Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθμ.πρωτ / εισήγηση του Προϊσταμένου Οικονομικού κ. Χατζήπαπα Γεωργίου, η οποία έχει ως εξής:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθμ.πρωτ. 16763/13-8-14 εισήγηση του Προϊσταμένου Οικονομικού κ. Χατζήπαπα Γεωργίου, η οποία έχει ως εξής:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡ. ΠΕΙΡ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΡΟΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ ΣΣΥΥΜΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟ Απόσπασμα Πρακτικού της αριθμ. 17/ Έκτακτης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 3: Έγκριση πρακτικού εξέτασης προδικαστικών προσφυγών που κατατέθηκαν κατά των διακηρύξεων 31/2014 «Πρόσθετος Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός Μηχανήματα Εντατικής και Καρδιολογικής» και 32/2014 «Πρόσθετος Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός Διάφορα Μηχανήματα» Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθμ.πρωτ / εισήγηση του Προϊσταμένου Οικονομικού κ. Χατζήπαπα Γεωργίου, η οποία έχει ως εξής: Θέτουμε υπόψη σας: 1. Την με αρ. πρ. 866/ απόφαση της ΕΔΑ. Περ.Νοτίου Αιγαίου για επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας τύπου Β, του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. 2. Την με αρ. πρωτ. 2397/ Απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με θέμα : «Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού Βιοιατρικής Τεχνολογίας για το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου Ανδρέας Παπανδρέου με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου». 3. Την Αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 2198Β/ ) σχετικά με την εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. 4. Την με αρ. πρωτ /ΕΥΣ απόφαση του ΥΠΟΙΑΝ περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 5. Την με αρ. Ε (2007) 5439/ Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ περί έγκρισης του Π.Ε.Π. «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» (Κωδικός 2011ΕΠ ).

2 6. Την αριθμ. Υ4β/Γ.Π40117/Φ8γ2-50 συσχ.γ.π Απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 7. Το με αριθμ.πρωτ.22865/ έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής με θέμα: «Αναμόρφωση λιστών ελέγχου για την προέγκριση δημοπράτησης προμηθειών-υπηρεσιών και υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή τους» 8. Τη με αριθμ.πρωτ.5406/ η τροποποίηση της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού βιοϊατρικής τεχνολογίας για το Γ.Ν.Ρόδου Ανδρέας Παπανδρέου με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου» 9. Τις με αριθμ. πρωτ / , 24577/ , 24887/ , 29646/ , 25334/ , 27791/ , 29719/ , 23228/ , 29647/ , 29648/ , 26949/ , 24578/ , 25333/ , 23223/ , 24246/ , 7623/ , 7624/ κατατεθειμένες τεχνικές προδιαγραφές από τις αρμόδιες επιτροπές. 10. Το αριθμ. πρωτ / έγγραφο του ΕΚΑΤΠΥ σχετικά με τις ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές του υπερηχοτομογράφου γενικής χρήσης και του υπερηχοτομογράφου καρδιολογικού. 11. Την αριθμ. 8/ (θέμα 60 ο ) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 6 Ε 8Ξ46907Κ-ΑΟΦ) με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές καθώς και τα τεύχη των διακηρύξεων 31/2014 και 32/ Το αριθμ. πρωτ / αίτημά μας προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με την οποία ζητάμε την έγκριση των προκηρύξεων των διαγωνισμών 31/2014 και 32/ Την αριθ. Πρωτ. 3276/ (πρωτ. νοσοκομείου 12996/ ) προέγκριση δημοπράτησης του αριθμ. 32/2014 διαγωνισμού (υποέργο 4) 14. Την αριθ. Πρωτ. 3649/ (πρωτ. νοσοκομείου 13565/ ) προέγκριση δημοπράτησης του αριθμ. 31/2014 διαγωνισμού (υποέργο 5) 15. Τη δημοσίευση των διακηρύξεων 31/2014 και 32/2014 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 3/7/ Την αριθμ. πρωτ / περίληψη της διακήρυξης 31/2014. (ΑΔΑ 7ΥΜ546907Κ-ΥΣΧ) 17. Την αριθμ. πρωτ / περίληψη της διακήρυξης 32/2014. (ΑΔΑ ΩΛΝΜ46907Κ-01Φ) 18. Την αριθμ. 3335/2014 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για το διαγωνισμό 31/2014 (ΑΔΑ ΩΜΝΖ46907Κ-ΙΒΗ) 19. Την αριθμ. 3337/2014 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για το διαγωνισμό 32/2014 (ΑΔΑ 6ΩΙ346907Κ-ΤΑ7) 20. Το αριθμ. πρωτ / διαβιβαστικό της προκήρυξης 31/2014 στο Εθνικό Τυπογραφείο. 21. Το αριθμ. πρωτ / διαβιβαστικό της προκήρυξης 31/2014 στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου. 22. Το αριθμ. πρωτ / διαβιβαστικό της προκήρυξης 31/2014 στις εφημερίδες «Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ», «ΠΡΟΟΔΟΣ» και «ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ».

3 23. Το αριθμ. πρωτ / διαβιβαστικό της προκήρυξης 31/2014 στο ΔΙΤΣ προκειμένου να τις δημοσιεύσει στις εφημερίδες «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ». 24. Το αριθμ. πρωτ / διαβιβαστικό της προκήρυξης 32/2014 στο Εθνικό Τυπογραφείο. 25. Το αριθμ. πρωτ / διαβιβαστικό της προκήρυξης 32/2014 στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου. 26. Το αριθμ. πρωτ / διαβιβαστικό της προκήρυξης 32/2014 στις εφημερίδες «ΡΟΔΙΑΚΗ», «ΠΡΟΟΔΟΣ» και «ΓΝΩΜΗ». 27. Το αριθμ. πρωτ / διαβιβαστικό της προκήρυξης 31/2014 στο ΔΙΤΣ προκειμένου να τις δημοσιεύσει στις εφημερίδες «ΤΥΠΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ» και «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ». 28. Το αριθμ. 470/Τ.Δ.Δ.Σ./ ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκαν οι προκηρύξεις των διαγωνισμών 31/2014 και 32/ Το αριθμ. πρωτ / έγγραφο της εταιρείας SIEMENS AE με το οποίο ζητούσε διευκρινήσεις επί της διακήρυξης 32/ Το αριθμ. πρωτ / έγγραφό μας με το οποίο παρέχονται διευκρινήσεις επί των όρων της διακήρυξης 31/2014 και 32/2014, και το οποίο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου για να λάβουν γνώση όλοι οι συμμετέχοντες. 31. Το αριθμ. πρωτ / υπόμνημα της εταιρείας Α. ΔΑΛΛΑ & ΣΙΑ ΕΕ για το είδος 8 της 32/2014 διακήρυξης. 32. Το αριθμ. πρωτ / διαβιβαστικό του υπομνήματος της εταιρείας Α. ΔΑΛΛΑ & ΣΙΑ ΕΕ στην επιτροπή των προδιαγραφών για να παρέχει τις απαιτούμενες διευκρινήσεις. 33. Το αριθμ. πρωτ / έγγραφο της επιτροπής προδιαγραφών του είδους 8 της αριθ. 32/2014 διακήρυξης με το οποίο παρέχει διευκρινήσεις. 34. Το αριθμ. πρωτ / έγγραφό μας με το οποίο παρέχονται διευκρινήσεις επί των όρων της διακήρυξης 32/2014, και των προδιαγραφών του είδους 8 αυτής, και το οποίο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου για να λάβουν γνώση όλοι οι συμμετέχοντες. 35. Το αριθμ. πρωτ / υπόμνημα της εταιρείας SANTAIR AE για τα είδη 1 και 2 της αριθμ. 31/2014 διακήρυξης. 36. Το αριθμ. πρωτ / έγγραφο του κ. Μόσχου Νικήτα σχετικά με το οποίο απαντάει στο ανωτέρω υπόμνημα της εταιρείας SANTAIR AE. 37. Το αριθμ. πρωτ / έγγραφό μας με το οποίο παρέχονται διευκρινήσεις για την αξιολόγηση των ειδών 1 και 2 της διακήρυξης 31/2014 και το οποίο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου για να λάβουν γνώση όλοι οι συμμετέχοντες. 38. Τις αριθμ. πρωτ.15575/ & 15576/ προδικαστικές προσφυγές της εταιρείας ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΙΑΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ κατά της διακήρυξης 31/2014 και 32/2014 αντίστοιχα. 39. Την αριθμ. πρωτ / προδικαστική προσφυγή της εταιρείας GE HEALTHCARE, κατά της διακήρυξης 31/ Την αριθμ. πρωτ / προδικαστική προσφυγή της εταιρείας TELEFLEX MEDICAL HELLAS AEE κατά της διακήρυξης 31/2014.

4 41. Την αριθμ. πρωτ / προδικαστική προσφυγή της εταιρείας MEDITRUST Ε. ΓΑΒΑΛΑ ΛΑΡΙΓΚΟΥ ΕΠΕ κατά της διακήρυξης 32/ Το αριθμ. πρωτ / υπόμνημα της εταιρείας SERINTH ΕΠΕ κατά της διακήρυξης 31/ Την αριθμ. 266/ Πράξη Διοικητή με την οποία ορίσθηκε η Επιτροπή ενστάσεων προσφυγών των 31/2014 και 32/2014 διαγωνισμών. 44. Το αριθμ. πρωτ / πρακτικό εξέτασης των ανωτέρω (37,38,39,40,41) προσφυγών. ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α 1. Την έγκριση του αριθμ. πρωτ / πρακτικού εξέτασης των προσφυγών που κατατέθηκαν κατά των αριθμ. 31/2014 και 32/2014 διακηρύξεων. Συγκεκριμένα: Α. Την απόρριψη των αριθμ. πρωτ.15575/ & 15576/ προσφυγών της εταιρείας PHILIPS AEBE. B. Την αποδοχή της αριθμ. πρωτ / προσφυγής της εταιρείας GE HEALTHCARE για τις τεχνικές προδιαγραφές του είδους 7 της αριθμ. 31/2014 διακήρυξης «Πολυκαταγραφικό σύστημα ηλεκτροφυσιολογικών παραμέτρων» και την τροποποίηση των προδιαγραφών. Γ. Την αποδοχή της αριθμ. πρωτ / προσφυγής της εταιρείας TELEFLEX MEDICAL HELLAS AEE για τις τεχνικές προδιαγραφές του είδους 6 της αριθμ. 31/2014 διακήρυξης «Ενδοαρτική Αντλία» και την τροποποίηση των προδιαγραφών. Δ. Την αποδοχή της αριθμ. πρωτ / προσφυγής της εταιρείας MEDITRUST Ε. ΓΑΒΑΛΑ ΛΑΡΙΓΚΟΥ ΕΠΕ που αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές του είδους 10 της αριθμ. 32/2014 διακήρυξης «Ουροδυναμικό σύστημα τροχήλατο» και την τροποποίηση των προδιαγραφών. Ε. Την απόρριψη του αριθμ. πρωτ / υπομνήματος της εταιρείας SERINTH ΕΠΕ, αλλά και την τροποποίηση των προδιαγραφών. 2. Την τροποποίηση των προδιαγραφών α)του είδους 7 της αριθμ. 31/2014 διακήρυξης «Πολυκαταγραφικό σύστημα ηλεκτροφυσιολογικών παραμέτρων» β) του είδους 6 της αριθμ. 31/2014 διακήρυξης «Ενδοαρτική Αντλία» και γ) του είδους 10 της αριθμ. 32/2014 διακήρυξης «Ουροδυναμικό σύστημα τροχήλατο», σύμφωνα με το πρακτικό εξέτασης των ενστάσεων. 3. Την έγκριση της πρότασης της επιτροπής για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών καθώς και της ημερομηνίας διενέργειας των διαγωνισμών 31/2014 και 32/2014 καθώς την περίοδο αυτή οι περισσότερες εταιρείες είναι κλειστές λόγω καλοκαιρινών διακοπών και δεν θα έχουν χρόνο να προσαρμόσουν τις προσφορές τους στις νέες τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές.

5 4. Την κοινοποίηση της παρούσας στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 5. Την ανάρτηση της παρούσας και του πρακτικού εξέτασης των προσφυγών στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου για να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. 6. Την επικύρωση της απόφασής σας την ίδια ημέρα. ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω ομόφωνα αποφασίζει: 1. Την έγκριση του αριθμ. πρωτ / πρακτικού εξέτασης των προσφυγών που κατατέθηκαν κατά των αριθμ. 31/2014 και 32/2014 διακηρύξεων. Συγκεκριμένα: Α. Την απόρριψη των αριθμ. πρωτ.15575/ & 15576/ προσφυγών της εταιρείας PHILIPS AEBE. B. Την αποδοχή της αριθμ. πρωτ / προσφυγής της εταιρείας GE HEALTHCARE για τις τεχνικές προδιαγραφές του είδους 7 της αριθμ. 31/2014 διακήρυξης «Πολυκαταγραφικό σύστημα ηλεκτροφυσιολογικών παραμέτρων» και την τροποποίηση των προδιαγραφών. Γ. Την αποδοχή της αριθμ. πρωτ / προσφυγής της εταιρείας TELEFLEX MEDICAL HELLAS AEE για τις τεχνικές προδιαγραφές του είδους 6 της αριθμ. 31/2014 διακήρυξης «Ενδοαρτική Αντλία» και την τροποποίηση των προδιαγραφών. Δ. Την αποδοχή της αριθμ. πρωτ / προσφυγής της εταιρείας MEDITRUST Ε. ΓΑΒΑΛΑ ΛΑΡΙΓΚΟΥ ΕΠΕ που αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές του είδους 10 της αριθμ. 32/2014 διακήρυξης «Ουροδυναμικό σύστημα τροχήλατο» και την τροποποίηση των προδιαγραφών. Ε. Την απόρριψη του αριθμ. πρωτ / υπομνήματος της εταιρείας SERINTH ΕΠΕ, αλλά και την τροποποίηση των προδιαγραφών. 2. Την τροποποίηση των προδιαγραφών α)του είδους 7 της αριθμ. 31/2014 διακήρυξης «Πολυκαταγραφικό σύστημα ηλεκτροφυσιολογικών παραμέτρων» β) του είδους 6 της αριθμ. 31/2014 διακήρυξης «Ενδοαρτική Αντλία» και γ) του είδους 10 της αριθμ. 32/2014 διακήρυξης «Ουροδυναμικό σύστημα τροχήλατο», σύμφωνα με το πρακτικό εξέτασης των ενστάσεων. 3. Την έγκριση της πρότασης της επιτροπής για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών καθώς και της ημερομηνίας διενέργειας των διαγωνισμών 31/2014 και 32/2014 για ένα μήνα, ήτοι για το διαγωνισμό 31/2014 ορίζεται ως ημερομηνία διενέργειας η 29/9/2014 και η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών η 26/9/2014, ενώ για το διαγωνισμό 32/2014 ορίζεται ως ημερομηνία διενέργειας η 2/10/2014 και η

6 καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών 01/10/2014 καθώς την περίοδο αυτή οι περισσότερες εταιρείες είναι κλειστές λόγω καλοκαιρινών διακοπών και δεν θα έχουν χρόνο να προσαρμόσουν τις προσφορές τους στις νέες τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές. 4. Την κοινοποίηση της παρούσας στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 5. Την ανάρτηση της παρούσας και του πρακτικού εξέτασης των προσφυγών στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου για να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. 6. Επικυρώνει την απόφαση την ίδια ημέρα. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΟΔΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΟΡΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ ΛΟΥΚΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΨΥΛΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ

7 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ της Επιτροπής ενστάσεων προσφυγών των 31/2014 και 32/2014 διαγωνισμών για την «Προμήθεια και εγκατάσταση πρόσθετου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γ.Ν. Ρόδου» Μηχανημάτων Εντατικής και Καρδιολογίας καθώς και διαφόρων μηχανημάτων, αντίστοιχα. Εν συνεχεία της αριθμ. 266/ Πράξης Διοικητή οι παρακάτω υπογράφοντες, συγκεντρωθήκαμε στις , ημέρα Παρασκευή στα γραφεία του Νοσοκομείου, για να εξετάσουμε: 1. Τις αριθμ. πρωτ.15575/ & 15576/ προδικαστικές προσφυγές της εταιρείας ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΙΑΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ κατά της διακήρυξης 31/2014 και 32/2014 αντίστοιχα. 2. Την αριθμ. πρωτ / προδικαστική προσφυγή της εταιρείας GE HEALTHCARE, κατά της διακήρυξης 31/ Την αριθμ. πρωτ / προδικαστική προσφυγή της εταιρείας TELEFLEX MEDICAL HELLAS AEE κατά της διακήρυξης 31/ Την αριθμ. πρωτ / προδικαστική προσφυγή της εταιρείας MEDITRUST Ε. ΓΑΒΑΛΑ ΛΑΡΙΓΚΟΥ ΕΠΕ κατά της διακήρυξης 32/ Την αριθμ. πρωτ / υπόμνημα της εταιρείας SERINTH ΕΠΕ κατά της διακήρυξης 31/2014. Μετά τον έλεγχο των παραπάνω, καθώς και έχοντας υπόψη : 1) Τις αριθμ. 31/2014 και 32/2014 Διακηρύξεις. 2) Το αριθμ. πρωτ / έγγραφο του Νοσοκομείου προς το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας & Τεχνολογίας στην Υγεία ΑΕ (ΕΚΑΠΤΥ) 3) Το αριθμ. πρωτ / απαντητικό έγγραφο του Εθνικού Κέντρου Αξιολόγησης της Ποιότητας & Τεχνολογίας στην Υγεία ΑΕ (ΕΚΑΠΤΥ) η επιτροπή διαπίστωσε τα εξής: 1) Προσφυγές της εταιρείας PHILIPS AEBE: α) Επειδή και οι δύο προσφυγές που κατατέθηκαν από την εταιρεία PHILIPS AEBE αφορούσαν τις ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές του ΕΚΑΠΤΥ, («Υπερηχοτομογράφος καρδιολογικός» και «Υπερηχοτομογράφος γενικής χρήσης»), διαβιβάσθηκαν σε αυτό με το αριθμ. πρωτ / έγγραφο του Νοσοκομείου. β) Σύμφωνα με την απάντηση (αριθμ. πρωτ / ) του ΕΚΑΠΤΥ προτείνεται η χρήση των ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών χωρίς αλλαγές, καθώς αυτές είναι αποτέλεσμα εκτεταμένης δημόσιας διαβούλευσης, στην οποία μάλιστα συμμετείχε και η εν λόγω εταιρεία. Μετά τα παραπάνω η επιτροπή αποφασίζει να κάνει δεκτή τη πρόταση του ΕΚΑΠΤΥ και άρα να απορρίψει τις αριθμ / &

8 15576/ προδικαστικές προσφυγές της εταιρείας PHILIPS ΑΕΒΕ. 2) Προσφυγή της εταιρείας GE Healthcare AE: α) Ο προϋπολογισμός του είδους 7 της αριθμ. 31/2014 διακήρυξης «Πολυκαταγραφικό σύστημα ηλεκτροφυσιολογικών παραμέτρων», δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί στη παρούσα φάση του διαγωνισμού καθώς αυτός έχει ορισθεί στην αριθμ. Υ4β/Γ.Π /Φ8γ2-50/ Απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΑΔΑ ΒΛ4ΥΘ-ΚΦΓ). Απορρίπτεται β) Η τροποποίηση της τεχνικής προδιαγραφής του είδους 5 της αριθμ. 31/2014 διακήρυξης «Υπερηχοτομογράφος καρδιολογικός» απορρίπτεται για τους ίδιους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω για τις προσφυγές της εταιρείας PHILIPS AEBE. γ) Όσον αφορά την τεχνική προδιαγραφή 1a του είδους 7 της αριθμ. 31/2014 διακήρυξης «Πολυκαταγραφικό σύστημα ηλεκτροφυσιολογικών παραμέτρων» η επιτροπή κάνει δεκτή τη προσφυγή της εταιρείας και προτείνει την αλλαγή της προδιαγραφής ως εξής : «Να διαθέτει ενισχυτή με A/D μετατροπέα τουλάχιστον στα 12 bit» δ) Επίσης η επιτροπή κάνει δεκτή τη προσφυγή της εταιρείας για την τεχνική προδιαγραφή 1d του είδους 7 και προτείνει την αλλαγή της ως εξής: «Να διαθέτει ενισχυτή με τουλάχιστον εβδομήντα (70) ενδοκαρδιακά διπολικά κανάλια με δυνατότητα επέκτασης έως τουλάχιστον εκατόν (100)» ε) Η επιτροπή κάνει δεκτή τη προσφυγή της εταιρείας για την τεχνική προδιαγραφή 2 του είδους 7 και προτείνει την αλλαγή της ως εξής : «Ο Η/Υ να είναι σύγχρονης τεχνολογίας υψηλού επιπέδου με επεξεργαστή τελευταίας γενιάς (να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του προς αξιολόγηση) και να διαθέτει ειδικό πρόγραμμα σε παραθυρικό περιβάλλον για την καταγραφή.με τη μορφή που θέλει ο χειριστής.» στ) Η επιτροπή κάνει δεκτή τη προσφυγή της εταιρείας για την τεχνική προδιαγραφή 3 του είδους 7 και προτείνει την αλλαγή της ως εξής: «Να διαθέτει δύο έγχρωμα TFT/LCD monitors τουλάχιστον 20 υψηλής ανάλυσης, ένα για real time απεικόνιση και ένα για επεξεργασία και ανάλυση» ζ) Η επιτροπή κάνει δεκτή τη προσφυγή της εταιρείας για την τεχνική προδιαγραφή 11 του είδους 7 και προτείνει την αλλαγή της ως εξής : «Ο ενισχυτής ECG και ο ενδοκαρδιακός να διαθέτουν High cutoff filters & Low cutoff filters. Να αναφερθούν οι τιμές των φίλτρων προς αξιολόγηση» η) Η επιτροπή κάνει δεκτή τη προσφυγή της εταιρείας για την τεχνική προδιαγραφή 14 του είδους 7 και προτείνει την αλλαγή της ως εξής : «Να διαθέτει εξελιγμένες δυνατότητες triggered mode όπως η απεικόνιση της τελευταίας (ή περισσοτέρων αναλόγως της ταχύτητας καταγραφής) βηματοδοτικής συστολής του πρωτοκόλλου βηματοδότησης (να αναφερθούν στοιχεία).» θ) Τέλος η επιτροπή κάνει δεκτή τη προσφυγή της εταιρείας για την τεχνική προδιαγραφή 15 του είδους 7 και προτείνει την απαλοιφή της συγκεκριμένης προδιαγραφής. Ο συντελεστής βαρύτητας (Σ.Β. 6%) της συγκεκριμένης προδιαγραφής κατανείμετε σε άλλες προδιαγραφές σύμφωνα με το Παράρτημα Α. Μετά τα παραπάνω η επιτροπή προτείνει την τροποποίηση των προδιαγραφών για το είδος 7 της αριθμ. 31/2014 διακήρυξης

9 «Πολυκαταγραφικό σύστημα ηλεκτροφυσιολογικών παραμέτρων» οι οποίες διαμορφώνονται σύμφωνα με το Παράρτημα Α του πρακτικού. 3) Προσφυγή της εταιρείας TELEFLEX MEDICAL HELLAS AEE : Η Επιτροπή κάνει δεκτή στο σύνολό της την προσφυγή της εταιρείας TELEFLEX MEDICAL HELLAS AEE που αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές του είδους 6 της αριθμ. 31/2014 διακήρυξης «Ενδοαρτική Αντλία». Συγκεκριμένα: α) Διαγράφεται η φράση «κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά» από την δεύτερη παράγραφο της σελ. 90 η οποία διαμορφώνεται ως εξής: «Το σύστημα ενδοαορτικής αντλίας θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με αποδεδειγμένη αξιοπιστία και απόδοση, για εντατική κλινική υποστήριξη και εύκολη αυτοματοποιημένη λειτουργία.» β) Η τεχνική προδιαγραφή Νο 6 διαμορφώνεται ως εξής: «Να μην απαιτείται επαναβαθμονόμηση (recalibration) του οπτικού αισθητήρα ή αν απαιτείται να γίνεται αυτόματα χωρίς την παρέμβαση του χειριστή (να δοθούν στοιχεία) (Σ.Β. 4%) γ) Η τεχνική προδιαγραφή Νο 11 διαμορφώνεται ως εξής: «Να λειτουργεί με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος V/50Hz, καθώς και με επαναφορτιζόμενη μπαταρία της οποίας ο χρόνος λειτουργίας σε μέγιστη φόρτιση να μην είναι μικρότερος από δύο (2) ώρες. Να μεταπίπτει δε αυτόματα από την λειτουργία της μπαταρίας σε αυτή του ηλεκτρικού ρεύματος χωρίς διακοπή της λειτουργίας της αντλίας.» (Σ.Β. 3%)» δ) Η τεχνική προδιαγραφή Νο 14 διαμορφώνεται ως εξής: «Να διαθέτει αυτόματο σύστημα για την ασφαλή αντιμετώπιση απομάκρυνση των υδρατμών (να δοθούν στοιχεία) (Σ.Β. 4%) Μετά τα παραπάνω η επιτροπή προτείνει την τροποποίηση των προδιαγραφών για το είδους 6 της αριθμ. 31/2014 διακήρυξης «Ενδοαρτική Αντλία» οι οποίες διαμορφώνονται σύμφωνα με το Παράρτημα Β του πρακτικού. 4) Προσφυγή της εταιρείας MEDITRUST Ε. ΓΑΒΑΛΑ ΛΑΡΙΓΚΟΥ ΕΠΕ: Η Επιτροπή κάνει δεκτή την προσφυγή της εταιρείας MEDITRUST Ε. ΓΑΒΑΛΑ ΛΑΡΙΓΚΟΥ ΕΠΕ που αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές του είδους 10 της αριθμ. 32/2014 διακήρυξης «Ουροδυναμικό σύστημα τροχήλατο». Συγκεκριμένα προτείνει την τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με το παράρτημα Γ του πρακτικού.

10 5) Υπόμνημα της εταιρείας SERINTH ΕΠΕ : Η επιτροπή απορρίπτει το υπόμνημα της εταιρείας SERINTH ΕΠΕ καθώς ο προϋπολογισμός του είδους 2 της αριθμ. 32/2014 διακήρυξης «Τέστ κοπώσεως», δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί στη παρούσα φάση του διαγωνισμού καθώς αυτός έχει ορισθεί στην αριθμ. Υ4β/Γ.Π /Φ8γ2-50/ Απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΑΔΑ ΒΛ4ΥΘ-ΚΦΓ). Επίσης απορρίπτει το αίτημα για αφαίρεση του 12κάναλου συστήματος ηλεκτροκαρδιογραφήματος, του εργομετρικού τάπητα, του canopy και του Kit σύνδεσης με αναπνευστήρα (για χρήση στην ΜΕΘ) καθώς αυτά αποτελούν βασικά συστήματα του μηχανήματος. Δέχεται όμως το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός του μηχανήματος δεν μπορεί να καλύψει όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές που έχουν τεθεί και τροποποιεί τις προδιαγραφές του είδους σύμφωνα με το Παράρτημα Δ. Μετά τα παραπάνω εισηγούμαστε : Α. Την απόρριψη των προσφυγών της εταιρείας PHILIPS AEBE B. Την αποδοχή της προσφυγής της εταιρείας GE HEALTHCARE για τις τεχνικές προδιαγραφές του είδους 7 της αριθμ.31/2014 διακήρυξης «Πολυκαταγραφικό σύστημα ηλεκτροφυσιολογικών παραμέτρων» (ανωτέρω 2γ-θ) και την τροποποίηση των προδιαγραφών σύμφωνα με το Παράρτημα Α. Γ. Την αποδοχή της προσφυγής της εταιρείας TELEFLEX MEDICAL HELLAS AEE για τις τεχνικές προδιαγραφές του είδους 6 της αριθμ. 31/2014 διακήρυξης «Ενδοαρτική Αντλία» και την τροποποίηση των προδιαγραφών σύμφωνα με το Παράρτημα Β. Δ. Την αποδοχή της προσφυγής της εταιρείας MEDITRUST Ε. ΓΑΒΑΛΑ ΛΑΡΙΓΚΟΥ ΕΠΕ που αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές του είδους 10 της αριθμ. 32/2014 διακήρυξης «Ουροδυναμικό σύστημα τροχήλατο» και την τροποποίηση των προδιαγραφών σύμφωνα με το Παράρτημα Γ. Ε. Την απόρριψη του υπομνήματος της εταιρείας SERINTH ΕΠΕ αλλά και την τροποποίηση των προδιαγραφών του είδους 2 της αριθμ. 32/2014 διακήρυξης «Τέστ Κοπώσεως» σύμφωνα με το Παράρτημα Δ ΣΤ. Εφόσον γίνουν δεκτές οι ανωτέρω εισηγήσεις μας, προτείνουμε παράλληλα την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών καθώς και της ημερομηνίας διενέργειας των διαγωνισμών 31/2014 και 32/2014 καθώς την περίοδο αυτή οι περισσότερες εταιρείες είναι κλειστές λόγω καλοκαιρινών διακοπών και δεν θα έχουν χρόνο να προσαρμόσουν τις προσφορές τους στις νέες τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1. Πέττας Αναστάσιος Διευθυντής Ουρολόγος 2. Παπαγιάννης Νικόλαος Επιμελητής Β Καρδιολόγος 3. Δημητρά Αικατερίνη ΤΕ Νοσηλευτικής

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ Α. Στοιχεία αξιολόγησης εντασσόμενα στην Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας και Απόδοσης. Ο συντελεστής βαρύτητας (Σ.Β.) για τη συγκεκριμένη ομάδα ορίζεται στο ποσοστό του εβδομήντα τοις εκατό (70%). Για κάθε στοιχείο της ομάδας ο καθορισθείς επί μέρους Σ.Β. παρατίθεται εντός παρενθέσεως ως ποσοστό επί τοις εκατό (%). Όλα τα επιμέρους στοιχεία της ομάδας βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η βαθμολογία των επιμέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου της ομάδας είναι το γινόμενο του επί μέρους Σ.Β. του στοιχείου επί την βαθμολογία του. Το σύστημα καταγραφής ηλεκτροφυσιολογικών παραμέτρων για ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες και κατάλυση αρρυθμιών θα πρέπει: 1. Να διαθέτει ενισχυτή με: a. A/D μετατροπέα τουλάχιστον στα 12bit b. Ρυθμό δειγματοληψίας με εύρος τουλάχιστον μεταξύ 1,2 και 4khz c. Δώδεκα(12) επιφανειακά κανάλια ΗΚΓ d. Τουλάχιστον εβδομήντα (70) ενδοκαρδιακά διπολικά κανάλια με δυνατότητα επέκτασης έως εκατόν (100) e. Τέσσερα (4) κανάλια αιματηρών πιέσεων f. Τέσσερα (4) βηματοδοτικά κανάλια g. Τέσσερα (4) κανάλια ανίχνευσης-αίσθησης h. Φίλτρα Notch στα 50 και 60 Hz i. Προσαρμοζόμεντα φίλτρα θορύβου σήματος j. Αναλογικές εισόδους/εξόδους (4/16) k. Να υποστηρίζει πλήρως ΗΦΕ μελέτες με σύγχρονα συστήματα ηλεκτροανατομικής απεικόνισης (contact ή non contact) (Σ.Β. 8%) 2. Ο Η/Υ να είναι σύγχρονης τεχνολογίας υψηλού επιπέδου με επεξεργαστή τελευταίας γενιάς (να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του προς αξιολόγηση) και να διαθέτει ειδικό πρόγραμμα σε παραθυρικό περιβάλλον για την καταγραφή και απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο των καρδιολογικών παραμέτρων, την αποθήκευση της εξέτασης, την επεξεργασία των παραμέτρων, την αναπαραγωγή και παρουσίαση με την μορφή που θέλει ο χειριστής. (Σ.Β. 7%) 3. Να διαθέτει δύο έγχρωμα TFT/LCD monitors τουλάχιστον 20 υψηλής ανάλυσης, ένα για real time απεικόνιση και ένα για επεξεργασία και ανάλυση. (Σ.Β. 3%)

12 4. Να υπάρχει η δυνατότητα ανάγνωσης των ηλεκτρογραμμάτων και μέτρησής τους και σε άλλο Η/Υ εντός του Νοσοκομείου πλην αυτού του συστήματος- για διδακτικούς λόγους μέσω διάθεσης μέρους του προγράμματος (reader). (Σ.Β. 3%) 5. Να αποθηκεύει τις ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες σε ειδικό προσπελάσιμο χώρο στον σκληρό δίσκο από όπου μπορούν να εξαχθούν οι μελέτες για περαιτέρω μελέτη. (Σ.Β. 4%) 6. Να διαθέτει DVD Drive: CD/DVD±R ±RW (±R DL) / DVD RAM με χωρητικότητα αποθήκευσης τουλάχιστον 4.7GB, δύο σκληρούς δίσκους τουλάχιστον 250GB, μνήμη τουλάχιστον 4GB RAM. (Σ.Β. 3%) 7. Ο χειριστής να μπορεί να καθορίζει το χρώμα της κάθε κυματομορφής καθώς και ποιες κυματομορφές θα αποθηκεύονται και ποιες θα παρουσιάζονται στην οθόνη σε Real Time. Επίσης, μπορεί να ανακαλεί από την μνήμη για μελέτη τις κυματομορφές καθώς και τις παραμέτρους που προέρχονται από την επεξεργασία της εξέτασης. (Σ.Β. 3%) 8. Να έχει την δυνατότητα να μετράει επί της οθόνης σε ακίνητες ή κινούμενες κυματομορφές, το πλάτος και τον χρόνο αυτόματα αλλά και με την χρήση calipers. Επίσης να μπορεί να κάνει όλες τις δυνατές μετρήσεις και παρουσιάσεις των κυματομορφών με grids, scales, labels κτλ. (Σ.Β. 3%) 9. Να διαθέτει πρωτόκολλα SI, SNRT, SACT, IAP, IVP, ARP, RRP, VT, SVT και τα αποτελέσματα να φαίνονται σε ανάλογους πίνακες και να μπορούν να αποθηκευονται στον σκληρό δίσκο για περαιτέρων ανάλυση και εκτύπωση. (Σ.Β. 4%) 10. Οι κυματομορφές, το ΗΚΓ, και οι ενδοκαρδιακές καταγραφές να είναι υψηλής ακριβείας και καθαρότητας. Να μην επηρεάζονται από την εφαρμογή υψίσυχνου ρεύματος κατά την κατάλυση ή κατά τις αναπνευστικές κινήσεις. Κατά την διάρκεια της κατάλυσης το σήμα του καθετήρα ablation να παραμένει ορατό και καθαρό από παράσιτα. (Σ.Β. 4%) 11. Να υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης πολλαπλών φίλτρων σε κάθε κυματομορφή, με την δυνατότητα αλλαγής των παραμέτρων των κυματομορφών χωρίς να επηρεάζεται η καταγραφή. Ο ενισχυτής ECG και ο ενδοκαρδιακός να διαθέτουν High cutoff filters & Low cutoff filters Να αναφερθούν οι τιμές των φίλτρων προς αξιολόγηση (Σ.Β. 4%) 12. Να διαθέτει συνοπτικό πίνακα καταγραφών (event log) (Σ.Β. 3%) 13. Ο χειριστής να έχει την ευχέρεια να ακινητοποιεί συγκεκριμένες οθόνες και να τοποθετεί βέλη και κείμενα μέσα στις κυματομορφές για μελλοντική ανάλυση και παρουσίαση. Επίσης κατά τη διάρκεια της καταγραφής της εξέτασης να διαθέτει πλήκτρο συμβάντος για να μπορεί να ανατρέξει στο σημείο που τον ενδιαφέρει. (Σ.Β. 3%) 14. Να διαθέτει εξελιγμένες δυνατότητες triggered mode όπως η απεικόνιση της τελευταίας (ή περισσότερων αναλόγως της ταχύτητας καταγραφής) βηματοδοτικής συστολής του πρωτοκόλλου βηματοδότησης. (Να αναφερθούν στοιχεία) (Σ.Β. 6%) 15. Να συνεργάζεται με όλες τις γεννήτριες κατάλυσης, RF ablation, (για καθετήρες Thermo Couple και Τhermistor) και να εμφανίζεις επί της οθόνης τις παραμέτρους της γεννήτριας κατά την διάρκειας της

13 κατάλυσης (κατόπιν ειδικής συνδεσμολογίας που παρέχει η γεννήτρια).(σ.β. 5%) 16. Να διαθέτει εξόδους RGB για την σύνδεση όσων άλλων Monitors χρειάζονται και να υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης επιπλέον set οθονών και Keyboard βηματοδότησης στο control room (Σ.Β. 3%) 17. Να μπορεί να συνδεθεί κατευθείαν στο Stimulator με καθορισμό των καναλιών εξόδου μέσω του προγράμματος. (Σ.Β. 4%) 18. Να διαθέτει CE Mark και να υπόκειται στους σύγχρονους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας και αξιοπιστίας οι οποίοι να αναφέρονται και να πιστοποιούνται. (απαράβατος όρος) Β. Στοιχεία αξιολόγησης εντασσόμενα στην Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης. Ο Συντελεστής Βαρύτητας (Σ.Β.) για τη συγκεκριμένη ομάδα ορίζεται στο ποσοστό του τριάντα τοις εκατόν (30%). Για κάθε στοιχείο της ομάδας ο καθορισθείς επί μέρους Σ.Β. παρατίθεται εντός παρενθέσεως ως ποσοστό επί τοις εκατόν (%). Όλα τα επιμέρους στοιχεία της ομάδα βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η βαθμολογία των επιμέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς, όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου της ομάδας είναι το γινόμενο του επί μέρους Σ.Β. του στοιχείου επί τη βαθμολογία του. Για το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης διάρκειας τουλάχιστον 2(δύο) ετών (απαράβατος όρος). Διάρκεια παρεχόμενης εγγύησης μεγαλύτερη της ανωτέρω θα αξιολογηθεί ευμενώς. Συνεπώς η χρονική διάρκεια της παρεχόμενης εγγύησης θα πρέπει να αναφερθεί. (Σ.Β. 5%) Με την παράδοση του συστήματος θα πρέπει να διατεθούν στον τελικό χρήστη τα επίσημα εγχειρίδια χρήσης και τεχνικής υποστήριξης (user and service manuals) κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα (απαράβατος όρος). Ο προμηθευτής, ο οποίος θα επιλεγεί τελικά και στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια θα πρέπει κατά την παράδοση του προϊόντος να μεριμνήσεις για την εκπαίδευση: (α) του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού στη χρήση και (β) του τεχνικού προσωπικού στη συντήρηση και επισκευή του προς προμήθεια συστήματος (απαράβατος όρος). Να αναφερθούν οι εκ μέρους του προμηθευτή παρεχόμενες υπηρεσίες, οι οποίες σχετίζονται με την ποιότητα της εξυπηρέτησης (SERVICE) μετά την πώληση, την τεχνική βοήθεια καθώς και τη δυνατότητα εξασφάλισης ύπαρξης ανταλλακτικών. Τα ανωτέρω θα αξιολογηθούν (Σ.Β. 15%) Να αναφερθεί ο χρόνος παράδοσης του προς προμήθεια συστήματος, ο οποίος και θα αξιολογηθεί. (Σ.Β. 10%) Η συνολική βαθμολογία της προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων.

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΑΟΡΤΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ (ΙΑΒΡ) Α. Στοιχεία αξιολόγησης εντασσόμενα στην Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας και Απόδοσης. Ο συντελεστής βαρύτητας (Σ.Β.) για τη συγκεκριμένη ομάδα ορίζεται στο ποσοστό του εβδομήντα τοις εκατό (70%). Για κάθε στοιχείο της ομάδας ο καθορισθείς επί μέρους Σ.Β. παρατίθεται εντός παρενθέσεως ως ποσοστό επί τοις εκατό (%). Όλα τα επιμέρους στοιχεία της ομάδας βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η βαθμολογία των επιμέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου της ομάδας είναι το γινόμενο του επί μέρους Σ.Β. του στοιχείου επί την βαθμολογία του. Το σύστημα ενδοαορτικής αντλίας θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με αποδεδειγμένη αξιοπιστία και απόδοση, για εντατική κλινική υποστήριξη και εύκολη αυτοματοποιημένη λειτουργία. Επίσης να είναι σύγχρονου εργονομικού σχεδιασμού, φορητό, μικρών διαστάσεων, ελαφρύ, μετακινούμενο με ευκολία (τροχήλατο) και σταθερότητα χωρίς ανάγκη αποσύνδεσης του ασθενούς σε περίπτωση διακομιδής με ασθενοφόρο ή αεροδιακομιδής. Επιπλέον: 1. Η έναρξη της λειτουργίας του να γίνεται ταχύτατα (άνοιγμα αντλίας - σύνδεση ασθενούς υποβοήθηση) χωρίς να απαιτείται καμία προκαταρκτική και χρονοβόρα διαδικασία (όπως ο μη αυτόματος μηδενισμός της αρτηριακής πίεσης και πλήρωση με ήλιο του μπαλονιού) (Σ.Β. 2%) 2. Να διαθέτει αλγόριθμους αυτόματης ανίχνευσης και σκανδαλισμού (triggering) να γίνεται με βάση: a. Την κυματομορφή ΗΚΓ 12 απαγωγών με ταυτόχρονη απόρριψη παλμών βηματοδότη, απινιδωτή, διαθερμίας b. Την κυματομορφή της αρτηριακής πίεσης c. Τους παλμούς του κοιλιακού βηματοδότη d. Τους παλμούς του κολπικού βηματοδότη e. Την παρουσία κολπικής μαρμαρυγής και άλλων διαταραχών ρυθμού (Σ.Β. 5,5%) 3. Να διαθέτει εσωτερική γεννήτρια παλμών τουλάχιστον από παλμούς, με μέγιστο αριθμό βημάτων πέντε (5) παλμών, έτσι ώστε να μην διακόπτεται η λειτουργία της αντλίας και να επιτυγχάνεται η μέγιστη και συνεχής μηχανική υποβοήθηση του ασθενούς ακόμα και κατά διάρκεια αρρυθμιών, απώλειας του ΗΚΓ ή/και της αρτηριακής πίεσης. (Σ.Β. 3%) 4. Να διαθέτει πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία επιλογής ιδανικού σκανδαλισμού (χρόνου πλήρωσης του μπαλονιού ) μεταξύ ΗΚΓ και

15 αρτηριακής πίεσης για την τέλεια παρακολούθηση και υποβοήθηση του ασθενούς, τόσο κατά τη διάρκεια αρρυθμιών όσο και κατά τον κανονικό καρδιακό ρυθμό. (Να δοθούν στοιχεία) (Σ.Β. 5%) 5. Να δύναται να λειτουργεί βασισμένο σε τεχνολογία οπτικών ινών όπου το σύστημα να βαθμονομείται (calibration) αυτόματα και να θέτει τα σωστά χρονικά σημεία πλήρωσης κένωσης του μπαλονιού της αντλίας (χρονισμός μπαλονιού),να επιλέγει την καλύτερη απαγωγή ΗΚΓ και αρτηριακή πίεση, να αναγνωρίζει τις αρρυθμίες και να ρυθμίζει αυτόματα τον περιεχόμενο όγκο της ενδοαορτικής αντλίας. (Σ.Β. 4%) 6. Να μην απαιτείται επαναβαθμονόμηση (recalibration) του οπτικού αισθητήρα ή αν απαιτείται να γίνεται αυτόματα χωρίς την παρέμβαση του χειριστή (να δοθούν στοιχεία) (Σ.Β. 4%) 7. Να λειτουργεί χειροκίνητα,όπου ο χειριστής να μπορεί να επιλέγει τον τύπο πυροδότησης, την ΗΚΓγραφική απαγωγή, το χρόνο πλήρωσηςκένωσης του μπαλονιού και τον περιεχόμενο όγκο αυτού. (Σ.Β. 2,5%) 8. Να χρησιμοποιεί μπαλόνι οιασδήποτε εταιρίας του εμπορίου, καθώς επίσης και μπαλόνια οπτικών ινών. (Σ.Β. 2,5%) 9. Οι αλλαγές του χορηγούμενου όγκου να μπορούν να γίνονται κλιμακωτά (με μέγιστο ανά 0,5 ml) και με την αντλία σε λειτουργία. (Σ.Β. 2,5%) 10. Οι χρόνοι πλήρωσης (inflation ) και κένωσης (deflation) του μπαλονιού πρέπει να είναι οι ταχύτεροι δυνατοί. (Να δοθούν στοιχεία) (Σ.Β. 2%) 11. Να λειτουργεί με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος V/50Hz, καθώς και με επαναφορτιζόμενη μπαταρία της οποίας ο χρόνος λειτουργίας σε μέγιστη φόρτιση να μην είναι μικρότερος από δύο (2) ώρες. Να μεταπίπτει δε αυτόματα από την λειτουργία της μπαταρίας σε αυτή του ηλεκτρικού ρεύματος χωρίς διακοπή της λειτουργίας της αντλίας. (Σ.Β. 3%) 12. Να λειτουργεί με αέριο Ήλιο σε φιάλη (οβίδα) η οποία αφαιρείται και αναπληρώνεται εύκολα. (Σ.Β. 2%) 13. Να διαθέτει τουλάχιστον τρία (3) πρωτόκολλα μηχανικής υποβοήθησης (1:1, 1:2, 1:4) για βαθμιαία απόσυρση της υποβοήθησης. Εάν υπάρχουν επιπρόσθετες καρδιακής υποβοήθησης αν αναφερθούν. (Σ.Β. 3%) 14. Να διαθέτει αυτόματο σύστημα για την ασφαλή αντιμετώπιση απομάκρυνση των υδρατμών (να δοθούν στοιχεία) (Σ.Β. 4%) 15. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη μέγιστης ευκρίνειας,αναδιπλούμενη, περιστρεφόμενη και αποσπώμενη από το υπόλοιπο σύστημα της αντλίας πραγματικού χρόνου παρακολούθησης αλφαριθμητικών στοιχείων τουλάχιστον για τα παρακάτω: a. Ημερομηνία και ώρα b. Επιλεγμένος σκανδαλισμός/χρονισμός c. Ο αριθμός των σφύξεων (heart rate) d. Η συστολική, διαστολική, μέση πίεση υποβοήθησης, καθώς επίσης και το όριο συναγερμού πίεσης υποβοήθησης e. Η επιλεχθείσα απαγωγή και η ευαισθησία του ΗΚΓ (gain) f. Η πηγή της πίεσης g. Μηνύματα σχετικά με τον επιλεχθέντα τρόπο λειτουργίας h. Γραφική απεικόνιση της πλήρωσης κένωσης του ασκού i. Γραφική απεικόνιση της πληρότητας της φιάλης Ηλίου j. Γραφική απεικόνιση της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας

16 k. Καταγραφή του όγκου του μπαλονιού l. Βοηθητικό μενού εκτέλεσης χειρισμών ρουτίνας και πρόγραμμα ανάλυσης δεδομένων, αυτόματων αιμοδυναμικών υπολογισμών, διάγνωσης και αντιμετώπισης καταστάσεων συναγερμού (Σ.Β. 4%) 16. Στην οθόνη να απεικονίζονται τουλάχιστον οι παρακάτω κυματομορφές: a. Το ΗΚΓ των δώδεκα απαγωγών b. Η αρτηριακή πίεση c. Η πίεση του αερίου υποβοήθησης του ενδοαορτικού ασκού (Σ.Β. 4%) 17. Να διαθέτει modem για τηλεέλεγχο και τηλεπαρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο (real time) των δεδομένων λειτουργίας της συσκευής. (Σ.Β. 4%) 18. Να διαθέτει συναγερμό (alarm) τουλάχιστον για: a. χαμηλή καρδιακή συχνότητα b. αρτηριακή πίεση c. διαρροή αερίου d. απουσία σήματος σκανδαλισμού e. χαμηλή αρνητική πίεση/κενού στο σύστημα υποβοήθησης f. αποτυχία πλήρωσης του καθετήρα g. αποσύνδεση του καθετήρα h. παρεμβολή στο σκανδαλισμό από διαθερμία i. υψηλή πίεση οδήγησης j. υποθοήθηση χαμηλότερη από το όριο απορρύθμισης k. παρατεταμένο χρόνο σε κατάσταση αναμονής (Σ.Β. 4%) 19. Να διαθέτει σύστημα προστασίας από εισρόφηση αίματος (Σ.Β. 5%) 20. Να διαθέτει καταγραφικό για αυτόματη εκτύπωση των κυματομορφών, αριθμητικών δεδομένων και των στοιχείων του ασθενούς τόσο σε περίπτωση συναγερμού όσο και σε προγραμματισμένα διαστήματα. (Σ.Β. 4%) Β. Στοιχεία αξιολόγησης εντασσόμενα στην Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης. Ο Συντελεστής Βαρύτητας (Σ.Β.) για τη συγκεκριμένη ομάδα ορίζεται στο ποσοστό του τριάντα τοις εκατόν (30%). Για κάθε στοιχείο της ομάδας ο καθορισθείς επί μέρους Σ.Β. παρατίθεται εντός παρενθέσεως ως ποσοστό επί τοις εκατόν (%). Όλα τα επιμέρους στοιχεία της ομάδα βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η βαθμολογία των επιμέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς, όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου της ομάδας είναι το γινόμενο του επί μέρους Σ.Β. του στοιχείου επί τη βαθμολογία του. Για το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης διάρκειας τουλάχιστον 2(δύο) ετών (απαράβατος όρος). Διάρκεια παρεχόμενης εγγύησης μεγαλύτερη της ανωτέρω θα αξιολογηθεί ευμενώς. Συνεπώς η χρονική διάρκεια της παρεχόμενης εγγύησης θα πρέπει να αναφερθεί. (Σ.Β. 5%) Με την παράδοση του συστήματος θα πρέπει να διατεθούν στον τελικό χρήστη τα επίσημα εγχειρίδια χρήσης και τεχνικής υποστήριξης (user

17 and service manuals) κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα (απαράβατος όρος). Ο προμηθευτής, ο οποίος θα επιλεγεί τελικά και στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια θα πρέπει κατά την παράδοση του προϊόντος να μεριμνήσεις για την εκπαίδευση: (α) του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού στη χρήση και (β) του τεχνικού προσωπικού στη συντήρηση και επισκευή του προς προμήθεια συστήματος (απαράβατος όρος). Να αναφερθούν οι εκ μέρους του προμηθευτή παρεχόμενες υπηρεσίες, οι οποίες σχετίζονται με την ποιότητα της εξυπηρέτησης (SERVICE) μετά την πώληση, την τεχνική βοήθεια καθώς και τη δυνατότητα εξασφάλισης ύπαρξης ανταλλακτικών. Τα ανωτέρω θα αξιολογηθούν (Σ.Β. 15%) Να αναφερθεί ο χρόνος παράδοσης του προς προμήθεια συστήματος, ο οποίος και θα αξιολογηθεί. (Σ.Β. 10%) Η συνολική βαθμολογία της προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων.

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΥΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α. Στοιχεία αξιολόγησης εντασσόμενα στην Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας και Απόδοσης. Ο συντελεστής βαρύτητας (Σ.Β.) για τη συγκεκριμένη ομάδα ορίζεται στο ποσοστό του εβδομήντα τοις εκατό (70%). Για κάθε στοιχείο της ομάδας ο καθορισθείς επί μέρους Σ.Β. παρατίθεται εντός παρενθέσεως ως ποσοστό επί τοις εκατό (%). Όλα τα επιμέρους στοιχεία της ομάδας βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η βαθμολογία των επιμέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου της ομάδας είναι το γινόμενο του επί μέρους Σ.Β. του στοιχείου επί την βαθμολογία του. Το ουροδυναμικό σύστημα θα πρέπει να είναι νοσοκομειακού τύπου και να φέρεται σε τροχήλατη βάση: 1. Να μπορεί να εκτελεί τις γνωστές ουροδυναμικές εξετάσεις ρουτίνας όπως: a. Ροή Ούρων (απαράβατος όρος) b. Κυστεομανομετρία (απαράβατος όρος) c. Ουρηθρική Profile ΠΙεση (απαράβατος όρος) d. Σύγχρονη Μελέτη Πίεσης Ροής (απαράβατος όρος) e. Ηλεκτρομυογραφία (απαράβατος όρος) f. Video Ουροδυναμική (απαράβατος όρος) g. Εφαρμογές Βιοανάδρασης h. Ορθοπρωκτική Μανομετρία Να αναφερθούν επιπλέον εξετάσεις που μπορεί να εκτελεί. (Σ.Β. 30%) 2. Το προσφερόμενο σύστημα να είναι νοσοκομειακού τύπου και να φέρεται σε τροχήλατη βάση (απαράβατος όρος) 3. Να συνοδεύεται από ισχυρό ηλεκτρονικό υπολογιστή, έγχρωμη οθόνη TFT/LCD τουλάχιστον 20 ιντσών και υψηλής ανάλυσης έγχρωμο εκτυπωτή. (Σ.Β. 4%) 4. Το πρόγραμμα ουροδυναμικής να λειτουργεί σε περιβάλλον windows. (να αναφερθεί το πρόγραμμα προς αξιολόγηση) (Σ.Β. 3%) 5. Να είναι ψηφιακό σύστημα και να διαθέτει σύγχρονο λογισμικό. (Σ.Β. 3%). 6. Το πρόγραμμα να υποστηρίζει πλήρη επεξεργασία των δεδομένων (μέγεθος, χρώμα, ταχύτητα σάρωσης) (Σ.Β. 2%). 7. Να υποστηρίζει διαδικασία μεταφοράς των αριθμητικών τιμών κάθε εξέτασης σε πρόγραμμα στατιστικής ανάλυσης και επεξεργασίας (Σ.Β. 3%). 8. Να διαθέτει έξι (6) κανάλια πιέσεων, ένα (1) κανάλι ροής (flow) και ένα κανάλι ηλεκτρομυογραφίας. Θα αξιολογηθεί η δυνατότητα του μηχανήματος σε αναβάθμιση του σε δύο καναλιών ροής και δύο καναλιών ΗΜΓ. (Σ.Β. 4%)

19 9. Να διαθέτει μορφομετατροπέα ροής τύπου βάρους για εύκολο καθαρισμό και συντήρηση. Να προσφέρεται σε ειδικό στατώ. (Σ.Β. 2%) 10. Να διαθέτει Νομογράμματα κατά: Siroky, Schafer, ICS (Griffith/Abrams) (Σ.Β. 3%) 11. Στο λογισμικό να περιλαμβάνεται βάση αποθήκευσης και διαχείρισης δεδομένων ασθενών. Το σύστημα και η βάση δεδομένων του να διαθέτει διάφορα πρωτόκολλα και φίλτρα ερωτημάτων για στατιστική ανάλυση. (Σ.Β. 3%) 12. Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την πλήρη λειτουργία του, όπως 3 αισθητήρες πίεσης, 10 σετ ηλεκτροδίων επιφάνειας ΗΜΓ, 10 καθετήρων κυστεομανομετρίας και 10 καθετήρες ορθού (Σ.Β. 3%) 13. Να διαθέτει ερωτηματολόγια ICS για συμπλήρωση από τους ασθενείς και δυνατότητα παραμετροποίησης αυτών από τον χρήστη. Το σύστημα να μπορεί να αποθηκεύσει δημογραφικά στοιχεία και εξετάσεις σε ατομικό φάκελο μέσω I-list με όλες τις εξετάσεις, επισκέψεις κτλ. Κάθε εξέταση να αποθηκεύεται αυτόματα σε ειδική βάση δεδομένων του προγράμματος. (Σ.Β. 2%) 14. Το σύστημα να παραδίδεται με μηχανισμό έλξης που λειτουργεί με ρεύμα και ελέγχεται από τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, για εξέταση με UPP (Pressure Profile). (Σ.Β. 2%) 15. Να προσφέρεται πρόγραμμα Βιοανάδρασης (Σ.Β. 2%) 16. Να υπάρχει δυνατότητα δικτύωσης στο κεντρικό σύστημα του νοσοκομείου (Σ.Β. 2%) 17. Η εκτύπωση να γίνεται σε έντυπα αλλά και μέσω PDF, έτσι ώστε να μπορεί να σταλεί με σε άλλα κέντρα ουροδυναμικής. (Σ.Β. 2%) 18. Να είναι εγκεκριμένο από όλους τους διεθνής και ευρωπαϊκούς οργανισμούς ασφαλείας και να διαθέτει CE (απαράβατος όρος) Β. Στοιχεία αξιολόγησης εντασσόμενα στην Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης. Ο Συντελεστής Βαρύτητας (Σ.Β.) για τη συγκεκριμένη ομάδα ορίζεται στο ποσοστό του τριάντα τοις εκατόν (30%). Για κάθε στοιχείο της ομάδας ο καθορισθείς επί μέρους Σ.Β. παρατίθεται εντός παρενθέσεως ως ποσοστό επί τοις εκατόν (%). Όλα τα επιμέρους στοιχεία της ομάδα βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η βαθμολογία των επιμέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς, όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου της ομάδας είναι το γινόμενο του επί μέρους Σ.Β. του στοιχείου επί τη βαθμολογία του. Για το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης διάρκειας τουλάχιστον 2 (δύο) ετών (απαράβατος όρος). Διάρκεια παρεχόμενης εγγύησης μεγαλύτερη της ανωτέρω θα αξιολογηθεί ευμενώς. Συνεπώς η χρονική διάρκεια της παρεχόμενης εγγύησης θα πρέπει να αναφερθεί. (Σ.Β. 5%) Με την παράδοση του συστήματος θα πρέπει να διατεθούν στον τελικό χρήστη τα επίσημα εγχειρίδια χρήσης και τεχνικής υποστήριξης (user and service manuals) κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα (απαράβατος όρος). Ο προμηθευτής, ο οποίος θα επιλεγεί τελικά και

20 στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια θα πρέπει κατά την παράδοση του προϊόντος να μεριμνήσεις για την εκπαίδευση: (α) του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού στη χρήση και (β) του τεχνικού προσωπικού στη συντήρηση και επισκευή του προς προμήθεια συστήματος (απαράβατος όρος). Να αναφερθούν οι εκ μέρους του προμηθευτή παρεχόμενες υπηρεσίες, οι οποίες σχετίζονται με την ποιότητα της εξυπηρέτησης (SERVICE) μετά την πώληση, την τεχνική βοήθεια καθώς και τη δυνατότητα εξασφάλισης ύπαρξης ανταλλακτικών. Τα ανωτέρω θα αξιολογηθούν (Σ.Β. 15%) Να αναφερθεί ο χρόνος παράδοσης του προς προμήθεια συστήματος, ο οποίος και θα αξιολογηθεί. (Σ.Β. 10%) Η συνολική βαθμολογία της προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων.

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΚΟΠΩΣΕΩΣ Α. Στοιχεία αξιολόγησης εντασσόμενα στην Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας και Απόδοσης. Ο συντελεστής βαρύτητας (Σ.Β.) για τη συγκεκριμένη ομάδα ορίζεται στο ποσοστό του εβδομήντα τοις εκατό (70%). Για κάθε στοιχείο της ομάδας ο καθορισθείς επί μέρους Σ.Β. παρατίθεται εντός παρενθέσεως ως ποσοστό επί τοις εκατό (%). Όλα τα επιμέρους στοιχεία της ομάδας βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η βαθμολογία των επιμέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου της ομάδας είναι το γινόμενο του επί μέρους Σ.Β. του στοιχείου επί την βαθμολογία του. Το σύστημα καρδιοαναπνευστικής κόπωσης θα πρέπει nα είναι σύστημα καρδιοαναπνευστικής αξιολόγησης - εργοσπιρομετρίας και έμμεσης θερμιδομετρίας, σύγχρονης τεχνολογίας, συνοδευόμενο από υπολογιστή και δυο μόνιτορ, για την απεικόνιση της εξέτασης κόπωσης και εργοσπιρομετρίας ταυτόχρονα, με το αντίστοιχο εργομετρικό μηχάνημα (κυλιόμενου τάπητα). Να είναι ηλεκτρικής κλάσης: 1 Type BF (EN ) (απαράβατος όρος), να είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές: MDD (93/42 EEC) (απαράβατος όρος) και να διαθέτει πιστοποίηση CE (απαράβατος όρος) 1. Να διαθέτει ανιχνευτή ροής-όγκου ο οποίος να διαθέτει ψηφιακό ροόμετρο τουρμπίνας διπλής κατεύθυνσης. (Να αναφερθούν το εύρος μέτρησης ροής, το εύρος μέτρησης αερισμού και η αντίσταση) (Σ.Β. 7%) 2. Να διαθέτει αναλυτή Ο 2 με μη-αναλώσιμο αισθητήρα οξυγόνου (να αναφερθούν ο χρόνος απόκρισης, η περιοχή μέτρησης οξυγόνου και η ακρίβεια μέτρησης) (Σ.Β. 7%) 3. Να διαθέτει αναλυτή CO 2 ο οποίος να διαθέτει υπέρυθρο ψηφιακό αισθητήρα διοξειδίου του άνθρακα (Να αναφερθούν ο χρόνος απόκρισης, η περιοχή μέτρησης οξυγόνου και η ακρίβεια μέτρησης) a. Να διαθέτει γρήγορο και εύκολο στη χρήση σύστημα βαθμονόμησης του ανιχνευτή όγκου/ ροής και των αναλυτών αερίων, υποστηριζόμενο από το λογισμικό. b. Να περιλαμβάνει βαθμονομημένη σύριγγα. c. Να διαθέτει περιβαλλοντικούς αισθητήρες θερμοκρασίας, πίεσης και υγρασίας. d. Να διαθέτει ενσωματωμένο οξύμετρο το οποίο να επιτρέπει την σε πραγματικό χρόνο εμφάνιση του γραφήματος του SpO 2. (απαράβατος όρος)

22 e. Να περιλαμβάνει τροχήλατο τραπεζάκι που να πληροί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για ιατρική συσκευή, σύμφωνα με το πρότυπο EN f. Να διαθέτει θύρα USB για επικοινωνία με εξωτερικές συσκευές και καλώδιο USB για επικοινωνία με Η/Υ. Η θύρα USB να διαθέτει ηλεκτρική απομόνωση (optoisolation) για την ασφάλεια του ασθενούς. g. Να παρέχει δυνατότητα ελέγχου εργομετρικού μηχανήματος κυλιόμενου τάπητα μέσω του λογισμικού. h. Να εκτελεί ανάλυση ανταλλαγής αερίων με την μέθοδο αναπνοή προς αναπνοή (VO 2, VCO 2 ) i. Να διαθέτει απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο των κυματομορφών O 2, CO 2 j. Να διαθέτει λειτουργία για αυτόματο και χειροκίνητο εντοπισμό Αναερόβιου Κατωφλίου k. Να δίνει τη δυνατότητα για προηγμένη επεξεργασία δεδομένων l. Να υπολογίζει την κινητική του Ο 2 (Ο 2 Kinetics) m. Να δίνει τη δυνατότητα για εισαγωγή δεδομένων αερίων αρτηριακού αίματος (ABG) και υπολογισμού σύνθετων παραμέτρων (VD/Vt, Pa-aCO 2 ) n. Να παρέχει τη δυνατότητα έμμεσου υπολογισμού της Καρδιακής Παροχής μέσω του αλγορίθμου Wasserman. o. Να διαθέτει μάσκα προσώπου, canopy καθώς και κιτ σύνδεσης με αναπνευστήρα (για χρήση στην ΜΕΘ) για την εκτέλεση έμμεσης θερμιδομετρίας. (Σ.Β. 10%) 4. Να μετράει με τα παραπάνω συστήματα βασικές παραμέτρους έμμεσης θερμιδομετρίας : a. VO 2 b. VCO 2 c. REE d. Μεταβολικό Υπόστρωμα: e. RQ f. %FAT (λίπους) g. %CHO (υδατανθράκων) h. %PRO (πρωτεινών) (Σ.Β. 8%) 5. Να συνδέεται το ροόμετρο στην έξοδο του αναπνευστήρα στο κιτ σύνδεσης με αναπνευστήρα. Το σύστημα να επιτρέπει την ανίχνευση του Bias Flow του αναπνευστήρα. (Σ.Β. 4%) 6. Να επιτρέπει τη δημιουργία προσαρμοσμένων παραμέτρων βασισμένων σε εξισώσεις που δημιουργεί ο χρήστης. (Σ.Β. 3%) 7. Να παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων σε μορφή EXCEL, ASCII (Σ.Β 4%) 8. Να πραγματοποιεί μετρήσεις σπιρομετρίας,fvc, MVV, bronchial challenge κλπ. (Σ.Β. 5%) 9. Να διαθέτει τις εξής δυνατότητες εκτύπωσης: a. Να παράγει αναφορά 9-Plot Wasserman (και τις 9 καμπύλες) b. Εκτύπωση οποιουδήποτε διαγράμματος ή δεδομένων επιλεχθούν από τον χρήστη. c. ECG αναφορά σε κανονικό η σε χαρτί καρδιογράφου. (Σ.Β. 4%) 10. Να περιλαμβάνει μάσκες προσώπου για εργοσπιρομετρία σε 3 μεγέθη (small, medium, large) (Σ.Β. 2%)

23 11. Να περιλαμβάνει Η/Υ με δύο οθόνες τουλάχιστον 19, έγχρωμο εκτυπωτή και μονάδα αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) τουλάχιστον 1000VA (Σ.Β. 5%) 12. Να περιλαμβάνει ενσωματωμένο (integrated) 12-κάναλο σύστημα ηλεκτροκαρδιογραφήματος (stress test ecg) με τα εξής χαρακτηριστικά: a. Κυματομορφές υψηλής διαγνωστικής ποιότητας b. Συνεχής παρακολούθηση 12 καναλιών και καταγραφή των 12 απαγωγών σε ποικιλία διατάξεων 3,6,12 c. Εμφάνιση στην οθόνη του καρδιακού ρυθμού, της αρτηριακής πίεσης, του χρόνου κάθε σταδίου και ο συνολικός χρόνος του τεστ d. Δυνατότητα εμφάνισης του μέσου όρου των κυματομορφών από οποιαδήποτε απαγωγή και δυνατότητα σύγκρισής της με τη ληφθείσα κυματομορφή e. Δυνατότητα εκτέλεσης όλων των διεθνώς αναγνωριζομένων πρωτοκόλλων δοκιμασίας κόπωσης (Balke, Chung, Low level Chung, Bruce, Naughton) (απαράβατος όρος) f. Δυνατότητες zoom και «πάγωμα» g. Τρέχουσα ανάλυση ST και ανάλυση ST αναφοράς και στα 12 κανάλια h. Τάσεις καταστολής και κλίσης του ST απεικονίζονται κατά την διάρκεια του τεστ i. Μέσο σύμπλεγμα QRS σε σύγκριση με το σύμπλεγμα αναφοράς ECG j. Ανίχνευση και καταγραφή αρρυθμικών επεισοδίων καθώς και βηματοδοτικών παλμών k. Ειδικό αλγόριθμο για τη μείωση των αναπνευστικών παρασίτων l. Εκτύπωση laser/inkjet σε πραγματικό χρόνο. m. Αναδρομική ανάλυση ECG και αρρυθμιών ακόμα και κατά τη διάρκεια του τεστ n. Πλήρη απεικόνιση o. Εξαγωγή δεδομένων σε μορφές: JPEG, XML, GDT, PDF. (Σ.Β. 10%) 13. Να διαθέτει εργομετρικό τάπητα με τα εξής χαρακτηριστικά: i. Τροφοδοσία V/50Hz ii. Μέγιστο βάρος εξεταζομένου έως 200 kg iii. Ελάχιστο μήκος και πλάτος τρεξίματος: 150/50 cm iv. Δυνατότητα εκτέλεσης όλων των των διεθνώς αναγνωριζομένων πρωτοκόλλων δοκιμασίας κόπωσης (Balke, Chung, Low level Chung, Bruce, Naughton) (απαράβατος όρος) (Σ.Β. 5%) Β. Στοιχεία αξιολόγησης εντασσόμενα στην Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης. Ο Συντελεστής Βαρύτητας (Σ.Β.) για τη συγκεκριμένη ομάδα ορίζεται στο ποσοστό του τριάντα τοις εκατόν (30%). Για κάθε στοιχείο της ομάδας ο καθορισθείς επί μέρους Σ.Β. παρατίθεται εντός παρενθέσεως ως ποσοστό επί τοις εκατόν (%). Όλα τα επιμέρους στοιχεία της ομάδα βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η βαθμολογία των επιμέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς, όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 14118 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 21 10-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο κεντρικός σταθμός παρακολούθησης ασθενών να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και σχεδίασης κατάλληλος για Νοσοκομειακή χρήση.

1. Ο κεντρικός σταθμός παρακολούθησης ασθενών να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και σχεδίασης κατάλληλος για Νοσοκομειακή χρήση. TEXNIΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ 5 ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ KAI 2 ΟΘΟΝΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΩΡΑΚΟΣ- ΚΑΡΔΙΑΣ-ΑΓΓΕΙΩΝ Α. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο κεντρικός σταθμός παρακολούθησης ασθενών να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και σχεδίασης κατάλληλος για Νοσοκομειακή χρήση.

1. Ο κεντρικός σταθμός παρακολούθησης ασθενών να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και σχεδίασης κατάλληλος για Νοσοκομειακή χρήση. TEXNIΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ 5 ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΩΡΑΚΟΣ- ΚΑΡΔΙΑΣ-ΑΓΓΕΙΩΝ Α. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 1. Ο κεντρικός σταθμός παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ Σ.Β. (%) ΓΕΝΙΚΑ Αναισθησιολογικό συγκρότημα κατάλληλο για χορήγηση αναισθησίας σε ενήλικες Το συγκρότημα να αποτελείται από: α. Μηχάνημα αναισθησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αφεντούλη και Ζαννή Πληροφορίες: ΚΑΡΔΑΣΗ ΑΡΓΥΡΩ Τηλέφωνο: 210-4592576 Φαξ: 210-4592597

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αφεντούλη και Ζαννή Πληροφορίες: ΚΑΡΔΑΣΗ ΑΡΓΥΡΩ Τηλέφωνο: 210-4592576 Φαξ: 210-4592597 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 10-09-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτοκ. : 11.951 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ακολουθούν οι τεχνικές προδιαγραφές συστήματος αποτελούμενο από ένα (1) Monitor Κεντρικού Σταθμού και πέντε (5) Monitors ζωτικών λειτουργιών, για να καλύψουν ανάγκες της Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 27 Ιουνίου 2016

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ   Αθήνα, 27 Ιουνίου 2016 ΠΡΟΣ: ΥΠΟΨΙΝ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ email: bioiatriki2002@yahoo.com Αθήνα, 27 Ιουνίου 2016 ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών Κύριοι, Θα θέλαμε

Διαβάστε περισσότερα

Το ΓΝΑ ΚΑΤ πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των κατωτέρω υλικών για την κάλυψη επιτακτικών και έκτακτων αναγκών.

Το ΓΝΑ ΚΑΤ πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των κατωτέρω υλικών για την κάλυψη επιτακτικών και έκτακτων αναγκών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ φαξ 213.20.86.757 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ: 21-10-2016 Α/Α: 152 Θέμα: Έρευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΕΘ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΕΘ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΕΘ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠ 1. Αναπνευστήρας θα πρέπει να είναι αμεταχείριστος, τελευταίας τεχνολογίας με δυνατότητα αερισμού ενηλίκων Να συνοδεύεται από: Βασική μονάδα Τροχήλατη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Β

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Β Σ.Β. (%) ΓΕΝΙΚΑ Αναισθησιολογικό συγκρότημα κατάλληλο για χορήγηση αναισθησίας σε ενήλικες Το συγκρότημα να αποτελείται από: α. Μηχάνημα αναισθησίας

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 27/10/2015. Αξιότιμη κα Μαντάκη,

Θεσσαλονίκη 27/10/2015. Αξιότιμη κα Μαντάκη, ΠΡΟΣ: 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ KOMOTHNHΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗ: ΜΑΝΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΗΛ. 25313 51351, 51551 FAX: 25310 51535 Θεσσαλονίκη 27/10/2015 Αξιότιμη κα Μαντάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 1. Πλήρες τροχήλατο αναισθησιολογικό μηχάνημα, σύγχρονης τεχνολογίας, ελεγχόμενο από κύκλωμα μικροεπεξεργαστών. 2. Να είναι κατάλληλο

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ.: 10822 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 10/08/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕΘ ΤΥΠΟΥ Α PLUS

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕΘ ΤΥΠΟΥ Α PLUS ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕΘ ΤΥΠΟΥ Α PLUS Σ.Β. (%) ΓΕΝΙΚΑ Αναπνευστήρας για χρήση σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, κατάλληλος για μηχανικό αερισμό αυξημένων απαιτήσεων σε ενήλικες. Ο αναπνευστήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 07 ΜΑΪΟΥ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5513/726383 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. To υπό προμήθεια συγκρότημα θα πρέπει να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, άριστης αντοχής, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση, σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση πρακτικού εξέτασης προδικαστικών προσφυγών κατά της διακήρυξης 63/2014 για την ανάδειξη ανάδοχων «Προμήθειας Οξυγόνου»

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση πρακτικού εξέτασης προδικαστικών προσφυγών κατά της διακήρυξης 63/2014 για την ανάδειξη ανάδοχων «Προμήθειας Οξυγόνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡ. ΠΕΙΡ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΡΟΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 27-6-14 Αριθμ. Πρωτ.: 21534 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 4.000,00 Φ.Π.Α. 24%: 960,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.960,00

ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 4.000,00 Φ.Π.Α. 24%: 960,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.960,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελέτης : 95/08.09.2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ CPV : 33100000-1 & ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 33182100-0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Α.Π.Η Διεύθυνση : Καραολή Δημητρίου 2, ΤΚ 15232 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

παρακάτω υλικών. Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές.

παρακάτω υλικών. Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΚΣΩΟΡ1Π-ΑΧ2 ΑΔΑΜ: 16REQ003857719 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ & ΟΙΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μυτιλήνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 29-1-2016 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Δ. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΚΤΙΝ.ΛΗΨΕΩΝ ΣΕ CD ΑΝΤΙ ΓΙΑ FILMS (CPV 30233151-4)

2 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Δ. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΚΤΙΝ.ΛΗΨΕΩΝ ΣΕ CD ΑΝΤΙ ΓΙΑ FILMS (CPV 30233151-4) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βούλα 27-11-15 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» Διεύθυνση- Διοικητική Τμήμα -Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Έχοντας υπόψη τα εξής : ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σ.Β. 1 % Α/Α Α. ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τριχοειδικά φίλτρα, αποστειρωμένα, ατομικά συσκευασμένα, ελεύθερα 1. πυρετογόνων, κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο: Υλικού Χαϊδάρι, 29/11/2016 Αριθμ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Θεσσαλονίκη, σήμερα 21-7 - 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., οι παρακάτω :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Θεσσαλονίκη, σήμερα 21-7 - 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., οι παρακάτω : ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 30742/20-7-2015 ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΨΗΛΙΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΙΩΝ ΤΥΠΟΥ 6003, ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. 06 Θεσσαλονίκη 07-04-2015 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Αρ. Πρωτ. 06 Θεσσαλονίκη 07-04-2015 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Αρ. Πρωτ. 06 Θεσσαλονίκη 07-04-2015 Προς Γρ. Προμηθειών Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ Απαντώντας στο υπ. αρ. πρωτ. 1665/14-01-2015 έγγραφό σας, σας επισυνάπτουμε τις τεχνικές προδιαγραφές για το ΠΠΥΦΥ 2013 όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές προς διαβούλευση στο Site του Νοσοκομείου

Προδιαγραφές προς διαβούλευση στο Site του Νοσοκομείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δράμα 4-07- 2012 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. /5630 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφoρίες: Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 2521 350228 ΘΕΜΑ: «Ανάρτηση προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Αναπνευστήρας για χρήση σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, κατάλληλος για μηχανικό αερισμό αυξημένων απαιτήσεων σε ενήλικες και βρέφη από 4 kgr. Ο αναπνευστήρας

Διαβάστε περισσότερα

μας κατά την 4 η / συνεδρίαση του (θέμα 126 ο ) για έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και την διενέργεια του διαγωνισμού για την ανάδειξη

μας κατά την 4 η / συνεδρίαση του (θέμα 126 ο ) για έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και την διενέργεια του διαγωνισμού για την ανάδειξη ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 655/08-07-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 655/08-07-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Θεσσαλονίκη, 07-07-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 655/08-07-2015

Διαβάστε περισσότερα

Ο κεντρικός σταθμός παρακολούθησης ασθενών να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και σχεδίασης κατάλληλος για Νοσοκομειακή χρήση

Ο κεντρικός σταθμός παρακολούθησης ασθενών να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και σχεδίασης κατάλληλος για Νοσοκομειακή χρήση TEXNIΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ 8 ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΙ 8 ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΕΣ KAI 2 ΟΘΟΝΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ (προϋπολογισμός 143.000 ) Α. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002785431 2015-05-19

15PROC002785431 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 e-mail: prom3@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 25/2015 ΚΗΦΙΣΙΑ, 28-04-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.472,00 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. καθώς και τα χαρακτηριστικά αυτών, και ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.472,00 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. καθώς και τα χαρακτηριστικά αυτών, και ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 27/01/2017

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 27/01/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ.: 1007 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 24/01/ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΕΜΕΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΗΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Πλήρες σύστημα Λαπαροσκοπικού Πύργου Χειρουργικής, αποτελούμενο από : 1. Ενδοσκοπική Κάμερα High Definition. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α.Δ.Α.ΒΤΝΛ469Η2Ι-ΙΙΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο: 24-10-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 13149 ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΙΤΟΡ (ΤΕΜ. 14)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΙΤΟΡ (ΤΕΜ. 14) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΙΤΟΡ (ΤΕΜ. 14) ΓΕΝΙΚΑ 1. Πλήρες τροχήλατο αναισθησιολογικό μηχάνημα, σύγχρονης τεχνολογίας, ελεγχόμενο από κύκλωμα μικροεπεξεργαστών.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ (UNIT) ΩΡΛ ΜΟΝΑΔΑ (UNIT) ΩΡΛ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ (UNIT) ΩΡΛ ΜΟΝΑΔΑ (UNIT) ΩΡΛ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ (UNIT) ΩΡΛ ΣΒ ΜΟΝΑΔΑ (UNIT) ΩΡΛ ΓΕΝΙΚΑ Μονάδα εργασίας σύγχρονης τεχνολογίας, ανθεκτικής κατασκευής κατάλληλη για να καλύψει τις ανάγκες του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1031/19-06-015 ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 15.6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ. Δ/νση: περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 31/31-10-2014 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 101/2014

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 31/31-10-2014 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 101/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 31/31-10-2014 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ.: 17141 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 13-12-2016 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΕΜΕΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Ν. Κηφισιά Αριθ.πρωτ.:20172/26-11-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 1.Να δηλώνεται υποχρεωτικά το εργοστάσιο κατασκευής όπου κατασκευάζονται τα προσφερόμενα συστήματα (σετ). Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να διαθέτει σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΩΔΕΚΑΚΑΝΑΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΩΔΕΚΑΚΑΝΑΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΩΔΕΚΑΚΑΝΑΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ Σ.Β. 10% A. ΓΕΝΙΚΑ Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλος για έντονη νοσοκομειακή χρήση. Να συνοδεύονται από όλα τα εξαρτήματα για πλήρη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 7677/ εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 7677/ εισήγηση, η οποία έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002862788 2015-06-22

15PROC002862788 2015-06-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 e-mail: prom3@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 36/2015 ΚΗΦΙΣΙΑ, 03-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών 1. Το Σύστημα Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) να είναι σύστημα σάρωσης πολλαπλών κασετών που

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 1280 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 27-01-2017 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Δ.Παρασκευοπούλου ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ:9295 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σταυρούπολη, 19/10/2012. Αριθµός Μελέτης:160 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΩΝ/ΟΞΥΜΕΤΡΩΝ/ΜΕΤΡΗΤΗ ΜΟΝΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σταυρούπολη, 19/10/2012. Αριθµός Μελέτης:160 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΩΝ/ΟΞΥΜΕΤΡΩΝ/ΜΕΤΡΗΤΗ ΜΟΝΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ /ΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καλλέργη Γιώτα, Τηλ.: 2310 020 160 Email: kgiota@pavlosmelas.gr Σταυρούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΡΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΡΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΡΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ 1. Το υπό προμήθεια αναισθησιολογικό μηχάνημα θα πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, τελευταίας τεχνολογίας, ελεγχόμενο από

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή της Καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης σε ασθενείς με Πνευμονική Αρτηριακή υπέρταση

Η εφαρμογή της Καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης σε ασθενείς με Πνευμονική Αρτηριακή υπέρταση Η εφαρμογή της Καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης σε ασθενείς με Πνευμονική Αρτηριακή υπέρταση Κωνσταντίνος Κώντσας, Παρασκευή Τριβήλου, Αναστασία Καραγκιούλη, Ελένη Τριανταφυλλίδη Εργαστήριο Καρδιοαναπνευστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΥ7Λ1-0Ρ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΥ7Λ1-0Ρ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥΡΛΟΥΚΗ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ» Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το Σύστημα Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) να

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδών

Τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδών «Διακήρυξη διενέργειας, πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια έξι (6) φωτοτυπικών μηχανημάτων και τεσσάρων (4) FAX, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Ν.Α. Ημαθίας, ποσού 35.000,00 (Βέροιας-

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ : Δ538/7-11-2014

Αρ. Πρωτ : Δ538/7-11-2014 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Αρ. Πρωτ : Δ538/7-11-2014 Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου Ταχ. Δ/νση: Π. Μπακογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.23210 49239,49168 - FAX: (23210) 49251 Email: resc@teiser.gr Σέρρες, 6-07-2015 Αριθμ.Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Β70-ΙΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4Β70-ΙΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4Β70-ΙΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου

Διαβάστε περισσότερα

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 2825/21-01-2015 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 2825/21-01-2015 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ. Δ/νση: Καρδίτης 56, 421, Τρίκαλα Διεύθυνση: Γραμματεία Δ.Σ. Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η παρακάτω εισήγηση, η οποία έχει ως εξής: Σχετ: 1. Οι διατάξεις του νόμου 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η παρακάτω εισήγηση, η οποία έχει ως εξής: Σχετ: 1. Οι διατάξεις του νόμου 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ. Δ/νση: περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/2010 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ε ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 (ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ / εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ / εισήγηση, η οποία έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ 11/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤΨ7ΛΨ-ΖΙ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 27/02/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΕΤΨ7ΛΨ-ΖΙ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 27/02/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Περιοχή Ζ.Ε.Π. Κοζάνη Ταχ.Κώδικας : 50100 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Τηλέφωνο : 2461053900 2461053934

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Θεσσαλονίκη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Θεσσαλονίκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Θεσσαλονίκη 26-3-2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑ27ΛΡ-ΙΩ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΑ27ΛΡ-ΙΩ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σωκράτους 111 Λάρισα Ταχ.Κώδικας : 41336 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Τηλέφωνο : 2413505100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1143/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1143/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1143/2015 ΘΕΜΑ: 4 ο Έγκριση παράτασης παράδοσης του έργου: «Ψηφιακή Προβολή της Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1.1 Ποσότητα 15 1.2 Να αναφερθεί ο 1.3 Επεξεργαστής: INTELCOREI3 4 ης γενιάς 3.1GHZ αντίστοιχο ή ανώτερο 1.4 Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ (CPV ) (ΠΠΥΥ 2014)(ΚΑΕ 7127)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ (CPV ) (ΠΠΥΥ 2014)(ΚΑΕ 7127) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βούλα 16-12-16 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» Διοικητική Διεύθυνση Οικονομική Υποδιεύθυνση Οικονομικό Τμήμα Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ - ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ - ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ - ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α.1. Βηματοδότες δύο κοιλοτήτων με προσαρμοζόμενη συχνότητα (DDDR) και με ειδικές θεραπευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ / εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ / εισήγηση, η οποία έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-4-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-4-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-4-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα : 25/06/2013. Αρ. Πρωτ. 29798 ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Λάρισα : 25/06/2013. Αρ. Πρωτ. 29798 ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Λάρισα : 25/06/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 29798 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΗ ΕΠΑΦΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΗ ΕΠΑΦΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΗ ΕΠΑΦΗΣ Σ.Β. % Α ΓΕΝΙΚΑ Σύστημα Ψηφιακής Βιομετρίας μη επαφής για Οφθαλμολογική χρήση με εξαιρετική ακρίβεια των και των αποτελεσμάτων, εύκολο στη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΙ (Να περιγραφούν αναλυτικά οι δυνατότητες προς αξιολόγηση) Σηµεία εστίασης (focal points) 7 υναµικό εύρος (dynamic range)

ΝΑΙ (Να περιγραφούν αναλυτικά οι δυνατότητες προς αξιολόγηση) Σηµεία εστίασης (focal points) 7 υναµικό εύρος (dynamic range) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΥΠΟΥ Α (µηχάνηµα Γ και ) (Ενιαίες προδιαγραφές ΕΚΕΒΥΛ, διαφοροποιηµένες χωρίς αλλαγή προϋπολογισµού) ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Φορητό σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Το Medicon Pro είναι ένα σύγχρονο εύχρηστο πρόγραμμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τη δημιουργία Ιατρικού Φακέλου. Παρέχει τη δυνατότητα αρχειοθέτησης ασθενών,

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Τίτλος : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.952,14 ΦΠΑ 16% : 1.011,86 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Θεσσαλονίκη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Θεσσαλονίκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Θεσσαλονίκη 7-4-2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου»,

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία :10-11-2015 Αρ. Πρωτοκ: Φ/Λ/17/Δ. Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 4/5/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Η προμήθεια αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Οι πίνακες συμμόρφωσης που ακολουθούν θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμπεριληφθούν συμπληρωμένοι στην Τεχνική Προσφορά, με την σειρά, την τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 21-4-2011. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΣΕΤΩΝ(CR Reader)

ΑΘΗΝΑ 21-4-2011. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΣΕΤΩΝ(CR Reader) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.. ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ 1884. ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ : ΒΙΟΪΑΤΡ. ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 21-4-2011 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 01/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/120890 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 01/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/120890 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 01/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/120890 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ReadMyHeart. Φορητός ΗΚΓ (έκδοση 2.0)

ReadMyHeart. Φορητός ΗΚΓ (έκδοση 2.0) ReadMyHeart Φορητός ΗΚΓ (έκδοση 2.0) Φροντίζουµε κάθε χτύπο της καρδιάς σας. DailyCare BioMedical Inc. Τι είναι ο ReadMyHeart; Ο ReadMyHeart (RMH) είναι µια φορητή συσκευή καταγραφής ΗΚΓ (ηλεκτροκαρδιογράφος),

Διαβάστε περισσότερα

Προς Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτοκόλλου: OL2015/1670.

Προς Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Γραφείο Προμηθειών   Αρ. Πρωτοκόλλου: OL2015/1670. Προς Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Γραφείο Προμηθειών e-mail: prom@nikaia-hosp.gr Αρ. Πρωτοκόλλου: OL2015/1670 24 Νοεμβρίου 2015 Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 2 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.

Θεσσαλονίκη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 3-4-2014 «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ- ΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 8/3/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Η προμήθεια αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1. Το 251 ΓΝΑ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές στις 11-9-2007 και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Παρατηρήσεις στις προδιαγραφές για 4 κλίνες ΜΑΦ συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 με ΦΠΑ».

Θέμα: «Παρατηρήσεις στις προδιαγραφές για 4 κλίνες ΜΑΦ συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 με ΦΠΑ». Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Ο Άγιος Παντελεήμων» Γραφείο Προμηθειών Δ. Π. Μαντούβαλου 3 184 54, Νίκαια, Πειραιάς Υπόψη: Επιτροπής σύνταξης προδιαγραφών Αθήνα 22/02/2016 Θέμα: «Παρατηρήσεις στις προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα