Χρόνια Πολλά! Ευτυχισµένος ο καινούργιος χρόνος Καλές Γιορτές! Restaurant Royal. Χ. Μωραΐτης Α.Ε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρόνια Πολλά! Ευτυχισµένος ο καινούργιος χρόνος 2009. Καλές Γιορτές! Restaurant Royal. Χ. Μωραΐτης Α.Ε."

Transcript

1 Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: fax: Εβδοµαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφηµερίδα της Κορινθίας - Έτος 5ο - Αρ. Φύλλου Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου ΤΙΜΗ: 0, 30 Χρόνια Πολλά! Καλές Γιορτές! Ευτυχισµένος ο καινούργιος χρόνος 2009 in Γ. ΛΕΚΚΑ 19, ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΤΗΛ th Restaurant Royal

2 2 Πέµπτη 25 εκεµβρίου 2008 Τι γκριν ιάζει ο δήµα ρχος Βόχας που δεν κάλεσε σ το υπουργείο όλους τους δηµάρχους ο Αν. Παπαλη γούρας; Υπουργός είναι, ότι θέ λει κάνει. Έτσι έκρινε, έτσι έκανε. Όπως άλ λωστε δεν κάλεσε ούτ ε δηµοσιογράφους και ΜΜΕ πλην µερικών που έκρινε ότι ήθε λε να είναι εκεί στην συνάντηση µε τ ους δηµάρχους- π ιθανότητα γι α ν α µη ν δοθε ί περισσότερη δηµοσιότητα. Ο κ. Παπαληγούρας, µετά την επιστροφή του στην κυβέρνηση φαίνεται πως είναι ιδιαίτερα προσεχτικός στις κινήσεις τ ου κ αι σ τις προ σκλήσεις που απευθύνει βεβαίως. Έτσι λοιπόν, όπως ήδη έχ ει κάνει µια λίσ τα δηµο σιογράφων κ αι ΜΜΕ που θέλει να καλεί σε κάθε δραστηριότητά του, ώστε να έχει και την ανάλογη προβολή, τ ο ίδιο π λέον κάνει και µε τους δηµάρχους. Ξέρει πως σ το ν οµό ε ίναι ο απόλυτος κυρί αρχος τ ου κυβερνών τος κόµµατος αυτή την στιγµή και ο ίδιος αυτός που βάζει τους κανόνες όσον αφορά τουλάχιστον το υπουργείο του. Ξέρει πως η θέση τ ου στην κυβέρνηση ε ίναι α κλόνητη και πως α κόµα και αν κ αταργηθεί τ ο υπουργείο τ ου, κάτι που δεν µπορεί να συµβεί, ο ίδιος θα βρεθεί σε κάποιοι άλλο υπουργικό πόστο. Τώρα θα µου πε ίτε τι θα κάνε ι αν αλλάξει η κυβέρν ηση. Μέχρι τότ ε υπάρχει ακόµα δρόµος γι α να διανύσει στην υπουργική του θητεία. ΚΩΔ Εβδοµαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφηµερίδα της Κορινθίας Εκδότης /ντής: ΣΠΥΡΟΣ Κ. ΜΑΣΟΥΡΗΣ ιδιοκτησία: ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ /νση: Νοταρά 87, Κόρινθος, τηλ & fax: , Αρχισυντάκτρια: ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΚΟΛΛΙΑ, ιευθυντής αθλητικού: ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΛΗΣ, Υπεύθυνη ιαφηµιστικού ΒΙΒΙΑΝ ΔΑΡΕΙΩΤΗ, Υποδοχή ΙΩΑΝΝΑ ΕΛΕΝΗ, Σελιδοποίηση: ΚLIK ART, Εκτύπωση ΚΑΤΑΓΡΑΜΜΑ. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: Κρατικές, δήµοι, τράπεζες, επιχειρήσεις: 50 - Ιδιώτες: 30 Ο Βαγγέλης Αργύρης στη Νεµέα Εκδήλωση µε κ εντρικό οµιλητή τ ον πρώη ν υφυπουργό γ εωργίας διορ γάνωσε σ τη Νεµέα ο συ νδυασµός της αντιπολίτευσης «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΜΕΑ», του Βαγγέλη Ανδρι ανάκου. Στ ην οµιλί α τ ου πρώη ν υφυπουργού έδωσαν το παρόν τους πολλά στελέχη του ΠΑ- ΣΟΚ και άνθρωποι της αυτοδιοίκησης, µεταξύ αυτών, ο βουλε υτής Πάν ος Μπεγ λίτης, ο πρώη ν βουλε υτής Άγγελος Μανωλάκης κ αι ο επ ικεφαλής τ ης αντιπολίτευσης του νοµαρχιακού συµβουλίου Νίκ ος Παπαϊωάννου (πρώην δήµαρχος Νεµέας). Ο δήµαρχος Νεµέας Κώστας Καλαντζής, ο δήµαρχος Άσσου Λεχαίου Χαρ. Καµπούρης, ήταν µεταξύ των ανθρώπων τ ης αυτοδιοίκησης, όπως επίσης, ο επικεφαλής της µειοψηφίας του δήµου Στυµφαλίας Χ. Ρουµπέκας. Εκεί ήταν ακόµα οι πολιτευτές του ΠΑΣΟΚ κατερίνα Φαρµάκη, Χρήστος Βενετσάνος κ αι Μα ρία Λι ακοπούλου. «Η ε κδήλωση αυτή σηµατοδοτεί την έναρξη µιας σειράς εκδηλώσεων, που θα α κολουθήσουν µε θέµατ α που αφ ορούν την περιοχή της Νεµέας» σχολίασε ο διοργανωτής Βαγγέλης Ανδριανάκος. Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης του δήµου Νεµέας, τόν ισε α κόµα ότι ο συ νδυασµός του, «ενωµένος αποδεικνύει ότι αφουγκράζεται τα προβλήµατα και τις α γωνίες του κόσµου, βρίσκ εται κοντά του και αναλαµβάνει πρωτοβουλίες για να δώσει απάντηση σε αυτ ές τις α γωνίες και µέσα κ αι έξω από τ ο δηµοτικό συµβούλιο». Ναυάγησαν οι ελπίδες για τη δηµιουργία Δηµοτικών Λιµενικών Ταµείων της Πολυτίµης Κόλλια Ναυαγήσαν οι ελπίδες για τη δηµιουργία Δηµοτικών Λιµενικών Ταµείων στην Κορινθία, αίτηµα για το οποίο είχαν κάνει εισήγηση οι τ έσσερις δήµα ρχοι τ ου ν οµού, ύσ τερα από τ η συ νάντηση, τ ην περασµένη Πέµπτη, του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας, Αναστάση Παπαληγούρα, στην Αθήνα, µε ιθύνοντες του νοµού. Ο Υπουργός τους ενηµέρωσε ότι τα λιµάνια θα µετατραπούν σε Ανώνυµες Εταιρίες, στις οποίες το ελληνικό δηµόσιο θα συµµετέχει σε ποσοστό 55% και οι τοπικοί φορείς στο υπόλοιπο 45%. Ενώπιον του Δηµάρχων: Κορινθίων, Αλέξανδρου Πνευµατικού, Σικυωνίων, Άγγελου Τ σουλούφα, ε κπροσώπων των δηµοτικών πα ρατάξεων, καθώς και φ ορέων των Λιµεν ικών Ταµείων, ο κ. Παπαλη γούρας ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχ ει προοπτική γι α τα εν λόγ ω Ταµεία να περιέλθουν στους Δήµους. Συγκεκριµένα, όπως ανακοινώθηκε από τον Υπουργό τα µεσαία και µεγάλα λιµάνια της Ελλάδας πρόκειται να µετατραπούν σε µορφή ανώνυµων εταιριών στις οποίες θα συµ- µετάσχει κατά πλειοψηφία το κράτος. Το κράτος θα έχει και τα «ηνία» της χάραξης συνολικής λιµενικής πολιτικής. Η σκέψη αυτή, τόνισε ο κ. Παπαληγούρας, είναι στο τελευταίο στάδιο της επεξεργασίας της, η οποία όταν ολοκληρωθεί θα προταθεί στο Κοινοβούλιο για να ψηφιστεί. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σ τη συνάντηση της περασµένης εβδο- µάδας σ την Αθήν α µε τ ον Υ πουργού Εµπορικής Ναυτιλί ας δεν κλήθηκαν να παραστούν οι δύο Δήµα ρχοι του νοµού, του Δήµου Λουτρακίου Περαχώρας, Γιώργου Γκιώνη, καθώς και της Βόχας, Γιώργου Λιούντρη. Βέβαια, το αίτηµα της δηµιουργίας δηµοτικών λιµενικών ταµείων ήταν κοινό και για τους τέσσερις Δηµάρχους της Κορινθίας. Επίσης, ο πρόεδρος της Τ.Ε.Δ.Κ. Κορινθίας, Θόδωρος Λαµπρόπουλος είχε συµφωνήσει µε το προαναφερόµενο αίτηµα και είχε δηλώσει και ο ίδιος τη συµπαράστασή του στο προαναφερόµενο αίτηµα. Αντιδράσεις στον Δήμο Σικυωνίων Αντίδραση προκάλεσε στην αντιπολίτευση του Δήµου Σικυωνίων το γεγονός ότι ο Δήµα ρχος Σικυωνίων, Άγγελος Τσουλούφας συµφώνησε µε την απόφαση του κ. Παπαληγούρα, στη συνάντηση που είχε στην Αθήνα, και η οποία αφορά άµεσα το µέλλον του λι- µανιού του Κιάτου. Εν τω µεταξύ, ο Δήµαρχος Βόχας, Γιώργος Λιούντρης, εξέφρασε την άποψή του ότι θα έπρεπε ο Υπουργός να καλέσει όλους τους ενδιαφερόµενους, καθώς και τη γνώµη του, ότι τα λιµάνια θα πρέπει να διαχειρίζονται από τ ους δήµους. Επ ίσης, έκανε λόγο για το αν το πο σοστό του αφ ορά µόνο το συγκεκριµένο το Λιµενικό Ταµείο, ή κάθε Λ.Τ. που διεκδικεί 55% - 45%. «Εάν είναι έτσι, εγώ θα διαφωνήσω, γιατί αν γίνει ένα κεντρικό Λιµενικό Ταµείο Κορίνθου µε 55% - 45%, ο Δήµος Βόχας, τότ ε, σε καµία περίπτωση δεν θα έχ ει συµµετοχή. Όταν θα έχουµε µί α ολοκληρωµένη πρόταση θα τη δούµε πιο αναλυτικά και θα αποφασίσουµε», κατέληξε ο Δήµαρχος.

3 ΚΟΡΙΝΘΟΣ - Μπαθαρίστρα 81ο χλµ. Ν.Ε.Ο. Αθηνών Πατρών ΤΗΛ.: , FAX:

4

5 Πέµπτη 25 εκεµβρίου 2008 ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΣΟΥΡΗΣ 5 Τυπική δι αδικασία είναι γι α τ ο ν ο- µαρχιακό συµβούλ ιο η ε κλογή τ ου Αλέκ ου Κέζα σ την θέση τ ου προέδρου τ ου ν οµαρχιακού συµ - βουλίου, ή κ αλύτερα η επ ιστροφή του κ. Κέζ α σ την θέση τ ου προέ - δρου. Στις δύο τετραετίες του κ. Ταγαρά, οι Αλέκος Κέζας και Βασίλης Γαρούφης µοιράστηκαν την θητεία του προέδρου, έχο ντας τ ην δική τους 4ετία έκαστος. Όσον αφορά τώρα τις επ ιλογές των αν τινοµαρχών, ο κ. Τ α- γαράς θέ λει σ την τ ελευταία διε τία να τ ους ικ ανοποιήσει όλους. Να το κάνει βέβαια αυτό αφού θα έχει τουλάχιστον δύο χρόν ια µπρο στά του, οπότε να «µοιράσει» τα τέσσερα εξάµη να σ τους 16 συ νεργάτες του. Αυτό φαίνε ται πως ε ίναι τ ο σχέδιό του, για να είναι όλοι ικ α- νοποιηµένοι, ενώ θα αν τικατασταθούν µε το νέο έτος και οι τέσσερις συνένοικοί του στην Κροκιδά. Ώρα επιλογών για όλους Ο νέος χρόνος φέρνει νέες επιλογές σε όλους τ ους δήµους τ ης Κορινθίας µε αρχή από τις δηµαι - ρεσίες σ τα δηµοτικά συµβούλ ια. Εκεί όπου οι ισορροπίες πρέπει να διατηρηθούν και που οι δήµα ρχοι θα βρεθούν σε α ρκετές περιπτώ - σεις σε δύσκ ολη θέση. Κάποιοι κρατούν κ λειστά κ αλά τ α χα ρτιά τους, ενώ σε πολ λές περιπτώσε ις τα σενάρια είναι για να γίνονται. Όπως στην περίπτωση τ ης Κορίνθου που η επιλογή για τον κ. Πνευ- µατικό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Στο Λουτ ράκι µπορε ί ν α ε ίναι ισχυρή η προ σωπικότητα τ ου προέδρου κ. Μάρκ ελλου, όµως ο συνδυασµός έχ ει πολ λές ισορ ροπίες ν α τ ηρήσει. Ο Μιχ. Δρίτσας από τ ην άλ λη, θα πρέπε ι ν α δε ι και τους δικούς του αγώνες να δικαιώνονται, αλ λά ε ίναι κ αι άλ λοι αυτοί που θα ήθελαν την θέση του προέδρου, όπως ο Χα ρ. Γεωργίου ή ακόµα και ο Νίκος Λόης. Μένει να δούµε πώς θα αντιδράσουν στις επιλογές του δηµάρχου. Στην Βόχας τ έλος, η αν τικατάσταση τ ου Αλέκ ου Αλεξόπου - λου ίσως θεωρε ίται επ ιβεβληµένη γι α ν α µη ν υπάρξου ν τ ριγµοί στην π λειοψηφία τ ου δηµοτικ ού συµβουλίου, που µε δυσκ ολία την ελέγχει πλέον ο δήµαρχος Γιώργος Λιούντρης. Όµως, η παρουσία του κ. Αλεξόπουλου στην διοίκηση του δήµου, έχει να κάνει και µε τις ισορροπίες µεταξύ των δηµοτικών διαµερισµάτων, ή καλύτερα µεταξύ της έδρας και του Βραχατίου. Κινητικότητα λες και βρίσκονται στην αντιπολίτευση βλέπω και από τους δύο βουλευτές του κυβερνώντος κόµµατος, Αθηνά Κόρκα και Κώστα Κόλλια. Ερωτήσεις επί ερωτήσεων, προς τους υπουργούς, για την αναζήτηση των λύσεων των τοπικών µας προβληµάτων. Βέβαια, τέτοιες ερωτήσεις αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα, αφού η όποια απάντηση θα πρέπει να δίνεται µε υπευθυνότητα, καθώς και οι ίδιο είν αι συνυπεύθυνοι της κυβερνητικής πολιτικής. Με επισηµότητα και υπό τη λάµψη των βεγγαλικών εγκαινιάστηκε, την περασµένη Τετάρτη, η πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου, στην Κόρινθο, µε τα αποκαλυπτήρια του αγάλµατος του φτερωτού Πήγασου photo: Φαίνεται πως η πλατεία τους ενώνει, και αυτό το καταλάβαµε από τις δηλώσε ις του δηµάρχου Αλ. Πνευµατικού, κατά την τελετή των εγκ αινίων της πλατείας. «Αυτή η πλατεία σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για να είµαστε όλοι οι Κορίνθιοι υπερήφανοι, η οποία συµβολίζει την πανάρχαια ιστορία µας, αλλά ταυτόχρονα συµβολίζει την προοπτική για ένα ένδοξο µέ λλον αυτής τ ης πόλης» ε ίπε χα - ρακτηριστικά ο δήµα ρχος. Δεν πα ρέλειψε ν α ευχαριστήσει γι α τ ην συµβολή τ ους κ αι τ ους προκατόχους του Θωµά Θωµαΐδη και Παν. Δαλακλείδη, για ό,τι ε ίχαν κάνει τα προηγούµενα χρόνια, ε ίτε αυτ ά αφ ορούσαν έρ γα υποδοµής, που απέκτ ησε η πόλη τ α τελευταία 25 χρόνια, είτε έργα αισθητικής ανάτασης που έγιναν στο Δήµο. Ο τέως Δήµαρχος της Κορίνθου µίλησε για τη διαχρονική προσπάθεια του Δήµου Κορινθίων, που µοναδικό στόχο έχει να κάνει την Κόρινθο πιο φιλική και π ιο αρεστή στους δηµότες της, αλλά και π ιο ελκυστική στους επισκέπτες της. ΣΦΗΝΑΚΙΑ... Δύσκολα λέω τα πράγµατα. Αν τα ελέγξει όµως Μα αυτό είναι το δυσκολότερο. Τώρα τι γίνεται. Τώρα δεν το ελέγχει πάντως. Υπάρχει όµως χρόνος; Χαµένος φαίνε ται πως ε ίναι ο δήµα ρχος Σικυων ίων Άγ γελος Τσουλούφας, έχο ντας αφήσε ι στους επ ίδοξους δι αδόχους τ ου τον χώρο ν α προβάλλονται έντονα τ ο τ ελευταίο διάσ τηµα. Ίσως να αισθάνεται την σιγουριά, πως εν ενεργεία δήµαρχος είναι, εξασφαλίσει τ ην κ οµµατική σ τήριξη έχει, όλοι θα δουλέψου ν για την επανεκλογή του. Τα πιο πρόσφορα σενάρια Στον κυριακάτικο τ ύπο κυριάρ χησαν τ α σενάρια περί ανασχηµατισµού, που πλέον κανείς δεν πιστεύει πως δεν θα γίνει και µάλιστα πολύ σύντοµα. Είναι ένα καλό σενάριο να γράφεις για τ ον αν ασχηµατισµό, αφού αν πέσεις µέσα, θα έχει ς πετύχει, αν όχι, δεν υπάρχει πρόβληµα, αφού κανείς δεν µπορεί ν α γν ωρίζει τι ς βουλές του πρωθυπουργού. Όµως, είναι ένα θέµα που «πουλάει» όπως λένε στην δηµοσιογραφία, όπως άλλωστε όλα τα σενάρια που και εµείς εδώ, στον τοπικό τύπο, µάθαµε να κάνουµε είτε πρόκειται για εθν ικές εκλογές, ή πολύ ευκολότερα, για τις εκλογές στην αυτοδιοίκηση. Βέβαια, τελευταία είδα και δηµοσιεύµατα που αφορούσαν σενάρια κυβέρ νησης υπό τ ον Γιώργο Παπανδρέου, επίσης για ν α κερδίσο υν αν αγνώστες, αν και α υτό έχει τ α θετικά, έχει και τα αρνητικά. Στα θετικά ότι αν απτερώνει το ηθικό των στελεχών τ ου ΠΑΣΟΚ πο υ δεν αντέχουν άλλο πέντε χρόνια µακριά από τη ν εξουσία, από τη ν άλλη όµως, ρίχνει το ηθικό όσων ξέρουν πως θα ερ γαστούν το ίδιο σκληρά µε αυτούς που θα κληθούν να καθίσουν στο µεγάλο οβάλ τραπέζι. Τα σενάρια πάντ α δίν ουν και παίρ νουν στον τ ύπο, για ν α δηµιο υργούν πολλές φορέ ς εντ υπώσεις, αλλά πάντα για ν α καλύψουν την µεγαλύτερη ανάγκη που έχουν οι αν α- γνώστες. Να µαθαίν ουν δηλαδή νωρίτερα τι πρόκειτ αι να γίνει την επόµενη µέρα. Έστω κι αν αυτό δεν είναι αληθές. Έτσι κι αλλιώς, ότ αν έρθει η ώρα της πρα γµατικότητας, θα αρκεστούµε σε αυτήν και θα ξεχάσουµε κάθε σενάριο. Στην χώρα µας κάθε πο υ τ ελειώνουν οι εκλογές, αρ χίζει η σεν αριολογία της επόµενης αν αµέτρησης. Έτσι, σε εθνικό επίπεδο τα σενάρια αφορούν πάντα «πρόωρες εκλογές», σε τοπικό, σίγουρες ανατροπές. Είδα- µε στις εσωκοµµατικές του ΠΑΣΟΚ να προεξοφλείτε η διάλυση του κινήµατος, ή στην καλύτερη, η τρίτη θέση στις εκλογές. Είδαµε µε τη ν ανάληψη της η γεσίας του ΣΥΝ από τ ο νεαρό Αλ. Τσίπρα να την ακολο υθούν σενάρια αποµά - κρυνσης της Αλέκας Παπαρήγα και αντικατάστασής της από επίσης νεολαίο της ΚΝΕ. Όλα διαψεύστηκαν στη ν συ νέχεια περί - τρανα. Τώρα, τα σενάρια βλέπο υν και πάλι εκλογές, ανά εποχή, ή και ανά µήνα στην καλύτερη

6 6 το θέμα Πέµπτη 25 εκεµβρίου 2008 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Ψηφιακή δημόσια διοίκηση της Πολυτίµης Κόλλια Ο Δήµος Κορινθίων πραγµατοποίησε στο θέατρο του Δηµαρχείου Κορίνθου, τ ην περασµέν η πέµπτ η κ αι Πα - ρασκευή, διηµερίδα µε θέµα «Δράσε ις ενηµέρωσης κ αι ε υαισθητοποίησης των πολιτών και των επιχειρήσεων για την ψηφι ακή Δηµόσια Διοίκηση τ ου Δήµου Κορινθίων». Την Πέµπτη έγινε ενηµέρωση τ ου επ ιχειρηµατικού κό - σµου του Δήµου στη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχονται από το Δήµο Κορινθίων και έχουν ως στόχο τ ην κ αθηµερινή εξυπηρέ τηση των επιχειρήσεων. Ενώ τ ην Πα ρασκευή έγινε ενηµέρωση των πολιτών σχετικά µε τη χρήση των ψηφι ακών υπηρεσιών που παρέχονται από το Δήµο προς τους πολίτες. Στη διηµερίδα έ γινε πα ρουσίαση των πα ρεχόµενων ψηφι ακών υπηρε - σιών, που έχουν σχεδιαστεί, υλοποιηθεί και χρηµατοδοτηθεί µέσα από έργα του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» είτε του Δήµου Κορινθίων, είτε κεντρικών φ ορέων της δηµόσιας διοίκησης και των αποτ ελεσµάτων αυτών σ τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Έγινε ενηµέρωση των πολ ιτών και των επ ιχειρήσεων γι α τις Ψηφι ακές Υπηρεσίες που αναµένεται να παρέχονται στην τοπική κοινωνία και την αλληλεπίδραση τ ους µε τις υπάρχουσες ψηφιακά παρεχόµενες υπηρεσίες. Καθώς και ενηµέρωση των πολιτών και των επ ιχειρήσεων για τις δυ νατότητες ασφαλούς πρόσβασης στις παρεχόµενες ψηφιακές υπηρεσίες, αλλά και τις δυνατότητες πρόληψης των κινδύ - νων ώσ τε να εν ισχυθεί η εµπ ιστοσύνη τους απέναντι στα νέα τ εχνολογικά µέσα και τη χρήση τ ους και κατ επέκταση να ενδυ ναµωθεί η ζήτ ηση γι α τις ψηφιακά παρεχόµενες υπηρεσίες. Εξυπηρέτηση του πολίτη Το «PORT AL ηλε κτρονικής κυ - βέρνησης γι α τ ην εξυπηρέ τηση τ ου πολίτη» ε ίναι ένα έρ γο που συµβάλε ι στην αν αβάθµιση των πα ρεχόµενων υπηρεσιών προς τ ον πολίτ η τ ου Δή - µου Κορινθίων. Το νέο αυτό σύσ τηµα φιλοδοξεί ν α συµβάλε ι σ τη δρασ τική µείωση του χρόνου απασχόλησης κ αι ανταπόκρισης σε αιτήµατ α και πληροφορίες των υπηρεσιών του Δήµου, γεγονός που θα βοηθήσε ι στην αύξηση της πα ραγωγικότητας, αλ λά κ αι σ την πιο άµεση εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι δυνατότητες που πα ρέχει το διαδίκτυο γι α επ ικοινωνία κ αι εξυπη - ρέτηση, ανοίγουν, µε τ η φροντίδα του Δήµου Κορινθίων, µία νέα πύλη σ την καθηµερινή επ ικοινωνία µε τ ους επ ι- χειρηµατίες, τους κατοίκους, τους επισκέπτες και τους φίλους της πόλης της Κορίνθου. Ανάπτυξη εφαρµογών Αντικείµενο τ ου έρ γου ε ίναι η χρήση τ ου Γ εωγραφικού Συσ τήµατος (G.I.S.) γι α τ η δι αχείριση, επεξερ γασία κ αι αποθήκ ευση χωρικών δεδο - µένων, συστήµατος βάσης δεδοµέν ων για την αποθήκευση της συνοδευτικής πληροφορίας, κ αθώς κ αι Εφα ρµογής Διαδικτυακής Διάθεσης Περιεχοµένου (Ε.Δ.Δ.Π.) για τη διάθεση των δεδοµένων στο διαδίκτυο. Την προµήθεια του απαραίτητου κ εντρικού εξοπ λισµού για τ η λε ιτουργία τ ου συ νολικού συ - στήµατος, η ανάπτυξη εξε ιδικευµένων εφαρµογών και λειτουργιών και η ε κ- παίδευση του προσωπικού του Δήµου για τη διαχείριση τέτοιου είδους εφαρ- µογών. Το έργο είναι ένα σηµαντικό εργαλείο για την καλύτερη ενηµέρωση του πολίτη και κυρίως συµβάλει στην άµεση πρόσβαση και συµµετοχή του πολίτη και του επιχειρηµατία στο έργο της δηµοτικής αρχής. Ανάµεσα στα οφέλη που προκύπτουν για τους πολίτες και τους επιχειρηµατίες είναι κυρίως η δυνατότητα ενηµέρωσης για το δηµοτικό έργο µέσα από τη δηµοσίευση ανακοινώσεων, οµιλιών, κλπ. Όπως και η δυνατότητα χορή γησης π ιστοποιητικών, κατάθεσης αιτήσεων, π ληροφόρησης για προκηρύξεις, διαγωνισµούς. Δίκτυο Οπτικών Ινών Το Μητροπολιτικό Δίκτυο είναι ένα δίκτυο οπτικών ινών που κ αλύπτει αποστάσεις από µερικ ές δεκάδες, έως µερικές ε κατοντάδες χιλ ιόµετρα. Τ ο Μητροπολιτικό Δίκτυο συ νδέει εκατοντάδες σηµεία της πόλης µε τ α περισσότερα από αυτ ά ν α ανήκ ουν σε δη - µόσιες ή δηµοτικ ές υπηρεσίες. Όπως νοσοκοµεία, πανεπ ιστηµιακά ιδρύµα - τα, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, βιοµηχανίες, µεγάλες εταιρείες, κλπ. Με αυτή την τοπολογία η κάθε πόλη και οι πολίτες της αποκτούν πρόσβαση στην ευρυζωνικότητα. Το πρώτο ορατό πλεονέκτηµα ε ίναι η δυ νατότητα γρήγορων συ νδέσεων σ το δι αδίκτυο σε ανταγωνιστικές τιµές. Με το Μητροπολιτικό Δίκτυο θα προκύψου ν νέες πολυάριθµες εφαρµογές ικανές να αλλάξουν την ποιότητα των υπηρεσιών, τ ο χρόνο εξυπηρέτησης και την απόδοση των επιχειρήσεων. Χαρακτηριστικά αναφέρονται µερι - κές από τις εφα ρµογές κ αι τ α ο φέλη τους. Στ ον τ οµέα τ ης ε κπαίδευσης µε εφαρµογές e-learning θα υπάρχ ει δυ - νατότητα πρόσβασης σε on line βιβλ ι- οθήκες, on line µαθήµατ α σε µαθητ ές µε χαµηλό κόσ τος κ αι ε κπαιδευτικά σεµινάρια σε ανέργους. Οι εφαρµογές e-government θα εξαλε ίψουν φαινό - µενα µεγ άλων αν αµονών, άσκ οπων µετακινήσεων από τ η µί α υπηρεσί α στην άλλη και θα περιορίσουν φαινό- µενα δι αφθοράς εξασφαλίζο ντας έ τσι άµεση εξυπηρέ τηση των πολ ιτών κ αι των επιχειρήσεων. Σηµαντικά οφέλη θα υπάρξου ν και στον τοµέα της υγείας, έχοντας τη δυνατότητα εξέτασης ασθενών από απόσταση, άµεση µεταφορά ιατρικών δεδοµένων και καθοδήγηση του προσωπικού άµεσης βοήθειας κατά τη µεταφορά του ασθενή. Επίσης, θα βοηθήσε ι σ την ανά - πτυξη των τ οπικών επ ιχειρήσεων, παρέχοντας τ η δυ νατότητα γι α γρήγορη αν αζήτηση προϊόν των, αν ταλλαγή πληροφοριών κ αι πρόσβαση σε εξε ι- δικευµένες βάσεις δεδοµένων για αναζήτηση νόµων, δικ αστικές απο φάσεις και στατιστικά στοιχεία. Θα είναι πλέον εφικτή η τ ηλεργασία δίν οντας τ η δυ - νατότητα να εργάζεται κάποιος από τ ο σπίτι του και να παρέχει τις υπηρεσίες του και σε ε ταιρίες που βρίσκ ονται σε άλλη πόλη. Σύζευξις Το «Σύζε υξις» ε ίναι τ ο έρ γο τ ου Υπουργείου Εσωτ ερικών, Δηµόσι ας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠΕΣ- ΔΔΑ), µε τ ο οποίο επ ιδιώκεται η ανάπτυξη κ αι ο ε κσυγχρονισµός τ ης τηλεπικοινωνιακής υποδοµής τ ου δη- µοσίου τ οµέα. Πρόκ ειται γι α έν α δί - κτυο πρόσβασης κ αι κορµού για τους φορείς τ ου δηµο σίου, µε σκ οπό ν α καλύψει όλες τις ανάγκες γι α τη µε - ταξύ τ ους επ ικοινωνία µε τ ηλεφωνία (τηλεφωνική επ ικοινωνία ανάµεσα στους φορείς). Δεδοµένα (επικοινωνία υπολογιστών internet) και video (τηλεδιάσκεψη τηλεεκπαίδευση). Στόχος του έργου είναι η βε λτίωση της λε ιτουργίας των δηµο σίων υπη - ρεσιών µε τ ην αν αβάθµιση τ ης µε ταξύ τ ους επ ικοινωνίας, µέσω πα ροχής προηγµένων τ ηλεµατικών υπηρεσιών µε χαµηλό κόσ τος και η εν οποιηµένη εξυπηρέτηση των πολιτών, µε αυτοµατοποιηµένα και φιλικά προς το χρήστη συστήµατα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης συ ναλλαγών µε τ ο δηµόσιο. Το έργο περιλαµβάνει σηµεία σε όλη τ ην Ελλάδα (Δήµοι Κ.Ε.Π. Περι - φέρειες, Υπουργεία), τα οποία στην 4η προγραµµατική περίοδο αναµένεται να αυξηθούν σε σηµεία.

7

8 άποψη 8 πολιτική Πέµπτη 25 εκεµβρίου 2008 Αποζηµιώσεις σε Νεµέα και Στιµάγκα του Στέλιου Μάρκελλου υπ. Βουλευτή Κορινθίας της Ν.Δ. Δηµοτικό Δι αµέρισµα Στιµά γκας Δήµου Βέλου : Τ ο εισόδηµά του προέρχεται αποκ λειστικά απ τις γεωργικές τ ου κ αλλιέργειες. Σε κοµβικό σηµε ίο όµως ο πα ραγωγικός του ισ τός. Σε ανηφορικό δρόµο τα οικονοµικά των συµπολιτών µας Στιµαγκιωτών. Μεταβαλλόµενος ραγδαία στα ποιοτικά και ποσοτικά του χαρακτηριστικά ο αγροτικός το- µέας. Και ασυνήθης σε έκταση, δύναµη και καταστροφικές συνέπειες η χαλαζόπτωση της 10ης Αυγούστου τρέχοντος έτους Τα αποθέµατα ελπίδας και υποµονής των αγροτικών οικογενειών της Στιµάγκας, έχουν φθάσει στο χείλος της εξάντλησης. Οι προκληθείσες ζηµιές στους αµπελώνες της ευρύτερης περιοχής απ τους καύσωνες των µηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2008 ήσαν ιδιαίτερα επιβλαβείς. Η χαλαζόπτωση ΟΜΩΣ τ ης επέφερε την ισοπεδωτική κ αταστροφή λί γο πριν τ ην συ γκο- µιδή. Η ε λπίδα δε των αποζηµιώσεων απ τ ον ΕΛΓΑ, έφερε την πλήρη σχεδόν απογοήτευση. Την κραυγαλέα απόκλιση απ την πραγµατικότητα. Την αδικαιολόγητη διάσταση παραγωγής, καταγραφής, αποτίµησης ζηµιών κ αι ύψους αποζηµίωσης οµόρων, οµοε ιδών και της ιδίας ηλικίας καλλιεργειών! Τι δέον γενέσθει άραγε ; Η απο στολή εκ νέου εµπε ίρων γεωπόνων ε κτιµητών σ την επ ίµαχη περιοχ ή, κ αι η επανεξέταση όλων των παραµέτρων του δίδυµου θέ- µατος καταστροφών και αποζηµιώσεων στους πληγέντες, επαγγελµατίες αγρότες, συνιστά πράξη ευθύνης, ευαισθησίας και σύνεσης. Οι α γρότες αναµένουν δικαίως απ την Πολιτεία ένα βλέµµα άµεσο. Αυθεντικό. Αληθινό. Που θα τολµίσει, χωρίς να φοβηθεί, αν θα ραγίσει τζάµια. Και που θα αµβλύνει την απελπισία και τη µοναξιά. Αναγκαίο έργο Έντονη, ισχυρή κ αι πολύωρη η βροχόπτωση την Πέµτ η- Παρασκευή 12/12 σ τη Νεµέα. Γλαφυρή η ε ικόνα της σύ γχρονης επα ρχίας. Εκτ εταµένες οι ζηµιέςκαταστροφές εν όψε ι εορτών! σ την νεµεάτικη πόλη και στα Δηµοτικά τ ης Διαµερίσµατα. Στα σπ ίτια της, αλλά κ αι σ τα κτίρι α. Στ ο οδικό δίκτυο, σ τα α γροτικά προιόντα, σ το ζωικό κ εφάλαιο και σ τα χωράφια µε σπαρµένα σιτηρά και κηπευτικά. Μοναχικοί, αν ύ- µποροι ασθενε ίς οι Νεµεάτ ες σ το ξέσπασµα ορ γής του ρανού. Διάχυτη η πίκρα και η απογοήτευσή τους. Άµεση όντως και αποτελεσµατική η κινητοποίηση του κρατικού µηχανισµού, της Νοµαρχίας και του Δήµου. Καίριες οι παρεµβάσεις του Δηµάρχου κ.καλαντζή και των συ νεργατών τ ου. Ενθα ρυντική κ αι ε λπιδοφόρα η παρουσία κλιµακίου από γεωπόνους του ΕΛΓΑ, για την κ αταγραφή κ αι ε κτίµηση των ζηµιών, που προ - κλήθηκαν. ΟΜΩΣ, φροντίδα και έγνοια όλων των υπευθύνων φορέων και οργάνων είναι η ενότητα στη δράση. Η πληρω- µή άµεσα και στο ακέραιο όσων απ τους συµπολίτες µας Νεµέατ ες επλήγησαν απ τ ην δυ νατή νεροπο ντή. Η κάθε δυ νατή επ ίσης στήριξη σ τους βλαβέν τεςοικονοµικά ασθενέστερους πολίτες της ιστορικής µας Νεµέας, που έχου ν χαµηλά ε ισοδήµατα και βιώνουν έντονα την τραγικότητα της φτώχειας. Αλλά-κυρίως-η εκπόνιση και εκτέλεση µελέτης απορροής των οµβρί - ων υδάτων της πρωτεύουσας του Δήµου, µε διάθεση των αναγκαίων γιαυτό το σκοπό πόρων. Μόνον έτσι θα πάψει ο νεµεάτης συµπολίτης µας να φοβάται τη βροχή και να απολαµβάνει ήρεµα τις ε υεργετικές της συνέπειες. Μαυτόν µόν ο τον τρόπο υπάρχει ΑΠΟ ΟΛΟ ΥΣ ΜΑΣ διάφαν ος, ε ιλικρινής κ αι χωρίς ψεύτικες προε κλογικές ή µε τεκλογικές υπο σχέσεις πολιτικός λόγος. Αλλιώς, η λήθη για τον καθένα είναι επικίνδυνη. Εισήγηση της Αθ. Κόρκα στην συζήτηση για τον προϋπολογισμό Δυναµικότατη υπήρξε η παρουσία της Βουλευτού Κορινθίας Αθηνά Κόρκα, ως ε ιδική εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατί ας σ την έν αρξη της συζήτησης για τον Προϋπολογισµό του Με λόγο µεστό, εύστοχες τοποθετήσεις και επιχειρήµατα επιχείρησε να καταρρίψει τους αρνητικούς ισχυρισµούς των εισηγητών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ αι των άλ λων κοµµάτων. Με τ ην 5ετή εµπειρία της σ το ελληνικό κοινοβούλιο, η κ. Κόρκ α πα ρατήρησε ότι κάθε φορά που διεξά γεται η συζήτ ηση για τον Προϋπολογισµό, «α κούω τις ίδιες κ αταστροφολογικές ε κ- φράσεις και διαπιστώνω την ίδια νοοτροπία από τ ην Αξιωµατική Αντιπολίτευση, τ ην σ τιγµή που διατείνεται ότι είναι η προοδευτική αλλαγή». Τόνισε ότι αυτό «δεν συ νάδει µε όλους αυτ ούς που κινούνται µε µικροπολ ιτικές σκ οπιµότητες και λαϊκισµό». Η κ. Κόρκα ανέφερε πως η σηµερινή κατάσταση «απαιτεί υπευθυνότητα, αυτή α κριβώς που διαθέτει η Κυβέρν ηση τ ου Κώσ τα Κα ραµανλή κ αι επιδιώκει να επ ιτύχει τ ο σ τόχο, που ε ίναι η προ - σπάθεια για οικονοµική εξυγίανση και κοινωνικές παροχές στις ευπαθείς οµάδες των πολ ιτών, συναφή µε τα συµφέρο ντα του Ελληνικού Λαού». «Πίσω από τ α µεγ έθη τ ου προϋπολογισµού βρίσκ ονται οι Ελληνίδες κ αι οι Έλ ληνες, η νεολαία µας, οι α γρότες, οι χα - µηλόµισθοι, οι άνερ γοι, οι συ - νταξιούχοι κ αι αυτό µεγ αλώνει την ευθύνη και την προσοχή της Κυβέρνησης γι α κ αλύτερη δι α- χείριση και καλύτερα οικονοµικά και κοινωνικά αποτελέσµατα» συνέχισε η κ. Κόρκα. Καταλήγοντας, εξέφρασε τ ην αισιοδοξία ότι η Ελ ληνική Οι - κονοµία θα αν τιµετωπίσει την κρίση κ αι θα ξεπε - ράσουµε τις συµπ ληγάδες, «δηµιουρ γώντας υπο - δοµές γι α τ ο πα ρόν κ αι τ ο µέ λλον τ ου τόπου µας, ώστε να διασφαλιστεί η χώρα µε υπευθυνότητα και να ακολουθηθούν δράσεις µε προοπτικές». Μετά τη Νεμέα στο Λουτράκι ο Άγγ. Μανωλάκης Στο Λουτ ράκι βρέθηκ ε τ ην περασµένη Πα ρασκευή ο πρώη ν βουλευτής Άγγελος Μαν ωλάκης. Κατά τ ην επ ίσκεψή τ ου σ τα κ α- ταστήµατα κ αι τις επ ιχειρήσεις της περιοχ ής συ νάντησε α ρκετούς από τους κατοίκους και τους επιχειρηµατίες, µε τ ους οποίους συζήτησε τ α ζητήµατ α που απα - σχολούν τ ην περιοχ ή αλ λά κ αι το κ λίµα που έχ ει δι αµορφωθεί εξαιτίας των πρόσφατων γ εγονότων στην αγορά και όχι µόνο. Ο κ. Μαν ωλάκης εν ηµερώθηκε γύρω από τ ην οικ ονοµική κατάσταση που επ ικρατεί σ την περιοχή αλ λά κ αι γι α τ α τ οπικά ζητήµατα, που έχου ν ν α κάν ουν µε τ η χωροθέ τηση τ ης µο νάδας δεµατοποίησης των απορ ριµ- µάτων σ την περιοχ ή τ ου Δήµου Λουτρακίου Περαχώρας. «Έγινε φανερό ότι οι καταναλωτές πολύ δύσκολα ικανοποιούν τις βασικές τους βιοτικές ανάγκες εξαιτίας του κλίµατος ακρίβειας που επικρατεί στην αγορά και ότι οι συµπολίτες µας σ το Λουτ ράκι, µι α περιοχ ή που ζε ι κυρίως από τ ο εµπόριο και τ ον τ ουρισµό, βιών ουν έν α αίσθηµα ανασφάλειας και αβεβαιότητας σε ότι έχ ει να κάνει µε τ ο µέλλον τους» παρατήρησε ο πρώην βουλευτής. Ο κ. Μαν ωλάκης τόν ισε ότι όπως και σε πολλές περιοχές της χώρας (οι πολίτ ες) «αισθάνονται ότι η πολ ιτική που α κολουθεί τα τελευταία χρόν ια η Κυβέρν ηση, τόσο σε εθν ικό, όσο κ αι σε επ ί- πεδο Ευρωπαϊκής Έν ωσης κάθε άλλο πα ρά υπο στήριξη πα ρέχει στους εργαζόµενους και τους ιδιοκτήτες των επ ιχειρήσεων αυτού του είδους». Ο πρώην Βουλευτής ενηµέρωσε τους κατοίκους σχετικά µε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ γύρω από τ α θέµατα αυτά κ αι ιδιαίτερα για τα µέτρα που αν ακοίνωσε ο Πρω - θυπουργός γι α τ ον Τουρισµό, τ α οποία δεν αν τιµετωπίζουν ούτ ε στο ελάχιστο τα προβλήµατα που απασχολούν τις επ ιχειρήσεις του σηµαντικότατου αυτ ού τ οµέα τ ης οικονοµίας µας. Υ ποστήριξε µά - λιστα ότι γι α άλ λη µι α φ ορά «η Κυβέρνηση αποδεικνύεται κ ατώτερη των περισ τάσεων, κ αθώς αδυνατεί να κατανοήσει, έστω, το µέγεθος της επερχόµενης οικονο- µικής κρίσης». Τέλος ο Άγ γελος Μαν ωλάκης διαβεβαίωσε τ ους πολίτ ες ότι αναλαµβάνει πρωτοβουλίες, τόσο σε κοµµατικό, όσο και σε ευρύτερα πολ ιτικό επ ίπεδο, «προκ ειµένου να αναδειχθούν τ α προβλή - µατα και να προωθηθούν δίκαιες λύσεις που θα ικ ανοποιούν τους πολίτες και θα αποκαθιστούν την κοινωνική ειρήνη».

9 Ο Εκπαιδευτικός Όµιλος των φροντιστηρίων Πουκαµισάς στα πλαίσια της πανελλαδικής του ανάπτυξης µέσω δικαιόχρησης (franchise) αξιολογεί εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων (Μαθηµατικούς, Φυσικούς, Φιλολόγους, Χη- µικούς, Οικονοµολόγους) ως υποψήφιους συνεργάτες σε υπό σύσταση εκπαιδευτική µονάδα στην Κόρινθο. Αναγκαίες προϋποθέσεις συνεργασίας θεωρούνται: Πρόθεση σταδιοδροµίας στην απαιτητική ιδιωτική εκπαίδευση. ιάθεση ανάληψης διδακτικών και επιχειρηµατικών ευθυνών Προσήλωση στο διδακτικό και εκπαιδευτικό λειτούργηµα Πίστη στις σύγχρονες συνεργατικές αντιλήψεις αµοιβαίας ωφελείας ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ FRANCHISE Σωτήρος & Αλκιβιάδου 132, Πειραιάς Τηλ.: ,

10 10 ανασκόπηση 2008 Πέµπτη 25 εκεµβρίου 2008 Ιανουάριος 2008 Στα ύψη η εσωκ οµµατική αν τιπαράθεση σ το ΠΑΣΟΚ τ ης Κορινθί ας µε αφορµή τις λίσ τες µε τ α 108 ο νόµατα που δόθηκ αν σ τη δηµο σιότητα κ αι απαρτίζουν τη Νοµαρχιακή Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου(ΝΟΕΣ). Η εσωκοµµατική αντιπολίτευση µιλά για τακτικές αποκλεισµού έναντι των εκπροσώπων του «ρεύµατος» Βενιζέλου. Ο πρώην βουλευτής Άγγελος Μανωλάκης µε δηλώσεις του υποστηρίζει ότι η λίστα δείχνει το «που θέ λει να το πάει η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ» κ αι συµπληρώνει ότι το ΠΑΣΟΚ «έχ ει τη δυνατότητα να πάει µπροστά χωρίς αποκλεισµούς». Τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας που επ ιβαρύνουν τον Κορινθιακό κόλπο κ αι οι περιβαλ λοντικές επιπτώσεις γενικότερα, ήτ αν τ ο θέµα τ ης λαϊκής συνέλευσης που έ γινε στο Ξυλόκαστρο, µε πρωτοβουλία του δηµάρχου Αντώνη Κλαδούχου. Στην εκδήλωση συζητήθηκαν οι τ ρόποι συλλογικής δράσης, γι α την προ στασία τ ου περιβάλλοντος από την λε ιτουργία των ερ γοστασίων. Στό - χος ήταν ο προβληµατισµός των πολ ι- τών και των φ ορέων, ώστε να υπάρξει µια κοινή από όλους δράση. Δυο οικ ογένειες ξε κληρίστηκαν σε φοβερό τ ροχαίο δυσ τύχηµα που έ γινε στις 3.30 τα ξηµερώµατα της Τρίτης (15 Ιανουαρίου 2008), στο 108ο χιλιόµετρο της εθνικής οδού Αθηνών-Πατρών, κοντά στον κόµβο του Κιάτου. Νεκροί είναι δύο ζευγάρια ηλικίας κάτω των 40 ετών και δύο παιδά κια, έν α α γοράκι ενός έτους και ένα κοριτσάκι πέντε ετών, αλβανικής κ αταγωγής, που επέβαιναν σε ΙΧ Mercedes, το οποίο ερχόταν από την Κακαβιά µε προορισµό την Αθήνα. Ξεκινούν να λειτουργούν Οµάδες Γονέων στο Νοµό µας υπό τ ην αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας µε ε λεύθερη συµ- µετοχή. Οι οµάδες θα δρασ τηριοποιηθούν στους χώρους τ ου Κέντρου Νέων Κορινθίας, (Κολ ιάτσου 112, τ έρµα πα - ραλία). Πρόκ ειται γι α µι α ολ ιγοµελής οµάδα πού αποτ ελείται από γ ονείς ή µελλοντικούς γ ονείς κ αι έν αν συ ντονιστή Ψυχολόγο. Πέπλο µυσ τηρίου εξα κολουθεί ν α καλύπτει τ ην υπόθεση τ ης 48χρο νης από το Βραχάτι, που βρέθηκε απαγχονισµένη στο εξοχικό σπίτι που διατηρούσε η οικ ογένειά της στο Αγγελόκαστρο. Η ασφάλε ια συ νεχίζει τις έρε υνες γι α τα αίτι α που προκάλεσαν τ ον θάν ατο της γυ ναίκας, µητ έρας 4 παιδιών, που βρέθηκε κρεµασµένη από τ ην γειτόνισσά της. Την αν τίδραση των διορ γανωτών της ε κδήλωσης γι α τ ην προ στασία τ ου Κορινθιακού κόλπου, προκάλεσαν οι αιχµές τ ου βουλε υτή Πάν ου Μπεγλίτη, για όσους απέ τρεψαν σ την Σωλη νουργεία ν α κ ατασκευάσει τ ο λ ιµάνι σ την Κόρινθο και κόστισε τις δουλειές δεκάδων οικογενειών. Ο κ. Μπεγλίτης έκανε λόγο γι α άτ οµα µε «ψε υτοοικολογικές» ανησυχίες, γ εγονός που ξεσήκ ωσε τις αντιδράσεις των οικ ολόγων, οι οποίοι δεν άφησαν τ ον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να συνεχίσει την οµιλία του. Επίθεση από α γνώστους δέχθηκ αν το βράδυ τ ου περασµένου Σαββάτου τα γραφεία της ΝΟΔΕ και της ΟΝΝΕΔ Κορινθίας στην Κόρινθο. Οι άγνωστοι αφαίρεσαν το πανό της ΟΝΝΕΔ Κορινθίας, το οποίο όπως πά - ντα ήταν κρεµασµένο στην πρόσοψη του κτιρίου κ αι µε σπρέι άφησαν π ίσω τ α ίχνη τους µε κάτι που προφανώς θέλουν να κοινοποιήσουν ως υπογραφή τους. Ο Θεόδωρος Δραβίλας, που κ ατάγεται από τ ο Βραχάτι, ορίσ τηκε νέος γενικός γ ραµµατέας τ ου υπουρ γείου ανασκόπηση Πολιτισµού αντικαθιστώντας το Χρήστο Ζαχόπουλο. Είναι Διπλωµατούχος Ηλεκτρολόγος Μη χανικός, απόφ οιτος τ ου Εθνικού Με τσόβιου Πολυτ εχνείου κ αι µέλος του Τεχνικού Επ ιµελητηρίου της Ελλάδας (ΤΕΕ) από το Σεισµική δόνηση 5 βαθµών της κλί- µακας Ρίχτερ σηµειώθηκε στις 5:16 τ ο απόγευµα της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αίγινας, µεταξύ Πόρου και Μεθάν ων. Ο σε ισµός, που ήτ αν επιφανειακός, έγινε αισθητός κ αι σ την Αθήνα. Οι σε ισµολόγοι εµφαν ίζονται καθησυχαστικοί. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Α. Παπανδρέου, συναντήθηκε στο γραφείο του, στη Βουλή, µε τους βουλευτές τ ης περιφέρειας Πε λοποννήσου τ ου κινή - µατος Λεων ίδα Γ ρηγοράκο, βουλε υτή Λακωνίας, Δηµήτρη Κουσελά, βουλευτή Μεσσηνίας, Γιάννη Μανιάτη, βουλευτή Αργολίδας, Παναγιώτη Μπεγλίτη, βου - λευτή Κορινθί ας κ αι Δηµήτ ρη Ρέππα, Γραµµατέα τ ης Κοιν οβουλευτικής Οµά - δας, βουλευτή Αρκαδίας. Στην παν ηγυρική συ νεδρίαση γι α την συ γκρότηση σε σώµα τ ου Δ.Σ. τ ης εταιρείας «Πελοπόννησος Α.Ε», η οποία πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2008, σ τον Συ νεδριακό χώρο του ξεν οδοχείου «Μαίν αλον», τ α µέ λη του Διοικητικ ού Συµβουλίου, εξέ λεξαν οµόφωνα ως Πρόεδρο τ ου Δ.Σ κ αι Διευθύνοντα Σύµβουλο τ ης εταιρείας, τον Νοµάρχη Κορινθίας κ. Νίκο Ταγαρά. Η Μητ ροπολίτης Κορίνθου κ. Διονύσιος πόνεσε τ ην απώλε ια τ ου µα καριστού Χρισ τοδούλου κ αι σήµερα, (28 Ιανουαρίου 2008) ότ αν θα γράφεται το τέλος τ ης πα ρουσίας τ ου Αρχιεπ ισκόπου στα δρώµενα της Ελλαδικής εκκλησίας, ο Επίσκοπος Κορίνθου θα πρέπει να θρηνήσει σιωπηλά για τον άνθρωπο που τον έφερε στην κορυφή της ιεραρχίας. Ήταν από τους πρώτους που έσπευσε στο Π. Ψυχικό, µόλ ις πληροφορήθηκε την τραγική, αν και αναµενόµενη, είδηση της εκδηµίας του Αρχιεπισκόπου. Οι σε ισµοί τ ης τ άξης των 5,5 βαθ - µών της κλίµακας Ρίχτερ που σηµειώθηκαν αργά το βράδυ της Δευτέρας νοτίως της Πάτρας, ανησύχησαν για µια ακόµα φορά τους κατοίκους της Κορινθίας. Ο πρώτος ήτ αν εν τάσεως 5,4 Ρίχτ ερ κ αι σηµειώθηκε στις 22:25, για να ακολουθήσει νεότ ερος στις 00:15, µεγέθους 5,5 Ρίχτ ερ. Δο νήσεις που έ γιναν αν τιληπτές από τους πολίτες που τρόµαξαν, αφού αν ησύχησαν ιδι αίτερα έχο ντας πρόσφατα κ ουνηθεί κ αι από τ α Ρίχτ ερ στο Λεωνίδιο. Διαψεύδονται οι ισχυρισµοί τ ου ΥΠΕΧΩΔΕ, ότι το πρόβληµα που δηµι - ουργήθηκε µε τ ον ΟΗΕ γι α τους µηχανισµούς του Κιότο είναι λήξαν. Την επιβεβαίωση έρχεται να δώσει η απόφαση που έλαβε η ειδική επιτροπή του ΟΗΕ πριν από λί γες ηµέρες, ν α συνεχίσει η διαδικασία πα ραποµπής τ ης Ελ λάδας και να λάβει µέτρα για τη συµµόρφωσή της. Φεβρουάριος Σε ε κλογική αν αµέτρηση γι α τ ην προεδρία τ ου Δικη γορικού Συλ λόγου Κορινθίας προβαίνει ο κ. Δηµήτρης Κο νοµόδης, ο ν υν πρόεδρος τ ου Δ.Σ., µε τον κ. Νίκ ο Σπυρόπουλο, τ ην Κυριακή 24 Φεβρουαρίου. Οι δύο δικηγόροι εκθέτουν τις προτάσεις τους και τα µελλοντικά τους σχέδια, τα οποία προτίθενται να πραγµατοποιήσουν ως πρόεδροι, καθώς και την κοινή τους ανησυχία για το θέµα του ασφαλιστικού. Η επανίδρυση του Μουσείου της Περαχώρας, θα εξαρτηθεί από την απάντηση τ ου Υπουργού Πολ ιτισµού, Μιχάλη Λιάπη σε συνάντηση που θα έχει µε τον Δήµαρχο Λουτ ρακίου Περαχώρας, Γιώργου Γκιώνη, καθώς και του Προέ - δρου του Δηµοτικού Συµβουλίου, Γιώργου Μάρκελλου, προς επανεξέ ταση του θέµατος του Μουσείου. Ήρεµη δύν αµη, αποκάλεσε ο Μη - τροπολίτης Κορινθί ας κ. Διο νύσιος, τον Αρχιεπίσκοπο Ιερών υµο, ο οποίος διαδέχτηκε τ ην η γετική κ αι δυ ναµική φυσιο γνωµία τ ου προκ ατόχου τ ου. Ο κ. Διο νύσιος έκ ανε δηλώσε ις γι α τις απόψε ις τ ου, τ ην ουδε τερότητά τ ου στην προεκλογική περίοδο, καθώς και για το αν ε ίναι σωστή η προοπτική τ ης επιστροφής της εκκλησίας στην πνευµατικότητα-εσωστρέφεια, µε αφ ορµή τ ης πρόσφατη ενθρόν ιση τ ου Αρχιεπ ισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος. Την ανακύκλωση κάνουν πράξη στον δήµο Βόχας κ αι σε συνεργασία µε τ ους όµορους δήµους Άσ σου Λεχαίου κ αι Νεµέας, θα αξιοποιήσου ν τις πρώτ ες ύλες που µπορεί να δώσουν ανακυκλώσιµα υλικά, όπως πλαστικό, χαρτί, γυαλί και αλουµίνιο. Η Ελ ληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης έχει αναλάβει τ ην υλοποίηση τ ου προ γράµµατος, ενώ σε αν ακοίνωση της δηµοτικής α ρ- χής δίνονται απαντήσεις σχετικά µε τις ενέργειες που ε ίχαν ξεκινήσει από τ ην προηγούµενη διοίκηση του δήµου. Για τρίτη συνεχόµενη εκλογική ανα- µέτρηση, ο κ. Δηµήτρης Κο νοµόδης κερδίζει και πάλι την προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου, επικρατώντας του αντιπάλου του, κ. Νίκου Σπυρόπουλου, στις ε κλογές που πρα γµατοποιήθηκαν την Κυριακή, µε ποσοστό 62,90 % έναντι 37%. Πρόσφορο έδαφ ος σ τη δηµιουρ γία φηµών έχουν προκαλέσει οι τ ελευταίες αλλεπάλληλες επισκέψεις του Εγκέλαδου στην Πελοπόννησο, ενώ στην Κορινθία η κατάσταση φθάνει µερικές φορές στην αλλοφροσύνη, εν αν αµονή του µεγάλου καταστροφικού χτυπήµατος. Οι φή- µες για ενδεχόµενο χτύπηµα τ ου Εγκέλαδου µε έν ταση α κόµα κ αι 8 Ρίχτ ερ, έχουν κάνει πολλούς πολίτες να χάσουν τον ύπνο τ ους κ αι άλλους να ξεσπ ιτωθούν, ενώ το ήδη βαρύ κλίµα ενισχύει η από στόµα σε στόµα διάδοση ότι νοµαρχία και δήµοι έχουν προµηθευτεί πάνω από σκηνές, τις οποίες µάλ ιστα θα στήσουν στην Αρχαία Κόρινθο, ενώ την ίδι α σ τιγµή τ α σωσ τικά συ νεργεία βρίσκονται σε διαρκή ετοιµότητα. Την αδυ ναµία των δήµων ν α αν ταποκριθούν στην αρµοδιότητα συντήρησης τµηµάτων των παλαιών εθν ικών και επα ρχιακών οδών, επισηµαίνει η ΤΕΔΚ Κορινθίας, µε έ γγραφό της προς τους υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Γ. Σουφλιά και Εσωτερικών Πρ. Παυλόπουλο. Ικανοποίηση κ αι αν ακούφιση προ - κάλεσε στο Δήµο Κορινθίων η απόφαση που λήφθηκε κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, που έγινε την περασµένη εβδο- µάδα σ τη Νοµα ρχία Κορινθί ας. Όµως, ο δήµος Κορινθίων θα πρέπει πλέον να διαχειριστεί την κατάσταση µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να δοθεί λύση µετά το περιθώριο του ενός µηνός, που έδειξαν ανοχή οι υπόλοιποι δήµα ρχοι ώστε να δεχθούν στις χωµατερές τους τα απορρίµµατα της έδρας. Στο π λαίσιο εφα ρµογής τ ου προ - γράµµατος περιβαλ λοντικής πολ ιτικής του Υ πουργείου Εθν ικής Άµυ νας αλ λά και τ ης πολ ιτικής σε θέµατ α υ γιεινήςασφάλειας, µέριµ νας προ σωπικού, στρατολογικών θεµάτων και επαγγελµατικού προσανατολισµού, πραγµατοποιήθηκε διάλεξη, τ ην περασµέν η Τετάρτη, στο ΚΨΜ του 6ου Συντάγµατος Πεζικού Κορίνθου, από αρµόδιο προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας. Μάρτιος Νέος ασ τυνοµικός διε υθυντής σ τη θέση του που αποστρατεύθηκε. Ο κ. που προήχθη στο βαθµό τ ου ταξίαρχου επί σειρά ε τών υπηρε τούσε ως υποδιοικη - τής στην Αστυνοµική Διεύθυνση Κορινθίας. Στο βαθµό του Ταξίαρχου προήχθη ο µέχρι τώρα Ασ τυνοµικός Διευθυντής Αργολίδας Γεώργιος Κακαβάς που µετατίθεται στην Ασφάλεια Αττικής. Ο κ. Κακαβάς είχε υπηρετήσει µε επιτυχία στην Ασφάλεια Κορίνθου, ως διοικητής κ αι παλιότερα σ το Α.Τ. Βραχατίου, επ ίσης ως διοικητής. Την ευκαιρία να συναντήσει τον Επίτροπο Περιβάλ λοντος τ ης Ευρωπαϊκής Ένωσης Στ αύρο Δήµα, ε ίχε η Αθη νά Κόρκα, κ ατά τ ην διάρκ εια ε κδήλωσης που διορ γάνωσε τ ο Ινσ τιτούτο Δηµο - κρατίας Κωνσ ταντίνος Κα ραµανλής, µε θέµα τις κ λιµατικές αλλαγές κ αι τις επιπτώσεις τους στην Ελλάδα. Έντονες αν τιδράσεις αν αµένεται ν α προκαλέσει σ την συ νέχεια η απόφαση του συ νδέσµου των εν νέα δήµων τ ης ανατολικής Κορινθιάς, ν α κ ατασκευάσουν τ η µο νάδα δι αχείρισης απορ ριµ- µάτων σ τους Αγίους Θεόδωρος. Στ ην περιοχή οι κάτ οικοι ε κφράζουν τις αντιρρήσεις τους, ενώ η µε ιοψηφία του δηµοτικού συµβουλίου προετοιµάζει τις δικές της δυναµικές απαντήσεις. Στις 5 Μα ρτίου Μητ ροπολίτης Κο - ρίνθου κ. Διο νύσιος, τ έλεσε α γιασµό στο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Συνεδριακό Κέντρο Λουτρακίου, για την Έναρξη των µαθη- µάτων τ ης Εκ παιδεύσεως Εθε λοντών Κληρικών τ ης Κορινθί ας, σ τις Πρώτ ες Βοήθειες. Σε κιν ητοποιήσεις κ ατέρχονται οι δήµαρχοι εξαιτίας της έλλειψης οικονο- µικών πόρων, ενώ στην ΤΕΔΚ Κορινθίας συµφώνησαν ότι το οικονοµικό πρόβληµα είναι πολύ έν τονο. Όπως τόν ισε ο δήµαρχος Νεµέας Κώστας Καλαντζής, µε δηλώσεις του στην «Κ», αµέσως µετά την συ νεδρίαση τ ης ΤΕΔΚ Κορινθί ας την Τρίτη, οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι ΟΤΑ είναι µεγάλες και θα πρέπει να εξασφαλιστούν οικονοµικοί πόροι. Για τ η δι αδικασία κ ατάρτισης, πα - ρακολούθησης και αξιολόγησης του τετραετούς επιχειρησιακού προγράµµατος των Ορ γανισµών Τοπικής Αυτ οδιοίκησης, πραγµατοποιήθηκε την περασµένη Τετάρτη συνάντηση, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυµνασίου Λυκ είου, στο Ζευγολατιό, προκειµένου να συζητηθούν θέµατα του προ γράµµατος. Σκοπός της συνάντησης ήταν να συζητηθούν θέµατα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος µεταξύ ε κπροσώπων των υπηρεσιών τ ου Δήµου και ν οµικών προ σώπων, ώστε

11 Πέµπτη 25 εκεµβρίου 2008 ανασκόπηση να διαµορφωθούν οι στόχοι και οι δράσεις σε τ έσσερις βασικ ούς άξο νες τ ου προγράµµατος. Την α γωνία τ ου γι α τ ο µέ λλον του ΠΑΣΟΚ και την ανάγκη, κατά συνέπεια, να οικ οδοµήσουν µι α νέα ουσι αστική πολιτική και ψυχική ενότητα στον χώρο του κινήµατ ος, εξέφρασε ο βουλε υτής Κορινθίας Πάνος Μπεγλίτης, µε αφ ορ- µή το συνέδριο του κινήµατος. Η πρώτ η θέση που κ ατέλαβε σ τις εκλογές για τη νέα σύνθεση του Πολιτικού Συµβουλίου τ ου ΠΑΣΟΚ, εν ίσχυσε ακόµα περισ σότερο τ ην θέση τ ου βου - λευτή Κορινθί ας Πάν ου Μπεγ λίτη. Ο Κορίνθιος πολιτικός παραµένει ισχυρός στην ηγετική οµάδα του κινήµατος, µαζί µε όλους τ ους ανθρώπους τ ου προέ - δρου. Ωστόσο, το ασυµβίβαστο που τ έ- θηκε µε ταξύ τ ης βουλε υτικής ιδιότ ητας και του γραµµατέα, ο κ. Μπεγ λίτης δεν συζήτησε κ αν τ ην ανάδε ιξή τ ου σ την θέση τ ου γ ραµµατέα, που κ ατέλαβε ο Γιάννης Ραγκούσης. Ο υποψήφιος των Ρεπουµπ λικάνων για τ ο Προεδρικό αξίωµα των ΗΠΑ Τζον Μακέιν συναντήθηκε στο Λονδίνο, µε δική του πρωτοβουλία, µε τον Ελληνα επ ίτροπο τ ης Ευρωπαϊκής Έν ωσης για θέµατα περιβάλλοντος Σταύρο Δήµα και συζήτησαν το γενικότερο θέµα των κλιµατικών αλλαγών. Όπως τόν ισε ο κ. Δήµας, τ ο θέµα των κλιµατικών αλλαγών στον πλανήτη βρίσκεται ψηλά σ την ατζέν τα τ ου υπο - ψηφίου προέδρου των Ην ωµένων Πολιτειών. Η κόντρα του δηµάρχου Αλ. Πνευµατικού µε τον Γιάννη Βορτελίνο αποτελεί το πρώτο ρήγµα στην δηµοτική πλειοψηφία, οι συνέπειες του οποίου θα φανούν στην πορεία του χρόνου. Ο σύµβουλος της πλειοψηφίας µε την στάση που ακολούθησε, ύστερα από την αντικατάστασή του στην επιτροπή της ΔΕΥΑΚ, φαίνεται πως θέτει τον εαυτό του εκτός της οµάδας που σ τηρίζει τον δήµαρχο, έστω κι αν την απόφαση αυτή αναλάβει να την πάρει ο ίδιος ο κ. Πνευµατικός. Στον δήµο Βόχας τ α πρώτ α µέ τρα αφορούν τον περιορισµό τ ης σπατάλης νερού, αφού η δηµοτική α ρχή δεν έχει άλλον τ ρόπο ε λέγχου τ ης κ ατάστασης από τ ην επ ιβολή προ στίµων κ αι τ ην υπερτιµολόγηση προ φανώς των ρολο - γιών. Το επόµενο διάστηµα θα ξεκινήσει διαδικασία αντικατάστασης των υδροµετρητών, προκειµένου αν χρεώνεται σωστά η κατανάλωση σε κάθε νοικοκυριό. Με τον δικό του τρόπο ο Επ ίτροπος Περιβάλλοντος της Ε.Ε. Στ. Δήµας θέλησε να δώσει ένα τέλος στα σενάρια που τον φέρνουν στην θέση του διοικητή της Τράπεζας τ ης Ελ λάδος. Όµως, µε τ ην δήλωσή του πως επ ιθυµία του είναι να βρίσκεται στην Κοπεγχάγη, το 2009, για να πανηγυρίσει τη συµφ ωνία των κρα - τών του πλανήτη, προκειµένου να ανακοπεί η κ λιµατική αλλαγή, πυροδοτεί ο ίδιος νέα σενάρι α παραµονής του στην Κοµισιόν για δεύτερη θητεία. Το πρόβληµα τ ης λε ιψυδρίας θα αντιµετωπίσει, µέσα σ το καλοκαίρι, και ο Δήµος Άσσου Λεχαίου, αφ ού η δη- µοτική αρχή έχει, ήδη, κοινοποιήσει τα µέτρα, τα οποία οι δηµότες θα πρέπει να τηρήσουν για να µπορέσουν να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα, σ τον κατ εξο - χήν αγροτικό δήµο τους. Την απώλε ια ενός µεγ άλου ανθρώ - που των γραµµάτων και του πολιτισµού θρηνεί η Κόρινθος, αλ λά κ αι ολόκ ληρος ο ν οµός. Τ ην περασµέν η Δε υτέρα (31 Μαρτίου), σε ηλικία µόλις 59 ετών, απεβίωσε ο α ρχαιολόγος- ισ τορικός, δρ της νεότερης ελληνικής ιστορίας και προϊστάµενος των ΓΑΚ- αρχείων Ν. Κορινθίας Αδάµ Γ. Αθουσά κης. Η κηδε ία του πρα γµατοποιήθηκε τ ην Τρίτη σ τον Απόστολο Παύλο. Απρίλιος Ο Τ άσος Χωρέµης, φαίνε ται αποφασισµένος ν α διε κδικήσει τ ο αξίωµα του δηµάρχου Σικυων ίων, σ τις επόµε - νες ε κλογές, πολύ περισ σότερο δε, αν ο δήµος διευρύνει τα όριά του µέχρι τα Μαύρα Λιθάρια. Σύµφωνα µάλ ιστα µε δηµο σίευµα της εφηµερίδας ΣΗΜΕΡ Α, ο πρώη ν βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έχει ήδη δεχθεί τις ανάλογες κρούσεις. Η αν ακύκλωση γίνε ται πράξη σ την πόλη της Κορίνθου και πλέον έχει µπει στην ζωή µας. Τ ο ερώτ ηµα όµως ε ίναι αν έχ ει γίνε ι αντιληπτό τι γίνε ται σ την πόλη της Κορίνθου, τι αλ λάζει στην διαχείριση των απορ ριµµάτων κ αι πόσο αναγκαία είναι η συµµετοχή των απλών πολιτών σε αυτή τ ην προ σπάθεια, που µας αφορά όλους. Ακόµα, πόσο ώριµοι είναι οι πολίτ ες, ώσ τε ν α συµβάλου ν στην επιτυχία του µέτρου αυτού. Εκδήλωση ε ις µ νήµην των ηρώων της Κύπρου Τ άσου Ισαά κ κ αι Σολω - µού Σολωµού, 12 περίπου χρόν ια µετά τη δολο φονία τ ους, διοργανώνουν τ ην Κυριακή 12 Απριλίου κ αι ώρα 19:00, στο «Αλεξάνδρε ιο» Συ νεδριακό Κέν τρο Λουτρακίου, ο Σύνδεσµος Λουτ ρακιωτών- Περαχωριτών ο «Ίβυκ ος», σε συνεργασία µε τ ον Δήµο Λουτ ρακίου Περαχώρας και τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας. Μάιος Στην πόλη της Κορίνθου βρέθηκε τις προηγούµενες ηµέρες, ο γ ενικός γραµ- µατέας Νέας Γ ενιάς Παν τελής Σκ λιάς, για ν α συµ µετάσχει σ την ηµερίδα που διοργάνωσε το Κέντρο Νέων Κορίνθου, σχετικά µε τ α τ α εθν ικά κ αι κ οινοτικά προγράµµατα στον τοµέα νεολαίας. Ήταν η πρώτ η επ ίσκεψη γ ενικού γ ραµµατέα Νέας Γενιάς στην Κόρινθο. Η ανακύκλωση ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών συσκ ευών κ αι µπατ αριών, ήτ αν η αιτία ώστε να καθίσουν στο ίδιο πά - νελ, ο βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας Κυριάκος Μητσοτ άκης (Πρόεδρος τ ης Επιτροπής Περιβάλλοντος) και ο εκλεγ- µένος µε το ΠΑΣΟΚ δήµαρχος Κορινθίων Αλέκος Πνευµατικός. Και µπορεί εκ πρώτης κάτι τέτοιο να µην ξενίζει, όµως αξίζει να σηµειώσουµε ότι την εκδήλωση διορ γάνωσε η ΟΝΝΕΔ Κορινθί ας, ενώ πα ραβρεθήκαν πολ ιτικοί κ αι από το ΠΑΣΟΚ, όπως ο πρώη ν βουλε υτής Άγγελος Μανωλάκης. Το πα γκοσµίας φήµης τ ουρνουά τζούντο ανδρών/γυναικών «Ακρόπολις» συνδιοργανώνει φέτος ο Δήµος Λουτρακίου Περαχώρας. Περισσότεροι από 160 αθλητ ές κ αι αθλήτριες, από συ νολικά 11 χώρες, συµµετέχουν σ το 2ο διεθνές τ ουρνουά «Ακρόπολις», το οποίο θα διεξαχθε ί το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Ιουνίου, στο κλειστό γυµ ναστήριο «Δ. Γ αλανόπουλος», στο Λουτράκι. Με δεκατέσσερις ακόµα εκδηλώσεις για τους δυο πρώτ ους µήνες τ ου καλοκαιριού συ νεχίζει τ ον ε ορτασµό των 150 χρόνων από τ ην ίδρυση τ ης νέας πόλης ο Δήµος Κορινθίων. Ο κύκ λος των κ αλοκαιρινών ε κδηλώσεων αν οίγει τ ην προ σεχή Κυρι ακή (8 Ιου νίου) κ αι ώρα 20:00, σ τον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου στο Συνοικισµό Κορίνθου, µε µι α ε κδήλωση µ νή- µης για την άλωση της πόλης. Ιούνιος Ήταν µεσηµέρι Κυριακής, όπου πολλοί βρίσκονται στις παραλίες και ελάχιστοι ερ γάζονταν σε κ λειστούς χώρους, όταν ο Εγκ έλαδος τ αρακούνησε γι α τ α καλά τ ο ν οµό µας, προκ αλώντας προ - σωρινά τον πανικό στους κατοίκους. Οι σκηνές που α κολούθησαν όµως µε τις καταστροφές σ την Αχαΐα κ αι οι προε ι- δοποιήσεις γι α νέο σε ισµό, ή µε τασεισµό, ή διέγερση του τόξου, έχουν πλέον κάνει τον κόσµο να τρέµει πως το νέο χτύπηµα, δεν θα αργήσει. Συνάντηση µε τ ον Ειδικό Γραµµατέα Συµπράξεων Δηµόσιου κ αι Ιδιωτικ ού Τοµέα (ΣΔΙΤ), κ. Λ. Κορέ, είχε ο νοµάρχης Κορινθίας Νίκος Ταγαράς, όπου συζήτησαν τις δι αδικασίες προε τοιµασίας της δε ύτερης φάσης τ ου δι αγωνισµού για την κατασκευή του Διοικητηρίου της Ν.Α. Κορινθίας που θα πρα γµατοποιηθεί το Σεπτέµβριο. Αδιαφορώντας ακόµα και αν θα τ ον διαγράψουν από το ΠΑΣΟΚ, ο πρώη ν υφυπουργός Θ. Κοτσώνης χαρακτηρίζει ασεβής κ αι α γενής πράξη, τ ην αποπο - µπή του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σηµίτη από την κοινοβουλευτική οµάδα του ΠΑΣΟΚ. Πόλεµο, τρόπον τινά, έχ ει προκ α- λέσει τ ο οξυµ µένο πρόβληµα τ ης λε ι- ψυδρίας, σε τ έτοιο βαθµό, που έχου ν εκδηλωθεί φαινόµεν α µε έν τονες διε - νέξεις σωµατικής κ αι φρασ τικής βί ας, µεταξύ δηµοτών, στο Δηµοτικό Διαµέρισµα Σουληναρίου, του Δήµου Βόχας. Ο Δήµαρχος Γιώργος Λιούντρης κάνει έκκληση σε φορείς για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης, προκ ειµένου να εξαιρέσει τον Δήµο του από τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές δι αδικασίες, ώσ τε ν α προχωρήσει άµεσα στην άµεση εκτέλεση γ εωτρήσεων κ αι σχ ετικών συµπ ληρωµατικών εργασιών, λόγω κατάστασης εκτάκτου ανάγκης που η λειψυδρία έχει καταστήσει την περιοχή. Με τις ενέρ γειες τ ου Μητ ροπολίτη Κορίνθου κ. Διο νυσίου κ αι τ ην υπο - στήριξη τ ου Μητ ροπολίτη Βεροί ας κ. Παντελεήµονος, γι α δέκ α ολόκ ληρες ηµέρες θα αφιχθε ί κ αι θα πα ραµείνει στην πόλη τ ης Κορίνθου από τ ην Ιερά Μονή Παναγίας Σουµελά, ο Σταυρός, µε το απότµηµα του Τιµίου Ξύλου. Το Τίµιο Ξύλο θα παραµείνει στον Ιερό Ναό τ ου Απ. Παύλου Κορίνθου, για να έχουν την δυνατότητα οι πιστοί να Τον προσκυνήσουν και να λάβουν την ευλογία Του µε την ευκαιρία του εορτασµού των «Β Κορίνθου Παυλείων». Με δραµατικό τρόπο συνεχίζονται οι διακοπές νερού σ τον δήµο Βόχας, ενώ το πρόβληµα γίνε ται εν τονότερο σ την έδρα του δήµου, το Ζευγολατιό και στο Βοχαϊκό. Ο δήµα ρχος Γ ιώργος Λιού - ντρης έχ ει βρεθε ί σε απόγ νωση, αφ ού είναι το δεύτερο καλοκαίρι και το δεύτερο της θητείας του που αντιµετωπίζει το σοβαρό αυτό πρόβληµα, τ ο οποίο έχ ει προκαλέσει µεγάλες εντάσεις στο δηµοτικό συµβούλ ιο, α κόµα κ αι σ τον χώρο της π λειοψηφίας. Το βέβαιο ε ίναι πως λύση δεν δι αφαίνεται, ενώ αυτό που περιµένει ο δήµος είναι να µην υπάρξει άλλη µια χρονιά ανοµβρίας τον χειµώνα που περιµένουµε. Ιούλιος Έκκληση βοήθειας, προς αντιµετώπιση της λειψυδρίας, κάνουν οι Δήµαρχοι Βόχας και Άσσου Λεχαίου, σε Υπουργούς, Βουλευτές, καθώς και στον Περιφερειάρχη και τον Νοµάρχη Κορινθίας, ώστε ν α αν τιµετωπιστεί τ ο πρόβληµα της λε ιψυδρίας, τ ο οποίο εγκυµο νεί άµεσα προβλήµατ α δηµόσι ας υ γείας. Σύµφωνα µε αν ακοινώσεις του Δηµάρχου Βόχας, Γιώργου Λιούντρη, ο Δήµος του µαζί µε τον Δήµο Άσσου Λεχαίου συνήλθε, τ ην περασµέν η Πα ρασκευή, σε διε υρυµένη συ νεδρίαση πα ρουσία των δύο Δηµάρχων, τ ου προέδρου τ ης ΤΕΔΚ Κορινθί ας, µε λών των Δηµοτι - κών Συµβουλίων, κ αθώς κ αι τ οπικών παραγόντων, φ ορέων και δηµοτών γι α να συζητήσουν και να λάβουν µέτρα για το πρόβληµα τ ης λειψυδρίας, που «µα - στίζει» τ ους Δήµους Βόχας κ αι Άσ σου Λεχαίου. Οι Κορίνθιοι, π λέον, θα π ίνουν νερό από τις βρύσες, ύσ τερα από τ ην απόρριψη τ ης αίτ ησης αν αστολής, τ ου Δηµάρχου Στυµφαλί ας, Κων/ν ου Λέ γ- γα, από τ ο Συµβούλιο της Επικρατείας. Έτσι, από τ ην 3η Ιουλίου, η οποί α χαρακτηρίστηκε από τ ον Δήµαρχο Κορινθίων, Αλέξανδρο Πνευµατικό, ιστορική ηµέρα για την πόλη τ ης Κορίνθου, πα - ρακάµφθηκαν τα χρόνια εµπόδια, µέσω δικαστικών διενέξεων, για την υδροδότηση τ ης Κορίνθου, από τις πη γές τ ης Στυµφαλίας. Σε δύσκολη θέση αναµένεται να βρεθούν οι περισ σότεροι δήµοι τ ης Κορι - νίας, µε τ ην ε κπνοή τ ου 2008, κ αθώς το κλείσιµο των παράνοµων χωµατερών προβλέπει η ε ισήγηση τ ου υπουρ γείου Εσωτερικών για το θέµα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, που ενέκρινε οµοφώνως η Κυβερνητική Επιτροπή. Ο επ ί σειρά ετών αντιπρόεδρος και µέλος της διοίκησης τ ου Ιατρικού Συλλόγου Κορινθί ας κ. Παν. Παπαπαν α- γιώτου, ανέλαβε και επισήµως την προεδρεία πλεόν του συλλόγου, ύστερα από την αποχώρηση του Βλάση Πυργάκη. Ήταν βράδυ Σαββάτου και µόλις είχε τελειώσει η συ ναυλία τ ου Μιχάλη Χα - τζηγιάννη, στο Ξυλόκαστρο. Εκεί, σε χώρο σ τάθµευσης αυτ οκινήτων και ύστερα από λο γοµαχία ενός 47χρονου ασ τυνοµικού τ ου τµήµατ ος Ξυλοκάστρου και ενός 40χρο νου πολίτη, ο πρώτ ος µε αιχµηρό αν τικείµενο, πιθανότατα λάµα, τραυµάτισε τον δεύτερο για µια θέση πάρκινγκ. Ο νέος Καποδίστριας και η περίπτωση δηµιουρ γίας ενός ισχυρού δήµου Κορινθίων, αν αθερµαίνει τ ο ενδι αφέρον τ ου Κώσ τα Γ ιώτη γι α τ ην τ οπική αυτοδιοίκηση και δηλώνει πως θα είναι υποψήφιος δήµα ρχος σε περίπτωση που προχωρήσε ι η διοικητική µε ταρρύθµιση. «Φιλοδοξώ να είναι υποψήφιος Δή - µαρχος ενός διευρυµένου Δήµου Κορινθίων, ο οποίος θα περιλαµβάνε ι όλους τους δήµους, οι οποίοι θα συνενωθούν µε αυτόν» υπογράµµισε ο κ. Γ ιώτης, µιλώντας στην «Κ». Αύγουστος Το πρόγραµµα της ανακύκλωσης στο Δήµο Σικυων ίων κινδυ νεύει ν α θεω - ρηθεί αν ύπαρκτο, αφ ού οι κάδοι αν α- κύκλωσης, οι οποίοι ε ίχαν τοποθετηθεί από τ ην προη γούµενή δηµοτική α ρχή, είναι υπό εξαφάνιση. Με αποτέλεσµα οι δηµότ ες και φί - λοι τ ου περιβάλ λοντος να µεταφέρουν τα ανακυκλώσιµα υλ ικά σε άλ λους δή - µους. Όλα τ α φώτ α τ ου Λουτ ρακίου θα στραφούν το βράδυ του Σαββάτου στην παραλιακή π λατεία Κρήν ης, όπου από την Λουτ ρόπολη θα αν αδειχθεί φέ τος η οµορφότερη της Πελοποννήσου. Τα 18α Πε λοποννησιακά Καλ λιστεία απο - κτούν λάµψη σ το Λουτ ράκι, τ ο οποίο φιλοξενεί ήδη τις 16 διαγωνιζόµενες. Στον πρώη ν δήµα ρχο κ. Θωµαΐδη φαίνεται πως αποδίδε ι τ ο πρόβληµα που δηµιουργήθηκε µε την αναγνώρισή του ως α ρχηγού της µείζονος αντιπολίτευσης από τον πρόεδρο του δηµοτικού συµβουλίου, ο Τ άκης Λούµπας. Τ ην

12 12 ανασκόπηση 2008 Πέµπτη 25 εκεµβρίου 2008 ίδια στιγµή, ενώ τα πράγµατα στον συνδυασµό Θωµαΐδη έχουν οδηγηθεί σε διαρκής ένταση, οι δηλώσε ις του πρώην δηµάρχου στην «Κ», µε αφ ορµή την ξεκάθαρη θέση του Κ. Γιώτη πως θα είναι υποψήφιος δήµα ρχος εφόσο ν προχω - ρήσει η νέα διοικητική µε ταρρύθµιση, δηµιουργεί δεδοµέν α σ τον χώρο τ ου κυβερνώντος κόµµατος. Για πα ραποίηση τ ου αποτ ελέσµατος ψηφ οφορίας από τον πρόεδρο του Δηµοτικού Συµβουλίου, Νίκ ου Σταυρέλη, σ τη συ νεδρίαση τ ου Δ.Σ., τ ου Δή - µου Κορινθίων, σ τις 25 Αυ γούστου, κατηγόρησε ο επ ικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας, Παν αγιώτης Λούµπας. Τ ο συγκεκριµένο αποτέλεσµα της ψηφοφορίας αφορούσε τον ισολογισµό της Αναπτυξιακής Επιχείρησης. Σεπτέµβριος Με τη διοργάνωση ενός νέου πολιτιστικού θεσµού σ την Κόρινθο, µε µεγ ά- λες προοπτικές για ανάπτυξη και διεθνή ακτινοβολία, κορυφώνονται οι εκδηλώσεις για τα 150 χρόνια από την ίδρυση της νέας πόλης. Θέ τοντας ως στόχο την καθιέρωση του, σε ε τήσια βάση, ως τ ο σηµαντικότερο κιν ηµατογραφικό γ εγονός τ ης νοτίου Ελλάδας κ αι ως χώρος προβολής τόσο τ ης εγχώριας όσο κ αι της πα γκόσµιας κιν ηµατογραφικής πα - ραγωγής, τ ο Πνε υµατικό Πολ ιτιστικό Κέντρο Κορίνθου, διοργανώνει, σε τέσσερις περίπου βδοµάδες (29 Οκτωβρί - ου- 1 Νοεµβρίου), τ ο1ο Διεθνές Κιν η- µατογραφικό Φεστιβάλ Κορίνθου. Με την φράση ότι οι Κορίνθιοι «από την αρχαιότητα είχαν πάντα καλή σχέση µε τη θάλασσα», ο νέος υπουργός Εµπορικής Ναυτιλί ας Αν. Παπαλη γούρας διαβεβαίωσε τ ους πα ριστάµενους σ την τελετή παραλαβής του νέου τ ου υπουργείου, πως αυτή η πα ράδοση συνεχίζεται (επί των ηµερών του πλέον). Ωστόσο, ο κ. Παπαλη γούρας θέ λοντας να δείξει ότι τα λόγια περισσεύουν πλέον και ότι η κυβέρν ηση έχει µπροστά έργο να επιτελέσει χωρίς καιρό για χάσιµο, παρατήρησε ότι δεν ε ίναι ώρα για λόγια, αλλά ώρα για δουλειά. Ένα χρόνο είχε να δώσει το παρών του µε τόση επισηµότητα στην Κορινθία ο νέος υπουρ γός Εµπορικής Ναυτιλί ας Αν. Παπαληγούρας, όσο και η απουσία του από την κυβέρνηση. Την περασµένη Τετάρτη, ο Κορίνθιος πολιτικός εγκαινίασε τ ην έκθεση «Κορινθί α 2008» που διοργάνωσε τ ο Επ ιµελητήριο Κορινθί - ας, µέσα σε ατµόσφαιρα παν ηγυρική και π λαισιωµένος από πολ ιτικούς τ ου φίλους που ε ίχαν απογοητευτεί ότ αν µετά τις εθν ικές ε κλογές τ ου περασµέ - νου έ τους έµε ινες ε κτός υπουρ γικού συµβουλίου. Η πόλη τ ου Λουτρακίου αναµένεται να φιλοξενήσει το 56ο Rally Acropolis, ενώ τ ο Καζίν ο Λουτ ρακίου αν αµένεται να αποτ ελέσει τ ον µεγ άλο χορη γό τ ης διοργάνωσης. Η Ορ γανωτική Επιτροπή του 56ου Rally Acropolis, µε τά από ενδελεχή µελέτη των προτάσεων που είχαν υποβληθεί, διαπίστωσε ότι οι αγωνιστικές ανά γκες τ ου Rally κ αλύπτονται κ αι από τις τ ρεις προτ άσεις των περιοχών Λαµίας, Ιτέας και Λουτρακίου. H αποκατάσταση όλων των ανενερ - γών ΧΑΔΑ τ ης Περιφέρε ιας µέχρι τ ην 31η Δεκεµβρίου 2008 και η εξασφάλιση της παύσης λε ιτουργίας των υφισ τάµενων ΧΑΔΑ του συνόλου της Περιφέρειας οι οποίοι ανέρχο νται σε 88, κ αθώς και η διαχείριση των αποριµάτων µέσω της µεθόδου της δεµατοποίησης ανακοινώθηκαν από τον υφυπουργό Εσωτερικών Αθανάσιο Νάκο. Οκτώβριος Με τ ην επ ιστροφή τ ου Αν. Παπα - ληγούρα στην κυβέρνηση ήρθαν κ αι οι πρώτες µε τρήσεις σ την κ οινή γ νώµη, γύρω από τ ην εικόνα του νέου υπουρ - γού Εµπορικής Ναυτιλίας. Τα ευρήµατα σίγουρα δεν ικανοποιούν τον Κορίνθιο πολιτικό, που ωστόσο, έχει χρόνο στην διάθεσή του να αναστρέψει αυτή την αρνητική εικόνα που γι α την ώρα δε ίχνει να έχει η κοινή γνώµη, ή ακόµα, να γίνει περισ σότερος γ νωστός σ τους πολί - τες που δηλώνουν ότι δεν γ νωρίζουν ποιος είναι. Με κάθε επ ισηµότητα π λεόν αν α- τέθηκε από τ ην ΕΛΠΑ σ το Δήµο Λου - τρακίου Περαχώρας η φιλοξεν ία του Ράλλυ Ακρόπολ ις γι α τ α επόµεν α 3 χρόνια. Γ ια τ ην σηµαν τική αυτή εξέ λιξη εν ηµέρωσε τ ο Δηµοτικό Συµβούλ ιο Λουτρακίου Περαχώρας ο Δήµα ρχος Γιώργος Γκιώνης κ ατά τ ην συ νεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε την περασµένη Δευτέρα. Στ ο µε ταξύ, ο δήµα ρχος δεν έχασε τον χρόνο του και έσπευσε αµέ - σως ν α βρεθε ί σ την βρεθε ί Ισπαν ία, όπου παρακολούθησε την εκεί διοργάνωση τ ου Ρ άλλυ, προκ ειµένου ν α έχ ει µια πρώτη εικόνα για το τι περιµέν ουν οι διοργανωτές από την πόλη του. Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε σ το Δηµοτικό Συµβούλιο Λουτρακίου Περαχώρας, τ ην περασµέν η Δε υτέρα, η απόφαση τ ου Δηµάρχου Κορινθίων, Αλέξανδρου Πνευµατικού για την εγκατάσταση ερ γοστασίου δεµατ οποίησης απορριµµάτων σε χώρο τ ης περιοχ ής του Ισθµού, εφόσον ο χώρος αυτός ανήκει στην ιδιοκτησία του Δήµου Λουτρακίου Περαχώρας. Ίσως όσοι απουσί αζαν από τ ην συ - νέλευση της ΝΟΔΕ Κορινθίας της Νέας Δηµοκρατίας, ν α κ ατάφεραν αυτή τ ην απουσία τους να την κάνουν περισσότερο αισθητή, από ότι τα κοµµατικά στελέχη που έδωσαν το παρόν τους, όµως δεν ξεσπάθωσαν όπως θα ήθελαν, µπροστά στον γ ραµµατέα τ ου κόµ µατος Λε υτέρη Ζαγορίτη. Τα πα γωµένα χ ειροκροτήµατα σ την αίθουσα της συνέλευσης και οι πολ λές απουσίες, ήταν σίγουρα αυτά που κ ατέγραψε ο γραµµατέας της Κ.Ε. αρκεί όµως αυτά τα µηνύµατα που πήρε, να πιάσουν τόπο, όπως έ λεγε κ οµµατικό σ τέλεχος, αµέσως µετά. Κοινό µέ τωπο κατά τ ης ε ίσπραξης διοδίων, στον οδικό άξονα-καρµανιόλα της Κορίνθου-Πατρών, συγκροτούν φορείς και πολίτες της Αχαΐας, της Ηλείας και της Αιτωλοακαρνανίας. Στην κίν ηση αυτή δεν συµ µετέχουν πολίτες ή φ ορείς από τ ην Κορινθί α, αφού φαίνε ται πως λ ιγότερο κινούνται σε αυτό το οδικό δίκτυο, ή δεν έχουν ευαισθητοποιηθεί όσο θα έπρεπε γι α τον κίνδυνο που διατρέχουν κάθε φορά που θέλουν ν α κιν ηθούν προς τ ην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Σε αδιέξοδο θα οδηγήσει το σύστηµα υγείας των νοσοκοµείων η µείωση των εφηµεριών των γιατρών, ύσ τερα από οδηγία της Ε.Ε., η οποί α έχει εφαρµοστεί σε όλα τα κράτη-µέλη και σύµφωνα µε αυτήν οι γι ατροί δεν επιτρέπεται να εργάζονται πα ραπάνω ώρες, επ ί 5νθή - µερης εβδοµαδι αίας ερ γασίας. Έτσι, οι εφηµερίες από τ ην 1η Νοεµβρίου, θα µειωθούν σ τις δύο τ ο µήν α, από τις οκτώ που µέχρι σήµερα ίσχυαν. Οµόφωνα ενέκρινε τ ο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο (ΚΑΣ) την µελέτη που κατέθεσε το Υπουργείο Πολιτισµού για την αναστύλωση του Ιερού Ναού του Αγίου Ανδρέα, που επ λήγη από σεισµό πριν από περίπου 25 χρόν ια. Η από - φαση του ΚΑΣ αποτ ελεί δικαίωση των προσπαθειών τ ης δηµοτικής α ρχής, αλλά και της επιτροπής του ναού. Την δηµιουργία τεσσάρων λιµενικών ταµείων, τα οποία θα περιέ λθουν στην τοπική αυτοδιοίκηση, ζητούν οι δήµαρχοι που έχου ν λιµάνια σ τον τόπο τ ους από τ ον υπουρ γό εµπορικής ν αυτιλίας Αν. Παπαληγούρα. Ο δήµαρχος Κορινθίων Αλ. Πνευµατικός τονίζει ότι η θέση του ταυτίζεται µε αυτ ές των υπολοίπων δηµάρχων κ αι συ γκεκριµένα των Γ. Γκιώνη (Λουτρακίου Περαχώρας), Γ. Λιούντρη (Βόχας) κ αι Α. Τ σουλούφα (Σικυωνίων), για την δηµιουργία Δηµοτικών Λιµενικών Ταµείων στους τέσσερις παραπάνω δήµους. Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε και στην Κόρινθο η προ γραµµατισµένη από κ οινού κιν ητοποίηση τ ης Εθνικής Συ νοµοσπονδίας Ελ ληνικού Εµπορίου κ αι τ ης Γ ενικής Συ νοµοσπονδίας Επα γγελµατιών, Βιοτ εχνών και Εµπόρων Ελ λάδας, µε πανε λλαδικό κλείσιµο των κ αταστηµάτων και συγκεντρώσεις διαµαρτυρίας στις µεγάλες πόλεις. Νοέµβριο Το πρώτ ο γκάλοπ, που έ γινε από την εταιρεία ΑLCO γι α λογαριασµό της εφηµερίδας ΠΡΩΙΝΗ κ αι δηµο σιεύθηκε στο καθηµερινό της φύλλο, θα πρέ - πει να έχει ήδη σηµάνει καµπανάκι για τον δήµαρχο Αλέκο Πνευµατικό και την δηµοτική αρχή. Διότι µπορε ί να διατηρεί πολύ υψηλό πο σοστό, όσον αφορά τις θε τικές γ νώµες των πολ ιτών (φθά - νει στο 61,9%), όµως µόλ ις το 20,5% δηλώνει πολύ ικ ανοποιηµένο από τ ο έργο τ ου, ενώ τ ο 40,8% των δηµοτών της Κορίνθου, βλέπου ν ότι η ποιότ ητα ζωής στην πόλη τ ους έχει χειροτερέψει τα τελευταία δύο χρόνια. Πονοκέφαλο προκ αλεί σ την δηµο - τική π λειοψηφία τ ου δήµου Βόχας κ αι στον δήµαρχο Γιώργο Λιούντρη, η πα - ραίτηση τ ου Νίκ ου Μπούρα από τ ην θέση του αντιδηµάρχου και του µέλους της δηµαρχιακής επιτροπής. Ο κ. Μπούρας, ο οποίος δι ατηρεί την θέση τ ου στο δηµοτικό συµβούλ ιο, δήλωσε έν τονα προβληµατισµέν ος γι α την τελική του απόφαση, την οποία ανακοίνωσε στον δήµαρχο την περασµένη Τετάρτη (5 Νοεµβρίου). Την περασµένη εβδοµάδα πραγµατοποιήθηκε η διαδικασία παράδοσης των πρώτων δενδρυλ λίων ε λιάς από τ ους «Νέους Ελαιώνες», α ρχής γ ενοµένης από τ ους πυρόπ ληκτους πα ραγωγούς των νοµών Ηλείας και Μεσσηνίας, στο πλαίσιο κοινής προσπάθειας της Marfin Investment Group (MIG), σε συ νεργασία µε την Εθνική Διεπαγγελµατική Οργάνωση Ελαιολάδου κ αι Ελ ιάς (ΕΔΟ - ΕΕ), στην οποία µετέχουν η ΠΑΣΕΓΕΣ και σύνδεσµοι του κλάδου. Οι δήµοι τ ης Κορίνθου επ ιµένουν ότι ε ίναι ώρα ο Κορίνθιος υπουρ γός Εµπορικής Ναυτιλί ας Αν. Παπαλη γούρας να δώσει λύσεις µε τα δηµοτικά λι- µενικά ταµεία, µέσα από την αρµοδιότητα που έχει, αφήνοντας τις παρεµβάσεις επικοινωνιακού χαρακτήρα, πότε µε τ ο νερό, ή µε τον Προαστιακό και τώρα µε το φράγµα του Ασωπού. Για άλ λη µι α φ ορά, ο υπουρ γός Εµπορικής Ναυτιλί ας Αν. Παπαλη γούρας επ ιχειρεί να κ αταστήσει τ ον εαυτό του ως τον απόλυτο κυρίαρχο των έργων που γίν ονται σ την Κορινθί α, ε κµεταλλευόµενος κάθε δυνατότητα πρόσβασης που έχει σε µερίδα των ΜΜΕ του νοµού µας. Το σκηνικό στήθηκε αυτή την φορά στο νέο υπουργείο, του οποίου προΐσταται από τον περασµένο Σεπτέµβριο, για να ανακοινώσει την οριστική ένταξη του έργου Φράγµα Ασωπού, στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων, του υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. Συµβολικό αποκ λεισµό σ το λ ιµάνι τ ης Κορίνθου, σ το εγ γύς µέ λλον, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου, τ ην περασµένη Πα ρασκευή, ο Δήµα ρχος Κορινθίων, Αλέξανδρος Πνευµατικός προκειµένου ν α διε υθετηθούν χρόν ια ζητήµατα που προκύπτουν από τη µέχρι τώρα λε ιτουργία τ ου λ ιµανιού, γι α τ α οποία έχει κάνει επανειληµµένες συστάσεις τόσο σ το Λιµεναρχείο, όσο κ αι σε αρµόδιους φορείς. Η οριστική απόσυρση τ ης κυβερνητικής πρότασης για αλλαγές στον χάρτη της αυτ οδιοίκησης αν αθέρµανε τ ο εν - διαφέρον των επ ίδοξων διαδόχων του Νίκου Ταγαρά στη νοµαρχία, ενώ το παιχνίδι σ το εσωτ ερικό τ ου κυβερνών τος κόµµατος έχει ανοίξει ήδη ο ν οµάρχης, µε την γνωστοποίηση της απόφασής του να µην διεκδικήσει άλλη θητεία στη νο- µαρχία κ αι µάλ ιστα, τ ην εποµέν η σχ ε- δόν της δεύτερης εκλογικής του νίκης. Στα προβλήµατ α που αν τιµετωπίζει το Πρωτοδικείο Κορίνθου, αναφέρθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης Σωτήρης Χα - τζηγάκης, απαν τώντας σε σχ ετικό ερώ - τηµα που έ γινε από τ ον Κορίνθιο βου - λευτή Πάνο Μπεγλίτη. Ο βουλε υτής τ ου ΠΑΣΟΚ ε ίχε αναφερθεί σ τις σοβα ρές ε λλείψεις προ σωπικού που αντιµετωπίζει το Πρωτοδικείο του ν οµού µας, έχο ντας µόλ ις 21 από τους 33 προβλεπόµεν ους υπαλ λήλους, καθώς και στην κτιριακή υποδοµή, όπου παρουσιάζονται πολλά λειτουργικά προβλήµατα, όπως στον κλιµατισµό. Δεκέµβριος Ο Πρωθυπουργός κ. Κώσ τας Κα ρα- µανλής επ ισκέφθηκε έρ γα του αυτοκινητόδροµου Κορίνθου-Καλαµάτας, από την σήραγγα Ραψοµάτη µέχρι τ ην Τσακώνα. Πρόκειται για τµήµατα του πολύ µε - γάλου οδικού έργου Κορίνθου Καλα - µάτας. Μέχρι τ ην Κόρινθο έφθασαν τ α έκτροπα των Αθηνών, που αν µη τι ά λο προσβάλουν τη µνήµη ενός παιδιού που αδίκως χάθηκ ε από τ α χ έρια ενός αν - θρώπου που ορκίσ τηκε για να προστατεύει τους πολίτες και πολύ περισσότερο τους ανήλικους αυτής της χώρας. Τον τ ραυµατισµό τ ου Δηµάρχου Κορινθίων, Αλέξανδρου Πνε υµατικού προκάλεσαν αντιεξουσιαστές, το βράδυ της Δευτέρας, στο κέντρο της Κορίνθου, στην προ σπάθειά τ ου ν α τ ηρήσει τ ην ησυχία κ αι να κ ατευνάσει τ α πνε ύµατα των ταραχοποιών νεαρών κουκουλοφόρων. Η άµεση πα ρέµβαση της αστυνο- µίας και η φρούρηση των καταστηµάτων από τους ιδιοκτήτες τους, είχε ως αποτέλεσµα να ανατρέψει τις ταραχοποιές και καταστροφικές διαθέσεις των αν τιεξουσιαστών. Ο Δήµα ρχος Βόχας, Γ ιώργος Λιού - ντρης υπέ γραψε, προχθές, σύµβαση µε την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Απορριµµάτων (Ε.Ε.Α.Α.) για την εφαρ- µογή του προγράµµατος της ανακύκλωσης στο Δήµο Βόχας και την άµεση παραλαβή απορριµµατοφόρου οχήµατος. Η λε ιτουργία τ ης ανακύκλωσης που θα εφα ρµοστεί σ το Δήµο ε ίναι ένα δι - αδηµοτικό έργο, τόνισε ο κ. Λιούντρης, και αφ ορά τ ους δήµους Βόχας, Άσ σου Νεµέας. Λεχαίου και

13 Πέµπτη 25 εκεµβρίου 2008 «ΔΙΑΠΕΡΑΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» òöôïðïòéáëþ ðòïûþî áðþ ôè áòóéîþ.. Η εταιρεία ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. παρουσίασε για πρώτη φορά σε πανελλήνιο επίπεδο, το νέο, πρωτοποριακό της προϊόν «Διαπερατό Σκυρόδεμα», στην Ημερίδα που διοργανώθηκε στο Τ.Ε.Ε. Αθήνας με μεγάλη επιτυχία, από την Ένωση «Ελεύθερων Επαγγελματιών Μηχανικών» (ΕΛ.Ε.Μ), στα πλαίσια Σεμιναρίων ενημέρωσης σχετικά με τις νέες Τεχνολογίες Σκυροδέματος. Η παρουσίαση του Διαπερατού Σκυροδέματος πραγματοποιήθηκε από τον Διευθυντή Ποιοτικού Ελέγχου της ΛΑΡΣΙΝΟΣ, κ. Πατεράκη Άγγελο, όπου αναλύθηκαν όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα πλεονεκτήματα στις εφαρμογές του προϊόντος, τόσο σε θέματα περιβάλλοντος όσο και θέματα κατασκευής. Το Διαπερατό Σκυρόδεμα της εταιρείας ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε., απέσπασε ιδιαίτερα θετικές κριτικές από τους συμμετέχοντες στις εργασίες της Ημερίδας. Διαπερατό Σκυρόδεμα Τo Διαπερατό Σκυρόδεμα (Pervious Concrete) σχεδιάσθηκε από τη Δ/νση Ποιοτικού Ελέγχου στα εργαστήρια της ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. και είναι ένα έτοιμο, υψηλού πορώδους χονδρόκοκκο μίγμα, με μηδενική κάθιση και ελεγχόμενα φυσικομηχανικά και υδρολογικά χαρακτηριστικά. Ο σχεδιασμός του βασίστηκε στην ειδική προδιαγραφή ACI 522 R περί P.C (Pervious Concrete). Χρησιμοποιείται ως υλικό διάστρωσης σε δάπεδα εξωτερικών χώρων (στάθμευσης, πεζόδρομων) αντί για άσφαλτο και σε εξειδικευμένες χρήσεις ως υλικό αποστράγγισης. Είναι διαπερατό από το νερό και τον αέρα με αποτέλεσμα το νερό της βροχής να διαπερνά τη μάζα του και να επιστρέφεται, φιλτραρισμένο στο έδαφος. Η συγκεκριμένη ιδιότητα του Διαπερατού Σκυροδέματος το καθιστά ένα σημαντικό δομικό στοιχείο, φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Βασισμένο στη γενικότερη φιλοσοφία της ΛΑΡΣΙΝΟΣ για προσφερόμενα προϊόντα ανώτερης ποιότητας, το Διαπερατό Σκυρόδεμα (Pervious Concrete) είναι ένα ανθεκτικό, υψηλού πορώδους σκυρόδεμα, που επιτρέπει να διαπερνά μέσα από την μάζα του το νερό της βροχής με μείωση των περιβαλλοντικών προβλημάτων(πλημμυρών) κατά την εκροή των υδάτων της καταιγίδας. ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Αντιμετωπίσαμε συμâάντα σε 100 ημûρες Περισσότερα από συμβάντα αντιμετώπισε το προσωπικό της ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μέσα στις πρώτες 100 ημέρες που ανέλαβε τη λειτουργία του οδικού άξονα Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα και μάλιστα σε χρόνους εξπρές όπως δείχνουν οι μετρήσεις που έγιναν. Πρόκειται για μια ομάδα ειδικά εκπαιδευμένων ανθρώπων με βασικό σκοπό να επεμβαίνουν έγκαιρα σε ό,τι κι αν συμβεί στο δρόμο 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο. Ακόμα και αυτές τις εορταστικές ημέρες θα τους δείτε να περιπολούν συνεχώς προκειμένου να διευκολύνουν τους οδηγούς. Οι ομάδες περιπολίας και άμεσης επέμβασης κινούνται διαρκώς κατά μήκος του δρόμου σε ειδικά οχήματα και αντιμετωπίζουν συμβάντα όπως ακινητοποιημένα οχήματα, ατυχήματα και προβλήματα στην κυκλοφορία, εφαρμόζουν προσωρινή σήμανση για να διευκολύνουν την κίνηση και συνεργάζονται με την Αστυνομία, την Πυροσβεστική ή το ΕΚΑΒ ώστε να συνδράμουν όταν χρειάζεται. Ο μηχανισμός της εταιρείας λειτουργίας της Ολυμπίας Οδού αποτελείται από: Τα 370 μέλη του προσωπικού που εποπτεύουν συνεχώς περισσότερα από 200 χλμ οδικού δικτύου. Δύο σύγχρονα Κέντρα Διαχείρισης Κυκλοφορίας έχουν τεθεί σε καθημερινή 24ωρη λειτουργία για καλύτερο συντονισμό. Τέσσερα Κέντρα Λειτουργίας και Συντήρησης βρίσκονται σε κεντρικά σημεία του δρόμου για την άμεση και αποτελεσματική επέμβαση. Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών που λειτουργεί σε 24ωρη βάση (τηλ επικοινωνίας ). Τα πρώτα στοιχεία Το προσωπικό της ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ αντιμετώπισε ήδη τις 100 πρώτες ημέρες λειτουργίας συμβάντα, από τα οποία εντοπίστηκαν σε μηδενικό χρόνο από τις ομάδες περιπολίας. Ακόμα, συμβάντα αντιμετωπίστηκαν σε 12,5 λεπτά κατά μέσο όρο ενώ 38 οχήματα περιπολίας διέτρεξαν συνολικά χλμ. Καταγγελία του Εργατικού ΚÛντρου Κιάτου Ως προβοκατόρικη, καταγγείλουν εργαζόμενοι και τα Σωματεία που εκπροσωπούνται από το Εργατικό Κέντρο Κιάτου, την κατάληψη του κτηρίου της ΓΣΕΕ, σημειώνοντας ότι η κίνηση αυτή «υπηρετεί σχεδιασμούς αποπροσανατολισμού του λαϊκού και εργατικού κινήματος». Τα μέλη του Εργατικού Κέντρου Κιάτου τονίζουν πως η ΓΣΕΕ δεν είναι το κτήριο, αλλά όλοι οι εργαζόμενοι που αποτελούν τα σωματεία και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. «Είναι όλοι οι εργαζόμενοι που καθημερινά στους δρόμους, στα εργοστάσια, στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, δίνουν αγώνες για να αντισταθούν στις αντιλαϊκές και αντεργατικές πολιτικές» αναφέρουν χαρακτηριστικά. Το Εργατικό Κέντρο Κιάτου καταγγέλλει ακόμα την κυβερνητική αυθαιρεσία, τον αυταρχισμό και την καταστολή που οδηγεί στην τυφλή βία. «Οι εργαζόμενοι με την ΓΣΕΕ να συντονίζει και να καθοδηγεί τους αγώνες, με την ενότητα του κινήματος ενισχύουν τη μαζικότητα και τη δυναμική των κινητοποιήσεων τους» αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους. Καλούν τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου, τις συνδικαλιστικές παρατάξεις και τους κοινωνικούς φορείς να καταδικάσουν τις πολιτικές που οδηγούν στη βία και την καταστολή, να καταδικάσουν την κατάληψη του κτιρίου της ΓΣΕΕ. Καλούν τέλος και τους εργαζόμενους «με τη συμμετοχή τους στα συλλαλητήρια και σε κάθε μορφή αγώνα, να απαντήσουν στην κυβερνητική πολιτική και στους προβοκάτορες των αγώνων τους». Εκπτώσεις στους καθηγητûς Ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Α Ε.Λ.Μ.Ε. Κορινθίας, να τους παρέχετε η έκπτωση που ήδη ισχύει για τους δασκάλους στα εμπορικά καταστήματα της Κορίνθου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου αποφάσισε να ισχύει το ίδιο και για τους καθηγητές, με την επίδειξη της κάρτας μέλους της ΟΛΜΕ. Ήδη έχει δοθεί μια πρώτη λίστα κάποιον καταστημάτων της Κορίνθου.

14 22 οικονομο-ανασκόπηση 2008 Πέµπτη 25 εκεµβρίου 2008 Ιανουάριος Νέα αντιπαράθεση μεταξύ του Ελληνα επιτρόπου για το Περιβάλλον Σταύρου Δήμα και της ηγεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ εκδηλώθηκε στη Βουλή με τον κ. Δήμα να αμφισβητεί ευθέως τα ελληνικά στοιχεία σχετικά με τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τις ελληνικές βιομηχανίες. Σημείωσε ότι οι περικοπές των δικαιωμάτων εκπομπών σε 150 υπόχρεες ελληνικές επιχειρήσεις για την περίοδο δεν είναι 16,6%, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, αλλά 6%. Φεβρουάριος Την ακαταληλλότητα του αλιευτικού καταφυγίου Κιάτου, ύστερα από την καταστροφή σε σκάφη που προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία, επισημαίνει ο δήμαρχος Σικυωνίων Άγγελος Τσουλούφας, ζητώντας να γίνουν τεχνικά έργα, που θα θωρακίσουν την ασφάλεια του Αλιευτικού Καταφυγίου. Ο κ. Τσουλούφας απέστειλε σχετική επιστολή προς τις Διευθύνσεις Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών και Προγραμματισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, προς τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Νικόλαο Αγγελόπουλο και τη Διεύθυνση Εκτέλεσης Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προς τους βουλευτές του νομού, προς το Νομάρχη Κορινθίας Νίκο Ταγαρά και προς το Λιμενικό Ταμείο Κορινθίας. Στην επιστολή του επισημαίνει πως το Αλιευτικό Καταφύγιο δεν πληροί τους όρους ασφαλούς πρυμνοδέτησης και προστασίας των αλιευτικών σκαφών. Εγκαινιάστηκε στις 20 Φεβρουαρίου η Αίθουσα «Παναγή Παπαληγούρα» στον 6ο όροφο του υπουργείου Οικονομίας. Είναι η μεγάλη αίθουσα συσκέψεων του υπουργείου πλάι στο γραφείο του υπουργού. Η Αίθουσα διακοσμήθηκε με τα φωτογραφικά πορτρέτα όλων των μετά το 1974 υπουργών Οικονομίας. Παρόντες ο πρωθυπουργός και όλοι οι διατελέσαντες υπουργοί Οικονομίας της μεταπολίτευσης. οικονομο ανασκόπηση Μάρτιος Έργα συνολικού προϋπολογισμού , περιλαμβάνει το Επιχειρησιακό Σχέδιο του δήμου Λουτρακίου Περαχώρας, τα οποία ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο δήμαρχος Γιώργος Γκιώνης τόνισε την συμβολή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για τον προγραμματισμό των έργων, σημειώνοντας ότι τα στελέχη της παραπάνω υπηρεσίας και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος «εργάσθηκαν αποτελεσματικά για να διαμορφώσουν την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο». Η Club Hotel Casino Loutraki, αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά την ευαισθησία και την προσήλωσή της στις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, υπέγραψε σύμβαση χορηγίας 5ετούς διάρκειας με το Ευθύμειο Κέντρο για Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες. Η σύμβαση υπεγράφη σε μια λιτή τελετή στο Ευθύμειο Κέντρο, ενώ το συνολικό ποσό της χορηγίας ανέρχεται στα , τα οποία θα διατεθούν στο Ευθύμειο Κέντρο στο διάστημα των προσεχών πέντε ετών ( ). Για την υποστήριξη αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου Βέλου ανταποκρίθηκε η διοίκηση της CLUB HOTEL CASINO LOYTRAKI στο αίτημα της Δημοτικής Αναπτυξιακής Επιχείρησης του Δήμου Βέλου, με την χορηγία των Απρίλιος Με ψήφους, ο πρώην πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Κορίνθου και επί χρόνια πολλά συνδικαλιστής, Νίκος Πετρόπουλος, αναδείχθηκε νέος γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Κορινθίας του ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, τα «βάσανα» στο ΠΑΣΟΚ δείχνουν αν μην έχουν τελειωμό, αφού αν και η επικράτηση του κ. Πετρόπουλου υπήρξε άνετη, δεν έλειψαν οι καταγγελίες για νοθεία και οι εντάσεις κατά την διαδικασία και μετά. Την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπο του Δημήτρη Δαλακλείδη, επιβεβαίωσαν τα μέλη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κορινθίας, τα οποία τον εξέλεξαν πανηγυρικά στη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Με τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Νεμέας, συναντήθηκε στην ορεινή Κορινθία ο πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ Σπ. Παπασπύρου και μέλη της συνδικαλιστικής ομοσπονδίας. Εκεί βρέθηκε ακόμα ο αντιπρόεδρος της ΑΔΕΔΥ Κ. Παπαντωνίου, ο οποίος κατάγεται από την περιοχή. Ο πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ ζήτησε να ενημερωθεί από το συνδικαλιστικό όργανο των εμπόρων για τα προβλήματα του κλάδου Μάιος Ένα ακόμα πλήγμα αναμένεται να δεχθεί η οικονομία του τόπου μας, ενώ οι δείκτες ανεργίας ίσως αυξηθούν, αν τελικά δοθούν οι νέες άδειες Καζίνο και το πράσινο φως ώστε να νομιμοποιηθούν «φρουτάκια» και «κουλοχέρηδες». Η μεγαλύτερη επιχείρηση που λειτουργεί αυτή την στιγμή στο νομό μας και που απασχολεί περισσότερους από ντόπιους εργαζόμενους, είναι αυτή που θα δεχθεί την μεγαλύτερη πίεση από την λειτουργία της, καθώς το ενδεχόμενο να δοθεί άδεια Καζίνο στην Αττική, θα λειτουργήσει ανταγωνιστικά πρωτίστως για το κοντινότερο στην Αθήνα Καζίνο. Η Σεμέλη Οινοποιητική ήταν ο μεγάλος νικητής του πρώτου Κυπέλλου Νεμέας που οργάνωσε η εταιρεία οινικής επικοινωνίας Vinetum, υπό την αιγίδα της Ένωσης Οινοπαραγωγών και Αμπελουργών Νεμέας (ΕΝΟΑΝ), στο πλαίσιο της ετήσιας εκδήλωσης «Γεύση Νεμέας», το περασμένο Σάββατο 24 Μαΐου 2008, στο ξενοδοχείο Hilton. Ιούνιος Ιδιαίτερα σημαντική ήταν για την Club Hotel Καζίνο Λουτράκι η δικαίωσή της από την Επιτροπή Καζίνο και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), σχετικά με το θέμα της μαρίνας του Λουτρακίου. Την ίδια στιγμή, ο διαχειριστής της κοινοπραξίας κ. Αντώνης Στεργιώτης συναντήθηκε για το θέμα αυτό με τους επικεφαλής όλων των δημοτικών παρατάξεων του δήμου Λουτρακίου Περαχώρας, καθώς και με τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου. Επίσκεψη στο Επιμελητήριο Κορινθίας πραγματοποίησε το περασμένο Σάββατο, κλιμάκιο βουλευτών της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης με επικεφαλής τον υπεύθυνο του ΠΑΣΟΚ σε θέματα ανάπτυξης Μιχ. Χρυσοχοΐδη. Τον πρώην υπουργό συνόδευαν ο βουλευτής Κορινθίας Π. Μπεγλίτης, ο προκάτοχός του Άγγ. Μανωλάκης και ο γραμματέας της ΝΕ Ν. Πετρόπουλος. Με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Βασίλη Νανόπουλο και τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής συζήτησαν σε πολύ θετικό κλίμα, θέματα ανάπτυξης του νομού. Πολύ ενδιαφέροντα ήταν τα αποτελέσματα της έρευνας, που διενήργησε η εταιρεία MRB Ηellas τον Μάιο και τον Ιούνιο στους νομούς Κορινθίας και Αργολίδας, καθώς και στην περιοχή της Δυτικής Αττικής με θέμα τις καταναλωτικές συνήθειες των κατοίκων των τριών νομών, μετά την ανάθεση του Επιμελητηρίου Κορινθίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσίασε στο Επιμελητήριο του νομού μας και τους παριστάμενους επιχειρηματίες και εκπροσώπους φορέων ο Διευθύνων Σύμβουλος MRB Hellas, κ. Δημήτρης Μαύρος. Ιούλιος Τοπικό Δίκτυο για τις Υπηρεσίες Αγροτουρισμού στη Νεμέα συνέστησαν πολίτες της περιοχής, με την μορφή «Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας» και με σκοπούς κοινωνικούς, ανθρωπιστικούς, εκπαιδευτικούς, επιστημονικούς, περιβαλλοντικούς και ερευνητικούς. Αύγουστος Στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς εντάσσεται αυτούσιο το Φράγμα του Ασωπού, καθώς το έργο έχει απεμπλακεί από το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και η υλοποίησή του εντάσσεται καθ ολοκληρία στο νέο Επιχειρησιακό Σχέδιο. Νέα εποχή για ένα από τα πιο νευραλγικά τμήματα του οδικού δικτύου της Ελλάδας, αφού ξεκινάει το έργο της κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης του οδικού δικτύου Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος-Τσακώνα. Η Ολυμπία Οδός είναι το μεγαλύτερο και πιο απαιτητικό οδικό έργο σήμερα στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα που υλοποιούνται στην Ευρώπη. Με μια ακόμη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η Club Hotel Casino Loutraki συμβάλλει στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας. Η εταιρεία διέθεσε το ποσό των για την απόκτηση και τον επαναπατρισμό 174 αρχαίων Κρητικών νομισμάτων, που δημοπρατήθηκαν στις 10 Μαρτίου 2008, στο Osnabrueck της Γερμανίας. Σεπτέμβριος Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, κ. Νίκου Αγγελόπουλου εντάχθηκαν οριστικά στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» 16 έργα συνολικού προϋπολογισμού , 42 ευρώ, που αφορούν έργα ύδρευσης, βελτίωση αρδευτικών δικτύων, έργα οδοποιίας, απαλλοτριώσεις ακινήτων, κατασκευές και επεκτάσεις αποχευτικών έργων κλπ. Οκτώβριος Τα νέα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αναδείχθηκαν την περασμένη Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου, από τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στον Εμπορικό Σύλλογο Κιάτου. Ο απερχόμενος πρόεδρος Δημ. Παπαπαναγιώτου αφού έκανε τον απολογισμό του, για την θητεία που ήταν επικεφαλής του συνδικαλιστικού οργάνου των εμπόρων του Κιάτου, άνοιξε τον δρόμο της διαδοχής του. Με σθεναρή αντίσταση εξέφρασαν, την περασμένη Πέμπτη, επάνω στο καράβι της «Greenpeace», στο λιμάνι της Κορίνθου, το ηχηρό όχι στη δημιουργία εργοστασίων λιθάνθρακα, η «Συμπαράταξη Βοιωτών για το Περιβάλλον»,η «Πρωτοβουλία για τη Σωτηρία του Κορινθιακού», η πρώην γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και ο πρόεδρος του Συνασπισμού, Αλέξης Τσίπρας. Σε στρατηγική συμμαχία στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προχωρούν η Endesa Hellas και η Motor Oil. Συγκεκριμένα, η Endesa Hellas αναμένεται να αποκτήσει πλειοψηφική συμμετοχή στη θυγατρική

15 Πέµπτη 25 εκεµβρίου 2008 οικονομο-ανασκόπηση εταιρία της Motor Oil, Κόρινθος Power, η οποία διαθέτει άδεια για την κατασκευή μονάδας συνδυασμένου ισχύος 400 MW στους Αγ. Θεοδώρους. Ωστόσο, για την ώρα τουλάχιστον φαίνεται πως ακόμα δεν υπάρχει τελική συμφωνία. Ο επιχειρηματίας κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος σε συνάντησή του με τους ανθρώπους της Greenpeace και εκπροσώπους των Πολιτών κατά του Λιθάνθρακα επιβεβαίωσε το δικό του «Όχι στο λιθάνθρακα» στην περιοχή της Αντίκυρας. Ο κ. Μυτιληναίος επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να μην προχωρήσει στην κατασκευή λιθανθρακικής μονάδας στην περιοχή της Αντίκυρας κυρίως λόγω της αντίδρασης της τοπικής κοινωνίας. Τα εργοτάξια στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου-Τριπόλεως-Καλαμάτας επισκέφθηκε την Τρίτη ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Γιώργος Σουφλιάς, συνοδευόμενος από βουλευτές και εκπροσώπους τοπικών φορέων. Τον υπουργό υποδέχθηκε στα διόδια Σπαθοβουνίου ο Νομάρχης Κορινθίας κ. Ν. Ταγαράς, από όπου ξεκίνησε η επίσκεψη, παρουσία βουλευτών και νομαρχών της Πελοποννήσου, του γενικού γραμματέα της Περιφέρειας Νίκου Αγγελόπουλου και άλλων υπηρεσιακών παραγόντων. Νοέμβριος Ξεσήκωσε τους καταστηματάρχες της δημοτικής αγοράς της Κορίνθου, η πρόσφατη συνέντευξη του Δημάρχου Κορινθίων, Αλέξανδρου Πνευματικού, με τις δηλώσεις που έκανε, τόσο για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν, τον περασμένο μήνα, στο αίθριο της δημοτικής αγοράς, όσο και για τις θέσεις του για τη δημιουργία σύγχρονης δημοτικής αγοράς, με την κατάργηση της υπάρχουσας. Η εταιρεία ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε., με σαράντα χρόνια εμπειρία και δράση στον Ελλαδικό χώρο, συμμετέχει ως κύριος προμηθευτής ετοίμου σκυροδέματος σε ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, και δη στην Πελοπόννησο, στον Οδικό Άξονα Κορίνθου Τρίπολης - Καλαμάτας. Το έργο, υλοποιείται από την κοινοπραξία ΜΟΡΕΑΣ (ΑΚΤΩΡ-ΑΤΕ- ΙΝΤΡΑΚΑΤ) και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη του Τον κεντρικό αγωγό Υψηλής Πίεσης Φυσικού Αερίου στους Αγ. Θεοδώρους επισκέφθηκε το περασμένο Σάββατο, ο πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, σε μια αιφνιδιαστική παρουσία του στην Κορινθία. Νωρίτερα, είχε επισκεφθεί το Κέντρο Ελέγχου και Κατανομής Φορτίου του Φυσικού Αερίου, που βρίσκεται στην Ελευσίνα, καθώς και τον σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη Ρεβυθούσα. Τη δωρεά 150 χαρακτικών της Κορινθίας, από την περίοδο του 15ου έως του 19ου αιώνα, αποδέχτηκε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας από την Club Hotel Casino Loutraki, την Κυριακή το πρωί, στο αμφιθέατρο «Περίανδρος ο Κορίνθιος» του Δ Λυκείου Κορίνθου, στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου. Δεκέμβριος Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου ανέλαβε ο Βασίλης Παγώνης από το Κιάτο, πρώην πρόεδρος του τοπικού εμπορικού συλλόγου, στις διαδικασίες συγκρότησης σε σώμα του νέου Δ.Σ. Ο κ. Παγώνης είχε εκλεγεί πρώτος στις εκλογές της 23ης Νοεμβρίου, γεγονός που ενίσχυσε την υποψηφιότητά του για την προεδρία του δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου των εμπόρων της Πελοποννήσου. Επίσης, αναπληρωτής γενικός γραμματέας εξελέγει ο πρώην πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου Κώστας Σαραντάκος. Μηδενικές θα είναι το 2009 οι αυξήσεις των δημοτικών τελών, όπως αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Λουτρακίου Περαχώρας στην συνεδρίασή του την Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου. Όπως τόνισε στην παρέμβασή του ο Δήμαρχος Λουτρακίου Περαχώρας κ. Γεώργιος Γκιώνης, οι Δήμοι πρέπει στην σημερινή δύσκολη συγκυρία να στηρίζουν τους δημότες, τους εμπόρους και τους επιχειρηματίες και να αξιοποιήσουν τις κοινωνικές υπηρεσίες που διαθέτουν εις όφελος των πολιτών. Τεράστιες ζημιές προκάλεσαν την Παρασκευή, ακραία καιρικά φαινόμενα στην περιοχή της Νεμέας, πλήττοντας κυρίως τον αγροτικό κόσμο και το εισόδημά του. Ο δήμαρχος Κώστας Καλαντζής, μίλησε σήμερα το πρωί στον Kappa Radio και στην Λίλη Μουζάκη, όπου περιέγραψε την εικόνα της καταστροφής του αγροτικού κόσμου και των υποδομών. Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Κορινθίας, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου η «10η Πανελλήνια Επιμελητηριακή Συνδιάσκεψη Μεταφορών» με διοργανωτές το Επιμελητήριο και τον Ελληνικό Επιμελητηριακό Σύνδεσμο Μεταφορών (ΕΕΣΥΜ). Το Επιμελητήριο αξιοποίησε την ευκαιρία της παρουσίας των εκπροσώπων των υπουργείων Μεταφορών και YΠΕΧΩΔΕ, του Δ.Σ. του ΕΕΣΥΜ, εκπροσώπων από Επιμελητήρια της χώρας, συνδικαλιστών μεταφορέων, ακαδημαϊκών και ειδικών στις μεταφορές για να αναδείξει το θέμα της ωφέλειας που θα προκύψει στο νομό από την παραχώρηση σε τοπικούς φορείς του χώρου της Περιφερειακής Αγοράς Λεχαίου και της αξιοποίησης του για άλλους σκοπούς.

16 Εθνικής Αντίστασης 74 Κόρινθος, τηλ , fax Ομαδικά ταξίδια σε όλον τον κόσμο Κρουαζιέρες Γαμήλια ταξίδια Ατομικά ταξίδια Επιλέξτε τους ειδικούς χώρο ό στ ω γν το.σ.. ς σα α δι ξί τα για τα Ταξίδια ως την άκρη της γης Ταξίδια με δραστηριότητες ποδοσφαιρικοί αγώνες, φόρμουλα, ιστιοπλοϊκά, spa Επιχειρηματικά ταξίδια Ομαδικά ταξίδια για... εταιρείες, Συλλόγους, σωματεία, ήμους Αεροπορικά, Ακτοπλοϊκά εισιτήρια th Εσωτερικού - Εξωτερικού! in ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 32 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΗΛ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟυ 5 ΚΙΑΤΟ ΤΗΛ

17 Πέµπτη 25 εκεµβρίου 2008 Εγκαίρως οι αποζημιώσεις στους αγρότες της Κορινθίας Καταβλήθηκαν στο ακέραιο οι αποζημιώσεις στους αγρότες της Κορινθίας για καταστροφές που είχαν υποστεί κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων. Οι αποζημιώσεις αφορούν σε προϊόντα αμπελουργίας, ελαιουργικά και σιτηρά. Τα ποσά που καταβλήθηκαν ήταν φέτος αυξημένα, καθώς έπειτα από νομοθετική ρύθμιση καταργήθηκαν εισφορές προς τρίτους που μέχρι σήμερα βάρυναν τους παραγωγούς. Σχετικά με την καταβολή των αποζημιώσεων ο Βουλευτής Κορινθίας Κώστας Κόλλιας, εξέφρασε την ικανοποίησή του, τονίζοντας ότι οι υπηρεσιακοί παράγοντες ευαισθητοποιήθηκαν και ενέργησαν τάχιστα, ενεργοποιώντας μεγάλο αριθμό γεωπόνων και ολοκληρώνοντας έγκαιρα τις αυτοψίες. «Το χρονοδιάγραμμα τηρήθηκε στο ακέραιο και πιστεύω ότι η ταχύτητα με την οποία καταβλήθηκαν οι αποζημιώσεις αποδεικνύουν κάτι παραπάνω από την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού» σημείωσε ο κ. Κόλλιας. Αυστηρά κριτήρια για τη χρήση φυτοφαρμάκων προωθεί η Ε.Ε. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις ολοένα και περισσότερων οργανώσεων παραγωγών λόγω των αυστηρών κριτηρίων που προωθεί η Κομισιόν σχετικά με την διάθεση και χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Η Κομισιόν λαμβάνοντας υπόψη την προστασία των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος θέλει να επιβάλλει αυστηρούς περιορισμούς ως προς το είδος των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που θα κυκλοφορούν προς χρήση, ενώ οι παραγωγοί εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους για την αναγκαιότητα και την αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων μέτρων, καθώς όπως υποστηρίζουν ο αποκλεισμός ορισμένων ουσιών θα οδηγήσει στην εγκατάλειψη πολλών καλλιεργειών. Ο Έλληνας ευρωβουλευτής της ΝΔ. κ. Γιάννης Γκλαβάκης με ερώτημα του προς την Κομισιόν ζητά να μάθει εναλλακτικούς τρόπους προστασίας των καλλιεργειών σε περίπτωση απαγόρευσης παραδοσιακών φυτοπροστατευτικών ουσιών. Όπως τονίζει ο Έλληνας ευρωβουλευτής η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, δεν υπάρχει όμως αμφιβολία ότι είναι απαραίτητα για να εξασφαλιστεί η παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων σε προσιτές τιμές. Είναι αναγκαίο να υπάρχει ένα ευρύ φάσμα ασφαλών χημικών προϊόντων για τον αποτελεσματικό έλεγχο των οργανισμών που βλάπτουν τις καλλιέργειες. Ωστόσο τα κριτήρια αποκλεισμού των ουσιών, θα πρέπει να βασίζονται σε προσέγγιση που εκτιμά τους πραγματικούς κινδύνους και όχι τους θεωρητικούς. Απλουστεύεται η διαδικασία χορήγησης σύνταξης από τον Ο.Γ.Α. Με κοινή απόφαση των υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, απλουστεύεται η διαδικασία χορήγησης σύνταξης από τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.). Πιο συγκεκριμένα η απόφαση περιλαμβάνει: Α) Κατάργηση δικαιολογητικών Καταργούνται τα εξής δικαιολογητικά: Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου επικυρωμένο από τον ασφαλιστικό οργανισμό ή από άλλη δημόσια υπηρεσία, Βεβαίωση του Ανταποκριτή του ΟΓΑ για την απασχόληση του αιτούντος προσώπου, Βεβαίωση του ανταποκριτή του ΟΓΑ του τόπου στον οποίο συνέβη το ατύχημα σχετικά με τις συνθήκες του ατυχήματος., Β) Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση Εντάσσεται στην υποχρεωτική αυτεπάγγελτη η αναζήτηση του πιστοποιητικού σπουδών τέκνων. Διαδικασία αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών Η υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση του ανωτέρω δικαιολογητικού, διενεργείται με έγγραφο της αρμόδιας για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης αρχής, το οποίο πληροί το διοικητικό τύπο του παραρτήματος 1, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. αγροτικά 25

18

19 TEMPO Ο Δήµος Ξυλοκάστρου, εν όψει των άγιων ηµερών, έχ ει διοργανώσει σειρά ε ορταστικών ε κδηλώσεων γι α να προ σφέρει χα ρά κ αι δι ασκέδαση στους δηµότες. Την περασµέν η Κυρι ακή, τ ο από - γευµα, στην πλατεία του Αγίου Βλασίου, το πνευµατικό Κέντρο του Δήµου σε συνεργασία µε τ ον Εµπορικό Σύλ - λογο πα ρουσίασε χριστουγεννιάτικο πρόγραµµα µε ήρωες, οι οποίοι δι α- σκέδασαν µικρούς κ αι µεγάλους, πα - ρασύροντάς τους σε ε ορταστική ατµόσφαιρα. Για την Παρασκευή 26 και το Σάββατο 27 Δεκεµβρίου στις 8:30 το βράδυ έχ ει προ γραµµατιστεί πα ράσταση από τ η θεατ ρική οµάδα «Ατίθασοι», του Συλ λόγου Συκιάς «Άγ γελος Σι - κελιανός», όπου θα πα ρουσιαστεί η Ναπολιτάνικη κωµωδία του Εντουάρντο ντε Φιλίππο «Χρισ τουγεννιάτικο Πέµπτη 25 εκεµβρίου 2008 Εγκαίνια έκθεσης χειροτεχνίας στο Λυσίππειο της Πολυτίµης Κόλλια Δηµιουργίες των ε κπαιδευοµένων τ ου τµήµατ ος Λαϊκής Επιµόρφωσης της Διεύθυνσης Πολιτισµού και Αθλητισµού τ ης Νοµα ρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοριν - θίας εγκαινιάστηκαν, την περασµένη Παρασκευή, στο Λυσίππειο Πνευµατικό Κέντρο Κορίνθου. Τους προ σκεκληµένους τ ης κ ατάµεστης αίθουσας του Κέντρου χαιρέτισε µε οµιλίες ο Νοµάρχ ης Κορινθίας, Νίκος Ταγαράς, καθώς και ο πρόεδρος του Πνευ- µατικού Κέντρου, Απόσ τολος Παπαφ ωτίου. Μέσα σε µία γιορτινή ατµόσφαιρα οι προ σκεκληµένοι επισκέφθηκαν και θαύµασαν τις δηµιουρ γίες των ε κπαιδευοµένων στις αίθουσες του Λυσίππειου Κέντρου, όπου φιλοξένησε έως κ αι τ ην Κυρι ακή τ α φιλοτ εχνήµατά τους. Η έκθεση περιε λάµβανε έργα παραδοσιακής ενδυ- µασίας, ζωγραφικής, αγιογραφίας, οικοτεχνίας- χειροτεχνίας, κ οσµήµατος, βιτ ρό, κ αθώς κ αι υφαντών. Οι εκπαιδευόµενοι τ ου τµήµατ ος Λαϊκής Επ ιµόρφωσης, οι οποίοι εξέθεσαν τα έργα τους, είναι άτοµα κάθε ηλικίας, φύλου κ αι επ ιπέδου. Έλαβαν γ νώσεις σε γ νωστικά αντικείµενα και στις εφαρµογές τους. Για φέτος, όπως επεσήµανε ο πρόεδρος τ ου Κέντρου, λειτούργησαν 21 τµήµατα, µε 300 περίπου µαθητές- εκπαιδευ- µένους, τµήµατα τα οποία έχουν απλωθεί σε όλη τ ην Κορινθία. µυστικό», σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Λιακόπουλου. Είσοδος θα ε ίναι 5 ευρώ. Την Τ ρίτη 30 Δε κεµβρίου, σ τις 7:30 τ ο βράδυ, σ την π λατεία τ ου Αγίου Βλασίου, η φιλα ρµονική τ ου Δήµου Ξυλοκάσ τρου θα πα ρουσιάσει χριστουγεννιάτικες µελωδίες. Ωστόσο οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν και την Κυριακή 4 και Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, στις 7:30 τ ο βράδυ, µε θεατ ρική πα - Περισσότερα τµήµατα Στόχος του Λυσίππειου Κέντρου, όπως τόνισε ο κ. Παπαφωτίου, είναι, την εποµένη χρονιά, να λειτουργήσουν περισσότερα τµήµατα µε περισσότερους συνολικά µαθητές. Επίσης, ευχαρίστησε τους εκπαιδευτές που εργάστηκαν για την έκθεση, όπως: Καλ λιόπη Μικρού, Μα ρία Αναργύρου και Αθανασία Ηλ ιοπούλου, για το τµήµα της παραδοσιακής φ ορεσιάς. Την Αγγελική Μπρα κάκη, την Μαρία Καρακατσάνη και τον Πέτρο Σκούρτη, για το τµήµα της ζωγραφικής. Επίσης, την Μαρίνα Μπεριού κ αι την Ευφροσύνη Τουµπανάκη, γι α τ ο τµήµα τ ης κ οπτικής- ραπτικής. Την Στυλιανή Γεωργίλα και την Ολυµπία Μαυραγάνη, για το τµήµα της οικοτεχνίας, χειροτεχνίας και κοσµή- µατος. Την Μαρίνα Χριστοδούλου και την Μαρία Σούκουλη, γι α τ ο τµήµα τ ης α γιογραφίας. Την Αλκ µήνη Χατζηπαναγιώτου στην υφαντική και τέλος, τη Γεωργία Λάσκου κ αι τ ον Παναγιώτη Δέδε, γι α τ ο τµήµα τ ου βιτρό. Ωστόσο, ο πρόεδρος τ ου Λυσίππε ιου δεν πα ρέλειψε να ευχαριστήσει και τους συνεργάτες, µόνιµους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Πολιτισµού και Αθλητι - σµού της Ν.Α. Κορινθί ας, οι οποίοι ε ίναι: η Γ εωργία Χωρέµη, η Αργυρούλα Βορτελίνου, η Αγλαΐα Κεφάλα, η Εύη Δουδούµη, ο Ιωάννης Χριστοδούλου, και ο Ανδρέας Παναγόπουλος. Χριστούγεννα στο Ξυλόκαστρο ράσταση στο θέατρο «Άγγελος Σικελιανός». Η θεατ ρική οµάδα τ ου Πνε υµατικού Κέντρου του Δήµου Ξυλοκάστρου θα παρουσιάσει τη θεατρική παράσταση «Τα δένδρα πεθαίν ουν όρθι α»του Αλέξανδρου Κασόνα και σε σκη νοθεσία του Κώστα Αγγελίδη. Η είσοδος θα είναι 5 ευρώ. Τα έσοδα θα δι ατεθούν για τις ανάγκες της οµάδας δασοπρο - στασίας «Κυλλήνιος Άδωνις». Η "ΣΦΕΝΤΟΝΑ" του Λάκη Γιαννιδάκη στο διαδίκτυο!!! Σημαδέψτε στο και με ένα κλικ...χτυπηστε ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ!!! Εορταστικές εκδηλώσεις του Δήµου Λουτρακίου Περαχώρας Ο Δήµος Λουτρακίου Περαχώρας σε συ νεργασία µε τη φιλαρµονική του Δήµου, αλλά και µε άλλους φ ορείς έχου ν διορ γανώσει ε ορταστικές εκδηλώσεις γι α ν α προ σφέρει τ ην περίοδο των εορτών ψυχα γωγία κ αι χρισ τουγεννιάτικη ατµό - σφαιρα στους δηµότες. Σήµερα, πα ραµονή Χρισ τουγέννων, ήχ ησαν στους δρόµους της πόλης του Λουτρακίου τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα από τ η φιλα ρµονική του Δήµου. Το Σάββατο 27 Δεκεµβρίου, στις 7:00 το βράδυ, θα πρα γµατοποιηθεί ε κδήλωση από τ ο Σύνδεσµο «Ο Ίβυκος», στο Αλεξάνδρειο Συνεδριακό Κέν τρο, µε πα ραδοσιακούς χορούς από τ η Λήµνο και τη Θράκη, καθώς και πάρτι µε χορούς των δεκαετιών 50, 60 και 70. Την Κυρι ακή 28 Δε κεµβρίου, σ το Κλε ιστό Γυµναστήριο του Δήµου, θα πραγµατοποιηθεί µεγάλο παιδικό πάρ τι µε φ ουσκωτά παιχνίδια, ανι- µατέρ, face painting, κλπ. Τα παιδιά θα διασκεδάσουν µε χορό, τραγούδι, happenings, από 13:00 το µεσηµέρι έως τις 4:00 το απόγευµα. Την παραµονή της Πρωτοχρονιάς θα γίνει παρέλαση ξυλοπόδαρων, στις 5:30 το απόγευµα, µε τη συνοδεία της φιλαρµονικής Λουτρακίου. Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στον Απ. Παύλο Η καθιερωµένη πλέον Θρησκευτική Εκδήλωση για τις γιορ τές των Χρισ τουγέννων και του αγίου δωδεκαηµέρου, έ γινε τ ην περασµένη Κυρι ακή, στον ιερό ναό του Αποστόλου Παύλου Κορίνθου. Η Εκ δήλωση περιλάµβανε ύµ νους των Χρι - στουγέννων, τους οποίους έψαλε η χορωδία «ΚΥ- ΡΙΑΚΟΣ ΑΝΑΧΩΡΗΤΗΣ» υπό τ ην διε ύθυνση του Λεωνίδα Καρασταµάτη. Οµιλία απεύθυνε στο κοινό ο πατ έρας Τ ιµόθεος Ανθής, Εκ πρόσωπος Τύπου της Ιεράς Συ νόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και Συνοδικός Γραµµατέας µε θέµα: «Χρι - στούγεννα - Η κένωση του Θεού για την πληρότητα του ανθρώπου».

20 28 τέμπο Πέµπτη 25 εκεµβρίου 2008 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ Τρία αξιόλογα βιβλία Πανεπιστημιακών Στο δημοτικό θέατρο Κορίνθου, πραγματοποιήθηκε, την περασμένη Τετάρτη, η παρουσίαση τριών αξιόλογων βιβλίων διακεκριμένων πανεπιστημιακών καθηγητών, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Σχολής και στην κατεύθυνση της ανταπόκρισής της στις ανάγκες των εκπαιδευτικών και των γονέων, αλλά και στην προσπάθεια να ενημερωθούν βιβλιογραφικά και να στηριχτούν ουσιαστικά στο έργο τους. Το βιβλίο των Ιωάννου Μαρκαντώνη Βασιλείου Κωνσταντινοπούλου, «Δομή και Λειτουργία των Κλασικών Γλωσσών, Παράλληλο Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής», εκδόσεις Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, Αθήνα 2008, σελ Το βιβλίο παρουσίασε η Καθηγήτρια Γεωργία Ξανθάκη Καραμάνου, πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων και της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το δεύτερο βιβλίο που παρουσιάστηκε ήταν της Μαρίας Μηλίγκου Μαρκαντώνη, «Δένδρα Φυτά Άνθη, στον Λαϊκό Πολιτισμό των Νεοτέρων Ελλήνων», αυτοέκδοση, Αθήνα 2007, σελ Το βιβλίο παρουσίασε ο κ. Αριστείδης Δουλαβέρας, Λέκτωρ Λαογραφίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Τέλος, το βιβλίο του Αριστείδη Δουλαβέρα, «Η Ανθρώπινη Ομορφιά στο Δημοτικό Τραγούδι Α. η γυναικεία Ομορφιά», εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2007, σελ. 299, παρουσίασε ο κ. Μηνάς Αλεξιάδης, Καθηγητής Λαογραφίας, Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα βιβλία τα οποία παρουσιάστηκαν στην Σχολή Γονέων, τα παρουσιάζουμε αναλυτικά παρακάτω. «Δοµή και Λειτουργία των Κλασικών Γλωσσών, Παράλληλο Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής» Το βιβλίο «Δοµή κ αι Λε ιτουργία των Κλασικών Γλωσ σών, Πα ράλληλο Συντακτικό Αρχαί ας Ελ ληνικής κ αι Λατινικής», ε ίναι έν α πολύτιµο βι - βλίο το οποίο θα βοηθήσει εκπαιδευτικούς και µαθητές, αλλά και τους λάτρεις της ελληνικής γλώσσας. Το βιβλίο σχεδιάστηκε µε όραµα και γνώση, µε αισιόδοξη προοπτική αν οικτών οριζόντων και π ίστη σ τη δύναµη κ αι τις εγ γενείς α ρετές των κ λασσικών γ λωσσών, κ αι ιδι αίτερα τ ης αρχαίας ε λληνικής, που σήµερα α κόµη, πα - ρούσα σε όλα τα πεδία χρήσης (:παραγωγικής δηµιουργίας, κάλυψης αν αγκών τ ης τ εχνικής ορολογίας όλων των επ ιστηµών, συµπεριλαµβανοµένων και των υψηλής ποιότ ητας σχ εδιαζοµένων προγραµµάτων της διαδικτυακής τεχνολογίας), µας εµπνέει, ζωντανή, απαλαίωτη, αναβλαστική. Η ιδιαιτερότητα αυτού του βιβλίου έ γκειται στην τήρηση ορισµέν ων θεµε λιακών α ρχών και αξιωµάτων, επ ιστηµολογικού χα ρακτήρα της παιδα γωγικής επ ιστήµης. Επ ίσης, αποτ ε- λεί τ ο σιωπηρό διδάσκ αλό που µεταβάλει τ ο µαθητή- αναγνώστη σε έµπε ιρο χειριστή µιας προσωποποιηµένης διδα κτικής συ νεργασίας, όπου ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να βρίσκει σ αυτό τ ο βιβλίο όχι µόν ο απάντηση σε κάποιο συντακτικό πρόβληµα που τον απασχολεί, αλλά κ αι ν α «δι αλέγεται» εσωτ ερικά µαζί του. «Δένδρα Φυτά Άνθη, στον Λαϊκό Πολιτισµό των Νεοτέρων Ελλήνων» Το βιβλίο «Δένδρα Φυτ ά Άνθη, στον Λαϊκό Πολ ιτισµό των Νε οτέρων Ελλήνων», είναι µία µελέτη που αποτελεί συµβολή σ τη λαο γραφική έρευνα του κόσµου των ανθέων, των βοτ άνων και των δένδρων και την ανάδειξη της ζωτικής σηµασίας, την οποία έχουν για τον άνθρωπο ως «γ έννηµα κ αι θρέµ µα» τ ου φυσικ ού περι - βάλλοντος, αλλά και αναπόσπαστο κοµµάτι της φύσης. Ιδιαίτερα για τους έλληνες, το φυσικό περιβάλλον από τ ην αρχαιότητα αποτέλεσε το λειτουργικό περίβληµα της ζωής, µέσα στο οποίο µε αγαστή, αρµονική και σεβαστική συµβίωση µε αυτό κ αι σε συ νεχή αλληλεπίδραση µε τις µεταβολές τ ου, δηµιούρ γησαν τ ο πολ ιτισµικό τους θαύµα. Το βιβλίο χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα διερευνώνται αντιλήψεις- δηµιουργήµατα αρχαιοελληνικών και χριστιανικών δοξασιών, οι οποίες απη χούν τις αλ ληλοεπηρεαζόµενες σχ έσεις ανθρώπου- φυτικ ού κό - σµου κ αι τ ους µε ταξύ τ ους επ ικοινωνιακούς συµβολισµούς. Στη δεύτερη ενότητα του βιβλίου εξετάζεται η εν γένει λατρευτική συµπεριφορά των γεωργών στο βασίλειο του φυτικού κόσµου, ιδι αίτερα κατά τις εποχικά κρίσιµες γι α τη γεωργία ώρες. Τέλος, στην τρίτη ενότητα αναφέρεται η σχέση του άνθρωπου µε τ ο χώρο, αν αφορικά µε τα φυτά, αλλά και η ιδιωτική- προ σωπική ζωή και επιβίωση. «Η Ανθρώπινη Οµορφιά στο Δηµοτικό Τραγούδι Α. η γυναικεία Οµορφιά» Ο Αριστείδης Δουλαβέρας, σ το βι - βλίο του «Η Ανθρώπ ινη Οµορφιά στο Δηµοτικό Τραγούδι Α. η γυ - ναικεία Οµορφιά», επ ισηµαίνει ότι η φιλοτ έχνηση τ ης γυ ναικείας οµορφιάς σ το δηµοτικό τραγούδι δεν αποµακρύνεται από τις βασικές αρχές της επικής και αρχαϊκής τέχνης, αλλά αναφέρεται µε µία γενική συγκεντρωτική λέξη (όµορφη, λυ γερή, ξανθή, κ λπ.), γι α ν α προστεθεί στη συνέχεια και να προβληθεί µία χαρακτηριστική λεπτοµέρεια της οµορφιάς στα επιµέρους σ τοιχεία τ ου σώµατ ος(µάτια, µύτ η, κλπ.). Τ ο κ αλλιτεχνικό αποτ έλεσµα ολοκ ληρώνεται µε πυκ νό σύσ τηµα πα ροµοιώσεων και µεταφορών, από τ η φύση, από τ α προϊό - ντα τ ης πα ραγωγικής δρασ τηριότητας τ ου αν - θρώπου, από τ α ε υγενή µέ ταλλα κ αι από τ ον αστρικό χώρο. Επ ίσης, σ τοιχεία λαµβάν ονται από το χώρο της θρησκείας, χωρίς, ωστόσο, η οµορφιά να εξαϋλώνεται, να πνευµατικοποιείται, αλλά εξακολουθεί να παραµένει γήινη και «ενδοκοσµική» και να λατρεύεται ως τέτοια. Ωστόσο, ο γυ ναικείος σ τολισµός κ ατέχει κυρίαρχη θέση και αποσκοπεί στον πολλαπλασιασµό τ ου υφισ τάµενου αισθητικ ού αποτ ε- λέσµατος σε διάφ ορες ευκαιρίες. Η γυ ναικεία οµορφιά, όπως εµφανίζεται στο δηµοτικό τραγούδι είναι αξία καθ εαυτήν και εκφράζεται µε ποικιλία κριτηρίων στην απόδοσή της, χωρίς αυτό ν α υποδηλώνε ι αν τιφάσεις σ τη λαϊκή αντίληψη γι αυτήν, αλ λά επ ιβεβαιώνει τ ην πληθωρική κατάφασή της, που µε τις διάφορες εκδοχές της, τις προ σωπικές προτιµήσεις και ιδιαιτερότητες των ανθρώπων, εµπλουτίζει την ίδια τη ζωή.

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 13 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... σελ. 3 1. Βαθμός αισιοδοξίας για το αν η Ελλάδα θα παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡHΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Α Αθηνών Αξίζω

ΧΡHΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Α Αθηνών Αξίζω ΧΡHΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Α Αθηνών Αξίζω ένα καλύτερο µέλλον Δικαιούµαι µία παιδεία, εφόδιο ζωής Ψάχνω για δουλειά µε βάση το βιογραφικό µου και όχι τις γνωριµίες Επιθυµώ ευκαιρίες, στήριξη και υγιή ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ. MRB, Συλλογή στοιχείων:

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ. MRB, Συλλογή στοιχείων: ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ 1 Θέµατα Επικαιρότητας 24 Νοεµβρίου έως εκεµβρίου 200 Ι. Προϋπολογισµός: Είναι προς την σωστή κατεύθυνση ή όχι 2 Θέµατα Επικαιρότητας 24 Νοεµβρίου έως εκεµβρίου 200 Ι. Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ άτομα στις 13 περιφέρειες της χώρας Οκτωβρίου 2014

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ άτομα στις 13 περιφέρειες της χώρας Οκτωβρίου 2014 Ταυτότητα Έρευνας Επωνυμία εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη Χρονικό διάστημα συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε αναλυτικά την δήλωση στο Extra3: Βερελής για την λίστα του ΣΔΟΕ: "Η υπόθεση έχει κλείσει"(video)

Δείτε αναλυτικά την δήλωση στο Extra3: Βερελής για την λίστα του ΣΔΟΕ: Η υπόθεση έχει κλείσει(video) Σωρεία δημοσιευμάτων τις τελευταίες ώρες σχετικά με την λίστα που δημοσίευσε το zougla.gr με τα πολιτικά πρόσωπα (βουλευτές, υπουργούς) που βρίσκονται στο μικροσκόπιο του ΣΔΟΕ εδώ και δύο χρόνια. Ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ» που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ»

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΡΑΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ ΓΟΝΕΙΙΣ.. Αποδέκττεςς ~300 γονείίςς = 600 παιιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 7-10 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις).

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη του Τηλέμαχου Χυτήρη στην εφημερίδα «Θεσσαλονίκη»

Συνέντευξη του Τηλέμαχου Χυτήρη στην εφημερίδα «Θεσσαλονίκη» Συνέντευξη στην εφημερίδα "Θεσσαλονίκη" Συνέντευξη του Τηλέμαχου Χυτήρη στην εφημερίδα «Θεσσαλονίκη» 1. ΕΡΩΤΗΣΗ Μετά και τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ αμφισβητούν ανοιχτά τις

Διαβάστε περισσότερα

Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιε, Κύριοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμενων και των σωμάτων ασφαλείας,

Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιε, Κύριοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμενων και των σωμάτων ασφαλείας, 1 Μακαριώτατε, Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιε, Σεβαστοί πατέρες Κύριοι βουλευτές Κύριοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμενων και των σωμάτων ασφαλείας, Κύριοι σύμβουλοι, αγαπητοί συνεργάτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 10-12 Απριλίου 2009, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΑΙΘΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & Λ. Τ. ΛΕΧΑΙΟΥ. Μια γιορτή αφιερωμένη στη Φ Υ Σ Ι Κ Η Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Α

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 10-12 Απριλίου 2009, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΑΙΘΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & Λ. Τ. ΛΕΧΑΙΟΥ. Μια γιορτή αφιερωμένη στη Φ Υ Σ Ι Κ Η Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Α ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «12 Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ» 10-12 Απριλίου 2009, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΑΙΘΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & Λ. Τ. ΛΕΧΑΙΟΥ Μια γιορτή αφιερωμένη στη Φ Υ Σ Ι Κ Η Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Α και τις Π Ο Ι Κ Ι Λ Ι Ε Σ Α Ν Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. για τις πολιτικές εξελίξεις

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. για τις πολιτικές εξελίξεις ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ για τις πολιτικές εξελίξεις 2012.07.12 Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ. Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5. Επωνυμία όνομα Εντολέα

ΤΟ ΒΗΜΑ. Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5. Επωνυμία όνομα Εντολέα Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΤΟ ΒΗΜΑ Έρευνα κοινής γνώμης σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιστολή : Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο

Επιστολή : Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο Επιστολή : Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο Η επιστολή ή το γράμμα είναι ένα είδος επικοινωνιακού λόγου, πολύ χρήσιμο για την κοινωνική μας ζωή. Υπάρχουν διάφορα είδη επιστολών. Μια επιστολή μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» 4 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» 4 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 667ΘΟΚ6Λ-0ΒΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Ο ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ «Ο ΑΡΙΩΝ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 213 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Κύριε συνάδελφε, αναφέρεστε σε υπαρκτό πρόβλημα. Εύστοχα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Κύριε συνάδελφε, αναφέρεστε σε υπαρκτό πρόβλημα. Εύστοχα ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, αναφέρεστε σε υπαρκτό πρόβλημα. Εύστοχα καταθέσατε την ερώτησή σας. Είναι σαφές ότι αναφερόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ. 213.131.3636, 213.131.3605 FAX. 210.3389197 Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Ετήσιο Συνέδριο Πληροφορικής και Επικοινωνιών Προοπτικές ανάπτυξης μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες

6 ο Ετήσιο Συνέδριο Πληροφορικής και Επικοινωνιών Προοπτικές ανάπτυξης μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες 6 ο Ετήσιο Συνέδριο Πληροφορικής και Επικοινωνιών Προοπτικές ανάπτυξης μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες Χαιρετισμός του Καθηγητή B. Ασημακόπουλου Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Το Ετήσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ, 25/09/1997. ΕΛΛΗΝΙ ΕΣ ΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ Κάθε ηµέρα λύσεις Ανελέητος ανταγωνισµός

ΤΑ ΝΕΑ, 25/09/1997. ΕΛΛΗΝΙ ΕΣ ΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ Κάθε ηµέρα λύσεις Ανελέητος ανταγωνισµός ΤΑ ΝΕΑ, 25/09/1997 ΕΛΛΗΝΙ ΕΣ ΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ Κάθε ηµέρα λύσεις Ανελέητος ανταγωνισµός Άρωµα γυναίκας Κυρίες της Αυτοδιοίκησης Της ΝΑΤΑΣΑΣ ΜΠΑΣΤΕΑ ΗΛΙΚΙΑ: «"ΤΑ ΝΕΑ" έχουν πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010

ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA 22-26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας σελ. 3 1. Άποψη για τη προσφυγή της Ελλάδας στο µηχανισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Λογότυπος για ιστοσελίδα Σ.Π.Ο.Α.Κ. με τίτλο : Κορινθιακός : ο κόλπος - κληρονομιά φυσικού και πολιτισμικού πλούτου

ΘΕΜΑ: Λογότυπος για ιστοσελίδα Σ.Π.Ο.Α.Κ. με τίτλο : Κορινθιακός : ο κόλπος - κληρονομιά φυσικού και πολιτισμικού πλούτου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ Σ.Π.Ο.Α.Κ. ΘΕΜΑ: Λογότυπος για ιστοσελίδα Σ.Π.Ο.Α.Κ. με τίτλο : Κορινθιακός : ο κόλπος - κληρονομιά φυσικού και πολιτισμικού πλούτου Σύμφωνα με τα ΦΕΚ.164/Β/17-3-1993 & ΦΕΚ.1947/Β/3-10-2007,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΕΤΕ. Αθήνα,21 Οκτωβρίου Κυρίες και κύριοι,

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΕΤΕ. Αθήνα,21 Οκτωβρίου Κυρίες και κύριοι, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΕΤΕ Αθήνα,21 Οκτωβρίου 2014 Κυρίες και κύριοι, Είναι ευτυχής συγκυρία που το φετινό Συνέδριο διεξάγεται κοντά στην ολοκλήρωση μίας τουριστικής περιόδου που κατά γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. για τις πολιτικές εξελίξεις ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. για τις πολιτικές εξελίξεις ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ για τις πολιτικές εξελίξεις ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 Επωνυμία εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/

Διαβάστε περισσότερα

ραστηριότητες και παρεµβάσεις της ιοικούσας Επιτροπής και του Προέδρου του ΤΕΕ σε θέµατα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ραστηριότητες και παρεµβάσεις της ιοικούσας Επιτροπής και του Προέδρου του ΤΕΕ σε θέµατα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ραστηριότητες και παρεµβάσεις της ιοικούσας Επιτροπής και του Προέδρου του ΤΕΕ σε θέµατα Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1 ραστηριότητες και παρεµβάσεις της ιοικούσας Επιτροπής και του Προέδρου του ΤΕΕ σε θέµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Κυρίες και κύριοι Αγαπητοί εργαζόμενοι Φίλες και φίλοι Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Επωνυμία εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία εντολέα ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη Χρονικό διάστημα συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

12-13-14 Μαρτίου 2010 Εκθεσιακό Κέντρο ΟΛΠ Πειραιάς

12-13-14 Μαρτίου 2010 Εκθεσιακό Κέντρο ΟΛΠ Πειραιάς Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων Φεστιβάλ Ελαιολάδου & Ελιάς Συνέδριο Ελαιοκομίας Το μεγάλο ετήσιο ραντεβού της ελαιοκομίας 12-13-14 Μαρτίου 2010 Εκθεσιακό Κέντρο ΟΛΠ Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ιουνίου 2016 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ιουνίου 2016 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 13/6/2016 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή 500 περίπου συνέδρων ολοκληρώθηκε στις 12 Ιουνίου το τριήμερο Ανοικτό Συνέδριο Κοινωνίας Πολιτών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει να σας πω ότι στο αρχείο μου έχω έγγραφη

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα Γονέων µε παιδιά στην εφηβεία στο ήµο Ελευθερίου-Κορδελιού.

Οµάδα Γονέων µε παιδιά στην εφηβεία στο ήµο Ελευθερίου-Κορδελιού. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ.. Αποδέκτες ~ 400 γονείίς = 800 παιιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ µε θέµατα «Επικοινωνία στην οικογένεια» ή «Γονέας και Έφηβος»

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σεπτέμβρι Σεπτέμβρ ος 200 ιος 2007 Έρευνα 25-27/09

Πανελλαδική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σεπτέμβρι Σεπτέμβρ ος 200 ιος 2007 Έρευνα 25-27/09 Πανελλαδική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σεπτέμβριος 2007 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 25 έως και 27 Σεπτεμβρίου 2007. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication. 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: website:

Marketing Research Communication. 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: website: Marketing Research Communication 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 211-120 2900 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.gr ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E. - Αριθμός Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΜΑΙΟΣ 214 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 12 ΜΑΙΟΥ 214 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Μάιος 2013

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Μάιος 2013 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Μάιος 2013 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα Τύπος της Κυριακής. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 22 έως και 24 Μαΐου 2013. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΙΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΨΩΜΙΑΔΗ ΝΟΜΑΡΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΙΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΨΩΜΙΑΔΗ ΝΟΜΑΡΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΙΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΨΩΜΙΑΔΗ ΝΟΜΑΡΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ 14 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Ισχυρή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση με αρμοδιότητες και πόρους» ΑΘΗΝΑ, 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

Διαβάστε περισσότερα

VAGONETTO. Ωρες: 09:00 17:00. t: (+30) e: w: Kρατήσεις: Fokis Mining Park Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας

VAGONETTO. Ωρες: 09:00 17:00. t: (+30) e: w:  Kρατήσεις: Fokis Mining Park Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας VAGONETTO Fokis Mining Park Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας Ωρες: 09:00 17:00 Kρατήσεις: t: (+30) 2265 078819 e: info@vagonetto.gr w: www.vagonetto.gr 5 1 o χ λ μ Ε. Ο. Λ α μ ί α ς Ά μ φ ι σ σ α ς Τ. Κ. 3 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 11/28 Αυγούστου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης.

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 11/28 Αυγούστου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 11/28 Αυγούστου 2013 ΕΔΡΑ : ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Πρακτικό Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική Υπάρχουν τριβές αλλά από ζήλο... Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΙΟΥΣΗ «Είμαι ικανοποιημένος από τη δεκαεννιάμηνη πορεία της κυβέρνησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άµφισσα, 6 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άµφισσα, 6 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άµφισσα, 6 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέµα: «Κρουαζιέρα στον Κορινθιακό» παρέµβαση της Αντιπεριφερειάρχη

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ συν. ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΚΚΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΣ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ συν. ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΚΚΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΣ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ συν. ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΚΚΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΣ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 Κύριε Πρόεδρε, Κύριε ντα Σύµβουλε, Συναδέλφισσες- Συνάδελφοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΗΣ Π.Ο.Π. Ο.Τ.Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Θ. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 4 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΕ-ΟΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Ενηµέρωση Προβλήµατα λειτουργίας Ε.Ε. Ν.Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Συνάδελφοι, συγνώµη για την καθυστέρηση αλλά πληρώναµε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Ιανουάριος 2014 έως Δεκέμβριος 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΤΟΧΟΣ 200,000 ΜΑΣ

ΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Ιανουάριος 2014 έως Δεκέμβριος 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΤΟΧΟΣ 200,000 ΜΑΣ 1 ΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιανουάριος 2014 έως Δεκέμβριος 2014 300,000 ΣΤΟΧΟΣ 200,000 ΜΑΣ 100,000 Η ένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων που ανήκουν

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής

Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα 1 Αντικείμενο 4 2 Σύν εση εκτε εστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Αθήνα, 12-5-2009 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Καλό μεσημέρι. Σας καλέσαμε για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την πορεία, τα μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 396 13 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση των διατάξεων της υπ

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθερία Γνώμης «Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να εκφράζουν ελεύθερα τις

Ελευθερία Γνώμης «Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να εκφράζουν ελεύθερα τις Διεθνής Σύμβαση του Ο.Η.Ε για τα δικαιώματα του παιδιού Άρθρο 12 Ελευθερία Γνώμης «Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους. Οι μεγάλοι πρέπει να ακούν και να παίρνουν σοβαρά υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Φορείς των νέων ιδεών ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Φορείς των νέων ιδεών ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Δ. ΑΝΑΝΕΩΣΗ- ΔΙΧΑΣΜΟΣ (1909-1922) 1. Το κόμμα των φιλελευθέρων 1. Πριν τις εκλογές της 8ης Αυγούστου 1910 κανένα ΜΕΓΑΛΟ κόμμα δεν υποστήριζε τις μεταρρυθμίσεις που προτάθηκαν το 1909/1910 Φορείς των νέων

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης

Πανελλαδική έρευνα γνώμης Πανελλαδική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φεβρουάριος 2007 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 20 έως και 23 Φεβρουαρίου 2007. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το Πρακτικό της υπ αριθμ. 5/ τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δ. Πύργου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το Πρακτικό της υπ αριθμ. 5/ τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δ. Πύργου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το Πρακτικό της υπ αριθμ. 5/27-6-2017 τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δ. Πύργου. Περίληψη:

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΗΜΕΡΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3 ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ-ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΗΜΕΡΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3 ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ-ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΗΜΕΡΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3 ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ-ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ 29-08-2012: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΠΟΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αφ ενός στην ανάγκη περιορισμού και ελέγχου των οξύτατων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι και η ιδία ως περιοχή.

Αφ ενός στην ανάγκη περιορισμού και ελέγχου των οξύτατων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι και η ιδία ως περιοχή. Ομιλία Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής κ. Γ. Βασιλείου στην ανοικτή σύσκεψη-παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 2020+ Πνευματικό Κέντρο Ασπροπύργου 25-5-2015 Σας καλωσορίζουμε σε μια ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 99 31 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας» ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ Ι ΥΠΟΥΡ ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ Ρ Υ Σ Ι ΘΡΗΣ ΥΜ Ω Π ΡΙ Ρ Ι Η ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π/ΘΜΙ Σ & Δ ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ ΡΔΙ Σ Σ ΜΗΜ Π ΙΔ Υ Ι Ω Θ Μ Ω χ Δ νση : Πλ σ ή Πόλη : 43132 ί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Δυο χρόνια «Θησέας»

Δυο χρόνια «Θησέας» 9 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 27 E N H M Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο Δυο χρόνια «Θησέας» 25-26 Δυο χρόνια μετά τις πρώτες προεντάξεις έργων στο Πρόγραμμα «Θησέας», οι στόχοι του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. από την υλοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. για την κρίση στην Κύπρο & το πολιτικό κλίμα στην Ελλάδα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. για την κρίση στην Κύπρο & το πολιτικό κλίμα στην Ελλάδα ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ για την κρίση στην Κύπρο & το πολιτικό κλίμα στην Ελλάδα Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ελευθερολακώνων Γύθειο, Τ.Κ. 23200 Πληροφορίες : Κολλιάκου Μπέττυ Τηλ.: 2733360303 Fax. :

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ «ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» της

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS: ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 Σύνοψη 2 Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισµός Υγείας: Μεγάλη επιτυχία του «DYO FORUM 2017» στο ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ. Ο όμιλος ΖΙΤΑ, το περιοδικό «ΔΥΟ», και 20 Επιστημονικές Εταιρείες, σε συνέχεια του 1ου επιτυχούς «DYO FORUM 2016», πραγματοποίησαν

Διαβάστε περισσότερα

Μετά από σχεδόν 10 χρόνια, ορκίζεται ξανά νέος Πρόεδρος και νέα. Μέλη στην Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας. Με τη σημερινή

Μετά από σχεδόν 10 χρόνια, ορκίζεται ξανά νέος Πρόεδρος και νέα. Μέλη στην Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας. Με τη σημερινή Σεβασμιώτατε, Κυρία Βουλευτής, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ κ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΗΣ» ΚΥΘΗΡΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΩΤΕΡΑ απότο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΝΕΩΤΕΡΑ απότο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ ΝΕΩΤΕΡΑ απότο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 ΑΧΑΙΟΙΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΙ, ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΣτοπλαίσιοτηςΈκθεσηςπουφιλοξενείται

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίζουµε τον Επίτροπο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, κύριο Γιοχάνες Χαν.

Καλωσορίζουµε τον Επίτροπο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, κύριο Γιοχάνες Χαν. Κυρίες και κύριοι, Καλωσορίζουµε τον Επίτροπο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, κύριο Γιοχάνες Χαν. Όπως όλοι ξέρουµε ο κύριος Χαν, ως Προϊστάµενος στη Γενική ιεύθυνση Περιφερειακής και Πολεοδοµικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Νοέμβρι Νοέμβρ ος 200 ιος 2007 Έρευνα 30/10 1/11

Πανελλαδική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Νοέμβρι Νοέμβρ ος 200 ιος 2007 Έρευνα 30/10 1/11 Πανελλαδική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Νοέμβριος 2007 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 30 Οκτωβρίου έως και 1 Νοεμβρίου 2007. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΑ ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Ή ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΧΩΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ - 3 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΑΨΗΦΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ!

ΑΜΕΣΑ ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Ή ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΧΩΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ - 3 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΑΨΗΦΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ! ΓΡΗΓΟΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΑΜΕΣΑ ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Ή ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΧΩΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ - 3 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΑΨΗΦΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ! ΒΉΜΑ 1ο - ΠΡΟΑΧΘΕΙΤΕ ΣΕ TEAM COORDINATOR

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ Όνοµα εκπαιδευτικού Τeachers4Europe Όνοµα σχολικής µονάδας Τάξη που συµµετείχε Κούκλης Κωνσταντίνος 66ο ηµοτικό Θεσσαλονίκης Τάξη Ε2 Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Εισαγωγή Τα Εργαστήρια και οι Ομάδες Ερασιτεχνικής Δημιουργίας του Δήμου Καλλιθέας λειτουργούν αδιάλειπτα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Πρακτικό 5/2009 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Πρακτικό 5/2009 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ Περίληψη Υποβολή Επιχειρησιακού Σχεδίου για Μερική Απασχόληση Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό 5/09 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Σήμερα την 29 η του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΕΕΤΑΚ - Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος Τμήμα Ανατολικής Κρήτης. Ι' ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΟΕΕΤΑΚ - Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος Τμήμα Ανατολικής Κρήτης. Ι' ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε για 10η συνεχή χρονιά ο θεσμός των Εκδηλώσεων Οικονομικής Σκέψης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Τμήματος Ανατολικής Κρήτης οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από 24 Νοεμβρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3055 18 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα