Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων του Ν. 1428/1984 «Εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 15/Α/ )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων του Ν. 1428/1984 «Εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 15/Α/15-2-93)"

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ: Αριθ. 2115/93 Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων του Ν. 1428/1984 «Εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 15/Α/ ) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο Νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 1428/1984 προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής: «Στην έννοια των αδρανών υλικών περιλαµβάνονται και οι δοµικοί λίθοι, λαξευτοί ή όχι». Άρθρο 2 Στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 1428/1984 προστίθενται τα εξής εδάφια: «Συµβάσεις µισθώσεως λατοµείων αδρανών υλικών, που έχουν καταρτισθεί µε συµβολαιογραφικό έγγραφο µεταξύ του Ελληνικού ηµοσίου ως εκµισθωτή και τριών, εξακολουθούν να είναι έγκυρες και ισχυρές και µετά την τυχόν αναγνώριση δικαστικώς ή διοικητικώς ως ιδιοκτήτη του εδάφους των λατοµείων τρίτου προσώπου. Οι συµβάσεις αυτές εξακολουθούν να ισχύουν µε τους ίδιους όρους και συµφωνίες, στη δε θέση του εκµισθωτή ηµοσίου υπεισέρχεται αυτοδικαίως ο αναγνωρισθείς τρίτος». Άρθρο 3 Το άρθρο 3 του ν. 1428/1984 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Ως λατοµικές περιοχές δύνανται να χαρακτηρισθούν δηµόσιες, δηµοτικές, κοινοτικές ή ιδιωτικές εκτάσεις, ως και εκτάσεις που ανήκουν σε νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου (ν.π.δ.δ.), οι οποίες προσφέρονται, κυρίως από πλευράς ποιότητας πετρωµάτων, µορφολογίας της περιοχής, υπάρξεως αποθεµάτων και συνθηκών προσπελάσεως προς αυτές και προς τα καταναλωτικά κέντρα, για την εκµετάλλευση λατοµικών ορυκτών της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος. 2. Οι λατοµικές περιοχές σε κάθε νοµό καθορίζονται εντός πέντε (5) ετών µε απόφαση του αρµόδιου νοµάρχη, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη της επιτροπής της παραγράφου 3 του παρόντος, κατόπιν αιτιολογηµένης γνώµης του νοµαρχιακού συµβουλίου, που παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) µηνών, αφότου ζητηθεί Η ως άνω επιτροπή δύναται κατ εξαίρεση να συγκροτείται από τον αρµόδιο νοµάρχη και κατόπιν αιτήσεως ενδιαφεροµένου για τον καθορισµό περιοχής προσφερόµενης ως λατοµικής. Η αίτηση πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να συνοδεύεται από παράβολο ενός εκατοµµυρίου ( ) δρχ. 3. Η επιτροπή, που προβλέπεται από την προηγούµενη παράγραφο, είναι οκταµελής, συγκροτείται εντός τριών (3) µηνών από της δηµοσιεύσεως στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µε απόφαση του αρµόδιου νοµάρχη και αποτελείται από έναν υπάλληλο βαθµού τουλάχιστον εισηγητή Α: 1) του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ειδικότητας µηχανικού µεταλλείων, 2) της ιευθύνσεως ασών, 3) της ιευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών ειδικότητας πολιτικού ή τοπογράφου ή αρχιτέκτονα µηχανικού, 4) της ιευθύνσεως Εσωτερικών (Τ.Υ..Κ.), ειδικότητας τοπογράφου ή πολιτικού µηχανικού, 5) τον αρχαιολόγο προϊστάµενο της αρµόδιας Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού, αναπληρούµενο από άλλον αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων, 6) της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της Νοµαρχίας, 7) του Ι.Γ.Μ.Ε. ειδικότητας γεωλόγου ή µηχανικού µεταλλείων και 8) έναν εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α., οριζόµενο από την Τ.Ε..Κ. Οι υπάλληλοι των περιπτώσεων 1 και 5 ορίζονται από τον

2 αρµόδιο Υπουργό, της περιπτώσεως 7 από τη ιοίκηση του Ι.Γ.Μ.Ε., αν δε στη Νοµαρχία, δεν υπηρετούν υπάλληλοι των περιπτώσεων 2, 3, 4 και 6, από τον αρµόδιο Υπουργό. Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα 5/8 των µελών και Προεδρεύεται από τον υπάλληλο του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και οι αποφάσεις της λαµβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Οι λεπτοµέρειες για τη λειτουργία της επιτροπής καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο καθορισµός λατοµικών περιοχών ισχύει για πέντε (5) έτη, από την ηµεροµηνία δηµοσιεύσεως της οικείας αποφάσεως του νοµάρχη, δύναται δε να παραταθεί για µια ακόµη διετία µε κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων και Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, κατόπιν αιτιολογηµένης προτάσεως του νοµάρχη. Εφόσον δεν έχει γίνει ενεργοποίηση της περιοχής εντός των προθεσµιών αυτών, η έκταση αποχαρακτηρίζεται µε απόφαση του νοµάρχη, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 4. Μέσα στις λατοµικές περιοχές, καθώς και σε απόσταση τουλάχιστον χιλίων (1.000) µέτρων έξω από την οριογραµµή τους, απαγορεύεται η επέκταση του σχεδίου πόλεως ή η δηµιουργία ανεξάρτητου ρυµοτοµικού σχεδίου ή η ανέγερση οποιουδήποτε κτίσµατος, µε εξαίρεση εκείνα που εξυπηρετούν τη λατοµική δραστηριότητα, για τα οποία αποφαίνεται ο αρµόδιος νοµάρχης. Η τήρηση της εφαρµογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου ανατίθεται στα οικεία πολεοδοµικά όργανα του ν. 1577/1985 (Γ.Ο.Κ.) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 5. Η εκµετάλλευση των λατοµείων αδρανών υλικών εντός των λατοµικών περιοχών χαρακτηρίζεται ως δηµοσίας ωφελείας. Στις περιοχές αυτές το δικαίωµα εκµεταλλεύσεως των αδρανών υλικών υπερισχύει κατ αρχήν του δικαιώµατος εκµεταλλεύσεως οποιασδήποτε κατηγορίας ορυκτών. Κατ' εξαίρεση, αν υπάρχουν κοιτάσµατα µεταλλευµάτων ή βιοµηχανικών ορυκτών ή µαρµάρων σε σηµαντικές ποσότητες και έχουν ουσιώδη σηµασία για την εθνική οικονοµία, το δικαίωµα εκµεταλλεύσεως των ορυκτών αυτών υπερισχύει. Στην περίπτωση αυτήν εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 6. Τα αδρανή υλικά, που εξορύσσονται κατά την εκµετάλλευση οποιασδήποτε κατηγορίας ορυκτών, διατίθενται ελεύθερα από τον εκµεταλλευτή, ο οποίος υποχρεούται στην καταβολή αναλογικού µισθώµατος στον ιδιοκτήτη της εκτάσεως του χώρου εκµεταλλεύσεως και για όσο χρόνο έχει το δικαίωµα εκµεταλλεύσεως. Το ανωτέρω µίσθωµα ανέρχεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) στην τιµή πωλήσεως επί δαπέδου των ακατέργαστων υλικών ή πέντε τοις εκατό (5%) στην τιµή πωλήσεως επί δαπέδου των επεξεργασµένων υλικών. Συµβάσεις αποκοµιδής υλικών, που έχουν καταρτισθεί, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι τη λήξη τους. Άρθρο 4 Το άρθρο 4 του ν. 1428/1984 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Για τον καθορισµό των λατοµικών περιοχών η αρµόδια επιτροπή ερευνά τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 3, καθώς και την τυχόν ύπαρξη απαγορευτικών λόγων, από αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 10 του νόµου αυτού. Απαγορεύεται ο καθορισµός λατοµικών περιοχών σε ακτίνα δύο (2) χιλιοµέτρων από κηρυγµένους αρχαιολογικούς χώρους ή προστατευόµενες ζώνες, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, καθώς και εντός του λεκανοπεδίου Αττικής. Για το σκοπό αυτόν η επιτροπή ζητεί την αιτιολογηµένη απλή γνώµη της αρµόδιας υπηρεσίας του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού, η οποία οφείλει να απαντήσει εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1) µήνα από τη λήψη του σχετικού εγγράφου. 2. Μετά τον καθορισµό των λατοµικών περιοχών οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, της ιευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών ή της Τ.Υ..Κ. όταν πρόκειται

3 για περιοχές δηµοσίων ή δηµοτικών- κοινοτικών εκτάσεων αντίστοιχα και του Ι.Γ.Μ.Ε. προβαίνουν σε: α. χωροταξική κατανοµή των λατοµικών χώρων, που βρίσκονται σε λατοµικές περιοχές εντός δηµόσιων, δηµοτικών και κοινοτικών εκτάσεων ή εκτάσεων ν.π.δ.δ., β. περιγραφή των απαιτούµενων έργων υποδοµής και γ. εκτίµηση της δαπάνης εκτελέσεως των έργων αυτών. Οι εργασίες των ανωτέρω περιπτώσεων α, β και γ ολοκληρώνονται εντός έξι (6) µηνών από τον καθορισµό των λατοµικών περιοχών. 3. Η αντιµετώπιση της δαπάνης των έργων υποδοµής της προηγούµενης παραγράφου αναλαµβάνεται από τους µισθωτές των λατοµικών χώρων κατ' αναλογία, που καθορίζεται µε απόφαση του νοµάρχη ή του δηµάρχου ή του προέδρου της κοινότητας. Προκειµένου περί δηµόσιων λατοµείων, η δαπάνη των έργων υποδοµής συµψηφίζεται µε το αναλογικό µίσθωµα». Άρθρο 5 Το άρθρο 5 του ν. 1428/1984 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η εκµίσθωση των λατοµείων αδρανών υλικών, που ανήκουν στην κυριότητα του ηµοσίου, γίνεται από το νοµάρχη αποκλειστικά µε πλειοδοτική δηµοπρασία µε ενσφράγιστες προσφορές. Ο συναγωνισµός γίνεται επί του παγίου, του αναλογικού µισθώµατος και της ελάχιστης ετήσιας παραγωγής. Η επιλογή γίνεται µε βάση τη συνολικά καλύτερη προσφορά για το ηµόσιο, η δε διαδικασία για την εκµίσθωση αρχίζει υποχρεωτικώς µέσα σε τρεις (3) µήνες από την υποβολή σχετικής αιτήσεως. 2. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται η εκµίσθωση µε απευθείας σύµβαση δηµόσιων λατοµείων αδρανών υλικών, όταν τούτο είναι αναγκαίο για την εκτέλεση ανατιθέµενου εθνικού ή διανοµαρχιακού δηµόσιου έργου, στον ανάδοχο του έργου. Η έγκριση στις περιπτώσεις αυτές γίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων και Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, µε την οποία ορίζεται ο χρόνος λειτουργίας µέχρι την αποπεράτωση του έργου και επιβάλλονται οποιεσδήποτε υποχρεώσεις για τη λειτουργία του λατοµείου, την προστασία του περιβάλλοντος ή την αποκατάσταση του χώρου µετά τη λήξη των εργασιών. Απαγορεύεται η διάθεση αδρανών υλικών πέραν από τις ανάγκες του συγκεκριµένου έργου. 3. Για τη συµµετοχή στις δηµοπρασίες των λατοµείων της παραγράφου 1 απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, ποσού ίσου µε το προκύπτον βάσει του καθοριζόµενου από τη διακήρυξη ποσοστού επί του προσφερόµενου ετήσιου µισθώµατος, που επιστρέφεται µετά την υπογραφή της συµβάσεως. Σε κάθε περίπτωση µισθώσεως, κατατίθενται στον αρµόδιο νοµάρχη εγγυητικές επιστολές εκπληρώσεως των όρων της συµβάσεως, που καταπίπτουν προς όφελος του ηµοσίου σε περίπτωση µη συµµορφώσεως». Άρθρο 6 Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 1428/1984 αντικαθίστανται ως εξής: 1. Οι συµβάσεις µισθώσεως του προηγούµενου άρθρου καταρτίζονται µόνο µε συµβολαιογραφικό έγγραφο και για διάρκεια είκοσι (20) ετών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 η χρονική διάρκεια της µισθώσεως συνοµολογείται ίση µε τη χρονική διάρκεια εκτελέσεως του συγκεκριµένου έργου. 2. Η διάρκεια των είκοσι (20) ετών µπορεί να παραταθεί µέχρι δύο (2) πενταετίες. Η παράταση χορηγείται µε απόφαση του νοµάρχη, ύστερα από γνωµοδότηση του νοµαρχιακού συµβουλίου, µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην ίδια απόφαση. Για την παράταση αυτήν υποβάλλεται από το µισθωτή κατά τη διάρκεια του προτελευταίου έτους της µισθώσεως αίτηση, καθώς και τα δικαιολογητικά, που καθορίζονται στην απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 7. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και επί των συµβάσεων µισθώσεων, που έχουν κατά την έναρξη ισχύος

4 του παρόντος συναφθεί εντός λατοµικών περιοχών. Άρθρο 7 Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του ν. 1428/1984 αντικαθίσταται ως εξής: 4. Με απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία εκµισθώσεως, εκµεταλλεύσεως και διαχειρίσεως των δηµόσιων λατοµείων. Το ποσό, που αποµένει µετά την αφαίρεση από τα πάγια και τα αναλογικά µισθώµατα δηµόσιων λατοµείων της δαπάνης των έργων, που συµψηφίζεται µε τα αναλογικά µισθώµατα, διατίθεται στο Νοµαρχιακό Ταµείο για εκτέλεση έργων, ύστερα από απόφαση του νοµαρχιακού συµβουλίου. Άρθρο 8 Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 8 του ν. 1428/1984 αντικαθίστανται ως εξής: 2. Η εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών έξω από τις λατοµικές περιοχές επιτρέπεται κατ εξαίρεση µε απόφαση του νοµάρχη µετά αιτιολογηµένη γνώµη του νοµαρχιακού συµβουλίου στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Εάν δεν καταστεί δυνατή µε τη διαδικασία του άρθρου 3 του παρόντος η δηµιουργία λατοµικής περιοχής σε συγκεκριµένη επαρχία ή νήσο. β) Εάν περικλείονται πετρώµατα κατάλληλα για την παραγωγή αδρανών υλικών για ειδικές χρήσεις και ιδίως για την παραγωγή τσιµέντου ή άσβεστου ή αντιολισθηρών υλικών ή δοµικών λίθων. Η εκµετάλλευση των λατοµείων, που τροφοδοτούν τσιµεντοβιοµηχανίες ή ασβεστοποιίες, γίνεται από επιχειρήσεις παραγωγής τσιµέντου ή άσβεστου και συνδέεται άµεσα µε τον τόπο λειτουργίας των εγκαταστάσεών τους. Ειδικότερα για επιχειρήσεις παραγωγής άσβεστου ή συνεταιρισµούς ασβεστοποιών, η διάταξη αυτή έχει εφαρµογή, εφόσον οι ποσοτικές ή ποιοτικές ανάγκες τους δεν καλύπτονται από τις λατοµικές περιοχές ή τα λειτουργούντα λατοµεία της περιοχής τους. Για τη συνδροµή των εν λόγω προϋποθέσεων µεταξύ των οποίων και των ποσοτικών και ποιοτικών αναγκών, απαιτείται απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Τα ανωτέρω λατοµεία, που τροφοδοτούν τσιµεντοβιοµηχανίες ή ασβεστοποιίες, µπορούν να διαθέτουν αδρανή υλικά και σε παρεµφερείς επιχειρήσεις της περιοχής λειτουργίας τους, καθώς και την πλεονάζουσα παραγωγή τους, το ύψος της οποίας καθορίζεται µε την ίδια απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Το ύψος της πλεονάζουσας παραγωγής καθορίζεται ύστερα από εκτίµηση των αναγκών σε αδρανή υλικά εκτελέσεως εντός του νοµού δηµόσιων, δηµοτικών ή κοινοτικών έργων και του ύψους της παραγωγής των λειτουργούντων εντός των λατοµικών περιοχών λατοµείων. γ) Για την εκτέλεση εθνικών ή διανοµαρχιακών ή ειδικών έργων της παραγράφου 2 του άρθρου 5. Για την ίδρυση λατοµείου των ως άνω περιπτώσεων ισχύουν οι περιορισµοί και απαγορεύσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3 και της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος. 3. Πριν από τη µίσθωση ή τη χορήγηση άδειας εκµεταλλεύσεως σε λατοµεία των περιπτώσεων α, β και γ της προηγούµενης παραγράφου, απαιτείται η κατάθεση από τον ενδιαφερόµενο στον αρµόδιο νοµάρχη εγγυητικής επιστολής εκπληρώσεως των υποχρεώσεων, που απορρέουν από τις εγκεκριµένες ή θεωρηµένες από τις αρµόδιες, κατά την κείµενη νοµοθεσία υπηρεσίες, µελέτες αποκαταστάσεως του περιβάλλοντος. Το ύψος του ποσού της εγγυητικής επιστολής καθορίζεται ίσο µε το ποσό που αναφέρεται στις ανωτέρω εγκεκριµένες ή θεωρηµένες µελέτες για τις δαπάνες αποκαταστάσεως του περιβάλλοντος και προσαυξάνεται κατά 40% ανά πενταετία. Σε περίπτωση µη συµµορφώσεως του εκµεταλλευτή προς τις άνω υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από τις προβλεπόµενες από τις διατάξεις του παρόντος νόµου κυρώσεις, η εγγυητική επιστολή καταπίπτει προς όφελος του ηµοσίου, το δε ποσό διατίθεται στις υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας για την περιβαλλοντολογική αποκατάσταση των λατοµικών χώρων. Με τις αποφάσεις των άρθρων 7 και 9 του παρόντος ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια εφαρµογής αυτής της παραγράφου. 4. Τα εξορυσσόµενα αδρανή υλικά, που προέρχονται από την εκτέλεση δηµόσιων έργων,

5 απαγορεύεται να διατίθενται προς εµπορία από τον ανάδοχο του έργου. Η χρησιµοποίηση των υλικών αυτών δεν υπάγεται στις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου. Άρθρο 9 Η παράγραφος 1, το α εδάφιο της παραγράφου 2 και η παράγραφος 3 του άρθρου 9 του ν. 1428/1984 αντικαθίστανται ως εξής: 1. Η εκµετάλλευση των δηµοτικών, κοινοτικών και ιδιωτικών λατοµείων, καθώς και των λατοµείων των ν.π.δ.δ., επιτρέπεται µόνο κατόπιν άδειας εκµεταλλεύσεως, που χορηγεί ο νοµάρχης. Για τα δηµόσια λατοµεία η σύµβαση µισθώσεως επέχει θέση άδειας εκµεταλλεύσεως. 2. Η διάρκεια της άδειας εκµεταλλεύσεως των δηµοτικών, κοινοτικών και ιδιωτικών λατοµείων ορίζεται σε είκοσι (20) έτη και µπορεί να παραταθεί όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου Πριν από την υπογραφή της συµβάσεως ή τη χορήγηση άδειας εκµεταλλεύσεως, κατατίθεται η πιο πάνω µελέτη εγκεκριµένη από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας Και Τεχνολογίας, καθώς και η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντολογικών όρων, που προβλέπεται από την Κ.Υ.Α \5387/ (ΦΕΚ 678 Β'), προκειµένου δε περί δασικών εκτάσεων, η έγκριση επεµβάσεως, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν.998/1979 (ΦΕΚ 289 Α ). Για την εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών, καθώς και την εντός αυτών ανέγερση και λειτουργία µηχανολογικών εγκαταστάσεων και κτιρίων που εξυπηρετούν την εκµετάλλευση, δεν απαιτείται η υπό της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α) προβλεπόµενη προέγκριση χωροθετήσεως. Άρθρο 10 Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του ν. 1428/1904 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Απαγορεύεται η εκµίσθωση δηµόσιων λατοµείων ή η χορήγηση άδειας εκµεταλλεύσεως δηµοτικών, κοινοτικών ή ιδιωτικών λατοµείων, καθώς και λατοµείων ν.π.δ.δ., αν από την εκµετάλλευση αυτών δηµιουργούνται, βάσει και της καθοριζόµενης από την παράγραφο 3 του παρόντος διαδικασία: α) κίνδυνοι για την ασφάλεια της ζωής ή για την υγεία των εργαζοµένων, των περιοίκων και των διερχοµένων, β) βλάβες σε κηρυγµένους αρχαιολογικούς χώρους και µνηµεία ή ιστορικά µνηµεία ή τουριστικές εγκαταστάσεις, γ) βλάβες σε έργα δηµόσιας ωφέλειας, δ) σοβαρές αλλοιώσεις του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. εν χορηγείται άδεια εκµεταλλεύσεως ούτε εγκρίνεται σύµβαση µισθώσεως οποιουδήποτε λατοµείου, αν από την τεχνική µελέτη του άρθρου 9 ήθελε καταδειχθεί, ότι δεν είναι εφικτός ο σχεδιασµός ορθολογικής εκµεταλλεύσεως βάσει των προβλεπόµενων από τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισµό Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών. Άρθρο 11 Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του ν. 1428/1984 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Ο νοµάρχης µπορεί να ανακαλέσει την άδεια εκµεταλλεύσεως ή γα καταγγείλει τη σύµβαση µισθώσεως στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Ύστερα από πλήρως αιτιολογηµένη πρόταση του αρµόδιου επιθεωρητή µεταλλείων, αν δηµιουργούνται κίνδυνοι, που δεν µπορούν µε άλλον τρόπο να αποτραπούν, για την ασφάλεια κτισµάτων ή έργων κοινής ωφέλειας, καθώς και για τη ζωή και υγεία των εργαζοµένων ή περιοίκων ή διερχοµένων. β) Ύστερα από πλήρως αιτιολογηµένη πρόταση µιας από τις αρµόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες της παραγράφου 3 του άρθρου 10, εφόσον κατά τη διάρκεια της εκµεταλλεύσεως προκύψουν απαγορευτικοί της λατοµίας λόγοι, οι οποίοι δεν υπήρχαν κατά το χρόνο της χορηγήσεως της

6 άδειας εκµεταλλεύσεως ή της συνοµολογήσεως της συµβάσεως µισθώσεως ή για λόγους που αφορούν το δηµόσιο συµφέρον. γ) Ύστερα από πλήρως αιτιολογηµένη πρόταση της αρµόδιας, ανάλογα µε την περίπτωση, αρχής ή υπηρεσίας λόγω παραβάσεως από τον εκµεταλλευτή των όρων της άδειας εκµεταλλεύσεως ή της συµβάσεως µισθώσεως ή της εγκρίσεως περιβαλλοντολογικών όρων. Στην περίπτωση αυτήν απαιτείται εισήγηση και βεβαίωση του αρµόδιου επιθεωρητή µεταλλείων, ότι έχουν εξαντληθεί όλες οι από τον παρόντα νόµο προβλεπόµενες κυρώσεις. δ) Μετά από την οριστική ανάκληση της εγκρίσεως επεµβάσεως του ν. 998/1979. Πριν από την ανάκληση της άδειας ή καταγγελίας της µισθώσεως, καλείται ο ενδιαφερόµενος από το νοµάρχη σε ακρόαση εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την επίδοση της σχετικής προσκλήσεως. Άρθρο 12 Στο άρθρο 12 του ν. 1428/1984 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: 4. Για την ανέγερση, εντός λατοµείων, κτιρίων, εξαιρέσει των αποθηκών εκρηκτικών υλών και καψυλίων, των οποίων η κατασκευή αποτελεί υποχρέωση του εκµεταλλευτή βάσει των διατάξεων του εκδιδόµενου κατ εφαρµογήν του άρθρου 26 Κανονισµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών, απαιτείται άδεια που χορηγείται από την αρµόδια πολεοδοµική αρχή, ύστερα από γνώµη του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Άρθρο 13 Οι παράγραφοι 3 και 4, το α' εδάφιο της παραγράφου 5 και η παράγραφος 6 του άρθρου 15 του ν. 1428/1984 αντικαθίστανται ως εξής: «3. Κάθε παράβαση από τον εκµεταλλευτή των διατάξεων του Κανονισµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών, των όρων της άδειας εκµεταλλεύσεως ή της συµβάσεως ή της εγκρίσεως περιβαλλοντολογικών όρων ή της εγκρίσεως επεµβάσεως και των εντολών του επιθεωρητή µεταλλείων, τιµωρείται µε πρόστιµο από πενήντα χιλιάδες (50.000) έως τριακόσιες χιλιάδες ( ) δραχµές, που επιβάλλεται µε πλήρως αιτιολογηµένη απόφαση του επιθεωρητή µεταλλείων. Με την ίδια διαδικασία επιβάλλονται και τα πρόστιµα, που προβλέπονται από το ν. 1650/1986». 4. Τα πρόστιµα, που προβλέπονται από την προηγούµενη παράγραφο, ως και τα πρόστιµα του άρθρου 16 του ν. 1428/1984 αποδίδονται στους οικείους δήµους και κοινότητες, στην περιοχή των οποίων βρίσκονται τα λατοµεία και διατίθενται για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος µε έλεγχο της αρµόδιας υπηρεσίας της νοµαρχίας. 5. Ο επιθεωρητής µεταλλείων, αν διαπιστώσει ότι οι παραβάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού γίνονται καθ' υποτροπή ή τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια κτισµάτων ή έργων κοινής ωφέλειας ή η ζωή και η υγεία των εργαζοµένων, των περιοίκων και των διερχοµένων ή διενεργείται ανορθολογική εκµετάλλευση κατά παράβαση των διατάξεων του Κ.Μ.Λ.Ε. ή τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο το περιβάλλον, όπως η προστασία του προσδιορίζεται από τις υφιστάµενες διατάξεις, µπορεί να διατάξει µε πλήρως αιτιολογηµένη απόφασή του, που κοινοποιείται στον εκµεταλλευτή και στην κατά τόπους Αστυνοµική αρχή, την επιβολή περιοριστικών µέτρων στην εκµετάλλευση του λατοµείου, ιδίως δε την προσωρινή, ολική ή µερική διακοπή της εκµεταλλεύσεως. 6. Οι επιθεωρήσεις µεταλλείων, των οποίων η έδρα και οι αρµοδιότητες καθορίζονται από τα π.δ/τα 238/ 1979 (ΦΕΚ 66 Α') και 381/1989 (ΦΕΚ 168 Α'), είναι διανοµαρχιακού επίπεδου υπηρεσίες και δεν διέπονται από τις διατάξεις του ν. 1622/1986 (ΦΕΚ 92 Α'). Άρθρο 14 Η παράγραφος 5 του άρθρου 17 του ν. 1428/1984 αντικαθίσταται ως εξής: 5. Κατά των αποφάσεων των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 15 και του άρθρου 16 επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, σύµφωνα µε τη

7 διαδικασία της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, η οποία δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα. Επί των πιο πάνω προσφυγών αποφαίνεται κατ ουσίαν ο Υπουργός Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας µέσα σε τρεις (3) µήνες από την κατάθεση τους. Άρθρο 15 Η παράγραφος 1 του άρθρου 19 του ν. 1428/1984 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Οι εκµεταλλευτές δηµόσιων και ιδιωτικών λατοµείων καθώς και λατοµείων ν.π.δ.δ. αδρανών υλικών, υποχρεούνται να καταβάλλουν ετησίως ειδικό τέλος υπέρ των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, στην περιοχή των οποίων λειτουργεί το λατοµείο. Το τέλος αυτό ορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) στην τιµή πωλήσεως των λατοµικών προϊόντων επί αυτοκινήτου στο χώρο του λατοµείου. Ο προσδιορισµός των ποσοτήτων που πωλούνται γίνεται µε βάση τα τιµολόγια και κάθε άλλη πρόσφορη µέθοδο καταµετρήσεως των λατοµικών προϊόντων. Στην καταβολή του ως άνω ειδικού τέλους υποχρεούνται εφεξής και αυτοί που ήδη εκµεταλλεύονται δηµόσια ή ιδιωτικά λατοµεία, καθώς και λατοµεία ν.π.δ.δ., πλην των λατοµείων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης. Άρθρο 16 Η παράγραφος 2 του άρθρου 20 του ν. 1428/1984 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Όταν για την εξυπηρέτηση της εκµεταλλεύσεως των λατοµείων της προηγούµενης παραγράφου ή για την κατασκευή έργων υποδοµής είναι αναγκαία η χρησιµοποίηση ξένης ιδιοκτησίας, που βρίσκεται µέσα στη λατοµική περιοχή ή έξω από αυτήν, επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση της ξένης ιδιοκτησίας, θεωρούµενη ότι συντελείται για λόγους δηµόσιας ωφέλειας. Οι εκτάσεις αυτές δεν δύνανται να αποτελέσουν αντικείµενο εξορυκτικής δραστηριότητας. Σε κάθε περίπτωση η απαλλοτρίωση γίνεται µε δαπάνες του εκµεταλλευτή και υπέρ του ηµοσίου. Άρθρο Τα εδάφια α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 1428/1984 αντικαθίστανται ως εξής: 2. Η εκµίσθωση λατοµείων αδρανών υλικών των δήµων και κοινοτήτων γίνεται µε πλειοδοτική δηµοπρασία µε ενσφράγιστες προσφορές, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 5 και τη νοµοθεσία που ισχύει για τους δήµους και τις κοινότητες. 2. Στο άρθρο 23 του ν. 1428/1984 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: 5. Επί παρατάσεων µισθώσεως δηµοτικών, κοινοτικών ή ιδιωτικών λατοµείων, καθώς και λατοµείων ν.π.δ.δ. αδρανών υλικών έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις του β' εδαφίου της περιπτώσεως α του άρθρου 20 του ν. 669/1977 (ΦΕΚ 241 A). Άρθρο 18 Η παράγραφος 3 του άρθρου 26 του ν. 1428/1984 αντικαθίσταται ως εξής: 3. Οι διατάξεις του ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177 Α ), πλην των άρθρων 2 και 3 και των κατ' εφαρµογήν τούτου εκδοθέντων προεδρικών διαταγµάτων, δεν έχουν εφαρµογή στις εργασίες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 19 Η παράγραφος 4 του άρθρου 29 του ν. 1428/1984 αντικαθίσταται ως εξής: 4. Τα χρηµατικά ποσά, που έχουν κατατεθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος βάσει των άρθρων 11 παράγραφος 6 και 12 παράγραφος 2 του ν. 386/1976 (ΦΕΚ 188 Α) και στο λογαριασµό ΚΑ /9, εισάγονται ως δηµόσιο έσοδο στον Κρατικό Προϋπολογισµό.

8 Άρθρο Λατοµεία αδρανών υλικών, που λειτουργούν εκτός λατοµικών περιοχών µε άδεια εκµεταλλεύσεως ή σύµβαση µισθώσεως ή µε απόφαση της περιπτώσεως β' της παραγράφου 1 του καταργούµενου άρθρου 33 του ν. 1428/1984, εξακολουθούν να λειτουργούν µέχρι να λήξει η άδεια τους ή η σύµβαση µισθώσεως. 2. Σε δηµοτικά, κοινοτικά ή ιδιωτικά λατοµεία, καθώς και λατοµεία ν.π.δ.δ. της προηγούµενης παραγράφου, µπορεί µε απόφαση του αρµόδιου νοµάρχη, µετά γνώµη του νοµαρχιακού συµβουλίου, να παρατείνεται η ισχύς των ως άνω αδειών για πέντε (5) έτη, κάθε φορά, µέχρι συµπληρώσεως τριακονταετίας, το πολύ, από το χρόνο χορηγήσεως των αρχικών αδειών µε τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις των άρθρων 9 και 10 του ν. 1428/1984. Με την ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις µπορεί να χορηγούνται επεκτάσεις των ως άνω αδειών σε όµορες δηµοτικές, κοινοτικές ή ιδιωτικές εκτάσεις, εφόσον υφίσταται δικαίωµα εκµεταλλεύσεως επί των εκτάσεων αυτών. 3. Σε δηµόσια λατοµεία της παραγράφου 1 του παρόντος µπορεί µε απόφαση του αρµόδιου νοµάρχη, µετά γνώµη του νοµαρχιακού συµβουλίου, να παρατείνεται η ισχύς των µισθώσεων για πέντε (5) έτη, κάθε φορά, µέχρι συµπληρώσεως τριακονταετίας, το πολύ, από τη σύναψη των αρχικών συµβάσεων ή αδειών εκµεταλλεύσεως µε τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις των άρθρων 6 και 10, καθώς και την απόφαση του άρθρου 7 του ν. 1428/1984. Με την ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις µπορεί να χορηγούνται επεκτάσεις των ως άνω αδειών σε όµορες δηµοτικές, κοινοτικές ή ιδιωτικές εκτάσεις, εφόσον υφίσταται δικαίωµα εκµεταλλεύσεως επί των εκτάσεων αυτών. 4. Εκµεταλλευτές δηµοτικών, κοινοτικών ή ιδιωτικών λατοµείων, καθώς και λατοµείων ν.π.δ.δ., τα οποία κατά την έναρξη του ν. 1428/1984 ( ) λειτουργούσαν µε άδεια εκµεταλλεύσεως και των οποίων η λειτουργία δεν απαγορεύτηκε µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1428/1984 ή των οποίων έχει εγκριθεί η συνέχιση της λειτουργίας µε απόφαση του νοµάρχη και εξακολουθούν να λειτουργούν, δύνανται εντός τριών µηνών από της ισχύος του παρόντος να ζητήσουν από τον αρµόδιο νοµάρχη τη χορήγηση άδειας εκµεταλλεύσεως στους άνω χώρους και όµορους προς αυτούς δηµοτικούς, κοινοτικούς η ιδιωτικούς χώρους, εφόσον έχουν δικαιώµατα εκµεταλλεύσεως. Η έκδοση της άδειας γίνεται µε απόφαση του αρµόδιου νοµάρχη, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του νοµαρχιακού συµβουλίου, για µια πενταετία µε τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις των άρθρων 9 και 10 του ν. 1428/1984. Οι ως άνω άδειες µπορεί να παραταθούν µε τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις των ως άνω διατάξεων για µια ή και περισσότερες πενταετίες, µέχρι συµπληρώσεως τριακονταετίας, το πολύ, από το χρόνο εκδόσεως των αρχικών αδειών. Ο εκµεταλλευτής στην περίπτωση αυτήν υποχρεούται σε πλήρη περιβαλλοντική αποκατάσταση του συνολικού χώρου, που έχει η πρόκειται να εκµεταλλευθεί. 5. Οι αποδεδειγµένα εκµεταλλευόµενοι δηµόσια λατοµεία αδρανών υλικών, τα οποία κατά την έναρξη ισχύος του ν. 1428/1984 λειτουργούσαν µε σύµβαση µισθώσεως ή άδεια εκµεταλλεύσεως, η οποία έχει ήδη λήξει, συνεχίζουν τη δραστηριότητα τους στους χώρους αυτούς για µια διετία µε κύριο σκοπό την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε ειδική µελέτη που υποβάλλεται εντός τριών (3) µηνών και εγκρίνεται από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων και Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας µε τη διαδικασία της Κ.Υ.Α /5387/ Η λειτουργία των λατοµείων αυτών δύναται να παρατείνεται για µία τριετία, το πολύ, µε τις προϋποθέσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου. Οι εκµεταλλευόµενοι τα ως άνω λατοµεία καταβάλλουν ειδική αποζηµίωση στο ηµόσιο, που καθορίζεται µε απόφαση του νοµάρχη, ύστερα από γνώµη του νοµαρχιακού συµβουλίου, που δεν θα είναι µικρότερη του 8% της αξίας των πωλουµένων προϊόντων. Η λειτουργία των λατοµείων αυτών δύναται σε κάθε περίπτωση, να απαγορευθεί µε ανάλογη εφαρµογή των άρθρων 11 και 15 του ν. 1428/ Για τα λατοµεία των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 1428/1984.

9 7. Ειδικά οι εκµεταλλευόµενοι λατοµεία των παραγράφων 3 και 5 του παρόντος άρθρου υποχρεούνται στην καταβολή: α. των οφειλόµενων βάσει των συµβάσεων µισθώσεως πάγιων και αναλογικών µισθωµάτων, β. των από τις κείµενες διατάξεις και για οποιαδήποτε αιτία προβλεπόµενων αποζηµιώσεων για αυθαίρετη χρήση, εκµετάλλευση και κάρπωση δηµόσιων εκτάσεων. 8. Λειτουργούντα κατά την έναρξη ισχύος του νόµου λατοµεία των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, που δεν θα τύχουν των προβλεπόµενων από τις εν λόγω διατάξεις παρατάσεων αδειών ή µισθώσεων αντίστοιχα, συνεχίζουν τη λειτουργία τους για µια διετία από τη λήξη των ισχυουσών αδειών ή µισθώσεων. Η διετία προκειµένου για τα λειτουργούντα λατοµεία της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου υπολογίζεται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Η υπό του προηγούµενου εδαφίου προβλεπόµενη περίοδος των δύο (2) ετών µπορεί να παραταθεί για τρία (3) το πολύ έτη, µε απόφαση του αρµόδιου νοµάρχη, ύστερα από έγκριση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου, εφόσον αποδεδειγµένα εξακολουθεί να συντρέχει µία από τις εξής προϋποθέσεις: α. δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καθορισµού λατοµικών περιοχών σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 1428/1984, β. δεν έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση του περιβάλλοντος του λατοµικού χώρου, σύµφωνα µε ειδική µελέτη, που θα εγκριθεί από τους Υπουργούς Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων, µε τη διαδικασία της Κ.Υ.Α /5387/ Για τα λατοµεία του εδαφίου αυτού εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 1428/1984. Η λειτουργία των λατοµείων αυτών δύναται σε κάθε περίπτωση να απαγορευθεί µε ανάλογη εφαρµογή των άρθρων 11 και 15 του ν. 1428/ Σε κάθε περίπτωση τα λατοµεία, του λειτουργούν εντός αρχαιολογικών χώρων, διακόπτουν τη λειτουργία τους εντός διετίας µερίµνη της αρµόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας. 10. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 1428/1984 ισχύουν και επί των αποφάσεων του νοµάρχη, που εκδίδονται κατ εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου. 11. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 1428/1984 έχουν εφαρµογή και επί των µισθώσεων, που έχουν συναφθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν είχε εκτιµηθεί κατά τη διαδικασία της χωροθετήσεως η αναγκαία δαπάνη για την εκτέλεση των έργων υποδοµής, τα προς συµψηφισµό ποσά καθορίζονται µε απόφαση του νοµάρχη, µετά γνώµη τριµελούς επιτροπής αρµόδιων υπαλλήλων της νοµαρχίας, που συγκροτείται µε απόφαση του. Η διαδικασία και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των ρυθµίσεων αυτών καθορίζονται στην απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν. 1428/1984. Άρθρο Για την έκδοση των αδειών εκµεταλλεύσεως των λατοµείων σχιστολιθικών πλακών ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 669/1977, στις διατάξεις του οποίου υπάγονται στο εξής τα λατοµεία αυτά. Οι αποδεδειγµένα εκµεταλλευόµενοι µέχρι και την 31/12/91 λατοµεία σχιστολιθικών πλακών υποχρεούνται όπως εντός έτους ζητήσουν τη χορήγηση της υπό του προηγούµενου εδαφίου προβλεπόµενης άδειας. 2. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1, της παραγράφου 4 του άρθρου 2, της παραγράφου 3 του άρθρου 8, της παραγράφου 3 του άρθρου 9, της παραγράφου 1 του άρθρου 10, του άρθρου 11, του άρθρου 12, της παραγράφου 5 του άρθρου 15, του άρθρου 16, των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 17 και του γ εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 1428/1984 έχουν εφαρµογή και επί των λατοµείων βιοµηχανικών ορυκτών και µαρµάρου. Στην περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 11 του ν. 1428/1984 οι αρµοδιότητες του νοµάρχη ασκούνται από τον Υπουργό Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

10 3. Οι περιπτώσεις γ' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 669/1977 αντικαθίστανται ως εξής: γ. Εγκεκριµένη τεχνική µελέτη, οι προδιαγραφές της οποίας καθορίζονται στον Κ.Μ.Λ.Ε.. Η µελέτη αυτή υπογράφεται από διπλωµατούχο µηχανικό µεταλλείων και συνυπογράφεται ως προς τα γεωλογικά στοιχεία καθώς και το κεφάλαιο ερευνητικών εργασιών από πτυχιούχο γεωλόγο. δ. Έγκριση περιβαλλοντολογικών όρων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Κ.Υ.Α /5387/ Το δ εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 669/1977 αντικαθίσταται ως εξής: δ. Προκείµενου για δασικές εκτάσεις, απαιτείται η κατ' αρχήν γνώµη της ασικής Υπηρεσίας, για τη µίσθωση δηµόσιου λατοµικού χώρου, τη χορήγηση συναινέσεως για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών ή τη χορήγηση άδειας εκµεταλλεύσεως. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών σε δάση ή δασικές εκτάσεις πριν από την έκδοση της εγκρίσεως επεµβάσεως του ν. 998/ Το εδάφιο γ' της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του ν. 669/1977 αντικαθίσταται ως εξής: Επί της αιτήσεως αποφαίνεται το αρµόδιο όργανο εντός έξι (6) µηνών από της διαβιβάσεως της από το νοµάρχη και την υποβολή των δικαιολογητικών, πού προβλέπονται από τις περιπτώσεις γ και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 669/ Η απόφαση για τη χορήγηση ή µη της κατά το εδάφιο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 669/1977 προβλεπόµενης συναινέσεως εκδίδεται υποχρεωτικώς εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως, που πρέπει να συνοδεύεται επί ποινή απαράδεκτου από τα σχεδιαγράµµατα και σκαριφήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 669/1977, µετά από έρευνα για τη συνδροµή ή όχι απαγορευτικών λόγων, µε τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 669/1977. Για τη χορήγηση της κατά τα ως άνω συναινέσεως απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής πεντακοσίων χιλιάδων ( ) δρχ. νια την εκπλήρωση των όρων της χορηγούµενης συναινέσεως, που καταπίπτει υπέρ του ηµοσίου σε περίπτωση µη συµµορφώσεως. Την εγγυητική αυτήν επιστολή υποχρεώνονται να καταθέσουν, προ της χορηγήσεως συναινέσεως, τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, των οποίων εκκρεµούν σχετικές αιτήσεις ή προ της χορηγήσεως ετήσιας παρατάσεως. 7. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 18 του ν. 669/1977 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με τις ίδιες προϋποθέσεις και διαδικασία οι µισθώσεις της παραγράφου 1 µπορεί να παρατείνονται για µια ακόµη πενταετία». 8. Κατάτµηση χώρου, για τον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια εκµεταλλεύσεως σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 669/1977 ή του ν. 1428/1984, δεν είναι επιτρεπτή. 9. Το παράβολο που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 12 του π.δ. 285/1979 ορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ( ) δραχµών, πρέπει δε να υποβληθεί και για τις εκκρεµείς κατά τη δηµοσίευση του παρόντος αιτήσεις. 10. Το πενήντα τοις εκατό (50%) των πάγιων και αναλογικών µισθωµάτων των δηµόσιων λατοµείων µαρµάρου και βιοµηχανικών ορυκτών καταβάλλεται στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στην περιφέρεια των οποίων λειτουργούν τα λατοµεία. Η διαδικασία και οι λεπτοµέρειες καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. 11. Με αποφάσεις του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας αναπροσαρµόζεται ανά τριετία το ύψος των υπό των διατάξεων του ν. 1428/1984 και του ν. 669/1977 προβλεπόµενων ποσών νια πρόστιµα, εγγυητικές επιστολές, παράβολα κ.λπ., µε προσαύξηση από 20% µέχρι 30%. Άρθρο 22 Απαγορεύεται η µεταφορά εκτός του λατοµικού χώρου λατοµικών προϊόντων µε φορτηγά οχήµατα, όταν δεν καλύπτεται το φορτίο τους µε ειδικό κάλυµµα, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν. 1903/1990 (ΦEK 142 Α ). Η παράβαση της ανωτέρω διατάξεως τιµωρείται µε ποινή φυλακίσεως και επιβολή χρηµατικού προστίµου από πεντακόσιες χιλιάδες ( ) µέχρι δύο εκατοµµύρια ( ) δραχµές και σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιµο τριπλασιάζεται.

11 Σε εκµεταλλευτές λατοµείων αδρανών υλικών, που επιτρέπουν τη µεταφορά κατά παράβαση της ως άνω διατάξεως, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 15 του ν. 1428/1984. Άρθρο 23 Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, µπορεί να κωδικοποιηθούν σε ενιαίο κείµενο οι διατάξεις της ισχύουσας περί λατοµείων αδρανών υλικών νοµοθεσίας. Επιτρέπεται η µεταβολή της σειράς και αριθµήσεως των άρθρων, παραγράφων και εδαφίων. Άρθρο 24 Από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού καταργούνται: 1. Το α και β' εδάφιο της παραγράφου 2 και το β' εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 669/ Το άρθρο 6 του ν. 669/ Η παράγραφος 8 του άρθρου 14 του ν. 669/ Το άρθρο 13 του ν. 669/ Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 15 του ν. 669/ Το άρθρο 16 του ν. 669/ Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του ν. 1428/ Η παράγραφος 4 του άρθρου 19 του ν. 1428/ Τα άρθρα 21 και 24 του ν. 1428/ Η παράγραφος 1 του άρθρου 23 του ν. 1428/ Η παράγραφος 2 του άρθρου 30 του ν. 1428/ Τα άρθρα 33 και 35 του ν. 1428/1984. Άρθρο Το άρθρο 16 του ν. 1428/1984 αντικαθίσταται ως εξής: «Όποιος εκµεταλλεύεται ή εξορύσσει ή αποκοµίζει αδρανή υλικά χωρίς να έχει αποκτήσει σχετικό δικαίωµα τιµωρείται ποινικώς κατά το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα και διοικητικώς µε τις κυρώσεις του άρθρου 5 του ν. 5895/1933 και µε πρόστιµο από ένα εκατοµµύριο ( ) έως δέκα εκατοµµύρια ( ) δραχµές που επιβάλλεται µε απόφαση του Επιθεωρητή Μεταλλείων. Σε περίπτωση υποτροπής η αρµόδια Αστυνοµική αρχή προβαίνει: α. στη σφράγιση των µόνιµων ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων του λατοµείου ύστερα από σχετική απόφαση του αρµόδιου νοµάρχη, β. στην κατάσχεση του κινητού εξοπλισµού του λατοµείου και των παρανόµως παραγόµενων ή µεταφερόµενων προϊόντων». 2. Καταργείται το άρθρο 11 του ν. 669/1977. Άρθρο Λατοµικές περιοχές, που έχουν καθορισθεί µε βάση τις διατάξεις του ν. 386/1976 και του ν. 1428/1984, εφόσον δεν ενεργοποιηθούν µέσα σε πέντε χρόνια από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, αποχαρακτηρίζονται µε απόφαση του νοµάρχη, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Λατοµικές περιοχές ενεργοποιούµενες εντός των προβλεπόµενων κατά περίπτωση προθεσµιών δεν υπόκεινται σε χρονικούς περιορισµούς ως προς τη διάρκεια ισχύος του χαρακτηρισµού τους. 3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 ισχύουν και στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2 του άρθρου Οι εγγυητικές επιστολές και τα παράβολα που προβλέπονται αντίστοιχα από το β εδάφιο της παραγράφου 6 και την παράγραφο 9 του άρθρου 21 πρέπει να κατατεθούν µε ποινή ακυρότητας

12 των εκκρεµών αιτήσεων, µέσα σε ένα µήνα από την επίδοση σχετικής εγγράφου προσκλήσεως του νοµάρχη. Άρθρο 27 Μετά το άρθρο 20 του ν. 2052/1992 «Μέτρα για την αντιµετώπιση του νέφους και πολεοδοµικές ρυθµίσεις», προστίθεται άρθρο 20α, ως εξής: «Άρθρο 20Α Στις διατάξεις του παρόντος νόµου δεν υπάγονται οι πάσης φύσεως δικαιοπραξίες, που θα γίνουν από τη ηµόσια Επιχείρηση Αερίου (.ΕΠ.Α.), για την απόκτηση από αυτήν ακινήτων για την κατασκευή, µεταφορά και λειτουργία του έργου του φυσικού αερίου». Άρθρο 28 Στο άρθρο τέταρτο του ν. 1956/1991 προστίθεται παράγραφος 3, που έχει ως εξής: «3. Για την εκτέλεση των έργων του συστήµατος της µεταφοράς και αποθήκευσης του φυσικού αερίου ως και των συναφών εγκαταστάσεων και µέχρι την ολοκλήρωση τους, το διοικητικό συµβούλιο της ηµόσιας Επιχείρησης Αερίου (.ΕΠ.Α.) Α.Ε. µπορεί να αναθέτει συγκεκριµένες αρµοδιότητες, περιλαµβανοµένων και των αρµοδιοτήτων διοίκησης των παραπάνω έργων ολικά ή µερικά σε ηµεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα οποία θα ασκούν τις αρµοδιότητες και θα παρέχουν τις υπηρεσίες που θα προσδιορίζονται εκάστοτε στις σχετικές αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου της.επ.α. Η ανάθεση γίνεται µε συµβάσεις που συνάπτονται από το.σ. της.επ.α. Α.Ε.» Άρθρο 29 Στο ν. 87/1975 «Περί ιδρύσεως της «ηµόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου» προστίθεται Άρθρο 9ο, που έχει ως εξής: «Άρθρο 9ο 1. Για κάθε έργο µεταφοράς, αποθήκευσης, µέτρησης και διανοµής του φυσικού αερίου, που περιλαµβάνει ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις και έργα πολιτικού µηχανικού, του οποίου η ανέγερση ή επέκταση εµπίπτει στην αρµοδιότητα της.επ.α., µπορούν ο Υπουργός Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων να καθορίζουν, µε απόφαση τους, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µετά από πρόταση του.σ. της.επ.α., τους πολεοδοµικούς και κτιριοδοµικούς όρους, κατά παρέκκλιση από κάθε κείµενη διάταξη. 2. Για την εγκατάσταση και λειτουργία των παραπάνω έργων µπορεί ο Υπουργός Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, µε αποφάσεις του, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, να χορηγεί τις σχετικές άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας των έργων αυτών, κατά παρέκκλιση από κάθε κείµενη διάταξη». Άρθρο Η υπό της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α ) προβλεπόµενη προθεσµία για τη διεξαγωγή των εκλογών στα Επιµελητήρια παρατείνεται µέχρι 15 εκεµβρίου Η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1712/1987 (ΦΕΚ 115 Α ) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. Με απόφαση του Υπουργού Εµπορίου µπορεί να παρατείνονται µέχρι του τριπλασίου οι προθεσµίες, που αναφέρονται στα άρθρα 8, 9, 10 και 11 του νόµου αυτού». Άρθρο 31

13 Ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων της διοίκησης του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), όπως ορίζεται από την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 1474/1984 (ΦΕΚ 128 Α'), µετατίθεται για την Η θητεία των οργάνων διοίκησης του ΓΕΩΤ. Ε.Ε. και οι σχετικές µε τη διεξαγωγή των εκλογών προθεσµίες παρατείνονται ανάλογα. Άρθρο Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 του ν. 1514/1985 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «4. Το.Σ. αποφασίζει για τα θέµατα που αφορούν τη διοίκηση του Κέντρου. Η εκτέλεση των αποφάσεών του γίνεται από το διευθυντή του Κέντρου. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύµατος ή έλλειψης αυτού η εκτέλεση των αποφάσεων ανατίθεται µε απόφαση του.σ. στον αντιπρόεδρό του. Στις αρµοδιότητες του.σ. ανήκουν ιδίως: α) Η εκτέλεση των αποφάσεων των επιτροπών πρόσληψης, προαγωγής και κρίσης των ερευνητών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 1514/1985. β) Η έγκριση ύστερα από εισήγηση του διευθυντή του Κέντρου και σύµφωνη γνώµη του Επιστηµονικού Συµβουλίου, του ερευνητικού και αναπτυξιακού προγράµµατος και του αντίστοιχου ετήσιου προϋπολογισµού. γ) Η έγκριση ύστερα από εισήγηση του διευθυντή του Κέντρου και σύµφωνη γνώµη του Επιστηµονικού Συµβουλίου, του απολογισµού και του ισολογισµού του Κέντρου. δ) Η άσκηση πειθαρχικής εξουσίας στο προσωπικό του Κέντρου σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. ε) Κάθε άλλη αρµοδιότητα σχετική µε τη διοίκηση του Κέντρου, η οποία δεν ανατίθεται σε άλλο όργανο. Με απόφασή του το.σ. µπορεί να µεταβιβάζει στο διευθυντή του Κέντρου τις αρµοδιότητες του.» 2. Η τελευταία πρόταση της παραγράφου 12 του άρθρου 9 του ν. 1514/1985 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Στο Επιστηµονικό Συµβούλιο µετέχει χωρίς δικαίωµα ψήφου και ο διευθυντής του Κέντρου. Το Επιστηµονικό Συµβούλιο συνέρχεται σε τακτικές συνεδριάσεις µια φορά το µήνα και σε έκτακτες συνεδριάσεις, όταν το ζητήσει ο πρόεδρος του ή η απόλυτη πλειοψηφία των µελών του ή ο Υπουργός Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Ο διευθυντής του Κέντρου φροντίζει για τη γραµµατειακή υποστήριξη του Επιστηµονικού Συµβουλίου.» 3. Οι διατάξεις υπό στοιχεία α και β της παρ. 13 του άρθρου 9 του ν. 1514/1985 αντικαθίστανται ως ακολούθως: «α) Γνωµοδοτεί ύστερα από εισήγηση του διευθυντή του Κέντρου για το ετήσιο αναπτυξιακό πρόγραµµα του Κέντρου και τον ετήσιο προϋπολογισµό του Κέντρου. Η γνωµάτευση αυτή είναι για το.σ. δεσµευτική. Παρακολουθεί την υλοποίηση τους και υποβάλλει τη σχετική γνώµη και κριτική στον Υπουργό Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Σε περίπτωση που η εκτέλεση συγκεκριµένων προγραµµάτων δεν κρίνεται ικανοποιητική ή κρίνεται ότι υπάρχει διαφοροποίηση του αρχικού στόχου, δύναται να τροποποιεί το εγκεκριµένο ερευνητικό πρόγραµµα του Κέντρου, Ινστιτούτου, καθώς και τους αντίστοιχους προϋπολογισµούς. Για τον σκοπό αυτόν το.σ. είναι υποχρεωµένο να θέτει στη διάθεση του Επιστηµονικού Συµβουλίου τα στοιχεία που το τελευταίο κρίνει απαραίτητα. β) Εγκρίνει ύστερα από εισήγηση του.σ. τον απολογισµό και ισολογισµό του Κέντρου και αποτιµά το ερευνητικό έργο του Κέντρου σε συσχετισµό µε την πολιτική επιστηµονικής έρευνας και τεχνολογίας του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.» 4. Η διάταξη υπό στοιχείο ε της παρ. 13 του άρθρου 9 του ν. 1514/1985 καταργείται και η διάταξη υπό στοιχείο στ' αριθµείται ως ε. Άρθρο 33 Η παράγραφος 4 του άρθρου 26 του ν. 1514/1985 «Ανάπτυξη της επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας» αντικαθίσταται ως εξής:

14 «4. Με απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, µετά από πρόταση του Εθνικού Γνωµοδοτικού Συµβουλίου Έρευνας, διορίζονται τα µέλη των ειδικών επιτροπών κρίσης των παραγράφων 1 και 2, που θα καλύπτουν όλες τις επιστηµονικές περιοχές των πιο πάνω ερευνητικών φορέων. Με την ίδια απόφαση, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος της επιτροπής. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στην παρ.11 του άρθρου 28 του ν. 1733/1987. Οι πιο πάνω διατάξεις εφαρµόζονται για: α. Το επιστηµονικό προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «ηµόκριτος» (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ) που κατατάχθηκε σε προσωποπαγείς θέσεις µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου µε αίτησή του σε εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 28 του ν. 1733/1997. β. Το επιστηµονικό προσωπικό των εποπτευόµενων από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ερευνητικών φορέων, που υπηρετούσε κατά τη δηµοσίευση του ν. 1514/1985 και συνεχίζει να υπηρετεί µέχρι της δηµοσιεύσεως του παρόντος νόµου στους ίδιους ερευνητικούς φορείς και είχε τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, αλλά δεν είχε κάνει χρήση του δικαιώµατος για ένταξη σε ερευνητικές βαθµίδες σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 1514/1985, ή είχε υποβάλει αίτηση, αλλά για οποιονδήποτε λόγο δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία κρίσεως. γ. Τους ερευνητές οι οποίοι εντάχθηκαν σε βαθµίδες κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 1514/1985 αλλά προσέφυγαν µε αίτηση ακυρώσεως κατά των αποφάσεων των επιτροπών κρίσεως που τους ενέταξαν και δικαιώθηκαν από το ιοικητικό Εφετείο. Το πιο πάνω προσωπικό µπορεί να υποβάλει αίτηση για ένταξη στις βαθµίδες ερευνητικών - ειδικών λειτουργικών επιστηµόνων µέσα σε τρεις µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Στα κριτήρια ένταξης του πιο πάνω προσωπικού όπως αυτά καθορίζονται από το άρθρο 15 παρ. 2 και άρθρο 26 παρ. 2 του ν. 1514/ 1985 θα συµπεριληφθεί και η τεκµηριωµένη συµβολή ενός εκάστοτε των ανωτέρω στην ανάπτυξη του ερευνητικού φορέα στον οποίο υπηρετεί». Άρθρο 34 Σε περίπτωση αµφισβητήσεως εκ µέρους του ηµοσίου της κυριότητας εκτάσεων, στις οποίες κατά την έναρξη ισχύος του ν. 1428/1984 γινόταν εκµετάλλευση σχιστολιθικών πλακών η οποία και συνεχίζεται, οι φερόµενοι ως ιδιοκτήτες των εκτάσεων αυτών οφείλουν εντός 3µήνου από της ισχύος του παρόντος να υποβάλουν αίτηση αναγνωρίσεως στο συµβούλιο επιλύσεως ιδιοκτησιακών διαφορών. Μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως του ως άνω οργάνου οι εκµεταλλευόµενοι τα λατοµεία αυτά συνεχίζουν την εκµετάλλευση χωρίς να υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 16 του ν. 1428/1984. Η λειτουργία των λατοµείων αυτών µπορεί να απαγορευθεί µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 11 και 15 του ν. 1428/1984. Άρθρο 35 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως Νόµου του Κράτους. Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1993 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ THΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΩ. ΚΕΦΑΛΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

15 ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤ. ΜΑΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΟ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΧΡ. ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥ Α-ΜΠΕΝΑΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΠΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ BAΣ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 1993 Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥ Α-ΜΠΕΝΑΚΗ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ημερίδα: Βιώσιμη Διαχείριση και Βέλτιστες πρακτικές Εκμετάλλευσης Αδρανών Υλικών, Πάτρα, Τρίτη 18 Μαίου 2010 ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κολέρης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 10/Φ68/6812/1993 Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση ή παράταση άδειας εκµεταλλεύσεως λατοµείων αδρανών υλικών, διαδικασία καταθέσεως, ανανεώσεως, καταπτώσεως εγγυητικών επιστολών

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1428/1984 (ΦΕΚ Α 43) : Εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις

Ν. 1428/1984 (ΦΕΚ Α 43) : Εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις Ν. 1428/1984 (ΦΕΚ Α 43) : Εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις ιατήρηση σε ισχύ διατάξεων του Π.. 285/79, του Νοµ. 15428/84 και της 9371/84 Υπουργικής Απόφασης από την υπ αριθ. ΙΙ-

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρούµεν και εκδίδοµεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόµον: Άρθρο 1. Ορισµοί

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρούµεν και εκδίδοµεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόµον: Άρθρο 1. Ορισµοί ΝΟΜΟΣ: 1428/84 Εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 43/Α/11-4-84) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρούµεν και εκδίδοµεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόµον: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ë Ì Â ˆ Ì Ù Ô Ó Ù Î Ù Ë

Ë Ì Â ˆ Ì Ù Ô Ó Ù Î Ù Ë Περιεχόµενα 5 Ë Ì Â ˆ Ì Ù Ô Ó Ù Î Ù Ë Η συγγραφή ενός βιβλίου σαν συνέπεια πνευµατικής διεργασίας, είναι η προσπάθεια προαγωγής απόψεων και γνώσεων σε ευρύτερο κοινό. Ο ανά χείρας τόµος όµως, δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2719/1999. Κύρωση της ιεθνούς Σύμβασης για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών της άγριας πανίδας και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 2719/1999. Κύρωση της ιεθνούς Σύμβασης για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών της άγριας πανίδας και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 2719/1999 Κύρωση της ιεθνούς Σύμβασης για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών της άγριας πανίδας και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡ. 2719 ΦΕΚ Α` 106/26.5.1999 Κύρωση της ιεθνούς Σύμβασης για τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4128/2013. Άρθρο πρώτο

ΝΟΜΟΣ 4128/2013. Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 4128/2013 Κύρωση της από 18 εκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας» και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4128 ΦΕΚ Α 51/28.2.2013

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

********** Έχοντας υπόψη: ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

********** Έχοντας υπόψη: ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. Έχοντας υπόψη: ********** - Το άρθρο 76 του ΠΔ 30/1996, σύμφωνα με το οποίο: 1. Η σύσταση αμιγούς επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΗ, 31 Αυγούστου 2010, Συνεδρίασης του Τµήµατος ιακοπής των Εργασιών ιεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο. Τροποποιήσεις προσθήκες στο ν.998/1979 (Α 289) 1. Στην παρ. 4 του άρθρου 45 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Άρθρο. Τροποποιήσεις προσθήκες στο ν.998/1979 (Α 289) 1. Στην παρ. 4 του άρθρου 45 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: Άρθρο Τροποποιήσεις προσθήκες στο ν.998/1979 (Α 289) 1. Στην παρ. 4 του άρθρου 45 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Για τις επεμβάσεις του παρόντος Κεφαλαίου απαιτείται η έκδοση πράξης χαρακτηρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α)

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Τροποποίηση του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 of 5 + Μέγεθος Γραμμάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 3614/2007: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:Διαχείριση,έλεγχος κλπ (437667) Αρθρο :25 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1387/83 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 110 Α'): Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 1387/83 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 110 Α'): Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 1387/83 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 110 Α'): Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις 'Αρθρο 1 : 'Εννοια 1. Οµαδικές απολύσεις θεωρούνται όσες γίνονται από επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/22-06-2011 : «Παράταση άδεια εκμετάλλευσης για μία πενταετία, δηλαδή

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/22-06-2011 : «Παράταση άδεια εκμετάλλευσης για μία πενταετία, δηλαδή ΘΕΜΑ 24 ο ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/22-06-2011 : «Παράταση άδεια εκμετάλλευσης για μία πενταετία, δηλαδή μέχρι 18-12-2015 του λατομείου αδρανών υλικών εκτάσεως 427.968,50 τ.μ. της ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο εφαρµογής Εδαφική έκταση που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός οικισµού που προϋφίσταται του έτους 1923 ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ 1981 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 118 Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος των ετεροδηµοτών και άλλες διατάξεις.

Τίτλος: Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος των ετεροδηµοτών και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 3146/2003 Τίτλος: Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος των ετεροδηµοτών και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Στην παρ. 12 του άρθρου 1 του Ν. 2623/1998 (ΦΕΚ139 Α') προστίθεται εδάφιο. Άρθρο 2 Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 401/93 Τροποποίηση του Π.Δ. 143/89 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων»

«Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων» Το ψηφισθέν νομοσχέδιο του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων» Άρθρο 31 Ρυθμίσεις για Ε.Δ.Χ. οχήματα 1. Η περίπτωση β' της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270. 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4146/2013 (ΦΕΚ Α 90) (Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις)

ΝΟΜΟΣ 4146/2013 (ΦΕΚ Α 90) (Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις) ΝΟΜΟΣ 4146/2013 (ΦΕΚ Α 90) (Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις) Άρθρο 59 Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 3669/2008 1. Η παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4460, Κ.Δ.Π. 462/2010 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4460, Κ.Δ.Π. 462/2010 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4460, 19.11.2010 Κ.Δ.Π. 462/2010 Αριθμός 462 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 132 και 152 Για σκοπούς:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Αριθµ. 50231/22.11.2012 Σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισµός της διαδικασίας λειτουργίας της Αριθµ. 50231 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98).

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98). Αριθμ. 78030/30.12.2014 Καθορισμός ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων, που απολαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226053540 E-mail: voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 39 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ \ ΑΘΗΝΑ 2015 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 3(I)/2016 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4550 Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016 9 Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 1α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τη σύσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σύνθεση : Συνεδρίαση της 11-12-2012 Πρόεδρος : Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

3863 Κ.Δ.Π. 467/2004

3863 Κ.Δ.Π. 467/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3863 Κ.Δ.Π. 467/2004 Αριθμός 467 Οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τέλη Αδειών) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9769 7 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 230 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4442 Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

και τους δύο (2) μήνες για την νησιωτική, με τη συναίνεση του κατόχου του, που δηλώνει την εισαγωγή του. Εάν ο δηλών δεν επιθυμεί να παραμείνει το

και τους δύο (2) μήνες για την νησιωτική, με τη συναίνεση του κατόχου του, που δηλώνει την εισαγωγή του. Εάν ο δηλών δεν επιθυμεί να παραμείνει το ΦΕΚ B 455/2004 Tρόπος απόδειξης εισαγωγής - διακίνησης και κυριότητας των εισαγόμενων - διακινούμενων αρχαίων 1 ιαδικασία εξαγωγής - αποστολής από την ελληνική επικράτεια πολιτιστικών αγαθών 2 ----- /////

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ.οικ. 50456/1478/2016 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Στη Σύρο σήμερα, 22/04/2016, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 1. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ), που εκπροσωπείται από τον Περιφερειάρχη κ. Χατζημάρκο

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001)

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας κ.λπ. για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 95/93 Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2

Διαβάστε περισσότερα

µέλος «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8406/06/Β/86/15 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

µέλος «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8406/06/Β/86/15 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ» ΑΡ. ΜΑΕ : 8406/06/B/86/15 Της 4ης Ιουνίου 2013 Στην Ελευσίνα Aττικής, σήµερα την 4 η Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 26/10/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4276 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη.

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη. Ν 4146/2013: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Άρθρο 16 ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε. 1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Δ10/Β/Φ.68/οικ.10161/2915 (ΦΕΚ Β 780/ ) Λειτουργία της επιτροπής καθορισμού λατομικών περιοχών.

Αριθ. Δ10/Β/Φ.68/οικ.10161/2915 (ΦΕΚ Β 780/ ) Λειτουργία της επιτροπής καθορισμού λατομικών περιοχών. Αριθ. Δ10/Β/Φ.68/οικ.10161/2915 (ΦΕΚ Β 780/09.06.2005) Λειτουργία της επιτροπής καθορισμού λατομικών περιοχών. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 1428/1984 "Εκμετάλλευση λατομείων

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΠΕΙΓΟΝ- Μετά από διερεύνηση του θέµατος αυτού, η ΡΑΕ επισηµαίνει τα εξής:

-ΕΠΕΙΓΟΝ- Μετά από διερεύνηση του θέµατος αυτού, η ΡΑΕ επισηµαίνει τα εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 04/02/2004 -ΕΠΕΙΓΟΝ- Προς : ΕΣΜΗΕ Α.Ε. Υπόψη: κ. Α. Παπαθανασίου, ιευθύνοντος Συµβούλου Κοινοποιήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ισχύουσες διατάξεις µε το Ν. 4070/12 για θέµατα αρµοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ. Ι.

Θέµα: Ισχύουσες διατάξεις µε το Ν. 4070/12 για θέµατα αρµοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ. Ι. Αθήνα, 14 6-2012 Αριθ. Πρωτ. 17α/01/100/ΦΝ433.β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩ /ΣΗΣ (

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας

Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας ΠΡΟΣ Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας Χρηματοδότηση Ολοκλήρωσης Έργων Υποδομής σε περιοχή Οικοδομικού Συνεταιρισμού Τα έργα υποδομής που δεν έχουν ολοκληρωθεί σε περιοχή που εντάχθηκε σε σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4030/2011. Κεφ. Β Ελεγκτές δόμησης. Μητρακάκη Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2014

Ν. 4030/2011. Κεφ. Β Ελεγκτές δόμησης. Μητρακάκη Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2014 Ν. 4030/2011 Κεφ. Β Ελεγκτές δόμησης Μητρακάκη Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 10 Ιδιότητα «Ο Η ιδιότητα του ελεγκτή δόμησης αποκτάται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΟΜΕΙΑ. Ν. 669/1977, Περί εκμεταλλεύσεως λατομείων

ΛΑΤΟΜΕΙΑ. Ν. 669/1977, Περί εκμεταλλεύσεως λατομείων ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν. 669/1977, Περί εκμεταλλεύσεως λατομείων Αρ. 1 Κεφάλαιον Α Γενικαί διατάξεις 1. Λατομικά ορυκτά ονομάζονται τα ορυκτά τα οποία δεν είναι μεταλλεύματα ή μεταλλευτικά ορυκτά, κατά τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 1. Ν. 1199/1981 (ΦΕΚ 237 Α ), Άρθρο 12, Παράγραφος 4 «Περί ρυθµίσεως θεµάτων καταστάσεως υπαλλήλων του ηµοσίoυ, των Ν.Π..., των Ο.Τ.Α και άλλων τινών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.).

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Αθήνα, 29-7 - 1996 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜ. ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΚΩΔ/ΣΗΣ Αριθ.Πρωτ. Δ17α/02/64/Φ.Ν.294 ΤΜΗΜΑ: α ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Quest Συµµετοχών Ανώνυµη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Quest Holdings». σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02 Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές.

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές. Αθήνα 23 / 10 / 2012 Αρ. Πρωτ. : 49110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4550, 5.2.2016 Ν. 3(I)/2016 3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 185(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Θέµατα Ηµερήσιας ιάταξης.

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Θέµατα Ηµερήσιας ιάταξης. ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 29.1.2013 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Θέµατα Ηµερήσιας ιάταξης Θέµα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 146 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 3068 Έτος: 2002 ΦΕΚ: Α 274 20021114 Τέθηκε σε ισχύ: 14.11.2002 Ηµ.Υπογραφής: 12.11.2002 Συµµόρφωση της ιοίκησης προς τις δικαστικές

Διαβάστε περισσότερα

2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας

2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 11 Μαρτίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Αναγνωρίσεως των Οργανώσεων Παραγωγών Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος :27/06/2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 12594 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ «ΑΓΝΑΝΤΙ» ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Γραφείο Ορυκτού Πλούτου Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Γραφείο Ορυκτού Πλούτου Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 14.01.2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Γραφείο Ορυκτού Πλούτου Αρ. Πρωτ. 3797/188 Ταχ. Δ/νση Τ.Κ. Πληροφ. Τηλέφ. Fax Ακτή Δυμαίων - Δημ. Υψηλάντη

Διαβάστε περισσότερα

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «FLEXOPACK

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «FLEXOPACK Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των µετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.», στην ετήσια Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000)

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) Άρθρο 7 Εναρμόνιση με την Οδηγία 96/9/ΕΟΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Επαναληπτική

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Επαναληπτική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άστρος 15/07/ 2014 Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Ρ Ε Ι Α Σ Κ Υ Ν Ο Υ Ρ Ι Α Σ Δ / ν σ η : Δ ι ο ι κ η τ ι κ ώ ν & Ο ι κ ο ν ο μ ι - κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν Τ μ ή μ α : Ο ι κ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. αριθ. 4000/2/14 ιθ - 10/08/ Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του προστίμου που επιβάλλεται στους υπηκόους τρίτης χώρας...

Κ.Υ.Α. αριθ. 4000/2/14 ιθ - 10/08/ Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του προστίμου που επιβάλλεται στους υπηκόους τρίτης χώρας... Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του προστίμου που επιβάλλεται στους υπηκόους τρίτης χώρας που παραβιάζουν το νόμιμο χρόνο παραμονής στην Ελλάδα (αρθ. 73 ν. 3386/2005) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, Πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ 1. Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου προβλέπονται στο Ν. 4009/2011 όπως εκάστοτε ισχύει, στον Οργανισμό και στον

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2072/92 (ΦΕΚ 125/ ΤΑΝ)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2072/92 (ΦΕΚ 125/ ΤΑΝ) ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2072/92 (ΦΕΚ 125/23.7.92 ΤΑΝ) Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθοτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 3231 Έτος: 2004 ΦΕΚ: Α 45 20040211 Τέθηκε σε ισχύ: 11.02.2004 Ηµ.Υπογραφής: 11.02.2004 Τίτλος: Εκλογή βουλευτών. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4272, 4/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4272, 4/3/2011 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα