Χρόνια Πολλά! Ευτυχισµένος ο καινούργιος χρόνος Καλές Γιορτές! Restaurant Royal. Χ. Μωραΐτης Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρόνια Πολλά! Ευτυχισµένος ο καινούργιος χρόνος 2009. Καλές Γιορτές! Restaurant Royal. Χ. Μωραΐτης Α.Ε."

Transcript

1 Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: fax: Εβδοµαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφηµερίδα της Κορινθίας - Έτος 5ο - Αρ. Φύλλου Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου ΤΙΜΗ: 0, 30 Χρόνια Πολλά! Καλές Γιορτές! Ευτυχισµένος ο καινούργιος χρόνος 2009 in Γ. ΛΕΚΚΑ 19, ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΤΗΛ th Restaurant Royal

2 2 Πέµπτη 25 εκεµβρίου 2008 Τι γκριν ιάζει ο δήµα ρχος Βόχας που δεν κάλεσε σ το υπουργείο όλους τους δηµάρχους ο Αν. Παπαλη γούρας; Υπουργός είναι, ότι θέ λει κάνει. Έτσι έκρινε, έτσι έκανε. Όπως άλ λωστε δεν κάλεσε ούτ ε δηµοσιογράφους και ΜΜΕ πλην µερικών που έκρινε ότι ήθε λε να είναι εκεί στην συνάντηση µε τ ους δηµάρχους- π ιθανότητα γι α ν α µη ν δοθε ί περισσότερη δηµοσιότητα. Ο κ. Παπαληγούρας, µετά την επιστροφή του στην κυβέρνηση φαίνεται πως είναι ιδιαίτερα προσεχτικός στις κινήσεις τ ου κ αι σ τις προ σκλήσεις που απευθύνει βεβαίως. Έτσι λοιπόν, όπως ήδη έχ ει κάνει µια λίσ τα δηµο σιογράφων κ αι ΜΜΕ που θέλει να καλεί σε κάθε δραστηριότητά του, ώστε να έχει και την ανάλογη προβολή, τ ο ίδιο π λέον κάνει και µε τους δηµάρχους. Ξέρει πως σ το ν οµό ε ίναι ο απόλυτος κυρί αρχος τ ου κυβερνών τος κόµµατος αυτή την στιγµή και ο ίδιος αυτός που βάζει τους κανόνες όσον αφορά τουλάχιστον το υπουργείο του. Ξέρει πως η θέση τ ου στην κυβέρνηση ε ίναι α κλόνητη και πως α κόµα και αν κ αταργηθεί τ ο υπουργείο τ ου, κάτι που δεν µπορεί να συµβεί, ο ίδιος θα βρεθεί σε κάποιοι άλλο υπουργικό πόστο. Τώρα θα µου πε ίτε τι θα κάνε ι αν αλλάξει η κυβέρν ηση. Μέχρι τότ ε υπάρχει ακόµα δρόµος γι α να διανύσει στην υπουργική του θητεία. ΚΩΔ Εβδοµαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφηµερίδα της Κορινθίας Εκδότης /ντής: ΣΠΥΡΟΣ Κ. ΜΑΣΟΥΡΗΣ ιδιοκτησία: ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ /νση: Νοταρά 87, Κόρινθος, τηλ & fax: , Αρχισυντάκτρια: ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΚΟΛΛΙΑ, ιευθυντής αθλητικού: ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΛΗΣ, Υπεύθυνη ιαφηµιστικού ΒΙΒΙΑΝ ΔΑΡΕΙΩΤΗ, Υποδοχή ΙΩΑΝΝΑ ΕΛΕΝΗ, Σελιδοποίηση: ΚLIK ART, Εκτύπωση ΚΑΤΑΓΡΑΜΜΑ. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: Κρατικές, δήµοι, τράπεζες, επιχειρήσεις: 50 - Ιδιώτες: 30 Ο Βαγγέλης Αργύρης στη Νεµέα Εκδήλωση µε κ εντρικό οµιλητή τ ον πρώη ν υφυπουργό γ εωργίας διορ γάνωσε σ τη Νεµέα ο συ νδυασµός της αντιπολίτευσης «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΜΕΑ», του Βαγγέλη Ανδρι ανάκου. Στ ην οµιλί α τ ου πρώη ν υφυπουργού έδωσαν το παρόν τους πολλά στελέχη του ΠΑ- ΣΟΚ και άνθρωποι της αυτοδιοίκησης, µεταξύ αυτών, ο βουλε υτής Πάν ος Μπεγ λίτης, ο πρώη ν βουλε υτής Άγγελος Μανωλάκης κ αι ο επ ικεφαλής τ ης αντιπολίτευσης του νοµαρχιακού συµβουλίου Νίκ ος Παπαϊωάννου (πρώην δήµαρχος Νεµέας). Ο δήµαρχος Νεµέας Κώστας Καλαντζής, ο δήµαρχος Άσσου Λεχαίου Χαρ. Καµπούρης, ήταν µεταξύ των ανθρώπων τ ης αυτοδιοίκησης, όπως επίσης, ο επικεφαλής της µειοψηφίας του δήµου Στυµφαλίας Χ. Ρουµπέκας. Εκεί ήταν ακόµα οι πολιτευτές του ΠΑΣΟΚ κατερίνα Φαρµάκη, Χρήστος Βενετσάνος κ αι Μα ρία Λι ακοπούλου. «Η ε κδήλωση αυτή σηµατοδοτεί την έναρξη µιας σειράς εκδηλώσεων, που θα α κολουθήσουν µε θέµατ α που αφ ορούν την περιοχή της Νεµέας» σχολίασε ο διοργανωτής Βαγγέλης Ανδριανάκος. Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης του δήµου Νεµέας, τόν ισε α κόµα ότι ο συ νδυασµός του, «ενωµένος αποδεικνύει ότι αφουγκράζεται τα προβλήµατα και τις α γωνίες του κόσµου, βρίσκ εται κοντά του και αναλαµβάνει πρωτοβουλίες για να δώσει απάντηση σε αυτ ές τις α γωνίες και µέσα κ αι έξω από τ ο δηµοτικό συµβούλιο». Ναυάγησαν οι ελπίδες για τη δηµιουργία Δηµοτικών Λιµενικών Ταµείων της Πολυτίµης Κόλλια Ναυαγήσαν οι ελπίδες για τη δηµιουργία Δηµοτικών Λιµενικών Ταµείων στην Κορινθία, αίτηµα για το οποίο είχαν κάνει εισήγηση οι τ έσσερις δήµα ρχοι τ ου ν οµού, ύσ τερα από τ η συ νάντηση, τ ην περασµένη Πέµπτη, του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας, Αναστάση Παπαληγούρα, στην Αθήνα, µε ιθύνοντες του νοµού. Ο Υπουργός τους ενηµέρωσε ότι τα λιµάνια θα µετατραπούν σε Ανώνυµες Εταιρίες, στις οποίες το ελληνικό δηµόσιο θα συµµετέχει σε ποσοστό 55% και οι τοπικοί φορείς στο υπόλοιπο 45%. Ενώπιον του Δηµάρχων: Κορινθίων, Αλέξανδρου Πνευµατικού, Σικυωνίων, Άγγελου Τ σουλούφα, ε κπροσώπων των δηµοτικών πα ρατάξεων, καθώς και φ ορέων των Λιµεν ικών Ταµείων, ο κ. Παπαλη γούρας ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχ ει προοπτική γι α τα εν λόγ ω Ταµεία να περιέλθουν στους Δήµους. Συγκεκριµένα, όπως ανακοινώθηκε από τον Υπουργό τα µεσαία και µεγάλα λιµάνια της Ελλάδας πρόκειται να µετατραπούν σε µορφή ανώνυµων εταιριών στις οποίες θα συµ- µετάσχει κατά πλειοψηφία το κράτος. Το κράτος θα έχει και τα «ηνία» της χάραξης συνολικής λιµενικής πολιτικής. Η σκέψη αυτή, τόνισε ο κ. Παπαληγούρας, είναι στο τελευταίο στάδιο της επεξεργασίας της, η οποία όταν ολοκληρωθεί θα προταθεί στο Κοινοβούλιο για να ψηφιστεί. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σ τη συνάντηση της περασµένης εβδο- µάδας σ την Αθήν α µε τ ον Υ πουργού Εµπορικής Ναυτιλί ας δεν κλήθηκαν να παραστούν οι δύο Δήµα ρχοι του νοµού, του Δήµου Λουτρακίου Περαχώρας, Γιώργου Γκιώνη, καθώς και της Βόχας, Γιώργου Λιούντρη. Βέβαια, το αίτηµα της δηµιουργίας δηµοτικών λιµενικών ταµείων ήταν κοινό και για τους τέσσερις Δηµάρχους της Κορινθίας. Επίσης, ο πρόεδρος της Τ.Ε.Δ.Κ. Κορινθίας, Θόδωρος Λαµπρόπουλος είχε συµφωνήσει µε το προαναφερόµενο αίτηµα και είχε δηλώσει και ο ίδιος τη συµπαράστασή του στο προαναφερόµενο αίτηµα. Αντιδράσεις στον Δήμο Σικυωνίων Αντίδραση προκάλεσε στην αντιπολίτευση του Δήµου Σικυωνίων το γεγονός ότι ο Δήµα ρχος Σικυωνίων, Άγγελος Τσουλούφας συµφώνησε µε την απόφαση του κ. Παπαληγούρα, στη συνάντηση που είχε στην Αθήνα, και η οποία αφορά άµεσα το µέλλον του λι- µανιού του Κιάτου. Εν τω µεταξύ, ο Δήµαρχος Βόχας, Γιώργος Λιούντρης, εξέφρασε την άποψή του ότι θα έπρεπε ο Υπουργός να καλέσει όλους τους ενδιαφερόµενους, καθώς και τη γνώµη του, ότι τα λιµάνια θα πρέπει να διαχειρίζονται από τ ους δήµους. Επ ίσης, έκανε λόγο για το αν το πο σοστό του αφ ορά µόνο το συγκεκριµένο το Λιµενικό Ταµείο, ή κάθε Λ.Τ. που διεκδικεί 55% - 45%. «Εάν είναι έτσι, εγώ θα διαφωνήσω, γιατί αν γίνει ένα κεντρικό Λιµενικό Ταµείο Κορίνθου µε 55% - 45%, ο Δήµος Βόχας, τότ ε, σε καµία περίπτωση δεν θα έχ ει συµµετοχή. Όταν θα έχουµε µί α ολοκληρωµένη πρόταση θα τη δούµε πιο αναλυτικά και θα αποφασίσουµε», κατέληξε ο Δήµαρχος.

3 ΚΟΡΙΝΘΟΣ - Μπαθαρίστρα 81ο χλµ. Ν.Ε.Ο. Αθηνών Πατρών ΤΗΛ.: , FAX:

4

5 Πέµπτη 25 εκεµβρίου 2008 ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΣΟΥΡΗΣ 5 Τυπική δι αδικασία είναι γι α τ ο ν ο- µαρχιακό συµβούλ ιο η ε κλογή τ ου Αλέκ ου Κέζα σ την θέση τ ου προέδρου τ ου ν οµαρχιακού συµ - βουλίου, ή κ αλύτερα η επ ιστροφή του κ. Κέζ α σ την θέση τ ου προέ - δρου. Στις δύο τετραετίες του κ. Ταγαρά, οι Αλέκος Κέζας και Βασίλης Γαρούφης µοιράστηκαν την θητεία του προέδρου, έχο ντας τ ην δική τους 4ετία έκαστος. Όσον αφορά τώρα τις επ ιλογές των αν τινοµαρχών, ο κ. Τ α- γαράς θέ λει σ την τ ελευταία διε τία να τ ους ικ ανοποιήσει όλους. Να το κάνει βέβαια αυτό αφού θα έχει τουλάχιστον δύο χρόν ια µπρο στά του, οπότε να «µοιράσει» τα τέσσερα εξάµη να σ τους 16 συ νεργάτες του. Αυτό φαίνε ται πως ε ίναι τ ο σχέδιό του, για να είναι όλοι ικ α- νοποιηµένοι, ενώ θα αν τικατασταθούν µε το νέο έτος και οι τέσσερις συνένοικοί του στην Κροκιδά. Ώρα επιλογών για όλους Ο νέος χρόνος φέρνει νέες επιλογές σε όλους τ ους δήµους τ ης Κορινθίας µε αρχή από τις δηµαι - ρεσίες σ τα δηµοτικά συµβούλ ια. Εκεί όπου οι ισορροπίες πρέπει να διατηρηθούν και που οι δήµα ρχοι θα βρεθούν σε α ρκετές περιπτώ - σεις σε δύσκ ολη θέση. Κάποιοι κρατούν κ λειστά κ αλά τ α χα ρτιά τους, ενώ σε πολ λές περιπτώσε ις τα σενάρια είναι για να γίνονται. Όπως στην περίπτωση τ ης Κορίνθου που η επιλογή για τον κ. Πνευ- µατικό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Στο Λουτ ράκι µπορε ί ν α ε ίναι ισχυρή η προ σωπικότητα τ ου προέδρου κ. Μάρκ ελλου, όµως ο συνδυασµός έχ ει πολ λές ισορ ροπίες ν α τ ηρήσει. Ο Μιχ. Δρίτσας από τ ην άλ λη, θα πρέπε ι ν α δε ι και τους δικούς του αγώνες να δικαιώνονται, αλ λά ε ίναι κ αι άλ λοι αυτοί που θα ήθελαν την θέση του προέδρου, όπως ο Χα ρ. Γεωργίου ή ακόµα και ο Νίκος Λόης. Μένει να δούµε πώς θα αντιδράσουν στις επιλογές του δηµάρχου. Στην Βόχας τ έλος, η αν τικατάσταση τ ου Αλέκ ου Αλεξόπου - λου ίσως θεωρε ίται επ ιβεβληµένη γι α ν α µη ν υπάρξου ν τ ριγµοί στην π λειοψηφία τ ου δηµοτικ ού συµβουλίου, που µε δυσκ ολία την ελέγχει πλέον ο δήµαρχος Γιώργος Λιούντρης. Όµως, η παρουσία του κ. Αλεξόπουλου στην διοίκηση του δήµου, έχει να κάνει και µε τις ισορροπίες µεταξύ των δηµοτικών διαµερισµάτων, ή καλύτερα µεταξύ της έδρας και του Βραχατίου. Κινητικότητα λες και βρίσκονται στην αντιπολίτευση βλέπω και από τους δύο βουλευτές του κυβερνώντος κόµµατος, Αθηνά Κόρκα και Κώστα Κόλλια. Ερωτήσεις επί ερωτήσεων, προς τους υπουργούς, για την αναζήτηση των λύσεων των τοπικών µας προβληµάτων. Βέβαια, τέτοιες ερωτήσεις αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα, αφού η όποια απάντηση θα πρέπει να δίνεται µε υπευθυνότητα, καθώς και οι ίδιο είν αι συνυπεύθυνοι της κυβερνητικής πολιτικής. Με επισηµότητα και υπό τη λάµψη των βεγγαλικών εγκαινιάστηκε, την περασµένη Τετάρτη, η πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου, στην Κόρινθο, µε τα αποκαλυπτήρια του αγάλµατος του φτερωτού Πήγασου photo: Φαίνεται πως η πλατεία τους ενώνει, και αυτό το καταλάβαµε από τις δηλώσε ις του δηµάρχου Αλ. Πνευµατικού, κατά την τελετή των εγκ αινίων της πλατείας. «Αυτή η πλατεία σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για να είµαστε όλοι οι Κορίνθιοι υπερήφανοι, η οποία συµβολίζει την πανάρχαια ιστορία µας, αλλά ταυτόχρονα συµβολίζει την προοπτική για ένα ένδοξο µέ λλον αυτής τ ης πόλης» ε ίπε χα - ρακτηριστικά ο δήµα ρχος. Δεν πα ρέλειψε ν α ευχαριστήσει γι α τ ην συµβολή τ ους κ αι τ ους προκατόχους του Θωµά Θωµαΐδη και Παν. Δαλακλείδη, για ό,τι ε ίχαν κάνει τα προηγούµενα χρόνια, ε ίτε αυτ ά αφ ορούσαν έρ γα υποδοµής, που απέκτ ησε η πόλη τ α τελευταία 25 χρόνια, είτε έργα αισθητικής ανάτασης που έγιναν στο Δήµο. Ο τέως Δήµαρχος της Κορίνθου µίλησε για τη διαχρονική προσπάθεια του Δήµου Κορινθίων, που µοναδικό στόχο έχει να κάνει την Κόρινθο πιο φιλική και π ιο αρεστή στους δηµότες της, αλλά και π ιο ελκυστική στους επισκέπτες της. ΣΦΗΝΑΚΙΑ... Δύσκολα λέω τα πράγµατα. Αν τα ελέγξει όµως Μα αυτό είναι το δυσκολότερο. Τώρα τι γίνεται. Τώρα δεν το ελέγχει πάντως. Υπάρχει όµως χρόνος; Χαµένος φαίνε ται πως ε ίναι ο δήµα ρχος Σικυων ίων Άγ γελος Τσουλούφας, έχο ντας αφήσε ι στους επ ίδοξους δι αδόχους τ ου τον χώρο ν α προβάλλονται έντονα τ ο τ ελευταίο διάσ τηµα. Ίσως να αισθάνεται την σιγουριά, πως εν ενεργεία δήµαρχος είναι, εξασφαλίσει τ ην κ οµµατική σ τήριξη έχει, όλοι θα δουλέψου ν για την επανεκλογή του. Τα πιο πρόσφορα σενάρια Στον κυριακάτικο τ ύπο κυριάρ χησαν τ α σενάρια περί ανασχηµατισµού, που πλέον κανείς δεν πιστεύει πως δεν θα γίνει και µάλιστα πολύ σύντοµα. Είναι ένα καλό σενάριο να γράφεις για τ ον αν ασχηµατισµό, αφού αν πέσεις µέσα, θα έχει ς πετύχει, αν όχι, δεν υπάρχει πρόβληµα, αφού κανείς δεν µπορεί ν α γν ωρίζει τι ς βουλές του πρωθυπουργού. Όµως, είναι ένα θέµα που «πουλάει» όπως λένε στην δηµοσιογραφία, όπως άλλωστε όλα τα σενάρια που και εµείς εδώ, στον τοπικό τύπο, µάθαµε να κάνουµε είτε πρόκειται για εθν ικές εκλογές, ή πολύ ευκολότερα, για τις εκλογές στην αυτοδιοίκηση. Βέβαια, τελευταία είδα και δηµοσιεύµατα που αφορούσαν σενάρια κυβέρ νησης υπό τ ον Γιώργο Παπανδρέου, επίσης για ν α κερδίσο υν αν αγνώστες, αν και α υτό έχει τ α θετικά, έχει και τα αρνητικά. Στα θετικά ότι αν απτερώνει το ηθικό των στελεχών τ ου ΠΑΣΟΚ πο υ δεν αντέχουν άλλο πέντε χρόνια µακριά από τη ν εξουσία, από τη ν άλλη όµως, ρίχνει το ηθικό όσων ξέρουν πως θα ερ γαστούν το ίδιο σκληρά µε αυτούς που θα κληθούν να καθίσουν στο µεγάλο οβάλ τραπέζι. Τα σενάρια πάντ α δίν ουν και παίρ νουν στον τ ύπο, για ν α δηµιο υργούν πολλές φορέ ς εντ υπώσεις, αλλά πάντα για ν α καλύψουν την µεγαλύτερη ανάγκη που έχουν οι αν α- γνώστες. Να µαθαίν ουν δηλαδή νωρίτερα τι πρόκειτ αι να γίνει την επόµενη µέρα. Έστω κι αν αυτό δεν είναι αληθές. Έτσι κι αλλιώς, ότ αν έρθει η ώρα της πρα γµατικότητας, θα αρκεστούµε σε αυτήν και θα ξεχάσουµε κάθε σενάριο. Στην χώρα µας κάθε πο υ τ ελειώνουν οι εκλογές, αρ χίζει η σεν αριολογία της επόµενης αν αµέτρησης. Έτσι, σε εθνικό επίπεδο τα σενάρια αφορούν πάντα «πρόωρες εκλογές», σε τοπικό, σίγουρες ανατροπές. Είδα- µε στις εσωκοµµατικές του ΠΑΣΟΚ να προεξοφλείτε η διάλυση του κινήµατος, ή στην καλύτερη, η τρίτη θέση στις εκλογές. Είδαµε µε τη ν ανάληψη της η γεσίας του ΣΥΝ από τ ο νεαρό Αλ. Τσίπρα να την ακολο υθούν σενάρια αποµά - κρυνσης της Αλέκας Παπαρήγα και αντικατάστασής της από επίσης νεολαίο της ΚΝΕ. Όλα διαψεύστηκαν στη ν συ νέχεια περί - τρανα. Τώρα, τα σενάρια βλέπο υν και πάλι εκλογές, ανά εποχή, ή και ανά µήνα στην καλύτερη

6 6 το θέμα Πέµπτη 25 εκεµβρίου 2008 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Ψηφιακή δημόσια διοίκηση της Πολυτίµης Κόλλια Ο Δήµος Κορινθίων πραγµατοποίησε στο θέατρο του Δηµαρχείου Κορίνθου, τ ην περασµέν η πέµπτ η κ αι Πα - ρασκευή, διηµερίδα µε θέµα «Δράσε ις ενηµέρωσης κ αι ε υαισθητοποίησης των πολιτών και των επιχειρήσεων για την ψηφι ακή Δηµόσια Διοίκηση τ ου Δήµου Κορινθίων». Την Πέµπτη έγινε ενηµέρωση τ ου επ ιχειρηµατικού κό - σµου του Δήµου στη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχονται από το Δήµο Κορινθίων και έχουν ως στόχο τ ην κ αθηµερινή εξυπηρέ τηση των επιχειρήσεων. Ενώ τ ην Πα ρασκευή έγινε ενηµέρωση των πολιτών σχετικά µε τη χρήση των ψηφι ακών υπηρεσιών που παρέχονται από το Δήµο προς τους πολίτες. Στη διηµερίδα έ γινε πα ρουσίαση των πα ρεχόµενων ψηφι ακών υπηρε - σιών, που έχουν σχεδιαστεί, υλοποιηθεί και χρηµατοδοτηθεί µέσα από έργα του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» είτε του Δήµου Κορινθίων, είτε κεντρικών φ ορέων της δηµόσιας διοίκησης και των αποτ ελεσµάτων αυτών σ τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Έγινε ενηµέρωση των πολ ιτών και των επ ιχειρήσεων γι α τις Ψηφι ακές Υπηρεσίες που αναµένεται να παρέχονται στην τοπική κοινωνία και την αλληλεπίδραση τ ους µε τις υπάρχουσες ψηφιακά παρεχόµενες υπηρεσίες. Καθώς και ενηµέρωση των πολιτών και των επ ιχειρήσεων για τις δυ νατότητες ασφαλούς πρόσβασης στις παρεχόµενες ψηφιακές υπηρεσίες, αλλά και τις δυνατότητες πρόληψης των κινδύ - νων ώσ τε να εν ισχυθεί η εµπ ιστοσύνη τους απέναντι στα νέα τ εχνολογικά µέσα και τη χρήση τ ους και κατ επέκταση να ενδυ ναµωθεί η ζήτ ηση γι α τις ψηφιακά παρεχόµενες υπηρεσίες. Εξυπηρέτηση του πολίτη Το «PORT AL ηλε κτρονικής κυ - βέρνησης γι α τ ην εξυπηρέ τηση τ ου πολίτη» ε ίναι ένα έρ γο που συµβάλε ι στην αν αβάθµιση των πα ρεχόµενων υπηρεσιών προς τ ον πολίτ η τ ου Δή - µου Κορινθίων. Το νέο αυτό σύσ τηµα φιλοδοξεί ν α συµβάλε ι σ τη δρασ τική µείωση του χρόνου απασχόλησης κ αι ανταπόκρισης σε αιτήµατ α και πληροφορίες των υπηρεσιών του Δήµου, γεγονός που θα βοηθήσε ι στην αύξηση της πα ραγωγικότητας, αλ λά κ αι σ την πιο άµεση εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι δυνατότητες που πα ρέχει το διαδίκτυο γι α επ ικοινωνία κ αι εξυπη - ρέτηση, ανοίγουν, µε τ η φροντίδα του Δήµου Κορινθίων, µία νέα πύλη σ την καθηµερινή επ ικοινωνία µε τ ους επ ι- χειρηµατίες, τους κατοίκους, τους επισκέπτες και τους φίλους της πόλης της Κορίνθου. Ανάπτυξη εφαρµογών Αντικείµενο τ ου έρ γου ε ίναι η χρήση τ ου Γ εωγραφικού Συσ τήµατος (G.I.S.) γι α τ η δι αχείριση, επεξερ γασία κ αι αποθήκ ευση χωρικών δεδο - µένων, συστήµατος βάσης δεδοµέν ων για την αποθήκευση της συνοδευτικής πληροφορίας, κ αθώς κ αι Εφα ρµογής Διαδικτυακής Διάθεσης Περιεχοµένου (Ε.Δ.Δ.Π.) για τη διάθεση των δεδοµένων στο διαδίκτυο. Την προµήθεια του απαραίτητου κ εντρικού εξοπ λισµού για τ η λε ιτουργία τ ου συ νολικού συ - στήµατος, η ανάπτυξη εξε ιδικευµένων εφαρµογών και λειτουργιών και η ε κ- παίδευση του προσωπικού του Δήµου για τη διαχείριση τέτοιου είδους εφαρ- µογών. Το έργο είναι ένα σηµαντικό εργαλείο για την καλύτερη ενηµέρωση του πολίτη και κυρίως συµβάλει στην άµεση πρόσβαση και συµµετοχή του πολίτη και του επιχειρηµατία στο έργο της δηµοτικής αρχής. Ανάµεσα στα οφέλη που προκύπτουν για τους πολίτες και τους επιχειρηµατίες είναι κυρίως η δυνατότητα ενηµέρωσης για το δηµοτικό έργο µέσα από τη δηµοσίευση ανακοινώσεων, οµιλιών, κλπ. Όπως και η δυνατότητα χορή γησης π ιστοποιητικών, κατάθεσης αιτήσεων, π ληροφόρησης για προκηρύξεις, διαγωνισµούς. Δίκτυο Οπτικών Ινών Το Μητροπολιτικό Δίκτυο είναι ένα δίκτυο οπτικών ινών που κ αλύπτει αποστάσεις από µερικ ές δεκάδες, έως µερικές ε κατοντάδες χιλ ιόµετρα. Τ ο Μητροπολιτικό Δίκτυο συ νδέει εκατοντάδες σηµεία της πόλης µε τ α περισσότερα από αυτ ά ν α ανήκ ουν σε δη - µόσιες ή δηµοτικ ές υπηρεσίες. Όπως νοσοκοµεία, πανεπ ιστηµιακά ιδρύµα - τα, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, βιοµηχανίες, µεγάλες εταιρείες, κλπ. Με αυτή την τοπολογία η κάθε πόλη και οι πολίτες της αποκτούν πρόσβαση στην ευρυζωνικότητα. Το πρώτο ορατό πλεονέκτηµα ε ίναι η δυ νατότητα γρήγορων συ νδέσεων σ το δι αδίκτυο σε ανταγωνιστικές τιµές. Με το Μητροπολιτικό Δίκτυο θα προκύψου ν νέες πολυάριθµες εφαρµογές ικανές να αλλάξουν την ποιότητα των υπηρεσιών, τ ο χρόνο εξυπηρέτησης και την απόδοση των επιχειρήσεων. Χαρακτηριστικά αναφέρονται µερι - κές από τις εφα ρµογές κ αι τ α ο φέλη τους. Στ ον τ οµέα τ ης ε κπαίδευσης µε εφαρµογές e-learning θα υπάρχ ει δυ - νατότητα πρόσβασης σε on line βιβλ ι- οθήκες, on line µαθήµατ α σε µαθητ ές µε χαµηλό κόσ τος κ αι ε κπαιδευτικά σεµινάρια σε ανέργους. Οι εφαρµογές e-government θα εξαλε ίψουν φαινό - µενα µεγ άλων αν αµονών, άσκ οπων µετακινήσεων από τ η µί α υπηρεσί α στην άλλη και θα περιορίσουν φαινό- µενα δι αφθοράς εξασφαλίζο ντας έ τσι άµεση εξυπηρέ τηση των πολ ιτών κ αι των επιχειρήσεων. Σηµαντικά οφέλη θα υπάρξου ν και στον τοµέα της υγείας, έχοντας τη δυνατότητα εξέτασης ασθενών από απόσταση, άµεση µεταφορά ιατρικών δεδοµένων και καθοδήγηση του προσωπικού άµεσης βοήθειας κατά τη µεταφορά του ασθενή. Επίσης, θα βοηθήσε ι σ την ανά - πτυξη των τ οπικών επ ιχειρήσεων, παρέχοντας τ η δυ νατότητα γι α γρήγορη αν αζήτηση προϊόν των, αν ταλλαγή πληροφοριών κ αι πρόσβαση σε εξε ι- δικευµένες βάσεις δεδοµένων για αναζήτηση νόµων, δικ αστικές απο φάσεις και στατιστικά στοιχεία. Θα είναι πλέον εφικτή η τ ηλεργασία δίν οντας τ η δυ - νατότητα να εργάζεται κάποιος από τ ο σπίτι του και να παρέχει τις υπηρεσίες του και σε ε ταιρίες που βρίσκ ονται σε άλλη πόλη. Σύζευξις Το «Σύζε υξις» ε ίναι τ ο έρ γο τ ου Υπουργείου Εσωτ ερικών, Δηµόσι ας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠΕΣ- ΔΔΑ), µε τ ο οποίο επ ιδιώκεται η ανάπτυξη κ αι ο ε κσυγχρονισµός τ ης τηλεπικοινωνιακής υποδοµής τ ου δη- µοσίου τ οµέα. Πρόκ ειται γι α έν α δί - κτυο πρόσβασης κ αι κορµού για τους φορείς τ ου δηµο σίου, µε σκ οπό ν α καλύψει όλες τις ανάγκες γι α τη µε - ταξύ τ ους επ ικοινωνία µε τ ηλεφωνία (τηλεφωνική επ ικοινωνία ανάµεσα στους φορείς). Δεδοµένα (επικοινωνία υπολογιστών internet) και video (τηλεδιάσκεψη τηλεεκπαίδευση). Στόχος του έργου είναι η βε λτίωση της λε ιτουργίας των δηµο σίων υπη - ρεσιών µε τ ην αν αβάθµιση τ ης µε ταξύ τ ους επ ικοινωνίας, µέσω πα ροχής προηγµένων τ ηλεµατικών υπηρεσιών µε χαµηλό κόσ τος και η εν οποιηµένη εξυπηρέτηση των πολιτών, µε αυτοµατοποιηµένα και φιλικά προς το χρήστη συστήµατα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης συ ναλλαγών µε τ ο δηµόσιο. Το έργο περιλαµβάνει σηµεία σε όλη τ ην Ελλάδα (Δήµοι Κ.Ε.Π. Περι - φέρειες, Υπουργεία), τα οποία στην 4η προγραµµατική περίοδο αναµένεται να αυξηθούν σε σηµεία.

7

8 άποψη 8 πολιτική Πέµπτη 25 εκεµβρίου 2008 Αποζηµιώσεις σε Νεµέα και Στιµάγκα του Στέλιου Μάρκελλου υπ. Βουλευτή Κορινθίας της Ν.Δ. Δηµοτικό Δι αµέρισµα Στιµά γκας Δήµου Βέλου : Τ ο εισόδηµά του προέρχεται αποκ λειστικά απ τις γεωργικές τ ου κ αλλιέργειες. Σε κοµβικό σηµε ίο όµως ο πα ραγωγικός του ισ τός. Σε ανηφορικό δρόµο τα οικονοµικά των συµπολιτών µας Στιµαγκιωτών. Μεταβαλλόµενος ραγδαία στα ποιοτικά και ποσοτικά του χαρακτηριστικά ο αγροτικός το- µέας. Και ασυνήθης σε έκταση, δύναµη και καταστροφικές συνέπειες η χαλαζόπτωση της 10ης Αυγούστου τρέχοντος έτους Τα αποθέµατα ελπίδας και υποµονής των αγροτικών οικογενειών της Στιµάγκας, έχουν φθάσει στο χείλος της εξάντλησης. Οι προκληθείσες ζηµιές στους αµπελώνες της ευρύτερης περιοχής απ τους καύσωνες των µηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2008 ήσαν ιδιαίτερα επιβλαβείς. Η χαλαζόπτωση ΟΜΩΣ τ ης επέφερε την ισοπεδωτική κ αταστροφή λί γο πριν τ ην συ γκο- µιδή. Η ε λπίδα δε των αποζηµιώσεων απ τ ον ΕΛΓΑ, έφερε την πλήρη σχεδόν απογοήτευση. Την κραυγαλέα απόκλιση απ την πραγµατικότητα. Την αδικαιολόγητη διάσταση παραγωγής, καταγραφής, αποτίµησης ζηµιών κ αι ύψους αποζηµίωσης οµόρων, οµοε ιδών και της ιδίας ηλικίας καλλιεργειών! Τι δέον γενέσθει άραγε ; Η απο στολή εκ νέου εµπε ίρων γεωπόνων ε κτιµητών σ την επ ίµαχη περιοχ ή, κ αι η επανεξέταση όλων των παραµέτρων του δίδυµου θέ- µατος καταστροφών και αποζηµιώσεων στους πληγέντες, επαγγελµατίες αγρότες, συνιστά πράξη ευθύνης, ευαισθησίας και σύνεσης. Οι α γρότες αναµένουν δικαίως απ την Πολιτεία ένα βλέµµα άµεσο. Αυθεντικό. Αληθινό. Που θα τολµίσει, χωρίς να φοβηθεί, αν θα ραγίσει τζάµια. Και που θα αµβλύνει την απελπισία και τη µοναξιά. Αναγκαίο έργο Έντονη, ισχυρή κ αι πολύωρη η βροχόπτωση την Πέµτ η- Παρασκευή 12/12 σ τη Νεµέα. Γλαφυρή η ε ικόνα της σύ γχρονης επα ρχίας. Εκτ εταµένες οι ζηµιέςκαταστροφές εν όψε ι εορτών! σ την νεµεάτικη πόλη και στα Δηµοτικά τ ης Διαµερίσµατα. Στα σπ ίτια της, αλλά κ αι σ τα κτίρι α. Στ ο οδικό δίκτυο, σ τα α γροτικά προιόντα, σ το ζωικό κ εφάλαιο και σ τα χωράφια µε σπαρµένα σιτηρά και κηπευτικά. Μοναχικοί, αν ύ- µποροι ασθενε ίς οι Νεµεάτ ες σ το ξέσπασµα ορ γής του ρανού. Διάχυτη η πίκρα και η απογοήτευσή τους. Άµεση όντως και αποτελεσµατική η κινητοποίηση του κρατικού µηχανισµού, της Νοµαρχίας και του Δήµου. Καίριες οι παρεµβάσεις του Δηµάρχου κ.καλαντζή και των συ νεργατών τ ου. Ενθα ρυντική κ αι ε λπιδοφόρα η παρουσία κλιµακίου από γεωπόνους του ΕΛΓΑ, για την κ αταγραφή κ αι ε κτίµηση των ζηµιών, που προ - κλήθηκαν. ΟΜΩΣ, φροντίδα και έγνοια όλων των υπευθύνων φορέων και οργάνων είναι η ενότητα στη δράση. Η πληρω- µή άµεσα και στο ακέραιο όσων απ τους συµπολίτες µας Νεµέατ ες επλήγησαν απ τ ην δυ νατή νεροπο ντή. Η κάθε δυ νατή επ ίσης στήριξη σ τους βλαβέν τεςοικονοµικά ασθενέστερους πολίτες της ιστορικής µας Νεµέας, που έχου ν χαµηλά ε ισοδήµατα και βιώνουν έντονα την τραγικότητα της φτώχειας. Αλλά-κυρίως-η εκπόνιση και εκτέλεση µελέτης απορροής των οµβρί - ων υδάτων της πρωτεύουσας του Δήµου, µε διάθεση των αναγκαίων γιαυτό το σκοπό πόρων. Μόνον έτσι θα πάψει ο νεµεάτης συµπολίτης µας να φοβάται τη βροχή και να απολαµβάνει ήρεµα τις ε υεργετικές της συνέπειες. Μαυτόν µόν ο τον τρόπο υπάρχει ΑΠΟ ΟΛΟ ΥΣ ΜΑΣ διάφαν ος, ε ιλικρινής κ αι χωρίς ψεύτικες προε κλογικές ή µε τεκλογικές υπο σχέσεις πολιτικός λόγος. Αλλιώς, η λήθη για τον καθένα είναι επικίνδυνη. Εισήγηση της Αθ. Κόρκα στην συζήτηση για τον προϋπολογισμό Δυναµικότατη υπήρξε η παρουσία της Βουλευτού Κορινθίας Αθηνά Κόρκα, ως ε ιδική εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατί ας σ την έν αρξη της συζήτησης για τον Προϋπολογισµό του Με λόγο µεστό, εύστοχες τοποθετήσεις και επιχειρήµατα επιχείρησε να καταρρίψει τους αρνητικούς ισχυρισµούς των εισηγητών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ αι των άλ λων κοµµάτων. Με τ ην 5ετή εµπειρία της σ το ελληνικό κοινοβούλιο, η κ. Κόρκ α πα ρατήρησε ότι κάθε φορά που διεξά γεται η συζήτ ηση για τον Προϋπολογισµό, «α κούω τις ίδιες κ αταστροφολογικές ε κ- φράσεις και διαπιστώνω την ίδια νοοτροπία από τ ην Αξιωµατική Αντιπολίτευση, τ ην σ τιγµή που διατείνεται ότι είναι η προοδευτική αλλαγή». Τόνισε ότι αυτό «δεν συ νάδει µε όλους αυτ ούς που κινούνται µε µικροπολ ιτικές σκ οπιµότητες και λαϊκισµό». Η κ. Κόρκα ανέφερε πως η σηµερινή κατάσταση «απαιτεί υπευθυνότητα, αυτή α κριβώς που διαθέτει η Κυβέρν ηση τ ου Κώσ τα Κα ραµανλή κ αι επιδιώκει να επ ιτύχει τ ο σ τόχο, που ε ίναι η προ - σπάθεια για οικονοµική εξυγίανση και κοινωνικές παροχές στις ευπαθείς οµάδες των πολ ιτών, συναφή µε τα συµφέρο ντα του Ελληνικού Λαού». «Πίσω από τ α µεγ έθη τ ου προϋπολογισµού βρίσκ ονται οι Ελληνίδες κ αι οι Έλ ληνες, η νεολαία µας, οι α γρότες, οι χα - µηλόµισθοι, οι άνερ γοι, οι συ - νταξιούχοι κ αι αυτό µεγ αλώνει την ευθύνη και την προσοχή της Κυβέρνησης γι α κ αλύτερη δι α- χείριση και καλύτερα οικονοµικά και κοινωνικά αποτελέσµατα» συνέχισε η κ. Κόρκα. Καταλήγοντας, εξέφρασε τ ην αισιοδοξία ότι η Ελ ληνική Οι - κονοµία θα αν τιµετωπίσει την κρίση κ αι θα ξεπε - ράσουµε τις συµπ ληγάδες, «δηµιουρ γώντας υπο - δοµές γι α τ ο πα ρόν κ αι τ ο µέ λλον τ ου τόπου µας, ώστε να διασφαλιστεί η χώρα µε υπευθυνότητα και να ακολουθηθούν δράσεις µε προοπτικές». Μετά τη Νεμέα στο Λουτράκι ο Άγγ. Μανωλάκης Στο Λουτ ράκι βρέθηκ ε τ ην περασµένη Πα ρασκευή ο πρώη ν βουλευτής Άγγελος Μαν ωλάκης. Κατά τ ην επ ίσκεψή τ ου σ τα κ α- ταστήµατα κ αι τις επ ιχειρήσεις της περιοχ ής συ νάντησε α ρκετούς από τους κατοίκους και τους επιχειρηµατίες, µε τ ους οποίους συζήτησε τ α ζητήµατ α που απα - σχολούν τ ην περιοχ ή αλ λά κ αι το κ λίµα που έχ ει δι αµορφωθεί εξαιτίας των πρόσφατων γ εγονότων στην αγορά και όχι µόνο. Ο κ. Μαν ωλάκης εν ηµερώθηκε γύρω από τ ην οικ ονοµική κατάσταση που επ ικρατεί σ την περιοχή αλ λά κ αι γι α τ α τ οπικά ζητήµατα, που έχου ν ν α κάν ουν µε τ η χωροθέ τηση τ ης µο νάδας δεµατοποίησης των απορ ριµ- µάτων σ την περιοχ ή τ ου Δήµου Λουτρακίου Περαχώρας. «Έγινε φανερό ότι οι καταναλωτές πολύ δύσκολα ικανοποιούν τις βασικές τους βιοτικές ανάγκες εξαιτίας του κλίµατος ακρίβειας που επικρατεί στην αγορά και ότι οι συµπολίτες µας σ το Λουτ ράκι, µι α περιοχ ή που ζε ι κυρίως από τ ο εµπόριο και τ ον τ ουρισµό, βιών ουν έν α αίσθηµα ανασφάλειας και αβεβαιότητας σε ότι έχ ει να κάνει µε τ ο µέλλον τους» παρατήρησε ο πρώην βουλευτής. Ο κ. Μαν ωλάκης τόν ισε ότι όπως και σε πολλές περιοχές της χώρας (οι πολίτ ες) «αισθάνονται ότι η πολ ιτική που α κολουθεί τα τελευταία χρόν ια η Κυβέρν ηση, τόσο σε εθν ικό, όσο κ αι σε επ ί- πεδο Ευρωπαϊκής Έν ωσης κάθε άλλο πα ρά υπο στήριξη πα ρέχει στους εργαζόµενους και τους ιδιοκτήτες των επ ιχειρήσεων αυτού του είδους». Ο πρώην Βουλευτής ενηµέρωσε τους κατοίκους σχετικά µε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ γύρω από τ α θέµατα αυτά κ αι ιδιαίτερα για τα µέτρα που αν ακοίνωσε ο Πρω - θυπουργός γι α τ ον Τουρισµό, τ α οποία δεν αν τιµετωπίζουν ούτ ε στο ελάχιστο τα προβλήµατα που απασχολούν τις επ ιχειρήσεις του σηµαντικότατου αυτ ού τ οµέα τ ης οικονοµίας µας. Υ ποστήριξε µά - λιστα ότι γι α άλ λη µι α φ ορά «η Κυβέρνηση αποδεικνύεται κ ατώτερη των περισ τάσεων, κ αθώς αδυνατεί να κατανοήσει, έστω, το µέγεθος της επερχόµενης οικονο- µικής κρίσης». Τέλος ο Άγ γελος Μαν ωλάκης διαβεβαίωσε τ ους πολίτ ες ότι αναλαµβάνει πρωτοβουλίες, τόσο σε κοµµατικό, όσο και σε ευρύτερα πολ ιτικό επ ίπεδο, «προκ ειµένου να αναδειχθούν τ α προβλή - µατα και να προωθηθούν δίκαιες λύσεις που θα ικ ανοποιούν τους πολίτες και θα αποκαθιστούν την κοινωνική ειρήνη».

9 Ο Εκπαιδευτικός Όµιλος των φροντιστηρίων Πουκαµισάς στα πλαίσια της πανελλαδικής του ανάπτυξης µέσω δικαιόχρησης (franchise) αξιολογεί εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων (Μαθηµατικούς, Φυσικούς, Φιλολόγους, Χη- µικούς, Οικονοµολόγους) ως υποψήφιους συνεργάτες σε υπό σύσταση εκπαιδευτική µονάδα στην Κόρινθο. Αναγκαίες προϋποθέσεις συνεργασίας θεωρούνται: Πρόθεση σταδιοδροµίας στην απαιτητική ιδιωτική εκπαίδευση. ιάθεση ανάληψης διδακτικών και επιχειρηµατικών ευθυνών Προσήλωση στο διδακτικό και εκπαιδευτικό λειτούργηµα Πίστη στις σύγχρονες συνεργατικές αντιλήψεις αµοιβαίας ωφελείας ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ FRANCHISE Σωτήρος & Αλκιβιάδου 132, Πειραιάς Τηλ.: ,

10 10 ανασκόπηση 2008 Πέµπτη 25 εκεµβρίου 2008 Ιανουάριος 2008 Στα ύψη η εσωκ οµµατική αν τιπαράθεση σ το ΠΑΣΟΚ τ ης Κορινθί ας µε αφορµή τις λίσ τες µε τ α 108 ο νόµατα που δόθηκ αν σ τη δηµο σιότητα κ αι απαρτίζουν τη Νοµαρχιακή Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου(ΝΟΕΣ). Η εσωκοµµατική αντιπολίτευση µιλά για τακτικές αποκλεισµού έναντι των εκπροσώπων του «ρεύµατος» Βενιζέλου. Ο πρώην βουλευτής Άγγελος Μανωλάκης µε δηλώσεις του υποστηρίζει ότι η λίστα δείχνει το «που θέ λει να το πάει η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ» κ αι συµπληρώνει ότι το ΠΑΣΟΚ «έχ ει τη δυνατότητα να πάει µπροστά χωρίς αποκλεισµούς». Τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας που επ ιβαρύνουν τον Κορινθιακό κόλπο κ αι οι περιβαλ λοντικές επιπτώσεις γενικότερα, ήτ αν τ ο θέµα τ ης λαϊκής συνέλευσης που έ γινε στο Ξυλόκαστρο, µε πρωτοβουλία του δηµάρχου Αντώνη Κλαδούχου. Στην εκδήλωση συζητήθηκαν οι τ ρόποι συλλογικής δράσης, γι α την προ στασία τ ου περιβάλλοντος από την λε ιτουργία των ερ γοστασίων. Στό - χος ήταν ο προβληµατισµός των πολ ι- τών και των φ ορέων, ώστε να υπάρξει µια κοινή από όλους δράση. Δυο οικ ογένειες ξε κληρίστηκαν σε φοβερό τ ροχαίο δυσ τύχηµα που έ γινε στις 3.30 τα ξηµερώµατα της Τρίτης (15 Ιανουαρίου 2008), στο 108ο χιλιόµετρο της εθνικής οδού Αθηνών-Πατρών, κοντά στον κόµβο του Κιάτου. Νεκροί είναι δύο ζευγάρια ηλικίας κάτω των 40 ετών και δύο παιδά κια, έν α α γοράκι ενός έτους και ένα κοριτσάκι πέντε ετών, αλβανικής κ αταγωγής, που επέβαιναν σε ΙΧ Mercedes, το οποίο ερχόταν από την Κακαβιά µε προορισµό την Αθήνα. Ξεκινούν να λειτουργούν Οµάδες Γονέων στο Νοµό µας υπό τ ην αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας µε ε λεύθερη συµ- µετοχή. Οι οµάδες θα δρασ τηριοποιηθούν στους χώρους τ ου Κέντρου Νέων Κορινθίας, (Κολ ιάτσου 112, τ έρµα πα - ραλία). Πρόκ ειται γι α µι α ολ ιγοµελής οµάδα πού αποτ ελείται από γ ονείς ή µελλοντικούς γ ονείς κ αι έν αν συ ντονιστή Ψυχολόγο. Πέπλο µυσ τηρίου εξα κολουθεί ν α καλύπτει τ ην υπόθεση τ ης 48χρο νης από το Βραχάτι, που βρέθηκε απαγχονισµένη στο εξοχικό σπίτι που διατηρούσε η οικ ογένειά της στο Αγγελόκαστρο. Η ασφάλε ια συ νεχίζει τις έρε υνες γι α τα αίτι α που προκάλεσαν τ ον θάν ατο της γυ ναίκας, µητ έρας 4 παιδιών, που βρέθηκε κρεµασµένη από τ ην γειτόνισσά της. Την αν τίδραση των διορ γανωτών της ε κδήλωσης γι α τ ην προ στασία τ ου Κορινθιακού κόλπου, προκάλεσαν οι αιχµές τ ου βουλε υτή Πάν ου Μπεγλίτη, για όσους απέ τρεψαν σ την Σωλη νουργεία ν α κ ατασκευάσει τ ο λ ιµάνι σ την Κόρινθο και κόστισε τις δουλειές δεκάδων οικογενειών. Ο κ. Μπεγλίτης έκανε λόγο γι α άτ οµα µε «ψε υτοοικολογικές» ανησυχίες, γ εγονός που ξεσήκ ωσε τις αντιδράσεις των οικ ολόγων, οι οποίοι δεν άφησαν τ ον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να συνεχίσει την οµιλία του. Επίθεση από α γνώστους δέχθηκ αν το βράδυ τ ου περασµένου Σαββάτου τα γραφεία της ΝΟΔΕ και της ΟΝΝΕΔ Κορινθίας στην Κόρινθο. Οι άγνωστοι αφαίρεσαν το πανό της ΟΝΝΕΔ Κορινθίας, το οποίο όπως πά - ντα ήταν κρεµασµένο στην πρόσοψη του κτιρίου κ αι µε σπρέι άφησαν π ίσω τ α ίχνη τους µε κάτι που προφανώς θέλουν να κοινοποιήσουν ως υπογραφή τους. Ο Θεόδωρος Δραβίλας, που κ ατάγεται από τ ο Βραχάτι, ορίσ τηκε νέος γενικός γ ραµµατέας τ ου υπουρ γείου ανασκόπηση Πολιτισµού αντικαθιστώντας το Χρήστο Ζαχόπουλο. Είναι Διπλωµατούχος Ηλεκτρολόγος Μη χανικός, απόφ οιτος τ ου Εθνικού Με τσόβιου Πολυτ εχνείου κ αι µέλος του Τεχνικού Επ ιµελητηρίου της Ελλάδας (ΤΕΕ) από το Σεισµική δόνηση 5 βαθµών της κλί- µακας Ρίχτερ σηµειώθηκε στις 5:16 τ ο απόγευµα της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αίγινας, µεταξύ Πόρου και Μεθάν ων. Ο σε ισµός, που ήτ αν επιφανειακός, έγινε αισθητός κ αι σ την Αθήνα. Οι σε ισµολόγοι εµφαν ίζονται καθησυχαστικοί. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Α. Παπανδρέου, συναντήθηκε στο γραφείο του, στη Βουλή, µε τους βουλευτές τ ης περιφέρειας Πε λοποννήσου τ ου κινή - µατος Λεων ίδα Γ ρηγοράκο, βουλε υτή Λακωνίας, Δηµήτρη Κουσελά, βουλευτή Μεσσηνίας, Γιάννη Μανιάτη, βουλευτή Αργολίδας, Παναγιώτη Μπεγλίτη, βου - λευτή Κορινθί ας κ αι Δηµήτ ρη Ρέππα, Γραµµατέα τ ης Κοιν οβουλευτικής Οµά - δας, βουλευτή Αρκαδίας. Στην παν ηγυρική συ νεδρίαση γι α την συ γκρότηση σε σώµα τ ου Δ.Σ. τ ης εταιρείας «Πελοπόννησος Α.Ε», η οποία πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2008, σ τον Συ νεδριακό χώρο του ξεν οδοχείου «Μαίν αλον», τ α µέ λη του Διοικητικ ού Συµβουλίου, εξέ λεξαν οµόφωνα ως Πρόεδρο τ ου Δ.Σ κ αι Διευθύνοντα Σύµβουλο τ ης εταιρείας, τον Νοµάρχη Κορινθίας κ. Νίκο Ταγαρά. Η Μητ ροπολίτης Κορίνθου κ. Διονύσιος πόνεσε τ ην απώλε ια τ ου µα καριστού Χρισ τοδούλου κ αι σήµερα, (28 Ιανουαρίου 2008) ότ αν θα γράφεται το τέλος τ ης πα ρουσίας τ ου Αρχιεπ ισκόπου στα δρώµενα της Ελλαδικής εκκλησίας, ο Επίσκοπος Κορίνθου θα πρέπει να θρηνήσει σιωπηλά για τον άνθρωπο που τον έφερε στην κορυφή της ιεραρχίας. Ήταν από τους πρώτους που έσπευσε στο Π. Ψυχικό, µόλ ις πληροφορήθηκε την τραγική, αν και αναµενόµενη, είδηση της εκδηµίας του Αρχιεπισκόπου. Οι σε ισµοί τ ης τ άξης των 5,5 βαθ - µών της κλίµακας Ρίχτερ που σηµειώθηκαν αργά το βράδυ της Δευτέρας νοτίως της Πάτρας, ανησύχησαν για µια ακόµα φορά τους κατοίκους της Κορινθίας. Ο πρώτος ήτ αν εν τάσεως 5,4 Ρίχτ ερ κ αι σηµειώθηκε στις 22:25, για να ακολουθήσει νεότ ερος στις 00:15, µεγέθους 5,5 Ρίχτ ερ. Δο νήσεις που έ γιναν αν τιληπτές από τους πολίτες που τρόµαξαν, αφού αν ησύχησαν ιδι αίτερα έχο ντας πρόσφατα κ ουνηθεί κ αι από τ α Ρίχτ ερ στο Λεωνίδιο. Διαψεύδονται οι ισχυρισµοί τ ου ΥΠΕΧΩΔΕ, ότι το πρόβληµα που δηµι - ουργήθηκε µε τ ον ΟΗΕ γι α τους µηχανισµούς του Κιότο είναι λήξαν. Την επιβεβαίωση έρχεται να δώσει η απόφαση που έλαβε η ειδική επιτροπή του ΟΗΕ πριν από λί γες ηµέρες, ν α συνεχίσει η διαδικασία πα ραποµπής τ ης Ελ λάδας και να λάβει µέτρα για τη συµµόρφωσή της. Φεβρουάριος Σε ε κλογική αν αµέτρηση γι α τ ην προεδρία τ ου Δικη γορικού Συλ λόγου Κορινθίας προβαίνει ο κ. Δηµήτρης Κο νοµόδης, ο ν υν πρόεδρος τ ου Δ.Σ., µε τον κ. Νίκ ο Σπυρόπουλο, τ ην Κυριακή 24 Φεβρουαρίου. Οι δύο δικηγόροι εκθέτουν τις προτάσεις τους και τα µελλοντικά τους σχέδια, τα οποία προτίθενται να πραγµατοποιήσουν ως πρόεδροι, καθώς και την κοινή τους ανησυχία για το θέµα του ασφαλιστικού. Η επανίδρυση του Μουσείου της Περαχώρας, θα εξαρτηθεί από την απάντηση τ ου Υπουργού Πολ ιτισµού, Μιχάλη Λιάπη σε συνάντηση που θα έχει µε τον Δήµαρχο Λουτ ρακίου Περαχώρας, Γιώργου Γκιώνη, καθώς και του Προέ - δρου του Δηµοτικού Συµβουλίου, Γιώργου Μάρκελλου, προς επανεξέ ταση του θέµατος του Μουσείου. Ήρεµη δύν αµη, αποκάλεσε ο Μη - τροπολίτης Κορινθί ας κ. Διο νύσιος, τον Αρχιεπίσκοπο Ιερών υµο, ο οποίος διαδέχτηκε τ ην η γετική κ αι δυ ναµική φυσιο γνωµία τ ου προκ ατόχου τ ου. Ο κ. Διο νύσιος έκ ανε δηλώσε ις γι α τις απόψε ις τ ου, τ ην ουδε τερότητά τ ου στην προεκλογική περίοδο, καθώς και για το αν ε ίναι σωστή η προοπτική τ ης επιστροφής της εκκλησίας στην πνευµατικότητα-εσωστρέφεια, µε αφ ορµή τ ης πρόσφατη ενθρόν ιση τ ου Αρχιεπ ισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος. Την ανακύκλωση κάνουν πράξη στον δήµο Βόχας κ αι σε συνεργασία µε τ ους όµορους δήµους Άσ σου Λεχαίου κ αι Νεµέας, θα αξιοποιήσου ν τις πρώτ ες ύλες που µπορεί να δώσουν ανακυκλώσιµα υλικά, όπως πλαστικό, χαρτί, γυαλί και αλουµίνιο. Η Ελ ληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης έχει αναλάβει τ ην υλοποίηση τ ου προ γράµµατος, ενώ σε αν ακοίνωση της δηµοτικής α ρ- χής δίνονται απαντήσεις σχετικά µε τις ενέργειες που ε ίχαν ξεκινήσει από τ ην προηγούµενη διοίκηση του δήµου. Για τρίτη συνεχόµενη εκλογική ανα- µέτρηση, ο κ. Δηµήτρης Κο νοµόδης κερδίζει και πάλι την προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου, επικρατώντας του αντιπάλου του, κ. Νίκου Σπυρόπουλου, στις ε κλογές που πρα γµατοποιήθηκαν την Κυριακή, µε ποσοστό 62,90 % έναντι 37%. Πρόσφορο έδαφ ος σ τη δηµιουρ γία φηµών έχουν προκαλέσει οι τ ελευταίες αλλεπάλληλες επισκέψεις του Εγκέλαδου στην Πελοπόννησο, ενώ στην Κορινθία η κατάσταση φθάνει µερικές φορές στην αλλοφροσύνη, εν αν αµονή του µεγάλου καταστροφικού χτυπήµατος. Οι φή- µες για ενδεχόµενο χτύπηµα τ ου Εγκέλαδου µε έν ταση α κόµα κ αι 8 Ρίχτ ερ, έχουν κάνει πολλούς πολίτες να χάσουν τον ύπνο τ ους κ αι άλλους να ξεσπ ιτωθούν, ενώ το ήδη βαρύ κλίµα ενισχύει η από στόµα σε στόµα διάδοση ότι νοµαρχία και δήµοι έχουν προµηθευτεί πάνω από σκηνές, τις οποίες µάλ ιστα θα στήσουν στην Αρχαία Κόρινθο, ενώ την ίδι α σ τιγµή τ α σωσ τικά συ νεργεία βρίσκονται σε διαρκή ετοιµότητα. Την αδυ ναµία των δήµων ν α αν ταποκριθούν στην αρµοδιότητα συντήρησης τµηµάτων των παλαιών εθν ικών και επα ρχιακών οδών, επισηµαίνει η ΤΕΔΚ Κορινθίας, µε έ γγραφό της προς τους υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Γ. Σουφλιά και Εσωτερικών Πρ. Παυλόπουλο. Ικανοποίηση κ αι αν ακούφιση προ - κάλεσε στο Δήµο Κορινθίων η απόφαση που λήφθηκε κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, που έγινε την περασµένη εβδο- µάδα σ τη Νοµα ρχία Κορινθί ας. Όµως, ο δήµος Κορινθίων θα πρέπει πλέον να διαχειριστεί την κατάσταση µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να δοθεί λύση µετά το περιθώριο του ενός µηνός, που έδειξαν ανοχή οι υπόλοιποι δήµα ρχοι ώστε να δεχθούν στις χωµατερές τους τα απορρίµµατα της έδρας. Στο π λαίσιο εφα ρµογής τ ου προ - γράµµατος περιβαλ λοντικής πολ ιτικής του Υ πουργείου Εθν ικής Άµυ νας αλ λά και τ ης πολ ιτικής σε θέµατ α υ γιεινήςασφάλειας, µέριµ νας προ σωπικού, στρατολογικών θεµάτων και επαγγελµατικού προσανατολισµού, πραγµατοποιήθηκε διάλεξη, τ ην περασµέν η Τετάρτη, στο ΚΨΜ του 6ου Συντάγµατος Πεζικού Κορίνθου, από αρµόδιο προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας. Μάρτιος Νέος ασ τυνοµικός διε υθυντής σ τη θέση του που αποστρατεύθηκε. Ο κ. που προήχθη στο βαθµό τ ου ταξίαρχου επί σειρά ε τών υπηρε τούσε ως υποδιοικη - τής στην Αστυνοµική Διεύθυνση Κορινθίας. Στο βαθµό του Ταξίαρχου προήχθη ο µέχρι τώρα Ασ τυνοµικός Διευθυντής Αργολίδας Γεώργιος Κακαβάς που µετατίθεται στην Ασφάλεια Αττικής. Ο κ. Κακαβάς είχε υπηρετήσει µε επιτυχία στην Ασφάλεια Κορίνθου, ως διοικητής κ αι παλιότερα σ το Α.Τ. Βραχατίου, επ ίσης ως διοικητής. Την ευκαιρία να συναντήσει τον Επίτροπο Περιβάλ λοντος τ ης Ευρωπαϊκής Ένωσης Στ αύρο Δήµα, ε ίχε η Αθη νά Κόρκα, κ ατά τ ην διάρκ εια ε κδήλωσης που διορ γάνωσε τ ο Ινσ τιτούτο Δηµο - κρατίας Κωνσ ταντίνος Κα ραµανλής, µε θέµα τις κ λιµατικές αλλαγές κ αι τις επιπτώσεις τους στην Ελλάδα. Έντονες αν τιδράσεις αν αµένεται ν α προκαλέσει σ την συ νέχεια η απόφαση του συ νδέσµου των εν νέα δήµων τ ης ανατολικής Κορινθιάς, ν α κ ατασκευάσουν τ η µο νάδα δι αχείρισης απορ ριµ- µάτων σ τους Αγίους Θεόδωρος. Στ ην περιοχή οι κάτ οικοι ε κφράζουν τις αντιρρήσεις τους, ενώ η µε ιοψηφία του δηµοτικού συµβουλίου προετοιµάζει τις δικές της δυναµικές απαντήσεις. Στις 5 Μα ρτίου Μητ ροπολίτης Κο - ρίνθου κ. Διο νύσιος, τ έλεσε α γιασµό στο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Συνεδριακό Κέντρο Λουτρακίου, για την Έναρξη των µαθη- µάτων τ ης Εκ παιδεύσεως Εθε λοντών Κληρικών τ ης Κορινθί ας, σ τις Πρώτ ες Βοήθειες. Σε κιν ητοποιήσεις κ ατέρχονται οι δήµαρχοι εξαιτίας της έλλειψης οικονο- µικών πόρων, ενώ στην ΤΕΔΚ Κορινθίας συµφώνησαν ότι το οικονοµικό πρόβληµα είναι πολύ έν τονο. Όπως τόν ισε ο δήµαρχος Νεµέας Κώστας Καλαντζής, µε δηλώσεις του στην «Κ», αµέσως µετά την συ νεδρίαση τ ης ΤΕΔΚ Κορινθί ας την Τρίτη, οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι ΟΤΑ είναι µεγάλες και θα πρέπει να εξασφαλιστούν οικονοµικοί πόροι. Για τ η δι αδικασία κ ατάρτισης, πα - ρακολούθησης και αξιολόγησης του τετραετούς επιχειρησιακού προγράµµατος των Ορ γανισµών Τοπικής Αυτ οδιοίκησης, πραγµατοποιήθηκε την περασµένη Τετάρτη συνάντηση, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυµνασίου Λυκ είου, στο Ζευγολατιό, προκειµένου να συζητηθούν θέµατα του προ γράµµατος. Σκοπός της συνάντησης ήταν να συζητηθούν θέµατα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος µεταξύ ε κπροσώπων των υπηρεσιών τ ου Δήµου και ν οµικών προ σώπων, ώστε

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ 15ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΑΨΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΓΙΚΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ. Restaurant Royal

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ 15ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΑΨΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΓΙΚΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ. Restaurant Royal Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδοµαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφηµερίδα της Κορινθίας - Έτος 5ο - Αρ. Φύλλου 219 - Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2008 - ΤΙΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ. Άρχισαν τα έργα στην Πατρών Κορίνθου. Επέτειος Χέντελ στην Αρχαία Κόρινθο

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ. Άρχισαν τα έργα στην Πατρών Κορίνθου. Επέτειος Χέντελ στην Αρχαία Κόρινθο Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδομαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφημερίδα της Κορινθίας - Έτος 5ο - Αρ. Φύλλου 256 - Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2009 - ΤΙΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

87.9. kappa. Βράζει το Λουτράκι με την δημοτική αρχή. Με στόχο την προώθηση των επενδύσεων. Άνοιγμα του Τατούλη στον Λ. Μπούκλη σελ. 7.

87.9. kappa. Βράζει το Λουτράκι με την δημοτική αρχή. Με στόχο την προώθηση των επενδύσεων. Άνοιγμα του Τατούλη στον Λ. Μπούκλη σελ. 7. 87.9 kappa radio Η Εβδομαδιαια ΕφΗμΕριδα της Κορινθιας - Ετος 8 ο - αρ. φύλλού 372 - ςαββατο 28 & ΚύριαΚΗ 29 ιανούαριού 2012 - τιμη: 0,50 Ο ΟΙΚΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη πρώτη στα σχολεία με ελλείψεις στα βιβλία

Επίσημη πρώτη στα σχολεία με ελλείψεις στα βιβλία Αχαρνές και Φυλή Επιτυχόντες σε ΑΕΙ και ΤΕΙ 12 χρόνια από τον φονικό σεισμό n σελ. 8 n σελ. 12-14, 19-22 ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΥΠΟΣ Σε ιδιώτες η διαχείριση των απορριμμάτων n σελ. 13 ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ www.doxthi.gr Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Περσινά, ξινά στάφύλιά

Περσινά, ξινά στάφύλιά ΤΙΜΗ: 1 ευρώ ΕΤΟΣ 7ο ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ: 316 Εβδομαδιαία, πολιτική, οικονομική και κοινωνική εφημερίδα Διαβάστε τα κυριότερα άρθρα της εφημερίδας, στο blog του Πολίτη: hp://poliis-news. blogspo. com/ Περσινά,

Διαβάστε περισσότερα

Καμία αύξηση. τελών στην Κόρίνθό. Κλείνει ή όχι το 6 0 Σ.Π.; Δύο αντικρουόμενα ρεπορτάζ προκάλεσαν αναστάτωση στην Κόρινθο. Θέματα

Καμία αύξηση. τελών στην Κόρίνθό. Κλείνει ή όχι το 6 0 Σ.Π.; Δύο αντικρουόμενα ρεπορτάζ προκάλεσαν αναστάτωση στην Κόρινθο. Θέματα ΤΙΜΗ: 1 ευρώ ΕΤΟΣ 8ο ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ: 400 Θέματα Εβδομαδιαία, πολιτική, οικονομική και κοινωνική εφημερίδα Διαβάστε τα κυριότερα άρθρα της εφημερίδας, στο blog του Πολίτη: hp://poliis-news. blogspo. com/

Διαβάστε περισσότερα

3 ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΙ; ΘΑ ΕΚΛΕΓΕΙ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ..!

3 ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΙ; ΘΑ ΕΚΛΕΓΕΙ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ..! ΚΟΛΛΙΑΣ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ...9 Μένει ουδέτερος..! ΤΗΝΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΚΛΕ- ΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΝΔ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΝΤΟΡΑΣ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ 9 ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΕ- ΓΡΑΨΕ ΔΗΛΩΣΗ..ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η «ΜΥΘΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» ΣΤΟ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ» ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η «ΜΥΘΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» ΣΤΟ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ» ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ TAKTIKO ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Aπό το 1983 στο πλευρό του Κορίνθιου πολίτη ΕΤΟΣ 29ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 8096 - Ε ΡΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 51

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 51 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 51 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ περιεχόμενα - ταυτότητα ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Karfitsa. MΕΤΡΟύμε ΑΝΤΟΧΕΣ! 549.912. Τι ζητούν οι φορείς και οι εκπρόσωποι της Θεσσαλονίκης για να τελειώνει η... «πλάκα»

Karfitsa. MΕΤΡΟύμε ΑΝΤΟΧΕΣ! 549.912. Τι ζητούν οι φορείς και οι εκπρόσωποι της Θεσσαλονίκης για να τελειώνει η... «πλάκα» Karfitsa Σάββατο 4.4.2015 Αρ. Φύλλου 559 kar fitsa.gr - paraskhnio.gr - toxrima.gr - verysorry.gr ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΘΕΤΟ SOCIAL 549.912 «ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ» για το karfitsa.gr το μήνα Μάρτιο! («επισκέψεις» σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

korinthia.ne Παπαληγουρικός και Βενιζελικός! Άρθρο παρέμβαση στα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ κινητό+σταθερό+adsl

korinthia.ne Παπαληγουρικός και Βενιζελικός! Άρθρο παρέμβαση στα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ κινητό+σταθερό+adsl κινητό+σταθερό+adsl στο νέο κατάστημά μας ΚΥΠΡΟΥ 48 - ΤΗΛ. 27410 22260 Α. Κόρκας ΤΙΜΗ: 1 ευρώ ΕΤΟΣ 5ο ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ: 227 Εβδομαδιαία, πολιτική, οικονομική και κοινωνική εφημερίδα ιαβάστε τα κυριότερα άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ Σελ: 2 ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2672 Τρίτη 0 Μαρτίου 205 Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 20 557855 www.thriassio.gr ΡΙΧΝΕΙ ΛΕΦΤΑ για την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΙΧΑ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΙΧΑ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ Κωδικός 2417 Ε ΡΑ: ΦΙΛΙΠΠΙΑ Α ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ 1957 Ι ΡΥΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΕΚ ΟΤΗΣ - ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Κ. ΜΠΑΡΚΑΣ www.foniagroti.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 Νοεµβρίου 2014 Αριθ. Φύλλου 2458 Αρχ. Σπυρίδωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΡΙΑΣΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟΤιμή : ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2715 Tετάρτη 13 Μαΐου 2015 Έτος 21ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr Σελ: 2 Αντιδήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πληκτρολογήστε www.pesede.gr και απλοποιήστε τη ζωή σας! ΙΑ ΡΟΜΕΣ 04 ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ 10 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 30 ΚΟΙΝΗ ΡΑΣΗ 34 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 37

Περιεχόμενα. Πληκτρολογήστε www.pesede.gr και απλοποιήστε τη ζωή σας! ΙΑ ΡΟΜΕΣ 04 ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ 10 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 30 ΚΟΙΝΗ ΡΑΣΗ 34 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 37 ιμηνιαία Έκδοση της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών ημοσίων Έργων Θεμιστοκλέους 4, 106 78 Αθήνα τηλ: 210 3814735, 210 3338759 Email: secretary@pesede.gr URL: www.pesede.gr Περιεχόμενα ΙΑ ΡΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΦΑΝΕΡΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΛΜΑ ΝΑ ΤΑ ΒΑΛΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. κ.γεωργίου; κωδ. 8401

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΦΑΝΕΡΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΛΜΑ ΝΑ ΤΑ ΒΑΛΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. κ.γεωργίου; κωδ. 8401 Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΦΑΝΕΡΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΛΜΑ ΝΑ ΤΑ ΒΑΛΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ στην κόψη του ξυραφιού ΑΝΙΚΑΝΟΤ ΗΤΑ ή κρυφή Τι τρέχει κ.γεωργίου; ατζέντα; ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ του Βραχατίου

Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ του Βραχατίου Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ του Βραχατίου Κωδικός Ταχυδρομείου 4399 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ Eκδίδεται σε 700 αντίτυπα Συντάσσεται από επιτροπή Φύλλο Νο. 100 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θα το επιτρέψουμε; Φωνή της Πάρου. Οικολογική καταστροφή στη Μάρπησσα. ΑΜΕΣ Νηρέας - Α.Ο.Πάρου 2-0 Σελ. 10

Θα το επιτρέψουμε; Φωνή της Πάρου. Οικολογική καταστροφή στη Μάρπησσα. ΑΜΕΣ Νηρέας - Α.Ο.Πάρου 2-0 Σελ. 10 ΠΑΡΟΥ Φωνή της Πάρου 16 Ε β δ ο μ α δ ι α ί α π ο λ ι τ ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ Οικολογική καταστροφή στη Μάρπησσα Τεράστια οικολογική καταστροφή βρίσκεται σε εξέλιξη και

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟ ΩΡΩΝ

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟ ΩΡΩΝ ΑΓΓΛΙΚΑ Χριστινα Κορµπετ Τινα Νταντερ 28ης 29 Λουτράκι τηλ. 27440 28626 15 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟ ΩΡΩΝ ΧΡΟΝΙΑ Η ΣΙΩΠΗ ΚΕ ΗΜΑΡΧΕ ΜΗΠΩΣ ΚΡΥΒΕΙ ΕΝΟΧΗ; ΤΟΞΙΚΗ ΒΟΜΒΑ ΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟ ΩΡΟΙ;

Διαβάστε περισσότερα

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας κ. Γιάννη Ξανθόπουλου,

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας κ. Γιάννη Ξανθόπουλου, ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ = ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β = ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 170 = ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 {2 {3 {4 {5 { 6 7 Διαβάστε σ αυτό το φύλλο { 8 9 {10 {11 {12 Νέα από την Οικολογική Κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Στο Καλοχώρι το νέο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Στο Καλοχώρι το νέο λιμάνι της Θεσσαλονίκης 15 ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ Aπόβαση στην Κίνα! 28 αφιερωμα στο μικρο μοναστηρι Στα χνάρια της Πηνελόπης Δέλτα www.thereporters.gr Σ Τ Α Δ Υ Τ Ι Κ Α Απρίλιος 2011 / Α.Φ.: 001 / Τιμή 0,01 ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: ΔεσμεΥση τησ ΠοΛιτειασ

Διαβάστε περισσότερα

πορεία Ποτέ στην ιστορία της πόλης µας, µέσα σε µία τετραετία δεν θα έχουν γίνει τόσα πολλά µικρά και µεγάλα έργα!

πορεία Ποτέ στην ιστορία της πόλης µας, µέσα σε µία τετραετία δεν θα έχουν γίνει τόσα πολλά µικρά και µεγάλα έργα! ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 πορεία ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ. ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ: Η Κόρινθος αλλάζει όψη! Ποτέ στην ιστορία της πόλης µας, µέσα σε µία τετραετία δεν θα έχουν γίνει

Διαβάστε περισσότερα

3 OSCAR + ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ ΟΙ ΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΟ ΜΕ ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΣ Ο ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

3 OSCAR + ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ ΟΙ ΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΟ ΜΕ ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΣ Ο ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΧΑΜΦΡΕΪ ΜΠΟΓΚΑΡΤ - ΙΝΓΚΡΙΝΤ ΜΠΕΡΓΚΜΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ 5ο CD 3 OSCAR + ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ Κ Α Ζ Α Μ Π Λ Α Ν Κ Α ΠΡΩΤΟ www.protothema.gr ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ T I M H 2,00 /// (Η ΕΚ ΟΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2517 Τρίτη 8 Ιουλίου 2014 Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr Στην τσιμπίδα της Οικονομικής Αστυνομίας ΜκΟ στο Ολυμπιακό Χωριό Δεν επεδείχθησαν έγγραφα νομιμοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

2 κρουαζιερόπλοια εβδομαδιαίως στο λιμάνι της Κορίνθου

2 κρουαζιερόπλοια εβδομαδιαίως στο λιμάνι της Κορίνθου ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 56 2 κρουαζιερόπλοια εβδομαδιαίως στο λιμάνι της Κορίνθου Ιδιοκτήτης: Εκδότης: ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Ερμού 2, 20 100 Κόρινθος

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη κόντρα ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ. Στη Μάχη των Εκλογών. Κώστα Μπασδέκη στην Περιφέρεια. Εγκαινιάστηκε το Βρογχολογικό Εργαστήριο του Γ.Ν.

Η πρώτη κόντρα ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ. Στη Μάχη των Εκλογών. Κώστα Μπασδέκη στην Περιφέρεια. Εγκαινιάστηκε το Βρογχολογικό Εργαστήριο του Γ.Ν. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΚΩ.: 1850 Web site: www.lamiakos-typos.gr e-mail: info@lamiakos-typos.gr ΤΥΠΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 15 - ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΤΟΣ 74ο - ΠΕΡΙΟ ΟΣ Β ΑΡ. Φ. 20551 ΤΗΛ.: 22310 51414-5

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ ΑΝΔΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ανδριακή Ενότητα ΙΩΑΝΝΗΣ A. ΜΑΛΤΑΜΠΕΣ Έκδοση της Δημοτικής Παράταξης ΑΝΔΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - Ιωάννης Μαλταμπές Επαρχιακή οδός Άνδρου-Γαυρίου - Άνωθεν Ταχυδρομείου Τηλ.: 22820 29165 Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ. Μερικά σπίτια από τον οικισμό «Φλοίσβος» ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Πωλήσεις ιαµερισµάτων

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ. Μερικά σπίτια από τον οικισμό «Φλοίσβος» ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Πωλήσεις ιαµερισµάτων ΑΓΓΛΙΚΑ Χριστινα Κορµπετ Τινα Νταντερ 28ης 29 Λουτράκι τηλ. 27440 28626 15 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΧΡΟΝΙΑ 30 Σεπτεµβρίου 2011 15ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΠΕΡΑΧΩΡΑ, ΙΣΘΜΙΑ, ΠΙΣΙΑ, ΚΟΡΙΝΘΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ. ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΟΣ Πολιτικός Μηχανικός ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΤΗΛ.: 27440-22250, 27410-37734, 210-9732609 ΚΙΝ.: 0977-429265, 0944-468586

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ. ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΟΣ Πολιτικός Μηχανικός ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΤΗΛ.: 27440-22250, 27410-37734, 210-9732609 ΚΙΝ.: 0977-429265, 0944-468586 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Γεώργιος Αγγελίδης ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Πειρήνης & Γ. Μπαλή 14 τηλ. 27410 21952, fax 27410 29122 : Δαμασκηνού & Οικονόμου 2 τηλ. & fax 27440 65166 ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΜΥΡΗΣ: τηλ. 27410 33324, 27513,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 οικο νομία ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ: ΑΛΛΟΙ ΠΛΟΥΤΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΜΟΛΥΝΟΝΤΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΙ ΣΕ ΣΠΕΙΡΕΣ Χωματερές ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΓΙΑ.. ΛΙΓΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΧΡΥΣΟΣ ΟΙΚΟνομία - ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα