ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. του έργου:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. του έργου:"

Transcript

1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ του έργου: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης της ΕΤΑΔ για την οργάνωση και παρακολούθηση της υλοποίησης (παραλαβή των επί τόπου παραδοτέων) της προμήθειας «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΒΑΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΕΛΑΡΙΑ» Αθήνα, Ιούνιος 2013 Σελίδα 1 από 14

2 ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΜΒΑΣΗ- ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 3 ΑΡΘΡΟ 2: ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3 ΑΡΘΡΟ 3: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 3 ΑΡΘΡΟ 4: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3 ΑΡΘΡΟ 5: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ - ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 7 ΑΡΘΡΟ 6: ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 7 ΑΡΘΡΟ 7: ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΔ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 8 ΑΡΘΡΟ 8: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 8 ΑΡΘΡΟ 9: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 9 ΑΡΘΡΟ 10: ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 9 ΑΡΘΡΟ 11: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 10 ΑΡΘΡΟ 12: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 10 ΑΡΘΡΟ 13: ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 10 ΑΡΘΡΟ 14: ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ 11 ΑΡΘΡΟ 15: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 12 ΑΡΘΡΟ 16: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 12 ΑΡΘΡΟ 17: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 13 ΑΡΘΡΟ 18: ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 13 Σελίδα 2 από 14

3 ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΜΒΑΣΗ- ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω τεύχη, τα οποία ορίζονται ως συμβατικά, αλληλοσυμπληρώνονται και αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, η δε σειρά ισχύος αυτών, σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους, καθορίζεται ως εξής: Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό. Η Προκήρυξη με τα συνημμένα της. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 2: ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2.1 Επίσημη γλώσσα της παρούσας σύμβασης ορίζεται η Ελληνική και σε αυτή θα συντάσσονται όλα τα έγγραφα, αλληλογραφία, κλπ. μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. 3.2 Η επικοινωνία, προφορική ή γραπτή, μεταξύ της ΕΤΑΔ και του Αναδόχου θα διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα. 2.3 Τα παραδοτέα θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα. ΑΡΘΡΟ 3: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 3.1 Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από τους όρους των Συμβατικών Τευχών και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 3.2 Σε περίπτωση που ανακύψουν διαφωνίες μεταξύ του Αναδόχου και της ΕΤΑΔ κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, τα μέρη θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να τις επιλύσουν με καλή πίστη και συνεργασία. 3.3 Αν η φιλική διευθέτηση οποιασδήποτε διαφωνίας δεν καταστεί δυνατή, αρμόδια για την επίλυση της είναι αποκλειστικά τα καθ ύλη αρμόδια Δικαστήρια Αθηνών. ΑΡΘΡΟ 4: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο του Συμβούλου είναι η υποστήριξη της ΕΤΑΔ στην επιτόπου οργάνωση της μεθοδολογίας παρακολούθησης της υλοποίησης και της παραλαβής των παραδοτέων τμημάτων της Προμήθειας Αναβατήρων του ΧΚΠ (όπως αυτά περιγράφονται στο Φάκελο της Προμήθειας), με υποβοήθηση στα κατωτέρω: στην επικοινωνία διαφόρων επιπέδων μεταξύ του Προμηθευτή των Αναβατήρων και της ΕΤΑΔ. στον έλεγχο ετοιμότητος των προς εφαρμογή τμημάτων μελετών, (προ της εφαρμογής) και τηρήσεως των συμβατικών απαιτήσεων. στον έλεγχο χρονικής πορείας των εργασιών. στην εποπτεία του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του Προμηθευτή. στην εποπτεία της τήρησης του ΣΑΥ και επάρκειας των μέτρων ασφαλείας. στην κατάρτιση του συνολικού χρηματοοικονομικού προγραμματισμού της Προμήθειας Αναβατήρων. στον έλεγχο χρηματοοικονομικής και υλικής προόδου (ορόσημα πιστοποίησης τμηματικών καταβολών και της τήρησης ευρύτερου 3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σελίδα 3

4 προγράμματος προβλεπόμενων πληρωμών cashflow) του προμηθευτή αναβατήρων. στην παρακολούθηση των δοκιμών θέσεως σε λειτουργία, των δοκιμών πιστοποίησης και των δοκιμών παράδοσης όλων των υλικών της προμήθειας στην ΕΤΑΔ. στην εποπτεία παράδοσης εξ εκτελέσεως σχεδίων και Φακέλου Τεχνικών Δεδομένων της Σύμβασης Προμήθειας. στην οργάνωση της εκπαίδευσης του προσωπικού της ΕΤΑΔ στη χρήση και συντήρηση των αναβατήρων και της εποπτείας ολοκλήρωσής της. Στον τρόπο παραλαβής όλων των υλικών της προμήθειας και των παρακολουθημάτων της από την ΕΤΑΔ. 4.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Οργάνωση Επικοινωνίας Διατύπωση εισηγήσεων προς την ΕΤΑΔ για τον τρόπο επικοινωνίας, πέραν της συμβατικής αλληλογραφίας μεταξύ ΕΤΑΔ Προμηθευτή, με σκοπό την επίσπευση των διαδικασιών ολοκλήρωσης της προμήθειας επί των ειδικότερα απαιτούμενων επικοινωνιών, ήτοι: Ενημερώσεις της ΕΤΑΔ και εισηγήσεις ενεργειών. Εκθέσεις σχολιασμού επί των υποβληθέντων στοιχείων του προμηθευτή και οδηγιών τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων. Σχολιασμός αιτημάτων του Προμηθευτή περί αναγνωρίσεως υπερσυμβατικού αντικειμένου και τροποποιήσεων ή ερμηνείας των Συμβατικών Στοιχείων. Υλοποίηση του τρόπου επικοινωνίας που θα αποφασισθεί, σε άμεση επικοινωνία, με ψηφιακά μέσα. Οργάνωση ελέγχου της χρονικής πορείας των εργασιών, που περιλαμβάνει ειδικότερα: Σύνταξη εβδομαδιαίας τακτικής αναφοράς (πέρα από έκτακτες που τυχόν ζητηθούν από την ΕΤΑΔ) για τις εκτελούμενες εργασίες και ενέργειες του αναδόχου της παρούσας και του Προμηθευτή. Έλεγχο ακριβείας του, εν διαρκή αναθεωρήσει, χρονικού προγραμματισμού του προμηθευτή των αναβατήρων Εκτίμηση του αν οι σημειούμενες εξελίξεις εγκυμονούν κινδύνους καθυστερήσεων σε επόμενες φάσεις. Εισήγηση ανατακτικών δράσεων. Παρακολούθηση της υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης προμήθειας. Περιλαμβάνει την οργάνωση των κάτωθι επιμέρους δράσεων: Οδηγίες προγραμματισμού προς τον Προμηθευτή θεώρηση των στοιχείων ωρίμανσης προς υλοποίηση κάθε επί μέρους δράσεως και τμήματος εργασιών όπως: Παραγγελιών μηχανημάτων και Υλικών, Σχεδίων Εργοταξίου και εν γένει στοιχείων ετοιμότητας προς υλοποίηση. 3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σελίδα 4

5 Εποπτεία λειτουργίας του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του Προμηθευτή. Υποβοήθηση των στελεχών της ΕΤΑΔ ως και αν απαιτείται κυρίως σε θέματα τήρησης συμβατικών υποχρεώσεων. Εποπτεία ελέγχου, διασφάλισης ποιότητας και αποδελτιοποίησης (σε πρωτόκολλα) των αφανών εργασιών κ.α. Εποπτεία τηρήσεως του ΣΑΥ και επάρκειας των λαμβανομένων από τον Προμηθευτή μέτρων Ασφαλείας. Παρακολούθηση δοκιμών κατασκευών εργοστασίου. Έλεγχος ολοκλήρωσης των οροσήμων πιστοποίησης τμηματικών καταβολών και τήρηση ευρύτερου προγράμματος προβλεπόμενων πληρωμών. Δοκιμές Θέση σε Λειτουργία Εκπαίδευση Προσωπικού Πιστοποίηση Παραλαβή Περιλαμβάνει την οργάνωση των κάτωθι επιμέρους δράσεων: Διαπίστωση ετοιμότητας προς έναρξη δοκιμών των υποσταθμών και αναβατήρων και οργάνωση παράλληλης εκπαίδευσης. Παρακολούθηση των δοκιμών θέσεως σε λειτουργία, των δοκιμών πιστοποίησης και των δοκιμών παράδοσης στην ΕΤΑΔ. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων και εισήγηση για τυχόν ενδεδειγμένες διευκρινιστικές δοκιμές. Εποπτεία παράδοσης εξ εκτελέσεως σχεδίων και φακέλου του έργου, περιλαμβανομένου του τελικού σχεδίου εκκένωσης των αναβατήρων και διάσωσης των επιβατών, των οδηγιών χρήσεως και συντηρήσεως και του καταλόγου ανταλλακτικών. Οργάνωση της εκπαίδευσης προσωπικού της ΕΤΑΔ στη χρήση και συντήρηση των αναβατήρων και εποπτεία ολοκλήρωσής της. Αποδελτίωση της πιστοποίησης των αναβατήρων και εποπτεία των ενεργειών για έκδοση άδειας λειτουργίας. Διαπίστωση, ετοιμότητας προσωπικού του Χ.Κ.Π. προς λειτουργία και χειρισμό των αναβατήρων. Εισήγηση για προσωρινή παραλαβή ή παραλαβή προς χρήση με κατάλογο εκκρεμών σημείων. Παρακολούθηση της, μετά την παράδοση, λειτουργίας των αναβατήρων επί τρίμηνο ώστε να εντοπισθούν και να αντιμετωπισθούν προβλήματα λειτουργικότητας, αστοχίες και ελλείψεις εκπαίδευσης προσωπικού. 4.3 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να στελεχώσουν την ομάδα έργου με δυο (2) στελέχη πλήρους απασχόλησης όπως αναφέρονται στην προκύρηξη του έργου: Οι υπηρεσίες του προσωπικού της ομάδας έργου θα παρέχονται ως εξής: Ως προς τον υπεύθυνο έργου της ομάδας: Επί τόπου απασχόληση στο ΧΚΠ, ως απαιτείται από το είδος των κατά περίπτωση εκτελούμενων εργασιών και κατ ελάχιστον επί πέντε (5) ημέρες εβδομαδιαίως καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Επιπρόσθετα θα απασχολείται όσες φορές η ΕΤΑΔ κρίνει σκόπιμο, οσάκις παρίσταται ανάγκη ανεξαρτήτως χρονικής εκάστοτε διάρκειας. Ως προς το λοιπό στέλεχος της Ομάδας Έργου προβλέπεται κατ ελάχιστον πενθήμερη εβδομαδιαίως επί τόπου στο ΧΚΠ για όλη την διάρκεια της σύμβασης. 3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σελίδα 5

6 1. Ως πλήρης απασχόληση νοείται πάντα από την ημερομηνία έναρξης απασχόλησης την οποία ορίζει η ΕΤΑΔ. 2. Το προσωπικό θα διατεθεί στην ΕΤΑΔ με έδρα το ΧΚΠ. 3. Οι προβλεπόμενες κατηγορίες στελεχών είναι οι ελάχιστες που απαιτούνται. 4. Το ανωτέρω προσωπικό δεν θα επιτραπεί να αλλάξει χωρίς την ειδική άδεια του εργοδότη. 5. Στο τέλος κάθε μήνα η ΕΤΑΔ καταρτίζει το βασικό πρόγραμμα εργασιών του επόμενου μήνα και προεκτιμά την απαιτούμενη απασχόληση. Η Υπηρεσία γνωστοποιεί τα στοιχεία αυτά στον Σύμβουλο. Ο Σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων υπηρεσιών, εκτός της περίπτωσης ανωτέρας βίας. 6. Σε περίπτωση έκτακτων εργασιών η Υπηρεσία έχει δικαίωμα να τροποποιεί τον προγραμματισμό του μηνός ως προς την σειρά των εργασιών ή και να αφαιρεί εργασίες. 4.4 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Στο πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεων του, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει τα ακόλουθα παραδοτέα: Μηνιαία Βεβαίωση υπογεγραμμένη από το διευθυντή του ΧΚΠ ως προς την πραγματική απασχόληση των μελών της ομάδας έργου του Αναδόχου. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Αναδόχου θα επιμετρούνται ποσοτικά με επιτόπια φυσική παρουσία των δύο ατόμων του Αναδόχου σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως στην έδρα του ΧΚΠ, βάσει των πραγματικών δεδομένων και θα συνοδεύονται από παραδοτέα σύμφωνα με τα άρθρα της παρούσας. Σε περίπτωση που τα παραδοτέα χρήζουν συμπληρώσεων ή διορθώσεων ο Ανάδοχος υποχρεούται να κάνει τις αναγκαίες συμπληρώσεις ή και διορθώσεις χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Για την παρακολούθηση της παροχής των υπηρεσιών του Αναδόχου τηρείται ανελλιπώς ημερολόγιο παρουσιών των μελών της ομάδας έργου, το οποίο συνυπογράφεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου και τον Διευθυντή του ΧΚΠ και συνοδεύει απαραίτητα κάθε πιστοποίηση για την πληρωμή του Αναδόχου. Οι υπηρεσίες του Αναδόχου θα παρέχονται με βάση εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Τα στελέχη του Αναδόχου δραστηριοποιούνται κατόπιν εντολής της ΕΤΑΔ για την παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας. Στην περίπτωση όπου η Υπηρεσία έχει ζητήσει σύμφωνα με τα παραπάνω την υποχρεωτική συνεπικούρηση της ΕΤΑΔ από μέλος της ομάδας έργου, στο ημερολόγιο καταγράφεται και η παρουσία του μέλους μόνο ως απόδειξη εκπλήρωσης της συμβατικής υποχρέωσης, χωρίς να δημιουργείται δικαίωμα αποζημίωσης από τον ανάδοχο. Εβδομαδιαίες αναφορές προόδου αρχής γενομένης από τη δεύτερη εβδομάδα μετά την υπογραφή της σύμβασης (πέρα από έκτακτες που τυχόν ζητηθούν από την ΕΤΑΔ) για την πρόοδο των εκτελούμενων εργασιών και των ενεργειών του Προμηθευτή τα εντοπισθέντα προβλήματα, μετατροπές στο τεχνικό αντικείμενο και υπερβάσεις στο οικονομικό αντικείμενο της προμήθειας. Οποιαδήποτε άλλη αναφορά ζητηθεί από την ΕΤΑΔ σχετικά με την παρακολούθηση της φυσικής και οικονομικής προόδου της προμήθειας. Έκθεση απολογισμού της πορείας υλοποίησης της προμήθειας, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την παράδοση της προμήθειας. 3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σελίδα 6

7 ΑΡΘΡΟ 5: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ - ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 5.1 Ο καθαρός χρόνος μέσα στον οποίο θα ολοκληρωθεί το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 5.2 Σε περίπτωση που η εκτέλεση του έργου της Σύμβασης καθυστερεί για λόγους ανωτέρας βίας ή καιρικών συνθηκών ή από υπαιτιότητα της ΕΤΑΔ, και εφόσον δεν συντρέχει υπαιτιότητα του Αναδόχου, η ΕΤΑΔ θα καθορίσει την επίπτωση στο χρόνο εκτέλεσης των εργασιών του Αναδόχου και θα χορηγήσει σχετική παράταση προθεσμιών υποβολής των παραδοτέων εργασιών, κατόπιν αιτήσεως του Αναδόχου, ο οποίος δεν δικαιούται να λάβει καμία περαιτέρω αποζημίωση ή αναπροσαρμογή τιμήματος. ΑΡΘΡΟ 6: ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 6.1 Το μισό της αμοιβής του Αναδόχου κατανέμεται ισόποσα στους εννέα μήνες απασχόλησης και έκαστο τμήμα καταβάλλεται κατά μήνα λαμβάνοντας υπ όψη τους ανθρωπομήνες απασχόλησης και τα υποβαλλόμενα παραδοτέα του άρθρου 5.5 της παρούσης. 6.2 Το υπόλοιπο μισό της αμοιβής του Αναδόχου κατανέμεται κατά ποσοστιαία αντιστοιχία βάσει των εκάστοτε εγκεκριμένων ενδιάμεσων πληρωμών της σύμβασης της προμήθειας (όπως αυτό περιγράφεται στο φάκελο τεχνικών δεδομένων της Προμήθειας κατ αναλογία με το υλοποιηθέν συμβατικό αντικείμενο της από Σύμβασης Προμήθειας), καταβάλλεται συνοδευόμενο από τα παραδοτέα του άρθρου 6 της παρούσης. 6.3 Η διαπίστωση της παρουσίας του προσωπικού του Συμβούλου θα γίνεται με την τήρηση ημερολογίου στο γραφείο του έργου στο ΧΚΠ, ανάλογο με αυτό που τηρείται κατά την υλοποίηση της Σύμβασης Προμήθειας. Το ημερολόγιο περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και την κατηγορία κάθε μέλους της ομάδας έργου που εργάστηκε τη συγκεκριμένη ημέρα, τις ώρες που εργάστηκε και τον τόπο εργασίας. Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει, κατά μήνα, κατάσταση ανθρωπομηνών εργασίας ή κλασμάτων αυτών (ανθρωποημερών ή ανθρωποωρών), σύμφωνα με τα γραπτές ή προφορικές εντολές και τις επιβεβαιώσεις της Υπηρεσίας. Με βάση τις εγκεκριμένες καταστάσεις θα συντάσσεται βεβαίωση της ΕΤΑΔ, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της παρούσας σύμβασης. 6.4 Υπολογισμός ανθρωπομηνών. Οι ανθρωποώρες που θα πιστοποιούνται στο ημερολόγιο θα μετατρέπονται σε ανθρωπομήνες με την παραδοχή ανθρωποωρών ανά ανθρωπομήνα, σύμφωνα με την εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας που προβλέπει 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα και 25 εργάσιμες μέρες το μήνα (ανθρωποώρες ανά μήνα = ανθρωποώρες ανά εβδομάδα χ αριθμό εβδομάδων = 40 χ 25/6= ). 6.5 Το Συμβατικό τίμημα είναι το Κατ Αποκοπή τίμημα που ορίζεται στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό και είναι αυτό που έχει προσφερθεί από τον Ανάδοχο με την οικονομική του προσφορά. Στο Συμβατικό αυτό τίμημα έχει συνυπολογισθεί και περιλαμβάνεται όλο το κόστος και οι κάθε φύσης και μορφής δαπάνες του Αναδόχου για την άρτια εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων, δηλαδή μισθοί, άδειες, εργοδοτικές εισφορές, αποζημιώσεις, δώρα προσωπικού, επιδόματα, τυχόν υπερωριακή απασχόληση, έξοδα μετακινήσεων μεταβάσεων στο 3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σελίδα 7

8 ΧΚΠ, έξοδα ασφαλίσεων προσωπικού και εξοπλισμού και γενικά κάθε δαπάνη μη ρητά κατονομαζόμενη, τα γενικά και ειδικά έξοδα, οι δαπάνες του Αναδόχου και το όφελός του. Γενικά, περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα και δαπάνες του Αναδόχου άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενα με την εκτέλεση του έργου. Δεν περιλαμβάνονται στην αμοιβή του Αναδόχου: Οι δαπάνες τυχόν ταξιδιών που θα απαιτηθούν μετά από έγγραφη επιστολή της ΕΤΑΔ, στο εξωτερικό, στην έδρα του κατασκευαστή- προμηθευτή των αναβατήρων. Στην περίπτωση μετακίνησης έκτος Ελλάδας, μετά από έγκριση της ΕΤΑΔ, στον Ανάδοχο θα καταβάλλεται η προβλεπόμενη από την ΕΤΑΔ αποζημίωση μετάβασης υπαλλήλων της στο εξωτερικό. Οι μετακινήσεις εντός της Ελλάδας θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει από την ΕΤΑΔ πέρα από το ποσό του συμβατικού τιμήματος για την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. 6.6 Σημειώνεται, ότι για να γίνει οποιαδήποτε καταβολή θα πρέπει να έχει προηγηθεί η έγκριση των συγκεκριμένων παραδοτέων, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας. Για την πληρωμή ο Ανάδοχος θα εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, για τις συγκεκριμένες παρασχεθείσες υπηρεσίες. Κατά την πληρωμή, μαζί με το τιμολόγιο, θα υποβάλλονται στην ΕΤΑΔ όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και ό,τι άλλο απαιτηθεί). Η ΕΤΑΔ δύναται να μειώσει το διατιθέμενο προσωπικό του Αναδόχου μέχρι 50%. ΑΡΘΡΟ 7: ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΔ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 7.1 Η ΕΤΑΔ αναλαμβάνει να παραδώσει στον Ανάδοχο το διαθέσιμο πληροφοριακό υλικό, που διαθέτει και θεωρεί χρήσιμο για την εκτέλεση του Έργου. Υποχρεούται επίσης να απαντήσει εγγράφως στα κοινοποιούμενα ερωτήματα του Αναδόχου, που αφορούν τις ενέργειες, στις οποίες θα προβεί ο Ανάδοχος προκειμένου να εκπονήσει τα παραδοτέα του έργου. 7.2 Όλο το υλικό, το οποίο θα παρασχεθεί από την ΕΤΑΔ στον Ανάδοχο, μέσα στο πλαίσιο της υλοποίησης της σύμβασης, θα παραμείνει στην κυριότητα της ΕΤΑΔ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να το επιστρέφει στην ΕΤΑΔ αμέσως μόλις παύει να είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της Σύμβασης, ή αμέσως μετά την λήξη ισχύος ή λύση της Σύμβασης, ή μετά από απαίτηση της ΕΤΑΔ. 7.3 Ο Ανάδοχος δε θα χρησιμοποιήσει, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΕΤΑΔ, το υλικό της ΕΤΑΔ για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτούς που απαιτεί η εκτέλεση της Σύμβασης, ούτε θα παραδώσει, γνωστοποιήσει ή επιτρέψει σε οποιοδήποτε τρίτο την κατοχή ή χρήση του σχετικού υλικού. ΑΡΘΡΟ 8: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 8.1 Ο Ανάδοχος, καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, οφείλει να τηρήσει απόρρητα οποιαδήποτε έγγραφα, στοιχεία ή πληροφορίες περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση της Σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σελίδα 8

9 8.2 Ο Ανάδοχος δε δικαιούται χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της ΕΤΑΔ: Να χρησιμοποιήσει κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες για σκοπό άλλο από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Να γνωστοποιεί κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκτός όσων βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση επαγγελματική εξάρτηση από αυτόν κατά την υλοποίηση της Σύμβασης. Η αποκάλυψη πληροφοριών σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την αρχή της εμπιστευτικότητας με την οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να τον δεσμεύσει και μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων προς την ΕΤΑΔ 8.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ότι κάθε στέλεχος ή συνεργάτης του, ο οποίος θα συνεργάζεται για την υλοποίηση της σύμβασης, θα δεσμεύεται από τους όρους τήρησης του απορρήτου των πληροφοριών με αυτούς που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. 8.4 Τα όσα προβλέπονται στο άρθρο αυτό θα εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την λήξη ισχύος ή λύση της Σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση η ΕΤΑΔ θα αξιώσει σύμφωνα με το νόμο την αποκατάσταση κάθε ζημίας που θα υποστεί. ΑΡΘΡΟ 9: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τα οποία θα παραχθούν και θα παραχθούν επεξεργάσιμα, ηλεκτρονικά και έντυπα, από τον Ανάδοχο κατά την υλοποίηση της Σύμβασης θα εκχωρηθούν στην ΕΤΑΔ, η οποία θα δικαιούται να τα νέμεται, χρησιμοποιεί και εκμεταλλεύεται κατά την βούλησή της. Σε περίπτωση όπου ο Ανάδοχος χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση των εργασιών και την υλοποίηση της σύμβασης οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων (ενδεικτικά: λογισμικό, σήματα κατατεθέντα, ευρεσιτεχνίες, μη ελευθέρα διαθέσιμη τεχνογνωσία, κλπ.) θα πρέπει να έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες άδειες για την χρήση των εν λόγω δικαιωμάτων. ΑΡΘΡΟ 10: ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 10.1 Ο Ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες της Σύμβασης υπό την επίβλεψη της ΕΤΑΔ. Η επίβλεψη αυτή αφορά τον έλεγχο τήρησης από τον Ανάδοχο των όρων της Σύμβασης και γενικότερα των συμβατικών του υποχρεώσεων, αλλά σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του για τις παραλείψεις ή σφάλματα κατά την παροχή των υπηρεσιών της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αρτιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών του Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει κάθε εντολή, οδηγία και υπόδειξη της ΕΤΑΔ που απορρέει από τους όρους της Σύμβασης Ο Ανάδοχος θα συνεργάζεται στενά με την Επιτροπή 1 Παρακολούθησης και θα παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία διευκολύνοντας το συντονισμό και τον έλεγχο των προσφερόμενων υπηρεσιών ώστε αυτές να μην αποκλίνουν από τα προβλεπόμενα επίπεδα επάρκειας και συμμόρφωσης με τις συμβατικές υποχρεώσεις του. 3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σελίδα 9

10 ΑΡΘΡΟ 11: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 11.1 Μετά την υπογραφή της σύμβασης η ΕΤΑΔ και ο Ανάδοχος θα ορίσουν τα φυσικά πρόσωπα που θα τους εκπροσωπούν καθ όλη την διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, θα ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό τους θα υπογράφουν όλα τα έγγραφα και την αλληλογραφία μεταξύ των μερών Οποιαδήποτε αλλαγή των εκπροσώπων αυτών θα γνωστοποιείται εκ των προτέρων, εγγράφως στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος. ΑΡΘΡΟ 12: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 12.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της Σύμβασης στην Ομάδα Έργου τα άτομα τα οποία δηλώθηκαν ως εξειδικευμένο προσωπικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.4. Η αντικατάσταση οποιουδήποτε στελέχους της Ομάδας από τον Ανάδοχο κατ αρχάς δεν επιτρέπεται (εκτός αν γίνεται κατ απαίτηση της ΕΤΑΔ). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα επιτρέπεται όταν ζητηθεί τεκμηριωμένα από τον Ανάδοχο και συντρέχει σπουδαίος λόγος Όλο το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική κατάρτιση, επαγγελματική πείρα για την καλή και επιτυχή εκπλήρωση των καθηκόντων του. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την εν γένει επαγγελματική συμπεριφορά ολοκλήρου του προσωπικού και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επιλογή, επιστημονική κατάρτιση, εμπειρία του Προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της Σύμβασης Η ΕΤΑΔ δικαιούται, κατά την κρίση της, να απαιτεί αιτιολογημένα την αντικατάσταση, εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση αυτής προς τον Ανάδοχο, οποιουδήποτε προσώπου το οποίο θα αποδειχθεί ανεπαρκές ή δεν θα τηρήσει την κατάλληλη επαγγελματική συμπεριφορά, τις διατάξεις της Σύμβασης, τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και τις οδηγίες των αρμοδίων οργάνων της ΕΤΑΔ. Όλες οι δαπάνες αντικατάστασης του ή των προσώπου(ων) (συμπεριλαμβανομένων αντικαταστάσεων για λόγους ασθένειας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο), βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο Ο Ανάδοχος θα ενεργεί ως ανεξάρτητος κατά την έννοια των άρθρων 681 και επόμενα του Αστικού Κώδικα και όχι ως εκπρόσωπος ή προστηθείς της ΕΤΑΔ, διατηρώντας πλήρη έλεγχο επί του προσωπικού του και γενικότερα των συνεργατών του και των προμηθευτών του. ΑΡΘΡΟ 13: ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 13.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει την Σύμβαση κατά τον πλέον άρτιο από άποψη επιστήμης, τέχνης και πρακτικής τρόπο και σε κάθε περίπτωση με τα υψηλότερα διεθνώς αναγνωρισμένα επαγγελματικά πρότυπα, πλήρως και εμπρόθεσμα και πάντως κατά τρόπο ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της ΕΤΑΔ, έχοντας την πλήρη ευθύνη για την αρτιότητα του αποτελέσματος της Σύμβασης Η ΕΤΑΔ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την παροχή των υπηρεσιών του Αναδόχου Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που του παρέχει η ΕΤΑΔ. Αν τα στοιχεία είναι ανακριβή, ασαφή ή γενικώς ανεπαρκή και 3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σελίδα 10

11 επηρεάζουν την αρτιότητα της εργασίας του και εφόσον ο Ανάδοχός μπορεί να το διαπιστώσει, ειδοποιεί εγγράφως και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση την ΕΤΑΔ Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη της έγκαιρης περάτωσης της σύμβασης και είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για το σκοπό αυτό τηρώντας τις προθεσμίες Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου, στην προσφορά του, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις του έργου, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της αρμόδιας Υπηρεσίας ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτόν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από το Νόμο και σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από το προσωπικό του, που θα ασχοληθεί ή θα παράσχει οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση Η ΕΤΑΔ δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτου. ΑΡΘΡΟ 14: ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ 14.1 Η επίβλεψη και η παραλαβή του έργου πραγματοποιείται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ), η οποία θα οριστεί με απόφαση του ΔΣ της ΕΤΑΔ. Η Επιτροπή θα είναι αρμόδια για την παροχή κατευθύνσεων στην Ανάδοχο, τη συμβατική επίβλεψη, τη διατύπωση παρατηρήσεων και διορθώσεων, τον έλεγχο της πορείας του έργου με κάθε πρόσφορο μέσο και σε συνεργασία με την Ανάδοχο, καθώς και την παραλαβή των επιμέρους παραδοτέων και του συνόλου της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος προετοιμάζει και υποβάλλει στην ΕΤΑΔ τμηματικά κατά την εξέλιξη τα παραδοτέα της Σύμβασης. Η Επιτροπή της ΕΤΑΔ αξιολογεί την ποσοτική πληρότητα/αρτιότητα των παραδοτέων και το εντός δέκα (1Ο) εργάσιμων ημερών είτε προβαίνει στην έγκριση των συγκεκριμένων παραδοτέων, είτε διαβιβάζει στον Ανάδοχο τα σχόλια και τις παρατηρήσεις της. Στην περίπτωση παρατηρήσεων και σχολίων, εκτιμώντας το εύρος των απαιτούμενων αλλαγών η Επιτροπή καθορίζει το χρονικό διάστημα λήψης των απαραίτητων διορθωτικών μέτρων και επανυποβολής των στοιχείων. Η έγκριση διενεργείται μετά την ικανοποιητική ενσωμάτωση στα παραδοτέα των παρατηρήσεων της Επιτροπής. Η έγκριση πιστοποιείται με έγγραφο της Επιτροπής, το οποίο κοινοποιείται στον Ανάδοχο και αποτελεί την προσωρινή παραλαβή Η οριστική παραλαβή των παραδοτέων πραγματοποιείται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΤΑΔ στο τέλος της σύμβασης ή νωρίτερα εφόσον υπάρξει οριστική απόφαση της Επιτροπής επί του κοινοποιηθέντος καθεστώτος. 3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σελίδα 11

12 ΑΡΘΡΟ 15: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η υποκατάσταση του Αναδόχου στην εκτέλεση της Σύμβασης εν όλω ή εν μέρει από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και η εκχώρηση σε τρίτον μέρους ή του συνόλου του Συμβατικού Αντικειμένου ρητά απαγορεύεται. Σε αντίθετη περίπτωση η ΕΤΑΔ δικαιούται να καταγγείλει την Σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 16: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 16.1 Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο για όλους τους λόγους έκπτωσης που αναφέρονται στην παρούσα, καθώς και στις οικείες διατάξεις του ΠΔ 118/2007, αναλογικά εφαρμοζόμενες, και εν γένει αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, όπως αυτές προβλέπονται στην Σύμβαση και τα λοιπά συμβατικά τεύχη ή εάν δε συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, που του δίνονται σύμφωνα με τη Σύμβαση και το Νόμο Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη λόγου εκπτώσεως, η Αναθέτουσα Αρχή επισημαίνει εγγράφως στον Ανάδοχο την συμβατική του παράβαση και του τάσσει εύλογη (κατ αυτήν) προθεσμία, κατ ελάχιστον πέντε (5) ημερών, προκειμένου να θεραπεύσει την παράβαση, επισημαίνοντας παράλληλα ότι σε αντίθετη περίπτωση θα επέλθει έκπτωση αυτού. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της ταχθείσας προθεσμίας ή σε περίπτωση που η επιχειρηθείσα θεραπεία της παράβασης δεν θεωρηθεί ικανοποιητική, η Αναθέτουσα Αρχή κηρύσσει έκπτωτο τον Ανάδοχο. Κατ εξαίρεση, εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, ότι λόγω της φύσεώς της, η παράβαση του Αναδόχου δεν αποκαθίσταται ή η αποκατάστασή της είναι μη συμφέρουσα από απόψεως χρόνου ή εξόδων δύναται να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο, χωρίς την τήρηση της ως άνω προθεσμίας. Τα αποτελέσματα της έκπτωσης επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής έγγραφης γνωστοποίησης της έκπτωσης. Κατά της απόφασης της έκπτωσης επιτρέπεται ένσταση, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Αναθέτουσα Αρχή εντός ανατρεπτικής ημερομηνίας πέντε (5) ημερών από την λήψη της ανακοίνωσης έκπτωσης. Η άσκηση της ένστασης επιφέρει αναστολή της διαδικασίας έκπτωσης έως την απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής Μετά από την οριστικοποίηση της έκπτωσης, είτε διότι δεν υπεβλήθη εμπροθέσμως ένσταση είτε διότι η ένσταση που υπεβλήθη απορρίφθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος υποχρεούται κατόπιν αιτήσεως της Αναθέτουσας Αρχής: (α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε υπηρεσίας ή εν γένει εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση των παρασχεθεισών υπηρεσιών. (β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποια υπηρεσία έχει εκπονήσει και να μεριμνήσει όπως οι τυχόν Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. (γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε πληροφοριακό έγγραφο, υλικό ή άλλο προϊόν που αφορά άμεσα ή έμμεσα το Έργο και ευρίσκεται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι τυχόν υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο. 3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σελίδα 12

13 Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων. Εν συνεχεία και το συντομότερο δυνατό μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους των Υπηρεσιών καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία εκπτώσεως. Ταυτόχρονα καταπίπτει ως ειδική ποινική ρήτρα, τμήμα της εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης, το οποίο αντιστοιχεί στο ανεκτέλεστο τμήμα της Σύμβασης και το ύψος του οποίου προκύπτει από τον λόγο ΑΥ/ΣΤ, όπου ΑΥ είναι η αξία των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν προσηκόντως από τον Ανάδοχο και ΣΤ είναι το ύψος του Συμβατικού Τιμήματος, και επιβάλλονται οι λοιπές κυρώσεις που ορίζονται από το ΠΔ 118/2007, αναλογικά εφαρμοζόμενο. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται δε να μεριμνήσει για τη συνέχιση της Σύμβασης και την ολοκλήρωση των ζητούμενων Υπηρεσιών βάσει των αναφερομένων στην Διακήρυξη. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται σε οποιαδήποτε χρόνο να απαιτήσει από τον Ανάδοχο πρόσθετη αποζημίωση για κάθε άμεση ή έμμεση ζημία που υπέστη, εξ αιτίας της πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του Αναδόχου, ιδίως δε δικαιούται να απαιτήσει την διαφορά μεταξύ αφενός του συμβατικού τιμήματος που θα συμφωνηθεί με το νέο Ανάδοχο για την παροχή των μη εκτελεσθεισών Υπηρεσιών και αφετέρου της τιμής που θα προκύψει βάσει του τύπου (ΣΤ ΑΥ). ΑΡΘΡΟ 17: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 17.1 Η σύμβαση τροποποιείται όταν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δυο συμβαλλόμενα μέρη. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν δύναται να αφορούν σε ουσιώδεις όρους της σύμβασης ή να άγουν σε παράβαση των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων Η αναθέτουσα αρχή με την επιφύλαξη της εξασφάλισης των κατά περίπτωση απαιτούμενων εγκρίσεων, δικαιούται να αναθέσει στον Ανάδοχο, κατόπιν της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, την παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών σε σχέση με τις αρχικές υπηρεσίες, ή νέων που συνίστανται στην επανάληψη παρόμοιων με την αρχική σύμβαση υπηρεσιών, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις των παραγράφων (α) και (β) του άρθρου 25 παρ. 4 του Π.Δ 60/ Σε περίπτωση που νέες υπηρεσίες, είναι όλως επουσιώδεις, παρόμοιες με τις ανατιθέμενες στη Σύμβαση και κρίνονται αναγκαίες για την υλοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις εργασίες αυτές χωρίς πρόσθετη αμοιβή και χωρίς την υπογραφή άλλης συμπληρωματικής ή νέας σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 18: ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 18.1 Η Σύμβαση λύεται αυτοδίκαια εάν, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή σε καθεστώς εκκαθάρισης Η Σύμβαση λύεται επίσης συνεπεία καταγγελίας της από την ΕΤΑΔ σε περίπτωση μη τήρησης εκ μέρους του Αναδόχου των συμβατικών του υποχρεώσεων, ιδίως εάν ο Ανάδοχος: 3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σελίδα 13

14 δεν παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης ή αρνείται να συμμορφωθεί με αυτές, δεν τηρεί το χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης ή καθυστερεί ανυπαίτια την έναρξη των εργασιών ή δεν πραγματοποιεί πρόοδο, θέτοντας με τον τρόπο αυτό σε κίνδυνο την εμπρόθεσμη πραγμάτωση του Συμβατικού αντικειμένου, εγκαταλείπει ή αρνείται να εκτελέσει εργασίες σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης για τις οποίες λαμβάνει οδηγίες ή σχετικές εντολές από την ΕΤΑΔ. Σε περίπτωση που θα συντρέξει λόγος καταγγελίας της Σύμβασης, η ΕΤΑΔ θα ειδοποιήσει εγγράφως τον Ανάδοχο για το είδος της παράβασης και την πρόθεσή της να προχωρήσει στην καταγγελία της Σύμβασης θέτοντας εύλογη προθεσμία συμμόρφωσης. Εάν ο Ανάδοχος δεν θεραπεύσει την παράβαση εντός της ορισθείσας προθεσμίας ή δεν αποδείξει με ικανοποιητικά στοιχεία τη λήψη άμεσων μέτρων για την θεραπεία της παράβασης αυτής, η ΕΤΑΔ δικαιούται να προχωρήσει στην καταγγελία της Σύμβασης Σε όλες τις περιπτώσεις λύσης της Σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με την ΕΤΑΔ για την διαβίβαση πληροφοριών και την παράδοση των εργασιών που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να συνεργασθεί για τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής των εκτελεσθέντος έργου. Το πρωτόκολλο συντάσσεται από την ΕΠΠΕ. Η μη συνεργασία του Αναδόχου δεν αναβάλει ούτε τον έλεγχο, ούτε την παραλαβή από την ΕΠΠΕ των εκτελεσθεισών εργασιών. Η ΕΠΠΕ, εξάλλου, θα πιστοποιήσει το κόστος των εκτελεσθεισών εργασιών και θα καθορίσει το ύψος της τυχόν οφειλόμενης αποζημίωσης του Αναδόχου Σε κάθε περίπτωση λύσης της Σύμβασης, στον Ανάδοχο οφείλεται μόνο η αμοιβή που αντιστοιχεί στις εκτελεσθείσες εργασίες, ενώ κάθε άλλη αξίωση του Αναδόχου για τις εργασίες που δεν έχουν εκτελεσθεί για θετικές ή αποθετικές ζημίες, ρητά αποκλείεται. Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση λύσης της Σύμβασης, συνεπεία καταγγελίας, καταπίπτει σε όφελος της ΕΤΑΔ η κατατεθείσα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σελίδα 14

Α.Π.:1580 ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α.Π.:1580 ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΝΙΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΗΛ.: 210 3339759 FAX: 210 3339500 Α.Π.:1580 ΠΡΟΣ: ΑΘΗΝΑ, 26/2/2014 ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προκήρυξη Διαγωνισμού Προκήρυξη Διαγωνισμού «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για το Υποέργο 3 του ιστότοπου e MiLang» για την Πράξη της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο «Βελτιωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Στοχευμένης Πληροφόρησης Μεταναστών

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και για το Υποέργο 6 «Εικονικό Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης» Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Σύμβασης Στην Καβάλα σήµερα την. ηµέρα., µεταξύ αφενός του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ΤΕΙ ΑΜΘ που εδρεύει στην Καβάλα στον Αγ. Λουκά (ΤΚ 65404) µε ΑΦΜ 090140841 και ΟΥ Καβάλας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΆΝΝΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΛ.: 210 3339617 FAX: 210 3339590 Α.Π.: ΠΡΟΣ: ΑΘΗΝΑ, 27-05-2014 4143 ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. [ ] ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ Γ Α Ι Α Ο Σ Ε Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. [ ] ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ Γ Α Ι Α Ο Σ Ε Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. [ ] ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ Γ Α Ι Α Ο Σ Ε Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ [ ] ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης της ΓΑΙΑΟΣΕ για την καταγραφή & αξιολόγηση Τροχαίου Υλικού» AΘΗΝΑ, [ ] 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013

Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013 Υλοποίησης του έργου «Επιλογή Εξωτερικού Συμβούλου ανάπτυξης-επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού «ηµιουργία Οπτικοακουστικού Υλικού και

Διακήρυξη Διαγωνισμού «ηµιουργία Οπτικοακουστικού Υλικού και Διακήρυξη Διαγωνισμού «ηµιουργία Οπτικοακουστικού Υλικού και ιαδικτυακού Γραφιστικού Περιβάλλοντος» για το έργο της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο «Web based Greek Language Courses for Bulgarian Learners and

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361 ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361 «Ηλεκτρονική Πολεοδομία - Σύστημα Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης και Αυτόματης Διαχείρισης των Πληροφοριών και των Εργασιών των Πολεοδομικών Υπηρεσιών» Συμβατικού Τιμήματος 2.589.303,38

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Α) Κόστος Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Ψηφιοποίηση και Πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης (ΙΚΜ)»

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Ψηφιοποίηση και Πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης (ΙΚΜ)» ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ: Ήδη, τα συμβαλλόμενα μέρη προσέρχονται στην υπογραφή της παρούσας συμβάσεως, με την οποία συνομολογούν τα εξής :

Μεταξύ: Ήδη, τα συμβαλλόμενα μέρη προσέρχονται στην υπογραφή της παρούσας συμβάσεως, με την οποία συνομολογούν τα εξής : ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/3/2013 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.324

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.324 Σύµβαση Έργου «Προµήθεια και Εγκατάσταση Βασικού εξοπλισµού και υποδοµών στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της περιφέρειας Αττικής.» ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.324 Προµήθεια και Εγκατάσταση Βασικού εξοπλισµού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3164

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3164 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3164 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ OTS» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ): 44.649,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.337. «Ανάπτυξη και Εφαρµογή Συστηµάτων Πληροφορικής στις Υποστηρικτικές Λειτουργίες των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αθηνών Πειραιώς»

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.337. «Ανάπτυξη και Εφαρµογή Συστηµάτων Πληροφορικής στις Υποστηρικτικές Λειτουργίες των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αθηνών Πειραιώς» Ανάπτυξη και Εφαρµ ογή Συστηµ άτων Πληροφορικής στις Υποστηρικτικές Λειτουργίες των Νοµ αρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αθηνών Πειραιώς ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.337 «Ανάπτυξη και Εφαρµογή Συστηµάτων Πληροφορικής στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365 ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365 «Ανάπτυξη και Εφαρµογή Συστηµάτων Πληροφορικής των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές Περιοχές Εµπορίου και Ανωνύµων Εταιριών» Συµβατικού τιµήµατος 1.666.000 συµπεριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ)

ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ) ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ Αρ.Μελέτης: 7 /2015 Ημερομηνία: 24/02/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο: Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο: «Απόκτηση πολυμεσικού περιεχομένου (βίντεο, κείμενα, μεταφράσεις)» στο πλαίσιο της Πράξης «Πολυμεσική και Πολυτροπική Προβολή του Πολιτισμού και Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά Κρήτης 73135 Πληροφορίες: Ζωή Εύδου Τηλ.: 2821341712 Fax: 2821341716 www. chania. gr ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002307977 2014-09-25

14PROC002307977 2014-09-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση : Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013 Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ_1_ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ_ ΚΕΦ_3_1_ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ_2013

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ_1_ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ_ ΚΕΦ_3_1_ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ_2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ_1_ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ_ ΚΕΦ_3_1_ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ_2013 ή / και ΥΠ_1_ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ_ ΚΕΦ_3_2_ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ_2013 Το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/33/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/33/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/33/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Προϋπολογισμός: 30.000,00 (μη

Διαβάστε περισσότερα