WHY THE LAODICEANS RECEIVED LUKEWARM WATER (REVELATION 3:15-18)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "WHY THE LAODICEANS RECEIVED LUKEWARM WATER (REVELATION 3:15-18)"

Transcript

1 Tyndale Bulletin 38 (1987) WHY THE LAODICEANS RECEIVED LUKEWARM WATER (REVELATION 3:15-18) Stanley E. Porter Dedicated to the memory of Colin Hemer in appreciation of his scholarship and friendship 15 οἶδα σου τὰ ἔργα ὅτι οὔτε ψυχρὸς εἶ οὔτε ζεστός ὄφελον ψυχρὸς ἦς ἢ ζεστός 16 οὕτως ὅτι χλιαρὸς εἶ καὶ οὔτε ζεστὸς οὔτε ψυχρός μέλλω σε ἐμέσαι ἐκ τοῦ στόματός μου. 17 ὅτι λέγεις ὅτε πλούσιός εἰμι καὶ πεπλούτηκα καὶ ούδὲν χρείαν ἔχω, καὶ οὐκ οἶδας ὅτι σὺ εἶ ὁ ταλαίπωρος καὶ ἐλεεινὸς καὶ πτωχὸς καὶ τυφλὸς καὶ γυμνός, 18 συμβουλεύω σοι ἀγοράσαι παρ ἐμο ῦ χρυσίον πεπυρωμένον ἐκ πυρὸς ἵνα πλουτήσῃς, καὶ ἱμάτια λευκὰ ἵνα περιβάλῃ καὶ μὴ φανερωθῇ ἡ αἰσχύνη τῆς γυμνότητός σου, καὶ κολλι(ο)ύριον ἐγχρῖσαι τοὺς ὀφθαλμούς σου ἵνα βλέπῃς. INTRODUCTION In his recent monograph, The Letters to the Seven Churches of Asia in their Local Setting, 1 Dr C. J. Hemer has put New Testament scholarship in his debt, especially with regard to intricate matters of historical geography. His discussion of Revelation 3: follows the argument of M. J. S. Rudwick and E. M. B. Green's 'The Laodicean Lukewarmness', 3 though Hemer adds important supplementary details in reassessing the evidence. Rudwick and Green, contrary to most scholarly opinion, conclude that references to 'cold', 'hot', and 'lukewarm' should be applied not to persons alone, but also to the city's water-supply that was actually of a lukewarm temperature, this being suggestive of the spiritual condition of its Christian church. Hemer endorses this argument, 4 and argues further that because of the growth of the city the Laodiceans were required to bring in water via an aqueduct, even though the water thus made available was generally unsatisfactory because of its lukewarm temperature. Because of the evidence, Hemer's discussion inevitably leaves 1 JSNTS 11; Sheffield, JSOT Letters to the Seven Churches ; related nn. on ExpT 69 ( ) Letters to the Seven Churches 187.

2 144 TYNDALE BULLETIN 38 (1987) many questions unanswered both about the temperature of the water and about its mineral content. The issue of the mineral content in the water in the area is important, but it seems not to be a matter of direct concern in Revelation. 5 I wish to suggest that the lukewarm water was in the first instance for Laodicean drinking but was considered unsatisfactory on the basis of its temperature, and that the Laodiceans had no choice but to receive lukewarm water. I There are two classical Greek accounts which may be helpfully drawn into the discussion. Herodotus' description of the Ammonians of Northern Africa ( ) provides interesting points for comparison with Revelation 3: τυγχάνει δὲ καὶ ἄλλο σφι ὕδωρ κρήναῖον ἐόν, τὸ τὸν μὲν ὄφθρον γίνεται χλιαρόν ἀγορῆς δὲ πληθυούσης ψυχρότερον. μεσαμβρίη τέ ἐστι καὶ τὸ κάρτα γίνεται ψυχρόν. τηνικαῦτα δὲ ἄρδουσι τοὺς κήπους. ἀποκλινομένης δὲ τῆς ἡμέρης ὑπίεται τοῦ ψυχροῦ ἐς οὖ δύεταί τε ὁ ἥλιος καὶ τὸ ὕδωρ γίνεται χλιαρόν ἐπὶ δὲ μᾶλλον ἰὸν ἐς τὸ θερμὸν ἐς μέσας νύκτας πελάζει, τηνικαῦτα δὲ ζέει ἀμβολάδην παρέρχονταί τε μέσαι νύκτες καὶ ψύχεται μεχρι ἐς ἠῶ. ἐπίκλησιν δὲ αὕτη ἡ κρήνη καλεέται ἡλίου 6. Χλιαρός, which is used here by Herodotus twice, is a rare word in ancient Greek of all periods and, as Hemer et al. note, is a biblical ἅπαξ in Rev 3:16. Ζεστός is similarly rare but is also used in Rev 3: Once here, instead of the adjective ζεστός, Herodotus uses the verb ζέω. Herodotus uses ψυχρόν/ψύχρότερον and ψύχομαι, while Rev 3:15-16 employs ψυχρός three times. On the assumption that the description of the Laodicean church is dependent on a description of the city's water supply it may be seen that the vocabulary of both authors for describing the waters 5 A difficulty in Hemer's treatment is his lack of clarity on the relation of water temperature to mineral content 6 'And they have another source of water, a spring, which in the morning is lukewarm, but as market time comes becomes colder. And at noon it is its coldest. At this time they [the Ammonians] water their gardens. When the day draws to a dose the coldness declines, until when the sun sets and the water becomes lukewarm. It is at its hottest when the time draws near to midnight, and at this time it boils and bubbles. When midnight passes, it becomes colder until dawn. This spring is called the spring of the sun.'

3 PORTER: The Laodiceans' Lukewarm Water 145 is very similar. Although this section of Herodotus is good evidence of his tendency to systematize in his historiography, 7 and although he probably exaggerates the extremes in temperature, he seems at least reliable in providing reference to the spring and its day-time use by the Ammonians, though he may also be reading in Greek customs or terminology. Although Herodotus may be describing a situation similar to that noted by Hemer, 8 where water of a constant tepid temperature 'seemed warm and steaming in winter and cold in summer', the use of the water itself seems to be the important factor noted in the passage. Hot water has long been recognized in the ancient world for its value, especially when flowing from healing springs such as at Hierapolis. 9 Although this passage in Herodotus does not mention any specific use for the boiling water, perhaps the reader is meant to infer its value by recognizing the coldness of nights on the desert. Cold water is not only refreshing to drink in hot weather (Hdt ), an obvious use mentioned by Rudwick and Green, 10 but the passage in Herodotus draws specific attention to its use at market time (or at the market for drinking?) and, when at its coldest, for watering gardens 11 (cf. Hdt : λοῦται δὲ δίς τε τῆς ἡμέρης ἑκάστης ψυχρῷ καὶ δὶς ἑκάστης νυκτός 12 ). No use is given for the 'lukewarm' water, which is dismissively said to appear both in the morning and evening, but the description by Herodotus dwells upon the extremes of temperature, whether at midday or midnight. II Xenophon (Mem ) contributes a brief discussion of water 7 See W. W. How and J. Wells, A Commentary on Herodotus (Oxford, Clarendon 1912) loc. cit. 8 Letters to the Seven Churches 277 na7. 9 See Hemer, Letters to the Seven Churches 187 and nn. 37, 38; cf. Strabo : κώμη [Carura) δ ἐστὶν αὕτη πανδοχεῖα ἔχουσα καὶ ζεστῶν ὑδάτων ἐκβολάς, 'This village [of Carura] has inns and fountains of boiling waters'. 10 Laodicean Lukewarmness' I am told by botanists that the Ammonians have made two mistakes in their gardening practices. At this latitude it would have been better to avoid watering at midday and to use lukewarm rather than cold water. Herodotus makes no comment at this point. 12 'Twice each during the day and twice each at night they [priests] wash in cold water.'

4 146 TYNDALE BULLETIN 38 (1987) temperatures that may help to clarify the differences in uses noted above. This dialogue is in a difficult context, since it is one of many brief encounters with Socrates that Xenophon records, but the noteworthy points I wish to make emerge nonetheless: Ἄλλου δ αὖ λέγοντος ὅτι θερμὸν εἴη παρ ἑαυτῷ τὸ ὕδωρ ὃ πίνοι, Ὅταν ἄρ, ἔφη, βούλῃ θερμῷ λούσασθαι, ἕτοιμον ἔσται σοι. Ἀλλὰ ψυχρόν ἔφη, ἐστὶν ὥστε λούσασθαι. Ἆρ οὖν, ἔφη, καὶ οἱ οἰκέται σου ἄχθονται πίνοντές τε αὐτὸ καὶ λούμενοι αὐτῷ; Μὰ τὸν Δί, ἔφη ἀλλὰ καὶ πολλάκις τεθαύμακα ὡς ἡδέως αὐτῷ πρὸς ἀμφότερα ταῦτα χρῶνται. Πότερον δέ, ἔφη, τὸ παρὰ σοὶ ὕδωρ θερμέτερον πιεῖν ἐστιν ἢ ἐν Ἀσκληπιοῦ,... Πότερον δὲ λούσασθαι ψυχρότερον τὸ παρὰ σοὶ ἢ τὸ ἐν Ἀμφιαρόυ; 13 Xenophon indicates that not only is cold water for drinking, and hot water for washing, but lukewarm water is only for the servants, that is, it is not suitable for washing or drinking by the citizens. III These parallels from Herodotus and Xenophon, while unable to clarify all of the problems of Rev 3:15-18, may help to shed further light on certain aspects suggested by Hemer. First, cold water and warm water have their respective uses; each is suited to certain tasks. The passages further indicate that along a continuum of water temperatures the extremes are apparently much more 13 'Another was saying then that his own water which he drinks was hot. "Then whenever", he [Socrates] said, "you might want to be washed in hot water, it will be ready for you." "But it is (too) cold", he said, "for the purpose of washing." "Then indeed", he said, "do your servants complain when they drink it and wash with it?" "My god no", he said. "But indeed I have been amazed many times that they gladly use it for both purposes." "And which", he said, "is warmer to drink, your own water or the water at Asclepius' (temple)?" "And which is colder to wash with, yours or the water at Amphiaraus' (temple)?"

5 PORTER: The Laodiceans' Lukewarm Water 147 desirable. Thus, in the Laodicean area hot water may have been used medicinally and cold water for drinking, and even gardening, etc. This clarifies why the lukewarm water was to be spat out of the mouth (ἐμέσαι ἐκ τοῦ στόματος). 14 In Revelation, the mineral content is not mentioned, indeed if the water were unpalatable or even harmful due to mineral content it is highly unlikely that it would have been put in the mouth at all; consequently the major reason for rejecting it is that it was not the proper temperature for its primary purpose, drinking. Secondly, if hot (Hierapolis) and cold (Colossae) waters were to be found regionally, if the aqueduct brought water from the hot mineral springs near what is now Denizli, 15 and if the conditions 'were very stable in the pipes' resulting in 'little change of water temperature', 16 this strongly suggests that the water shipped from the source was at least lukewarm upon entering the aqueduct, regardless of the cause of this temperature. This would explain the lukewarm temperature of the water the Laodiceans received, but it presents the further problem of why the city would have wanted to obtain water of such unusable temperature. There is the suggestive possibility that Laodicea may have had no choice but to receive lukewarm water. Whether water of no other temperature was available nearby and expense prohibited building a longer aqueduct (Colossae is ten miles from Laodicea), or whether they were shipped lukewarm water that, because it was neither warm enough nor cold enough, could not be used for drinking, gardening, or washing, the result is the same. Since the Laodiceans had no natural springs for fresh water 17 or at least not enough for their growing population, they likely were forced to pipe in whatever water they could. And this water was probably transported to them lukewarm from the outset. This reconstruction is partly speculation, since records are 14 The μέλλω construction (μέλλω σε ἐμέσαι...) connotes intention, not certainty, thus the possibility of repentance. Cf. R. H. Charles, A Critical and Exegetical Commentary on The Revelation of St. John, I (ICC; Edinburgh, T. Sr T. Clark 1920) Hemer believes this may have been the source of the other end of the aqueduct, though he is ambiguous on the temperature of the springs near present-day Denizli (Letters to the Seven Churches 188, 189). 16 Hemer, Letters to the Seven Churches Rudwick and Green, 'Laodicean Lukewarmness' 177.

6 148 TYNDALE BULLETIN 38 (1987) unavailable for the rate of water flow through the aqueduct; the times, seasons, or years of the aqueduct's use; or records of water rights (a place near modern Denizli is still only a speculative source), but perhaps this helps to explain Rev 3: The author accuses the Laodiceans of thinking of themselves as rich and with no needs, 18 possibly because they had secured and could afford a potable water supply more than sufficient for their municipal needs (that is if the lukewarm water was left to stand and get cold enough for drinking, 19 although it would never have been as refreshing as fresh spring water). But, using the emphatic personal pronoun σύ) and the article before the first adjective, he reminds them that they are ταλαίπωρος καὶ ἐλεεινὸς καὶ πτωχὸς καὶ τυφλὸς καὶ γυμνός. Hemer 20 concentrates upon the last three major words, relating poverty/gold to Laodicea as a banking centre, blindness/salve to Laodicea as a medical centre (perhaps more could be made of the irony that the hot springs of Hierapolis were used to cure eye diseases), 21 and nakedness/clothing to Laodicea as a centre of the woollen industry. Translations of ταλαίπωρος καὶ ἐλεεινός usually do not bring out the emotional sense of these words, choosing to render them in parallel with the following words along economic lines ('wretched and miserable' [AV, NASB, etc.], 'wretched, pitiable' [RSV], 'miserable and pitiful' [TEV]). In view of the false sense of security and even pride the Laodiceans apparently displayed, perhaps the two words should be translated 'deceived and pitiable'. 22 The fact that the Laodiceans went to the trouble and expense of building an aqueduct to bring in water of inferior quality on account of its unusable temperature probably attests to their being in a worse position than surrounding cities in at least this one respect. Their failure to realize this, their delusion in affairs of the world, the author of Revelation seems to claim, is mirrored in their spiritual 18 See F. Blass and A. Debrunner, A Greek Grammar of the NT (ET; Chicago, Univ. Press 1961) pars. 160 contra Hemer, Letters to the Seven Churches Letters to the Seven Churches See R. H. Mounce, The Book of Revelation (NIC; Grand Rapids, Eerdmans 1977) 126-7; and C. Anderson Scott, The Book of the Revelation (London, Hodder and Stoughton 1905) , who note the irony throughout vv See Epict for this sense of ταλαίπωρος; cf. Rom 7:24; and 1 Cor 15:19 on ἐλεεινός; cf. Liddell and Scott s.v.

7 PORTER: The Laodiceans' Lukewarm Water 149 IV This short note has attempted: (1) to show parallel passages in Herodotus and Xenophon that may help further to elucidate the most obvious reason why the lukewarm water of Rev 3:16 was to be spewed out: it was an unsuitable temperature for its designed use, drinking. (2) to posit an explanation why the Laodiceans, who did not have their own adequate water supply, would go to great lengths to receive objectionable water: they were dependent upon other sources and were compelled to take either whatever water was available or wager unusable by others. (3) to find support for these ideas in Rev 3:17-18 by drawing attention to the sustained imagery of the Laodicean's physical condition reflecting upon their spiritual condition as deceived and pitiable.

Some Notes on the Information Structure and Discourse Features of 1 Corinthians 1-4 Stephen H. Levinsohn SIL International

Some Notes on the Information Structure and Discourse Features of 1 Corinthians 1-4 Stephen H. Levinsohn SIL International Some Notes on the Information Structure and Discourse Features of 1 Corinthians 1-4 Stephen H. Levinsohn SIL International 2009 by SIL International 1 Corinthians 1-4: Information Structure & Discourse

Διαβάστε περισσότερα

THE LAST CHAPTERS OF ENOCH IN GREEK

THE LAST CHAPTERS OF ENOCH IN GREEK THE LAST CHAPTERS OF ENOCH IN GREEK EDITED BY CAMPBELL BONNER WITH THE COLLABORATION OF HERBERT C. YOUTIE 1968 WISSENSCHAFTLICHE BUCHGE SELLSCHAFT DARMSTADT This reprint of The Last Chapters of Enoch in

Διαβάστε περισσότερα

Attica. Intermediate Classical Greek. Readings, Review, and Exercises. Cynthia L. Claxton. University of California, Irvine. New Haven & London

Attica. Intermediate Classical Greek. Readings, Review, and Exercises. Cynthia L. Claxton. University of California, Irvine. New Haven & London Attica Intermediate Classical Greek Readings, Review, and Exercises Cynthia L. Claxton University of California, Irvine New Haven & London Copyright 2014 by Yale University. All rights reserved. This book

Διαβάστε περισσότερα

Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον What Does This Mean?

Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον What Does This Mean? Posted 25 th June 2012 The following is a section of a chapter for a new Book on the Diachronic Approach to exegeting New Testament problems. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον What Does This Mean? In the Lord

Διαβάστε περισσότερα

Revelations from the apparatus criticus of the Book of Revelation: How Textual Criticism can help Historians

Revelations from the apparatus criticus of the Book of Revelation: How Textual Criticism can help Historians Revelations from the apparatus criticus of the Book of Revelation: How Textual Criticism can help Historians J. K. Elliott As a former colleague of John McGuckin in the University of Leeds, I have followed

Διαβάστε περισσότερα

Is Husband of One Wife in 1 Timothy 3:2 Gender-Specific? Clinton Wahlen, Ph.D. Theology of Ordination Study Committee Columbia, Md.

Is Husband of One Wife in 1 Timothy 3:2 Gender-Specific? Clinton Wahlen, Ph.D. Theology of Ordination Study Committee Columbia, Md. 0 0 0 Is Husand of One Wife in Timothy : Gender-Specific? Clinton Wahlen, Ph.D. Theology of Ordination Study Committee Columia, Md. January, 0 Introduction From Clarity to Uncertainty Limiting Bilical

Διαβάστε περισσότερα

Max Planck Institute for the History of Science

Max Planck Institute for the History of Science MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR WISSENSCHAFTSGESCHICHTE Max Planck Institute for the History of Science 2007 PREPRINT 327 István M. Bodnár Oenopides of Chius: A survey of the modern literature with a collection

Διαβάστε περισσότερα

Throughout popular literature about the Shroud of Turin, σινδων. (sindon) frequently is represented as the Greek word for shroud.

Throughout popular literature about the Shroud of Turin, σινδων. (sindon) frequently is represented as the Greek word for shroud. A Clean Cloth What Greek Word Usage Tells Us about the Burial Wrappings of Jesus Diana Fulbright Director of Research, Shroud of Turin Center 12829 River Road Richmond, Virginia, 23233, USA 2005, DIANA

Διαβάστε περισσότερα

WORK IN PROGRESS ON XENOPHON S LANGUAGE. Vivienne Gray (University of Auckland)

WORK IN PROGRESS ON XENOPHON S LANGUAGE. Vivienne Gray (University of Auckland) WORK IN PROGRESS ON XENOPHON S LANGUAGE Vivienne Gray (University of Auckland) The standard work on Xenophon s language, written by Gautier in 1911, built on a strong tradition of interest in Xenophon

Διαβάστε περισσότερα

A LIKELY STORY: RHETORIC AND THE DETERMINATION OF TRUTH IN POLYBIUS HISTORIES *

A LIKELY STORY: RHETORIC AND THE DETERMINATION OF TRUTH IN POLYBIUS HISTORIES * Histos 9 (2015) 29 66 A LIKELY STORY: RHETORIC AND THE DETERMINATION OF TRUTH IN POLYBIUS HISTORIES * Abstract: I argue that Polybius demands that a central duty of the historian should be to employ rhetoric

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

1 Healing Inscriptions and Their Public Significance

1 Healing Inscriptions and Their Public Significance Stephen P. Ahearne-Kroll The Afterlife of a Dream and the Ritual System of the Epidaurian Asklepieion Abstract: This study looks at the ways that the healing inscriptions at the Epidauran Asklepieion transfer

Διαβάστε περισσότερα

INTERTEXTUALITY AND EXEMPLA *

INTERTEXTUALITY AND EXEMPLA * Histos Working Papers 2011.03 INTERTEXTUALITY AND EXEMPLA * Author s Note: I have included my paper from the APA Seminar here, although most of the material covered here can now be found in my The Rhetoric

Διαβάστε περισσότερα

VINDICATION CERTAIN PASSAGES THE COMMON ENGLISH VERSION OF THE NEW TESTAMENT. ADDRESSED TO GRANVILLE SHARP, ESQ. AUTHOR OF THE

VINDICATION CERTAIN PASSAGES THE COMMON ENGLISH VERSION OF THE NEW TESTAMENT. ADDRESSED TO GRANVILLE SHARP, ESQ. AUTHOR OF THE A VINDICATION OF CERTAIN PASSAGES IN THE COMMON ENGLISH VERSION OF THE NEW TESTAMENT. ADDRESSED TO GRANVILLE SHARP, ESQ. AUTHOR OF THE Remarks on the uses of the Definite Article in the Greek Text of the

Διαβάστε περισσότερα

ἦ and Theory of Mind in the Iliad

ἦ and Theory of Mind in the Iliad ἦ and Theory of Mind in the Iliad RUTH SCODEL This paper addresses a word for which the LfgE article provides little actual guidance, particle requiring such extended and independent treatment. The lexicon

Διαβάστε περισσότερα

Konstantinos Giakoumis

Konstantinos Giakoumis Konstantinos Giakoumis Dialectics of Pragmatism in Ottoman Domestic Interreligious Affairs. Reflections on the Ottoman Legal Framework of Church Confiscation and Construction and a 1741 Firman for Ardenicë

Διαβάστε περισσότερα

Master s Thesis. Presented to

Master s Thesis. Presented to A Theology of Memory: The Concept of Memory in the Greek Experience of the Divine Master s Thesis Presented to The Faculty of the Graduate School of Arts and Sciences Brandeis University Department of

Διαβάστε περισσότερα

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/113966

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013. The Foremost Apostles Peter and Paul

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013. The Foremost Apostles Peter and Paul ΛΥΧΝΟΣ «Λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ νόμος σου καὶ φῶς ταῖς τρίβοις μου» Ψαλμ 118, 105 A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013 The Foremost Apostles Peter and Paul

Διαβάστε περισσότερα

Department of Classics, UCB

Department of Classics, UCB Department of Classics, UCB (University of California, Berkeley) Year 1962 Paper bundy Studia Pindarica (Digital Version 2006) Elroy L. Bundy University of California, Berkeley This paper is posted at

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Greek New Testament Week 240 Revelation 7:1-8:9

Notes on the Greek New Testament Week 240 Revelation 7:1-8:9 Notes on the Greek New Testament Week 240 Revelation 7:1-8:9 Day 1196: Revelation 7:1-8 Chapter 7 Chapter 7 comes as a parenthesis between the sixth and seventh seals. Mounce writes, "Chapter 7 serves

Διαβάστε περισσότερα

ANACREON S SENSE OF HUMOUR AND THE GREEK LANGUAGE

ANACREON S SENSE OF HUMOUR AND THE GREEK LANGUAGE ANACREON S SENSE OF HUMOUR AND THE GREEK LANGUAGE Giuseppe Giangrande London University EL SENTIDO DEL HUMOR DE ANACREONTE Y LA LENGUA GRIEGA ABSTRACT: On the basis of an analysis of the relevant terminology

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο: 23310 73777 Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

Contents. Executive summary... 3

Contents. Executive summary... 3 Applied Research & Innovation Department IT Skills: The Business Gain Measuring Employees Efficiency after e-skills training & certification Dr. Evangelia Baralou Assistant Professor of Organizational

Διαβάστε περισσότερα

Sappho and her Brothers, and other Passages from the First Book

Sappho and her Brothers, and other Passages from the First Book Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 192 (2014) pp.1-19 [original page-divisions in bold] Sappho and her Brothers, and other Passages from the First Book Franco Ferrari Translated from the Italian

Διαβάστε περισσότερα

ABSTRACT. This thesis is an analysis of Achilles and Andromache in Homer s Iliad

ABSTRACT. This thesis is an analysis of Achilles and Andromache in Homer s Iliad ACHILLES AND ANDROMACHE: GENDER AMBIGUITY IN MOTIF, NARRATIVE, AND FORMULA BY SEAN NICHOLAS SIGNORE UNDER THE DIRECTION OF NANCY FELSON ABSTRACT This thesis is an analysis of Achilles and Andromache in

Διαβάστε περισσότερα

Ιερός Λόγος: An Esoteric Mythos. A Translation Of And A Commentary On The Third Tractate Of The Corpus Hermeticum

Ιερός Λόγος: An Esoteric Mythos. A Translation Of And A Commentary On The Third Tractate Of The Corpus Hermeticum Ιερός Λόγος: An Esoteric Mythos A Translation Of And A Commentary On The Third Tractate Of The Corpus Hermeticum A Pagan And Esoteric Mythos While the title - Ιερός Λόγος - of the third tractate of the

Διαβάστε περισσότερα

Paper No. 33 Determinants of Regional Entry and Exit in Industrial Sectors Kristina Nyström

Paper No. 33 Determinants of Regional Entry and Exit in Industrial Sectors Kristina Nyström CESIS Electronic Working Paper Series Paper No. 33 Determinants of Regional Entry and Exit in Industrial Sectors Kristina Nyström (JIBS, CESIS) May 2005 The Royal Institute of technology Centre of Excellence

Διαβάστε περισσότερα

Princeton/Stanford Working Papers in Classics

Princeton/Stanford Working Papers in Classics Princeton/Stanford Working Papers in Classics Footrace, Dance, and Desire: The χορός of Danaids in Pindar s Pythian 9 Version 1.1 December 2007 Micah Y. Myers Stanford University Abstract: This paper offers

Διαβάστε περισσότερα