Αζθαλείρ ππακηικέρ πος πποάγοςν ηον θςζικό ηοκεηό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αζθαλείρ ππακηικέρ πος πποάγοςν ηον θςζικό ηοκεηό"

Transcript

1 Αζθαλείρ ππακηικέρ πος πποάγοςν ηον θςζικό ηοκεηό N o 5: Αποθύγεηε ηον ηοκεηό ζε ύπηια ζηάζη και ακολοςθήζηε ηην αςθόπμηηη ενζηικηώδη οπμή ζαρ για εξώθηζη ακούγονηαρ ηο ζώμα ζαρ ηεο Joyce DiFranco, RN, BSN, LCCE, FACCE 1 Μια έγκςορ ζε ένα μάθημα Lamaze πυηά πώρ θα ππέπει να εξυθεί καηά ηη διάπκεια ηος ηοκεηού. «Το μαιεςηήπιο ζηο οποίο ζκοπεύυ να γεννήζυ έσει κπεβάηι ηοκεηού, αλλά βλέπυ πολλέρ θυηογπαθίερ με γςναίκερ πος γεννούν ξαπλυμένερ και με ηα πόδια τηλά. Υπάπσει κάποιο πλεονέκηημα μεηαξύ ηυν ζηάζευν; Επίζηρ, άκοςζα όηι ηο να κπαηάρ ηην αναπνοή ζος ενόζυ εξυθείρ δεν είναι αζθαλέρ για ηο μυπό. Με ποιον ηπόπο λοιπόν θα εξυθήζυ ηο μυπό μος με αζθάλεια;» Σε όιε ηε δηάξθεηα ηεο αλζξώπηλεο ηζηνξίαο, ηα έξγα ηέρλεο απεηθόληδαλ γπλαίθεο πνπ γελλνύζαλ ζε δηαθνξεηηθέο ζηάζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο όξζηαο, ηεο θαζηζηήο, ηεο ζηάζεο ζηα ηέζζεξα θαη ηεο μαπιωηήο ζην πιάη. Από ηνλ 17 ν αηώλα, όηαλ νη γηαηξνί άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνύλ εκβξπνπιθνύο, ζπάληα βιέπνπκε γπλαίθεο λα γελλνύλ ζε ύπηηα ζηάζε. Με ηελ ππνζηήξημε θαη ελζάξξπλζε ηωλ ζπγγελώλ θαη ηωλ καηώλ ηεο θνηλόηεηαο, νη επίηνθνη ρξεζηκνπνηνύζαλ βνεζεηηθά αληηθείκελα, όπωο παζζάινπο θαη ζθνηληά, γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο εμώζεζεο. Σπρλά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ, ρξεζηκνπνηνύζαλ αληηθείκελα γηα ζηήξημε ή ζθακληά, ώζηε λα κπνξνύλ λα θάλνπλ βαζηά θαζίζκαηα ή λα γνλαηίδνπλ (Gupta & Nikodem, 2000). Πην πξόζθαηα, νη έξεπλεο καο βνήζεζαλ λα θαηαιάβνπκε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη γπλαίθεο εμωζνύλ όηαλ δελ ηηο θαζνδεγεί θαλείο. Όηαλ νη γπλαίθεο αθνινπζνύλ ηελ ελζηηθηώδε νξκή ηνπο γηα εμώζεζε,ζπλήζωο πεξηκέλνπλ λα δπλακώζεη ε ζύζπαζε θαη θαηόπηλ εμωζνύλ γηα 1 Επεξήγηζη ηων ηίηλων πιζηοποίηζηρ ηηρ ζςγγπαθέωρ: RN: Registered Nurse (εγγεγξακκέλε λνζειεύηξηα) BSN: Bachelor of Science in Nursing (πηπρίν λνζειεπηηθήο) LCCE: Lamaze Certified Childbirth Educator (πηζηνπνηεκέλε εθπαηδεύηξηα πεξηγελλεηηθήο αγωγήο Lamaze) FACCE: Fellow, American College of Childbirth Educators (κέινο ηνπ Ακεξηθαληθνύ Κνιεγίνπ Εθπαηδεπηώλ Πεξηγελλεηηθήο Αγωγήο) 1

2 πεξίπνπ 5 δεπηεξόιεπηα, παίξλνπλ κεξηθέο θνθηέο αλαπλνέο θαη κεηά εμωζνύλ μαλά (Roberts & Hanson, 2007). Σε αληίζεζε κε ηα παξαπάλω, πξόζθαηε έξεπλα ζρεηηθά κε γπλαίθεο πνπ γέλλεζαλ ζηηο Η.Π.Α. ην 2005 αλέθεξε όηη ην 57% ηωλ γπλαηθώλ γέλλεζαλ ζε ύπηηα ζηάζε, ελώ έλα επηπιένλ 35% γέλλεζε ζε εκηθαζηζηή ζηάζε (Declercq, Sakala, Corry, & Applebaum, 2006). Μόλν ην 21% ηωλ γπλαηθώλ ηεο έξεπλαο αθνινύζεζαλ ηε θπζηθή ηνπο νξκή γηα εμώζεζε. Οη ππόινηπεο γπλαίθεο αλέθεξαλ όηη νη λνζνθόκεο ή άιια άηνκα από ην λνζειεπηηθό/ηαηξηθό πξνζωπηθό ηηο θαζνδεγνύζαλ ζην λα εμωζνύλ κε ζπγθεθξηκέλν ηξόπν. Ενδεικηικέρ ζηάζειρ καηά ηη διάπκεια ηηρ εξώθηζηρ Τα καζήκαηα Lamaze ζαο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα δηαθνξεηηθέο ζηάζεηο, ώζηε λα ζαο βνεζήζνπλ λα αηζζαλζείηε έηνηκεο γηα ηνλ ηνθεηό ζαο θαη πην ηθαλνπνηεκέλεο από απηήλ ηελ εκπεηξία. Επηιέγνληαο πην άλεηεο ζηάζεηο, ζα έρεηε ζπλνιηθά κηα πην ζεηηθή εκπεηξία από ηνλ ηνθεηό ζαο. Επίζεο, ε αιιαγή ζηάζεωλ ζα ζαο βνεζήζεη ζηελ πξόνδν ηνπ ηνθεηνύ. Αιιάδνληαο ζηάζεηο, θαζώο ην κωξό θαηεβαίλεη ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμώζεζεο, ζα κπνξείηε λα ζπλεξγαζηείηε πην εύθνια κε ην κωξό ζαο, ώζηε απηό λα γπξίζεη θαη λα θαηέβεη κέζα από ηε ιεθάλε ζαο. Οη ζηάζεηο πνπ ζα επηιέμεηε ζα ζαο θάλνπλ ζπρλά λα ληώζεηε πην άλεηα θαη ζα ζπκβάινπλ ζηελ πξόνδν ηνπ ηνθεηνύ. Δελ ππάξρεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζηάζε πνπ λα είλαη ε θαιύηεξε γηα όιεο ηηο κεηέξεο θαη όια ηα κωξά. Κάζε ζηάζε έρεη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηεο θαη κπνξεί λα βνεζήζεη αλάινγα κε ηελ πεξίπηωζε (Simkin & Ancheta, 2005; Simkin & O Hara, 2002). Όπθιερ ζηάζειρ Οη όξζηεο ζηάζεηο όπωο απηέο όπνπ ε γπλαίθα ζηέθεηαη όξζηα, γνλαηίδεη ή θάλεη βαζύ θάζηζκα εθκεηαιιεύνληαη ηε βαξύηεηα γηα λα πεξάζεη ην κωξό κέζα από ηε ιεθάλε. Τν βαζύ θάζηζκα αλνίγεη ηε ιεθάλε θαη πξνζθέξεη πεξηζζόηεξν ρώξν ζην κωξό γηα λα πεξάζεη. Τν βαζύ θάζηζκα είλαη ε πην θνπξαζηηθή ζηάζε, γη απηό ίζωο λα ζέιεηε λα μεθνπξάδεζηε αλάκεζα ζηηο ζπζπάζεηο ζε κηα ζηάζε πνπ δελ ρξεζηκνπνηεί ηε βαξύηεηα, όπωο ε ζηάζε «μαπιωηή ζην πιάη», ε εκηθαζηζηή ζηάζε ή ε ζηάζε ζηα ηέζζεξα. Μεξηθέο γπλαίθεο επηιέγνπλ ηε ζηάζε ηνπ βαζένο θαζίζκαηνο κε ππνζηήξημε ή ηε ζηάζε ηεο «αηώξεζεο», όπωο πεξηγξάθεηαη από ηελ Penny Simkin, κηα πνιύ γλωζηή θαη αλαγλωξηζκέλε ζύκβνπιν πεξηγελλεηηθήο αγωγήο. Σε απηήλ ηε ζηάζε θάπνηνο ζαο ζηεξίδεη από ηηο καζράιεο, 2

3 έηζη ώζηε λα κελ ζπγθεληξώλεηαη κεγάιν βάξνο ζηα πόδηα ή ζηα πέικαηά ζαο. Απηή ε ζηάζε κπνξεί λα ζαο δηεπθνιύλεη, όηαλ ην ζηάδην ηεο εμώζεζεο δηαξθεί πνιύ θαη επίζεο βνεζά, ώζηε ν θνξκόο ηνπ ζώκαηνο λα καθξύλεη. Έηζη, δεκηνπξγείηαη πεξηζζόηεξνο ρώξνο γηα λα πεξάζεη ην κωξό θαη δίλεη κεγαιύηεξε δπλαηόηεηα θίλεζεο ζηε ιεθάλε (Simkin & Ancheta, 2005). Σηάζειρ πος δεν σπηζιμοποιούν ηη βαπύηηηα Οη ζηάζεηο πνπ δελ ρξεζηκνπνηνύλ ηε βαξύηεηα γηα λα πεξάζεη ην κωξό, όπωο ε ζηάζε ζηα ρέξηαπόδηα, ε μαπιωηή ζην πιάη θαη ε εκηθαζηζηή, είλαη ηδαληθέο γηα ραιάξωζε θαη βνεζνύλ αλ είζηε θνπξαζκέλεο. Η ζηάζε «μαπιωηή ζην πιάη» κπνξεί λα επηβξαδύλεη έλαλ ηνθεηό πνπ εμειίζζεηαη πνιύ γξήγνξα θαη κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ απνθπγή ξήμεο ζηελ πεξηνρή κεηαμύ ηνπ θόιπνπ θαη ηνπ πξωθηνύ (πεξίλεν) θαζώο εκθαλίδεηαη ην κωξό - (A. Shorten, Donsante, & B. Shorten, 2002). Οη έξεπλεο δείρλνπλ όηη, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ, ε ζηάζε ζηα ηέζζεξα βνεζά ζηελ αλαθνύθηζε από ηνλ πόλν ηεο κέζεο (Stremler et al., 2005). Τπόποι εξώθηζηρ Όηαλ εμωζείηε αθνινπζώληαο ηε θπζηθή ζαο ξνπή, δειαδή ηελ «απζόξκεηε εμώζεζε», ζεκαίλεη όηη αθνινπζείηε απηό πνπ ζαο ιέεη ην ζώκα ζαο. Απηή ε θπζηθή ξνπή έξρεηαη θαη θεύγεη πνιιέο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα θάζε ζύζπαζεο. Κάζε ηέηνηα απζόξκεηε πξνζπάζεηα εμώζεζεο δηαξθεί ζπλήζωο από 5 έωο 7 δεπηεξόιεπηα.. Καζνδεγνύκελε ιέγεηαη ε πξνζπάζεηα εμώζεζεο όηαλ ην ηαηξηθό πξνζωπηθό ζάο θαζνδεγεί λα θξαηάηε ηελ αλαπλνή ζαο θαη λα εμωζείηε κεηξώληαο 10 δεπηεξόιεπηα, επαλαιακβάλνληαο 2 ή 3 θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα κίαο ζύζπαζεο. Είλαη πνιύ απνηειεζκαηηθό λα αληαπνθξίλεζηε ζηελ απζόξκεηε ηάζε γηα εμώζεζε ελώ θξαηάηε ηελ αλαπλνή ζαο γηα κηθξά δηαζηήκαηα ζε έλα ήζπρν θαη ραιαξό πεξηβάιινλ. Τν κωξό ζαο ζα ιακβάλεη πεξηζζόηεξν νμπγόλν κέζω ηνπ πιαθνύληα, ζα είλαη ιηγόηεξν πηζαλό λα εμαληιεζείηε ζωκαηηθά, ελώ ε πηζαλόηεηα λα ηξαπκαηίζεηε ην πεξίλεν θαη ηνλ θόιπν ζαο ζα είλαη κηθξόηεξε (Albers, Sedler, Bedrick, Teaf, & Peralta, 2006; Roberts & Hanson, 2007). Εάλ δπζθνιεύεζηε πνιύ λα εμωζήζεηε ην κωξό ζαο, ηόηε ε θαζνδεγνύκελε εμώζεζε κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη. Παξ όια απηά, ε απζόξκεηε εμώζεζε είλαη ζπλήζωο πην εύθνιε θαη αζθαιήο γηα εζάο θαη ην παηδί ζαο. 3

4 Τι μαρ λένε οι έπεςνερ Σύκθωλα κε ηελ νκάδα Cochrane γηα ηελ εγθπκνζύλε θαη ηνλ ηνθεηό (Cochrane Pregnancy and Childbirth Group), έλαλ επξέωο αλαγλωξηζκέλν νξγαληζκό πνπ νξίδεη ηηο εγθπξόηεξεο πξαθηηθέο θξνληίδαο βάζεη εξεπλώλ, ε ρξήζε όξζηωλ ζηάζεωλ ή μαπιωηώλ ζην πιάη ζε ζύγθξηζε κε ηελ ύπηηα ζηάζε κε ηα πόδηα ζε αλαβνιείο έρεη ζπζρεηηζηεί κε ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: κηθξόηεξεο δηάξθεηαο 2 ν ζηάδην ηνθεηνύ (εμώζεζεο) κηθξή κείωζε ζηα πνζνζηά ρξήζεο βεληνύδαο ή εκβξπνπιθνύ ιηγόηεξεο πεξηλενηνκέο κηθξόηεξε πηζαλόηεηα λα αηζζαλζείηε έληνλν πόλν ιηγόηεξεο πηζαλόηεηεο γηα θαηαγξαθή κε θαλνληθώλ εκβξπηθώλ παικώλ κηθξή αύμεζε ξήμεωλ 2 νπ βαζκνύ (ζηηο όξζηεο ζηάζεηο κόλν) θαη αύμεζε ζηελ πξνβιεπόκελε απώιεηα αίκαηνο, παξόιν πνπ δελ ππήξρε έλδεημε γηα ζνβαξά ή καθξνπξόζεζκα πξνβιήκαηα από ηελ επηπιένλ απώιεηα αίκαηνο (Gupta, Hofmeyr, & Smyth, 2004). Η ύπηηα ζηάζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη ρακειόηεξε πίεζε θαη ιηγόηεξε ξνή αίκαηνο ζην κωξό ζαο ιόγω ηνπ βάξνπο ηεο κήηξαο πάλω ζε κεγάια αηκνθόξα αγγεία (Roberts & Hanson, 2007). Όηαλ μαπιώλεηε αλάζθεια κε ηα πόδηα ζε αλαβνιείο, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα εμωζείηε ην κωξό ζαο ελάληηα ζηε βαξύηεηα. Οη έξεπλεο δελ ππνζηεξίδνπλ ηε ρξήζε ηεο θαζνδεγνύκελεο εμώζεζεο ωο κέξνο ηεο ξνπηίλαο ηνπ ηνθεηνύ. Κάπνηνη εξεπλεηέο, κάιηζηα, ππνδεηθλύνπλ όηη είλαη αθόκα θαη επηβιαβήο. Τν λα θξαηά ε γπλαίθα ηελ αλαπλνή ηεο γηα αξθεηή ώξα έρεη ωο απνηέιεζκα λα κεηώλεηαη ε ξνή νμπγόλνπ πξνο ην κωξό. Οη έξεπλεο θαηαδεηθλύνπλ όηη απηό πξνθαιεί ζηξεο ζην κωξό, ελώ κεξηθέο θνξέο είλαη θαη επηθίλδπλν (Roberts & Hanson, 2007). Επίζεο, ε επηπιένλ δύλακε πνπ αζθεί ε γπλαίθα θαηά ηελ θαζνδεγνύκελε εμώζεζε κπνξεί λα ηξαπκαηίζεη ην πεξίλεν, πξνθαιώληαο πεξηζζόηεξεο ξήμεηο θαη πην αδύλακνπο ππειηθνύο κπο αξθεηνύο κήλεο κεηά ηνλ ηνθεηό (Schaffer et al., 2006). Αδπλακία ζε απηνύο ηνπο κπο έρεη ζρεηηζηεί κε αθξάηεηα (αθνύζηα απώιεηα νύξωλ θαη θνπξάλωλ). Τν λα αθνύηε ην ζώκα ζαο θαη λα ζπληνλίδεζηε κε ηε θπζηθή ζαο ξνπή γηα εμώζεζε γηα λα γελλήζεηε ηο μωπό ζαρ μεηαξύ ηων ζςζπάζεων έρεη ωο απνηέιεζκα λα κεηώλεηαη ν θίλδπλνο γηα ξήμεηο ζην πεξίλεν (Albers et al., 2006). Μηα έξεπλα έδεημε όηη ε κέζε δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ ηεο εμώζεζεο ηνπ ηνθεηνύ είλαη 13 ιεπηά κηθξόηεξε ζε γπλαίθεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ θαζνδεγνύκελε εμώζεζε (Bloom, Casey, Schaffer, McIntire, & Leveno, 2006). Εληνύηνηο, δελ ππάξρεη θαλέλα ηαηξηθό όθεινο από έλα ζπληνκόηεξν 4

5 δεύηεξν ζηάδην εθόζνλ όια εμειίζζνληαη θαιά γηα εζάο θαη ην κωξό ζαο (Janni et al., 2002). Λόγω ηνπ όηη δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά νθέιε από ηελ θαζνδεγνύκελε εμώζεζε, ελώ ηαπηόρξνλα ππάξρεη ε πηζαλόηεηα λα είλαη επηθίλδπλε γηα ην κωξό, είλαη θαιύηεξν γηα εζάο θαη ην κωξό ζαο λα εμωζείηε όπωο θαη όηαλ ην αηζζάλεζηε. Σςζηάζειρ ηων νοζηλεςηών Η Έλωζε Ννζειεπηώλ/ηξηώλ Γπλαηθείαο. Υγείαο, Μαηεπηηθήο θαη Νενγλώλ (Assocation of Women s Health, Obstetric and Neonatal Nurses) (AWHONN) ζπληζηά όιεο νη έγθπνη λα ελεκεξώλνληαη γηα ηα πιενλεθηήκαηα ηωλ όξζηωλ ζηάζεωλ θαηά ην δεύηεξν ζηάδην ηνπ ηνθεηνύ (Mayberry et al., 2000). Η Έλωζε ζπληζηά επίζεο ζηηο λνζειεύηξηεο λα απνζαξξύλνπλ ηηο γπλαίθεο λα μαπιώλνπλ ζε ύπηηα ζηάζε θαη αλη απηνύ λα ηηο ελζαξξύλνπλ λα θάλνπλ βαζηά θαζίζκαηα, λα θάζνληαη ζε εκηθαζηζηή ζηάζε, λα ζηέθνληαη όξζηεο ή ζε ππνβαζηαδόκελν βαζύ θάζηζκα. Επηπξόζζεηα, ε Έλωζε AWHONN ζπζηήλεη ζηηο επηηόθνπο λα κελ μεθηλνύλ ηηο εμωζήζεηο παξά κόλνλ όηαλ ληώζνπλ ηελ αλάγθε λα ην θάλνπλ θαη, όηαλ απηό ζπκβεί, λα εμωζνύλ ζύκθωλα κε ηηο θπζηθέο ηνπο απζόξκεηεο νξκέο. Η AWHONN πξνηείλεη ζηηο λνζειεύηξηεο λα ελζαξξύλνπλ ην βνγθεηό, ηνλ βαζύ ζηελαγκό ή ηελ εθπλνή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμώζεζεο θαη ην θξάηεκα ηεο αλαπλνήο γηα ιηγόηεξν από 6 δεπηεξόιεπηα θαζώο εμωζνύλ θαηά ηηο ζπζπάζεηο. Σςζηάζειρ από ηον οπγανιζμό Lamaze International Ο νξγαληζκόο Lamaze International ζπληζηά γηα ηνλ ηνθεηό ηηο όξζηεο ζηάζεηο, ηηο ζηάζεηο ζηα ηέζζεξα θαη ηηο μαπιωηέο ζην πιάη. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ, ζα πξέπεη λα εμωζείηε όηαλ θαη όπωο ζαο παξαθηλεί ην ζώκα ζαο θαη λα επηιέγεηε ζηάζεηο πνπ είλαη άλεηεο. Να είζηε ζίγνπξεο όηη όηαλ αληαπνθξίλεζηε ζε απηά πνπ ληώζεηε, ν ηνθεηόο ζαο ζα είλαη πην εύθνινο θαη πην αζθαιήο γηα εζάο θαη ην κωξό ζαο. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε έλαλ αζθαιή θαη ρωξίο θηλδύλνπο ηνθεηό, κπνξείηε λα δηαβάζεηε ηνλ νδεγό The Official Lamaze Guide: Giving Birth with Confidence (Lothian & DeVries, 2005), λα επηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ νξγαληζκνύ Lamaze, θαη λα εγγξαθείηε γηα λα ιακβάλεηε ειεθηξνληθά ηελ εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή ελεκέξωζε ηνπ «Lamaze Building Confidence Week by Week» Τελεςηαία αναθεώπηζη: Ιούλιορ

6 Βιβλιογπαθία Albers, L. A., Sedler, K. D., Bedrick, E. J., Teaf, D., & Peralta, P. (2006). Factors related to genital tract trauma in normal spontaneous vaginal births. Birth, 33(2), Bloom, S., Casey, B., Schaffer, J., McIntire, D., & Leveno, K. (2006). A randomized trial of coached versus uncoached maternal pushing during the second stage of labor. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 194(1), Declercq, E. R., Sakala, C., Corry, M. P., & Applebaum, S. (2006). Listening to mothers II: Report of the second national U.S. survey of women s childbearing experiences. New York: Childbirth Connection. Gupta, J. K., Hofmeyr, G. J., & Smyth, R. (2004). Position in the second stage of labour for women without epidural anaesthesia. Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 4. Art. No.: CD Gupta, J. K., & Nikodem, C. (2000). Maternal posture in labour. European Journal of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Biology, 92(2), Janni, W., Schiessl, B., Peschers, U., Huber, S., Strobl, B., Hantschmann, P., et al. (2002). The prognostic impact of a prolonged second stage of labor on maternal and fetal outcome. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 81(3), Johnson, N., Johnson, V., & Gupta, J. (1991). Maternal positions during labor. Obstetrical and Gynecological Survey, 46(7), Mayberry, L. J., Wood, S. H., Strange, L. B., Lee, L., Heisler, D. R., & Nielsen-Smith, K. (2000). Secondstage management: Promotion of evidence-based practice and a collaborative approach to patient care. Washington, DC: Association of Women s Health, Obstetric and Neonatal Nurses (AWHONN). Roberts, J., & Hanson, L. (2007). Best practices in second stage labor care: Maternal bearing down and positioning. Journal of Midwifery & Women s Health, 53(3), Schaffer, J., Bloom, S., Casey, B., McIntire, D., Nihira, M., & Leveno, K. (2006). A randomized trial of the effects of coached vs. uncoached maternal pushing during the second stage of labor on postpartum pelvic floor structure and function. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 192(5), Shorten, A., Donsante, J., & Shorten, B. (2002). Birth position, accoucheur, and perineal outcomes: Informing women about choices for vaginal birth. Birth, 29(1),

7 Simkin, P., & Ancheta, R. (2005). The labor progress handbook (2nd ed.). Malden, MA: Blackwell Science. Simkin, P., & O Hara, M. (2002). Nonpharmacological relief of pain during labor: Systematic reviews of five methods. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 186(Suppl. 5), S131 S159. Stremler, R., Hodnett, E., Petryshen, P., Stevens, B., Weston, J., & Willan, A. R. (2005). Randomized controlled trial of hands-and-knees positioning for occipitoposterior position in labor. Birth, 32(4), Εςσαπιζηίερ Τν παξόλ έληππν ζρεηηθά κε ηηο αζθαιείο πξαθηηθέο ηνθεηνύ αλαζεωξήζεθε θαη ελεκεξώζεθε από ηε Joyce DiFranco, RN, BSN, LCCE, FACCE. Τα έμη έληππα ζρεηηθά κε ηηο αζθαιείο πξαθηηθέο ηνθεηνύ ζπληάρζεθαλ ην 2003 από ηνλ νξγαληζκό Lamaze International κε ηίηιν «Τα 6 έληππα γηα ηηο πξαθηηθέο ηεο καηεπηηθήο θξνληίδαο». 7

Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό

Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό N o 2: Πεξπαηήζηε, θηλεζείηε θαη αιιάμηε ζηάζεηο θαηά ηνλ ηνθεηό ηεο Teri Shilling, MS, CD (DONA), IBCLC, LCCE, FACCE 1 Μια έγκσος σε ένα μάθημα Lamaze

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό

Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό N o 4: Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ ζαο απνθύγεηε παξεκβάζεηο πνπ δελ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηαηξηθνύο ιόγνπο ηεο Judith A. Lothian, RN, PhD, LCCE, FACCE

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλείρ ππακηικέρ πος πποάγοςν ηον θςζικό ηοκεηό

Αζθαλείρ ππακηικέρ πος πποάγοςν ηον θςζικό ηοκεηό Αζθαλείρ ππακηικέρ πος πποάγοςν ηον θςζικό ηοκεηό N o 1: Αθήζηε ηον ηοκεηό να ξεκινήζει αςθόπμηηα ηεο Debby Amis, RN, BSN, CD (DONA), LCCE, FACCE 1 Μηα έγθπνο ζε έλα κάζεκα Lamaze ιέεη ζηελ εθπαηδεύηξηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό

Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό Ν ν 6: Η κεηέξα λα κελ απνρωξίδεηαη ην κωξό ηεο κεηά ηνλ ηνθεηό - Η ζπλερήο επαθή κεηέξαο θαη βξέθνπο ωθειεί ηε κεηέξα, ην κωξό θαη ηνλ ζειαζκό ηεο Jeannette

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

"Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή."

Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή. ΟΙ ΖΩΝΕ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ "Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή." Αλ πηζηεύακε ζε θάζε ηζηνξία πνπ ιέγεηαη ζηηο κέξεο καο! Η αιήζεηα είλαη όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ Πεξηερόκελα Δηζαγσγή Απηό ην βηβιηάξην ζα είλαη ρξήζηκν αλ εζείο ή θάπνην άιιν άηνκν από ην νηθνγελεηαθό ή ην θηιηθό ζαο πεξηβάιινλ έρεη δηαγλσζζεί κε θαξθίλν

Διαβάστε περισσότερα

Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o

Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΒΛΑΣΙΚΑ ΚΤΣΣΑΡΑ Πεγή: http://stemcells.nih.gov/info/basics/ Μεηάθξαζε-επηκέιεηα: Σζίληνπ Μαγδαιελή* Ιαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. *Editor in Chief, reviewer,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ : ΑΝΣΙΛΗΨΔΙ ΚΑΙ ΣΑΔΙ ΣΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΤΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΙ ΔΚΣΡΩΔΙ ΔΛΛΖ ΗΧΑΝΝΗΓΖ ΚΑΠΟΛΟΤ, Γ. ΑΓΡΑΦΗΧΣΖ

ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ : ΑΝΣΙΛΗΨΔΙ ΚΑΙ ΣΑΔΙ ΣΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΤΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΙ ΔΚΣΡΩΔΙ ΔΛΛΖ ΗΧΑΝΝΗΓΖ ΚΑΠΟΛΟΤ, Γ. ΑΓΡΑΦΗΧΣΖ Ησαλλίδε Δ., Αγξαθηώηεο Γ., (2008) «Οηθνγελεηαθόο πξνγξακκαηηζκόο : Αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο ησλ γπλαηθώλ γηα ηελ αληηζύιιεςε θαη ηηο εθηξώζεηο» ζην Κνξλάξνπ Δ., Ρνπκειηώηε Α. (επηκ), Γσναίκα και Υγεία,

Διαβάστε περισσότερα

Δεηγκαηνιεςία Χνξηαθώλ Λαρλώλ (CVS)

Δεηγκαηνιεςία Χνξηαθώλ Λαρλώλ (CVS) 12 Δεηγκαηνιεςία Χνξηαθώλ Λαρλώλ (CVS) Μεηαθξαζκέλν από ηελ Καηεξίλα Πνπγνύληα θαη ηελ Μαξία Τδέηε. Ιαλνπάξηνο 2009 Τξνπνπνηήζεθε από θπιιάδηα πνπ εθδόζεθαλ από ηα λνζνθνκεία Guy s θαη St Thomas ζην Λνλδίλν,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ"

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Γιατί να μάκει κανείσ για τον θλεκτριςμό? Δπεηδή είλαη "θξπκκέλνο" ζηηο πξίδεο θαη ελώ είλαη αόξαηνο, ρξεζηκνπνηείηαη από όινπο καο θαζεκεξηλά. ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 1. Εηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ;

Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ; 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 239 Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ; Ι. Δημοςλή 1, Κ. Χυπιανόποςλορ

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Γ. Κξεθνύθηαο MSc Μαθησιακά Αποτελέσματα Καηαλόεζε ησλ αληελδείμεσλ θαη ηεο δηαγλσζηηθήο ηξηάδαο Σπδήηεζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο νμείαο νζθπαιγίαο ζύκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο νδεγίεο Δπίδεημε αληαιγηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνγελεηαθό Φπιιάδην γηα ηελ Δπράξηζηε Γηαηξνθή. Γηα λα γίλνπλ νη ώξεο ηνπ θαγεηνύ πην επράξηζηεο γηα ηα άηνκα κε άλνηα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο

Οηθνγελεηαθό Φπιιάδην γηα ηελ Δπράξηζηε Γηαηξνθή. Γηα λα γίλνπλ νη ώξεο ηνπ θαγεηνύ πην επράξηζηεο γηα ηα άηνκα κε άλνηα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο Οηθνγελεηαθό Φπιιάδην γηα ηελ Δπράξηζηε Γηαηξνθή Γηα λα γίλνπλ νη ώξεο ηνπ θαγεηνύ πην επράξηζηεο γηα ηα άηνκα κε άλνηα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο πγγξαθή ηεο: Lynne Centner Σν Πξόγξακκα Δπράξηζηε Γηαηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 -

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 - Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών Θέκα: - 1 - 1. Εισαγωγή Σα λέα πξνγξάκκαηα ησλ κεγάισλ εηαηξηώλ απαηηνύλ όιν θαη πην ηζρπξνύο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ Σμήμα Υαρμακευτικής Μεταπτυχιακό τμήμα στο Υαρμακευτικό Μάρκετινγκ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Έξεπλα αγνξάο ζρεηηθά κε ηα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο θαη ην ξόιν ηνπ θαξκαθνπνηνύ σο επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν ΒΙΑΣΜΟΣ Evαο Πιήξεο Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν Γνπίιηακ Σζαλγθ Φσηνγξαθίεο: Γηώξγνο Πειέθεο Ο βηαζκόο είλαη έλα έγθιεκα ελαληίνλ ησλ γπλαηθώλ πνπ νινέλα απμάλεηαη ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ Δ ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ Δ ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ Δ ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 1. ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ PSA? ΤΠΑΡΥΕΙ ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΙΜΗ? ΌΣΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΒΑΜΕΝΟ ΗΜΑΙΝΕΙ ΟΣΙ ΤΠΑΡΥΕΙ ΚΑΡΚΙΝΟ? Σν PSA είλαη κηα πξσηεΐλε πνπ πεξηέρεηαη ζην ζπέξκα, παξάγεηαη ζρεδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας)

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) Ονομαηεπώνσμο : Γερονηάηης Κωνζηανηίνος Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΥΤΙΣΜΟΣ Ημερομηνία Γέννηζης : 18/11/1963 Τόπος Διαμονής: Αθήνα,Ελλάδα ΑΣΘΡΛΞΡ Ξ απηηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα