Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθμ.πρωτ / εισήγηση του Προϊσταμένου Οικονομικού κ. Χατζήπαπα Γεωργίου, η οποία έχει ως εξής:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθμ.πρωτ. 16763/13-8-14 εισήγηση του Προϊσταμένου Οικονομικού κ. Χατζήπαπα Γεωργίου, η οποία έχει ως εξής:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡ. ΠΕΙΡ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΡΟΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ ΣΣΥΥΜΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟ Απόσπασμα Πρακτικού της αριθμ. 17/ Έκτακτης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 3: Έγκριση πρακτικού εξέτασης προδικαστικών προσφυγών που κατατέθηκαν κατά των διακηρύξεων 31/2014 «Πρόσθετος Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός Μηχανήματα Εντατικής και Καρδιολογικής» και 32/2014 «Πρόσθετος Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός Διάφορα Μηχανήματα» Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθμ.πρωτ / εισήγηση του Προϊσταμένου Οικονομικού κ. Χατζήπαπα Γεωργίου, η οποία έχει ως εξής: Θέτουμε υπόψη σας: 1. Την με αρ. πρ. 866/ απόφαση της ΕΔΑ. Περ.Νοτίου Αιγαίου για επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας τύπου Β, του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. 2. Την με αρ. πρωτ. 2397/ Απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με θέμα : «Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού Βιοιατρικής Τεχνολογίας για το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου Ανδρέας Παπανδρέου με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου». 3. Την Αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 2198Β/ ) σχετικά με την εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. 4. Την με αρ. πρωτ /ΕΥΣ απόφαση του ΥΠΟΙΑΝ περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 5. Την με αρ. Ε (2007) 5439/ Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ περί έγκρισης του Π.Ε.Π. «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» (Κωδικός 2011ΕΠ ).

2 6. Την αριθμ. Υ4β/Γ.Π40117/Φ8γ2-50 συσχ.γ.π Απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 7. Το με αριθμ.πρωτ.22865/ έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής με θέμα: «Αναμόρφωση λιστών ελέγχου για την προέγκριση δημοπράτησης προμηθειών-υπηρεσιών και υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή τους» 8. Τη με αριθμ.πρωτ.5406/ η τροποποίηση της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού βιοϊατρικής τεχνολογίας για το Γ.Ν.Ρόδου Ανδρέας Παπανδρέου με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου» 9. Τις με αριθμ. πρωτ / , 24577/ , 24887/ , 29646/ , 25334/ , 27791/ , 29719/ , 23228/ , 29647/ , 29648/ , 26949/ , 24578/ , 25333/ , 23223/ , 24246/ , 7623/ , 7624/ κατατεθειμένες τεχνικές προδιαγραφές από τις αρμόδιες επιτροπές. 10. Το αριθμ. πρωτ / έγγραφο του ΕΚΑΤΠΥ σχετικά με τις ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές του υπερηχοτομογράφου γενικής χρήσης και του υπερηχοτομογράφου καρδιολογικού. 11. Την αριθμ. 8/ (θέμα 60 ο ) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 6 Ε 8Ξ46907Κ-ΑΟΦ) με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές καθώς και τα τεύχη των διακηρύξεων 31/2014 και 32/ Το αριθμ. πρωτ / αίτημά μας προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με την οποία ζητάμε την έγκριση των προκηρύξεων των διαγωνισμών 31/2014 και 32/ Την αριθ. Πρωτ. 3276/ (πρωτ. νοσοκομείου 12996/ ) προέγκριση δημοπράτησης του αριθμ. 32/2014 διαγωνισμού (υποέργο 4) 14. Την αριθ. Πρωτ. 3649/ (πρωτ. νοσοκομείου 13565/ ) προέγκριση δημοπράτησης του αριθμ. 31/2014 διαγωνισμού (υποέργο 5) 15. Τη δημοσίευση των διακηρύξεων 31/2014 και 32/2014 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 3/7/ Την αριθμ. πρωτ / περίληψη της διακήρυξης 31/2014. (ΑΔΑ 7ΥΜ546907Κ-ΥΣΧ) 17. Την αριθμ. πρωτ / περίληψη της διακήρυξης 32/2014. (ΑΔΑ ΩΛΝΜ46907Κ-01Φ) 18. Την αριθμ. 3335/2014 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για το διαγωνισμό 31/2014 (ΑΔΑ ΩΜΝΖ46907Κ-ΙΒΗ) 19. Την αριθμ. 3337/2014 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για το διαγωνισμό 32/2014 (ΑΔΑ 6ΩΙ346907Κ-ΤΑ7) 20. Το αριθμ. πρωτ / διαβιβαστικό της προκήρυξης 31/2014 στο Εθνικό Τυπογραφείο. 21. Το αριθμ. πρωτ / διαβιβαστικό της προκήρυξης 31/2014 στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου. 22. Το αριθμ. πρωτ / διαβιβαστικό της προκήρυξης 31/2014 στις εφημερίδες «Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ», «ΠΡΟΟΔΟΣ» και «ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ».

3 23. Το αριθμ. πρωτ / διαβιβαστικό της προκήρυξης 31/2014 στο ΔΙΤΣ προκειμένου να τις δημοσιεύσει στις εφημερίδες «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ». 24. Το αριθμ. πρωτ / διαβιβαστικό της προκήρυξης 32/2014 στο Εθνικό Τυπογραφείο. 25. Το αριθμ. πρωτ / διαβιβαστικό της προκήρυξης 32/2014 στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου. 26. Το αριθμ. πρωτ / διαβιβαστικό της προκήρυξης 32/2014 στις εφημερίδες «ΡΟΔΙΑΚΗ», «ΠΡΟΟΔΟΣ» και «ΓΝΩΜΗ». 27. Το αριθμ. πρωτ / διαβιβαστικό της προκήρυξης 31/2014 στο ΔΙΤΣ προκειμένου να τις δημοσιεύσει στις εφημερίδες «ΤΥΠΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ» και «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ». 28. Το αριθμ. 470/Τ.Δ.Δ.Σ./ ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκαν οι προκηρύξεις των διαγωνισμών 31/2014 και 32/ Το αριθμ. πρωτ / έγγραφο της εταιρείας SIEMENS AE με το οποίο ζητούσε διευκρινήσεις επί της διακήρυξης 32/ Το αριθμ. πρωτ / έγγραφό μας με το οποίο παρέχονται διευκρινήσεις επί των όρων της διακήρυξης 31/2014 και 32/2014, και το οποίο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου για να λάβουν γνώση όλοι οι συμμετέχοντες. 31. Το αριθμ. πρωτ / υπόμνημα της εταιρείας Α. ΔΑΛΛΑ & ΣΙΑ ΕΕ για το είδος 8 της 32/2014 διακήρυξης. 32. Το αριθμ. πρωτ / διαβιβαστικό του υπομνήματος της εταιρείας Α. ΔΑΛΛΑ & ΣΙΑ ΕΕ στην επιτροπή των προδιαγραφών για να παρέχει τις απαιτούμενες διευκρινήσεις. 33. Το αριθμ. πρωτ / έγγραφο της επιτροπής προδιαγραφών του είδους 8 της αριθ. 32/2014 διακήρυξης με το οποίο παρέχει διευκρινήσεις. 34. Το αριθμ. πρωτ / έγγραφό μας με το οποίο παρέχονται διευκρινήσεις επί των όρων της διακήρυξης 32/2014, και των προδιαγραφών του είδους 8 αυτής, και το οποίο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου για να λάβουν γνώση όλοι οι συμμετέχοντες. 35. Το αριθμ. πρωτ / υπόμνημα της εταιρείας SANTAIR AE για τα είδη 1 και 2 της αριθμ. 31/2014 διακήρυξης. 36. Το αριθμ. πρωτ / έγγραφο του κ. Μόσχου Νικήτα σχετικά με το οποίο απαντάει στο ανωτέρω υπόμνημα της εταιρείας SANTAIR AE. 37. Το αριθμ. πρωτ / έγγραφό μας με το οποίο παρέχονται διευκρινήσεις για την αξιολόγηση των ειδών 1 και 2 της διακήρυξης 31/2014 και το οποίο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου για να λάβουν γνώση όλοι οι συμμετέχοντες. 38. Τις αριθμ. πρωτ.15575/ & 15576/ προδικαστικές προσφυγές της εταιρείας ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΙΑΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ κατά της διακήρυξης 31/2014 και 32/2014 αντίστοιχα. 39. Την αριθμ. πρωτ / προδικαστική προσφυγή της εταιρείας GE HEALTHCARE, κατά της διακήρυξης 31/ Την αριθμ. πρωτ / προδικαστική προσφυγή της εταιρείας TELEFLEX MEDICAL HELLAS AEE κατά της διακήρυξης 31/2014.

4 41. Την αριθμ. πρωτ / προδικαστική προσφυγή της εταιρείας MEDITRUST Ε. ΓΑΒΑΛΑ ΛΑΡΙΓΚΟΥ ΕΠΕ κατά της διακήρυξης 32/ Το αριθμ. πρωτ / υπόμνημα της εταιρείας SERINTH ΕΠΕ κατά της διακήρυξης 31/ Την αριθμ. 266/ Πράξη Διοικητή με την οποία ορίσθηκε η Επιτροπή ενστάσεων προσφυγών των 31/2014 και 32/2014 διαγωνισμών. 44. Το αριθμ. πρωτ / πρακτικό εξέτασης των ανωτέρω (37,38,39,40,41) προσφυγών. ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α 1. Την έγκριση του αριθμ. πρωτ / πρακτικού εξέτασης των προσφυγών που κατατέθηκαν κατά των αριθμ. 31/2014 και 32/2014 διακηρύξεων. Συγκεκριμένα: Α. Την απόρριψη των αριθμ. πρωτ.15575/ & 15576/ προσφυγών της εταιρείας PHILIPS AEBE. B. Την αποδοχή της αριθμ. πρωτ / προσφυγής της εταιρείας GE HEALTHCARE για τις τεχνικές προδιαγραφές του είδους 7 της αριθμ. 31/2014 διακήρυξης «Πολυκαταγραφικό σύστημα ηλεκτροφυσιολογικών παραμέτρων» και την τροποποίηση των προδιαγραφών. Γ. Την αποδοχή της αριθμ. πρωτ / προσφυγής της εταιρείας TELEFLEX MEDICAL HELLAS AEE για τις τεχνικές προδιαγραφές του είδους 6 της αριθμ. 31/2014 διακήρυξης «Ενδοαρτική Αντλία» και την τροποποίηση των προδιαγραφών. Δ. Την αποδοχή της αριθμ. πρωτ / προσφυγής της εταιρείας MEDITRUST Ε. ΓΑΒΑΛΑ ΛΑΡΙΓΚΟΥ ΕΠΕ που αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές του είδους 10 της αριθμ. 32/2014 διακήρυξης «Ουροδυναμικό σύστημα τροχήλατο» και την τροποποίηση των προδιαγραφών. Ε. Την απόρριψη του αριθμ. πρωτ / υπομνήματος της εταιρείας SERINTH ΕΠΕ, αλλά και την τροποποίηση των προδιαγραφών. 2. Την τροποποίηση των προδιαγραφών α)του είδους 7 της αριθμ. 31/2014 διακήρυξης «Πολυκαταγραφικό σύστημα ηλεκτροφυσιολογικών παραμέτρων» β) του είδους 6 της αριθμ. 31/2014 διακήρυξης «Ενδοαρτική Αντλία» και γ) του είδους 10 της αριθμ. 32/2014 διακήρυξης «Ουροδυναμικό σύστημα τροχήλατο», σύμφωνα με το πρακτικό εξέτασης των ενστάσεων. 3. Την έγκριση της πρότασης της επιτροπής για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών καθώς και της ημερομηνίας διενέργειας των διαγωνισμών 31/2014 και 32/2014 καθώς την περίοδο αυτή οι περισσότερες εταιρείες είναι κλειστές λόγω καλοκαιρινών διακοπών και δεν θα έχουν χρόνο να προσαρμόσουν τις προσφορές τους στις νέες τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές.

5 4. Την κοινοποίηση της παρούσας στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 5. Την ανάρτηση της παρούσας και του πρακτικού εξέτασης των προσφυγών στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου για να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. 6. Την επικύρωση της απόφασής σας την ίδια ημέρα. ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω ομόφωνα αποφασίζει: 1. Την έγκριση του αριθμ. πρωτ / πρακτικού εξέτασης των προσφυγών που κατατέθηκαν κατά των αριθμ. 31/2014 και 32/2014 διακηρύξεων. Συγκεκριμένα: Α. Την απόρριψη των αριθμ. πρωτ.15575/ & 15576/ προσφυγών της εταιρείας PHILIPS AEBE. B. Την αποδοχή της αριθμ. πρωτ / προσφυγής της εταιρείας GE HEALTHCARE για τις τεχνικές προδιαγραφές του είδους 7 της αριθμ. 31/2014 διακήρυξης «Πολυκαταγραφικό σύστημα ηλεκτροφυσιολογικών παραμέτρων» και την τροποποίηση των προδιαγραφών. Γ. Την αποδοχή της αριθμ. πρωτ / προσφυγής της εταιρείας TELEFLEX MEDICAL HELLAS AEE για τις τεχνικές προδιαγραφές του είδους 6 της αριθμ. 31/2014 διακήρυξης «Ενδοαρτική Αντλία» και την τροποποίηση των προδιαγραφών. Δ. Την αποδοχή της αριθμ. πρωτ / προσφυγής της εταιρείας MEDITRUST Ε. ΓΑΒΑΛΑ ΛΑΡΙΓΚΟΥ ΕΠΕ που αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές του είδους 10 της αριθμ. 32/2014 διακήρυξης «Ουροδυναμικό σύστημα τροχήλατο» και την τροποποίηση των προδιαγραφών. Ε. Την απόρριψη του αριθμ. πρωτ / υπομνήματος της εταιρείας SERINTH ΕΠΕ, αλλά και την τροποποίηση των προδιαγραφών. 2. Την τροποποίηση των προδιαγραφών α)του είδους 7 της αριθμ. 31/2014 διακήρυξης «Πολυκαταγραφικό σύστημα ηλεκτροφυσιολογικών παραμέτρων» β) του είδους 6 της αριθμ. 31/2014 διακήρυξης «Ενδοαρτική Αντλία» και γ) του είδους 10 της αριθμ. 32/2014 διακήρυξης «Ουροδυναμικό σύστημα τροχήλατο», σύμφωνα με το πρακτικό εξέτασης των ενστάσεων. 3. Την έγκριση της πρότασης της επιτροπής για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών καθώς και της ημερομηνίας διενέργειας των διαγωνισμών 31/2014 και 32/2014 για ένα μήνα, ήτοι για το διαγωνισμό 31/2014 ορίζεται ως ημερομηνία διενέργειας η 29/9/2014 και η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών η 26/9/2014, ενώ για το διαγωνισμό 32/2014 ορίζεται ως ημερομηνία διενέργειας η 2/10/2014 και η

6 καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών 01/10/2014 καθώς την περίοδο αυτή οι περισσότερες εταιρείες είναι κλειστές λόγω καλοκαιρινών διακοπών και δεν θα έχουν χρόνο να προσαρμόσουν τις προσφορές τους στις νέες τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές. 4. Την κοινοποίηση της παρούσας στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 5. Την ανάρτηση της παρούσας και του πρακτικού εξέτασης των προσφυγών στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου για να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. 6. Επικυρώνει την απόφαση την ίδια ημέρα. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΟΔΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΟΡΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ ΛΟΥΚΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΨΥΛΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ

7 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ της Επιτροπής ενστάσεων προσφυγών των 31/2014 και 32/2014 διαγωνισμών για την «Προμήθεια και εγκατάσταση πρόσθετου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γ.Ν. Ρόδου» Μηχανημάτων Εντατικής και Καρδιολογίας καθώς και διαφόρων μηχανημάτων, αντίστοιχα. Εν συνεχεία της αριθμ. 266/ Πράξης Διοικητή οι παρακάτω υπογράφοντες, συγκεντρωθήκαμε στις , ημέρα Παρασκευή στα γραφεία του Νοσοκομείου, για να εξετάσουμε: 1. Τις αριθμ. πρωτ.15575/ & 15576/ προδικαστικές προσφυγές της εταιρείας ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΙΑΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ κατά της διακήρυξης 31/2014 και 32/2014 αντίστοιχα. 2. Την αριθμ. πρωτ / προδικαστική προσφυγή της εταιρείας GE HEALTHCARE, κατά της διακήρυξης 31/ Την αριθμ. πρωτ / προδικαστική προσφυγή της εταιρείας TELEFLEX MEDICAL HELLAS AEE κατά της διακήρυξης 31/ Την αριθμ. πρωτ / προδικαστική προσφυγή της εταιρείας MEDITRUST Ε. ΓΑΒΑΛΑ ΛΑΡΙΓΚΟΥ ΕΠΕ κατά της διακήρυξης 32/ Την αριθμ. πρωτ / υπόμνημα της εταιρείας SERINTH ΕΠΕ κατά της διακήρυξης 31/2014. Μετά τον έλεγχο των παραπάνω, καθώς και έχοντας υπόψη : 1) Τις αριθμ. 31/2014 και 32/2014 Διακηρύξεις. 2) Το αριθμ. πρωτ / έγγραφο του Νοσοκομείου προς το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας & Τεχνολογίας στην Υγεία ΑΕ (ΕΚΑΠΤΥ) 3) Το αριθμ. πρωτ / απαντητικό έγγραφο του Εθνικού Κέντρου Αξιολόγησης της Ποιότητας & Τεχνολογίας στην Υγεία ΑΕ (ΕΚΑΠΤΥ) η επιτροπή διαπίστωσε τα εξής: 1) Προσφυγές της εταιρείας PHILIPS AEBE: α) Επειδή και οι δύο προσφυγές που κατατέθηκαν από την εταιρεία PHILIPS AEBE αφορούσαν τις ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές του ΕΚΑΠΤΥ, («Υπερηχοτομογράφος καρδιολογικός» και «Υπερηχοτομογράφος γενικής χρήσης»), διαβιβάσθηκαν σε αυτό με το αριθμ. πρωτ / έγγραφο του Νοσοκομείου. β) Σύμφωνα με την απάντηση (αριθμ. πρωτ / ) του ΕΚΑΠΤΥ προτείνεται η χρήση των ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών χωρίς αλλαγές, καθώς αυτές είναι αποτέλεσμα εκτεταμένης δημόσιας διαβούλευσης, στην οποία μάλιστα συμμετείχε και η εν λόγω εταιρεία. Μετά τα παραπάνω η επιτροπή αποφασίζει να κάνει δεκτή τη πρόταση του ΕΚΑΠΤΥ και άρα να απορρίψει τις αριθμ / &

8 15576/ προδικαστικές προσφυγές της εταιρείας PHILIPS ΑΕΒΕ. 2) Προσφυγή της εταιρείας GE Healthcare AE: α) Ο προϋπολογισμός του είδους 7 της αριθμ. 31/2014 διακήρυξης «Πολυκαταγραφικό σύστημα ηλεκτροφυσιολογικών παραμέτρων», δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί στη παρούσα φάση του διαγωνισμού καθώς αυτός έχει ορισθεί στην αριθμ. Υ4β/Γ.Π /Φ8γ2-50/ Απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΑΔΑ ΒΛ4ΥΘ-ΚΦΓ). Απορρίπτεται β) Η τροποποίηση της τεχνικής προδιαγραφής του είδους 5 της αριθμ. 31/2014 διακήρυξης «Υπερηχοτομογράφος καρδιολογικός» απορρίπτεται για τους ίδιους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω για τις προσφυγές της εταιρείας PHILIPS AEBE. γ) Όσον αφορά την τεχνική προδιαγραφή 1a του είδους 7 της αριθμ. 31/2014 διακήρυξης «Πολυκαταγραφικό σύστημα ηλεκτροφυσιολογικών παραμέτρων» η επιτροπή κάνει δεκτή τη προσφυγή της εταιρείας και προτείνει την αλλαγή της προδιαγραφής ως εξής : «Να διαθέτει ενισχυτή με A/D μετατροπέα τουλάχιστον στα 12 bit» δ) Επίσης η επιτροπή κάνει δεκτή τη προσφυγή της εταιρείας για την τεχνική προδιαγραφή 1d του είδους 7 και προτείνει την αλλαγή της ως εξής: «Να διαθέτει ενισχυτή με τουλάχιστον εβδομήντα (70) ενδοκαρδιακά διπολικά κανάλια με δυνατότητα επέκτασης έως τουλάχιστον εκατόν (100)» ε) Η επιτροπή κάνει δεκτή τη προσφυγή της εταιρείας για την τεχνική προδιαγραφή 2 του είδους 7 και προτείνει την αλλαγή της ως εξής : «Ο Η/Υ να είναι σύγχρονης τεχνολογίας υψηλού επιπέδου με επεξεργαστή τελευταίας γενιάς (να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του προς αξιολόγηση) και να διαθέτει ειδικό πρόγραμμα σε παραθυρικό περιβάλλον για την καταγραφή.με τη μορφή που θέλει ο χειριστής.» στ) Η επιτροπή κάνει δεκτή τη προσφυγή της εταιρείας για την τεχνική προδιαγραφή 3 του είδους 7 και προτείνει την αλλαγή της ως εξής: «Να διαθέτει δύο έγχρωμα TFT/LCD monitors τουλάχιστον 20 υψηλής ανάλυσης, ένα για real time απεικόνιση και ένα για επεξεργασία και ανάλυση» ζ) Η επιτροπή κάνει δεκτή τη προσφυγή της εταιρείας για την τεχνική προδιαγραφή 11 του είδους 7 και προτείνει την αλλαγή της ως εξής : «Ο ενισχυτής ECG και ο ενδοκαρδιακός να διαθέτουν High cutoff filters & Low cutoff filters. Να αναφερθούν οι τιμές των φίλτρων προς αξιολόγηση» η) Η επιτροπή κάνει δεκτή τη προσφυγή της εταιρείας για την τεχνική προδιαγραφή 14 του είδους 7 και προτείνει την αλλαγή της ως εξής : «Να διαθέτει εξελιγμένες δυνατότητες triggered mode όπως η απεικόνιση της τελευταίας (ή περισσοτέρων αναλόγως της ταχύτητας καταγραφής) βηματοδοτικής συστολής του πρωτοκόλλου βηματοδότησης (να αναφερθούν στοιχεία).» θ) Τέλος η επιτροπή κάνει δεκτή τη προσφυγή της εταιρείας για την τεχνική προδιαγραφή 15 του είδους 7 και προτείνει την απαλοιφή της συγκεκριμένης προδιαγραφής. Ο συντελεστής βαρύτητας (Σ.Β. 6%) της συγκεκριμένης προδιαγραφής κατανείμετε σε άλλες προδιαγραφές σύμφωνα με το Παράρτημα Α. Μετά τα παραπάνω η επιτροπή προτείνει την τροποποίηση των προδιαγραφών για το είδος 7 της αριθμ. 31/2014 διακήρυξης

9 «Πολυκαταγραφικό σύστημα ηλεκτροφυσιολογικών παραμέτρων» οι οποίες διαμορφώνονται σύμφωνα με το Παράρτημα Α του πρακτικού. 3) Προσφυγή της εταιρείας TELEFLEX MEDICAL HELLAS AEE : Η Επιτροπή κάνει δεκτή στο σύνολό της την προσφυγή της εταιρείας TELEFLEX MEDICAL HELLAS AEE που αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές του είδους 6 της αριθμ. 31/2014 διακήρυξης «Ενδοαρτική Αντλία». Συγκεκριμένα: α) Διαγράφεται η φράση «κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά» από την δεύτερη παράγραφο της σελ. 90 η οποία διαμορφώνεται ως εξής: «Το σύστημα ενδοαορτικής αντλίας θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με αποδεδειγμένη αξιοπιστία και απόδοση, για εντατική κλινική υποστήριξη και εύκολη αυτοματοποιημένη λειτουργία.» β) Η τεχνική προδιαγραφή Νο 6 διαμορφώνεται ως εξής: «Να μην απαιτείται επαναβαθμονόμηση (recalibration) του οπτικού αισθητήρα ή αν απαιτείται να γίνεται αυτόματα χωρίς την παρέμβαση του χειριστή (να δοθούν στοιχεία) (Σ.Β. 4%) γ) Η τεχνική προδιαγραφή Νο 11 διαμορφώνεται ως εξής: «Να λειτουργεί με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος V/50Hz, καθώς και με επαναφορτιζόμενη μπαταρία της οποίας ο χρόνος λειτουργίας σε μέγιστη φόρτιση να μην είναι μικρότερος από δύο (2) ώρες. Να μεταπίπτει δε αυτόματα από την λειτουργία της μπαταρίας σε αυτή του ηλεκτρικού ρεύματος χωρίς διακοπή της λειτουργίας της αντλίας.» (Σ.Β. 3%)» δ) Η τεχνική προδιαγραφή Νο 14 διαμορφώνεται ως εξής: «Να διαθέτει αυτόματο σύστημα για την ασφαλή αντιμετώπιση απομάκρυνση των υδρατμών (να δοθούν στοιχεία) (Σ.Β. 4%) Μετά τα παραπάνω η επιτροπή προτείνει την τροποποίηση των προδιαγραφών για το είδους 6 της αριθμ. 31/2014 διακήρυξης «Ενδοαρτική Αντλία» οι οποίες διαμορφώνονται σύμφωνα με το Παράρτημα Β του πρακτικού. 4) Προσφυγή της εταιρείας MEDITRUST Ε. ΓΑΒΑΛΑ ΛΑΡΙΓΚΟΥ ΕΠΕ: Η Επιτροπή κάνει δεκτή την προσφυγή της εταιρείας MEDITRUST Ε. ΓΑΒΑΛΑ ΛΑΡΙΓΚΟΥ ΕΠΕ που αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές του είδους 10 της αριθμ. 32/2014 διακήρυξης «Ουροδυναμικό σύστημα τροχήλατο». Συγκεκριμένα προτείνει την τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με το παράρτημα Γ του πρακτικού.

10 5) Υπόμνημα της εταιρείας SERINTH ΕΠΕ : Η επιτροπή απορρίπτει το υπόμνημα της εταιρείας SERINTH ΕΠΕ καθώς ο προϋπολογισμός του είδους 2 της αριθμ. 32/2014 διακήρυξης «Τέστ κοπώσεως», δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί στη παρούσα φάση του διαγωνισμού καθώς αυτός έχει ορισθεί στην αριθμ. Υ4β/Γ.Π /Φ8γ2-50/ Απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΑΔΑ ΒΛ4ΥΘ-ΚΦΓ). Επίσης απορρίπτει το αίτημα για αφαίρεση του 12κάναλου συστήματος ηλεκτροκαρδιογραφήματος, του εργομετρικού τάπητα, του canopy και του Kit σύνδεσης με αναπνευστήρα (για χρήση στην ΜΕΘ) καθώς αυτά αποτελούν βασικά συστήματα του μηχανήματος. Δέχεται όμως το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός του μηχανήματος δεν μπορεί να καλύψει όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές που έχουν τεθεί και τροποποιεί τις προδιαγραφές του είδους σύμφωνα με το Παράρτημα Δ. Μετά τα παραπάνω εισηγούμαστε : Α. Την απόρριψη των προσφυγών της εταιρείας PHILIPS AEBE B. Την αποδοχή της προσφυγής της εταιρείας GE HEALTHCARE για τις τεχνικές προδιαγραφές του είδους 7 της αριθμ.31/2014 διακήρυξης «Πολυκαταγραφικό σύστημα ηλεκτροφυσιολογικών παραμέτρων» (ανωτέρω 2γ-θ) και την τροποποίηση των προδιαγραφών σύμφωνα με το Παράρτημα Α. Γ. Την αποδοχή της προσφυγής της εταιρείας TELEFLEX MEDICAL HELLAS AEE για τις τεχνικές προδιαγραφές του είδους 6 της αριθμ. 31/2014 διακήρυξης «Ενδοαρτική Αντλία» και την τροποποίηση των προδιαγραφών σύμφωνα με το Παράρτημα Β. Δ. Την αποδοχή της προσφυγής της εταιρείας MEDITRUST Ε. ΓΑΒΑΛΑ ΛΑΡΙΓΚΟΥ ΕΠΕ που αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές του είδους 10 της αριθμ. 32/2014 διακήρυξης «Ουροδυναμικό σύστημα τροχήλατο» και την τροποποίηση των προδιαγραφών σύμφωνα με το Παράρτημα Γ. Ε. Την απόρριψη του υπομνήματος της εταιρείας SERINTH ΕΠΕ αλλά και την τροποποίηση των προδιαγραφών του είδους 2 της αριθμ. 32/2014 διακήρυξης «Τέστ Κοπώσεως» σύμφωνα με το Παράρτημα Δ ΣΤ. Εφόσον γίνουν δεκτές οι ανωτέρω εισηγήσεις μας, προτείνουμε παράλληλα την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών καθώς και της ημερομηνίας διενέργειας των διαγωνισμών 31/2014 και 32/2014 καθώς την περίοδο αυτή οι περισσότερες εταιρείες είναι κλειστές λόγω καλοκαιρινών διακοπών και δεν θα έχουν χρόνο να προσαρμόσουν τις προσφορές τους στις νέες τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1. Πέττας Αναστάσιος Διευθυντής Ουρολόγος 2. Παπαγιάννης Νικόλαος Επιμελητής Β Καρδιολόγος 3. Δημητρά Αικατερίνη ΤΕ Νοσηλευτικής

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ Α. Στοιχεία αξιολόγησης εντασσόμενα στην Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας και Απόδοσης. Ο συντελεστής βαρύτητας (Σ.Β.) για τη συγκεκριμένη ομάδα ορίζεται στο ποσοστό του εβδομήντα τοις εκατό (70%). Για κάθε στοιχείο της ομάδας ο καθορισθείς επί μέρους Σ.Β. παρατίθεται εντός παρενθέσεως ως ποσοστό επί τοις εκατό (%). Όλα τα επιμέρους στοιχεία της ομάδας βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η βαθμολογία των επιμέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου της ομάδας είναι το γινόμενο του επί μέρους Σ.Β. του στοιχείου επί την βαθμολογία του. Το σύστημα καταγραφής ηλεκτροφυσιολογικών παραμέτρων για ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες και κατάλυση αρρυθμιών θα πρέπει: 1. Να διαθέτει ενισχυτή με: a. A/D μετατροπέα τουλάχιστον στα 12bit b. Ρυθμό δειγματοληψίας με εύρος τουλάχιστον μεταξύ 1,2 και 4khz c. Δώδεκα(12) επιφανειακά κανάλια ΗΚΓ d. Τουλάχιστον εβδομήντα (70) ενδοκαρδιακά διπολικά κανάλια με δυνατότητα επέκτασης έως εκατόν (100) e. Τέσσερα (4) κανάλια αιματηρών πιέσεων f. Τέσσερα (4) βηματοδοτικά κανάλια g. Τέσσερα (4) κανάλια ανίχνευσης-αίσθησης h. Φίλτρα Notch στα 50 και 60 Hz i. Προσαρμοζόμεντα φίλτρα θορύβου σήματος j. Αναλογικές εισόδους/εξόδους (4/16) k. Να υποστηρίζει πλήρως ΗΦΕ μελέτες με σύγχρονα συστήματα ηλεκτροανατομικής απεικόνισης (contact ή non contact) (Σ.Β. 8%) 2. Ο Η/Υ να είναι σύγχρονης τεχνολογίας υψηλού επιπέδου με επεξεργαστή τελευταίας γενιάς (να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του προς αξιολόγηση) και να διαθέτει ειδικό πρόγραμμα σε παραθυρικό περιβάλλον για την καταγραφή και απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο των καρδιολογικών παραμέτρων, την αποθήκευση της εξέτασης, την επεξεργασία των παραμέτρων, την αναπαραγωγή και παρουσίαση με την μορφή που θέλει ο χειριστής. (Σ.Β. 7%) 3. Να διαθέτει δύο έγχρωμα TFT/LCD monitors τουλάχιστον 20 υψηλής ανάλυσης, ένα για real time απεικόνιση και ένα για επεξεργασία και ανάλυση. (Σ.Β. 3%)

12 4. Να υπάρχει η δυνατότητα ανάγνωσης των ηλεκτρογραμμάτων και μέτρησής τους και σε άλλο Η/Υ εντός του Νοσοκομείου πλην αυτού του συστήματος- για διδακτικούς λόγους μέσω διάθεσης μέρους του προγράμματος (reader). (Σ.Β. 3%) 5. Να αποθηκεύει τις ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες σε ειδικό προσπελάσιμο χώρο στον σκληρό δίσκο από όπου μπορούν να εξαχθούν οι μελέτες για περαιτέρω μελέτη. (Σ.Β. 4%) 6. Να διαθέτει DVD Drive: CD/DVD±R ±RW (±R DL) / DVD RAM με χωρητικότητα αποθήκευσης τουλάχιστον 4.7GB, δύο σκληρούς δίσκους τουλάχιστον 250GB, μνήμη τουλάχιστον 4GB RAM. (Σ.Β. 3%) 7. Ο χειριστής να μπορεί να καθορίζει το χρώμα της κάθε κυματομορφής καθώς και ποιες κυματομορφές θα αποθηκεύονται και ποιες θα παρουσιάζονται στην οθόνη σε Real Time. Επίσης, μπορεί να ανακαλεί από την μνήμη για μελέτη τις κυματομορφές καθώς και τις παραμέτρους που προέρχονται από την επεξεργασία της εξέτασης. (Σ.Β. 3%) 8. Να έχει την δυνατότητα να μετράει επί της οθόνης σε ακίνητες ή κινούμενες κυματομορφές, το πλάτος και τον χρόνο αυτόματα αλλά και με την χρήση calipers. Επίσης να μπορεί να κάνει όλες τις δυνατές μετρήσεις και παρουσιάσεις των κυματομορφών με grids, scales, labels κτλ. (Σ.Β. 3%) 9. Να διαθέτει πρωτόκολλα SI, SNRT, SACT, IAP, IVP, ARP, RRP, VT, SVT και τα αποτελέσματα να φαίνονται σε ανάλογους πίνακες και να μπορούν να αποθηκευονται στον σκληρό δίσκο για περαιτέρων ανάλυση και εκτύπωση. (Σ.Β. 4%) 10. Οι κυματομορφές, το ΗΚΓ, και οι ενδοκαρδιακές καταγραφές να είναι υψηλής ακριβείας και καθαρότητας. Να μην επηρεάζονται από την εφαρμογή υψίσυχνου ρεύματος κατά την κατάλυση ή κατά τις αναπνευστικές κινήσεις. Κατά την διάρκεια της κατάλυσης το σήμα του καθετήρα ablation να παραμένει ορατό και καθαρό από παράσιτα. (Σ.Β. 4%) 11. Να υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης πολλαπλών φίλτρων σε κάθε κυματομορφή, με την δυνατότητα αλλαγής των παραμέτρων των κυματομορφών χωρίς να επηρεάζεται η καταγραφή. Ο ενισχυτής ECG και ο ενδοκαρδιακός να διαθέτουν High cutoff filters & Low cutoff filters Να αναφερθούν οι τιμές των φίλτρων προς αξιολόγηση (Σ.Β. 4%) 12. Να διαθέτει συνοπτικό πίνακα καταγραφών (event log) (Σ.Β. 3%) 13. Ο χειριστής να έχει την ευχέρεια να ακινητοποιεί συγκεκριμένες οθόνες και να τοποθετεί βέλη και κείμενα μέσα στις κυματομορφές για μελλοντική ανάλυση και παρουσίαση. Επίσης κατά τη διάρκεια της καταγραφής της εξέτασης να διαθέτει πλήκτρο συμβάντος για να μπορεί να ανατρέξει στο σημείο που τον ενδιαφέρει. (Σ.Β. 3%) 14. Να διαθέτει εξελιγμένες δυνατότητες triggered mode όπως η απεικόνιση της τελευταίας (ή περισσότερων αναλόγως της ταχύτητας καταγραφής) βηματοδοτικής συστολής του πρωτοκόλλου βηματοδότησης. (Να αναφερθούν στοιχεία) (Σ.Β. 6%) 15. Να συνεργάζεται με όλες τις γεννήτριες κατάλυσης, RF ablation, (για καθετήρες Thermo Couple και Τhermistor) και να εμφανίζεις επί της οθόνης τις παραμέτρους της γεννήτριας κατά την διάρκειας της

13 κατάλυσης (κατόπιν ειδικής συνδεσμολογίας που παρέχει η γεννήτρια).(σ.β. 5%) 16. Να διαθέτει εξόδους RGB για την σύνδεση όσων άλλων Monitors χρειάζονται και να υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης επιπλέον set οθονών και Keyboard βηματοδότησης στο control room (Σ.Β. 3%) 17. Να μπορεί να συνδεθεί κατευθείαν στο Stimulator με καθορισμό των καναλιών εξόδου μέσω του προγράμματος. (Σ.Β. 4%) 18. Να διαθέτει CE Mark και να υπόκειται στους σύγχρονους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας και αξιοπιστίας οι οποίοι να αναφέρονται και να πιστοποιούνται. (απαράβατος όρος) Β. Στοιχεία αξιολόγησης εντασσόμενα στην Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης. Ο Συντελεστής Βαρύτητας (Σ.Β.) για τη συγκεκριμένη ομάδα ορίζεται στο ποσοστό του τριάντα τοις εκατόν (30%). Για κάθε στοιχείο της ομάδας ο καθορισθείς επί μέρους Σ.Β. παρατίθεται εντός παρενθέσεως ως ποσοστό επί τοις εκατόν (%). Όλα τα επιμέρους στοιχεία της ομάδα βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η βαθμολογία των επιμέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς, όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου της ομάδας είναι το γινόμενο του επί μέρους Σ.Β. του στοιχείου επί τη βαθμολογία του. Για το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης διάρκειας τουλάχιστον 2(δύο) ετών (απαράβατος όρος). Διάρκεια παρεχόμενης εγγύησης μεγαλύτερη της ανωτέρω θα αξιολογηθεί ευμενώς. Συνεπώς η χρονική διάρκεια της παρεχόμενης εγγύησης θα πρέπει να αναφερθεί. (Σ.Β. 5%) Με την παράδοση του συστήματος θα πρέπει να διατεθούν στον τελικό χρήστη τα επίσημα εγχειρίδια χρήσης και τεχνικής υποστήριξης (user and service manuals) κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα (απαράβατος όρος). Ο προμηθευτής, ο οποίος θα επιλεγεί τελικά και στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια θα πρέπει κατά την παράδοση του προϊόντος να μεριμνήσεις για την εκπαίδευση: (α) του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού στη χρήση και (β) του τεχνικού προσωπικού στη συντήρηση και επισκευή του προς προμήθεια συστήματος (απαράβατος όρος). Να αναφερθούν οι εκ μέρους του προμηθευτή παρεχόμενες υπηρεσίες, οι οποίες σχετίζονται με την ποιότητα της εξυπηρέτησης (SERVICE) μετά την πώληση, την τεχνική βοήθεια καθώς και τη δυνατότητα εξασφάλισης ύπαρξης ανταλλακτικών. Τα ανωτέρω θα αξιολογηθούν (Σ.Β. 15%) Να αναφερθεί ο χρόνος παράδοσης του προς προμήθεια συστήματος, ο οποίος και θα αξιολογηθεί. (Σ.Β. 10%) Η συνολική βαθμολογία της προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων.

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΑΟΡΤΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ (ΙΑΒΡ) Α. Στοιχεία αξιολόγησης εντασσόμενα στην Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας και Απόδοσης. Ο συντελεστής βαρύτητας (Σ.Β.) για τη συγκεκριμένη ομάδα ορίζεται στο ποσοστό του εβδομήντα τοις εκατό (70%). Για κάθε στοιχείο της ομάδας ο καθορισθείς επί μέρους Σ.Β. παρατίθεται εντός παρενθέσεως ως ποσοστό επί τοις εκατό (%). Όλα τα επιμέρους στοιχεία της ομάδας βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η βαθμολογία των επιμέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου της ομάδας είναι το γινόμενο του επί μέρους Σ.Β. του στοιχείου επί την βαθμολογία του. Το σύστημα ενδοαορτικής αντλίας θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με αποδεδειγμένη αξιοπιστία και απόδοση, για εντατική κλινική υποστήριξη και εύκολη αυτοματοποιημένη λειτουργία. Επίσης να είναι σύγχρονου εργονομικού σχεδιασμού, φορητό, μικρών διαστάσεων, ελαφρύ, μετακινούμενο με ευκολία (τροχήλατο) και σταθερότητα χωρίς ανάγκη αποσύνδεσης του ασθενούς σε περίπτωση διακομιδής με ασθενοφόρο ή αεροδιακομιδής. Επιπλέον: 1. Η έναρξη της λειτουργίας του να γίνεται ταχύτατα (άνοιγμα αντλίας - σύνδεση ασθενούς υποβοήθηση) χωρίς να απαιτείται καμία προκαταρκτική και χρονοβόρα διαδικασία (όπως ο μη αυτόματος μηδενισμός της αρτηριακής πίεσης και πλήρωση με ήλιο του μπαλονιού) (Σ.Β. 2%) 2. Να διαθέτει αλγόριθμους αυτόματης ανίχνευσης και σκανδαλισμού (triggering) να γίνεται με βάση: a. Την κυματομορφή ΗΚΓ 12 απαγωγών με ταυτόχρονη απόρριψη παλμών βηματοδότη, απινιδωτή, διαθερμίας b. Την κυματομορφή της αρτηριακής πίεσης c. Τους παλμούς του κοιλιακού βηματοδότη d. Τους παλμούς του κολπικού βηματοδότη e. Την παρουσία κολπικής μαρμαρυγής και άλλων διαταραχών ρυθμού (Σ.Β. 5,5%) 3. Να διαθέτει εσωτερική γεννήτρια παλμών τουλάχιστον από παλμούς, με μέγιστο αριθμό βημάτων πέντε (5) παλμών, έτσι ώστε να μην διακόπτεται η λειτουργία της αντλίας και να επιτυγχάνεται η μέγιστη και συνεχής μηχανική υποβοήθηση του ασθενούς ακόμα και κατά διάρκεια αρρυθμιών, απώλειας του ΗΚΓ ή/και της αρτηριακής πίεσης. (Σ.Β. 3%) 4. Να διαθέτει πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία επιλογής ιδανικού σκανδαλισμού (χρόνου πλήρωσης του μπαλονιού ) μεταξύ ΗΚΓ και

15 αρτηριακής πίεσης για την τέλεια παρακολούθηση και υποβοήθηση του ασθενούς, τόσο κατά τη διάρκεια αρρυθμιών όσο και κατά τον κανονικό καρδιακό ρυθμό. (Να δοθούν στοιχεία) (Σ.Β. 5%) 5. Να δύναται να λειτουργεί βασισμένο σε τεχνολογία οπτικών ινών όπου το σύστημα να βαθμονομείται (calibration) αυτόματα και να θέτει τα σωστά χρονικά σημεία πλήρωσης κένωσης του μπαλονιού της αντλίας (χρονισμός μπαλονιού),να επιλέγει την καλύτερη απαγωγή ΗΚΓ και αρτηριακή πίεση, να αναγνωρίζει τις αρρυθμίες και να ρυθμίζει αυτόματα τον περιεχόμενο όγκο της ενδοαορτικής αντλίας. (Σ.Β. 4%) 6. Να μην απαιτείται επαναβαθμονόμηση (recalibration) του οπτικού αισθητήρα ή αν απαιτείται να γίνεται αυτόματα χωρίς την παρέμβαση του χειριστή (να δοθούν στοιχεία) (Σ.Β. 4%) 7. Να λειτουργεί χειροκίνητα,όπου ο χειριστής να μπορεί να επιλέγει τον τύπο πυροδότησης, την ΗΚΓγραφική απαγωγή, το χρόνο πλήρωσηςκένωσης του μπαλονιού και τον περιεχόμενο όγκο αυτού. (Σ.Β. 2,5%) 8. Να χρησιμοποιεί μπαλόνι οιασδήποτε εταιρίας του εμπορίου, καθώς επίσης και μπαλόνια οπτικών ινών. (Σ.Β. 2,5%) 9. Οι αλλαγές του χορηγούμενου όγκου να μπορούν να γίνονται κλιμακωτά (με μέγιστο ανά 0,5 ml) και με την αντλία σε λειτουργία. (Σ.Β. 2,5%) 10. Οι χρόνοι πλήρωσης (inflation ) και κένωσης (deflation) του μπαλονιού πρέπει να είναι οι ταχύτεροι δυνατοί. (Να δοθούν στοιχεία) (Σ.Β. 2%) 11. Να λειτουργεί με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος V/50Hz, καθώς και με επαναφορτιζόμενη μπαταρία της οποίας ο χρόνος λειτουργίας σε μέγιστη φόρτιση να μην είναι μικρότερος από δύο (2) ώρες. Να μεταπίπτει δε αυτόματα από την λειτουργία της μπαταρίας σε αυτή του ηλεκτρικού ρεύματος χωρίς διακοπή της λειτουργίας της αντλίας. (Σ.Β. 3%) 12. Να λειτουργεί με αέριο Ήλιο σε φιάλη (οβίδα) η οποία αφαιρείται και αναπληρώνεται εύκολα. (Σ.Β. 2%) 13. Να διαθέτει τουλάχιστον τρία (3) πρωτόκολλα μηχανικής υποβοήθησης (1:1, 1:2, 1:4) για βαθμιαία απόσυρση της υποβοήθησης. Εάν υπάρχουν επιπρόσθετες καρδιακής υποβοήθησης αν αναφερθούν. (Σ.Β. 3%) 14. Να διαθέτει αυτόματο σύστημα για την ασφαλή αντιμετώπιση απομάκρυνση των υδρατμών (να δοθούν στοιχεία) (Σ.Β. 4%) 15. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη μέγιστης ευκρίνειας,αναδιπλούμενη, περιστρεφόμενη και αποσπώμενη από το υπόλοιπο σύστημα της αντλίας πραγματικού χρόνου παρακολούθησης αλφαριθμητικών στοιχείων τουλάχιστον για τα παρακάτω: a. Ημερομηνία και ώρα b. Επιλεγμένος σκανδαλισμός/χρονισμός c. Ο αριθμός των σφύξεων (heart rate) d. Η συστολική, διαστολική, μέση πίεση υποβοήθησης, καθώς επίσης και το όριο συναγερμού πίεσης υποβοήθησης e. Η επιλεχθείσα απαγωγή και η ευαισθησία του ΗΚΓ (gain) f. Η πηγή της πίεσης g. Μηνύματα σχετικά με τον επιλεχθέντα τρόπο λειτουργίας h. Γραφική απεικόνιση της πλήρωσης κένωσης του ασκού i. Γραφική απεικόνιση της πληρότητας της φιάλης Ηλίου j. Γραφική απεικόνιση της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας

16 k. Καταγραφή του όγκου του μπαλονιού l. Βοηθητικό μενού εκτέλεσης χειρισμών ρουτίνας και πρόγραμμα ανάλυσης δεδομένων, αυτόματων αιμοδυναμικών υπολογισμών, διάγνωσης και αντιμετώπισης καταστάσεων συναγερμού (Σ.Β. 4%) 16. Στην οθόνη να απεικονίζονται τουλάχιστον οι παρακάτω κυματομορφές: a. Το ΗΚΓ των δώδεκα απαγωγών b. Η αρτηριακή πίεση c. Η πίεση του αερίου υποβοήθησης του ενδοαορτικού ασκού (Σ.Β. 4%) 17. Να διαθέτει modem για τηλεέλεγχο και τηλεπαρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο (real time) των δεδομένων λειτουργίας της συσκευής. (Σ.Β. 4%) 18. Να διαθέτει συναγερμό (alarm) τουλάχιστον για: a. χαμηλή καρδιακή συχνότητα b. αρτηριακή πίεση c. διαρροή αερίου d. απουσία σήματος σκανδαλισμού e. χαμηλή αρνητική πίεση/κενού στο σύστημα υποβοήθησης f. αποτυχία πλήρωσης του καθετήρα g. αποσύνδεση του καθετήρα h. παρεμβολή στο σκανδαλισμό από διαθερμία i. υψηλή πίεση οδήγησης j. υποθοήθηση χαμηλότερη από το όριο απορρύθμισης k. παρατεταμένο χρόνο σε κατάσταση αναμονής (Σ.Β. 4%) 19. Να διαθέτει σύστημα προστασίας από εισρόφηση αίματος (Σ.Β. 5%) 20. Να διαθέτει καταγραφικό για αυτόματη εκτύπωση των κυματομορφών, αριθμητικών δεδομένων και των στοιχείων του ασθενούς τόσο σε περίπτωση συναγερμού όσο και σε προγραμματισμένα διαστήματα. (Σ.Β. 4%) Β. Στοιχεία αξιολόγησης εντασσόμενα στην Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης. Ο Συντελεστής Βαρύτητας (Σ.Β.) για τη συγκεκριμένη ομάδα ορίζεται στο ποσοστό του τριάντα τοις εκατόν (30%). Για κάθε στοιχείο της ομάδας ο καθορισθείς επί μέρους Σ.Β. παρατίθεται εντός παρενθέσεως ως ποσοστό επί τοις εκατόν (%). Όλα τα επιμέρους στοιχεία της ομάδα βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η βαθμολογία των επιμέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς, όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου της ομάδας είναι το γινόμενο του επί μέρους Σ.Β. του στοιχείου επί τη βαθμολογία του. Για το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης διάρκειας τουλάχιστον 2(δύο) ετών (απαράβατος όρος). Διάρκεια παρεχόμενης εγγύησης μεγαλύτερη της ανωτέρω θα αξιολογηθεί ευμενώς. Συνεπώς η χρονική διάρκεια της παρεχόμενης εγγύησης θα πρέπει να αναφερθεί. (Σ.Β. 5%) Με την παράδοση του συστήματος θα πρέπει να διατεθούν στον τελικό χρήστη τα επίσημα εγχειρίδια χρήσης και τεχνικής υποστήριξης (user

17 and service manuals) κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα (απαράβατος όρος). Ο προμηθευτής, ο οποίος θα επιλεγεί τελικά και στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια θα πρέπει κατά την παράδοση του προϊόντος να μεριμνήσεις για την εκπαίδευση: (α) του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού στη χρήση και (β) του τεχνικού προσωπικού στη συντήρηση και επισκευή του προς προμήθεια συστήματος (απαράβατος όρος). Να αναφερθούν οι εκ μέρους του προμηθευτή παρεχόμενες υπηρεσίες, οι οποίες σχετίζονται με την ποιότητα της εξυπηρέτησης (SERVICE) μετά την πώληση, την τεχνική βοήθεια καθώς και τη δυνατότητα εξασφάλισης ύπαρξης ανταλλακτικών. Τα ανωτέρω θα αξιολογηθούν (Σ.Β. 15%) Να αναφερθεί ο χρόνος παράδοσης του προς προμήθεια συστήματος, ο οποίος και θα αξιολογηθεί. (Σ.Β. 10%) Η συνολική βαθμολογία της προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων.

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΥΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α. Στοιχεία αξιολόγησης εντασσόμενα στην Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας και Απόδοσης. Ο συντελεστής βαρύτητας (Σ.Β.) για τη συγκεκριμένη ομάδα ορίζεται στο ποσοστό του εβδομήντα τοις εκατό (70%). Για κάθε στοιχείο της ομάδας ο καθορισθείς επί μέρους Σ.Β. παρατίθεται εντός παρενθέσεως ως ποσοστό επί τοις εκατό (%). Όλα τα επιμέρους στοιχεία της ομάδας βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η βαθμολογία των επιμέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου της ομάδας είναι το γινόμενο του επί μέρους Σ.Β. του στοιχείου επί την βαθμολογία του. Το ουροδυναμικό σύστημα θα πρέπει να είναι νοσοκομειακού τύπου και να φέρεται σε τροχήλατη βάση: 1. Να μπορεί να εκτελεί τις γνωστές ουροδυναμικές εξετάσεις ρουτίνας όπως: a. Ροή Ούρων (απαράβατος όρος) b. Κυστεομανομετρία (απαράβατος όρος) c. Ουρηθρική Profile ΠΙεση (απαράβατος όρος) d. Σύγχρονη Μελέτη Πίεσης Ροής (απαράβατος όρος) e. Ηλεκτρομυογραφία (απαράβατος όρος) f. Video Ουροδυναμική (απαράβατος όρος) g. Εφαρμογές Βιοανάδρασης h. Ορθοπρωκτική Μανομετρία Να αναφερθούν επιπλέον εξετάσεις που μπορεί να εκτελεί. (Σ.Β. 30%) 2. Το προσφερόμενο σύστημα να είναι νοσοκομειακού τύπου και να φέρεται σε τροχήλατη βάση (απαράβατος όρος) 3. Να συνοδεύεται από ισχυρό ηλεκτρονικό υπολογιστή, έγχρωμη οθόνη TFT/LCD τουλάχιστον 20 ιντσών και υψηλής ανάλυσης έγχρωμο εκτυπωτή. (Σ.Β. 4%) 4. Το πρόγραμμα ουροδυναμικής να λειτουργεί σε περιβάλλον windows. (να αναφερθεί το πρόγραμμα προς αξιολόγηση) (Σ.Β. 3%) 5. Να είναι ψηφιακό σύστημα και να διαθέτει σύγχρονο λογισμικό. (Σ.Β. 3%). 6. Το πρόγραμμα να υποστηρίζει πλήρη επεξεργασία των δεδομένων (μέγεθος, χρώμα, ταχύτητα σάρωσης) (Σ.Β. 2%). 7. Να υποστηρίζει διαδικασία μεταφοράς των αριθμητικών τιμών κάθε εξέτασης σε πρόγραμμα στατιστικής ανάλυσης και επεξεργασίας (Σ.Β. 3%). 8. Να διαθέτει έξι (6) κανάλια πιέσεων, ένα (1) κανάλι ροής (flow) και ένα κανάλι ηλεκτρομυογραφίας. Θα αξιολογηθεί η δυνατότητα του μηχανήματος σε αναβάθμιση του σε δύο καναλιών ροής και δύο καναλιών ΗΜΓ. (Σ.Β. 4%)

19 9. Να διαθέτει μορφομετατροπέα ροής τύπου βάρους για εύκολο καθαρισμό και συντήρηση. Να προσφέρεται σε ειδικό στατώ. (Σ.Β. 2%) 10. Να διαθέτει Νομογράμματα κατά: Siroky, Schafer, ICS (Griffith/Abrams) (Σ.Β. 3%) 11. Στο λογισμικό να περιλαμβάνεται βάση αποθήκευσης και διαχείρισης δεδομένων ασθενών. Το σύστημα και η βάση δεδομένων του να διαθέτει διάφορα πρωτόκολλα και φίλτρα ερωτημάτων για στατιστική ανάλυση. (Σ.Β. 3%) 12. Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την πλήρη λειτουργία του, όπως 3 αισθητήρες πίεσης, 10 σετ ηλεκτροδίων επιφάνειας ΗΜΓ, 10 καθετήρων κυστεομανομετρίας και 10 καθετήρες ορθού (Σ.Β. 3%) 13. Να διαθέτει ερωτηματολόγια ICS για συμπλήρωση από τους ασθενείς και δυνατότητα παραμετροποίησης αυτών από τον χρήστη. Το σύστημα να μπορεί να αποθηκεύσει δημογραφικά στοιχεία και εξετάσεις σε ατομικό φάκελο μέσω I-list με όλες τις εξετάσεις, επισκέψεις κτλ. Κάθε εξέταση να αποθηκεύεται αυτόματα σε ειδική βάση δεδομένων του προγράμματος. (Σ.Β. 2%) 14. Το σύστημα να παραδίδεται με μηχανισμό έλξης που λειτουργεί με ρεύμα και ελέγχεται από τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, για εξέταση με UPP (Pressure Profile). (Σ.Β. 2%) 15. Να προσφέρεται πρόγραμμα Βιοανάδρασης (Σ.Β. 2%) 16. Να υπάρχει δυνατότητα δικτύωσης στο κεντρικό σύστημα του νοσοκομείου (Σ.Β. 2%) 17. Η εκτύπωση να γίνεται σε έντυπα αλλά και μέσω PDF, έτσι ώστε να μπορεί να σταλεί με σε άλλα κέντρα ουροδυναμικής. (Σ.Β. 2%) 18. Να είναι εγκεκριμένο από όλους τους διεθνής και ευρωπαϊκούς οργανισμούς ασφαλείας και να διαθέτει CE (απαράβατος όρος) Β. Στοιχεία αξιολόγησης εντασσόμενα στην Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης. Ο Συντελεστής Βαρύτητας (Σ.Β.) για τη συγκεκριμένη ομάδα ορίζεται στο ποσοστό του τριάντα τοις εκατόν (30%). Για κάθε στοιχείο της ομάδας ο καθορισθείς επί μέρους Σ.Β. παρατίθεται εντός παρενθέσεως ως ποσοστό επί τοις εκατόν (%). Όλα τα επιμέρους στοιχεία της ομάδα βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η βαθμολογία των επιμέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς, όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου της ομάδας είναι το γινόμενο του επί μέρους Σ.Β. του στοιχείου επί τη βαθμολογία του. Για το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης διάρκειας τουλάχιστον 2 (δύο) ετών (απαράβατος όρος). Διάρκεια παρεχόμενης εγγύησης μεγαλύτερη της ανωτέρω θα αξιολογηθεί ευμενώς. Συνεπώς η χρονική διάρκεια της παρεχόμενης εγγύησης θα πρέπει να αναφερθεί. (Σ.Β. 5%) Με την παράδοση του συστήματος θα πρέπει να διατεθούν στον τελικό χρήστη τα επίσημα εγχειρίδια χρήσης και τεχνικής υποστήριξης (user and service manuals) κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα (απαράβατος όρος). Ο προμηθευτής, ο οποίος θα επιλεγεί τελικά και

20 στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια θα πρέπει κατά την παράδοση του προϊόντος να μεριμνήσεις για την εκπαίδευση: (α) του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού στη χρήση και (β) του τεχνικού προσωπικού στη συντήρηση και επισκευή του προς προμήθεια συστήματος (απαράβατος όρος). Να αναφερθούν οι εκ μέρους του προμηθευτή παρεχόμενες υπηρεσίες, οι οποίες σχετίζονται με την ποιότητα της εξυπηρέτησης (SERVICE) μετά την πώληση, την τεχνική βοήθεια καθώς και τη δυνατότητα εξασφάλισης ύπαρξης ανταλλακτικών. Τα ανωτέρω θα αξιολογηθούν (Σ.Β. 15%) Να αναφερθεί ο χρόνος παράδοσης του προς προμήθεια συστήματος, ο οποίος και θα αξιολογηθεί. (Σ.Β. 10%) Η συνολική βαθμολογία της προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων.

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΚΟΠΩΣΕΩΣ Α. Στοιχεία αξιολόγησης εντασσόμενα στην Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας και Απόδοσης. Ο συντελεστής βαρύτητας (Σ.Β.) για τη συγκεκριμένη ομάδα ορίζεται στο ποσοστό του εβδομήντα τοις εκατό (70%). Για κάθε στοιχείο της ομάδας ο καθορισθείς επί μέρους Σ.Β. παρατίθεται εντός παρενθέσεως ως ποσοστό επί τοις εκατό (%). Όλα τα επιμέρους στοιχεία της ομάδας βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η βαθμολογία των επιμέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου της ομάδας είναι το γινόμενο του επί μέρους Σ.Β. του στοιχείου επί την βαθμολογία του. Το σύστημα καρδιοαναπνευστικής κόπωσης θα πρέπει nα είναι σύστημα καρδιοαναπνευστικής αξιολόγησης - εργοσπιρομετρίας και έμμεσης θερμιδομετρίας, σύγχρονης τεχνολογίας, συνοδευόμενο από υπολογιστή και δυο μόνιτορ, για την απεικόνιση της εξέτασης κόπωσης και εργοσπιρομετρίας ταυτόχρονα, με το αντίστοιχο εργομετρικό μηχάνημα (κυλιόμενου τάπητα). Να είναι ηλεκτρικής κλάσης: 1 Type BF (EN ) (απαράβατος όρος), να είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές: MDD (93/42 EEC) (απαράβατος όρος) και να διαθέτει πιστοποίηση CE (απαράβατος όρος) 1. Να διαθέτει ανιχνευτή ροής-όγκου ο οποίος να διαθέτει ψηφιακό ροόμετρο τουρμπίνας διπλής κατεύθυνσης. (Να αναφερθούν το εύρος μέτρησης ροής, το εύρος μέτρησης αερισμού και η αντίσταση) (Σ.Β. 7%) 2. Να διαθέτει αναλυτή Ο 2 με μη-αναλώσιμο αισθητήρα οξυγόνου (να αναφερθούν ο χρόνος απόκρισης, η περιοχή μέτρησης οξυγόνου και η ακρίβεια μέτρησης) (Σ.Β. 7%) 3. Να διαθέτει αναλυτή CO 2 ο οποίος να διαθέτει υπέρυθρο ψηφιακό αισθητήρα διοξειδίου του άνθρακα (Να αναφερθούν ο χρόνος απόκρισης, η περιοχή μέτρησης οξυγόνου και η ακρίβεια μέτρησης) a. Να διαθέτει γρήγορο και εύκολο στη χρήση σύστημα βαθμονόμησης του ανιχνευτή όγκου/ ροής και των αναλυτών αερίων, υποστηριζόμενο από το λογισμικό. b. Να περιλαμβάνει βαθμονομημένη σύριγγα. c. Να διαθέτει περιβαλλοντικούς αισθητήρες θερμοκρασίας, πίεσης και υγρασίας. d. Να διαθέτει ενσωματωμένο οξύμετρο το οποίο να επιτρέπει την σε πραγματικό χρόνο εμφάνιση του γραφήματος του SpO 2. (απαράβατος όρος)

22 e. Να περιλαμβάνει τροχήλατο τραπεζάκι που να πληροί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για ιατρική συσκευή, σύμφωνα με το πρότυπο EN f. Να διαθέτει θύρα USB για επικοινωνία με εξωτερικές συσκευές και καλώδιο USB για επικοινωνία με Η/Υ. Η θύρα USB να διαθέτει ηλεκτρική απομόνωση (optoisolation) για την ασφάλεια του ασθενούς. g. Να παρέχει δυνατότητα ελέγχου εργομετρικού μηχανήματος κυλιόμενου τάπητα μέσω του λογισμικού. h. Να εκτελεί ανάλυση ανταλλαγής αερίων με την μέθοδο αναπνοή προς αναπνοή (VO 2, VCO 2 ) i. Να διαθέτει απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο των κυματομορφών O 2, CO 2 j. Να διαθέτει λειτουργία για αυτόματο και χειροκίνητο εντοπισμό Αναερόβιου Κατωφλίου k. Να δίνει τη δυνατότητα για προηγμένη επεξεργασία δεδομένων l. Να υπολογίζει την κινητική του Ο 2 (Ο 2 Kinetics) m. Να δίνει τη δυνατότητα για εισαγωγή δεδομένων αερίων αρτηριακού αίματος (ABG) και υπολογισμού σύνθετων παραμέτρων (VD/Vt, Pa-aCO 2 ) n. Να παρέχει τη δυνατότητα έμμεσου υπολογισμού της Καρδιακής Παροχής μέσω του αλγορίθμου Wasserman. o. Να διαθέτει μάσκα προσώπου, canopy καθώς και κιτ σύνδεσης με αναπνευστήρα (για χρήση στην ΜΕΘ) για την εκτέλεση έμμεσης θερμιδομετρίας. (Σ.Β. 10%) 4. Να μετράει με τα παραπάνω συστήματα βασικές παραμέτρους έμμεσης θερμιδομετρίας : a. VO 2 b. VCO 2 c. REE d. Μεταβολικό Υπόστρωμα: e. RQ f. %FAT (λίπους) g. %CHO (υδατανθράκων) h. %PRO (πρωτεινών) (Σ.Β. 8%) 5. Να συνδέεται το ροόμετρο στην έξοδο του αναπνευστήρα στο κιτ σύνδεσης με αναπνευστήρα. Το σύστημα να επιτρέπει την ανίχνευση του Bias Flow του αναπνευστήρα. (Σ.Β. 4%) 6. Να επιτρέπει τη δημιουργία προσαρμοσμένων παραμέτρων βασισμένων σε εξισώσεις που δημιουργεί ο χρήστης. (Σ.Β. 3%) 7. Να παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων σε μορφή EXCEL, ASCII (Σ.Β 4%) 8. Να πραγματοποιεί μετρήσεις σπιρομετρίας,fvc, MVV, bronchial challenge κλπ. (Σ.Β. 5%) 9. Να διαθέτει τις εξής δυνατότητες εκτύπωσης: a. Να παράγει αναφορά 9-Plot Wasserman (και τις 9 καμπύλες) b. Εκτύπωση οποιουδήποτε διαγράμματος ή δεδομένων επιλεχθούν από τον χρήστη. c. ECG αναφορά σε κανονικό η σε χαρτί καρδιογράφου. (Σ.Β. 4%) 10. Να περιλαμβάνει μάσκες προσώπου για εργοσπιρομετρία σε 3 μεγέθη (small, medium, large) (Σ.Β. 2%)

23 11. Να περιλαμβάνει Η/Υ με δύο οθόνες τουλάχιστον 19, έγχρωμο εκτυπωτή και μονάδα αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) τουλάχιστον 1000VA (Σ.Β. 5%) 12. Να περιλαμβάνει ενσωματωμένο (integrated) 12-κάναλο σύστημα ηλεκτροκαρδιογραφήματος (stress test ecg) με τα εξής χαρακτηριστικά: a. Κυματομορφές υψηλής διαγνωστικής ποιότητας b. Συνεχής παρακολούθηση 12 καναλιών και καταγραφή των 12 απαγωγών σε ποικιλία διατάξεων 3,6,12 c. Εμφάνιση στην οθόνη του καρδιακού ρυθμού, της αρτηριακής πίεσης, του χρόνου κάθε σταδίου και ο συνολικός χρόνος του τεστ d. Δυνατότητα εμφάνισης του μέσου όρου των κυματομορφών από οποιαδήποτε απαγωγή και δυνατότητα σύγκρισής της με τη ληφθείσα κυματομορφή e. Δυνατότητα εκτέλεσης όλων των διεθνώς αναγνωριζομένων πρωτοκόλλων δοκιμασίας κόπωσης (Balke, Chung, Low level Chung, Bruce, Naughton) (απαράβατος όρος) f. Δυνατότητες zoom και «πάγωμα» g. Τρέχουσα ανάλυση ST και ανάλυση ST αναφοράς και στα 12 κανάλια h. Τάσεις καταστολής και κλίσης του ST απεικονίζονται κατά την διάρκεια του τεστ i. Μέσο σύμπλεγμα QRS σε σύγκριση με το σύμπλεγμα αναφοράς ECG j. Ανίχνευση και καταγραφή αρρυθμικών επεισοδίων καθώς και βηματοδοτικών παλμών k. Ειδικό αλγόριθμο για τη μείωση των αναπνευστικών παρασίτων l. Εκτύπωση laser/inkjet σε πραγματικό χρόνο. m. Αναδρομική ανάλυση ECG και αρρυθμιών ακόμα και κατά τη διάρκεια του τεστ n. Πλήρη απεικόνιση o. Εξαγωγή δεδομένων σε μορφές: JPEG, XML, GDT, PDF. (Σ.Β. 10%) 13. Να διαθέτει εργομετρικό τάπητα με τα εξής χαρακτηριστικά: i. Τροφοδοσία V/50Hz ii. Μέγιστο βάρος εξεταζομένου έως 200 kg iii. Ελάχιστο μήκος και πλάτος τρεξίματος: 150/50 cm iv. Δυνατότητα εκτέλεσης όλων των των διεθνώς αναγνωριζομένων πρωτοκόλλων δοκιμασίας κόπωσης (Balke, Chung, Low level Chung, Bruce, Naughton) (απαράβατος όρος) (Σ.Β. 5%) Β. Στοιχεία αξιολόγησης εντασσόμενα στην Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης. Ο Συντελεστής Βαρύτητας (Σ.Β.) για τη συγκεκριμένη ομάδα ορίζεται στο ποσοστό του τριάντα τοις εκατόν (30%). Για κάθε στοιχείο της ομάδας ο καθορισθείς επί μέρους Σ.Β. παρατίθεται εντός παρενθέσεως ως ποσοστό επί τοις εκατόν (%). Όλα τα επιμέρους στοιχεία της ομάδα βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η βαθμολογία των επιμέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς, όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές

ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς για την επείγουσα προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου Σητείας

ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς για την επείγουσα προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου Σητείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς για την επείγουσα προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου Σητείας Σχετικά : 1. Το υπ αριθμ. 302/31-3-14 Έγγραφο Προϊσταμένου Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές προς διαβούλευση στο Site του Νοσοκομείου

Προδιαγραφές προς διαβούλευση στο Site του Νοσοκομείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δράμα 4-07- 2012 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. /5630 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφoρίες: Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 2521 350228 ΘΕΜΑ: «Ανάρτηση προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 27-08-2012 Ταχ. ιεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73300 Αρ. πρωτ. 12638 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΣ: ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ: ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ρόδος 18/10/2006 Β Δ.Υ.ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμός διακήρυξης: 6/2006 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. διεύθυνση: Ρόδος 85100

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002862788 2015-06-22

15PROC002862788 2015-06-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 e-mail: prom3@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 36/2015 ΚΗΦΙΣΙΑ, 03-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΨΝ ΠΡΟΩΟΝΣΨΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΨΝ ΠΡΟΩΟΝΣΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 2 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΨ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΦΑΪΔΑΡΙ, 1/12/2011 Από: Προς: Θέμα: Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 59

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 59 Λέρος 18-09-2013 Αριθμ. πρωτ.10651 Είδος Προμήθειας: «Απινιδωτή» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων των Κ.Υ Ικαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ HΛEKTPOΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΕΞΑΚΑΝΑΛΟΥ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ HΛEKTPOΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΕΞΑΚΑΝΑΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μ.Τ.Ν. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 48.160,00 ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ Γενικοί όροι για τα είδη Α, B,Δ, - Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans)

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Πειραιάς, 08 Απριλίου 2011 Περιεχόμενα 1 Κινητό Όχημα Ανίχνευσης X Ray... 3 1.1 Γενική περιγραφή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ για τις ανάγκες του Παραρτήματος του Νοσοκομείου επί της οδού Ασωπίου ) με κωδικό CPV 33123100-9

HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ για τις ανάγκες του Παραρτήματος του Νοσοκομείου επί της οδού Ασωπίου ) με κωδικό CPV 33123100-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 9-1-15 Τηλ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟNITOR ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟNITOR ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟNITOR ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΒ % Α/Α % ΓΕΝΙΚΑ Monitor σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλο για μεταφορά ασθενών, για την παρακολούθηση των φαινομένων ECG/RESP/NIBP/SpO 2 /Temp/IBP ασθενών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (CPV 38000000.

ΠΡΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (CPV 38000000. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: Αντικάλαμος, 24100 Καλαμάτα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ (1) ΙΣΤΟΚΙΝΕΤΑ του Παθολογοανατομικού Τμήματος CPV 33100000-1

ΜΙΑ (1) ΙΣΤΟΚΙΝΕΤΑ του Παθολογοανατομικού Τμήματος CPV 33100000-1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ OΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 10-2-2015 Τηλ:. 210 64

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ(1) ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ(1) ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΔΑ:72ΞΥ4690ΒΜ-644 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 27-1-15 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Β/1722 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001992944 2014-04-15

14PROC001992944 2014-04-15 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λυκόβρυση 15/4/2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 557 ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τηλέφωνο: 210 2845940 Fax: 210 2840740 14PROC001992944 2014-04-15 ΘΕΜΑ: Διακήρυξη πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 2 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 3 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 3 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 3 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

13.Γυναικολογικός υπέρηχος

13.Γυναικολογικός υπέρηχος Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Μαιευτικού Γυναικολογικού Τµήµατος 13.Γυναικολογικός υπέρηχος ΓΕΝΙΚΑ. 1. Να είναι της πλέον σύγχρονης, ψηφιακής τεχνολογίας κατάλληλα για νοσοκοµειακή χρήση. a. Τo προσφερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο6/2013

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο6/2013 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο6/2013 Η Εταιρία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ Αριθ.: Διακήρυξης: 2003/2015 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ Αριθ.: Διακήρυξης: 2003/2015 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.Μ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα, 21-04-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ Αριθ.: Διακήρυξης: 20032015 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μαρούσι, 27.01.2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Φ.478.6/5281/11070/ΣΤ3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 2/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 2/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 2/2014 για την προµήθεια οχήµατος τηλεπισκόπησης αγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Aρ. Μελέτης: ΔΣΣΗΔΔ.12/2013 Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΥΘΗΣΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Προϋπολογισμός: 303.021,13

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης πόρων μέσω βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων και της κατανάλωσης καυσίμων στο Δήμο Σερρών Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ή το ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ (όποιος οριστεί ως φορέας) δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

ΘΕΜΑ : Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ή το ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ (όποιος οριστεί ως φορέας) δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) 4 η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές με ενσωματωμένες τις προσθήκες ως κάτωθι:

Παρατίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές με ενσωματωμένες τις προσθήκες ως κάτωθι: Παρατίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές με ενσωματωμένες τις προσθήκες ως κάτωθι: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΗ ΕΠΑΦΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΗ ΕΠΑΦΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΗ ΕΠΑΦΗΣ Σ.Β. % 5 Α ΓΕΝΙΚΑ Σύστημα Ψηφιακής Βιομετρίας μη επαφής για Οφθαλμολογική χρήση με εξαιρετική ακρίβεια των μετρήσεων και των αποτελεσμάτων, εύκολο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 16/13)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 16/13) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Π.ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80-ΤΚ 11528 ΤΗΛΕΦΩΝΟ-FAX:2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2 1. Χρονοδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα