ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ"

Transcript

1 1 ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ ΟΤΗΑ/ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΔΗΑ/ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο Κσδηθόο Πξντόληνο Ολνκαζία Οπζίαο: πλώλπκα: Υεκηθή Ολνκαζία & Σύπνο: Trade name: Αζβέζηεο Άλπδξνο Αζβέζηεο, Άζβεζηνο, Πέηξα Αζβέζηε, Άζβεζηνο Αζβέζηεο, Ομείδην ηνπ Αζβεζηίνπ, Lime, Burnt lime, Un-slaked lime, Building lime, Calcia, Fat lime, Chemical lime, Fluxing lime, Hard burnt lime, Soft burnt lime, Pebble lime, Calcium oxide, Calcium monoxide, Quick lime, Calcined limestone. Παρακαλούμε σημειώσατε ότι ο κατάλογος μπορεί να μην είναι πλήρης. Ομείδην ηνπ αζβεζηίνπ CaO GCL CaO CAS: EINECS: Μνξηαθό Βάξνο: g/mol Αξηζκόο Καηαρώξηζεο REACH: TF πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο ρξήζεηο Παξαθαιώ ειέγμηε ηηο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηνπ πίλαθα 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο ηνπ δειηίνπ δεδνκέλσλ αζθαιείαο. Αληελδεηθλπόκελεο ρξήζεηο: Γελ ππάξρνπλ αληελδεηθλπόκελεο ρξήζεηο. 1.3 ηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ δειηίνπ δεδνκέλσλ αζθαιείαο Δπσλπκία: CaO Hellas Μακεδονική Αζβεζηοποιία ΑΒΕΕ Γηεύζπλζε: 6 ο τλμ οδού Θεζ/νίκης-Λαγκαδά Σειέθσλν: Fax: ππεπζύλνπ γηα ην ΓΓΑ: 1.4 Αξηζκόο ηειεθώλνπ επείγνπζαο αλάγθεο Δπξσπατθόο αξηζκόο επείγνπζαο αλάγθεο: 112 Σειέθσλν Κέληξνπ Γειεηεξηάζεσλ: Αξηζκόο ηειεθώλνπ εθηάθηνπ αλάγθεο εηαηξείαο: Γηαζεζηκόηεηα εθηόο σξώλ εξγαζίαο: Ναη Όρη Page 1 of 17

2 2 ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ 2.1 Σαμηλόκεζε ηεο νπζίαο Σαμηλόκεζε ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό CLP (EC) 1272/2008 STOT SE. 3, Οδόο έθζεζεο: Δηζπλνή Δξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο 2 Οθζαικηθή βιάβε Σαμηλόκεζε ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία 67/548/EEC Xi εξεζηζηηθό 2.2 ηνηρεία επηζήκαλζεο Δπηζήκαλζε ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό CLP (EC) 1272/2008 Πξνεηδνπνηεηηθή ιέμε: Κίλδπλνο Δηθνλνγξάκκαηα θηλδύλνπ: Γειώζεηο επηθηλδπλόηεηαο: H315: Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο H318: Πξνθαιεί ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε H335: Μπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκό ηεο αλαπλεπζηηθήο νδνύ Γειώζεηο πξνθύιαμεο: P102: Mαθξηά από παηδηά P280: Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα/πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα/κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηα κάηηα/ην πξόζσπν P305+P351+P310: P302+P352: Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΑ ΜΑΣΗΑ: Ξεπιύλεηε πξνζεθηηθά κε λεξό γηα αξθεηά ιεπηά. Καιέζηε ακέζσο ην ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ ή έλα γηαηξό. Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΟ ΓΔΡΜΑ: Πιύλεηε κε άθζνλν ζαπνύλη θαη λεξό. P261: Απνθεύγεηε λα αλαπλέεηε ζθόλε /εθλεθώκαηα P304+P340: Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΔΗΠΝΟΖ: Μεηαθέξεηε ηνλ αζζελή ζηνλ θαζαξό αέξα θαη αθήζηε ηνλ λα μεθνπξαζηεί ζε ζηάζε πνπ δηεπθνιύλεη ηελ αλαπλνή. P501: Γηάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ/πεξηέθηε ζύκθσλα κε ηελ ηνπηθή/εζληθή/δηεζλή λνκνζεζία Page 2 of 17

3 2.2.2 Δπηζήκαλζε ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία 67/548/EEC Έλδεημε επηθηλδπλόηεηαο: Xi εξεζηζηηθό Φξάζεηο θηλδύλνπ (Φξάζεηο R): R37: Δξεζηζηηθό γηα ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα R38: Δξεζηζηηθό γηα ην δέξκα R41: Κίλδπλνο ζνβαξώλ νθζαικηθώλ βιαβώλ Φξάζεηο αζθαιείαο (Φξάζεηο S): S2: Μαθξηά από παηδηά S25: Απνθεύγεηε ηελ επαθή κε ηα κάηηα S26: ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα πιύλεηέ ηα ακέζσο κε άθζνλν λεξό θαη δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή S37: Να θνξάηε θαηάιιεια γάληηα S39: Υξεζηκνπνηείηε ζπζθεπή πξνζηαζίαο καηηώλ / πξνζώπνπ 2.3 Άιινη θίλδπλνη Ζ νπζία δελ πιεξνί ηα θξηηήξηα ΑΒΣ ή αααβ νπζίαο Γελ έρνπλ αλαγλσξηζζεί άιινη θίλδπλνη 3 ΤΝΘΔΖ/ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΑ ΤΣΑΣΗΚΑ 3.1 Οπζία Βαζηθό ζπζηαηηθό Ολνκαζία: CAS: EINECS: Ομείδην ηνπ αζβεζηίνπ Πξνζκίμεηο Γελ ππάξρνπλ πξνζκίμεηο ζρεηηθέο κε ηελ ηαμηλόκεζε θαη επηζήκαλζε ηεο νπζίαο Page 3 of 17

4 4 ΜΔΣΡΑ ΠΡΩΣΩΝ ΒΟΖΘΔΗΩΝ 4.1 Πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πξώησλ βνεζεηώλ Γεληθέο ζπκβνπιέο: Γελ ππάξρνπλ γλσζηέο θαζπζηεξεκέλεο επηδξάζεηο. πκβνπιεπηείηε ηαηξό γηα όια ηα πεξηζηαηηθά έθζεζεο, εθηόο από ηηο αζήκαληεο πεξηπηώζεηο. Έπεηηα από εηζπλνή Μεηαθηλήζηε ηελ πεγή ηεο ζθόλεο ή κεηαθηλήζηε ην άηνκν ζε κέξνο κε θαζαξό αέξα. Εεηήζηε άκεζα ηε ζπκβνπιή ηαηξνύ. Έπεηηα από επαθή κε ην δέξκα Να βνπξηζηζηνύλ πξνζεθηηθά θαη ήπηα νη επηθάλεηεο ηνπ ζώκαηνο πνπ έρνπλ ιεξσζεί, πξνθεηκέλνπ λα απνκαθξπλζεί θάζε ίρλνο ηνπ πξντόληνο. Να πιπζεί ε πεξηνρή πνπ έρεη επεξεαζηεί ακέζσο κε άθζνλν λεξό. Να απνκαθξπλζεί ν ιεξσκέλνο ξνπρηζκόο. Αλ είλαη απαξαίηεην, λα αλαδεηεζεί ε ζπκβνπιή ηαηξνύ. Έπεηηα από επαθή κε ηα κάηηα Να μεπιπζνύλ ακέζσο ηα κάηηα κε άθζνλν λεξό θαη λα δεηεζεί ε ζπκβνπιή ηαηξνύ. Έπεηηα από θαηάπνζε Καζαξηζκόο ηνπ ζηόκαηνο κε λεξό θαη, ζηε ζπλέρεηα πόζε άθζνλνπ λεξνύ. Να ΜΖΝ πξνθιεζεί έκεηνο. Να δεηεζεί ηαηξηθή βνήζεηα. 4.2 εκαληηθόηεξα ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο, νμείεο ή κεηαγελέζηεξεο Σν νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ δελ είλαη νπζία νμείαο ηνμηθόηεηαο κέζσ ηεο ζηνκαηηθήο, δεξκαηηθήο ή αλαπλεπζηηθήο νδνύ. Ζ νπζία ηαμηλνκείηαη σο εξεζηζηηθή γηα ην δέξκα θαη ην ηελ αλαπλεπζηηθή νδό θαη ζπλεπηθέξεη θίλδπλν ζνβαξήο νθζαικηθήο βιάβεο. Γελ ππάξρεη αλεζπρία γηα δπζκελείο κεηαγελέζηεξεο επηδξάζεηο θαζώο ν θύξηνο θίλδπλνο γηα ηελ πγεία είλαη νη ηνπηθέο (ζρεηηδόκελεο κε ην ph) επηδξάζεηο. 4.3 Έλδεημε νηαζδήπνηε απαηηνύκελεο άκεζεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη εηδηθήο ζεξαπείαο Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ηνπ ηκήκαηνο ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ ΠΤΡΚΑΓΗΑ 5.1 Ππξνζβεζηηθά κέζα Καηάιιεια ππξνζβεζηηθά κέζα Καηάιιεια ππξνζβεζηηθά κέζα: Σν πξντόλ δελ είλαη αλαθιέμηκν. Υξεζηκνπνηήζηε ππξνζβεζηήξεο μεξήο ζθόλεο, αθξνύ ή CO 2 γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο πεξηβάιινπζαο ππξθαγηάο. Υξεζηκνπνηήζηε κέηξα ππξόζβεζεο ηα νπνία λα είλαη θαηάιιεια γηα ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη ην γύξσ πεξηβάιινλ. Page 4 of 17

5 5.1.2 Αθαηάιιεια ππξνζβεζηηθά κέζα Με ρξεζηκνπνηείηε λεξό. Απνθύγεηε ηελ ελπδάησζε. 5.2 Δηδηθνί θίλδπλνη πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ νπζία ή ην κείγκα Σν νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ αληηδξά κε ην λεξό παξάγνληαο ζεξκόηεηα. Σν γεγνλόο απηό κπνξεί λα απνηειέζεη θίλδπλν γηα εύθιεθηα πιηθά. 5.3 πζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο Απνθύγεηε ηελ πξόθιεζε ζθόλεο. Υξεζηκνπνηήζηε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή. Υξεζηκνπνηήζηε κέηξα ππξόζβεζεο ηα νπνία λα είλαη θαηάιιεια γηα ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη ην γύξσ πεξηβάιινλ. 6 ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΤΥΑΗΑ ΔΚΛΤΖ 6.1 Πξνζσπηθέο πξνθπιάμεηο, πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο θαη δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο Γηα πξνζσπηθό κε έθηαθηεο αλάγθεο Δμαζθαιίζηε επαξθή εμαεξηζκό. Γηαηεξείζηε ηα επίπεδα ζθόλεο ζην ειάρηζην. Κξαηήζηε καθξηά ηα άηνκα ρσξίο πξνζηαζία. Απνθύγεηε ηελ επαθή κε ην δέξκα, ηα κάηηα θαη ηα ξνύρα θνξάηε θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό (βι. ηκήκα 8). Απνθύγεηε ηελ εηζπλνή ζθόλεο εμαζθαιίζηε όηη ρξεζηκνπνηείηαη επαξθήο εμαεξηζκόο ή θαηάιιεινο εμνπιηζκόο πξνζηαζίαο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ, θνξάηε θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό (βι. ηκήκα 8). Απνθύγεηε ηελ ελπδάησζε Γηα άηνκα πνπ πξνζθέξνπλ πξώηεο βνήζεηεο Δμαζθαιίζηε επαξθή εμαεξηζκό. Γηαηεξείζηε ηα επίπεδα ζθόλεο ζην ειάρηζην. Κξαηήζηε καθξηά ηα άηνκα ρσξίο πξνζηαζία. Απνθύγεηε ηελ επαθή κε ην δέξκα, ηα κάηηα θαη ηα ξνύρα θνξάηε θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό (βι. ηκήκα 8). Απνθύγεηε ηελ εηζπλνή ζθόλεο εμαζθαιίζηε όηη ρξεζηκνπνηείηαη επαξθήο εμαεξηζκόο ή θαηάιιεινο εμνπιηζκόο πξνζηαζίαο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ, θνξάηε θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό (βι. ηκήκα 8). Απνθύγεηε ηελ ελπδάησζε. 6.2 Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο Πεξηνξίζηε ηε δηαξξνή. Αλ είλαη δπλαηόλ, δηαηεξείζηε ην πξντόλ ζηεγλό. Αλ είλαη δπλαηόλ θαιύςηε ηελ πεξηνρή γηα ηελ απνθπγή έθζεζεο ζε ζθόλε. Απνθύγεηε ηελ αλεμέιεγθηε δηαξξνή ζε επηθαλεηαθά ή Page 5 of 17

6 ππόγεηα ύδαηα θαη ηελ απνρέηεπζε, θαζώο κπνξεί λα πξνθαιέζεη αύμεζε ηνπ ph. Δλδερόκελε εθηεηακέλε δηαξξνή ζε πδαηηθνύο απνδέθηεο πξέπεη λα αλαθεξζεί ζηηο αξκόδηεο αξρέο. 6.3 Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πεξηνξηζκό θαη θαζαξηζκό ε θάζε πεξίπησζε, απνθύγεηε ηε δεκηνπξγία ζθόλεο. Αλ είλαη δπλαηόλ, δηαηεξείζηε ην πξντόλ ζηεγλό Απνκαθξύλεηε ην πιηθό ζηεγλό κε θάπνηνλ κεραληθό ηξόπν ζε μεξή κνξθή Υξεζηκνπνηείζηε θάπνηα ζπζθεπή αλαξξόθεζεο ή θηπαξίζηε ζε ζάθνπο. 6.4 Παξαπνκπή ζε άιια ηκήκαηα Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηνλ έιεγρν ηεο έθζεζεο, ηα κέηξα πξνζσπηθήο πξνζηαζίαο ή ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε, παξαθαινύκε αλαηξέμηε ζηα ηκήκαηα 8 θαη 13 θαη ζην Παξάξηεκα ηνπ δειηίνπ δεδνκέλσλ αζθαιείαο. 7 ΥΔΗΡΗΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ 7.1 Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό Μέηξα πξνζηαζίαο Απνθύγεηε ηελ επαθή κε ην δέξκα θαη ηα κάηηα. Φνξάηε πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό (αλαηξέμηε ζην ηκήκα 8 ηνπ δειηίνπ δεδνκέλσλ αζθαιείαο). Με θνξάηε θαθνύο επαθήο όηαλ δηαρεηξίδεζηε απηό ην πξντόλ. Δλδείθλπηαη λα έρεηε αηνκηθή ζπζθεπή πιπζίκαηνο καηηώλ. Γηαηεξήζηε ηα επίπεδα ζθόλεο ζε ειάρηζηα επίπεδα. Απνκνλώζηε ηηο πεγέο ζθόλεο, ρξεζηκνπνηείζηε εμαεξηζκό (ζπιιέθηεο ζθόλεο ζηα ζεκεία ρεηξηζκνύ). Σα ζπζηήκαηα ρεηξηζκνύ πξνηείλεηαη λα είλαη θεθιεηζκέλα. Όηαλ δηαθηλνύληαη ζάθνη, νη ζπλήζεηο πξνθπιάμεηο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ελ όςεη ησλ θηλδύλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Οδεγία 90/269/EEC πζηάζεηο γηα ηε γεληθή επαγγεικαηηθή πγηεηλή Απνθύγεηε ηελ εηζπλνή ή θαηάπνζε θαη ηελ επαθή κε ην δέξκα θαη ηα κάηηα. Απαηηείηαη ε εθαξκνγή γεληθώλ κέηξσλ επαγγεικαηηθήο πγηεηλήο γηα ηελ δηαζθάιηζε αζθαινύο ρεηξηζκνύ ηεο νπζίαο. Σα κέηξα απηά ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο θαιέο πξαθηηθέο πξνζσπηθήο θαη νηθηαθήο θαζαξηόηεηαο (ηαθηηθόο θαζαξηζκόο κε θαηάιιειεο ζπζθεπέο), ηελ απνθπγή θαπλίζκαηνο θαη θαηαλάισζεο θαγεηνύ θαη πνηνύ ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο. Κάλεηε κπάλην θαη αιιάμεηε ξνύρα ζην ηέινο ηεο βάξδηαο. Με θνξάηε ιεξσκέλα ξνύρα ζην ζπίηη. 7.2 πλζήθεο γηα ηελ αζθαιή θύιαμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρόλ αζπκβίβαζησλ Ζ νπζία ζα πξέπεη λα απνζεθεύεηαη θάησ από μεξέο ζπλζήθεο. Δπαθή κε ηνλ αέξα θαη ηελ πγξαζία ζα πξέπεη λα απνθεύγεηαη. Ζ απνζήθεπζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε εηδηθά θαηαζθεπαζκέλα ζηιό. Γηαηεξείζηε καθξηά από νμέα, κεγάιεο πνζόηεηεο ραξηηνύ, άρπξνπ θαη αδσηνύρσλ ζπζηαηηθώλ. Κξαηήζηε καθξηά από παηδηά. Να κελ ρξεζηκνπνηείηαη αινπκίλην γηα κεηαθνξά ή απνζήθεπζε, εθόζνλ ππάξρεη θίλδπλνο επαθήο κε λεξό. Page 6 of 17

7 7.3 Δηδηθή ηειηθή ρξήζε ή ρξήζεηο Παξαθαιώ ειέγμηε ηηο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηνπ πίλαθα 1 ηνπ παξαηήκαηνο ηνπ δειηίνπ δεδνκέλσλ αζθαιείαο. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, παξαθαινύκε αλαηξέμηε ζην ζρεηηθό ζελάξην έθζεζεο πνπ δίλεηαη ζην Παξάξηεκα ή από ηνλ πξνκεζεπηή ζαο θαη ειέγμηε ην ηκήκα 2.1: Έιεγρνο ηεο έθζεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ 8 ΔΛΔΓΥΟ ΣΖ ΔΚΘΔΖ/ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 8.1 Παξάκεηξνη ειέγρνπ ύζηαζε SCOEL (SCOEL/SUM/137 February 2008; βι. Σκήκα 16.6): Occupational Exposure Limit (OEL), 8 h TWA: 1 mg/m³ αλαπλεύζηκεο ζθόλεο νμεηδίνπ ηνπ αζβεζηίνπ Short-term exposure limit (STEL), 15min: 4mg/m³ αλαπλεύζηκεο ζθόλεο νμεηδίνπ ηνπ αζβεζηίνπ PNEC aqua = 370 µg/l PNEC soil/groundwater = 816 mg/l 8.2 Έιεγρνη έθζεζεο Γηα ηνλ έιεγρν πηζαλήο έθζεζεο, ε δεκηνπξγία ζθόλεο πξέπεη λα απνθεύγεηαη. Δπίζεο, ζπλίζηαηαη ε ρξήζε θαηάιιεινπ πξνζηαηεπηηθνύ εμνπιηζκνύ. Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη εμνπιηζκόο πξνζηαζίαο ησλ καηηώλ (πρ. γπαιηά ή κάζθα), εθηόο αλ ε ελδερόκελε επαθή κε ηα κάηηα κπνξεί λα απνθεπρζεί ιόγσ ηεο θύζεο θαη ηνπ ηύπνπ ηεο εθαξκνγήο (δει. θιεηζηή δηεξγαζία). Δπηπξνζζέησο, πξνζηαζία ηνπ πξνζώπνπ, πξνζηαηεπηηθόο ξνπρηζκόο θαη παπνύηζηα αζθαιείαο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη όπνπ απηό είλαη απαξαίηεην. Παξαθαιώ ειέγμηε ην ζρεηηθό ζελάξην έθζεζεο πνπ δίλεηαη ζην Παξάξηεκα ή από ηνλ πξνκεζεπηή ζαο Καηάιιεινη κεραληθνί έιεγρνη Αλ νη ελέξγεηεο ηνπ ρξήζηε δεκηνπξγνύλ ζθόλε, ε ρξήζε ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη, λα ρξεζηκνπνηείηαη ηνπηθόο εμαεξηζκόο ή άιια κεραληθά κέζα γηα λα δηαηεξεζνύλ ηα επίπεδα ζθόλεο θάησ από ηα πξνηεηλόκελα όξηα έθζεζεο Μέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο, όπσο αηνκηθόο πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο Πξνζηαζία ησλ καηηώλ/ηνπ πξνζώπνπ Μελ θνξάηε θαθνύο επαθήο. Υξεζηκνπνηείζηε πξνζηαηεπηηθή κάζθα ε νπνία ζα πξέπεη λα εθαξκόδεη ζθηρηά θαη λα έρεη θαη πιάγηα πξνζηαηεπηηθά ηνηρώκαηα ή αλάινγα πξνζηαηεπηηθά γπαιηά επξείαο όξαζεο. Δλδείθλπηαη λα έρεηε καδί ζαο αηνκηθή ζπζθεπή πιπζίκαηνο καηηώλ. Page 7 of 17

8 Πξνζηαζία ηνπ δέξκαηνο Γεδνκέλνπ όηη ην νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ ηαμηλνκείηαη σο εξεζηζηηθό γηα ην δέξκα, ε έθζεζε ηνπ δέξκαηνο ζα πξέπεη λα ειαρηζηνπνηείηαη όζν είλαη ηερληθά δπλαηό. Απαηηείηαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη πξνζηαηεπηηθά γάληηα (ληηξηιίνπ), θαηάιιεινο εξγαηηθόο ξνπρηζκόο ν νπνίνο λα θαιύπηεη πιήξσο ην δέξκα, καθξηά παληειόληα, εξγαηηθέο θόξκεο κε καθξηά καλίθηα θαη ζηελή εθαξκνγή ζηα αλνίγκαηα θαη ππνδήκαηα αλζεθηηθά ζε θαπζηηθά πιηθά ηα νπνία λα κελ επηηξέπνπλ ηε δηείζδπζε ζθόλεο Πξνζηαζία ησλ αλαπλεπζηηθώλ νδώλ Πξνηείλεηαη ν ηνπηθόο εμαεξηζκόο έηζη ώζηε ηα επίπεδα ζθόλεο λα δηαηεξεζνύλ θάησ από ηηο θαζνξηζκέλεο ηηκέο. Πξνηείλεηαη ε ρξήζε θαηάιιειεο κάζθαο θηιηξαξίζκαηνο ησλ ζσκαηηδίσλ, αλάινγα κε ηα αλακελόκελα επίπεδα έθζεζεο παξαθαινύκε ειέγμηε ην ζρεηηθό ζελάξην έθζεζεο πνπ δίλεηαη ζην Παξάξηεκα ή από ηνλ πξνκεζεπηή ζαο Θεξκηθνί θίλδπλνη Ζ νπζία δελ παξνπζηάδεη ζεξκηθό θίλδπλν θαη σο εθ ηνύηνπ δελ απαηηείηαη ε ιήςε εηδηθώλ κέηξσλ Έιεγρνη πεξηβαιινληηθήο έθζεζεο Όια ηα ζπζηήκαηα εμαεξηζκνύ ζα πξέπεη λα θηιηξάξνληαη πξηλ ηελ απόξξηςε ζην πεξηβάιινλ. Να απνθεύγεηαη ε απόξξηςε ζην πεξηβάιινλ. Πεξηνξίζηε ηε δηαξξνή. Δλδερόκελε εθηεηακέλε δηαξξνή ζε πδαηηθνύο απνδέθηεο πξέπεη λα αλαθεξζεί ζηηο αξκόδηεο αξρέο. Γηα αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηα κέηξα δηαρείξηζεο ηνπ θηλδύλνπ έηζη ώζηε λα ειεγζεί επαξθώο ε έθζεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ νπζία, παξαθαινύκε ειέγμηε ην ζρεηηθό ζελάξην έθζεζεο πνπ δίλεηαη ζην Παξάξηεκα ή από ηνλ πξνκεζεπηή ζαο. Γηα αλαιπηηθόηεξεο πιεξνθνξίεο, αλαηξέμαηε ζην Παξάξηεκα ηνπ δειηίνπ δεδνκέλσλ αζθαιείαο. 9 ΦΤΗΚΔ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ 9.1 ηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο Όςε: Οζκή: Όξην νζκήο: ph: εκείν ηήμεσο: εκείν βξαζκνύ: εκείν αλάθιεμεο: Σαρύηεηα εμάηκηζεο: Αλαθιεμηκόηεηα: Όξηα εθξεθηηθόηεηαο: Λεπθό ή ππόιεπθν (κπεδ) ιεπηόθνθθν ζηεξεό πιηθό ην κέγεζνο ηνπ νπνίνπ πνηθίιεη άνζκε κε εθαξκόζηκν 12.4 (θνξεζκέλν δηάιπκα ζηνπο 20 C) > 450 C (απνηέιεζκα κειέηεο, κέζνδνο EU A.1) κε εθαξκόζηκν (ζηεξεό κε ζεκείν βξαζκνύ > 450 C) κε εθαξκόζηκν (ζηεξεό κε ζεκείν βξαζκνύ > 450 C) κε εθαξκόζηκν (ζηεξεό κε ζεκείν βξαζκνύ > 450 C) κε εθαξκόζηκν (απνηέιεζκα κειέηεο, κέζνδνο EU A.10) όρη εθξεθηηθό (ζηεξείηαη ρεκηθώλ δνκώλ θνηλώο ζπλδεδεκέλσλ κε εθξεθηηθέο ηδηόηεηεο) Page 8 of 17

9 Πίεζε αηκώλ: Ππθλόηεηα αηκώλ: ρεηηθή ππθλόηεηα: Γηαιπηόηεηα ζην λεξό: πληειεζηήο θαηαλνκήο: κε εθαξκόζηκν (ζηεξεό κε ζεκείν βξαζκνύ > 450 C) κε εθαξκόζηκν 3.31 (απνηέιεζκα κειέηεο, κέζνδνο EU A.3) mg/l (απνηέιεζκα κειέηεο, κέζνδνο EU A.6) κε εθαξκόζηκν (αλόξγαλε νπζία) Θεξκνθξαζία απηαλάθιεμεο: κε ζρεηηθή ζεξκνθξαζία απηαλάθιεμεο θάησ ησλ 400 C (απνηέιεζκα κειέηεο, κέζνδνο EU A.16) Θεξκνθξαζία απνζύλζεζεο: Ημώδεο: Ομεηδσηηθέο ηδηόηεηεο: 9.2 Άιιεο πιεξνθνξίεο κε εθαξκόζηκν κε εθαξκόζηκν (ζηεξεό κε ζεκείν βξαζκνύ > 450 C) δελ έρεη νμεηδσηηθέο ηδηόηεηεο (Με βάζε ηελ ρεκηθή δνκή ηεο, ε νπζία δελ πεξηέρεη πιεόλαζκα νμπγόλνπ ή άιισλ δνκηθώλ νκάδσλ γλσζηώλ γηα ηε ζρέζε ηνπο κε ηάζε λα αληηδξνύλ εμώζεξκα κε αλαθιέμηκεο ύιεο) Γελ ππάξρνπλ 10 ΣΑΘΔΡΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΓΡΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 10.1 Γξαζηηθόηεηα Σν νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ αληηδξά εμώζεξκα κε ην λεξό ζρεκαηίδνληαο πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ Υεκηθή ζηαζεξόηεηα Κάησ από θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο θαη απνζήθεπζεο, ην νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ είλαη ζηαζεξό Πηζαλόηεηα επηθίλδπλσλ αληηδξάζεσλ Σν νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ αληηδξάεη εμώζεξκα κε ηα νμέα, ζρεκαηίδνληαο άιαηα ηνπ αζβεζηίνπ πλζήθεο πξνο απνθπγήλ Να ειαρηζηνπνηείηαη ε έθζεζε ζηνλ αέξα θαη ηελ πγξαζία γηα λα απνθεπρζεί ε ππνβάζκηζε ηνπ πιηθνύ Με ζπκβαηά πιηθά Σν νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ αληηδξά εμώζεξκα κε ην λεξό ζρεκαηίδνληαο πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ. CaO + H 2 O Ca(OH) kj/kg CaO Σν νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ αληηδξάεη εμώζεξκα κε ηα νμέα, ζρεκαηίδνληαο άιαηα ηνπ αζβεζηίνπ. Σν νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ αληηδξά κε ην αινπκίλην θαη ηνλ νξείραιθν παξνπζία πγξαζίαο, ζρεκαηίδνληαο αέξην πδξνγόλν CaO + 2 Al + 7 H 2 O Ca(Al (OH) 4 ) H 2 Page 9 of 17

10 10.6 Δπηθίλδπλα πξντόληα απνζύλζεζεο Γελ ππάξρνπλ Δπηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο: Σν νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ απνξξνθάεη πγξαζία θαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα από ηνλ αέξα, ζρεκαηίδνληαο αλζξαθηθό αζβέζηην, ην νπνίν απνηειεί θνηλό θπζηθό πιηθό. 11 ΣΟΞΗΚΟΛΟΓΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 11.1 Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο Σν νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ ηαμηλνκείηαη σο εξεζηζηηθό γηα ην δέξκα θαη ην αλαπλεπζηηθό θαη ζπλεπηθέξεη θίλδπλν ζνβαξήο νθζαικηθήο βιάβεο. Σν όξην επαγγεικαηηθήο έθζεζεο γηα ηελ πξόιεςε ηεο ηνπηθήο αηζζεηήξηαο ελόριεζεο θαη ηε κείσζε ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο πλεπκόλσλ σο θξίζηκα απνηειέζκαηα είλαη OEL (8 h) = 1 mg/m³ αλαπλεύζηκεο ζθόλεο. (calcium dihydroxide, OECD 402, rabbit); by read across these results are also applicable to calcium oxide, since in contact with moisture calcium hydroxide is formed. Παπάμεηπορ ηοξικόηηηαρ Αποππόθηζη Οξεία ηοξικόηηηα Αποηέλεζμα ηηρ αξιολόγηζηρ επιπηώζεων Ζ πξσηεύνπζα επίπησζε ηνπ νμεηδίνπ ηνπ αζβεζηίνπ ζηελ πγεία είλαη ν ηνπηθόο εξεζηζκόο ιόγσ κεηαηόπηζεο ηνπ ph. Ωο εθ ηνύηνπ, ε απνξξόθεζε δελ απνηειεί ζρεηηθή παξάκεηξν γηα ηελ αμηνιόγεζε επηπηώζεσλ. Σν νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ δελ είλαη νπζία νμείαο ηνμηθόηεηαο ηόκα LD50 > 2000 mg/kg bw (OECD 425, αξνπξαίνο) Γέξκα LD50 > 2500 mg/kg bw (πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ OECD 402, θνπλέιη) Με read-across ηα απνηειέζκαηα απηά είλαη επίζεο εθαξκόζηκα γηα ην νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ θαζώο, παξνπζία πγξαζίαο, ζρεκαηίδεηαη πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ Δηζπλνή δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα Γελ πξνθύπηεη ηαμηλόκεζε σο νπζία νμείαο ηνμηθόηεηαο Γηα ηηο εξεζηζηηθέο επηπηώζεηο ζηελ αλαπλεπζηηθή νδό, παξαθαινύκε δείηε παξαθάησ. Page 10 of 17

11 Παπάμεηπορ ηοξικόηηηαρ Επεθιζμόρ/ Διάβπωζη Εςαιζθηηοποίηζη Αποηέλεζμα ηηρ αξιολόγηζηρ επιπηώζεων Δξεζηζκόο ησλ νθζαικώλ: Σν νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ ζπλεπηθέξεη θίλδπλν ζνβαξώλ νθζαικηθώλ βιαβώλ (κειέηεο εξεζηζκνύ ησλ νθζαικώλ - in vivo, θνπλέιη). Δξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο: Σν νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ είλαη εξεζηζηηθό γηα ην δέξκα (in vivo, θνπλέιη). Δξεζηζκόο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ: Από δεδνκέλα ζε αλζξώπνπο πξνθύπηεη όηη ην CaO είλαη εξεζηζηηθό γηα ηελ αλαπλεπζηηθή νδό Βάζεη πεηξακαηηθώλ δεδνκέλσλ, ην νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ ηαμηλνκείηαη σο εξεζηζηηθό γηα ην δέξκα [R38, εξεζηζηηθό γηα ην δέξκα, Δξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο 2 (H315 Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο)] θαη σο έληνλα εξεζηζηηθό γηα ηα κάηηα [R41, Κίλδπλνο ζνβαξώλ νθζαικηθώλ βιαβώλ, Οθζαικηθή βιάβε 1 (H318 - Πξνθαιεί ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε)]. Όπσο ζπλνςίδεηαη θαη αμηνινγείηαη ζηελ ζύζηαζε SCOEL (Anonymus, 2008), βάζεη δεδνκέλσλ ζε αλζξώπνπο, ην νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ ηαμηλνκείηαη σο εξεζηζηηθό γηα ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα [R37, Δξεζηζηηθό γηα ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα, STOT SE 3 (H335 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκό ηεο αλαπλεπζηηθήο νδνύ)]. Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα. Σν νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ δελ ζεσξείηαη όηη επαηζζεηνπνηεί ην δέξκα, κε βάζε ηελ θύζε ηεο επίπησζήο ηνπ (κεηαηόπηζε ηνπ ph) θαη ηεο νπζηαζηηθήο απαίηεζεο ηνπ αζβεζηίνπ γηα ηελ αλζξώπηλε δηαηξνθή. Γελ πξνθύπηεη ηαμηλόκεζε σο πξνο ηελ επαηζζεηνπνίεζε. Σοξικόηηηα επαναλαμβανόμενηρ δόζηρ Ζ ηνμηθόηεηα ηνπ αζβεζηίνπ από ηε ζηνκαηηθή νδό πξνζεγγίδεηαη από ην αλώηαην αλεθηό επίπεδν πξόζιεςεο (upper intake levels - UL) γηα ελήιηθεο, θαζνξίδεηαη από ηελ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή ηξνθίκσλ (Scientific Committee on Food - SCF) θαη είλαη UL = 2500 mg/d, πνπ αληηζηνηρεί ζε 36 mg/kg bw/d (άηνκν 70 kg) γηα ην αζβέζηην. Ζ ηνμηθόηεηα ηνπ CaO από ηελ δεξκαηηθή νδό δελ ζεσξείηαη ζρεηηθή ιόγσ ηεο πξνβιεπόκελεο αζήκαληεο πξνζξόθεζεο κέζσ ηνπ δέξκαηνο θαη θαζώο ν ηνπηθόο εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο είλαη ε πξσηεύνπζα επίπησζε (κεηαηόπηζε ηνπ ph). Ζ ηνμηθόηεηα ηνπ CaO από ηελ αλαπλεπζηηθή νδό (ηνπηθή επίπησζε, εξεζηζκόο βιελλσδώλ κεκβξαλώλ) πξνζεγγίδεηαη από κία 8-h TWA ε νπνία έρεη πξνζδηνξηζηεί από ηελ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθώλ Οξίσλ Έθζεζεο (Scientific Committee on Occupational Exposure Limits - SCOEL) σο 1 mg/m³ αλαπλεύζηκεο ζθόλεο (βι. Σκήκα 8.1). Ωο εθ ηνύηνπ, δελ απαηηείηαη ηαμηλόκεζε ηνπ CaO σο πξνο ηελ ηνμηθόηεηα παξαηεηακέλεο έθζεζεο. Page 11 of 17

12 Παπάμεηπορ ηοξικόηηηαρ Αποηέλεζμα ηηρ αξιολόγηζηρ επιπηώζεων Μεηαλλαξιγένεζη Γνθηκή αληίζηξνθεο βαθηεξηαθήο κεηάιιαμεο (Γνθηκή Ames, OECD 471): Αξλεηηθή Λακβάλνληαο ππόςε ηελ παξνπζία θαη ηε ζπνπδαηόηεηα ηνπ Ca θαη ηελ θπζηνινγηθή κε-ζρεηηθόηεηαο νπνηαζδήπνηε κεηαηόπηζεο ph πνπ πξνθαιείηαη από ηνλ νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ ζηα πδάηηλα κέζα, ην νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ πξνθαλώο ζηεξείηαη νπνηαζδήπνηε γελνηνμηθήο δπλαηόηεηαο Γελ πξνθύπηεη ηαμηλόκεζε γηα γελνηνμηθόηεηα. Καπκινογένεζη Σν αζβέζηην (ρνξεγνύκελν σο Ca-lactate) δελ είλαη θαξθηλνγόλν (πεηξακαηηθό απνηέιεζκα, αξνπξαίνο). Ζ επίδξαζε ph ηνπ νμεηδίνπ ηνπ αζβεζηίνπ δελ δίλεη πξνθαιεί θάπνηνλ θαξθηλνγόλν θίλδπλν. Σα αλζξώπηλα επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία ππνζηεξίδνπλ ηελ έιιεηςε νπνηαζδήπνηε θαξθηλνγόλνπ δπλαηόηεηαο ηνπ νμεηδίνπ ηνπ αζβεζηίνπ. Γελ πξνθύπηεη ηαμηλόκεζε γηα θαξθηλνγέλεζε. Σοξικόηηηα για ηην αναπαπαγωγή Σν αζβέζηην (ρνξεγνύκελν σο Ca-carbonate) δελ είλαη ηνμηθό ζηελ αλαπαξαγσγή (πεηξακαηηθό απνηέιεζκα, πνληίθη). Ζ επίδξαζε ηνπ ph δελ πξνθαιεί θάπνηνλ αλαπαξαγσγηθό θίλδπλν. Σα αλζξώπηλα επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία ππνζηεξίδνπλ ηελ έιιεηςε νπνηαζδήπνηε δπλαηόηεηαο γηα ηελ αλαπαξαγσγηθή ηνμηθόηεηα ηνπ νμεηδίνπ ηνπ αζβεζηίνπ. Σόζν ζε κειέηεο ζε δώα, όζν θαη ζε αλζξώπηλεο θιηληθέο κειέηεο γηα δηάθνξα άιαηα ηνπ αζβεζηίνπ, δελ αληρλεύηεθε θακία επίδξαζε ζηελ αλαπαξαγσγή ή ηελ αλάπηπμε. Αλαηξέμηε επίζεο ζηελ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή Σξνθίκσλ (Σκήκα 16.6). Καηά ζπλέπεηα, ην νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ δελ είλαη ηνμηθό γηα ηελ αλαπαξαγσγή ή/θαη ηελ αλάπηπμε. Γελ απαηηείηαη ηαμηλόκεζε γηα ηνμηθόηεηα γηα ηελ αλαπαξαγσγή ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό (EC) 1272/2008 δελ απαηηείηαη. Page 12 of 17

13 12 ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 12.1 Σνμηθόηεηα Ομεία/ρξόληα ηνμηθόηεηα ζε ςάξηα LC 50 (96h) γηα ςάξηα ηνπ γιπθνύ λεξνύ: 50.6 mg/l (πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ) LC 50 (96h) γηα ζαιάζζηα ςάξηα: 457 mg/l (πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ) Ομεία/ρξόληα ηνμηθόηεηα ζε πδαηηθά αζπόλδπια EC 50 (48h) γηα αζπόλδπια ηνπ γιπθνύ λεξνύ: 49.1 mg/l (πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ)l LC 50 (96h) γηα ζαιάζζηα αζπόλδπια: 158 mg/l (πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ) Ομεία/ρξόληα ηνμηθόηεηα ζε πδξόβηα θπηά EC 50 (72h) γηα άιγε ηνπ γιπθνύ λεξνύ: mg/l (πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ) NOEC (72h) γηα ζαιάζζηα άιγε: 48 mg/l (πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ) Σνμηθόηεηα ζε κηθξννξγαληζκνύο π.ρ. βαθηήξηα ε κεγάιεο ζπγθεληξώζεηο, ιόγσ ηεο αύμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηνπ ph, ην νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνιύκαλζε ιπκαηνιάζπεο Υξόληα ηνμηθόηεηα ζε πδαηηθνύο νξγαληζκνύο NOEC (14d) γηα ζαιάζζηα αζπόλδπια: 32 mg/l (πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ) Σνμηθόηεηα ζε κηθξννξγαληζκνύο θαη καθξννξγαληζκνύο ηνπ εδάθνπο EC 10 /LC 10 ή NOEC γηα καθξννξγαληζκνύο ηνπ εδάθνπο: 2000 mg/kg soil dw (πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ) EC 10 /LC 10 ή NOEC γηα κηθξννξγαληζκνύο ηνπ εδάθνπο: mg/kg soil dw (πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ) Σνμηθόηεηα ζε γήηλα θπηά NOEC (21d) γηα γήηλα θπηά: 1080 mg/kg (πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ) Γεληθή επίπησζε Ομεία επίπησζε ηνπ ph. Αλ θαη ην πξντόλ είλαη ρξήζηκν γηα λα δηνξζώζεη ηελ νμύηεηα ηνπ λεξνύ, ζε ζπγθέληξσζε κεγαιύηεξε ηνπ 1 g/l κπνξεί λα είλαη επηβιαβέο γηα ηελ πδαηηθή δσή. Σηκέο ph > 12 ζα κεησζνύλ γξήγνξα ιόγσ δηάιπζεο θαη ελαλζξάθσζεο. Page 13 of 17

14 Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο Σα απνηειέζκαηα από read-across είλαη επίζεο εθαξκόζηκα ζην νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ θαζώο, παξνπζία πγξαζίαο, ζρεκαηίδεηαη πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ 12.2 Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνηθνδόκεζεο Με ζρεηηθό γηα αλόξγαλεο νπζίεο 12.3 Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο Με ζρεηηθό γηα αλόξγαλεο νπζίεο 12.4 Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο Σν νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ αληηδξά κε ην λεξό θαη/ή κε ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ζρεκαηίδνληαο πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ ή/θαη αλζξαθηθό αζβέζηην αληίζηνηρα, ηα νπνία είλαη ειάρηζηα δηαιπηά, παξνπζηάδνληαο ρακειή θηλεηηθόηεηα ζηα πεξηζζόηεξα εδάθε Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ΑΒΣ θαη αααβ Με ζρεηηθό γηα αλόξγαλεο νπζίεο 12.6 Άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο Γελ έρνπλ αλαγλσξηζηεί άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο. 13 ΣΟΗΥΔΗΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΓΗΑΘΔΖ 13.1 Μέζνδνη δηαρείξηζεο απνβιήησλ Ζ δηάζεζε ηνπ νμεηδίνπ ηνπ αζβεζηίνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε ζπκθσλία κε ηελ ηνπηθή θαη εζληθή λνκνζεζία. Ζ δηαρείξηζε, ρξήζε θαη επηκόιπλζε απηνύ ηνπ πξντόληνο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηηο επηινγέο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ. Ζ απόξξηςε ηνπ πεξηέθηε θαη ηνπ αρξεζηκνπνίεηνπ πεξηερόκελνπ πξέπεη λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο ηνπηθέο θαη εζληθέο απαηηήζεηο. Ζ ρξεζηκνπνηεκέλε ζπζθεπαζία πξννξίδεηαη κόλν γηα ζπζθεπαζία απηνύ ηνπ πξντόληνο, δελ ζα πξέπεη λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί γηα άιινπο ιόγνπο. Μεηά ηε ρξήζε, αδεηάζηε εληειώο ηε ζπζθεπαζία. 14 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ Το οξείδιο του αςβεςτίου δεν ταξινομείται ωσ επικίνδυνο για τη μεταφορά (ADR (Οδική), RID (Σιδηροδρομική), IMDG / GGVSea (Θαλάςςια) Αξηζκόο ΟΖΔ (UN-Number) UN 1910 Page 14 of 17

15 14.2 Οηθεία νλνκαζία απνζηνιήο ΟΖΔ Calcium oxide 14.3 Σάμε/ηάμεηο θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά Class 8 Σν νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ παξαηίζεηαη ζηνλ θώδηθα IMDG (Σξνπνπνίεζε 34-08) Οκάδα ζπζθεπαζίαο Group III (Air transport (ICAO/IATA)) 14.5 Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη Καλέλαο 14.6 Δηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ηνλ ρξήζηε Απνθύγεηε ηελ απειεπζέξσζε ζθόλεο θαηά ηε κεηαθνξά, ρξεζηκνπνηώληαο αεξνζηεγείο δεμακελέο γηα ιεπηόθνθε ζθόλε θαη θαιπκέλα θνξηεγά γηα ραιίθη 14.7 Υύδελ κεηαθνξά ζύκθσλα κε ην παξάξηεκα II ηεο ζύκβαζεο MARPOL 73/78 θαη ηνπ θώδ. IBC Γελ ππάγεηαη 15 ΣΟΗΥΔΗΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 15.1 Καλνληζκνί/λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ γηα ηελ νπζία Αδεηνδνηήζεηο: Πεξηνξηζκνί ρξήζεο: Άιινη Δπξσπατθνί Καλνληζκνί : Δζληθνί θαλνληζκνί: Γελ απαηηνύληαη Καλέλαο Σν νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ δελ απνηειεί νπζία SEVESO, δελ πξνθαιεί κείσζε ηνπ όδνληνο θαη δελ αλήθεη ζηνπο επίκνλνπο νξγαληθνύο ξύπνπο. Water endangering class 1 (Γεξκαλία) 15.2 Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο Έρεη δηελεξγεζεί αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο γηα ηελ νπζία. 16 ΑΛΛΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Σα ζηνηρεία είλαη βαζηζκέλα ζηηο πηό πξόζθαηεο γλώζεηο καο αιιά δελ απνηεινύλ εγγύεζε γηα νπνηαδήπνηε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πξντόλησλ θαη δελ θαζηεξώλνπλ κηα λόκηκα έγθπξε ζπκβαηηθή ζρέζε. Page 15 of 17

16 16.1 Γειώζεηο επηθηλδπλόηεηαο H315: Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο H318: Πξνθαιεί ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε H335: Μπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκό ηεο αλαπλεπζηηθήο νδνύ 16.2 Γειώζεηο πξνθύιαμεο P102: Mαθξηά από παηδηά P280: Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα/πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα/κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηα κάηηα/ην πξόζσπν P305+P351+P310: P302+P352: Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΑ ΜΑΣΗΑ: Ξεπιύλεηε πξνζεθηηθά κε λεξό γηα αξθεηά ιεπηά. Καιέζηε ακέζσο ην ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ ή έλα γηαηξό. Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΟ ΓΔΡΜΑ: Πιύλεηε κε άθζνλν ζαπνύλη θαη λεξό. P261: Απνθεύγεηε λα αλαπλέεηε ζθόλε /εθλεθώκαηα P304+P340: Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΔΗΠΝΟΖ: Μεηαθέξεηε ηνλ αζζελή ζηνλ θαζαξό αέξα θαη αθήζηε ηνλ λα μεθνπξαζηεί ζε ζηάζε πνπ δηεπθνιύλεη ηελ αλαπλνή. P501: Γηάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ/πεξηέθηε ζύκθσλα κε ηελ ηνπηθή/εζληθή/δηεζλή λνκνζεζία 16.3 Φξάζεηο θηλδύλνπ (Φξάζεηο R) R37: Δξεζηζηηθό γηα ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα R38: Δξεζηζηηθό γηα ην δέξκα R41: Κίλδπλνο ζνβαξώλ νθζαικηθώλ βιαβώλ 16.4 Φξάζεηο αζθαιείαο (Φξάζεηο S) S2: Μαθξηά από παηδηά S25: Απνθεύγεηε ηελ επαθή κε ηα κάηηα S26: ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα πιύλεηέ ηα ακέζσο κε άθζνλν λεξό θαη δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή S37: Να θνξάηε θαηάιιεια γάληηα S39: Υξεζηκνπνηείηε ζπζθεπή πξνζηαζίαο καηηώλ / πξνζώπνπ 16.5 πληκήζεηο EC 50 : LC 50 : LD 50 : median effective concentration median lethal concentration median lethal dose NOEC: no observable effect concentration OEL: occupational exposure limit Page 16 of 17

17 PNEC: predicted no-effect concentration STEL: short-term exposure limit TWA: time weighted average ΑΒΣ: αλζεθηηθέο, βηνζπζζσξεύζηκεο θαη ηνμηθέο νπζίεο αααβ: άθξσο αλζεθηηθέο θαη άθξσο βηνζπζζσξεύζηκεο νπζίεο 16.6 εκαληηθέο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο Anonymous, 2006: Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals Scientific Committee on Food, European Food Safety Authority, ISBN: [SCF document] Anonymous, 2008: Recommendation from the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (SCOEL) for calcium oxide (CaO) and calcium dihydroxide (Ca(OH) 2 ), European Commission, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, SCOEL/SUM/137 February Αλαζεώξεζε Αποποίηση Απηό ην δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο θύιιν ζηνηρείσλ αζθάιεηαο (SDS) είλαη βαζηζκέλν ζηηο λνκηθέο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνύ REACH (EC 1907/2006 άξζξν 31 θαη παξάξηεκα ΗΗ), όπσο ηξνπνπνηείηαη. Σν πεξηερόκελό ηνπ πξννξίδεηαη σο νδεγόο γηα ηνλ θαηάιιειν πξνιεπηηθό ρεηξηζκό ηνπ πιηθνύ. Δίλαη επζύλε ησλ παξαιεπηώλ απηνύ ηνπ ΓΓΑ λα εμαζθαιηζηεί όηη νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη δηαβάδνληαη πιήξσο θαη θαηαλννύληαη από όινπο ηνπο αλζξώπνπο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ, λα ρεηξηζηνύλ, λα δηαζέζνπλ ή λα έξζνπλ κε θάζε ηξόπν ζε επαθή κε ην πξντόλ. Οη πιεξνθνξίεο θαη νη νδεγίεο πνπ παξέρνληαη ζε απηό ην ΓΓΑ είλαη βαζηζκέλεο ζηηο ηξέρνπζεο επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο γλώζεηο θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο πνπ ππνδεηθλύεηαη, παξέρνληαη δε θαιή ηε πίζηεη, ελώ σο πξνο ηελ αθξίβεηα, ηελ αμηνπηζηία ή ηελ πιεξόηεηα απηώλ ησλ πιεξνθνξηώλ δελ δηαηππώλεηαη εγγύεζε ή δήισζε. Γελ απαιιάζζνπλ ηνλ ρξήζηε από ηελ ππνρξέσζε λα μέξεη θαη λα εθαξκόδεη όιεο ηηο ππνρξεώζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δξαζηεξηόηεηά ηνπ. Γελ πξέπεη λα ιεθζεί σο νπνηαζδήπνηε κνξθήο εγγύεζε ηεο ηερληθήο απόδνζεο, ηεο θαηαιιειόηεηαο γηα ηηο ηδηαίηεξεο εθαξκνγέο, θαη δελ θαζηεξώλεη κηα λνκηθά έγθπξε ζπκβαηηθή ζρέζε. Με απνθιεηζηηθή αηνκηθή ηνπ επζύλε ν θαηαλαισηήο ή ν ρξήζηεο ζα θξίλεη αλ ηθαλνπνηείηαη από ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ απηώλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξήζε ηνπ πιηθνύ. Απνηειεί απνθιεηζηηθή επζύλε ηνπ ρξήζηε λα ιάβεη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαο θαζώο ρξεζηκνπνηεί απηό ην πξντόλ. Απηή ε έθδνζε ηνπ SDS ππεξηζρύεη όισλ ησλ πξνεγνύκελσλ εθδόζεσλ. εθηνπίδεη όιεο ηηο πξνεγνύκελεο εθδόζεηο. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σέινο Γειηίνπ Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο Page 17 of 17

Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο ειίδα 1/6

Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο ειίδα 1/6 Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο ειίδα 1/6 ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δκπνξηθή νλνκαζία 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 453/2010. Ζκεξνκελία εθηύπσζεο: 1/2/2013 Έθδνζε :01 ζειίδα : 1/10

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 453/2010. Ζκεξνκελία εθηύπσζεο: 1/2/2013 Έθδνζε :01 ζειίδα : 1/10 NOVEL CHEMICALS-ΓΗΑΜΑΝΣΖ ΓΑΓΛΑ ΒΗΠΔ ΗΝΓΟΤ - ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΖΛ. : 2310 797 277 FAX : 2310 796 916 ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ Ζκεξνκελία εθηύπσζεο: 1/2/2013 Έθδνζε :01 ζειίδα : 1/10 1. Σκήκα 1.ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΤΙΑ / ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ABEE ΓΔΛΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (MSDS) POWER AC 6,24 SC. Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα (SC)

ABEE ΓΔΛΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (MSDS) POWER AC 6,24 SC. Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα (SC) POWER AC 6,24 SC 1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΟΤΙΑ/ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ: Δκπνξηθό όλνκα: Υεκηθό όλνκα: POWER AC 6,24 SC alpha-cypermethrin Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ. Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας ζύμθωνα με ηον κανονιζμό Νο 1907/2006/ΕΕ Ημερομηνία / Αναθεώρηζη : 09.10.2013 Έκδοζη : 1.

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ. Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας ζύμθωνα με ηον κανονιζμό Νο 1907/2006/ΕΕ Ημερομηνία / Αναθεώρηζη : 09.10.2013 Έκδοζη : 1. Oνομασία προϊόντος ELLACOP 6 SC Σελίδα 1 από 6 ΓΔΛΣΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΟ ( Material Safety Data Sheet ) Έθδνζε: 1 Έηνο : 2008 ELLACOP 6 SC 1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΠΡΟΪOΝΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Δμπορική ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο ECO COMPLEX BLUE (FOOD PROCESSING SAFE ) Όγθνο 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. GRANIKOT PRIMER ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GRANIKOT PRIMER

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. GRANIKOT PRIMER ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GRANIKOT PRIMER ειίδα αξ. 1 / 5 1. Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δπσλπκία 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Γειηίν Αζθαινύο Φεηξηζκνύ Πξνϊόληνο (MSDS) Ηκεξνκελία : 10/10/2003

Γειηίν Αζθαινύο Φεηξηζκνύ Πξνϊόληνο (MSDS) Ηκεξνκελία : 10/10/2003 Ηκεξνκελία : 10/10/2003 Φώξα : ΔΛΛΑΓΑ Αλαζεώξεζε βάζεη REACH από Agrotechnica: 29/5/2009 Πξνϊόλ : METALDEHYDE 5 PEL Έθδνζε : 1 1. Ταπηόηεηα νπζίαο / ζθεπάζκαηνο θαη εηαηξίαο 1.1. Σηνηρεία νπζίαο / παξαζθεπάζκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VITO ECO.

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VITO ECO. ειίδα αξ. 1/6 ΓΔΛΤΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ 1. Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δπσλπκία 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 2.0 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 29/5/2015 Ηκ. Δθηύπσζεο: 29/5/2015 ΠΡΟΪΟΝ:

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 2.0 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 29/5/2015 Ηκ. Δθηύπσζεο: 29/5/2015 ΠΡΟΪΟΝ: ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 2.0 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 29/5/2015 Ηκ. Δθηύπσζεο: 29/5/2015 1. ηνηρεία νπζίαο / κείγκαηνο θαη εηαηξείαο / επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλωξηζηηθόο

Διαβάστε περισσότερα

11527 Αζήλα +30 210 779 3777 Ννζνθνκείν Παίδσλ "Αγιαΐα Κπξηαθνύ" rectory/en/

11527 Αζήλα +30 210 779 3777 Ννζνθνκείν Παίδσλ Αγιαΐα Κπξηαθνύ rectory/en/ Δλεκέξσζε: 09/05/2011 Τπεξηζρύεη ηνπ/ησλ: 09/05/2011 Έθδνζε: 9.0 ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δκπνξηθή νλνκαζία/υαξαθηεξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Festo Spezialfett LUB-KC 1

Festo Spezialfett LUB-KC 1 1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Ολνκαζία πξνΐόληνο : Αξηζκόο πξνΐόληνο. : 020328 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός Κωδικός Προϊόντος Ονομασία Ουσίας: Συνώνυμα: Χημική Ονομασία & Τύπος: Trade name: Ασβέστης CAS: 1305-78-8 EINECS: 215-138-9

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. 2001/58/EC γηα ην ζθεύαζκα ATTACK 25 WP ηεο εηαηξείαο AGROTECHNICA ΟΒΔΔ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΤΗΑ / ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ & ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ σύμυωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 0892 332 2 - ΑΠΙΟΝΙΜΔΝΟ ΝΔΡΟ 4LT

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ σύμυωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 0892 332 2 - ΑΠΙΟΝΙΜΔΝΟ ΝΔΡΟ 4LT ΣΜΗΜΑ 1: ηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δκπνξηθή Ολνκαζία Πξντόληνο : ΑΠΙΟΝΙΜΔΝΟ ΝΔΡΟ 4LT Κσδηθόο πξνΐόληνο : 0892 332 2 MSDS-Identcode :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 2.0 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 5/6/2015 Ηκ. Δθηύπσζεο: 5/6/2015 ΠΡΟΪΟΝ:

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 2.0 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 5/6/2015 Ηκ. Δθηύπσζεο: 5/6/2015 ΠΡΟΪΟΝ: ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 2.0 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 5/6/2015 Ηκ. Δθηύπσζεο: 5/6/2015 1. ηνηρεία νπζίαο / κείγκαηνο θαη εηαηξείαο / επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλωξηζηηθόο

Διαβάστε περισσότερα

F+ R12 Xi R37 R66 R67

F+ R12 Xi R37 R66 R67 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 1.1 ηοισεία ηος παπαζκεςάζμαηορ Ολνκαζία πξντόληνο SPRAY T ΑΝΣΗΚΩΡΗΑΚΟ ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ 1.2 Υπήζη ηος παπαζκεςάζμαηορ Πεξηγξαθή/Υξήζε Αληηζθσξηαθό ιηπαληηθό ζε ζπξέπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 2.0 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 11/6/2015 Ηκ. Δθηύπσζεο: 11/6/2015 ΠΡΟΪΟΝ:

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 2.0 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 11/6/2015 Ηκ. Δθηύπσζεο: 11/6/2015 ΠΡΟΪΟΝ: ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 2.0 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 11/6/2015 Ηκ. Δθηύπσζεο: 11/6/2015 1. ηνηρεία νπζίαο / κείγκαηνο θαη εηαηξείαο / επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλωξηζηηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 1.0 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 2/6/2015 Ηκ. Δθηύπσζεο: 2/6/2015 ΠΡΟΪΟΝ:

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 1.0 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 2/6/2015 Ηκ. Δθηύπσζεο: 2/6/2015 ΠΡΟΪΟΝ: ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 1.0 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 2/6/2015 Ηκ. Δθηύπσζεο: 2/6/2015 1. ηνηρεία νπζίαο / κείγκαηνο θαη εηαηξείαο / επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο

Διαβάστε περισσότερα

1 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο ζύκθσλα κε ην 1907/2006/ΔΚ, Άξζξν 31 Ηκεξνκελία εθηύπσζεο: 26.04.2011 Αξηζκόο έθδνζεο 61 Αλαζεώξεζε: 20.04.

1 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο ζύκθσλα κε ην 1907/2006/ΔΚ, Άξζξν 31 Ηκεξνκελία εθηύπσζεο: 26.04.2011 Αξηζκόο έθδνζεο 61 Αλαζεώξεζε: 20.04. 1 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο * *1. ηνηρεία νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο.. Αξηζκόο πξντόληνο: 000573. πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ RATCUM 0,005 BB

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ RATCUM 0,005 BB 1 Ταπηνπνίεζε ηεο νπζίαο / ζθεπάζκαηνο θαη ηεο εηαηξίαο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δκπνξηθή νλνκαζία: 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Rust Remover Όγθνο 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray 1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Ολνκαζία πξνΐόληνο : Αξηζκόο πξνΐόληνο. : 081326 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

DGK-PELLACHROM 000.009.00 - WATER BORN WHITE N.00

DGK-PELLACHROM 000.009.00 - WATER BORN WHITE N.00 DGK-PLACHROM ειίδα αξ. 1 / 5 1. Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Καξηέια αζθάιεηαο Κσδηθόο: 000.009.00 Δπσλπκία WATER BORN WHITE N.00 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 2.0 Ζκ. Αλαζεώξεζεο: 14/05/2015 Ζκ. Δθηύπσζεο: 14/5/2015 ΠΡΟΪΟΝ:

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 2.0 Ζκ. Αλαζεώξεζεο: 14/05/2015 Ζκ. Δθηύπσζεο: 14/5/2015 ΠΡΟΪΟΝ: ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 2.0 Ζκ. Αλαζεώξεζεο: 14/05/2015 Ζκ. Δθηύπσζεο: 14/5/2015 1. ηνηρεία νπζίαο / κείγκαηνο θαη εηαηξείαο / επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλωξηζηηθόο

Διαβάστε περισσότερα

: Basfoliar Combi-Stipp

: Basfoliar Combi-Stipp 1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο ήκα θαηαηεζέλ : 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 έθδνζε 1.2 13/12/13. ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ

ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 έθδνζε 1.2 13/12/13. ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 1. ΥΗΜΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΪΟΝ: DOBOL MICROEMULSION ΥΡΗΗ: Δληνκνθηόλν

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο STAINLESS STEEL CLEANER FG Αεξνδόι 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ σύμυωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 0890 900 90 - ΠΑΝΙΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΥΡΗΗ 90 ΣΔΜ.

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ σύμυωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 0890 900 90 - ΠΑΝΙΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΥΡΗΗ 90 ΣΔΜ. ΣΜΗΜΑ 1: ηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δκπνξηθή Ολνκαζία Πξντόληνο : ΠΑΝΗΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ 90 ΣΔΜ. Κσδηθόο πξνΐόληνο : 0890 900 90

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΤΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΨΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΓΔΛΤΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΨΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΔΛΤΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΨΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Σύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 453/2010 SeraSnow SF 10 Ηκεξνκελία έθδνζεο: 2013-10- 14 Ηκεξνκελία αλαζεώξεζεο: Γελ εθαξκόδεηαη Έθδνζε: R0001.0001 SECTION 1: Σηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Metal Free Paste Αεξνδόι 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο 5-56 Αεξνδόι 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηςη ςχετικά με τισ υποχρεώςεισ καταχώριςησ και τη δυνατότητα προ-καταχώριςησ. Καταληκτικζσ ημερομηνίεσ και νεότερα δεδομζνα

Καθοδήγηςη ςχετικά με τισ υποχρεώςεισ καταχώριςησ και τη δυνατότητα προ-καταχώριςησ. Καταληκτικζσ ημερομηνίεσ και νεότερα δεδομζνα Καθοδήγηςη ςχετικά με τισ υποχρεώςεισ καταχώριςησ και τη δυνατότητα προ-καταχώριςησ. Καταληκτικζσ ημερομηνίεσ και νεότερα δεδομζνα Ελένη Φούυα Δ/νση Περιβάλλοντος ΚΑΣΑΥΩΡΗΗ ΟΤΙΩΝ Καηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός Κωδικός Προϊόντος Ονομασία Ουσίας: Συνώνυμα: Ξηρή υδράσβεστος, Υδροξείδιο του ασβεστίου Ενυδατωμένος Ασβέστης, Σβησμένος

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Kontakt 60 Αεξνδόι 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ

ΦΤΛΛΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ 1. ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ Απηό ην θύιιν δεδνκέλωλ αζθαιείαο είλαη γηα ηα αθόινπζα πξνϊόληα: ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ: ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΜΔΝΟ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟ: Immucor Transplant Diagnostics, Inc. Immucor Medizinische Diagnostik GmbH 550 West

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο INOX KLEEN (FOOD PROCESSING SAFE ) Αεξνδόι 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 1.0 Ζκ. Αλαζεώξεζεο: 25/8/2015 Ζκ. Δθηύπσζεο: 1/9/2015 ΠΡΟΪΟΝ:

ΓΔΛΣΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 1.0 Ζκ. Αλαζεώξεζεο: 25/8/2015 Ζκ. Δθηύπσζεο: 1/9/2015 ΠΡΟΪΟΝ: ΓΔΛΣΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 1.0 Ζκ. Αλαζεώξεζεο: 25/8/2015 Ζκ. Δθηύπσζεο: 1/9/2015 ΣΜΗΜΑ 1. ΣΑΤΣΟΠΟΊΗΗ ΟΤΊΑ/ ΠΑΡΑΚΕΤΆΜΑΣΟ ΚΑΙ ΕΣΑΙΡΕΊΑ/ ΕΠΙΦΕΊΡΗΗ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο PROTETTIVO PER NAUTICA Αεξνδόι 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο (ζύκθσλα κε ηε Ννκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) εκεξνκελία έθδνζεο 31-IOYΛ-2007 αληηθαζηζηά όιεο ηηο πξνεγνύκελεο εθδόζεηο.

Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο (ζύκθσλα κε ηε Ννκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) εκεξνκελία έθδνζεο 31-IOYΛ-2007 αληηθαζηζηά όιεο ηηο πξνεγνύκελεο εθδόζεηο. 1. ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΟΤΙΑ/ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Ταπηνπνίεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ ζθεπάζκαηνο Δκπνξηθό Όλνκα Syngenta : Design Code : A8588F AGI Code : 153297 Ταπηνπνίεζε Δηαηξείαο Δηαηξεία: : Syngenta Crop

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

SELECT 12EC Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο πιηθνύ ζύκθσλα κε ην παξάξηεκα II ηνπ επξσπατθνύ θαλνληζκνύ αξηζ. 1907/2006 R.E.A.C.H.

SELECT 12EC Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο πιηθνύ ζύκθσλα κε ην παξάξηεκα II ηνπ επξσπατθνύ θαλνληζκνύ αξηζ. 1907/2006 R.E.A.C.H. ALS GR 1 - ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΤΙΑ/ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Όλνκα πξντόληνο/νπζίαο Υξήζε πξντόληνο/νπζίαο Εηδαληνθηόλν Πξνκεζεπηήο Arysta LifeScience SAS BP 80 Route d Artix 64150 Noguères - Γαιιία Σει. : + 33

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ύκθσλα κε ηελ νδεγία (EE) No. 453/2010

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ύκθσλα κε ηελ νδεγία (EE) No. 453/2010 ITW Permatex 10 Columbus Blvd. Hartford, CT 06106 USA Telephone: 1-87-Permatex (877) 376-2839 Emergency: 800-255-3924 (ChemTel) International Emergency: 00+ 1+ 813-248-0585 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για το Ca(OH)2

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για το Ca(OH)2 1 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός Κωδικός Προϊόντος Ονοµασία Ουσίας: Συνώνυµα: Ξηρή υδράσβεστος, Υδροξείδιο του ασβεστίου Ενυδατωµένος Ασβέστης, Σβησµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. 2001/58/EC γηα ην ζθεύαζκα DILIGER 5 GR ηεο εηαηξείαο AGROTECHNICA ΟΒΔΔ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΤΗΑ / ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟΗ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ. Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο. (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ

ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ. Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο. (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο (1) ράξα (2) Γεμακελή θαζίδεζεο (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ (5) Έιεγρνο πνηόηεηαο λεξνύ Σν παξαπάλω ζρήκα δείρλεη κε πνηνλ ηξόπν ην λεξό πνπ ηξνθνδνηεί

Διαβάστε περισσότερα

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. ΦΤΛΛΑΓΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. 2001/58/EC γηα ην ζθεύαζκα MEPIQUAT CHLORIDE 5 SL ηεο εηαηξείαο AGROTECHNICA ΟΒΔΔ 1. sσοιυδια ΟΤΙΑ / ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 2.0 Ζκ. Αλαζεψξεζεο: 21/5/2015 Ζκ. Δθηχπσζεο: 22/5/2015 ΠΡΟΪΟΝ:

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 2.0 Ζκ. Αλαζεψξεζεο: 21/5/2015 Ζκ. Δθηχπσζεο: 22/5/2015 ΠΡΟΪΟΝ: ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 2.0 Ζκ. Αλαζεψξεζεο: 21/5/2015 Ζκ. Δθηχπσζεο: 22/5/2015 1. ηνηρεία νπζίαο / κείγκαηνο θαη εηαηξείαο / επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλωξηζηηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας 1. 3 g θνξεζκέλεο κνλνζζελνύο αιθνόιεο Α αθπδαηώλνληαη κε ζέξκαλζε παξνπζία H 2 SO 4, νπόηε ζρεκαηίδεηαη πδξνγνλάλζξαθαο Β κε απόδνζε 60%. Γηα ηελ πνζόηεηα ηνπ Β πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας (ζύμθωνα με ηη Νομοθεζία ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης) ημερομηνία έκδοζης 30-NOE-2010 ανηικαθιζηά όλες ηις προηγούμενες εκδόζεις.

Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας (ζύμθωνα με ηη Νομοθεζία ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης) ημερομηνία έκδοζης 30-NOE-2010 ανηικαθιζηά όλες ηις προηγούμενες εκδόζεις. 1. ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΟΤΙΑ/ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Σαπηνπνίεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ ζθεπάζκαηνο Δκπνξηθό Όλνκα Syngenta : Design Code : A8588F AGI Code : 153297 Σαπηνπνίεζε Δηαηξείαο Δηαηξεία: : Syngenta Crop

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα