Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθμ.πρωτ / εισήγηση του Προϊσταμένου Οικονομικού κ. Χατζήπαπα Γεωργίου, η οποία έχει ως εξής:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθμ.πρωτ. 16763/13-8-14 εισήγηση του Προϊσταμένου Οικονομικού κ. Χατζήπαπα Γεωργίου, η οποία έχει ως εξής:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡ. ΠΕΙΡ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΡΟΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ ΣΣΥΥΜΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟ Απόσπασμα Πρακτικού της αριθμ. 17/ Έκτακτης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 3: Έγκριση πρακτικού εξέτασης προδικαστικών προσφυγών που κατατέθηκαν κατά των διακηρύξεων 31/2014 «Πρόσθετος Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός Μηχανήματα Εντατικής και Καρδιολογικής» και 32/2014 «Πρόσθετος Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός Διάφορα Μηχανήματα» Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθμ.πρωτ / εισήγηση του Προϊσταμένου Οικονομικού κ. Χατζήπαπα Γεωργίου, η οποία έχει ως εξής: Θέτουμε υπόψη σας: 1. Την με αρ. πρ. 866/ απόφαση της ΕΔΑ. Περ.Νοτίου Αιγαίου για επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας τύπου Β, του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. 2. Την με αρ. πρωτ. 2397/ Απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με θέμα : «Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού Βιοιατρικής Τεχνολογίας για το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου Ανδρέας Παπανδρέου με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου». 3. Την Αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 2198Β/ ) σχετικά με την εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. 4. Την με αρ. πρωτ /ΕΥΣ απόφαση του ΥΠΟΙΑΝ περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 5. Την με αρ. Ε (2007) 5439/ Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ περί έγκρισης του Π.Ε.Π. «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» (Κωδικός 2011ΕΠ ).

2 6. Την αριθμ. Υ4β/Γ.Π40117/Φ8γ2-50 συσχ.γ.π Απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 7. Το με αριθμ.πρωτ.22865/ έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής με θέμα: «Αναμόρφωση λιστών ελέγχου για την προέγκριση δημοπράτησης προμηθειών-υπηρεσιών και υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή τους» 8. Τη με αριθμ.πρωτ.5406/ η τροποποίηση της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού βιοϊατρικής τεχνολογίας για το Γ.Ν.Ρόδου Ανδρέας Παπανδρέου με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου» 9. Τις με αριθμ. πρωτ / , 24577/ , 24887/ , 29646/ , 25334/ , 27791/ , 29719/ , 23228/ , 29647/ , 29648/ , 26949/ , 24578/ , 25333/ , 23223/ , 24246/ , 7623/ , 7624/ κατατεθειμένες τεχνικές προδιαγραφές από τις αρμόδιες επιτροπές. 10. Το αριθμ. πρωτ / έγγραφο του ΕΚΑΤΠΥ σχετικά με τις ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές του υπερηχοτομογράφου γενικής χρήσης και του υπερηχοτομογράφου καρδιολογικού. 11. Την αριθμ. 8/ (θέμα 60 ο ) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 6 Ε 8Ξ46907Κ-ΑΟΦ) με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές καθώς και τα τεύχη των διακηρύξεων 31/2014 και 32/ Το αριθμ. πρωτ / αίτημά μας προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με την οποία ζητάμε την έγκριση των προκηρύξεων των διαγωνισμών 31/2014 και 32/ Την αριθ. Πρωτ. 3276/ (πρωτ. νοσοκομείου 12996/ ) προέγκριση δημοπράτησης του αριθμ. 32/2014 διαγωνισμού (υποέργο 4) 14. Την αριθ. Πρωτ. 3649/ (πρωτ. νοσοκομείου 13565/ ) προέγκριση δημοπράτησης του αριθμ. 31/2014 διαγωνισμού (υποέργο 5) 15. Τη δημοσίευση των διακηρύξεων 31/2014 και 32/2014 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 3/7/ Την αριθμ. πρωτ / περίληψη της διακήρυξης 31/2014. (ΑΔΑ 7ΥΜ546907Κ-ΥΣΧ) 17. Την αριθμ. πρωτ / περίληψη της διακήρυξης 32/2014. (ΑΔΑ ΩΛΝΜ46907Κ-01Φ) 18. Την αριθμ. 3335/2014 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για το διαγωνισμό 31/2014 (ΑΔΑ ΩΜΝΖ46907Κ-ΙΒΗ) 19. Την αριθμ. 3337/2014 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για το διαγωνισμό 32/2014 (ΑΔΑ 6ΩΙ346907Κ-ΤΑ7) 20. Το αριθμ. πρωτ / διαβιβαστικό της προκήρυξης 31/2014 στο Εθνικό Τυπογραφείο. 21. Το αριθμ. πρωτ / διαβιβαστικό της προκήρυξης 31/2014 στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου. 22. Το αριθμ. πρωτ / διαβιβαστικό της προκήρυξης 31/2014 στις εφημερίδες «Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ», «ΠΡΟΟΔΟΣ» και «ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ».

3 23. Το αριθμ. πρωτ / διαβιβαστικό της προκήρυξης 31/2014 στο ΔΙΤΣ προκειμένου να τις δημοσιεύσει στις εφημερίδες «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ». 24. Το αριθμ. πρωτ / διαβιβαστικό της προκήρυξης 32/2014 στο Εθνικό Τυπογραφείο. 25. Το αριθμ. πρωτ / διαβιβαστικό της προκήρυξης 32/2014 στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου. 26. Το αριθμ. πρωτ / διαβιβαστικό της προκήρυξης 32/2014 στις εφημερίδες «ΡΟΔΙΑΚΗ», «ΠΡΟΟΔΟΣ» και «ΓΝΩΜΗ». 27. Το αριθμ. πρωτ / διαβιβαστικό της προκήρυξης 31/2014 στο ΔΙΤΣ προκειμένου να τις δημοσιεύσει στις εφημερίδες «ΤΥΠΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ» και «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ». 28. Το αριθμ. 470/Τ.Δ.Δ.Σ./ ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκαν οι προκηρύξεις των διαγωνισμών 31/2014 και 32/ Το αριθμ. πρωτ / έγγραφο της εταιρείας SIEMENS AE με το οποίο ζητούσε διευκρινήσεις επί της διακήρυξης 32/ Το αριθμ. πρωτ / έγγραφό μας με το οποίο παρέχονται διευκρινήσεις επί των όρων της διακήρυξης 31/2014 και 32/2014, και το οποίο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου για να λάβουν γνώση όλοι οι συμμετέχοντες. 31. Το αριθμ. πρωτ / υπόμνημα της εταιρείας Α. ΔΑΛΛΑ & ΣΙΑ ΕΕ για το είδος 8 της 32/2014 διακήρυξης. 32. Το αριθμ. πρωτ / διαβιβαστικό του υπομνήματος της εταιρείας Α. ΔΑΛΛΑ & ΣΙΑ ΕΕ στην επιτροπή των προδιαγραφών για να παρέχει τις απαιτούμενες διευκρινήσεις. 33. Το αριθμ. πρωτ / έγγραφο της επιτροπής προδιαγραφών του είδους 8 της αριθ. 32/2014 διακήρυξης με το οποίο παρέχει διευκρινήσεις. 34. Το αριθμ. πρωτ / έγγραφό μας με το οποίο παρέχονται διευκρινήσεις επί των όρων της διακήρυξης 32/2014, και των προδιαγραφών του είδους 8 αυτής, και το οποίο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου για να λάβουν γνώση όλοι οι συμμετέχοντες. 35. Το αριθμ. πρωτ / υπόμνημα της εταιρείας SANTAIR AE για τα είδη 1 και 2 της αριθμ. 31/2014 διακήρυξης. 36. Το αριθμ. πρωτ / έγγραφο του κ. Μόσχου Νικήτα σχετικά με το οποίο απαντάει στο ανωτέρω υπόμνημα της εταιρείας SANTAIR AE. 37. Το αριθμ. πρωτ / έγγραφό μας με το οποίο παρέχονται διευκρινήσεις για την αξιολόγηση των ειδών 1 και 2 της διακήρυξης 31/2014 και το οποίο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου για να λάβουν γνώση όλοι οι συμμετέχοντες. 38. Τις αριθμ. πρωτ.15575/ & 15576/ προδικαστικές προσφυγές της εταιρείας ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΙΑΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ κατά της διακήρυξης 31/2014 και 32/2014 αντίστοιχα. 39. Την αριθμ. πρωτ / προδικαστική προσφυγή της εταιρείας GE HEALTHCARE, κατά της διακήρυξης 31/ Την αριθμ. πρωτ / προδικαστική προσφυγή της εταιρείας TELEFLEX MEDICAL HELLAS AEE κατά της διακήρυξης 31/2014.

4 41. Την αριθμ. πρωτ / προδικαστική προσφυγή της εταιρείας MEDITRUST Ε. ΓΑΒΑΛΑ ΛΑΡΙΓΚΟΥ ΕΠΕ κατά της διακήρυξης 32/ Το αριθμ. πρωτ / υπόμνημα της εταιρείας SERINTH ΕΠΕ κατά της διακήρυξης 31/ Την αριθμ. 266/ Πράξη Διοικητή με την οποία ορίσθηκε η Επιτροπή ενστάσεων προσφυγών των 31/2014 και 32/2014 διαγωνισμών. 44. Το αριθμ. πρωτ / πρακτικό εξέτασης των ανωτέρω (37,38,39,40,41) προσφυγών. ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α 1. Την έγκριση του αριθμ. πρωτ / πρακτικού εξέτασης των προσφυγών που κατατέθηκαν κατά των αριθμ. 31/2014 και 32/2014 διακηρύξεων. Συγκεκριμένα: Α. Την απόρριψη των αριθμ. πρωτ.15575/ & 15576/ προσφυγών της εταιρείας PHILIPS AEBE. B. Την αποδοχή της αριθμ. πρωτ / προσφυγής της εταιρείας GE HEALTHCARE για τις τεχνικές προδιαγραφές του είδους 7 της αριθμ. 31/2014 διακήρυξης «Πολυκαταγραφικό σύστημα ηλεκτροφυσιολογικών παραμέτρων» και την τροποποίηση των προδιαγραφών. Γ. Την αποδοχή της αριθμ. πρωτ / προσφυγής της εταιρείας TELEFLEX MEDICAL HELLAS AEE για τις τεχνικές προδιαγραφές του είδους 6 της αριθμ. 31/2014 διακήρυξης «Ενδοαρτική Αντλία» και την τροποποίηση των προδιαγραφών. Δ. Την αποδοχή της αριθμ. πρωτ / προσφυγής της εταιρείας MEDITRUST Ε. ΓΑΒΑΛΑ ΛΑΡΙΓΚΟΥ ΕΠΕ που αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές του είδους 10 της αριθμ. 32/2014 διακήρυξης «Ουροδυναμικό σύστημα τροχήλατο» και την τροποποίηση των προδιαγραφών. Ε. Την απόρριψη του αριθμ. πρωτ / υπομνήματος της εταιρείας SERINTH ΕΠΕ, αλλά και την τροποποίηση των προδιαγραφών. 2. Την τροποποίηση των προδιαγραφών α)του είδους 7 της αριθμ. 31/2014 διακήρυξης «Πολυκαταγραφικό σύστημα ηλεκτροφυσιολογικών παραμέτρων» β) του είδους 6 της αριθμ. 31/2014 διακήρυξης «Ενδοαρτική Αντλία» και γ) του είδους 10 της αριθμ. 32/2014 διακήρυξης «Ουροδυναμικό σύστημα τροχήλατο», σύμφωνα με το πρακτικό εξέτασης των ενστάσεων. 3. Την έγκριση της πρότασης της επιτροπής για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών καθώς και της ημερομηνίας διενέργειας των διαγωνισμών 31/2014 και 32/2014 καθώς την περίοδο αυτή οι περισσότερες εταιρείες είναι κλειστές λόγω καλοκαιρινών διακοπών και δεν θα έχουν χρόνο να προσαρμόσουν τις προσφορές τους στις νέες τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές.

5 4. Την κοινοποίηση της παρούσας στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 5. Την ανάρτηση της παρούσας και του πρακτικού εξέτασης των προσφυγών στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου για να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. 6. Την επικύρωση της απόφασής σας την ίδια ημέρα. ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω ομόφωνα αποφασίζει: 1. Την έγκριση του αριθμ. πρωτ / πρακτικού εξέτασης των προσφυγών που κατατέθηκαν κατά των αριθμ. 31/2014 και 32/2014 διακηρύξεων. Συγκεκριμένα: Α. Την απόρριψη των αριθμ. πρωτ.15575/ & 15576/ προσφυγών της εταιρείας PHILIPS AEBE. B. Την αποδοχή της αριθμ. πρωτ / προσφυγής της εταιρείας GE HEALTHCARE για τις τεχνικές προδιαγραφές του είδους 7 της αριθμ. 31/2014 διακήρυξης «Πολυκαταγραφικό σύστημα ηλεκτροφυσιολογικών παραμέτρων» και την τροποποίηση των προδιαγραφών. Γ. Την αποδοχή της αριθμ. πρωτ / προσφυγής της εταιρείας TELEFLEX MEDICAL HELLAS AEE για τις τεχνικές προδιαγραφές του είδους 6 της αριθμ. 31/2014 διακήρυξης «Ενδοαρτική Αντλία» και την τροποποίηση των προδιαγραφών. Δ. Την αποδοχή της αριθμ. πρωτ / προσφυγής της εταιρείας MEDITRUST Ε. ΓΑΒΑΛΑ ΛΑΡΙΓΚΟΥ ΕΠΕ που αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές του είδους 10 της αριθμ. 32/2014 διακήρυξης «Ουροδυναμικό σύστημα τροχήλατο» και την τροποποίηση των προδιαγραφών. Ε. Την απόρριψη του αριθμ. πρωτ / υπομνήματος της εταιρείας SERINTH ΕΠΕ, αλλά και την τροποποίηση των προδιαγραφών. 2. Την τροποποίηση των προδιαγραφών α)του είδους 7 της αριθμ. 31/2014 διακήρυξης «Πολυκαταγραφικό σύστημα ηλεκτροφυσιολογικών παραμέτρων» β) του είδους 6 της αριθμ. 31/2014 διακήρυξης «Ενδοαρτική Αντλία» και γ) του είδους 10 της αριθμ. 32/2014 διακήρυξης «Ουροδυναμικό σύστημα τροχήλατο», σύμφωνα με το πρακτικό εξέτασης των ενστάσεων. 3. Την έγκριση της πρότασης της επιτροπής για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών καθώς και της ημερομηνίας διενέργειας των διαγωνισμών 31/2014 και 32/2014 για ένα μήνα, ήτοι για το διαγωνισμό 31/2014 ορίζεται ως ημερομηνία διενέργειας η 29/9/2014 και η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών η 26/9/2014, ενώ για το διαγωνισμό 32/2014 ορίζεται ως ημερομηνία διενέργειας η 2/10/2014 και η

6 καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών 01/10/2014 καθώς την περίοδο αυτή οι περισσότερες εταιρείες είναι κλειστές λόγω καλοκαιρινών διακοπών και δεν θα έχουν χρόνο να προσαρμόσουν τις προσφορές τους στις νέες τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές. 4. Την κοινοποίηση της παρούσας στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 5. Την ανάρτηση της παρούσας και του πρακτικού εξέτασης των προσφυγών στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου για να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. 6. Επικυρώνει την απόφαση την ίδια ημέρα. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΟΔΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΟΡΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ ΛΟΥΚΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΨΥΛΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ

7 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ της Επιτροπής ενστάσεων προσφυγών των 31/2014 και 32/2014 διαγωνισμών για την «Προμήθεια και εγκατάσταση πρόσθετου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γ.Ν. Ρόδου» Μηχανημάτων Εντατικής και Καρδιολογίας καθώς και διαφόρων μηχανημάτων, αντίστοιχα. Εν συνεχεία της αριθμ. 266/ Πράξης Διοικητή οι παρακάτω υπογράφοντες, συγκεντρωθήκαμε στις , ημέρα Παρασκευή στα γραφεία του Νοσοκομείου, για να εξετάσουμε: 1. Τις αριθμ. πρωτ.15575/ & 15576/ προδικαστικές προσφυγές της εταιρείας ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΙΑΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ κατά της διακήρυξης 31/2014 και 32/2014 αντίστοιχα. 2. Την αριθμ. πρωτ / προδικαστική προσφυγή της εταιρείας GE HEALTHCARE, κατά της διακήρυξης 31/ Την αριθμ. πρωτ / προδικαστική προσφυγή της εταιρείας TELEFLEX MEDICAL HELLAS AEE κατά της διακήρυξης 31/ Την αριθμ. πρωτ / προδικαστική προσφυγή της εταιρείας MEDITRUST Ε. ΓΑΒΑΛΑ ΛΑΡΙΓΚΟΥ ΕΠΕ κατά της διακήρυξης 32/ Την αριθμ. πρωτ / υπόμνημα της εταιρείας SERINTH ΕΠΕ κατά της διακήρυξης 31/2014. Μετά τον έλεγχο των παραπάνω, καθώς και έχοντας υπόψη : 1) Τις αριθμ. 31/2014 και 32/2014 Διακηρύξεις. 2) Το αριθμ. πρωτ / έγγραφο του Νοσοκομείου προς το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας & Τεχνολογίας στην Υγεία ΑΕ (ΕΚΑΠΤΥ) 3) Το αριθμ. πρωτ / απαντητικό έγγραφο του Εθνικού Κέντρου Αξιολόγησης της Ποιότητας & Τεχνολογίας στην Υγεία ΑΕ (ΕΚΑΠΤΥ) η επιτροπή διαπίστωσε τα εξής: 1) Προσφυγές της εταιρείας PHILIPS AEBE: α) Επειδή και οι δύο προσφυγές που κατατέθηκαν από την εταιρεία PHILIPS AEBE αφορούσαν τις ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές του ΕΚΑΠΤΥ, («Υπερηχοτομογράφος καρδιολογικός» και «Υπερηχοτομογράφος γενικής χρήσης»), διαβιβάσθηκαν σε αυτό με το αριθμ. πρωτ / έγγραφο του Νοσοκομείου. β) Σύμφωνα με την απάντηση (αριθμ. πρωτ / ) του ΕΚΑΠΤΥ προτείνεται η χρήση των ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών χωρίς αλλαγές, καθώς αυτές είναι αποτέλεσμα εκτεταμένης δημόσιας διαβούλευσης, στην οποία μάλιστα συμμετείχε και η εν λόγω εταιρεία. Μετά τα παραπάνω η επιτροπή αποφασίζει να κάνει δεκτή τη πρόταση του ΕΚΑΠΤΥ και άρα να απορρίψει τις αριθμ / &

8 15576/ προδικαστικές προσφυγές της εταιρείας PHILIPS ΑΕΒΕ. 2) Προσφυγή της εταιρείας GE Healthcare AE: α) Ο προϋπολογισμός του είδους 7 της αριθμ. 31/2014 διακήρυξης «Πολυκαταγραφικό σύστημα ηλεκτροφυσιολογικών παραμέτρων», δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί στη παρούσα φάση του διαγωνισμού καθώς αυτός έχει ορισθεί στην αριθμ. Υ4β/Γ.Π /Φ8γ2-50/ Απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΑΔΑ ΒΛ4ΥΘ-ΚΦΓ). Απορρίπτεται β) Η τροποποίηση της τεχνικής προδιαγραφής του είδους 5 της αριθμ. 31/2014 διακήρυξης «Υπερηχοτομογράφος καρδιολογικός» απορρίπτεται για τους ίδιους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω για τις προσφυγές της εταιρείας PHILIPS AEBE. γ) Όσον αφορά την τεχνική προδιαγραφή 1a του είδους 7 της αριθμ. 31/2014 διακήρυξης «Πολυκαταγραφικό σύστημα ηλεκτροφυσιολογικών παραμέτρων» η επιτροπή κάνει δεκτή τη προσφυγή της εταιρείας και προτείνει την αλλαγή της προδιαγραφής ως εξής : «Να διαθέτει ενισχυτή με A/D μετατροπέα τουλάχιστον στα 12 bit» δ) Επίσης η επιτροπή κάνει δεκτή τη προσφυγή της εταιρείας για την τεχνική προδιαγραφή 1d του είδους 7 και προτείνει την αλλαγή της ως εξής: «Να διαθέτει ενισχυτή με τουλάχιστον εβδομήντα (70) ενδοκαρδιακά διπολικά κανάλια με δυνατότητα επέκτασης έως τουλάχιστον εκατόν (100)» ε) Η επιτροπή κάνει δεκτή τη προσφυγή της εταιρείας για την τεχνική προδιαγραφή 2 του είδους 7 και προτείνει την αλλαγή της ως εξής : «Ο Η/Υ να είναι σύγχρονης τεχνολογίας υψηλού επιπέδου με επεξεργαστή τελευταίας γενιάς (να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του προς αξιολόγηση) και να διαθέτει ειδικό πρόγραμμα σε παραθυρικό περιβάλλον για την καταγραφή.με τη μορφή που θέλει ο χειριστής.» στ) Η επιτροπή κάνει δεκτή τη προσφυγή της εταιρείας για την τεχνική προδιαγραφή 3 του είδους 7 και προτείνει την αλλαγή της ως εξής: «Να διαθέτει δύο έγχρωμα TFT/LCD monitors τουλάχιστον 20 υψηλής ανάλυσης, ένα για real time απεικόνιση και ένα για επεξεργασία και ανάλυση» ζ) Η επιτροπή κάνει δεκτή τη προσφυγή της εταιρείας για την τεχνική προδιαγραφή 11 του είδους 7 και προτείνει την αλλαγή της ως εξής : «Ο ενισχυτής ECG και ο ενδοκαρδιακός να διαθέτουν High cutoff filters & Low cutoff filters. Να αναφερθούν οι τιμές των φίλτρων προς αξιολόγηση» η) Η επιτροπή κάνει δεκτή τη προσφυγή της εταιρείας για την τεχνική προδιαγραφή 14 του είδους 7 και προτείνει την αλλαγή της ως εξής : «Να διαθέτει εξελιγμένες δυνατότητες triggered mode όπως η απεικόνιση της τελευταίας (ή περισσοτέρων αναλόγως της ταχύτητας καταγραφής) βηματοδοτικής συστολής του πρωτοκόλλου βηματοδότησης (να αναφερθούν στοιχεία).» θ) Τέλος η επιτροπή κάνει δεκτή τη προσφυγή της εταιρείας για την τεχνική προδιαγραφή 15 του είδους 7 και προτείνει την απαλοιφή της συγκεκριμένης προδιαγραφής. Ο συντελεστής βαρύτητας (Σ.Β. 6%) της συγκεκριμένης προδιαγραφής κατανείμετε σε άλλες προδιαγραφές σύμφωνα με το Παράρτημα Α. Μετά τα παραπάνω η επιτροπή προτείνει την τροποποίηση των προδιαγραφών για το είδος 7 της αριθμ. 31/2014 διακήρυξης

9 «Πολυκαταγραφικό σύστημα ηλεκτροφυσιολογικών παραμέτρων» οι οποίες διαμορφώνονται σύμφωνα με το Παράρτημα Α του πρακτικού. 3) Προσφυγή της εταιρείας TELEFLEX MEDICAL HELLAS AEE : Η Επιτροπή κάνει δεκτή στο σύνολό της την προσφυγή της εταιρείας TELEFLEX MEDICAL HELLAS AEE που αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές του είδους 6 της αριθμ. 31/2014 διακήρυξης «Ενδοαρτική Αντλία». Συγκεκριμένα: α) Διαγράφεται η φράση «κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά» από την δεύτερη παράγραφο της σελ. 90 η οποία διαμορφώνεται ως εξής: «Το σύστημα ενδοαορτικής αντλίας θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με αποδεδειγμένη αξιοπιστία και απόδοση, για εντατική κλινική υποστήριξη και εύκολη αυτοματοποιημένη λειτουργία.» β) Η τεχνική προδιαγραφή Νο 6 διαμορφώνεται ως εξής: «Να μην απαιτείται επαναβαθμονόμηση (recalibration) του οπτικού αισθητήρα ή αν απαιτείται να γίνεται αυτόματα χωρίς την παρέμβαση του χειριστή (να δοθούν στοιχεία) (Σ.Β. 4%) γ) Η τεχνική προδιαγραφή Νο 11 διαμορφώνεται ως εξής: «Να λειτουργεί με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος V/50Hz, καθώς και με επαναφορτιζόμενη μπαταρία της οποίας ο χρόνος λειτουργίας σε μέγιστη φόρτιση να μην είναι μικρότερος από δύο (2) ώρες. Να μεταπίπτει δε αυτόματα από την λειτουργία της μπαταρίας σε αυτή του ηλεκτρικού ρεύματος χωρίς διακοπή της λειτουργίας της αντλίας.» (Σ.Β. 3%)» δ) Η τεχνική προδιαγραφή Νο 14 διαμορφώνεται ως εξής: «Να διαθέτει αυτόματο σύστημα για την ασφαλή αντιμετώπιση απομάκρυνση των υδρατμών (να δοθούν στοιχεία) (Σ.Β. 4%) Μετά τα παραπάνω η επιτροπή προτείνει την τροποποίηση των προδιαγραφών για το είδους 6 της αριθμ. 31/2014 διακήρυξης «Ενδοαρτική Αντλία» οι οποίες διαμορφώνονται σύμφωνα με το Παράρτημα Β του πρακτικού. 4) Προσφυγή της εταιρείας MEDITRUST Ε. ΓΑΒΑΛΑ ΛΑΡΙΓΚΟΥ ΕΠΕ: Η Επιτροπή κάνει δεκτή την προσφυγή της εταιρείας MEDITRUST Ε. ΓΑΒΑΛΑ ΛΑΡΙΓΚΟΥ ΕΠΕ που αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές του είδους 10 της αριθμ. 32/2014 διακήρυξης «Ουροδυναμικό σύστημα τροχήλατο». Συγκεκριμένα προτείνει την τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με το παράρτημα Γ του πρακτικού.

10 5) Υπόμνημα της εταιρείας SERINTH ΕΠΕ : Η επιτροπή απορρίπτει το υπόμνημα της εταιρείας SERINTH ΕΠΕ καθώς ο προϋπολογισμός του είδους 2 της αριθμ. 32/2014 διακήρυξης «Τέστ κοπώσεως», δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί στη παρούσα φάση του διαγωνισμού καθώς αυτός έχει ορισθεί στην αριθμ. Υ4β/Γ.Π /Φ8γ2-50/ Απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΑΔΑ ΒΛ4ΥΘ-ΚΦΓ). Επίσης απορρίπτει το αίτημα για αφαίρεση του 12κάναλου συστήματος ηλεκτροκαρδιογραφήματος, του εργομετρικού τάπητα, του canopy και του Kit σύνδεσης με αναπνευστήρα (για χρήση στην ΜΕΘ) καθώς αυτά αποτελούν βασικά συστήματα του μηχανήματος. Δέχεται όμως το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός του μηχανήματος δεν μπορεί να καλύψει όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές που έχουν τεθεί και τροποποιεί τις προδιαγραφές του είδους σύμφωνα με το Παράρτημα Δ. Μετά τα παραπάνω εισηγούμαστε : Α. Την απόρριψη των προσφυγών της εταιρείας PHILIPS AEBE B. Την αποδοχή της προσφυγής της εταιρείας GE HEALTHCARE για τις τεχνικές προδιαγραφές του είδους 7 της αριθμ.31/2014 διακήρυξης «Πολυκαταγραφικό σύστημα ηλεκτροφυσιολογικών παραμέτρων» (ανωτέρω 2γ-θ) και την τροποποίηση των προδιαγραφών σύμφωνα με το Παράρτημα Α. Γ. Την αποδοχή της προσφυγής της εταιρείας TELEFLEX MEDICAL HELLAS AEE για τις τεχνικές προδιαγραφές του είδους 6 της αριθμ. 31/2014 διακήρυξης «Ενδοαρτική Αντλία» και την τροποποίηση των προδιαγραφών σύμφωνα με το Παράρτημα Β. Δ. Την αποδοχή της προσφυγής της εταιρείας MEDITRUST Ε. ΓΑΒΑΛΑ ΛΑΡΙΓΚΟΥ ΕΠΕ που αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές του είδους 10 της αριθμ. 32/2014 διακήρυξης «Ουροδυναμικό σύστημα τροχήλατο» και την τροποποίηση των προδιαγραφών σύμφωνα με το Παράρτημα Γ. Ε. Την απόρριψη του υπομνήματος της εταιρείας SERINTH ΕΠΕ αλλά και την τροποποίηση των προδιαγραφών του είδους 2 της αριθμ. 32/2014 διακήρυξης «Τέστ Κοπώσεως» σύμφωνα με το Παράρτημα Δ ΣΤ. Εφόσον γίνουν δεκτές οι ανωτέρω εισηγήσεις μας, προτείνουμε παράλληλα την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών καθώς και της ημερομηνίας διενέργειας των διαγωνισμών 31/2014 και 32/2014 καθώς την περίοδο αυτή οι περισσότερες εταιρείες είναι κλειστές λόγω καλοκαιρινών διακοπών και δεν θα έχουν χρόνο να προσαρμόσουν τις προσφορές τους στις νέες τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1. Πέττας Αναστάσιος Διευθυντής Ουρολόγος 2. Παπαγιάννης Νικόλαος Επιμελητής Β Καρδιολόγος 3. Δημητρά Αικατερίνη ΤΕ Νοσηλευτικής

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ Α. Στοιχεία αξιολόγησης εντασσόμενα στην Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας και Απόδοσης. Ο συντελεστής βαρύτητας (Σ.Β.) για τη συγκεκριμένη ομάδα ορίζεται στο ποσοστό του εβδομήντα τοις εκατό (70%). Για κάθε στοιχείο της ομάδας ο καθορισθείς επί μέρους Σ.Β. παρατίθεται εντός παρενθέσεως ως ποσοστό επί τοις εκατό (%). Όλα τα επιμέρους στοιχεία της ομάδας βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η βαθμολογία των επιμέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου της ομάδας είναι το γινόμενο του επί μέρους Σ.Β. του στοιχείου επί την βαθμολογία του. Το σύστημα καταγραφής ηλεκτροφυσιολογικών παραμέτρων για ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες και κατάλυση αρρυθμιών θα πρέπει: 1. Να διαθέτει ενισχυτή με: a. A/D μετατροπέα τουλάχιστον στα 12bit b. Ρυθμό δειγματοληψίας με εύρος τουλάχιστον μεταξύ 1,2 και 4khz c. Δώδεκα(12) επιφανειακά κανάλια ΗΚΓ d. Τουλάχιστον εβδομήντα (70) ενδοκαρδιακά διπολικά κανάλια με δυνατότητα επέκτασης έως εκατόν (100) e. Τέσσερα (4) κανάλια αιματηρών πιέσεων f. Τέσσερα (4) βηματοδοτικά κανάλια g. Τέσσερα (4) κανάλια ανίχνευσης-αίσθησης h. Φίλτρα Notch στα 50 και 60 Hz i. Προσαρμοζόμεντα φίλτρα θορύβου σήματος j. Αναλογικές εισόδους/εξόδους (4/16) k. Να υποστηρίζει πλήρως ΗΦΕ μελέτες με σύγχρονα συστήματα ηλεκτροανατομικής απεικόνισης (contact ή non contact) (Σ.Β. 8%) 2. Ο Η/Υ να είναι σύγχρονης τεχνολογίας υψηλού επιπέδου με επεξεργαστή τελευταίας γενιάς (να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του προς αξιολόγηση) και να διαθέτει ειδικό πρόγραμμα σε παραθυρικό περιβάλλον για την καταγραφή και απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο των καρδιολογικών παραμέτρων, την αποθήκευση της εξέτασης, την επεξεργασία των παραμέτρων, την αναπαραγωγή και παρουσίαση με την μορφή που θέλει ο χειριστής. (Σ.Β. 7%) 3. Να διαθέτει δύο έγχρωμα TFT/LCD monitors τουλάχιστον 20 υψηλής ανάλυσης, ένα για real time απεικόνιση και ένα για επεξεργασία και ανάλυση. (Σ.Β. 3%)

12 4. Να υπάρχει η δυνατότητα ανάγνωσης των ηλεκτρογραμμάτων και μέτρησής τους και σε άλλο Η/Υ εντός του Νοσοκομείου πλην αυτού του συστήματος- για διδακτικούς λόγους μέσω διάθεσης μέρους του προγράμματος (reader). (Σ.Β. 3%) 5. Να αποθηκεύει τις ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες σε ειδικό προσπελάσιμο χώρο στον σκληρό δίσκο από όπου μπορούν να εξαχθούν οι μελέτες για περαιτέρω μελέτη. (Σ.Β. 4%) 6. Να διαθέτει DVD Drive: CD/DVD±R ±RW (±R DL) / DVD RAM με χωρητικότητα αποθήκευσης τουλάχιστον 4.7GB, δύο σκληρούς δίσκους τουλάχιστον 250GB, μνήμη τουλάχιστον 4GB RAM. (Σ.Β. 3%) 7. Ο χειριστής να μπορεί να καθορίζει το χρώμα της κάθε κυματομορφής καθώς και ποιες κυματομορφές θα αποθηκεύονται και ποιες θα παρουσιάζονται στην οθόνη σε Real Time. Επίσης, μπορεί να ανακαλεί από την μνήμη για μελέτη τις κυματομορφές καθώς και τις παραμέτρους που προέρχονται από την επεξεργασία της εξέτασης. (Σ.Β. 3%) 8. Να έχει την δυνατότητα να μετράει επί της οθόνης σε ακίνητες ή κινούμενες κυματομορφές, το πλάτος και τον χρόνο αυτόματα αλλά και με την χρήση calipers. Επίσης να μπορεί να κάνει όλες τις δυνατές μετρήσεις και παρουσιάσεις των κυματομορφών με grids, scales, labels κτλ. (Σ.Β. 3%) 9. Να διαθέτει πρωτόκολλα SI, SNRT, SACT, IAP, IVP, ARP, RRP, VT, SVT και τα αποτελέσματα να φαίνονται σε ανάλογους πίνακες και να μπορούν να αποθηκευονται στον σκληρό δίσκο για περαιτέρων ανάλυση και εκτύπωση. (Σ.Β. 4%) 10. Οι κυματομορφές, το ΗΚΓ, και οι ενδοκαρδιακές καταγραφές να είναι υψηλής ακριβείας και καθαρότητας. Να μην επηρεάζονται από την εφαρμογή υψίσυχνου ρεύματος κατά την κατάλυση ή κατά τις αναπνευστικές κινήσεις. Κατά την διάρκεια της κατάλυσης το σήμα του καθετήρα ablation να παραμένει ορατό και καθαρό από παράσιτα. (Σ.Β. 4%) 11. Να υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης πολλαπλών φίλτρων σε κάθε κυματομορφή, με την δυνατότητα αλλαγής των παραμέτρων των κυματομορφών χωρίς να επηρεάζεται η καταγραφή. Ο ενισχυτής ECG και ο ενδοκαρδιακός να διαθέτουν High cutoff filters & Low cutoff filters Να αναφερθούν οι τιμές των φίλτρων προς αξιολόγηση (Σ.Β. 4%) 12. Να διαθέτει συνοπτικό πίνακα καταγραφών (event log) (Σ.Β. 3%) 13. Ο χειριστής να έχει την ευχέρεια να ακινητοποιεί συγκεκριμένες οθόνες και να τοποθετεί βέλη και κείμενα μέσα στις κυματομορφές για μελλοντική ανάλυση και παρουσίαση. Επίσης κατά τη διάρκεια της καταγραφής της εξέτασης να διαθέτει πλήκτρο συμβάντος για να μπορεί να ανατρέξει στο σημείο που τον ενδιαφέρει. (Σ.Β. 3%) 14. Να διαθέτει εξελιγμένες δυνατότητες triggered mode όπως η απεικόνιση της τελευταίας (ή περισσότερων αναλόγως της ταχύτητας καταγραφής) βηματοδοτικής συστολής του πρωτοκόλλου βηματοδότησης. (Να αναφερθούν στοιχεία) (Σ.Β. 6%) 15. Να συνεργάζεται με όλες τις γεννήτριες κατάλυσης, RF ablation, (για καθετήρες Thermo Couple και Τhermistor) και να εμφανίζεις επί της οθόνης τις παραμέτρους της γεννήτριας κατά την διάρκειας της

13 κατάλυσης (κατόπιν ειδικής συνδεσμολογίας που παρέχει η γεννήτρια).(σ.β. 5%) 16. Να διαθέτει εξόδους RGB για την σύνδεση όσων άλλων Monitors χρειάζονται και να υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης επιπλέον set οθονών και Keyboard βηματοδότησης στο control room (Σ.Β. 3%) 17. Να μπορεί να συνδεθεί κατευθείαν στο Stimulator με καθορισμό των καναλιών εξόδου μέσω του προγράμματος. (Σ.Β. 4%) 18. Να διαθέτει CE Mark και να υπόκειται στους σύγχρονους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας και αξιοπιστίας οι οποίοι να αναφέρονται και να πιστοποιούνται. (απαράβατος όρος) Β. Στοιχεία αξιολόγησης εντασσόμενα στην Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης. Ο Συντελεστής Βαρύτητας (Σ.Β.) για τη συγκεκριμένη ομάδα ορίζεται στο ποσοστό του τριάντα τοις εκατόν (30%). Για κάθε στοιχείο της ομάδας ο καθορισθείς επί μέρους Σ.Β. παρατίθεται εντός παρενθέσεως ως ποσοστό επί τοις εκατόν (%). Όλα τα επιμέρους στοιχεία της ομάδα βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η βαθμολογία των επιμέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς, όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου της ομάδας είναι το γινόμενο του επί μέρους Σ.Β. του στοιχείου επί τη βαθμολογία του. Για το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης διάρκειας τουλάχιστον 2(δύο) ετών (απαράβατος όρος). Διάρκεια παρεχόμενης εγγύησης μεγαλύτερη της ανωτέρω θα αξιολογηθεί ευμενώς. Συνεπώς η χρονική διάρκεια της παρεχόμενης εγγύησης θα πρέπει να αναφερθεί. (Σ.Β. 5%) Με την παράδοση του συστήματος θα πρέπει να διατεθούν στον τελικό χρήστη τα επίσημα εγχειρίδια χρήσης και τεχνικής υποστήριξης (user and service manuals) κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα (απαράβατος όρος). Ο προμηθευτής, ο οποίος θα επιλεγεί τελικά και στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια θα πρέπει κατά την παράδοση του προϊόντος να μεριμνήσεις για την εκπαίδευση: (α) του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού στη χρήση και (β) του τεχνικού προσωπικού στη συντήρηση και επισκευή του προς προμήθεια συστήματος (απαράβατος όρος). Να αναφερθούν οι εκ μέρους του προμηθευτή παρεχόμενες υπηρεσίες, οι οποίες σχετίζονται με την ποιότητα της εξυπηρέτησης (SERVICE) μετά την πώληση, την τεχνική βοήθεια καθώς και τη δυνατότητα εξασφάλισης ύπαρξης ανταλλακτικών. Τα ανωτέρω θα αξιολογηθούν (Σ.Β. 15%) Να αναφερθεί ο χρόνος παράδοσης του προς προμήθεια συστήματος, ο οποίος και θα αξιολογηθεί. (Σ.Β. 10%) Η συνολική βαθμολογία της προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων.

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΑΟΡΤΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ (ΙΑΒΡ) Α. Στοιχεία αξιολόγησης εντασσόμενα στην Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας και Απόδοσης. Ο συντελεστής βαρύτητας (Σ.Β.) για τη συγκεκριμένη ομάδα ορίζεται στο ποσοστό του εβδομήντα τοις εκατό (70%). Για κάθε στοιχείο της ομάδας ο καθορισθείς επί μέρους Σ.Β. παρατίθεται εντός παρενθέσεως ως ποσοστό επί τοις εκατό (%). Όλα τα επιμέρους στοιχεία της ομάδας βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η βαθμολογία των επιμέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου της ομάδας είναι το γινόμενο του επί μέρους Σ.Β. του στοιχείου επί την βαθμολογία του. Το σύστημα ενδοαορτικής αντλίας θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με αποδεδειγμένη αξιοπιστία και απόδοση, για εντατική κλινική υποστήριξη και εύκολη αυτοματοποιημένη λειτουργία. Επίσης να είναι σύγχρονου εργονομικού σχεδιασμού, φορητό, μικρών διαστάσεων, ελαφρύ, μετακινούμενο με ευκολία (τροχήλατο) και σταθερότητα χωρίς ανάγκη αποσύνδεσης του ασθενούς σε περίπτωση διακομιδής με ασθενοφόρο ή αεροδιακομιδής. Επιπλέον: 1. Η έναρξη της λειτουργίας του να γίνεται ταχύτατα (άνοιγμα αντλίας - σύνδεση ασθενούς υποβοήθηση) χωρίς να απαιτείται καμία προκαταρκτική και χρονοβόρα διαδικασία (όπως ο μη αυτόματος μηδενισμός της αρτηριακής πίεσης και πλήρωση με ήλιο του μπαλονιού) (Σ.Β. 2%) 2. Να διαθέτει αλγόριθμους αυτόματης ανίχνευσης και σκανδαλισμού (triggering) να γίνεται με βάση: a. Την κυματομορφή ΗΚΓ 12 απαγωγών με ταυτόχρονη απόρριψη παλμών βηματοδότη, απινιδωτή, διαθερμίας b. Την κυματομορφή της αρτηριακής πίεσης c. Τους παλμούς του κοιλιακού βηματοδότη d. Τους παλμούς του κολπικού βηματοδότη e. Την παρουσία κολπικής μαρμαρυγής και άλλων διαταραχών ρυθμού (Σ.Β. 5,5%) 3. Να διαθέτει εσωτερική γεννήτρια παλμών τουλάχιστον από παλμούς, με μέγιστο αριθμό βημάτων πέντε (5) παλμών, έτσι ώστε να μην διακόπτεται η λειτουργία της αντλίας και να επιτυγχάνεται η μέγιστη και συνεχής μηχανική υποβοήθηση του ασθενούς ακόμα και κατά διάρκεια αρρυθμιών, απώλειας του ΗΚΓ ή/και της αρτηριακής πίεσης. (Σ.Β. 3%) 4. Να διαθέτει πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία επιλογής ιδανικού σκανδαλισμού (χρόνου πλήρωσης του μπαλονιού ) μεταξύ ΗΚΓ και

15 αρτηριακής πίεσης για την τέλεια παρακολούθηση και υποβοήθηση του ασθενούς, τόσο κατά τη διάρκεια αρρυθμιών όσο και κατά τον κανονικό καρδιακό ρυθμό. (Να δοθούν στοιχεία) (Σ.Β. 5%) 5. Να δύναται να λειτουργεί βασισμένο σε τεχνολογία οπτικών ινών όπου το σύστημα να βαθμονομείται (calibration) αυτόματα και να θέτει τα σωστά χρονικά σημεία πλήρωσης κένωσης του μπαλονιού της αντλίας (χρονισμός μπαλονιού),να επιλέγει την καλύτερη απαγωγή ΗΚΓ και αρτηριακή πίεση, να αναγνωρίζει τις αρρυθμίες και να ρυθμίζει αυτόματα τον περιεχόμενο όγκο της ενδοαορτικής αντλίας. (Σ.Β. 4%) 6. Να μην απαιτείται επαναβαθμονόμηση (recalibration) του οπτικού αισθητήρα ή αν απαιτείται να γίνεται αυτόματα χωρίς την παρέμβαση του χειριστή (να δοθούν στοιχεία) (Σ.Β. 4%) 7. Να λειτουργεί χειροκίνητα,όπου ο χειριστής να μπορεί να επιλέγει τον τύπο πυροδότησης, την ΗΚΓγραφική απαγωγή, το χρόνο πλήρωσηςκένωσης του μπαλονιού και τον περιεχόμενο όγκο αυτού. (Σ.Β. 2,5%) 8. Να χρησιμοποιεί μπαλόνι οιασδήποτε εταιρίας του εμπορίου, καθώς επίσης και μπαλόνια οπτικών ινών. (Σ.Β. 2,5%) 9. Οι αλλαγές του χορηγούμενου όγκου να μπορούν να γίνονται κλιμακωτά (με μέγιστο ανά 0,5 ml) και με την αντλία σε λειτουργία. (Σ.Β. 2,5%) 10. Οι χρόνοι πλήρωσης (inflation ) και κένωσης (deflation) του μπαλονιού πρέπει να είναι οι ταχύτεροι δυνατοί. (Να δοθούν στοιχεία) (Σ.Β. 2%) 11. Να λειτουργεί με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος V/50Hz, καθώς και με επαναφορτιζόμενη μπαταρία της οποίας ο χρόνος λειτουργίας σε μέγιστη φόρτιση να μην είναι μικρότερος από δύο (2) ώρες. Να μεταπίπτει δε αυτόματα από την λειτουργία της μπαταρίας σε αυτή του ηλεκτρικού ρεύματος χωρίς διακοπή της λειτουργίας της αντλίας. (Σ.Β. 3%) 12. Να λειτουργεί με αέριο Ήλιο σε φιάλη (οβίδα) η οποία αφαιρείται και αναπληρώνεται εύκολα. (Σ.Β. 2%) 13. Να διαθέτει τουλάχιστον τρία (3) πρωτόκολλα μηχανικής υποβοήθησης (1:1, 1:2, 1:4) για βαθμιαία απόσυρση της υποβοήθησης. Εάν υπάρχουν επιπρόσθετες καρδιακής υποβοήθησης αν αναφερθούν. (Σ.Β. 3%) 14. Να διαθέτει αυτόματο σύστημα για την ασφαλή αντιμετώπιση απομάκρυνση των υδρατμών (να δοθούν στοιχεία) (Σ.Β. 4%) 15. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη μέγιστης ευκρίνειας,αναδιπλούμενη, περιστρεφόμενη και αποσπώμενη από το υπόλοιπο σύστημα της αντλίας πραγματικού χρόνου παρακολούθησης αλφαριθμητικών στοιχείων τουλάχιστον για τα παρακάτω: a. Ημερομηνία και ώρα b. Επιλεγμένος σκανδαλισμός/χρονισμός c. Ο αριθμός των σφύξεων (heart rate) d. Η συστολική, διαστολική, μέση πίεση υποβοήθησης, καθώς επίσης και το όριο συναγερμού πίεσης υποβοήθησης e. Η επιλεχθείσα απαγωγή και η ευαισθησία του ΗΚΓ (gain) f. Η πηγή της πίεσης g. Μηνύματα σχετικά με τον επιλεχθέντα τρόπο λειτουργίας h. Γραφική απεικόνιση της πλήρωσης κένωσης του ασκού i. Γραφική απεικόνιση της πληρότητας της φιάλης Ηλίου j. Γραφική απεικόνιση της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας

16 k. Καταγραφή του όγκου του μπαλονιού l. Βοηθητικό μενού εκτέλεσης χειρισμών ρουτίνας και πρόγραμμα ανάλυσης δεδομένων, αυτόματων αιμοδυναμικών υπολογισμών, διάγνωσης και αντιμετώπισης καταστάσεων συναγερμού (Σ.Β. 4%) 16. Στην οθόνη να απεικονίζονται τουλάχιστον οι παρακάτω κυματομορφές: a. Το ΗΚΓ των δώδεκα απαγωγών b. Η αρτηριακή πίεση c. Η πίεση του αερίου υποβοήθησης του ενδοαορτικού ασκού (Σ.Β. 4%) 17. Να διαθέτει modem για τηλεέλεγχο και τηλεπαρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο (real time) των δεδομένων λειτουργίας της συσκευής. (Σ.Β. 4%) 18. Να διαθέτει συναγερμό (alarm) τουλάχιστον για: a. χαμηλή καρδιακή συχνότητα b. αρτηριακή πίεση c. διαρροή αερίου d. απουσία σήματος σκανδαλισμού e. χαμηλή αρνητική πίεση/κενού στο σύστημα υποβοήθησης f. αποτυχία πλήρωσης του καθετήρα g. αποσύνδεση του καθετήρα h. παρεμβολή στο σκανδαλισμό από διαθερμία i. υψηλή πίεση οδήγησης j. υποθοήθηση χαμηλότερη από το όριο απορρύθμισης k. παρατεταμένο χρόνο σε κατάσταση αναμονής (Σ.Β. 4%) 19. Να διαθέτει σύστημα προστασίας από εισρόφηση αίματος (Σ.Β. 5%) 20. Να διαθέτει καταγραφικό για αυτόματη εκτύπωση των κυματομορφών, αριθμητικών δεδομένων και των στοιχείων του ασθενούς τόσο σε περίπτωση συναγερμού όσο και σε προγραμματισμένα διαστήματα. (Σ.Β. 4%) Β. Στοιχεία αξιολόγησης εντασσόμενα στην Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης. Ο Συντελεστής Βαρύτητας (Σ.Β.) για τη συγκεκριμένη ομάδα ορίζεται στο ποσοστό του τριάντα τοις εκατόν (30%). Για κάθε στοιχείο της ομάδας ο καθορισθείς επί μέρους Σ.Β. παρατίθεται εντός παρενθέσεως ως ποσοστό επί τοις εκατόν (%). Όλα τα επιμέρους στοιχεία της ομάδα βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η βαθμολογία των επιμέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς, όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου της ομάδας είναι το γινόμενο του επί μέρους Σ.Β. του στοιχείου επί τη βαθμολογία του. Για το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης διάρκειας τουλάχιστον 2(δύο) ετών (απαράβατος όρος). Διάρκεια παρεχόμενης εγγύησης μεγαλύτερη της ανωτέρω θα αξιολογηθεί ευμενώς. Συνεπώς η χρονική διάρκεια της παρεχόμενης εγγύησης θα πρέπει να αναφερθεί. (Σ.Β. 5%) Με την παράδοση του συστήματος θα πρέπει να διατεθούν στον τελικό χρήστη τα επίσημα εγχειρίδια χρήσης και τεχνικής υποστήριξης (user

17 and service manuals) κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα (απαράβατος όρος). Ο προμηθευτής, ο οποίος θα επιλεγεί τελικά και στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια θα πρέπει κατά την παράδοση του προϊόντος να μεριμνήσεις για την εκπαίδευση: (α) του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού στη χρήση και (β) του τεχνικού προσωπικού στη συντήρηση και επισκευή του προς προμήθεια συστήματος (απαράβατος όρος). Να αναφερθούν οι εκ μέρους του προμηθευτή παρεχόμενες υπηρεσίες, οι οποίες σχετίζονται με την ποιότητα της εξυπηρέτησης (SERVICE) μετά την πώληση, την τεχνική βοήθεια καθώς και τη δυνατότητα εξασφάλισης ύπαρξης ανταλλακτικών. Τα ανωτέρω θα αξιολογηθούν (Σ.Β. 15%) Να αναφερθεί ο χρόνος παράδοσης του προς προμήθεια συστήματος, ο οποίος και θα αξιολογηθεί. (Σ.Β. 10%) Η συνολική βαθμολογία της προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων.

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΥΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α. Στοιχεία αξιολόγησης εντασσόμενα στην Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας και Απόδοσης. Ο συντελεστής βαρύτητας (Σ.Β.) για τη συγκεκριμένη ομάδα ορίζεται στο ποσοστό του εβδομήντα τοις εκατό (70%). Για κάθε στοιχείο της ομάδας ο καθορισθείς επί μέρους Σ.Β. παρατίθεται εντός παρενθέσεως ως ποσοστό επί τοις εκατό (%). Όλα τα επιμέρους στοιχεία της ομάδας βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η βαθμολογία των επιμέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου της ομάδας είναι το γινόμενο του επί μέρους Σ.Β. του στοιχείου επί την βαθμολογία του. Το ουροδυναμικό σύστημα θα πρέπει να είναι νοσοκομειακού τύπου και να φέρεται σε τροχήλατη βάση: 1. Να μπορεί να εκτελεί τις γνωστές ουροδυναμικές εξετάσεις ρουτίνας όπως: a. Ροή Ούρων (απαράβατος όρος) b. Κυστεομανομετρία (απαράβατος όρος) c. Ουρηθρική Profile ΠΙεση (απαράβατος όρος) d. Σύγχρονη Μελέτη Πίεσης Ροής (απαράβατος όρος) e. Ηλεκτρομυογραφία (απαράβατος όρος) f. Video Ουροδυναμική (απαράβατος όρος) g. Εφαρμογές Βιοανάδρασης h. Ορθοπρωκτική Μανομετρία Να αναφερθούν επιπλέον εξετάσεις που μπορεί να εκτελεί. (Σ.Β. 30%) 2. Το προσφερόμενο σύστημα να είναι νοσοκομειακού τύπου και να φέρεται σε τροχήλατη βάση (απαράβατος όρος) 3. Να συνοδεύεται από ισχυρό ηλεκτρονικό υπολογιστή, έγχρωμη οθόνη TFT/LCD τουλάχιστον 20 ιντσών και υψηλής ανάλυσης έγχρωμο εκτυπωτή. (Σ.Β. 4%) 4. Το πρόγραμμα ουροδυναμικής να λειτουργεί σε περιβάλλον windows. (να αναφερθεί το πρόγραμμα προς αξιολόγηση) (Σ.Β. 3%) 5. Να είναι ψηφιακό σύστημα και να διαθέτει σύγχρονο λογισμικό. (Σ.Β. 3%). 6. Το πρόγραμμα να υποστηρίζει πλήρη επεξεργασία των δεδομένων (μέγεθος, χρώμα, ταχύτητα σάρωσης) (Σ.Β. 2%). 7. Να υποστηρίζει διαδικασία μεταφοράς των αριθμητικών τιμών κάθε εξέτασης σε πρόγραμμα στατιστικής ανάλυσης και επεξεργασίας (Σ.Β. 3%). 8. Να διαθέτει έξι (6) κανάλια πιέσεων, ένα (1) κανάλι ροής (flow) και ένα κανάλι ηλεκτρομυογραφίας. Θα αξιολογηθεί η δυνατότητα του μηχανήματος σε αναβάθμιση του σε δύο καναλιών ροής και δύο καναλιών ΗΜΓ. (Σ.Β. 4%)

19 9. Να διαθέτει μορφομετατροπέα ροής τύπου βάρους για εύκολο καθαρισμό και συντήρηση. Να προσφέρεται σε ειδικό στατώ. (Σ.Β. 2%) 10. Να διαθέτει Νομογράμματα κατά: Siroky, Schafer, ICS (Griffith/Abrams) (Σ.Β. 3%) 11. Στο λογισμικό να περιλαμβάνεται βάση αποθήκευσης και διαχείρισης δεδομένων ασθενών. Το σύστημα και η βάση δεδομένων του να διαθέτει διάφορα πρωτόκολλα και φίλτρα ερωτημάτων για στατιστική ανάλυση. (Σ.Β. 3%) 12. Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την πλήρη λειτουργία του, όπως 3 αισθητήρες πίεσης, 10 σετ ηλεκτροδίων επιφάνειας ΗΜΓ, 10 καθετήρων κυστεομανομετρίας και 10 καθετήρες ορθού (Σ.Β. 3%) 13. Να διαθέτει ερωτηματολόγια ICS για συμπλήρωση από τους ασθενείς και δυνατότητα παραμετροποίησης αυτών από τον χρήστη. Το σύστημα να μπορεί να αποθηκεύσει δημογραφικά στοιχεία και εξετάσεις σε ατομικό φάκελο μέσω I-list με όλες τις εξετάσεις, επισκέψεις κτλ. Κάθε εξέταση να αποθηκεύεται αυτόματα σε ειδική βάση δεδομένων του προγράμματος. (Σ.Β. 2%) 14. Το σύστημα να παραδίδεται με μηχανισμό έλξης που λειτουργεί με ρεύμα και ελέγχεται από τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, για εξέταση με UPP (Pressure Profile). (Σ.Β. 2%) 15. Να προσφέρεται πρόγραμμα Βιοανάδρασης (Σ.Β. 2%) 16. Να υπάρχει δυνατότητα δικτύωσης στο κεντρικό σύστημα του νοσοκομείου (Σ.Β. 2%) 17. Η εκτύπωση να γίνεται σε έντυπα αλλά και μέσω PDF, έτσι ώστε να μπορεί να σταλεί με σε άλλα κέντρα ουροδυναμικής. (Σ.Β. 2%) 18. Να είναι εγκεκριμένο από όλους τους διεθνής και ευρωπαϊκούς οργανισμούς ασφαλείας και να διαθέτει CE (απαράβατος όρος) Β. Στοιχεία αξιολόγησης εντασσόμενα στην Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης. Ο Συντελεστής Βαρύτητας (Σ.Β.) για τη συγκεκριμένη ομάδα ορίζεται στο ποσοστό του τριάντα τοις εκατόν (30%). Για κάθε στοιχείο της ομάδας ο καθορισθείς επί μέρους Σ.Β. παρατίθεται εντός παρενθέσεως ως ποσοστό επί τοις εκατόν (%). Όλα τα επιμέρους στοιχεία της ομάδα βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η βαθμολογία των επιμέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς, όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου της ομάδας είναι το γινόμενο του επί μέρους Σ.Β. του στοιχείου επί τη βαθμολογία του. Για το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης διάρκειας τουλάχιστον 2 (δύο) ετών (απαράβατος όρος). Διάρκεια παρεχόμενης εγγύησης μεγαλύτερη της ανωτέρω θα αξιολογηθεί ευμενώς. Συνεπώς η χρονική διάρκεια της παρεχόμενης εγγύησης θα πρέπει να αναφερθεί. (Σ.Β. 5%) Με την παράδοση του συστήματος θα πρέπει να διατεθούν στον τελικό χρήστη τα επίσημα εγχειρίδια χρήσης και τεχνικής υποστήριξης (user and service manuals) κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα (απαράβατος όρος). Ο προμηθευτής, ο οποίος θα επιλεγεί τελικά και

20 στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια θα πρέπει κατά την παράδοση του προϊόντος να μεριμνήσεις για την εκπαίδευση: (α) του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού στη χρήση και (β) του τεχνικού προσωπικού στη συντήρηση και επισκευή του προς προμήθεια συστήματος (απαράβατος όρος). Να αναφερθούν οι εκ μέρους του προμηθευτή παρεχόμενες υπηρεσίες, οι οποίες σχετίζονται με την ποιότητα της εξυπηρέτησης (SERVICE) μετά την πώληση, την τεχνική βοήθεια καθώς και τη δυνατότητα εξασφάλισης ύπαρξης ανταλλακτικών. Τα ανωτέρω θα αξιολογηθούν (Σ.Β. 15%) Να αναφερθεί ο χρόνος παράδοσης του προς προμήθεια συστήματος, ο οποίος και θα αξιολογηθεί. (Σ.Β. 10%) Η συνολική βαθμολογία της προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων.

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΚΟΠΩΣΕΩΣ Α. Στοιχεία αξιολόγησης εντασσόμενα στην Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας και Απόδοσης. Ο συντελεστής βαρύτητας (Σ.Β.) για τη συγκεκριμένη ομάδα ορίζεται στο ποσοστό του εβδομήντα τοις εκατό (70%). Για κάθε στοιχείο της ομάδας ο καθορισθείς επί μέρους Σ.Β. παρατίθεται εντός παρενθέσεως ως ποσοστό επί τοις εκατό (%). Όλα τα επιμέρους στοιχεία της ομάδας βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η βαθμολογία των επιμέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου της ομάδας είναι το γινόμενο του επί μέρους Σ.Β. του στοιχείου επί την βαθμολογία του. Το σύστημα καρδιοαναπνευστικής κόπωσης θα πρέπει nα είναι σύστημα καρδιοαναπνευστικής αξιολόγησης - εργοσπιρομετρίας και έμμεσης θερμιδομετρίας, σύγχρονης τεχνολογίας, συνοδευόμενο από υπολογιστή και δυο μόνιτορ, για την απεικόνιση της εξέτασης κόπωσης και εργοσπιρομετρίας ταυτόχρονα, με το αντίστοιχο εργομετρικό μηχάνημα (κυλιόμενου τάπητα). Να είναι ηλεκτρικής κλάσης: 1 Type BF (EN ) (απαράβατος όρος), να είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές: MDD (93/42 EEC) (απαράβατος όρος) και να διαθέτει πιστοποίηση CE (απαράβατος όρος) 1. Να διαθέτει ανιχνευτή ροής-όγκου ο οποίος να διαθέτει ψηφιακό ροόμετρο τουρμπίνας διπλής κατεύθυνσης. (Να αναφερθούν το εύρος μέτρησης ροής, το εύρος μέτρησης αερισμού και η αντίσταση) (Σ.Β. 7%) 2. Να διαθέτει αναλυτή Ο 2 με μη-αναλώσιμο αισθητήρα οξυγόνου (να αναφερθούν ο χρόνος απόκρισης, η περιοχή μέτρησης οξυγόνου και η ακρίβεια μέτρησης) (Σ.Β. 7%) 3. Να διαθέτει αναλυτή CO 2 ο οποίος να διαθέτει υπέρυθρο ψηφιακό αισθητήρα διοξειδίου του άνθρακα (Να αναφερθούν ο χρόνος απόκρισης, η περιοχή μέτρησης οξυγόνου και η ακρίβεια μέτρησης) a. Να διαθέτει γρήγορο και εύκολο στη χρήση σύστημα βαθμονόμησης του ανιχνευτή όγκου/ ροής και των αναλυτών αερίων, υποστηριζόμενο από το λογισμικό. b. Να περιλαμβάνει βαθμονομημένη σύριγγα. c. Να διαθέτει περιβαλλοντικούς αισθητήρες θερμοκρασίας, πίεσης και υγρασίας. d. Να διαθέτει ενσωματωμένο οξύμετρο το οποίο να επιτρέπει την σε πραγματικό χρόνο εμφάνιση του γραφήματος του SpO 2. (απαράβατος όρος)

22 e. Να περιλαμβάνει τροχήλατο τραπεζάκι που να πληροί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για ιατρική συσκευή, σύμφωνα με το πρότυπο EN f. Να διαθέτει θύρα USB για επικοινωνία με εξωτερικές συσκευές και καλώδιο USB για επικοινωνία με Η/Υ. Η θύρα USB να διαθέτει ηλεκτρική απομόνωση (optoisolation) για την ασφάλεια του ασθενούς. g. Να παρέχει δυνατότητα ελέγχου εργομετρικού μηχανήματος κυλιόμενου τάπητα μέσω του λογισμικού. h. Να εκτελεί ανάλυση ανταλλαγής αερίων με την μέθοδο αναπνοή προς αναπνοή (VO 2, VCO 2 ) i. Να διαθέτει απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο των κυματομορφών O 2, CO 2 j. Να διαθέτει λειτουργία για αυτόματο και χειροκίνητο εντοπισμό Αναερόβιου Κατωφλίου k. Να δίνει τη δυνατότητα για προηγμένη επεξεργασία δεδομένων l. Να υπολογίζει την κινητική του Ο 2 (Ο 2 Kinetics) m. Να δίνει τη δυνατότητα για εισαγωγή δεδομένων αερίων αρτηριακού αίματος (ABG) και υπολογισμού σύνθετων παραμέτρων (VD/Vt, Pa-aCO 2 ) n. Να παρέχει τη δυνατότητα έμμεσου υπολογισμού της Καρδιακής Παροχής μέσω του αλγορίθμου Wasserman. o. Να διαθέτει μάσκα προσώπου, canopy καθώς και κιτ σύνδεσης με αναπνευστήρα (για χρήση στην ΜΕΘ) για την εκτέλεση έμμεσης θερμιδομετρίας. (Σ.Β. 10%) 4. Να μετράει με τα παραπάνω συστήματα βασικές παραμέτρους έμμεσης θερμιδομετρίας : a. VO 2 b. VCO 2 c. REE d. Μεταβολικό Υπόστρωμα: e. RQ f. %FAT (λίπους) g. %CHO (υδατανθράκων) h. %PRO (πρωτεινών) (Σ.Β. 8%) 5. Να συνδέεται το ροόμετρο στην έξοδο του αναπνευστήρα στο κιτ σύνδεσης με αναπνευστήρα. Το σύστημα να επιτρέπει την ανίχνευση του Bias Flow του αναπνευστήρα. (Σ.Β. 4%) 6. Να επιτρέπει τη δημιουργία προσαρμοσμένων παραμέτρων βασισμένων σε εξισώσεις που δημιουργεί ο χρήστης. (Σ.Β. 3%) 7. Να παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων σε μορφή EXCEL, ASCII (Σ.Β 4%) 8. Να πραγματοποιεί μετρήσεις σπιρομετρίας,fvc, MVV, bronchial challenge κλπ. (Σ.Β. 5%) 9. Να διαθέτει τις εξής δυνατότητες εκτύπωσης: a. Να παράγει αναφορά 9-Plot Wasserman (και τις 9 καμπύλες) b. Εκτύπωση οποιουδήποτε διαγράμματος ή δεδομένων επιλεχθούν από τον χρήστη. c. ECG αναφορά σε κανονικό η σε χαρτί καρδιογράφου. (Σ.Β. 4%) 10. Να περιλαμβάνει μάσκες προσώπου για εργοσπιρομετρία σε 3 μεγέθη (small, medium, large) (Σ.Β. 2%)

23 11. Να περιλαμβάνει Η/Υ με δύο οθόνες τουλάχιστον 19, έγχρωμο εκτυπωτή και μονάδα αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) τουλάχιστον 1000VA (Σ.Β. 5%) 12. Να περιλαμβάνει ενσωματωμένο (integrated) 12-κάναλο σύστημα ηλεκτροκαρδιογραφήματος (stress test ecg) με τα εξής χαρακτηριστικά: a. Κυματομορφές υψηλής διαγνωστικής ποιότητας b. Συνεχής παρακολούθηση 12 καναλιών και καταγραφή των 12 απαγωγών σε ποικιλία διατάξεων 3,6,12 c. Εμφάνιση στην οθόνη του καρδιακού ρυθμού, της αρτηριακής πίεσης, του χρόνου κάθε σταδίου και ο συνολικός χρόνος του τεστ d. Δυνατότητα εμφάνισης του μέσου όρου των κυματομορφών από οποιαδήποτε απαγωγή και δυνατότητα σύγκρισής της με τη ληφθείσα κυματομορφή e. Δυνατότητα εκτέλεσης όλων των διεθνώς αναγνωριζομένων πρωτοκόλλων δοκιμασίας κόπωσης (Balke, Chung, Low level Chung, Bruce, Naughton) (απαράβατος όρος) f. Δυνατότητες zoom και «πάγωμα» g. Τρέχουσα ανάλυση ST και ανάλυση ST αναφοράς και στα 12 κανάλια h. Τάσεις καταστολής και κλίσης του ST απεικονίζονται κατά την διάρκεια του τεστ i. Μέσο σύμπλεγμα QRS σε σύγκριση με το σύμπλεγμα αναφοράς ECG j. Ανίχνευση και καταγραφή αρρυθμικών επεισοδίων καθώς και βηματοδοτικών παλμών k. Ειδικό αλγόριθμο για τη μείωση των αναπνευστικών παρασίτων l. Εκτύπωση laser/inkjet σε πραγματικό χρόνο. m. Αναδρομική ανάλυση ECG και αρρυθμιών ακόμα και κατά τη διάρκεια του τεστ n. Πλήρη απεικόνιση o. Εξαγωγή δεδομένων σε μορφές: JPEG, XML, GDT, PDF. (Σ.Β. 10%) 13. Να διαθέτει εργομετρικό τάπητα με τα εξής χαρακτηριστικά: i. Τροφοδοσία V/50Hz ii. Μέγιστο βάρος εξεταζομένου έως 200 kg iii. Ελάχιστο μήκος και πλάτος τρεξίματος: 150/50 cm iv. Δυνατότητα εκτέλεσης όλων των των διεθνώς αναγνωριζομένων πρωτοκόλλων δοκιμασίας κόπωσης (Balke, Chung, Low level Chung, Bruce, Naughton) (απαράβατος όρος) (Σ.Β. 5%) Β. Στοιχεία αξιολόγησης εντασσόμενα στην Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης. Ο Συντελεστής Βαρύτητας (Σ.Β.) για τη συγκεκριμένη ομάδα ορίζεται στο ποσοστό του τριάντα τοις εκατόν (30%). Για κάθε στοιχείο της ομάδας ο καθορισθείς επί μέρους Σ.Β. παρατίθεται εντός παρενθέσεως ως ποσοστό επί τοις εκατόν (%). Όλα τα επιμέρους στοιχεία της ομάδα βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η βαθμολογία των επιμέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς, όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ Σ.Β. (%) ΓΕΝΙΚΑ Αναισθησιολογικό συγκρότημα κατάλληλο για χορήγηση αναισθησίας σε ενήλικες Το συγκρότημα να αποτελείται από: α. Μηχάνημα αναισθησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. To υπό προμήθεια συγκρότημα θα πρέπει να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, άριστης αντοχής, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση, σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση πρακτικού εξέτασης προδικαστικών προσφυγών κατά της διακήρυξης 63/2014 για την ανάδειξη ανάδοχων «Προμήθειας Οξυγόνου»

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση πρακτικού εξέτασης προδικαστικών προσφυγών κατά της διακήρυξης 63/2014 για την ανάδειξη ανάδοχων «Προμήθειας Οξυγόνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡ. ΠΕΙΡ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΡΟΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ.: 10822 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 10/08/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές προς διαβούλευση στο Site του Νοσοκομείου

Προδιαγραφές προς διαβούλευση στο Site του Νοσοκομείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δράμα 4-07- 2012 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. /5630 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφoρίες: Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 2521 350228 ΘΕΜΑ: «Ανάρτηση προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 27-6-14 Αριθμ. Πρωτ.: 21534 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 07 ΜΑΪΟΥ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5513/726383 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Πλήρες σύστημα Λαπαροσκοπικού Πύργου Χειρουργικής, αποτελούμενο από : 1. Ενδοσκοπική Κάμερα High Definition. 2.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002785431 2015-05-19

15PROC002785431 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 e-mail: prom3@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 25/2015 ΚΗΦΙΣΙΑ, 28-04-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α.Δ.Α.ΒΤΝΛ469Η2Ι-ΙΙΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο: 24-10-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 13149 ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. 06 Θεσσαλονίκη 07-04-2015 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Αρ. Πρωτ. 06 Θεσσαλονίκη 07-04-2015 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Αρ. Πρωτ. 06 Θεσσαλονίκη 07-04-2015 Προς Γρ. Προμηθειών Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ Απαντώντας στο υπ. αρ. πρωτ. 1665/14-01-2015 έγγραφό σας, σας επισυνάπτουμε τις τεχνικές προδιαγραφές για το ΠΠΥΦΥ 2013 όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών 1. Το Σύστημα Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) να είναι σύστημα σάρωσης πολλαπλών κασετών που

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002862788 2015-06-22

15PROC002862788 2015-06-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 e-mail: prom3@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 36/2015 ΚΗΦΙΣΙΑ, 03-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΙ (Να περιγραφούν αναλυτικά οι δυνατότητες προς αξιολόγηση) Σηµεία εστίασης (focal points) 7 υναµικό εύρος (dynamic range)

ΝΑΙ (Να περιγραφούν αναλυτικά οι δυνατότητες προς αξιολόγηση) Σηµεία εστίασης (focal points) 7 υναµικό εύρος (dynamic range) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΥΠΟΥ Α (µηχάνηµα Γ και ) (Ενιαίες προδιαγραφές ΕΚΕΒΥΛ, διαφοροποιηµένες χωρίς αλλαγή προϋπολογισµού) ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Φορητό σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.23210 49239,49168 - FAX: (23210) 49251 Email: resc@teiser.gr Σέρρες, 6-07-2015 Αριθμ.Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή της Καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης σε ασθενείς με Πνευμονική Αρτηριακή υπέρταση

Η εφαρμογή της Καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης σε ασθενείς με Πνευμονική Αρτηριακή υπέρταση Η εφαρμογή της Καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης σε ασθενείς με Πνευμονική Αρτηριακή υπέρταση Κωνσταντίνος Κώντσας, Παρασκευή Τριβήλου, Αναστασία Καραγκιούλη, Ελένη Τριανταφυλλίδη Εργαστήριο Καρδιοαναπνευστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΙ. ΝΑΙ Να περιγραφεί αναλυτικά. ΝΑΙ. Να κατατεθεί πιστοποιητικό αξιοπιστίας για την μέτρηση της πίεσης ΝΑΙ. Να αναφερθεί

ΝΑΙ. ΝΑΙ Να περιγραφεί αναλυτικά. ΝΑΙ. Να κατατεθεί πιστοποιητικό αξιοπιστίας για την μέτρηση της πίεσης ΝΑΙ. Να αναφερθεί ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ ΟΞΥΜΕΤΡΩΝ (προϋπολογισμός 10.000 Ευρώ ΓΙΑ 4 ΤΕΜ.) ΓΕΝΙΚΑ Τροχήλατο ηλεκτρονικό πιεσόμετρο οξύμετρο για τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών ΤΕΧΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Δ.Παρασκευοπούλου ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ:9295 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ -ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ -ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ -ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ (προϋπολογισμός 30.000Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σύστημα υπερηχοτομογραφίας για Νεογνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3757 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

«Διενέργεια Β Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για το είδος «Αντιδραστήρια εργαστηρίων» (CPV

«Διενέργεια Β Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για το είδος «Αντιδραστήρια εργαστηρίων» (CPV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/03/2015 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 2 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) Σύστημα Αρχειοθέτησης & Επεξεργασίας Εικόνων (PACS) για την κάλυψη των αναγκών του Ακτινολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1031/19-06-015 ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 15.6

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδών

Τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδών «Διακήρυξη διενέργειας, πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια έξι (6) φωτοτυπικών μηχανημάτων και τεσσάρων (4) FAX, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Ν.Α. Ημαθίας, ποσού 35.000,00 (Βέροιας-

Διαβάστε περισσότερα

Το Γενικό Νοσοκοµείο Χανίων "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ " έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 1. Του Ν.. 2592/53 (Φ Ε Κ 254/Α/1953) "Περί οργανώσεως της ιατρικής

Το Γενικό Νοσοκοµείο Χανίων Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 1. Του Ν.. 2592/53 (Φ Ε Κ 254/Α/1953) Περί οργανώσεως της ιατρικής 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 13-12-2013 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 43Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Για το είδος «Αντιδραστήρια εργαστηρίων» (CPV

Για το είδος «Αντιδραστήρια εργαστηρίων» (CPV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 16/02/2015 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Παρακολούθηση της ποσότητας και

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΗ ΕΠΑΦΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΗ ΕΠΑΦΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΗ ΕΠΑΦΗΣ Σ.Β. % Α ΓΕΝΙΚΑ Σύστημα Ψηφιακής Βιομετρίας μη επαφής για Οφθαλμολογική χρήση με εξαιρετική ακρίβεια των και των αποτελεσμάτων, εύκολο στη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 POLYMECHANICS Μπενάκη 5 Πεύκα Θεσσαλονίκη Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 Σειρά καταγραφικών συστήµατων Ultima Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων Κ. Μ. : Π 59 /2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ 11/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ OΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 17-6-2015 Τηλ:.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες πληροφορίες για τη δοκιμασία κόπωσης

Χρήσιμες πληροφορίες για τη δοκιμασία κόπωσης Χρήσιμες πληροφορίες για τη δοκιμασία κόπωσης Ποια στοιχεία σχετικά με την κατάσταση της υγείας του ασθενή μας δίνει η δοκιμασία κόπωσης; Η δοκιμασία κόπωσης σε τάπητα χρησιμοποιείται κυρίως ως αναίμακτη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, στέρεας και ανθεκτικής κατασκευής, λειτουργικός, κατάλληλος για έντονη νοσοκοµειακή χρήση και να διαθέτει χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 11/05/2015 Α.Π.: 3138 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Όροι και τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια μιας (1) διπλωτικής μηχανής εντύπων για την παραγωγή διπλωμένων τυπογραφικών τευχών σε 4σέλιδα, 8σέλιδα,

Διαβάστε περισσότερα

HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ για τις ανάγκες του Παραρτήματος του Νοσοκομείου επί της οδού Ασωπίου ) με κωδικό CPV 33123100-9

HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ για τις ανάγκες του Παραρτήματος του Νοσοκομείου επί της οδού Ασωπίου ) με κωδικό CPV 33123100-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 9-1-15 Τηλ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Το Medicon Pro είναι ένα σύγχρονο εύχρηστο πρόγραμμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τη δημιουργία Ιατρικού Φακέλου. Παρέχει τη δυνατότητα αρχειοθέτησης ασθενών,

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ Ν. ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Η επιτροπή αφού προέβη στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ- ΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΑΤΡΕΙΩΝ-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ-ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΑΤΡΕΙΩΝ-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ-ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΑΤΡΕΙΩΝ-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ-ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Α/Α CPV ΕΙ ΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 33124100-6 Ωτοσκόπιο ΤΜΧ. Με παράθυρο

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρική τεχνολογία

Βιοϊατρική τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοϊατρική τεχνολογία Ενότητα: Συσκευές Τηλεμετρίας Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ Μπέλλου Σοφία e-mail: sbellou@uowm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς για την επείγουσα προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου Σητείας

ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς για την επείγουσα προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου Σητείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς για την επείγουσα προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου Σητείας Σχετικά : 1. Το υπ αριθμ. 302/31-3-14 Έγγραφο Προϊσταμένου Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σύστημα Υπερηχοτομογραφίας Καρδιολογικής Χρήσης, μικρού όγκου και βάρους, ευέλικτο για εύκολη μετακίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ Ultima

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ Ultima ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ Ultima POLYMECHANICS Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr Χαρακτηριστικά συστηµάτων Ultima Το ULTIMA-1 είναι ένα σύστηµα παρακολούθησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ STAND ALONE ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙΣ (DVR) 8420050 TA-462 MJPEG ψηφιακός καταγραφέας 4 καμερών και 1 ήχου. Ανάλυση 640Χ544 (επιτήρηση) 640Χ272 (εγγραφή). Καταγραφή 50fps και παρατήρηση 100fps (4X25fps). Δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ)

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»- Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

EasyControl Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.0)

EasyControl Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.0) Ultima EasyControl Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.0) E05.06.02.GR.0.9.0.31.7.2013 2/44 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...5 2. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Η/Υ...6 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ...6 4. ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ 2 ΘΥΡΕΣ & ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 8 STU

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ 2 ΘΥΡΕΣ & ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 8 STU ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ 2 ΘΥΡΕΣ & ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 8 STU 1. Ο κλίβανος να είναι σύγχρονης τεχνολογίας για αποστείρωση χειρουργικών εργαλείων, επιδεσμικού

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)»

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θηβών Νοσοκομειακή Μονάδα Θήβας Ταχ. Δ/νση: Θέση Κουμέρκι, Τ. Κ. 32 200, Θήβα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4967ΛΚ-ΥΨ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4967ΛΚ-ΥΨ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ BACHARACH ΣΕΙΡΑ FYRITE TECH

ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ BACHARACH ΣΕΙΡΑ FYRITE TECH ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ BACHARACH ΣΕΙΡΑ FYRITE TECH Fyrite Tech 50 Μετράει : Οξυγόνο (Ο 2 ), Θερμοκρασία καυσαερίων, θερμοκρασία αέρα Υπολογίζει : Διοξείδιο του άνθρακα (CO 2 ), Βαθμό απόδοσης καύσης, Περίσσεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β. OZAT CFV10 ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ ή 7,69 kg/h σε 10% κ.β. ΑΠΟ ΟΞΥΓΟΝΟ OZONIA DEGREMONT TECHNOLOGIES AQUACHEM Αµαζόνων 1, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη 55133-1 - ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 1. Να είναι καινούριο αμεταχείριστο, και σε άριστη κατάσταση λειτουργίας, κατακόρυφο, ορθογώνιο, τεχνολογίας NO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΠ7ΛΚ-ΗΓ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΙΠ7ΛΚ-ΗΓ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 10-06-2014 και ώρα 10:00 π.μ. ΝΑΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 10-06-2014 και ώρα 10:00 π.μ. ΝΑΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ Τ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 23-5-2014 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 6226 /

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΛΥΣΗΣ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΛΥΣΗΣ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΛΥΣΗΣ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Να είναι κατάλληλο για πλύση, απολύμανση και στέγνωμα ιατρικού εξοπλισμού (της μικροχειρουργικής, αναισθησιολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ STARGAS 898 είναι τελευταίας τεχνολογίας, κλάσεως 0, με πολλαπλές επεκτάσεις χάρη στην υψηλή τεχνολογία που διαθέτει.

Ο ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ STARGAS 898 είναι τελευταίας τεχνολογίας, κλάσεως 0, με πολλαπλές επεκτάσεις χάρη στην υψηλή τεχνολογία που διαθέτει. Ο ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ STARGAS 898 είναι τελευταίας τεχνολογίας, κλάσεως 0, με πολλαπλές επεκτάσεις χάρη στην υψηλή τεχνολογία που διαθέτει. 1) Είναι παλμογράφος ψηφιακός, έγχρωμος, με μνήμη. 2) Είναι ψηφιακό,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.: 54 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.: 54 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ανακοίνωση συγκ.προσφ.πλακών γείωσης (Δ.3004.2015).doc ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οι Τεχνικές Προδιαγραφές προμήθειας συστήματος υπερηχοτομογραφίας τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ Μαρούσι 23-07-06 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ 1. Πιστοποιήσεις Συμμορφώσεις Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. 45 444, Ιωάννινα Μελέτη ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορδελιό - Εύοσμος 29.11.2013 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠ ΜΕΛΕΤΗ: Αρ. Μελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1. Το 251 ΓΝΑ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές στις 11-9-2007 και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ» (CPV 24111900-4)» «ΙΠΠΟΚΡΆΤΕΙΟ ΑΘΗΝΏΝ

«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ» (CPV 24111900-4)» «ΙΠΠΟΚΡΆΤΕΙΟ ΑΘΗΝΏΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 15-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δυτική Φραγκίστα 18-3-2015 Αρ. Πρωτ. : 2146 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δυτική Φραγκίστα Τ.Κ. 36071 Τηλ. :2237351127 Fax: 2237351128 Email: nikolastakis@0929.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 23/9/14. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΘΗΝΑ 23/9/14. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Δ.Παρασκευοπούλου ΑΘΗΝΑ 23/9/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ:16956 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% Μ Ε Λ Ε Τ Η

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% Μ Ε Λ Ε Τ Η ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.200,00 ΕΥΡΩ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟΥ ΘΕΙΟΥ ( SF6 ) Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Η παραπάνω µονάδα θα έχει σαν κύριο σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 10611 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 03-08-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

UTECO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

UTECO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ IMAGO F3000 Συνοπτική περιγραφή Αυτοί οι ελεγκτές διαδικασίας χτίζονται σε ένα σχεδιασμό επεκτάσιμης μονάδας, και είναι κατάλληλοι για τον έλεγχο ρύθμιση λειτουργίας, ψησίματος, καπνίσματος και ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

DLOG-2016 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΩΝ Version: 3.2.12

DLOG-2016 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΩΝ Version: 3.2.12 DLOG-2016 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΩΝ Version: 3.2.12 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το DLOG-2016 είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα συνεχούς μέτρησης και καταγραφής αναλογικών μεγεθών (θερμοκρασία, υγρασία) που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ CAD Ι

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ CAD Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΧΟΡ0Ρ-Ξ65 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 123/2013 Ημέρ. Απόφασης : 23/8/2013

ΑΔΑ: ΒΛΩΧΟΡ0Ρ-Ξ65 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 123/2013 Ημέρ. Απόφασης : 23/8/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 12/201 Ημέρ. Απόφασης : 2/8/201 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του

Διαβάστε περισσότερα

3. Την Ε(2007)5439/05.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013».

3. Την Ε(2007)5439/05.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013». : 77-100 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.07.01 10:49:56 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ANAIΣΘHΣIOΛOΓlKOY ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ANAIΣΘHΣIOΛOΓlKOY ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ANAIΣΘHΣIOΛOΓlKOY ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Το υπό προµήθεια αναισθησιολογικό µηχάνηµα θα πρέπει να είναι πλήρες, άριστης αντοχής, αµεταχείριστο, τελευταίας τεχνολογίας, ελεγχόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Διακήρυξη του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών» της Πράξης «ΠΥΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014 ΘΕΜΑ: 25 ο Έγκριση για την Ανάδειξη μειοδότη (συμφερότερη προσφορά) «ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΒΙΝΤΕΟ Κάνουμε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης. Αμέσως εμφανίζεται το μενού επιλογών. Επιλέγουμε το υπομενού [Αναπαραγωγή]. Εισάγουμε τον κωδικό

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X Αξιολογημένη από ΔΑ ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ : ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 30329 2: ΚΩΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Παράρτημα Α Τεχνικές Προδιαγραφές και Απαιτήσεις Ομάδας Εξοπλισμού Συντάκτες: Μίλτος Α. Κουτούγκος, Υπεύθυνος Μηχανογράφησης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 5877/07-02-2014 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 5877/07-02-2014 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Χρέη γραµµατέως εκτέλεσε η Αντωνία Παπαγεωργίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Χρέη γραµµατέως εκτέλεσε η Αντωνία Παπαγεωργίου. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Ασκληπιού 20 21100 Ναύπλιο Διεύθυνση Διοικητικού Τμ. Οικονομικό Πληρ: Α. Παπαγεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περίληψη Προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με πρόσκληση για την ανάθεση του έργου: Παροχή εξειδικευμένης νομικής υποστήριξης σε κάθε στάδιο που απαιτείται για την υλοποίηση και ολοκλήρωση των Υποέργων της

Διαβάστε περισσότερα