ESET Internet Security Internet - - Botnet Antivirus, Antispyware, Firewall Antispam,, ESET Internet Security Antispyware Ransomware

Διαβάστε περισσότερα

ESET NOD32 ANTIVIRUS 10. Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista

ESET NOD32 ANTIVIRUS 10. Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista ESET NOD32 ANTIVIRUS 10 Microsoft Windows 10 / 81 / 8 / 7 / Vista ESET NOD32 Antivirus Antivirus NOD32 ß ESET LiveGrid ESET NOD32 Antivirus Antivirus ß Antispyware ESET NOD32 Antivirus ß ß ß Antivirus

Διαβάστε περισσότερα

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9. Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9. Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 Microsoft Windows 10 / 81 / 8 / 7 / Vista / XP ESET NOD32 Antivirus Antivirus NOD32 ß ESET LiveGrid ESET NOD32 Antivirus Antivirus Antispyware ß ß ESET NOD32 Antivirus ß ß Antivirus

Διαβάστε περισσότερα

ESET SMART SECURITY 10. Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista

ESET SMART SECURITY 10. Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista ESET SMART SECURITY 10 Microsoft Windows 10 / 81 / 8 / 7 / Vista ESET Smart Security - Internet - Anti-Theft Security Botnet Antivirus Antispyware Firewall Anti-theft Antispam ESET Smart Anti-Theft Ransomware

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 71/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 71/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 71/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43089 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4299 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ. Άρθρο 1

Σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ. Άρθρο 1 Σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ Άρθρο 1 Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη των διατάξεων της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ της 16ης Νοεμβρίου 2011 «για τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Ψηψιακά υπεγεγραμμένο απο τον Τσεπέλη Ιωάννη, ως ακριβές αντίγραφο 15PROC002564558 2015-02-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα, 03/02/2015 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ Γραφείο Προηθειών Περαία,: 05/03/14 Αρ. πρωτ.: 6027 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ Ο ήαρχος Θεραϊκού, Ιωάννης Αλεξανδρής, προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΝ ΝΗΣΝ ΕΝΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΠΑΙΚΗ ΕΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΝ ΠΡΟΤΕΡΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 76/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 76/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 76/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την μέθοδο εξέτασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/16.10.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τον καθορισμό ορίων για ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016 EL ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας] 2016 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 70/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 70/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 70/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικοί κανόνες σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων (αντ)ασφάλισης

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικοί κανόνες σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων (αντ)ασφάλισης ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΧΧΙII ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικοί κανόνες σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων (αντ)ασφάλισης Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΣΥΜΒΑΣΗ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.06 09:52:02 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω2ΤΔΟΕ5Γ-0ΜΖ Π α ρ ο χ ή Υ π η ρ ε σ ι ώ ν κ α ι Υ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών Σελίδα 1 από 93

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών Σελίδα 1 από 93 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 314PROC001882551 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 2014-02-21 (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΜΟΝΑ Α ΒΕΡΟΙΑΣ Γραφείο Προηθειών Πληροφορίες: Κ. Τοπούζης ΤΗΛ.: 23313 51157 /

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2017 COM(2017) 499 final 2017/0229 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2017/... του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2017, για την υπογραφή,

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV SYMV

13SYMV SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΝ ΝΗΣΝ ΕΝΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΠΑΙΚΗ ΕΝΣΗ 13SYMV001669965 13SYMV001788813 2013-10-17 2013-12-17 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΝ «Σύβουλος Υποστήριξης ΕΑ ΠΙΝ για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η αριθ. 21 /2013. Αθήνα, PROC Αρ. Πρωτ.: Ι.Π./Φ306/10

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η αριθ. 21 /2013. Αθήνα, PROC Αρ. Πρωτ.: Ι.Π./Φ306/10 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 02-10-2013 14PROC002091757 2014-06-05 Αρ. Πρωτ.: Ι.Π./Φ306/10 Γενική /νση: ιαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας /νση: Προ!ηθειών Τ!ή!α: Προ!ηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ESET SMART SECURITY 9. Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP

ESET SMART SECURITY 9. Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP ESET SMART SECURITY 9 Microsoft Windows 10 / 81 / 8 / 7 / Vista / XP ESET Smart Security - Internet - Anti-Theft Security Botnet Antivirus Antispyware Firewall Anti-theft Antispam ESET Smart Antivirus

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 85/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 85/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 85/28.32016 Θέμα: Εξαιρούμενες από ορισμένες διατάξεις του ν. 4364/2016 ασφαλιστικές επιχειρήσεις - ειδικές περιπτώσεις αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών και ειδικές περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 13/7/2015 Πρωί: x Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Ποσοτικοποίηση και Αναλογιστική Διαχείριση των Κινδύνων και Φερεγγυότητα 1. Στο πλαίσιο φερεγγυότητα ΙΙ, όσον αφορά στη δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 2014 εταξύ: INFORMATICS DEVELOPMEN ΣΥΜΒΑΣΗ αρ. 8260/2014 T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.22 14:45:32 EEST Reason: Location: Athens Στη Λιβαδειά σήερα, την 22του

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ξάνθη, 23-05-2014 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ /νση ιοικητικής - Οικονοικής Υπηρεσίας Υποδ/νση ιοικητικού Οικονοικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 67/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 67/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 67/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τον κίνδυνο ανάληψης

Διαβάστε περισσότερα

9 /2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

9 /2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ανήκει στη διακήρυξη ΥΠΑ ΑΔΑ Ω04ΡΠΜΛ 9 / 04 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date 0405 005 EET Reasn Lcatin Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜ"Ν» ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ Iκαρία 04 06 2013 ΑΡ. ΠΡ.1908 13PROC001493424 2013-06-04 /ΝΣΗ ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ Τ.Κ 83300 ΙΚΑΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/14 23 Δεκεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ουσιώδη, αποκλειστικό και εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών και τη συχνότητα δημοσιοποίησης βάσει του άρθρου 432 παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το σύστημα διακυβέρνησης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το σύστημα διακυβέρνησης EIOPA-BoS-14/253 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το σύστημα διακυβέρνησης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.6.2017 L 141/21 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/935 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων αξιολόγησης της καταλληλότητας και τις απαιτήσεις καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.10.2016 L 295/11 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1904 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΡΙΘΜ. ΠΡ Τ. 230869/18122014 Σ Υ Μ Β Α Σ Η εταξύ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Τ.Ε.Α.) και της εταιρείας Grant Thornton, Ανώνυη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Συβούλων Επιχειρήσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επιχειρησιακή λειτουργία των σωμάτων εποπτών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επιχειρησιακή λειτουργία των σωμάτων εποπτών EIOPA-BoS-14/146 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επιχειρησιακή λειτουργία των σωμάτων εποπτών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΙΙ Νόμος 4364 /2016 8/2/2016

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΙΙ Νόμος 4364 /2016 8/2/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΙΙ Νόμος 4364 /2016 8/2/2016 1 ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΙΙ 2016 Α. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Β. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Γ. EIOPA STRESS TEST Δ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 2 Α. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4412, 8.11.2013 Ν. 132(Ι)/2013 132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισ*άνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κο*οτηνή ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 33 /2014 Πληροφορίες: Μερέτη Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 72/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 72/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 72/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ 2016 Οδηγία δυνάμει του άρθρου 17 Η Κεντρική Τράπεζα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 27 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 75/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 75/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 75/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τα συμπληρωματικά

Διαβάστε περισσότερα

Solvency II. Πυλώνας ΙΙ Εταιρική ιακυβέρνηση και Εσωτερικός Έλεγχος. Μυρτώ Χαμπάκη. Υπεύθυνη Οικονομικών Θεμάτων & Κλάδου Ζωής Ε.Α.Ε.

Solvency II. Πυλώνας ΙΙ Εταιρική ιακυβέρνηση και Εσωτερικός Έλεγχος. Μυρτώ Χαμπάκη. Υπεύθυνη Οικονομικών Θεμάτων & Κλάδου Ζωής Ε.Α.Ε. Solvency II Πυλώνας ΙΙ Εταιρική ιακυβέρνηση και Εσωτερικός Έλεγχος Μυρτώ Χαμπάκη ΒΑ,ΜΑ Υπεύθυνη Οικονομικών Θεμάτων & Κλάδου Ζωής Ε.Α.Ε.Ε 21/01/2009 1 Γιατί το «Solvency II» ; Η παρούσα κατάσταση Solvency

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3833, 8/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3833, 8/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 98/78/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΝ slis Enterprise LIS ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΝΙΚΝ slis Enterprise Ward ΤΟΥ ΕΙ$ΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 101/156 13.4.2017 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2017/697 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή αναφορικά με τον έλεγχο των σχετικών ποσοτικών υποδειγμάτων της Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή αναφορικά με τον έλεγχο των σχετικών ποσοτικών υποδειγμάτων της Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2/2017 (ΤΕ 2_2017) Προς: Από: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Επιτροπή Ελεγκτικών Προτύπων Ημερομηνία: 9 Μαΐου 2017 Θέμα: Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή αναφορικά με τον έλεγχο των σχετικών ποσοτικών

Διαβάστε περισσότερα

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.4.2017 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ελάχιστο κατάλογο υπηρεσιών ή εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες προκειμένου να μπορεί ένας αποδέκτης να ασκεί τις δραστηριότητες που του

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΟΝΙΑΣ Σέρβια, 27/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Αριθ. Πρωτ.:1424 ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙ'Ν ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚ'Ν ΥΠΗΡΕΣΙ'Ν ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΝ Στην Αθήνα σήερα 4 η Οκτωβρίου 2013, οι κατωτέρω συβαλλόενοι: αφενός η ανώνυη εταιρεία ε την επωνυία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΠΟ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Κοραή

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.21 15:20:29 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΛΟΠ46Ψ8ΒΓ-Δ49 ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

EIOPA12/103. EIOPA Πρόγραα εργασίας 2013

EIOPA12/103. EIOPA Πρόγραα εργασίας 2013 EIOPA12/103 EIOPA Πρόγραα εργασίας 2013 EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Τηλ.: + 49 6995111920 Φαξ: + 49 6995111919, ικτυακός τόπος: https://eiopa.europa.eu EIOPA 2013 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Τ. Π. & ΑΝΕΙΝ ΕΠΙ

Διαβάστε περισσότερα