ιακήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου Ανοιχτού ηµόσιου ιαγωνισµού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιακήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου Ανοιχτού ηµόσιου ιαγωνισµού"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ ΕΡΓΟ ΠΡΟΛΗΨΗ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΣΤΙΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ, ΗΜΟΥ ΑΡΑ ΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ : ΦΥΚΗΣΑΠ Σάµος 31/10/2013 Αρ. πρωτ. οίκοθεν 51375/4453 ιακήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου Ανοιχτού ηµόσιου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την χαµηλότερη τιµή για το παραδοτέο : Εξοπλισµός (ατοµικός και οµαδικός) εθελοντών του έργου µε τίτλο: «ΠΡΟΛΗΨΗ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΣΤΙΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ, ΗΜΟΥ ΑΡΑ ΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ και ακρωνύµιο: «ΦΥΚΗΣΑΠ», το οποίο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά ποσοστό 80 % και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας & της Κύπρου κατά ποσοστό 20%, στο πλαίσιο του Προγράµµατος ιασυνοριακής Συνεργασίας «ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ » Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ Αριθµός ιακήρυξης: 13/2013 Καταληκτική Ηµεροµηνία για την Υποβολή Προσφορών: 20 Νοεµβρίου 2013, ώρα: 10:00 π.µ. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙ ΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ: 44

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΛΗΨΗ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΛΗΨΗ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟ ΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ «ΦΥΚΗΣΑΠ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΤΟ «ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ») ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑ & ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗ για την Προµήθεια του παραδοτέου : Εξοπλισµός (ατοµικός και οµαδικός) εθελοντών Σελ. 2 από 44

3 6. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 1 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 2 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 3 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια του παραδοτέου : Εξοπλισµός (ατοµικός και οµαδικός) εθελοντών Σελ. 3 από 44

4 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΛΗΨΗ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Αναθέτουσα αρχή είναι η Περιφερειακή Ενότητα Σάµου: ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΕΞΗ ΑΛΕΞΗ ΣΑΜΟΣ, ΣΑΜΟΣ Τηλ: Fax: Η Αναθέτουσα Αρχή ενεργεί ως ικαιούχος του συνολικού έργου µε τίτλο: «ΠΡΟΛΗΨΗ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΣΤΙΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ, ΗΜΟΥ ΑΡΑ ΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ» και ακρωνύµιο ΦΥΚΗΣΑΠ, σύµφωνα µε την υπογεγραµµένη Σύµβαση Χρηµατοδότησης <Κ1_2_08>/ Το έργο ΦΥΚΗΣΑΠ έχει εγκριθεί προς χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά ποσοστό 80 % και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας & της Κύπρου κατά ποσοστό 20%, στο πλαίσιο του Προγράµµατος ιασυνοριακής Συνεργασίας «ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ » (Άξονας 2: Φυσικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον) ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο παρών ιαγωνισµός διενεργείται κατ εφαρµογή των σχετικών διατάξεων του εθνικού & κοινοτικού νοµικού πλαισίου περί σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, όπως αυτές ισχύουν συγκεκριµένα για τον προκηρύσσοντα φορέα, καθώς και των σχετικών εγκρίσεων και αποφάσεων, οι οποίες αφορούν στο συγκεκριµένο έργο και αναφέρονται στη συνέχεια του παρόντος εδαφίου. 1. Το Π.. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/ ) περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως ισχύει 2. Το Ν. 2286/95 (Προµήθειες ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων) 3. Το Π.. 118/2007 (Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου), 4. Το Ν. 2362/95 (Περί ηµοσίου Λογιστικού), 5. Τις διατάξεις του Ν. 3852/ Σχέδιο Καλλικράτης «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/ ). 6.Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α / ) «Ενίσχυση της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα διαύγεια και άλλες διατάξεις» 7.Την 35130/739/ απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (Φ.Ε.Κ. 1291/Β / ) περί «Αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83, παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.» 8. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 68/ ). 9. Το Ν.3801/2009 (Φ.Ε.Κ. 163/ ) «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της ηµόσιας ιοίκησης» Άρθρο 46 «Πληρωµή δαπάνης δηµοσίευσης» 10. Την υπ αριθµ.6698/ (Φ.Ε.Κ. 808/Β / ) τροποποίηση της υπ αριθµ.4167/ Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ.412/Β / ) «Καθορισµός ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων Νοµαρχιακών και Τοπικών εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου» 11. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κανονισµού Οικονοµικής ιαχείρισης των Περιφερειακών Ταµείων Ανάπτυξης (ΦΕΚ 78/Β/4-2-98) για την Προµήθεια του παραδοτέου : Εξοπλισµός (ατοµικός και οµαδικός) εθελοντών Σελ. 4 από 44

5 12. Π.. 113/10 (ΦΕΚ 194 Α/ ιορθ. Σφαλ. ΦΕΚ 209 Α/ ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 13. Υ.Α. 6698/2012 Τροποποίηση της υπ αριθµ. 4167/ Υ.Α. «Καθορισµός ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και τοπικών εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου», 14. ΥΠΑΣΥ 14023/ΕΥΘΥ521 ( ) «Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 15.Το Π.. 137/2010 «Οργανισµός Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (ΦΕΚ Α' 230/ ) 16. Την υπ. αρίθ. 75/2011 Απόφαση Περιφερειακού Συµβουλίου αποδοχής υλοποίησης του έργου µε τίτλο ΠΡΟΛΗΨΗ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΣΤΙΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ, ΗΜΟΥ ΑΡΑ ΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ και ακρωνύµιο ΦΥΚΗΣΑΠ 17. Την υπ. αρίθ. 349/2013 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, για τον ορισµό µελών για τη συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσµάτων πρόχειρων διαγωνισµών του άρθρου 38/Π.. 118/ Υπ. αριθµ. 808/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία ενέκρινε τους όρους του παρόντος διαγωνισµού. 19. Υπ. αριθµ. 961/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία ενέκρινε την επανάληψη του διαγωνισµού 13/2013 σε νέα ηµεροµηνία και ώρα, χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 1.3 ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Η Προκήρυξη του ιαγωνισµού θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Αναθέτουσας Αρχής, στην Ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στην Ιστοσελίδα «ΙΑΥΓΕΙΑ» του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης. Η Προκήρυξη του ιαγωνισµού θα αποσταλεί στο Επιµελητήριο Σάµου προς ενηµέρωση των µελών του. 1.4 ΛΗΨΗ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα αναλυτικά στοιχεία των όρων του διαγωνισµού και της διακήρυξης βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: καθώς και στο διαδίκτυο στο Πρόγραµµα «ιαύγεια» et.diavgeia.gov.gr. ή χορηγούνται από τo Τµήµα Πληροφορικής της Περιφερειακής Ενότητας Σάµου, 2ος όροφος, Κτίριο ιοίκησης, ερβενακίων και Α. Αλέξη, ΤΚ 83100, Σάµος Σάµου, αρµόδιος υπάλληλος Αθανασάκης Ηρακλής τηλ.: fax: , Οι παραλήπτες της διακήρυξης είναι υποχρεωµένοι µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την παραλαβή της (και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από την καταληκτική ηµεροµηνία διάθεσης των τευχών του διαγωνισµού από την Αναθέτουσα Αρχή) να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας, σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον συνολικό αριθµό σελίδων, και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε αιτιολογικό τη µη πληρότητα του παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 1.5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟ ΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Αρµόδιο πρόσωπο της Αναθέτουσας Αρχής για την παροχή πληροφοριών σε σχέση µε τον παρόντα ιαγωνισµό είναι : Αθανασάκης Ηρακλής, /νση: ερβενακίων και Αλέξη Αλέξη, Τηλ: , Fax , για την Προµήθεια του παραδοτέου : Εξοπλισµός (ατοµικός και οµαδικός) εθελοντών Σελ. 5 από 44

6 1.6 ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στην Αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Σάµου που βρίσκονται επί της οδού ερβενακίων και Α. Αλέξη, ΤΚ Σάµος, στις 20/11/2013 και ώρα 10:00 π.µ. 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 2.1 ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ «ΦΥΚΗΣΑΠ» Το συνολικό έργο µε τίτλο: «ΠΡΟΛΗΨΗ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΣΤΙΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ, ΗΜΟΥ ΑΡΑ ΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ» και ακρωνύµιο «ΦΗΚΥΣΑΠ» συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά ποσοστό 80 % και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας & της Κύπρου κατά ποσοστό 20%, στο πλαίσιο του Προγράµµατος ιασυνοριακής Συνεργασίας «ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ » και υλοποιείται από εταιρικό σχήµα µε ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟ τον ήµο Ηρακλείου Κρήτης και ΕΤΑΙΡΟΥΣ την Περιφερειακή Ενότητα Σάµου από ελληνικής πλευράς και το ήµο Αραδίππου Κύπρου και την Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου «ΑΦΡΟ ΙΤΗ ΛΤ» από κυπριακής πλευράς. 2.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΤΟ «ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ») Το φυσικό αντικείµενο του έργου «ΦΥΚΗΣΑΠ» αναλύεται σε επιµέρους Πακέτα Εργασίας και Ενέργειες. Αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού (εφεξής: το «προκηρυσσόµενο έργο») είναι η υλοποίηση µέρους του φυσικού αντικειµένου του Πακέτου Εργασίας 4. «Πιλοτικές Παρεµβάσεις αναγνώρισης, πρόληψης και διαχείρισης φυσικών κινδύνων», το οποίο συγκεντρώνει ένα σύνολο πιλοτικών παρεµβάσεων, ειδικά σχεδιασµένων για κάθε µεγάλη κατηγορία φυσικών κινδύνων, δηλαδή: ασικές Πυρκαγιές, Πληµµύρες & Υδρολογικοί Κίνδυνοι, Σεισµοί, Άλλα Ακραία Καιρικά Φαινόµενα (Καύσωνες, Λειψυδρία / Ξηρασία, Ανεµοστρόβιλοι) και συγκεκριµένα του Παραδοτέου «εξοπλισµός εθελοντών» του έργου ΦΥΚΗΣΑΠ, όπως αναλύεται διεξοδικά στη συνέχεια. Μέσω του παρόντος διαγωνισµού θα επιλεγεί, µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή, εφόσον τηρηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές, ένας Ανάδοχος που θα αναλάβει την προµήθεια εξοπλισµού εθελοντών. Συνοπτικά: Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η προµήθεια ατοµικού και οµαδικού εξοπλισµού εθελοντών αντιµετώπισης φυσικών καταστροφών για τη Σάµο, έχει γίνει µετά από Καταγραφή/Αξιολόγηση των Αναγκών Ατοµικού ή/και Οµαδικού Εξοπλισµού Εθελοντών και διαπίστωση ελλείψεων που προέκυψαν από την καταγραφή του υφιστάµενου εξοπλισµού ή/και από την εκτίµηση/προτάσεις που προέκυψαν Το προκηρυσσόµενο έργο αφορά την προµήθεια εξοπλισµού, ατοµικού και οµαδικού εξοπλισµού εθελοντών αντιµετώπισης φυσικών καταστροφών για τη Σάµο και συγκεκριµένα: Ατοµικό εξοπλισµό για τα εθελοντικά κλιµάκια δασοπυροσβεστών που δραστηριοποιούνται στη Σάµο. Οµαδικό εξοπλισµό για τα εθελοντικά κλιµάκια δασοπυροσβεστών που δραστηριοποιούνται στη Σάµο και Οµαδικό εξοπλισµό για την Ελληνική Οµάδα ιάσωσης της Σάµου Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η προµήθεια πρέπει να είναι σύµφωνη κατ ελάχιστον, µε τις παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές. Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται να αναλάβει την προµήθεια που προβλέπεται στην παρούσα. Το υλικό θα παραδοθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Σάµου. 1. ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 1) ΚΡΑΝΟΣ: Τύπου Gallet, για διάσωση, δασοπυρόσβεση σε έντονο χρώµα µε αντανακλαστικές ταινίες 3Μ και µαύρα γυαλιά προστασίας µαύρου χρώµατος. για την Προµήθεια του παραδοτέου : Εξοπλισµός (ατοµικός και οµαδικός) εθελοντών Σελ. 6 από 44

7 Ποσότητα : 24 Τεµάχια 2) ΦΑΚΟΣ ΚΡΑΝΟΥΣ : Προβολέας µε φωτεινή δέσµη τουλάχιστον 200 lumens, που καλύπτει 150+ µέτρα. Να διαθέτει διακόπτη ρύθµισης του επιπέδου φωτεινότητας µε µπαταρία λιθίου και ελάχιστη αυτονοµία στο υψηλό επίπεδο τουλάχιστον 2 ώρες. Ποσότητα : 24 Τεµάχια 3) ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ: Τα αντιπυρικά γάντια που να πληρούν το EN 659. Θα πρέπει να παρέχουν υψηλού επιπέδου προστασία από τη θερµοκρασία και προστασία από κοψίµατα χεριών και παλάµης. Εσωτερικά να υπάρχει ενσωµατωµένο ένθετο ελαστικό καρπού. Εξωτερικά να φέρει αντανακλαστικές ταινίες, ιµάντα σύσφιξης του κάτω µέρους µε προσκολλητικό σύνδεσµο Velcro και κρίκο ανάρτησης για ζώνη. Ενισχυµένα µέρη στους τοµείς του αντίχειρα και των δαχτύλων, από ειδικό ύφασµα "Perlfang" που κατασκευάζεται από 100% Kevlar υλικό µε ενίσχυση από ελαστική πυρίµαχη επικάλυψη σιλικόνηςάνθρακα, που δηµιουργούν ένα µαξιλάρι αέρα, το οποίο αποµονώνει την ακτινοβολούµενη θερµοκρασία, διασφαλίζοντας µε αυτό τον τρόπο την υψηλή προστασία από θερµικά φορτία. Χαρακτηριστικά : Ενίσχυση έναντι της θερµότητας από στρώση: 50% KEVLAR / 50% NOMEX Ενισχυµένη προστασία από το νερό από µεµβράνη porelle Αντανακλαστική ταινία 3Μ Κρίκος ανάρτησης για ζώνη Ποσότητα : 24 Τεµάχια 4) ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: Μάσκα ηµίσεως προσώπου σύµφωνα µε το πρότυπο EN140, µε ελαφρύ βάρος. Το προσφερόµενο σετ µάσκας και φίλτρων να είναι αυστηρών προδιαγραφών και χαµηλών απαιτήσεων συντήρησης, κατάλληλη για πολύωρη χρήση σε πολλές εφαρµογές όπου απαιτείται η µέριµνα αναπνευστικής προστασίας. Τo συνδυαζόµενο φίλτρο, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ14387 & ΕΝ 143. Να διαθέτει βίδωµα bayonet, να είναι κατάλληλο για χρήση σε ανοιχτό περιβάλλον µε δακρυγόνα ή άλλα ερεθιστικά αέρια, σε κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς, στη βιοµηχανία, σε ορυχεία και µεταλλεία, σε διυλιστήρια πετρελαίου και εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, για γεωργική χρήση, σε µονάδες επεξεργασίας ξυλείας και σε πολλές άλλες εφαρµογές όπου υπάρχει αυξηµένη ποικιλία αναπνευστικών κινδύνων. Το προσφερόµενο προϊόν περιλαµβάνει µάσκα ηµίσεως προσώπου και ζεύγος φίλτρων. Ποσότητα : 24 Τεµάχια 5) ΦΙΛΤΡΟ ΜΑΣΚΑΣ: "Ενισχυµένο φίλτρο" που µπορεί να προφυλάξει αποτελεσµατικά από σκόνες και µικροσωµατίδια, καθώς επίσης και από οργανικούς & ανόργανους ατµούς και αέρια (εκτός του CO) π.χ. χλώριο, υδρόθειο χλώριο, υδρόθειο από όξινα αέρια όπως διοξείδιο του θείου, υδροχλώριο και για αµµωνία και παράγωγα οργανικής αµµωνίας. ιαθέτει bayonet βίδωµα για εύκολη τοποθέτηση µε µια στροφή. Ποσότητα : 24 Τεµάχια 6) ΜΠΟΤΕΣ: Σύµφωνα µε το πρότυπο CE 0197 EN 15090:2006. Κατασκευασµένες από δέρµα, µε σύστηµα αερισµού και διαπνέουσα µεµβράνη Gore-Tex ώστε να είναι 100% αδιάβροχες για να παρέχουν προστασία από νερό, αντίσταση σε βακτήρια και ταυτόχρονα να επιτρέπουν στο πόδι να αναπνέει, κρατώντας των θερµοκρασία του ποδιού σταθερή στις αλλαγές του κλίµατος. Να διαθέτουν ανατοµική σόλα από πολυουρεθάνη ώστε να απορροφούν κραδασµούς, µε δυνατότητα αφαίρεσης και πλύσης. Να διαθέτουν προστατευτικό δακτύλων. Να διαθέτουν προστατευτικό περιοχής φτέρνας. Να διαθέτουν µαλακό µαξιλαράκι από δέρµα στο πίσω µέρος του υποδήµατος. Η σόλα να είναι αντιολισθητική, αντιστατική, ανθεκτική σε πετρελαιοειδή. Να διαθέτουν σύστηµα εσίµατος - HAIX Lacing system µε εξωτερικά για την Προµήθεια του παραδοτέου : Εξοπλισµός (ατοµικός και οµαδικός) εθελοντών Σελ. 7 από 44

8 τοποθετηµένη γλώσσα µε φερµουάρ και εσωτερικά τις πλέξεις των κορδονιών, ώστε να επιτρέπει την εύκολη χρήση του υποδήµατος και ταυτόχρονα να µειώνει τους κινδύνους µπλεξίµατος κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων. Μεγέθη: Ποσότητα : 24 Τεµάχια 7) ΣΦΥΡΙΧΤΡA: Σχεδιασµένη µε αεροθαλάµους. Να µην διαθέτει στραγάλι. Να παράγει ήχο ακόµα και σε δύσκολες συνθήκες όπως βροχή χωρίς να κολλάει. Να διαθέτει δαχτύλιο για πέρασµα κορδονιού ή για µπρελόκ κλειδιών. Ποσότητα : 24 Τεµάχια 8) ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ: Κατασκευασµένος από βαρέως βιοµηχανικού τύπου ύφασµα, ανθεκτικός στην υπεριώδη ακτινοβολία µε ειδική επεξεργασία στις ραφές για υψηλή αντοχή. Πτυσσόµενος για εύκολη αποθήκευση και µεταφορά. Χωρητικότητα δεξαµενής 19 λίτρα. Να φέρει ιµάντα ταχείας απελευθέρωσης, µαξιλαράκια για άνετη ανάρτησης στους ώµους, στόµιο πλήρωσης 10 εκατοστών και σύνδεση αυλού αντλίας µε ταχυσύνδεσµο. Η αντλία να είναι κατασκευασµένη από µπρούτζινο κύλινδρο ο οποίος να έχει επικαλυφθεί µε ισχυρή άκαυστη συνθετική ύλη. Ανοξείδωτη. Να µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο από δεξιόχειρα όσο και από αριστερόχειρα. Να διαθέτει ακροφύσιο για χρήση αφρού και ΚΙΤ επισκευής. Ποσότητα : 6 Τεµάχια 9) ΣΤΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ: Στολή Πυροσβέστη που να παρέχει αντιπυρική προστασία, θερµοµόνωση µε υψηλές µηχανικές ιδιότητες και αντιστατική προστασία. Να φέρει αντανακλαστικές λωρίδες 3Μ. Να αποτελείται από χιτώνιο, το οποίο θα φέρει επιπλέον ύφασµα στο γιακά για την προστασία του λαιµού, και παντελόνι. ISO Ποσότητα : 24 Τεµάχια 10) ΚΙΑΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: Κιάλια γενικής χρήσης µε εργονοµικά σκίαστρα στα µάτια για προστασία από την παράπλευρη ακτινοβολία κατά τη διάρκεια της παρατήρησης, µοχλό ρύθµισης του προσοφθάλµιου, µόνιµα προστατευτικά καπάκια αντικειµενικών φακών που σηκώνονται προς τα πάνω καθώς επίσης και πολύ ανθεκτική θήκη µεταφοράς/προστασίας που µπορεί να κρεµαστεί µε λουρί ή να µπει στην ζώνη ή να κρατηθεί στο χέρι. Εύρος θερµοκρασίας λειτουργίας C ο. Μεγέθυνση x10. Το προϊόν περιλαµβάνει κιάλια, λουρί για το χέρι, θήκη µεταφοράς, πανάκι καθαρισµού φακών. Ποσότητα : 6 Τεµάχια 11) ΖΩΝΗ: Ζώνη εργασίας, µαύρη, από ύφασµα Condura, ιδιαίτερα ανθεκτικό, µε πόρπη από ανθεκτικό πλαστικό. Να διαθέτει κούµπωµα τριπλής ασφάλειας. Εσωτερικά να είναι επενδυµένη µε υλικό που να απορροφάει τον ιδρώτα και να µην γλιστράει επάνω στα ρούχα. Ποσότητα : 24 Τεµάχια 2. ΟΜΑ ΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 12) ΑΝΤΛΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ: Βενζινοκίνητη αντλία πυρόσβεσης 4HP µε δυνατότητα εξόδου και εισόδου νερού 2. Με δυνατότητα αναρρόφησης 8 µέτρων, παροχής 500L/min. Ποσότητα : 2 Τεµάχια 13) ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ: Φαρµακείο Α βοηθειών πλήρως εξοπλισµένο µε ιατρικά υλικά. Πιστοποιηµένο κατά DIN Κατ ελάχιστον να περιέχονται: Αλκοολούχα επιθέµατα µιας χρήσεως Ένα ζεύγος γάντια µιας χρήσεως για την Προµήθεια του παραδοτέου : Εξοπλισµός (ατοµικός και οµαδικός) εθελοντών Σελ. 8 από 44

9 Μια λαβίδα για τον καθαρισµό των τραυµάτων Μια ισοθερµική κουβέρτα Α Βοηθειών Μια µάσκα αναπνευστικής αναζωογόνησης µιας χρήσεως Αποστειρωµένες γάζες 50 τεµάχια επιδέσµων, επιθεµάτων και ταινιών Ψαλίδι ύο οφθαλµικά επιθέµατα Ένα επίθεµα ξηρού πάγου Ποσότητα : 6 Τεµάχια 14) ΦΟΡΕΙΟ: Κατασκευασµένο από ανθεκτικό και αδιάβροχο υλικό που µπορεί και πλένεται. Ελαφρύ, εύκολη µεταφορά και πτυσσόµενο τουλάχιστον σε 2 µέρη. Κατάλληλο για µεταφορά τραυµατία. Στη σανίδα να µπορεί να προσαρµοστεί σύστηµα ακινητοποίησης του κεφαλιού καθώς και ιµάντες ακινητοποίησης. Αντοχή φορτίου χρήσης τουλάχιστον 120 Kgr. Ποσότητα : 6 Τεµάχια 3. ΟΜΑ ΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ε.Ο. ΣΑΜΟΥ 15) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ: Κατάλληλο για χρήση σε ασθενείς κάθε ηλικίας που να συνοδεύεται απο µια περιχειρίδα που µπορεί να προσαρµοστεί σε περιφέρεια µπράτσου από 22 έως 32 εκατοστά Να προσφέρει εκτός από εύκολο χειρισµό, αναγνώριση ακανόνιστου καρδιακού ρυθµού, παλµικό τόνο και ένδειξη ηµεροµηνίας και ώρας. Να λειτουργεί µε µπαταρίες αλκαλικές ή επαναφορτιζόµενες τύπου ΑΑ (µπαταρίες αλκαλικές συµπεριλαµβάνονται) µε επιπλέον επιλογή την σύνδεση του σε εξωτερικό µετασχηµατιστή ρεύµατος. Κλινικά δοκιµασµένο σύµφωνα µε τα πρότυπα BHS standard A/A. Ποσότητα : 1 Τεµάχια 16) ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΑΧΤΥΛΟΥ ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟ-ΕΝΗΛΙΚΩΝ: Με οθόνη LCD οπίσθιου φωτισµού, µε ευδιάκριτες ενδείξεις για τον κορεσµό και τις σφύξεις καθώς επίσης και ένδειξη κατάστασης φόρτισης της µπαταρίας. Κατάλληλα σχεδιασµένο για χρήση από ενήλικες και παιδιά. Το πεδίο µέτρησης SpO2 να κυµαίνεται από 0 έως 100% και το PR από 18 έως 321 παλµούς. Η ακρίβεια µετρήσεων για το PR να είναι +/- 3 για µετρήσεις σε πεδίο απο 20 έως 250 παλµούς ανά λεπτό και η ακρίβεια µετρήσεως SpO2 να είναι +/- 2 για µετρήσεις σε πεδίο απο %. Θερµοκρασία λειτουργίας από 5οC έως 40οC και αυτονοµία λειτουργίας 20 ώρες µε µία µπαταρία ΑΑΑ. Ποσότητα : 1 Τεµάχια 17) ΣΕΤ ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΚΕΝΟΥ ΤΡΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ: Κατασκευασµένοι απο Phoretex, µε εσωτερικό τριών αεροθαλάµων, εξωτερική επικάλυψη από αντιαλλεργικό βινύλιο. Να διαθέτουν σύστηµα ασφάλισης Velcro, βαλβίδα αέρα αλουµινίου µε σύστηµα γρήγορης αντεπιστροφής και ακτινοδιαπερατή κατασκευή. Ποσότητα : 1 Τεµάχια 18) ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΟ BASKET διαιρούµενο: Σχεδιασµένη για την αποθήκευση και τη µεταφορά του διαιρούµενου φορείο µπάσκετ, κατασκευασµένη από ανθεκτικό ύφασµα Spentex. Να διαθέτει θήκη για τη τοποθέτηση του βοηθητικού εξοπλισµού και ενισχυµένους κρίκους για την ασφαλή στερέωση στον τοίχο Ποσότητα : 1 Τεµάχια 19) IΜΑΝΤΑΣ ΧΤΑΠΟ Ι ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟΣ: Να διαθέτει διαγώνια µέρη τα οποία να κινούνται επάνω στον κεντρικό ιµάντα, έτσι ώστε ο ιµάντας πρόσδεσης να µπορεί να προσαρµοστεί µε ακρίβεια σε διαφορετικούς σωµατότυπους. Η κεντρική ταινία για την Προµήθεια του παραδοτέου : Εξοπλισµός (ατοµικός και οµαδικός) εθελοντών Σελ. 9 από 44

10 να µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη µέτρηση του ύψους του παιδιού Ποσότητα : 1 Τεµάχια 20) ΣΕΤ ΑΕΡΟΝΑΡΘΗΚΕΣ ΕΞΙ ΤΕΜΑΧΙΩΝ: Να διατίθεται µέσα σε θήκη που να περιλαµβάνει: 1 x αερονάρθηκα άνω άκρου διαστάσεων(cm) : x x αερονάρθηκα άνω άκρου διαστάσεων(cm) : x x αερονάρθηκα άνω άκρου διαστάσεων(cm) : x x αερονάρθηκα κάτω άκρου διαστάσεων(cm): x x αερονάρθηκα κάτω άκρου διαστάσεων(cm): x x αερονάρθηκα κάτω άκρου διαστάσεων(cm): x Ποσότητα : 1 Τεµάχια 21) ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΚΟΛΑΡΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ: Να διαθέτει ειδικούς ρυθµιστές και ευδιάκριτες χρωµατικές ενδείξεις, που να καθιστούν την τοποθέτηση του εύκολη και γρήγορη. O αυχενικός ρυθµιζόµενος κηδεµόνας ενηλίκων, να προσφέρει τη δυνατότητα 16 ρυθµίσεων. Ποσότητα : 1 Τεµάχια 22) ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ: Να διαθέτει ειδικούς ρυθµιστές και ευδιάκριτες χρωµατικές ενδείξεις, που να καθιστούν την τοποθέτηση του εύκολη και γρήγορη Να προσφέρει την δυνατότητα τριών ακόµα σταθερών προκαθορισµένων ρυθµίσεων, ειδικών από βρέφη έως µικρόσωµο ενήλικα µε δυνατότητα 12 ρυθµίσεων. Ποσότητα : 1 Τεµάχια 23) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ: Ανατοµικό σύστηµα ακινητοποίησης ποδιών που µπορεί να προσαρµοστεί σε κάθε τύπου σανίδα ακινητοποίησης. Να είναι κατασκευασµένο από ανθεκτικό συµπαγές πλαστικό. Εξωτερικά να είναι επικαλυµµένο από ειδικό αδιάβροχο φίλµ, εύκολο στον καθαρισµό του. Να διαθέτει πλευρικούς ρυθµιζόµενος ιµάντες που επιτρέπουν την προσαρµογή του επάνω σε κάθε τύπου σανίδα ακινητοποίησης. Ποσότητα : 1 Τεµάχια 24) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΑ ΑΠΙΝΙ ΩΣΗΣ: Να διαθέτουν τεχνολογία EDGE System και συνδετικό Quik combo. Να είναι κατάλληλα για χρήση σε ασθενείς άνω των 25 κιλών Ποσότητα : 1 Τεµάχια 25) ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΗ ΚΛΙΒΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ: Υλικό κατασκευής αεροθαλάµου : Σιλικόνη Ονοµαστικός όγκος αεροθαλάµου (ml) : 1800 Μέγιστος όγκος ανά κύκλο (ml) : 600 Νεκρό σηµείο Βαλβίδας (ml) : 7 Ονοµαστικός όγκος ρεζερβουάρ οξυγόνου (ml) : 2600 ιάµετρος συνδετικού (ml) : 22/15 Θερµοκρασία λειτουργίας (οc) : -18 έως 5 Θερµοκρασία αποθήκευσης (οc) : -40 έως + 60 για την Προµήθεια του παραδοτέου : Εξοπλισµός (ατοµικός και οµαδικός) εθελοντών Σελ. 10 από 44

11 Ποσότητα : 1 Τεµάχια 26) ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΛΙΒΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ: Με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: Υλικό κατασκευής αεροθαλάµου : Σιλικόνη Υλικό κατασκευής ρεζερβουάρ : Καουτσούκ σιλικόνης Υλικό κατασκευής συνδετικών : Polycarbonate Ονοµαστικός όγκος αεροθαλάµου (ml) : 1475 Μέγιστος όγκος ανά κύκλο (ml) : 700 Νεκρό σηµείο Βαλβίδας (ml) : 5 Ονοµαστικός όγκος ρεζερβουάρ οξυγόνου (ml) : 2600 ιάµετρος συνδετικού (ml) : 22/15 Θερµοκρασία λειτουργίας (οc) : -18 έως +50 Θερµοκρασία αποθήκευσης (οc) : -40 έως + 60 Μέθοδοι Αποστείρωσης : Υγρά αποστείρωσης, κλιβανισµό, αιθυλενοξείδιο Ποσότητα : 1 Τεµάχια 27) ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ: Χωρητικότητα δοχείου : 600ml Μέγιστη ισχύς : 70 l/min Ποσότητα : 1 Τεµάχια 28) ΣΑΚΙ ΙΟ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ: Ανθεκτική κατασκευή από Ripstop 840D υλικό, µε ενισχυµένη επένδυση κάτω µέρους από αφρώδης υλικό κλειστών κυττάρων. Με έντονα ανθεκτικά χρώµατα, αντανακλαστική ταινία φθορίου, χειρολαβή και µαλακό ιµάντα ώµου. Ποσότητα : 1 Τεµάχια 29) ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΙΑΛΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ: Με διαµέρισµα αποθήκευσης φιάλης οξυγόνου 2 λίτρων και Ενσωµατωµένη θήκη µε φερµουάρ για αποθήκευση του απαραίτητου εξοπλισµού. Με δυνατότητα αποθήκευσης και µεταφοράς ασκού αναζωογόνησης, µε ρυθµιζόµενο ιµάντα ώµου, σε έντονο χρώµα, ευδιάκριτο σε σκοτεινό περιβάλλον. Ποσότητα : 1 Τεµάχια 30) ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΤΡΩΜΑ ΚΕΝΟΥ: Κατασκευασµένη από υλικό Spentex, αδιάβροχο και ιδιαίτερα ανθεκτικό σε σχισίµατα και γρατζουνιές. Η τσάντα να διαθέτει φερµουάρ για την ασφάλιση καθώς και χειρολαβή για τη µεταφορά της. Ποσότητα : 1 Τεµάχια 31) ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΚΟΛΑΡΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ military: Να ιαθέτει ειδικούς ρυθµιστές και ευδιάκριτες ενδείξεις, που καθιστούν την τοποθέτηση του εύκολη και γρήγορη. Να Προσφέρει επίσης 4 ακόµα σταθερές προκαθορισµένες ρυθµίσεις ειδικές για ενήλικα, από κοντό έως ψηλό λαιµό. Ποσότητα : 1 Τεµάχια Επίσης: α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 32 Σάκος µεταφοράς εξοπλισµού Από υλικό PVC µε ιµάντες και θηλιές για 2 Τεµάχια για την Προµήθεια του παραδοτέου : Εξοπλισµός (ατοµικός και οµαδικός) εθελοντών Σελ. 11 από 44

12 ανάρτηση µε σχοινιά. Χωρητικότητα 45lt 33 Σχοινί διάσωσης ηµιστατικό Κατά ΕΝ1891Α από polyamid διαµέτρου 3 Τεµάχια 11mm κατασκευή τύπου kernmantle µε επεξεργασία συγκόλλησης περιβλήµατος σχοινιού στον πυρήνα. Μήκος 60m 34 Σχοινί διάσωσης ηµιστατικό Κατά ΕΝ1891Α από polyamid διαµέτρου 2 Τεµάχια 11mm κατασκευή τύπου kernmantle µε επεξεργασία συγκόλλησης περιβλήµατος σχοινιού στον πυρήνα Μήκος 100m 35 Σχοινί διάσωσης δυναµικό Κατά ΕΝ892 από polyamid διαµέτρου 5 Τεµάχια 10,5mm κατασκευή τύπου kernmantle µε επεξεργασία συγκόλλησης περιβλήµατος σχοινιού στον πυρήνα Μήκος 60m 36 Σχοινί διάσωσης δυναµικό Κατά ΕΝ892 από polyamid διαµέτρου 5 Τεµάχια 10,2mm κατασκευή τύπου kernmantle µε επεξεργασία συγκόλλησης περιβλήµατος σχοινιού στον πυρήνα Μήκος 60m 37 Σχοινί φαραγγιών Για χρήση σε επαφή µε νερό, ηµιστατικό 3 Τεµάχια κατά ΕΝ1891Β από polyester και polypropylene διαµέτρου 10,7mm κατασκευή τύπου kernmantle. Μήκος 100m 38 Καταβατήτας διάσωσης Με διπλό αυτόµατο φρένο κατά ΕΝ 341 & 2 Τεµάχια ΕΝ 12841/C για ταυτόχρονη χρήση από 2 άτοµα. 39 Πλακέτα ανάρτησης φορτίου Με 1:4 θέσεις ανάρτησης Υλικό αλουµίνιο 2 Τεµάχια αντοχή 30kN 40 Σχοινί βοηθητικό Από πολυαµίδιο διαµέτρου 6mm µε αντοχή 50 Τεµάχια τουλάχιστον 800kg 41 Σετ κρίκων αναρρίχησης Με ιµαντάκι αντοχή κρίκων 23kN 10 Τεµάχια 42 Ολόσωµη εξάρτηση διασώστη Με ενισχύσεις στη µέση τους µηρούς και 1 Τεµάχια την πλάτη, µε 5 κρίκους ανάρτησης κατά ΕΝ361, 358, Τριγωνική ζώνη διάσωσης Για ανάρτηση τραυµατία σε σχοινιά από 1 Τεµάχια ιµάντες και PVC, κατά ΕΝ Ζώνη αναρρίχησης διάσωσης Μέσης ποδιών µε ενισχύσεις στη µέση και 8 Τεµάχια τα πόδια και πλαϊνές θέσεις ανάρτησης στη µέση κατά EN 358, Κράνος ασφαλείας Για καταβάσεις φαραγγιών και καγιάκ µε 4 Τεµάχια προστασία στην περιοχή των αυτιών κατά ΕΝ Κράνος ασφαλείας Για αναρρίχηση και διάσωση µε υποσιάγωνο 6 Τεµάχια και ανοίγµατα εξαερισµού κατά ΕΝ Ιµάντας ασφαλείας Σωληνωτός από πολυαµίδιο ραµµένος, 15 Τεµάχια µήκους 60cm πλάτους 16mm µε αντοχή 22kN κατά ΕΝ Ιµάντας ασφαλείας Σωληνωτός από πολυαµίδιο ραµµένος, 10 Τεµάχια µήκους 120cm πλάτους 16mm µε αντοχή 22kN κατά ΕΝ Ιµάντας ασφαλείας ιπλός σωληνωτός από πολυαµίδιο 10 Τεµάχια ραµµένος, µήκους 120cm πλάτους 20mm µε αντοχή 30kN κατά ΕΝ 354, 795Β 50 Ιµαντάκι πολλαπλών θέσεων 5 θέσεων ανάρτησης διασωστικό από υλικο 4 Τεµάχια Dyneema µήκους 25cm µε αντοχή 32kN κατά ΕΝ 795Β, Ιµάντας πολλαπλών θέσεων Από πολυαµίδιο, µήκους 120cm αντοχή 8 Τεµάχια ανάρτησης 22kN κατά ΕΝ 795Β, Πλακέτα ασφάλισης Με βύσµα µηχανικό 10mmX90mm από 20 Τεµάχια για την Προµήθεια του παραδοτέου : Εξοπλισµός (ατοµικός και οµαδικός) εθελοντών Σελ. 12 από 44

13 ανοξείδωτο ατσάλι SS304 κατά ΕΝ Μεταλλικό σφυρί σπηλαιολογίας Με εργονοµική λαβή καλυµµένη από πλαστικό ανθεκτικό υλικό, µε ενσωµατωµένο γερµανικό κλειδί σύσφιξης κοχλίων 13 &17 Βάρος gr 54 Σύνδεσµος ανάρτησης ελεύθερης περιστροφής Με όριο αντοχής τουλάχιστον 22kN όριο φορτίου χρήσης τουλάχιστον 4kN κατά ΕΝ354 1 Τεµάχια 2 Τεµάχια 55 Καλέµι αναρριχητικό Για τοποθέτηση στο βράχο µηχανικών 1 Τεµάχια αυτοδιάτρητων βυσµάτων 10mm & 8mm 56 Αναρριχητικό οχτάρι Ασφάλισης αναρριχητή αντοχή τουλάχιστον 4 Τεµάχια 35kN 57 Πλακέτα ασφάλισης Αναρριχητή αντοχή τουλάχιστον 22kN 4 Τεµάχια 58 Σπηλαιολογικός αναβατήρας Τύπου ζουµάρ µε χειρολαβή για σχοινιά 4 Τεµάχια διαµέτρου 8-13mm κατά ΕΝ Σπηλαιολογικός αναβατήρας Τύπου ζουµάρ στήθους για σχοινιά 4 Τεµάχια διαµέτρου 8-13mm κατά ΕΝ Σπηλαιολογικός αναβατήρας Τύπου ζουµάρ ποδιού για σχοινιά διαµέτρου 4 Τεµάχια 8-13mm κατά ΕΝ Σπηλαιολογικός αναβατήρας Τύπου ζουµάρ διπλός µε χειρολαβή για 2 Τεµάχια σχοινιά διαµέτρου 8-13mm κατά ΕΝ Τροχαλία Με φρένο αντοχή 30kN κατά ΕΝ & 2 Τεµάχια Τροχαλία διπλή Με φρένο αντοχή 30kN κατά ΕΝ & 2 Τεµάχια Τροχαλία διπλή Αντοχή 30kN κατά ΕΝ Τεµάχια 65 Τροχαλία διπλή Για εναέριες τραβέρσες αντοχή 30kN κατά 2 Τεµάχια ΕΝ Τροχαλία Με αντοχή 30kN κατά ΕΝ Τεµάχια 67 Τροχαλία διπλή Για εναέριες τραβέρσες αντοχή 26kN κατά 2 Τεµάχια ΕΝ Προστατευτικό σχοινιού Με µεταλλικό σκελετό και ράουλα 3 Τεµάχια 69 Φακός κεφαλής µε LED 8 Τεµάχια 70 Κρίκοι ασφαλείας τύπου αχλάδι Αλουµινίου µε αντοχή 22kN κατά ΕΝ Τεµάχια & Κρίκοι ασφαλείας τύπου D Αλουµινίου µε αντοχή 30kN κατά ΕΝ Τεµάχια & Κρίκοι ασφαλείας τύπου Oval Ααλουµινίου µε αντοχή 26kN κατά ΕΝ 15 Τεµάχια & Κρίκοι ασφαλείας τύπου Oval- Ανοξείδωτοι µε αντοχή 40kN κατά ΕΝ 30 Τεµάχια Maillon & Μελάνι για µαρκάρισµα σχοινιών 4 Τεµάχια 75 Βούρτσα για καθάρισµα σχοινιών 4 Τεµάχια 76 Γάντια Για χειρισµό σχοινιών σε καταβάσεις 5 Τεµάχια φαραγγιών 77 Θήκη εργαλείων Με σύστηµα ανάρτησης στην ολόσωµη 2 Τεµάχια εξάρτηση 78 Φορείο για διάσωση σε ορθοπλαγιά Κατασκευή από κράµα αλουµινίου 1 Τεµάχια συναρµολογούµενο 79 Ιµάντας φορείου Για κάθετη µεταφορά (πηγάδια, 1 Τεµάχια ορθοπλαγιές) 80 Σύστηµα ακινητοποίησης κεφαλής 1 Τεµάχια 81 Χηµική ράβδος φωτισµού 15.2cm Να διαθέτει πιστοποίηση NSN 1 Τεµάχια 82 Ισοθερµική αλουµινοκουβέρτα ενήλικα 220cm X 160cm 1 Τεµάχια για την Προµήθεια του παραδοτέου : Εξοπλισµός (ατοµικός και οµαδικός) εθελοντών Σελ. 13 από 44

14 83 Επίθεµα εγκαυµάτων 40cm x 60cm 1 Τεµάχια 84 Επίθεµα εγκαυµάτων προσώπου 1 Τεµάχια 85 Αιµοστατικός επίδεσµος τραύµατος 1 Τεµάχια µε επίθεµα 10cm x 18cm 86 Αιµοστατικός επίδεσµος τραύµατος 1 Τεµάχια µε επίθεµα 15cm x 18cm 87 Σακούλα εµετού Με βαλβίδα ασφαλείας 1 Τεµάχια 88 Ρινική κάνουλα παροχής οξυγόνου 1 Τεµάχια ενηλίκων 89 Μάσκα παροχής οξυγόνου ενηλίκων 1 Τεµάχια NON-REBREATHING 90 Μάσκα παροχής οξυγόνου ενηλίκων 1 Τεµάχια Συνοπτικά: Α/Α ΕΙ ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεµ.) 1 ΚΡΑΝΟΣ 24 2 ΦΑΚΟΣ ΚΡΑΝΟΥΣ 24 3 ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ 24 4 ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 24 5 ΦΙΛΤΡΟ ΜΑΣΚΑΣ 24 6 ΜΠΟΤΕΣ 24 7 ΣΦΥΡΙΧΤΡΑ 24 8 ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ 6 9 ΣΤΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΚΙΑΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 6 11 ΖΩΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 2 13 ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 6 14 ΦΟΡΕΙΟ 6 15 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ 1 16 ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΑΧΤΥΛΟΥ ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟ-ΕΝΗΛΙΚΩΝ 1 17 ΣΕΤ ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΚΕΝΟΥ ΤΡΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 1 18 ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΟ BASKET διαιρουµενο 1 19 IΜΑΝΤΑΣ ΧΤΑΠΟ Ι ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟΣ 1 20 ΣΕΤ ΑΕΡΟΝΑΡΘΗΚΕΣ ΕΞΙ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 1 21 ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΚΟΛΑΡΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ 1 22 ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ 1 23 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ 1 24 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΑ ΑΠΙΝΙ ΩΣΗΣ 1 25 ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΗ ΚΛΙΒΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ 1 26 ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΛΙΒΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ 1 27 ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 1 28 ΣΑΚΙ ΙΟ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ 1 29 ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΙΑΛΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 1 30 ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΤΡΩΜΑ ΚΕΝΟΥ 1 31 ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΚΟΛΑΡΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ military 1 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ( ) για την Προµήθεια του παραδοτέου : Εξοπλισµός (ατοµικός και οµαδικός) εθελοντών Σελ. 14 από 44

15 32 Σάκος µεταφοράς εξοπλισµού 2 33 Σχοινί διάσωσης ηµιστατικό 3 34 Σχοινί διάσωσης ηµιστατικό 2 35 Σχοινί διάσωσης δυναµικό 5 36 Σχοινί διάσωσης δυναµικό 5 37 Σχοινί φαραγγιών 3 38 Καταβατήτας διάσωσης 2 39 Πλακέτα ανάρτησης φορτίου 2 40 Σχοινί βοηθητικό Σετ κρίκων αναρρίχησης Ολόσωµη εξάρτηση διασώστη 1 43 Τριγωνική ζώνη διάσωσης 1 44 Ζώνη αναρρίχησης διάσωσης 8 45 Κράνος ασφαλείας 4 46 Κράνος ασφαλείας 6 47 Ιµάντας ασφαλείας Ιµάντας ασφαλείας Ιµάντας ασφαλείας Ιµαντάκι πολλαπλών θέσεων 4 51 Ιµάντας πολλαπλών θέσεων ανάρτησης 8 52 Πλακέτα ασφάλισης Μεταλλικό σφυρί σπηλαιολογίας 1 54 Σύνδεσµος ανάρτησης ελεύθερης περιστροφής 2 55 Καλέµι αναρριχητικό 1 56 Αναρριχητικό οχτάρι 4 57 Πλακέτα ασφάλισης 4 58 Σπηλαιολογικός αναβατήρας 4 59 Σπηλαιολογικός αναβατήρας 4 60 Σπηλαιολογικός αναβατήρας 4 61 Σπηλαιολογικός αναβατήρας 2 62 Τροχαλία 2 63 Τροχαλία διπλή 2 64 Τροχαλία διπλή 2 65 Τροχαλία διπλή 2 66 Τροχαλία 2 67 Τροχαλία διπλή 2 68 Προστατευτικό σχοινιού 3 69 Φακός κεφαλής µε LED 8 70 Κρίκοι ασφαλείας τύπου αχλάδι Κρίκοι ασφαλείας τύπου D Κρίκοι ασφαλείας τύπου Oval Κρίκοι ασφαλείας τύπου Oval-Maillon Μελάνι για µαρκάρισµα σχοινιών 4 75 Βούρτσα για καθάρισµα σχοινιών 4 76 Γάντια 5 για την Προµήθεια του παραδοτέου : Εξοπλισµός (ατοµικός και οµαδικός) εθελοντών Σελ. 15 από 44

16 77 Θήκη εργαλείων 2 78 Φορείο για διάσωση σε ορθοπλαγιά 1 79 Ιµάντας φορείου 1 80 Σύστηµα ακινητοποίησης κεφαλής 1 81 Χηµική ράβδος φωτισµού 15.2cm 1 82 Ισοθερµική αλουµινοκουβέρτα ενήλικα 220cm X 160cm 1 83 Επίθεµα εγκαυµάτων 40cm x 60cm 1 84 Επίθεµα εγκαυµάτων προσώπου 1 85 Αιµοστατικός επίδεσµος τραύµατος µε επίθεµα 10cm x 18cm 1 86 Αιµοστατικός επίδεσµος τραύµατος µε επίθεµα 15cm x 18cm 1 87 Σακούλα εµετού 1 88 Ρινική κάνουλα παροχής οξυγόνου ενηλίκων 1 89 Μάσκα παροχής οξυγόνου ενηλίκων NON-REBREATHING 1 90 Μάσκα παροχής οξυγόνου ενηλίκων 1 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Η περιγραφή και κατανοµή του φυσικού αντικειµένου του Προκηρυσσόµενου Έργου µε βάση τα δεδοµένα που αναφέρθηκαν παραπάνω είναι υποχρεωτική για όλους τους διαγωνιζοµένους και οποιαδήποτε τυχόν απόκλιση από τα δεδοµένα αυτά σε υποβαλλοµένη προσφορά θα συνεπάγεται την απόρριψή της. 3. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η υλοποίηση των δράσεων του προκηρυσσόµενου έργου, θα πραγµατοποιηθεί ως απαιτείται και σε συµφωνία προς τους όρους του Άρθρου 2 του Μέρους Α της διακήρυξης του παρόντος διαγωνισµού. 4. ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της σύµβασης και έχει την υποχρέωση να υποβάλει την προκηρυσσόµενη προµήθεια εντός δύο (2) µηνών από την υπογραφή αυτής. Το έργο που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο Ανάδοχος του παρόντος διαγωνισµού έχει προϋπολογισθεί σε: Σαράντα έξι χιλιάδες ευρώ (46.000,00 ) για την προµήθεια του παραδοτέου 4.5.2: Εξοπλισµός (ατοµικός και οµαδικός) εθελοντών (συµπεριλαµβανοµένου αναλογούντος ΦΠΑ) και αφορά σε 100% ηµόσια απάνη (20% εθνικοί πόροι της Ελλάδας και της Κύπρου και 80% χρηµατοδοτική συνδροµή ΕΤΠΑ). Σε περίπτωση λύσης της σύµβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του παραπάνω συνολικού προϋπολογισµού ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώµατος του για το υπόλοιπο ποσό. Σε περίπτωση κάλυψης του συνολικού προϋπολογισµού πριν τη λήξη της σύµβασης η σύµβαση λύεται αυτοδίκαια και αζηµίως για την Αναθέτουσα Αρχή, επιφυλαττοµένων και µη θιγοµένων των νοµίµων δικαιωµάτων της έναντι του Αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες Προσφορές των οποίων: η συνολική οικονοµική προσφορά υπερβαίνει το συνολικό προϋπολογιζόµενο ποσόν που αναφέρεται ανωτέρω, ή τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά και η ποσότητα της προµήθειας κατά είδος δεν καλύπτουν τα όσα ορίζονται στην παρούσα. Νοείται ότι η αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων θα γίνει λαµβάνοντας υπόψιν την εκ µέρους τους συνολική προσφερόµενη τιµή µη συµπεριλαµβανοµένου αναλογούντος ΦΠΑ. για την Προµήθεια του παραδοτέου : Εξοπλισµός (ατοµικός και οµαδικός) εθελοντών Σελ. 16 από 44

17 ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η συµµετοχή στον προκηρυσσόµενο µε την παρούσα διακήρυξη διαγωνισµό είναι ανοιχτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νοµικές, οικονοµικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην διακήρυξη και διαθέτουν την απαιτούµενη επαγγελµατική επάρκεια και εµπειρία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 1. ΙΚΑΙΩΜΑ & ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1.1 ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είναι εγκατεστηµένα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη-µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο ή στα κράτη-µέλη που έχουν υπογράψει την Συµφωνία περί ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον όρο ότι η σύµβαση καλύπτεται από την Σ Σ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την ΕΕ ή είναι νοµικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί µε την νοµοθεσία κράτους- µέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους-µέλους που έχει υπογράψει την Σ Σ ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συµφωνία µε την ΕΕ και έχουν την κεντρική του διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα του στο εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρω χωρών, τα οποία εκπληρώνουν τα κριτήρια χρηµατοοικονοµικής και τεχνικής ικανότητας που αναφέρονται στα οικεία άρθρα της παρούσας. Στον διαγωνισµό δεν µπορούν να συµµετέχουν είτε αυτόνοµα είτε ως µέλη ένωσης ή κοινοπραξίας εξωχώριες (off-shore) εταιρείες, σύµφωνα µετά οριζόµενα στο άρθρο 4 παρ. 4 ν. 3310/ Στην περίπτωση των ενώσεων, αυτές δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από την υποψήφια ένωση, στην περίπτωση που αυτή επιλεγεί ως Ανάδοχος του έργου, να συστήσει, πριν την υπογραφή της σύµβασης, κοινοπραξία µε ή χωρίς νοµική προσωπικότητα, του κειµένου της συµβάσεως διαµορφωµένου αναλόγως. Τα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου Κανείς διαγωνιζόµενος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δεν µπορεί να µετέχει σε περισσότερες από µια προσφορές. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που συµµετέχουν, αυτόνοµα ή ως µέλη κοινοπραξίας / ένωσης σε περισσότερες από µία προσφορές, αποκλείονται από το διαγωνισµό. Ο αποκλεισµός τους επιφέρει αυτόµατα τον αποκλεισµό κάθε προσφοράς στην οποία συµµετέχουν Τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, απαιτείται να προσκοµίσουν κατά το στάδιο της υποβολής προσφορών τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειµένου να αποδείξουν την εγγραφή τους σε σχετικό ή αντίστοιχο µε το αντικείµενο του έργου επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο ή να προσκοµίσουν σχετική ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό που να τους νοµιµοποιεί για την παροχή των ζητούµενων υπηρεσιών υπό τους όρους που προβλέπονται στη νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους. Επίσης θα πρέπει να ορίσουν αντίκλητο που θα έχει την έδρα του στη νήσο Σάµου και προς τον οποίον θα γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον υποψήφιο στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης. Ο αντίκλητος θα πρέπει να υποβάλει δήλωση αποδοχής της εκπροσώπησής και δήλωση του υποψηφίου ότι του αναθέτει την εκπροσώπηση για την εν λόγω διαδικασία. 1.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών όσοι υποψήφιοι ή προσφέροντες: (α) εν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 43 του Π 60 (ΦΕΚ 64/Α/ ) και συγκεκριµένα, εκείνοι οι υποψήφιοι ή προσφέροντες εις βάρος των οποίων υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους: (i) Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1). για την Προµήθεια του παραδοτέου : Εξοπλισµός (ατοµικός και οµαδικός) εθελοντών Σελ. 17 από 44

18 (β) (γ) (δ) (ε) (ii) ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται, αντίστοιχα, στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2). (iii) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48). (iv) Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77, Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, ΕΕ L 344 της , σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το Ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε µε το Ν. 3424/2005 (Α 305). Βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, Κινήθηκε εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόµενη από τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, Καταδικάσθηκαν µε δικαστική απόφαση µε ισχύ δεδικασµένου για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή τους, Έχουν διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο από τις αναθέτουσες αρχές, (στ) εν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστηµένοι ή σύµφωνα µε τη ελληνική νοµοθεσία, (ζ) (η) (θ) εν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές µε την πληρωµή των φόρων και τελών σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία, Είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρµογή του παρόντος κεφαλαίου, Για τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής, εάν έχουν προβεί σε ίδιες ή αντίστοιχες πράξεις ή παραλείψεις, έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα παραπτώµατα ή έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις, σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες για αυτά νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Αποκλείονται, επίσης: (ι) Οι υποψήφιοι που δεν θα υποβάλουν εγγυητική επιστολή συµµετοχής σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρούσα διακήρυξη, (ια) Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής, τα οποία δεν θα υποβάλουν όλα τα έγγραφα των προσφορών επισήµως µεταφρασµένα στην Ελληνική Γλώσσα. Επίσης αποκλείονται οι υποψήφιοι που δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στον παρόντα διαγωνισµό σύµφωνα µε τα αναφερόµενα ανωτέρω στην παράγραφο 1.1, Κεφαλαίου Ι, Μέρους Β, οι υποψήφιοι που δεν υποβάλουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 1.3, Κεφαλαίου Ι, Μέρους Β της παρούσας κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής, οι υποψήφιοι που δεν υποβάλουν προσήκουσα προσφορά, σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 3.3, Κεφαλαίου Ι, Μέρους Β της παρούσας, όπως και οι υποψήφιοι για τους οποίους συντρέχει κάποιος λόγος αποκλεισµού που προβλέπεται σε επί µέρους οικείες διατάξεις του παρόντος. Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισµού ισχύουν για καθέναν από τους συµµετέχοντες στην κοινή προσφορά, τηρουµένων των αναφεροµένων περί ενώσεων ή κοινοπραξιών στο άρθρο 1.1, Κεφάλαιο Ι, Μέρος Β της παρούσης. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισµού και για έναν µόνο συµµετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισµό. για την Προµήθεια του παραδοτέου : Εξοπλισµός (ατοµικός και οµαδικός) εθελοντών Σελ. 18 από 44

19 1.3 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (α) Οι Έλληνες πολίτες α1. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης, που εκδόθηκε το πολύ τρεις (3) µήνες προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και είναι εν ισχύ κατά την υποβολή της προσφοράς, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, καθώς και για τα αδικήµατα της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκίας, απάτης, νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 1.2 (α) της παρούσας και στο άρθρο 43 παρ. 1 του Π 60 (ΦΕΚ/64/Α/ ). α2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, που εκδόθηκε το πολύ έξι (6) µήνες προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και είναι εν ισχύ κατά την υποβολή της προσφοράς, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη διαδικασία. α3. Πιστοποιητικό, εν ισχύ κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, από το περιεχόµενο του οποίου να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. α4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους και η διάρκεια ισχύος του, εν ισχύ κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. α5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου ή άλλου ισοδύναµου οργανισµού ή επαγγελµατικής ενώσεως, εν ισχύ κατά την υποβολή της προσφοράς, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια ηµόσια Αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 3, 4 και 5 συντάσσονται ή/και εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. (β) Αλλοδαποί β1. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης το πολύ προ τριών (3) µηνών από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, καθώς και για τα αδικήµατα της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκίας, απάτης, νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 1.2 (α) της παρούσας και στο άρθρο 43 παράγραφος 1 του Π 60 (ΦΕΚ 64/Α/ ). β2. Πιστοποιητικά (εν ισχύ κατά την υποβολή της προσφοράς) της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης τους από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του εδαφίου (α) της παραγράφου του παρόντος άρθρου. β3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί εγγραφής σε οικείο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο ή προσκόµιση σχετικής ένορκης βεβαίωσης ή πιστοποιητικού υπό τους όρους που προβλέπονται στη νοµοθεσία αυτή. (γ) Νοµικά πρόσωπα γ1. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά των εδαφίων (α1) και (α2) της παραγράφου του παρόντος άρθρου. Σε ό,τι αφορά το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή το ισοδύναµο προς τούτο έγγραφο, αυτό θα υποβάλλεται για Ο.Ε και Ε.Ε από τους οµόρρυθµους εταίρους και διαχειριστές, για Ε.Π.Ε. από τους διαχειριστές, για Α.Ε. από τον Πρόεδρο, τον ιευθύνοντα Σύµβουλο, και σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού για την Προµήθεια του παραδοτέου : Εξοπλισµός (ατοµικός και οµαδικός) εθελοντών Σελ. 19 από 44

20 προσώπου από τους νοµίµους εκπροσώπους του. γ2. Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και έγγραφα σύστασης, νοµιµοποίησης και εκπροσώπησής τους, όπως και λοιπά νοµιµοποιητικά έγγραφα (κωδικοποιηµένο καταστατικό, ΦΕΚ κλπ.) εν ισχύ κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, από τα οποία να προκύπτει ποιοι δεσµεύουν το νοµικό πρόσωπο µε την υπογραφή τους. (δ) Κοινοπραξίες ή Ενώσεις προσφερόντων δ1. Οι κοινοπραξίες ή οι ενώσεις θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά των εδαφίων (α1), (α2) και (α3) της παραγράφου του παρόντος άρθρου κατά περίπτωση, για κάθε µέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας. δ2. Τα αποσπάσµατα του ποινικού µητρώου θα πρέπει να προσκοµιστούν για τα συµµετέχοντα στην κοινοπραξία ή ένωση φυσικά πρόσωπα, όπως και για τους νόµιµους εκπροσώπους των νοµικών προσώπων που µετέχουν στις κοινοπραξίες - ενώσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα ανωτέρω υπό (γ),1. δ3. Το υπό εδάφιο (β), παραγράφου 1.3.4, αναφερόµενο ποσό της εγγυητικής επιστολής µπορεί να καλύπτεται είτε µε µία, είτε µε το άθροισµα περισσοτέρων εγγυητικών επιστολών των συµµετεχόντων στην κοινοπραξία ή ένωση. Κάθε µία όµως από αυτές πρέπει να αναφέρει ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των συµµετεχόντων από την συµµετοχή τους στο διαγωνισµό. δ4. Συµφωνητικό Συνεργασίας των συµµετεχόντων µε το οποίο (κατ' ελάχιστον) δηλώνουν ότι τα συµβαλλόµενα µέρη (µέλη της Κοινοπραξίας ή Ενώσεως) είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση του έργου, ορίζεται ο εκπρόσωπος της ένωσης ή της κοινοπραξίας, ο οποίος θα εξουσιοδοτείται, µε συµβολαιογραφικό έγγραφο, να υπογράφει για λογαριασµό της κοινοπραξίας ή της ένωσης τα έγγραφα της προσφοράς, καθώς και κάθε άλλο σχετικό µε τον διαγωνισµό έγγραφο. Στο συµφωνητικό θα πρέπει να ορίζονται επίσης το µέρος του έργου που αναλαµβάνει κάθε µέλος της κοινοπραξίας - ένωσης στο σύνολο της προσφοράς και το µέλος που αναλαµβάνει το συντονισµό της κοινοπραξίας - ένωσης για την υλοποίηση του έργου ΥΝΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΙΟΜΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποβάλλουν, επίσης, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: (α) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. Ισολογισµοί ή αποσπάσµατα ισολογισµών ή αντίστοιχα κατά περίπτωση δικαιολογητικά στην περίπτωση των νοµικών προσώπων ή εκκαθαριστικά σηµειώµατα στην περίπτωση φυσικών προσώπων, των τριών (3) προηγουµένων του έτους διενέργειας του διαγωνισµού διαχειριστικών χρήσεων (2010, 2011, 2012). Ο προσφέρων θα πρέπει να έχει συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων µεγαλύτερο του 100% του συνολικού προϋπολογισµού του υπό ανάθεση έργου. Σε περίπτωση που ο προσφέρων δραστηριοποιείται για χρονικό διάστηµα µικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το 100% του συνολικού προϋπολογισµού του υπό ανάθεση έργου. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι Ένωση ή Κοινοπραξία η ανωτέρω απαίτηση αφορά αθροιστικά τα µέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας. (β) ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ Κατά το στάδιο υποβολής προσφοράς, οι Προσφέροντες οφείλουν να τεκµηριώσουν την ειδική τεχνική ικανότητά τους, σε σχέση µε την υλοποίηση του προκηρυσσόµενου έργου. Για την τεκµηρίωση αυτή προσκοµίζοντας τα ακόλουθα στοιχεία: για την Προµήθεια του παραδοτέου : Εξοπλισµός (ατοµικός και οµαδικός) εθελοντών Σελ. 20 από 44

ιακήρυξη Ανοιχτού ηµόσιου (Πρόχειρου) ιαγωνισµού

ιακήρυξη Ανοιχτού ηµόσιου (Πρόχειρου) ιαγωνισµού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ ΕΡΓΟ ΠΡΟΛΗΨΗ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΣΤΙΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ, ΗΜΟΥ ΑΡΑ ΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Σελ.1 / 142 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσμένων 3ης Μπιενάλε

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσμένων 3ης Μπιενάλε Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας : 54630, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗN ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε/ ΕΠΑΛ/

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Οργάνωση & Υποστήριξη 3ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 3ης Μπιενάλε

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Οργάνωση & Υποστήριξη 3ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 3ης Μπιενάλε Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας : 54630, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2310

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002794455 2015-05-22

15PROC002794455 2015-05-22 Ευρωπαϊκό ιασυνοριακό Πρόγραµµα Συνεργασίας IPA Ελλάδα Αλβανία 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ( /ΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ) Ταχ. /νση : 5 ο χλµ Ε.Ο. Ιωαννίνων-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 19 χλµ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρµι Τηλ. 210 6603300, Fax.210 6603301-2 www.cres.gr e-mail: cres@cres.gr Πικέρµι, 03/05/2012 Αριθµ. Πρωτοκ. 20-ΓΡΑ-226 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4 Θεσσαλονίκη 22.05.2013 Αρ. πρωτ. 17779 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002679115 2015-04-01

15PROC002679115 2015-04-01 Αναθέτουσα Αρχή Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών 56430, Σταυρούπολη - Θεσσαλονίκη url: www.greekstatemuseum.com e-mail: info@greekstatemuseum.com Θεσσαλονίκη 30.03.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ηµιουργικός σχεδιασµός για την παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενηµερωτικού υλικού για το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον-Παρεµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ A Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016.

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Πληροφορίες : κα. Σπυριδούλα Κουλούρη email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ»

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» Α Α: ΒΛΛΘ7ΛΕ-ΟΦ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑ ΑΣ Ταχ. ιεύθυνση: ιοικητήριο Λευκάδας Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2015. «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσµένων 5 ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2015. «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσµένων 5 ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκη 21.04.2015 Αρ. πρωτ. 19879 Αναθέτουσα Αρχή Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών 56430, Σταυρούπολη - Θεσσαλονίκη url: www.greekstatemuseum.com e-mail: info@greekstatemuseum.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 38/2014 Το Γενικό Νοσοκοµείο Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 38/2014 Το Γενικό Νοσοκοµείο Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονοµική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Βόλος 25 / 6 / 2014 Αρ. Πρωτ. 13040 Ταχ. /νση: Πολυµέρη 134 ιεύθυνση: Τµήµα:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002876197 2015-06-26

15PROC002876197 2015-06-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 26/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ.: Οικ. 36005/2754 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: ερβενακίων & Αλέξη - Αλέξη Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών»

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημερομηνία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Ημερομηνία Ημερομηνία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 18, ΑΘΗΝΑ 10671 Τηλέφωνο : 210-3680775 Fax : 210-3680773 Πληροφορίες : Δρ. Παναγιώτης Μούργος Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Λεβίδου 13, Κηφισιά/ ΤΚ. 145 62 Τηλέφωνο : 210 8015870 - FAX : 210 8080674 Yπηρεσία : Δ.Δ/Τµήµα Προµηθειών Κηφισιά:28/02/2014 Τηλέφωνο : 210 8015870 Αρ. Προκήρυξης: 01/2014

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002744016 2015-04-30

15PROC002744016 2015-04-30 Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους Ελλάδας και Αλβανίας και εκτελείται στο πλαίσιο του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦΧΟΡ1Π-270. Fax : 2132143256 www.ekab.gr 18/1/2013 22/1/2013 30/Α/14-12-2005) ΤΗΛ : 210.74.60.000 - Fax: 210 7460222

ΑΔΑ: ΒΕΦΧΟΡ1Π-270. Fax : 2132143256 www.ekab.gr 18/1/2013 22/1/2013 30/Α/14-12-2005) ΤΗΛ : 210.74.60.000 - Fax: 210 7460222 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠ.. ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αθήνα 10-1-2013 /νση ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών Γραφείο Προµηθειών Αριθµ. ιακήρυξης 1/2013 Τέρµα Οδού Υγείας & Μεσογείων,

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΣΟΥ ΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙ ΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΣΟΥ ΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙ ΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΣΟΥ ΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2.

Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΒΙΞΕ7ΛΚ-ΧΥ8 Ηράκλειο, 28/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 40379 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002835585 2015-06-10

15PROC002835585 2015-06-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001932039 2014-03-19

14PROC001932039 2014-03-19 14PROC001932039 2014-03-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7ΛΛ-Σ9Σ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 18-3-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα