Ο Βασίλης Κώστογλου είναι επ. καθηγητής του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και επιστηµονικός υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Βασίλης Κώστογλου είναι επ. καθηγητής του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και επιστηµονικός υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης."

Transcript

1 ΕΙΣ ΟΧΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕ ΙΟΥ Των Γεωργίου Βάρκα 1, Βασίλη Κώστογλου 2, Κωνσταντίνου Παπαρρίζου 3 1 Ο Γεώργιος Βάρκας είναι διευθυντικό στέλεχος του ΟΤΕ υποψ. διδάκτορας του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. 2 Ο Βασίλης Κώστογλου είναι επ. καθηγητής του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και επιστηµονικός υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης. 3 Ο Κωνσταντίνος Παπαρρίζος είναι καθηγητής του τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. 1. Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) διέκρινε έγκαιρα ότι η πραγµατική σύγκλιση των βιοτικών επιπέδων των χωρών - µελών της θα επιτευχθεί µε την εφαρµογή πολιτικών για την ενίσχυση των δεικτών που χαρακτηρίζουν την ποιότητα ζωής χωρίς αποκλεισµούς και περιθωριοποιήσεις οµάδων των πληθυσµών που την απαρτίζουν. Επιπλέον, το τεχνολογικό χάσµα µεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ έπρεπε οπωσδήποτε να καλυφθεί, ώστε η εµπορική παρουσία της νέας πολιτικής οντότητας στις διεθνείς αγορές, να γίνει έντονη µε ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά. Ως βασικό εργαλείο για την προσέγγιση των πιο πάνω στόχων θεωρήθηκαν οι τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών (ΤΠΕ). Ο όρος αυτός αποτελεί µετάφραση του αγγλικού όρου «Information and Communications Technologies» (ICT) που εισήγαγε το Συµβούλιο των Ευρωπαϊκών Επαγγελµατικών Ενώσεων Πληροφορικής (Council of European Professional Societies) για να περιγράψει το σύνολο όλων των συγγενών µεταξύ τους τεχνολογιών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Οι τεχνολογίες αυτές έχουν φθάσει πλέον σε στάδιο ωριµότητας και είναι σε θέση χάρις και στην ευκολία χρήσης τους να διαχέουν τις γνώσεις καταργώντας γεωγραφικά ή πολιτιστικά εµπόδια (Αναστασιάδης, 2). Μετά την ολοκλήρωση του Β Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ), µε τις δράσεις του οποίου επιχειρήθηκε ο εκσυγχρονισµός της ηµόσιας ιοίκησης στην Ελλάδα, το Γ ΚΠΣ µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΚτΠ) έρχεται να συµπληρώσει τον κύκλο των συντονισµένων προσπαθειών της ΕΕ για την υλοποίηση δράσεων που θα συµβάλλουν στην επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου. Αυτό το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα έχει καινοτόµο και οριζόντιο χαρακτήρα, διαπερνώντας διαφορετικές κυβερνητικές υπηρεσίες. Αποτελεί σύνολο ολοκληρωµένων και συµπληρωµατικών παρεµβάσεων σε διάφορους τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής, έτσι ώστε να µπορέσουν να λειτουργήσουν καταλυτικά για την ανάπτυξη της ΚτΠ στην Ελλάδα. Στόχος του είναι να εφαρµοστούν τα σηµαντικότερα σηµεία της Λευκής Βίβλου της ελληνικής κυβέρνησης µε τίτλο «Η Ελλάδα στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Στρατηγική και ράσεις» και παράλληλα να επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας eeurope και του Σχεδίου ράσης eeurope 22 που εγκρίθηκε στο Συµβούλιο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Φέϊρε τον Ιούνιο 2 (Ελληνική Κυβέρνηση, 1999). Ως βασικός µοχλός της όλης προσπάθειας θεωρείται η προσφορά ίσων ευκαιριών πρόσβασης στη γνώση και στην ενηµέρωση σε κάθε πολίτη που θα επιθυµούσε να δραστηριοποιηθεί στη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. Είναι προφανής η σηµασία των νέων ΤΠΕ για τη δηµιουργία µιας κοινωνίας της γνώσης, από την οποία κανένας δεν θα αποκλείεται. Οι ΤΠΕ επιτρέπουν και συµβάλλουν στην ολοένα αυξανόµενη χρήση του διαδικτύου στο σπίτι και στην εργασία. Γενικότερα, ο στόχος των ΤΠΕ είναι να παράσχουν αξιόπιστη πρόσβαση και συµµετοχή στην ΚτΠ σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως ταυτότητας και ηλικίας, οπουδήποτε και ανά πάσα στιγµή. Οι ΤΠΕ είναι αυτές που προσφέρουν λύσεις σε σηµαντικές κοινωνικές και οικονοµικές προκλήσεις σε τοµείς όπως η υγεία, το περιβάλλον, η ασφάλεια, η κινητικότητα, η εκπαίδευση, η βιοµηχανική ανταγωνιστικότητα και η απασχόληση. Η ένταξη των έργων στον ευρύτερο σχεδιασµό και η επίτευξη οικονοµιών κλίµακας µέσω συνεργιών προϋποθέτουν την εκπόνηση µελετών µε τη µορφή Επιχειρησιακών Σχεδίων (ΕΣ), τα οποία θα καταγράψουν τις εξειδικευµένες ανάγκες των φορέων σε όλη την ελληνική επικράτεια. Η σύζευξη των δράσεων που θα προβλεφθούν στα τοµεακά και περιφερειακά επιχειρησιακά σχέδια και θα εγκριθούν από την Αρχή 1

2 ιαχείρισης, θεωρείται ότι θα αποδώσει άριστα αποτελέσµατα και θα ενισχύσει σηµαντικά την πρόοδο άλλων σχετικών προγραµµάτων (Papakonstantinou και Collechia, 1996). Κεντρικός στόχος του συγκεκριµένου ΕΣ είναι η κατά το δυνατό πληρέστερη προετοιµασία του προγραµµατισµού της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας (Π Μ) για την ανάπτυξη της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» στην περιοχή δικαιοδοσίας της. Η συµµετοχή της Π Μ στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία να ξεπερασθούν ή να αµβλυνθούν εγγενή αναπτυξιακά προβλήµατα και να επιταχυνθεί ο ρυθµός σύγκλισης µε τα ευρωπαϊκά δεδοµένα. Για να επιτευχθεί αυτό το Επιχειρησιακό Σχέδιο οφείλει να αποτυπώσει και να ανασυνθέσει την υφιστάµενη κατάσταση στην Π Μ ως προς την ενσωµάτωση των ΤΠΕ, τους αναπτυξιακούς της στόχους και τους στόχους των ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών για την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΑΝΚΟ, 22α ) Ως ευρύτερος ηµόσιος Τοµέας ορίστηκε το σύνολο των υπηρεσιών και δράσεων που λαµβάνει ο πολίτης, οι δε εργαζόµενοι σε αυτές τις υπηρεσίες µισθοδοτούνται και ελέγχονται από το κράτος. Οι υπηρεσίες αυτές κατανέµονται στις ακόλουθες έξι κατηγορίες: 1) Περιφερειακή ιοίκηση, 2) Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, 3) Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ( ήµοι και Κοινότητες), 4) Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου (ΝΠ ), 5) Εκπαίδευση και 6) Υγεία-Πρόνοια. Όσον αφορά στη δοµή της παρούσας εργασίας αρχικά παρουσιάζονται τα πεδία της έρευνας για τον ευρύτερο ηµόσιο Τοµέα. Η ακριβής αποτύπωση της υφισταµένης κατάστασης θα καταδείξει τα ακριβή µεγέθη και το σηµείο ετοιµότητας για κάθε υπηρεσία του ηµόσιου Τοµέα χωριστά. Κατόπιν περιγράφεται η µεθοδολογία σύνταξης του ερωτηµατολόγιου και οι ενέργειες που πραγµατοποιήθηκαν για τη διασφάλιση των πληροφοριών του έργου. Η επόµενη ενότητα είναι αφιερωµένη στην περιγραφή της στατιστικής ανάλυσης και στην παράθεση των σηµαντικότερων αποτελεσµάτων. Στην συνέχεια επιχειρείται να καταγραφεί η ευαισθητοποίηση και η ενηµέρωση του ανθρώπινου δυναµικού του ηµόσιου τοµέα στις ΤΠΕ. Τέλος, στη συνθετική διάγνωση σχολιάζονται οι διαπιστώσεις και τα συµπεράσµατα που συνάχθηκαν. 2. Παραδοχές Η δοµή και η σύνταξη του ερωτηµατολογίου ακολούθησε τις τεχνικές και τις πρακτικές των άλλων περιφερειών, οι δε βασικές αρχές της εκπόνησης περιλαµβάνουν ενιαία κωδικοποίηση του τρόπου και της µεθοδολογίας µέτρησης της υφιστάµενης κατάστασης στην ελληνική περιφέρεια (Παπακωνσταντίνου, 1999). Για την διευκόλυνση της ενηµέρωσης και συµµετοχής δηµιουργήθηκε σχετικός κόµβος που παρέχει πληροφορίες για πολιτικές, στατιστικά στοιχεία και παρέχει εν γένει τη φιλοσοφία του εγχειρήµατος για την Κοινωνία της Πληροφορίας ως µοχλό για την περιφερειακή ανάπτυξη (Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών, 2). Συνολικά αναλύονται επτά βασικές µεταβλητές για κάθε υπηρεσία του ηµόσιου Τοµέα. Οι µεταβλητές, οι οποίες διερευνώνται είναι οι ακόλουθες : Ανθρώπινο υναµικό Τεχνολογικός Υπολογιστικός Εξοπλισµός Λειτουργικά Συστήµατα Εφαρµογές Λογισµικού ικτύωση Επικοινωνία ιαδίκτυο Προβλήµατα των φορέων. Λόγω του γεγονότος ότι οι εφαρµογές της ΚτΠ βασίζονται συνήθως σε πολλές διαφορετικές τεχνολογίες, καθίσταται σηµαντικός ο παράγοντας της ενοποίησης και σύγκλισης των διαφόρων τεχνολογιών και των υποδοµών επεξεργασίας πληροφοριών, επικοινωνιών και δικτύωσης. 3. Μεθοδολογία Όλα τα δεδοµένα της έρευνας αποτελούν πρωτογενείς πληροφορίες, οι οποίες συγκεντρώθηκαν µε χρήση των ακόλουθων µεθόδων: α) Ερωτηµατολογίων, τα οποία συντάχθηκαν σύµφωνα µε όλες τις διεθνώς αποδεκτές τεχνικές (Javeau, 2) και συµπληρώθηκαν από εκπροσώπους των φορέων β) Συνεντεύξεων, συναντήσεων και προσωπικών επαφών µεταξύ των µελών της Οµάδας Έργου και των εκπροσώπων των φορέων. γ) Προϋπαρχουσών µελετών και στοιχείων µε συναφές αντικείµενο (Javeau, 2). δ) ικτυακών τόπων, στους οποίους οι φορείς προβάλουν τη δοµή και το έργο τους. Για να συγκεντρωθεί επαρκής αριθµός ερωτηµατολογίων οργανώθηκε οκταµελής οµάδα ενηµέρωσης, παροχής διευκρινήσεων και συγκέντρωσης των ερωτηµατολογίων συµπεριλαµβανοµένου και ενός εξειδικευµένου ατόµου (help desk), το οποίο σε όλη την διάρκεια της διαδικασίας ενηµέρωσης και σύνταξης 2

3 των ερωτηµατολογίων από τους φορείς έδινε (τηλεφωνικά και µέσω διαδικτύου) τις απαραίτητες διευκρινήσεις για την ορθότερη και πληρέστερη σύνταξη των ερωτηµατολογίων (Fowler, 1995). Μέσω του help desk και µελών της οµάδας έργου, στην έδρα της Aναπτυξιακής Εταιρείας Κοζάνης (ΑΝΚΟ Α.Ε.) που ήταν και ο ανάδοχος του έργου για την µελέτη και σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράµµατος έγινε ο προγραµµατισµός των ενηµερωτικών επισκέψεων στις έδρες των φορέων µετά από επικοινωνία µε τον εκάστοτε φορέα. Συνολικά απεστάλησαν 317 ερωτηµατολόγια προς τους φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα της Π Μ και συµπληρώθηκαν τα 13. Ο βαθµός ανταπόκρισης (response rate) έφθασε στο 41% που θεωρείται πολύ ικανοποιητικός, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι δε λήφθηκαν απαντήσεις από φορείς που δεν είχαν καµία πληροφοριακή υποδοµή, όπως τα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων και τα Κέντρα Υγείας (Linsky, 1975). Τα ερωτηµατολόγια που συµπληρώθηκαν µε ευθύνη της Οµάδας Έργου αφορούσαν στους φορείς - χρήστες των ΤΠΕ. Με την έννοια αυτή η ανάλυση που παρουσιάζεται σε αυτή την εργασία αποτυπώνει µε ακρίβεια την υπάρχουσα κατάσταση, µε βάση και τους στόχους του Ε.Π. ΚτΠ για την Π Μ. Παράλληλα προετοιµάστηκε κατάλληλο στατιστικό επιστηµονικό εργαλείο και παραµετροποιήθηκε σύµφωνα µε τα περιεχόµενα του ερωτηµατολόγιου που αποστάλθηκε στους φορείς. Από τα ερωτηµατολόγια που επιστράφηκαν συµπληρωµένα στην έδρα της ΑΝΚΟ Α.Ε. αντλήθηκαν όλα τα απαραίτητα δεδοµένα στοιχεία και καταχωρήθηκαν σε αρχείο για στατιστική επεξεργασία και ανάλυση. Τα αποτελέσµατα της στατιστικής επεξεργασίας καθώς και της ποιοτικής ανάλυσης που έγινε στα συγκεντρωµένα στοιχεία περιλαµβάνονται στα αντίστοιχα κεφάλαια του τεύχους «Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Περιφέρεια της υτικής Μακεδονίας (φάση Α )». Αξίζει να σηµειωθεί ότι παρά τις εντατικές και συντονισµένες προσπάθειες της Οµάδας Έργου ορισµένοι από τους φορείς ανταποκρίθηκαν µε ιδιαίτερη βραδύτητα λόγω: α) Υπερβολικών υποχρεώσεων ένεκα συµµετοχής τους σε άλλες δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. β) Μη επαρκούς γνώσης κατανόησης των χαρακτηριστικών του ΕΠ της ΚτΠ. γ) Αµέλειας / αδράνειας καθώς και έλλειψης στοιχείων που απαιτούσε το ερωτηµατολόγιο. 4. Στατιστική επεξεργασία των ερωτηµατολογίων και παρουσίαση. Η κωδικοποίηση των δεδοµένων και η στατιστική επεξεργασία έγινε µε χρήση του στατιστικού πακέτου για τις κοινωνικές επιστήµες SPSS (SPSS, 1986). Η ανάλυση των δεδοµένων διαρθρώνεται έτσι ώστε να µπορεί εύκολα να γίνει σύγκριση και συσχέτιση. Παρουσιάζονται πίνακες κατανοµής συχνοτήτων και σχολιασµός των βασικών µεταβλητών για κάθε µία από τις έξι κατηγορίες του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα στην Π Μ. 4.1 Περιφερειακή ιοίκηση Ανθρώπινο δυναµικό Όπως προκύπτει από την ανάλυση των σχετικών στοιχείων της Περιφέρειας, το ποσοστό όλων των κατηγοριών των υπαλλήλων µε γνώση Η/Υ ανέρχεται σε 14,5%. Το ποσοστό των πτυχιούχων πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) και τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ) (28,4% και 17,6% αντίστοιχα) που γνωρίζει νέες τεχνολογίες είναι χαµηλό, από τους απόφοιτους της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ( Ε) γνωρίζει Η/Υ ποσοστό 1,1%, ενώ από τους τελειόφοιτους της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) κανένας. Οι περισσότεροι υπάλληλοι που χρησιµοποιούν σήµερα Η/Υ δεν έχουν επιµορφωθεί, αλλά έµαθαν τη χρήση των Η/Υ από προσωπικό ενδιαφέρον. Σχετική επιµόρφωση έγινε κυρίως σε νεοδιοριζόµενους υπαλλήλους µε την εισαγωγική τους εκπαίδευση. Στα γραφήµατα 1, 2 και 3 παριστάνεται η υφιστάµενη κατάσταση. 3

4 Γράφηµα 1. Κατανοµή των υπαλλήλων της Π Μ ανάλογα µε το µορφωτικό τους επίπεδο Προβλεπόµενες θέσεις Υφιστάµενη Στελέχωση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΕ Χ ΝΟΛ ΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Μορφωτικό επίπεδο Γράφηµα 2. Γνώση χειρισµού Η/Υ των υπαλλήλων της Π Μ ανάλογα µε το µορφωτικό τους επίπεδο Υφιστάµενη Στελέχωση Γνώση Η/Υ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Μορφωτικό επίπεδο Γράφηµα 3. Ποσοστό (%) γνώσης χειρισµού Η/Υ από τους υπαλλήλους της Π Μ ανάλογα µε το µορφωτικό τους επίπεδο ,4 17,6 1,1 ПЕ εκπ/ση ТЕ εκπ/ση Ε εκπ/ση ΥΕ εκπ/ση Μορφωτικό επίπεδο ПЕ εκπ/ση ТЕ εκπ/ση Ε εκπ/ση ΥΕ εκπ/ση 4

5 Τεχνολογικός εξοπλισµός H έρευνα κατέληξε σε σχέση µε τις υλικές και άϋλες υποδοµές της Περιφέρειας στις ακόλουθες διαπιστώσεις: Η πλειοψηφία των διευθύνσεων διαθέτει τηλεφωνικό κέντρο. Οι περισσότερες διευθύνσεις δε διαθέτουν σύνδεση µε το διαδίκτυο ούτε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Αναλυτικά το 31,8% των υπηρεσιών είναι συνδεδεµένες στο διαδίκτυο, ενώ µόνο στο 9,1% λειτουργεί ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Η Περιφέρεια δε διαθέτει ιστοχώρο (web site). Πολλοί από τους υπολογιστές που υπάρχουν είναι παλαιάς τεχνολογίας (Pentium IV 3%, Pentium II-III 75% και οι υπόλοιποι παλαιότερου τύπου). Ως λειτουργικό σύστηµα χρησιµοποιούνται κατά βάση τα Windows 95 ή τα Windows 98. Ο αριθµός των εκτυπωτών είναι µεγάλος λόγω έλλειψης δικτύου στα περισσότερα κτίρια, γεγονός που δεν επιτρέπει να υπάρχουν κοινόχρηστοι εκτυπωτές. Σχεδόν κάθε διεύθυνση διαθέτει τουλάχιστον ένα φωτοτυπικό µηχάνηµα. Υπάρχουν ελάχιστοι scanners σε όλες τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας. Οι περισσότερες Υπηρεσίες διαθέτουν φαξ. Υπάρχει µόνο ένας Η/Υ µε σύστηµα τηλεδιάσκεψης εγκατεστηµένος στο Τµήµα ΠΑΜ ΠΣΕΑ Πολιτικής Προστασίας. Μόνο ένα κτίριο από τα πολλά της Περιφέρειας έχει εγκατεστηµένο δίκτυο υπολογιστών, το οποίο όµως δεν λειτουργεί σε όλο του το εύρος. Συνολικά υπάρχουν 82 υπολογιστές, από τους οποίους οι 19 είναι παλαιάς τεχνολογίας ενώ ο αριθµός των υπαλλήλων που έχουν γνώση Η/Υ είναι 63. Κατά συνέπεια οι περισσότεροι υπάλληλοι που γνωρίζουν Η/Υ έχουν διαθέσιµο υπολογιστή στην εργασία τους. Σε γενικές γραµµές ο αριθµός των Η/Υ σε σχέση µε τον αριθµό των υπαλλήλων που γνωρίζουν να χρησιµοποιούν υπολογιστή είναι ικανοποιητικός. Υπάρχει όµως µεγάλη έλλειψη τηλεπικοινωνιακής υποδοµής και δικτύων υπολογιστών. 4.2 Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Σε γενικές γραµµές διαπιστώνεται η ικανοποίηση των υπηρεσιών των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (ΝΑ) σε σχέση µε τις υπηρεσίες που προσφέρει ο ΟΤΕ τόσο ως προς την ταχύτητα, όσο και ως προς την ποιότητά τους. Ιδιαίτερα θετικά αξιολογείται και η ταχύτητα και η επάρκεια µε την οποία ο Οργανισµός ανταποκρίνεται στα αιτήµατα για χορήγηση τηλεφωνικών συνδέσεων, συνδέσεων Internet και λοιπών υπηρεσιών. Ανθρώπινο δυναµικό Από το σύνολο των υπηρετούντων υπαλλήλων το ποσοστό που γνωρίζει και χειρίζεται Η/Υ ανά Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (ΝΑ) ανέρχεται: στη ΝΑ Κοζάνης σε 2,4% στη ΝΑ Γρεβενών σε 34,1% στη ΝΑ Καστοριάς σε 36,6% στη ΝΑ Φλώρινας σε 19% Προβλήµατα Αδυναµίες Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι το προσωπικό που υπηρετεί στις τέσσερις ΝΑ δεν αγγίζει το 5% των οργανικών θέσεων, µε αποτέλεσµα η στελέχωση των υπηρεσιών να είναι ελλιπής και να µη µπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στα αντικείµενα της αρµοδιότητάς τους. Το ποσοστό πτυχιούχων (ΠΕ & ΤΕ) προς τους µη πτυχιούχους ( Ε & ΥΕ) τόσο στο σύνολο των προβλεποµένων οργανικών θέσεων, όσο και στο σύνολο των υπηρετούντων υπαλλήλων είναι µικρό, µόλις 42,69%. Εξειδικευµένες ειδικότητες µε πρόσθετα προσόντα δεν υφίστανται µεταξύ των υπηρετούντων υπαλλήλων, παρ όλο ότι αυτές προβλέπονται στους οργανισµούς. Το ανθρώπινο δυναµικό που υπηρετεί στις υπηρεσίες των ΝΑ είναι σε χαµηλά επίπεδα εκπαιδευµένο στις νέες τεχνολογίες και στις νέες µεθόδους διοίκησης. Το µεγαλύτερο ποσοστό γνώσης στον χειρισµό Η/Υ είναι 36,6% (ΝΑ Καστοριάς) και το µικρότερο είναι 19% (ΝΑ Φλώρινας). Βέβαια η γνώση εκµάθησης Η/Υ στηρίζεται περισσότερο στις φιλότιµες προσπάθειες των υπαλλήλων, οι οποίοι έµαθαν να τον χρησιµοποιούν κυρίως από προσωπικό ενδιαφέρον. Στα γραφήµατα 4 και 5 παριστάνονται τα ποσοστά και οι µέσοι αριθµοί υπαλλήλων των ΝΑ µε θέση Η/Υ (48 στους 162 ή ποσοστό 29%). 5

6 Γράφηµα 4. Ποσοστό υπαλλήλων των ΝΑ µε θέση Η/Υ Ποσοστό υπαλλήλων των Ν.Α µε θέση Η/Υ (%) Αριθµός υπαλλήλων (%) Θέση µε Η/Υ Υφιστάµενη στελέχωση Κοζάνης Γρεβενών Φλώρινας Καστοριάς Ν.Α Γράφηµα 5. Μέσος αριθµός υπαλλήλων των ΝΑ της Π Μ Μέσος αριθµός υπαλλήλων των Ν.Α της Π Μ 5 (Προβλεπόµενος,πραγµατικός, µε θέση Η/Υ) Μέσος αριθµός υπαλλήλων (Ν) Προβλεπόµενες θέσεις Υφιστάµενη στελέχωση 48 Θέση µε Η/Υ ικτύωση Από την αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης στις ΝΑ της Π Μ διαπιστώνεται ότι η ΝΑ Κοζάνης µε την ολοκλήρωση του έργου «ίκτυο δεδοµένων», µε το οποίο έχουν διασυνδεθεί µεταξύ τους όλες οι δηµοτικές αρχές αλλά και οι διάφορες υπηρεσίες, έχει δηµιουργήσει µία σοβαρή υποδοµή, ενώ στις άλλες τρεις ΝΑ της Π Μ δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Η σύνδεση στο διαδίκτυο των ΝΑ της Π Μ γίνεται κυρίως µέσω του τηλεφωνικού δικτύου µε τη χρησιµοποίηση modems ή µε γραµµές ISDN (64 Kbps, 128 Kbps). Σηµειώνεται ότι η ΝΑ Κοζάνης χρησιµοποιεί µισθωµένη γραµµή (leased line) στα 256 Kbps για την πρόσβαση στο διαδίκτυο. 6

7 Γράφηµα 6. ιασύνδεση στο διαδίκτυο των Ν.Α της Π Μ Ποσότητα (Ν) ISDN (128 Kbps) 2 ISDN (64 Kbps) 1 Leased Line (256 Kbps) 2 Leased Line (64 Mbps) Τρόπος σύνδεσης 7 Modems (56 Kbps) 3 Modems (33 Kbps) Γρεβενών Καστοριάς Κοζάνης Φλώρινας Όσον αφορά στη δικτύωση των ΝΑ µε άλλους φορείς, πλην της ΝΑ Κοζάνης, οι υπόλοιπες εµφανίζουν υστέρηση στης δικτύωσή τους µε την Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας. Η πλήρης απουσία δικτύωσης των τριών ΝΑ προξενεί σε ότι αφορά στην εξυπηρέτηση του πολίτη ακόµα µεγαλύτερα προβλήµατα σε σχέση µε την αντίστοιχη ανυπαρξία σύνδεσης ΟΤΑ και Νοµαρχίας. Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι στις ΝΑ υπάρχουν υπηρεσίες κατεξοχήν κρατικού χαρακτήρα, εποπτευόµενες από την Περιφέρεια. Τεχνολογικός εξοπλισµός Σχετικά µε τον τεχνολογικό εξοπλισµό, οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις βρίσκονται σε αρκετά καλό επίπεδο. Από τη στατιστική επεξεργασία των σχετικών απαντήσεων προκύπτουν οι εξής διαπιστώσεις: Τηλεφωνικό κέντρο διαθέτει µόνο το 75%, ενώ σύνδεση µε γραµµές ISDN διαθέτουν όλες οι ΝΑ, εκτός από αυτήν της Φλώρινας. Πρόσβαση στο διαδίκτυο και ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( ) έχουν όλες οι ΝΑ, ενώ ηλεκτρονική διεύθυνση (web site) µε ιστοσελίδα έχουν µόνο οι ΝΑ Κοζάνης και Γρεβενών. Σύστηµα τηλεδιάσκεψης υπάρχει µόνο στη ΝΑ Κοζάνης. Λειτουργούν τοπικά δίκτυα µε µερική δικτύωση των Η/Υ. Ειδικά η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης εκτός του τοπικού δικτύου έχει εγκαταστήσει δίκτυο επικοινωνίας µε τους ήµους, την ΤΕ Κ και την Περιφέρεια. Εξοπλισµός πληροφορικής Ο εξοπλισµός πληροφορικής των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων κρίνεται σχετικά ικανοποιητικός, αν και είναι διάχυτη η εκτίµηση των υπηρεσιακών παραγόντων ότι απαιτείται η αναβάθµιση των υπολογιστών και η αντικατάσταση όσων είναι παλαιάς τεχνολογίας ώστε να καταστεί δυνατή (µετά και την απόκτηση και άλλων νέων υπολογιστών) η οµαλή δικτύωσή τους. Οι σταθµοί εργασίας που αναφέρονται από τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις είναι 18 στη ΝΑ Κοζάνης, 45 στη ΝΑ Γρεβενών, 47 στη ΝΑ Καστοριάς και 33 στη ΝΑ Φλώρινας. Όλες οι ΝΑ διαθέτουν εφαρµογές λογισµικού για την εξυπηρέτησή της. Οι εφαρµογές αυτές καλύπτουν κυρίως το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, την οικονοµική διαχείριση και τη µισθοδοσία. Υποστήριξη των Υποδοµών ΤΠΕ Σε ότι αφορά στην ύπαρξη προσωπικού µηχανογραφικής υποστήριξης η κατάσταση είναι µάλλον µεταβατική, αφού τα επόµενα χρόνια (έως το 26) αναµένεται αναβάθµιση του προσωπικού µε νέες προσλήψεις πτυχιούχων πανεπιστηµιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης. Η µηχανογραφική υποστήριξη των υποδοµών ΤΠΕ αυτή τη στιγµή παρέχεται από εξειδικευµένο προσωπικό πληροφορικής ως εξής: ΝΑ Γρεβενών 3 άτοµα, ΝΑ Καστοριάς 5, ΝΑ Κοζάνης 9 και ΝΑ Φλώρινας 6 άτοµα. 7

8 4.3 Οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης Ανθρώπινο δυναµικό Συνολικά στους ήµους και τις Κοινότητες της Π Μ η αναλογία των πτυχιούχων υπαλλήλων (ΠΕ και ΤΕ) που υπηρετούν προς τους µη πτυχιούχους ( Ε και ΥΕ) είναι περίπου 1:3 (ποσοστό 24,61% των ΠΕ και ΤΕ, έναντι 75,38% των Ε και ΥΕ). Αναφορικά µε τη γνώση χειρισµού Η/Υ µόνο στους ΟΤΑ του νοµού Γρεβενών η πλειοψηφία απαντά θετικά (51%), ενώ ακολουθούν οι νοµοί Καστοριάς (48%), Κοζάνης (41%) και Φλώρινας (35%). Συνολικά από τους υπαλλήλους που υπηρετούν στους ΟΤΑ γνώση χειρισµού Η/Υ κατά µέσο όρο έχουν: στην κατηγορία ΠΕ ποσοστό 92,85% στην κατηγορία ΤΕ ποσοστό 76,38% στην κατηγορία Ε ποσοστό 38,78% στην κατηγορία ΥΕ ποσοστό,85% Προβλήµατα Αδυναµίες Ως το κυριότερο πρόβληµα αναφέρεται από τους ίδιους τους ήµους και Κοινότητες η έλλειψη προσωπικού, µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να ανταποκριθούν στις αρµοδιότητές τους. Στις υπηρεσίες αυτές το ανθρώπινο δυναµικό που υπηρετεί καλύπτει το 51% των προβλεπόµενων οργανικών θέσεων, ποσοστό κάλυψης που κρίνεται χαµηλό. Η έλλειψη αυτή εµφανίζεται κυρίως σε εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό µε κατάλληλες τεχνολογικές γνώσεις, ενώ από τους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους ελάχιστοι είναι αυτοί που έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση Η/Υ. Στους ΠΕ και ΤΕ τα ποσοστά γνώσης Η/Υ είναι αρκετά αυξηµένα, ενώ πολύ µικρότερο είναι το ποσοστό στους Ε και µηδενικό στους ΥΕ. Η αναλογία πτυχιούχων προς µη πτυχιούχους είναι αρκετά µικρή (1:3), ενώ υπάρχουν δήµοι που δε διαθέτουν βασικές ειδικότητες επιστηµονικού προσωπικού (π.χ. πολιτικό µηχανικό). Τεχνολογικός εξοπλισµός Η επικοινωνιακή υποδοµή των ΟΤΑ ανά νοµό της υτικής Μακεδονίας συνοψίζεται στον πίνακα 1. Πίνακας 1.Επικοινωνιακή υποδοµή των ΟΤΑ της Π Μ (%) ОТЕ Νοµών, % Τηλεφ. κέντρο ISDN Internet Web site Γρεβενών Καστοριάς Κοζάνης Φλώρινας ίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών διαθέτει το 45% των ΟΤΑ (Ν. Γρεβενών 23%, Ν. Καστοριάς 58%, Ν. Κοζάνης 69%, Ν. Φλώρινας 3%), ενώ οι υπόλοιποι βρίσκονται στο στάδιο εγκατάστασης. Στο µεγαλύτερο ποσοστό των ΟΤΑ έχουν αναπτυχθεί τοπικές βάσεις δεδοµένων. Η χρήση εξωτερικών βάσεων δεδοµένων είναι σχεδόν µηδενική. Τέλος στο 31,75% των ΟΤΑ το πρωτόκολλο τηρείται ηλεκτρονικά, ενώ αρκετοί βρίσκονται στο στάδιο αγοράς και εγκατάστασης του κατάλληλου λογισµικού. 4.4 Νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου Στα ΝΠ ανήκουν οι ακόλουθοι φορείς: δηµοτικές επιχειρήσεις ΟΤΑ A βαθµού, Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) ήµων, δηµοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, δηµοτικά ωδεία, δηµοτικές βιβλιοθήκες, το Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης (ΙΝΒΑ) καθώς και τα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (ΚΑΠΗ). Από την έρευνα πεδίου για τα ΝΠ της υτικής Μακεδονίας προέκυψαν οι εξής διαπιστώσεις: α) ικτύωση: ικτυακή υποδοµή έχουν οι δηµοτικές επιχειρήσεις των µεγάλων δήµων της Π Μ κυρίως της Κοζάνης και της Πτολεµαίδας. β) Πληροφοριακή υποδοµή: Ο αριθµός Η/Υ και περιφερειακών των ΝΠ είναι µικρός και χρησιµοποιούνται για απλές εφαρµογές. Τα ΚΑΠΗ που συµµετείχαν στην έρευνα πεδίου δε διαθέτουν καµία σχετική υποδοµή. γ) Εφαρµογές λογισµικού: Οι ευρύτερα χρησιµοποιούµενες εφαρµογές από τα ΝΠ της Π Μ είναι οι εξής: εξυπηρέτηση ειδικών-ευπαθών οµάδων του πληθυσµού, διαχείριση βιβλιοθήκης, ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, εφαρµογές προγραµµατισµού και παρακολούθησης πορείας έργων καθώς και τεχνικό λογισµικό. 8

9 Ανθρώπινο υναµικό Η έρευνα έδειξε ότι ο µέσος αριθµός υπαλλήλων των ΝΠ µε ευχέρεια χρήσης των ΤΠΕ κρίνεται στο σύνολο της Π Μ ικανοποιητικός για τις κατηγορίες υπαλλήλων ΠΕ και ΤΕ. 4.5 Εκπαίδευση Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται η διοικητική διάρθρωση των δηµοσίων εκπαιδευτικών δοµών της Π Μ, οι υποδοµές σε ΤΠΕ και η δικτύωση σε υπάρχοντα εκπαιδευτικά δίκτυα, στην πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια και ανώτατη εκπαίδευση. Πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση Ο πίνακας 2 περιλαµβάνει τους αριθµούς των σχολικών και διοικητικών µονάδων όλων των τύπων που έχουν συνδεθεί µε το πανελλήνιο σχολικό δίκτυο. Πίνακας 2. Σχολικές και διοικητικές µονάδες ΠΕ και Ε της Π Μ ανά νοµό που είναι συνδεδεµένες µε το πανελλήνιο σχολικό δίκτυο ΝΟΜΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Νηπιαγωγεία ηµοτικά Γυµνάσια Λύκεια ΤΕΕ ΣΕΚ ΚΕΣΥΠ Σχολικές Βιβλιοθήκες ΙΕΚ ιοικητικές Μονάδες Πηγή: Ανώτατη Εκπαίδευση Στην Π Μ εδρεύει ένα τµήµα του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (το τµήµα Μηχανικών ιαχείρισης Ενεργειακών Πόρων) και το ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Ο προβλεπόµενος αριθµός προσωπικού για το µοναδικό υπάρχον τµήµα είναι 43 άτοµα. Η πραγµατική υφιστάµενη στελέχωση είναι µόλις 17 άτοµα (ποσοστό 39,5%). Όλοι όσοι στελεχώνουν το τµήµα έχουν θέση Η/Υ (ποσοστό 1%). Στο σύνολό τους τα άτοµα που εργάζονται έχουν ευχέρεια χρήσης Η/Υ καθώς και δεξιότητες σχετικές µε τις ΤΠΕ Το τµήµα είναι συνδεδεµένο στο διαδίκτυο (µισθωµένη γραµµή µε ταχύτητα 128 Kbps). Χρησιµοποιεί το Internet για ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, για µεταφορά αρχείων και για πλοήγηση. Ακόµη διαθέτει δίκτυο µε το οποίο επιτυγχάνεται η διασύνδεση των υπολογιστών µέσα στο τµήµα. ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας Το ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας εδρεύει στην Κοζάνη και έχει τρία παραρτήµατα στη Φλώρινα, στην Καστοριά και στα Γρεβενά. Ο αριθµός αλλά και οι τύποι των Η/Υ (Pentium II,III και IV) που είναι εγκατεστηµένοι παρουσιάζουν µεγαλύτερο ποσοστό πληρότητας σε σχέση µε τους άλλους φορείς που εξετάσθηκαν από την έρευνα πεδίου. Ως προς τη γνώση χρήσης των Η/Υ, τα ποσοστά των υπαλλήλων είναι σαφώς ανώτερα από κάθε άλλο φορέα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Συγκεκριµένα στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και Ε τα ποσοστά αγγίζουν το 1 %. Κλείνοντας την αναφορά στον τοµέα της εκπαίδευσης στην Π Μ, συµπεραίνεται ότι το ανθρώπινο δυναµικό τους (δάσκαλοι, καθηγητές, µέλη εκπαιδευτικού και ερευνητικού προσωπικού, αλλά και διοικητικό προσωπικό) υπερτερούν σαφώς του προσωπικού των άλλων φορέων σε γνώσεις νέων τεχνολογιών. Ωστόσο, η υποδοµή σε ΤΠΕ κρίνεται ικανοποιητική µόνο στην ανώτατη εκπαίδευση. 4.6 Υγεία - Πρόνοια Η εισδοχή και η χρήση των ΤΠΕ στα Νοσοκοµεία και στα Κέντρα Υγείας της Π Μ αποτυπώνεται ως εξής: 9

10 Στα Νοσοκοµεία υπάρχει µια ισχνή υπολογιστική ισχύς για εφαρµογές εξυπηρέτησης πολιτών και πολύ µικρός αριθµός υπαλλήλων έχει ευχέρεια ή περαιτέρω δεξιότητες στην χρήση Η/Υ. Στα Κέντρα Υγείας δεν υπάρχει καθόλου πληροφοριακή υποδοµή, το δε ανθρώπινο δυναµικό ελάχιστα γνωρίζει από τεχνολογίες της ΚτΠ. Ακολουθούν σχόλια και διαγράµµατα που παρουσιάζουν το βαθµό διείσδυσης των ΤΠΕ στις Νοσοκοµειακές Μονάδες της Περιφέρειας καθώς και στα Κέντρα Υγείας. Νοµαρχιακά Γενικά Νοσοκοµεία (ΝΓΝ) Οι απόλυτες και σχετικές συχνότητες των εργαζοµένων των ΝΓΝ. της Π Μ που έχουν θέση Η/Υ παρουσιάζονται στα ακόλουθα συσσωρευµένα ραβδογράµµατα (γραφήµατα 7 και 8). 8 Γράφηµα 7. Πραγµατικός αριθµός εργαζοµένων και θέσεις Η/Υ Μέσος αριθµός εργαζοµένων (Απόλυτα µεγέθη) Θέση µε Η/Υ Υφιστάµενη στελέχωση Νοµός της Π Μ Γράφηµα 8. Πραγµατικός αριθµός εργαζοµένων και θέση Η/Υ (%) Αριθµός εργαζοµένων (Σχετικά µεγέθη %) Θέση µε Η/Υ Υφιστάµενη στελέχωση Ν.Κοζάνης Ν.Γρεβενών Ν.Φλωρίνης Ν.Καστοριάς Νοµός της Π Μ Παρατηρείται εµφανής δυσαναλογία ανάµεσα στον αριθµό των εργαζοµένων που χρησιµοποιούν Η/Υ και εκείνων που δεν χρησιµοποιούν. Ο αριθµός των εργαζοµένων µε θέση Η/Υ κυµαίνεται από 6% (ΝΓΝ Φλώρινας) έως 11% (ΝΓΝ Γρεβενών). 1

11 Είναι επίσης φανερή η δραµατική µείωση του µέσου αριθµού των υπαλλήλων των ΝΓΝ που έχουν άλλες δεξιότητες σχετικές µε την ΚτΠ σε σχέση µε αυτούς που απλώς χρησιµοποιούν Η/Υ. ηλαδή ο αριθµός των υπαλλήλων µε ευρύτερες δεξιότητες γύρω από την ΚτΠ είναι ελάχιστος. Κέντρα Υγείας Ο εξοπλισµός πληροφορικής των Κέντρων Υγείας (ΚΥ) της Π Μ κρίνεται σχεδόν ανύπαρκτος. Το σύνολό τους στερούνται παντελώς υπολογιστικού εξοπλισµού πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, στις οποίες η υπάρχουσα πληροφορική υποδοµή σε τεχνικό λογισµικό αλλά και σε λογισµικό εφαρµογών είναι ελλιπής. Η στελέχωση των ΚΥ σε ανθρώπινο δυναµικό κρίνεται ικανοποιητική. Ο βαθµός τεχνογνωσίας του προσωπικού στη χρήση Η/Υ και στις νέες τεχνολογίες είναι µικρός. Είναι σαφές ότι λόγω της έλλειψης υπολογιστικού εξοπλισµού δε γίνεται λόγος για δικτύωση των ΚΥ µε τα ΝΓΝ ή άλλους εποπτευόµενους φορείς. Κανένα ΚΥ της Π Μ δεν είναι συνδεδεµένο στο διαδίκτυο. 5. Ευαισθητοποίηση και χρήση των ΤΠΕ Η εµπιστοσύνη της κοινωνίας του δηµόσιου τοµέα της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας στις ΤΠΕ φαίνεται να βρίσκεται σε αρκετά υψηλό επίπεδο. Υπάρχει η άποψη ότι οι ΤΠΕ είναι σε θέση να προσφέρουν γενικά πολλές νέες δυνατότητες, κυρίως στο προσωπικό του δηµόσιου τοµέα που χαρακτηρίζονται από σχετικά υψηλό εισόδηµα και επίπεδο µόρφωσης. Αυτοί που δεν εµπιστεύονται ιδιαίτερα τις ΤΠΕ χαρακτηρίζονται από χαµηλό σχετικά επίπεδο µόρφωσης, πράγµα που σηµαίνει ότι η άποψή τους βασίζεται περισσότερο σε άγνοια. Καταγράφεται επίσης κάποια δυσπιστία για τη χρήση των ΤΠΕ από τους δηµόσιους φορείς, η οποία πιθανώς οφείλεται σε αρνητικές εµπειρίες από την επαφή µε µηχανογραφηµένες δηµόσιες υπηρεσίες. Αξιοσηµείωτα είναι τα συµπεράσµατα πανελλαδικής έρευνας που πραγµατοποιήθηκε σχεδόν την ίδια περίοδο από το Εθνικό ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε ΕΤ) και αφορούσε στη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Internet στην Ελλάδα (Εθνικό ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, 22). Η έρευνα καταγράφει βέβαια το σύνολο της επικράτειας και όχι µόνο το δηµόσιο τοµέα, ωστόσο οι τάσεις που αποτυπώνονται συµπίπτουν σε µεγάλο βαθµό µε τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας. Στο γράφηµα 9 εµφανίζεται η χρήση Η/Υ και Ιnternet στις γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας, αλλά και ο εθνικός µέσος όρος. Γράφηµα 9. Χρήση Η/Υ και Ιnternet κατά γεωγραφική περιοχή Β. Αττική ήµος Αθηναίων ήµος Θεσσαλονίκης ΝΑ Αττική Υπ. Αττικής Λοιποί ήµοι Θεσσαλονίκης. Αττική Πειραιάς Νησιά Αιγαίου Μέσος Όρος Αν. Μακεδονία Θράκη Νησιά Ιονίου υτική Μακεδονία Ήπειρο Κρήτη Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλία Πελοπόννησος υτική Ελλάδα Στερεά Ελλάδα 1,7% 7,2% 3,9% 6,6% 15% 3,7% 15% 3,9% 14% 6,2% 13% 4,2% 13% 4,6% 12% 1% 5,8% 1% 17% 2,1% 9% 14% 3,2% 8% 13% 3,7% 8% 13% 5,7% 8% 16% 6% 1,3% 12% 7,4% 6% 17% 6,3% 5% 11% 4% 7,4% 1% 3% 6,1% 13% 2% 2% 2% 33% 39% 25% 42% 31% 3% 28% 23% 24% 25% Χρήση Internet Χρήση H/Y % στο είγµα 11

12 Το κυριότερο συµπέρασµα που προκύπτει από την έρευνα του Ε ΕΤ είναι η µεγάλη διαφοροποίηση στα ποσοστά χρήσης H/Y και Internet µεταξύ των διαφόρων γεωγραφικών περιοχών της Ελλάδας. Ο πίνακες 3 δείχνει ότι τα ποσοστά χρήσης Η/Υ και Internet της Π Μ υστερούν σηµαντικά του εθνικού µέσου όρου. Όσον αφορά στην πρόθεση για χρήση ΤΠΕ η εικόνα είναι ακόµη δυσµενέστερη (βλ. πίνακα 4). Πίνακας 3. Σύγκριση της Π Μ µε τον εθνικό µέσο όρο στη χρήση Η/Υ και Ιnternet Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας Εθνικός µέσος όρος Κάτοχοι προσωπικού Η/Υ 27% 34% Σύνδεση Internet 14% 15% Πίνακας 4. Σύγκριση της Π Μ µε τον εθνικό µέσο όρο ως προς την πρόθεση χρήσης Η/Υ και Ιnternet Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας Εθνικός µέσος όρος Κάτοχοι προσωπικού Η/Υ 5% 13% Σύνδεση Internet 5% 9% Συµπερασµατικά η Π Μ υπολείπεται του µέσου όρου της χώρας και βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις τόσο στη χρήση, όσο και στην πρόθεση χρήσης των Η/Υ και του διαδικτύου, γεγονός το οποίο να ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασµό δράσεων ΤΠΕ στα πλαίσια του ΕΠ για την ΚτΠ (Καρούνος, 22). 6. Συνθετική διάγνωση Στόχος αυτής της ενότητας είναι να συνοψίσει τα προηγούµενα ευρήµατα ώστε µέσα από την ανάλυση και αξιολόγησή τους να προκύψουν συνθετικά συµπεράσµατα που θα καθορίσουν το είδος των στρατηγικών αξόνων της Περιφέρειας για την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΑΝΚΟ, 22β). Η διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασµού, η οποία αποτυπώνεται σχηµατικά στο γράφηµα 1, καθορίζεται από την ακόλουθη σειρά λογικών βηµάτων: 1. Την αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης στην Π Μ στον τοµέα της ενσωµάτωσης των Νέων Τεχνολογιών µέσα από τη διάγνωση των δυνατών και αδύνατων σηµείων της Περιφέρειας σε αυτό τον τοµέα. 2. Την ενσωµάτωση των αναπτυξιακών στόχων περιφερειακής ανάπτυξης για την προγραµµατική περίοδο 2-26 όπως έχουν ήδη διατυπωθεί από την Περιφέρεια στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Οι στρατηγικοί αυτοί στόχοι που αποτελούν την υιοθετηθείσα πολιτική ανάπτυξης της Περιφέρειας θα πρέπει να εξυπηρετηθούν µε τη µορφή είτε της συνέργιας είτε της συµπληρωµατικότητας και από τους στόχους του επιχειρησιακού σχεδιασµού για την ΚτΠ. 3. Την αξιολόγηση των ευρηµάτων του εξωτερικού περιβάλλοντος που καθορίζουν τόσο το πλαίσιο στο οποίο µπορεί να κινηθεί το ΕΠ της ΚτΠ όσο και τις οριζόντιες παρεµβάσεις και έργα που θα πραγµατοποιηθούν στην Περιφέρεια. Γράφηµα 1. Τα ευρήµατα της αξιολόγησης ως συνιστώσα για την χάραξη των στρατηγικών αξόνων στο ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας για την Π Μ Ευρήµατα Αξιολόγησης Υφιστάµενης Κατάστασης στον Τοµέα των ΤΠΕ Κεντρικοί Αναπτυξιακοί Στόχοι της Περιφέρειας Ευρήµατα Εξωτερικού Περιβάλλοντος ιαφαινόµενοι Στρατηγικοί Άξονες της Κοινωνίας της Πληροφορίας Ακολουθεί η αξιολόγηση της Π Μ στα ζητήµατα που σχετίζονται µε τον τοµέα των ΤΠΕ, προκειµένου να προσδιορισθεί ο κεντρικός και οι ειδικοί στόχοι του Επιχειρησιακού Σχεδίου ώστε να καταρτισθεί το Πρόγραµµα Ανάπτυξης του τοµέα. Η αξιολόγηση και καταγραφή που ακολουθούν 12

13 στηρίζονται στην προηγηθείσα ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης και στηρίζουν µε την έννοια αυτή την υιοθέτηση της κατάλληλης στρατηγικής (Καλογήρου, 23). υνατά Σηµεία Ύπαρξη σηµαντικών φορέων γνώσης για παραγωγή και διάθεση τεχνογνωσίας (κυρίαρχο ρόλο το ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας) Ικανοποιητική διείσδυση των ΤΠΕ στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση Ικανοποιητικές τηλεπικοινωνιακές υποδοµές Ίδρυση και λειτουργία του Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας (µε την προϋπόθεση ότι θα λειτουργήσουν το ταχύτερο δυνατό και άλλα τµήµατα ) Αδυναµίες Χαµηλά σχετικά επίπεδα χρήσης ΤΠΕ από την Περιφερειακή ιοίκηση Χαµηλά επίπεδα χρήσης ΤΠΕ από τους εργαζόµενους στις ΝΑ (µε εξαίρεση τη ΝΑ Κοζάνης) Χαµηλά επίπεδα, µε αυξητική τάση, στη χρήση ΤΠΕ από τους ΟΤΑ Α βαθµού Έλλειψη διασύνδεσης µεταξύ των φορέων δηµοσίου ενδιαφέροντος που στοχεύουν στην εξυπηρέτηση του πολίτη (πλην του Ν. Κοζάνης) Μικρή χρήση ΤΠΕ από τις µονάδες υγείας και πρόνοιας Με βάση τα δυνατά σηµεία και τις αδυναµίες της Π Μ στη χρήση και ανάπτυξη των ΤΠΕ, προκύπτουν, σε σχέση µε το εξωτερικό περιβάλλον, οι παρακάτω ευκαιρίες και απειλές: Ευκαιρίες Παραγωγή και διάθεση τεχνογνωσίας στις ΤΠΕ τόσο στον εσωτερικό της χώρας όσο και στα Βαλκάνια Περαιτέρω βελτίωση της χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και παράλληλη επιµόρφωση Εξυπηρέτηση του πολίτη µε την εφαρµογή και οριζόντια ανάπτυξη ΤΠΕ µε βάση την υφιστάµενη τηλεπικοινωνιακή υποδοµή (δικτύωση, στήριξη αποµακρυσµένων περιοχών κλπ) Εξυπηρέτηση του πολίτη µε την επέκταση επιτυχηµένων εφαρµογών στη δηµόσια διοίκηση και στην αυτοδιοίκηση (εσωτερική οργάνωση φορέων, διασύνδεση κλπ) Απειλές Στασιµότητα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη λόγω πιθανής αδυναµίας εισαγωγής και εφαρµογής ΤΠΕ προς όφελος της καθηµερινότητάς του Χαµηλή ανταγωνιστικότητα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και της τοπικής οικονοµίας λόγω ολιγωρίας στη χρήση ΤΠΕ Πιθανή περιθωριοποίηση Κοινωνικών Οµάδων λόγω χαµηλής χρήσης ΤΠΕ προσδίδει την έννοια του κατεπείγοντος στις δράσεις ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης Η έρευνα αυτή για την αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης στον ευρύτερο ηµόσιο Τοµέα της υτικής Μακεδονίας επιχειρήθηκε µέσω στατιστικής ανάλυσης δεδοµένων έρευνας πεδίου µε χρήση ερωτηµατολογίου και στατιστικής ανάλυσης των απαντήσεων που συλλέχθηκαν. Πιστεύουµε ότι µπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά στη χάραξη της στρατηγικής για την Κοινωνία της Πληροφορίας στον ηµόσιο Τοµέα της Περιφέρειας της υτικής Μακεδονίας, αλλά και να αποτελέσει έναυσµα για τη διεξαγωγή παρεµφερών µελετών σε άλλες ελληνικές περιφέρειες. Αναφορές Αναστασιάδης, Π. (2). της Πληροφορίας. Εκδόσεις Λιβάνη ΑΒΕ - «Νέα Σύνορα», Αθήνα. ΑΝΚΟ ΑΕ, (22α). Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κοινωνία της Πληροφορίας για την Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας, Α φάση. Κοζάνη. ΑΝΚΟ ΑΕ, (22β). Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κοινωνία της Πληροφορίας για την Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας, B φάση. Κοζάνη. Ελληνική Κυβέρνηση (1999). Λευκή Βίβλος: Η Ελλάδα στην Κοινωνία της Πληροφορίας Στρατηγική και δράσεις (αναρτηµένο στον κόµβο Εθνικό ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας. (22). Η χρήση νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Fowler, F. J. (1993). Survey Research Methods. 2nd Edition. Sage Publication, California. 13

14 Javeau, C. (2). Η Έρευνα µε Ερωτηµατολόγιο. Το Εγχειρίδιο του Καλού Ερευνητή. Εκδόσεις Τυπωθήτω - Γιώργος αρδάνος. Αθήνα. Καλογήρου, Ι. (23). Επιχειρηµατικότητα και ΚτΠ στη υτική Μακεδονία (ανηρτηµένο στον κόµβο Καρούνος, Θ., Γουσίου, Λ. (22). Εθνική Έρευνα για τις Νέες Τεχνολογίες και την Κοινωνία της Πληροφορίας. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κοινωνία της Πληροφορίας. Linsky, A. (1975). Stimulating responses to mailed questionnaires : A review. Public Opinion Quarterly, 34, Παπακωνσταντίνου, Γ. (1999). Η κοινωνία της πληροφορίας στο Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης Papakonstantinou, G. and Collechia, A. (1996). The Evolution of Skills in OECD Countries and the Role of Technology. STI Working Papers, 1996/8. OECD, Paris. SPSS Inc. (1986). SPSS User s Guide, Edition 2, McGraw-Hill, New York. Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ειδική Γραµµατεία για την ΚτΠ. (2). Eπίσηµος δικτυακός κόµβος για την Κοινωνία της Πληροφορίας 14

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

H χρήση νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

H χρήση νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ., ΗΜ. ΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ανθρώπινων πόρων στις επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Αποτελέσματα και συμπεράσματα πανελλήνιας έρευνας

Διαχείριση ανθρώπινων πόρων στις επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Αποτελέσματα και συμπεράσματα πανελλήνιας έρευνας Διαχείριση ανθρώπινων πόρων στις επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Αποτελέσματα και συμπεράσματα πανελλήνιας έρευνας Των Β. Κώστογλου, Κ. Ζαφειρόπουλου, Κ. Παπαρρίζου * Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ Ο Βασίλης Κώστογλου είναι επ. καθηγητής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και επιστημονικός υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.28 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 27 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 77816/4259 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ..Β.Μ. Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΥΤ. ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ 2 10 Τ.Κ.:26333 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.:2610 330273-330252

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων e-tutor Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 2. ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 2 3. ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 3 4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 4 5.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΡΑ ΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα, 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ηµοτικών Βιβλιοθηκών: Τα πρώτα συµπεράσµατα Για την Επιστηµονική Επιτροπή Σταµατίνα Τσάφου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Αθήνας stsafou@teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.8 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 7 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET): ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET): ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ Μονάδα Εφηβικής Υγείας-Β Πανεπιστηµιακή Παιδιατρική Κλινική- Νοσοκοµείο Παίδων «Π & Α Κυριακού» ιευθυντής : κος ηµήτριος Καφετζής Επιστηµονική Υπέυθυνη : κα. Άρτεµις Τσίτσικα http://www.youth-health.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ 37 Τ.Κ 10436 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 5238973-210 5121399 6932798177 FAX: 210 5202798-210 5121399 ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11/01/2013 Αριθµ. Πρωτ: 3272 Ταχ. /νση: Ίωνος ραγούµη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500244 /fax :2410 250 372 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητής Παρατηρητήριο για την ΚτΠ

Ερευνητής Παρατηρητήριο για την ΚτΠ Χρήση ΤΠΕ σε Επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Ευκαιρίες Ανάπτυξης Γιάννης Τσιάμης, PhD Ερευνητής Παρατηρητήριο για την ΚτΠ Ηράκλειο 16 Οκτωβρίου 2007 Περιεχόμενα 1 2 Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

«Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης»

«Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης» Θεσσαλονίκη 20 1 2007 «Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης» ΕΙΣΗΓΗΣΗ: «ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Ι. ΣΥΝΤΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις»

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» «Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής, ΕΜΠ, Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης»

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στοιχεία Δικαιούχου: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Υποέργο 3 «Ανάπτυξη εφαρμογών για την εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και του κλάδου ΤΠΕ Μάιος 2013 ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση Επενδύσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας Συντονιστής φορέας και εταίροι της ΑΣ Συντονιστής Εταίρος: Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Αττικής, Όµορων Νοµών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΘΕΜΑ : Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης για τη µεταλιγνιτική περίοδο 2. ΣΚΟΠΟΣ Η χάραξη στρατηγικής για την προετοιµασία, τόσο κατά τη φάση µετάβασης όσο και κατά τη µεταλιγνιτική

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 16.02.2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 2004-2005»

ΘΕΜΑ «ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 2004-2005» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ταχ /νση: Κριεζή 16, 34100Χαλκίδα Τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Πρωτοβουλία Ίδρυσης Πανεπιστηµιακού Τµήµατος Τουρισµού στην Κρήτη Μάρτιος 2007 Τουρισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού εξήντα επτά (67) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου

Ανακοίνωση για Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού εξήντα επτά (67) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 25-4-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 7 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Αποτελέσματα και Συμπεράσματα Πανελλήνιας Έρευνας

Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Αποτελέσματα και Συμπεράσματα Πανελλήνιας Έρευνας Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Αποτελέσματα και Συμπεράσματα Πανελλήνιας Έρευνας Human Resource Management in Information and Communications

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 16-11-2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ: Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ Ο ήµος Καλαµάτας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC Σελ. 1/12 Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες µπορούν να δράσουν ως τοπικοί πολλαπλασιαστές επιταχυντές, σε εφαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα»

Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Μάρτιος 2007 «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Μάρτιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ταυτότητα Έρευνας...4 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΦΥΛΟ...8 2.1. Χρήση Η/Υ και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Ροδολίβος 25/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15299 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ήµαρχος Αµφίπολης Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΙΚ.ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ραγάτση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μανιαδάκης Δημήτριος Κούντριας Θωμάς Ειδικά Θέματα Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Αθήνα, 5 Ιουνίου 2006

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ Ιουλιανού 28 (1 ος όροφος) - 10434 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 88 38 680 Φαξ: 210 88 38 148 Email: kanep@tenet.gr Δικτυακός τόπος: www.kanep-gsee.gr Α.Π. :. Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) ονομάζεται η διδασκαλία του τρόπου λειτουργίας του οικοσυστήματος και στόχος της είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων προς μια αειφορική κατεύθυνση Εκπαίδευση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΓΚΟΓΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΡΑΓΑΤΣΗ 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση Υπολογιστών,Internet και κινητής τηλεφωνίας στον ελληνικό πληθυσµό

Η χρήση Υπολογιστών,Internet και κινητής τηλεφωνίας στον ελληνικό πληθυσµό Η χρήση Υπολογιστών,Internet και κινητής τηλεφωνίας στον ελληνικό πληθυσµό Έρευνα σε δείγµα 6000 ατόµων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ., ΗΜ. ΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το e-επιχειρείν στην Ελλάδα

Το e-επιχειρείν στην Ελλάδα Το e-επιχειρείν στην Ελλάδα ebusiness in Greece Η συµβολή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» The contribution of the 3 rd CSF Operational Programme Information Society Ηλίας Καστρίτης,

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη σελ. 8

Ορθή επανάληψη σελ. 8 Ορθή επανάληψη σελ. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Η στρατηγική µετάβασης στον ψηφιακό δήµο ως οργανικό συστατικό στοιχείο της ιοικητικής Μεταρρύθµισης»

«Η στρατηγική µετάβασης στον ψηφιακό δήµο ως οργανικό συστατικό στοιχείο της ιοικητικής Μεταρρύθµισης» «Η στρατηγική µετάβασης στον ψηφιακό δήµο ως οργανικό συστατικό στοιχείο της ιοικητικής Μεταρρύθµισης» Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής,, Οµάδα για την Τεχνολογική, Οικονοµική και Στρατηγική Ανάλυση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γιάννης Σταµατίου Επιστηµονικός Σύµβουλος σε θέµατα Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας στο Ε.Α.Ι.Τ.Υ., Επίκουρος ΚαθηγητήςΤµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: (1) Με πιστοποιητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ : 2014 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Εισηγητής : Γιώργος Αμανατίδης Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου LEADER Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ 03-10-2013 Η γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στην Κύπρο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου: OPENDAYS2011 Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Λεµεσός, 15 Νοεµβρίου 2011 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ένα από τα επτά Τομεακά/ Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Καλλιρρόης 89, 117 45, Αθήνα Τηλ.: 210 9238170 210 9238800 Fax: 210 9235959 www.spme.gr ASSOCIATION OF CIVIL ENGINEERS OF GREECE 89, Kallirois str., 117 45, Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Infographics (Ιούνιος 2014) Οι νέες τεχνολογίες στην καθηµερινή ζωή των πολιτών

Infographics (Ιούνιος 2014) Οι νέες τεχνολογίες στην καθηµερινή ζωή των πολιτών Infographics (Ιούνιος 2014) Οι νέες τεχνολογίες στην καθηµερινή ζωή των πολιτών ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΧΡΗΣΤΗ TOY ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ EI ΙΚΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 72,2% Οι δηµοφιλέστερες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικός στόχος: Επιμέρους στόχοι:

Βασικός στόχος: Επιμέρους στόχοι: Στόχος Βασικός στόχος: η συγκριτική παρουσίαση και ανάλυση της παρούσας κατάστασης υιοθέτησης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), στις διάφορες Περιφέρειες της χώρας. Επιμέρους στόχοι: διερευνώνται:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 7.2 Κατηγορίες επενδύσεων Λήψη επενδυτικής απόφασης ιαδικασία επιλογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 7.2 Κατηγορίες επενδύσεων Λήψη επενδυτικής απόφασης ιαδικασία επιλογής 214 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 7.1 Εισαγωγή Η υλοποίηση και επιτυχία του επιχειρησιακού σχεδίου του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας, έχει άµεση σχέση µε τις αποφάσεις που λαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΟΣ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩ ΣΗΣ ( )

Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΟΣ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩ ΣΗΣ ( ) Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΟΝΟΜΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ VELTI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.28 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 27 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες Συστηµάτων Πληροφορικής και ικτύων: Τιθασεύοντας το χάος

Μελέτες Συστηµάτων Πληροφορικής και ικτύων: Τιθασεύοντας το χάος Μελέτες Συστηµάτων Πληροφορικής και ικτύων: Τιθασεύοντας το χάος ρ. Οδυσσέας Ι. Πυροβολάκης Πρόεδρος ΕΜηΠΕΕ Είναι γεγονός πως, τουλάχιστον στο δυτικό κόσµο, η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα