Μ Ε Λ Ε Τ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΓΚΩΔΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. Προϋπολογισμού: ,00 ΕΥΡΩ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 03 / 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μ Ε Λ Ε Τ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΓΚΩΔΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. Προϋπολογισμού: 60.000,00 ΕΥΡΩ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 03 / 2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΓΚΩΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΓΚΩΔΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α Προϋπολογισμού: ,00 ΕΥΡΩ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΓΚΩΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αντικείμενο της παρεχόμενης υπηρεσίας είναι η μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, τα οποία λόγω του όγκου ή του βάρους τους είναι αδύνατον να μεταφερθούν με τα μέσα της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου. 2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Περιοχή εφαρμογής της μελέτης είναι όλη η έκταση του Δήμου Αμαρουσίου, από την οποία γίνεται αποκομιδή των ογκωδών απορριμμάτων. Η μεταφορά των ογκωδών θα γίνεται με τα οχήματα του Δήμου μέχρι τον χώρο μεταφόρτωσης του αναδόχου και στη συνέχεια, ο ανάδοχος θα αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την μεταφορά τους σε Χ.Υ.Τ.Α. 3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ Έχει διαπιστωθεί ότι διάσπαρτα επί των πεζοδρομίων, σε πλατείες, αλλά και σε άλλους δημόσιους χώρους, απορρίπτονται συχνά από τους δημότες ογκώδη και βαριά αντικείμενα (στρώματα, έπιπλα, κλαδιά, μπάζα κλπ). Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου διαθέτει σήμερα κατάλληλο εξοπλισμό (οχήματα) και άτομα (οδηγούς, χειριστές, πληρώματα) για την αποκομιδή αυτών των απορριμμάτων, τα οποία όμως δεν επαρκούν κατά την παρούσα φάση για τη μεταφορά τους σε Χ.Υ.Τ.Α. Επιπλέον, τα φορτηγά και το προσωπικό που απασχολείται στην συλλογή των απορριμμάτων αυτών, συχνά απασχολούνται και σε άλλες εργασίες (αποκομιδή αστικών απορριμμάτων Κέντρου, μεταφορές υλικών, εκδηλώσεις κλπ.), με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται ακόμη περισσότερο το έργο της αποκομιδής αυτών των υλικών και η μεταφορά τους σε Χ.Υ.Τ.Α.. Επομένως, κατά την παρούσα φάση, δεν υπάρχει ο κατάλληλος και διαθέσιμος εξοπλισμός για να είναι δυνατή η εκτέλεση των μεταφορών των ογκωδών σε Χ.Υ.Τ.Α., σε συνδυασμό και με τις λοιπές υπηρεσίες που εκτελεί η Δ/νση Καθαριότητας. Επειδή κάθε καθυστέρηση απομάκρυνσης των ογκωδών αυτών απορριμμάτων δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην ποιότητα ζωής των κατοίκων, καθίσταται αναγκαία η μεταφορά αυτών με ανάθεση σε εξωτερικό ανάδοχο, που θα διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και προσωπικό, καθώς και τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις σχετικά με τη μεταφορά και τη διαχείριση κάθε είδους ογκωδών αντικειμένων. 4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 4.1 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί ειδικευμένο και έμπειρο εργατικό προσωπικό. 4.2 Ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του Δήμου.

3 4.3 Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. 4.4 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Αττικής και σύμβαση με τον ΕΣΔΚΝΑ (ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ) για την διάθεση αυτών. 4.5 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει χώρο μεταφόρτωσης εντός των ορίων του Δήμου Αμαρουσίου ή όμορων αυτού Δήμων, με μέγιστη ακτίνα τα πέντε (5) χιλιόμετρα από το κέντρο του Δήμου μας. Ο γεωγραφικός περιορισμός κρίνεται απαραίτητος διότι αφορά σημαντική κλίμακα μεγέθους εξοικονόμησης πόρων για τον Δήμο μας, τόσο οικονομικά (μέσω των δαπανών που σχετίζονται με την κατανάλωση καυσίμων ή τη συντήρηση οχημάτων), όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ο δήμος αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη προσωπικού οδηγών και χειριστών. Τα δρομολόγια που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου καλύπτονται με μεγάλη δυσκολία. Ειδικά, τα φορτηγά και τα μηχανήματα έργου, λόγω του βεβαρημένου προγραμματισμού, σε συνδυασμό με τις βάρδιες του προσωπικού, αλλά και τις συχνές βλάβες που παρουσιάζονται εξαιτίας της παλαιότητας των οχημάτων, δεν δύνανται να χάνουν κρίσιμο χρόνο στην διαδικασία μεταφόρτωσης των ογκωδών. Σημειωτέον ότι κρίσιμος χρόνος θεωρείται και ο χρόνος που ορίζεται στα τεχνικά πράγματα ως "σταλία", ήτοι ο μη παραγωγικός - 'νεκρός' χρόνος οχημάτων και προσωπικού, όπως επί παραδείγματι αποτελεί ο χρόνος που απαιτείται για να μεταφέρει ο χειριστής το όχημα στο σημείο μεταφόρτωσης και να επιστρέψει στην κανονική ροή της εργασίας του. Από το συνδυασμό των προαναφερόμενων στοιχείων, καθίσταται σαφές ότι η ζημία που μπορεί να προκληθεί από την σπατάλη καυσίμων, συντήρησης οχημάτων και παραγωγικού χρόνου εκ μέρους του εργατικού δυναμικού μπορεί να αποδειχθεί πολύ μεγαλύτερη από το όποιο όφελος θα μπορούσε να προκύψει στην τιμή τιμολόγησης της οικονομικής προσφοράς. Ως εκ τούτου και με δεδομένη την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει από τα προβλήματα καθυστερήσεων που παρατηρούνται λόγω της σημαντικής σταλίας κατά την διαδικασία μεταφόρτωσης, αλλά και τη σημαντική οικονομική επιβάρυνση που προκαλεί η διάνυση μεγάλων αποστάσεων μέχρι τα σημεία μεταφόρτωσης στην κατανάλωση καυσίμων και στη συντήρηση των οχημάτων, κρίθηκε αναγκαίο να τεθεί ο γεωγραφικός περιορισμός των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό. 4.6 Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, προς τις εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει συμμόρφωση ευρισκόμενος σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η εκτέλεση της εργασίας του. 4.7 Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Αστυνομικές και Υγειονομικές διατάξεις, περί καθαριότητας και μεταφοράς απορριμμάτων. 4.8 Το πάσης φύσεως και ειδικότητας προσωπικό για την εκτέλεση του έργου αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών, θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας, η οποία θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 4.9 Τα κάθε είδους απόβλητα και απορρίμματα θα μεταφέρονται στον πλησιέστερο Χ.Υ.Τ.Α., ή κάθε άλλο νόμιμο χώρο και προς τούτο θα χορηγούνται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία στον ανάδοχο οι απαραίτητες εντολές μεταφοράς. Μαρούσι / / 2015 Η Συντάξασα Ο Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού & Εποπτείας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Η Προϊσταμένη Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Κουτραφούρη Φωτεινή Πολιτικός Μηχ/κός Τ.Ε. Χάλαρης Ιωάννης Μηχανολόγος Μηχ/κός Κατσίλλη Αικατερίνη Τοπογράφος Μηχ/κός

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΓΚΩΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ A.T. : 1 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Α15Ν ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Καθαρή μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων κλαδέματος και ογκωδών απορριμμάτων με αυτοκίνητο. Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Μεταφορά με αυτοκίνητο ενός κυβικού μέτρου πάσης φύσεως προϊόντων κλαδέματος και ογκωδών απορριμμάτων, πέραν του ορίου που καθορίζεται εκάστοτε από την Υπηρεσία ή προβλέπεται από την μελέτη, χωρίς την φορτοεκφόρτωση και την διάστρωση στον χώρο απόθεσης, ανά χιλιόμετρο διαδρομής εμφόρτου αυτοκινήτου σε οποιαδήποτε οδό. Η τιμή έχει εφαρμογή μόνον σε περιπτώσεις που δεν χρησιμοποιείται, στην παρούσα εργολαβία, άλλο άρθρο που περιλαμβάνεται η συγκεκριμένη μεταφορά όπως κλάδεμα κ.λ.π., που περιέχουν τη μεταφορά, και μετά από πλήρη τεκμηρίωση και εγγράφου της Υπηρεσίας. Αναλυτικό τιμολόγιο : Τιμή ανά κυβοχιλιόμετρο (m3.km): Ως άρθρο ΝΑΠΡΣ Α15Ν για 1 m3.km (ΝΑΠΡΣ Α15) 1 x 0,32 = 0,32 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,32 (Ολογράφως) : ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ Μαρούσι / / 2015 Η Συντάξασα Ο Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού & Εποπτείας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Η Προϊσταμένη Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Κουτραφούρη Φωτεινή Πολιτικός Μηχ/κός Τ.Ε. Χάλαρης Ιωάννης Μηχανολόγος Μηχ/κός Κατσίλλη Αικατερίνη Τοπογράφος Μηχ/κός

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΓΚΩΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ CPV : Α/Α 1 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων, κλαδέματος και λοιπών ογκωδών απορριμμάτων με αυτοκίνητο. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ ΝΑΠΡΣ Α15Ν Α.Τ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ* ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ( ) ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ( ) ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1 ΟΙΚ 2180 m3.km ,02 0, , ,49 Άθροισμα ,49 ΦΠΑ 23% ,51 Γενικό Σύνολο ,00 * Η μέση απόσταση εκτιμάται στα 27km, πλην όμως, η τελική απόσταση έχει τη δυνατότητα αυξομείωσης ανάλογα με την απόσταση του χώρου μεταφόρτωσης του αναδόχου από τον ΧΥΤΑ. Μαρούσι / / 2015 Η Συντάξασα Ο Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού & Εποπτείας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Η Προϊσταμένη Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Κουτραφούρη Φωτεινή Πολιτικός Μηχ/κός Τ.Ε. Χάλαρης Ιωάννης Μηχανολόγος Μηχ/κός Κατσίλλη Αικατερίνη Τοπογράφος Μηχ/κός

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΓΚΩΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην εργασία «METΑΦΟΡΑ ΟΓΚΩΔΩΝ». Τόπος εργασίας: ο χώρος μεταφόρτωσης του αναδόχου. Προϋπολογισμός: ,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (23%). Η εργασία θα βαρύνει τον Κ.Α με τίτλο «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΓΚΩΔΩΝ», ποσού ,00 (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.) του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2015, η οποία ψηφίστηκε στην δεύτερη αναμόρφωση του προϋπολογισμού και αναμένεται η έγκριση της από την περιφέρεια. Η ανάθεση της μελέτης θα διεξαχθεί με πρόχειρο (συνοπτικό) διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις: 1) Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/ ΦΕΚ 114/Α/2006) 2) Του Π.Δ 28/1980 "Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ (ΦΕΚ 11/Α/1980), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 3) Τις διατάξεις των άρθρων 157, 198 και 201 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014) περί εγγυητικών επιστολών, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις», άρθρο 37 4) Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) - Πρόγραμμα Καλλικράτης 5) Το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011 6) Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ΑΡΘΡΟ 3 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συμβατικά στοιχεία της εργασίας είναι τα ακόλουθα:

7 1. Η Διακήρυξη 2. Η Τεχνική Περιγραφή. 3. Το Τιμολόγιο Μελέτης Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μελέτης 5. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων ΑΡΘΡΟ 4 ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών συγκέντρωσης και απομάκρυνσης ογκωδών απορριμμάτων από το Δήμο Αμαρουσίου θα έχει μέγιστη διάρκεια έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα επιμήκυνσης αυτής μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της συμβάσεως, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ του συμβατικού χρόνου. ΑΡΘΡΟ 5 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει χώρο μεταφόρτωσης εντός των ορίων του Δήμου Αμαρουσίου ή όμορων αυτού Δήμων, με μέγιστη ακτίνα τα πέντε (5) χιλιόμετρα από το κέντρο του Δήμου μας. Ο γεωγραφικός περιορισμός κρίνεται απαραίτητος διότι αφορά σημαντική κλίμακα μεγέθους εξοικονόμησης πόρων για τον Δήμο μας, τόσο οικονομικά, όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό. ΑΡΘΡΟ 6 ΕΠΙΒΛΕΨΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΠΛΗΡΩΜΗ Η παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή τμηματικά μετά την ολοκλήρωση του ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου προκειμένου να διαπιστωθεί αν η εργασία είναι επιμελημένη και σύμφωνη με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Λόγω της ιδιομορφίας των εκτελουμένων εργασιών, ο Ανάδοχος ενημερώνει εγγράφως σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. κάθε μήνα) την Επιβλέπουσα Υπηρεσία για τις σύμφωνα με τις εντολές της εκτελεσμένες εργασίες και η καλή εκτέλεση διαπιστώνεται από τον επιβλέποντα τμηματικά. Η πληρωμή της εργασίας θα γίνεται σταδιακά βάσει πιστοποιήσεων που μπορεί να υποβάλλονται κάθε μήνα και περιλαμβάνουν εκτελεσμένες εργασίες των οποίων έχει ολοκληρωθεί η τμηματική ή οριστική παραλαβή. ΑΡΘΡΟ 7 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α. και κατατίθεται κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την ολοκλήρωση και της τελευταίας παραλαβής των εργασιών από την αρμόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμβαλλομένων. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 8 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Η συνολική δαπάνη μηχανημάτων και εργατών βαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος ευθύνεται επίσης για την ασφάλιση των υλικών και προσώπων έναντι κάθε κινδύνου. ΑΡΘΡΟ 9 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι προβλεπόμενες κρατήσεις που ισχύουν σήμερα, πλην του Φ.Π.Α. 23%. ΑΡΘΡΟ 10 ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει μέρος ή ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης σε τρίτο, χωρίς την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση του Συμβουλίου, εφόσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης.

8 Έναντι του Δήμου ο ανάδοχος παραμένει πάντοτε "εις ολόκληρον" υπεύθυνος μαζί με αυτόν που τον υποκατέστησε. Κατ' εξαίρεση, μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να απαλλαγεί της ευθύνης του ο ανάδοχος, ύστερα από αίτησή του, εάν πάσχει από σοβαρή ασθένεια η οποία τον καθιστά ανίκανο να εργαστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μαζί με την αίτηση του αναδόχου υποβάλλεται και δήλωση αποδοχής εκ μέρους του τρίτου προς τον οποίο γίνεται η εκχώρηση. Μετά την εκχώρηση οι πληρωμές γίνονται απ' ευθείας στο νέο ανάδοχο, ο οποίος αναλαμβάνει και όλες τις ευθύνες από τη σύμβαση, υποχρεούμενος να καταθέσει τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. ΑΡΘΡΟ 11 ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση και από τις διατάξεις του Π.Δ 28/1980 ή προς τις νόμιμες εντολές και υποδείξεις της υπηρεσίας, καλείται με ειδική πρόσκληση του αρμόδιου Αντιδημάρχου να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις αυτές ή τις εντολές μέσα σε εύλογη προθεσμία, όχι πάντως μικρότερη των δέκα ημερών. Σε περίπτωση που αξιώνεται από τον ανάδοχο η λήψη μέτρων για την αποτροπή προφανών κινδύνων, η τασσόμενη προθεσμία μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα ημερών. Η ειδική πρόσκληση και η προθεσμία που ορίζεται με αυτή δεν ανατρέπουν τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου για την εμπρόθεσμη εκτέλεση της εργασίας. Ειδική πρόσκληση μπορεί να σταλεί στον ανάδοχο καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, μέχρι την οριστική παραλαβή. Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί εμπρόθεσμα στην ανωτέρω ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας. Ο έκπτωτος ανάδοχος στερείται του δικαιώματος να αναλάβει με οποιοδήποτε τρόπο την εκτέλεση δημοτικών και κοινοτικών προμηθειών, εργασιών, για χρονικό διάστημα που καθορίζεται στην απόφαση του Συμβουλίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερο του εξαμήνου ούτε μεγαλύτερο του έτους. ΑΡΘΡΟ 12 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Για την επίλυση κάθε διαφοράς ή διαφωνίας που τυχόν προκύψει κατά την εκτέλεση της μελέτης και σε εφαρμογή της σύμβασης, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 273 του Ν. 3363/2006. Δικαστήρια αρμόδια επίλυσης τυχόν διαφορών ορίζονται τα των Αθηνών. Μαρούσι / / 2015 Η Συντάξασα Ο Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού & Εποπτείας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Η Προϊσταμένη Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Κουτραφούρη Φωτεινή Πολιτικός Μηχ/κός Τ.Ε. Χάλαρης Ιωάννης Μηχανολόγος Μηχ/κός Κατσίλλη Αικατερίνη Τοπογράφος Μηχ/κός

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΓΚΩΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Της επιχείρησης ή κοινοπραξίας επιχειρήσεων.. με έδρα τ οδός αριθμ... Τ.Κ.:.. Τηλ.:.Fax: Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας για την εκτέλεση των εργασιών που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με το ακόλουθο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του Τιμολογίου & του Προϋπολογισμού Μελέτης. ΠΡΟΣΦΕΡΩ έκπτωση στις εγκεκριμένες τιμές του τιμολογίου ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : % ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ :.. % Αμαρούσιον, / / Ο Προσφέρων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Διαχείριση Ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) Δήμου Ωραιοκάστρου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 59.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Διαχείριση Ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) Δήμου Ωραιοκάστρου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 59. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμός Μελέτης 14 / 2015 Διαχείριση Ογκωδών και Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 17/04/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 17/04/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 17/04/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τίτλος: «ιαχείριση ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 132/2015. Ο Δήμαρχος Κορδελιού - Ευόσμου έχοντας υπόψη

ΑΠΟΦΑΣΗ 132/2015. Ο Δήμαρχος Κορδελιού - Ευόσμου έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Εύοσμος: 26/02/2015 Αριθ. Πρωτ. : 9074 ΘΕΜΑ Πρόχειρος διαγωνισμός για τις εργασίες Διαχείρισης Ογκωδών και Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 4. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ : Νέας Προποντίδας ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 74/2013 ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων Χώρων και Κτιριακών εγκαταστάσεων των Κοιμητηρίων της υτικής Θεσσαλονίκης»

Διαβάστε περισσότερα

«Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ύδρας» ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ

«Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ύδρας» ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Αο. υελέτηο 25/2015 ( ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014 ΝΑΟΥΣΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΙ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΙ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Ελληνική Δημοκρατία Νομός Φωκίδας Δήμος Δελφών ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΙ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α. 13%): 10.920,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002944512 2015-07-30

15PROC002944512 2015-07-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 23 /07/2015 Αριθμ. Πρωτ. 19378 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ 1 Διακήρυξη ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΚΛΑΔΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ- ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΤΙΟΚΑΜΠΗΣ ΚΑ: 35.6262.0005 ΠΡΟΫΠ.:73.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΚΛΑΔΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ- ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΤΙΟΚΑΜΠΗΣ ΚΑ: 35.6262.0005 ΠΡΟΫΠ.:73. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΚΛΑΔΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ- ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΤΙΟΚΑΜΠΗΣ ΚΑ: 35.6262.0005 ΠΡΟΫΠ.:73.000 ΕΤΟΣ: 2014 Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002732820 2015-04-27

15PROC002732820 2015-04-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ -ΑΠΟΘΗΚΗΣ 15PROC002732820 2015-04-27 Διεύθυνση: Καπλάνη 7 (3 ος όροφος) Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π9/2011 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. : 59.780,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π9/2011 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. : 59.780,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙ ΚΗ ΕΠΙ ΧΕΙ ΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ 22410 45300 FAX 22410 45329 Email gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε ανοικτό δημόσιο και μειοδοτικό διαγωνισμό, για την ανάθεση της μεταφόρτωσης, μεταφοράς και απόρριψης σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων του Δήμου Βέροιας. Η εκτέλεση της υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 385 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 385 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 385 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα,17/06/2014 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρ. 32602 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Δ. Μαυρίδης Τηλ. : 2521350664

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C. ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C. ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C. ΣΤΟ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Έχοντας υπόψη: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. Το Π 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ- ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ. Aριθµ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ- ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ. Aριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ- ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Aριθµ. Μελέτης: /204 ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΘΕΡΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: ANAKATAΣΚΕΥΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ στο 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Θέση: Π.Ε. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 41/2011 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1: Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ. Προϋπολογισμός δαπάνης: 100.000,00. Φ.Π.Α. 16% : 16.000,00.

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ. Προϋπολογισμός δαπάνης: 100.000,00. Φ.Π.Α. 16% : 16.000,00. ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ Προϋπολογισμός δαπάνης: 100.000,00. Φ.Π.Α. 16% : 16.000,00. Σύνολο απαιτούμενης πίστωσης: 116.000,00.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ στο Κ854 Θέση: Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011 ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 16332 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ. : 19005 Ν.Μάκρη Πληροφορίες : Σ. Βασταρδή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.494,00 (Συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) ΚΑ: 20.6162.30 Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Αποκοµιδή απορριµµάτων και καθαρισµός κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Θεσσαλονίκη 09/01/2014 «Μελέτη Αποκομιδής απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων Χώρων και Κτιριακών

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 05 /06/2015

Πειραιάς, 05 /06/2015 Πειραιάς, 05 /06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «Μελέτη υπηρεσιών ταξιθεσίας και έκδοσης εισιτηρίων για τις ανάγκες των πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002983671 2015-08-21

15PROC002983671 2015-08-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 21/08/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 26935/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα