Στους γονείς µου και στις αδερφές µου..

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στους γονείς µου και στις αδερφές µου.."

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Εϖιχειρήσεων Μεταϖτυχιακό Πρόγραµµα Σϖουδών στη ιοίκηση Εϖιχειρήσεων - ιοίκηση Ολικής Ποιότητας ιϖλωµατική Εργασία της Γεωργίας Κ. Μϖανάκα ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Καθηγητής Γεώργιος Αρτίκης Πειραιάς, 2007

2 Στους γονείς µου και στις αδερφές µου.. 2

3 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στα ϖλαίσια του µεταϖτυχιακού ϖρογράµµατος «ιοίκησης Εϖιχειρήσεων- ιοίκησης Ολικής Ποιότητας», εκϖονήθηκε η ϖαρούσα εργασία, ως µέρος των αϖαιτήσεων για αϖόκτηση του µεταϖτυχιακού διϖλώµατος ειδίκευσης. Θα ήθελα ως εκ τούτου να εκφράσω τις θερµές µου ευχαριστίες στον καθηγητή του Πανεϖιστηµίου Πειραιά κο. Γεώργιο Αρτίκη για τη συνεχή βοήθεια καθ όλη τη διάρκεια εκϖόνησης της διϖλωµατικής µου εργασίας. Εϖίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους του καθηγητές ϖου συµµετείχαν στο µεταϖτυχιακό ϖρόγραµµα, όϖως εϖίσης και τους συµφοιτητές µου. Τέλος, την οικογένεια µου για την ηθική υϖοστήριξη και συµϖαράσταση ϖου έδειξαν κατά τη διάρκεια των σϖουδών µου. 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ Εισαγωγή Σκοϖός οµή Μεθοδολογία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2.1. Η δοµή του ελληνικού τραϖεζικού συστήµατος Η Τράϖεζα της Ελλάδος Οι Εµϖορικές τράϖεζες Οι συνεταιριστικές τράϖεζες Οι ειδικοί ϖιστωτικοί οργανισµοί Βασικά µεγέθη του ισολογισµού τραϖεζών Ανταγωνισµός Βαθµός συγκέντρωσης Ρυθµός ανάϖτυξης Παράγοντες ϖου εϖηρεάζουν το ελληνικό τραϖεζικό ϖεριβάλλον ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 3.1. ραστηριότητες εµϖορικών τραϖεζών Καταθέσεις ιδιωτών και εϖιχειρήσεων ανεισµός ιδιωτών και εϖιχειρήσεων Πλαστικό χρήµα Ειδικά τραϖεζικά ϖροϊόντα

5 3.6. Παράλληλες δραστηριότητες τραϖεζών Ηλεκτρονική τραϖεζική ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4.1. Ο ρόλος των εξαγορών και των συγχωνεύσεων Εξαγορές και συγχωνεύσεις στο ελληνικό τραϖεζικό σύστηµα Οι ελληνικές τράϖεζες στο εξωτερικό Οι ϖρόσφατες τάσεις στις εξαγορές και συγχωνεύσεις τραϖεζών Προοϖτικές του µέλλοντος Ευκαιρίες Αϖειλές ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΚΩ ΙΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 5.1. Σκοϖός του Κώδικα Τραϖεζικής εοντολογίας Περιεχόµενο του Κώδικα Τραϖεζικής εοντολογίας Το τραϖεζικό αϖόρρητο Η εταιρεία Τειρεσίας Α.Ε Ο θεσµός του τραϖεζικού µεσολαβητή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 6.1. Η Εϖιτροϖή της Βασιλείας Λειτουργία και στόχοι της Εϖιτροϖής της Βασιλείας Βασιλεία Ι Κριτική της Βασιλείας Ι και τροϖοϖοίηση του Συµφώνου Βασιλεία ΙΙ Βασιλεία ΙΙ ανά Πυλώνα Εφαρµογή της Βασιλείας ΙΙ

6 6.8. Συνέϖειες της Βασιλείας ΙΙ Κριτική της Βασιλείας ΙΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η είσοδος της Ελλάδας στην Ευρωζώνη αϖοτελεί ϖρόκληση για την ελληνική οικονοµία. Η χώρα µας κλήθηκε και καλείται ϖλέον να αντιµετωϖίσει εϖί ίσοις όροις τον ανταγωνισµό µε τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης και να φτάσει το βιοτικό εϖίϖεδο καθώς και την οικονοµική ανάϖτυξη αυτών. Η υιοθέτηση ϖροτύϖων καλής διαχείρισης και η αϖό κοινού ϖροσϖάθεια όλων των φορέων της οικονοµίας θα συµβάλει στην κατεύθυνση αυτή. Το τραϖεζικό σύστηµα είναι αναµφισβήτητα ένας κλάδος ϖου έχει καλύψει το µεγαλύτερο έδαφος ϖρος την ϖροσϖάθεια αυτή, λόγω του νευραλγικού του ρόλου στην ανάϖτυξη της οικονοµίας. Τα τελευταία χρόνια, µετά αϖό τη ριζική αναδιάρθρωση του, ο τραϖεζικός κλάδος συµβάλλει ουσιαστικά στην ϖορεία ανάϖτυξης της ελληνικής οικονοµίας και στη βελτίωση του βιοτικού εϖιϖέδου όλων µας. Πιο συγκεκριµένα, τα σηµαντικότερα εϖιτεύγµατα των τελευταίων ετών του δυναµικού αυτού κλάδου είναι: Προσφέρουν τώρα ϖερισσότερα και καλύτερης ϖοιότητας ϖροϊόντα και υϖηρεσίες. Έχουν βελτιώσει την ϖαραγωγικότητα τους µέσω εϖενδύσεων σε υψηλή τεχνολογία και σε ανθρώϖινο κεφάλαιο. Έχουν µειώσει σηµαντικά το κόστος χρηµατοδότησης για εϖιχειρήσεις και νοικοκυριά. ηµιουργούν τις ϖροϋϖοθέσεις για την ανάϖτυξη άλλων κλάδων της οικονοµίας. Πρωτοϖορούν στη διεθνοϖοίηση της ελληνικής οικονοµίας. Προωθούν τον εκσυγχρονισµό των ελληνικών εϖιχειρήσεων. 7

8 Γίνονται ϖιο διαφανείς. Ανταϖοκρίνονται ουσιαστικά στην κοινωνική ευθύνη, την οϖοία έχουν. Όλοι αυτοί οι ϖαράγοντες ανέδειξαν τον τραϖεζικό κλάδο ως έναν αϖό τους σηµαντικότερους της ελληνικής οικονοµίας. Λόγω λοιϖόν της νευραλγικής αυτής θέσης του, στην ϖαρούσα εργασία γίνεται ϖροσϖάθεια ανάλυσης του ελληνικού τραϖεζικού συστήµατος. Πιο συγκεκριµένα, η εργασία εϖικεντρώνεται στην ανάλυση της δοµής του τραϖεζικού συστήµατος, στην ϖεριγραφή των τραϖεζικών δραστηριοτήτων, στη δραστηριότητα των τραϖεζών γύρω αϖό τις εξαγορές και συγχωνεύσεις, στην ϖεριγραφή του κώδικα τραϖεζικής δεοντολογίας καθώς και στην ϖεριγραφή των Συµφώνων της Βασιλείας ΣΚΟΠΟΣ Σκοϖός της διϖλωµατικής εργασίας είναι η σφαιρική εξέταση του τραϖεζικού κλάδου της Ελλάδος. Προσϖάθεια του συγγραφέα είναι η κατανόηση του τρόϖου λειτουργίας των τραϖεζών, υϖό το ϖρίσµα των θεσµοθετηµένων κανόνων και του ϖλαισίου ϖερί κεφαλαιακής εϖάρκειας της Εϖιτροϖής της Βασιλείας. Η εϖίτευξη των ϖαραϖάνω στόχων θα ϖραγµατοϖοιηθεί µέσα αϖό: Την ϖαρουσίαση της δοµής του ελληνικού τραϖεζικού συστήµατος. Την αναγνώριση των ϖιστωτικών ιδρυµάτων ϖου λειτουργούν στην Ελλάδα. Του ανταγωνισµού και των ϖαραγόντων ϖου εϖηρεάζουν το ϖεριβάλλον όϖου λειτουργούν. Την µελέτη των τραϖεζικών δραστηριοτήτων. Την ανάλυση των κινήτρων για εξαγορές και συγχωνεύσεις καθώς και την εικόνα ϖου ϖαρουσιάζει ο κλάδος ϖάνω στο θέµα αυτό. 8

9 Την ϖεριγραφή του κώδικα τραϖεζικής δεοντολογίας και του τραϖεζικού µεσολαβητή, ως θεσµοθετηµένου οργάνου ϖου λειτουργεί νοµίµως στην Ελλάδα. Την µελέτη και ανάλυση του ρόλου της Εϖιτροϖής της Βασιλείας, του ϖρώτου και δεύτερου Συµφώνου αυτής για την κεφαλαιακή εϖάρκεια καθώς και της σϖουδαιότητας αυτών ΟΜΗ Η δοµή της εργασίας σχετίζεται κατά ϖολύ µε τους τιθέντες στόχους. ηλαδή, στο ϖρώτο κεφάλαιο γίνεται ϖεριγραφή της διάρθρωσης του τραϖεζικού συστήµατος, στην οϖοία ϖεριλαµβάνεται ανάλυση των ϖιστωτικών ιδρυµάτων ϖου λειτουργούν στην Ελλάδα, του υφιστάµενου ανταγωνισµού µεταξύ αυτών, του βαθµού συγκέντρωσης και του ρυθµού ανάϖτυξης του κλάδου. Στο δεύτερο κεφάλαιο ακολουθεί αναλυτική ϖεριγραφή των τραϖεζικών εργασιών, οι οϖοίες αφορούν στις καταθέσεις, στα δάνεια, στη λειτουργία του ϖλαστικού χρήµατος, στην ηλεκτρονική τραϖεζική καθώς και στις δραστηριότητες των θυγατρικών εϖιχειρήσεων των τραϖεζικών οµίλων. Στο τρίτο κεφάλαιο, στηριζόµενη σε ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, εϖιχειρείται η κατανόηση του ρόλου των εξαγορών και συγχωνεύσεων. Στο ίδιο κεφάλαιο ϖαρουσιάζεται η εξέλιξη των ελληνικών ϖιστωτικών ιδρυµάτων ϖάνω σε τέτοιες τακτικές ενώ δεν ϖαραλείϖονται να αναφερθούν και οι τάσεις ϖου υϖάρχουν ϖάνω στον τοµέα αυτό. Η σύντοµη ϖεριγραφή του ρόλου και της σϖουδαιότητας του κώδικα τραϖεζικής δεοντολογίας, θεσϖισµένου αϖό την Ένωση Ελληνικών Τραϖεζών, ακολουθεί στο εϖόµενο κεφάλαιο, όϖου συµϖεριλαµβάνεται και ανάλυση του ρόλου της Τειρεσίας Α.Ε. και του τραϖεζικού µεσολαβητή,. 9

10 Στο τελευταίο κεφάλαιο, γίνεται ουσιαστικά αναγνώριση της σϖουδαιότητας του ρόλου της Εϖιτροϖής της Βασιλείας. Η τελευταία, ϖροκειµένου να διασφαλιστεί η κεφαλαιακή εϖάρκεια των τραϖεζών καθώς και η καλύτερη διαχείριση των κινδύνων ϖου αναλαµβάνουν, ϖροέβη στη θέσϖιση του Συµφώνου Ι, το οϖοίο αντικαταστάθηκε εκ των υστέρων αϖό το Σύµφωνο ΙΙ. Το νέο Σύµφωνο της Εϖιτροϖής της Βασιλείας θα αϖοτελέσει αναµφισβήτητα σταθµό στο βαθµό ανάϖτυξης του κλάδου. Προς το ϖαρόν είναι ϖροαιρετική η τήρηση αυτού, ωστόσο στο µέλλον, θα γίνει υϖοχρεωτική, γεγονός ϖου καθιστά αϖαραίτητη την ενηµέρωση όλων γύρω αϖό αυτό ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Αναφορικά µε τη µεθοδολογία ϖου ακολουθήθηκε ϖροκειµένου να εϖιτευχθούν οι στόχοι της εργασίας, έγινε ϖροσϖάθεια συγκέντρωσης ϖληροφοριών τόσο αϖό βιβλία ακαδηµαϊκού ενδιαφέροντος, όσο και αϖό δηµοσιευµένα άρθρα. Σηµαντική ήταν η ϖαροχή ϖλήθους ϖληροφοριών αϖό τη βιβλιοθήκη της Τράϖεζας της Ελλάδος καθώς και της Ένωσης Ελληνικών Τραϖεζών. Πάνω στις ϖροαναφερθείσες ϖηγές έγινε ϖροσϖάθεια κατανόησης του τραϖεζικού συστήµατος και του ρόλου του για την οικονοµία, ενώ ταυτοχρόνως διεθνής βιβλιογραφία ϖάνω στο θέµα του ϖρώτου και δεύτερου Συµφώνου της Εϖιτροϖής της Βασιλείας, ολοκλήρωσε την εϖίτευξη των στόχων. Αϖοτέλεσµα των ϖαραϖάνω ήταν η συγγραφή της ϖαρούσας εργασίας. 10

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2.1. Η ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Στο σύγχρονο χρηµατοοικονοµικό ϖεριβάλλον καθίσταται αναγκαία η ύϖαρξη χρηµατοοικονοµικών οργανισµών, αφού ο ρόλος τους στη διαµόρφωση ϖολιτικής ϖροσφοράς χρήµατος είναι καθοριστικός. Η µορφή, δε, αυτών ϖου δραστηριοϖοιούνται σε µια οικονοµία, σχετίζεται µε το θεσµικό ϖλαίσιο, το βαθµό αϖελευθέρωσης των αγορών και το βαθµό ανάϖτυξης της οικονοµίας. Κυριότερος αντιϖρόσωϖος των χρηµατοϖιστωτικών οργανισµών είναι τα ϖιστωτικά ιδρύµατα (τράϖεζες). Σήµερα ϖλέον, κατόϖιν βασικών αλλαγών ϖου έχουν εϖέλθει στον ευρωϖαϊκό και στον διεθνή χρηµατοϖιστωτικό χώρο, µϖορούµε να µιλάµε για τράϖεζες ϖολλαϖλών δραστηριοτήτων, δηλαδή τράϖεζες ή γενικότερα ϖιστωτικά ιδρύµατα ϖου έχουν τη δυνατότητα δραστηριοϖοίησης στην ϖροσφορά όλων των ϖροϊόντων και υϖηρεσιών του χρηµατοϖιστωτικού χώρου, κατόϖιν εγκρίσεως τούτης αϖό τις εϖοϖτεύουσες αρχές. «Τράϖεζες είναι οι εϖιχειρήσεις αίτινες, ανεξαρτήτως έτερου σκοϖού αυτών, δέχονται κατ εϖάγγελµα καταθέσεις χρηµάτων ή άλλων αξιών»(αγγελόϖουλος 2005). Αυτός είναι ο ορισµός ϖου ϖρωτοδόθηκε για τις τράϖεζες στον νόµο 5076/1931 «ϖερί Ανωνύµων Εταιρειών και Τραϖεζών». Ωστόσο σήµερα βάσει του νόµου 2076/1992 εκσυγχρονίζεται το ϖλαίσιο λειτουργίας των ϖιστωτικών ιδρυµάτων στην Ελλάδα, αφού ως ϖιστωτικό ίδρυµα ορίζεται η εϖιχείρηση η δραστηριότητα της οϖοίας συνίσταται στην αϖοδοχή καταθέσεων ή άλλων εϖιστρεϖτέων κεφαλαίων αϖό το κοινό και στη χορήγηση ϖιστώσεων για λογαριασµό της. Παρότι υϖάρχουν κι άλλες µορφές χρηµατοοικονοµικών οργανισµών ϖου δραστηριοϖοιούνται στην αγορά 11

12 χρήµατος, οι τράϖεζες είναι η ϖιο σηµαντική µορφή αϖό όλους τους χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς µιας οικονοµίας. Έτσι, οι βασικές κατηγορίες τραϖεζών όϖως έχουν διαµορφωθεί στην Ελλάδα µε βάση τις νοµοθετικά ϖροσδιοριζόµενες δραστηριότητες αυτών, ϖαρουσιάζονται στο ϖαρακάτω διάγραµµα. ιάγραµµα 1. οµή του ελληνικού τραϖεζικού συστήµατος Κεντρική Τράϖεζα (Τράϖεζα της Ελλάδος) Εµϖορικές Τράϖεζες Συνεταιριστικές Τράϖεζες Ειδικοί Πιστωτικοί Οργανισµοί Ελληνικές Εµϖορικές Τράϖεζες Ξένες Εµϖορικές Τράϖεζες Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων 12

13 Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Η Τράϖεζα της Ελλάδος είναι η κεντρική εκδοτική τράϖεζα της χώρας. Ιδρύθηκε το 1927 και άρχισε να λειτουργεί το Μάιο του 1928 ως η κεντρική τράϖεζα της χώρας. Εκτός αϖό το κεντρικό της κατάστηµα στην Αθήνα, λειτουργούν και 27 υϖοκαταστήµατα σε όλη την εϖικράτεια. Όντας ενταγµένη αϖό την 1 η Ιανουαρίου του 2001 στο Ευρωϖαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραϖεζών, λειτουργεί βάσει των αξόνων ϖολιτικής και οδηγιών της Ευρωϖαϊκής Κεντρικής Τράϖεζας. Ακολουθώντας λοιϖόν, τις κατευθυντήριες γραµµές και οδηγίες αυτής, είναι εϖιφορτισµένη µε τις εξής δραστηριότητες: Εφαρµογή των οδηγιών της Ευρωϖαϊκής Κεντρικής Τράϖεζας Άσκηση νοµισµατικής ϖολιτικής ιατήρηση σταθερότητας των τιµών Έκδοση τραϖεζογραµµατίων Άσκηση εϖοϖτείας στα ϖιστωτικά ιδρύµατα και σε άλλους χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς Ταµειακή διαχείριση των εσόδων και εξόδων του ηµοσίου ιαχείριση έκδοσης και αϖοϖληρωµής των τίτλων (οµολόγων-εντόκων γραµµατίων) του ηµοσίου. Ουσιαστικά, η Τράϖεζα της Ελλάδος στηρίζει την οικονοµία µε την άσκηση της νοµισµατικής, της ϖιστωτικής και της συναλλαγµατικής ϖολιτικής ενώ ταυτόχρονα έχει το ϖρονόµιο έκδοσης τραϖεζογραµµατίων. Αϖό τις σηµαντικότερες ωστόσο, λειτουργίες της Τράϖεζας της Ελλάδος είναι η εϖοϖτεία των ϖιστωτικών ιδρυµάτων. Βάσει του καταστατικού της η εν λόγω εϖοϖτεία ασκείται εϖί των ϖιστωτικών ιδρυµάτων ϖου εδρεύουν στην Ελλάδα ϖεριλαµβανοµένων των υϖοκαταστηµάτων τους στην αλλοδαϖή, καθώς και εϖί των υϖοκαταστηµάτων ϖιστωτικών ιδρυµάτων σε χώρες εκτός Ευρωϖαϊκής Ένωσης. 13

14 Ο εϖοϖτικός αυτός ρόλος ϖου έχει αναλάβει στόχο έχει την εξασφάλιση της σταθερότητας του συστήµατος και την ϖροστασία του συναλλακτικού κοινού. Για το σκοϖό αυτό εκδίδει οδηγίες και κανονισµούς σχετικούς µε τη λειτουργία των πιστωτικών ιδρυµάτων, την κεφαλαιακή τους εϖάρκεια, τους κινδύνους ϖου αναλαµβάνουν καθώς και τις εϖενδυτικές τους δραστηριότητες. Η Τράϖεζα της Ελλάδος µϖορεί να ελέγχει όλα τα βιβλία και τα αρχεία των ϖιστωτικών ιδρυµάτων της χώρας για τυχόν παραβάσεις στο ϖλαίσιο της άσκησης προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου. Σε ϖερίϖτωση µη συµµόρφωσης αϖό κάϖοιο ϖιστωτικό ίδρυµα, η Τράϖεζα της Ελλάδος έχει τη δικαιοδοσία να επιβάλει σε αυτό τα αϖαραίτητα µέτρα ώστε να συµµορφωθεί µε τις εϖιταγές του Νοµοθετικού Πλαισίου των ϖιστωτικών ιδρυµάτων καθώς επίσης και να εϖιβάλει ϖρόστιµα, να ορίσει διαχειριστή και τέλος (όταν δεν υπάρχει συµµόρφωση ή υϖάρχει ϖερίϖτωση µη φερεγγυότητας) να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας του ϖιστωτικού ιδρύµατος και να το θέσει υϖό ειδική εκκαθάριση υπό την επίβλεψη της. Παράλληλα, σε περίϖτωση ανεϖαρκούς ρευστότητας του πιστωτικού ιδρύµατος, η Τράϖεζα της Ελλάδος µϖορεί να δώσει την εντολή υϖοχρεωτικής παράτασης ϖληρωµής των υποχρεώσεων και αϖαιτήσεων του ϖιστωτικού ιδρύµατος για ϖερίοδο η οϖοία δεν µϖορεί να υϖερβαίνει τους δυο µήνες (µϖορεί να ϖαραταθεί για ένα εϖιϖλέον µήνα) και να ορίσει διαχειριστή υϖό την επίβλεψή της. Προκειµένου να ολοκληρωθεί το έργο της εϖοϖτείας, σηµαντικό στοιχείο αϖοτελούν οι εϖιτόϖιοι έλεγχοι καθώς µε αυτούς διαϖιστώνεται κατά ϖόσον ϖληρούνται οι όροι λειτουργίας των εϖοϖτευόµενων ιδρυµάτων, ενώ εντοϖίζονται τυχόν αδυναµίες όϖως, λανθασµένες εκτιµήσεις της ϖιθανής ζηµιάς αϖό την άσκηση της δραστηριότητας. Τα αϖοτελέσµατα των εϖιτόϖιων ελέγχων τίθενται υϖόψη των αρµοδίων στελεχών των εϖοϖτευόµενων ιδρυµάτων και στη συνέχεια είτε λαµβάνονται διορθωτικά µέτρα είτε εϖιβάλλονται κυρώσεις. Τα ϖιστωτικά ιδρύµατα τα οϖοία υϖάγονται στην εϖοϖτεία της Τράϖεζας της Ελλάδος, ϖαρουσιάζονται ϖαρακάτω, στον ϖίνακα 1. 14

15 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΙΟΥΛΙΟΣ 2006) Πιστωτικά ιδρύµατα που υπάγονται στο καθεστώς της ενιαίας άδειας λειτουργίας ( κοινοτικό διαβατήριο) του Ν. 2076/92 ( Τραπεζική Οδηγία) Α. ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΜΕ Ε ΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 2. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 3. ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 4. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 5. ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. 6. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 7. MARFIN BANK A.T.E. 8. ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK-ERGASIAS Α.Ε. 9. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 10. ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 11. ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. 12. ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. 13. ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 14. ΤΡΑΠΕΖΑ NOVABANK Α.Ε. 15. ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 16. ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε. 17. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 18. FBB ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 19. PROTON ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 20. AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 21. ΕΜΠΟΡΙΚΗ CREDICOM ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 22. ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Τ.Ε. 23. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ 24. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Ο ΣΤΟΧΟΣ» ΣΥΝ.ΠΕ 15

16 25. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.ΠΕ. 26. ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.ΠΕ. 27. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ. 28. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ. 29. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ. 30. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ. 31. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ. 32. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ. 33. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ. 34. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ. 35. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ. 36. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ. 37. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝ.ΠΕ. 38. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ. Β. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΜΕ Ε ΡΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 1. A.B.N. AMRO BANK N.V. 2. B.N.P. PARIBAS 3. HSBC BANKplc 4. THE ROYAL BANK OF SCOTLAND 5. BAYERISCHE HYPO UND VEREINSBANK A.G. 6. SAN PAOLO I.M.I. SpA 7. F.C.E. BANK plc 8. GMAC BANK GmbH 9. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 10. FIDIS BANK GmpH 11. CETELEM 12. CITIBANK International plc 16

17 13. UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS S.A. 14. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ 15. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ 16. EURCHYPO AG 17. VOLKSWAGEN BANK GmbH 18. FORTIS BANK SA/NV 19. SOCIETE GENERALE BANK AND TRUST Πιστωτικά ιδρύµατα που δεν υπάγονται στο καθεστώς της ενιαίας άδειας λειτουργίας (κοινοτικό διαβατήριο) του Ν. 2076/92 (2 η Τραπεζική Οδηγία) Α. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΜΕ Ε ΡΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 1. BANK OF AMERICA N.A. 2. AMERICAN EXPRESS BANK Ltd 3. BANK SADERAT IRAN 4. AMERICAN BANK OF ALBANIA GREEK BRANCH Β. ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΙΡΕΘΕΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 2076/92 1. ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ 17

18 ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Οι εµϖορικές τράϖεζες έχουν µετεξελιχθεί σε σύγχρονα ϖιστωτικά ιδρύµατα ϖαροχής χρηµατοοικονοµικών υϖηρεσιών. Η εµϖειρία τους σχετίζεται µε ϖάσης φύσης τραϖεζικές εργασίες διαµεσολαβώντας µεταξύ ϖλεονασµατικών και ελλειµµατικών µονάδων µε σκοϖό την άντληση καταθέσεων και τη χορήγηση δανείων. Παραδοσιακά, οι εργασίες των εµϖορικών τραϖεζών διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: Παθητικές Εργασίες Στις ϖαθητικές εργασίες, δηλαδή στις εργασίες ϖου αϖοτελούν στοιχεία κυρίως του ϖαθητικού τους, ϖεριλαµβάνονται οι κάθε µορφής καταθέσεις (όψεως, ταµιευτηρίου, ϖροθεσµίας, κ.λ.ϖ.) καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα για άντληση και ϖροσέλκυση κεφαλαίων αϖό διάφορες ϖηγές. Μεσολαβητικές Εργασίες Εδώ ϖεριλαµβάνονται όλες οι υϖηρεσίες ϖου ϖαρέχονται αϖό τις εµϖορικές τράϖεζες έναντι αµοιβής ή ϖροµήθειας, εκτός του εϖιτοκίου, όϖως κίνηση κεφαλαίων, εισϖράξεις αξιών, ενοικίαση θυρίδων, αγοραϖωλησία συναλλάγµατος, κ.ο.κ. Ενεργητικές Εργασίες Στις ενεργητικές εργασίες, δηλαδή στις εργασίες ϖου αϖοτελούν στοιχεία κυρίως του ενεργητικού τους, ϖεριλαµβάνονται οι χρηµατοδοτήσεις και οι λοιϖές εργασίες ϖαροχής ϖίστης, όϖως οι εγγυητικές εϖιστολές ή οι ενέγγυες ϖιστώσεις, 18

19 καθώς και οι εϖενδύσεις κάθε µορφής όϖως οι τοϖοθετήσεις σε χρεόγραφα ή σε ξένα νοµίσµατα. Αναλυτικότερα, οι εργασίες ϖου δύναται να διεξάγουν οι εµϖορικές τράϖεζες ϖεριλαµβάνουν: Αϖοδοχή καταθέσεων ή άλλων εϖιστρεϖτέων κεφαλαίων Χορήγηση ϖιστώσεων συµϖεριλαµβανοµένων και των ϖράξεων ϖρακτορείας εϖιχειρηµατικών αϖαιτήσεων (factoring) Χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing) Πράξεις διενέργειας ϖληρωµών και µεταφορά κεφαλαίων Έκδοση και διαχείριση µέσων ϖληρωµής (ϖιστωτικών και χρεωστικών καρτών, ταξιδιωτικών και τραϖεζικών εϖιταγών) Εγγυήσεις και αναλήψεις υϖοχρεώσεων Συναλλαγές για λογαριασµό του ίδιου του ϖιστωτικού ιδρύµατος ή της ϖελατείας του σε: o Μέσα της χρηµαταγοράς (αξιόγραφα, ϖιστοϖοιητικά καταθέσεων, κλϖ.) o Συνάλλαγµα o Προθεσµιακά συµβόλαια χρηµατοοικονοµικών τίτλων ή χρηµατοοικονοµικά δικαιώµατα o Συµβάσεις ανταλλαγής εϖιτοκίων και νοµισµάτων o Κινητές αξίες Συµµετοχές σε εκδόσεις τίτλων και ϖαροχή συναφών υϖηρεσιών ϖεριλαµβανοµένων ειδικότερα και των υϖηρεσιών αναδόχου εκδόσεως τίτλων Παροχή συµβουλών σε εϖιχειρήσεις σχετικά µε τη διάρθρωση του κεφαλαίου, τη βιοµηχανική στρατηγική και συναφή θέµατα και 19

20 συµβουλών, καθώς και υϖηρεσιών στον τοµέα συγχωνεύσεως και εξαγοράς εϖιχειρήσεων Μεσολάβηση στις διατραϖεζικές αγορές ιαχείριση χαρτοφυλακίου ή ϖαροχή συµβουλών για τη διαχείριση χαρτοφυλακίου Φύλαξη και διαχείριση κινητών αξιών Εµϖορικές ϖληροφορίες, ϖεριλαµβανοµένων και των υϖηρεσιών αξιολογήσεως ϖιστοληϖτικής ικανότητας ϖελατών Εκµίσθωση θυρίδων Στην ελληνική εϖικράτεια δραστηριοϖοιούνται τόσο ελληνικές όσο και ξένες εµϖορικές τράϖεζες. Παρακάτω εϖιχειρείται σύντοµη ϖαρουσίαση των σηµαντικότερων εξ αυτών. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Η Εθνική Τράϖεζα της Ελλάδος ιδρύθηκε το Σήµερα αριθµεί 570 καταστήµατα µε υϖαλλήλους και ϖάνω αϖό 1300 ATMs καλύϖτοντας ολόκληρη τη γεωγραφική έκταση της Ελλάδος. Ταυτοχρόνως, και µετά τις ϖρόσφατες εξαγορές στο χώρο της Βαλκανικής, το δίκτυο της τράϖεζας στο εξωτερικό ϖεριλαµβάνει 290 µονάδες (www.nbg.gr). Αναφερόµενοι δε, στον όµιλο της Εθνικής Τράϖεζας Ελλάδος, ϖαρατηρούµε ότι ϖροσφέρει ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσµα χρηµατοοικονοµικών ϖροϊόντων και υϖηρεσιών ϖου ανταϖοκρίνονται στις συνεχώς µεταβαλλόµενες ανάγκες των σύγχρονων εϖιχειρήσεων και ιδιωτών. Εϖί ϖαραδείγµατι, 20

21 ϖροσφέρει εϖενδυτικές εργασίες, εργασίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing), διαχείρισης εϖιχειρηµατικών αϖαιτήσεων (factoring), κ.ο.κ. Παράλληλα αναϖτύσσει εναλλακτικά δίκτυα ϖώλησης των ϖροϊόντων της, όϖως οι υϖηρεσίες Mobile and Internet Banking. Η ηγετική της θέση στην ελληνική αγορά είναι ϖλήρως εϖιβεβαιωµένη. Οι λογαριασµοί καταθέσεων ϖου ξεϖερνούν τα εννέα εκατοµµύρια και οι άνω του εκατοµµυρίου λογαριασµοί χορηγήσεων αϖοτελούν τη σηµαντικότερη αϖόδειξη της εµϖιστοσύνης του κοινού της, ϖου αϖοτελεί και την κινητήρια δύναµη της τράϖεζας. ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Η Alpha Bank ιδρύθηκε το 1879 και είναι η δεύτερη σε µέγεθος Τράϖεζα στην Ελλάδα. Σηµαντικός σταθµός στην ϖορεία της αϖοτέλεσε η εξαγορά του 51% των µετοχών της Ιονικής Τραϖέζης το 1990, οϖότε και µετονοµάσθηκε σε Alpha Bank αϖό Alpha Τράϖεζα Πίστεως (www.alpha.gr). Το ίκτυο της τραϖέζης αριθµεί συνολικά 450 καταστήµατα, εκ των οϖοίων 365 λειτουργούν στην Ελλάδα ενώ τα υϖόλοιϖα καλύϖτουν το δίκτυο της στο εξωτερικό, όϖου και ϖροωθείται συστηµατικά η ανάϖτυξη της σε χώρες, όϖως η Αλβανία, η Κύϖρος, η Βουλγαρία, η Νέα Υόρκη, κ.α. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Η Εµϖορική Τράϖεζα της Ελλάδος ιδρύθηκε το 1907 και έκτοτε ϖέρασε αϖό ϖολλές φάσεις για να καταλήξει να είναι σήµερα ένα αϖό τα µεγαλύτερα τραϖεζικά ιδρύµατα στην Ελλάδα. Το 71,96% του µετοχικού κεφαλαίου της ανήκει αϖό το 2000 στην µεγαλύτερη γαλλική τράϖεζα, την Crédit Agricole. 21

22 Σήµερα ϖροσφέρει σηµαντικό δίκτυο διανοµής των ϖροϊόντων και των υϖηρεσιών της, το οϖοίο αναλύεται σε 374 υϖοκαταστήµατα στην Ελλάδα, ένα υϖοκατάστηµα στο Λονδίνο καθώς και θυγατρικές τράϖεζες στην Αλβανία, τη Ρουµανία, τη Βουλγαρία, τη Γερµανία και την Κύϖρο (www.emporiki.gr). E.F.G EUROBANK ERGASIAS A.E. Ο όµιλος Eurobank EFG ιδρύθηκε το 1990 µε την αρχική εϖωνυµία Ευρωεϖενδυτική Τράϖεζα». Σήµερα διαθέτει 370 καταστήµατα, 395 ATMs και ϖροσωϖικό άνω των ανθρώϖων. Παρέχει τα ϖροϊόντα και τις υϖηρεσίες του στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τόσο µέσα αϖό το δίκτυο καταστηµάτων του, όσο και µέσα αϖό εναλλακτικά δίκτυα διάθεσης, ϖου ξεϖερνούν τα 900 σηµεία ϖαρουσίας. Ακόµη, ο τραϖεζικός όµιλος έχει αναϖτύξει τα τελευταία χρόνια σηµαντική ϖαρουσία στη Βουλγαρία, τη Ρουµανία και τη Σερβία-Μαυροβούνιο. Μέσα στο 2006 εϖεκτείνει την ϖαρουσία του και στην τραϖεζική αγορά της Πολωνίας και της Τουρκίας (Ετήσιο ελτίο 2005 Eurobank). ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Η Τράϖεζα Πειραιώς ιδρύθηκε το Λειτουργεί ως ιδιωτική τράϖεζα αϖό την έναρξη λειτουργίας της, µε ένα µικρό διάλειµµα αϖό το όϖου ϖέρασε σε κρατικό έλεγχο. Το 2000 δηµιουργεί την ϖρώτη ολοκληρωµένη υϖηρεσία ηλεκτρονικής τραϖεζικής στην Ελλάδα για την οϖοία έχει βραβευτεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Σήµερα, ο Όµιλος της Τράϖεζας Πειραιώς διαθέτει δίκτυο 480 καταστηµάτων (288 στην Ελλάδα και 192 στο εξωτερικό) µε συνολικό αριθµό 22

23 αϖασχολουµένων άτοµα. Κατατάσσεται µεταξύ των ϖέντε ϖρώτων τραϖεζών στην Ελλάδα. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Η Αγροτική Τράϖεζα της Ελλάδος ιδρύθηκε το 1929 ως µη κερδοσκοϖικός οργανισµός κοινωφελούς χαρακτήρα, µε κύριο σκοϖό την αϖοκλειστική χρηµατοδότηση µε ευνοϊκούς όρους του αγροτικού τοµέα και την ενίσχυση της αγροτικής ανάϖτυξης. Ωστόσο το 1990 διεύρυνε της δραστηριότητες της και στον εξωγεωργικό τοµέα, αναϖτύσσοντας ένα ευρύ δίκτυο καταστηµάτων ανά την Ελλάδα καθώς και νέα χρηµατοοικονοµικά ϖροϊόντα και υϖηρεσίες. Σήµερα αριθµεί 480 καταστήµατα στην Ελλάδα, ένα στη Γερµανία και 750 ATMs. ιαθέτει το δεύτερο µεγαλύτερο τραϖεζικό δίκτυο εξυϖηρέτησης στην Ελλάδα και το µεγαλύτερο στην ελληνική ϖεριφέρεια (www.ate.gr). ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ASPIS BANK Ανώνυµη Τραϖεζική Εταιρεία ιδρύθηκε τον Ιούνιο του Το ίκτυο της Τράϖεζας αριθµεί 67 καταστήµατα σε όλη την Ελλάδα µε ανθρώϖινο δυναµικό ϖου ανέρχεται σε 976 τραϖεζικούς υϖαλλήλους. Η λιανική τραϖεζική αϖοτελεί τον κύριο τροφοδότη της κερδοφορίας της (Ετήσιο ελτίο 2005 Aspis Bank). 23

24 ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. Ο όµιλος της Λαϊκής µετρά εκατό και ϖλέον χρόνια ιστορίας. Ιδρύθηκε το 1901 µε τη µορφή µικρού ταµιευτηρίου και έχει µετεξελιχθεί σε σύγχρονο χρηµατοοικονοµικό οργανισµό µε σηµαντικό ρόλο στα οικονοµικά ϖράγµατα της Κύϖρου αλλά και µε ταυτόχρονη διεθνή ϖαρουσία. Στην Ελλάδα δραστηριοϖοιείται αϖό το 1992 και σήµερα διαθέτει 55 καταστήµατα. Συνολικά, εργοδοτεί άτοµα διεθνώς και λειτουργεί 185 καταστήµατα σε 5 χώρες. ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ιδρύθηκε το 1991 µε έδρα τη Θεσσαλονίκη. Σήµερα διαθέτει 74 καταστήµατα ϖανελλαδικώς, ενώ αϖασχολεί ϖερίϖου 1370 άτοµα. Αξίζει να αναφερθεί ότι, το 1997 ϖρωτοϖορεί στην Ελλάδα και είναι η ϖρώτη τράϖεζα ϖου ϖροσφέρει τη δυνατότητα τραϖεζικών συναλλαγών µέσω διαδικτύου. (Αϖολογισµός Χρήσης 2005 Εγνατία Τράϖεζα). ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε. Η PROBANK είναι ένα νέο όνοµα στον ελληνικό τραϖεζικό χώρο. Με τη συµϖλήρωση των ϖρώτων ϖέντε ετών λειτουργίας της θα έχει αναϖτύξει ένα δίκτυο ϖλήρους τραϖεζικής εξυϖηρέτησης αϖοτελούµενο αϖό 80 καταστήµατα στις κύριες ϖόλεις της Ελλάδας. 24

25 ΤΡΑΠΕΖΑ NOVABANK Α.Ε. Η Τράϖεζα NOVABANK A.E. έχει συσταθεί στην Ελλάδα κατά το 2000 και ξεκίνησε δραστηριότητες το ίδιο έτος. Αυτή τη στιγµή η Τράϖεζα δραστηριοϖοιείται µέσω 110 καταστηµάτων λιανικής τραϖεζικής, 3 κέντρων Private Banking και 19 µονάδων Business Banking και Factoring ϖου βρίσκονται σε µεγάλες ϖόλεις της Ελλάδας. ραστηριοϖοιείται κυρίως στο χώρο της λιανικής, εϖιχειρηµατικής και ιδιωτικής υψηλού εισοδήµατος τραϖεζικής ϖίστης. (Τράϖεζα NOVABANK Α.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις Τράϖεζας µε βάση τα ιεθνή Πρότυϖα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για τη χρήση ϖου έληξε στις 31 εκεµβρίου PDF) ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Η Τράϖεζα ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του Σήµερα διαθέτει 105 καταστήµατα και ϖαρέχει όλο το φάσµα των σύγχρονων τραϖεζικών ϖροϊόντων και υϖηρεσιών. Είναι µέλος του οµίλου Societe Generale, ενός αϖό τους µεγαλύτερους και ισχυρότερους χρηµατοοικονοµικούς οµίλους της Ευρώϖης. ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Η Τράϖεζα Αττικής ιδρύθηκε το 1924, λειτουργεί αϖό τις 05/02/1925 και αϖό το 1963 έχει ενταχθεί στον όµιλο της Εµϖορικής Τράϖεζας. ιαθέτει ένα ευρύ δίκτυο 62 καταστηµάτων σε όλη την Ελλάδα. 25

26 MARFIN BANK A.T.E. Η τράϖεζα MARFIN BANK ιδρύθηκε το 1981 και διαθέτει σήµερα 10 υϖοκαταστήµατα. Είναι µέλος του οµίλου Marfin Financial Group, ο οϖοίος ϖροσφέρει υϖηρεσίες στον τραϖεζικό και ευρύτερο χρηµατοοικονοµικό χώρο. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Η Πανελλήνια Τράϖεζα αϖοτελεί τη φυσική εξέλιξη του νέου ελληνικού ταχύτατα αναϖτυσσόµενου οικονοµικού συνεταιριστικού κινήµατος. Αϖοτελείται αϖό τις 16 ελληνικές συνεταιριστικές τράϖεζες, οι οϖοίες ϖαρουσιάζονται σε εϖόµενη ενότητα, τους 13 ϖιστωτικούς συνεταιρισµούς της χώρας και τη γερµανική κεντρική συνεταιριστική τράϖεζα DZ Bank. Όλοι οι ϖαραϖάνω φορείς, λοιϖόν, αφενός µεν για λόγους εϖίτευξης οικονοµιών κλίµακας, αφετέρου δε, λόγω εµϖορικού ανταγωνισµού, ϖροέβησαν στην ίδρυση ενός κεντρικού και ανεξάρτητου οργανισµού. Έτσι, η Πανελλήνια Τράϖεζα µετέχει στον όµιλο αυτό των συνεταιριστικών τραϖεζών ως η κεντρική τους Τράϖεζα, αϖοτελούµενη αϖό 19 καταστήµατα. FIRST BUSINESS BANK Η FBBank ξεκίνησε την ανάϖτυξη της στην λιανική τραϖεζική αρκετά ϖρόσφατα αφού µόλις το Νοέµβριο του 2001 ιδρύθηκε. Το δίκτυο καταστηµάτων της αριθµεί σήµερα 13 καταστήµατα. Όλα τα καταστήµατα της τράϖεζας είναι εφοδιασµένα µε ΑΤΜ, ενώ η FBB έχει συµφωνία µε την Αγροτική Τράϖεζα για τη 26

27 χρησιµοϖοίηση του δικτύου των 600 ΑΤΜ αϖό τους ϖελάτες της FBB χωρίς χρέωση, ϖροσφέροντας έτσι στους ϖελάτες της εϖαρκή γεωγραφική κάλυψη. PROTON ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ιδρύθηκε τον Σεϖτέµβριο του 2001, ωστόσο οι ϖλήρεις δραστηριότητές της ξεκίνησαν το Φεβρουάριο του ιατηρεί ένα κατάστηµα στην Αθήνα ενώ ταυτοχρόνως έχει µετεξελιχθεί σε όµιλο εϖιχειρήσεων. Μεταξύ αυτών είναι και η Omega Bank, µε την οϖοία συγχωνεύθηκε τον Σεϖτέµβριο του 2006 (Ετήσιο ελτίο Χρήσης 2006 Proton Bank). Στόχος της συγχώνευσης αυτής αϖοτελεί η εϖέκταση της στη λιανική τραϖεζική µέσω των 17 καταστηµάτων ϖου διαθέτει η ΩΜΕΓΑ ούτως ώστε να ισχυροϖοιηθεί αϖέναντι στον ανταγωνισµό. ΞΕΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Θα αναφέρουµε τις ϖιο σηµαντικές ξένες εµϖορικές τράϖεζες, αϖό άϖοψη αναγνωρισιµότητας αϖό το ελληνικό κοινό. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ Η Τράϖεζα Κύϖρου ιδρύθηκε στην Κύϖρο το 1899, όϖου και κατέχει το µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς. Στην Ελλάδα, ϖου αϖοτελεί και τον κυριότερο άξονα εϖέκτασής του οµίλου, ίδρυσε το ϖρώτο της κατάστηµα Σήµερα διαθέτει 116 καταστήµατα, αϖό µόλις 17 ϖου διέθετε το 1999, ενώ αϖασχολεί άτοµα (www.bankofcyprus.gr). Παρέχει δε, ολοκληρωµένες τραϖεζικές υϖηρεσίες, όχι µόνο στην Κύϖρο και στην Ελλάδα, αλλά και στη Μεγάλη Βρετανία και στην Αυστραλία µε ϖαράλληλη λειτουργία διεθνούς δικτύου µε γραφεία αντιϖροσωϖείας σε όλες τις ηϖείρους. 27

28 CITIBANK International plc Η Citibank είναι η µεγαλύτερη ξένη τράϖεζα στην Ελλάδα. Άνοιξε το ϖρώτο της κατάστηµα στην Ελλάδα το 1964 και σήµερα διαθέτει ένα δίκτυο 57 καταστηµάτων, 235 ΑΤΜs και ϖερισσότερους αϖό υϖαλλήλους και ϖελάτες. Είναι η τράϖεζα ϖου για ϖρώτη φορά εισήγαγε ATMs στην ελληνική εϖικράτεια το 1985, ενώ τις τελευταίες δύο χρονιές έχει βραβευτεί ως η τράϖεζα µε το καλύτερο εργασιακό ϖεριβάλλον στην Ελλάδα (www.citibank.gr). HSBC BANK Η HSBC Bank plc λειτουργεί στην Ελλάδα αϖό το 1981 και είναι µέλος του οµίλου HSBC, ο οϖοίος είναι ένας αϖό τους µεγαλύτερους τραϖεζικούς και χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς στον κόσµο µε ϖαρουσία σε 76 χώρες. ιαθέτει στην Ελλάδα 22 καταστήµατα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Το 1974 ιδρύεται στην Κύϖρο η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Λόγω όµως της τουρκικής εισβολής οι εργασίες της ξεκινούν το Αρκετά χρόνια αργότερα, το 1998 εϖεκτείνεται στην Ελλάδα, όϖου σήµερα διαθέτει 25 καταστήµατα. Στην Κύϖρο όϖου αϖοτελεί έναν αϖό τους σηµαντικότερους χρηµατοοικονοµικούς οµίλους αριθµεί 80 καταστήµατα. Στον ϖίνακα 2 ϖου ακολουθεί ϖαρουσιάζεται το σύνολο των ϖιστωτικών ιδρυµάτων ϖου λειτουργούν στην Ελλάδα, αντιστοιχισµένα µε το σύνολο των υϖοκαταστηµάτων και του ϖροσωϖικού ϖου το καθένα αϖό αυτά διαθέτει, για το έτος

ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ αδράνεια ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 1,20,40 Έξοδα ιαχειρίσεως: 9/εξάµηνο εφόσον το µέσο ηµερήσιο υπόλοιπο εξαµήνου < 300 Έξοδα Κινήσεως: Για κάθε κίνηση στα ταµεία πέραν των πέντε κάθε µήνα υφίσταται επιβάρυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI Τα χαρακτηριστικά των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών και πως αυτά μπορούν να προσδώσουν στον τραπεζικό οργανισμό ανταγωνιστικό και συγκριτικό πλεονέκτημα Καταθετικά

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014. Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014. Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014 ΘΕΜΑ : Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος Ο ΔΙΟΙΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιχείρηση που ασχολείται με χρηματοπιστωτικές συναλλαγές Σκοπός είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους Μέσω της διαφοράς ανάμεσα σε επιτόκιο δανεισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 υναµική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 47,4% σε 501εκ. έναντι στόχου 450εκ. ιανοµή Μερίσµατος 0,90 ανά µετοχή και δωρεάν µετοχών 2 νέες στις 10 παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40 Διεθνής Παρουσία Η Eurobank EFG αναγνωρίζοντας έγκαιρα την ευκαιρία και τη δυναμική που παρουσιάζει η Νέα Ευρώπη στον τομέα των τραπεζικών δραστηριοτήτων, υλοποιεί τα τελευταία χρόνια μία μακροπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο Τραπεζικός Όµιλος EFG Eurobank Ergasias Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ιδρύθηκε το 1990 µε αρχική επωνυµία "Ευρωεπενδυτική Τράπεζα".

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προς επενδυτές

Παρουσίαση. προς επενδυτές 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος Στρατηγική και Βασικοί παράγοντες κερδοφορίας Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Παράρτηµα 2 προς επενδυτές Σελίδα 1 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Από όσο γνωρίζω, είναι η πρώτη φορά που οι βιβλιοθήκες των Τραπεζών οργανώνουν τέτοιου είδους συνάντηση.

Από όσο γνωρίζω, είναι η πρώτη φορά που οι βιβλιοθήκες των Τραπεζών οργανώνουν τέτοιου είδους συνάντηση. 1 Κύριε καθηγητά, αξιότιµοι, κα Μουγίου, κυρίες και κύριοι, Με µεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στην Τράπεζα της Ελλάδος, στη σηµερινή σηµαντική ηµερίδα που διοργανώθηκε από τις βιβλιοθήκες των Τραπεζών Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΑΘΗΝΑ, 15/12/2005 ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΑΘΗΝΑ, 15/12/2005 ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΑΘΗΝΑ, 15/12/2005 ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LEASING ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ VC FACTORING ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

13/12/2012 ΘΕΜΑ: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

13/12/2012 ΘΕΜΑ: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13/12/2012 ΘΕΜΑ: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς γνωστοποιεί στα μέλη του ασφαλισμένους στον Ο.Α.Ε.Ε. ότι την 31/12/12 λήγει

Διαβάστε περισσότερα

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες Νοµικό πλαίσιο Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ιδρύθηκε το 1963, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά την ανακήρυξη της

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 7 Μαρτίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Σηµαντική αύξηση στις χορηγήσεις (27%) και τις καταθέσεις (14%) Αύξηση εσόδων (5%) και καθαρών κερδών (3%) Μέρισµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Παραθέτουμε ένα ΕΛΑΧΙΣΤΟΤΑΤΟ ΔΕΙΓΜΑ από πιθανά θέματα για τον Γραπτό Διαγωνισμό του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Στα πλαίσια της φροντιστηριακής προετοιμασίας μας οι υποψήφιοι θα έχουν την δυνατότητα να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑ / ΚΩ ΙΚΟ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑ / ΚΩ ΙΚΟ 010 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Ελ. Βενιζέλου 21, 102 50 Αθήνα 320 1111 323 2239 215752 BNGR www.bankofgreece.gr BNGRGRAA 011 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Αιόλου 86, 10232 Αθήνα 3341000 4806510 0214931-38

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα. Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα. Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τρέχουσα κατάσταση και προοπτικές του εγχώριου τραπεζικού συστήματος Νέο τραπεζικό σύστημα με λιγότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 010 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Ελ. Βενιζέλου 21, 102 50 Αθήνα 210 3201111 210 3232239 215752 BNGR www.bankofgreece.gr BNGRGRAA 011 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Αιόλου 86, 102 32 Αθήνα 210-3341000 2103346510

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 4.1 Εισαγωγή Όπως είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο ο τραπεζικός τομέας παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη μιας οικονομίας όταν λειτουργεί αποτελεσματικά. Ο σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Κεντρική Τράπεζα Ρόλος και λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Εισαγωγή Η κορυφή της πυραμίδας του τραπεζικού συστήματος. Επιτελεί διαφορετικό ρόλο από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12) Metlife Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 20/229/7.3.2001 ΦΕΚ: 345/Β/30.03.2001 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ -ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡ.ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 201/27.03.2014 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες.

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Προσφορά Χρήµατος Η Προσφορά Χρήµατος Μ1 αντιστοιχεί στην Πρωτογενή Ρευστότητα στην εθνική ορολογία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 6μηνο 2007 Αθήνα, 30 Αυγούστου 2007 +61% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 878 εκατ. σε εκατ. 6μηνο 07 6μηνο 06 % Καθαρά κέρδη 878 546 +61% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος Εταιριών. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών. Μάιος 2007

Όµιλος Εταιριών. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών. Μάιος 2007 Όµιλος Εταιριών Ένωση Θεσµικών Επενδυτών Μάιος 2007 Εταιρικό Προφίλ Η µεγαλύτερος Όµιλος εταιριών πληροφορικής στην Ελλάδα* 26 χρόνια συνεχούς ανάπτυξης Εισαγωγή στο Χ.Α. το 1998 (Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: κ. Πρόεδρο ηµοτικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: «Είσπραξη οφειλών του ήµου µέσω του ιατραπεζικού Συστήµατος ΙΑΣ

ΠΡΟΣ: κ. Πρόεδρο ηµοτικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: «Είσπραξη οφειλών του ήµου µέσω του ιατραπεζικού Συστήµατος ΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 04/03/2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ.Πρωτ.: 6355 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ: κ. Πρόεδρο ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Είσπραξη οφειλών του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής Προσωπικά Δάνεια Σε όλα τα φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα, σε ορισμένες περιπτώσεις και σε φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια εισοδήματος αλλά δέχονται την ενεχυρίαση μετοχών εισηγμένων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ι. Δάνεια ή πιστωτικά όρια προς 1. Το τελευταίο τρίμηνο, ποιες μεταβολές σημειώθηκαν όσον αφορά τα κριτήρια της τράπεζάς σας για τη χορήγηση δανείων ή πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Investments Ltd. Group.

Investments Ltd. Group. Ηλίας Λιανός ιευθύνων Σύµβουλος Αθανάσιος Παϖασϖηλίου Γενικός ιευθυντής 17Αϖριλίου 2007 1 Περιεχόµενα Συνοϖτικό Ιστορικό ΗΝέα Εϖοχή Βασικά Στρατηγικά Σηµεία 2006 Συνοϖτικός Αϖολογισµός της Χρονιάς Οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο & Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Α. Ε.

Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο & Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Α. Ε. 30.03.2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ - Αϖοτελέσµατα 2008»: Αύξηση ενοϖοιηµένου κύκλου εργασιών κατά 116,2% στα 281,8 εκ. Ευρώ. Αύξηση κύκλου εργασιών της µητρικής κατά 23,2% στα 132,7 εκ. Ευρώ. Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Χρέωση εξόδων µελέτης ή φακέλου ή προέγκρισης ή διαχείρισης καθώς και έξοδα µε συναφείς διατυπώσεις κατά τη χορήγηση τραπεζικών δανείων.

ΘΕΜΑ: Χρέωση εξόδων µελέτης ή φακέλου ή προέγκρισης ή διαχείρισης καθώς και έξοδα µε συναφείς διατυπώσεις κατά τη χορήγηση τραπεζικών δανείων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Πληροφορίες: ιονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήµονας Αθήνα 21 Νοεµβρίου 2012 e-mail: draftopoul @synigoroskatanaloti. gr Αριθ. Πρωτ. :10362 ΠΡΟΣ: Πινακα αποδεκτών ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 010 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 011 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 014 ALPHA BANK ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 010 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 011 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 014 ALPHA BANK ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 010 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Ελ. Βενιζέλου 21, 102 50 Αθήνα 210 3201111 210 3232239 215752 BNGR www.bankofgreece.gr BNGRGRAA 011 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Αιόλου 86, 10232 Αθήνα 210-3341000 2103346510

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. Στα πλαίσια της συµµετοχής της MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. στη δηµόσια εγγραφή της Εκδοτικός Οργανισµός Λιβάνη Α.Β.Ε. στο Χ.Α.Α, σας αποστέλλουµε πληροφοριακό υλικό σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Εξαµηνιαία Έκθεση 2010 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού

Εξαµηνιαία Έκθεση 2010 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού Εξαµηνιαία Έκθεση 2010 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού Η T Funds Α.Ε..Α.Κ µε έδρα στην Αθήνα, οδός Λέκκα αρ. 23-25, έχει λάβει άδεια λειτουργίας µε τις αποφάσεις 27719/Β/543 ΥΠΕΘΟ (ΦΕΚ Β391/5.7.1990)

Διαβάστε περισσότερα

V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Η εισαγωγή του Ευρώ αναμένεται ότι θα εντείνει τις ανταγωνιστικές πιέσεις στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χάρτη, θα επιταχύνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2009-31.12.2009) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Για την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων θα αναρτηθούν σχετικές οδηγίες στην ιστοσελίδα του Ταμείου.

Για την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων θα αναρτηθούν σχετικές οδηγίες στην ιστοσελίδα του Ταμείου. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Β' 2011 Αγαπητοί Συνάφελφοι, Το Ταμείο στην προσπάθειά του για εκσυγχρονισμό και βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών του προς τους ασφαλισμένους ξεκινάει την

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 36ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01.01.05 31.12.05) Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Total Banking Solution

Total Banking Solution Natech CSB2 Total Banking Solution Σχεδιάστε την τραπεζική σας στρατηγική Η NATECH EINAI Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΣΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Οι τράπεζες δε δύνανται πλέον να επαναπαύονται σε τραπεζικές εφαρμογές του παρελθόντος.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών. εκέµβριος 2013

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών. εκέµβριος 2013 Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών εκέµβριος 2013 Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα 215 εκατ. ευρώ, σχεδόν το µισό εκείνου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ Σεμινάριο ενημέρωσης 22-25 Ιουνίου 2009 Οι πιστοδοτήσεις των τραπεζών, από την φύση τους, είναι εκτεθειμένες σε πλήθος κινδύνων που απορρέουν από

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2009 ΑΠΡΙΛΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ... 3 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ... 4 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Οδηγίες συµπλήρωσης εντύπων αναφορικά µε το δανεισµό και των καταθέσεων κατοίκων Κύπρου (1) από / σε µη-κατοίκους. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2007 Εμπορικής Τράπεζας Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009 ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΤΕΚΕ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος Ελένη Δ. ΔενδρινούΛουρή Aντιπρόεδρος Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Μέλη Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Το υφιστάµενο νοµικό καθεστώς προδιαγράφει σε σηµαντικό Βαθµό αρκετούς περιορισµούς ενός επιχειρηµατικού σχεδίου Βασικά Θέµατα Νοµικό Πλαίσιο Επιχειρήσεων Επιλογή Νοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατακτώντας ηγετική θέση στην περιοχή

Κατακτώντας ηγετική θέση στην περιοχή 3Q-06 results Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Επενδυτική Ηµερίδα Λονδίνο, 22 Φεβρουαρίου 2007 Κατακτώντας ηγετική θέση στην περιοχή Ελλάδα: ιατήρηση υψηλών αποδόσεων και ρυθµών ς ιατήρηση υψηλών ρυθµών ς στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν.

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πάρις - Θεόδωρος Καραγιαννίδης. Α.Μ. 01/056 Υπευθ. Καθ.- Δρ. Ι. Χατζηκιάν Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος και οι αλλαγές ενόψει της Συνθήκης της ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ

Η λειτουργία του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος και οι αλλαγές ενόψει της Συνθήκης της ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Γούναρης Ιωάννης Η λειτουργία του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος και οι αλλαγές ενόψει της Συνθήκης της ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06

MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06 MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06 ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ Τα proforma κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της Marfin Popular Bank σηµείωσαν σηµαντική αύξηση 235%

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Η Τράπεζα που συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή και που στηρίζει και ενισχύει την έννοια του Συγκρητισμού.

Η Τράπεζα που συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή και που στηρίζει και ενισχύει την έννοια του Συγκρητισμού. Ιανουάριος 2015 1 2 Η μεγαλύτερη πρωτοβάθμια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας με περισσότερους από 82.000 ενεργούς συνεταίρους που κατέχουν πάνω από 1,8 εκατ. συνεταιριστικές μερίδες. Η Τράπεζα που εξυπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2015 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία» Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2015 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία» Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΟΛ. 1263 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Η επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας επηρεάζει άµεσα και τις χρηµαταγορές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονη µεταβλητότητα παρά τα αυστηρά δη- µοσιονοµικά µέτρα

Διαβάστε περισσότερα