ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ"

Transcript

1 Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Πελοποννήσου Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2014ΕΠ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΜΑΪΟΣ 2015

2 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Η εργολαβία έχει σαν αντικείμενο την συντήρηση βελτίωση λειτουργία του ηλεκτροφωτισµού, του ηλεκτρικού δικτύου του Ο.Δ. και της φωτεινής σηματοδότησης αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Ο Προϋπολογισμός του έργου περιλαμβάνει ποσότητες επιμέρους εργασιών αλλά και τη συνολική δαπάνη όλων των εργασιών, όπως προβλέπεται για έργα συντήρησης στην παρ. 8 του άρθρου 17 του Ν. 3669/08. Ειδικότερα περιλαμβάνονται οι πιο κάτω δρόμοι: 1. Η Ν.Ε.Ο. 8α, από τον Ισθμό Κορίνθου Κόρινθος μέχρι τη συμβολή της με τον Α/Δ Αθηνών Κορίνθου Πατρών. 2. Η Π.Ε.Ο. 8, Αθηνών Κορίνθου Πατρών, από τα όρια Περιφέρειας Αττικής και Πελοποννήσου Κόρινθος Ξυλόκαστρο Δερβένι μέχρι τα όρια Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δυτ. Ελλάδας. 3. Η Ε.Ο. 10, Ισθμός Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, από την συμβολή της με την Ν.Ε.Ο. 8α Ίσθμια Αλμυρή μέχρι τα όρια Νομών Κορινθίας Αργολίδας. 4. Η Ε.Ο. 7, Κορίνθου Άργους Τρίπολης, από Κόρινθο φανάρια Αρχαίας Κορίνθου μέχρι τον Σ.Σ. Δερβενακίων. Ειδικά και μετά από έγγραφη εντολή, μπορεί να διαταχθεί ο Ανάδοχος να εκτελέσει εργασίες σε Εθνικές Οδούς, που δεν περιλαμβάνονται στον πιο πάνω πίνακα αλλά που υπηρεσιακοί λόγοι επιβάλλουν να εκτελεστούν και είναι υποχρεωμένος να τις εκτελέσει μέσα στα υποχρεωτικά γι' αυτόν όρια όπως προβλέπεται στο άρθρο 56 του Ν. 3669/08. ΑΡΘΡΟ 2 Ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η προθεσμία εκτέλεσης των προβλεπόμενων εργασιών, που αναγράφονται με τιμές μονάδος στον προϋπολογισμό, ορίζεται σε χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ενώ οι εργασίες συντήρησης του ηλεκτροφωτισμού που περιγράφονται με το άρθρο 139 του προϋπ/σμου, που δεν περιλαμβάνει ποσότητες επιμέρους εργασιών αλλά μόνο την συνολική δαπάνη όλων των εργασιών, όπως προβλέπεται για έργα συντήρησης στην παρ. 8 του άρθρου 17 του Ν. 3669/08 ορίζεται σε χρονικό διάστημα διετίας. Μέσα σ' αυτή τη προθεσμία ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ολοκληρώσει πλήρως το έργο σύμφωνα µε τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Υπέρβαση της παραπάνω προθεσμίας που ορίσθηκε συνεπάγεται εκτός από την κίνηση της διαδικασίας του Άρθρου 61 του Ν.3669/08 «περί εκπτώσεως του Αναδόχου» και την επιβολή σ' αυτόν ποινικής ρήτρας σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 49 του ίδιου νόμου. ΑΡΘΡΟ 3 Ο : ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ Ο Ανάδοχος, κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών, υποχρεούται να προβαίνει στη τοποθέτηση και να επιμελείται της συντήρησης και αντικατάστασης όλων των προσωρινώ ν κατά τον Κ.Ο.Κ. και τα διεθνή πρότυπα και γενικά σύμφωνα µε την Εγκύκλιο 5/95 (ΔΜΕΟ/ε/οικ./305/ ) και τις Π.Τ.Π. περί σήμανσης των οδών του ΥΠΕΧΩΔΕ φανών αντανακλαστικών πινακίδων και ση μάτων για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων επι της οδού κατά την ημέρα και τη νύχτα. Γενικά ο Ανάδοχος οφείλει να λαβαίνει µε αποκλειστική μέριμνα και δαπάνες του και συνεχώς όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τα έργα που εκτελούνται από αυτόν στις Εθνικές Οδούς, για πρόληψη οποιουδήποτε ατυχή ματος ή ζημίας καθ' όλο το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών. Τα μέτρα αυτά ο Ανάδοχος οφείλει να τα τηρεί και για όσο διάστημα μετά το πέρας εργασιών απαιτηθεί, μέχρις ότου η Υπηρεσία προβεί στην απαραίτητη μόνιμη σήμανση και διαγράμμιση. Ο Ανάδοχος είναι ο µόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για οποιοδήποτε τροχαίο ατύχημα ή ζημία συμβεί, οφειλόμενο σε αμέλεια ή µη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας από τον ίδιο είτε από τους εργαζομένους που απασχολεί στο έργο. Ακόμη ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα μέτρα ασφάλειας για την πρόληψη ατυχημάτων και την παροχή πρώτων βοηθειών για το εργατοϋπαλληλικό του προσωπικό. Σε κάθε περίπτωση τροχαίου ή άλλου ατυχή ματος ή ΕΣΥ

3 ζημίας στον τόπο εκτέλεσης του έργου ο Ανάδοχος έχει αποκλειστικά όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί τα μέτρα ασφάλειας κ.λ.π., που προβλέπονται από την εγκύκλιο 21 (Α.Π. ΔΙΠΑΔ/οικ 565/ ) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., σχετικά µε τη σήμανση εκτελουμένων έργων σε οδούς εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών. Τέλος τα μέσα και οι τρόποι σήμανσης που πρέπει να εφαρμόζει και χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος στα εκτελούμενα απ' αυτόν έργα εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών, προκειμένου να παρέχεται στους οδηγούς των οχημάτων, έγκαιρη και επαρκής πληροφόρηση για τη μεταβολή των κανονικών συνθηκών κυκλοφορίας, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των οχημάτων από την περιοχή των εκτελουμένων έργων και γενικά την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων, περιγράφονται στην αριθµ. ΔΠΙΑΔ/οικ./502/2003 Απόφαση περί «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελουμένων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια». Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει µε δικές του δαπάνες τα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται σε κάθε περίπτωση για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημίας κατά την διάρκεια εκτέλεσης των έργων. Για κάθε επί μέρους εργασία και για κάθε μέρα κατά την οποία διαπιστώνεται από τον Επιβλέποντα ή τους Προϊσταμένους αυτού ατελής σήμανση των εκτελουμένων έργων ή τομή της Εθνικής Οδού χωρίς ασφαλτική στρώση ή στρώση µε ανωμαλίες επικίνδυνες για την κυκλοφορία ή γενικά πλημμελής συμμόρφωση του Αναδόχου προς τα μέτρα ασφάλειας που προαναφέρθηκαν επιβάλλεται πρόστιμο κατά του Αναδόχου υπό μορφή ποινικής ρήτρας μέχρι 300 ΕΥΡΩ για κάθε περίπτωση. Η επιβολή του προστίμου αυτού μπορεί να επαναλαμβάνεται για κάθε περίπτωση και ημέρα μέχρι συμμορφώσεως του Αναδόχου και θα παρακρατείται από τον αμέσως προσεχή λογαριασμό. Στην πλέον εμφανή θέση του χώρου των εκτελουμένων έργων την οποία θα επιλέξει η Υπηρεσία ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος µε δικές του δαπάνες να τοποθετήσει πινακίδες που θα αναγράφει τον τίτλο της Αρχής που εκτελεί τα έργα την ονομασία του έργου που εκτελείται τον χρηματοδότη και το ονοματεπώνυμο του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 4 Ο : ΥΛΙΚΑ Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για το έργο πρέπει να πληρούν του όρους και τις προϋποθέσεις των σχετικών Τεχνικών Προδιαγραφών. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τοποθετήσει φωτιστικά σώματα σύμφωνα µε την Τ.Σ.Υ. και την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. Η δαπάνη ελέγχου των υλικών που θα χρησι μοποιηθούν θα βαρύνει τον Ανάδοχο του έργου. ΑΡΘΡΟ 5 Ο : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ Ο Εργολάβος είναι υποχρεωμένος όπως µε μέριμνά του και µε ευθύνη εξεύρει και διαθέσει όλα τα απαραίτητα μέσα για την καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των έργων ήτοι εργαλεία επαρκές ειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό που θα πλαισιώνεται από έμπειρους Εργοδηγούς και των οποίων θα Προΐσταται ο ίδιος. Τονίζεται ότι ο Εργολάβος πρέπει να διαθέτει επαρκή μέσα για την γρήγορη απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής ως και την ταχεία τοποθέτηση των ιστών των φωτιστικών σωμάτων και των λαμπτήρων. ΑΡΘΡΟ 6 Ο : ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Ο Εργολάβος είναι υποχρεωμένος να προβεί έγκαιρα στις κατάλληλες ενέργειες δηλαδή σύνταξη σχεδίων και λοιπών στοιχείων ώστε να µην προκύπτει καμία καθυστέρηση από το λόγο αυτό στην παροχή ρεύματος από την ΔΕΗ και την έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων. ΑΡΘΡΟ 7 Ο : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΤ ΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η δαπάνη του υπόψη έργου θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για τα Δημόσια έργα (Ν.3669/08). ΑΡΘΡΟ 8 Ο : ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ο Ανάδοχος οφείλει να πάρει χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά την εκτέλεση των εργασιών της Εργολαβίας του ώστε να µην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων τόσο από την διακίνηση των μηχανικών του μέσων όσο και από την εναπόθεση. ΕΣΥ

4 ΑΡΘΡΟ 9 Ο : ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (Ο.Κ.Ω.) κ.λ.π. Εργασίες εκσκαφών κ.λ.π. πρέπει να εκτελούνται κατά μεγάλης προσοχής προς αποφυγή ζημιών ή ατυχημάτων για τα οποία ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά Υπεύθυνος. Γι αυτό το λόγο ο Ανάδοχος οφείλει να εφοδιαστεί µε δαπάνες του τα απαραίτητα διαγράμματα και λοιπά στοιχεία από τις αρμόδιες Αρχές των Ο.Κ.Ω. και να μεριμνήσει για την έγκαιρη ειδοποίηση των Ο.Κ.Ω. ώστε µε την παρουσία των Εκπροσώπων τους ενεργήσει δοκιμαστικές τομές προς επισήμανση των αγωγών κοινής ωφέλειας και στη συνέχει την αποκάλυψή τους εφόσον κριθεί απαραίτητη η διευθέτησή τους. Γενικά κατά την εκτέλεση των έργων πρέπει να ληφθούν από τον Ανάδοχο όλα τα αναγκαία μέτρα προς αποφυγή οποιασδήποτε βλάβης στις εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας και στις παρακείμενες ιδιωτικές κατασκευές κ.λ.π. Οποιαδήποτε τέτοια ζημιά που οφείλεται σε αμέλεια του Αναδόχου ή στον τρόπο µε τον οποία εκτελεί το έργο ή µε αμέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού των έργων θα βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο που υποχρεώνεται να καταβάλει ολόκληρη την δαπάνη επανορθώσεως της ζη μίας. Σε περίπτωση χρησιμοποιήσεως κρουστικών ή άλλων μέσων εκσκαφής ή εμπήξεως πασσάλων κ.λ.π. όποια ζημιά τυχόν προκύψει στις γύρω κατασκευές θα βαρύνει τον Ανάδοχο ως αποκλειστικό υπεύθυνο του έργου. Καμία αξίωση του Αναδόχου δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή αν προέρχεται από τις παραπάνω αιτίες. Οι τιμές του Τιμολογίου είναι ενιαίες και αμετάβλητες ανεξάρτητα από την κυκλοφορία των οχημάτων ή άλλου αιτίου δυσχερειών της εκτάσεως των εργασιών και της δυνατότητας ή του συ μφέροντος χρησιμοποιήσεως μηχανικών μέσων. Ο Ανάδοχος µε δικές του δαπάνες θα καταρτίσει Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας ΣΑ.Υ και θα τηρεί Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) του έργου σύμφωνα µε τις διατάξεις του Π.Δ. 305/96 και την αριθμ. 433/2000 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1176Β της ). ΑΡΘΡΟ 10 Ο : ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από το άρθρο 30 του Ν.3669/08 αίτιο της κοινοποιήσεως εγγράφου προσκλήσεως της Υπηρεσίας προς τον Εργολάβο δια της οποίας του αναφέρεται η οριστική κατακύρωση της Δημοπρασίας σε αυτόν είναι υποχρεωμένος να προσέλθει για υπογραφή του Εργολαβικού συμφωνητικού. Πρέπει να προβλέπεται σύμφωνα µε το άρθρο 30 του Ν.3669/08. Αν μέσα σε αυτή τη προθεσμία δεν προσέλθει ο Εργολάβος κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση για την συμμετοχή του στο διαγωνισμό καταπίπτει υπέρ του Εργοδότη. ΑΡΘΡΟ 11 Ο : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μέσα σε δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της συμβάσεως να υποβάλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία και σε πέντε (5) αντίτυπα το Πρόγρα μμα της κατασκευής του έργου. Στην προκειμένη περίπτωση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.3669/08. ΑΡΘΡΟ 12 Ο : ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΩΝ Για την αναθεώρηση εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.3669/08. ΑΡΘΡΟ 13 Ο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί τα έργα σε ικανοποιητική κατάσταση κατά την διάρκεια κατασκευής τους και μετά από αυτή μέχρι την οριστική παραλαβή η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μετά την παρέλευση του χρόνου εγγυήσεως και εντός του χρονικού διαστήματος που τάσσεται από το άρθρο 75 του Ν.3669/08. Ο χρόνος εγγυήσεως του έργου καθορίζεται σε δέκα πέντε (15) μήνες. Κατά τον χρόνο εγγυήσεως ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιθεωρεί κάθε τέλος του μήνα την όλη εγκατάσταση και να αντικαθιστά µε δαπάνες του τους καμένους και καταστραμμένους από οποιαδήποτε αιτία λαμπτήρες. Δεν επιτρέπεται την πρώτη βδομάδα κάθε μήνα να υπάρχουν επισκευασμένα φωτιστικά που να µην λειτουργούν. Αν ένα ή περισσότερα φωτιστικά δεν λειτουργούν καθόλου από την 1 η έως την 8 η μέρα κάθε μήνα θα επιβάλλεται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία πρόστι μο 50 ΕΥΡΩ για κάθε φωτιστικό σώμα που δεν λειτουργεί. Το πρόστιμο αυτό θα επαναλαμβάνεται κάθε μήνα για όσα φωτιστικά δεν λειτουργούν μέχρις ότου παρέλθει ο χρόνος εγγυήσεως. Σε περίπτωση κατασκευής νέας σηματοδοτικής εγκατάστασης ενός κόμβου δεν επιτρέπεται σε ΕΣΥ

5 περίπτωση πιθανής βλάβης η αποκατάσταση να υπερβεί το διάστημα των (5) ωρών και µε δαπάνες του αναδόχου εκτός των παλιών σηματοδοτικών εγκαταστάσεων για τις οποίες η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται βάση των εγκεκριμένων τιμών του τιμολογίου μελέτης. Για μεγάλες βλάβες (π.χ. πρόσκρουση αυτοκινήτου στη συσκευή ή στη σηματοδοτική εγκατάσταση) ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επισκευάσει τη βλάβη εντός 48 ωρών µε δαπάνες του και στη συνέχεια να απαιτήσει την πληρωμή του από τον υπαίτιο ή την ασφαλιστική του εταιρεία. Γίνεται ειδική μνεία ότι η συντήρηση για άρση επικινδυνότητας (Τροχαία ατυχή ματα - Θεομηνίες - Διακοπή φωτοσήμασης - Κατάπτωση ιστών και φωτιστικών στο οδόστρωμα) ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεταβεί στον τόπο του ατυχήματος εντός (3) τριών ωρών (ανεξάρτητα από το χρόνο επισκευής της βλάβης όπως αναφέρεται πιο πάνω) από την ειδοποίησή του ύστερα από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας ή αποστολή της µε FΑΧ ή τηλεφωνική ειδοποίηση από την επίβλεψη και να λάβει µε την κατάλληλη σήμανση όλα τα μέτρα ασφαλείας για τη διέλευση πεζών και οχημάτων. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος καθ' όλα το εικοσιτετράωρο: εργασίμων ημερών αργιών και εορτών να διαθέτει προσωπικό ασφαλείας και μηχανικά μέσα για την έγκαιρη αντιμετώπιση τέτοιων επικινδύνων καταστάσεων και δεν αποζημιώνονται ιδιαίτερα εκτός από τα σχετικά άρθρα που περιλαμβάνονται στο περιγραφικό τιμολόγιο της μελέτης. Αν η επισκευή των βλαβών ή η μετάβαση του αναδόχου στον τόπο του έργου δε γίνει στο χρόνο που προβλέπεται στις πιο πάνω περιπτώσεις, θα επιβάλλεται πρόστιμο ΕΥΡΩ για κάθε περίπτωση και θα επαναλαμβάνεται για κάθε ημέρα µη λειτουργίας της συσκευής. Τα πρόστιμα αυτά επιβάλλονται (ηλεκτροφωτισμός-σηματοδότηση) ανεξάρτητα από τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η εφαρμογή του άρθρου 60 του Ν.3669/08 που αναφέρεται σε πλημμελή κατασκευή των έργων. ΑΡΘΡΟ 14 Ο : ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η σύνταξη των νέων τιμών μονάδος θα γίνει σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/08. Στις νέες τιμές μονάδος το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους Εργολάβου ορίζεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%). ΑΡΘΡΟ 15 Ο : ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Α. ΜΕΛΕΤΗ ΗΛEKTPOΦΩTIΣΜΟY ΚΟΜΒΩΝ Το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ειδοποίησή του ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει φωτοτεχνική μελέτη προς έγκριση µε τα συνημμένα σχέδια σε περίπτωση βελτίωσης ηλεκτροφωτισμού τμημάτων Ε.Ο. ή κόμβων, µε δικές του δαπάνες χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση από την Υπηρεσία. Β. ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ειδοποίησή του ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει μελέτη εγκατάστασης φωτεινής σηματοδότησης, όταν απαιτηθεί από την Υπηρεσία, µε τα απαραίτητα σχέδια του κόμβου, τις μετρήσεις κυκλοφορίας, το πρόγραμμα λειτουργίας φωτεινής σηματοδότησης και να υποβάλλει τα ανωτέρω στην αρμόδια Υπηρεσία προς έγκριση µε δικές του δαπάνες χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση. Γ. ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΣΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ 1. Το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή της σύ μβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει στην Υπηρεσία Επίβλεψης ένα επιβατηγό αυτοκίνητο χωρίς οδηγό το οποίο θα κινείται αποκλειστικά από την Επίβλεψη. 2. Το αυτοκίνητο αυτό θα είναι τουλάχιστον κυβισμού κυβ. εκ. (Καινουργές) θα παρέχει ασφάλεια και άνεση και θα υπόκειται σε έγκριση της Επίβλεψης η οποία δικαιούται να το απορρίψει σε περίπτωση που το κρίνει ακατάλληλο και ο Ανάδοχος υποχρεούται να το αντικαταστήσει χωρίς καμία πρόσθετη αποζημίωση. 3. Το αυτοκίνητο θα ασφαλισθεί µε δαπάνες του Αναδόχου σύμφωνα µε την Ελληνική Νομοθεσία για μικτή ασφάλιση για όλη τη διάρκεια του έργου. Η συντήρησή του θα γίνεται µε μέριμνα του Αναδόχου σε τακτά χρονικά διαστήματα και όπως καθορίζει ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου. 4. Ο Ανάδοχος βαρύνεται µε όλες τις δαπάνες για την κίνηση (καύσιμα, λιπαντικά κ.λ.π.) τη συντήρηση και τις επισκευές του αυτοκινήτου (ανταλλακτικά εργασίας κλ.π.) και µε δαπάνη που θα απαιτηθεί για ζημιές ή βλάβες που δεν καλύπτονται από την ασφάλισή του. 5. Για διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) ημερών µε εντολή της Υπηρεσίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει το αυτοκίνητο µε άλλο μέχρι να ολοκληρώσει την επισκευή του. 6. Για το πιο πάνω αυτοκίνητο δεν προβλέπεται ιδιαίτερη αποζημίωση του Αναδόχου σε απασχόληση - μίσθωμα, συντήρηση - επισκευή, ασφάλιση και λοιπές λειτουργίες δηλαδή καύσιμα λιπαντικά ελαστικά κ.λ.π. και μέχρι των διανυθέντων χιλιομέτρων μέχρι τη συμβατική ημερομηνία περαιώσεως του έργου. Σε περίπτωση παράτασης προθεσμίας τα παραπάνω ΕΣΥ

6 χιλιόμετρα αυξάνονται αναλογικά χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση του αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 16 Ο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ EΞOΠΛΗΣMOΣ Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος εντός ακτίνας είκοσι (20) χλµ. από την πόλη της Κορίνθου να εγκαταστήσει Εργοτάξιο σε ιδιόκτητο ή σε ενοικιαζόμενο χώρο. Ο χώρος του Εργοταξίου θα περιλαμβάνει και κτιριακές εγκαταστάσεις Γραφείο Αναδόχου, Εργαστήριο Αναδόχου µε όλα τα απαραίτητα εργαλεία που απαιτούνται για την επισκευή των φωτιστικών σωμάτων µε τα αντίστοιχα όργανα (βολτόμετρο, αμπερόμετρο, αμπερομετρική τσιµπίδα, συνημιτόμετρο και καταγραφικό όργανο τάσεως και εντάσεως) και Γραφείο Επίβλεψης εμβαδού τουλάχιστον 9,00 m2 µε τους αντίστοιχους βοηθητικούς χώρους. Στο Γραφείο του Αναδόχου θα υπάρχει τηλέφωνο και FΑΧ ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία από την Επίβλεψη µε το Εργοτάξιο του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει κατά την υπογραφή του συμφωνητικού και τον αριθμό κλήσεως του κινητού τηλεφώνου του ώστε να καλείται για την αντιμετώπιση εκτάκτων γεγονότων και εκτός ωραρίου εργασίας από την Υπηρεσία σε όλο το 24ωρο. Για την εκτέλεση της Εργολαβίας απαιτούνται υποχρεωτικά ένα φορτηγό αυτοκίνητο µε γερανό (παπαγαλάκι) ανυψωτικής ικανότητας τουλάχιστον τριών (3) τόνων ένα καλαθοφόρο όχημα ανυψώσεως ατόμων τουλάχιστον δεκαπέντε μέτρων από το Οδόστρωμα, ένα φορτωτή - εκσκαφέα και ένα γερανό ανυψωτικής ικανότητας μέχρι 35 μέτρων. Τα οχήματα πρέπει να έχουν καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας και να έχουν τις αντίστοιχες άδειες και νό μιμα συνοδευτικά έγγραφα (άδειες κυκλοφορίας, ασφάλειες κλ.π.). Τα οχήματα όταν απαιτούνται από την φύση των εργασιών θα ευρίσκονται στον τόπο του έργου: πλην του καδοφόρου οχήματος που θα ευρίσκεται συνεχώς στο έργο εκτός δύο (2) η μερών το μήνα που ο Ανάδοχος θα κάνει την συντήρηση του οχήματος αυτού. Στην περίπτωση που το καδοφόρο όχημα απουσιάζει πέραν των δύο (2) ημερών από τον τόπο του έργου θα επιβάλλεται πρόστιμο κατά του Αναδόχου υπό μορφή ποινικής ρήτρας μέχρι του ποσού των 300 ΕΥΡΩ την ημέρα. Μετά την υπογραφή της συμβάσεως ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος εντός δέκα πέντε (15) ημερών να προσκομίσει τα ανωτέρω οχήματα και να οργανώσει το Εργοτάξιό του. Παρεχομένης άπρακτης της προθεσμίας αυτής ο Ανάδοχος μετά την Ειδική Πρόσκληση κηρύσσεται έκπτωτος. Η εγκατάσταση του Εργοταξίου, η δαπάνη λειτουργίας, η χρήση του γερανού (παπαγαλάκι), του καδοφόρου οχήματος καθώς και του φορτωτή εκσκαφέα από οδηγό ή χειριστή αποτελούν παροχές του Αναδόχου (πλην του ανυψωτικού γερανού άνω των 15 μέτρων που μισθώνεται ιδιαίτερα) και δεν μπορεί να εγείρει καμία οικονομική αξίωση από την Υπηρεσία για την απασχόλησή τους στο έργο και για τις δαπάνες λειτουργίας τους. ΑΡΘΡΟ 17 Ο : ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου θα γίνει σύ μφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.3669/08. ΑΡΘΡΟ 18 Ο : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Στην εργολαβία αυτή ισχύει ο N.3669/08, και η Γ.Σ.Υ. Κόρινθος.. Κόρινθος.. Κόρινθος.. Συντάχθηκε Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε Ο Προϊστάμενος ΤΣΕ Ο Προϊστ Δ/νσης Τεχν. Έργων Τυρλής Κωνσταντίνος Στσματοπούλου Αθ. Αικ. Σωτηράκος Παναγιώτης Ηλ/γός Μηχ/κός & ΤΥ. Πολ/κος Μηχ/κος με Δ β Πολ/κος Μηχ/κός με Β β ΕΣΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ TMHMA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» 1 Αριθμός Μελέτης :12.1/26-5-2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο Ε.Σ.Υ. Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς και ειδικούς συμβατικούς όρους για την εκτέλεση του έργου «Κρασπεδώσεις&Πλακοστρώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔHΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Προϋπολογισμός: 549.441,01 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

1.615.175,69. Όπως υποσηµείωση 1.

1.615.175,69. Όπως υποσηµείωση 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: 17 ο χλµ. Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ο Υ Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η Σ Δ. Ε. Τ Ρ Ι Γ Λ Ι Α Σ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ο Υ Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η Σ Δ. Ε. Τ Ρ Ι Γ Λ Ι Α Σ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ο Υ Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η Σ Δ. Ε. Τ Ρ Ι Γ Λ Ι Α Σ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 53/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 586.500,00 ΕΥΡΩ ΙΔΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΆΡΘΡΟ 1 Ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΆΡΘΡΟ 2 Ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΆΡΘΡΟ 3 Ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΆΡΘΡΟ 4 Ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 59/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 59/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 59/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε ΣΥΒΟΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Μελέτης: 3/2015 ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΘΕΣΗ: Κ.Φ. 122 Ε ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ Α.Μ. 2/2012 ΠΡΟΫΠ. : 1.350.000,00 (µε ΦΠΑ) Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Ι ΡΥΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ.. ΓΩΝΙΩΝ. Προϋπολογισµού: 149.955,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η Ι ΡΥΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ.. ΓΩΝΙΩΝ. Προϋπολογισµού: 149.955,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ/ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & Η.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ.. ΓΩΝΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΚΑΙ Τ.Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) Σελίδα 1 από 49 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΚΑΙ Τ.Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: ANAKATAΣΚΕΥΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ στο 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Θέση: Π.Ε. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 41/2011 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1: Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

«Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ύδρας» ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ

«Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ύδρας» ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Αο. υελέτηο 25/2015 ( ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ στο Κ854 Θέση: Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011 ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. 19 / 15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 15.243,45

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ:"ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C. ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C. ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C. ΣΤΟ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ :ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ :ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30 Ταχ. Κώδικας: 104-38. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ :ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΚΛΑΔΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ- ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΤΙΟΚΑΜΠΗΣ ΚΑ: 35.6262.0005 ΠΡΟΫΠ.:73.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΚΛΑΔΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ- ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΤΙΟΚΑΜΠΗΣ ΚΑ: 35.6262.0005 ΠΡΟΫΠ.:73. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΚΛΑΔΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ- ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΤΙΟΚΑΜΠΗΣ ΚΑ: 35.6262.0005 ΠΡΟΫΠ.:73.000 ΕΤΟΣ: 2014 Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 128.000,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 / 07 / 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 / 07 / 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 / 07 / 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Αρ. Διακ.: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014 ΝΑΟΥΣΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΛΑΜΑ» Δ/ση:Παπακυρίτση 4 ΤΚ 43200 ΠΑΛΑΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ( ΤΑΜΕΙΟ Συνοχής-Εθνικοί

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝHΣ A.M.: 03/2015 Κ.Α:30-7333.0031 Προϋπ 69.885,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: Αγροτικη οδοποιία Δ.Ε Παπαφλέσσα. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 550.000,00 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της σύμβασης.

Διαβάστε περισσότερα