Ο Βασίλης Κώστογλου είναι επ. καθηγητής του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και επιστηµονικός υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Βασίλης Κώστογλου είναι επ. καθηγητής του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και επιστηµονικός υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης."

Transcript

1 ΕΙΣ ΟΧΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕ ΙΟΥ Των Γεωργίου Βάρκα 1, Βασίλη Κώστογλου 2, Κωνσταντίνου Παπαρρίζου 3 1 Ο Γεώργιος Βάρκας είναι διευθυντικό στέλεχος του ΟΤΕ υποψ. διδάκτορας του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. 2 Ο Βασίλης Κώστογλου είναι επ. καθηγητής του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και επιστηµονικός υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης. 3 Ο Κωνσταντίνος Παπαρρίζος είναι καθηγητής του τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. 1. Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) διέκρινε έγκαιρα ότι η πραγµατική σύγκλιση των βιοτικών επιπέδων των χωρών - µελών της θα επιτευχθεί µε την εφαρµογή πολιτικών για την ενίσχυση των δεικτών που χαρακτηρίζουν την ποιότητα ζωής χωρίς αποκλεισµούς και περιθωριοποιήσεις οµάδων των πληθυσµών που την απαρτίζουν. Επιπλέον, το τεχνολογικό χάσµα µεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ έπρεπε οπωσδήποτε να καλυφθεί, ώστε η εµπορική παρουσία της νέας πολιτικής οντότητας στις διεθνείς αγορές, να γίνει έντονη µε ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά. Ως βασικό εργαλείο για την προσέγγιση των πιο πάνω στόχων θεωρήθηκαν οι τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών (ΤΠΕ). Ο όρος αυτός αποτελεί µετάφραση του αγγλικού όρου «Information and Communications Technologies» (ICT) που εισήγαγε το Συµβούλιο των Ευρωπαϊκών Επαγγελµατικών Ενώσεων Πληροφορικής (Council of European Professional Societies) για να περιγράψει το σύνολο όλων των συγγενών µεταξύ τους τεχνολογιών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Οι τεχνολογίες αυτές έχουν φθάσει πλέον σε στάδιο ωριµότητας και είναι σε θέση χάρις και στην ευκολία χρήσης τους να διαχέουν τις γνώσεις καταργώντας γεωγραφικά ή πολιτιστικά εµπόδια (Αναστασιάδης, 2). Μετά την ολοκλήρωση του Β Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ), µε τις δράσεις του οποίου επιχειρήθηκε ο εκσυγχρονισµός της ηµόσιας ιοίκησης στην Ελλάδα, το Γ ΚΠΣ µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΚτΠ) έρχεται να συµπληρώσει τον κύκλο των συντονισµένων προσπαθειών της ΕΕ για την υλοποίηση δράσεων που θα συµβάλλουν στην επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου. Αυτό το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα έχει καινοτόµο και οριζόντιο χαρακτήρα, διαπερνώντας διαφορετικές κυβερνητικές υπηρεσίες. Αποτελεί σύνολο ολοκληρωµένων και συµπληρωµατικών παρεµβάσεων σε διάφορους τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής, έτσι ώστε να µπορέσουν να λειτουργήσουν καταλυτικά για την ανάπτυξη της ΚτΠ στην Ελλάδα. Στόχος του είναι να εφαρµοστούν τα σηµαντικότερα σηµεία της Λευκής Βίβλου της ελληνικής κυβέρνησης µε τίτλο «Η Ελλάδα στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Στρατηγική και ράσεις» και παράλληλα να επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας eeurope και του Σχεδίου ράσης eeurope 22 που εγκρίθηκε στο Συµβούλιο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Φέϊρε τον Ιούνιο 2 (Ελληνική Κυβέρνηση, 1999). Ως βασικός µοχλός της όλης προσπάθειας θεωρείται η προσφορά ίσων ευκαιριών πρόσβασης στη γνώση και στην ενηµέρωση σε κάθε πολίτη που θα επιθυµούσε να δραστηριοποιηθεί στη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. Είναι προφανής η σηµασία των νέων ΤΠΕ για τη δηµιουργία µιας κοινωνίας της γνώσης, από την οποία κανένας δεν θα αποκλείεται. Οι ΤΠΕ επιτρέπουν και συµβάλλουν στην ολοένα αυξανόµενη χρήση του διαδικτύου στο σπίτι και στην εργασία. Γενικότερα, ο στόχος των ΤΠΕ είναι να παράσχουν αξιόπιστη πρόσβαση και συµµετοχή στην ΚτΠ σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως ταυτότητας και ηλικίας, οπουδήποτε και ανά πάσα στιγµή. Οι ΤΠΕ είναι αυτές που προσφέρουν λύσεις σε σηµαντικές κοινωνικές και οικονοµικές προκλήσεις σε τοµείς όπως η υγεία, το περιβάλλον, η ασφάλεια, η κινητικότητα, η εκπαίδευση, η βιοµηχανική ανταγωνιστικότητα και η απασχόληση. Η ένταξη των έργων στον ευρύτερο σχεδιασµό και η επίτευξη οικονοµιών κλίµακας µέσω συνεργιών προϋποθέτουν την εκπόνηση µελετών µε τη µορφή Επιχειρησιακών Σχεδίων (ΕΣ), τα οποία θα καταγράψουν τις εξειδικευµένες ανάγκες των φορέων σε όλη την ελληνική επικράτεια. Η σύζευξη των δράσεων που θα προβλεφθούν στα τοµεακά και περιφερειακά επιχειρησιακά σχέδια και θα εγκριθούν από την Αρχή 1

2 ιαχείρισης, θεωρείται ότι θα αποδώσει άριστα αποτελέσµατα και θα ενισχύσει σηµαντικά την πρόοδο άλλων σχετικών προγραµµάτων (Papakonstantinou και Collechia, 1996). Κεντρικός στόχος του συγκεκριµένου ΕΣ είναι η κατά το δυνατό πληρέστερη προετοιµασία του προγραµµατισµού της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας (Π Μ) για την ανάπτυξη της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» στην περιοχή δικαιοδοσίας της. Η συµµετοχή της Π Μ στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία να ξεπερασθούν ή να αµβλυνθούν εγγενή αναπτυξιακά προβλήµατα και να επιταχυνθεί ο ρυθµός σύγκλισης µε τα ευρωπαϊκά δεδοµένα. Για να επιτευχθεί αυτό το Επιχειρησιακό Σχέδιο οφείλει να αποτυπώσει και να ανασυνθέσει την υφιστάµενη κατάσταση στην Π Μ ως προς την ενσωµάτωση των ΤΠΕ, τους αναπτυξιακούς της στόχους και τους στόχους των ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών για την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΑΝΚΟ, 22α ) Ως ευρύτερος ηµόσιος Τοµέας ορίστηκε το σύνολο των υπηρεσιών και δράσεων που λαµβάνει ο πολίτης, οι δε εργαζόµενοι σε αυτές τις υπηρεσίες µισθοδοτούνται και ελέγχονται από το κράτος. Οι υπηρεσίες αυτές κατανέµονται στις ακόλουθες έξι κατηγορίες: 1) Περιφερειακή ιοίκηση, 2) Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, 3) Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ( ήµοι και Κοινότητες), 4) Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου (ΝΠ ), 5) Εκπαίδευση και 6) Υγεία-Πρόνοια. Όσον αφορά στη δοµή της παρούσας εργασίας αρχικά παρουσιάζονται τα πεδία της έρευνας για τον ευρύτερο ηµόσιο Τοµέα. Η ακριβής αποτύπωση της υφισταµένης κατάστασης θα καταδείξει τα ακριβή µεγέθη και το σηµείο ετοιµότητας για κάθε υπηρεσία του ηµόσιου Τοµέα χωριστά. Κατόπιν περιγράφεται η µεθοδολογία σύνταξης του ερωτηµατολόγιου και οι ενέργειες που πραγµατοποιήθηκαν για τη διασφάλιση των πληροφοριών του έργου. Η επόµενη ενότητα είναι αφιερωµένη στην περιγραφή της στατιστικής ανάλυσης και στην παράθεση των σηµαντικότερων αποτελεσµάτων. Στην συνέχεια επιχειρείται να καταγραφεί η ευαισθητοποίηση και η ενηµέρωση του ανθρώπινου δυναµικού του ηµόσιου τοµέα στις ΤΠΕ. Τέλος, στη συνθετική διάγνωση σχολιάζονται οι διαπιστώσεις και τα συµπεράσµατα που συνάχθηκαν. 2. Παραδοχές Η δοµή και η σύνταξη του ερωτηµατολογίου ακολούθησε τις τεχνικές και τις πρακτικές των άλλων περιφερειών, οι δε βασικές αρχές της εκπόνησης περιλαµβάνουν ενιαία κωδικοποίηση του τρόπου και της µεθοδολογίας µέτρησης της υφιστάµενης κατάστασης στην ελληνική περιφέρεια (Παπακωνσταντίνου, 1999). Για την διευκόλυνση της ενηµέρωσης και συµµετοχής δηµιουργήθηκε σχετικός κόµβος που παρέχει πληροφορίες για πολιτικές, στατιστικά στοιχεία και παρέχει εν γένει τη φιλοσοφία του εγχειρήµατος για την Κοινωνία της Πληροφορίας ως µοχλό για την περιφερειακή ανάπτυξη (Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών, 2). Συνολικά αναλύονται επτά βασικές µεταβλητές για κάθε υπηρεσία του ηµόσιου Τοµέα. Οι µεταβλητές, οι οποίες διερευνώνται είναι οι ακόλουθες : Ανθρώπινο υναµικό Τεχνολογικός Υπολογιστικός Εξοπλισµός Λειτουργικά Συστήµατα Εφαρµογές Λογισµικού ικτύωση Επικοινωνία ιαδίκτυο Προβλήµατα των φορέων. Λόγω του γεγονότος ότι οι εφαρµογές της ΚτΠ βασίζονται συνήθως σε πολλές διαφορετικές τεχνολογίες, καθίσταται σηµαντικός ο παράγοντας της ενοποίησης και σύγκλισης των διαφόρων τεχνολογιών και των υποδοµών επεξεργασίας πληροφοριών, επικοινωνιών και δικτύωσης. 3. Μεθοδολογία Όλα τα δεδοµένα της έρευνας αποτελούν πρωτογενείς πληροφορίες, οι οποίες συγκεντρώθηκαν µε χρήση των ακόλουθων µεθόδων: α) Ερωτηµατολογίων, τα οποία συντάχθηκαν σύµφωνα µε όλες τις διεθνώς αποδεκτές τεχνικές (Javeau, 2) και συµπληρώθηκαν από εκπροσώπους των φορέων β) Συνεντεύξεων, συναντήσεων και προσωπικών επαφών µεταξύ των µελών της Οµάδας Έργου και των εκπροσώπων των φορέων. γ) Προϋπαρχουσών µελετών και στοιχείων µε συναφές αντικείµενο (Javeau, 2). δ) ικτυακών τόπων, στους οποίους οι φορείς προβάλουν τη δοµή και το έργο τους. Για να συγκεντρωθεί επαρκής αριθµός ερωτηµατολογίων οργανώθηκε οκταµελής οµάδα ενηµέρωσης, παροχής διευκρινήσεων και συγκέντρωσης των ερωτηµατολογίων συµπεριλαµβανοµένου και ενός εξειδικευµένου ατόµου (help desk), το οποίο σε όλη την διάρκεια της διαδικασίας ενηµέρωσης και σύνταξης 2

3 των ερωτηµατολογίων από τους φορείς έδινε (τηλεφωνικά και µέσω διαδικτύου) τις απαραίτητες διευκρινήσεις για την ορθότερη και πληρέστερη σύνταξη των ερωτηµατολογίων (Fowler, 1995). Μέσω του help desk και µελών της οµάδας έργου, στην έδρα της Aναπτυξιακής Εταιρείας Κοζάνης (ΑΝΚΟ Α.Ε.) που ήταν και ο ανάδοχος του έργου για την µελέτη και σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράµµατος έγινε ο προγραµµατισµός των ενηµερωτικών επισκέψεων στις έδρες των φορέων µετά από επικοινωνία µε τον εκάστοτε φορέα. Συνολικά απεστάλησαν 317 ερωτηµατολόγια προς τους φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα της Π Μ και συµπληρώθηκαν τα 13. Ο βαθµός ανταπόκρισης (response rate) έφθασε στο 41% που θεωρείται πολύ ικανοποιητικός, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι δε λήφθηκαν απαντήσεις από φορείς που δεν είχαν καµία πληροφοριακή υποδοµή, όπως τα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων και τα Κέντρα Υγείας (Linsky, 1975). Τα ερωτηµατολόγια που συµπληρώθηκαν µε ευθύνη της Οµάδας Έργου αφορούσαν στους φορείς - χρήστες των ΤΠΕ. Με την έννοια αυτή η ανάλυση που παρουσιάζεται σε αυτή την εργασία αποτυπώνει µε ακρίβεια την υπάρχουσα κατάσταση, µε βάση και τους στόχους του Ε.Π. ΚτΠ για την Π Μ. Παράλληλα προετοιµάστηκε κατάλληλο στατιστικό επιστηµονικό εργαλείο και παραµετροποιήθηκε σύµφωνα µε τα περιεχόµενα του ερωτηµατολόγιου που αποστάλθηκε στους φορείς. Από τα ερωτηµατολόγια που επιστράφηκαν συµπληρωµένα στην έδρα της ΑΝΚΟ Α.Ε. αντλήθηκαν όλα τα απαραίτητα δεδοµένα στοιχεία και καταχωρήθηκαν σε αρχείο για στατιστική επεξεργασία και ανάλυση. Τα αποτελέσµατα της στατιστικής επεξεργασίας καθώς και της ποιοτικής ανάλυσης που έγινε στα συγκεντρωµένα στοιχεία περιλαµβάνονται στα αντίστοιχα κεφάλαια του τεύχους «Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Περιφέρεια της υτικής Μακεδονίας (φάση Α )». Αξίζει να σηµειωθεί ότι παρά τις εντατικές και συντονισµένες προσπάθειες της Οµάδας Έργου ορισµένοι από τους φορείς ανταποκρίθηκαν µε ιδιαίτερη βραδύτητα λόγω: α) Υπερβολικών υποχρεώσεων ένεκα συµµετοχής τους σε άλλες δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. β) Μη επαρκούς γνώσης κατανόησης των χαρακτηριστικών του ΕΠ της ΚτΠ. γ) Αµέλειας / αδράνειας καθώς και έλλειψης στοιχείων που απαιτούσε το ερωτηµατολόγιο. 4. Στατιστική επεξεργασία των ερωτηµατολογίων και παρουσίαση. Η κωδικοποίηση των δεδοµένων και η στατιστική επεξεργασία έγινε µε χρήση του στατιστικού πακέτου για τις κοινωνικές επιστήµες SPSS (SPSS, 1986). Η ανάλυση των δεδοµένων διαρθρώνεται έτσι ώστε να µπορεί εύκολα να γίνει σύγκριση και συσχέτιση. Παρουσιάζονται πίνακες κατανοµής συχνοτήτων και σχολιασµός των βασικών µεταβλητών για κάθε µία από τις έξι κατηγορίες του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα στην Π Μ. 4.1 Περιφερειακή ιοίκηση Ανθρώπινο δυναµικό Όπως προκύπτει από την ανάλυση των σχετικών στοιχείων της Περιφέρειας, το ποσοστό όλων των κατηγοριών των υπαλλήλων µε γνώση Η/Υ ανέρχεται σε 14,5%. Το ποσοστό των πτυχιούχων πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) και τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ) (28,4% και 17,6% αντίστοιχα) που γνωρίζει νέες τεχνολογίες είναι χαµηλό, από τους απόφοιτους της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ( Ε) γνωρίζει Η/Υ ποσοστό 1,1%, ενώ από τους τελειόφοιτους της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) κανένας. Οι περισσότεροι υπάλληλοι που χρησιµοποιούν σήµερα Η/Υ δεν έχουν επιµορφωθεί, αλλά έµαθαν τη χρήση των Η/Υ από προσωπικό ενδιαφέρον. Σχετική επιµόρφωση έγινε κυρίως σε νεοδιοριζόµενους υπαλλήλους µε την εισαγωγική τους εκπαίδευση. Στα γραφήµατα 1, 2 και 3 παριστάνεται η υφιστάµενη κατάσταση. 3

4 Γράφηµα 1. Κατανοµή των υπαλλήλων της Π Μ ανάλογα µε το µορφωτικό τους επίπεδο Προβλεπόµενες θέσεις Υφιστάµενη Στελέχωση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΕ Χ ΝΟΛ ΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Μορφωτικό επίπεδο Γράφηµα 2. Γνώση χειρισµού Η/Υ των υπαλλήλων της Π Μ ανάλογα µε το µορφωτικό τους επίπεδο Υφιστάµενη Στελέχωση Γνώση Η/Υ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Μορφωτικό επίπεδο Γράφηµα 3. Ποσοστό (%) γνώσης χειρισµού Η/Υ από τους υπαλλήλους της Π Μ ανάλογα µε το µορφωτικό τους επίπεδο ,4 17,6 1,1 ПЕ εκπ/ση ТЕ εκπ/ση Ε εκπ/ση ΥΕ εκπ/ση Μορφωτικό επίπεδο ПЕ εκπ/ση ТЕ εκπ/ση Ε εκπ/ση ΥΕ εκπ/ση 4

5 Τεχνολογικός εξοπλισµός H έρευνα κατέληξε σε σχέση µε τις υλικές και άϋλες υποδοµές της Περιφέρειας στις ακόλουθες διαπιστώσεις: Η πλειοψηφία των διευθύνσεων διαθέτει τηλεφωνικό κέντρο. Οι περισσότερες διευθύνσεις δε διαθέτουν σύνδεση µε το διαδίκτυο ούτε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Αναλυτικά το 31,8% των υπηρεσιών είναι συνδεδεµένες στο διαδίκτυο, ενώ µόνο στο 9,1% λειτουργεί ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Η Περιφέρεια δε διαθέτει ιστοχώρο (web site). Πολλοί από τους υπολογιστές που υπάρχουν είναι παλαιάς τεχνολογίας (Pentium IV 3%, Pentium II-III 75% και οι υπόλοιποι παλαιότερου τύπου). Ως λειτουργικό σύστηµα χρησιµοποιούνται κατά βάση τα Windows 95 ή τα Windows 98. Ο αριθµός των εκτυπωτών είναι µεγάλος λόγω έλλειψης δικτύου στα περισσότερα κτίρια, γεγονός που δεν επιτρέπει να υπάρχουν κοινόχρηστοι εκτυπωτές. Σχεδόν κάθε διεύθυνση διαθέτει τουλάχιστον ένα φωτοτυπικό µηχάνηµα. Υπάρχουν ελάχιστοι scanners σε όλες τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας. Οι περισσότερες Υπηρεσίες διαθέτουν φαξ. Υπάρχει µόνο ένας Η/Υ µε σύστηµα τηλεδιάσκεψης εγκατεστηµένος στο Τµήµα ΠΑΜ ΠΣΕΑ Πολιτικής Προστασίας. Μόνο ένα κτίριο από τα πολλά της Περιφέρειας έχει εγκατεστηµένο δίκτυο υπολογιστών, το οποίο όµως δεν λειτουργεί σε όλο του το εύρος. Συνολικά υπάρχουν 82 υπολογιστές, από τους οποίους οι 19 είναι παλαιάς τεχνολογίας ενώ ο αριθµός των υπαλλήλων που έχουν γνώση Η/Υ είναι 63. Κατά συνέπεια οι περισσότεροι υπάλληλοι που γνωρίζουν Η/Υ έχουν διαθέσιµο υπολογιστή στην εργασία τους. Σε γενικές γραµµές ο αριθµός των Η/Υ σε σχέση µε τον αριθµό των υπαλλήλων που γνωρίζουν να χρησιµοποιούν υπολογιστή είναι ικανοποιητικός. Υπάρχει όµως µεγάλη έλλειψη τηλεπικοινωνιακής υποδοµής και δικτύων υπολογιστών. 4.2 Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Σε γενικές γραµµές διαπιστώνεται η ικανοποίηση των υπηρεσιών των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (ΝΑ) σε σχέση µε τις υπηρεσίες που προσφέρει ο ΟΤΕ τόσο ως προς την ταχύτητα, όσο και ως προς την ποιότητά τους. Ιδιαίτερα θετικά αξιολογείται και η ταχύτητα και η επάρκεια µε την οποία ο Οργανισµός ανταποκρίνεται στα αιτήµατα για χορήγηση τηλεφωνικών συνδέσεων, συνδέσεων Internet και λοιπών υπηρεσιών. Ανθρώπινο δυναµικό Από το σύνολο των υπηρετούντων υπαλλήλων το ποσοστό που γνωρίζει και χειρίζεται Η/Υ ανά Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (ΝΑ) ανέρχεται: στη ΝΑ Κοζάνης σε 2,4% στη ΝΑ Γρεβενών σε 34,1% στη ΝΑ Καστοριάς σε 36,6% στη ΝΑ Φλώρινας σε 19% Προβλήµατα Αδυναµίες Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι το προσωπικό που υπηρετεί στις τέσσερις ΝΑ δεν αγγίζει το 5% των οργανικών θέσεων, µε αποτέλεσµα η στελέχωση των υπηρεσιών να είναι ελλιπής και να µη µπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στα αντικείµενα της αρµοδιότητάς τους. Το ποσοστό πτυχιούχων (ΠΕ & ΤΕ) προς τους µη πτυχιούχους ( Ε & ΥΕ) τόσο στο σύνολο των προβλεποµένων οργανικών θέσεων, όσο και στο σύνολο των υπηρετούντων υπαλλήλων είναι µικρό, µόλις 42,69%. Εξειδικευµένες ειδικότητες µε πρόσθετα προσόντα δεν υφίστανται µεταξύ των υπηρετούντων υπαλλήλων, παρ όλο ότι αυτές προβλέπονται στους οργανισµούς. Το ανθρώπινο δυναµικό που υπηρετεί στις υπηρεσίες των ΝΑ είναι σε χαµηλά επίπεδα εκπαιδευµένο στις νέες τεχνολογίες και στις νέες µεθόδους διοίκησης. Το µεγαλύτερο ποσοστό γνώσης στον χειρισµό Η/Υ είναι 36,6% (ΝΑ Καστοριάς) και το µικρότερο είναι 19% (ΝΑ Φλώρινας). Βέβαια η γνώση εκµάθησης Η/Υ στηρίζεται περισσότερο στις φιλότιµες προσπάθειες των υπαλλήλων, οι οποίοι έµαθαν να τον χρησιµοποιούν κυρίως από προσωπικό ενδιαφέρον. Στα γραφήµατα 4 και 5 παριστάνονται τα ποσοστά και οι µέσοι αριθµοί υπαλλήλων των ΝΑ µε θέση Η/Υ (48 στους 162 ή ποσοστό 29%). 5

6 Γράφηµα 4. Ποσοστό υπαλλήλων των ΝΑ µε θέση Η/Υ Ποσοστό υπαλλήλων των Ν.Α µε θέση Η/Υ (%) Αριθµός υπαλλήλων (%) Θέση µε Η/Υ Υφιστάµενη στελέχωση Κοζάνης Γρεβενών Φλώρινας Καστοριάς Ν.Α Γράφηµα 5. Μέσος αριθµός υπαλλήλων των ΝΑ της Π Μ Μέσος αριθµός υπαλλήλων των Ν.Α της Π Μ 5 (Προβλεπόµενος,πραγµατικός, µε θέση Η/Υ) Μέσος αριθµός υπαλλήλων (Ν) Προβλεπόµενες θέσεις Υφιστάµενη στελέχωση 48 Θέση µε Η/Υ ικτύωση Από την αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης στις ΝΑ της Π Μ διαπιστώνεται ότι η ΝΑ Κοζάνης µε την ολοκλήρωση του έργου «ίκτυο δεδοµένων», µε το οποίο έχουν διασυνδεθεί µεταξύ τους όλες οι δηµοτικές αρχές αλλά και οι διάφορες υπηρεσίες, έχει δηµιουργήσει µία σοβαρή υποδοµή, ενώ στις άλλες τρεις ΝΑ της Π Μ δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Η σύνδεση στο διαδίκτυο των ΝΑ της Π Μ γίνεται κυρίως µέσω του τηλεφωνικού δικτύου µε τη χρησιµοποίηση modems ή µε γραµµές ISDN (64 Kbps, 128 Kbps). Σηµειώνεται ότι η ΝΑ Κοζάνης χρησιµοποιεί µισθωµένη γραµµή (leased line) στα 256 Kbps για την πρόσβαση στο διαδίκτυο. 6

7 Γράφηµα 6. ιασύνδεση στο διαδίκτυο των Ν.Α της Π Μ Ποσότητα (Ν) ISDN (128 Kbps) 2 ISDN (64 Kbps) 1 Leased Line (256 Kbps) 2 Leased Line (64 Mbps) Τρόπος σύνδεσης 7 Modems (56 Kbps) 3 Modems (33 Kbps) Γρεβενών Καστοριάς Κοζάνης Φλώρινας Όσον αφορά στη δικτύωση των ΝΑ µε άλλους φορείς, πλην της ΝΑ Κοζάνης, οι υπόλοιπες εµφανίζουν υστέρηση στης δικτύωσή τους µε την Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας. Η πλήρης απουσία δικτύωσης των τριών ΝΑ προξενεί σε ότι αφορά στην εξυπηρέτηση του πολίτη ακόµα µεγαλύτερα προβλήµατα σε σχέση µε την αντίστοιχη ανυπαρξία σύνδεσης ΟΤΑ και Νοµαρχίας. Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι στις ΝΑ υπάρχουν υπηρεσίες κατεξοχήν κρατικού χαρακτήρα, εποπτευόµενες από την Περιφέρεια. Τεχνολογικός εξοπλισµός Σχετικά µε τον τεχνολογικό εξοπλισµό, οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις βρίσκονται σε αρκετά καλό επίπεδο. Από τη στατιστική επεξεργασία των σχετικών απαντήσεων προκύπτουν οι εξής διαπιστώσεις: Τηλεφωνικό κέντρο διαθέτει µόνο το 75%, ενώ σύνδεση µε γραµµές ISDN διαθέτουν όλες οι ΝΑ, εκτός από αυτήν της Φλώρινας. Πρόσβαση στο διαδίκτυο και ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( ) έχουν όλες οι ΝΑ, ενώ ηλεκτρονική διεύθυνση (web site) µε ιστοσελίδα έχουν µόνο οι ΝΑ Κοζάνης και Γρεβενών. Σύστηµα τηλεδιάσκεψης υπάρχει µόνο στη ΝΑ Κοζάνης. Λειτουργούν τοπικά δίκτυα µε µερική δικτύωση των Η/Υ. Ειδικά η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης εκτός του τοπικού δικτύου έχει εγκαταστήσει δίκτυο επικοινωνίας µε τους ήµους, την ΤΕ Κ και την Περιφέρεια. Εξοπλισµός πληροφορικής Ο εξοπλισµός πληροφορικής των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων κρίνεται σχετικά ικανοποιητικός, αν και είναι διάχυτη η εκτίµηση των υπηρεσιακών παραγόντων ότι απαιτείται η αναβάθµιση των υπολογιστών και η αντικατάσταση όσων είναι παλαιάς τεχνολογίας ώστε να καταστεί δυνατή (µετά και την απόκτηση και άλλων νέων υπολογιστών) η οµαλή δικτύωσή τους. Οι σταθµοί εργασίας που αναφέρονται από τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις είναι 18 στη ΝΑ Κοζάνης, 45 στη ΝΑ Γρεβενών, 47 στη ΝΑ Καστοριάς και 33 στη ΝΑ Φλώρινας. Όλες οι ΝΑ διαθέτουν εφαρµογές λογισµικού για την εξυπηρέτησή της. Οι εφαρµογές αυτές καλύπτουν κυρίως το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, την οικονοµική διαχείριση και τη µισθοδοσία. Υποστήριξη των Υποδοµών ΤΠΕ Σε ότι αφορά στην ύπαρξη προσωπικού µηχανογραφικής υποστήριξης η κατάσταση είναι µάλλον µεταβατική, αφού τα επόµενα χρόνια (έως το 26) αναµένεται αναβάθµιση του προσωπικού µε νέες προσλήψεις πτυχιούχων πανεπιστηµιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης. Η µηχανογραφική υποστήριξη των υποδοµών ΤΠΕ αυτή τη στιγµή παρέχεται από εξειδικευµένο προσωπικό πληροφορικής ως εξής: ΝΑ Γρεβενών 3 άτοµα, ΝΑ Καστοριάς 5, ΝΑ Κοζάνης 9 και ΝΑ Φλώρινας 6 άτοµα. 7

8 4.3 Οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης Ανθρώπινο δυναµικό Συνολικά στους ήµους και τις Κοινότητες της Π Μ η αναλογία των πτυχιούχων υπαλλήλων (ΠΕ και ΤΕ) που υπηρετούν προς τους µη πτυχιούχους ( Ε και ΥΕ) είναι περίπου 1:3 (ποσοστό 24,61% των ΠΕ και ΤΕ, έναντι 75,38% των Ε και ΥΕ). Αναφορικά µε τη γνώση χειρισµού Η/Υ µόνο στους ΟΤΑ του νοµού Γρεβενών η πλειοψηφία απαντά θετικά (51%), ενώ ακολουθούν οι νοµοί Καστοριάς (48%), Κοζάνης (41%) και Φλώρινας (35%). Συνολικά από τους υπαλλήλους που υπηρετούν στους ΟΤΑ γνώση χειρισµού Η/Υ κατά µέσο όρο έχουν: στην κατηγορία ΠΕ ποσοστό 92,85% στην κατηγορία ΤΕ ποσοστό 76,38% στην κατηγορία Ε ποσοστό 38,78% στην κατηγορία ΥΕ ποσοστό,85% Προβλήµατα Αδυναµίες Ως το κυριότερο πρόβληµα αναφέρεται από τους ίδιους τους ήµους και Κοινότητες η έλλειψη προσωπικού, µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να ανταποκριθούν στις αρµοδιότητές τους. Στις υπηρεσίες αυτές το ανθρώπινο δυναµικό που υπηρετεί καλύπτει το 51% των προβλεπόµενων οργανικών θέσεων, ποσοστό κάλυψης που κρίνεται χαµηλό. Η έλλειψη αυτή εµφανίζεται κυρίως σε εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό µε κατάλληλες τεχνολογικές γνώσεις, ενώ από τους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους ελάχιστοι είναι αυτοί που έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση Η/Υ. Στους ΠΕ και ΤΕ τα ποσοστά γνώσης Η/Υ είναι αρκετά αυξηµένα, ενώ πολύ µικρότερο είναι το ποσοστό στους Ε και µηδενικό στους ΥΕ. Η αναλογία πτυχιούχων προς µη πτυχιούχους είναι αρκετά µικρή (1:3), ενώ υπάρχουν δήµοι που δε διαθέτουν βασικές ειδικότητες επιστηµονικού προσωπικού (π.χ. πολιτικό µηχανικό). Τεχνολογικός εξοπλισµός Η επικοινωνιακή υποδοµή των ΟΤΑ ανά νοµό της υτικής Μακεδονίας συνοψίζεται στον πίνακα 1. Πίνακας 1.Επικοινωνιακή υποδοµή των ΟΤΑ της Π Μ (%) ОТЕ Νοµών, % Τηλεφ. κέντρο ISDN Internet Web site Γρεβενών Καστοριάς Κοζάνης Φλώρινας ίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών διαθέτει το 45% των ΟΤΑ (Ν. Γρεβενών 23%, Ν. Καστοριάς 58%, Ν. Κοζάνης 69%, Ν. Φλώρινας 3%), ενώ οι υπόλοιποι βρίσκονται στο στάδιο εγκατάστασης. Στο µεγαλύτερο ποσοστό των ΟΤΑ έχουν αναπτυχθεί τοπικές βάσεις δεδοµένων. Η χρήση εξωτερικών βάσεων δεδοµένων είναι σχεδόν µηδενική. Τέλος στο 31,75% των ΟΤΑ το πρωτόκολλο τηρείται ηλεκτρονικά, ενώ αρκετοί βρίσκονται στο στάδιο αγοράς και εγκατάστασης του κατάλληλου λογισµικού. 4.4 Νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου Στα ΝΠ ανήκουν οι ακόλουθοι φορείς: δηµοτικές επιχειρήσεις ΟΤΑ A βαθµού, Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) ήµων, δηµοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, δηµοτικά ωδεία, δηµοτικές βιβλιοθήκες, το Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης (ΙΝΒΑ) καθώς και τα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (ΚΑΠΗ). Από την έρευνα πεδίου για τα ΝΠ της υτικής Μακεδονίας προέκυψαν οι εξής διαπιστώσεις: α) ικτύωση: ικτυακή υποδοµή έχουν οι δηµοτικές επιχειρήσεις των µεγάλων δήµων της Π Μ κυρίως της Κοζάνης και της Πτολεµαίδας. β) Πληροφοριακή υποδοµή: Ο αριθµός Η/Υ και περιφερειακών των ΝΠ είναι µικρός και χρησιµοποιούνται για απλές εφαρµογές. Τα ΚΑΠΗ που συµµετείχαν στην έρευνα πεδίου δε διαθέτουν καµία σχετική υποδοµή. γ) Εφαρµογές λογισµικού: Οι ευρύτερα χρησιµοποιούµενες εφαρµογές από τα ΝΠ της Π Μ είναι οι εξής: εξυπηρέτηση ειδικών-ευπαθών οµάδων του πληθυσµού, διαχείριση βιβλιοθήκης, ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, εφαρµογές προγραµµατισµού και παρακολούθησης πορείας έργων καθώς και τεχνικό λογισµικό. 8

9 Ανθρώπινο υναµικό Η έρευνα έδειξε ότι ο µέσος αριθµός υπαλλήλων των ΝΠ µε ευχέρεια χρήσης των ΤΠΕ κρίνεται στο σύνολο της Π Μ ικανοποιητικός για τις κατηγορίες υπαλλήλων ΠΕ και ΤΕ. 4.5 Εκπαίδευση Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται η διοικητική διάρθρωση των δηµοσίων εκπαιδευτικών δοµών της Π Μ, οι υποδοµές σε ΤΠΕ και η δικτύωση σε υπάρχοντα εκπαιδευτικά δίκτυα, στην πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια και ανώτατη εκπαίδευση. Πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση Ο πίνακας 2 περιλαµβάνει τους αριθµούς των σχολικών και διοικητικών µονάδων όλων των τύπων που έχουν συνδεθεί µε το πανελλήνιο σχολικό δίκτυο. Πίνακας 2. Σχολικές και διοικητικές µονάδες ΠΕ και Ε της Π Μ ανά νοµό που είναι συνδεδεµένες µε το πανελλήνιο σχολικό δίκτυο ΝΟΜΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Νηπιαγωγεία ηµοτικά Γυµνάσια Λύκεια ΤΕΕ ΣΕΚ ΚΕΣΥΠ Σχολικές Βιβλιοθήκες ΙΕΚ ιοικητικές Μονάδες Πηγή: Ανώτατη Εκπαίδευση Στην Π Μ εδρεύει ένα τµήµα του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (το τµήµα Μηχανικών ιαχείρισης Ενεργειακών Πόρων) και το ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Ο προβλεπόµενος αριθµός προσωπικού για το µοναδικό υπάρχον τµήµα είναι 43 άτοµα. Η πραγµατική υφιστάµενη στελέχωση είναι µόλις 17 άτοµα (ποσοστό 39,5%). Όλοι όσοι στελεχώνουν το τµήµα έχουν θέση Η/Υ (ποσοστό 1%). Στο σύνολό τους τα άτοµα που εργάζονται έχουν ευχέρεια χρήσης Η/Υ καθώς και δεξιότητες σχετικές µε τις ΤΠΕ Το τµήµα είναι συνδεδεµένο στο διαδίκτυο (µισθωµένη γραµµή µε ταχύτητα 128 Kbps). Χρησιµοποιεί το Internet για ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, για µεταφορά αρχείων και για πλοήγηση. Ακόµη διαθέτει δίκτυο µε το οποίο επιτυγχάνεται η διασύνδεση των υπολογιστών µέσα στο τµήµα. ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας Το ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας εδρεύει στην Κοζάνη και έχει τρία παραρτήµατα στη Φλώρινα, στην Καστοριά και στα Γρεβενά. Ο αριθµός αλλά και οι τύποι των Η/Υ (Pentium II,III και IV) που είναι εγκατεστηµένοι παρουσιάζουν µεγαλύτερο ποσοστό πληρότητας σε σχέση µε τους άλλους φορείς που εξετάσθηκαν από την έρευνα πεδίου. Ως προς τη γνώση χρήσης των Η/Υ, τα ποσοστά των υπαλλήλων είναι σαφώς ανώτερα από κάθε άλλο φορέα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Συγκεκριµένα στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και Ε τα ποσοστά αγγίζουν το 1 %. Κλείνοντας την αναφορά στον τοµέα της εκπαίδευσης στην Π Μ, συµπεραίνεται ότι το ανθρώπινο δυναµικό τους (δάσκαλοι, καθηγητές, µέλη εκπαιδευτικού και ερευνητικού προσωπικού, αλλά και διοικητικό προσωπικό) υπερτερούν σαφώς του προσωπικού των άλλων φορέων σε γνώσεις νέων τεχνολογιών. Ωστόσο, η υποδοµή σε ΤΠΕ κρίνεται ικανοποιητική µόνο στην ανώτατη εκπαίδευση. 4.6 Υγεία - Πρόνοια Η εισδοχή και η χρήση των ΤΠΕ στα Νοσοκοµεία και στα Κέντρα Υγείας της Π Μ αποτυπώνεται ως εξής: 9

10 Στα Νοσοκοµεία υπάρχει µια ισχνή υπολογιστική ισχύς για εφαρµογές εξυπηρέτησης πολιτών και πολύ µικρός αριθµός υπαλλήλων έχει ευχέρεια ή περαιτέρω δεξιότητες στην χρήση Η/Υ. Στα Κέντρα Υγείας δεν υπάρχει καθόλου πληροφοριακή υποδοµή, το δε ανθρώπινο δυναµικό ελάχιστα γνωρίζει από τεχνολογίες της ΚτΠ. Ακολουθούν σχόλια και διαγράµµατα που παρουσιάζουν το βαθµό διείσδυσης των ΤΠΕ στις Νοσοκοµειακές Μονάδες της Περιφέρειας καθώς και στα Κέντρα Υγείας. Νοµαρχιακά Γενικά Νοσοκοµεία (ΝΓΝ) Οι απόλυτες και σχετικές συχνότητες των εργαζοµένων των ΝΓΝ. της Π Μ που έχουν θέση Η/Υ παρουσιάζονται στα ακόλουθα συσσωρευµένα ραβδογράµµατα (γραφήµατα 7 και 8). 8 Γράφηµα 7. Πραγµατικός αριθµός εργαζοµένων και θέσεις Η/Υ Μέσος αριθµός εργαζοµένων (Απόλυτα µεγέθη) Θέση µε Η/Υ Υφιστάµενη στελέχωση Νοµός της Π Μ Γράφηµα 8. Πραγµατικός αριθµός εργαζοµένων και θέση Η/Υ (%) Αριθµός εργαζοµένων (Σχετικά µεγέθη %) Θέση µε Η/Υ Υφιστάµενη στελέχωση Ν.Κοζάνης Ν.Γρεβενών Ν.Φλωρίνης Ν.Καστοριάς Νοµός της Π Μ Παρατηρείται εµφανής δυσαναλογία ανάµεσα στον αριθµό των εργαζοµένων που χρησιµοποιούν Η/Υ και εκείνων που δεν χρησιµοποιούν. Ο αριθµός των εργαζοµένων µε θέση Η/Υ κυµαίνεται από 6% (ΝΓΝ Φλώρινας) έως 11% (ΝΓΝ Γρεβενών). 1

11 Είναι επίσης φανερή η δραµατική µείωση του µέσου αριθµού των υπαλλήλων των ΝΓΝ που έχουν άλλες δεξιότητες σχετικές µε την ΚτΠ σε σχέση µε αυτούς που απλώς χρησιµοποιούν Η/Υ. ηλαδή ο αριθµός των υπαλλήλων µε ευρύτερες δεξιότητες γύρω από την ΚτΠ είναι ελάχιστος. Κέντρα Υγείας Ο εξοπλισµός πληροφορικής των Κέντρων Υγείας (ΚΥ) της Π Μ κρίνεται σχεδόν ανύπαρκτος. Το σύνολό τους στερούνται παντελώς υπολογιστικού εξοπλισµού πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, στις οποίες η υπάρχουσα πληροφορική υποδοµή σε τεχνικό λογισµικό αλλά και σε λογισµικό εφαρµογών είναι ελλιπής. Η στελέχωση των ΚΥ σε ανθρώπινο δυναµικό κρίνεται ικανοποιητική. Ο βαθµός τεχνογνωσίας του προσωπικού στη χρήση Η/Υ και στις νέες τεχνολογίες είναι µικρός. Είναι σαφές ότι λόγω της έλλειψης υπολογιστικού εξοπλισµού δε γίνεται λόγος για δικτύωση των ΚΥ µε τα ΝΓΝ ή άλλους εποπτευόµενους φορείς. Κανένα ΚΥ της Π Μ δεν είναι συνδεδεµένο στο διαδίκτυο. 5. Ευαισθητοποίηση και χρήση των ΤΠΕ Η εµπιστοσύνη της κοινωνίας του δηµόσιου τοµέα της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας στις ΤΠΕ φαίνεται να βρίσκεται σε αρκετά υψηλό επίπεδο. Υπάρχει η άποψη ότι οι ΤΠΕ είναι σε θέση να προσφέρουν γενικά πολλές νέες δυνατότητες, κυρίως στο προσωπικό του δηµόσιου τοµέα που χαρακτηρίζονται από σχετικά υψηλό εισόδηµα και επίπεδο µόρφωσης. Αυτοί που δεν εµπιστεύονται ιδιαίτερα τις ΤΠΕ χαρακτηρίζονται από χαµηλό σχετικά επίπεδο µόρφωσης, πράγµα που σηµαίνει ότι η άποψή τους βασίζεται περισσότερο σε άγνοια. Καταγράφεται επίσης κάποια δυσπιστία για τη χρήση των ΤΠΕ από τους δηµόσιους φορείς, η οποία πιθανώς οφείλεται σε αρνητικές εµπειρίες από την επαφή µε µηχανογραφηµένες δηµόσιες υπηρεσίες. Αξιοσηµείωτα είναι τα συµπεράσµατα πανελλαδικής έρευνας που πραγµατοποιήθηκε σχεδόν την ίδια περίοδο από το Εθνικό ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε ΕΤ) και αφορούσε στη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Internet στην Ελλάδα (Εθνικό ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, 22). Η έρευνα καταγράφει βέβαια το σύνολο της επικράτειας και όχι µόνο το δηµόσιο τοµέα, ωστόσο οι τάσεις που αποτυπώνονται συµπίπτουν σε µεγάλο βαθµό µε τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας. Στο γράφηµα 9 εµφανίζεται η χρήση Η/Υ και Ιnternet στις γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας, αλλά και ο εθνικός µέσος όρος. Γράφηµα 9. Χρήση Η/Υ και Ιnternet κατά γεωγραφική περιοχή Β. Αττική ήµος Αθηναίων ήµος Θεσσαλονίκης ΝΑ Αττική Υπ. Αττικής Λοιποί ήµοι Θεσσαλονίκης. Αττική Πειραιάς Νησιά Αιγαίου Μέσος Όρος Αν. Μακεδονία Θράκη Νησιά Ιονίου υτική Μακεδονία Ήπειρο Κρήτη Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλία Πελοπόννησος υτική Ελλάδα Στερεά Ελλάδα 1,7% 7,2% 3,9% 6,6% 15% 3,7% 15% 3,9% 14% 6,2% 13% 4,2% 13% 4,6% 12% 1% 5,8% 1% 17% 2,1% 9% 14% 3,2% 8% 13% 3,7% 8% 13% 5,7% 8% 16% 6% 1,3% 12% 7,4% 6% 17% 6,3% 5% 11% 4% 7,4% 1% 3% 6,1% 13% 2% 2% 2% 33% 39% 25% 42% 31% 3% 28% 23% 24% 25% Χρήση Internet Χρήση H/Y % στο είγµα 11

12 Το κυριότερο συµπέρασµα που προκύπτει από την έρευνα του Ε ΕΤ είναι η µεγάλη διαφοροποίηση στα ποσοστά χρήσης H/Y και Internet µεταξύ των διαφόρων γεωγραφικών περιοχών της Ελλάδας. Ο πίνακες 3 δείχνει ότι τα ποσοστά χρήσης Η/Υ και Internet της Π Μ υστερούν σηµαντικά του εθνικού µέσου όρου. Όσον αφορά στην πρόθεση για χρήση ΤΠΕ η εικόνα είναι ακόµη δυσµενέστερη (βλ. πίνακα 4). Πίνακας 3. Σύγκριση της Π Μ µε τον εθνικό µέσο όρο στη χρήση Η/Υ και Ιnternet Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας Εθνικός µέσος όρος Κάτοχοι προσωπικού Η/Υ 27% 34% Σύνδεση Internet 14% 15% Πίνακας 4. Σύγκριση της Π Μ µε τον εθνικό µέσο όρο ως προς την πρόθεση χρήσης Η/Υ και Ιnternet Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας Εθνικός µέσος όρος Κάτοχοι προσωπικού Η/Υ 5% 13% Σύνδεση Internet 5% 9% Συµπερασµατικά η Π Μ υπολείπεται του µέσου όρου της χώρας και βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις τόσο στη χρήση, όσο και στην πρόθεση χρήσης των Η/Υ και του διαδικτύου, γεγονός το οποίο να ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασµό δράσεων ΤΠΕ στα πλαίσια του ΕΠ για την ΚτΠ (Καρούνος, 22). 6. Συνθετική διάγνωση Στόχος αυτής της ενότητας είναι να συνοψίσει τα προηγούµενα ευρήµατα ώστε µέσα από την ανάλυση και αξιολόγησή τους να προκύψουν συνθετικά συµπεράσµατα που θα καθορίσουν το είδος των στρατηγικών αξόνων της Περιφέρειας για την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΑΝΚΟ, 22β). Η διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασµού, η οποία αποτυπώνεται σχηµατικά στο γράφηµα 1, καθορίζεται από την ακόλουθη σειρά λογικών βηµάτων: 1. Την αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης στην Π Μ στον τοµέα της ενσωµάτωσης των Νέων Τεχνολογιών µέσα από τη διάγνωση των δυνατών και αδύνατων σηµείων της Περιφέρειας σε αυτό τον τοµέα. 2. Την ενσωµάτωση των αναπτυξιακών στόχων περιφερειακής ανάπτυξης για την προγραµµατική περίοδο 2-26 όπως έχουν ήδη διατυπωθεί από την Περιφέρεια στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Οι στρατηγικοί αυτοί στόχοι που αποτελούν την υιοθετηθείσα πολιτική ανάπτυξης της Περιφέρειας θα πρέπει να εξυπηρετηθούν µε τη µορφή είτε της συνέργιας είτε της συµπληρωµατικότητας και από τους στόχους του επιχειρησιακού σχεδιασµού για την ΚτΠ. 3. Την αξιολόγηση των ευρηµάτων του εξωτερικού περιβάλλοντος που καθορίζουν τόσο το πλαίσιο στο οποίο µπορεί να κινηθεί το ΕΠ της ΚτΠ όσο και τις οριζόντιες παρεµβάσεις και έργα που θα πραγµατοποιηθούν στην Περιφέρεια. Γράφηµα 1. Τα ευρήµατα της αξιολόγησης ως συνιστώσα για την χάραξη των στρατηγικών αξόνων στο ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας για την Π Μ Ευρήµατα Αξιολόγησης Υφιστάµενης Κατάστασης στον Τοµέα των ΤΠΕ Κεντρικοί Αναπτυξιακοί Στόχοι της Περιφέρειας Ευρήµατα Εξωτερικού Περιβάλλοντος ιαφαινόµενοι Στρατηγικοί Άξονες της Κοινωνίας της Πληροφορίας Ακολουθεί η αξιολόγηση της Π Μ στα ζητήµατα που σχετίζονται µε τον τοµέα των ΤΠΕ, προκειµένου να προσδιορισθεί ο κεντρικός και οι ειδικοί στόχοι του Επιχειρησιακού Σχεδίου ώστε να καταρτισθεί το Πρόγραµµα Ανάπτυξης του τοµέα. Η αξιολόγηση και καταγραφή που ακολουθούν 12

13 στηρίζονται στην προηγηθείσα ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης και στηρίζουν µε την έννοια αυτή την υιοθέτηση της κατάλληλης στρατηγικής (Καλογήρου, 23). υνατά Σηµεία Ύπαρξη σηµαντικών φορέων γνώσης για παραγωγή και διάθεση τεχνογνωσίας (κυρίαρχο ρόλο το ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας) Ικανοποιητική διείσδυση των ΤΠΕ στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση Ικανοποιητικές τηλεπικοινωνιακές υποδοµές Ίδρυση και λειτουργία του Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας (µε την προϋπόθεση ότι θα λειτουργήσουν το ταχύτερο δυνατό και άλλα τµήµατα ) Αδυναµίες Χαµηλά σχετικά επίπεδα χρήσης ΤΠΕ από την Περιφερειακή ιοίκηση Χαµηλά επίπεδα χρήσης ΤΠΕ από τους εργαζόµενους στις ΝΑ (µε εξαίρεση τη ΝΑ Κοζάνης) Χαµηλά επίπεδα, µε αυξητική τάση, στη χρήση ΤΠΕ από τους ΟΤΑ Α βαθµού Έλλειψη διασύνδεσης µεταξύ των φορέων δηµοσίου ενδιαφέροντος που στοχεύουν στην εξυπηρέτηση του πολίτη (πλην του Ν. Κοζάνης) Μικρή χρήση ΤΠΕ από τις µονάδες υγείας και πρόνοιας Με βάση τα δυνατά σηµεία και τις αδυναµίες της Π Μ στη χρήση και ανάπτυξη των ΤΠΕ, προκύπτουν, σε σχέση µε το εξωτερικό περιβάλλον, οι παρακάτω ευκαιρίες και απειλές: Ευκαιρίες Παραγωγή και διάθεση τεχνογνωσίας στις ΤΠΕ τόσο στον εσωτερικό της χώρας όσο και στα Βαλκάνια Περαιτέρω βελτίωση της χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και παράλληλη επιµόρφωση Εξυπηρέτηση του πολίτη µε την εφαρµογή και οριζόντια ανάπτυξη ΤΠΕ µε βάση την υφιστάµενη τηλεπικοινωνιακή υποδοµή (δικτύωση, στήριξη αποµακρυσµένων περιοχών κλπ) Εξυπηρέτηση του πολίτη µε την επέκταση επιτυχηµένων εφαρµογών στη δηµόσια διοίκηση και στην αυτοδιοίκηση (εσωτερική οργάνωση φορέων, διασύνδεση κλπ) Απειλές Στασιµότητα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη λόγω πιθανής αδυναµίας εισαγωγής και εφαρµογής ΤΠΕ προς όφελος της καθηµερινότητάς του Χαµηλή ανταγωνιστικότητα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και της τοπικής οικονοµίας λόγω ολιγωρίας στη χρήση ΤΠΕ Πιθανή περιθωριοποίηση Κοινωνικών Οµάδων λόγω χαµηλής χρήσης ΤΠΕ προσδίδει την έννοια του κατεπείγοντος στις δράσεις ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης Η έρευνα αυτή για την αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης στον ευρύτερο ηµόσιο Τοµέα της υτικής Μακεδονίας επιχειρήθηκε µέσω στατιστικής ανάλυσης δεδοµένων έρευνας πεδίου µε χρήση ερωτηµατολογίου και στατιστικής ανάλυσης των απαντήσεων που συλλέχθηκαν. Πιστεύουµε ότι µπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά στη χάραξη της στρατηγικής για την Κοινωνία της Πληροφορίας στον ηµόσιο Τοµέα της Περιφέρειας της υτικής Μακεδονίας, αλλά και να αποτελέσει έναυσµα για τη διεξαγωγή παρεµφερών µελετών σε άλλες ελληνικές περιφέρειες. Αναφορές Αναστασιάδης, Π. (2). της Πληροφορίας. Εκδόσεις Λιβάνη ΑΒΕ - «Νέα Σύνορα», Αθήνα. ΑΝΚΟ ΑΕ, (22α). Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κοινωνία της Πληροφορίας για την Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας, Α φάση. Κοζάνη. ΑΝΚΟ ΑΕ, (22β). Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κοινωνία της Πληροφορίας για την Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας, B φάση. Κοζάνη. Ελληνική Κυβέρνηση (1999). Λευκή Βίβλος: Η Ελλάδα στην Κοινωνία της Πληροφορίας Στρατηγική και δράσεις (αναρτηµένο στον κόµβο Εθνικό ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας. (22). Η χρήση νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Fowler, F. J. (1993). Survey Research Methods. 2nd Edition. Sage Publication, California. 13

14 Javeau, C. (2). Η Έρευνα µε Ερωτηµατολόγιο. Το Εγχειρίδιο του Καλού Ερευνητή. Εκδόσεις Τυπωθήτω - Γιώργος αρδάνος. Αθήνα. Καλογήρου, Ι. (23). Επιχειρηµατικότητα και ΚτΠ στη υτική Μακεδονία (ανηρτηµένο στον κόµβο Καρούνος, Θ., Γουσίου, Λ. (22). Εθνική Έρευνα για τις Νέες Τεχνολογίες και την Κοινωνία της Πληροφορίας. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κοινωνία της Πληροφορίας. Linsky, A. (1975). Stimulating responses to mailed questionnaires : A review. Public Opinion Quarterly, 34, Παπακωνσταντίνου, Γ. (1999). Η κοινωνία της πληροφορίας στο Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης Papakonstantinou, G. and Collechia, A. (1996). The Evolution of Skills in OECD Countries and the Role of Technology. STI Working Papers, 1996/8. OECD, Paris. SPSS Inc. (1986). SPSS User s Guide, Edition 2, McGraw-Hill, New York. Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ειδική Γραµµατεία για την ΚτΠ. (2). Eπίσηµος δικτυακός κόµβος για την Κοινωνία της Πληροφορίας 14

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

H χρήση νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

H χρήση νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ., ΗΜ. ΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας»:

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας»: Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας»: Η πορεία υλοποίησης του ΕΠ ΚτΠ και τα έως τώρα αποτελέσµατά του Θεόδωρος Καρούνος Προϊστάµενος της ιαχειριστικής Αρχής Του Επιχειρησιακού Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.28 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 27 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 22/05/2009 Α.Π. : Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 22/05/2009 Α.Π. : Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων e-tutor Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 2. ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 2 3. ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 3 4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 4 5.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) Κατά την διαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το µεσο-µακροπρόθεσµο πρόγραµµα ανάπτυξης του Π Μ: Βασικές κατευθυντήριες γραµµές διαβούλευσης

Το µεσο-µακροπρόθεσµο πρόγραµµα ανάπτυξης του Π Μ: Βασικές κατευθυντήριες γραµµές διαβούλευσης Το µεσο-µακροπρόθεσµο πρόγραµµα ανάπτυξης του Π Μ: Βασικές κατευθυντήριες γραµµές διαβούλευσης Εισαγωγικές παρατηρήσεις Το Π Μ είχε 6 Τµήµατα που προήλθαν τα µεν τέσσερα από το ΑΠΘ και τα δύο ιδρύθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΚ46941Δ-64Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΔΑ: Β4ΣΚ46941Δ-64Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ (έως 9) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Π1109_14-11-2012 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τελευταία εικοσαετία Δράσεις Κεντρικού σχεδιασμού και προώθησης Ξεκομμένες αποσπασματικές δράσεις κυρίως ευρωπαϊκής χρηματοδότησης Υπερίσχυση κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ανθρώπινων πόρων στις επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Αποτελέσματα και συμπεράσματα πανελλήνιας έρευνας

Διαχείριση ανθρώπινων πόρων στις επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Αποτελέσματα και συμπεράσματα πανελλήνιας έρευνας Διαχείριση ανθρώπινων πόρων στις επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Αποτελέσματα και συμπεράσματα πανελλήνιας έρευνας Των Β. Κώστογλου, Κ. Ζαφειρόπουλου, Κ. Παπαρρίζου * Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ Ο Βασίλης Κώστογλου είναι επ. καθηγητής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και επιστημονικός υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης.

Διαβάστε περισσότερα

3 Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1997,

3 Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1997, Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 98, 98, 986, 987, 988, 989, 99, 99, 99, 995, 997, 998, 999,,, και. Καναβέλη Ελιάνα Παλιεράκη Πόπη 8--6 . Εισαγωγή..... Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στοιχεία Δικαιούχου: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Υποέργο 3 «Ανάπτυξη εφαρμογών για την εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠ: 6 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: CCI 2007GR05UPO002 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Μ.Ο.Π. και Κ.Π.Σ. 2 Συνολικός Προϋπολογισμός Εθνική Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση προγράμματος "Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές"

Πρόσκληση προγράμματος Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές Πρόσκληση προγράμματος "Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές" Μπορούν να συμμετέχουν Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' και Γ'

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων Στατιστική απεικόνιση των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας Στοιχεία για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της έρευνας «Ανίχνευση των Εκπαιδευτικών & Επιµορφωτικών Αναγκών των Συνδικαλιστικών Στελεχών που εκπροσωπούν Εργαζόµενους στο ηµόσιο» Μαρία Φιλιοπούλου Η ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

7-12-2011 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 1010106 - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

7-12-2011 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 1010106 - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η διεύρυνση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού σε δράσεις δια βίου εκπαίδευσης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1)

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1) Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1) Πρωτοβουλίες για μια ισχυρή παρουσία των Δήμων στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο και διάθεσή τους με πολλαπλά μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ηµοτικών Βιβλιοθηκών: Τα πρώτα συµπεράσµατα Για την Επιστηµονική Επιτροπή Σταµατίνα Τσάφου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Αθήνας stsafou@teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων Στατιστική απεικόνιση των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα, 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 77816/4259 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ..Β.Μ. Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΥΤ. ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ 2 10 Τ.Κ.:26333 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.:2610 330273-330252

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ t ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων Στατιστική απεικόνιση των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/11/2010 Α.Π. : 155.144/ΨΣ7405-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/11/2010 Α.Π. : 155.144/ΨΣ7405-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/10/2010 Α.Π. : 154.974/ΨΣ8684-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/10/2010 Α.Π. : 154.974/ΨΣ8684-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 15/11/2010 Α.Π. : /ΨΣ 6872-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 15/11/2010 Α.Π. : /ΨΣ 6872-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 9 Δεκεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αύξηση 6,5% στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και 11% στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC Σελ. 1/12 Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες µπορούν να δράσουν ως τοπικοί πολλαπλασιαστές επιταχυντές, σε εφαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχάνες, 22/1/2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αρ. Πρωτ.:47 ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ -ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 75 Τ.Κ.70100 ΤΗΛ.:2813404026 FAX: 2810752956 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΈΡΓΟ. Αυξηθούν τα κίνητρα για την παραµονή τους στην εργασία τους, Ενδυναµώσουν το ρόλο τους µέσα στους φορείς που εργάζονται,

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΈΡΓΟ. Αυξηθούν τα κίνητρα για την παραµονή τους στην εργασία τους, Ενδυναµώσουν το ρόλο τους µέσα στους φορείς που εργάζονται, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΈΡΓΟ ηµιουργία ενός Άριστου Εργατικού υναµικού στο ηµόσιο Τοµέα: Εργαζόµενες Γυναίκες Ώριµης Ηλικίας ως Μέντορες, Καθοδηγητές και Ηγέτες Οµάδων Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Σκοπός του έργου EMPOWER είναι η παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 05 Απριλίου 2002 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ.πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 05 Απριλίου 2002 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ.πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 05 Απριλίου 2002 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ.πρωτ. 158346/ΕΥΣΑΠΠ 214 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισµός των προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του δηµόσιου τοµέα»

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισµός των προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του δηµόσιου τοµέα» Αθήνα 29 Ιανουαρίου 2004 Αριθµ. Πρωτ.: ΟΑ/ Φ13 / 1873 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Από τις µεταβολές των γενικών όρων που είναι σηµαντικοί για την εκτέλεση του ΚΠΣ 2000-2006, κατά το έτος 2003 αλλά και τα σχετικά ευρήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008)

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Ο Τομέας Έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μετά από οδηγία του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000 2006 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Αρχή Πληρωµής του ΚΠΣ ανέθεσε την εκπόνηση σχετικής µελέτης που αποσκοπεί στη χαρτογράφηση και γενικότερη παρουσίαση των

Διαβάστε περισσότερα

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ πιxειρ ν Γραφείο Επιχειρηµατικότητας ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τα Γραφεία ιασύνδεσης λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.).

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.). Στην παρούσα Θεματική Έκθεση εξετάζεται και αναλύεται, για την περίοδο 2009-2014 (και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων στοιχείων), η εξέλιξη εξειδικευμένων δεικτών, οι οποίοι εκφράζουν και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως πίνακας διανομής. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Για τη στελέχωση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής

ΠΡΟΣ: Ως πίνακας διανομής. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Για τη στελέχωση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 18346, Μοσχάτο Τηλ. : 210 480 3255/2010 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μοσχάτο, 23-08-2016 Αριθ. Πρωτ.: 20 E-mail: gen_gramm@gsdp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Άξονες Προτεραιότητας, Θεματικές Προτεραιότητες, Κατηγορίες Πράξεων, Οικονομική Δραστηριότητα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Άξονες Προτεραιότητας, Θεματικές Προτεραιότητες, Κατηγορίες Πράξεων, Οικονομική Δραστηριότητα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 42.1 1. Προϋπολογισμός Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 1.450.000. Πίνακας 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Προϋπολογισμός (Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Β: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.8 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 7 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005),

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

«Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης»

«Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης» Θεσσαλονίκη 20 1 2007 «Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης» ΕΙΣΗΓΗΣΗ: «ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Ι. ΣΥΝΤΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μsc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΠΕ (Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ταχ. /νση: ΥΨΗΛΑΝΤΗ 12 Ταχ.Κωδ: 35100- ΛΑΜΙΑ Τηλ.: 2231-052861-3/FAX 2231-052864 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ8636-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ8636-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: Αγάθος Μιχαήλ ιεύθυνση: Γιαννάδες Πόλη: Κέρκυρα Τηλέφωνο: 26610-51390, 699 222 3070 E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr Ηµεροµηνία γέννησης: 11/02/1979 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Επιχειρησιακός Σχεδιασµός Ανάπτυξη σχεδίων δράσης

Κεφάλαιο 6 Επιχειρησιακός Σχεδιασµός Ανάπτυξη σχεδίων δράσης 206 6 Κεφάλαιο 6 Επιχειρησιακός Σχεδιασµός Ανάπτυξη σχεδίων δράσης 207 Στο προηγούµενο κεφάλαιο επιχειρήθηκε η προσέγγιση βήµα βήµα των επιχειρησιακών στόχων του Σχεδίου του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Πρωτοβουλία Ίδρυσης Πανεπιστηµιακού Τµήµατος Τουρισµού στην Κρήτη Μάρτιος 2007 Τουρισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 27/5/2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 7418 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 27/5/2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 7418 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 27/5/2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 7418 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ: 1. ΑΝΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 30/04/2009 Α.Π. : 153.229/ΨΣ 7007-Α2. Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2 4 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 30/04/2009 Α.Π. : 153.229/ΨΣ 7007-Α2. Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2 4 T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ 37 Τ.Κ 10436 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 5238973-210 5121399 6932798177 FAX: 210 5202798-210 5121399 ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων Στατιστική απεικόνιση των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 06/08/2010 Α.Π. : /ΨΣ4649-A2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 06/08/2010 Α.Π. : /ΨΣ4649-A2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου - ΑΘΗΝΑ - 05 55 Τηλ. 0330080-, Fax: 0330083 E-mail: info@kpolykentro.gr www.kpolykentro.gr Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα κοινής γνώμης για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Σύνοψη Αποτελεσμάτων Συμπεράσματα

Ερευνα κοινής γνώμης για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Σύνοψη Αποτελεσμάτων Συμπεράσματα Ερευνα κοινής γνώμης για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 2011 Σύνοψη Αποτελεσμάτων Συμπεράσματα ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο σχεδιασμός της έρευνας έγινε αρχικά από την ΕΥΣΕΚΤ με σκοπό τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού 2-4, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατηγορίες ενισχύσεων - βασικές έννοιες, δράσεις προαγωγής, επιλέξιμες δαπάνες. 2. Κρατικές ενισχύσεις και Ε.Ε.

1. Κατηγορίες ενισχύσεων - βασικές έννοιες, δράσεις προαγωγής, επιλέξιμες δαπάνες. 2. Κρατικές ενισχύσεις και Ε.Ε. 1. Κατηγορίες ενισχύσεων - βασικές έννοιες, δράσεις προαγωγής, επιλέξιμες δαπάνες 2. Κρατικές ενισχύσεις και Ε.Ε. 3. Οι απόψεις του αρμοδίου για τον ανταγωνισμό στην Ε.Ε. Joaquín Almunia 4. Προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Αλεξάνδρεια, 20-07-2012 Αριθµ. Πρωτ. 26492 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΘ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 42 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Τ.Κ. 59300 Τηλ. 23333-50.122

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 04_2.1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 04_2.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 04_2. Ισχύοντα στοιχεία για τον ο κύκλο υποβολής προτάσεων (4/0/2009- /0/2009). Προϋπολογισμός Για τον πρώτο κύκλο υποβολής προτάσεων, το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης ανέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας Συντονιστής φορέας και εταίροι της ΑΣ Συντονιστής Εταίρος: Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Αττικής, Όµορων Νοµών

Διαβάστε περισσότερα