ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ"

Transcript

1 1 ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ ΟΤΗΑ/ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΔΗΑ/ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο Κσδηθόο Πξντόληνο Ολνκαζία Οπζίαο: πλώλπκα: Υεκηθή Ολνκαζία & Σύπνο: Trade name: Αζβέζηεο Άλπδξνο Αζβέζηεο, Άζβεζηνο, Πέηξα Αζβέζηε, Άζβεζηνο Αζβέζηεο, Ομείδην ηνπ Αζβεζηίνπ, Lime, Burnt lime, Un-slaked lime, Building lime, Calcia, Fat lime, Chemical lime, Fluxing lime, Hard burnt lime, Soft burnt lime, Pebble lime, Calcium oxide, Calcium monoxide, Quick lime, Calcined limestone. Παρακαλούμε σημειώσατε ότι ο κατάλογος μπορεί να μην είναι πλήρης. Ομείδην ηνπ αζβεζηίνπ CaO GCL CaO CAS: EINECS: Μνξηαθό Βάξνο: g/mol Αξηζκόο Καηαρώξηζεο REACH: TF πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο ρξήζεηο Παξαθαιώ ειέγμηε ηηο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηνπ πίλαθα 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο ηνπ δειηίνπ δεδνκέλσλ αζθαιείαο. Αληελδεηθλπόκελεο ρξήζεηο: Γελ ππάξρνπλ αληελδεηθλπόκελεο ρξήζεηο. 1.3 ηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ δειηίνπ δεδνκέλσλ αζθαιείαο Δπσλπκία: CaO Hellas Μακεδονική Αζβεζηοποιία ΑΒΕΕ Γηεύζπλζε: 6 ο τλμ οδού Θεζ/νίκης-Λαγκαδά Σειέθσλν: Fax: ππεπζύλνπ γηα ην ΓΓΑ: 1.4 Αξηζκόο ηειεθώλνπ επείγνπζαο αλάγθεο Δπξσπατθόο αξηζκόο επείγνπζαο αλάγθεο: 112 Σειέθσλν Κέληξνπ Γειεηεξηάζεσλ: Αξηζκόο ηειεθώλνπ εθηάθηνπ αλάγθεο εηαηξείαο: Γηαζεζηκόηεηα εθηόο σξώλ εξγαζίαο: Ναη Όρη Page 1 of 17

2 2 ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ 2.1 Σαμηλόκεζε ηεο νπζίαο Σαμηλόκεζε ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό CLP (EC) 1272/2008 STOT SE. 3, Οδόο έθζεζεο: Δηζπλνή Δξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο 2 Οθζαικηθή βιάβε Σαμηλόκεζε ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία 67/548/EEC Xi εξεζηζηηθό 2.2 ηνηρεία επηζήκαλζεο Δπηζήκαλζε ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό CLP (EC) 1272/2008 Πξνεηδνπνηεηηθή ιέμε: Κίλδπλνο Δηθνλνγξάκκαηα θηλδύλνπ: Γειώζεηο επηθηλδπλόηεηαο: H315: Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο H318: Πξνθαιεί ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε H335: Μπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκό ηεο αλαπλεπζηηθήο νδνύ Γειώζεηο πξνθύιαμεο: P102: Mαθξηά από παηδηά P280: Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα/πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα/κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηα κάηηα/ην πξόζσπν P305+P351+P310: P302+P352: Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΑ ΜΑΣΗΑ: Ξεπιύλεηε πξνζεθηηθά κε λεξό γηα αξθεηά ιεπηά. Καιέζηε ακέζσο ην ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ ή έλα γηαηξό. Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΟ ΓΔΡΜΑ: Πιύλεηε κε άθζνλν ζαπνύλη θαη λεξό. P261: Απνθεύγεηε λα αλαπλέεηε ζθόλε /εθλεθώκαηα P304+P340: Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΔΗΠΝΟΖ: Μεηαθέξεηε ηνλ αζζελή ζηνλ θαζαξό αέξα θαη αθήζηε ηνλ λα μεθνπξαζηεί ζε ζηάζε πνπ δηεπθνιύλεη ηελ αλαπλνή. P501: Γηάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ/πεξηέθηε ζύκθσλα κε ηελ ηνπηθή/εζληθή/δηεζλή λνκνζεζία Page 2 of 17

3 2.2.2 Δπηζήκαλζε ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία 67/548/EEC Έλδεημε επηθηλδπλόηεηαο: Xi εξεζηζηηθό Φξάζεηο θηλδύλνπ (Φξάζεηο R): R37: Δξεζηζηηθό γηα ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα R38: Δξεζηζηηθό γηα ην δέξκα R41: Κίλδπλνο ζνβαξώλ νθζαικηθώλ βιαβώλ Φξάζεηο αζθαιείαο (Φξάζεηο S): S2: Μαθξηά από παηδηά S25: Απνθεύγεηε ηελ επαθή κε ηα κάηηα S26: ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα πιύλεηέ ηα ακέζσο κε άθζνλν λεξό θαη δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή S37: Να θνξάηε θαηάιιεια γάληηα S39: Υξεζηκνπνηείηε ζπζθεπή πξνζηαζίαο καηηώλ / πξνζώπνπ 2.3 Άιινη θίλδπλνη Ζ νπζία δελ πιεξνί ηα θξηηήξηα ΑΒΣ ή αααβ νπζίαο Γελ έρνπλ αλαγλσξηζζεί άιινη θίλδπλνη 3 ΤΝΘΔΖ/ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΑ ΤΣΑΣΗΚΑ 3.1 Οπζία Βαζηθό ζπζηαηηθό Ολνκαζία: CAS: EINECS: Ομείδην ηνπ αζβεζηίνπ Πξνζκίμεηο Γελ ππάξρνπλ πξνζκίμεηο ζρεηηθέο κε ηελ ηαμηλόκεζε θαη επηζήκαλζε ηεο νπζίαο Page 3 of 17

4 4 ΜΔΣΡΑ ΠΡΩΣΩΝ ΒΟΖΘΔΗΩΝ 4.1 Πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πξώησλ βνεζεηώλ Γεληθέο ζπκβνπιέο: Γελ ππάξρνπλ γλσζηέο θαζπζηεξεκέλεο επηδξάζεηο. πκβνπιεπηείηε ηαηξό γηα όια ηα πεξηζηαηηθά έθζεζεο, εθηόο από ηηο αζήκαληεο πεξηπηώζεηο. Έπεηηα από εηζπλνή Μεηαθηλήζηε ηελ πεγή ηεο ζθόλεο ή κεηαθηλήζηε ην άηνκν ζε κέξνο κε θαζαξό αέξα. Εεηήζηε άκεζα ηε ζπκβνπιή ηαηξνύ. Έπεηηα από επαθή κε ην δέξκα Να βνπξηζηζηνύλ πξνζεθηηθά θαη ήπηα νη επηθάλεηεο ηνπ ζώκαηνο πνπ έρνπλ ιεξσζεί, πξνθεηκέλνπ λα απνκαθξπλζεί θάζε ίρλνο ηνπ πξντόληνο. Να πιπζεί ε πεξηνρή πνπ έρεη επεξεαζηεί ακέζσο κε άθζνλν λεξό. Να απνκαθξπλζεί ν ιεξσκέλνο ξνπρηζκόο. Αλ είλαη απαξαίηεην, λα αλαδεηεζεί ε ζπκβνπιή ηαηξνύ. Έπεηηα από επαθή κε ηα κάηηα Να μεπιπζνύλ ακέζσο ηα κάηηα κε άθζνλν λεξό θαη λα δεηεζεί ε ζπκβνπιή ηαηξνύ. Έπεηηα από θαηάπνζε Καζαξηζκόο ηνπ ζηόκαηνο κε λεξό θαη, ζηε ζπλέρεηα πόζε άθζνλνπ λεξνύ. Να ΜΖΝ πξνθιεζεί έκεηνο. Να δεηεζεί ηαηξηθή βνήζεηα. 4.2 εκαληηθόηεξα ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο, νμείεο ή κεηαγελέζηεξεο Σν νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ δελ είλαη νπζία νμείαο ηνμηθόηεηαο κέζσ ηεο ζηνκαηηθήο, δεξκαηηθήο ή αλαπλεπζηηθήο νδνύ. Ζ νπζία ηαμηλνκείηαη σο εξεζηζηηθή γηα ην δέξκα θαη ην ηελ αλαπλεπζηηθή νδό θαη ζπλεπηθέξεη θίλδπλν ζνβαξήο νθζαικηθήο βιάβεο. Γελ ππάξρεη αλεζπρία γηα δπζκελείο κεηαγελέζηεξεο επηδξάζεηο θαζώο ν θύξηνο θίλδπλνο γηα ηελ πγεία είλαη νη ηνπηθέο (ζρεηηδόκελεο κε ην ph) επηδξάζεηο. 4.3 Έλδεημε νηαζδήπνηε απαηηνύκελεο άκεζεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη εηδηθήο ζεξαπείαο Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ηνπ ηκήκαηνο ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ ΠΤΡΚΑΓΗΑ 5.1 Ππξνζβεζηηθά κέζα Καηάιιεια ππξνζβεζηηθά κέζα Καηάιιεια ππξνζβεζηηθά κέζα: Σν πξντόλ δελ είλαη αλαθιέμηκν. Υξεζηκνπνηήζηε ππξνζβεζηήξεο μεξήο ζθόλεο, αθξνύ ή CO 2 γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο πεξηβάιινπζαο ππξθαγηάο. Υξεζηκνπνηήζηε κέηξα ππξόζβεζεο ηα νπνία λα είλαη θαηάιιεια γηα ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη ην γύξσ πεξηβάιινλ. Page 4 of 17

5 5.1.2 Αθαηάιιεια ππξνζβεζηηθά κέζα Με ρξεζηκνπνηείηε λεξό. Απνθύγεηε ηελ ελπδάησζε. 5.2 Δηδηθνί θίλδπλνη πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ νπζία ή ην κείγκα Σν νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ αληηδξά κε ην λεξό παξάγνληαο ζεξκόηεηα. Σν γεγνλόο απηό κπνξεί λα απνηειέζεη θίλδπλν γηα εύθιεθηα πιηθά. 5.3 πζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο Απνθύγεηε ηελ πξόθιεζε ζθόλεο. Υξεζηκνπνηήζηε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή. Υξεζηκνπνηήζηε κέηξα ππξόζβεζεο ηα νπνία λα είλαη θαηάιιεια γηα ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη ην γύξσ πεξηβάιινλ. 6 ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΤΥΑΗΑ ΔΚΛΤΖ 6.1 Πξνζσπηθέο πξνθπιάμεηο, πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο θαη δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο Γηα πξνζσπηθό κε έθηαθηεο αλάγθεο Δμαζθαιίζηε επαξθή εμαεξηζκό. Γηαηεξείζηε ηα επίπεδα ζθόλεο ζην ειάρηζην. Κξαηήζηε καθξηά ηα άηνκα ρσξίο πξνζηαζία. Απνθύγεηε ηελ επαθή κε ην δέξκα, ηα κάηηα θαη ηα ξνύρα θνξάηε θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό (βι. ηκήκα 8). Απνθύγεηε ηελ εηζπλνή ζθόλεο εμαζθαιίζηε όηη ρξεζηκνπνηείηαη επαξθήο εμαεξηζκόο ή θαηάιιεινο εμνπιηζκόο πξνζηαζίαο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ, θνξάηε θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό (βι. ηκήκα 8). Απνθύγεηε ηελ ελπδάησζε Γηα άηνκα πνπ πξνζθέξνπλ πξώηεο βνήζεηεο Δμαζθαιίζηε επαξθή εμαεξηζκό. Γηαηεξείζηε ηα επίπεδα ζθόλεο ζην ειάρηζην. Κξαηήζηε καθξηά ηα άηνκα ρσξίο πξνζηαζία. Απνθύγεηε ηελ επαθή κε ην δέξκα, ηα κάηηα θαη ηα ξνύρα θνξάηε θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό (βι. ηκήκα 8). Απνθύγεηε ηελ εηζπλνή ζθόλεο εμαζθαιίζηε όηη ρξεζηκνπνηείηαη επαξθήο εμαεξηζκόο ή θαηάιιεινο εμνπιηζκόο πξνζηαζίαο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ, θνξάηε θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό (βι. ηκήκα 8). Απνθύγεηε ηελ ελπδάησζε. 6.2 Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο Πεξηνξίζηε ηε δηαξξνή. Αλ είλαη δπλαηόλ, δηαηεξείζηε ην πξντόλ ζηεγλό. Αλ είλαη δπλαηόλ θαιύςηε ηελ πεξηνρή γηα ηελ απνθπγή έθζεζεο ζε ζθόλε. Απνθύγεηε ηελ αλεμέιεγθηε δηαξξνή ζε επηθαλεηαθά ή Page 5 of 17

6 ππόγεηα ύδαηα θαη ηελ απνρέηεπζε, θαζώο κπνξεί λα πξνθαιέζεη αύμεζε ηνπ ph. Δλδερόκελε εθηεηακέλε δηαξξνή ζε πδαηηθνύο απνδέθηεο πξέπεη λα αλαθεξζεί ζηηο αξκόδηεο αξρέο. 6.3 Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πεξηνξηζκό θαη θαζαξηζκό ε θάζε πεξίπησζε, απνθύγεηε ηε δεκηνπξγία ζθόλεο. Αλ είλαη δπλαηόλ, δηαηεξείζηε ην πξντόλ ζηεγλό Απνκαθξύλεηε ην πιηθό ζηεγλό κε θάπνηνλ κεραληθό ηξόπν ζε μεξή κνξθή Υξεζηκνπνηείζηε θάπνηα ζπζθεπή αλαξξόθεζεο ή θηπαξίζηε ζε ζάθνπο. 6.4 Παξαπνκπή ζε άιια ηκήκαηα Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηνλ έιεγρν ηεο έθζεζεο, ηα κέηξα πξνζσπηθήο πξνζηαζίαο ή ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε, παξαθαινύκε αλαηξέμηε ζηα ηκήκαηα 8 θαη 13 θαη ζην Παξάξηεκα ηνπ δειηίνπ δεδνκέλσλ αζθαιείαο. 7 ΥΔΗΡΗΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ 7.1 Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό Μέηξα πξνζηαζίαο Απνθύγεηε ηελ επαθή κε ην δέξκα θαη ηα κάηηα. Φνξάηε πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό (αλαηξέμηε ζην ηκήκα 8 ηνπ δειηίνπ δεδνκέλσλ αζθαιείαο). Με θνξάηε θαθνύο επαθήο όηαλ δηαρεηξίδεζηε απηό ην πξντόλ. Δλδείθλπηαη λα έρεηε αηνκηθή ζπζθεπή πιπζίκαηνο καηηώλ. Γηαηεξήζηε ηα επίπεδα ζθόλεο ζε ειάρηζηα επίπεδα. Απνκνλώζηε ηηο πεγέο ζθόλεο, ρξεζηκνπνηείζηε εμαεξηζκό (ζπιιέθηεο ζθόλεο ζηα ζεκεία ρεηξηζκνύ). Σα ζπζηήκαηα ρεηξηζκνύ πξνηείλεηαη λα είλαη θεθιεηζκέλα. Όηαλ δηαθηλνύληαη ζάθνη, νη ζπλήζεηο πξνθπιάμεηο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ελ όςεη ησλ θηλδύλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Οδεγία 90/269/EEC πζηάζεηο γηα ηε γεληθή επαγγεικαηηθή πγηεηλή Απνθύγεηε ηελ εηζπλνή ή θαηάπνζε θαη ηελ επαθή κε ην δέξκα θαη ηα κάηηα. Απαηηείηαη ε εθαξκνγή γεληθώλ κέηξσλ επαγγεικαηηθήο πγηεηλήο γηα ηελ δηαζθάιηζε αζθαινύο ρεηξηζκνύ ηεο νπζίαο. Σα κέηξα απηά ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο θαιέο πξαθηηθέο πξνζσπηθήο θαη νηθηαθήο θαζαξηόηεηαο (ηαθηηθόο θαζαξηζκόο κε θαηάιιειεο ζπζθεπέο), ηελ απνθπγή θαπλίζκαηνο θαη θαηαλάισζεο θαγεηνύ θαη πνηνύ ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο. Κάλεηε κπάλην θαη αιιάμεηε ξνύρα ζην ηέινο ηεο βάξδηαο. Με θνξάηε ιεξσκέλα ξνύρα ζην ζπίηη. 7.2 πλζήθεο γηα ηελ αζθαιή θύιαμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρόλ αζπκβίβαζησλ Ζ νπζία ζα πξέπεη λα απνζεθεύεηαη θάησ από μεξέο ζπλζήθεο. Δπαθή κε ηνλ αέξα θαη ηελ πγξαζία ζα πξέπεη λα απνθεύγεηαη. Ζ απνζήθεπζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε εηδηθά θαηαζθεπαζκέλα ζηιό. Γηαηεξείζηε καθξηά από νμέα, κεγάιεο πνζόηεηεο ραξηηνύ, άρπξνπ θαη αδσηνύρσλ ζπζηαηηθώλ. Κξαηήζηε καθξηά από παηδηά. Να κελ ρξεζηκνπνηείηαη αινπκίλην γηα κεηαθνξά ή απνζήθεπζε, εθόζνλ ππάξρεη θίλδπλνο επαθήο κε λεξό. Page 6 of 17

7 7.3 Δηδηθή ηειηθή ρξήζε ή ρξήζεηο Παξαθαιώ ειέγμηε ηηο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηνπ πίλαθα 1 ηνπ παξαηήκαηνο ηνπ δειηίνπ δεδνκέλσλ αζθαιείαο. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, παξαθαινύκε αλαηξέμηε ζην ζρεηηθό ζελάξην έθζεζεο πνπ δίλεηαη ζην Παξάξηεκα ή από ηνλ πξνκεζεπηή ζαο θαη ειέγμηε ην ηκήκα 2.1: Έιεγρνο ηεο έθζεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ 8 ΔΛΔΓΥΟ ΣΖ ΔΚΘΔΖ/ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 8.1 Παξάκεηξνη ειέγρνπ ύζηαζε SCOEL (SCOEL/SUM/137 February 2008; βι. Σκήκα 16.6): Occupational Exposure Limit (OEL), 8 h TWA: 1 mg/m³ αλαπλεύζηκεο ζθόλεο νμεηδίνπ ηνπ αζβεζηίνπ Short-term exposure limit (STEL), 15min: 4mg/m³ αλαπλεύζηκεο ζθόλεο νμεηδίνπ ηνπ αζβεζηίνπ PNEC aqua = 370 µg/l PNEC soil/groundwater = 816 mg/l 8.2 Έιεγρνη έθζεζεο Γηα ηνλ έιεγρν πηζαλήο έθζεζεο, ε δεκηνπξγία ζθόλεο πξέπεη λα απνθεύγεηαη. Δπίζεο, ζπλίζηαηαη ε ρξήζε θαηάιιεινπ πξνζηαηεπηηθνύ εμνπιηζκνύ. Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη εμνπιηζκόο πξνζηαζίαο ησλ καηηώλ (πρ. γπαιηά ή κάζθα), εθηόο αλ ε ελδερόκελε επαθή κε ηα κάηηα κπνξεί λα απνθεπρζεί ιόγσ ηεο θύζεο θαη ηνπ ηύπνπ ηεο εθαξκνγήο (δει. θιεηζηή δηεξγαζία). Δπηπξνζζέησο, πξνζηαζία ηνπ πξνζώπνπ, πξνζηαηεπηηθόο ξνπρηζκόο θαη παπνύηζηα αζθαιείαο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη όπνπ απηό είλαη απαξαίηεην. Παξαθαιώ ειέγμηε ην ζρεηηθό ζελάξην έθζεζεο πνπ δίλεηαη ζην Παξάξηεκα ή από ηνλ πξνκεζεπηή ζαο Καηάιιεινη κεραληθνί έιεγρνη Αλ νη ελέξγεηεο ηνπ ρξήζηε δεκηνπξγνύλ ζθόλε, ε ρξήζε ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη, λα ρξεζηκνπνηείηαη ηνπηθόο εμαεξηζκόο ή άιια κεραληθά κέζα γηα λα δηαηεξεζνύλ ηα επίπεδα ζθόλεο θάησ από ηα πξνηεηλόκελα όξηα έθζεζεο Μέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο, όπσο αηνκηθόο πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο Πξνζηαζία ησλ καηηώλ/ηνπ πξνζώπνπ Μελ θνξάηε θαθνύο επαθήο. Υξεζηκνπνηείζηε πξνζηαηεπηηθή κάζθα ε νπνία ζα πξέπεη λα εθαξκόδεη ζθηρηά θαη λα έρεη θαη πιάγηα πξνζηαηεπηηθά ηνηρώκαηα ή αλάινγα πξνζηαηεπηηθά γπαιηά επξείαο όξαζεο. Δλδείθλπηαη λα έρεηε καδί ζαο αηνκηθή ζπζθεπή πιπζίκαηνο καηηώλ. Page 7 of 17

8 Πξνζηαζία ηνπ δέξκαηνο Γεδνκέλνπ όηη ην νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ ηαμηλνκείηαη σο εξεζηζηηθό γηα ην δέξκα, ε έθζεζε ηνπ δέξκαηνο ζα πξέπεη λα ειαρηζηνπνηείηαη όζν είλαη ηερληθά δπλαηό. Απαηηείηαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη πξνζηαηεπηηθά γάληηα (ληηξηιίνπ), θαηάιιεινο εξγαηηθόο ξνπρηζκόο ν νπνίνο λα θαιύπηεη πιήξσο ην δέξκα, καθξηά παληειόληα, εξγαηηθέο θόξκεο κε καθξηά καλίθηα θαη ζηελή εθαξκνγή ζηα αλνίγκαηα θαη ππνδήκαηα αλζεθηηθά ζε θαπζηηθά πιηθά ηα νπνία λα κελ επηηξέπνπλ ηε δηείζδπζε ζθόλεο Πξνζηαζία ησλ αλαπλεπζηηθώλ νδώλ Πξνηείλεηαη ν ηνπηθόο εμαεξηζκόο έηζη ώζηε ηα επίπεδα ζθόλεο λα δηαηεξεζνύλ θάησ από ηηο θαζνξηζκέλεο ηηκέο. Πξνηείλεηαη ε ρξήζε θαηάιιειεο κάζθαο θηιηξαξίζκαηνο ησλ ζσκαηηδίσλ, αλάινγα κε ηα αλακελόκελα επίπεδα έθζεζεο παξαθαινύκε ειέγμηε ην ζρεηηθό ζελάξην έθζεζεο πνπ δίλεηαη ζην Παξάξηεκα ή από ηνλ πξνκεζεπηή ζαο Θεξκηθνί θίλδπλνη Ζ νπζία δελ παξνπζηάδεη ζεξκηθό θίλδπλν θαη σο εθ ηνύηνπ δελ απαηηείηαη ε ιήςε εηδηθώλ κέηξσλ Έιεγρνη πεξηβαιινληηθήο έθζεζεο Όια ηα ζπζηήκαηα εμαεξηζκνύ ζα πξέπεη λα θηιηξάξνληαη πξηλ ηελ απόξξηςε ζην πεξηβάιινλ. Να απνθεύγεηαη ε απόξξηςε ζην πεξηβάιινλ. Πεξηνξίζηε ηε δηαξξνή. Δλδερόκελε εθηεηακέλε δηαξξνή ζε πδαηηθνύο απνδέθηεο πξέπεη λα αλαθεξζεί ζηηο αξκόδηεο αξρέο. Γηα αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηα κέηξα δηαρείξηζεο ηνπ θηλδύλνπ έηζη ώζηε λα ειεγζεί επαξθώο ε έθζεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ νπζία, παξαθαινύκε ειέγμηε ην ζρεηηθό ζελάξην έθζεζεο πνπ δίλεηαη ζην Παξάξηεκα ή από ηνλ πξνκεζεπηή ζαο. Γηα αλαιπηηθόηεξεο πιεξνθνξίεο, αλαηξέμαηε ζην Παξάξηεκα ηνπ δειηίνπ δεδνκέλσλ αζθαιείαο. 9 ΦΤΗΚΔ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ 9.1 ηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο Όςε: Οζκή: Όξην νζκήο: ph: εκείν ηήμεσο: εκείν βξαζκνύ: εκείν αλάθιεμεο: Σαρύηεηα εμάηκηζεο: Αλαθιεμηκόηεηα: Όξηα εθξεθηηθόηεηαο: Λεπθό ή ππόιεπθν (κπεδ) ιεπηόθνθθν ζηεξεό πιηθό ην κέγεζνο ηνπ νπνίνπ πνηθίιεη άνζκε κε εθαξκόζηκν 12.4 (θνξεζκέλν δηάιπκα ζηνπο 20 C) > 450 C (απνηέιεζκα κειέηεο, κέζνδνο EU A.1) κε εθαξκόζηκν (ζηεξεό κε ζεκείν βξαζκνύ > 450 C) κε εθαξκόζηκν (ζηεξεό κε ζεκείν βξαζκνύ > 450 C) κε εθαξκόζηκν (ζηεξεό κε ζεκείν βξαζκνύ > 450 C) κε εθαξκόζηκν (απνηέιεζκα κειέηεο, κέζνδνο EU A.10) όρη εθξεθηηθό (ζηεξείηαη ρεκηθώλ δνκώλ θνηλώο ζπλδεδεκέλσλ κε εθξεθηηθέο ηδηόηεηεο) Page 8 of 17

9 Πίεζε αηκώλ: Ππθλόηεηα αηκώλ: ρεηηθή ππθλόηεηα: Γηαιπηόηεηα ζην λεξό: πληειεζηήο θαηαλνκήο: κε εθαξκόζηκν (ζηεξεό κε ζεκείν βξαζκνύ > 450 C) κε εθαξκόζηκν 3.31 (απνηέιεζκα κειέηεο, κέζνδνο EU A.3) mg/l (απνηέιεζκα κειέηεο, κέζνδνο EU A.6) κε εθαξκόζηκν (αλόξγαλε νπζία) Θεξκνθξαζία απηαλάθιεμεο: κε ζρεηηθή ζεξκνθξαζία απηαλάθιεμεο θάησ ησλ 400 C (απνηέιεζκα κειέηεο, κέζνδνο EU A.16) Θεξκνθξαζία απνζύλζεζεο: Ημώδεο: Ομεηδσηηθέο ηδηόηεηεο: 9.2 Άιιεο πιεξνθνξίεο κε εθαξκόζηκν κε εθαξκόζηκν (ζηεξεό κε ζεκείν βξαζκνύ > 450 C) δελ έρεη νμεηδσηηθέο ηδηόηεηεο (Με βάζε ηελ ρεκηθή δνκή ηεο, ε νπζία δελ πεξηέρεη πιεόλαζκα νμπγόλνπ ή άιισλ δνκηθώλ νκάδσλ γλσζηώλ γηα ηε ζρέζε ηνπο κε ηάζε λα αληηδξνύλ εμώζεξκα κε αλαθιέμηκεο ύιεο) Γελ ππάξρνπλ 10 ΣΑΘΔΡΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΓΡΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 10.1 Γξαζηηθόηεηα Σν νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ αληηδξά εμώζεξκα κε ην λεξό ζρεκαηίδνληαο πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ Υεκηθή ζηαζεξόηεηα Κάησ από θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο θαη απνζήθεπζεο, ην νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ είλαη ζηαζεξό Πηζαλόηεηα επηθίλδπλσλ αληηδξάζεσλ Σν νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ αληηδξάεη εμώζεξκα κε ηα νμέα, ζρεκαηίδνληαο άιαηα ηνπ αζβεζηίνπ πλζήθεο πξνο απνθπγήλ Να ειαρηζηνπνηείηαη ε έθζεζε ζηνλ αέξα θαη ηελ πγξαζία γηα λα απνθεπρζεί ε ππνβάζκηζε ηνπ πιηθνύ Με ζπκβαηά πιηθά Σν νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ αληηδξά εμώζεξκα κε ην λεξό ζρεκαηίδνληαο πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ. CaO + H 2 O Ca(OH) kj/kg CaO Σν νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ αληηδξάεη εμώζεξκα κε ηα νμέα, ζρεκαηίδνληαο άιαηα ηνπ αζβεζηίνπ. Σν νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ αληηδξά κε ην αινπκίλην θαη ηνλ νξείραιθν παξνπζία πγξαζίαο, ζρεκαηίδνληαο αέξην πδξνγόλν CaO + 2 Al + 7 H 2 O Ca(Al (OH) 4 ) H 2 Page 9 of 17

10 10.6 Δπηθίλδπλα πξντόληα απνζύλζεζεο Γελ ππάξρνπλ Δπηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο: Σν νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ απνξξνθάεη πγξαζία θαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα από ηνλ αέξα, ζρεκαηίδνληαο αλζξαθηθό αζβέζηην, ην νπνίν απνηειεί θνηλό θπζηθό πιηθό. 11 ΣΟΞΗΚΟΛΟΓΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 11.1 Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο Σν νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ ηαμηλνκείηαη σο εξεζηζηηθό γηα ην δέξκα θαη ην αλαπλεπζηηθό θαη ζπλεπηθέξεη θίλδπλν ζνβαξήο νθζαικηθήο βιάβεο. Σν όξην επαγγεικαηηθήο έθζεζεο γηα ηελ πξόιεςε ηεο ηνπηθήο αηζζεηήξηαο ελόριεζεο θαη ηε κείσζε ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο πλεπκόλσλ σο θξίζηκα απνηειέζκαηα είλαη OEL (8 h) = 1 mg/m³ αλαπλεύζηκεο ζθόλεο. (calcium dihydroxide, OECD 402, rabbit); by read across these results are also applicable to calcium oxide, since in contact with moisture calcium hydroxide is formed. Παπάμεηπορ ηοξικόηηηαρ Αποππόθηζη Οξεία ηοξικόηηηα Αποηέλεζμα ηηρ αξιολόγηζηρ επιπηώζεων Ζ πξσηεύνπζα επίπησζε ηνπ νμεηδίνπ ηνπ αζβεζηίνπ ζηελ πγεία είλαη ν ηνπηθόο εξεζηζκόο ιόγσ κεηαηόπηζεο ηνπ ph. Ωο εθ ηνύηνπ, ε απνξξόθεζε δελ απνηειεί ζρεηηθή παξάκεηξν γηα ηελ αμηνιόγεζε επηπηώζεσλ. Σν νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ δελ είλαη νπζία νμείαο ηνμηθόηεηαο ηόκα LD50 > 2000 mg/kg bw (OECD 425, αξνπξαίνο) Γέξκα LD50 > 2500 mg/kg bw (πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ OECD 402, θνπλέιη) Με read-across ηα απνηειέζκαηα απηά είλαη επίζεο εθαξκόζηκα γηα ην νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ θαζώο, παξνπζία πγξαζίαο, ζρεκαηίδεηαη πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ Δηζπλνή δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα Γελ πξνθύπηεη ηαμηλόκεζε σο νπζία νμείαο ηνμηθόηεηαο Γηα ηηο εξεζηζηηθέο επηπηώζεηο ζηελ αλαπλεπζηηθή νδό, παξαθαινύκε δείηε παξαθάησ. Page 10 of 17

11 Παπάμεηπορ ηοξικόηηηαρ Επεθιζμόρ/ Διάβπωζη Εςαιζθηηοποίηζη Αποηέλεζμα ηηρ αξιολόγηζηρ επιπηώζεων Δξεζηζκόο ησλ νθζαικώλ: Σν νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ ζπλεπηθέξεη θίλδπλν ζνβαξώλ νθζαικηθώλ βιαβώλ (κειέηεο εξεζηζκνύ ησλ νθζαικώλ - in vivo, θνπλέιη). Δξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο: Σν νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ είλαη εξεζηζηηθό γηα ην δέξκα (in vivo, θνπλέιη). Δξεζηζκόο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ: Από δεδνκέλα ζε αλζξώπνπο πξνθύπηεη όηη ην CaO είλαη εξεζηζηηθό γηα ηελ αλαπλεπζηηθή νδό Βάζεη πεηξακαηηθώλ δεδνκέλσλ, ην νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ ηαμηλνκείηαη σο εξεζηζηηθό γηα ην δέξκα [R38, εξεζηζηηθό γηα ην δέξκα, Δξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο 2 (H315 Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο)] θαη σο έληνλα εξεζηζηηθό γηα ηα κάηηα [R41, Κίλδπλνο ζνβαξώλ νθζαικηθώλ βιαβώλ, Οθζαικηθή βιάβε 1 (H318 - Πξνθαιεί ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε)]. Όπσο ζπλνςίδεηαη θαη αμηνινγείηαη ζηελ ζύζηαζε SCOEL (Anonymus, 2008), βάζεη δεδνκέλσλ ζε αλζξώπνπο, ην νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ ηαμηλνκείηαη σο εξεζηζηηθό γηα ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα [R37, Δξεζηζηηθό γηα ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα, STOT SE 3 (H335 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκό ηεο αλαπλεπζηηθήο νδνύ)]. Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα. Σν νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ δελ ζεσξείηαη όηη επαηζζεηνπνηεί ην δέξκα, κε βάζε ηελ θύζε ηεο επίπησζήο ηνπ (κεηαηόπηζε ηνπ ph) θαη ηεο νπζηαζηηθήο απαίηεζεο ηνπ αζβεζηίνπ γηα ηελ αλζξώπηλε δηαηξνθή. Γελ πξνθύπηεη ηαμηλόκεζε σο πξνο ηελ επαηζζεηνπνίεζε. Σοξικόηηηα επαναλαμβανόμενηρ δόζηρ Ζ ηνμηθόηεηα ηνπ αζβεζηίνπ από ηε ζηνκαηηθή νδό πξνζεγγίδεηαη από ην αλώηαην αλεθηό επίπεδν πξόζιεςεο (upper intake levels - UL) γηα ελήιηθεο, θαζνξίδεηαη από ηελ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή ηξνθίκσλ (Scientific Committee on Food - SCF) θαη είλαη UL = 2500 mg/d, πνπ αληηζηνηρεί ζε 36 mg/kg bw/d (άηνκν 70 kg) γηα ην αζβέζηην. Ζ ηνμηθόηεηα ηνπ CaO από ηελ δεξκαηηθή νδό δελ ζεσξείηαη ζρεηηθή ιόγσ ηεο πξνβιεπόκελεο αζήκαληεο πξνζξόθεζεο κέζσ ηνπ δέξκαηνο θαη θαζώο ν ηνπηθόο εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο είλαη ε πξσηεύνπζα επίπησζε (κεηαηόπηζε ηνπ ph). Ζ ηνμηθόηεηα ηνπ CaO από ηελ αλαπλεπζηηθή νδό (ηνπηθή επίπησζε, εξεζηζκόο βιελλσδώλ κεκβξαλώλ) πξνζεγγίδεηαη από κία 8-h TWA ε νπνία έρεη πξνζδηνξηζηεί από ηελ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθώλ Οξίσλ Έθζεζεο (Scientific Committee on Occupational Exposure Limits - SCOEL) σο 1 mg/m³ αλαπλεύζηκεο ζθόλεο (βι. Σκήκα 8.1). Ωο εθ ηνύηνπ, δελ απαηηείηαη ηαμηλόκεζε ηνπ CaO σο πξνο ηελ ηνμηθόηεηα παξαηεηακέλεο έθζεζεο. Page 11 of 17

12 Παπάμεηπορ ηοξικόηηηαρ Αποηέλεζμα ηηρ αξιολόγηζηρ επιπηώζεων Μεηαλλαξιγένεζη Γνθηκή αληίζηξνθεο βαθηεξηαθήο κεηάιιαμεο (Γνθηκή Ames, OECD 471): Αξλεηηθή Λακβάλνληαο ππόςε ηελ παξνπζία θαη ηε ζπνπδαηόηεηα ηνπ Ca θαη ηελ θπζηνινγηθή κε-ζρεηηθόηεηαο νπνηαζδήπνηε κεηαηόπηζεο ph πνπ πξνθαιείηαη από ηνλ νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ ζηα πδάηηλα κέζα, ην νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ πξνθαλώο ζηεξείηαη νπνηαζδήπνηε γελνηνμηθήο δπλαηόηεηαο Γελ πξνθύπηεη ηαμηλόκεζε γηα γελνηνμηθόηεηα. Καπκινογένεζη Σν αζβέζηην (ρνξεγνύκελν σο Ca-lactate) δελ είλαη θαξθηλνγόλν (πεηξακαηηθό απνηέιεζκα, αξνπξαίνο). Ζ επίδξαζε ph ηνπ νμεηδίνπ ηνπ αζβεζηίνπ δελ δίλεη πξνθαιεί θάπνηνλ θαξθηλνγόλν θίλδπλν. Σα αλζξώπηλα επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία ππνζηεξίδνπλ ηελ έιιεηςε νπνηαζδήπνηε θαξθηλνγόλνπ δπλαηόηεηαο ηνπ νμεηδίνπ ηνπ αζβεζηίνπ. Γελ πξνθύπηεη ηαμηλόκεζε γηα θαξθηλνγέλεζε. Σοξικόηηηα για ηην αναπαπαγωγή Σν αζβέζηην (ρνξεγνύκελν σο Ca-carbonate) δελ είλαη ηνμηθό ζηελ αλαπαξαγσγή (πεηξακαηηθό απνηέιεζκα, πνληίθη). Ζ επίδξαζε ηνπ ph δελ πξνθαιεί θάπνηνλ αλαπαξαγσγηθό θίλδπλν. Σα αλζξώπηλα επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία ππνζηεξίδνπλ ηελ έιιεηςε νπνηαζδήπνηε δπλαηόηεηαο γηα ηελ αλαπαξαγσγηθή ηνμηθόηεηα ηνπ νμεηδίνπ ηνπ αζβεζηίνπ. Σόζν ζε κειέηεο ζε δώα, όζν θαη ζε αλζξώπηλεο θιηληθέο κειέηεο γηα δηάθνξα άιαηα ηνπ αζβεζηίνπ, δελ αληρλεύηεθε θακία επίδξαζε ζηελ αλαπαξαγσγή ή ηελ αλάπηπμε. Αλαηξέμηε επίζεο ζηελ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή Σξνθίκσλ (Σκήκα 16.6). Καηά ζπλέπεηα, ην νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ δελ είλαη ηνμηθό γηα ηελ αλαπαξαγσγή ή/θαη ηελ αλάπηπμε. Γελ απαηηείηαη ηαμηλόκεζε γηα ηνμηθόηεηα γηα ηελ αλαπαξαγσγή ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό (EC) 1272/2008 δελ απαηηείηαη. Page 12 of 17

13 12 ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 12.1 Σνμηθόηεηα Ομεία/ρξόληα ηνμηθόηεηα ζε ςάξηα LC 50 (96h) γηα ςάξηα ηνπ γιπθνύ λεξνύ: 50.6 mg/l (πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ) LC 50 (96h) γηα ζαιάζζηα ςάξηα: 457 mg/l (πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ) Ομεία/ρξόληα ηνμηθόηεηα ζε πδαηηθά αζπόλδπια EC 50 (48h) γηα αζπόλδπια ηνπ γιπθνύ λεξνύ: 49.1 mg/l (πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ)l LC 50 (96h) γηα ζαιάζζηα αζπόλδπια: 158 mg/l (πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ) Ομεία/ρξόληα ηνμηθόηεηα ζε πδξόβηα θπηά EC 50 (72h) γηα άιγε ηνπ γιπθνύ λεξνύ: mg/l (πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ) NOEC (72h) γηα ζαιάζζηα άιγε: 48 mg/l (πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ) Σνμηθόηεηα ζε κηθξννξγαληζκνύο π.ρ. βαθηήξηα ε κεγάιεο ζπγθεληξώζεηο, ιόγσ ηεο αύμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηνπ ph, ην νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνιύκαλζε ιπκαηνιάζπεο Υξόληα ηνμηθόηεηα ζε πδαηηθνύο νξγαληζκνύο NOEC (14d) γηα ζαιάζζηα αζπόλδπια: 32 mg/l (πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ) Σνμηθόηεηα ζε κηθξννξγαληζκνύο θαη καθξννξγαληζκνύο ηνπ εδάθνπο EC 10 /LC 10 ή NOEC γηα καθξννξγαληζκνύο ηνπ εδάθνπο: 2000 mg/kg soil dw (πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ) EC 10 /LC 10 ή NOEC γηα κηθξννξγαληζκνύο ηνπ εδάθνπο: mg/kg soil dw (πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ) Σνμηθόηεηα ζε γήηλα θπηά NOEC (21d) γηα γήηλα θπηά: 1080 mg/kg (πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ) Γεληθή επίπησζε Ομεία επίπησζε ηνπ ph. Αλ θαη ην πξντόλ είλαη ρξήζηκν γηα λα δηνξζώζεη ηελ νμύηεηα ηνπ λεξνύ, ζε ζπγθέληξσζε κεγαιύηεξε ηνπ 1 g/l κπνξεί λα είλαη επηβιαβέο γηα ηελ πδαηηθή δσή. Σηκέο ph > 12 ζα κεησζνύλ γξήγνξα ιόγσ δηάιπζεο θαη ελαλζξάθσζεο. Page 13 of 17

14 Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο Σα απνηειέζκαηα από read-across είλαη επίζεο εθαξκόζηκα ζην νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ θαζώο, παξνπζία πγξαζίαο, ζρεκαηίδεηαη πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ 12.2 Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνηθνδόκεζεο Με ζρεηηθό γηα αλόξγαλεο νπζίεο 12.3 Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο Με ζρεηηθό γηα αλόξγαλεο νπζίεο 12.4 Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο Σν νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ αληηδξά κε ην λεξό θαη/ή κε ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ζρεκαηίδνληαο πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ ή/θαη αλζξαθηθό αζβέζηην αληίζηνηρα, ηα νπνία είλαη ειάρηζηα δηαιπηά, παξνπζηάδνληαο ρακειή θηλεηηθόηεηα ζηα πεξηζζόηεξα εδάθε Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ΑΒΣ θαη αααβ Με ζρεηηθό γηα αλόξγαλεο νπζίεο 12.6 Άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο Γελ έρνπλ αλαγλσξηζηεί άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο. 13 ΣΟΗΥΔΗΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΓΗΑΘΔΖ 13.1 Μέζνδνη δηαρείξηζεο απνβιήησλ Ζ δηάζεζε ηνπ νμεηδίνπ ηνπ αζβεζηίνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε ζπκθσλία κε ηελ ηνπηθή θαη εζληθή λνκνζεζία. Ζ δηαρείξηζε, ρξήζε θαη επηκόιπλζε απηνύ ηνπ πξντόληνο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηηο επηινγέο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ. Ζ απόξξηςε ηνπ πεξηέθηε θαη ηνπ αρξεζηκνπνίεηνπ πεξηερόκελνπ πξέπεη λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο ηνπηθέο θαη εζληθέο απαηηήζεηο. Ζ ρξεζηκνπνηεκέλε ζπζθεπαζία πξννξίδεηαη κόλν γηα ζπζθεπαζία απηνύ ηνπ πξντόληνο, δελ ζα πξέπεη λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί γηα άιινπο ιόγνπο. Μεηά ηε ρξήζε, αδεηάζηε εληειώο ηε ζπζθεπαζία. 14 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ Το οξείδιο του αςβεςτίου δεν ταξινομείται ωσ επικίνδυνο για τη μεταφορά (ADR (Οδική), RID (Σιδηροδρομική), IMDG / GGVSea (Θαλάςςια) Αξηζκόο ΟΖΔ (UN-Number) UN 1910 Page 14 of 17

15 14.2 Οηθεία νλνκαζία απνζηνιήο ΟΖΔ Calcium oxide 14.3 Σάμε/ηάμεηο θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά Class 8 Σν νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ παξαηίζεηαη ζηνλ θώδηθα IMDG (Σξνπνπνίεζε 34-08) Οκάδα ζπζθεπαζίαο Group III (Air transport (ICAO/IATA)) 14.5 Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη Καλέλαο 14.6 Δηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ηνλ ρξήζηε Απνθύγεηε ηελ απειεπζέξσζε ζθόλεο θαηά ηε κεηαθνξά, ρξεζηκνπνηώληαο αεξνζηεγείο δεμακελέο γηα ιεπηόθνθε ζθόλε θαη θαιπκέλα θνξηεγά γηα ραιίθη 14.7 Υύδελ κεηαθνξά ζύκθσλα κε ην παξάξηεκα II ηεο ζύκβαζεο MARPOL 73/78 θαη ηνπ θώδ. IBC Γελ ππάγεηαη 15 ΣΟΗΥΔΗΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 15.1 Καλνληζκνί/λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ γηα ηελ νπζία Αδεηνδνηήζεηο: Πεξηνξηζκνί ρξήζεο: Άιινη Δπξσπατθνί Καλνληζκνί : Δζληθνί θαλνληζκνί: Γελ απαηηνύληαη Καλέλαο Σν νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ δελ απνηειεί νπζία SEVESO, δελ πξνθαιεί κείσζε ηνπ όδνληνο θαη δελ αλήθεη ζηνπο επίκνλνπο νξγαληθνύο ξύπνπο. Water endangering class 1 (Γεξκαλία) 15.2 Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο Έρεη δηελεξγεζεί αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο γηα ηελ νπζία. 16 ΑΛΛΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Σα ζηνηρεία είλαη βαζηζκέλα ζηηο πηό πξόζθαηεο γλώζεηο καο αιιά δελ απνηεινύλ εγγύεζε γηα νπνηαδήπνηε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πξντόλησλ θαη δελ θαζηεξώλνπλ κηα λόκηκα έγθπξε ζπκβαηηθή ζρέζε. Page 15 of 17

16 16.1 Γειώζεηο επηθηλδπλόηεηαο H315: Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο H318: Πξνθαιεί ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε H335: Μπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκό ηεο αλαπλεπζηηθήο νδνύ 16.2 Γειώζεηο πξνθύιαμεο P102: Mαθξηά από παηδηά P280: Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα/πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα/κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηα κάηηα/ην πξόζσπν P305+P351+P310: P302+P352: Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΑ ΜΑΣΗΑ: Ξεπιύλεηε πξνζεθηηθά κε λεξό γηα αξθεηά ιεπηά. Καιέζηε ακέζσο ην ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ ή έλα γηαηξό. Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΟ ΓΔΡΜΑ: Πιύλεηε κε άθζνλν ζαπνύλη θαη λεξό. P261: Απνθεύγεηε λα αλαπλέεηε ζθόλε /εθλεθώκαηα P304+P340: Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΔΗΠΝΟΖ: Μεηαθέξεηε ηνλ αζζελή ζηνλ θαζαξό αέξα θαη αθήζηε ηνλ λα μεθνπξαζηεί ζε ζηάζε πνπ δηεπθνιύλεη ηελ αλαπλνή. P501: Γηάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ/πεξηέθηε ζύκθσλα κε ηελ ηνπηθή/εζληθή/δηεζλή λνκνζεζία 16.3 Φξάζεηο θηλδύλνπ (Φξάζεηο R) R37: Δξεζηζηηθό γηα ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα R38: Δξεζηζηηθό γηα ην δέξκα R41: Κίλδπλνο ζνβαξώλ νθζαικηθώλ βιαβώλ 16.4 Φξάζεηο αζθαιείαο (Φξάζεηο S) S2: Μαθξηά από παηδηά S25: Απνθεύγεηε ηελ επαθή κε ηα κάηηα S26: ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα πιύλεηέ ηα ακέζσο κε άθζνλν λεξό θαη δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή S37: Να θνξάηε θαηάιιεια γάληηα S39: Υξεζηκνπνηείηε ζπζθεπή πξνζηαζίαο καηηώλ / πξνζώπνπ 16.5 πληκήζεηο EC 50 : LC 50 : LD 50 : median effective concentration median lethal concentration median lethal dose NOEC: no observable effect concentration OEL: occupational exposure limit Page 16 of 17

17 PNEC: predicted no-effect concentration STEL: short-term exposure limit TWA: time weighted average ΑΒΣ: αλζεθηηθέο, βηνζπζζσξεύζηκεο θαη ηνμηθέο νπζίεο αααβ: άθξσο αλζεθηηθέο θαη άθξσο βηνζπζζσξεύζηκεο νπζίεο 16.6 εκαληηθέο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο Anonymous, 2006: Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals Scientific Committee on Food, European Food Safety Authority, ISBN: [SCF document] Anonymous, 2008: Recommendation from the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (SCOEL) for calcium oxide (CaO) and calcium dihydroxide (Ca(OH) 2 ), European Commission, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, SCOEL/SUM/137 February Αλαζεώξεζε Αποποίηση Απηό ην δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο θύιιν ζηνηρείσλ αζθάιεηαο (SDS) είλαη βαζηζκέλν ζηηο λνκηθέο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνύ REACH (EC 1907/2006 άξζξν 31 θαη παξάξηεκα ΗΗ), όπσο ηξνπνπνηείηαη. Σν πεξηερόκελό ηνπ πξννξίδεηαη σο νδεγόο γηα ηνλ θαηάιιειν πξνιεπηηθό ρεηξηζκό ηνπ πιηθνύ. Δίλαη επζύλε ησλ παξαιεπηώλ απηνύ ηνπ ΓΓΑ λα εμαζθαιηζηεί όηη νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη δηαβάδνληαη πιήξσο θαη θαηαλννύληαη από όινπο ηνπο αλζξώπνπο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ, λα ρεηξηζηνύλ, λα δηαζέζνπλ ή λα έξζνπλ κε θάζε ηξόπν ζε επαθή κε ην πξντόλ. Οη πιεξνθνξίεο θαη νη νδεγίεο πνπ παξέρνληαη ζε απηό ην ΓΓΑ είλαη βαζηζκέλεο ζηηο ηξέρνπζεο επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο γλώζεηο θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο πνπ ππνδεηθλύεηαη, παξέρνληαη δε θαιή ηε πίζηεη, ελώ σο πξνο ηελ αθξίβεηα, ηελ αμηνπηζηία ή ηελ πιεξόηεηα απηώλ ησλ πιεξνθνξηώλ δελ δηαηππώλεηαη εγγύεζε ή δήισζε. Γελ απαιιάζζνπλ ηνλ ρξήζηε από ηελ ππνρξέσζε λα μέξεη θαη λα εθαξκόδεη όιεο ηηο ππνρξεώζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δξαζηεξηόηεηά ηνπ. Γελ πξέπεη λα ιεθζεί σο νπνηαζδήπνηε κνξθήο εγγύεζε ηεο ηερληθήο απόδνζεο, ηεο θαηαιιειόηεηαο γηα ηηο ηδηαίηεξεο εθαξκνγέο, θαη δελ θαζηεξώλεη κηα λνκηθά έγθπξε ζπκβαηηθή ζρέζε. Με απνθιεηζηηθή αηνκηθή ηνπ επζύλε ν θαηαλαισηήο ή ν ρξήζηεο ζα θξίλεη αλ ηθαλνπνηείηαη από ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ απηώλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξήζε ηνπ πιηθνύ. Απνηειεί απνθιεηζηηθή επζύλε ηνπ ρξήζηε λα ιάβεη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαο θαζώο ρξεζηκνπνηεί απηό ην πξντόλ. Απηή ε έθδνζε ηνπ SDS ππεξηζρύεη όισλ ησλ πξνεγνύκελσλ εθδόζεσλ. εθηνπίδεη όιεο ηηο πξνεγνύκελεο εθδόζεηο. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σέινο Γειηίνπ Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο Page 17 of 17

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ. Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας ζύμθωνα με ηον κανονιζμό Νο 1907/2006/ΕΕ Ημερομηνία / Αναθεώρηζη : 09.10.2013 Έκδοζη : 1.

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ. Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας ζύμθωνα με ηον κανονιζμό Νο 1907/2006/ΕΕ Ημερομηνία / Αναθεώρηζη : 09.10.2013 Έκδοζη : 1. Oνομασία προϊόντος ELLACOP 6 SC Σελίδα 1 από 6 ΓΔΛΣΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΟ ( Material Safety Data Sheet ) Έθδνζε: 1 Έηνο : 2008 ELLACOP 6 SC 1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΠΡΟΪOΝΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Δμπορική ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ABEE ΓΔΛΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (MSDS) POWER AC 6,24 SC. Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα (SC)

ABEE ΓΔΛΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (MSDS) POWER AC 6,24 SC. Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα (SC) POWER AC 6,24 SC 1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΟΤΙΑ/ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ: Δκπνξηθό όλνκα: Υεκηθό όλνκα: POWER AC 6,24 SC alpha-cypermethrin Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα

Διαβάστε περισσότερα

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VITO ECO.

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VITO ECO. ειίδα αξ. 1/6 ΓΔΛΤΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ 1. Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δπσλπκία 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ σύμυωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 0892 332 2 - ΑΠΙΟΝΙΜΔΝΟ ΝΔΡΟ 4LT

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ σύμυωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 0892 332 2 - ΑΠΙΟΝΙΜΔΝΟ ΝΔΡΟ 4LT ΣΜΗΜΑ 1: ηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δκπνξηθή Ολνκαζία Πξντόληνο : ΑΠΙΟΝΙΜΔΝΟ ΝΔΡΟ 4LT Κσδηθόο πξνΐόληνο : 0892 332 2 MSDS-Identcode :

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός Κωδικός Προϊόντος Ονομασία Ουσίας: Συνώνυμα: Χημική Ονομασία & Τύπος: Trade name: Ασβέστης CAS: 1305-78-8 EINECS: 215-138-9

Διαβάστε περισσότερα

1 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο ζύκθσλα κε ην 1907/2006/ΔΚ, Άξζξν 31 Ηκεξνκελία εθηύπσζεο: 26.04.2011 Αξηζκόο έθδνζεο 61 Αλαζεώξεζε: 20.04.

1 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο ζύκθσλα κε ην 1907/2006/ΔΚ, Άξζξν 31 Ηκεξνκελία εθηύπσζεο: 26.04.2011 Αξηζκόο έθδνζεο 61 Αλαζεώξεζε: 20.04. 1 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο * *1. ηνηρεία νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο.. Αξηζκόο πξντόληνο: 000573. πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Festo Spezialfett LUB-KC 1

Festo Spezialfett LUB-KC 1 1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Ολνκαζία πξνΐόληνο : Αξηζκόο πξνΐόληνο. : 020328 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. 2001/58/EC γηα ην ζθεύαζκα ATTACK 25 WP ηεο εηαηξείαο AGROTECHNICA ΟΒΔΔ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΤΗΑ / ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ & ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

F+ R12 Xi R37 R66 R67

F+ R12 Xi R37 R66 R67 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 1.1 ηοισεία ηος παπαζκεςάζμαηορ Ολνκαζία πξντόληνο SPRAY T ΑΝΣΗΚΩΡΗΑΚΟ ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ 1.2 Υπήζη ηος παπαζκεςάζμαηορ Πεξηγξαθή/Υξήζε Αληηζθσξηαθό ιηπαληηθό ζε ζπξέπ

Διαβάστε περισσότερα

DGK-PELLACHROM 000.009.00 - WATER BORN WHITE N.00

DGK-PELLACHROM 000.009.00 - WATER BORN WHITE N.00 DGK-PLACHROM ειίδα αξ. 1 / 5 1. Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Καξηέια αζθάιεηαο Κσδηθόο: 000.009.00 Δπσλπκία WATER BORN WHITE N.00 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

: Basfoliar Combi-Stipp

: Basfoliar Combi-Stipp 1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο ήκα θαηαηεζέλ : 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray 1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Ολνκαζία πξνΐόληνο : Αξηζκόο πξνΐόληνο. : 081326 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 έθδνζε 1.2 13/12/13. ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ

ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 έθδνζε 1.2 13/12/13. ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 1. ΥΗΜΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΪΟΝ: DOBOL MICROEMULSION ΥΡΗΗ: Δληνκνθηόλν

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο 5-56 Αεξνδόι 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός Κωδικός Προϊόντος Ονομασία Ουσίας: Συνώνυμα: Ξηρή υδράσβεστος, Υδροξείδιο του ασβεστίου Ενυδατωμένος Ασβέστης, Σβησμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ

ΦΤΛΛΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ 1. ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ Απηό ην θύιιν δεδνκέλωλ αζθαιείαο είλαη γηα ηα αθόινπζα πξνϊόληα: ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ: ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΜΔΝΟ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟ: Immucor Transplant Diagnostics, Inc. Immucor Medizinische Diagnostik GmbH 550 West

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Kontakt 60 Αεξνδόι 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για το Ca(OH)2

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για το Ca(OH)2 1 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός Κωδικός Προϊόντος Ονοµασία Ουσίας: Συνώνυµα: Ξηρή υδράσβεστος, Υδροξείδιο του ασβεστίου Ενυδατωµένος Ασβέστης, Σβησµένος

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο (ζύκθσλα κε ηε Ννκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) εκεξνκελία έθδνζεο 31-IOYΛ-2007 αληηθαζηζηά όιεο ηηο πξνεγνύκελεο εθδόζεηο.

Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο (ζύκθσλα κε ηε Ννκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) εκεξνκελία έθδνζεο 31-IOYΛ-2007 αληηθαζηζηά όιεο ηηο πξνεγνύκελεο εθδόζεηο. 1. ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΟΤΙΑ/ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Ταπηνπνίεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ ζθεπάζκαηνο Δκπνξηθό Όλνκα Syngenta : Design Code : A8588F AGI Code : 153297 Ταπηνπνίεζε Δηαηξείαο Δηαηξεία: : Syngenta Crop

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. 2001/58/EC γηα ην ζθεύαζκα DILIGER 5 GR ηεο εηαηξείαο AGROTECHNICA ΟΒΔΔ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΤΗΑ / ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟΗ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας (ζύμθωνα με ηη Νομοθεζία ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης) ημερομηνία έκδοζης 30-NOE-2010 ανηικαθιζηά όλες ηις προηγούμενες εκδόζεις.

Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας (ζύμθωνα με ηη Νομοθεζία ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης) ημερομηνία έκδοζης 30-NOE-2010 ανηικαθιζηά όλες ηις προηγούμενες εκδόζεις. 1. ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΟΤΙΑ/ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Σαπηνπνίεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ ζθεπάζκαηνο Δκπνξηθό Όλνκα Syngenta : Design Code : A8588F AGI Code : 153297 Σαπηνπνίεζε Δηαηξείαο Δηαηξεία: : Syngenta Crop

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός Κωδικός Προϊόντος Ονομασία Ουσίας: Συνώνυμα: Χημική Ονομασία & Τύπος: Εμπορική Ονομασία: CAS: EINECS: Μοριακό Βάρος: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας 1. 3 g θνξεζκέλεο κνλνζζελνύο αιθνόιεο Α αθπδαηώλνληαη κε ζέξκαλζε παξνπζία H 2 SO 4, νπόηε ζρεκαηίδεηαη πδξνγνλάλζξαθαο Β κε απόδνζε 60%. Γηα ηελ πνζόηεηα ηνπ Β πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο

Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο Επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο είλαη απηέο πνπ: κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ έθξεμε ή ππξθαγηά, κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ βιάβε ζηελ πγεία, είλαη δηαβξωηηθέο ή εξεζηζηηθέο,

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΤΣΗΜΑΣΟ HACCP ΣΟ ΤΜΠΤΚΝΩΜΔΝΟ ΓΑΛΑ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΤΣΗΜΑΣΟ HACCP ΣΟ ΤΜΠΤΚΝΩΜΔΝΟ ΓΑΛΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΤΣΗΜΑΣΟ HACCP ΣΟ ΤΜΠΤΚΝΩΜΔΝΟ ΓΑΛΑ ΚΛΔΠΔΣΟΤΝΑ ΑΠΟΣΟΛΑΚΟΤ ΥΑΡΑΝΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΑΙΑ ΥΡΙΣΙΝΑ ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ MBA AGRIBUSINESS Περιγραφή Προϊόντος Χημεία ΤΣΑΣΙΚΑ Νεξφ Λίπνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για τον Ασβεστοπολτό

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για τον Ασβεστοπολτό 1 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 1.2 Αναγνωριστικός Κωδικός Προϊόντος Ονομασία Ουσίας/Μείγματος: Συνώνυμα: Εμπορική Ονομασία: Μείγμα υδροξειδίου του ασβεστίου και νερού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα