15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002779105 2015-05-15"

Transcript

1 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΑΔΑΜ: ΑΔΑ: ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΘ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ,ΥΡΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΥΛΙΚΟΥ ΝΙΚΘΣ 5-7 Τ.Κ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ : Ε. Θεοφανοποφλου ΤΘΛ : ΦΑΞ: Α Π Ο Φ Α Η Ακινα, 15 Μαΐου 2015 Αρ. Ρρωτ /ΔΡΥ&ΔΥ1671 Θζμα: Διενζργεια πρόχειρου διαγωνιςμοφ για την προμήθεια εφαρμογήσ Θλεκτρονικοφ Μητρϊου Ελληνικοφ ήματοσ για την κάλυψη των αναγκϊν τησ Διεφθυνςησ Εμπορικήσ & Βιομηχανικήσ Ιδιοκτηςίασ τησ Γενικήσ Γραμματείασ Εμπορίου και Προςταςίασ Καταναλωτή του Τπουργείου Οικονομίασ, Τποδομϊν, Ναυτιλίασ και Σουριςμοφ. ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Πξφρεηξνο ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ Η ρακειφηεξε ηηκή ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Τπεξεζίεο πξνκήζεηαο ινγηζκηθνχ ΚΩΓΙΚΟ ΚΑΣΑ CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ ,00 Δπξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. ΚΡΑΣΗΔΙ ΔΠΙ ΣΗ ΣΙΜΗ ΣΩΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔIΩΝ Οη ηηκέο ππφθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ λφκηκεο θξαηήζεηο. Έρνληαο ππφςε: 1. To N. 2286/95 (Φ.Δ.Κ. 19/Α / ): «Πξνκήζεηεο Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» 2. Σν Ν. 2362/95 «Κψδηθαο πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Ν. 3871/2010 (Φ.Δ.Κ. 141/Α / ) «Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη Δπζχλε» θαη ην Ν. 3943/2011 (Φ.Δ.Κ. 66/Α / ) 3. Σν Ν. 3861/2010 (Φ.Δ.Κ. 112/Α / ) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 4. Σν Ν. 3863/2010 (Φ.Δ.Κ. 115/Α / ) «Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 4144/2013(Φ.Δ.Κ. 88/Α / ) «Αληηκεηψπηζε ηεο παξαβαηηθφηεηαο ζηελ 1

2 Κνηλσληθή Αζθάιηζε θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο» 5. Σν άξζξν 24 ηνπ Ν.2198/94 «Παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο θαηά ηελ πξνκήζεηα θάζε είδνπο αγαζψλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ» 6. Σν Ν.4281/2014 (ΦΔΚ 160/Α / ) «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 37 ηνπ λ.4320/ (ΦΔΚ29/Α /2015) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ιήςε άκεζσλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο, ηελ νξγάλσζε ηεο Κπβέξλεζεο θαη ησλ Κπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 7. Σν Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150/Α /2007) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ». 8. Σνπ άξζξνπ 90 ηνπ θψδηθα λνκνζεζίαο γηα ηελ θπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ 98/Α/2005) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηα άξζξα απφ 18 έσο 28 ηνπ λ.4320/ (φδκ29/α /2015) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ιήςε άκεζσλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο, ηελ νξγάλσζε ηεο Κπβέξλεζεο θαη ησλ Κπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 9. Σν Π.Γ. 113/10 (Φ.Δ.Κ. 194/Α / ) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» 10. Σνπ Ν. 4270/14 «Γεκφζην Λνγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 11. Σν Ν. 4013/11 (Φ.Δ.Κ. 204/Α / ) πεξί ζχζηαζεο εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 12. Σν Π.Γ. 60/07 (Φ.Δ.Κ. 64/Α ) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 13. Σνπ Π.Γ. 116/2014 (ΦΔΚ 185/Α/2014) «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο & Αληαγσληζηηθφηεηαο», φπσο ηζρχεη. 14. Σνπ Π.Γ.24/2015 (ΦΔΚ 20/Α / «χζηαζε θαη κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ, κεηαθνξά ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ». 15. Toπ Π.Γ. 25/2015 (ΦΔΚ 21/A/ ) «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ». 16. Με αξ / (ΦΔΚ 105/Τ.Ο.Γ.Γ./ ) θνηλή απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ, δηνξηζκνχ ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Μαλνχζνπ Μαλνπζάθε ηνπ Γεσξγίνπ, πνπ 2

3 εθδφζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 50 Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν ηνπ Π.Γ. 63/ Με αξ / (ΦΔΚ 3248/Β/ ) απφθαζε Τπνπξγνχ & Τθππνπξγνχ Αλάπηπμεο & Αληαγσληζηηθφηεηαο «Μεηαβίβαζε δηθαηψκαηνο ππνγξαθήο Με εληνιή Τπνπξγνχ ή Με εληνιή Τθππνπξγνχ ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα». 18. Σελ αλάγθε δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα εθαξκνγήο Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Διιεληθνχ ήκαηνο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Γηεχζπλζεο Δκπνξηθήο & Βηνκεραληθήο Ιδηνθηεζίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ. 19. Σν αξηζκ. πξση.13439/ αίηεκα ηεο Γ/λζεο Έξγσλ Σ.Π.Δ. & Δθαξκνγψλ. 20. Σν αξηζκ. πξση.γπτγτ 1307/ (ΑΓΑΜ 15REQ ) αίηεκα γηα δέζκεπζε πίζησζεο. 21. Σελ αξηζκ. πξση /ΓΟΓ (ΑΓΑ:ΦΠΗΒ465ΦΘΘ-ΡΓ8) απφθαζε πεξί δέζκεπζεο πίζησζεο ζηνλ εηδηθφ θνξέα 35/140, ΚΑΔ 5357 γηα πξνκήζεηα εθαξκνγήο Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Διιεληθνχ ήκαηνο θαη θαηαρψξεζή ηεο ζην βηβιίν Δγθξίζεσλ θαη Δληνιψλ Πιεξσκήο ηεο Τ.Γ.Δ. κε αξηζκφ έγθξηζεο ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ Πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηελ πξνκήζεηα εθαξκνγήο Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Διιεληθνχ ήκαηνο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Γηεχζπλζεο Δκπνξηθήο & Βηνκεραληθήο Ιδηνθηεζίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ επηζπλάπηνληαη ζην Παξάξηεκα Β ηεο παξνχζαο απφθαζεο, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο. Η δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ ζηελ ηζηνζειίδα https://diavgeia.gov.gr θαη ζηελ ηζηνζειίδα Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο απφ ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο πξφρεηξσλ κεηνδνηηθψλ δηαγσληζκψλ, ε νπνία ζπγθξνηήζεθε δπλάκεη ηεο κε αξηζκ. πξση.37608/γπτ&γτ 1122/ (ΑΓΑ 6Μ1Φ465ΦΘΘ-164) ηεο Γ/λζεο Πξνκεζεηψλ, Τπνδνκψλ & Γηαρείξηζεο Τιηθνχ απφθαζεο ζπγθξφηεζεο εηήζησλ επηηξνπψλ δηελέξγεηαο πξφρεηξσλ δηαγσληζκψλ. 3

4 Οη πξνζθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ : α) Θα θαηαηεζνχλ ζε θιεηζηφ θαη ζθξαγηζκέλν θάθειν ν νπνίνο ζα πεξηέρεη τρεισ (3) επιμζρουσ, ανεξάρτθτουσ, ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ, οι οποίοι κα φζρουν και τισ ενδείξεισ του ενιαίου φακζλου, εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο ζα πεξηιακβάλεη ηα δικαιολογηηικά ζσμμεηοτής, ν δεχηεξνο ζα πεξηιακβάλεη ηελ ηετνική προζθορά θαη ν ηξίηνο ηελ οικονομική προζθορά κέρξη ηελ Παξαζθεπή, 22 /05/ 2015 θαη ψξα 14:00. ζην Πξσηφθνιιν ηεο Γηεχζπλζεο Πξνκεζεηψλ Τπνδνκψλ & Γηαρείξηζεο Τιηθνχ (Γξαθείν νο φξνθνο) επί ηεο νδνχ Νίθεο 5-7. β)θα απνζθξαγηζηνχλ ηελ Γεπηέξα, 25/05/2015 θαη ψξα 11:00 ζηελ έδξα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ επί ηεο νδνχ Νίθεο 5-7 θαη ζπγθεθξηκέλα ζην γξαθείν 304. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξεπξίζθνληαη θαηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, εθφζνλ ην επηζπκνχλ. Η ζσνολική δαπάνη, ποσ δε θα σπερβαίνει ηο ποζό ηων δεκαοτηώ τιλιάδων ηεηρακοζίων πενήνηα εσρώ (18.450,00 ) ζσμπεριλαμβανομένοσ Φ.Π.Α., ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Μεηαθνξψλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015 κε Δηδηθφ Φνξέα θαη ΚΑΔ Η πιεξσκή ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο ζα γίλεη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο θαη θαηφπηλ ππνβνιήο βεβαηψζεσλ απφ ηε Γηεχζπλζε Έξγσλ Σ.Π.Δ. & Δθαξκνγψλ θαη απφ ηε Γηεχζπλζε Δκπνξηθήο & Βηνκεραληθήο Ιδηνθηεζίαο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, κε έθδνζε ηαθηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζην φλνκα ηεο δηθαηνχρνπ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ. Δπί ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ ζα γίλεη παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο 8% γηα ηηο ππεξεζίεο θαη θξάηεζε 0,10% ππέξ ΔΑΑΓΗΤ πιένλ ηνπ λνκίκνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ 3% (πιένλ 20% εηζθνξάο ππέξ ΟΓΑ επ απηνχ). ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΤΡΙΑΚΟ ΠΟΛΤΥΡΟΝΙΓΗ 4

5 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 1. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ: Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, θνηλνπξαμίεο, ελψζεηο ή ζπκπξάμεηο πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά (ζχκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Π.Γ. 60/2007). 2. ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο έξγνπ είλαη ε δεκηνπξγία Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Διιεληθψλ Πξντφλησλ-Τπεξεζηψλ. Σν Μεηξψν ήκαηνο Διιεληθψλ Πξντφλησλ & Τπεξεζηψλ φπσο πξνβιέπεηαη ζην Ν.4072/2012 (ΦΔΚ Α 86/ ) ζα πεξηιακβάλεη ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπο έρεη απνλεκεζεί ην ήκα Διιεληθψλ Πξντφλησλ & Τπεξεζηψλ θαη ζα είλαη πξνζβάζηκν απφ φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο κέζσ δηαδηθηπαθνχ portal, ην νπνίν ζα δεκηνπξγεζεί ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ. Γηα ηελ απξφζθνπηε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ έξγνπ, πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε κέζα απφ έλα ζπλεθηηθφ ζχλνιν 4 ζπλνιηθά Φάζεσλ, φπσο ζπλνπηηθά απνηππψλνληαη αθνινχζσο. Δηδηθφηεξα: Φάζε 1: Μειέηε εθαξκνγήο ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ ήκαηνο Διιεληθψλ Πξντφλησλ & Τπεξεζηψλ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ portal θαη ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο. Φάζε 2: Αλάπηπμε θαη εγθαηάζηαζε ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ ήκαηνο Διιεληθψλ Πξντφλησλ & Τπεξεζηψλ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ portal βάζεη ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ 1 ε Φάζε. Φάζε 3: Δθπαίδεπζε πηζηνπνηεκέλσλ ρξεζηψλ γηα ηε ρξήζε ηνπ Μεηξψνπ ήκαηνο Διιεληθψλ Πξντφλησλ & Τπεξεζηψλ. Φάζε 4: Πηινηηθή ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ ήκαηνο Διιεληθψλ Πξντφλησλ & Τπεξεζηψλ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ portal. 3. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ο αλψηαηνο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζηηο δεθανρηψ ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα πελήληα επξψ ,00 (πξνυπνινγηζκφο ρσξίο Φ.Π.Α. :15.000,00, Φ.Π.Α.23%: 3.450,00 ) θαη βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπφ35/140 ΚΑΔ 5357 νηθ.έηνπο 2015 (ΑΓΑ ΦΠΗΒ465ΦΘΘ-ΡΓ8) 5

6 15PROC ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΡΓΟΤ Σξείο (3) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 5. ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Οη ελδηαθεξφκελνη ζα ππνβάινπλ ηνλ θάθειν πξνζθνξάο ηνπο, ζηελ Διιεληθή γιψζζα κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν θαηαζέηνληαο ηνλ απηνπξνζψπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπο, ή απνζηέιινληάο ηνλ ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή Courier ην αξγφηεξν κέρξη , εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 14:00 ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο & Σνπξηζκνχ / Νίθεο 5-7, Σ.Κ , Αζήλα (Γξαθείν 324 Πξσηφθνιιν Γηεχζπλζεο Πξνκεζεηψλ Τπνδνκψλ & Γηαρείξηζεο Τιηθνχ). ηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ην Τπνπξγείν νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηνλ ρξφλν θαη ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα απνζηαινχλ. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. ην θάθειν κάθε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: - Η ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ. - Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. - Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. - Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. - Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. Μέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην ηεο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα ηα εμήο: Α. Φάκελος «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» Σα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά (επί πνηλή απφξξηςεο): i) Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία: α) Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ, β) Να δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο: Γελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, 6

7 Γελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο. Δίλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ηεο πεξ. (3) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ. (4) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 θαη ζηελ πεξ. 3 ηνπ εδ. β ηεο παξ. 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Γελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηάζηαζε. ii) Τπεχζπλε δήισζε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη : φηη δελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη φηη δελ έρεη επηβιεζεί ζηνλ πξνκεζεπηή ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απφ δηαγσληζκνχο κε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ. φηη δεζκεχνληαη φηη ζε πεξίπησζε αλάζεζεο ζε απηνχο ηνπ έξγνπ λα εθπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα πξνθήξπμε, ηελ πξνζθνξά θαη ηελ ζχκβαζε. φηη έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ, ηνπο απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα θαη φηη ζα πξνζθνκίζνπλ έγθαηξα θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα απφθαζε. Β. Φάκελος «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» Υσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», εληφο ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηνχληαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξαξηήκαηνο Β, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο. ηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά νη πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λα δειψλνπλ ηελ ζπκκφξθσζή ηνπο ζε φινπο ηνπο φξνπο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ Γ. Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» Υσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», εληφο ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (άλεπ Φ.Π.Α.) νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο, ν Φ.Π.Α. θαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.) νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. 7

8 Η ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α. ζα ιεθζεί ππφςε γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ε αλάδεημε ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ γηα εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο απφ ηελ επφκελε κέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, νχηε ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο πξνζθνξάο, αιιά νχηε θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Οι προςφορζσ επί ποινι απόρριψθσ δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Εάν υπάρχει ςτθν προςφορά οποιαδιποτε διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα, θ δε αρμόδια επιτροπι παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των προςφορϊν πρζπει κατά τον ζλεγχο να κακαρογράψει τθν τυχόν διόρκωςθ, να μονογράψει και να ςφραγίςει αυτιν. Θ προςφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν ς αυτιν διορκϊςεισ οι οποίεσ τθν κακιςτοφν αςαφι κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν. Ρροςφορζσ αόριςτεσ, ανεπίδεκτεσ εκτίμθςθσ ι υπό αίρεςθ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Επίςθσ, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ οι προςφορζσ που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, κακόςον αποτελοφν όλεσ απαράβατουσ όρουσ. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Ο πξνζθέξσλ ζε πεξίπησζε ππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο άιινπο δηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπ, νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ απηψλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα δχλαληαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ινηπνί δηαγσληδφκελνη. Η έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αφορά μόνο ςτθν προςταςία του απορριτου που καλφπτει τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα τθσ επιχείρθςθσ του ενδιαφερόμενου. Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη εκπξνζέζκσο ηελ έλζηαζε ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο θαη δε δχλαηαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν λα απνθξνχζεη επζέσο ή εκκέζσο ηνπο αλσηέξσ φξνπο. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, νη δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν είηε θαηά ηελ ελψπηνλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο, κεηά ηελ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ νξγάλνπ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν. 8

9 6. ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Η απνζθξάγηζε ησλ Πξνζθνξψλ ζα γίλεη δεκφζηα απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, ηελ Γεπηέξα 25 /05/2015 θαη ψξα 11 :00. Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ησλ Πξνζθνξψλ έρνπλ δηθαίσκα λα παξεπξίζθνληαη, ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ Απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ, ηα θπζηθά πξφζσπα ή νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, ζπλεηαηξηζκψλ, ελψζεσλ ή θνηλνπξαμηψλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, θαζψο θαη νη λφκηκνη αληηπξφζσπνη απηψλ, πξνζθνκίδνληαο ηα λφκηκα παξαζηαηηθά εθπξνζψπεζεο. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: α. Απνζθξαγίδνληαη νη θπξίσο θάθεινη θαζψο θαη νη θάθεινη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ζηε ζπλέρεηα κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο Πξνζθνξέο θαηά θχιιν. β. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ Πξαθηηθφ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή εηο ηξηπινχλ θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή εθδίδεη ζρεηηθή απφθαζε. γ. Γηα φια ηα παξαπάλσ ε Αλαζέηνπζα Αξρή θνηλνπνηεί ηε ζρεηηθή ηεο απφθαζε ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε θάζε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο. δ. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Πξνθήξπμεο, απνξξίπηνληαη ζην αληίζηνηρν ζηάδην ηνπ Γηαγσληζκνχ. Ο πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθήο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ απφ ηελ Τπεξεζία, νθείιεη λα ππνβάιεη ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα εμήο έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη απφ απηήλ: Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθήο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη επίζεο δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο(κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ 9

10 ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). Όια ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ηνπ ππεπζχλνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Φνξνινγηθή θαη Αζθαιηζηηθή Δλεκεξφηεηα. Έγγξαθν ηεο ηξαπέδεο ζηελ νπνία επηζπκεί λα γίλεηαη ε πιεξσκή θαη ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ΙΒΑΝ. Πηζηνπνηεηηθφ απφ ην νηθείν Δπηκειεηήξην. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 ζηελ νπνία ζα δειψλνπλ φηη φια ηα πξνζθνκηδφκελα έγγξαθα, ζηνηρεία θαη πηζηνπνηεηηθά είλαη αιεζή. Όηαλ ν πξνζθέξσλ, ν νπνίνο πξνζθέξεη ηε ρακειφηεξε ηηκή δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ πξνζθέξεη ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή. ε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα κε ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή θαη νχησ θαζ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. Μεηά ην πέξαο ηνπ ειέγρνπ ε επηηξνπή θαηαξηίδεη πξαθηηθφ, εηο ηξηπινχλ (3) ην νπνίν παξαδίδεη θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή εθδίδεη απφθαζε θαηαθχξσζεο. 7. ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ Η αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ γίλεηαη εγγξάθσο απφ ηε Γ/λζε Πξνκεζεηψλ, Τπνδνκψλ θαη Γηαρείξηζεο Τιηθνχ-Σκήκα Καηάξηηζεο θαη Δθηέιεζεο Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ. Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο Καηαθχξσζεο θαηαξηίδεηαη ε ζρεηηθή χκβαζε. 10

11 8. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΔΡΓΑΙΩΝ Η παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο θάζε θάζεο ηνπ έξγνπ ζα γίλεηαη απφ ηε Γηεχζπλζε Έξγσλ Σ.Π.Δ. & Δθαξκνγψλ θαη απφ ηε Γηεχζπλζε Δκπνξηθήο & Βηνκεραληθήο Ιδηνθηεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο,Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο & Σνπξηζκνχ. Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ δηαπηζησζνχλ ειιείςεηο, παξαιείςεηο ή αδπλακίεο ε εηαηξεία νθείιεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο παξαηεξήζεηο ππνδείμεηο ησλ αξκφδησλ Γηεπζχλζεσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηψλ θαη λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο θαη βειηηψζεηο ρσξίο επηπιένλ θφζηνο. 9. ΠΑΡΑΓΟΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα ιάβεη ρψξα ζην θηίξην ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο & Σνπξηζκνχ επί ηεο πιαηείαο Κάληγγνο θαη εληφο 3 κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Η παξαιαβή ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο πνπ έρεη ζπζηαζεί κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο & Σνπξηζκνχ κεηά θαη ηελ ππνβνιή βεβαηψζεσλ θαιήο εθηέιεζεο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ απφ ηε Γ/λζε Έξγσλ Σ.Π.Δ. & Δθαξκνγψλ θαη απφ ηε Γηεχζπλζε Δκπνξηθήο & Βηνκεραληθήο Ιδηνθηεζίαο 10. ΚΤΡΩΔΙ ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί απφ ηελ Τπεξεζία θαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο, κε απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο δηαθφπηεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκήζεηαο θαη θαηαγγέιιεηαη ε ζχκβαζε εθφζνλ ν πξνκεζεπηήο ππαηηίσο δελ πξνβεί ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε αλάζεζεο. 11. ΔΝΣΑΔΙ Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/07. 11

12 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Προδιαγραφζσ Εφαρμογήσ Θλεκτρονικοφ Μητρϊου Ελληνικοφ ήματοσ για όλα τα προϊόντα και τισ υπηρεςίεσ που τουσ ζχει απονεμηθεί το Ελληνικό ήμα. Α) φντομη Περιγραφή Αντικείμενο του παρόντοσ ζργου αποτελεί θ δθμιουργία Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Ελλθνικϊν Ρροϊόντων - Υπθρεςιϊν. Το Μθτρϊο Σιματοσ Ελλθνικϊν Ρροϊόντων & Υπθρεςιϊν όπωσ προβλζπεται ςτο Ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α 86/ ) κα περιλαμβάνει τα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ που τουσ ζχει απονεμθκεί το Σιμα Ελλθνικϊν Ρροϊόντων & Υπθρεςιϊν και κα είναι προςβάςιμο από όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ μζςω διαδικτυακοφ portal, το οποίο κα δθμιουργθκεί ςτο πλαίςιο του ζργου. Το Θλεκτρονικό Μθτρϊο κα τθρείται ςτθ Διεφκυνςθ Εμπορικισ και Βιομθχανικισ Ιδιοκτθςίασ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου όπωσ περιγράφεται ςτο άρκρο 190, και ςτο οποίο κα καταχωρείται ανά κατθγορία προϊόντοσ και υπθρεςίασ κάκε απονομι, ανανζωςθ, μεταβίβαςθ και ανάκλθςθ προςωρινι ι οριςτικι τθσ χριςθσ του ςιματοσ. Θ καταχϊρθςθ των ςτοιχείων ςτο Μθτρϊο κα γίνεται θλεκτρονικά απευκείασ από χριςτεσ του φορζα απονομισ, ο οποίοσ κα είναι υπεφκυνοσ για τθν πλθρότθτα και τθν ορκότθτα των ςτοιχείων που καταχωρεί. Β) Περιεχόμενο Μητρϊου Στο μθτρϊο κα καταχωροφνται τα ςτοιχεία των επιχειριςεων ςτισ οποίεσ ζχει απονεμθκεί το δικαίωμα χριςθσ του Ελλθνικοφ Σιματοσ. Σφμφωνα με τον Κανονιςμό Τιρθςθσ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Ελλθνικϊν Ρροϊόντων και Υπθρεςιϊν (Άρκρο 3) κα καταχωροφνται, τα εξισ ςτοιχεία: Επωνυμία Επιχείρθςθσ Διακριτικόσ Τίτλοσ Ζδρα ΑΦΜ Αρικμόσ Γενικοφ Εμπορικοφ Μθτρϊου (Γ.Ε.Μ.Θ) ΔΟΥ Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Τθλζφωνο/Φαξ Επικοινωνίασ Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ Λογότυπο εταιρείασ (κωδικοποίθςθσ jpeg,jpg,png) Φωτογραφία πιςτοποιθμζνου προϊόντοσ Υπόδειγμα ετικζτασ (προαιρετικά) Πνομα Ρροϊόντοσ Ονομαςία πϊλθςθσ (εφόςον προβλζπεται) 12

13 Εμπορικι Ονομαςία, (καταχωρθμζνθ ι όχι). Ππωσ τθ δθλϊνει ο κάτοχοσ. 15PROC Κατθγορία Ρροϊόντοσ Ρεριγραφι προϊόντοσ (υποχρεωτικά ςτα ελλθνικά και αγγλικά και προαιρετικά ςε κάκε άλλθ γλϊςςα) με ευκφνθ τθσ εταιρείασ Κωδικόσ BAR-CODE (Ρροαιρετικά) Αρχείο ςε μορφι pdf με τα χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ (προαιρετικά) Υπερ-Σφνδεςμο (hyperlink) ςτθν ιςτοςελίδα τθσ επιχείρθςθσ (προαιρετικά) Θμερομθνία Απονομισ του Ε.Σ Φορζασ Απονομισ Κανονιςμόσ Απονομισ (αρικμ. ΚΥΑ) Αποφάςεισ Φορζα Απονομισ Στοιχεία (Επωνυμία, υπεργολαβικι δραςτθριότθτα) των επιχειριςεων ςτισ οποίεσ ανατίκεται από τθν Επιχείρθςθ δικαιοφχο του Ε.Σ υπεργολαβικι εργαςία ςχετικι με τθν παραγωγι του καταχωρθμζνου προϊόντοσ (π.χ παραγωγι, ςυςκευαςία, τυποποίθςθ). Επίςθσ κάκε φορζασ απονομισ κα καταχωρεί: όλα τα ςχετικά ζγγραφα που απαιτοφνται για τθν απονομι του ελλθνικοφ ςιματοσ, δθλαδι κα μπορεί να γίνεται θλεκτρονικι υποβολι φακζλου είτε από τθν επιχείρθςθ είτε από τον φορζα τθν απόφαςθ απονομισ και ςτοιχεία όπωσ θμερομθνία Αίτθςθσ, Απονομισ, Διαγραφισ, προςωρινισ Ανάκλθςθσ (Άρκρο 194 ν.4072/2014) θμερομθνία και τόποσ ελζγχου (όπου απαιτείται επιτόπιοσ ζλεγχοσ για τθν απονομι) ιςτορικότθτα ελζγχων. Το μθτρϊο κα παρζχει τθ δυνατότθτα ζκδοςθσ βεβαίωςθσ καταχϊρθςθσ ςτο Μθτρϊο για χριςθ από τισ επιχειριςεισ και τουσ φορείσ απονομισ κακϊσ και τθ δυνατότθτα εξαγωγισ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για χριςθ από τουσ φορείσ αλλά και από τθν ΕΕΣ. Αναλυτικά το περιεχόμενο των βεβαιϊςεων αλλά και των ςτατιςτικϊν ςτοιχείων κα προςδιοριςτοφν κατά τθ φάςθ τθσ μελζτθσ εφαρμογισ ςε ςυνεργαςία με τα ςτελζχθ τθσ ΓΓΕ. Ο ανάδοχοσ κα παραδϊςει ζνα ςυγκεκριμζνο πλικοσ αναφορϊν (reports), αλλά θ εφαρμογι κα δίνει ςτο διαχειριςτι (administrator) τθ δυνατότθτα να υλοποιιςει επιπρόςκετεσ αναφορζσ ανάλογα με τισ ανάγκεσ που κα προκφψουν. Στα παραπάνω ςτοιχεία εκτόσ από τον φορζα απονομισ κα ζχουν πρόςβαςθ και οι χριςτεσ τθσ Επιτροπισ Ελλθνικοφ Σιματοσ οι οποίοι κα μποροφν επιπλζον να καταχωροφν και ενςτάςεισ κατά των αποφάςεων των φορζων (Άρκρο 195). Ακόμα οι χριςτεσ τθσ Επιτροπισ Ελλθνικοφ Σιματοσ πρζπει να δθμοςιεφουν ςτθν ιςτοςελίδα τισ αποφάςεισ τθσ ΕΕΣ (Άρκρο 196). 13

14 Γ) Καταχϊρηςη (Άρθρο4 Κανονιςμοφ) - Φορείσ Απονομήσ Για τθν καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςτθ βάςθ δεδομζνων του Μθτρϊου είναι υπεφκυνοσ ο φορζασ απονομισ, ο οποίοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν πλθρότθτα και τθν ορκότθτα των ςτοιχείων που καταχωρεί. Ο υπεφκυνοσ φορζασ για τθν απονομι του Ελλθνικοφ Σιματοσ υποχρεοφται να ειςαγάγει θλεκτρονικά ςτο ςφςτθμα του μθτρϊου το ςφνολο των ςτοιχείων που προςκομίηουν οι ενδιαφερόμενοι για κάκε πιςτοποιθμζνο προϊόν ι υπθρεςία για τα οποία επικυμοφν να λάβουν το Ε.Σ. Ο κάκε φορζασ υποχρεοφται μζςω του διαχειριςτικοφ περιβάλλοντοσ να ανανεϊνει τισ πλθροφορίεσ και τα απαιτοφμενα ζγγραφα που οφείλουν να προςκομίηουν οι ενδιαφερόμενοι ϊςτε ο διαδικτυακόσ τόποσ να παρζχει ενθμερωμζνεσ πλθροφορίεσ προσ κάκε ενδιαφερόμενο ανά πάςα ςτιγμι. Στο ςυγκεκριμζνο διαχειριςτικό περιβάλλον ζχουν πρόςβαςθ αποκλειςτικά οι πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ των φορζων. Οι φορείσ απονομισ του ελλθνικοφ ςιματοσ που ζχουν πιςτοποιθκεί μζχρι ςτιγμισ είναι: Για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, ο Ελλθνικόσ Γεωργικόσ Οργανιςμόσ - Διμθτρα (ΕΛΓΟ ΔΘΜΘΤΑ) (Άρκρο 5 ΑΔΑ: ΒΙΥ0Φ-Α9Θ) Στα αλκοολοφχα ποτά θ Γενικι Διεφκυνςθ του Γενικοφ Χθμείου του κράτουσ (Άρκρο4 ΑΔΑ: ΩΗΘΥΦ-ΟΦΕ) Το μθτρϊο κα είναι ςε κζςθ να υποςτθρίξει και άλλουσ φορείσ απονομισ του Ε.Σ που κα προκφψουν ςτθν πορεία. Δ) Περιγραφή Διαδικτυακοφ Σόπου Στο διαδικτυακό τόπο του Μθτρϊου, ο οποίοσ κα τθρείται από τθ Διεφκυνςθ Εμπορικισ και Βιομθχανικισ Ιδιοκτθςίασ, κα δθμοςιεφονται ευρετιρια επωνυμιϊν των δικαιοφχων του Σιματοσ και ευρετιρια ονομαςίασ πϊλθςθσ προϊόντων και παροχισ υπθρεςιϊν, φωτογραφία πιςτοποιθμζνου προϊόντοσ, περιγραφι του προϊόντοσ (υποχρεωτικά ςτα ελλθνικά και αγγλικά και προαιρετικά ςε κάκε άλλθ γλϊςςα) κακϊσ και πλθροφορίεσ περί των κριτθρίων, των διαδικαςιϊν και των απαιτοφμενων εγγράφων για τθν απονομι του Ελλθνικοφ Σιματοσ ςτισ διάφορεσ κατθγορίεσ προϊόντων και υπθρεςιϊν. Θ Επιτροπι Ελλθνικοφ Σιματοσ (ΕΕΣ) ςφμφωνα με τισ αρμοδιότθτζσ τθσ που περιγράφονται ςτο άρκρο 186, είναι υπεφκυνθ για τθν εποπτεία του Μθτρϊου και για τισ προδιαγραφζσ λειτουργίασ του και οφείλει να ενθμερϊνει και να παρζχει πλθροφοριακά ςτοιχεία ςχετικά με το περιεχόμενο, τισ διαδικαςίεσ και τα πιςτοποιθμζνα προϊόντα ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ, ςτουσ καταναλωτζσ και τισ επιχειριςεισ. Λόγω του ότι θ ειςαγωγι όλων των πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν απονομι του Ε.Σ. είναι μζροσ των φορζων απονομισ και θ διαδικαςία ελζγχου των ςτοιχείων πραγματοποιείται ςε αυτοφσ, το Μθτρϊο αποτελεί ςτθν πραγματικότθτα μοναδικι πθγι άντλθςθσ πλθροφοριϊν για τθν Ε.Ε.Σ και θ αρτιότθτα αλλά και το πλικοσ τθσ πλθροφορίασ του αποτελεί κρίςιμο παράγοντα ςτθν άρτια εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ ΕΕΣ. Ακόμθ, ςτο διαδικτυακό τόπο (άρκρο 2 του κανονιςμοφ) κα διατίκεται δυνατότθτα διαςφνδεςθσ (links) με ιςτοςελίδεσ φορζων που εμπλζκονται ςτθν απονομι του Ελλθνικοφ Σιματοσ κακϊσ και με τισ ιςτοςελίδεσ νομικϊν προςϊπων δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου όπωσ ο Οργανιςμόσ Ρροϊκθςθσ Εξαγωγϊν (ΟΡΕ), τα Επιμελθτιρια, το Υπουργείο Εξωτερικϊν, το Υπουργείο Τουριςμοφ, το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, και άλλα. Επίςθσ, θ 14

15 εφαρμογι κα μπορεί να διακζτει ςυγκεκριμζνα δεδομζνα (που κα ςυμφωνθκοφν με τθν υπθρεςία) ςε άλλουσ ιςτότοπουσ μζςω π.χ. web services. Ο διαδικτυακόσ τόποσ του Μθτρϊου κα είναι δθμόςιοσ και ελεφκερα προςπελάςιμοσ. Θ γλϊςςα προβολισ των ςτοιχείων του διαδικτυακοφ τόπου είναι θ ελλθνικι και θ αγγλικι, με δυνατότθτα μετάφραςθσ ςε άλλεσ γλϊςςεσ. Ε) Ρόλοι Χρηςτϊν Οι χριςτεσ του ςυςτιματοσ διακρίνονται ςτισ παρακάτω ομάδεσ: Διαχειριςτζσ τθσ εφαρμογισ (ςτελζχθ τθσ ΓΓΕ) Χριςτεσ (ςτελζχθ των φορζων που απονζμουν το Ελλθνικό Σιμα) Χριςτεσ ΕΕΣ (ςτελζχθ Επιτροπισ Ελλθνικοφ Σιματοσ) Χριςτεσ επιχειριςεισ που ζχουν ι επικυμοφν να εγγραφοφν ςτο Μθτρϊο H τελευταία ομάδα χρθςτϊν κα ζχει τθ δυνατότθτα να καταχωροφν τθν αίτθςι κακϊσ και να υποβάλουν θλεκτρονικά όλα τα ζγγραφα που απαιτοφνται. Επιπλζον κα μποροφν να παρακολουκοφν από το portal όλεσ τισ φάςεισ μζχρι να ολοκλθρωκεί θ εγγραφι τουσ ςτο Μθτρϊο κακϊσ και να ενθμερϊνονται θλεκτρονικά για τυχόν εκκρεμότθτεσ. Τζλοσ, ςτθν περίπτωςθ που εγγράφονται ςτο Μθτρϊο κα μποροφν να ςυμπλθρϊνουν ςτοιχειά που αφοροφν το προϊόν/υπθρεςία για το οποίο πιραν Ελλθνικό Σιμα π.χ. να ενθμερϊνουν το logo. Σ) Απαιτήςεισ Ο διαδικτυακόσ τόποσ του Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Ελλθνικοφ Σιματοσ, κα υλοποιθκεί κάνοντασ χριςθ τθσ πλατφόρμασ Microsoft ASP.NET και θ βάςθ δεδομζνων κα είναι είτε Microsoft SQL Server 2008 ι ανϊτερθ ζκδοςθ, είτε MySQL Server 5 ι ανϊτερθ ζκδοςθ. Από το ζργο κα προκφψουν τα παρακάτω παραδοτζα: Ραραδοτζο 1: Μελζτθ και ςχεδιαςμόσ του Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Σιματοσ Ελλθνικϊν Ρροϊόντων & Υπθρεςιϊν και του αντίςτοιχου portal Ρροδιαγραφζσ. Ραραδοτζο 2: Ανάπτυξθ του Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Σιματοσ Ελλθνικϊν Ρροϊόντων & Υπθρεςιϊν και του αντίςτοιχου portal, υποχρεωτικά ςτα ελλθνικά και αγγλικά, και προαιρετικά ςε κάκε άλλθ γλϊςςα, με αντίςτοιχα κείμενα που κα υποβάλλουν οι εταιρείεσ ςτισ οποίεσ ζχει απονεμθκεί το Σιμα Ελλθνικϊν Ρροϊόντων & Υπθρεςιϊν. Ραραδοτζο 3: Εγχειρίδια χριςθσ για τουσ χριςτεσ και διαχειριςτζσ του ςυςτιματοσ. Η) Τποςτήριξη ςε θζματα καταχϊριςησ περιεχομζνου και διαχείριςησ χρηςτϊν Μετά τθν ολοκλιρωςθ του ζργου κα παρζχεται από τον ανάδοχο ςυντιρθςθ για δφο (2) ζτθ. Σε αυτό το χρονικό διάςτθμα ο ανάδοχοσ κα παρζχει τθλεφωνικι υποςτιριξθ κακϊσ και απομακρυςμζνθ βοικεια ςτα ςτελζχθ χειριςτζσ του μθτρϊου διαδικτυακοφ τόπου τθσ υπθρεςίασ για: καταχϊρθςθ περιεχομζνου κατάργθςθ περιεχομζνου διόρκωςθ περιεχομζνου δθμιουργία νζων χρθςτϊν ι επεξεργαςία υπαρχόντων. γενικότερθ επίλυςθ όλων των προβλθμάτων που μπορεί να προκφψουν ςτο ςφςτθμα. 15

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850702 2015-06-16

15PROC002850702 2015-06-16 πγγξνχ83, 11745Αζήλα, ηει. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πιεξνθνξίεο: Zήθνπ Μαξγαξίηα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr «ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002420617 2014-11-21

14PROC002420617 2014-11-21 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοσοκομείο Υίου «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΘΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 ΑΓΑ:ΒΙΔ7469073-ΥΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 18 Μαΐνπ 2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Θέκα : Καηάξηηζε Μεζνπξφζεζκνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2016-2019

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Θέκα : Καηάξηηζε Μεζνπξφζεζκνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2016-2019 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αζήλα, 6 Μαξηίνπ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

Καύζηκν πεηξειαηνθηλεηήξωλ ληίδει 2015/S 044-075930. Πξνθήξπμε ζύκβαζεο. Πξνκήζεηεο

Καύζηκν πεηξειαηνθηλεηήξωλ ληίδει 2015/S 044-075930. Πξνθήξπμε ζύκβαζεο. Πξνκήζεηεο Καύζηκν πεηξειαηνθηλεηήξωλ ληίδει 2015/S 044-075930 Πξνθήξπμε ζύκβαζεο Πξνκήζεηεο Οδεγία 2004/18/ΔΚ Τμήμα I: Αναθέηοςζα απσή I.1)Δπυνςμία, διεςθωνζειρ και ζημεία επαθήρ Δήμορ Σοθάδυν Κεπίος 49 Υπότη: Θεοπούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα 16/01/14 Γ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΥΗΜ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΟΟ/ΠΤ/1/409 ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Αγ. Κσλ/λνπ 16 Πιεξνθνξίεο : M.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014»

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α.Μ.: 8/14 Σ.Τ. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ Η. ΓΔΛIKH ΓΗΔΘΛΠΖ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ - ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΙΔΓΣΩΛ ΡΚΖΚΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα»

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα» ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΡΑΠΔΩΛ ΓΗΑ ΚΖ ΘΒΔΟΛΖΡΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «SOAM» ΞΝΠΡΖΟΗΕΝΛΡΑΠ ΝΟΓΑΛΩΠΔΗΠ ΞΝ ΒΝΖΘΝΛ ΚΔΡΑΛΑΠΡΔΡΗΘΝ ΞΙΖΘΠΚΝ ΠΔ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΑΠΙΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Χρηματοδοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6777 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα