ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κακοσίμος Κ.Ε. *, Κατσαρού Α.Σ. και Ασσαέλ Μ.Ι. Εργαστήριο Θερμοφυσικών Ιδιοτήτων και Περιβαλλοντικών Διεργασιών Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΠΘ, Θυρίδα 453, Θεσσαλονίκη, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία εστιάζει στην αποτίμηση της σωματιδιακής ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από τις κυριότερες βιομηχανικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα πλησίον της Ευρύτερης Περιοχής της Θεσσαλονίκης. Για το σκοπό της εργασίας πραγματοποιήθηκε μια νέα και λεπτομερής απογραφή των κυριότερων υφιστάμενων πηγών αιωρούμενων σωματιδίων χρησιμοποιώντας δεδομένα από τις ίδιες τις βιομηχανίες, παλαιότερες απογραφές και άλλες βιβλιογραφικές πηγές. Η μελέτη χρησιμοποίησε το μοντέλο AERMOD, EPA US, επικεντρώθηκε στα έτη 2003 ως 2007 και τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με μετρήσεις για την αντίστοιχη περίοδο από το εθνικό δίκτυο παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Στη συνέχεια εκτιμήθηκε ότι η μέση επιβάρυνση της ατμοσφαιρικής ποιότητας από αιωρούμενα σωματίδια, για τη διάρκεια της μελέτης, που προέρχονται από βιομηχανικές δραστηριότητες κυμαίνεται από 30% στα δυτικά προάστια ως 7% στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Τέλος, παρατηρήθηκε ότι οι συχνοί ασθενείς νοτιοδυτικοί άνεμοι προκαλούν υψηλότερες συγκεντρώσεις στις κατοικημένες περιοχές από ότι οι σπανιότεροι ισχυροί βορειοδυτικοί άνεμοι. MODELLING AND ASSESSMENT OF PARTICULATE MATTER POLLUTION CAUSED BY INDUSTRIAL ACTIVITIES IN THE GREATER THESSALONIKI AREA Kakosimos K.E. *, Katsarou A.S. and Assael M.J. Laboratory of Thermophysical Properties & Environmental Processes Chemical Engineering Department, Aristotle University of Thessaloniki BOX 453, Thessaloniki, ABSTRACT The present study deals with the assessment of the primary particulate matter pollution cause to industrial activities close to the city of Thessaloniki, Greece. A new PM10 emission sources inventory was prepared with the main industrial plants of the area and the yearly and monthly average concentrations from 2003 to 2007 were calculated. The atmospheric dispersion was estimated by AERMOD by EPA U.S and results were validated against the available monitoring stations and showed reasonable good agreement. Furthermore, it was estimated that the primary PM10 industrial contribution on the western suburbs of the city is approximately 30%, while in the city center about 7%. It was also illustrated that the frequent southwest winds present higher concentration levels than the strong north ones.

2 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ευρύτερη Περιοχή της Θεσσαλονίκης (ΕΠΘ) περιλαμβάνει τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην Ελλάδα και φιλοξενεί το 20% της εγχώριας βιομηχανικής δραστηριότητας. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με τη γεωγραφική της θέση και την τοπική τοπογραφία προκαλούν την εμφάνιση σχετικά υψηλών τιμών ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αιωρούμενα σωματίδια PM 10. Αντίστοιχα το υφιστάμενο δίκτυο παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) καταγράφει συχνές υπερβάσεις των θεσμοθετημένων ορίων. Η τοπική ατμοσφαιρική ποιότητα επηρεάζετε κυρίως από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες [1] χωρίς φυσικά να μπορεί να αγνοηθεί και η σημαντική συνεισφορά των φυσικών πηγών και η διασυνοριακή μεταφορά ρύπανσης [2] Στο παρελθόν η εμφάνιση υψηλών συγκεντρώσεων PM10 στην ΕΠΘ αποτέλεσε συχνό ερευνητικό αντικείμενο και μελετήθηκε είτε με τη χρήση υπολογιστικών μοντέλων είτε με μετρήσεις. Για παράδειγμα η Slini et al. [3] χρησιμοποίησαν στοχαστικές τεχνικές για να ε- κτιμήσουν τη δυνατότητα εφαρμογής τους για τον υπολογισμό των επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Ο Assael et al. [4] παρουσίασε μια μεθοδολογία για την εφαρμογή του Operational Street Pollution Model (OSPM) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν απουσιάζει μεγάλος α- ριθμός δεδομένων. Ο Moussiopoulos et al. [5] επιβεβαίωσε τη δυνατότητα εφαρμογής του Ozone Fine Structure model (OFIS) για έναν αριθμό ρυπαντών. Η παραπάνω εργασία στηρίχθηκε σε μία παλαιότερη του Tsilingiridis et al. [6]. Και οι δύο αυτές εργασίες χρησιμοποίησαν την απογραφή πηγών του 2001 [7] όπου περιέχονταν 700 πηγές εκπομπών. Δυστυχώς, η απογραφή περιείχε ένα πολύ μικρό αριθμό πηγών αιωρούμενων σωματιδίων. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στη συνεισφορά των τοπικών βιομηχανικών πηγών, στα επίπεδα συγκεντρώσεων των PM 10 στην ΕΠΘ (Σχήμα 1) και υλοποιήθηκε για τα έτη από το 2003 ως και το Για το λόγω που αναφέρθηκε παραπάνω, κρίθηκε απαραίτητη η σύνταξη μια νέας και λεπτομερούς απογραφής, αναφορικά με τις βιομηχανικές πηγές PM 10. Η νέα απογραφή που συντάχθηκε περιέχει 11 μικρές και μεγάλες βιομηχανικές δραστηριότητες οι οποίες επίσης περιλαμβάνονται στην European Pollutant Emission Register, EPER, και στην Ελληνική νομοθεσία (ΕΚ 1652/B/ ). Τέλος, στην απογραφή προστέθηκαν τρία μεγάλα λατομεία τα οποία βρίσκονται πλησίον της ΕΠΘ. Αυτές οι 14 πηγές (Σχήμα 1) αποτέλεσαν τη βάση για την μελέτη της ατμοσφαιρικής διασποράς με χρήση του αντίστοιχου μοντέλου AERMOD, EPA US. το οποίο και περιγράφεται σε επόμενη ενότητα. Στη συνέχεια δίνεται μια περιγραφή της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε. 2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Όπως αναφέρθηκε το μοντέλο που επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση των επιπέδων συγκέντρωσης των PM10 είναι το AERMOD, EPA US. Τα κυριότερα δεδομένα που απαιτεί το μοντέλο είναι οι πηγές των ρύπων, η τοπογραφία της περιοχής και οι επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες. Στις επόμενες παραγράφους παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων καθώς και μια σύντομη περιγραφή του ίδιου του μοντέλου.

3 2.1 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΗΓΩΝ Ένα σημαντικό πρόβλημα κατά την προετοιμασία απογραφών εκπομπών για την προσομοίω- απα- ση της ατμοσφαιρικής ποιότητας είναι ακρίβεια των δεδομένων [2, 34]. Συνεπώς είναι ραίτητηη η λεπτομερής καταγραφή των δεδομένων για κάθε πηγή, κάτι το οποίο τις περισσό- τερες φορές είναι ανέφικτο. Τα δεδομέναα των πηγών προέρχονται συνήθως από ποικίλες πη- γές (επιχειρήσεις, τοπικούς, εθνικούς ή και διεθνείς φορείς) με αποτέλεσμα συχνά να παρου- για τα σιάζονται ασυνέπειες και διαφοροποιήσεις. Στο παρελθόν, αντίστοιχες α απογραφέςς PM10, περιείχαν μόνο ένα μικρό μέρος από τις βιομηχανικές δραστηριότητες που εκπέμπουν σωματίδια στην ΕΠΘ. Για το λόγο αυτό προετοιμάστηκε μια νέα ν απογραφή στη προσπάθεια να συμπεριληφθεί το σύνολο των βιομηχανικών πηγών που μπορεί να είναι: α) η καθεαυτό παραγωγική διεργασία και οι μη ελεγχόμενες εκπομπές, β) οι ελεγχόμενες πηγές που αποτε- PM10 λούν συνήθως τα συστήματα αποκονίωσης και γ) οι υπαίθριες αποθήκες. Οι 14 πηγές που προέκυψαν από την εν λόγω απογραφή φαίνονται στο Σχήμα 1 και αναφέρονται σε 11 μικρές και μεγάλες βιομηχανικές δραστηριότητες (EPER και Ελληνική νομοθεσία) ), καθώς και τρία μεγάλα λατομεία τα οποία βρίσκονται πλησίον της ΕΠΘ. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι πηγές PM10 που χαρακτηρίζονται κυρίως ως εμπορικές δραστηριότητες πχ Οργανισμός Λιμένα Θεσσαλονίκης δε συμπεριλήφθηκαν στηνν απογραφή. Αναλυτικός πίνα- κας των χαρακτηριστικών τηςς κάθε πηγής μπορεί να αναζητηθεί στην αντίστοιχη βιβλιογρα- φία [8]. Σχήμα 1. Χάρτης της Ευρύτερης Περιοχής της Θεσσαλονίκης και ι οι 14 κυριότερες βιομηχανικές δραστηριότητες που συμπεριλήφθησαν στηη μελέτη.

4 Αφού πραγματοποιήθηκε η καταγραφή των πηγών στη συνέχεια έγινε ο υπολογισμός των εκπομπών σε PM10. Ο υπολογισμός αυτός έγινε με τη χρήση του συντελεστού εκπομπής (Emission Factor) ο οποίος προσδιορίζει το ρυθμό εκπομπής PM10 σε συνάρτηση με την έ- νταση της υπο μελέτη δραστηριότητας. Ο συντελεστής εκπομπής αναφέρεται σε κάθε επιμέρους δραστηριότητα και προήλθε από τις αντίστοιχες οδηγίες BAT και BREF όπως αυτές προτείνονται στην Integrated Pollution Prevention and Control directive (IPPC - Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί για μια ακόμη φορά ότι παραπάνω εκπομπές στηρίζονται σε εκτιμήσεις. Στην ειδική περίπτωση των διαφυγόντων PM10 από την εκάστοτε διεργασία και υπαίθρια αποθήκη ακολουθήθηκε η διαδικασία υπολογισμού που προβλέπεται είτε από στις οδηγίες BAT και BREF είτε στην AP42, EPA US [9]. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο ρυθμός εκπομπής PM10 από τις υπαίθριες αποθήκες στις οποίες πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη και η επικρατούσα ταχύτητα του ανέμου. 2.2 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Τα απαιτούμενα μετεωρολογικά δεδομένα για τα έτη 2003 ως 2007 στα οποία πραγματοποιήθηκε η μελέτη προέρχονται από το δίκτυο των ιδιωτικών μετεωρολογικών σταθμών (Hellas Weather Network) της ΕΠΘ. Πιο συγκεκριμένα ως αντιπροσωπευτικός σταθμός επιλέχθηκε ο σταθμός με την κωδική ονομασία ITHESSAL2, ενώ τα στοιχεία των υπολοίπων χρησιμοποιήθηκαν για να σταθμίσουν τις χωρικές διακυμάνσεις από πηγή σε πηγή. Η επιλογή των ιδιωτικών σταθμών ως πηγή για μετεωρολογικά δεδομένα εμπεριέχει ένα σημαντικό παράγοντα αβεβαιότητας λόγω του ότι δε λειτουργούν υπό πλήρως ελεγχόμενες συνθήκες. Από την άλλη, θεωρήθηκε στην παρούσα εργασία ότι ο μετεωρολογικός σταθμός του αερολιμένα Μακεδονία δεν είναι αντιπροσωπευτικός για την ΕΠΘ λόγω της ιδιαίτερης τοπογραφίας. Τελικά, επικράτησε η χρήση των ιδιωτικών σταθμών. Τα απαραίτητα τοπογραφικά δεδομένα και οι χρήσεις γης ζητήθηκαν από το U.S. Geological Survey (USGS) κυρίως λόγω της συμβατότητας τους με το AERMOD. 2.3 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ Πρόσφατα, παρουσιάστηκε μια εκτενής ανασκόπηση των υπολογιστικών μοντέλων ατμοσφαιρικής διασποράς αναφορικά με την εφαρμογή τους στα PM10 [10]. Η ανασκόπηση αυτή συμπεριέλαβε ένα μεγάλο αριθμό μοντέλων διαφόρων τύπων όπως Box (πχ. CPB και PBM), Gaussian (πχ AERMOD και UK-ADMS), Lagrangian/ Eulerian (πχ TAPM και ARIA) και CFD (πχ MISKAM και micro CALGRID). Σκοπός της ανασκόπησης ήταν να αναδείξει τους παράγοντες αυτούς που επηρεάζουν την επιλογή του καταλληλότερου μοντέλου, τα οποία και είναι η πολυπλοκότητα της γεωμετρίας και των πηγών, οι χωρικές διαστάσεις της, η διαθέσιμη υπολογιστική ισχύς και η απαιτούμενη ακρίβεια των υπολογισμών. Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε η χρήση του AERMOD, ενός μοντέλου τύπου Gauss κυρίως λόγω της έκτασης της υπο μελέτη περιοχής (λίγες δεκάδες χιλιόμετρα) και του μεγάλου αριθμού των πηγών. Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε η τελευταία επίσημη έκδοση του AERMOD v5.8, μέσα από το γραφικό περιβάλλον του AERMODview (έκδοση 6.2 της Lakes Environmental), το οποίο και προτείνεται από την US-EPA ως το καταλληλότερο μοντέλο για ρυθμιστικούς σκοπούς και ακτίνα εφαρμογής μέχρι 50 km.

5 3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Με τη χρήση του μοντέλου ατμοσφαιρικ κής διασποράς έγινε ο υπολογισμός των μέσων ετή- αποκλειστικά από τις πηγές που περιλαμβάνει η απογραφή. Το Σχήμα 2 παρουσιάζει τη μέση σιων και μηνιαίωνν συγκεντρώσεων PM10, για το διάστημα 2003 ως 2007, που προέρχεται ετήσια συγκέντρωση PM10 για το έτος Παρόμοια γραφήματα λήφθηκαν και για τα υ- πόλοιπα έτη της μελέτης δεδομένου της μη έντονης μεταβολήςς των μετεωρολογικών συνθηκών από έτος σε έτος, αλλά και της μη χρονικής μεταβολής τωνν πηγών. Σχήμα 2. Επίπεδα συγκέντρωσης PM10 στην ΕΠΘ για το 2007 και οι ο σταθμοί τηςς ΠΚΜ (RCM). Λαμβάνοντας υπόψη της μέσες ετήσιεςς συγκεντρώσεις, αποκλειστικά από τη συνεισφορά των εν λόγω δραστηριοτήτων,, μπορούν να γίνουν συνολικά οι εξής ε παρατηρήσεις: 1) Στις περιοχές πλησίον των πηγών η συγκέντρωση ανέρχεται ως και 130 μg mm -3. Στο κέντρο της πόλης η συνεισφορά της βιομηχανίας ανέρχεται στα 8 μg m -3, ενώ στα 16 μg m μg m -3 στα δυτικά προάστια της ΕΠΘ. Προφανώς τα α υψηλά αυτά επίπε- από δα οφείλονται στο ότι το δυτικό τμήμα της ΕΠΘ είναι ουσιαστικά περικυκλωμένο τις πηγές. 2) Το όρος Χωρτιάτη, βορειοδυτικά της ΕΠΘ ορίζει ένα φυσικό σύνοροο το οποίο δύσκολα μπορεί να υπερπηδήσει το νέφος της ρύπανσης. Η συνεισφορά της βιομηχανίας στα α- νατολικά προάστια περιορίζεται σεε λιγότερο από 4 μg m -33. Όπως ήδη αναφέρθηκε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) διατηρεί ένα δίκτυο πα- στη ρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με 5 σταθμούς γιαα τα PM10. Αυτοί είναιι Σίνδο, στο Κορδελιό, στο κέντρο (Αγ Σοφίας), στην Καλαμαριάά και στο Πανόραμα. Τα δε- συ- δομένα από τον τελευταίο σταθμό χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της υπόβαθρης γκέντρωσης ενώ οι μετρήσεις από τους τρείς πρώτους για την αξιολόγηση α του μοντέλου δια- σποράς..

6 Σχήμα 3. Μέσες μηνιαίες συγκεντρώσειςς (AERMOD συν υπόβαθροο συγκέντρωση) σε σύγκριση με τα δεδομένα του σταθμού της ΠΚΜ (RCM) στη Σίνδοο για το έτος Σε γενικές γραμμές οι κύριες πηγές PM10 εντός της ΕΠΘ είναι τα οχήματα, οι οικιακές καύσεις και η βιομηχανία ενώ σε αυτές έρχεται να προστεθεί η υπόβαθρος συγκέντρωση.. Για τον προσδιορισμό της υπόβαθρηςς συγκέντρωσης θεωρήθηκε ότι αυτή α καταγράφεται ουσιαστικά στο σταθμό του Πανοράματος, ο οποίος είναι αρκετά απομακρυσμένος από την κυκλοφορία των οχημάτων και τη βιομηχανική ζώνη. Συνεπώς, αφαιρώντας την επιμέρους συνεισφορά της βιομηχανίας από τις μετρήσεις στον ανωτέρο σταθμό μπορεί προσεγγιστικά να προσδιο- ριστεί το επίπεδο της υπόβαθρης συγκέντρωσης. Μία άλλη τεχνική που συνηθίζεται να ακολουθείται για τον τ υπολογισμό της υπόβαθρης συγκέντρωσης είναι η κατηγοριοποίηση των μετρήσεων, στον εν λόγω σταθμό του Πανορά- ματος, σύμφωνα με τη διεύθυνση του ανέμου. Για τη χρονική περίοδο της μελέτης βρέθηκε ότι και οι δύο τεχνικές δίνουν παρόμοιαα επίπεδα συγκέντρωσ σης και έτσι ακολουθήθηκε η πρώτη. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για τοο 2004 η δεύτερη μέθοδος έδωσεε περίπου 5 μg m -3 λιγότερα από την πρώτη. Οι μέσες μηνιαίες συγκεντρώσεις PM10 για το έτος 2004 στο σταθμό τηςς Σίνδου παρουσιά- η επίδρα- ζονται στο Σχήμα 3. Ο σταθμός αυτός βρίσκεται εντός της βιομηχανικής ζώνης και ση των καθαρά αστικών πηγών είναι περιορισμένη. Η σύγκρισηη των αποτελεσμάτων κρίνεται ικανοποιητική για όλα τα έτη της μελέτηςς (Σχήμα 4) ). Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινούνται και επιλεγμένα στατιστικά κριτήρια, σύμφωνα με τις οδηγίες της COST 732 [11]: 1) Fractional Bias, FB = ( FB <0. 3) 2) Geometric Mean Bias, MG = 1.17 (0.7<MG<1.3) 3) Geometric Variance, VG = 1.07 (VG<1.6) Αντίστοιχα γραφήματα (βλ Σχήμαα 3) προετοιμάστηκαν για όλους ς του σταθμούς της ΠΚΜ όπου έγινε σύγκριση των αποτελεσμάτων. Καθώς απομακρυνόμαστε από τη βιομηχα- νική ζώνη η απόκλιση μεταξύ των υπολογισμών (AERMOD + υπόβαθρο) υ και των μετρήσεων μεγαλώνει. Κάτι το οποίο είναι φυσικά αναμενόμενο δεδομένουυ ότι αντίστοιχα ελαττώνεται η επίδραση της βιομηχανίας ενώ αυξάνεται η επίδραση πηγών όπως η κυκλοφορία των οχημά- των.

7 Σχήμα 4. Σύγκριση των αποτελεσμάτων (μέσες μηνιαίεςς συγκεντρώσεις) με μετρήσεις των σταθμών της ΠΚΜ για τα έτη Συνοψίζοντας τα παραπάνω, παρατηρήθηκε ότι η συνεισφορά των βιομηχανικών δρα- στο στηριοτήτων στα δυτικά προάστια της ΕΠΘ κυμαίνεται στο 30% ενώ στο κέντρο περίπου 7%. Αν όμως δε ληφθεί υπόψη η υπόβαθρος συγκέντρωση τότε τα ποσοστά αυτά γίνονται 70% και 20% αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα της μελέτη έρχονται σε συμφωνία με συμπερά- σματα από αντίστοιχες μελέτες στο παρελθόν [5]. 4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η παρούσα εργασία εστιάζει στην αποτίμηση της σωματιδιακήςς ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από τις κυριότερες βιομηχανικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα πλη- σίον της Ευρύτερης Περιοχής της Θεσσαλονίκης. Για το σκοπό της εργασίας πραγματοποιή- σωματιδίων χρησιμοποιώνταςς δεδομένα από τις ίδιες τις βιομηχανίες, παλαιότερες απογραφές και άλλες βιβλιογραφικές πηγές. Για την υπολογιστική αποτίμηση της διασποράς των ατμο- θηκε μια νέα και λεπτομερής απογραφή των κυριότερων υφιστάμενων πηγών αιωρούμενων σφαιρικών ρύπων χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο ατμοσφαιρικής διασποράς ς AERMOD προστα έτη τεινόμενο από την Environmental Protection Agency, U.S.. Η μελέτη μ επικεντρώθηκε 2003 ως 2007 και για την κάλυψη των μετεωρολογικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν δεδοπεριοχή. Τα δεδομένα αυτά επιλέχθηκαν ως πιο αντιπροσωπευτικά της πραγματικήςπ ς κατάστασης ένα- μένα από το δίκτυο των ιδιωτικών μετεωρολογικών σταθμών που λειτουργούν στην ντι των δεδομένων από τον τοπικό αερολιμένα. Η αξιολόγηση έγινε χρησιμοποιώντας τα στατιστικά κριτήρια απόό την αναφορά του COST 732 και έδειξε μια ικανοποιητική συμφωνία των μέσων μηνιαίων συγκεντρώσεων (Fractional Bias = 0.17 (<0.3), Geometric Mean = 1.17 (0.7<MG<1( 1.3) και Geometric Variance = 1.07 (VG<1.6). Στη συνέχειαα εκτιμήθηκε ότι η μέσηη επιβάρυνση της ατμοσφαιρι- από κής ποιότητας από αιωρούμενα σωματίδια για τα πέντε έτη της μελέτης που προέρχονται βιομηχανικές δραστηριότητες κυμαίνεταιι από 30% στα δυτικά προάστια ως 7% στο ιστορικό ι

8 κέντρο της πόλης. Τέλος, εξετάστηκε η επιμέρους συνεισφορά των συνηθέστερων ανέμων για την περιοχή και παρατηρήθηκε ότι οι συχνοί ασθενείς νοτιοδυτικοί άνεμοι προκαλούν υψηλότερες συγκεντρώσεις στις κατοικημένες περιοχές από ότι οι σπανιότεροι ισχυροί βορειοδυτικοί άνεμοι. Τα αποτελέσματα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αποτελούν χρήσιμη πληροφορία για τις τοπικές αρχές, παρόλα αυτά ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται στην αβεβαιότητα που εμπεριέχει η χρήση τέτοιων μοντέλων διασποράς. Το παραπάνω οφείλεται κυρίως στην εν γένη αβεβαιότητα που συνοδεύει τα δεδομένα εισόδου αναφορικά με τις πηγές και τα μετεωρολογικά δεδομένα. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Οι συγγραφείς θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τον Καθηγητή Ζ Σαμαρά και τον Αναπληρωτή Καθηγητή Γ. Τσιλιγκιρίδη για την παροχή των δεδομένων της απογραφής 2001 για τις πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ΕΠΘ. Επιπρόσθετα, θα θέλανε να ευχαρίστησουν των κ. Α. Βαβατζανίδη από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την παροχή των μετρήσεων PM10 και τη βοήθεια του. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Markakis, K., Poupkou, A., Melas, D., and Zerefos, C. (2010) 'A GIS based anthropogenic PM 10 emission inventory for Greece', Atmospheric Pollution Research 1): Melas, D., Zerefos, C., Rapsomanikis, S., Tsangas, N., and Alexandropoulou, A. (2000) 'The war in Kosovo: Evidence of pollution transport in the Balkans during operation 'Allied Force'', Environmental Science and Pollution Research 7(2): Slini, T., Kaprara, A., Karatzas, K., and Moussiopoulos, N. (2006) 'PM10 forecasting for Thessaloniki, Greece', Environmental Modelling & Software 21(4): Assael, M.J., Delaki, M., and Kakosimos, K.E. (2008) 'Applying the OSPM model to the calculation of PM10 concentration levels in the historical centre of the city of Thessaloniki', Atmospheric Environment 42): Moussiopoulos, Vlachokostas, C., Tsilingiridis, G., Douros, I., Hourdakis, E., Naneris, C., and Sidiropoulos, C. (2009) 'Air quality status in Greater Thessaloniki Area and the emission reductions needed for attaining the EU air quality legislation', Science of the Total Environment 407(4): Tsilingiridis, G., Zachariadis, T., and Samaras, Z. (2002) 'Spatial and temporal characteristics of air pollutant emissions in Thessaloniki, Greece: Investigation of emission abatement measures', Science of the Total Environment 300(1-3): Samaras, Z., Tsilingiridis, G., Zachariadis, T., Papageorgiou, I., and Mimilidis, E. (2001) 'Air pollutant emissions inventory for the urban area of Thessaloniki.'. (Organization of the Master Plan Implementation and Environmental Protection of Thessaloniki). 8. Kakosimos, K.E., Katsarou, A.S., and Assael, M.J. (2010) 'Application and evaluation of AERMOD on the assessment of particulate matter pollution caused by industrial activities in the Greater Thessaloniki Area ', Environmental Technology in press. 9. EPA US (1995). Stationary Point and Area Sources. In AP 42, Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Volume I, 5th Edition. 10. Holmes, N.S., and Morawska, L. (2006) 'A review of dispersion modelling and its application to the dispersion of particles: An overview of different dispersion models available', Atmospheric Environment 40(30): Schatzmann, M., Olesen, H., and Franke, J. (2010) 'COST 732 Model Evaluation Case Studies: Approach and Results'. (COST OFFICE).

Παρατηρήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον οι οποίες παρουσιάζονται στη

Παρατηρήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον οι οποίες παρουσιάζονται στη Παρατηρήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον οι οποίες παρουσιάζονται στη «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Χ. Αχίλλας, Ν. Μουσιόπουλος, Χ. Βλαχοκώστας, Γ. Μπανιάς, Ε. Σκερλετίδου Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ Τσέλια Ζ. 1,2 και Νικολάου Κ. 1,3 1 Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 26335 Πάτρα 2 Αγγελικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 4 2 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΒΑΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ 5 3 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤ ΕΈΛΟΥ 9

Περιεχόµενα 1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 4 2 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΒΑΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ 5 3 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤ ΕΈΛΟΥ 9 Σελίδα 2 από 27 συστη. Σειρ. Περιεχόµενα 1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 4 2 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΒΑΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ 5 2.1 Ελληνικό πρότυπο ποιότητας αέρα 5 2.2 Συνθήκες ποιότητας ατµοσφαιρικού αέρα στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣ10 ΣΤΙΣ ΥΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ PM10 CONCENTRATION IN THE TWO MOST POPULATED CITIES OF WESTERN MACEDONIA

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣ10 ΣΤΙΣ ΥΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ PM10 CONCENTRATION IN THE TWO MOST POPULATED CITIES OF WESTERN MACEDONIA ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣ10 ΣΤΙΣ ΥΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ X. ιαµαντόπουλος 1, Σ. Γκάρας 1, Ι. Σκόρδας 1, Α. Τριανταφύλλου 1, Φ. Βοσνιάκος 2, Ν. Ζουµάκης 2 (1) Εργαστήριο Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LCA) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LCA) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LCA) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Α. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου, Γ. Μάντζου, Π. Μπενέτου, Α.Η. Χαρίτου Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Δομής και Εποχιακών Διακυμάνσεων της Επιφανειακής Κυκλοφορίας Θαλασσίων Υδάτων Β. Αιγαίου για Οριοθέτηση Περιοχών Έρευνας-Διάσωσης

Μελέτη Δομής και Εποχιακών Διακυμάνσεων της Επιφανειακής Κυκλοφορίας Θαλασσίων Υδάτων Β. Αιγαίου για Οριοθέτηση Περιοχών Έρευνας-Διάσωσης PART E: Marine Sciences and Naval Operations Μελέτη Δομής και Εποχιακών Διακυμάνσεων της Επιφανειακής Κυκλοφορίας Θαλασσίων Υδάτων Β. Αιγαίου για Οριοθέτηση Περιοχών Έρευνας-Διάσωσης Χρήστος Λέλης, Πλωτάρχης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ I. Mεταξά & Βασ. Παύλου, Παλαιά Πεντέλη Τ.Κ. 15236, ΑΘΗΝΑ Τηλ: 210 810 9122, 210 810 3231 Fax: 210 810 3236 URL: http://www.meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διπλωματικής εργασίας

Τίτλος διπλωματικής εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τίτλος διπλωματικής εργασίας Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση μονάδων συμπαραγωγής ΚΑΡΥΔΗ ΑΝΝΑ Εξεταστική Επιτροπή: Δρ. Γεώργιος Τσιναράκης, επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ: ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. της

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥ ΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) *

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) * ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) * Κακάτση, Ναταλία 1*, Σαγιάς, Ίων 2, 1 MSc Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

The Impact of the Maintenance Practices on the Performance of Manufacturing Firms

The Impact of the Maintenance Practices on the Performance of Manufacturing Firms The Impact of the Maintenance Practices on the Performance of Manufacturing Firms Alexandros Diamantidis Dept. of Production & Management Engineering Democritus University of Thrace adiaman@civil.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση υπόγειου χώρου στάθμευσης με μεθόδους περιβαλλοντικής οικονομίας

Αξιολόγηση υπόγειου χώρου στάθμευσης με μεθόδους περιβαλλοντικής οικονομίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών Αξιολόγηση υπόγειου χώρου στάθμευσης με μεθόδους περιβαλλοντικής οικονομίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΑΝΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΠΙBΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονική σύγκριση οδικών δικτύων OpenStreetMap και Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού σε 3 περιοχές της Ελλάδας με αυτοματοποιημένη μεθοδολογία 1

Διαχρονική σύγκριση οδικών δικτύων OpenStreetMap και Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού σε 3 περιοχές της Ελλάδας με αυτοματοποιημένη μεθοδολογία 1 Διαχρονική σύγκριση οδικών δικτύων OpenStreetMap και Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού σε 3 περιοχές της Ελλάδας με αυτοματοποιημένη μεθοδολογία 1 Θωμάς ΚΟΥΚΟΛΕΤΣΟΣ Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, PhD

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Διαστασιολόγηση αεροσταθμών και απαιτούμενες προσαρμογές λόγω της συνθήκης Schengen εμπειρίες από εφαρμογές στην Ελλάδα

Διαστασιολόγηση αεροσταθμών και απαιτούμενες προσαρμογές λόγω της συνθήκης Schengen εμπειρίες από εφαρμογές στην Ελλάδα Διαστασιολόγηση αεροσταθμών και απαιτούμενες προσαρμογές λόγω της συνθήκης Schengen εμπειρίες από εφαρμογές στην Ελλάδα Δρ. Α. Μπαλλής 1, Λεκτ., Δρ. Δ. Τσούκα 2 και Ιρ.Αμπακούμκιν 3 1 Τομέας Μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Λέξεις-κλειδιά: χαρτοφυλάκιο πελάτη, αξία διάρκειας ζωής πελάτη, relationship marketing, CRM

Περίληψη. Λέξεις-κλειδιά: χαρτοφυλάκιο πελάτη, αξία διάρκειας ζωής πελάτη, relationship marketing, CRM ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) Εμμανουήλ Στειακάκης Καθηγητής Εφαρμογών Α.Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Της ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΠΑΦΙΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER)

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα µε το άρθρο 3 της απόφασης της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2000 (2000/479/ΕΚ) περί υιοθέτησης ενός ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Ποιότητας του Πόσιµου Νερού της Αθήνας, µε Στόχο την Ολοκληρωµένη ιαχείρισή του, µέσω Στατιστικών Μεθόδων

Αξιολόγηση της Ποιότητας του Πόσιµου Νερού της Αθήνας, µε Στόχο την Ολοκληρωµένη ιαχείρισή του, µέσω Στατιστικών Μεθόδων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αξιολόγηση της Ποιότητας του Πόσιµου Νερού της Αθήνας, µε Στόχο την Ολοκληρωµένη ιαχείρισή του, µέσω Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων

Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων 1 Τσαρούχας Παναγιώτης, 2 Αβραμίδου Άννα Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Τμήμα Τυποποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ & ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗ & ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΖΩΝΗΣ TRAFFIC CRITERIA FOR THE DEVELOPMENT OF THE ROADSIDE AREA ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ, ΜΑΡΑΤΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Dr ΠολεοδόμοςΑρχιτέκτων Μηχανικός ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ, ΨΑΡΙΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΡΥΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης

Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης EFI Discussion Paper 15, 2009 Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης Μία Συνεισφορά στο Διάλογο Επιστήμης-Πολιτικής Yves Birot (συντ.) Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της

Διαβάστε περισσότερα