ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 250/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 250/2015"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 250/2015 ΘΕΜΑ: 4 ο Εισήγηση για εξέταση ενστάσεων και έγκριση Πρακτικού Διαγωνισμού της 2ης φάσης 2ου σταδίου (Αξιολόγηση βαθμολόγηση Τεχνικών Προσφορών) για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΣΜΟΚΟΒΟΥ: ΕΡΓΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ», προϋπολογισμού ,00 (με το ΦΠΑ) ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΛΟΜΠΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Αναστασόπουλος Στυλιανός 2. Γακόπουλος Χρήστος 3. Καλτσογιάννης Γεώργιος 4. Κόκκαλη Κουβέλη Γεωργία 5. Λιακούλη Ευαγγελία 6. Μπέμπης Απόστολος 7. Νοτόπουλος Ευάγγελος Απουσία του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αγοραστού, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καλομπάτσιος Χρήστος βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής άρθρο 3 παρ.2 & βάσει της απόφασης 996 του πρακτικού 24/ της Οικονομικής Επιτροπής. Συνήλθε στις 17 Μαρτίου 2015 και ώρα 15:00 μ.μ. ημέρα Τρίτη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (αίθουσα συνεδριάσεων) η Οικονομική Επιτροπή μετά από την έγγραφη πρόσκληση με αριθμό 475/ του Προέδρου της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν.3852/2010. Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Καλομπάτσιος Χρήστος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία και ήρθε προς συζήτηση το 4 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ο Εισηγητής του θέματος αυτού κ. Τσιάκος Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Καρδίτσας Περιφέρειας Θεσσαλίας έθεσε υπόψη της Επιτροπής με το υπ αριθμ.52099/1346/ έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καρδίτσας τα κατωτέρω: Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

2 1. Του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων έργων» 2. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» 3. Του Ν.3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων κλπ» 4. Του Π.Δ. 129/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας». 5. Του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών.» (Φ.Ε.Κ. 26Α/ ) και της σχετικής ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6/2013. Και αφού είδαμε: 1. Την αριθμ. ΟΙΚ / Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α. (ΣΑ 2011ΣΕ ) με την οποία εντάχθηκε η Πράξη και όλα της τα υποέργα με συνολικό προϋπολογισμό ,80 και χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) Την αρ. Δ17α/208/9/ΦΝ 440 / (ΑΔΑ 4Α5Ζ1-ΖΥΝ) Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων με την οποία εγκρίθηκε το σύστημα δημοπράτησης του έργου. 3. Την αρ. 595/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας με την οποία έγινε η τελική έγκριση των τευχών δημοπράτησης. 4. Την Διακήρυξη του Διαγωνισμού και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 5. Το από Πρακτικό Διαγωνισμού (2 η φάση 2 ο στάδιο). 6. Τις ενστάσεις, που υποβλήθηκαν επί του Πρακτικού Διαγωνισμού (2 η φάση 2 ο στάδιο). 7. Την από 05/03/2015 έγγραφη δήλωση του μέλους της Ε.Δ. εκπροσώπου ΠΕΔ, ο οποίος παρευρέθη στη συνεδρίαση της Ε.Δ. στις 11/02/2015, αλλά λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων αποχώρησε πριν τη λήξη της. Η έγγραφη δήλωση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γνωμοδότησης επί των ενστάσεων. Σας αποστέλλουμε συνημμένα το Πρακτικό Διαγωνισμού (2 η φάση 2 ο στάδιο), τις τρεις (3) ενστάσεις επί του Πρακτικού, την γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και τα αιτήματα της εργοληπτικής επιχείρησης «Μ.Τ. Α.Τ.Ε.» και της Κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων «ENVITECH Α.Ε. ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.» να παραβρεθούν στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για την εκδίκαση των ενστάσεων και ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Να γίνει δεκτή η γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για απόρριψη στο σύνολό τους όλων των ενστάσεων, να εγκριθεί το Πρακτικό Διαγωνισμού (2 η φάση 2 ο στάδιο) και να συνεχιστεί η διαδικασία του Διαγωνισμού στο επόμενο στάδιο (άνοιγμα οικονομικών προσφορών).

3 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (2 η Φάση 2 ο στάδιο) Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών με σφραγισμένες προσφορές και με το σύστημα προσφοράς μελέτη-κατασκευή του άρθρου 8 του Ν. 3669/08 για την κατασκευή του έργου: «ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠΌ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΣΜΟΚΟΒΟΥ: ΕΡΓΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ», προϋπολογισμού: ,00 (με ΦΠΑ) Οι υπογράφοντες: 1. Μαρία Μήτσιου-Τσέλιου Αρχ. Μηχ/κός, ως Πρόεδρος 2. Πέτρος Κωνσταντάκος Πολ. Μηχανικός 3. Στέφανος Νικολόπουλος Μηx. Μηχανικός 4. Γεώργιος Καραμαλίγκας Μηχ. Μηχανικός, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ύδρευσης Σμοκόβου 5. Δημήτριος Παπαευαγγέλου Εκπρόσωπος του ΤΕΕ 6. Ευάγγελος Παυλόπουλος Εκπρόσωπος των Εργοληπτών που σύμφωνα με την απόφαση 205/2013 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) του ανωτέρω έργου, συγκεντρωθήκαμε την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 10:00 για τη συνέχιση του διαγωνισμού (2η Φάση 2ο στάδιο) όλα τα μέλη έχοντας απαρτία, εκτός από τους εκπροσώπους της ΠΕΔ (κύριο και αναπληρωματικό μέλος), οι οποίοι έχασαν την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν. Μετά την ανάρτηση του Πρακτικού της 2ης Φάσης 1ου σταδίου υποβλήθηκαν τρεις (3) ενστάσεις από τους διαγωνιζόμενους: 1. Ένσταση της εταιρείας Μ.Τ. Α.Τ.Ε.. 2. Ένσταση της Κ/Ξ ENVITEC A.E. / ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. / ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Α.Ε.. 3. Ένσταση της Κ/Ξ Ν. & Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. ΜΥΒΑ Α.Ε.. οι οποίες απορρίφθηκαν στο σύνολό τους με την αρ. 834/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ακολούθως μας κοινοποιήθηκε η αρ. 283/2014 αίτηση της εταιρείας Μ.Τ. Α.Τ.Ε. μαζί με πράξη προσδιορισμού της Προέδρου του Τμήματος Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας την 22 η Σεπτεμβρίου Με το αρ. ΕΔ 283/2014 / έγγραφο του Συμβουλίου της Επικρατείας μας κοινοποιήθηκε ότι η αιτούσα παραιτήθηκε από την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Η Επιτροπή Διαγωνισμού με πρόσκληση της Προέδρου από τις σε κλειστές συνεδριάσεις και με περιοδική παρουσία του εκπροσώπου της ΠΕΔ ως παρατηρητή έλεγξε τις τεχνικές προσφορές όλων των διαγωνιζομένων, σύμφωνα με το άρθρο 14 της Διακήρυξης και τις αξιολόγησε ως ακολούθως: Κριτήριο Α: Πληρότητα και αρτιότητα τεχνικής προσφοράς Βαθμολογείται η συμμόρφωση της προσφοράς σε σχέση με τα καθοριζόμενα στο Τεύχος 4, η πληρότητα και σαφήνεια των τεχνικών εκθέσεων, υπολογισμών, σχεδίων και πληροφοριών η/μ εξοπλισμού καθώς επίσης και η επάρκεια των πληροφοριών που παρέχονται για τον προσδιορισμό του προσφερόμενου έργου. Επίσης αξιολογείται η πληρότητα και επάρκεια των πληροφοριών που παρέχονται για τα έργα υποδομής και τα βοηθητικά έργα. Υποκριτήριο Α1: Τόμος 1 (Τεχνικές εκθέσεις υπολογισμοί) Μ.Τ. Α.Τ.Ε. :

4 Χωρητικότητα και πλήρωση της λιμνοδεξαμενής προαποθήκευσης νερού (συμμόρφωση) Ο διαγωνιζόμενος προσφέρει λιμνοδεξαμενή με χωρητικότητα μ 3 και ενεργό όγκο μ 3, σύμφωνα με τις στάθμες: ανώτατη +282,50 (στέψη του υπερχειλιστή ασφαλείας), κατώτατη +277,20 και συνολική τυπική χωρητικότητα m3. Η ουσιαστική όμως χωρητικότητα των m3 δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα ανύψωσης της στέψης του υπερχειλιστή της λιμνοδεξαμενής. Oι γεωτεχνικοί υπολογισμοί ευστάθειας των πρανών έχουν γίνει για στάθμη νερού (χωρητικότητα m3). Επίσης δεν έχει ληφθεί περιθώριο ασφαλείας μεταξύ της στάθμης πλήρωσης της λιμνοδεξαμενής και της στάθμης υπερχείλισης (οι στάθμες αυτές ταυτίζονται) και δεν υπάρχει ελεύθερο ύψος για την εξομάλυνση κυματισμών, έντονης βροχόπτωσης κ.λ.π. Ελλιπής τεκμηρίωση στεγάνωσης (συμμόρφωση+επάρκεια) Για τα υλικά στεγάνωσης ακολουθείται διαφορετική μέθοδος από τη προτεινόμενη στα τεύχη. Ειδικά για τον πυθμένα αν και προσφέρεται στρώση στραγγιστηρίου από θραυστό υλικό λατομείου, δε προσφέρεται υπόστρωμα από γαιώδες υλικό όπως απαιτείται από τα τεύχη. Η κλίση πρανών στη λιμνοδεξαμενή έχει ληφθεί 1:2 αντί του οριζόμενου 1:4 (Τεύχος 3 σελ. 12) και κρίνεται επισφαλής για τοποθέτηση στεγανωτικών στρώσεων. Δεν δίνονται υπολογισμοί ολίσθησης των υλικών στεγάνωσης που χρησιμοποιούνται. Ελλιπείς πληροφορίες για τους φρεατοπάσσαλους. (πληρότητα + σαφήνεια) Δε δίνονται πληροφορίες για το μήκος, την αξονική απόσταση, τον οπλισμό των φρεατοπασσάλων, και δεν έχει συνταχθεί γεωτεχνική έκθεση των αντιστηρίξεων, όπως απαιτείται από τον κανονισμό μελετών, ( κεφ. 6 Τόμου 1) προκειμένου να ελεγχθεί η αξιοπιστία της πρότασης. Ελλιπής προσφορά κλινών ενεργού άνθρακα (συμμόρφωση) Ο διαγωνιζόμενος προσφέρει δύο κλίνες ενεργού άνθρακα έναντι τεσσάρων κλινών της προμελέτης και των τευχών δημοπράτησης και σε περίπτωση βλάβης της μιας κλίνης θα μπορεί να λειτουργεί μόνο η μία. Στην περίπτωση αυτή, όταν απαιτείται πλύση της λειτουργούσας κλίνης θα υπάρχει πλήρης αδυναμία διέλευσης νερών από τη μονάδα ενεργού άνθρακα, και άρα για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πλήρης αδυναμία προσρόφησης διασπασμένων οργανικών ουσιών και φυτοφαρμάκων κατά παράβαση του Τεύχους 3 Υδραυλικοί υπολογισμοί (συμμόρφωση + επάρκεια) Στην προσφορά λαμβάνεται συντελεστής 0,15 mm στους μεταλλικούς σωλήνες και αντίστοιχα 0,30 mm στους πλαστικούς σωλήνες Στο κανονισμό μελετών ορίζεται σαφώς ότι κατά την οριστική μελέτη οι συντελεστές τραχύτητας θα ληφθούν κατ ελάχιστον 1,0mm για τους μεταλλικούς σωλήνες και 0,1mm για τους πλαστικούς. Η υιοθέτηση ευνοϊκότερων/ διαφορετικών συντελεστών τραχύτητας θέτει εν αμφιβόλω την εφαρμογή της προσφερόμενης λύσης με ταυτόχρονη συμμόρφωσή της με τις προδιαγραφές της μελέτης, δεδομένου ότι επηρεάζουν το υδραυλικό προφίλ της εγκατάστασης και την υψομετρική χωροθέτηση των έργων. Σημειώνεται ότι σε προσφορά συνδιαγωνιζομένου, όπου έχουν τηρηθεί οι προδιαγραφές ως προς του συντελεστές τραχύτητας και για παραπλήσιο μήκος αγωγού τροφοδοσίας της λιμνοδεξαμενής, οι απώλειες υπολογίζονται σε περίπου 1 m έναντι 0,3m που υπολογίζεται στην προσφορά της Μ.Τ.ΑΤΕ. Επίσης και στον αγωγό τροφοδοσίας του διυλιστηρίου από τη λιμνοδεξαμενή, η αναθεώρηση του συντελεστή τραχύτητας σύμφωνα με τις προδιαγραφές, θα οδηγήσει σε περίπου διπλάσιο ύψος απωλειών. Στους υποβληθέντες υδραυλικούς υπολογισμούς δεν λαμβάνεται υπόψη η παροχή των στραγγιδίων (135 m3/hr) στη περίπτωση έκτακτων συνθηκών. Επίσης δεν εξετάζεται καθόλου η περίπτωση έκτακτων συνθηκών, με την μία από τις εν λειτουργία κλίνες διύλισης ή ενεργού άνθρακα να βρίσκεται σε φάση έκπλυσης.

5 Ανεπάρκεια κλινών διύλισης, κλινών ενεργού άνθρακα και καθιζήσεων (συμμόρφωση) Ο διαγωνιζόμενος στους υγειονολογικούς υπολογισμούς των κλινών διύλισης δεν έχει συνυπολογίσει την παροχή των επιστρεφόμενων στραγγιδίων με αποτέλεσμα να μην τηρείται η απαίτηση για μέγιστη επιφανειακή φόρτιση των κλινών ίση με 8 m3/m2 hr, (υπό τη Qmax και με μια κλίνη εκτός λειτουργίας ). Η πραγματική παροχή προς διύλιση υπό τη Qmax είναι, με συνυπολογισμό των στραγγιδίων, ίση με Q = = 838 m3/h. Με μία κλίνη εκτός λειτουργίας η επιφάνεια των υπό λειτουργία κλινών είναι 2x46 = 92 m2 και η επιφανειακή φόρτιση είναι 838 m3/h / 92 m2 = 9,10 m3/m2.h. Σημειώνεται ότι, αν και η συνολική επιφάνεια των κλινών διύλισης είναι παραπλήσια με αυτή που προσφέρεται από τους άλλους διαγωνιζόμενους, η επιλογή κατανομής της μόλις σε 3 κλίνες (έναντι 5 που διαθέτουν οι άλλες προσφορές), έχει ως αποτέλεσμα την υπέρβαση της μέγιστης επιφανειακής φόρτισης όταν υπ άρχει επιστροφή των στραγγιδίων. Ομοίως συμβαίνει: - στις κλίνες ενεργού άνθρακα, όπου αν και η συνολική επιφάνεια των κλινών είναι παραπλήσια με αυτή που προσφέρεται από τους άλλους διαγωνιζόμενους, η επιλογή κατανομής της μόλις σε 2 κλίνες (έναντι 4 που διαθέτουν οι άλλες προσφορές), έχει ως αποτέλεσμα την υπέρβαση της μέγιστης επιφανειακής φόρτισης όταν υπάρχει επιστροφή των στραγγιδίων. Ειδικότερα προκύπτει, για παροχή Q = = 838 m3/h και επιφάνεια κλινών Α= 49,68 m2 (με μία κλίνη εκτός λειτουργίας), επιφανειακή φόρτιση ίση με 838/49,68 = 16,87 m3/m2 hr έναντι 15,0 m3/m2 hr που ορίζεται στα τεύχη δημοπράτησης, - στις δεξαμενές καθίζησης όπου για παροχή Q = = 838 m3/h και όγκο των δεξαμενών καθίζησης V=2 x15,5x5x4,7= 728,5 m3, χρόνο παραμονής 728,5/838 = 0,87 hr έναντι 1,0 hr που ορίζεται στα τεύχη δημοπράτησης, Ηλεκτρολογική μελέτη (συμμόρφωση +επάρκεια) Στον υπολογισμό του η/ζ δε συμπεριλαμβάνονται οι καταναλωτές για την έκπλυση των φίλτρων την ισχύ των ανυψωτικών μηχανισμών και των ηλεκτροκίνητων δικλείδων και θυροφραγμάτων, με αποτέλεσμα το προσφερόμενο η/ζ να μην επαρκεί για την αυτόνομη λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού όπως απαιτείται από τα τεύχη δημοπράτησης (επάρκεια) Σημειώνεται ότι το προσφερόμενο από τη ΜΤ η/ζ είναι ισχύος 300 kva έναντι 440 kva & 550 KVA που προσφέρονται από τους άλλους διαγωνιζομένους. Eπίσης δεν έχουν υποβληθεί υπολογισμοί για όλα τα κεντρικά παροχικά καλώδια (από ΓΠΧΤ στους υποπίνακες) Υγειονολογική μελέτη (συμμόρφωση +επάρκεια) Στην υγειονολογική μελέτη για τον υπολογισμό της δυναμικότητας των αντλιών δοσομέτρησης διαλύματος PAC και των δοχείων αποθήκευσης δεν έχει ληφθεί υπόψη η περιεκτικότητα σε Αl2O3 η οποία κυμαίνεται από 9-18% κ.β. (με μέση τιμή 12,1-12,7% που αναφέρεται και στα τεύχη δημοπράτησης) με αποτέλεσμα την υποδιαστασιολόγηση των αντλιών PAC και των δοχείων αποθήκευσης του.

6 Υπολογισμοί λειτουργικού κόστους. (συμμόρφωση) Στους υποβληθέντες υπολογισμούς κατανάλωσης χημικών και ενέργειας (ενέργειας και χημικών) δε τεκμηριώνεται ο χρόνος λειτουργίας του εξοπλισμού και δεν έχει ληφθεί ορθά η κατανάλωση ενέργειας για φωτισμου και λοιπές βοηθητικές χρήσεις. Επίσης δε γίνονται υπολογισμοί χημικών για τη α φάση και τη μέση παροχή της Β φάσης ενώ στους υποβληθέντες υπολογισμούς για τη παροχή αιχμής της Β φάσης δε συνυπολογίζεται η παροχή των στραγγιδίων Μελέτη αυτοματισμού (επάρκεια) Δεν έχουν υποβληθεί υπολογισμοί του απαιτούμενου αριθμού σημάτων (εισόδου εξόδου) των συστημάτων PLC για την τεκμηρίωση της δυναμικότητάς τους.

7 Κ/Ξ ENVITEC A.E. - ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε. Ελλιπής χωρητικότητα λιμνοδεξαμενής προαποθήκευσης νερού (ουσιαστική συμμόρφωση επάρκεια) Ο διαγωνιζόμενος προσφέρει λιμνοδεξαμενή με χωρητικότητα Α) σε όγκο νερού μ 3, σύμφωνα με τις στάθμες: ανώτατη +285,50, κατώτατη +277,0. Για τη θεώρηση ανώτατης στάθμης +285,50, η ελάχιστη παροχετευτικότητα 0,5μ3/s επιτυγχάνεται με στάθμη στα έργα καταστροφής ενέργειας +286,57, δηλαδή περίπου 0,93 μέτρα μόνο κάτω από τη στάθμη υπερχείλισης στο ΕΚΕ Β) σε όγκο νερού μ3 σύμφωνα με τις στάθμες: ανώτατη +286,18 (υπερχειλιστής), κατώτατη +277,0. Για τη θεώρηση ανώτατης στάθμης +286,18, η ελάχιστη παροχετευτικότητα 0,5μ3/s επιτυγχάνεται με στάθμη στα έργα καταστροφής ενέργειας +287,25, δηλαδή περίπου 0,25 μέτρα μόνο κάτω από τη στάθμη υπερχείλισης στο ΕΚΕ. Με τον προσφερόμενο σχεδιασμό η επίτευξη χωρητικότητας m3 και πολύ περισσότερο των m3 προϋποθέτει νερό στο ΕΚΕ συνεχώς σε στάθμη πλησίον της μέγιστης δυνατής (στάθμη υπερχείλισης). Έτσι περιορίζεται δραστικά η επιτρεπόμενη από τα τεύχη δημοπράτησης διακύμανση στάθμης στο ΕΚΕ από 4,5 m ( ) σε μόλις 0,9 m (για τα m3) ή 0,25m (για τα m3). Δεδομένου ότι τα ΕΚΕ αποτελούν την υφιστάμενη αρδευτική δεξαμενή κεφαλής από την οποία θα γίνει και η υδροληψία της λιμνοδεξαμενής, δεν εξασφαλίζεται η σε κάθε περίπτωση ομαλή πλήρωση της λιμνοδεξαμενής. Eπειδή η μεταβολή της στάθμης στο ΕΚΕ καθορίζεται ανεξάρτητα από τη λειτουργία του ΔΠΝ (π.χ. απόληψη νερού για άρδευση, λειτουργία ΥΗΣ) κι επειδή απαίτηση του διαγωνισμού είναι να επιτυγχάνεται βαθμός ασφάλειας για τη συνεχή υδροδότηση του ΔΠΝ, η προσφερόμενη λύση κρίνεται ανεπαρκής ως προς τη χωρητικότητα της λιμνοδεξαμενής, ως προς την μέγιστη ικανότητα παροχέτευσης καθώς και την ασφάλεια υδροδότησης του ΔΠΝ. Με τους αυτοματισμούς που προτείνονται δεν είναι δυνατόν να γίνει παρέμβαση στο δίκτυο άρδευσης και στη λειτουργία του ανάντι ΥΗΣ, ώστε να σταθεροποιηθεί η στάθμη. Κατά συνέπεια, ιδιαιτέρα κατά τους θερινούς μήνες (που καταναλώνεται και πολύ περισσότερο νερό για ύδρευση και άρδευση), είναι προφανές ότι το υψόμετρο στα ΕΚΕ δεν διασφαλίζεται ότι το υψόμετρο στα ΕΚΕ δεν θα είναι μικρότερο από 286,18μ ώστε να έχουμε συνεχώς ενεργό όγκο κ.μ αλλά συνήθως πολύ λιγότερο (στάθμη +283 με ενεργό όγκο περίπου μ3). Πλήρωση λιμνοδεξαμενής. (ουσιαστική συμμόρφωση - επάρκεια) Ο διαγωνιζόμενος περιγράφει δύο σενάρια για τη πλήρωση της λιμνοδεξαμενής : Το 1 ο σενάριο είναι σύμφωνο με το προτεινόμενο στα τεύχη (κεφ.β παρ ). Σύμφωνα με την ίδια την εταιρία, «Με το σενάριο αυτό η πλήρωση της λιμνοδεξαμενής θα γίνεται όταν η στάθμη του νερού στα ΕΚΕ θα κυμαίνεται μεταξύ +283,00 και +287,50 και η παροχετευτικότητα του αγωγού τροφοδοσίας θα έχει ορισμένες στιγμές τιμές μικρότερες από 0,5μ3/s». Επιπλέον σε αυτό το σενάριο δε μπορεί να αποκλεισθεί η αντίστροφη εκκένωση της λιμνοδεξαμενής μέσα στο ΕΚΕ, ακόμα και προς το δίκτυο άρδευσης. Στο 2 ο σενάριο ο ρυθμός πλήρωσης 0,5 m3/sec είναι δυνατός μόνο όταν η διαφορά στάθμης μεταξύ λιμνοδεξαμενής και ΕΚΕ είναι περίπου 1,0m. Αν υλοποιείται αυτό το σενάριο, η ηλεκτροδικλείδα πλήρωσης θα ανοίγει μόνο όταν η διαφορά στάθμης μεταξύ λιμνοδεξαμενής και ΕΚΕ είναι 1 m. Στην περίπτωση που η στάθμη της λιμνοδεξαμενής είναι μεγαλύτερη από τη στάθμη στα ΕΚΕ, λόγω της αρχής των συγκοινωνούντων δοχείων, αναγκαστικά θα είναι κλειστές οι βάννες, και όταν ξεκινά η πλήρωση των ΕΚΕ δεν θα μπορεί να γίνεται πλήρωση της λιμνοδεξαμενής, κατά παράβαση του κριτηρίου Β σχεδιασμού της λιμνοδεξαμενής (σελ. 11 Τεύχος 3 δια βαρύτητας ροή του νερού). Eπομένως η πλήρωση της λιμνοδεξαμενής με ελάχιστο ρυθμό 0,5 m3/sec θα εξαρτάται από τη στάθμη στο ΕΚΕ και η ανώτατη στάθμη /χωρητικότητα που θα μπορεί να επιτευχθεί σε αυτήν (λιμνοδεξαμενή) θα είναι από +282 έως 286,18 που αντιστοιχούν σε χωρητικότητα <70.00m3 έως στα m3 αντίστοιχα. Με το 2 ο σενάριο επομένως, ακόμα και η πλήρωση στα είναι αμφίβολη και επιτυγχάνεται υπό όρους.

8 Απαίτηση των τευχών δημοπράτησης είναι να εξασφαλίζεται δια βαρύτητας ελάχιστη παροχετευτικότητα 0,5 m3/sec υπό μέγιστη στάθμη στη λιμνοδεξαμενή και ελάχιστη στο ΕΚΕ και όχι υπό άλλες προϋποθέσεις όπως λειτουργία αυτοματισμών και δικλείδων ασφαλείας που κατά τη γνώμη μας είναι επισφαλής. Επίσης, η μέγιστη παροχή ΑΣΥ ΕΚΕ ΑΣΥ Λιμοδεξαμενής, η οποία ζητείται από τα τεύχη να υπολογιστεί (σελ. 3, 4 Τεύχος 3), είναι πολύ μικρότερη από τους άλλους διαγωνιζόμενους (0.682μ3/s) και κατά συνέπεια έχει το μικρότερο ρυθμό πλήρωσης από όλες τις προτάσεις. Από τους υδραυλικούς υπολογισμούς που έχουν υποβληθεί προκύπτει ότι με τον υδραυλικό σχεδιασμό του διαγωνιζόμενου για να επιτυγχάνεται πλήρωση της δεξαμενής με την απαιτούμενη παροχετευτικότητα θα πρέπει η διακύμανση στάθμης στο ΕΚΕ να είναι από 287,50 (μέγιστη δυνατή) έως 287,25 (ελάχιστη δυνατή για πλήρωση στα m3) ή έως 286,57 (ελάχιστη δυνατή για πλήρωση στα m3). Δηλαδή το εύρος διακύμανσης στάθμης στο ΕΚΕ είναι μεταξύ 0,25 έως 0,9 m.(αντί 4,5 m που προδιαγράφεται στα τεύχη), το οποίο κρίνεται οριακό για την επίτευξη βαθμού ασφαλείας για τη συνεχή υδροδότηση του ΔΠΝ. Κλίση Πρανών λιμνοδεξαμενής και εξωτερικών πρανών (συμμόρφωση) Το εξωτερικό πρανές του αναχώματος διαμορφώνεται με κλίση 1:1 και γεωκυψέλες κατά παράβαση της συμβατικής απαίτησης (παρ. Β τεύχους 3 Τεχνικής Περιγραφής) «η διαμορφωμένη κλίση στο εξωτερικό πρανές του αναχώματος δε θα είναι μεγαλύτερη από 1:3».

9 Κ/Ξ Ν. & Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. ΜΥΒΑ Α.Ε. Χωρητικότητα και πλήρωση της λιμνοδεξαμενής προαποθήκευσης νερού (συμμόρφωση) Ο διαγωνιζόμενος προσφέρει λιμνοδεξαμενή με συνολική χωρητικότητα m3 και ενεργή χωρητικότητα m3 σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης και επιτυγχάνεται ρυθμός πλήρωσης 0,5 m3/sec χωρίς να περιορίζεται αξιοσημείωτα το εύρος διακύμανσης της στάθμης στο ΕΚΕ. Δε δίνονται στοιχεία υπολογισμού και κατασκευαστικά στοιχεία της τάφρου ομβρίων της Ν.Δ. πλευράς της λιμνοδεξαμενής.(πληρότητα) Δε δίνονται υπολογισμοί της κατανάλωσης όζοντος για την απομάκρυνση του μαγγανίου. πληρότητα) Δεν έχουν υποβληθεί υπολογισμοί της στάθμης θορύβου στα όρια του οικοπέδου που να αποδεικνύουν τη δέσμευση του διαγωνιζόμενου περί τήρησης του επιτρεπόμενου ορίου θορύβου (παρ. 1.5 κεφ. 1), αν και το η/ζ προσφέρεται εντός κτιρίου με ηχομονωτική ικανότητα. (πληρότητα) Προσφέρεται αγωγός διασύνδεσης λιμνοδεξαμενής ΔΠΝ διαμέτρου Φ700 έναντι διαμέτρου Φ600 των λοιπών προσφορών και εσχάρες πλάτους 1,40 m έναντι 1,0 m των λοιπών προσφορών. Επίσης η μονάδα ταχείας ανάμιξης προσφέρεται και ως προς τα δομικά έργα και ως προς τον εξοπλισμό απευθείας για τη Β φάση του έργου, έναντι απαίτησης για δομικά έργα Β φάσης και εξοπλισμό για την Α φάση.

10 Υποκριτήριο Α2: Τόμος 2 (Σχέδια) Μ.Τ. Α.Τ.Ε. : Εχουν υποβληθεί τα απαιτούμενα από τον Κανονισμό Μελετών σχέδια με τις παρατηρήσεις: Στο σχέδιο της υδραυλικής μηκοτομής δε παρουσιάζεται η γραμμή εισόδου στη λιμνοδεξαμενή Στα σχέδια Ρ+Ι δεν απεικονίζεται το σύνολο των οργάνων ελέγχου Στο σχέδιο κτίριο διοίκησης δε παρουσιάζεται ανελκυστήρας για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ και την πρόσβασή τους στους χώρους γραφείων και στην αίθουσα ελέγχου του ορόφου. Δεν απεικονίζονται οι ηλεκτρικοί πίνακες στα κτίρια εσχάρωσης και δεξαμενής αποθήκευσης δεικλίδων Στο κτίριο αφυδάτωσης το ύψος στο χώρο των ηλεκτρικών πινάκων παρουσιάζεται μικρότερο των 2,20m Δε παρουσιάζεται στα σχέδια η διάταξη καλωδιώσεων και αυτοματισμών για τη διασύνδεση του ΔΠΝ με το φρεάτιο της ηλεκτροδεικλίδας πλήρωσης της δεξαμενής Κ/Ξ ENVITEC A.E. - ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε. Έχουν υποβληθεί τα απαιτούμενα από τον Κανονισμό Μελετών σχέδια Κ/Ξ Ν. & Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. ΜΥΒΑ Α.Ε. Έχουν υποβληθεί τα απαιτούμενα από τον Κανονισμό Μελετών σχέδια με τις παρατηρήσεις: Στο σχέδιο Δεξαμενή αποθήκευσης επεξεργασμένων δεν παρουσιάζεται η διάταξη παράκαμψης των παροχομέτρων που αναφέρεται στο κεφ. 2 παρ Στα σχέδια των κτιρίων δεν απεικονίζεται η θέση των ηλεκτρικών πινάκων που όπως στο σχέδιο της γενικής διάταξης διανομής ενέργειας Δεν έχει σχεδιαστεί η όδευση των αγωγών υπερχείλισης της δεξαμενής καθαρών προς το Τσαμασόρεμα αν και αυτή προσφέρεται όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο της τεχνικής περιγραφής. Υποκριτήριο Α3: Τόμος 3 (Η/Μ εξοπλισμός) Μ.Τ. Α.Τ.Ε. : Εν γένει παρέχονται επαρκή στοιχεία πληροφορίες για τον η/μ εξοπλισμό με τις εξής επισημάνσεις ; Οι προσφερόμενοι στατικοί αναμίκτες είναι δυναμικότητας 860 m3/hr. Στο κεφάλαιο 3 παρ. 5 τα ανωτέρω συστήματα ζητούνται για τη Β φάση, η οποία με συνυπολογισμό των στραγγιδίων ανέρχεται σε 859 m3/hr+135 m3/hr = 994 m3/hr,

11 μεγαλύτερη δηλαδή της προσφερόμενης δυναμικότητας. Επιπλέον για τους στατικούς αναμίκτες δε δίνονται στοιχεία τεκμηρίωσης της καταλληλότητάς τους. (επάρκεια + συμμόρφωση) Ο αγωγός παράκαμψης της ηλεκτροδικλείδας είναι διαμέτρου DN 400 έναντι DN600 του κύριου αγωγού τροφοδοσίας της λιμνοδεξαμενής. (συμμόρφωση) Οι δοσομετρικές αντλίες και τα δοχεία PAC είναι υποδιαστασιολογημένα (επάρκεια) Το προσφερόμενο Η/ζ είναι υποδιαστασιολογημένο 300KVA (επάρκεια) Οι αντλίες οι φυσητήρες έκπλυσης, οι σωληνώσεις και οι αυτοματισμοί είναι κοινοί για τις μονάδα φίλτρανσης και ενεργού άνθρακα και δεν επαρκούν για παράλληλη λειτουργία έκπλυσης των κλινών άμμου και ενεργού άνθρακα. (επάρκεια) Δε τηρείται η απαίτηση για αντοχή σε εσωτερικό τόξο των κυψελών του Πίνακα Μέσης Τάσης ίση με 12 κα/sec.(προσφέρεται 12,5 ΚΑ για 0,7 sec) Κ/Ξ ENVITEC A.E. - ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε. Εν γένει παρέχονται επαρκή στοιχεία πληροφορίες για τον η/μ εξοπλισμό με τις εξής επισημάνσεις; Ο προσφερόμενος Μ/Σ (Προσφέρεται ισχύος 630KVA έναντι 800 KVA που προσφέρουν οι άλλοι διαγωνιζόμενοι) και στους υποβληθέντες υπολογισμούς δε λαμβάνεται η εγκατεστημένη αλλά η αναρροφούμενη ισχύ. Έχει επαρκείς υπολογισμούς, τεχνικές εκθέσεις και τεχνικές περιγραφές. Γίνεται πολύ καλή παρουσίαση της λειτουργίας των αυτοματισμών και των PLC. Κ/Ξ Ν. & Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. ΜΥΒΑ Α.Ε. Εν γένει παρέχονται επαρκή στοιχεία πληροφορίες για τον η/μ εξοπλισμό με τις εξής επισημάνσεις; Δεν δίνονται πληροφορίες για τον έλεγχο της κατώτατης στάθμης στο ΕΚΕ (επάρκεια)

12 Δεν υπάρχει σαφής αναφορά για το συντελεστή ομοιομορφίας της άμμου των φίλτρων διύλισης, ο οποίος όμως προκύπτει από το τεχνικό φυλλάδιο του προμηθευτή. Ο αυτόματος διακόπτης ισχύος του Μ/Σ είναι σταθερού και όχι συρόμενου τύπου (συμμόρφωση) Η διασύνδεση των PLC γίνεται με δίκτυο αστέρα και όχι βρόγχου (παρ ότι στα τεύχη Δημοπράτησης αναγράφονται και τα δύο συστήματα).

13 Κριτήριο Β: Λειτουργικότητα εγκαταστάσεων και Η/Μ εξοπλισμού Αξιολογείται η λειτουργικότητα, ευελιξία και η αποτελεσματικότητα της διάταξης των επιμέρους μονάδων, της διάταξης του εξοπλισμού, ο βαθμός αυτοματισμού της εγκατάστασης και των συστημάτων ελέγχων ώστε να εξασφαλίζεται η επιτυχής λειτουργία του έργου στο σύνολό του. Επίσης αξιολογείται η λειτουργικότητα της γενικής διάταξης των έργων, η προσβασιμότητα των επί μέρους μονάδων και ο περιορισμός της καταλαμβανόμενης έκτασης ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί και για άλλες χρήσεις. Μ.Τ. Α.Τ.Ε. : Β1 Γενική διάταξη Η προσφερόμενη λιμνοδεξαμενή δεν καλύπτει την ουσιαστική απαίτηση για χωρητικότητα m3. Τμήμα της δεξαμενής αποθήκευσης νερού εδράζεται σε επίχωμα. Οι μονάδες του διυλιστηρίου διατάσσονται εκατέρωθεν της οδοποιίας και δεν υπάρχει πρόσβαση σε αυτές περιμετρικά Υποκριτήρια Β2.1-Β2.16 Ως προς τις επιμέρους μονάδες η προσφορά κρίνεται ότι καλύπτει τις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης και είναι ισοδύναμη με τα αντίστοιχα προσφερόμενα των άλλων διαγωνιζομένων. Διαφοροποιήσεις υπάρχουν στα παρακάτω κριτήρια: Υποκριτήριο Β2.4 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΥΛΙΣΗΣ Προσφέρονται 3 κλίνες άμμου αντί 5 όπως προβλέπονται από τα τεύχη δημοπράτησης, καθώς από τις προσφορές των άλλων διαγωνιζομένων. Οι προσφερόμενες κλίνες διύλισης θα λειτουργούν με τιμές επιφανειακής φόρτισης εκτός ορίων σε περιπτώσεις που τα στραγγίδια επιστρέφουν προς επεξεργασία και η μία εκ των όμοιων κλινών είναι εκτός λειτουργίας (έκτακτες συνθήκες). Γενικά η κατανομή της συνολικά απαιτούμενης επιφάνειας σε μικρότερο αριθμό κλινών μεγαλύτερης μοναδιαίας επιφάνειας, είναι μειονέκτημα ως προς τη λειτουργικότητα και ευελιξία του έργου. (απαιτείται μεγαλύτερος χρόνος για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης, αποκατάσταση βλαβών κ.λ.π.). Ακόμα ο εξοπλισμός έκπλυσης (αντλίες, φυσητήρες, σωληνώσεις και αυτοματισμοί) της διύλισης είναι κοινός με αυτόν του ενεργού άνθρακα και δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη έκπλυση των κλινών άμμου και ενεργού άνθρακα, με τα αντίστοιχα μειονεκτήματα ως προς τη λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων. Αντίστοιχα συμβαίνει και για την έκπλυση με αέρα, όπου προσφέρεται ένας κοινός φυσητήρας για την έκπλυση και των κλινών άμμου και ενεργού άνθρακα. Υποκριτήριο Β2.6 ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ Προσφέρονται 2 κλίνες ενεργού άνθρακα αντί 4 όπως προβλέπονται από τα τεύχη δημοπράτησης, καθώς από τις προσφορές των άλλων διαγωνιζομένων. Η προσφορά δύο κλινών ενεργού άνθρακα είναι μη λειτουργική καθώς σε περίπτωση έκτακτων συνθηκών (μία κλίνη εκτός λειτουργίας) και κατά την περίοδο έκπλυσης της αναπομείνασας κλίνης, η

14 μονάδα ενεργού άνθρακα θα είναι στο σύνολό της εκτός λειτουργίας και για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πλήρης αδυναμία προσρόφησης διασπασμένων οργανικών ουσιών και φυτοφαρμάκων κατά παράβαση του Τεύχους 3 Οι προσφερόμενες κλίνες ενεργού άνθρακα θα λειτουργούν με τιμές επιφανειακής φόρτισης εκτός ορίων σε περιπτώσεις που τα στραγγίδια επιστρέφουν προς επεξεργασία και η μία εκ των όμοιων κλινών είναι εκτός λειτουργίας (έκτακτες συνθήκες). Γενικά η κατανομή της συνολικά απαιτούμενης επιφάνειας σε μικρότερο αριθμό κλινών μεγαλύτερης μοναδιαίας επιφάνειας, είναι μειονέκτημα ως προς τη λειτουργικότητα και ευελιξία του έργου. (απαιτείται μεγαλύτερος χρόνος για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης, αποκατάσταση βλαβών κ.λ.π.). Η έκπλυση των κλινών ενεργού άνθρακα τροφοδοτείται από δεξαμενή αποθήκευσης νερού έκπλυσης η οποία τροφοδοτείται από την εκροή των κλινών διύλισης άμμου. Επομένως η έκπλυση των κλινών ενεργού άνθρακα θα γίνεται με νερό το οποίο δεν έχει υποστεί την προβλεπόμενη στα προηγούμενα στάδια επεξεργασία (οζόνωση), δεν έχει δηλαδή απολυμανθεί και είναι κατώτερης ποιότητας από το νερό εισόδου σε αυτές. Ο εξοπλισμός έκπλυσης (αντλίες, φυσητήρες, σωληνώσεις και αυτοματισμοί) είναι κοινός με αυτόν της διύλισης και δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη έκπλυση των κλινών άμμου και ενεργού άνθρακα, με τα αντίστοιχα μειονεκτήματα. Ιδιαίτερα για τη μονάδα ενεργού άνθρακα, αν η μια εκ των δύο κλινών τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης ή συντήρησης, η έκπλυση κι επομένως η λειτουργία και απόδοση της μιας εναπομείνασας κλίνης θα καθορίζεται από τη λειτουργία του προηγούμενου σταδίου της φίλτρανσης με άμμο. Επισημαίνεται ότι οι λοιποί διαγωνιζόμενοι έχουν προσφέρει ξεχωριστό εξοπλισμό έκπλυσης φίλτρων και ενεργού άνθρακα. Αντίστοιχα συμβαίνει και για την έκπλυση με αέρα, όπου προσφέρεται ένας κοινός φυσητήρας για την έκπλυση και των κλινών άμμου και ενεργού άνθρακα. Υποκριτήριο Β2.11 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ- ΔΙΑΝΟΜΗ Ο προσφερόμενος Μ/Σ είναι 800 KVA Η αντιστάθμιση είναι 210 kvar Το προσφερόμενο Η/ζ είναι υποδιαστασιολογημένο 300KVA (επάρκεια) Δεν τηρείται η απαίτηση για αντοχή σε εσωτερικό τόξο των κυψελών του Πίνακα Μέσης Τάσης ίση με 12 κα/sec.(προσφέρεται 12,5 ΚΑ για 0,7 sec) Οι πίνακες φωτισμού τροφοδοτούνται από τους πίνακες κίνησης και σε περίπτωση εργασιών στους πίνακες κίνησης, οπότε διακόπτεται η παροχή ισχύος, δε θα υπάρχει παροχή και στους πίνακες φωτισμού. Οι αντλίες οι φυσητήρες έκπλυσης, οι σωληνώσεις και οι αυτοματισμοί είναι κοινοί για τις μονάδα φίλτρανσης και ενεργού άνθρακα και δεν επαρκούν για παράλληλη λειτουργία έκπλυσης των κλινών άμμου και ενεργού άνθρακα. (επάρκεια) Δε δίνονται πληροφορίες για τον έλεγχο της κατώτατης στάθμης στο ΕΚΕ (επάρκεια) Προσφέρει οπλισμένα καλώδια από τον πίνακα Χ.Τ. προς τους υποπίνακες Δεν περιγράφονται τα όργανα ανάλυσης ηλεκτρικής ενέργειας. Υποκριτήριο Β2.15 ΕΡΓΑ ΚΕΦΑΛΗΣ Στα έργα κεφαλής η προσφερόμενη λιμνοδεξαμενή δεν καλύπτει την απαίτηση για συνολική χωρητικότητα m3. Επίσης ο αγωγός παράκαμψης της ηλεκτροδικλείδας πλήρωσης είναι μικρότερης διαμέτρου του κυρίου αγωγού με αποτέλεσμα, σε περίπτωση που απαιτηθεί η χρήση του να μεταβάλλεται ουσιαστικά και προς το δυσμενέστερο η λειτουργία των κατάντη έργων,

15 Κ/Ξ ENVITEC A.E. - ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε. Β1. Γενική διάταξη Η υψομετρική χωροθέτηση των έργων και ειδικά της λιμνοδεξαμενής περιορίζει δραστικά το απαιτούμενο εύρος διακύμανσης της στάθμης στο ΕΚΕ για τη λειτουργία του έργου σύμφωνα με τις προδιαγραφές (επίτευξη με ασφάλεια της απαιτούμενης χωρητικότητας /70.000m3 και της απαιτούμενης ταχύτητας πλήρωσης). Οι μονάδες του διυλιστηρίου διατάσσονται εκατέρωθεν της οδοποιίας και δεν υπάρχει πρόσβαση σε αυτές περιμετρικά Το πρανές του αναχώματος και το νοτιοδυτικό πρανές διαμορφώνονται με αυξημένη κλίση. Υποκριτήρια Β2.1-Β2.16 Ως προς τις επιμέρους μονάδες η προσφορά κρίνεται ότι καλύπτει τις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης και είναι ισοδύναμη με τα αντίστοιχα προσφερόμενα των άλλων διαγωνιζομένων. Διαφοροποιήσεις υπάρχουν στα παρακάτω κριτήρια: Υποκριτήριο Β2.11 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ- ΔΙΑΝΟΜΗ Ο προσφερόμενος Μ/Σ (Προσφέρεται ισχύος 630KVA έναντι 800 KVA που προσφέρουν οι άλλοι διαγωνιζόμενοι) και στους υποβληθέντες υπολογισμούς δε λαμβάνεται η εγκατεστημένη αλλά η αναρροφούμενη ισχύ. Το ίδιο ισχύει για το Η/Ζ είναι 440 ΚVA Αλλά με ηχομονωτικό κλωβό. Η αντιστάθμιση είναι 262,5 kvar Προσφέρει οπλισμένα καλώδια από τον πίνακα Χ.Τ. προς τους υποπίνακες Προσφέρει ξεχωριστές γραμμές φωτισμού από τον πίνακα Χ.Τ και ξεχωριστούς πίνακες φωτισμού από εκείνους της.κίνησης. Ο αυτόματος διακόπτης τροφοδοσίας του Μ/Σ είναι τύπου VD4/Sec (που λειτουργεί σε περιβάλλον VACUM) και όχι τύπου SF6. αλλά είναι συρόμενου τύπου Προσφέρει Φωτισμό λιμνοδεξαμενής. Υποκριτήριο Β2.12 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Εν γένει τα συστήματα αυτοματισμού πλήρη και σε σύστημα σύνδεσης βρόγχου. Με τα προτεινόμενα όμως σενάρια πλήρωσης της δεξαμενής, η πλήρωση της έως τη στάθμη των m3 ή των m3, είναι δυνατή μόνο υπό προϋποθέσεις. Επίσης δε λαμβάνεται μέριμνα για τη αποφυγή αναστροφής της ροής από τη λιμνοδεξαμενή στο ΕΚΕ σε περίπτωση έκτακτων συνθηκών (π.χ. δυσλειτουργία της δικλείδας πλήρωσης). Υποκριτήριο Β2.14 ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Η προσφερόμενη οδοποιία δεν εκτείνεται ως το όριο του γηπέδου αλλά έως το όριο της περίφραξης, δεδομένου ότι περιφράσσεται μέρος του γηπέδου. Μειονέκτημα θεωρείται η προσφορά δεξαμενής εξαντλημένου άνθρακα μικρότερης δυναμικότητας.

16 Υποκριτήριο Β2.15 ΕΡΓΑ ΚΕΦΑΛΗΣ Περιορίζεται δραστικά το εύρος διακύμανσης στάθμης στο ΕΚΕ και δε μπορεί να εξασφαλιστεί σε όλες τις χρονικές περιόδους η απαιτούμενη στάθμη σε αυτό (τουλάχιστον 287,5 m), και συνέπεια η απαιτούμενη χωρητικότητα της λιμνοδεξαμενής Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας της ηλεκτροβάνας του αγωγού τροφοδοσίας της δεξαμενής, ή θραύσης του αγωγού, είναι δυνατή (ανάλογα με τις στάθμες στο ΕΚΕ λιμνοδεξαμενή) ροή νερού από τη λιμνοδεξαμενή προς το ΕΚΕ και η απώλεια ενεργού όγκου. Επομένως δεν εξασφαλίζεται ο απαιτούμενος ελάχιστος ενεργός όγκος των m3 σε κάθε περίπτωση αλλά μόνο υπό προϋποθέσεις (καλή λειτουργία ηλεκτροδεικλίδας και μέγιστη στάθμη στο ΕΚΕ) Δεν εξασφαλίζεται η ταχεία πλήρωση της λιμνοδεξαμενής Κ/Ξ Ν. & Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. ΜΥΒΑ Α.Ε. Β.1 Γενική διάταξη Η υψομετρική χωροθέτηση των έργων και ειδικά της λιμνοδεξαμενής προσφέρει την απαιτούμενη ενεργή / συνολική χωρητικότητα της λιμνοδεξεμενής χωρίς να περιορίζεται το εύρος διακύμανσης στάθμης στο ΕΚΕ Οι μονάδες του διυλιστηρίου διατάσσονται εκατέρωθεν τριών κλάδων οδοποιίας και υπάρχει πρόσβαση σε αυτές περιμετρικά Μειονέκτημα της γενικής διάταξης είναι ο σχεδιασμός της τάφρου ομβρίων ΝΔ της λιμνοδεξαμενής Υποκριτήρια Β2.1-Β2.16 Ως προς τις επιμέρους μονάδες η προσφορά κρίνεται ότι καλύπτει τις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης και είναι ισοδύναμη με τα αντίστοιχα προσφερόμενα των άλλων διαγωνιζομένων. Διαφοροποιήσεις υπάρχουν στα παρακάτω κριτήρια: Υποκριτήριο Β2.1. ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΣΧΑΡΩΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ Προσφέρεται αγωγός τροφοδοσίας στο ΔΠΝ εισόδου (κύριος και εφεδρικός και αντίστοιχες δεικλίδες) διατομής DN700 και εσχάρα πλάτους 1,40m Υποκριτήριο Β2.5. ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΟΖΟΝΤΟΣ Είναι δυνατή η σύνδεση της εφεδρικής γεννήτριας της κύριας οζόνωσης με την προοζόνωση Υποκριτήριο Β2.8. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΩΝ Οι αγωγοί υπερχείλισης ασφαλείας της δεξαμενής αποθήκευσης καθαρών είναι DN200 μικρότερης των προσφερόμενων από τους άλλους διαγωνιζόμενους. Υποκριτήριο Β2.12: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ- ΔΙΑΝΟΜΗ Δεν προσφέρονται οπλισμένα καλώδια από τον πίνακα χαμηλής τάσης προς τους υποπίνακες. Ο προσφερόμενος Μ/Σ είναι 800 KVA

17 Η αντιστάθμιση είναι 150kvar Το προσφερόμενο Η/ζ είναι 630KVA εντός κτιρίου χωρίς ηχομονωτικό κλωβό. Το Η/Ζ ΚΑΙ Μ/Τ υπολογίστηκαν με την εγκατεστημένη ισχύ Οι πίνακες φωτισμού τροφοδοτούνται από τους πίνακες κίνησης και σε περίπτωση εργασιών στους πίνακες κίνησης, οπότε διακόπτεται η παροχή ισχύος, δε θα υπάρχει παροχή και στους πίνακες φωτισμού. Υποκριτήριο Β2.11. Ηλεκτρολογικά αυτοματισμοί Η διασύνδεση των PLC γίνεται με τοπολογία δικτύου αστέρα έναντι βρόγχου (αν και στα τεύχη δημοπ ράτησης προβλέπονται και τα δύο συστήματα). Υποκριτήριο Β2.15: ΕΡΓΑ ΚΕΦΑΛΗΣ Η τάφρος ομβρίων ΝΔ της λιμνοδεξαμενής προσφέρεται χωμάτινη.

18 Κριτήριο Γ: Ποιότητα Η/Μ εξοπλισμού και υλικών Βαθμολογείται η τεχνολογία και η βιομηχανική στάθμη, η αποτελεσματικότητα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η ποιότητα των υλικών και της κατασκευής του ενσωματούμενου εξοπλισμού. Ειδικότερα αξιολογούνται η κάλυψη των υλικών και η/μ εξοπλισμού από πρότυπες και αναγνωρισμένες προδιαγραφές, η αποδεδειγμένη ικανοποιητική και αξιόπιστη λειτουργία του εξοπλισμού και η αντιδιαβρωτική προστασία. Μ.Τ. Α.Τ.Ε. : Προσφέρεται εξοπλισμός αξιόπιστων οίκων του εξωτερικού, που καλύπτονται από πιστοποιητικά ISO και ειδικά ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ1 ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΣΧΑΡΩΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ Η προσφορά κρίνεται ότι καλύπτει τις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης με μειονέκτημα την προσφορά παρακαμπτήριου αγωγού μικρότερης διαμέτρου DN400 και αγωγού τροφοδοσίας των κατάντη έργων DN500 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ2 : ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΘΕΙΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ, ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΑΜΙΞΗ- ΚΡΟΚΙΔΩΣΗ Η προσφορά κρίνεται ότι εν γένει καλύπτει τις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης. Μειονέκτημα θεωρείται το ότι δε δίνεται κανένα στοιχείο τεκμηρίωσης της καταλληλότητας του προσφερομένου αναδευτήρα της δεξαμενής κροκίδωσης καθώς και το ότι οι προσφερόμενοι στατικοί αναμίκτες (DN 500) δεν επαρκούν για την ανάμιξη της παροχής συνυπολογιζόμενης της παροχής στραγγιδίων. ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ3 : ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ- ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΙΛΥΟΣ Προσφέρεται μονάδα καθίζησης με λαμέλλες. Η προσφορά κρίνεται ότι καλύπτει τις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης και είναι ισοδύναμη με τα αντίστοιχα προσφερόμενα των άλλων διαγωνιζομένων ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ4 : ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΥΛΙΣΗΣ Μειονέκτημα είναι η προσφορά τριών κλινών διύλισης και η προσφορά κοινού εξοπλισμού έκπλυσης με τις κλίνες ενεργού άνθρακα. ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ5: ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΟΖΟΝΤΟΣ Η προσφορά κρίνεται ότι καλύπτει τις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης. ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ6: ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ Μειονέκτημα είναι η προσφορά δύο κλινών ενεργού άνθρακα και η προσφορά κοινού εξοπλισμού έκπλυσης με τις κλίνες διύλισης. ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ7: ΜΟΝΑΔΑ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ- ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΚΑΥΣΤΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ Η προσφορά κρίνεται ότι καλύπτει τις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης και είναι ισοδύναμη με τα αντίστοιχα προσφερόμενα των άλλων διαγωνιζομένων ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ8: ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΩΝ Η προσφορά κρίνεται ότι καλύπτει τις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης και είναι ισοδύναμη με τα αντίστοιχα προσφερόμενα των άλλων διαγωνιζομένων. Θετικά αξιολογείται ο εξοπλισμός του χώρου δικλείδων της δεξαμενής ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ9: ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ Η προσφορά κρίνεται ότι καλύπτει τις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης. Μειονέκτημα είναι οι δοσομετρικές αντλίες PAC που δεν επαρκούν για τη δοσομέτρηση της απαιτούμενης παροχής αργιλίου και τα δοχεία αποθήκευσης PACπου δεν επαρκούν για ικανοποιητικό αριθμό ημερών. ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ10: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΛΥΟΣ Η προσφορά κρίνεται ότι καλύπτει τις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης και είναι ισοδύναμη με τα αντίστοιχα προσφερόμενα των άλλων διαγωνιζομένων ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ11: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ- ΔΙΑΝΟΜΗ Ο προσφερόμενος Μ/Σ είναι 800 KVA Η αντιστάθμιση είναι 210 kvar Το προσφερόμενο Η/ζ είναι υποδιαστασιολογημένο 300KVA (επάρκεια)

19 Δεν τηρείται η απαίτηση για αντοχή σε εσωτερικό τόξο των κυψελών του Πίνακα Μέσης Τάσης ίση με 12 κα/sec.(προσφέρεται 12,5 ΚΑ για 0,7 sec) Οι πίνακες φωτισμού τροφοδοτούνται από τους πίνακες κίνησης και σε περίπτωση εργασιών στους πίνακες κίνησης, οπότε διακόπτεται η παροχή ισχύος, δε θα υπάρχει παροχή και στους πίνακες φωτισμού. Οι αντλίες οι φυσητήρες έκπλυσης, οι σωληνώσεις και οι αυτοματισμοί είναι κοινοί για τις μονάδα φίλτρανσης και ενεργού άνθρακα και δεν επαρκούν για παράλληλη λειτουργία έκπλυσης των κλινών άμμου και ενεργού άνθρακα. (επάρκεια) Δε δίνονται πληροφορίες για τον έλεγχο της κατώτατης στάθμης στο ΕΚΕ (επάρκεια) Προσφέρει οπλισμένα καλώδια από τον πίνακα Χ.Τ. προς τους υποπίνακες Δεν περιγράφονται τα όργανα ανάλυσης ηλεκτρικής ενέργειας. Μειονέκτημα θεωρείται η προσφορά η/ζ μειωμένης δυναμικότητας, καθώς η ισχύς του δεν επαρκεί για τη λειτουργία του συνόλου του έργου. ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ12: ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Η προσφορά κρίνεται ότι καλύπτει τις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης αλλά παρέχονται πολύ λιγότερες πληροφορίες με τα αντίστοιχα προσφερόμενα των άλλων διαγωνιζομένων ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ13: ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η προσφορά κρίνεται ότι καλύπτει τις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης και του ΝΓΟΚ αλλά δεν είναι ισοδύναμη με τα αντίστοιχα προσφερόμενα των άλλων διαγωνιζομένων. Μειονέκτημα θεωρείται ότι δεν προσφέρει ανελκυστήρα ούτε κεντρική θέρμανση και μικρότερες αντλίες θερμότητας. ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ14: ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Η προσφορά κρίνεται ότι καλύπτει τις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης. Μειονέκτημα θεωρείται η προσφορά αγωγών διασύνδεσης ορισμένων μονάδων μικρότερης διαμέτρου (συντελεστής τραχύτητας). ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ16: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η προσφορά κρίνεται ότι καλύπτει τις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης αλλά είναι μικρότερη με τα αντίστοιχα προσφερόμενα των άλλων διαγωνιζομένων

20 Κ/Ξ ENVITEC A.E. - ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε. Προσφέρεται εξοπλισμός αξιόπιστων οίκων του εξωτερικού, με σχετική ανομοιομορφία ως προς τους προμηθευτές παρόμοιου εξοπλισμού που καλύπτονται εν γένει από πιστοποιητικά ISO εκτός από τις μονάδες παραγωγής όζοντος ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ1 ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΣΧΑΡΩΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ Η προσφορά κρίνεται ότι καλύπτει τις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης. ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ2 : ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΘΕΙΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ, ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΑΜΙΞΗ- ΚΡΟΚΙΔΩΣΗ Η προσφορά κρίνεται ότι καλύπτει τις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης. ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ3 : ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ- ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΙΛΥΟΣ Η προσφορά κρίνεται ότι καλύπτει τις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης και είναι ισοδύναμη με τα αντίστοιχα προσφερόμενα των άλλων διαγωνιζομένων ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ4 : ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΥΛΙΣΗΣ Η προσφορά κρίνεται ότι καλύπτει τις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ5: ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΟΖΟΝΤΟΣ Ο εξοπλισμός του συστήματος παρασκευής όζοντος στο σύνολό του δεν είναι από τον ίδιο κατασκευαστικό οίκο, όπως επιβάλλεται από τις προδιαγραφές. Η κατασκευάστρια εταιρεία του συστήματος OZONO ELETTRONICA INTERNAZIONALE S.R.L (ΟΕΙ) δεν διαθέτει πιστοποιητικό ISO αλλά με μεγαλύτερης δυναμικότητας στην προοζόνωση ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ6: ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ Η προσφορά κρίνεται ότι καλύπτει τις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ7: ΜΟΝΑΔΑ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ- ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΚΑΥΣΤΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ Η προσφορά κρίνεται ότι καλύπτει τις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης και είναι ισοδύναμη με τα αντίστοιχα προσφερόμενα των άλλων διαγωνιζομένων ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ8: ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΩΝ Η προσφορά κρίνεται ότι καλύπτει τις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης και είναι ισοδύναμη με τα αντίστοιχα προσφερόμενα των άλλων διαγωνιζομένων. Θετικά αξιολογείται ο εξοπλισμός του χώρου δικλείδων της δεξαμενής και το δίκτυο υπερχείλισης εκκένωσης της δεξαμενής ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ9: ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ Η προσφορά κρίνεται ότι καλύπτει τις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ10: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΛΥΟΣ Η προσφορά κρίνεται ότι καλύπτει τις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης και είναι ισοδύναμη με τα αντίστοιχα προσφερόμενα των άλλων διαγωνιζομένων ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ11: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ- ΔΙΑΝΟΜΗ Ο προσφερόμενος Μ/Σ (Προσφέρεται ισχύος 630KVA έναντι 800 KVA που προσφέρουν οι άλλοι διαγωνιζόμενοι) και στους υποβληθέντες υπολογισμούς δε λαμβάνεται η εγκατεστημένη αλλά η αναρροφούμενη ισχύ. Το ίδιο ισχύει για το Η/Ζ είναι 440 ΚVA Αλλά με ηχομονωτικό κλωβό. Η αντιστάθμιση είναι 262,5 kvar Προσφέρει οπλισμένα καλώδια από τον πίνακα Χ.Τ. προς τους υποπίνακες Προσφέρει ξεχωριστές γραμμές φωτισμού από τον πίνακα Χ.Τ και ξεχωριστούς πίνακες φωτισμού από εκείνους της.κίνησης.

21 Ο αυτόματος διακόπτης τροφοδοσίας του Μ/Σ είναι τύπου VD4/Sec (που λειτουργεί σε περιβάλλον VACUM) και όχι τύπου SF6. αλλά είναι συρόμενου τύπου Προσφέρει Φωτισμό λιμνοδεξαμενής. ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ12: ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Η προσφορά κρίνεται ότι καλύπτει τις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης με σύστημα βρογχου και παρέχονται οι καλύτερες εξηγήσεις με τα αντίστοιχα προσφερόμενα των άλλων διαγωνιζομένων ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ13: ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η προσφορά κρίνεται ότι καλύπτει τις απαιτήσεις των τευχών με πλεονέκτημα έναντι των των άλλων διαγωνιζομένων ότι προσφέρει κεντρική θέρμανση στο κτίριο καθώς και αντλίες θερμότητας. ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ14: ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Η προσφορά κρίνεται ότι καλύπτει τις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης. ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ16: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η προσφορά κρίνεται ότι καλύπτει τις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης και είναι ισοδύναμη με τα αντίστοιχα προσφερόμενα των άλλων διαγωνιζομένων

22 Κ/Ξ Ν. & Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. ΜΥΒΑ Α.Ε. Προσφέρεται εξοπλισμός αξιόπιστων οίκων του εξωτερικού, που καλύπτονται από πιστοποιητικά ISO και ειδικά ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ1 ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΣΧΑΡΩΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ Η προσφορά κρίνεται ότι καλύπτει τις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης. Θετικά αξιολογείται η προσφορά αγωγού διασύνδεσης λιμνοδεξαμενής ΔΠΝ διαμέτρου Φ700 έναντι διαμέτρου Φ600 των λοιπών προσφορών και εσχάρες πλάτους 1,40 m έναντι 1,0 m των λοιπών προσφορών καθώς και μεγαλύτερο κοχλία συμπίεσης και μεταφοράς εσχαρισμάτων 2κ.μ /Η έναντι 1κ.μ /Η των άλλων διαγωνιζομένων. ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ2 : ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΘΕΙΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ, ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΑΜΙΞΗ- ΚΡΟΚΙΔΩΣΗ Η προσφορά κρίνεται ότι καλύπτει τις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης Θετικά αξιολογείται η προσφορά μονάδας ταχείας ανάμιξης και ως προς τον εξοπλισμό απευθείας για τη Β φάση του έργου. ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ3 : ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ- ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΙΛΥΟΣ Η προσφορά κρίνεται ότι καλύπτει τις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης και είναι ισοδύναμη με τα αντίστοιχα προσφερόμενα των άλλων διαγωνιζομένων ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ4 : ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΥΛΙΣΗΣ Η προσφορά κρίνεται ότι καλύπτει τις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ5: ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΟΖΟΝΤΟΣ Η προσφορά κρίνεται ότι καλύπτει τις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης και είναι ισοδύναμη με τα αντίστοιχα προσφερόμενα των άλλων διαγωνιζομένων. Θετικά αξιολογείται η διασύνδεση της μονάδας προοζόνωσης με αυτή της κύριας οζόνωσης. Η δυναμικότητα του συστήματος οζόνωσης καλύπτει και την απαιτούμενη δόση για απομάκρυνση μαγγανίου. ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ6: ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ Η προσφορά κρίνεται ότι καλύπτει τις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης θετικό κρίνεται προσφορά συστήματος αποκωνίασης. ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ7: ΜΟΝΑΔΑ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ- ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΚΑΥΣΤΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ Η προσφορά κρίνεται ότι καλύπτει τις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης και είναι ισοδύναμη με τα αντίστοιχα προσφερόμενα των άλλων διαγωνιζομένων ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ8: ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΩΝ Η προσφορά κρίνεται ότι καλύπτει τις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης Μειονέκτημα θεωρείται ο εξοπλισμός του φρεατίου δικλείδων. ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ9: ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ Η προσφορά κρίνεται ότι καλύπτει τις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ10: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΛΥΟΣ Η προσφορά κρίνεται ότι καλύπτει τις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης και είναι ισοδύναμη με τα αντίστοιχα προσφερόμενα των άλλων διαγωνιζομένων. Προσφέρεται παχυντής διαμέτρου Φ11 έναντι Φ10 των λοιπών διαγωνιζομένων. ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ11: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ- ΔΙΑΝΟΜΗ Ο προσφερόμενος Μ/Σ είναι 800 KVA Η αντιστάθμιση είναι 150kvar Το προσφερόμενο Η/ζ είναι 630KVA εντός κτιρίου χωρίς ηχομονωτικό κλωβό. Το Η/Ζ ΚΑΙ Μ/Τ υπολογίστηκαν με την εγκατεστημένη ισχύ Πλεονέκτημα θεωρείται η ισχύς του Μ/Σ ΚΑΙ ΤΟΥ Η/Ζ που υπολογίστηκαν με την εγκατεστημένη ισχύ και όχι με την αποροφούμενη.

23 Μειονέκτημα θεωρούνται τα καλώδια που τροφοδοτούν τους πίνακες κίνησης που προδιαγράφονται τύπου XLPE/PVC οπλισμένα και προσφέρονται τύπου J1VV-U. ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ12: ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Η προσφορά κρίνεται ότι καλύπτει τις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης οι δε επεξηγήσεις του είναι καλύτερες από αυτές M.T ATE. ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ13: ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η προσφορά κρίνεται ότι καλύπτει τις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης. Προσφέρεται τηλεφωνικό κέντρο με δύο εξωτερικές γραμμές και δύο κάρτες επέκτασης με 4 γραμμές ISDN και 4 γραμμές PSTN, συνολικά δηλαδή με 10 εξωτερικές γραμμές αντί με 3 εξωτερικές γραμμές που ζητούνταν από τα τεύχη Μειωνέκτημα θεωρείται ότι δεν προσφέρει κεντρική θέρμανση. ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ14: ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Η προσφορά κρίνεται ότι καλύπτει τις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης. ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ16: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η προσφορά κρίνεται ότι καλύπτει τις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης κρίνεται η καλύτερη με τα αντίστοιχα προσφερόμενα των άλλων διαγωνιζομένων Κριτήριο Δ: Περιβαλλοντική προστασία και προσαρμογή του έργου στο περιβάλλον Αξιολογείται η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, ο περιορισμός γενικών εκτεταμένων εκσκαφών και επιχώσεων, η περιβαλλοντική προστασία της περιοχής από τις οχλήσεις του έργου, η αισθητική των επιμέρους κατασκευών και η εναρμόνισή τους με το περιβάλλον- φυτοκάλυψη. Δ1: Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Μ.Τ. Α.Τ.Ε. : Σε ότι αφορά στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στη περιοχή του ΔΠΝ οι μονάδες επεξεργασίας διατάσσονται εκατέρωθεν της κεντρικής οδοποιίας χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης περιμετρικά αυτών. Πλεονέκτημα είναι η προσφορά τάφρου απορροής ομβρίων από σκυρόδεμα σε όλη τη περίμετρο της. Κ/Ξ ENVITEC A.E. - ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε. Σε ότι αφορά στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στη περιοχή του ΔΠΝ οι μονάδες επεξεργασίας διατάσσονται εκατέρωθεν της κεντρικής οδοποιίας ασύμμετρα και χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης περιμετρικά αυτών. Πλεονεκτήμα είναι η προσφορά εξωτερικού φωτισμού περιμετρικά της λιμνοδεξαμενής καθώς και η προσφορά τάφρου απορροής ομβρίων από σκυρόδεμα στη νοτιοδυτική πλευρά της. Κ/Ξ Ν. & Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. ΜΥΒΑ Α.Ε. Σε ότι αφορά στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στη περιοχή του ΔΠΝ οι μονάδες επεξεργασίας διατάσσονται εκατέρωθεν τριών κύριων κλάδων οδοποιίας και παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης περιμετρικά αυτών.

24 Μειονέκτημα είναι η προσφορά χωμάτινης τάφρου ομβρίων στη νοτιοδυτική πλευρά της λιμνοδεξαμενής. Δ2: Ελαχιστοποίηση χωματουργικών έργων Τα χωματουργικά έργα που προσφέρονται από κάθε διαγωνιζόμενο καθορίζονται από το γενικότερο σχεδιασμό. Μ.Τ. Α.Τ.Ε. : Στη λύση της Μ.Τ.ΑΤΕ προσφέρεται λιμνοδεξαμενή μικρότερης χωρητικότητας από τη προδιαγραφόμενη και τηρούνται υψηλές κλίσεις πρανών τόσο εσωτερικά της λιμνοδεξαμενής όσο και στα ΝΔ πρανή. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η σχετική μείωση των χωματουργικών εργασιών, αλλά σε βάρος του επιπέδου ασφαλείας του έργου. Κ/Ξ ENVITEC A.E. - ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε. Στη λύση της Κ/ξιας, όπου έχει επιλεχθεί στάθμη λειτουργίας στο ΕΚΕ κοντά στη μέγιστη επιτρεπόμενη, έχει ως συνέπεια την τοποθέτηση της λιμνοδεξαμενής σε στάθμη περίπου 2 m υψηλότερα των άλλων βάρος σε διαγωνιζομένων. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η σχετική μείωση των χωματουργικών έργων αλλά σε βάρος του επιπέδου ασφαλείας του έργου.. Κ/Ξ Ν. & Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. ΜΥΒΑ Α.Ε. Στη προσφορά της Κ/ξιας τα προσφερόμενα χωματουργικά έργα είναι ανάλογα της προσφερόμενης λύσης και της επιλογής απομάκρυνσης των επιχωματώσεων και της διαμόρφωσης πρανών κλίσης 2:1. Δ3: Ελαχιστοποίηση περιβαλλοντικών οχλήσεων Μ.Τ. Α.Τ.Ε. : Τα θορυβώδη μηχανήματα προσφέρονται εντός κτιρίου (η/ζ) ή και με ηχομόνωση (φυσητήρες). Μειονέκτημα αποτελεί η αδυναμία επίτευξης της απαιτούμενης ποιότητας εκροής (προσρόφηση διασπασμένων οργανικών ουσιών και φυτοφαρμάκων) σε περίπτωση συντήρησης της μίας κλίνης ενεργού άνθρακα και παράλληλης έκπλυσης της δεύτερης κλίνης. Κ/Ξ ENVITEC A.E. - ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε. Τα θορυβώδη μηχανήματα προσφέρονται εντός κτιρίου (η/ζ) ή και με ηχομόνωση (φυσητήρες). Μειονέκτημα είναι ο περιορισμός του εύρους διακύμανσης στάθμης στο ΕΚΕ Κ/Ξ Ν. & Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. ΜΥΒΑ Α.Ε. Τα θορυβώδη μηχανήματα προσφέρονται εντός κτιρίου (η/ζ) ή και με ηχομόνωση (φυσητήρες).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2015 ΘΕΜΑ: 15 ο Αποδοχή της πρότασης τροποποίησης της μελέτης της διάβασης των αγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 650/2015 ΘΕΜΑ: 32 ο Αποδοχή της πρότασης 1 ης τροποποίησης της οριστικής μελέτης οδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2015 ΘΕΜΑ: 37 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού, για την αναπαραγωγή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 601/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 601/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 601/2015 ΘΕΜΑ: 85 ο Έγκριση τευχών δημοπράτησης και επιτροπής δημοπράτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2015 ΘΕΜΑ: 7 ο Ανάκληση της προκήρυξης του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015 ΘΕΜΑ: 70 ο Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για (Δ.Ι.Ε) της Π.Ε. Μαγνησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014 ΘΕΜΑ: 12 ο Έγκριση: 1.«Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης πρόχειρων διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014 ΘΕΜΑ: 57 ο Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας, έως την 07-08-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 680/2015 ΘΕΜΑ: 62 ο «Αποσφράγιση & αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2014 ΘΕΜΑ: 14 ο Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης και Όρων Προκήρυξης και ορισμός Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2014 ΘΕΜΑ: 74 ο Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2015 ΘΕΜΑ: 73 ο Τρικάλων. Έγκριση δαπανών εκδηλώσεων Εθνικού χαρακτήρα του νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015 ΘΕΜΑ: 55 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση συγκρότησης συλλογικού οργάνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 561/2015 ΘΕΜΑ: 46 ο Έγκριση δαπάνης αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /1-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1327/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /1-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1327/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /1-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1327/2014 ΘΕΜΑ: 44 ο Ανάδειξη του αναδόχου εκπονήσεως της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 605/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 605/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 605/2015 ΘΕΜΑ: 89 ο Έγκριση δαπάνης για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 ο /19-9-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1029/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 ο /19-9-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1029/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 ο /19-9-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1029/2014 ΘΕΜΑ: 35 ο Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Τρικάλων. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας της 14-12-2012, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1228/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1228/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1228/2014 ΘΕΜΑ: 3 ο Κατακύρωση αποτελέσματος συμφερότερης προσφοράς για την ασφαλιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ο /--0 ΑΠΟΦΑΣΗ /0 ΘΕΜΑ: ο Αποδοχή ης τροποποίησης της μελέτης ηλεκτροφωτισμού του έργου: Ολοκλήρωση διαλυθεισών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /30-9-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1009/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /30-9-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1009/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /30-9-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1009/2013 ΘΕΜΑ 20 ο Αποστολή εισήγησης για έγκριση τευχών δημοπράτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 50 ο «Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2014 ΘΕΜΑ: 51 ο α) Έγκριση δαπάνης ύψους 6.150,00, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 65/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 65/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 65/2015 ΘΕΜΑ: 66 ο Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /5-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 825/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /5-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 825/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /5-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 825/2015 ΘΕΜΑ: 2 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (m3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (m3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw) ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw) 1.ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 1.1 Φρεάτιο Άφιξης 1.2 Αντλιοστάσιο Εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 419/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 419/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 101 ο Περιφέρεια Θεσσαλίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 419/2015 Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΘΕΜΑ: 54 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1185/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1185/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1185/2012 ΘΕΜΑ: 2 ο «A.Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης Β. Έγκριση συγκρότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015 ΘΕΜΑ: 4 ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1038/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1038/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1038/2013 ΘΕΜΑ 6 ο Έγκριση παράτασης χρόνου λήξης πέραν της από 14.10.2013 δίμηνης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/νση: ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Τ.Κ. : 33 100 Πληρ.: Τηλ.: 2265028347 Fax: 2265022157 ΕΡΓΟ : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 445/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 445/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 445/2014 ΘΕΜΑ: 60 ο Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την Ανάδειξη μειοδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ7ΛΚ-27Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ7ΛΚ-27Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΞΥΔΙΑΝΟΣ Τηλέφωνο : 2813404529 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Τ7ΛΡ-ΡΟΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012

ΑΔΑ: Β44Τ7ΛΡ-ΡΟΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 160/2012 ΘΕΜΑ: 11 ο Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 548/2015 ΘΕΜΑ: 33 ο Έγκριση ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ επιλέξιμων ΚΑΙ λοιπών δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα Πρακτικού 1/17-01-2012 Αριθμός Απόφασης 6/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 17 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 686/2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 91 ο Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1407/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1407/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1407/2012 ΘΕΜΑ: 35 ο Έγκριση του 3 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /5-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 496/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /5-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 496/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /5-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 496/2015 ΘΕΜΑ: 57 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης αθλητικών & πολιτιστικών εκδηλώσεων Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΟ7ΛΚ-4Ρ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΟ7ΛΚ-4Ρ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΞΥΔΙΑΝΟΣ Τηλέφωνο : 2813404529 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Θ37ΛΡ-ΥΒΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012

ΑΔΑ: Β4Θ37ΛΡ-ΥΒΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 687/2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 92 ο Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: αγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΛ7ΛΡ-Μ7Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1252/2013

ΑΔΑ: ΒΛΓΛ7ΛΡ-Μ7Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1252/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1252/2013 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 291/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 291/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 291/2015 ΘΕΜΑ: 45 ο Έγκριση διαδικασίας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Κατάρτιση Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 32 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2013 Μελέτη: «Στατική μελέτη έργων αντιμετώπισης-σταθεροποίησης και αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012 ΘΕΜΑ: 24 ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΑΝΕΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΑΝΕΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΑΝΕΜΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΚΙΑΘΟΥ Σελίδα 1 από 9 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.- Τόπος Εγκατάστασης: Πόλη-Δημ. Διαμ.: ΣΚΙΑΘΟΣ περιοχή: ΞΑΝΕΜΟ Δήμος: ΣΚΙΑΘΟΥ Οδός:...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014 ΘΕΜΑ: 25 ο Έγκριση για την Ανάδειξη μειοδότη (συμφερότερη προσφορά) «ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1233/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1233/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1233/2013 ΘΕΜΑ: 56 ο Εισήγηση για έγκριση καταστροφής-ανακύκλωσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2014 ΘΕΜΑ: 34 ο Έγκριση αποτελέσματος Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1054/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1054/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1054/2013 ΘΕΜΑ 22 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση σχετικά µε την υδροδότηση από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) του φράγµατος Αποσελέµη

Ενηµέρωση σχετικά µε την υδροδότηση από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) του φράγµατος Αποσελέµη ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ηµεροµηνία: 15.09.2015 Ενηµέρωση σχετικά µε την υδροδότηση από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) του φράγµατος Αποσελέµη Ο Οργανισµός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (ΟΑΚ Α.Ε.) και οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 20/26-11-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 20/26-11-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 27-11-2012 Αριθμ. Πρωτ: 2096 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 20/26-11-2012 ΘΕΜΑ 7 o : «Έγκριση των μελετών:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1249/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1249/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1249/2014 ΘΕΜΑ: 24 ο Συνδιοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων της Π.Ε.Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1380/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1380/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19- ΑΠΟΦΑΣΗ 1380/ ΘΕΜΑ: 42 ο 'ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ /ΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 24 η Απόφαση υπ αριθ. 1140/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 322/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 322/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 322/2013 ΘΕΜΑ: 63 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: «Τροποποίηση των όρων της σύμβασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1509/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1509/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 137 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1509/2012 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση αντικατάστασης του συνεργαζομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 697/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 697/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 697/2015 ΘΕΜΑ: 79 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ Δ. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ" με κωδικό MIS 446896 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ Δ. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ με κωδικό MIS 446896 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΞΥΔΙΑΝΟΣ Τηλέφωνο : 2813404529 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014 ΘΕΜΑ: 33 ο Έγκριση αποτελέσματος Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 Ν.3669/2008 ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΡΙΛΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014 ΘΕΜΑ: 50 ο Λήψη απόφασης επί της από 19-6-2014 υποβληθείσας Ενστάσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Μ17ΛΚ-9ΕΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4Μ17ΛΚ-9ΕΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΞΥΔΙΑΝΟΣ Τηλέφωνο : 2813404529 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013 ΘΕΜΑ: 15 ο Έγκριση διαδικασίας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση : Θεοδωράτου

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη: Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02 / 10 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 19534 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/12-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/12-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/12-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 298-16/12-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΧΑ0-ΕΑ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΧΑ0-ΕΑ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΧΑ0-ΕΑ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /16-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /16-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /16-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2011 ΘΕΜΑ: 7 ο Ανάθεση παροχής υπηρεσιών αναδόχους ασφάλισης υπηρεσιακών οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 36 η Απόφαση υπ αριθ. 1735/2014

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11: Γενικές αρχές σχεδιασμού δικτύων διανομής

Κεφάλαιο 11: Γενικές αρχές σχεδιασμού δικτύων διανομής Κεφάλαιο 11: Γενικές αρχές σχεδιασμού δικτύων διανομής p max / γ Προδιαγραφές δικτύων: μέγιστες πιέσεις Για την προστασία των ευάλωτων σημείων του δικτύου (π.χ. συνδέσεις αγωγών), των εσωτερικών υδραυλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ» «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ» 3.866.000,00 πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΞΧΟΡΙΝ-Β4Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΞΧΟΡΙΝ-Β4Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1.1 Εισαγωγή... 2 1.1.2 Δεδομένα σχεδιασμού... 2 1.1.3 Αιτιολόγηση και φιλοσοφία σχεδιασμού προτεινόμενης λύσης... 4 1.1.4 Γενική περιγραφή του έργου... 6 1.1.5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ7ΛΡ-Ξ3Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ7ΛΡ-Ξ3Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 847/2013 ΘΕΜΑ: 30 ο Λήψη Απόφασης επί της από 22-4-2013 ενστάσεως της κοινοπραξίας «Κουτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 176/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 176/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 176/2013 ΘΕΜΑ: 44 ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έξοδα μετακίνησης οδοιπορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ7ΛΡ-ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2013

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ7ΛΡ-ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2013 ΘΕΜΑ: 20 ο Τρικάλων. Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικών & αθλητικών εκδηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 7ΠΤ7Λ7-Γ2Χ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 06/0/205 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 62560 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

www.spedeth.gr ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της απόφασης «Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιϊας»

www.spedeth.gr ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της απόφασης «Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιϊας» Αθήνα, 6/2/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ.Πρωτ. Δ17α/09/18/ΦΝ 437 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17) Α Π Ο Φ Α Σ Η ΤΜΗΜΑ : α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 734/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 734/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 734/2012 ΘΕΜΑ: 139 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ 39/2013. Αριθμός Απόφασης 1400

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ 39/2013. Αριθμός Απόφασης 1400 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ 39/2013 Αριθμός Απόφασης 1400 4 5o Θέμα Ημερήσιας Διάταξης Ενημέρωση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη απόφασης σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2014 ΘΕΜΑ: 42 ο Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 36/28-12-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 36/28-12-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 36/28-12-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 853-36/28-12-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 42/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 42/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Ελληνική Αριθμ. απόφ. 847/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 42/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 23 ο «Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 191/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 191/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 191/2015 ΘΕΜΑ: 31 ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΩΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 473-20/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ο /21-6-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 654/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ο /21-6-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 654/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ο /21-6-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 654/2013 ΘΕΜΑ: 23 ο Έγκριση: α) πρακτικού Νο 1 Τεχνικών Προδιαγραφών και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΔΑΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΚΑΛΑΝΔΑΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΛΑΝΔΑΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., Υπεύθυνος Συντήρησης και Αναπληρωτής Διευθυντής της Ε.Ε.Λ. ΑΙΝΕΙΑ Θεσσαλονίκη, 25 Μαΐου 2015 Η πιλοτική μονάδα Η πιλοτική μονάδα Στάδιο κατακράτησης στερεών Προσρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 372/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 372/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 372/2013 ΘΕΜΑ: 51 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα