Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 65/1. (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "11.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 65/1. (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ"

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 65/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 211/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, πρέπει, ακόμη, να επιτυγχάνουν μια συνετή ισορροπία ανάμεσα σε δικαιώματα και υποχρεώσεις. Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 24 πρώτο εδάφιο, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 1 ), Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών ( 2 ), Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία ( 3 ), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) ενισχύει την ιθαγένεια της Ένωσης και βελτιώνει περαιτέρω τη δημοκρατική λειτουργία της Ένωσης προβλέποντας, μεταξύ άλλων, ότι κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη δημοκρατική ζωή της Ένωσης μέσω της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών. Η διαδικασία αυτή παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να προσεγγίζουν απευθείας με αίτημά τους την Επιτροπή, καλώντας τη να υποβάλει πρόταση έκδοσης νομικής πράξης της Ένωσης για την εφαρμογή των συνθηκών, δυνατότητα παρόμοια με το δικαίωμα που εκχωρείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δυνάμει του άρθρου 225 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και στο Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 241 της ΣΛΕΕ. (2) Οι διαδικασίες και προϋποθέσεις που απαιτούνται για την πρωτοβουλία πολιτών θα πρέπει να είναι σαφείς, απλές, εύχρηστες και ανάλογες με τον χαρακτήρα της πρωτοβουλίας πολιτών, ώστε να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών και να καθιστούν την Ένωση περισσότερο προσιτή. Θα ( 1 ) ΕΕ C 44 της , σ ( 2 ) ΕΕ C 267 της , σ. 57. ( 3 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2010 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου (3) Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι οι πολίτες της Ένωσης υπόκεινται σε παρόμοιες προϋποθέσεις για την υποστήριξη πρωτοβουλίας πολιτών ανεξάρτητα από το κράτος μέλος από το οποίο προέρχονται. (4) Η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει στους πολίτες, ύστερα από σχετικό αίτημα, πληροφορίες και άτυπες συμβουλές σχετικά με πρωτοβουλίες πολιτών, κυρίως όσον αφορά τα κριτήρια καταχώρισης. (5) Επιβάλλεται ο καθορισμός του ελάχιστου αριθμού κρατών μελών από τα οποία πρέπει να προέρχονται οι πολίτες. Προκειμένου να κατοχυρωθεί ότι μία πρωτοβουλία πολιτών είναι αντιπροσωπευτική ενός συμφέροντος της Ένωσης και παράλληλα να διασφαλίζεται η εύκολη προσφυγή στο μέσο αυτό, ο αριθμός αυτός θα πρέπει να οριστεί στο ένα τέταρτο των κρατών μελών. (6) Προς τούτο, κρίνεται επίσης ενδεδειγμένο να καθοριστεί ο ελάχιστος αριθμός υπογραφόντων που θα προέρχονται από το καθένα από αυτά τα κράτη μέλη. Προκειμένου να εξασφαλιστούν παρόμοιες προϋποθέσεις για την υποστήριξη πρωτοβουλίας πολιτών από πολίτες, οι ελάχιστοι αυτοί αριθμοί θα πρέπει να είναι αναλογικοί κατά φθίνουσα τάξη. Χάριν σαφήνειας, οι ελάχιστοι αυτοί αριθμοί θα πρέπει να οριστούν για κάθε κράτος μέλος σε παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Ο ελάχιστος απαιτούμενος σε κάθε κράτος μέλος αριθμός υπογραφόντων θα πρέπει να είναι ίσος προς τον αριθμό των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκλέγονται στο αντίστοιχο κράτος μέλος επί 750. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να τροποποιεί το παράρτημα αυτό για να αντικατοπτρίζει οιαδήποτε τροποποίηση στη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. (7) Κρίνεται ενδεδειγμένος ο καθορισμός ελάχιστου ορίου ηλικίας για την υποστήριξη μιας πρωτοβουλίας πολιτών. Το όριο αυτό θα πρέπει να αντιστοιχεί στην ηλικία απόκτησης δικαιώματος ψήφου στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2 L 65/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (8) Για να υλοποιηθεί επιτυχώς μια πρωτοβουλία πολιτών απαιτείται κάποιο κατ ελάχιστο ποσοστό οργανωμένης δομής. Αυτό θα πρέπει να έχει τη μορφή επιτροπής πολιτών, την οποία απαρτίζουν φυσικά πρόσωπα (διοργανωτές) προερχόμενα από τουλάχιστον επτά διαφορετικά κράτη μέλη, για να ενθαρρυνθεί η εμφάνιση θεμάτων ευρωπαϊκού βεληνεκούς και να προωθηθεί ο σχετικός προβληματισμός. Για λόγους διαφάνειας και ομαλής και αποτελεσματικής επικοινωνίας, η επιτροπή πολιτών θα πρέπει να ορίσει εκπροσώπους που θα λειτουργούν ως σύνδεσμος ανάμεσα σε αυτήν και στα θεσμικά όργανα της Ένωσης καθ όλη τη διαδικασία. (9) Οι οντότητες, ιδίως οι οργανώσεις οι οποίες δυνάμει της Συνθήκης συμβάλλουν στη δημιουργία ευρωπαϊκής πολιτικής συνειδητοποίησης και στην έκφραση της βούλησης των πολιτών της Ένωσης, θα πρέπει να μπορούν να προωθούν πρωτοβουλίες πολιτών, υπό τον όρο να το πράττουν με πλήρη διαφάνεια. (10) Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή και η διαφάνεια σε σχέση με τις προτεινόμενες πρωτοβουλίες πολιτών και να αποφευχθεί η περίπτωση συλλογής υπογραφών για πρόταση πρωτοβουλίας πολιτών που δεν είναι σύμφωνη με τις προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η καταχώριση των πρωτοβουλιών αυτών σε δικτυακό τόπο που θα διαθέσει για τον σκοπό αυτό η Επιτροπή πριν από τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δηλώσεων υποστήριξης από τους πολίτες. Όλες οι προτεινόμενες πρωτοβουλίες πολιτών που είναι σύμφωνες με τις προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να καταχωρίζονται από την Επιτροπή. Η Επιτροπή θα πρέπει να επιλαμβάνεται της καταχώρισης σύμφωνα με τις γενικές αρχές της χρηστής διοίκησης. (11) Μόλις καταχωρισθεί μια προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών, οι διοργανωτές μπορούν να συγκεντρώσουν δηλώσεις υποστήριξης από τους πολίτες. δυνατή η επαλήθευση των δηλώσεων υποστήριξης από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και την εθνική πρακτική. (14) Για να τεθεί η σύγχρονη τεχνολογία σε χρήση ως εργαλείο συμμετοχικής δημοκρατίας, θα πρέπει να προβλέπεται η συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης τόσο επιγραμμικά, όσο και σε έντυπη μορφή. Τα επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή χαρακτηριστικά ασφαλείας ώστε να διασφαλίζουν, μεταξύ άλλων, ότι τα δεδομένα συγκεντρώνονται και αποθηκεύονται με ασφάλεια. Προς τούτο, θα πρέπει η Επιτροπή να θεσπίσει αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές για τα επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης. (15) Ενδείκνυται η επαλήθευση από τα κράτη μέλη της συμμόρφωσης των επιγραμμικών συστημάτων συγκέντρωσης με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού πριν από οποιαδήποτε συλλογή δηλώσεων υποστήριξης. (16) Η Επιτροπή θα πρέπει να θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων λογισμικό ανοικτού πηγαίου κώδικα, που ενσωματώνει τα σχετικά τεχνικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά ασφαλείας τα οποία απαιτούνται για τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, όσον αφορά τα επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης. (17) Είναι σκόπιμο να διασφαλίζεται εντός καθορισμένης προθεσμίας η συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης για τις πρωτοβουλίες πολιτών. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι προτεινόμενες πρωτοβουλίες πολιτών παραμένουν επίκαιρες και να λαμβάνεται παράλληλα υπόψη η πολυπλοκότητα της συγκέντρωσης δηλώσεων υποστήριξης σε ολόκληρη την Ένωση, η εν λόγω προθεσμία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία καταχώρισης της προτεινόμενης πρωτοβουλίας. (12) Είναι σκόπιμο να οριστεί η μορφή του εντύπου δήλωσης υποστήριξης σε παράρτημα του παρόντος κανονισμού, με το οποίο να προσδιορίζονται τα απαιτούμενα για τους σκοπούς επαλήθευσης από τα κράτη μέλη στοιχεία. Θα πρέπει να δοθεί στην Επιτροπή η εξουσία να τροποποιεί το παράρτημα αυτό σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που της διαβιβάζουν τα κράτη μέλη. (13) Λαμβάνοντας υπόψη την αρχή σύμφωνα με την οποία τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι κατάλληλα, συναφή και όχι υπερβολικά σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται, η παροχή προσωπικών δεδομένων, περιλαμβανομένου, κατά περίπτωση, προσωπικού αριθμού αναγνώρισης ή αριθμού προσωπικού εγγράφου αναγνώρισης από τους υπογράφοντες προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών απαιτείται στον βαθμό που τούτο είναι αναγκαίο για να καταστεί (18) Θα πρέπει να προβλεφθεί ότι, εφόσον μια πρωτοβουλία πολιτών έχει λάβει τις απαραίτητες δηλώσεις υποστήριξης, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να είναι υπεύθυνο για την επαλήθευση και την πιστοποίηση των δηλώσεων υποστήριξης που συγκεντρώθηκαν από υπογράφοντες που προέρχονται από το εν λόγω κράτος μέλος. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη περιορισμού του διοικητικού τους φόρτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει, εντός τριών μηνών από την παραλαβή αίτησης πιστοποίησης, να διενεργήσουν τις εν λόγω επαληθεύσεις βάσει κατάλληλων ελέγχων, ενδεχομένως βασισμένων σε τυχαία δειγματοληψία, και να εκδώσουν έγγραφο που να πιστοποιεί τον αριθμό των έγκυρων δηλώσεων υποστήριξης που έχουν λάβει. (19) Πριν υποβάλουν πρωτοβουλία πολιτών στην Επιτροπή, οι διοργανωτές θα πρέπει να έχουν διασφαλίσει ότι πληρούνται όλες οι σχετικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 65/3 (20) Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει μια πρωτοβουλία πολιτών και να εκθέτει χωριστά τα νομικά και πολιτικά συμπεράσματά της. Θα πρέπει επίσης να εκθέτει τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί ανταποκρινόμενη σε αυτήν, εντός τριών μηνών. Για να καταδεικνύει ότι εξετάζονται προσεκτικά τόσο μια πρωτοβουλία πολιτών που έχει την υποστήριξη τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου πολιτών της Ένωσης, όσο και η συνέχεια που μπορεί να δοθεί σε αυτήν, η Επιτροπή θα πρέπει να εξηγεί σαφώς, κατανοητώς και λεπτομερώς τους λόγους για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί και θα πρέπει επίσης να δηλώνει τους λόγους για τους οποίους δεν προτίθεται να αναλάβει οποιαδήποτε δράση. Όταν η Επιτροπή δέχεται πρωτοβουλία πολιτών η οποία υποστηρίζεται από τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφόντων και πληροί τις άλλες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, οι διοργανωτές θα πρέπει να έχουν δικαίωμα να την παρουσιάσουν σε δημόσια ακρόαση σε επίπεδο Ένωσης. (21) Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού εμπίπτει στην οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών ( 1 ). Στο πλαίσιο αυτό, για λόγους ασφάλειας δικαίου, κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι οι διοργανωτές πρωτοβουλίας πολιτών και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών είναι οι υπεύθυνοι της επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια της οδηγίας 95/46/ΕΚ και να καθοριστεί το μέγιστο χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο πρωτοβουλίας πολιτών. Οι διοργανωτές, υπό την ιδιότητα των υπευθύνων της επεξεργασίας δεδομένων, πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την τήρηση των υποχρεώσεων που επιβάλλει η οδηγία 95/46/ΕΚ, ιδίως εκείνων που αφορούν τη νομιμότητα της επεξεργασίας, την ασφάλεια των δραστηριοτήτων επεξεργασίας, την παροχή πληροφοριών και τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων όσον αφορά την πρόσβασή τους στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν, καθώς και όσον αφορά την εξασφάλιση της διόρθωσης και απάλειψης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν. (22) Οι διατάξεις του κεφαλαίου III της οδηγίας 95/46/ΕΚ περί ένδικων μέσων, ευθύνης και κυρώσεων εφαρμόζονται πλήρως όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων η οποία διενεργείται κατ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Οι διοργανωτές πρωτοβουλίας πολιτών θα πρέπει να υπέχουν ευθύνη σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο για τις βλάβες που προκαλούν. Εξάλλου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε οι διοργανωτές να υπόκεινται σε κατάλληλες κυρώσεις για τυχόν παραβάσεις του παρόντος κανονισμού. (23) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών ( 2 ), ( 1 ) ΕΕ L 281 της , σ. 31. ( 2 ) ΕΕ L 8 της , σ. 1. εφαρμόζεται πλήρως στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Επιτροπή κατ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. (24) Για την αντιμετώπιση μελλοντικών αναγκών προσαρμογής, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει πράξεις κατ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά την τροποποίηση των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή τις δέουσες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. (25) Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να εγκριθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή ( 3 ). (26) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που περιλαμβάνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως στο άρθρο 8, κατά το οποίο κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. (27) Ζητήθηκε η γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος εξέδωσε γνωμοδότηση ( 4 ), ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την υποβολή πρωτοβουλίας πολιτών όπως προβλέπει το άρθρο 11 ΣΕΕ και το άρθρο 24 ΣΛΕΕ. Άρθρο 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 1. ως «πρωτοβουλία πολιτών» νοείται πρωτοβουλία η οποία υποβάλλεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, με την οποία η Επιτροπή καλείται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να υποβάλει οποιαδήποτε κατάλληλη πρόταση επί θεμάτων στα οποία οι πολίτες θεωρούν ότι απαιτείται νομική πράξη της Επιτροπής για την εφαρμογή των συνθηκών και την οποία υποστηρίζουν έγκυρα τουλάχιστον ένα εκατομμύριο υπογράφοντες προερχόμενοι από το ένα τέταρτο τουλάχιστον των κρατών μελών 2. ως «υπογράφοντες» νοούνται οι πολίτες της Ένωσης οι οποίοι έχουν υποστηρίξει μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία πολιτών με τη συμπλήρωση εντύπου δήλωσης υποστήριξης της εν λόγω προωτοβουλίας ( 3 ) ΕΕ L 184 της , σ. 23. ( 4 ) ΕΕ C 323 της , σ. 1.

4 L 65/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως «διοργανωτές» νοούνται τα φυσικά πρόσωπα τα οποία σχηματίζουν μια επιτροπή πολιτών υπεύθυνη για την κατάρτιση και υποβολή πρωτοβουλίας πολιτών στην Επιτροπή. Οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, σε επιγραμμικό μητρώο το οποίο διατίθεται ειδικά για τον σκοπό αυτόν από την Επιτροπή («μητρώο»). Άρθρο 3 Απαιτήσεις για τους διοργανωτές και για τους υπογράφοντες 1. Οι διοργανωτές πρέπει να είναι πολίτες της Ένωσης και να βρίσκονται σε ηλικία που να τους παρέχει δικαίωμα ψήφου στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 2. Οι διοργανωτές συγκροτούν επιτροπή πολιτών που αποτελείται από τουλάχιστον επτά πρόσωπα τα οποία είναι κάτοικοι τουλάχιστον επτά διαφορετικών κρατών μελών. Οι διοργανωτές παρέχουν, για το μητρώο και, όταν κρίνεται σκόπιμο, στον δικτυακό τόπο τους, τακτική ενημέρωση των πληροφοριών σχετικά με τις πηγές στήριξης και χρηματοδότησης της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών. Μετά την επικύρωση της καταχώρισης σύμφωνα με την παράγραφο 2, οι διοργανωτές μπορούν να καταθέσουν στο μητρώο το κείμενο της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών και σε άλλες επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Η μετάφραση της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών σε άλλες επίσημες γλώσσες της Ένωσης αποτελεί ευθύνη των διοργανωτών. Οι διοργανωτές ορίζουν έναν εκπρόσωπο και έναν αναπληρωτή («πρόσωπα επικοινωνίας»), οι οποίοι επέχουν ρόλο συνδέσμου ανάμεσα στην επιτροπή πολιτών και στα θεσμικά όργανα της Ένωσης καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και στους οποίους δίδεται η εντολή να ομιλούν και να ενεργούν εξ ονόματος της επιτροπής πολιτών. Διοργανωτές που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν υπολογίζονται όσον αφορά την επίτευξη του ελάχιστου αριθμού που απαιτείται για τον σχηματισμό επιτροπής πολιτών. Η Επιτροπή δημιουργεί σημείο επαφής για την παροχή πληροφοριών και συνδρομής. 2. Εντός δύο μηνών από την παραλαβή των πληροφοριών στις οποίες αναφέρεται το παράρτημα II, η Επιτροπή καταχωρίζει προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών με μοναδικό αριθμό μητρώου και αποστέλλει βεβαίωση της καταχώρισης στους διοργανωτές, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: Για την καταχώριση προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών σύμφωνα με το άρθρο 4, μόνο οι πληροφορίες που αφορούν τα επτά μέλη της επιτροπής πολιτών που χρειάζονται για τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και της παρούσας παραγράφου εξετάζονται από την Επιτροπή. 3. Η Επιτροπή δύναται να ζητά από τους διοργανωτές να παρέχουν τις δέουσες αποδείξεις περί του ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και Για να μπορούν να υποστηρίξουν προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών, οι υπογράφοντες πρέπει να είναι πολίτες της Ένωσης και να βρίσκονται σε ηλικία που να τους παρέχει δικαίωμα ψήφου στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. α) έχει συσταθεί η επιτροπή πολιτών και έχουν ορισθεί τα πρόσωπα επικοινωνίας σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 β) η προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών δεν ευρίσκεται καταφανώς εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής να υποβάλλει πρόταση για την έκδοση νομικής πράξης της Ένωσης για την εφαρμογή των συνθηκών γ) η προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών δεν είναι κατάφωρα καταχρηστική, επιπόλαια ή κακόβουλη και δ) η προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών δεν αντίκειται προφανώς στις αξίες της Ένωσης όπως αυτές ορίζονται με το άρθρο 2 ΣΕΕ. Άρθρο 4 Καταχώριση προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών 1. Πριν από την έναρξη της συγκέντρωσης των δηλώσεων υποστήριξης από τους υπογράφοντες σχετικά με προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών, οι διοργανωτές οφείλουν να καταχωρίσουν την πρωτοβουλία στην Επιτροπή, παρέχοντας τις πληροφορίες στις οποίες αναφέρεται το παράρτημα II, ιδίως σχετικά με το αντικείμενο και τους στόχους της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών. 3. Η Επιτροπή απορρίπτει την καταχώριση εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2. Εφόσον αρνηθεί την καταχώριση προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών, η Επιτροπή αναφέρει στους διοργανωτές τους λόγους της άρνησης, καθώς και όλα τα πιθανά ένδικα και εξώδικα μέσα που τίθενται στη διάθεσή τους.

5 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 65/5 4. Προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών που έχει καταχωρισθεί δημοσιεύεται στο μητρώο. Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων τους δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, τα υποκείμενα των δεδομένων δικαιούνται να ζητήσουν τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων τους από το μητρώο μετά την παρέλευση δύο ετών από την ημερομηνία καταχώρισης μιας προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών. 5. Οιαδήποτε στιγμή πριν από την υποβολή δηλώσεων υποστήριξης σύμφωνα με το άρθρο 8, οι διοργανωτές μπορούν να αποσύρουν μια προταθείσα πρωτοβουλία πολιτών που έχει καταχωρισθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, εγγράφεται στο μητρώο σχετική ένδειξη. Οι υπογράφοντες μπορούν να υποστηρίξουν συγκεκριμένη πρωτοβουλία πολιτών μόνο μία φορά. 4. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή όποιες αλλαγές επιφέρουν στις πληροφορίες του παραρτήματος III. Λαμβάνοντας υπόψη τις εν λόγω αλλαγές, η Επιτροπή δύναται να θεσπίζει, με κατ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 17 και υπό τους όρους των άρθρων 18 και 19, τροποποιήσεις του παραρτήματος III. 5. Όλες οι δηλώσεις υποστήριξης συγκεντρώνονται μετά την ημερομηνία καταχώρισης της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών και εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες. Άρθρο 5 Διαδικασίες και προϋποθέσεις για τη συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης 1. Οι διοργανωτές είναι υπεύθυνοι για τη συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης από τους υπογράφοντες σχετικά με προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών που έχει καταχωρισθεί σύμφωνα με το άρθρο 4. Μόνον έντυπα που ακολουθούν τα υποδείγματα του παραρτήματος III και διατίθενται σε μία από τις γλωσσικές αποδόσεις που περιλαμβάνονται στο μητρώο για την εν λόγω προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης. Οι διοργανωτές συμπληρώνουν τα έντυπα όπως αναφέρεται στο παράρτημα III πριν ξεκινήσει η συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης από τους υπογράφοντες. Οι πληροφορίες που παρέχονται στα έντυπα αντιστοιχούν στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο μητρώο. Στο τέλος της προθεσμίας αυτής, το μητρώο αναγράφει ότι η προθεσμία έληξε και, εφόσον κριθεί σκόπιμο, ότι δεν έχει συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός δηλώσεων υποστήριξης. Άρθρο 6 Επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης 1. Εφόσον η συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης γίνεται επιγραμμικά, τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω του επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης αποθηκεύονται στο έδαφος κράτους μέλους. Το επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης πιστοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 3 στο κράτος μέλος στο οποίο πρόκειται να αποθηκευθούν τα συλλεγόμενα μέσω του επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης δεδομένα. Οι διοργανωτές μπορούν να χρησιμοποιούν επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης για να συγκεντρώνουν δηλώσεις υποστήριξης σε περισσότερα ή και σε όλα τα κράτη μέλη. 2. Οι διοργανωτές μπορούν να συγκεντρώσουν τις δηλώσεις υποστήριξης σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση που η συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης γίνεται επιγραμμικά, εφαρμόζεται το άρθρο 6. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι δηλώσεις υποστήριξης που έχουν υπογραφεί ηλεκτρονικά με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή κατά την έννοια της οδηγίας 1999/93/ΕΚ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές ( 1 ), αντιμετωπίζονται κατά τον ίδιο τρόπο με τις δηλώσεις υποστήριξης σε έντυπη μορφή. 3. Οι υπογράφοντες πρέπει να συμπληρώνουν τα έντυπα των δηλώσεων υποστήριξης που θέτουν στη διάθεσή τους οι διοργανωτές. Αναφέρουν μόνο τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για τους σκοπούς επαλήθευσης από τα κράτη μέλη, όπως ορίζεται στο παράρτημα III. ( 1 ) ΕΕ L 13 της , σ. 12. Τα υποδείγματα των εντύπων των δηλώσεων υποστήριξης μπορούν να προσαρμόζονται προς τον σκοπό της επιγραμμικής συγκέντρωσης. 2. Οι διοργανωτές μεριμνούν ώστε το επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης που χρησιμοποιείται για τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης να είναι συμβατό με την παράγραφο 4. Πριν από την έναρξη της συγκέντρωσης δηλώσεων υποστήριξης, οι διοργανωτές ζητούν από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους να πιστοποιήσει ότι το επιγραμμικό σύστημα που χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτόν πληροί τις διατάξεις της παραγράφου 4. Οι διοργανωτές μπορούν να αρχίσουν να συγκεντρώνουν δηλώσεις υποστήριξης μέσω του επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης μόνο αφού λάβουν το κατά την παράγραφο 3 πιστοποιητικό. Οι διοργανωτές δημοσιεύουν αντίγραφο του εν λόγω πιστοποιητικού στον ιστότοπο που χρησιμοποιείται για το επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης.

6 L 65/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Έως την 1η Ιανουαρίου 2012, η Επιτροπή καταρτίζει και στη συνέχεια διατηρεί λογισμικό ανοικτού πηγαίου κώδικα που ενσωματώνει τα σχετικά τεχνικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά ασφαλείας τα οποία απαιτούνται για τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τα επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης. Το λογισμικό τίθεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων δωρεάν. 3. Εφόσον το επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης είναι συμβατό με την παράγραφο 4, η οικεία αρμόδια αρχή εκδίδει εντός μηνός πιστοποιητικό προς αυτόν τον σκοπό σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος IV. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών. 4. Τα επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης διαθέτουν τα κατάλληλα χαρακτηριστικά ασφαλείας, καθώς και τα κατάλληλα τεχνικά χαρακτηριστικά, ώστε να διασφαλίζουν ότι: α) μόνο φυσικά πρόσωπα μπορούν να υποβάλουν έντυπο δήλωσης υποστήριξης επιγραμμικά β) τα δεδομένα που παρέχονται επιγραμμικά συγκεντρώνονται και αποθηκεύονται με ασφάλεια, ώστε να διασφαλίζεται, μεταξύ άλλων, ότι δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθούν ούτε να χρησιμοποιηθούν για σκοπό άλλο πέραν της αναφερόμενης υποστήριξης της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας πολιτών και να προστατεύονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια, αλλοίωση ή απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση γ) το σύστημα μπορεί να δημιουργεί δηλώσεις υποστήριξης σε μορφή σύμφωνη με τα υποδείγματα του παραρτήματος III, ώστε να επιτρέπει την επαλήθευση από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος Έως την 1η Ιανουαρίου 2012, η Επιτροπή θεσπίζει τεχνικές προδιαγραφές για την εφαρμογή της παραγράφου 4, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2. Άρθρο 7 Ελάχιστος αριθμός υπογραφόντων ανά κράτος μέλος 1. Οι υπογράφοντες πρωτοβουλία πολιτών προέρχονται από το ένα τέταρτο τουλάχιστον των κρατών μελών. 3. Η Επιτροπή, διά πράξεων κατ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 17 και με την επιφύλαξη των όρων των άρθρων 18 και 19, εγκρίνει τις δέουσες αναπροσαρμογές του παραρτήματος I προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη οιαδήποτε τροποποίηση στη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 4. Θεωρείται ότι οι υπογράφοντες προέρχονται από το κράτος μέλος το οποίο είναι υπεύθυνο για την επαλήθευση της δήλωσης υποστήριξής τους σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο. Άρθρο 8 Επαλήθευση και πιστοποίηση από τα κράτη μέλη των δηλώσεων υποστήριξης 1. Μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δηλώσεων υποστήριξης από τους υπογράφοντες σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 7, οι διοργανωτές υποβάλλουν τις δηλώσεις υποστήριξης, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, προς επαλήθευση και πιστοποίηση στις οικείες αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 15. Για τον σκοπό αυτόν, οι διοργανωτές χρησιμοποιούν το έντυπο του παραρτήματος V και διαχωρίζουν αυτές τις δηλώσεις υποστήριξης που έχουν υποβληθεί εντύπως, εκείνες που έχουν υπογραφεί ηλεκτρονικά με τη βοήθεια προηγμένου συστήματος ηλεκτρονικής υπογραφής και εκείνες που έχουν συγκεντρωθεί μέσω επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης. Οι διοργανωτές υποβάλλουν τις δηλώσεις υποστήριξης στο οικείο κράτος μέλος ως εξής: α) στο κράτος μέλος στο οποίο διαμένει ή του οποίου έχει την ιθαγένεια ο υπογράφων, όπως προσδιορίζεται στο παράρτημα III μέρος Γ σημείο 1, ή β) στο κράτος μέλος που εξέδωσε τον προσωπικό αριθμό αναγνώρισης ή το προσωπικό έγγραφο αναγνώρισης που παρέχεται στη δήλωση υποστήριξης, όπως αναφέρεται στο παράρτημα III μέρος Γ σημείο Οι αρμόδιες αρχές, εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες από την παραλαβή της αίτησης, επαληθεύουν τις δηλώσεις υποστήριξης που έχουν υποβληθεί βάσει κατάλληλων ελέγχων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική, εφόσον κρίνεται αναγκαίο. Βάσει αυτού του ελέγχου παραδίδουν στους διοργανωτές πιστοποιητικό σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος VI, στο οποίο πιστοποιείται ο αριθμός των έγκυρων δηλώσεων υποστήριξης για το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. 2. Στο ένα τέταρτο τουλάχιστον των κρατών μελών, οι υπογράφοντες πρέπει να ανέρχονται τουλάχιστον στον ελάχιστο αριθμό πολιτών που προβλέπεται, κατά τη στιγμή της καταχώρισης της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών, στο παράρτημα I. Αυτοί οι ελάχιστοι αριθμοί αντιστοιχούν στον αριθμό των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκλέγονται σε κάθε κράτος μέλος επί 750. Για τον σκοπό της επαλήθευσης των δηλώσεων υποστήριξης δεν απαιτείται επικύρωση της γνησιότητας των υπογραφών. 3. Το πιστοποιητικό που προβλέπεται στην παράγραφο 2 εκδίδεται δωρεάν.

7 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 65/7 Άρθρο 9 Υποβολή πρωτοβουλίας πολιτών στην Επιτροπή Μετά την παραλαβή των πιστοποιητικών που προβλέπει το άρθρο 8 παράγραφος 2 και εφόσον πληρούνται όλες οι σχετικές διαδικασίες και προϋποθέσεις κατά τον παρόντα κανονισμό, οι διοργανωτές μπορούν να υποβάλουν την πρωτοβουλία πολιτών στην Επιτροπή, μαζί με πληροφορίες σχετικά με τυχόν στήριξη και χρηματοδότηση της οποίας έτυχε η πρωτοβουλία. Οι πληροφορίες αυτές δημοσιεύονται στο μητρώο. Το ποσόν της στήριξης και χρηματοδότησης από οποιαδήποτε πηγή πέρα από το οποίο απαιτείται η παροχή πληροφοριών είναι ίδιο με το προβλεπόμενο στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο ( 1 ). Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι διοργανωτές χρησιμοποιούν το έντυπο του παραρτήματος VII και υποβάλλουν το συμπληρωμένο έντυπο μαζί με αντίγραφα, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, των πιστοποιητικών που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2. Άρθρο 10 Διαδικασία για την εξέταση πρωτοβουλίας πολιτών από την Επιτροπή 1. Σε περίπτωση που η Επιτροπή λάβει πρωτοβουλία πολιτών σύμφωνα με το άρθρο 9: α) δημοσιεύει χωρίς καθυστέρηση την πρωτοβουλία πολιτών στο μητρώο ακρόαση. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διασφαλίζουν ότι αυτή η ακρόαση διοργανώνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εάν κρίνεται σκόπιμο από κοινού με άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα της Ένωσης που επιθυμούν να συμμετάσχουν, και ότι η Επιτροπή εκπροσωπείται στο κατάλληλο επίπεδο. Άρθρο 12 Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 1. Κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, οι διοργανωτές πρωτοβουλίας πολιτών και οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους τηρούν την οδηγία 95/46/ΕΚ, καθώς και τις εθνικές διατάξεις που εκδόθηκαν μετά την ενσωμάτωσή της στο εθνικό δίκαιο. 2. Για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι διοργανωτές πρωτοβουλίας πολιτών και οι αρμόδιες αρχές που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 θεωρούνται οι υπεύθυνοι της επεξεργασίας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο δ) της οδηγίας 95/46/ΕΚ. 3. Οι διοργανωτές μεριμνούν ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται για δεδομένη πρωτοβουλία πολιτών να μη χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό πλην της υποστήριξής τους της εν λόγω πρωτοβουλίας και καταστρέφουν όλες τις δηλώσεις υποστήριξης που έχουν λάβει σχετικά με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία και κάθε αντίγραφό τους το αργότερο έναν μήνα από την υποβολή της πρωτοβουλίας στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 9 ή 18 μήνες από την ημερομηνία καταχώρισης της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών, ανάλογα με το ποια πράξη προηγείται χρονικά. β) συναντά τους διοργανωτές σε κατάλληλο επίπεδο για να τους δώσει την ευκαιρία να εξηγήσουν λεπτομερώς τα θέματα που θίγονται στην πρωτοβουλία πολιτών γ) εντός τριών μηνών, εκθέτει σε ανακοίνωση τα νομικά και πολιτικά συμπεράσματά της σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών, τις ενδεχόμενες ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί και τους λόγους για τους οποίους θα προβεί ή δεν θα προβεί στις εν λόγω ενέργειες. 2. Η ανακοίνωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) κοινοποιείται στους διοργανωτές, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, και δημοσιεύεται. Άρθρο 11 Δημόσια ακρόαση Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 10 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) και εντός της προθεσμίας που προβλέπει το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο γ), δίδεται στους διοργανωτές η ευκαιρία να παρουσιάσουν την πρωτοβουλία πολιτών σε δημόσια ( 1 ) ΕΕ L 297 της , σ Η αρμόδια αρχή χρησιμοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει για δεδομένη πρωτοβουλία πολιτών αποκλειστικά και μόνο για την επαλήθευση των δηλώσεων υποστήριξης σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 και καταστρέφει όλες τις δηλώσεις υποστήριξης και τα αντίγραφά τους το αργότερο έναν μήνα από την έκδοση του αναφερόμενου στο εν λόγω άρθρο πιστοποιητικού. 5. Οι δηλώσεις υποστήριξης για δεδομένη πρωτοβουλία πολιτών και τα αντίγραφά τους μπορούν να διατηρούνται πέραν των χρονικών ορίων που τίθενται στις παραγράφους 3 και 4, εάν χρειάζεται για σκοπούς δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών σε σχέση με προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών. Οι διοργανωτές και η αρμόδια αρχή καταστρέφουν όλες τις δηλώσεις υποστήριξης και τα αντίγραφά τους το αργότερο μία εβδομάδα μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης των ανωτέρω διαδικασιών με τελική απόφαση. 6. Οι διοργανωτές λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση, ιδίως αν η επεξεργασία περιλαμβάνει διαβίβαση δεδομένων μέσω δικτύου, και από κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

8 L 65/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Άρθρο 13 Ευθύνη Οι διοργανωτές υπέχουν ευθύνη σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο για όποιες βλάβες προξενούν κατά τη διοργάνωση πρωτοβουλίας πολιτών. Άρθρο 14 Κυρώσεις 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι διοργανωτές να υπόκεινται σε κυρώσεις για παραβάσεις του παρόντος κανονισμού, και ιδίως για: α) ψευδείς δηλώσεις εκ μέρους των διοργανωτών β) την απατηλή χρησιμοποίηση των δεδομένων. 2. Οι κυρώσεις της παραγράφου 1 οφείλουν να είναι ουσιαστικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. 2. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. 3. Οι εξουσίες για την έκδοση κατ εξουσιοδότηση πράξεων που ανατίθενται στην Επιτροπή υπόκεινται στις προϋποθέσεις των άρθρων 18 και 19. Άρθρο 18 Ανάκληση της εξουσιοδότησης 1. Η κατά το άρθρο 16 εξουσιοδότηση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 2. Το θεσμικό όργανο που έχει κινήσει εσωτερική διαδικασία προκειμένου να αποφασισθεί εάν θα ανακληθεί η εξουσιοδότηση καταβάλλει προσπάθεια να ενημερώσει το άλλο θεσμικό όργανο και την Επιτροπή, σε εύλογο χρονικό διάστημα, πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης, αναφέροντας τις υπό εξουσιοδότηση εξουσίες που ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο ανάκλησης, καθώς και τους λόγους της εν λόγω ανάκλησης. Άρθρο 15 Αρμόδιες αρχές εντός των κρατών μελών 1. Με σκοπό την εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 3, τα κράτη μέλη ορίζουν αρμόδιες αρχές υπεύθυνες για την έκδοση του προβλεπόμενου πιστοποιητικού. 3. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση εξουσιών που προσδιορίζονται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει αμέσως ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία η οποία καθορίζεται. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των κατ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. Για την εφαρμογή του άρθρου 8 παράγραφος 2, κάθε κράτος μέλος διορίζει μια αρμόδια αρχή υπεύθυνη για τον συντονισμό της διαδικασίας επαλήθευσης δηλώσεων υποστήριξης και για τη χορήγηση των προβλεπόμενων πιστοποιητικών. 3. Το αργότερο μέχρι την 1η Μαρτίου 2012, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή τα ονόματα και τις διευθύνσεις των αρμόδιων αρχών. 4. Η Επιτροπή δημοσιεύει τον κατάλογο των αρμόδιων αρχών. Άρθρο 16 Τροποποίηση των παραρτημάτων Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει, διά πράξεων κατ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 17 και με την επιφύλαξη των όρων των άρθρων 18 και 19, τροποποιήσεις των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού, εντός του πεδίου εφαρμογής των σχετικών διατάξεων του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 17 Άσκηση της εξουσιοδότησης 1. Η εξουσία για την έκδοση των κατ εξουσιοδότηση πράξεων στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 16 ανατίθεται στην Επιτροπή επ αόριστον. Άρθρο 19 Αντιρρήσεις έναντι κατ εξουσιοδότηση πράξεων 1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να διατυπώσει αντιρρήσεις έναντι της κατ εξουσιοδότηση πράξης εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης. Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο μήνες. 2. Αν, κατά την εκπνοή της προθεσμίας της παραγράφου 1, δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις έναντι της κατ εξουσιοδότηση πράξης ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το Συμβούλιο, αυτή δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία που προβλέπεται στις διατάξεις της. Η κατ εξουσιοδότηση πράξη μπορεί να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε ισχύ πριν από την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή για την πρόθεσή τους να μη διατυπώσουν αντιρρήσεις. 3. Αν είτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε το Συμβούλιο διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με κατ εξουσιοδότηση πράξη εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1, αυτή δεν τίθεται σε ισχύ. Το θεσμικό όργανο που διατυπώνει αντιρρήσεις έναντι της κατ εξουσιοδότηση πράξης εκθέτει τους σχετικούς λόγους.

9 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 65/9 Άρθρο 20 Επιτροπή 1. Για τον σκοπό της εφαρμογής του άρθρου 6 παράγραφος 5, η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. 2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής. Η προθεσμία του άρθρου 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίμηνη. Άρθρο 21 Κοινοποίηση εθνικών διατάξεων Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τις ειδικές διατάξεις που θεσπίζει για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη. Άρθρο 22 Επανεξέταση Έως την 1η Απριλίου 2015 και στη συνέχεια ανά τριετία, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 23 Έναρξη ισχύος και εφαρμογή Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Στρασβούργο, 16 Φεβρουαρίου Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο Πρόεδρος J. BUZEK Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος MARTONYI J.

10 L 65/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ Βέλγιο Βουλγαρία Τσεχική Δημοκρατία Δανία Γερμανία Εσθονία Ιρλανδία Ελλάδα Ισπανία Γαλλία Ιταλία Κύπρος Λετονία Λιθουανία Λουξεμβούργο Ουγγαρία Μάλτα Κάτω Χώρες Αυστρία Πολωνία Πορτογαλία Ρουμανία Σλοβενία Σλοβακία Φινλανδία Σουηδία Ηνωμένο Βασίλειο

11 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 65/11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται με σκοπό την καταχώριση μιας προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών στο επιγραμμικό μητρώο της Επιτροπής: 1. Ο τίτλος της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών, ο οποίος δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 100 χαρακτήρες. 2. Το αντικείμενο, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 200 χαρακτήρες. 3. Περιγραφή των στόχων της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών για την οποία καλείται να αναλάβει δράση η Επιτροπή, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 500 χαρακτήρες. 4. Οι διατάξεις των συνθηκών που θεωρούνται από τους διοργανωτές σχετικές με την προτεινόμενη δράση. 5. Τα πλήρη ονόματα, οι ταχυδρομικές διευθύνσεις, οι υπηκοότητες και οι ημερομηνίες γεννήσεως των επτά μελών της επιτροπής πολιτών, με ειδική αναφορά του εκπροσώπου και του αναπληρωτή, καθώς και των ηλεκτρονικών διευθύνσεών τους ( 1 ). 6. Όλες οι πηγές στήριξης και χρηματοδότησης της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών κατά τον χρόνο της καταχώρισης ( 1 ). Οι διοργανωτές δύνανται να παραθέσουν σε παράρτημα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο, τους στόχους και το πλαίσιο της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών. Μπορούν επίσης, αν το επιθυμούν, να υποβάλουν σχέδιο νομικής πράξης. ( 1 ) Δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής: σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, τα υποκείμενα των δεδομένων ενημερώνονται σχετικά με το ότι αυτά τα προσωπικά δεδομένα συγκεντρώνονται από την Επιτροπή σε σχέση με τη διαδικασία της προτεινόμενης πρωτοβουλίας των πολιτών. Μόνο τα πλήρη ονόματα των διοργανωτών, οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των προσώπων επικοινωνίας και οι πληροφορίες σχετικά με τις πηγές στήριξης και χρηματοδότησης θα τίθενται στη διάθεση του κοινού μέσω του επιγραμμικού μητρώου της Επιτροπής. Τα υποκείμενα των δεδομένων δικαιούνται να αντιτάσσονται στη δημοσίευση προσωπικών δεδομένων τους για επιτακτικούς και σύννομους λόγους σχετικούς με την προσωπική τους κατάσταση και να ζητούν τη διόρθωση αυτών των δεδομένων ανά πάσα στιγμή και τη διαγραφή τους από το επιγραμμικό μητρώο της Επιτροπής μετά την παρέλευση δύο ετών από την ημερομηνία καταχώρισης της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών.

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α (για τα κράτη μέλη που δεν απαιτούν την παροχή προσωπικού αριθμού ταυτότητας/αριθμού προσωπικού εγγράφου ταυτότητας) L 65/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

13 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 65/13

14 ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Β (για τα κράτη μέλη που απαιτούν την παροχή προσωπικού αριθμού ταυτότητας/αριθμού προσωπικού εγγράφου ταυτότητας) L 65/14 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

15 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 65/15

16 L 65/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΜΕΡΟΣ Γ 1. Κατάλογος κρατών μελών που δεν απαιτούν την παροχή προσωπικού αριθμού ταυτότητας/αριθμού προσωπικού εγγράφου ταυτότητας (έντυπο δήλωσης υποστήριξης Μέρος Α): Κράτος μέλος Υπογράφοντες που υποβάλλουν το έντυπο δήλωσης υποστήριξης στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος Βέλγιο Δανία Γερμανία Εσθονία Ιρλανδία Κάτω Χώρες Σλοβακία Φινλανδία Ηνωμένο Βασίλειο διαμένοντες στο Βέλγιο Βέλγοι πολίτες οι οποίοι διαμένουν εκτός της χώρας, εφόσον έχουν ενημερώσει τις εθνικές αρχές για τον τόπο διαμονής τους διαμένοντες στη Δανία Δανοί πολίτες οι οποίοι διαμένουν εκτός της χώρας, εφόσον έχουν ενημερώσει τις εθνικές αρχές τους για τον τόπο διαμονής τους διαμένοντες στη Γερμανία Γερμανοί πολίτες οι οποίοι διαμένουν εκτός της χώρας, εφόσον έχουν ενημερώσει τις εθνικές αρχές τους για τον τόπο διαμονής τους διαμένοντες στην Εσθονία Εσθονοί πολίτες διαμένοντες εκτός της χώρας διαμένοντες στην Ιρλανδία διαμένοντες στις Κάτω Χώρες διαμένοντες στη Σλοβακία Σλοβάκοι πολίτες διαμένοντες εκτός της χώρας διαμένοντες στη Φινλανδία Φινλανδοί πολίτες διαμένοντες εκτός της χώρας διαμένοντες στο Ηνωμένο Βασίλειο 2. Κατάλογος κρατών μελών που απαιτούν την παροχή προσωπικών αριθμών ταυτότητας/αριθμών προσωπικού εγγράφου ταυτότητας, όπως προσδιορίζεται κατωτέρω, στο έντυπο δήλωσης υποστήριξης Μέρος Β: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Единен граждански номер (προσωπικός αριθμός) ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Občanský průkaz (δελτίο ταυτότητας) Cestovní pas (διαβατήριο) ΕΛΛΑΔΑ Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας Διαβατήριο Βεβαίωση εγγραφής πολιτών ΕΕ/Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη ΕΕ ΙΣΠΑΝΙΑ Documento Nacional de Identidad (εθνικό δελτίο ταυτότητας) Pasaporte (διαβατήριο) ΓΑΛΛΙΑ Passeport (διαβατήριο) Carte nationale d'identité (εθνικό δελτίο ταυτότητας) Titre de séjour (τίτλος διαμονής) Permis de conduire (άδεια οδήγησης) Autre (άλλα):

17 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 65/17 Carte d identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d une assemblée parlementaire (δελτίο ταυτότητας βουλευτή με φωτογραφία, εκδιδόμενο από τον πρόεδρο κοινοβουλευτικής συνέλευσης) ΙΤΑΛΙΑ Carte d identité d élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l Etat (δελτίο ταυτότητας αιρετού αξιωματούχου τοπικής αυτοδιοίκησης με φωτογραφία, εκδιδόμενο από τον εκπρόσωπο του κράτους) Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore (δελτίο ταυτότητας παλαιού πολεμιστή, καφέ ανοιχτή ή τρίχρωμη) Carte d invalidité civile ou militaire avec photographie (δελτίο ταυτότητας αναπήρου πολέμου ή ειρηνικής περιόδου με φωτογραφία) Carte d identité de fonctionnaire de l État avec photographie (δελτίο ταυτότητας δημόσιου υπαλλήλου με φωτογραφία) Carte d identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires (δελτίο ταυτότητας ή δελτίο κυκλοφορίας με φωτογραφία, εκδιδόμενο από τις στρατιωτικές αρχές) Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l État (άδεια κυνηγιού με φωτογραφία, εκδιδόμενη από τον εκπρόσωπο του κράτους) Livret ou carnet de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n o 69-3 du 3 janvier 1969 (βιβλιάριο κυκλοφορίας, εκδιδόμενο από τον νομάρχη κατ εφαρμογή του νόμου 69-3 της 3ης Ιανουαρίου 1969) Récépissé valant justification de l identité, délivré en échange des pièces d identité en cas de contrôle judiciaire, en application du neuvième alinéa (7 o ) de l article 138 du code de procédure pénale (απόδειξη παραλαβής χορηγούμενη σε αντάλλαγμα εγγράφων ταυτότητας κατακρατούμενων σε περίπτωση δικαστικού ελέγχου, κατ εφαρμογή του ένατου εδαφίου (7 o ) του άρθρου 138 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας) Attestation de dépôt d une demande de carte nationale d identité ou de passeport, délivrée depuis moins de trois mois par une commune et comportant une photographie d identité du demandeur authentifiée par un cachet de la commune (βεβαίωση παραλαβής αίτησης εθνικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, εκδοθείσα πριν από τρεις το πολύ μήνες από δημοτική αρχή και περιέχουσα φωτογραφία ταυτότητας του αιτούντος θεωρημένη με σφραγίδα του δήμου) Passaporto (διαβατήριο), με συμπεριλαμβανόμενη την ένδειξη της εκδούσας αρχής Carta d identità (δελτίο ταυτότητας), με συμπεριλαμβανόμενη την ένδειξη της εκδούσας αρχής ΚΥΠΡΟΣ Δελτίο Ταυτότητας (ημεδαπού ή μόνιμου κατοίκου) Διαβατήριο ΛΕΤΟΝΙΑ Personas kods (ΕΚΑΜ) ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ Asmens kodas (ΕΚΑΜ) στο διαβατήριο ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Numéro d identification national (numéro inscrit sur la carte d identification de la Sécurité sociale) (ο εθνικός αριθμός μητρώου που αναγράφεται στο βιβλιάριο κοινωνικών ασφαλίσεων) ΟΥΓΓΑΡΙΑ Szémelyazonosító igazolvány (δελτίο ταυτότητας) Útlevél (διαβατήριο) Személyi azonosító szám (személyi szám) (προσωπικός αριθμός μητρώου) ΜΑΛΤΑ Karta tal-identità (δελτίο ταυτότητας)

18 L 65/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΥΣΤΡΙΑ Reisepass (διαβατήριο) Personalausweis (δελτίο ταυτότητας) ΠΟΛΩΝΙΑ Numer ewidencyjny PESEL (αριθμός μητρώου PESEL) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Bilhete de identidaded (δελτίο ταυτότητας) Passaporte (διαβατήριο) Cartão de Cidadão (δελτίο πολίτη) ΡΟΥΜΑΝΙΑ carte de identitate (δελτίο ταυτότητας) pasaport (διαβατήριο) certificat de înregistrare (πιστοποιητικό εγγραφής) cartea de rezidență permanentă pentru cetățenii UE (άδεια μόνιμης διαμονής πολίτη ΕΕ) Cod Numeric Personal (προσωπικός αριθμός μητρώου) ΣΛΟΒΕΝΙΑ Osebna izkaznica (δελτίο ταυτότητας) Potni list (διαβατήριο) ΣΟΥΗΔΙΑ Personnummer (ΕΚΑΜ) στο δελτίο ταυτότητας Personnummer (ΕΚΑΜ) στο διαβατήριο

19 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 65/19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 211/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 16ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ (όνομα της αρμόδιας αρχής) της/του (όνομα κράτους μέλους) με την παρούσα βεβαιώνει ότι το επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης (διεύθυνση ιστοτόπου) που χρησιμοποιείται για τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης για (τίτλος προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών) πληροί τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011. Ημερομηνία, υπογραφή και επίσημη σφραγίδα της αρμόδιας αρχής:

20 L 65/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 1. Πλήρη ονόματα, ταχυδρομικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις των προσώπων επικοινωνίας: 2. Τίτλος της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών: 3. Αριθμός μητρώου της Επιτροπής: 4. Ημερομηνία καταχώρισης: 5. Αριθμός υπογραφόντων προερχόμενων από (όνομα κράτους μέλους): 6. Παραρτήματα: (Επισυνάψτε όλες τις δηλώσεις υποστήριξης από υπογράφοντες προς επαλήθευση από το οικείο κράτος μέλος. Επισυνάψτε, κατά περίπτωση, τα σχετικά πιστοποιητικά συμμόρφωσης του επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών) 7. Ημερομηνία και υπογραφή των προσώπων επικοινωνίας:

21 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 65/21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΕΓΚΥΡΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΗΚΑΝ ΓΙΑ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ) (όνομα της αρμόδιας αρχής) της/του (ονομασία κράτους μέλους), μετά τη διενέργεια των απαιτούμενων επαληθεύσεων που ορίζει το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών, διά της παρούσης πιστοποιεί ότι δηλώσεις υποστήριξης της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών με αριθμό μητρώου είναι έγκυρες σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω κανονισμού. Ημερομηνία, υπογραφή και επίσημη σφραγίδα της αρμόδιας αρχής:

22 L 65/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Τίτλος της πρωτοβουλίας πολιτών: 2. Αριθμός μητρώου της Επιτροπής: 3. Ημερομηνία καταχώρισης: 4. Αριθμός των έγκυρων δηλώσεων υποστήριξης που ελήφθησαν (πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε ένα εκατομμύριο): 5. Αριθμός υπογραφόντων που πιστοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη: BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU Αριθμός υπογραφόντων HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK ΣΥΝΟΛΟ Αριθμός υπογραφόντων 6. Πλήρη ονόματα, ταχυδρομικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις των προσώπων επικοινωνίας ( 1 ). 7. Δηλώστε όλες τις πηγές υποστήριξης και χρηματοδότησης που έλαβε η πρωτοβουλία, συμπεριλαμβανομένου του ύψους της χρηματοδοτικής υποστήριξης κατά τον χρόνο της υποβολής ( 1 ): 8. Δηλώνουμε ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν έντυπο είναι ορθές. Ημερομηνία και υπογραφή των προσώπων επικοινωνίας: 9. Παραρτήματα: (Περιλάβετε όλα τα πιστοποιητικά) ( 1 ) Δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής: σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, τα υποκείμενα των δεδομένων ενημερώνονται σχετικά με το ότι αυτά τα προσωπικά δεδομένα συγκεντρώνονται από την Επιτροπή σχετικά με τη διαδικασία της προτεινόμενης πρωτοβουλίας των πολιτών. Μόνο τα πλήρη ονόματα των διοργανωτών, οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των προσώπων επικοινωνίας και οι πληροφορίες σχετικά με τις πηγές στήριξης και χρηματοδότησης θα τίθενται στη διάθεση του κοινού μέσω του επιγραμμικού μητρώου της Επιτροπής. Τα υποκείμενα των δεδομένων δικαιούνται να αντιτάσσονται στη δημοσίευση προσωπικών δεδομένων τους για επιτακτικούς και σύννομους λόγους σχετικούς με την προσωπική τους κατάσταση και να ζητούν τη διόρθωση αυτών των δεδομένων ανά πάσα στιγμή και τη διαγραφή τους από το επιγραμμικό μητρώο της Επιτροπής μετά την παρέλευση δύο ετών από την ημερομηνία καταχώρισης της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών.

ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών

ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών Ένα νέο δικαιωμα για τους πολιτές της ΈΈ Μπορείς να δίαμορφώςείς την ατζεντα της εε! οδηγίες για την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Γραμματεία B-1049 Βρυξέλλες Το χειρόγραφο ολοκληρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Βλέπε «Οδηγίες» στη σελίδα 4 E 411 ( 1 ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ Το σύστηµα της ηλεκτρονικής υποβολής υποστηρίζει την εισαγωγή στοιχείων από εξωτερικό αρχείο. Ο σκοπός της εισαγωγής στοιχείων από αρχείο είναι η αποφυγή πολλαπλών πληκτρολογήσεων αν τα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4204, 30/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4204, 30/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L255, 30.9.2005, σ.22.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R0653 EL 31.05.2011 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 653/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2007 σχετικά με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 21 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) Τελευταία ενημέρωση: 07/2013 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Αριθμός σελίδων (συμπεριλαμβανομένης αυτής) Στοιχεία αιτούντος/αντιπροσώπου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν.

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος: 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 05/ 4811 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 Ατυχήματα στην Ελλάδα Σε 3.828 ανήλθε το 2013 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα ιακανονισμός της Χάγης Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα 1 Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ αριθ.2/2010

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ αριθ.2/2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ αριθ.2/2010 για τη θέσπιση των τεχνικών και δημοσιονομικών διαδικασιών που εφαρμόζονται στον ετήσιο διαγωνισμό διδακτορικών διατριβών με θέμα "ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012 Αρ. 4342, 29.6.2012 86(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:L.13, 19.01.2000, σ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου 1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Γενικοί έλεγχοι Ενδεχόμενη επανεξέταση από δευτερεύουσα επιτροπή μεμονωμένων αποφάσεων ή δείγματος των αποφάσεων που ελήφθησαν από την επιτροπή αξιολόγησης Κατάλληλα μαθήματα κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 155(Ι)/2012 Αρ. 4363, 9.11.2012 155(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2008 Προοίμιο. Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους ΟΔΗΓΙΑ 2008 52 ΕΚ Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό «Tetris Το νέο τραπεζογραμμάτιο των 20 ευρώ» ΑΡΘΡΟ 1 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (εφεξής η «ΕΚΤ») διοργανώνει, από τις 5 Φεβρουαρίου 2015 στις 10.00 π.μ. μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Σ2 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

16 33 37 83 86 363 367 388 Πίνακας 29: 363 366 388 63 66 68 76 77 78 87 88 Böwer Michou Ungerer 333 373 376 377 378 383 386 387 388 388 - - - - - - - - - 1/4 - - - - - -. - - - -

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 48/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.2.2013 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2013 για την εφαρμογή συντονισμένου προγράμματος με σκοπό να διαγνωστεί η συχνότητα δόλιων

Διαβάστε περισσότερα

L 94/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.3.2012

L 94/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.3.2012 L 94/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.3.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 259/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2014 L 311/23 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τα εποπτικά τέλη (ΕΚΤ/2014/41) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/34 17.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 643/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή αναφορών σχετικά με τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R1235 EL 01.04.2013 006.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 73100/713/88 Καθορισμός δικαιολογητικών, υποδειγμάτων και διαδικασίας για έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνίτης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του Ν. 1575/85 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Περίοδος υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Το Συμβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Το Συμβούλιο EL ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Το Συμβούλιο Δυο θεσμικά όργανα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής δράσης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Προειδοποίηση Το παρόν φυλλάδιο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 27/03/2015 Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. ΓΕΜΗ 340401000 Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 31/10/2014 Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 3954/06/B/86/13 Αρ. ΓΕΜΗ 340401000

Διαβάστε περισσότερα

28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/73

28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/73 28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/73 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 910/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

EURYDICE Διασφάλιση Ποιότητας στην Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών στην Ευρώπη

EURYDICE Διασφάλιση Ποιότητας στην Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών στην Ευρώπη EURYDICE Διασφάλιση Ποιότητας στην Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών στην Ευρώπη Ευρυδίκη Το δίκτυο πληροφοριών για την εκπαίδευση στην Ευρώπη Το παρόν έγγραφο εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Μονάδα Ευρυδίκη με

Διαβάστε περισσότερα

L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010

L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010 L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1259/2010 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 2010 για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του δικαίου που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL)

ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL) ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ (2012) ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 55 συνδικαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2013 COM(2013) 35 final 2013/0019 (NLE) C7-0045/13 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ της απόφασης του Συμβουλίου της 9ης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Σε Εκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΛΟΥΠΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 30.4.2014 L 128/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/50/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015

Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015 Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015 Η Ευρωπαϊκή Ένωση: 28 χώρες - 504 εκατομμύρια κάτοικοι Κράτη Μέλη της ΕΕ 28 Υποψήφιες για Ένταξη Χώρες Τουρκία (2005) πγδμ (2009) Ισλανδία (2010)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΑΛΑΡΗ-ΣΦΗΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΑΣΤΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET Ονομάζεται μια ομάδα παγκόσμιων πόρων πληροφοριών. Αυτοί οι πόροι έχουν τόσο μεγάλο εύρος

Διαβάστε περισσότερα

CONSILIUM. Σένγκεν. Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

CONSILIUM. Σένγκεν. Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 EL CONSILIUM Σένγκεν Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2 ΜΕΤΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 Εσωτερικά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 188(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ TO NΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004

Αριθµός 188(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ TO NΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3852, 30.4.2004 Ν. 188(Ι)/2004 Ο περί του Νοµικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές καθώς και για Συναφή Θέµατα Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό)

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) 700 ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2000, (Ν. 22(ΠΙ)/2000) που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα