ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΝΗΣΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης ριθµός: 11 / 24 ης & 27 ης (Η συνεδρίαση της Παρασκευής 24 Μαΐου 2013 διεκόπη, για να συνεχισθεί και να περαιωθεί την ευτέρα 27 Μαΐου 2013) Στη Ρόδο και στα Γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης ήµων (Π.Ε..) Νοτίου ιγαίου, όπισθεν του ηµοτικού Καταστήµατος ήµου Ρόδου, Πλατεία Ελευθερίας 1, την Παρασκευή, 24 Μαΐου 2013 και ώρα 10:30 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Ρόδου (απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Ρόδου, αριθ. 2/ «περί της εκλογής µελών της Οικονοµικής Επιτροπής» & απόφαση ηµάρχου αριθ. 68/ «περί του ορισµού & ανάθεσης αρµοδιοτήτων ντιδηµάρχων»), σύµφωνα µε την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Τσουκαλά Νικολάου, µε αριθµ. πρωτ. 2/ , η οποία κοινοποιήθηκε νοµότυπα και σύµφωνα µε τα άρθρα 72, 74 και 75, του Ν. 3852/2010. (Η ως άνω συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Ρόδου διεκόπη σε σηµείο το οποίο αναφέρεται χαρακτηριστικά στο παρόν Πρακτικό, για να συνεχισθεί, συµφώνως µε τη σχετική προφορική δήλωση του Προέδρου της κ. Τσουκαλά Νικολάου, η οποία επέχει ταυτόχρονα και θέση επίσηµης πρόσκλησης, συµπληρωµατική της προαναφερθείσας, στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα του ήµου Ρόδου (Πλατεία Ελευθερίας 1), την ευτέρα, 27 Μαΐου 2013 και ώρα 10:00 π.µ., µε την ίδια ηµερήσια διάταξη, παρουσία των ιδίων µελών της Επιτροπής, αλλά και των υπηρεσιακών παραγόντων που παρίσταντο κατά την 1 η ηµέρα της συνεδριάσεως, όπως αυτοί, επακριβώς, αναφέρονται κατωτέρω.) φού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, σύµφωνα και πάλι µε τις διατάξεις του ανωτέρω νόµου, η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο (εκτός αυτού) βρέθηκαν παρόντα επτά (7) µέλη και ονοµαστικά: ΠΡΟΝΤΕΣ τους κ.κ.: 1. Χριστοδούλου Μιχαήλ, 2 Κορωναίο Ιωάννη, 3. Καµπουρόπουλο Εµµανουήλ, 4. Χατζηκωνσταντίνου Τίνα, 5. Λύµουρα Παναγιώτη, 6. Στάγκα Στέργο, 7.Συκόφυλλο Μιχαήλ, ΠΟΝΤΕΣ: τον κ. Σαββή Εµµανουήλ (δικαιολογηµένος), ο οποίος αναπληρώνεται, όπως προβλέπεται (άρθρ. 74 & 75 του Ν. 3852/2010), από τον κ. Λύµουρα Παναγιώτη, αφού ο κ. Τσακίρης Τσαµπίκος, που θα έπρεπε να αναπληρώσει τον κ. Σαββή Εµµανουήλ, βάσει των 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΝΗΣΟΥ ανωτέρω διατάξεων, δήλωσε αδυναµία να παραστεί, τον κ. Ταρασλιά Κων/νο (ντιπρόεδρος), (αδικαιολόγητος), τον κ. Κινδυλίδη Μιχαήλ, (αδικαιολόγητος), τον κ. Ζαννετίδη Φιλήµονα, (αδικαιολόγητος), οι οποίοι ενώ προσκλήθηκαν νοµότυπα δεν προσήλθαν, παρόντων επίσης, χωρίς δικαίωµα ψήφου, της αναπληρώτριας Γραµµατέως κας Κατσαρά νθής, υπαλλήλου του Τµήµατος Συλλογικών Οργάνων, η οποία στην παρούσα συνεδρίαση εκτελεί χρέη γραµµατέα, λόγω απουσίας του Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Μάκρα Ιωάννη, των κ.κ.: Μακρή Τριανταφυλλιάς, υπαλλήλου του Τµήµατος Λογιστικής Εσόδων & Εξόδων, της /νσης Οικονοµικών ήµου Ρόδου, Ρόδη Νικολάου προϊσταµένου /νσης Καθαριότητας & νακύκλωσης, φαντενού Νικολάου, υπαλλήλου του Τµήµατος Προµηθειών της /νσης Οικονοµικών, Καλογήρου Παρασκευής, προϊστ. Τµήµατος Προϋπολογισµού & Πληροφόρησης και Ζανεττούλλη Στεργούλας, προϊστ. Τµήµατος Τεχνικών Έργων & Υποδοµών, ο ίδιος (ο Πρόεδρος), κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και επεσήµανε την ύπαρξη τριών (3) κατεπειγόντων θεµάτων για τα οποία η Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 75, παρ. 3, του Ν. 3852/2010, δύναται, µε τη σύµφωνη γνώµη της απόλυτης πλειοψηφίας των µελών της, να αποδεχθεί την ένταξη και τη συζήτησή τους ως θεµάτων, πριν από την έναρξη της ηµερήσιας διάταξης και να λάβει, µε την ίδια πλειοψηφία, σχετικές αποφάσεις. Το πρώτο θέµα (1 ο προ ηµερησίας διατάξεως) σχετίζεται µε τη λήψη απόφασης περί της συγκρότησης Επιτροπής του έργου «ποκατάσταση βατότητας στον δηµοτικό δρόµο περιοχής Λαουµάκι της.κ. Κοσκινού µετά την θεοµηνία της 28 ης /01/2011», προϋπολογισµού ,00 ευρώ, µε αναθεώρηση και Φ.Π.., ενέργεια η οποία θα πρέπει απαραιτήτως να προηγηθεί, ώστε να περαιωθεί η διαδικασία της ανάθεσης του ανωτέρω έργου, το δεύτερο θέµα (2 ο προ ηµερησίας διατάξεως) σχετίζεται µε τη λήψη απόφασης περί της συγκρότησης Επιτροπής του έργου «Υπόλοιπα έργα αποκατάστασης ζηµιών από πρόσφατες πληµµύρες (Β ΦΣΗ)», προϋπολογισµού ,00 ευρώ, µε αναθεώρηση και Φ.Π.., ενέργεια η οποία θα πρέπει απαραιτήτως να προηγηθεί, ώστε να επισπευσθεί η διαδικασία της δηµοπράτησης του ανωτέρω έργου, το τρίτο θέµα (3 ο προ ηµερησίας διατάξεως) σχετίζεται µε τη λήψη απόφασης περί της έγκρισης διάθεσης πίστωσης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης του έργου «Υπόλοιπα έργα αποκατάστασης ζηµιών από πρόσφατες πληµµύρες (Β ΦΣΗ)», προϋπολογισµού ,00 ευρώ, µε αναθεώρηση και Φ.Π.., έργο που επιβάλλεται να διεκπεραιωθεί το δυνατόν συντοµότερα, βάσει της σχετικής εισήγησης της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών, µε αριθ. πρωτ. 2/56200/ , η οποία αναφέρει ότι αφορά έργα αποκατάστασης ζηµιών που δηµιουργήθηκαν από τις πρόσφατες πληµµύρες και κρίνεται σκόπιµη η αναγκαιότητα της έγκρισης των όρων της διακήρυξης, έτσι ώστε άµεσα να δηµοπρατηθεί το έργο, λόγω της σοβαρότητας του φυσικού αντικειµένου. 2

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΝΗΣΟΥ µέσως µετά, ακολουθεί εκτενής διαλογική συζήτηση, ως κατωτέρω: ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Καληµέρα, να ξεκινήσουµε. Έχουµε απαρτία είναι και η Τίνα εδώ και είµαστε έξι και δύο οκτώ. Έχουµε καταρχήν κάναµε και την προηγούµενη Παρασκευή Οικονοµική Επιτροπή και ξανά σύντοµα σήµερα συνεδριάζουµε για να περάσουµε το ολοκληρωµένο πλαίσιο, την κατάρτιση του ολοκληρωµένου πλαισίου δράσης το οποίο θα το παραπέµψουµε στο ηµοτικό Συµβούλιο. Μία παράκληση για τα θέµατα τα συγκεκριµένα επειδή θα περάσουν ηµοτικό Συµβούλιο όπως είναι ο Ισολογισµός, η έγκριση του Ισολογισµού του πρώην ήµου Πεταλούδων, παράκληση επειδή θα το στείλουµε στο ηµοτικό Συµβούλιο, όπως κάναµε και µε τον πολογισµό και αφού θα το στείλουµε στο ηµοτικό Συµβούλιο, εκεί θα παρευρίσκονται και ο πρώην ιευθυντής των Οικονοµικών, που είναι υποχρεωµένος να βρίσκεται στο ηµοτικό Συµβούλιο, παρουσία του Ορκωτού και κατά πάσα πιθανότητα και παρουσία αιρετών που είχαν την ευθύνη τότε του πρώην ήµου Πεταλούδων. Οπότε άποψη µου είναι εµείς, δεν εγκρίνουµε κάτι το σοβαρό, παραπέµπουµε το θέµα στο ηµοτικό Συµβούλιο, προς συζήτηση και λήψη απόφασης για το συγκεκριµένο θέµα, ενηµερωτικά σας το λέω όπως και το ολοκληρωµένο πλαίσιο δράσης, είναι η στοχοθεσία η λεγόµενη, θα τα πούµε, έτσι δυο λόγια θα πω για τα συγκεκριµένα θέµατα, επειδή θα έχουµε τη δυνατότητα και την ευκαιρία λοιπόν να συζητήσουµε εκτενέστερα, να τα µελετήσουµε καλύτερα πριν το ηµοτικό Συµβούλιο και κατά τη διάρκεια του ηµοτικού Συµβουλίου, θα σας παρακαλούσα και για διευκόλυνση, διότι και η γραµµατειακή υποστήριξη, µένει η νθή µόνη της για ενάµιση µήνα, έχει κάποια προσωπικά πράγµατα ο κ. Μάκρας και θα λείψει για ενάµιση µήνα, θα έρθει σχεδόν µέσα Ιουλίου, οπότε καλό είναι να βοηθήσουµε και την Γραµµατεία να µην φεύγουµε των θεµάτων και να µην λέµε πράγµατα τα οποία θα πούµε έτσι κι αλλιώς στο ηµοτικό Συµβούλιο, που θα ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις. Όσον αφορά δυο-τρία θέµατα εκτός ηµερησίας, τα δύο είναι επιτροπές και το ένα είναι η µία επιτροπή έχει να κάνει µε έργα αποκατάστασης ζηµιών από πρόσφατες πληµµύρες, είναι η Β φάση, προϋπολογισµού ,00 ευρώ, θα µας εξηγήσει, είναι εδώ και η κα Ζανεττούλλη από τις Τεχνικές Υπηρεσίες, θα µας εξηγήσει και ο Μιχάλης εάν θέλετε κάτι, να τα περάσουµε αµέσως τα εκτός ηµερησίας, πρώτη συγκρότηση λοιπόν αυτή εδώ και η δεύτερη για τη βατότητα στο δηµοτικό δρόµο περιοχής Λαουµάκι, και έχουµε και την έγκριση κατάρτισης των όρων διακήρυξης για την πρώτη επιτροπή, δηλαδή για τα υπόλοιπα έργα αποκατάστασης από πρόσφατες πληµµύρες, προϋπολογισµού ,00 ευρώ. Να συζητηθούν, συνάδελφοι τα τρία αυτά εκτός ηµερησίας;» ΣΤΓΚΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «Ολοκλήρωσες; Εκτός ηµερησίας θέλω να βάλω θέµα γι αυτό.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Σας παρακαλώ τα εκτός ηµερησίας όταν έρχονται να είναι µε εισηγήσεις, εκτός και πάνε στην ενηµέρωση, δεν πήγαµε στην ενηµέρωση ακόµη. Κύριε Στάγκα θα έχετε το λόγο στην ενηµέρωση της ηµερήσιας διάταξης, εδώ είµαστε εκτός ηµερησίας διάταξης ακόµη και πάµε να εγκρίνουµε τα εκτός ηµερησίας, αυτή τη στιγµή κι αν θέλετε να τα ψηφίσουµε, κιόλας, για να προχωρήσουµε. Για τα εκτός ηµερησίας για το πρώτο 3

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΝΗΣΟΥ εκτός ηµερησίας που είναι η επιτροπή, για τα έργα αποκατάστασης, είµαστε εντάξει; Κύριοι συνάδελφοι για την επιτροπή, για τα ,00 ευρώ.» ΣΤΓΚΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «Πρόεδρε, µπορώ να πω κάτι;» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Ναι, ναι. νοίξτε το µικρόφωνο, µόνο να σας δίνω το λόγο για να µπορούµε να καταγράφουµε.» ΣΤΓΚΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «Το θέµα στην περιοχή Λαουµάκι, υπάρχει δυο-τρία χρόνια, πιθανώς, από θεοµηνία.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «εν συζητάµε για το Λαουµάκι, λοιπόν εντάξει, πάµε πρώτο το Λαουµάκι, πρώτο εκτός νθή, το Λαουµάκι επιτροπή.» ΣΤΓΚΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «Το οποίο έχουµε ψηφίσει επανειληµµένα, γιατί ήταν κατεπείγον, µετά µια αποκατάσταση της βατότητας της οδού µετά από καταστροφή. Βλέπουµε ότι ο ήµος Ιαλυσού έφερε µια από τις υποχρεώσεις µια προγραµµατική σύµβαση µε το Πολιτισµού, για το καµπαναριό του Φιλερήµου.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Θα το δούµε στην ενηµέρωση. Επιτρέψτε µου να µην ανοίξουµε το θέµα αυτό στο συγκεκριµένο, είναι εκτός και συζητάµε µόνον γι αυτήν την επιτροπή. Στην ενηµέρωση κύριε Στάγκα, θα κάνετε την ενηµέρωση συγκεκριµένη, θα έχετε το λόγο µετά, τρία λεπτά να ενηµερώσετε γι αυτό το θέµα.» ΣΤΓΚΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «Μιχάλη, επειδή βάζετε το Κάστρο στην Κρεµαστή» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Κύριε Στάγκα, επαναλαµβάνω, άρα δεν µιλάµε λοιπόν πάµε κύριε Στάγκα επαναλαµβάνω, όχι επαναλαµβάνω» ΣΤΓΚΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «Επίτρεψε µου, είπατε στο ηµοτικό Συµβούλιο και ο ήµαρχος στα κανάλια, ότι έχουν πληρωθεί τα είκοσι πέντε χιλιάρικα του καµπαναριού. Γιατί δεν έχουν πληρωθεί και µας λέτε ψέµατα. Πέστε µου τι πρέπει να κάνουµε δηλαδή.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Θα σας πω, µα πρέπει να καταλάβετε, ότι υπάρχει µια διαδικασία, σας λέω δεν µπήκαµε στην ηµερήσια» ΣΤΓΚΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «Η διαδικασία, Νίκο, είναι τρία χρόνια γαµώτο, τρία χρόνια είναι η γαµηµένη η διαδικασία. Τρία χρόνια. Πούντα τα χρήµατα που ψηφίσαµε σαν Οικονοµική Επιτροπή, τα θέλω τα µαϊδιά. Πούντα τα χρήµατα, πέστε µου.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «υτά που έδωσες εσύ;» ΣΤΓΚΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «Βρε, πέστε µου, τα πήρατε και µας τα φάγατε.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «υτά που έδωσες εσύ;» ΣΤΓΚΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «υτά τα πήρατε και µας τα φάγατε. Που είναι τα χρήµατα.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Εµείς τα πήραµε; Ποιος µας τα έδωσε;» ΣΤΓΚΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «Που είναι τα χρήµατα; Ψηφίζαµε Οικονοµική Επιτροπή να βγουν να ξαναβγούν να πληρωθεί είκοσι πέντε χιλιάδες η ρχαιολογία, από δικά µας λεφτά τα πήρατε και µε το παραπάνω πέντε εφτακόσια χιλιάρικα από τη ΕΥΡ, µέχρι το ταµείο του ήµου Ιαλυσού, το χετε ρηµάξει, µέχρι τα ανταποδοτικά νερά, σκουπίδια όλα. Που είναι το ένταλµα που ψήφισε η Οικονοµική Επιτροπή, είκοσι πέντε χιλιάρικα και λέτε ψέµατα στις τηλεοράσεις ότι πληρώνουµε τα είκοσι πέντε και τσακώνοµαι εγώ µε την ρχαιολογία που έκανε την αποκατάσταση και την έκανε µαντάρα και µου λένε δεν πληρώθηκε τίποτα τελικά. Πέστε µου.» 4

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΝΗΣΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Εάν µ αφήσετε να µπούµε στην ηµερήσια διάταξη, θα µε αφήσετε να µπούµε στην ηµερήσια διάταξη. εν µπήκαµε στην ηµερήσια διάταξη.» ΣΤΓΚΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «Πέστε µου, Νίκο, εγώ το βάζω πριν την ηµερήσια αυτό το θέµα. Είναι έκτακτο για µένα γιατί το καµπαναριό έκτακτα πέφτει. Πέστε µου, πούντα τα είκοσι πέντε χιλιάρικά. Το ένταλµα κάθεται στον Παϊτάκη. Πέστε µου.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Υπάρχει µια προγραµµατική, αφού θέλει ο κ. Στάγκας και θα σας παρακαλέσω να κρατήσετε λίγο και την ψυχραιµία γιατί δεν βγαίνει πουθενά, θα πάθετε κάτι στο τέλος και πάθουµε όλοι µας.» ΣΤΓΚΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «Είναι τρία χρόνια, κάνω εγώ υποµονή, τρία χρόνια υποµονή, δεν είναι µια µέρα.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Κλείστε λίγο το µικρόφωνο για να απαντήσω.» ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΜΙΧΗΛ: «Κι άλλα δώδεκα που ήσουνα εσύ δεκαπέντε χρόνια.» ΣΤΓΚΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «Μιχάλη, να καταπίνεις τη γλωσσά σου και δεν θα µε βάζεις της Κρεµαστής, εσύ, ενώ εκκρεµεί του Φιλερήµου έχουµε Οικονοµική Επιτροπή το ψήφισε υποχρεούται και επιβάλλεται η Επιτροπή. Και να πεις στο ήµαρχό σου, να µάθει να µη λέει ψέµατα, να πεις στο ήµαρχό σου, να µη λέει ψέµατα.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Καθίστε κάτω κύριε Στάγκα. Μπορώ να απαντήσω;» ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΜΙΧΗΛ: «Εσύ γιατί δεν το αποκατέστησες;» ΣΤΓΚΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «Γιατί βγάλαµε το ένταλµα µε χίλια ζόρια από τον Πάρεδρο, µας έλεγαν ότι δεν επιτρέπεται δήθεν.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Ποιο ένταλµα;» ΣΤΓΚΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «Ενώ το καµπαναριό στα Κολύµπια επιτρεπόταν να ενταχθεί και σε πρόγραµµα και σε µας να το πληρώσουµε δεν επιτρεπόταν. Πήρε ο ήµαρχός σου τηλέφωνο εν ώρα ηµοτικού Συµβουλίου και είπε στους πάντες να φύγουν να µην το ψηφίσουν. υτά έκανε ο ήµαρχός σου.» ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΜΙΧΗΛ: «Θα σας απαντήσει εκείνος.» ΣΤΓΚΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «Άει στο διάολο, µην τα πάρω στο κρανίο, Μιχάλη να γίνει το σώσε, µην τα πάρω στο κρανίο να γίνει το σώσε.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «ναβάλλεται η Επιτροπή, αναβάλλεται η Επιτροπή.» ΣΤΓΚΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «Να αναβληθεί η Επιτροπή, να αναβληθεί και να µας πείτε για τα ψέµατα, να µας πείτε για τα ψέµατα.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Όχι θα µου πεις εσύ, θα µου πεις εσύ, το 2008, κατ αρχήν καθίστε κάτω, καθίστε και πάρτε πίσω το άει στο διάολο, να πάρετε πίσω το άει στο διάολο, να πάρετε πίσω, ειλικρινά, το άει στο διάολο, γιατί δεν ξέρω σε ποιους απευθύνετε το άει στο διάολο, δεν είναι εκφράσεις αυτές, δεν είναι εκφράσεις αυτές.» ΣΤΓΚΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «Περιµένω τρία χρόνια, περιµένω τρία χρόνια, δεν θα µε δουλεύετε εσείς.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «εν είναι εκφράσεις αυτές.» ΣΤΓΚΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «Άιντε ρε µαϊµούνες, άιντε ρε µαϊµούνες, και να µου λέει στην τηλεόραση πληρωµένο» 5

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΝΗΣΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Πάρτα πίσω, ντροπή σου, ρε, ντροπή σου, ντροπή σου, από το 2008 κοροϊδεύεις, κοροϊδεύεις την Ιαλυσό πάρτε το να δείτε πότε υπεγράφη, πότε εξεδόδη το ένταλµα του ήµου Ιαλυσού, το 08 και το 09 και γιατί δεν πληρώθηκε, γιατί δεν πληρώθηκε το 09, τα πενήντα χιλιάρικα, έχω τα στοιχεία τα πενήντα χιλιάρικά γιατί δεν πληρώθηκαν από το ήµο Ιαλυσού, να µου πει γιατί δεν πληρώθηκαν το 09 και το 10.» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΗΛ: «Να σου πω εγώ.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Όχι θα πάρετε το λόγο, αφού πάρει τα λόγια πίσω που είπε ο κ. Στάγκας.» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΗΛ: «υτά είναι συκοφαντίες όµως.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Να πάρει τα λόγια πίσω. Τα λόγια που είπε. εν δίνω το λόγο. εν καταγράφεται τίποτα. εν καταγράφεται τίποτα. Να πάρει τα λόγια πίσω που είπε ο κ. Στάγκας για να συνεχίσει η Οικονοµική Επιτροπή.» ΣΤΓΚΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «Εγώ δεν παίρνω τίποτα, Νίκο.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Να πάρει τα λόγια που είπε πίσω.» ΣΤΓΚΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «Εγώ δεν το παίρνω γράψε το µέσα στα πρακτικά.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Το µαϊµούνες και το άει στο διάολο.» ΣΤΓΚΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «Το επαναλαµβάνω, το λέω, Νίκο, και το άει στο διάολο και το µαϊµούνες, άει στο διάολο, ξανά. άει στο διάολο που µας δουλεύετε.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «υτό είναι λοιπόν να καταγγελθεί.» ΣΤΓΚΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «άει στο διάολο, άει στο διάολο» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Να πας στο διάολο, να πας στο διάολο, εντάξει;» ΣΤΓΚΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «άει στο διάολο, εδώ µέσα, που µας δουλεύετε.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Ορίστε να µας κάνει ένας Στάγκας τα πάνω κάτω συνέχεια. Λοιπόν δεν απαντώ σ αυτά θα δώσω τα αρχεία στην Οικονοµική Επιτροπή, υπάρχει προγραµµατική σύµβαση για να τελειώνει το θέµα, υπάρχει µια προγραµµατική σύµβαση του 2008, η οποία έληγε τον πρίλιο του φού έληξε η προγραµµατική σύµβαση, 04 Νοεµβρίου του 2010, ελήφθη απόφαση για παράταση, δηλαδή µετά από έξι µήνες, που είχε λήξει η προγραµµατική σύµβαση, λήφθηκε απόφαση από το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Ιαλυσού, πότε είχαµε εκλογές 07 Νοεµβρίου; 04 Νοεµβρίου λήφθηκε η απόφαση από το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Ιαλυσού, δεν ξέρουµε αν είχε τη δυνατότητα, αν ήταν νόµιµη η συγκεκριµένη δαπάνη, για να πάρει απόφαση παράτασης προγραµµατικής σύµβασης, προεκλογικά, νοµίζω για έναν µήνα δεν µπορούµε να πάρουµε τέτοιες αποφάσεις, παρ όλα αυτά ελήφθη η απόφαση για παράταση έως 31/12/2012. Είχαν εκδοθεί, γι αυτό σταµάτησε η πληρωµή και µε ενηµέρωσαν ενώ είχα δώσει εντολή να πληρωθεί, τα είκοσι πέντε χιλιάρικα, µε σταµάτησε η ταµειακή Υπηρεσία, για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι ελήφθη η απόφαση τον Νοέµβριο τρεις µέρες πριν από τις εκλογές, το πρώτο, δεύτερον, που υπάρχει θέµα. Στην προγραµµατική σύµβαση λέει: ντικείµενο της σύµβασης.tο έργο θα πληρωθεί αφού δοθούν πιστοποιήσεις του εκάστοτε λογαριασµού. ηλαδή, θα πρέπει να εκδώσετε χρηµατικό ένταλµα συγκεκριµένο το οποίο θα πρέπει να συνοδεύετε από πιστοποιήσεις λογαριασµού. Πιστοποίηση λογαριασµού δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα έγγραφο.» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΗΛ: «Πιστοποίηση κάνει η ρχαιολογία.» 6

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΝΗΣΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Έχει όµως µέσα η προγραµµατική σύµβαση, λέει µετά από πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν γίνει. Εξεδόθη ένταλµα, χρηµατικό ένταλµα, το οποίο δεν πήγε ούτε καν Επίτροπό, το 2009 από το ήµο.» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΗΛ: «Ζητούσε να πληρώσει λέει, το Υπουργείο Πολιτισµού. εν έχετε καµιά δουλειά, λέει, εσείς. Έφυγε το ΜΕΚΤΟ, η ρχαιολογία και κατέφυγε στο ΚΣ, το ΚΣ, το κεντρικό αρχαιολογικό και πήραν την έγκριση. υτά στοίχησαν δέκα µήνες.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Άρα το 2009 δεν πληρώθηκε, η προγραµµατική σύµβαση είχε ξεκινήσει από πριν από το Το 2010 εξεδόθη άλλο ένα ένταλµα, ,00 ευρώ, ούτε εκείνο πληρώθηκε.» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΗΛ: «Γιατί καθυστερήσαµε πολύ, περίπου ένα χρόνο µε το Ελεγκτικό.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «πό το 08 ένας χρόνος είναι στο 09, δεν είναι 31/12 του 10, µπορούσε να έχει πληρωθεί. Άρα µπορούσε να πληρωθεί και µέσα του 08, µέσα του 09, µέσα του 10. Το θέµα είναι η προγραµµατική σύµβαση είχε λήξει. Η προγραµµατική είχε λήξει πρίλη και πήρατε απόφαση παράταση προγραµµατικής τέλος του Παρ όλα αυτά ο Επίτροπος ενέκρινε το ένταλµα, η ταµειακή υπηρεσία θεώρησε ότι δεν µπορούσε να το πληρώσει. Το Ταµείο επέστρεψε το ένταλµα στο λογιστήριο για ακύρωση. Ο ταµίας έχει τον τελευταίο λόγο να πληρώσει το ένταλµα. υτή την ενηµέρωση έχω από την Υπηρεσία. ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΗΛ: «εν µπορεί η Υπηρεσία να ακυρώσει ένταλµα του Επιτρόπου.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «εν το πληρώνει για άλλους λόγους. Γι αυτό είχε δοθεί εντολή να πληρωθεί και είχα πει σε προγενέστερη Οικονοµική Επιτροπή, ότι τα 25 χιλιάρικα θα πληρωθούν µέχρι τέλους του έτους. Εγώ είχα µείνει µε την εντύπωση ότι είχε πληρωθεί.» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΗΛ: «Ενώ µπήκε το νερό στο αυλάκι να πληρωθεί και να συνεχιστεί, µε την µη πληρωµή τελείωσε το παραµύθι, το χάσαµε.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Έτσι και αλλιώς θα πληρώναµε 25 χιλιάδες, δεν µπορούσαµε να πληρώσουµε επί πλέον ποσό. Τώρα δεν µπορούµε, λόγω του ότι έχει λήξει η προγραµµατική σύµβαση. Θα δούµε µε τον Χάρη τον Λαµπρίδη να γίνει µια παράταση προγραµµατικής σύµβασης, της συγκεκριµένης, απλά να συνοδεύονται τα εντάλµατα µε πιστοποιήσεις των λογαριασµών, για να µπορέσει να συνεχίσει. υτή είναι η ενηµέρωση που έχω, αν θέλετε κάτι άλλο για να προχωρήσουµε.» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΗΛ: «Εγώ καταλαβαίνω τον κ. Στάγκα, γιατί πραγµατικά είναι αγανάκτηση. Εκεί πάνω δεν ενδιαφέρεται κανένας.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «εν ξέρω αν καταλαβαίνει και τα λόγια που λέει.» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΗΛ: «Εντάξει, για τα λόγια, είναι εκείνος υπεύθυνος να ζητήσει συγνώµη, αλλά κινδυνεύει πολύς κόσµος. εν το συζητάµε γιατί µας ήρθε τρέλα. Το συζητάµε γιατί κινδυνεύει πάρα πολύς κόσµος. Φανταστείτε να πέσει το καµπαναριό. Και φανταστείτε να πέσει στην πλευρά της εκκλησίας, και να έχει κόσµο µέσα και σκοτωθούν ξένοι άνθρωποι. Ή την ώρα που γίνεται ένας γάµος ή µια βάπτιση, τι θα γίνει. Εδώ δεν είναι προσωπικά τα θέµατα κύριε Πρόεδρε.» 7

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΝΗΣΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Και έγινε τα τελευταία δυο χρόνια;» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΗΛ: «εν λέω αυτό, κάναµε µια προσπάθεια, µπλέξαµε µε το Ελεγκτικό, δεν µπορέσαµε να το τακτοποιήσουµε, έγινε ο Καλλικράτης, δεν τον κάναµε εµείς τον Καλλικράτη, έλεος. εν είµαι εγώ υπεύθυνος για τον Καλλικράτη, άλλοι είναι υπεύθυνοι.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Εντάξει για όλα φταίει ο Καλλικράτης.» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΗΛ: «Όχι αλλά, να µου λέτε ότι εγκρίθηκε το ένταλµα από τον Επίτροπο, πάει στον Ταµία και ο Ταµίας ποιος είναι που δεν το πληρώνει µε εντολή;» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «υτοί που καταλογίζουν, ο Ταµίας είναι σ αυτούς που καταλογίζουν.» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΗΛ: «Κύριε Πρόεδρε, µε έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχει καταλογισµό ο Ταµίας;» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Βεβαίως.» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΗΛ: «Σοβαρά; Ψηφισµένα τα πάντα και έχει ευθύνη; Θα µας τρελάνετε; Άρα εγώ θεωρώ ότι ή άνωθεν εντολή δόθηκε στον Ταµία να µην πληρωθεί ή το αδιαφορήσατε.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Ο Μιχάλης ο Χριστοδούλου και κλείνουµε, µπαίνουµε στα εκτός ηµερησίας.» ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΜΙΧΗΛ: «Το µόνο που θέλω να πω είναι το ότι πρέπει να γίνει οπωσδήποτε να γίνει η αποκατάσταση του καµπαναριού.» ΣΤΓΚΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «Ο Ταµίας δεν το έχει υπογράψει για να πάει στον Πάρεδρο, δεν έχει πάνω και το αιτείται. Όχι; Φέρτε εδώ τα εντάλµατα που δεν έχουν υπογραφή του Ταµία.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Τι δουλειά έχει ο Ταµίας πριν πάει στον Επίτροπο.» ΜΥΡΙΛΛΗΣ ΣΤΕΦΝΟΣ: «Το λογιστήριο εκδίδει το ένταλµα. Το λογιστήριο και ο /ντής Οικονοµικών Υπηρεσιών υπογράφουν το ένταλµα.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Έχω δώσει το λόγο στον ντιδήµαρχο.» ΣΤΓΚΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «..αν ο Ταµίας κάνει ειδική έκθεση για την άρνησή του και βγαίνει ο ήµαρχος στις τηλεοράσεις και λέει ότι είναι πληρωµένα.» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΗΛ: «Μπορεί να µην ξέρουν τι τους γίνετε, ξέρω εγώ τι να πω.» ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΜΙΧΗΛ: «Εµάς ξέρουµε τι µας γίνετε, Μιχάλη, µην φοβάσαι, λοιπόν βλέπουµε, χωρίς να υπάρχει λόγος υπάρχει µια µεγάλη αναστάτωση από τον Σάκη και στεναχωριέται και ο ίδιος και µ αυτόν τον τρόπο δεν είναι συµπεριφορά ούτε προς τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής, ούτε και στα υπόλοιπα µέλη, δεν ξέρω αν κατά αυτόν τον τρόπο µιλά έτσι µε την οικογένεια του, µιλά µε τα παιδιά του, µιλά µε την γυναίκα του, αυτό έχει κάθε δικαίωµα να το κάνει, σε εµάς όµως δεν έχει κανένα δικαίωµα να µας αποκαλεί λέγοντας µας µαϊµούνες ή ας το διάολο.» ΣΤΓΚΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «Γιατί είπατε ψέµατα ότι πληρώθηκε το ένταλµα, στη τηλεόραση βγήκε ο ήµαρχος. Η Οικονοµική Επιτροπή λέει µέσα ο κώδικας ότι αποφασίσει εντέλλεται ο ήµαρχος και το εφαρµόζει. Το εφάρµοσε ο ήµαρχος αυτά που ψηφίσαµε;» ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΜΙΧΗΛ: «υτά µπορείς να τα λες στους φίλους σου, µπορείς να τα λες στους οποιουσδήποτε, όχι σε µας.» 8

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΝΗΣΟΥ ΣΤΓΚΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «Στην Οικονοµική Επιτροπή τα λέω Μιχάλη. Τώρα ήρθες εσύ στην Οικονοµική Επιτροπή, πρώτα ήσουν στην Ποιότητα Ζωής.» ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΜΙΧΗΛ: «Το ένα είναι αυτό, το δεύτερο είναι το ότι πρέπει να γίνει αποκατάσταση του καµπαναριού της Φιλερήµου και είναι επιτακτική ανάγκη, είναι. Λοιπόν, εγώ βλέπω όµως, ότι το θέµα αυτό δεν έχει ξεκινήσει από τότε που αναλάβαµε εµείς, ήσουν δώδεκα χρόνια ήµαρχος, δεν έκατσες να κάνεις τίποτα πάνω σε αυτό το θέµα για να µην φτάσει σ αυτό εδώ πέρα το σηµείο.» ΣΤΓΚΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «Κοιµάσαι Μιχάλη, κοιµάσαι, αυτά εδώ να τα λες στην Κρεµαστή.» ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΜΙΧΗΛ: «Και το 2008 όταν» ΣΤΓΚΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «Πρώτη φορά υπεγράφη σύµβαση στην Ελλάδα, προγραµµατική σύµβαση, να πληρώσει ήµος, όχι να µας δώσει λεφτά ο ήµος, να πληρώσουµε εµείς, γιατί λέει ψέµατα γι αυτό, γιατί λέει ψέµατα έπρεπε να σύµβαση µε το Υπουργείο Γεωργίας.» ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΜΙΧΗΛ: «Μέχρι το 2010 θα µπορούσες να προχωρήσεις και να αποκαταστήσεις το καµπαναριό.» ΣΤΓΚΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «Εγώ να προχωρήσω, εσείς είχατε τον Στίβη σαν ορεινός και σαν σύνδεσµος και είχε τα πρόβατα µέσα στον αρχαιολογικό χώρο, γεµάτο σκατό η αρχαιολογία πάνω..δωρική πηγή.» ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΜΙΧΗΛ: «πό κει και πέρα θα µπορούσες επειδή ήσουν ηµοτική ρχή να το αναφέρεις και όχι ξέρω εγώ να µας τα λες τώρα. Τώρα από κει και πέρα ότι θα πρέπει να γίνει αποκατάσταση του καµπαναριού της Φιλερήµου, θα δω πως µπορεί να θεραπευτεί, γιατί, αλήθεια, δεν το γνωρίζω, τώρα ακούω ότι είχανε γίνει προγραµµατικές συµβάσεις κ.λ.π. ούτως ώστε να το αποκαταστήσουµε. Να δούµε ποιες εργασίες έχουν γίνει και να πιάσουµε» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΗΛ: «Ισχύει η προγραµµατική σύµβαση;» ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΜΙΧΗΛ: «Όχι, θα πρέπει να γίνει.» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΗΛ: «εν πρόκειται να ξανακάνεις εσύ προγραµµατική σύµβαση.» ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΜΙΧΗΛ: «Γιατί, για ποιο λόγο;» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΗΛ: «Γιατί είναι η Τρόικα τώρα, δεν θα σου επιτρέψουν να κάνεις προγραµµατική σύµβαση. Εδώ είναι τώρα το πρόβληµα, Μιχάλη, εδώ ήρθε το πρόβληµα. Γιατί είδαµε και πάθαµε να γίνει αυτή η προγραµµατική σύµβαση και στο τέλος µας την ακυρώνει και το Ελεγκτικό. Και µόνο το κεντρικό Ελεγκτικό Συµβούλιο µας δικαίωσε.» ΣΤΓΚΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «Και κάνουµε προσφυγή και στο και στο Οικονοµικό και µας δικαιώνουνε, ολόκληρος αγώνας.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Να δούνε και το ήθος των ανθρώπων.» ΣΤΓΚΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «Βρε Νίκο, δεν µας παρατάς, θέλεις φασαρία, ψάχνεις και τα παραπάνω τώρα, άχρηστοι, αντιτουριστικοί, απολίτιστοι.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Καλά δεν ντρέπεστε λίγο;» 9

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΝΗΣΟΥ ΣΤΓΚΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «Να ντραπείτε εσείς που τα κάνατε έτσι όπως τα κάνατε, κάναµε εκατό έργα εκεί πάνω.» ΛΥΜΟΥΡΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ: «Ένα καµπαναριό δεκαπέντε χρόνια που ήσασταν εσείς, θα πέσει τώρα στα δυο χρόνια;» ΣΤΓΚΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «Κάναµε εκατό έργα εκεί πάνω.» ΛΥΜΟΥΡΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ: «Γιατί πέφτει λοιπόν;» ΣΤΓΚΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «υτά να τα πεις στον Νικητιάδη, να τα πεις στον Λιάπη, στους υπουργούς πολιτισµού.» ΛΥΜΟΥΡΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ: «Τι σχέση έχουν αυτοί;» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «υτούς που βρίζετε τώρα σας κάνανε ανθρώπους, τους βρίζουνε τώρα, έχουν και τα µούτρα.» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΗΛ: «Σ αυτό συµφωνώ.» ΣΤΓΚΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «Και ο περιφερειάρχης ήρθε πάνω, ο Κόκκινος και..όλοι.» ΛΥΜΟΥΡΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ: «εν είναι λόγια αυτά που λες, γιατί αν δεν ήµασταν εδώ πέρα, θα παίζαµε µπουνιές αυτή τη στιγµή, εντάξει; Μπορεί να είµαστε πιο νέοι, αλλά δεν µπορεί να αποκαλείς τον οποιοδήποτε έτσι, εγώ δεν το δέχοµαι αυτό.» ΣΤΓΚΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «και τσακώνοµαι µε την αρχαιολογική υπηρεσία ότι το ένταλµα πληρώθηκε, και λέω του Τέρη που το µάθατε και µου λέει ότι το είπε ο ήµαρχος και το βεβαιώνουν αυτό το πράγµα ότι το είπε ο ήµαρχος δηµόσια και πάω στην αρχαιολογική υπηρεσία και µου λένε ότι δεν πληρώθηκε τίποτα, γιατί µε τα 25 χιλιάρικα να βάλουµε τις απλές σκαλωσιές και πλέγµα γύρω γύρω, αυτά είναι τα 25 χιλιάρικα που σας πληρώσαµε, που είναι οι σκαλωσιές για να πιάσει όλο το καµπαναριό όπως το Σαν Φραγκίσκο, όπως το άλλο στα Κολύµπια που είναι οι σκαλωσιές που το κρατάνε για να µην πέσει.» ΛΥΜΟΥΡΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ: «Σε όλο το νησί υπάρχουν και άλλα καµπαναριά αλλά δεν σε είδα να σκας έτσι, σκας µόνο για την περιοχή σου.» ΣΤΓΚΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «Και για το κάστρο ψήφισα και για.ψήφισα.» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΗΛ: «Και σένα δεν σε άκουσα πουθενά να πεις γιατί δεν τα πληρώνεται.» ΛΥΜΟΥΡΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ: «εν είµαι εγώ υπεύθυνος για να το πω, δεν σε κατηγορώ αλλά η έννοια σου δεν πρέπει να είναι µόνο αυτό.» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΗΛ: «Γιατί έρχεται προ ηµερησίας, τα υπόλοιπα έργα αποκατάστασης από πρόσφατες πληµµύρες και όχι σε κανονική. Είναι 439 χιλιάδες ευρώ, εγώ δεν προλαβαίνω να το διαβάσω.» ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΜΙΧΗΛ: «Έχει περάσει από ηµοτικό Συµβούλιο την προηγούµενη βδοµάδα.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «ηλαδή µετά την προηγούµενη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής.» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΗΛ: «εν καταλάβατε, εγώ ρωτάω γιατί εκτός ηµερησίας.» ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΜΙΧΗΛ: «Γιατί είναι επιτακτική ανάγκη για να προχωρήσουµε.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Γιατί ενδέχεται η επόµενη Οικονοµική Επιτροπή να αργήσει να συνεδριάσει.» 10

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΝΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΜΙΧΗΛ: «Υπάρχει απόφαση η 262 του 2013 και η οποία έχει εγκριθεί οµόφωνα στις 17/5/2013, εωσότου µας έρθει εµάς η έγκριση κ.λ.π. γι αυτό το φέρνω τώρα, αν γίνεται να µπορέσουµε να προχωρήσουµε όσο το δυνατόν γρηγορότερα για κάποιες αποκαταστάσεις και έχει να κάνει µε τη ηµοτική Ενότητα Πεταλούδων, την ηµοτική Ενότητα Καµείρου και την ηµοτική Ενότητα ταβύρου. Επειδή δεν προλάβαµε όλες τις αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου να τις έχουµε, θα τις φέρουµε αργότερα.» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΗΛ: «Επειδή και στην προηγούµενη Οικονοµική Επιτροπή, πριν δυο συνεδριάσεις, νοµίζω πάλι είχαµε πρόβληµα µε την υποβολή θεµάτων, προ ηµερησίας διάταξης.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Όχι πάλι, µια φορά ήταν.» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΗΛ: «Εγώ θέλω, αυτό να µην γίνει σύστηµα, διότι πλέον εµείς είµαστε πλήρως ανηµέρωτοι και επειδή δεν θέλω να γίνει σύστηµα, γι αυτό δεν θέλω να συζητηθεί.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Θα συζητηθεί γιατί υπάρχει πλειοψηφία, το είπαµε αυτό και τώρα πάµε για την έγκριση.» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΗΛ: «Θέλω να καταγραφεί αυτό για το λόγο ότι δεν θέλω να γίνει σύστηµα αυτό, τα θέµατα είναι πάρα πολύ σοβαρά µε αποτέλεσµα η αντιπολίτευση να µένει ανηµέρωτη και πιστεύω και τα υπόλοιπα µέλη.» ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΜΙΧΗΛ: «Φαίνεται ότι δεν διαβάζεις τα θέµατα του ηµοτικού Συµβουλίου.» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΗΛ: «Οι όροι δεν έχουν καµιά σχέση µε τη µελέτη. Άλλο οι όροι διακήρυξης και άλλο η µελέτη. εν θέλω να ψηφίσω κάτι που δεν ξέρω.» ΚΟΡΩΝΙΟΣ ΙΩΝΝΗΣ: «Μια ερώτηση θέλω να κάνω, στη σελίδα 8 της διακήρυξης γράφει στην ηµοτική Ενότητα Ιαλυσού, Πεταλούδων και Καµείρου και µετά στην περιγραφή η Ιαλυσός δεν αναφέρεται πουθενά.» ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΜΙΧΗΛ: «Είναι σε άλλη απόφαση που θα έρθει σε επόµενη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής.» ΖΝΕΤΤΟΥΛΛΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛ: «Στην διακήρυξη περιγράφεται πολύ συνοπτικά το φυσικό αντικείµενο του έργου, γιατί ούτως ή άλλως αυτό περιγράφεται στην τεχνική έκθεση που σας έχει δοθεί στο ηµοτικό Συµβούλιο.» ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΜΙΧΗΛ: «Οι ζηµιές είναι στην Κάµειρο, στον τάβυρο και στις Πεταλούδες, κακώς µπήκε η Ιαλυσός µέσα, να διορθωθεί. Εκ παραδροµής µπήκε µέσα, γιατί υπάρχουν άλλες δυο διακηρύξεις που εκεί µέσα είναι η Ιαλυσός.» ΖΝΕΤΤΟΥΛΛΗ ΣΤΕΡΓΟΥΛ: «Υπάρχει άλλο έργο που αναφέρεται η Ιαλυσός.» ΣΤΓΚΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «Ποιο έργο είναι αυτό που είναι η Ιαλυσός µέσα;» ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΜΙΧΗΛ: «Μπήκε σε άλλο κωδικό, είναι για τα 250 χιλιάρικα.» ΣΤΓΚΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «Οι πληµµύρες είναι του 2011, σωστά;» ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΜΙΧΗΛ: «Ναι, είναι 250 χιλιάρικα τα οποία µας έχουν έρθει πρόσφατα, µας ήρθανε από το τεχνικό οδικό πρόγραµµα 250 χιλιάδες επί πλέον, για 11

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΝΗΣΟΥ αποκατάσταση ζηµιών. Και έχουµε βάλει την Ιαλυσό γύρω στα 150 χιλιάρικα και τα υπόλοιπα στην ηµοτική Ενότητα ταβύρου.» ΣΤΓΚΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «Τι είναι αυτά τα 439 χιλιάρικα, που είναι αυτά τα 439 χιλιάρικα.» ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΜΙΧΗΛ: «ναφέρεται επιγραµµατικά, υπάρχει στη ηµοτική Ενότητα Πεταλούδων.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Επειδή είναι εκτός ηµερησίας διάταξης θα πρέπει να µπει µαζί στο ίδιο θέµα και η διάθεση πίστωσης.» ΣΤΓΚΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «Εξηγείστε µου που είναι αυτά τα έργα και σε ποιες ηµοτικές Ενότητες. Για να µην σας τυρρανώ είµαι κατά.» ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΜΙΧΗΛ: «Λοιπόν είναι στη ηµοτική Ενότητα Πεταλούδων, Κρεµαστή, Παστίδα, αµατριά, Θεολόγο, Μαριτσά, στην ηµοτική Ενότητα Καµείρου, Σορωνή, Φάνες, Καλαβάρδα, Σάλακο, πόλλωνα και στην ηµοτική Ενότητα ταβύρου στην Μονόλιθο. υτές είναι οι 439 χιλιάδες ευρώ.» ΣΤΓΚΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «Και τι αφορά, ασφαλτοστρώσεις;» ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΜΙΧΗΛ: «Ναι, ασφαλτοστρώσεις, ως επί το πλείστον και αποκατάσταση δρόµων.» ΣΤΓΚΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «Για καταστραφέντες δρόµους;» ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΜΙΧΗΛ: «Ναι για καταστραφέντες δρόµους, όπως οδικές διαβάσεις και στη ηµοτική Ενότητα Πεταλούδων και στη ηµοτική Ενότητα Καµείρου, που τους αποκαθιστούµε.» ΣΤΓΚΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «Είναι και στα χωράφια;» ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΜΙΧΗΛ: «Είναι εντός κατοικηµένων περιοχών.» ΣΤΓΚΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «Στα υπόλοιπα κοµµάτια η Περιφέρεια έκανε κάτι;» ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΜΙΧΗΛ: «Στα υπόλοιπα κοµµάτια όσον αφορά για το επαρχιακό οδικό δίκτυο που έχει να κάνει µε αρµοδιότητα της Περιφέρειας, δεν γνωρίζω ακριβώς, απλά ξέρω ότι υπάρχει η αποκατάσταση που γίνεται στον επαρχιακό δρόµο στην Κάµειρο, εκεί που έχει πέσει το κοµµάτι. Και το άλλο, την αποκατάσταση που κάνουνε στην γέφυρα της Κρεµαστής, επειδή υπήρχε πρόβληµα στατικότητας επάρκειας του κτιρίου, αντικαθιστούν κάποια πέδιλα τα οποία φανήκαν προς τα πάνω και τα αντικαθιστούν. Γνωρίζω αυτή εδώ την µελέτη η οποία έχει γίνει και υλοποιείται.» ΣΤΓΚΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «Να γραφτεί, τουλάχιστον εκ µέρους µου, ότι δεν το θεωρώ κατεπείγον το έργο αυτό, εντάξει; εν πιστεύω ότι οι πληµµύρες του Γενάρη του 11 που θα γίνουν, πιθανώς, καλοκαίρι του 13, µετά από 2,5 χρόνια, να είναι κατεπείγον το έργο.» ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΜΙΧΗΛ: «Οι οποίες αναγράφεται ότι επιδεινώθηκαν µε τις τελευταίες πρόσφατες πληµµύρες του Εδώ το αναγράφουµε, µέσα στην εισήγηση µας, δεν είναι µόνο οι πληµµύρες του 2011.» Ο Πρόεδρος, αµέσως µετά, κάλεσε τα µέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. Στη συνέχεια η Επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία, 12

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΝΗΣΟΥ µε τις θετικές ψήφους των κ.κ.: Τσουκαλά Νικολάου (Πρόεδρος), Χριστοδούλου Μιχαήλ, Κορωναίο Ιωάννη, Καµπουρόπουλο Εµµανουήλ, Χατζηκωνσταντίνου Τίνα, Λύµουρα Παναγιώτη {σύνολο θετικών ψήφων έξη (6)}, και τις αρνητικές ψήφους των µελών της µειοψηφίας κ.κ.: Στάγκα Στέργου, Συκόφυλλου Μιχαήλ, {σύνολο αρνητικών ψήφων δυο (2)}, να ενταχθούν τα ανωτέρω τρία (3) προαναφερόµενα θέµατα για συζήτηση, προ της ήδη κοινοποιηµένης ηµερήσιας διάταξης και να ληφθούν γι αυτά σχετικές αποφάσεις, σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες διατάξεις. µέσως µετά, ο Πρόεδρος της Επιτροπής προτείνει να εξεταστούν τα σχετικά θέµατα, προ της ήδη κοινοποιηµένης ηµερήσιας διάταξης της παρούσας συνεδρίασης, ως κατωτέρω: ΘΕΜ (1 ο προ ηµερησίας διατάξεως): πόφ. ρ.202/2013 (...: ΒΕΧ4Ω1Ρ-Μ7Μ) (κατεπείγον µε τη συνδροµή του άρθρου 75, παρ. 3, του Ν. 3852/2010) Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού του έργου «ποκατάσταση βατότητας στον δηµοτικό δρόµο περιοχής Λαουµάκι της.κ. Κοσκινού µετά την θεοµηνία της 28 ης /01/2011», προϋπολογισµού ,00 ευρώ, µε αναθεώρηση και Φ.Π... (Εισήγηση /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών αρ. πρωτ. 2/ ) Ο Πρόεδρος θέτει υπ όψιν των µελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τµήµατος Ελέγχου & ιεκ/σης Ελέγχου, της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών µε αριθ. πρωτ. 2/ , δια της οποίας κοινοποιείται το Πρακτικό ιενέργειας ηµόσιας κλήρωσης, µε αριθ. πρωτ. 2/ , για τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού του έργου «ποκατάσταση βατότητας στον δηµοτικό δρόµο περιοχής Λαουµάκι της.κ. Κοσκινού µετά την θεοµηνία της 28 ης /01/2011», προϋπολογισµού ,00 ευρώ, µε αναθεώρηση και Φ.Π.., ως κατωτέρω: «ΘΕΜ: Υποβολή θέµατος. Σας διαβιβάζουµε το υπ. αρ. 2/55590/ Πρακτικό ιενέργειας ηµόσιας Κλήρωσης της /νσης Τεχνικών Έργων και Υποδοµών και παρακαλούµε για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού του έργου, σύµφωνα µε το αποτέλεσµα της κλήρωσης: 13

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΝΗΣΟΥ ΕΡΓΟ: «ποκατάσταση βατότητας στο ηµοτικό ρόµο περιοχής Λαουµάκι της.κ. Κοσκινού µετά τη θεοµηνία της », προυπολ ,00 µε ΦΠ.» (κολουθούν υπογραφές του ντιδηµάρχου Τεχνικών Έργων & Πολεοδοµικού Σχεδιασµού κ. Χριστοδούλου Μιχαήλ και του αναπληρωτή προϊσταµένου /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών κ. Μπεκιάρη λεξ.) «ΠΡΚΤΙΚΟ ΙΕΝΕΡΓΕΙΣ ΗΜΟΣΙΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ Στην Ρόδο στα γραφεία της ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών, σήµερα Παρασκευή 26 του µηνός πριλίου του έτους 2013 και ώρα 09:00 π.µ., συνήλθε η αρµόδια για τη δηµόσια κλήρωση επιτροπή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αρ. ΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/ (ΦΕΚ 2540/Β / ) πόφασης του Υπουργού ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης. Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. β) Την αρ. ΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/ (ΦΕΚ 2540/Β / ) πόφασης του Υπουργού ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης. γ) Την υπ. αρ. 2/53439/ προηγούµενη ανακοίνωση περί της διενέργειας της κλήρωσης, διενέργησε δηµόσια κλήρωση µεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις για την συµµετοχή τους στα συλλογικά όργανα, τα οποία διενεργούν τους διαγωνισµούς ή εισηγούνται την ανάθεση. πό τη δηµόσια κλήρωση προέκυψε: ΕΡΓΟ: «ποκατάσταση βατότητας στο ηµοτικό ρόµο περιοχής Λαουµάκι της.κ. Κοσκινού µετά τη θεοµηνία της », προυπολ ,00 µε ΦΠ Τακτικά Μέλη 1) Ζαγοριανός Κων/νος, Πολιτικός Μηχανικός, ( Πρόεδρος) 2) ράκος ντώνιος, Πολιτικός Μηχανικός 3) Κεφαλάκης Παύλος, Μηχανολόγος Μηχανικός ναπληρωµατικά µέλη 1) Κυρκούση Σουλτάνα, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 14

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΝΗΣΟΥ 2) Νικολάκη Μιχαλίτσα, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 3) Ράµος Βασίλειος, Τοπογράφος Μηχανικός Τα παραπάνω αναπληρωµατικά µέλη θα αναπληρώνουν κατά τη σειρά ορισµού το οποιοδήποτε τακτικό µέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Προέδρου, ως Πρόεδρος ορίζεται ο επόµενος κατά σειρά ορισµού των τακτικών µελών.» (κολουθούν υπογραφές των µελών της Επιτροπής διενέργειας δηµόσιας κλήρωσης) Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής δίνει τον λόγο στην κα Ζανεττούλλη Στεργούλα, η οποία επισηµαίνει ότι στα πρακτικά της Επιτροπής διενέργειας δηµόσιας κλήρωσης µε αριθ. πρωτ. 2/55590/ και 2/55870/ , εκ παραδροµής, αναφέρεται ηµεροµηνία συνεδρίασης της Επιτροπής δηµόσιας κλήρωσης η «Παρασκευή, 26 του µηνός πριλίου του έτους 2013», αντί της ορθής ηµεροµηνίας «Τετάρτη, 22 του µηνός Μαΐου του έτους 2013» Ο Πρόεδρος, σ αυτό το σηµείο, επισηµαίνει ότι Πρόεδρος της ανωτέρω Επιτροπής όπως αναφέρεται και στη σχετική εισήγηση ορίζεται ο κ. Ζαγοριανός Κων/νος, Πολιτικός Μηχανικός. Ο Πρόεδρος, αµέσως µετά, κάλεσε τα µέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπ όψιν, την εισήγηση της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών, µε αριθ. πρωτ. 2/ , το Πρακτικό ιενέργειας ηµόσιας κλήρωσης, µε αριθ. πρωτ. 2/ , την προφορική επισήµανση της κας Ζανεττούλλη Στεργούλας, προϊστ. Τµήµατος, της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών ΠΟΦΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, µε τις θετικές ψήφους των κ.κ.: Τσουκαλά Νικολάου (Πρόεδρος), Χριστοδούλου Μιχαήλ, Κορωναίο Ιωάννη, Καµπουρόπουλο Εµµανουήλ, Χατζηκωνσταντίνου Τίνα, Λύµουρα Παναγιώτη {σύνολο θετικών ψήφων έξη (6)}, 15

16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΝΗΣΟΥ και τις αρνητικές ψήφους των µελών της µειοψηφίας κ.κ.: Στάγκα Στέργου, Συκόφυλλου Μιχαήλ, {σύνολο αρνητικών ψήφων δυο (2)}, και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωµατικά µέλη της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού του έργου «ποκατάσταση βατότητας στον δηµοτικό δρόµο περιοχής Λαουµάκι της.κ. Κοσκινού µετά την θεοµηνία της 28 ης /01/2011», προϋπολογισµού ,00 ευρώ, µε αναθεώρηση και Φ.Π.., ως κατωτέρω: Τακτικά Μέλη 1) Ζαγοριανός Κων/νος, Πολιτικός Μηχανικός, (Πρόεδρος) 2) ράκος ντώνιος, Πολιτικός Μηχανικός, (Τακτικό µέλος) 3) Κεφαλάκης Παύλος, Μηχανολόγος Μηχανικός, (Τακτικό µέλος) ναπληρωµατικά µέλη 1) Κυρκούση Σουλτάνα, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., (1 ο ναπληρωµατικό µέλος) 2) Νικολάκη Μιχαλίτσα, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., (2 ο ναπληρωµατικό µέλος) 3) Ράµος Βασίλειος, Τοπογράφος Μηχανικός, (3 ο ναπληρωµατικό µέλος) Τα παραπάνω αναπληρωµατικά µέλη θα αναπληρώνουν κατά τη σειρά ορισµού το οποιοδήποτε τακτικό µέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Προέδρου, ως Πρόεδρος ορίζεται ο επόµενος κατά σειρά ορισµού των τακτικών µελών. ΘΕΜ (2 ο προ ηµερησίας διατάξεως): πόφ. ρ.203/2013 (...: ΒΕΧ4Ω1Ρ-ΨΨ) (κατεπείγον µε τη συνδροµή του άρθρου 75, παρ. 3, του Ν. 3852/2010) Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού του έργου «Υπόλοιπα έργα αποκατάστασης ζηµιών από πρόσφατες πληµµύρες (Β ΦΣΗ)», προϋπολογισµού ,00 ευρώ, µε αναθεώρηση και Φ.Π... (Εισήγηση /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών αρ. πρωτ. 2/ ) Ο Πρόεδρος θέτει υπ όψιν των µελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τµήµατος Ελέγχου & ιεκ/σης Ελέγχου, της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών µε αριθ. πρωτ. 2/ , δια της οποίας κοινοποιείται το Πρακτικό ιενέργειας ηµόσιας κλήρωσης, µε αριθ. πρωτ. 2/ , για τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού του έργου «Υπόλοιπα έργα αποκατάστασης ζηµιών από πρόσφατες 16

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΝΗΣΟΥ πληµµύρες (Β ΦΣΗ)», προϋπολογισµού ,00 ευρώ, µε αναθεώρηση και Φ.Π.., ως κατωτέρω: «ΘΕΜ: Υποβολή θέµατος. Σας διαβιβάζουµε το υπ. αρ. 2/55870/ Πρακτικό ιενέργειας ηµόσιας Κλήρωσης της /νσης Τεχνικών Έργων και Υποδοµών και παρακαλούµε για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού του έργου, σύµφωνα µε το αποτέλεσµα της κλήρωσης: ΕΡΓΟ: Υπόλοιπα έργα αποκατάστασης ζηµιών από πρόσφατες πληµµύρες (Β φάση), προυπολ ,00 µε ΦΠ.» (κολουθούν υπογραφές του ντιδηµάρχου Τεχνικών Έργων & Πολεοδοµικού Σχεδιασµού κ. Χριστοδούλου Μιχαήλ και του αναπληρωτή προϊσταµένου /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών κ. Μπεκιάρη λεξ.) «ΠΡΚΤΙΚΟ ΙΕΝΕΡΓΕΙΣ ΗΜΟΣΙΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ Στην Ρόδο στα γραφεία της ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών, σήµερα Παρασκευή 26 του µηνός πριλίου του έτους 2013 και ώρα 09:00 π.µ., συνήλθε η αρµόδια για τη δηµόσια κλήρωση επιτροπή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αρ. ΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/ (ΦΕΚ 2540/Β / ) πόφασης του Υπουργού ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης. Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. β) Την αρ. ΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/ (ΦΕΚ 2540/Β / ) πόφασης του Υπουργού ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης. γ) Την υπ. αρ. 2/53439/ προηγούµενη ανακοίνωση περί της διενέργειας της κλήρωσης, διενέργησε δηµόσια κλήρωση µεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις για την συµµετοχή τους στα συλλογικά όργανα, τα οποία διενεργούν τους διαγωνισµούς ή εισηγούνται την ανάθεση. πό τη δηµόσια κλήρωση προέκυψε: ΕΡΓΟ: «Υπόλοιπα έργα αποκατάστασης ζηµιών από πρόσφατες πληµµύρες (Β φάση)», προυπολ ,00 µε ΦΠ Τακτικά Μέλη 1) Λαός Ιωάννης,Μηχανολόγος Μηχανικός, ( Πρόεδρος) 2) Μεταξωτός Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός 3) Σίντου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 17

18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΝΗΣΟΥ ναπληρωµατικά µέλη 1) Χατζηνικόλας ντώνιος, Τοπογράφος Μηχανικός 2) Ράµος Βασίλειος, Τοπογράφος Μηχανικός 3) Ζαγοριανός Κων/νος, Πολιτικός Μηχανικός Τα παραπάνω αναπληρωµατικά µέλη θα αναπληρώνουν κατά τη σειρά ορισµού το οποιοδήποτε τακτικό µέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Προέδρου, ως Πρόεδρος ορίζεται ο επόµενος κατά σειρά ορισµού των τακτικών µελών.» (κολουθούν υπογραφές των µελών της Επιτροπής διενέργειας δηµόσιας κλήρωσης) Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής δίνει τον λόγο στην κα Ζανεττούλλη Στεργούλα, η οποία επισηµαίνει ότι στα πρακτικά της Επιτροπής διενέργειας δηµόσιας κλήρωσης µε αριθ. πρωτ. 2/55590/ και 2/55870/ , εκ παραδροµής, αναφέρεται ηµεροµηνία συνεδρίασης της Επιτροπής δηµόσιας κλήρωσης η «Παρασκευή, 26 του µηνός πριλίου του έτους 2013», αντί της ορθής ηµεροµηνίας «Τετάρτη, 22 του µηνός Μαΐου του έτους 2013» Ο Πρόεδρος, σ αυτό το σηµείο, επισηµαίνει ότι Πρόεδρος της ανωτέρω Επιτροπής όπως αναφέρεται και στη σχετική εισήγηση ορίζεται ο κ. Λαός Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός. Ο Πρόεδρος, αµέσως µετά, κάλεσε τα µέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπ όψιν, την εισήγηση της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών, µε αριθ. πρωτ. 2/ , το Πρακτικό ιενέργειας ηµόσιας κλήρωσης, µε αριθ. πρωτ. 2/ , την προφορική επισήµανση της κας Ζανεττούλη Στεργούλας, προϊστ. Τµήµατος, της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών, ΠΟΦΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, µε τις θετικές ψήφους των κ.κ.: Τσουκαλά Νικολάου (Πρόεδρος), Χριστοδούλου Μιχαήλ, Κορωναίο Ιωάννη, Καµπουρόπουλο Εµµανουήλ, Χατζηκωνσταντίνου Τίνα, Λύµουρα Παναγιώτη {σύνολο θετικών ψήφων έξη (6)}, 18

19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΝΗΣΟΥ και τις αρνητικές ψήφους των µελών της µειοψηφίας κ.κ.: Στάγκα Στέργου, Συκόφυλλου Μιχαήλ, {σύνολο αρνητικών ψήφων δυο (2)}, και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωµατικά µέλη της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού του έργου «Υπόλοιπα έργα αποκατάστασης ζηµιών από πρόσφατες πληµµύρες (Β ΦΣΗ)», προϋπολογισµού ,00 ευρώ, µε αναθεώρηση και Φ.Π.., ως κατωτέρω: Τακτικά Μέλη 1) Λαός Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός, (Πρόεδρος) 2) Μεταξωτός Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός, (Τακτικό µέλος) 3) Σίντου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., (Τακτικό µέλος) ναπληρωµατικά µέλη 1) Χατζηνικόλας ντώνιος, Τοπογράφος Μηχανικός,(1 ο ναπληρωµατικό µέλος) 2) Ράµος Βασίλειος, Τοπογράφος Μηχανικός, (2 ο ναπληρωµατικό µέλος) 3) Ζαγοριανός Κων/νος, Πολιτικός Μηχανικός, (3 ο ναπληρωµατικό µέλος) Τα παραπάνω αναπληρωµατικά µέλη θα αναπληρώνουν κατά τη σειρά ορισµού το οποιοδήποτε τακτικό µέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Προέδρου, ως Πρόεδρος ορίζεται ο επόµενος κατά σειρά ορισµού των τακτικών µελών. ΘΕΜ (3 ο προ ηµερησίας διατάξεως): πόφ. ρ.204/2013 (...: ΒΕΧΒΩ1Ρ-ΞΚ1) (κατεπείγον µε τη συνδροµή του άρθρου 75, παρ. 3, του Ν. 3852/2010) Έγκριση διάθεσης πίστωσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «Υπόλοιπα έργα αποκατάστασης ζηµιών από πρόσφατες πληµµύρες (Β ΦΣΗ)» προϋπολογισµού ,00 ευρώ (µε αναθεώρηση και Φ.Π..). (Εισήγηση /νσης Τεχνικών Έργων και Υποδοµών αρ. πρωτ. 2/ ) Ο Πρόεδρος θέτει υπ όψιν της Επιτροπής τις εισηγήσεις της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών µε αρ. πρωτ. 2/ για έγκριση διάθεσης πίστωσης και 2/ , δια της οποίας κοινοποιείται η πρόταση κατάρτισης των όρων της διακήρυξης 19

20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΝΗΣΟΥ του έργου: «Υπόλοιπα έργα αποκατάστασης ζηµιών από πρόσφατες πληµµύρες (Β ΦΣΗ)» προϋπολογισµού ,00 ευρώ (µε αναθεώρηση και Φ.Π..), ως κατωτέρω: «ΘΕΜ: Υποβολή θέµατος για την Οικονοµική Επιτροπή. Σας στέλνουµε συνηµµένα την ιακήρυξη του παρακάτω έργου για το οποίο πρέπει να αποφασίσει η Οικονοµική Επιτροπή: Καταρτισµός όρων διακήρυξης του έργου: «ΥΠΟΛΟΙΠ ΕΡΓ ΠΟΚΤΣΤΣΗΣ ΠΟ ΠΡΟΣΦΤΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ (Β ΦΣΗ )» συνολικού προϋπολογισµού ,00 µε αναθεώρηση και Φ.Π.. µε Κ Με δεδοµένο ότι το έργο αφορά έργα αποκατάστασης ζηµιών πού δηµιουργήθηκαν από τις πρόσφατες πληµµύρες κρίνεται σκόπιµη η αναγκαιότητα της έγκρισης των όρων της διακήρυξης του έργου του θέµατος έτσι ώστε άµεσα να δηµοπρατηθεί το έργο λόγω της σοβαρότητας του φυσικού αντικειµένου.» (κολουθούν υπογραφές του ντιδηµάρχου Τεχνικών Έργων & Πολεοδοµικού Σχεδιασµού κ. Χριστοδούλου Μιχαήλ και του αναπληρωτή προϊσταµένου /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών κ. Μπεκιάρη λεξ.) «ΙΚΗΡΥΞΗ ΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΣΙΣ ΓΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ Ν ΟΧΟΥ ΚΤΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι τη µε ανοικτή δηµοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΥΠΟΛΟΙΠ ΕΡΓ ΠΟΚΤΣΤΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟ ΠΡΟΣΦΤΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ (Β ΦΣΗ) Προϋπολογισµού ,00 Ευρώ (µε αναθεώρηση και Φ.Π..), που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 και β) τους όρους του παρόντος τεύχους και καλεί 20

21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΝΗΣΟΥ τους ενδιαφερόµενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου. ΚΕΦΛΙΟ Άρθρο 1: Κύριος του Έργου - Προϊσταµένη ρχή ιευθύνουσα Υπηρεσία 1.1 Εργοδότης Κύριος του Έργου είναι: 1.2 Φορέας κατασκευής του έργου είναι: 1.3 Προϊστάµενη ρχή είναι η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Ρόδου που έχει έδρα στη Ρόδο: Οδός : Πλ. Ελευθερίας 1 Μανδράκι Ταχ.Κωδ : 85100, Ρόδος. Τηλ. : Telefax : προς την οποία οι διαγωνιζόµενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα ένδικα µέσα (τα προβλεπόµενα από τις κείµενες διατάξεις κατά το στάδιο δηµοπράτησης του έργου) που ενδεχοµένως θα ασκήσουν. 1.4 ιευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι η ιεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδοµών του ήµου Ρόδου Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο κτήριο που στεγάζεται η /νση Τεχνικών Έργων & Υποδοµών του ήµου Ρόδου, στην οδό ιαγοριδών και γ. Ιωάννου (γωνία), την ηµέρα Tρίτη και ώρα 10:00 π.µ «Ενδιαφερόµενος / Υποψήφιος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση (Εργ.Επ.) που έχει το εκ του νόµου δικαίωµα και προτίθεται να λάβει µέρος στην παρούσα δηµοπρασία. - «Προσφέρων / διαγωνιζόµενος» είναι κάθε Εργ.Επ. ή Κ/ξία που έχει υποβάλλει προσφορά στην παρούσα δηµοπρασία. - «νάδοχος / εργολάβος» είναι η Εργ.Επ.ή Κοινοπραξία που συνάπτει σύµβαση εκτέλεσης µε τον κύριο του έργου. 21

22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΝΗΣΟΥ - «Τιµολόγιο Έργου» ή «Τιµολόγιο Προσφοράς» ή «Τιµολόγιο» ή «Συµβατικό Τιµολόγιο» είναι το Τιµολόγιο Μελέτης της υπηρεσίας µε τις τιµές µονάδος µειωµένες κατά το ποσοστό έκπτωσης που προσφέρει ο ανάδοχος κατά το διαγωνισµό. - Κωδικοποίηση Νοµοθεσίας ηµοσίων Έργων (Κ Ε) είναι ο ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116) 1.6 ν η.υ. ή Π.. µεταστεγαστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, θα γνωστοποιήσουν άµεσα τη νέα τους διεύθυνση στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα και από το ενδεχόµενο αυτό γεγονός δεν προκύπτει οποιαδήποτε ακυρότητα ή άλλη δυσµενής συνέπεια στη διαδικασία της ανάθεσης ή εκτέλεσης της υπόψη σύµβασης. Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών 2.1 Το έντυπο οικονοµικής προσφοράς, που θα συµπληρωθεί από τους διαγωνιζόµενους και τα τεύχη δηµοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) µε στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, διατίθενται από τα γραφεία του ήµου Ρόδου ιαγοριδών και γ. Ιωάννου (γωνία), Τ.Κ , πληροφορίες Πλιώτας Φιλήµων τηλ.: Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόµενους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισµό µέχρι και την Πέµπτη Εφόσον ζητηθούν εµπρόθεσµα χορηγούνται το αργότερο εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόµενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 20 ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών µε δική τους δαπάνη και επιµέλεια. 2.2 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα, τηρουµένης της ανωτέρω προθεσµίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών µελετών, ερευνών κ.λ.π., στα γραφεία της αρχής που διεξάγει το διαγωνισµό κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και φροντίδα τους. 2.3 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη µέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύµβαση του Π.Ο.Ε. για τις δηµόσιες συµβάσεις µπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδροµικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εµβάσουν, κατόπιν συνεννόησης µε την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό, πέραν της αναφεροµένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδροµικής αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία µέσω των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόµενο. 22

23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΝΗΣΟΥ Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συµµετοχής στο διαγωνισµό Τρόπος υποβολής φακέλου προσφοράς 3.1 Για την έγκυρη και παραδεκτή συµµετοχή στο διαγωνισµό, οι ενδιαφερόµενοι καταθέτουν στην Επιτροπή ιαγωνισµού, την ηµεροµηνία που ορίζεται στο άρθρο 18, το φάκελο της προσφοράς τους σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τις απαιτήσεις των άρθρων 23 και 24 της παρούσας. 3.2 Ο φάκελος προσφοράς (η προσφορά) συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς φακέλους, το φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής και το φάκελο της οικονοµικής προσφοράς. Οι φάκελοι αναγράφουν στο εξωτερικό τους µέρος τον τίτλο του έργου, την επωνυµία, τη διεύθυνση (οδός, αριθµός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχοµένως, εφόσον υπάρχει, ) του προσφέροντος/ ιαγωνιζόµενου και τα στοιχεία όλων των µελών, σε περίπτωση κοινοπραξίας. Ο ένας φάκελος περιέχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής (µε την ένδειξη στο εξωτερικό του «ΦΚΕΛΟΣ ΙΚΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») και ο άλλος την οικονοµική προσφορά (µε την ένδειξη «ΦΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΣ»). Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συµπληρώνονται κατά την κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισµού των υποψηφίων. Ο φάκελος που περιέχει την οικονοµική προσφορά είναι απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισµού σφραγισµένος, δηλαδή κλεισµένος µε τρόπο που δε µπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό. 3.3 Οι ηµεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν το φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως στην Επιτροπή του ιαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 του Ν. 3669/08 (Κ Ε). Έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν την προσφορά, ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζόµενου: σε περίπτωση µεµονωµένης ατοµικής επιχείρησης ο ίδιος ο ατοµικός εργολήπτης, σε περίπτωση µεµονωµένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας ή εξουσιοδοτηµένος οµόρρυθµος εταίρος της Εργ.Επ., σε περίπτωση µεµονωµένης Ε.Π.Ε. ο εξουσιοδοτηµένος επί τούτω διαχειριστής της, σε περίπτωση µεµονωµένης.ε. εξουσιοδοτηµένο µέλος του.σ., Σε περίπτωση Κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων είτε α) ο κοινός εκπρόσωπος (που πρέπει να είναι ένας εκ των κοινοπρακτούντων, διορισµένος µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο) των κοινοπρακτουσών Εργ.Επ. είτε β) όλοι οι κοινοπρακτούντες µαζί, ο καθένας εκπροσωπούµενος ή αντιπροσωπευόµενος κατά τα παραπάνω. παγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων διαγωνιζοµένων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο. 23

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 14 / 07 / 2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 92738 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 22 η / 18-07-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας της 14-12-2012, για την

Διαβάστε περισσότερα

17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 117/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 430/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014 ΘΕΜΑ: 50 ο Λήψη απόφασης επί της από 19-6-2014 υποβληθείσας Ενστάσεως της

Διαβάστε περισσότερα

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 232/2013 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 76/2011 ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 12 η Απόφαση υπ αριθ. 390/2015 Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα Πρακτικού 1/17-01-2012 Αριθμός Απόφασης 6/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 17 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Για την οµάδα Β. Στο φάκελο αυτό αναγράφηκε ο αριθµός Α/ Α. Ονοµατεπώνυµο. Στο φάκελο αυτό 3 EUROPOLYMERS E.E. ιεύθυνση. ιεύθυνση

Για την οµάδα Β. Στο φάκελο αυτό αναγράφηκε ο αριθµός Α/ Α. Ονοµατεπώνυµο. Στο φάκελο αυτό 3 EUROPOLYMERS E.E. ιεύθυνση. ιεύθυνση Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 18/13-5-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 241/2015 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης και έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 63 η Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΨΛ-3ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011

Α Α: 45Β ΩΨΛ-3ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 29/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 230/2013 ΘΕΜΑ. Ανάκληση της υπ αριθ. 27/2013 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014 ΘΕΜΑ: 57 ο Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας, έως την 07-08-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4417ΛΚ-656. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 4/01-03-2012 Αριθµός Απόφασης 67/2012

ΑΔΑ: Β4417ΛΚ-656. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 4/01-03-2012 Αριθµός Απόφασης 67/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 4/01-03-2012 Αριθµός Απόφασης 67/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: Στο Ηράκλειο σήµερα 1 Μαρτίου 2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:30,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 473-20/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 02 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11028 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /15-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1175/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /15-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1175/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /15-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1175/2013 ΘΕΜΑ: 2 ο Εισήγηση Έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων για το ιαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 96/2015 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

14 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

14 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 20947/08-05-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 14 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 02-05-2012 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Τ7ΛΡ-ΡΟΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012

ΑΔΑ: Β44Τ7ΛΡ-ΡΟΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 160/2012 ΘΕΜΑ: 11 ο Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΔΑ: ΒΛ0ΝΩΗΔ-ΞΓΕ Αριθ. Απόφασης 580/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πίστωσης οφειλόµενων τιµολογίων παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τρίτη 28 Μαΐου 2013 Οικονομική Αξιολόγηση

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τρίτη 28 Μαΐου 2013 Οικονομική Αξιολόγηση Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 252/2013 Στην Καρδίτσα σήµερα την 4η του µηνός Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov.

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10) Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014 ΘΕΜΑ: 25 ο Έγκριση για την Ανάδειξη μειοδότη (συμφερότερη προσφορά) «ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

προµήθεια ενός (1) αυτοκινούµενου αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας

προµήθεια ενός (1) αυτοκινούµενου αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 45/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 29-2-2012 ΘΕΜΑ 9 ο έκτακτο : Εκδίκαση ένστασης κατά του πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1-

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της

3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 2346/23-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Απόφαση 9/2012 Απόσπασμα από το 3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1185/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1185/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1185/2012 ΘΕΜΑ: 2 ο «A.Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης Β. Έγκριση συγκρότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /30-9-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1009/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /30-9-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1009/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /30-9-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1009/2013 ΘΕΜΑ 20 ο Αποστολή εισήγησης για έγκριση τευχών δημοπράτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/24-01-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/24-01-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/24-01-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 23-02/24-01-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2014 ΘΕΜΑ: 74 ο Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013

Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 686/2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 91 ο Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Αριθ. απόφασης 130/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Αριθ. απόφασης 130/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΗΜΟΣ ΚΒΛΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ : ΒΕΥΩΕ-ΠΟ ΠΟΣΠΣΜ πό το Πρακτικό της µε αριθµό 8 ης / 0 πριλίου 0 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας ριθ. απόφασης 0/0 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εγκριση πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Θ37ΛΡ-ΥΒΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012

ΑΔΑ: Β4Θ37ΛΡ-ΥΒΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 687/2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 92 ο Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: αγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 8/2/2013 Αριθ. Πρωτ. : 1634

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 10 18450 ΝΙΚΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 10 18450 ΝΙΚΑΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,198,126

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΕΩΞΜ-ΔΨΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή

ΑΔΑ: Β4ΩΕΩΞΜ-ΔΨΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 23710

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 12/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 125/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 355-12/30-05-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ7ΛΡ-Ξ3Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ7ΛΡ-Ξ3Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 847/2013 ΘΕΜΑ: 30 ο Λήψη Απόφασης επί της από 22-4-2013 ενστάσεως της κοινοπραξίας «Κουτή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ -ΕΞΟ ΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 10 / 01-06-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2012 και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 52148/15-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 11-10-2012 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 25/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 13653 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 50 ο «Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 13/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 145/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 233 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ.

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. Απόφασης:365/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/12-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/12-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/12-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 298-16/12-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΩΗΒ-99Ψ 14181/29-7-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΩΗΒ-99Ψ 14181/29-7-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 14181/29-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ: 490 Από το πρακτικό 26 ης /2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της εισήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013.

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :70592 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 399/2013 Από το Πρακτικό της 43ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 36 η Απόφαση υπ αριθ. 1735/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

Της από 12-4-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/12-4-2013 Αριθ. Απόφασης: 218/12-4-2013

Της από 12-4-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/12-4-2013 Αριθ. Απόφασης: 218/12-4-2013 ΑΔΑ: ΒΕΑΣΩΡ-ΖΕΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-4-203 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 4/2-4-203 Αριθ. Απόφασης: 28/2-4-203 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 17 / 22-10-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Σπυριδούλα Καρβέλη Τηλέφωνο: 2424350103 E-mail: dstech@otenet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 29/2013 Α.Π. 1178 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ι ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΠΕ /ΑΜΘ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ι ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΠΕ /ΑΜΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοµοτηνή -2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Αρ.Πρωτ : ΗΜΩΝ Προτεραιότητα: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΠΕ ΑΜΘ)... Ταχ. /νση: Στίλπωνος Κυριακίδη 17 Κοµοτηνή 69 100 Πληροφορίες: Χ. Καλιντζόγλου,Φ.Καραλίδου

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 24 η Απόφαση υπ αριθ. 1140/2014

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΥΩΚ6-ΤΡΒ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 11.713/19-06-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:79/2012

ΑΔΑ: Β4ΛΥΩΚ6-ΤΡΒ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 11.713/19-06-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:79/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 11.71/19-06-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:79/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση εκτέλεσης της προµήθειας «Προµήθεια ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 113/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 113/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 02 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11029 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 601/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 601/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 601/2015 ΘΕΜΑ: 85 ο Έγκριση τευχών δημοπράτησης και επιτροπής δημοπράτησης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΥΒΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2. ΓΡΑΦΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ «3. ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ «1

1. ΚΥΒΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2. ΓΡΑΦΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ «3. ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ «1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 7/2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 44/2015 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 38/29-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 38/29-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 38/29-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 888-38/29-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Αυγούστου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Αυγούστου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Αυγούστου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 106

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011 ΘΕΜΑ: 9 ο Έγκριση πληρωµής πραγµατοποιηθέντων δαπανών /νσεων Εκπαίδευσης της

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135

Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος 29.03.2013 Αρ. Πρωτ. : 4424 Προς ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο: FAX: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Χ. Κωστούλα 2421075128 2421075135 ΗΜΟ ΒΟΛΟΥ κ. ήµαρχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /1-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1327/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /1-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1327/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /1-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1327/2014 ΘΕΜΑ: 44 ο Ανάδειξη του αναδόχου εκπονήσεως της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 27/07 /2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 21757- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 Πληρ. Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 11 Μαίου 2015 ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΕ ΟΤΑ (δ.τ.: ΚΕΚ Α) Αρ. Πρωτ.: 2328/ΜΓ Πληροφορίες : ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Email: kekda@otenet.gr Τηλέφωνο : 210 5221047 Φαξ : 210 5221140

Διαβάστε περισσότερα

α. Π 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» β. ΚΥΑ 2/82452/0020 (ΦΕΚ 2441/2-12-2008) γ. Φ.830/4/8205/Σ.35/4 Φεβ 15/ ΣΣ/ ΟΙ

α. Π 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» β. ΚΥΑ 2/82452/0020 (ΦΕΚ 2441/2-12-2008) γ. Φ.830/4/8205/Σ.35/4 Φεβ 15/ ΣΣ/ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Πίνακας Αποδεκτών Συµβάσεις- ιαγωνισµοί 29 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΠΟΓΡΑ ΕΤΣ» 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τηλεφ.(Εσωτ.) 4582 Φ. 600.163/17/7367 Σ.1080 Κοµοτηνή, 29 Iουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012 ΘΕΜΑ: 24 ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 29/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΘΕΜΑ 1ο: Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισµού του ήµου ράµας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 443-15/07-07-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/10-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/10-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/10-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 76-03/10-02-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα