15PROC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002779105 2015-05-15"

Transcript

1 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΑΔΑΜ: ΑΔΑ: ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΘ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ,ΥΡΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΥΛΙΚΟΥ ΝΙΚΘΣ 5-7 Τ.Κ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ : Ε. Θεοφανοποφλου ΤΘΛ : ΦΑΞ: Α Π Ο Φ Α Η Ακινα, 15 Μαΐου 2015 Αρ. Ρρωτ /ΔΡΥ&ΔΥ1671 Θζμα: Διενζργεια πρόχειρου διαγωνιςμοφ για την προμήθεια εφαρμογήσ Θλεκτρονικοφ Μητρϊου Ελληνικοφ ήματοσ για την κάλυψη των αναγκϊν τησ Διεφθυνςησ Εμπορικήσ & Βιομηχανικήσ Ιδιοκτηςίασ τησ Γενικήσ Γραμματείασ Εμπορίου και Προςταςίασ Καταναλωτή του Τπουργείου Οικονομίασ, Τποδομϊν, Ναυτιλίασ και Σουριςμοφ. ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Πξφρεηξνο ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ Η ρακειφηεξε ηηκή ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Τπεξεζίεο πξνκήζεηαο ινγηζκηθνχ ΚΩΓΙΚΟ ΚΑΣΑ CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ ,00 Δπξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. ΚΡΑΣΗΔΙ ΔΠΙ ΣΗ ΣΙΜΗ ΣΩΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔIΩΝ Οη ηηκέο ππφθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ λφκηκεο θξαηήζεηο. Έρνληαο ππφςε: 1. To N. 2286/95 (Φ.Δ.Κ. 19/Α / ): «Πξνκήζεηεο Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» 2. Σν Ν. 2362/95 «Κψδηθαο πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Ν. 3871/2010 (Φ.Δ.Κ. 141/Α / ) «Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη Δπζχλε» θαη ην Ν. 3943/2011 (Φ.Δ.Κ. 66/Α / ) 3. Σν Ν. 3861/2010 (Φ.Δ.Κ. 112/Α / ) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 4. Σν Ν. 3863/2010 (Φ.Δ.Κ. 115/Α / ) «Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 4144/2013(Φ.Δ.Κ. 88/Α / ) «Αληηκεηψπηζε ηεο παξαβαηηθφηεηαο ζηελ 1

2 Κνηλσληθή Αζθάιηζε θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο» 5. Σν άξζξν 24 ηνπ Ν.2198/94 «Παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο θαηά ηελ πξνκήζεηα θάζε είδνπο αγαζψλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ» 6. Σν Ν.4281/2014 (ΦΔΚ 160/Α / ) «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 37 ηνπ λ.4320/ (ΦΔΚ29/Α /2015) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ιήςε άκεζσλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο, ηελ νξγάλσζε ηεο Κπβέξλεζεο θαη ησλ Κπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 7. Σν Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150/Α /2007) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ». 8. Σνπ άξζξνπ 90 ηνπ θψδηθα λνκνζεζίαο γηα ηελ θπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ 98/Α/2005) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηα άξζξα απφ 18 έσο 28 ηνπ λ.4320/ (φδκ29/α /2015) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ιήςε άκεζσλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο, ηελ νξγάλσζε ηεο Κπβέξλεζεο θαη ησλ Κπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 9. Σν Π.Γ. 113/10 (Φ.Δ.Κ. 194/Α / ) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» 10. Σνπ Ν. 4270/14 «Γεκφζην Λνγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 11. Σν Ν. 4013/11 (Φ.Δ.Κ. 204/Α / ) πεξί ζχζηαζεο εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 12. Σν Π.Γ. 60/07 (Φ.Δ.Κ. 64/Α ) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 13. Σνπ Π.Γ. 116/2014 (ΦΔΚ 185/Α/2014) «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο & Αληαγσληζηηθφηεηαο», φπσο ηζρχεη. 14. Σνπ Π.Γ.24/2015 (ΦΔΚ 20/Α / «χζηαζε θαη κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ, κεηαθνξά ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ». 15. Toπ Π.Γ. 25/2015 (ΦΔΚ 21/A/ ) «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ». 16. Με αξ / (ΦΔΚ 105/Τ.Ο.Γ.Γ./ ) θνηλή απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ, δηνξηζκνχ ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Μαλνχζνπ Μαλνπζάθε ηνπ Γεσξγίνπ, πνπ 2

3 εθδφζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 50 Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν ηνπ Π.Γ. 63/ Με αξ / (ΦΔΚ 3248/Β/ ) απφθαζε Τπνπξγνχ & Τθππνπξγνχ Αλάπηπμεο & Αληαγσληζηηθφηεηαο «Μεηαβίβαζε δηθαηψκαηνο ππνγξαθήο Με εληνιή Τπνπξγνχ ή Με εληνιή Τθππνπξγνχ ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα». 18. Σελ αλάγθε δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα εθαξκνγήο Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Διιεληθνχ ήκαηνο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Γηεχζπλζεο Δκπνξηθήο & Βηνκεραληθήο Ιδηνθηεζίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ. 19. Σν αξηζκ. πξση.13439/ αίηεκα ηεο Γ/λζεο Έξγσλ Σ.Π.Δ. & Δθαξκνγψλ. 20. Σν αξηζκ. πξση.γπτγτ 1307/ (ΑΓΑΜ 15REQ ) αίηεκα γηα δέζκεπζε πίζησζεο. 21. Σελ αξηζκ. πξση /ΓΟΓ (ΑΓΑ:ΦΠΗΒ465ΦΘΘ-ΡΓ8) απφθαζε πεξί δέζκεπζεο πίζησζεο ζηνλ εηδηθφ θνξέα 35/140, ΚΑΔ 5357 γηα πξνκήζεηα εθαξκνγήο Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Διιεληθνχ ήκαηνο θαη θαηαρψξεζή ηεο ζην βηβιίν Δγθξίζεσλ θαη Δληνιψλ Πιεξσκήο ηεο Τ.Γ.Δ. κε αξηζκφ έγθξηζεο ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ Πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηελ πξνκήζεηα εθαξκνγήο Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Διιεληθνχ ήκαηνο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Γηεχζπλζεο Δκπνξηθήο & Βηνκεραληθήο Ιδηνθηεζίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ επηζπλάπηνληαη ζην Παξάξηεκα Β ηεο παξνχζαο απφθαζεο, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο. Η δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ ζηελ ηζηνζειίδα https://diavgeia.gov.gr θαη ζηελ ηζηνζειίδα Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο απφ ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο πξφρεηξσλ κεηνδνηηθψλ δηαγσληζκψλ, ε νπνία ζπγθξνηήζεθε δπλάκεη ηεο κε αξηζκ. πξση.37608/γπτ&γτ 1122/ (ΑΓΑ 6Μ1Φ465ΦΘΘ-164) ηεο Γ/λζεο Πξνκεζεηψλ, Τπνδνκψλ & Γηαρείξηζεο Τιηθνχ απφθαζεο ζπγθξφηεζεο εηήζησλ επηηξνπψλ δηελέξγεηαο πξφρεηξσλ δηαγσληζκψλ. 3

4 Οη πξνζθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ : α) Θα θαηαηεζνχλ ζε θιεηζηφ θαη ζθξαγηζκέλν θάθειν ν νπνίνο ζα πεξηέρεη τρεισ (3) επιμζρουσ, ανεξάρτθτουσ, ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ, οι οποίοι κα φζρουν και τισ ενδείξεισ του ενιαίου φακζλου, εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο ζα πεξηιακβάλεη ηα δικαιολογηηικά ζσμμεηοτής, ν δεχηεξνο ζα πεξηιακβάλεη ηελ ηετνική προζθορά θαη ν ηξίηνο ηελ οικονομική προζθορά κέρξη ηελ Παξαζθεπή, 22 /05/ 2015 θαη ψξα 14:00. ζην Πξσηφθνιιν ηεο Γηεχζπλζεο Πξνκεζεηψλ Τπνδνκψλ & Γηαρείξηζεο Τιηθνχ (Γξαθείν νο φξνθνο) επί ηεο νδνχ Νίθεο 5-7. β)θα απνζθξαγηζηνχλ ηελ Γεπηέξα, 25/05/2015 θαη ψξα 11:00 ζηελ έδξα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ επί ηεο νδνχ Νίθεο 5-7 θαη ζπγθεθξηκέλα ζην γξαθείν 304. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξεπξίζθνληαη θαηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, εθφζνλ ην επηζπκνχλ. Η ζσνολική δαπάνη, ποσ δε θα σπερβαίνει ηο ποζό ηων δεκαοτηώ τιλιάδων ηεηρακοζίων πενήνηα εσρώ (18.450,00 ) ζσμπεριλαμβανομένοσ Φ.Π.Α., ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Μεηαθνξψλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015 κε Δηδηθφ Φνξέα θαη ΚΑΔ Η πιεξσκή ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο ζα γίλεη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο θαη θαηφπηλ ππνβνιήο βεβαηψζεσλ απφ ηε Γηεχζπλζε Έξγσλ Σ.Π.Δ. & Δθαξκνγψλ θαη απφ ηε Γηεχζπλζε Δκπνξηθήο & Βηνκεραληθήο Ιδηνθηεζίαο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, κε έθδνζε ηαθηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζην φλνκα ηεο δηθαηνχρνπ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ. Δπί ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ ζα γίλεη παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο 8% γηα ηηο ππεξεζίεο θαη θξάηεζε 0,10% ππέξ ΔΑΑΓΗΤ πιένλ ηνπ λνκίκνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ 3% (πιένλ 20% εηζθνξάο ππέξ ΟΓΑ επ απηνχ). ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΤΡΙΑΚΟ ΠΟΛΤΥΡΟΝΙΓΗ 4

5 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 1. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ: Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, θνηλνπξαμίεο, ελψζεηο ή ζπκπξάμεηο πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά (ζχκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Π.Γ. 60/2007). 2. ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο έξγνπ είλαη ε δεκηνπξγία Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Διιεληθψλ Πξντφλησλ-Τπεξεζηψλ. Σν Μεηξψν ήκαηνο Διιεληθψλ Πξντφλησλ & Τπεξεζηψλ φπσο πξνβιέπεηαη ζην Ν.4072/2012 (ΦΔΚ Α 86/ ) ζα πεξηιακβάλεη ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπο έρεη απνλεκεζεί ην ήκα Διιεληθψλ Πξντφλησλ & Τπεξεζηψλ θαη ζα είλαη πξνζβάζηκν απφ φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο κέζσ δηαδηθηπαθνχ portal, ην νπνίν ζα δεκηνπξγεζεί ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ. Γηα ηελ απξφζθνπηε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ έξγνπ, πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε κέζα απφ έλα ζπλεθηηθφ ζχλνιν 4 ζπλνιηθά Φάζεσλ, φπσο ζπλνπηηθά απνηππψλνληαη αθνινχζσο. Δηδηθφηεξα: Φάζε 1: Μειέηε εθαξκνγήο ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ ήκαηνο Διιεληθψλ Πξντφλησλ & Τπεξεζηψλ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ portal θαη ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο. Φάζε 2: Αλάπηπμε θαη εγθαηάζηαζε ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ ήκαηνο Διιεληθψλ Πξντφλησλ & Τπεξεζηψλ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ portal βάζεη ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ 1 ε Φάζε. Φάζε 3: Δθπαίδεπζε πηζηνπνηεκέλσλ ρξεζηψλ γηα ηε ρξήζε ηνπ Μεηξψνπ ήκαηνο Διιεληθψλ Πξντφλησλ & Τπεξεζηψλ. Φάζε 4: Πηινηηθή ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ ήκαηνο Διιεληθψλ Πξντφλησλ & Τπεξεζηψλ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ portal. 3. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ο αλψηαηνο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζηηο δεθανρηψ ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα πελήληα επξψ ,00 (πξνυπνινγηζκφο ρσξίο Φ.Π.Α. :15.000,00, Φ.Π.Α.23%: 3.450,00 ) θαη βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπφ35/140 ΚΑΔ 5357 νηθ.έηνπο 2015 (ΑΓΑ ΦΠΗΒ465ΦΘΘ-ΡΓ8) 5

6 15PROC ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΡΓΟΤ Σξείο (3) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 5. ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Οη ελδηαθεξφκελνη ζα ππνβάινπλ ηνλ θάθειν πξνζθνξάο ηνπο, ζηελ Διιεληθή γιψζζα κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν θαηαζέηνληαο ηνλ απηνπξνζψπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπο, ή απνζηέιινληάο ηνλ ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή Courier ην αξγφηεξν κέρξη , εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 14:00 ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο & Σνπξηζκνχ / Νίθεο 5-7, Σ.Κ , Αζήλα (Γξαθείν 324 Πξσηφθνιιν Γηεχζπλζεο Πξνκεζεηψλ Τπνδνκψλ & Γηαρείξηζεο Τιηθνχ). ηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ην Τπνπξγείν νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηνλ ρξφλν θαη ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα απνζηαινχλ. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. ην θάθειν κάθε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: - Η ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ. - Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. - Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. - Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. - Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. Μέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην ηεο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα ηα εμήο: Α. Φάκελος «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» Σα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά (επί πνηλή απφξξηςεο): i) Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία: α) Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ, β) Να δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο: Γελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, 6

7 Γελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο. Δίλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ηεο πεξ. (3) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ. (4) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 θαη ζηελ πεξ. 3 ηνπ εδ. β ηεο παξ. 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Γελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηάζηαζε. ii) Τπεχζπλε δήισζε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη : φηη δελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη φηη δελ έρεη επηβιεζεί ζηνλ πξνκεζεπηή ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απφ δηαγσληζκνχο κε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ. φηη δεζκεχνληαη φηη ζε πεξίπησζε αλάζεζεο ζε απηνχο ηνπ έξγνπ λα εθπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα πξνθήξπμε, ηελ πξνζθνξά θαη ηελ ζχκβαζε. φηη έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ, ηνπο απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα θαη φηη ζα πξνζθνκίζνπλ έγθαηξα θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα απφθαζε. Β. Φάκελος «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» Υσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», εληφο ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηνχληαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξαξηήκαηνο Β, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο. ηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά νη πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λα δειψλνπλ ηελ ζπκκφξθσζή ηνπο ζε φινπο ηνπο φξνπο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ Γ. Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» Υσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», εληφο ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (άλεπ Φ.Π.Α.) νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο, ν Φ.Π.Α. θαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.) νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. 7

8 Η ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α. ζα ιεθζεί ππφςε γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ε αλάδεημε ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ γηα εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο απφ ηελ επφκελε κέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, νχηε ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο πξνζθνξάο, αιιά νχηε θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Οι προςφορζσ επί ποινι απόρριψθσ δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Εάν υπάρχει ςτθν προςφορά οποιαδιποτε διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα, θ δε αρμόδια επιτροπι παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των προςφορϊν πρζπει κατά τον ζλεγχο να κακαρογράψει τθν τυχόν διόρκωςθ, να μονογράψει και να ςφραγίςει αυτιν. Θ προςφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν ς αυτιν διορκϊςεισ οι οποίεσ τθν κακιςτοφν αςαφι κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν. Ρροςφορζσ αόριςτεσ, ανεπίδεκτεσ εκτίμθςθσ ι υπό αίρεςθ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Επίςθσ, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ οι προςφορζσ που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, κακόςον αποτελοφν όλεσ απαράβατουσ όρουσ. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Ο πξνζθέξσλ ζε πεξίπησζε ππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο άιινπο δηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπ, νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ απηψλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα δχλαληαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ινηπνί δηαγσληδφκελνη. Η έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αφορά μόνο ςτθν προςταςία του απορριτου που καλφπτει τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα τθσ επιχείρθςθσ του ενδιαφερόμενου. Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη εκπξνζέζκσο ηελ έλζηαζε ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο θαη δε δχλαηαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν λα απνθξνχζεη επζέσο ή εκκέζσο ηνπο αλσηέξσ φξνπο. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, νη δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν είηε θαηά ηελ ελψπηνλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο, κεηά ηελ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ νξγάλνπ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν. 8

9 6. ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Η απνζθξάγηζε ησλ Πξνζθνξψλ ζα γίλεη δεκφζηα απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, ηελ Γεπηέξα 25 /05/2015 θαη ψξα 11 :00. Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ησλ Πξνζθνξψλ έρνπλ δηθαίσκα λα παξεπξίζθνληαη, ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ Απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ, ηα θπζηθά πξφζσπα ή νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, ζπλεηαηξηζκψλ, ελψζεσλ ή θνηλνπξαμηψλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, θαζψο θαη νη λφκηκνη αληηπξφζσπνη απηψλ, πξνζθνκίδνληαο ηα λφκηκα παξαζηαηηθά εθπξνζψπεζεο. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: α. Απνζθξαγίδνληαη νη θπξίσο θάθεινη θαζψο θαη νη θάθεινη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ζηε ζπλέρεηα κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο Πξνζθνξέο θαηά θχιιν. β. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ Πξαθηηθφ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή εηο ηξηπινχλ θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή εθδίδεη ζρεηηθή απφθαζε. γ. Γηα φια ηα παξαπάλσ ε Αλαζέηνπζα Αξρή θνηλνπνηεί ηε ζρεηηθή ηεο απφθαζε ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε θάζε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο. δ. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Πξνθήξπμεο, απνξξίπηνληαη ζην αληίζηνηρν ζηάδην ηνπ Γηαγσληζκνχ. Ο πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθήο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ απφ ηελ Τπεξεζία, νθείιεη λα ππνβάιεη ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα εμήο έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη απφ απηήλ: Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθήο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη επίζεο δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο(κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ 9

10 ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). Όια ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ηνπ ππεπζχλνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Φνξνινγηθή θαη Αζθαιηζηηθή Δλεκεξφηεηα. Έγγξαθν ηεο ηξαπέδεο ζηελ νπνία επηζπκεί λα γίλεηαη ε πιεξσκή θαη ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ΙΒΑΝ. Πηζηνπνηεηηθφ απφ ην νηθείν Δπηκειεηήξην. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 ζηελ νπνία ζα δειψλνπλ φηη φια ηα πξνζθνκηδφκελα έγγξαθα, ζηνηρεία θαη πηζηνπνηεηηθά είλαη αιεζή. Όηαλ ν πξνζθέξσλ, ν νπνίνο πξνζθέξεη ηε ρακειφηεξε ηηκή δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ πξνζθέξεη ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή. ε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα κε ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή θαη νχησ θαζ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. Μεηά ην πέξαο ηνπ ειέγρνπ ε επηηξνπή θαηαξηίδεη πξαθηηθφ, εηο ηξηπινχλ (3) ην νπνίν παξαδίδεη θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή εθδίδεη απφθαζε θαηαθχξσζεο. 7. ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ Η αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ γίλεηαη εγγξάθσο απφ ηε Γ/λζε Πξνκεζεηψλ, Τπνδνκψλ θαη Γηαρείξηζεο Τιηθνχ-Σκήκα Καηάξηηζεο θαη Δθηέιεζεο Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ. Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο Καηαθχξσζεο θαηαξηίδεηαη ε ζρεηηθή χκβαζε. 10

11 8. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΔΡΓΑΙΩΝ Η παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο θάζε θάζεο ηνπ έξγνπ ζα γίλεηαη απφ ηε Γηεχζπλζε Έξγσλ Σ.Π.Δ. & Δθαξκνγψλ θαη απφ ηε Γηεχζπλζε Δκπνξηθήο & Βηνκεραληθήο Ιδηνθηεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο,Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο & Σνπξηζκνχ. Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ δηαπηζησζνχλ ειιείςεηο, παξαιείςεηο ή αδπλακίεο ε εηαηξεία νθείιεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο παξαηεξήζεηο ππνδείμεηο ησλ αξκφδησλ Γηεπζχλζεσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηψλ θαη λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο θαη βειηηψζεηο ρσξίο επηπιένλ θφζηνο. 9. ΠΑΡΑΓΟΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα ιάβεη ρψξα ζην θηίξην ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο & Σνπξηζκνχ επί ηεο πιαηείαο Κάληγγνο θαη εληφο 3 κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Η παξαιαβή ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο πνπ έρεη ζπζηαζεί κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο & Σνπξηζκνχ κεηά θαη ηελ ππνβνιή βεβαηψζεσλ θαιήο εθηέιεζεο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ απφ ηε Γ/λζε Έξγσλ Σ.Π.Δ. & Δθαξκνγψλ θαη απφ ηε Γηεχζπλζε Δκπνξηθήο & Βηνκεραληθήο Ιδηνθηεζίαο 10. ΚΤΡΩΔΙ ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί απφ ηελ Τπεξεζία θαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο, κε απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο δηαθφπηεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκήζεηαο θαη θαηαγγέιιεηαη ε ζχκβαζε εθφζνλ ν πξνκεζεπηήο ππαηηίσο δελ πξνβεί ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε αλάζεζεο. 11. ΔΝΣΑΔΙ Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/07. 11

12 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Προδιαγραφζσ Εφαρμογήσ Θλεκτρονικοφ Μητρϊου Ελληνικοφ ήματοσ για όλα τα προϊόντα και τισ υπηρεςίεσ που τουσ ζχει απονεμηθεί το Ελληνικό ήμα. Α) φντομη Περιγραφή Αντικείμενο του παρόντοσ ζργου αποτελεί θ δθμιουργία Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Ελλθνικϊν Ρροϊόντων - Υπθρεςιϊν. Το Μθτρϊο Σιματοσ Ελλθνικϊν Ρροϊόντων & Υπθρεςιϊν όπωσ προβλζπεται ςτο Ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α 86/ ) κα περιλαμβάνει τα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ που τουσ ζχει απονεμθκεί το Σιμα Ελλθνικϊν Ρροϊόντων & Υπθρεςιϊν και κα είναι προςβάςιμο από όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ μζςω διαδικτυακοφ portal, το οποίο κα δθμιουργθκεί ςτο πλαίςιο του ζργου. Το Θλεκτρονικό Μθτρϊο κα τθρείται ςτθ Διεφκυνςθ Εμπορικισ και Βιομθχανικισ Ιδιοκτθςίασ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου όπωσ περιγράφεται ςτο άρκρο 190, και ςτο οποίο κα καταχωρείται ανά κατθγορία προϊόντοσ και υπθρεςίασ κάκε απονομι, ανανζωςθ, μεταβίβαςθ και ανάκλθςθ προςωρινι ι οριςτικι τθσ χριςθσ του ςιματοσ. Θ καταχϊρθςθ των ςτοιχείων ςτο Μθτρϊο κα γίνεται θλεκτρονικά απευκείασ από χριςτεσ του φορζα απονομισ, ο οποίοσ κα είναι υπεφκυνοσ για τθν πλθρότθτα και τθν ορκότθτα των ςτοιχείων που καταχωρεί. Β) Περιεχόμενο Μητρϊου Στο μθτρϊο κα καταχωροφνται τα ςτοιχεία των επιχειριςεων ςτισ οποίεσ ζχει απονεμθκεί το δικαίωμα χριςθσ του Ελλθνικοφ Σιματοσ. Σφμφωνα με τον Κανονιςμό Τιρθςθσ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Ελλθνικϊν Ρροϊόντων και Υπθρεςιϊν (Άρκρο 3) κα καταχωροφνται, τα εξισ ςτοιχεία: Επωνυμία Επιχείρθςθσ Διακριτικόσ Τίτλοσ Ζδρα ΑΦΜ Αρικμόσ Γενικοφ Εμπορικοφ Μθτρϊου (Γ.Ε.Μ.Θ) ΔΟΥ Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Τθλζφωνο/Φαξ Επικοινωνίασ Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ Λογότυπο εταιρείασ (κωδικοποίθςθσ jpeg,jpg,png) Φωτογραφία πιςτοποιθμζνου προϊόντοσ Υπόδειγμα ετικζτασ (προαιρετικά) Πνομα Ρροϊόντοσ Ονομαςία πϊλθςθσ (εφόςον προβλζπεται) 12

13 Εμπορικι Ονομαςία, (καταχωρθμζνθ ι όχι). Ππωσ τθ δθλϊνει ο κάτοχοσ. 15PROC Κατθγορία Ρροϊόντοσ Ρεριγραφι προϊόντοσ (υποχρεωτικά ςτα ελλθνικά και αγγλικά και προαιρετικά ςε κάκε άλλθ γλϊςςα) με ευκφνθ τθσ εταιρείασ Κωδικόσ BAR-CODE (Ρροαιρετικά) Αρχείο ςε μορφι pdf με τα χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ (προαιρετικά) Υπερ-Σφνδεςμο (hyperlink) ςτθν ιςτοςελίδα τθσ επιχείρθςθσ (προαιρετικά) Θμερομθνία Απονομισ του Ε.Σ Φορζασ Απονομισ Κανονιςμόσ Απονομισ (αρικμ. ΚΥΑ) Αποφάςεισ Φορζα Απονομισ Στοιχεία (Επωνυμία, υπεργολαβικι δραςτθριότθτα) των επιχειριςεων ςτισ οποίεσ ανατίκεται από τθν Επιχείρθςθ δικαιοφχο του Ε.Σ υπεργολαβικι εργαςία ςχετικι με τθν παραγωγι του καταχωρθμζνου προϊόντοσ (π.χ παραγωγι, ςυςκευαςία, τυποποίθςθ). Επίςθσ κάκε φορζασ απονομισ κα καταχωρεί: όλα τα ςχετικά ζγγραφα που απαιτοφνται για τθν απονομι του ελλθνικοφ ςιματοσ, δθλαδι κα μπορεί να γίνεται θλεκτρονικι υποβολι φακζλου είτε από τθν επιχείρθςθ είτε από τον φορζα τθν απόφαςθ απονομισ και ςτοιχεία όπωσ θμερομθνία Αίτθςθσ, Απονομισ, Διαγραφισ, προςωρινισ Ανάκλθςθσ (Άρκρο 194 ν.4072/2014) θμερομθνία και τόποσ ελζγχου (όπου απαιτείται επιτόπιοσ ζλεγχοσ για τθν απονομι) ιςτορικότθτα ελζγχων. Το μθτρϊο κα παρζχει τθ δυνατότθτα ζκδοςθσ βεβαίωςθσ καταχϊρθςθσ ςτο Μθτρϊο για χριςθ από τισ επιχειριςεισ και τουσ φορείσ απονομισ κακϊσ και τθ δυνατότθτα εξαγωγισ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για χριςθ από τουσ φορείσ αλλά και από τθν ΕΕΣ. Αναλυτικά το περιεχόμενο των βεβαιϊςεων αλλά και των ςτατιςτικϊν ςτοιχείων κα προςδιοριςτοφν κατά τθ φάςθ τθσ μελζτθσ εφαρμογισ ςε ςυνεργαςία με τα ςτελζχθ τθσ ΓΓΕ. Ο ανάδοχοσ κα παραδϊςει ζνα ςυγκεκριμζνο πλικοσ αναφορϊν (reports), αλλά θ εφαρμογι κα δίνει ςτο διαχειριςτι (administrator) τθ δυνατότθτα να υλοποιιςει επιπρόςκετεσ αναφορζσ ανάλογα με τισ ανάγκεσ που κα προκφψουν. Στα παραπάνω ςτοιχεία εκτόσ από τον φορζα απονομισ κα ζχουν πρόςβαςθ και οι χριςτεσ τθσ Επιτροπισ Ελλθνικοφ Σιματοσ οι οποίοι κα μποροφν επιπλζον να καταχωροφν και ενςτάςεισ κατά των αποφάςεων των φορζων (Άρκρο 195). Ακόμα οι χριςτεσ τθσ Επιτροπισ Ελλθνικοφ Σιματοσ πρζπει να δθμοςιεφουν ςτθν ιςτοςελίδα τισ αποφάςεισ τθσ ΕΕΣ (Άρκρο 196). 13

14 Γ) Καταχϊρηςη (Άρθρο4 Κανονιςμοφ) - Φορείσ Απονομήσ Για τθν καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςτθ βάςθ δεδομζνων του Μθτρϊου είναι υπεφκυνοσ ο φορζασ απονομισ, ο οποίοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν πλθρότθτα και τθν ορκότθτα των ςτοιχείων που καταχωρεί. Ο υπεφκυνοσ φορζασ για τθν απονομι του Ελλθνικοφ Σιματοσ υποχρεοφται να ειςαγάγει θλεκτρονικά ςτο ςφςτθμα του μθτρϊου το ςφνολο των ςτοιχείων που προςκομίηουν οι ενδιαφερόμενοι για κάκε πιςτοποιθμζνο προϊόν ι υπθρεςία για τα οποία επικυμοφν να λάβουν το Ε.Σ. Ο κάκε φορζασ υποχρεοφται μζςω του διαχειριςτικοφ περιβάλλοντοσ να ανανεϊνει τισ πλθροφορίεσ και τα απαιτοφμενα ζγγραφα που οφείλουν να προςκομίηουν οι ενδιαφερόμενοι ϊςτε ο διαδικτυακόσ τόποσ να παρζχει ενθμερωμζνεσ πλθροφορίεσ προσ κάκε ενδιαφερόμενο ανά πάςα ςτιγμι. Στο ςυγκεκριμζνο διαχειριςτικό περιβάλλον ζχουν πρόςβαςθ αποκλειςτικά οι πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ των φορζων. Οι φορείσ απονομισ του ελλθνικοφ ςιματοσ που ζχουν πιςτοποιθκεί μζχρι ςτιγμισ είναι: Για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, ο Ελλθνικόσ Γεωργικόσ Οργανιςμόσ - Διμθτρα (ΕΛΓΟ ΔΘΜΘΤΑ) (Άρκρο 5 ΑΔΑ: ΒΙΥ0Φ-Α9Θ) Στα αλκοολοφχα ποτά θ Γενικι Διεφκυνςθ του Γενικοφ Χθμείου του κράτουσ (Άρκρο4 ΑΔΑ: ΩΗΘΥΦ-ΟΦΕ) Το μθτρϊο κα είναι ςε κζςθ να υποςτθρίξει και άλλουσ φορείσ απονομισ του Ε.Σ που κα προκφψουν ςτθν πορεία. Δ) Περιγραφή Διαδικτυακοφ Σόπου Στο διαδικτυακό τόπο του Μθτρϊου, ο οποίοσ κα τθρείται από τθ Διεφκυνςθ Εμπορικισ και Βιομθχανικισ Ιδιοκτθςίασ, κα δθμοςιεφονται ευρετιρια επωνυμιϊν των δικαιοφχων του Σιματοσ και ευρετιρια ονομαςίασ πϊλθςθσ προϊόντων και παροχισ υπθρεςιϊν, φωτογραφία πιςτοποιθμζνου προϊόντοσ, περιγραφι του προϊόντοσ (υποχρεωτικά ςτα ελλθνικά και αγγλικά και προαιρετικά ςε κάκε άλλθ γλϊςςα) κακϊσ και πλθροφορίεσ περί των κριτθρίων, των διαδικαςιϊν και των απαιτοφμενων εγγράφων για τθν απονομι του Ελλθνικοφ Σιματοσ ςτισ διάφορεσ κατθγορίεσ προϊόντων και υπθρεςιϊν. Θ Επιτροπι Ελλθνικοφ Σιματοσ (ΕΕΣ) ςφμφωνα με τισ αρμοδιότθτζσ τθσ που περιγράφονται ςτο άρκρο 186, είναι υπεφκυνθ για τθν εποπτεία του Μθτρϊου και για τισ προδιαγραφζσ λειτουργίασ του και οφείλει να ενθμερϊνει και να παρζχει πλθροφοριακά ςτοιχεία ςχετικά με το περιεχόμενο, τισ διαδικαςίεσ και τα πιςτοποιθμζνα προϊόντα ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ, ςτουσ καταναλωτζσ και τισ επιχειριςεισ. Λόγω του ότι θ ειςαγωγι όλων των πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν απονομι του Ε.Σ. είναι μζροσ των φορζων απονομισ και θ διαδικαςία ελζγχου των ςτοιχείων πραγματοποιείται ςε αυτοφσ, το Μθτρϊο αποτελεί ςτθν πραγματικότθτα μοναδικι πθγι άντλθςθσ πλθροφοριϊν για τθν Ε.Ε.Σ και θ αρτιότθτα αλλά και το πλικοσ τθσ πλθροφορίασ του αποτελεί κρίςιμο παράγοντα ςτθν άρτια εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ ΕΕΣ. Ακόμθ, ςτο διαδικτυακό τόπο (άρκρο 2 του κανονιςμοφ) κα διατίκεται δυνατότθτα διαςφνδεςθσ (links) με ιςτοςελίδεσ φορζων που εμπλζκονται ςτθν απονομι του Ελλθνικοφ Σιματοσ κακϊσ και με τισ ιςτοςελίδεσ νομικϊν προςϊπων δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου όπωσ ο Οργανιςμόσ Ρροϊκθςθσ Εξαγωγϊν (ΟΡΕ), τα Επιμελθτιρια, το Υπουργείο Εξωτερικϊν, το Υπουργείο Τουριςμοφ, το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, και άλλα. Επίςθσ, θ 14

15 εφαρμογι κα μπορεί να διακζτει ςυγκεκριμζνα δεδομζνα (που κα ςυμφωνθκοφν με τθν υπθρεςία) ςε άλλουσ ιςτότοπουσ μζςω π.χ. web services. Ο διαδικτυακόσ τόποσ του Μθτρϊου κα είναι δθμόςιοσ και ελεφκερα προςπελάςιμοσ. Θ γλϊςςα προβολισ των ςτοιχείων του διαδικτυακοφ τόπου είναι θ ελλθνικι και θ αγγλικι, με δυνατότθτα μετάφραςθσ ςε άλλεσ γλϊςςεσ. Ε) Ρόλοι Χρηςτϊν Οι χριςτεσ του ςυςτιματοσ διακρίνονται ςτισ παρακάτω ομάδεσ: Διαχειριςτζσ τθσ εφαρμογισ (ςτελζχθ τθσ ΓΓΕ) Χριςτεσ (ςτελζχθ των φορζων που απονζμουν το Ελλθνικό Σιμα) Χριςτεσ ΕΕΣ (ςτελζχθ Επιτροπισ Ελλθνικοφ Σιματοσ) Χριςτεσ επιχειριςεισ που ζχουν ι επικυμοφν να εγγραφοφν ςτο Μθτρϊο H τελευταία ομάδα χρθςτϊν κα ζχει τθ δυνατότθτα να καταχωροφν τθν αίτθςι κακϊσ και να υποβάλουν θλεκτρονικά όλα τα ζγγραφα που απαιτοφνται. Επιπλζον κα μποροφν να παρακολουκοφν από το portal όλεσ τισ φάςεισ μζχρι να ολοκλθρωκεί θ εγγραφι τουσ ςτο Μθτρϊο κακϊσ και να ενθμερϊνονται θλεκτρονικά για τυχόν εκκρεμότθτεσ. Τζλοσ, ςτθν περίπτωςθ που εγγράφονται ςτο Μθτρϊο κα μποροφν να ςυμπλθρϊνουν ςτοιχειά που αφοροφν το προϊόν/υπθρεςία για το οποίο πιραν Ελλθνικό Σιμα π.χ. να ενθμερϊνουν το logo. Σ) Απαιτήςεισ Ο διαδικτυακόσ τόποσ του Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Ελλθνικοφ Σιματοσ, κα υλοποιθκεί κάνοντασ χριςθ τθσ πλατφόρμασ Microsoft ASP.NET και θ βάςθ δεδομζνων κα είναι είτε Microsoft SQL Server 2008 ι ανϊτερθ ζκδοςθ, είτε MySQL Server 5 ι ανϊτερθ ζκδοςθ. Από το ζργο κα προκφψουν τα παρακάτω παραδοτζα: Ραραδοτζο 1: Μελζτθ και ςχεδιαςμόσ του Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Σιματοσ Ελλθνικϊν Ρροϊόντων & Υπθρεςιϊν και του αντίςτοιχου portal Ρροδιαγραφζσ. Ραραδοτζο 2: Ανάπτυξθ του Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Σιματοσ Ελλθνικϊν Ρροϊόντων & Υπθρεςιϊν και του αντίςτοιχου portal, υποχρεωτικά ςτα ελλθνικά και αγγλικά, και προαιρετικά ςε κάκε άλλθ γλϊςςα, με αντίςτοιχα κείμενα που κα υποβάλλουν οι εταιρείεσ ςτισ οποίεσ ζχει απονεμθκεί το Σιμα Ελλθνικϊν Ρροϊόντων & Υπθρεςιϊν. Ραραδοτζο 3: Εγχειρίδια χριςθσ για τουσ χριςτεσ και διαχειριςτζσ του ςυςτιματοσ. Η) Τποςτήριξη ςε θζματα καταχϊριςησ περιεχομζνου και διαχείριςησ χρηςτϊν Μετά τθν ολοκλιρωςθ του ζργου κα παρζχεται από τον ανάδοχο ςυντιρθςθ για δφο (2) ζτθ. Σε αυτό το χρονικό διάςτθμα ο ανάδοχοσ κα παρζχει τθλεφωνικι υποςτιριξθ κακϊσ και απομακρυςμζνθ βοικεια ςτα ςτελζχθ χειριςτζσ του μθτρϊου διαδικτυακοφ τόπου τθσ υπθρεςίασ για: καταχϊρθςθ περιεχομζνου κατάργθςθ περιεχομζνου διόρκωςθ περιεχομζνου δθμιουργία νζων χρθςτϊν ι επεξεργαςία υπαρχόντων. γενικότερθ επίλυςθ όλων των προβλθμάτων που μπορεί να προκφψουν ςτο ςφςτθμα. 15

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 7 / 9 / 204 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 84 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 96 Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 9 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1293 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαχ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196 Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ,00 Δπξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. & θξαηήζεσλ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΔΙ Φ35/110 ΚΑΔ 1723 Φ35/140 ΚΑΔ 0869

ΑΠΟΦΑΣΗ ,00 Δπξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. & θξαηήζεσλ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΔΙ Φ35/110 ΚΑΔ 1723 Φ35/140 ΚΑΔ 0869 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ:6ΡΒΓ4653Ο7-16Χ ΑΓΑΜ:16PROC004117646 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31/03/2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Α. Π. 35422/ΓΠΤΓΤ1465 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 19 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1187 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΠΑΡΘΔΝΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ ΛΔΥΗ ΑΞΚΩΝ «ΑΣΔΡΙΑ» ΣΟΤ ΠΒΚ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθνί Όξνη

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΠΑΡΘΔΝΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ ΛΔΥΗ ΑΞΚΩΝ «ΑΣΔΡΙΑ» ΣΟΤ ΠΒΚ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθνί Όξνη ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗ ΓΓΗ Φ.600.1/174/154124/.1712 ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ Γ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡ. ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ.(Γ3) ΣΜΗΜΑ ΤΜΒΑΔΩΝ Υαληά, 27 Οθη 17 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΠΑΡΘΔΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά. ΑΡΘΡΟ 2 Γηθαηνχκελνη πκκεηνρήο Γηθαηνινγεηηθά Γεληθψλ Όξσλ

ΓΔΝΙΚΟΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά. ΑΡΘΡΟ 2 Γηθαηνχκελνη πκκεηνρήο Γηθαηνινγεηηθά Γεληθψλ Όξσλ ΓΔΝΙΚΟΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ Γ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡ. ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ. Υαληά, 13 Φεβ 17 Σα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηε ζπκκεηνρή ζε απηφλ, ζπληάζζνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ τασρός, 10/11/2016 Αρ. Πρωτ. 23349 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο καο, πξνθεηκέλνπ λα αλαζέζεη ηελ πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Υπεξεζίαο Πξαζίλνπ, πξνυπνινγηζκνχ 14.923,40

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΤΓΔΗΑ ΑΝΣΗΚΑΡΚΗΝΗΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ «Ο ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ» Ν.Π.Γ.Γ. Γ/λζε: Λεσθ. Αιεμάλδξαο 171 115 22 ΑΘΖΝΑ Αθήνα, 13 /10/2010

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπνπξγείν Τγείαο 5 ε Τ.Πε. Θεζζαιίαο & ηεξεάο Γιιάδαο Ηκ/λία: 29-Απξ-15 Αξ. πξση.: 247/Δ/15 ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ Δηεχζπλζε Δηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθφ Σκήκα Σαρ. δ/λζε... 33100 Άκθηζζα

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 09-10-2013 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΑΜ: Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2013 Σαρ. Γ/λζε : Α. Πνζεηδψλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ».

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε 2014-2015». ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Π Δ Σ Ρ Δ Λ Α Ι Ο Τ Κ Ι Ν Η Η Γ Ι Α Σ Η Ν Π Α Ι Γ Ι Κ Η Κ Α Σ Α Κ Η Ν Ω Η Σ Α Τ Ρ Ο Τ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Π Δ Σ Ρ Δ Λ Α Ι Ο Τ Κ Ι Ν Η Η Γ Ι Α Σ Η Ν Π Α Ι Γ Ι Κ Η Κ Α Σ Α Κ Η Ν Ω Η Σ Α Τ Ρ Ο Τ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Π Δ Σ Ρ Δ Λ Α Ι Ο Τ Κ Ι Ν Η Η Γ Ι Α Σ Η Ν Π Α Ι Γ Ι Κ Η Κ Α Σ Α Κ Η Ν Ω Η Σ Α Τ Ρ Ο Τ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έθζεζεο είλαη ε θάιπςε ησλ ππεξεζηψλ ησλ πξαθηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ )

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ ) Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ 10 7-2007) 1) Η πεξίπηωζε ηβ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α 150) αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: «ηβ Γπλαηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ: 6Λ91469073-0ΞΛ Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ειίδα 1 απφ 65 Σαρ. Γ/λζε :Γεσξγίνπ Γακαζθνχ 1, Πνιπθιηληθή Οιπκπηαθνχ Υσξηνχ, Αραξλαί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη

Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη Ειςαγωγή Σο παρόν κείμενο ζχει ςκοπό να εξθγιςει με απλό τρόπο, τθ χριςθ του προγράμματοσ e-εκπαίδευςθ, από τον Αρχθγό υςτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣ7ΟΡΡ4-ΞΛΣ. Αξ. Γηαθήξπμεο: 55/ΠΓ/11. Αξ. Πξση.: ΓΠ νηθ 3388/07-07-2011 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣ7ΟΡΡ4-ΞΛΣ. Αξ. Γηαθήξπμεο: 55/ΠΓ/11. Αξ. Πξση.: ΓΠ νηθ 3388/07-07-2011 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΣΑ.Π.Ι.Σ. ΣΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΔΡΑ : ΑΚΑΔΗΜΙΑ 58 ΑΘΗΝΑ - Σ.Κ. 106 79 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Σμήμα : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Πιεξ.: Μ.Μαξθνύιε Σει.: 2313 32.3115. Γ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νν Π 05/2014

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Πιεξ.: Μ.Μαξθνύιε Σει.: 2313 32.3115. Γ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νν Π 05/2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Πιεξ.: Μ.Μαξθνύιε Σει.: 2313 32.3115 Γ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νν Π 05/2014 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ-ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΟ (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7 / 2014 Σν Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7 / 2014 Σν Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Βαο. νθίαο 127 115 21, Ακπειόθεπνη Σει. : 210 64 78868 e mail :achousakou@pasteur.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Πεηξαηάο, 18 Ηαλνπαξίνπ 2010 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Αξηζ. πξση. : 587

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. : 862 ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 Σν Διιεληθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΡΥ/ΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ. ΝΟΣ. ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: Αξδεηηνχ 34β 116 36 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Π. Παπιάθε,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : BIOP469073-HEI Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ-ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟY ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤΓΙΑΓΩΝΙΜΟY ΓΙΑ ΣΟ ΦΟΡΔΑ: Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΈΑ ΑΦΑΛΙΗ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟY ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤΓΙΑΓΩΝΙΜΟY ΓΙΑ ΣΟ ΦΟΡΔΑ: Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΈΑ ΑΦΑΛΙΗ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΙΚΗΓΟΡΩΝ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α. Αθήνα, 23/12/2011 ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΧΝ Απιθ. Γιακήπςξηρ: 22/2011 Δ.Σ.Α.Α. Απ. Ππυηοκόλλος: 174616/23-12-2011 ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΧΝ ΑΓΑ: 45ΦΡΟΡΔ1-51Τ Γ/ΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθή Τπεξεζία ΣΑΠΙΣ: Αθαδεκίαο 58 Αζήλα ΣΚ 10679 7 νο φξνθνο

Κεληξηθή Τπεξεζία ΣΑΠΙΣ: Αθαδεκίαο 58 Αζήλα ΣΚ 10679 7 νο φξνθνο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΑ.Π.Ι.Σ. ΣΑΜΔΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΔΓΡΑ : ΑΚΑΓΗΜΙΑ 58 ΑΘΗΝΑ - Σ.Κ. 106 79 Γ/λζε: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Η / Τ, Δ Κ Σ Τ Π Ω Σ Ω Ν & Π Δ Ρ Ι Φ Δ Ρ Δ Ι Α Κ Ω Ν Τ Σ Η Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟ ΙΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙ ΜΟΤ ΑΔΑ: 7ΨΔΟ4690ΒΥ-ΡΦΤ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟ ΟΚΟΜΕΙΟΤ ΚΑ ΣΟΡΙΑ Digitally signed by INFORMATICS ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ INFORMATICS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο επαλαιεπηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Έρνληεο ππφςε: 1) Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2362/1995, Ν. 2286/1995. 2) Σηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 118/2007 θαη Π.Γ. 242/2003

Έρνληεο ππφςε: 1) Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2362/1995, Ν. 2286/1995. 2) Σηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 118/2007 θαη Π.Γ. 242/2003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΡΓΑΣΙΚΗ ΔΣΙΑ (Ν.Π.Γ.Γ) ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Μεηξνπόιεσο 110, Σ.Κ. 546 21 ΣΜΗΜΑ ΦΤΥ/ΓΙΑ & ΠΝ/ΚΧΝ ΔΝ/ΔΧΝ Πιεξνθνξίεο Γ. ΗΛΙΑΓΟΤ - ΡΑΠΣΗ Σειέθσλν 2310 286083 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε..

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. 1 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. ΥΑΝΙΑ, 05 Απγνχζηνπ 2014 2 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ:

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ: Αξ. Πξση-Γηαθ:3900 Υαληά, 11/08/2016 Πιεξνθ: Δ. Μειηδάθεο Σει 2821029214 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΑΣΟ» χκθσλα κε : 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ»

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» Πνυπεζνμξ Γζαβςκζζιυξ : «Πνμιήεεζα ηαζ εβηαηάζηαζδ επίπθςκ ΓΙΠΑΔ» Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» ΓΙΔΘΝΔ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Νέου Παγίου

Εισαγωγή Νέου Παγίου Εισαγωγή Νέου Παγίου 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ ειςαγωγήσ νζου παγίου ςτην εφαρμογή τησ ςειράσ Hyper Axion. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ «Καηαζθεπή γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ ΔΠ ΘΡΑΚΖ» ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΑΡ. ΠΡΧΣ. 239-22/09/2015 1 ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Αξηζ. Γηαθ.: 6258 /3-6-2013 Πιεξνθνξίεο: ΑΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΖΚΝΠ ΑΠΞΟΝΞΟΓΝ ΓΗΔ/ΛΠΖ ΞΝΙΔΝΓΝΚΗΑΠ & Ρ.. Ζμεπομηνία :11/05/2016 Απ. Ξπωη. :14.069 Γ Η Α Θ Ζ Ο Μ Ζ Λ 1927 Πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα ΔΣΟΙΜΟΤ ΑΦΑΛΣΟΜΔΙΓΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΑΣΣΙΚΗ Υατδάξη 1/11/2010 ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Αξηζ.πξση: ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΑΣΣΙΚΗ Υατδάξη 1/11/2010 ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Αξηζ.πξση: ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΑΣΣΙΚΗ Υατδάξη 1/11/2010 ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Αξηζ.πξση: 34636 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ Ο Γήκνο Υατδαξίνπ, Έρνληαο ππόςε: Σελ αλάγθε πεξηζπιινγήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΝΣΔΛΗ : 28/4/2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 1 ε Τ. ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ : 4961 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΙΓΩΝ ΠΔΝΣΔΛΗ ΙΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 8, 152 36 ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΑΞ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σμήμα Σεσνικήρ ςποστήπιξηρ νησιώτικων Δήμων ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚOY ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ: Κ Α Λ Ο Τ Μ Γ

ΓΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ: Κ Α Λ Ο Τ Μ Γ Ξάλζε, 24 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣ/ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΥ.ΑΣΤΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΞΑΝΘΗ ΓΡ.ΕΩΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 Γηεζλήο ηαθηηθόο πξώηνο

Διαβάστε περισσότερα

δηνξηζκνχ ηνπ Γεκεηξίνπ ππξάθνπ ηνπ Κσλζηαληίλνπ, ζηε ζέζε ηνπ Γελ. Γξακκαηέα Καηαλαισηή.

δηνξηζκνχ ηνπ Γεκεηξίνπ ππξάθνπ ηνπ Κσλζηαληίλνπ, ζηε ζέζε ηνπ Γελ. Γξακκαηέα Καηαλαισηή. ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΣΟΜΔΙ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ Μονάδα Β2, ΓΡΑΦΔΙΟ 425 ΚΑΝΙΓΓΟ 20 Σ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο».

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 6 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ «ΝΔΟΜ. ΓΔΧΡΓΗΟ» ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Ησάλληλα, 04-10-2011 Αξηζ. Πξση.1855 Σαρ. Γ/λζε : Νενκ. Γεσξγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 17/2013

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 17/2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 17/2013 Σαθηηθφο πξψηνο επαλαιεπηηθφο αλνηθηφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 30/2012

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 30/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ - 1 - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΕΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 30/2012 Γηεζλήο ηαθηηθόο πξώηνο αλνηθηόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ TΑΚΣΙΚΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πιηθνηερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑ, 01 / 04 / 2016 ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: Ε..Δ.Τ./ 875 Δ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Σαρ.Δ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 1 ΑΓΑ:70ΝΓ469073-ΛΓ8 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Γηεύζπλζε: ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ Τπνδ/λζε: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Σκήκα: ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Fax: 2271044311 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙKΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ, ΓΙΑΜΟΝΗ, ΔΣΙΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΈΣΟ 2013-2014» Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα