Στους γονείς µου και στις αδερφές µου..

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στους γονείς µου και στις αδερφές µου.."

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Εϖιχειρήσεων Μεταϖτυχιακό Πρόγραµµα Σϖουδών στη ιοίκηση Εϖιχειρήσεων - ιοίκηση Ολικής Ποιότητας ιϖλωµατική Εργασία της Γεωργίας Κ. Μϖανάκα ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Καθηγητής Γεώργιος Αρτίκης Πειραιάς, 2007

2 Στους γονείς µου και στις αδερφές µου.. 2

3 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στα ϖλαίσια του µεταϖτυχιακού ϖρογράµµατος «ιοίκησης Εϖιχειρήσεων- ιοίκησης Ολικής Ποιότητας», εκϖονήθηκε η ϖαρούσα εργασία, ως µέρος των αϖαιτήσεων για αϖόκτηση του µεταϖτυχιακού διϖλώµατος ειδίκευσης. Θα ήθελα ως εκ τούτου να εκφράσω τις θερµές µου ευχαριστίες στον καθηγητή του Πανεϖιστηµίου Πειραιά κο. Γεώργιο Αρτίκη για τη συνεχή βοήθεια καθ όλη τη διάρκεια εκϖόνησης της διϖλωµατικής µου εργασίας. Εϖίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους του καθηγητές ϖου συµµετείχαν στο µεταϖτυχιακό ϖρόγραµµα, όϖως εϖίσης και τους συµφοιτητές µου. Τέλος, την οικογένεια µου για την ηθική υϖοστήριξη και συµϖαράσταση ϖου έδειξαν κατά τη διάρκεια των σϖουδών µου. 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ Εισαγωγή Σκοϖός οµή Μεθοδολογία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2.1. Η δοµή του ελληνικού τραϖεζικού συστήµατος Η Τράϖεζα της Ελλάδος Οι Εµϖορικές τράϖεζες Οι συνεταιριστικές τράϖεζες Οι ειδικοί ϖιστωτικοί οργανισµοί Βασικά µεγέθη του ισολογισµού τραϖεζών Ανταγωνισµός Βαθµός συγκέντρωσης Ρυθµός ανάϖτυξης Παράγοντες ϖου εϖηρεάζουν το ελληνικό τραϖεζικό ϖεριβάλλον ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 3.1. ραστηριότητες εµϖορικών τραϖεζών Καταθέσεις ιδιωτών και εϖιχειρήσεων ανεισµός ιδιωτών και εϖιχειρήσεων Πλαστικό χρήµα Ειδικά τραϖεζικά ϖροϊόντα

5 3.6. Παράλληλες δραστηριότητες τραϖεζών Ηλεκτρονική τραϖεζική ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4.1. Ο ρόλος των εξαγορών και των συγχωνεύσεων Εξαγορές και συγχωνεύσεις στο ελληνικό τραϖεζικό σύστηµα Οι ελληνικές τράϖεζες στο εξωτερικό Οι ϖρόσφατες τάσεις στις εξαγορές και συγχωνεύσεις τραϖεζών Προοϖτικές του µέλλοντος Ευκαιρίες Αϖειλές ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΚΩ ΙΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 5.1. Σκοϖός του Κώδικα Τραϖεζικής εοντολογίας Περιεχόµενο του Κώδικα Τραϖεζικής εοντολογίας Το τραϖεζικό αϖόρρητο Η εταιρεία Τειρεσίας Α.Ε Ο θεσµός του τραϖεζικού µεσολαβητή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 6.1. Η Εϖιτροϖή της Βασιλείας Λειτουργία και στόχοι της Εϖιτροϖής της Βασιλείας Βασιλεία Ι Κριτική της Βασιλείας Ι και τροϖοϖοίηση του Συµφώνου Βασιλεία ΙΙ Βασιλεία ΙΙ ανά Πυλώνα Εφαρµογή της Βασιλείας ΙΙ

6 6.8. Συνέϖειες της Βασιλείας ΙΙ Κριτική της Βασιλείας ΙΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η είσοδος της Ελλάδας στην Ευρωζώνη αϖοτελεί ϖρόκληση για την ελληνική οικονοµία. Η χώρα µας κλήθηκε και καλείται ϖλέον να αντιµετωϖίσει εϖί ίσοις όροις τον ανταγωνισµό µε τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης και να φτάσει το βιοτικό εϖίϖεδο καθώς και την οικονοµική ανάϖτυξη αυτών. Η υιοθέτηση ϖροτύϖων καλής διαχείρισης και η αϖό κοινού ϖροσϖάθεια όλων των φορέων της οικονοµίας θα συµβάλει στην κατεύθυνση αυτή. Το τραϖεζικό σύστηµα είναι αναµφισβήτητα ένας κλάδος ϖου έχει καλύψει το µεγαλύτερο έδαφος ϖρος την ϖροσϖάθεια αυτή, λόγω του νευραλγικού του ρόλου στην ανάϖτυξη της οικονοµίας. Τα τελευταία χρόνια, µετά αϖό τη ριζική αναδιάρθρωση του, ο τραϖεζικός κλάδος συµβάλλει ουσιαστικά στην ϖορεία ανάϖτυξης της ελληνικής οικονοµίας και στη βελτίωση του βιοτικού εϖιϖέδου όλων µας. Πιο συγκεκριµένα, τα σηµαντικότερα εϖιτεύγµατα των τελευταίων ετών του δυναµικού αυτού κλάδου είναι: Προσφέρουν τώρα ϖερισσότερα και καλύτερης ϖοιότητας ϖροϊόντα και υϖηρεσίες. Έχουν βελτιώσει την ϖαραγωγικότητα τους µέσω εϖενδύσεων σε υψηλή τεχνολογία και σε ανθρώϖινο κεφάλαιο. Έχουν µειώσει σηµαντικά το κόστος χρηµατοδότησης για εϖιχειρήσεις και νοικοκυριά. ηµιουργούν τις ϖροϋϖοθέσεις για την ανάϖτυξη άλλων κλάδων της οικονοµίας. Πρωτοϖορούν στη διεθνοϖοίηση της ελληνικής οικονοµίας. Προωθούν τον εκσυγχρονισµό των ελληνικών εϖιχειρήσεων. 7

8 Γίνονται ϖιο διαφανείς. Ανταϖοκρίνονται ουσιαστικά στην κοινωνική ευθύνη, την οϖοία έχουν. Όλοι αυτοί οι ϖαράγοντες ανέδειξαν τον τραϖεζικό κλάδο ως έναν αϖό τους σηµαντικότερους της ελληνικής οικονοµίας. Λόγω λοιϖόν της νευραλγικής αυτής θέσης του, στην ϖαρούσα εργασία γίνεται ϖροσϖάθεια ανάλυσης του ελληνικού τραϖεζικού συστήµατος. Πιο συγκεκριµένα, η εργασία εϖικεντρώνεται στην ανάλυση της δοµής του τραϖεζικού συστήµατος, στην ϖεριγραφή των τραϖεζικών δραστηριοτήτων, στη δραστηριότητα των τραϖεζών γύρω αϖό τις εξαγορές και συγχωνεύσεις, στην ϖεριγραφή του κώδικα τραϖεζικής δεοντολογίας καθώς και στην ϖεριγραφή των Συµφώνων της Βασιλείας ΣΚΟΠΟΣ Σκοϖός της διϖλωµατικής εργασίας είναι η σφαιρική εξέταση του τραϖεζικού κλάδου της Ελλάδος. Προσϖάθεια του συγγραφέα είναι η κατανόηση του τρόϖου λειτουργίας των τραϖεζών, υϖό το ϖρίσµα των θεσµοθετηµένων κανόνων και του ϖλαισίου ϖερί κεφαλαιακής εϖάρκειας της Εϖιτροϖής της Βασιλείας. Η εϖίτευξη των ϖαραϖάνω στόχων θα ϖραγµατοϖοιηθεί µέσα αϖό: Την ϖαρουσίαση της δοµής του ελληνικού τραϖεζικού συστήµατος. Την αναγνώριση των ϖιστωτικών ιδρυµάτων ϖου λειτουργούν στην Ελλάδα. Του ανταγωνισµού και των ϖαραγόντων ϖου εϖηρεάζουν το ϖεριβάλλον όϖου λειτουργούν. Την µελέτη των τραϖεζικών δραστηριοτήτων. Την ανάλυση των κινήτρων για εξαγορές και συγχωνεύσεις καθώς και την εικόνα ϖου ϖαρουσιάζει ο κλάδος ϖάνω στο θέµα αυτό. 8

9 Την ϖεριγραφή του κώδικα τραϖεζικής δεοντολογίας και του τραϖεζικού µεσολαβητή, ως θεσµοθετηµένου οργάνου ϖου λειτουργεί νοµίµως στην Ελλάδα. Την µελέτη και ανάλυση του ρόλου της Εϖιτροϖής της Βασιλείας, του ϖρώτου και δεύτερου Συµφώνου αυτής για την κεφαλαιακή εϖάρκεια καθώς και της σϖουδαιότητας αυτών ΟΜΗ Η δοµή της εργασίας σχετίζεται κατά ϖολύ µε τους τιθέντες στόχους. ηλαδή, στο ϖρώτο κεφάλαιο γίνεται ϖεριγραφή της διάρθρωσης του τραϖεζικού συστήµατος, στην οϖοία ϖεριλαµβάνεται ανάλυση των ϖιστωτικών ιδρυµάτων ϖου λειτουργούν στην Ελλάδα, του υφιστάµενου ανταγωνισµού µεταξύ αυτών, του βαθµού συγκέντρωσης και του ρυθµού ανάϖτυξης του κλάδου. Στο δεύτερο κεφάλαιο ακολουθεί αναλυτική ϖεριγραφή των τραϖεζικών εργασιών, οι οϖοίες αφορούν στις καταθέσεις, στα δάνεια, στη λειτουργία του ϖλαστικού χρήµατος, στην ηλεκτρονική τραϖεζική καθώς και στις δραστηριότητες των θυγατρικών εϖιχειρήσεων των τραϖεζικών οµίλων. Στο τρίτο κεφάλαιο, στηριζόµενη σε ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, εϖιχειρείται η κατανόηση του ρόλου των εξαγορών και συγχωνεύσεων. Στο ίδιο κεφάλαιο ϖαρουσιάζεται η εξέλιξη των ελληνικών ϖιστωτικών ιδρυµάτων ϖάνω σε τέτοιες τακτικές ενώ δεν ϖαραλείϖονται να αναφερθούν και οι τάσεις ϖου υϖάρχουν ϖάνω στον τοµέα αυτό. Η σύντοµη ϖεριγραφή του ρόλου και της σϖουδαιότητας του κώδικα τραϖεζικής δεοντολογίας, θεσϖισµένου αϖό την Ένωση Ελληνικών Τραϖεζών, ακολουθεί στο εϖόµενο κεφάλαιο, όϖου συµϖεριλαµβάνεται και ανάλυση του ρόλου της Τειρεσίας Α.Ε. και του τραϖεζικού µεσολαβητή,. 9

10 Στο τελευταίο κεφάλαιο, γίνεται ουσιαστικά αναγνώριση της σϖουδαιότητας του ρόλου της Εϖιτροϖής της Βασιλείας. Η τελευταία, ϖροκειµένου να διασφαλιστεί η κεφαλαιακή εϖάρκεια των τραϖεζών καθώς και η καλύτερη διαχείριση των κινδύνων ϖου αναλαµβάνουν, ϖροέβη στη θέσϖιση του Συµφώνου Ι, το οϖοίο αντικαταστάθηκε εκ των υστέρων αϖό το Σύµφωνο ΙΙ. Το νέο Σύµφωνο της Εϖιτροϖής της Βασιλείας θα αϖοτελέσει αναµφισβήτητα σταθµό στο βαθµό ανάϖτυξης του κλάδου. Προς το ϖαρόν είναι ϖροαιρετική η τήρηση αυτού, ωστόσο στο µέλλον, θα γίνει υϖοχρεωτική, γεγονός ϖου καθιστά αϖαραίτητη την ενηµέρωση όλων γύρω αϖό αυτό ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Αναφορικά µε τη µεθοδολογία ϖου ακολουθήθηκε ϖροκειµένου να εϖιτευχθούν οι στόχοι της εργασίας, έγινε ϖροσϖάθεια συγκέντρωσης ϖληροφοριών τόσο αϖό βιβλία ακαδηµαϊκού ενδιαφέροντος, όσο και αϖό δηµοσιευµένα άρθρα. Σηµαντική ήταν η ϖαροχή ϖλήθους ϖληροφοριών αϖό τη βιβλιοθήκη της Τράϖεζας της Ελλάδος καθώς και της Ένωσης Ελληνικών Τραϖεζών. Πάνω στις ϖροαναφερθείσες ϖηγές έγινε ϖροσϖάθεια κατανόησης του τραϖεζικού συστήµατος και του ρόλου του για την οικονοµία, ενώ ταυτοχρόνως διεθνής βιβλιογραφία ϖάνω στο θέµα του ϖρώτου και δεύτερου Συµφώνου της Εϖιτροϖής της Βασιλείας, ολοκλήρωσε την εϖίτευξη των στόχων. Αϖοτέλεσµα των ϖαραϖάνω ήταν η συγγραφή της ϖαρούσας εργασίας. 10

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2.1. Η ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Στο σύγχρονο χρηµατοοικονοµικό ϖεριβάλλον καθίσταται αναγκαία η ύϖαρξη χρηµατοοικονοµικών οργανισµών, αφού ο ρόλος τους στη διαµόρφωση ϖολιτικής ϖροσφοράς χρήµατος είναι καθοριστικός. Η µορφή, δε, αυτών ϖου δραστηριοϖοιούνται σε µια οικονοµία, σχετίζεται µε το θεσµικό ϖλαίσιο, το βαθµό αϖελευθέρωσης των αγορών και το βαθµό ανάϖτυξης της οικονοµίας. Κυριότερος αντιϖρόσωϖος των χρηµατοϖιστωτικών οργανισµών είναι τα ϖιστωτικά ιδρύµατα (τράϖεζες). Σήµερα ϖλέον, κατόϖιν βασικών αλλαγών ϖου έχουν εϖέλθει στον ευρωϖαϊκό και στον διεθνή χρηµατοϖιστωτικό χώρο, µϖορούµε να µιλάµε για τράϖεζες ϖολλαϖλών δραστηριοτήτων, δηλαδή τράϖεζες ή γενικότερα ϖιστωτικά ιδρύµατα ϖου έχουν τη δυνατότητα δραστηριοϖοίησης στην ϖροσφορά όλων των ϖροϊόντων και υϖηρεσιών του χρηµατοϖιστωτικού χώρου, κατόϖιν εγκρίσεως τούτης αϖό τις εϖοϖτεύουσες αρχές. «Τράϖεζες είναι οι εϖιχειρήσεις αίτινες, ανεξαρτήτως έτερου σκοϖού αυτών, δέχονται κατ εϖάγγελµα καταθέσεις χρηµάτων ή άλλων αξιών»(αγγελόϖουλος 2005). Αυτός είναι ο ορισµός ϖου ϖρωτοδόθηκε για τις τράϖεζες στον νόµο 5076/1931 «ϖερί Ανωνύµων Εταιρειών και Τραϖεζών». Ωστόσο σήµερα βάσει του νόµου 2076/1992 εκσυγχρονίζεται το ϖλαίσιο λειτουργίας των ϖιστωτικών ιδρυµάτων στην Ελλάδα, αφού ως ϖιστωτικό ίδρυµα ορίζεται η εϖιχείρηση η δραστηριότητα της οϖοίας συνίσταται στην αϖοδοχή καταθέσεων ή άλλων εϖιστρεϖτέων κεφαλαίων αϖό το κοινό και στη χορήγηση ϖιστώσεων για λογαριασµό της. Παρότι υϖάρχουν κι άλλες µορφές χρηµατοοικονοµικών οργανισµών ϖου δραστηριοϖοιούνται στην αγορά 11

12 χρήµατος, οι τράϖεζες είναι η ϖιο σηµαντική µορφή αϖό όλους τους χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς µιας οικονοµίας. Έτσι, οι βασικές κατηγορίες τραϖεζών όϖως έχουν διαµορφωθεί στην Ελλάδα µε βάση τις νοµοθετικά ϖροσδιοριζόµενες δραστηριότητες αυτών, ϖαρουσιάζονται στο ϖαρακάτω διάγραµµα. ιάγραµµα 1. οµή του ελληνικού τραϖεζικού συστήµατος Κεντρική Τράϖεζα (Τράϖεζα της Ελλάδος) Εµϖορικές Τράϖεζες Συνεταιριστικές Τράϖεζες Ειδικοί Πιστωτικοί Οργανισµοί Ελληνικές Εµϖορικές Τράϖεζες Ξένες Εµϖορικές Τράϖεζες Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων 12

13 Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Η Τράϖεζα της Ελλάδος είναι η κεντρική εκδοτική τράϖεζα της χώρας. Ιδρύθηκε το 1927 και άρχισε να λειτουργεί το Μάιο του 1928 ως η κεντρική τράϖεζα της χώρας. Εκτός αϖό το κεντρικό της κατάστηµα στην Αθήνα, λειτουργούν και 27 υϖοκαταστήµατα σε όλη την εϖικράτεια. Όντας ενταγµένη αϖό την 1 η Ιανουαρίου του 2001 στο Ευρωϖαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραϖεζών, λειτουργεί βάσει των αξόνων ϖολιτικής και οδηγιών της Ευρωϖαϊκής Κεντρικής Τράϖεζας. Ακολουθώντας λοιϖόν, τις κατευθυντήριες γραµµές και οδηγίες αυτής, είναι εϖιφορτισµένη µε τις εξής δραστηριότητες: Εφαρµογή των οδηγιών της Ευρωϖαϊκής Κεντρικής Τράϖεζας Άσκηση νοµισµατικής ϖολιτικής ιατήρηση σταθερότητας των τιµών Έκδοση τραϖεζογραµµατίων Άσκηση εϖοϖτείας στα ϖιστωτικά ιδρύµατα και σε άλλους χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς Ταµειακή διαχείριση των εσόδων και εξόδων του ηµοσίου ιαχείριση έκδοσης και αϖοϖληρωµής των τίτλων (οµολόγων-εντόκων γραµµατίων) του ηµοσίου. Ουσιαστικά, η Τράϖεζα της Ελλάδος στηρίζει την οικονοµία µε την άσκηση της νοµισµατικής, της ϖιστωτικής και της συναλλαγµατικής ϖολιτικής ενώ ταυτόχρονα έχει το ϖρονόµιο έκδοσης τραϖεζογραµµατίων. Αϖό τις σηµαντικότερες ωστόσο, λειτουργίες της Τράϖεζας της Ελλάδος είναι η εϖοϖτεία των ϖιστωτικών ιδρυµάτων. Βάσει του καταστατικού της η εν λόγω εϖοϖτεία ασκείται εϖί των ϖιστωτικών ιδρυµάτων ϖου εδρεύουν στην Ελλάδα ϖεριλαµβανοµένων των υϖοκαταστηµάτων τους στην αλλοδαϖή, καθώς και εϖί των υϖοκαταστηµάτων ϖιστωτικών ιδρυµάτων σε χώρες εκτός Ευρωϖαϊκής Ένωσης. 13

14 Ο εϖοϖτικός αυτός ρόλος ϖου έχει αναλάβει στόχο έχει την εξασφάλιση της σταθερότητας του συστήµατος και την ϖροστασία του συναλλακτικού κοινού. Για το σκοϖό αυτό εκδίδει οδηγίες και κανονισµούς σχετικούς µε τη λειτουργία των πιστωτικών ιδρυµάτων, την κεφαλαιακή τους εϖάρκεια, τους κινδύνους ϖου αναλαµβάνουν καθώς και τις εϖενδυτικές τους δραστηριότητες. Η Τράϖεζα της Ελλάδος µϖορεί να ελέγχει όλα τα βιβλία και τα αρχεία των ϖιστωτικών ιδρυµάτων της χώρας για τυχόν παραβάσεις στο ϖλαίσιο της άσκησης προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου. Σε ϖερίϖτωση µη συµµόρφωσης αϖό κάϖοιο ϖιστωτικό ίδρυµα, η Τράϖεζα της Ελλάδος έχει τη δικαιοδοσία να επιβάλει σε αυτό τα αϖαραίτητα µέτρα ώστε να συµµορφωθεί µε τις εϖιταγές του Νοµοθετικού Πλαισίου των ϖιστωτικών ιδρυµάτων καθώς επίσης και να εϖιβάλει ϖρόστιµα, να ορίσει διαχειριστή και τέλος (όταν δεν υπάρχει συµµόρφωση ή υϖάρχει ϖερίϖτωση µη φερεγγυότητας) να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας του ϖιστωτικού ιδρύµατος και να το θέσει υϖό ειδική εκκαθάριση υπό την επίβλεψη της. Παράλληλα, σε περίϖτωση ανεϖαρκούς ρευστότητας του πιστωτικού ιδρύµατος, η Τράϖεζα της Ελλάδος µϖορεί να δώσει την εντολή υϖοχρεωτικής παράτασης ϖληρωµής των υποχρεώσεων και αϖαιτήσεων του ϖιστωτικού ιδρύµατος για ϖερίοδο η οϖοία δεν µϖορεί να υϖερβαίνει τους δυο µήνες (µϖορεί να ϖαραταθεί για ένα εϖιϖλέον µήνα) και να ορίσει διαχειριστή υϖό την επίβλεψή της. Προκειµένου να ολοκληρωθεί το έργο της εϖοϖτείας, σηµαντικό στοιχείο αϖοτελούν οι εϖιτόϖιοι έλεγχοι καθώς µε αυτούς διαϖιστώνεται κατά ϖόσον ϖληρούνται οι όροι λειτουργίας των εϖοϖτευόµενων ιδρυµάτων, ενώ εντοϖίζονται τυχόν αδυναµίες όϖως, λανθασµένες εκτιµήσεις της ϖιθανής ζηµιάς αϖό την άσκηση της δραστηριότητας. Τα αϖοτελέσµατα των εϖιτόϖιων ελέγχων τίθενται υϖόψη των αρµοδίων στελεχών των εϖοϖτευόµενων ιδρυµάτων και στη συνέχεια είτε λαµβάνονται διορθωτικά µέτρα είτε εϖιβάλλονται κυρώσεις. Τα ϖιστωτικά ιδρύµατα τα οϖοία υϖάγονται στην εϖοϖτεία της Τράϖεζας της Ελλάδος, ϖαρουσιάζονται ϖαρακάτω, στον ϖίνακα 1. 14

15 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΙΟΥΛΙΟΣ 2006) Πιστωτικά ιδρύµατα που υπάγονται στο καθεστώς της ενιαίας άδειας λειτουργίας ( κοινοτικό διαβατήριο) του Ν. 2076/92 ( Τραπεζική Οδηγία) Α. ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΜΕ Ε ΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 2. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 3. ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 4. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 5. ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. 6. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 7. MARFIN BANK A.T.E. 8. ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK-ERGASIAS Α.Ε. 9. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 10. ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 11. ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. 12. ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. 13. ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 14. ΤΡΑΠΕΖΑ NOVABANK Α.Ε. 15. ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 16. ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε. 17. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 18. FBB ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 19. PROTON ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 20. AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 21. ΕΜΠΟΡΙΚΗ CREDICOM ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 22. ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Τ.Ε. 23. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ 24. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Ο ΣΤΟΧΟΣ» ΣΥΝ.ΠΕ 15

16 25. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.ΠΕ. 26. ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.ΠΕ. 27. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ. 28. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ. 29. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ. 30. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ. 31. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ. 32. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ. 33. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ. 34. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ. 35. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ. 36. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ. 37. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝ.ΠΕ. 38. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ. Β. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΜΕ Ε ΡΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 1. A.B.N. AMRO BANK N.V. 2. B.N.P. PARIBAS 3. HSBC BANKplc 4. THE ROYAL BANK OF SCOTLAND 5. BAYERISCHE HYPO UND VEREINSBANK A.G. 6. SAN PAOLO I.M.I. SpA 7. F.C.E. BANK plc 8. GMAC BANK GmbH 9. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 10. FIDIS BANK GmpH 11. CETELEM 12. CITIBANK International plc 16

17 13. UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS S.A. 14. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ 15. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ 16. EURCHYPO AG 17. VOLKSWAGEN BANK GmbH 18. FORTIS BANK SA/NV 19. SOCIETE GENERALE BANK AND TRUST Πιστωτικά ιδρύµατα που δεν υπάγονται στο καθεστώς της ενιαίας άδειας λειτουργίας (κοινοτικό διαβατήριο) του Ν. 2076/92 (2 η Τραπεζική Οδηγία) Α. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΜΕ Ε ΡΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 1. BANK OF AMERICA N.A. 2. AMERICAN EXPRESS BANK Ltd 3. BANK SADERAT IRAN 4. AMERICAN BANK OF ALBANIA GREEK BRANCH Β. ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΙΡΕΘΕΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 2076/92 1. ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ 17

18 ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Οι εµϖορικές τράϖεζες έχουν µετεξελιχθεί σε σύγχρονα ϖιστωτικά ιδρύµατα ϖαροχής χρηµατοοικονοµικών υϖηρεσιών. Η εµϖειρία τους σχετίζεται µε ϖάσης φύσης τραϖεζικές εργασίες διαµεσολαβώντας µεταξύ ϖλεονασµατικών και ελλειµµατικών µονάδων µε σκοϖό την άντληση καταθέσεων και τη χορήγηση δανείων. Παραδοσιακά, οι εργασίες των εµϖορικών τραϖεζών διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: Παθητικές Εργασίες Στις ϖαθητικές εργασίες, δηλαδή στις εργασίες ϖου αϖοτελούν στοιχεία κυρίως του ϖαθητικού τους, ϖεριλαµβάνονται οι κάθε µορφής καταθέσεις (όψεως, ταµιευτηρίου, ϖροθεσµίας, κ.λ.ϖ.) καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα για άντληση και ϖροσέλκυση κεφαλαίων αϖό διάφορες ϖηγές. Μεσολαβητικές Εργασίες Εδώ ϖεριλαµβάνονται όλες οι υϖηρεσίες ϖου ϖαρέχονται αϖό τις εµϖορικές τράϖεζες έναντι αµοιβής ή ϖροµήθειας, εκτός του εϖιτοκίου, όϖως κίνηση κεφαλαίων, εισϖράξεις αξιών, ενοικίαση θυρίδων, αγοραϖωλησία συναλλάγµατος, κ.ο.κ. Ενεργητικές Εργασίες Στις ενεργητικές εργασίες, δηλαδή στις εργασίες ϖου αϖοτελούν στοιχεία κυρίως του ενεργητικού τους, ϖεριλαµβάνονται οι χρηµατοδοτήσεις και οι λοιϖές εργασίες ϖαροχής ϖίστης, όϖως οι εγγυητικές εϖιστολές ή οι ενέγγυες ϖιστώσεις, 18

19 καθώς και οι εϖενδύσεις κάθε µορφής όϖως οι τοϖοθετήσεις σε χρεόγραφα ή σε ξένα νοµίσµατα. Αναλυτικότερα, οι εργασίες ϖου δύναται να διεξάγουν οι εµϖορικές τράϖεζες ϖεριλαµβάνουν: Αϖοδοχή καταθέσεων ή άλλων εϖιστρεϖτέων κεφαλαίων Χορήγηση ϖιστώσεων συµϖεριλαµβανοµένων και των ϖράξεων ϖρακτορείας εϖιχειρηµατικών αϖαιτήσεων (factoring) Χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing) Πράξεις διενέργειας ϖληρωµών και µεταφορά κεφαλαίων Έκδοση και διαχείριση µέσων ϖληρωµής (ϖιστωτικών και χρεωστικών καρτών, ταξιδιωτικών και τραϖεζικών εϖιταγών) Εγγυήσεις και αναλήψεις υϖοχρεώσεων Συναλλαγές για λογαριασµό του ίδιου του ϖιστωτικού ιδρύµατος ή της ϖελατείας του σε: o Μέσα της χρηµαταγοράς (αξιόγραφα, ϖιστοϖοιητικά καταθέσεων, κλϖ.) o Συνάλλαγµα o Προθεσµιακά συµβόλαια χρηµατοοικονοµικών τίτλων ή χρηµατοοικονοµικά δικαιώµατα o Συµβάσεις ανταλλαγής εϖιτοκίων και νοµισµάτων o Κινητές αξίες Συµµετοχές σε εκδόσεις τίτλων και ϖαροχή συναφών υϖηρεσιών ϖεριλαµβανοµένων ειδικότερα και των υϖηρεσιών αναδόχου εκδόσεως τίτλων Παροχή συµβουλών σε εϖιχειρήσεις σχετικά µε τη διάρθρωση του κεφαλαίου, τη βιοµηχανική στρατηγική και συναφή θέµατα και 19

20 συµβουλών, καθώς και υϖηρεσιών στον τοµέα συγχωνεύσεως και εξαγοράς εϖιχειρήσεων Μεσολάβηση στις διατραϖεζικές αγορές ιαχείριση χαρτοφυλακίου ή ϖαροχή συµβουλών για τη διαχείριση χαρτοφυλακίου Φύλαξη και διαχείριση κινητών αξιών Εµϖορικές ϖληροφορίες, ϖεριλαµβανοµένων και των υϖηρεσιών αξιολογήσεως ϖιστοληϖτικής ικανότητας ϖελατών Εκµίσθωση θυρίδων Στην ελληνική εϖικράτεια δραστηριοϖοιούνται τόσο ελληνικές όσο και ξένες εµϖορικές τράϖεζες. Παρακάτω εϖιχειρείται σύντοµη ϖαρουσίαση των σηµαντικότερων εξ αυτών. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Η Εθνική Τράϖεζα της Ελλάδος ιδρύθηκε το Σήµερα αριθµεί 570 καταστήµατα µε υϖαλλήλους και ϖάνω αϖό 1300 ATMs καλύϖτοντας ολόκληρη τη γεωγραφική έκταση της Ελλάδος. Ταυτοχρόνως, και µετά τις ϖρόσφατες εξαγορές στο χώρο της Βαλκανικής, το δίκτυο της τράϖεζας στο εξωτερικό ϖεριλαµβάνει 290 µονάδες (www.nbg.gr). Αναφερόµενοι δε, στον όµιλο της Εθνικής Τράϖεζας Ελλάδος, ϖαρατηρούµε ότι ϖροσφέρει ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσµα χρηµατοοικονοµικών ϖροϊόντων και υϖηρεσιών ϖου ανταϖοκρίνονται στις συνεχώς µεταβαλλόµενες ανάγκες των σύγχρονων εϖιχειρήσεων και ιδιωτών. Εϖί ϖαραδείγµατι, 20

21 ϖροσφέρει εϖενδυτικές εργασίες, εργασίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing), διαχείρισης εϖιχειρηµατικών αϖαιτήσεων (factoring), κ.ο.κ. Παράλληλα αναϖτύσσει εναλλακτικά δίκτυα ϖώλησης των ϖροϊόντων της, όϖως οι υϖηρεσίες Mobile and Internet Banking. Η ηγετική της θέση στην ελληνική αγορά είναι ϖλήρως εϖιβεβαιωµένη. Οι λογαριασµοί καταθέσεων ϖου ξεϖερνούν τα εννέα εκατοµµύρια και οι άνω του εκατοµµυρίου λογαριασµοί χορηγήσεων αϖοτελούν τη σηµαντικότερη αϖόδειξη της εµϖιστοσύνης του κοινού της, ϖου αϖοτελεί και την κινητήρια δύναµη της τράϖεζας. ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Η Alpha Bank ιδρύθηκε το 1879 και είναι η δεύτερη σε µέγεθος Τράϖεζα στην Ελλάδα. Σηµαντικός σταθµός στην ϖορεία της αϖοτέλεσε η εξαγορά του 51% των µετοχών της Ιονικής Τραϖέζης το 1990, οϖότε και µετονοµάσθηκε σε Alpha Bank αϖό Alpha Τράϖεζα Πίστεως (www.alpha.gr). Το ίκτυο της τραϖέζης αριθµεί συνολικά 450 καταστήµατα, εκ των οϖοίων 365 λειτουργούν στην Ελλάδα ενώ τα υϖόλοιϖα καλύϖτουν το δίκτυο της στο εξωτερικό, όϖου και ϖροωθείται συστηµατικά η ανάϖτυξη της σε χώρες, όϖως η Αλβανία, η Κύϖρος, η Βουλγαρία, η Νέα Υόρκη, κ.α. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Η Εµϖορική Τράϖεζα της Ελλάδος ιδρύθηκε το 1907 και έκτοτε ϖέρασε αϖό ϖολλές φάσεις για να καταλήξει να είναι σήµερα ένα αϖό τα µεγαλύτερα τραϖεζικά ιδρύµατα στην Ελλάδα. Το 71,96% του µετοχικού κεφαλαίου της ανήκει αϖό το 2000 στην µεγαλύτερη γαλλική τράϖεζα, την Crédit Agricole. 21

22 Σήµερα ϖροσφέρει σηµαντικό δίκτυο διανοµής των ϖροϊόντων και των υϖηρεσιών της, το οϖοίο αναλύεται σε 374 υϖοκαταστήµατα στην Ελλάδα, ένα υϖοκατάστηµα στο Λονδίνο καθώς και θυγατρικές τράϖεζες στην Αλβανία, τη Ρουµανία, τη Βουλγαρία, τη Γερµανία και την Κύϖρο (www.emporiki.gr). E.F.G EUROBANK ERGASIAS A.E. Ο όµιλος Eurobank EFG ιδρύθηκε το 1990 µε την αρχική εϖωνυµία Ευρωεϖενδυτική Τράϖεζα». Σήµερα διαθέτει 370 καταστήµατα, 395 ATMs και ϖροσωϖικό άνω των ανθρώϖων. Παρέχει τα ϖροϊόντα και τις υϖηρεσίες του στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τόσο µέσα αϖό το δίκτυο καταστηµάτων του, όσο και µέσα αϖό εναλλακτικά δίκτυα διάθεσης, ϖου ξεϖερνούν τα 900 σηµεία ϖαρουσίας. Ακόµη, ο τραϖεζικός όµιλος έχει αναϖτύξει τα τελευταία χρόνια σηµαντική ϖαρουσία στη Βουλγαρία, τη Ρουµανία και τη Σερβία-Μαυροβούνιο. Μέσα στο 2006 εϖεκτείνει την ϖαρουσία του και στην τραϖεζική αγορά της Πολωνίας και της Τουρκίας (Ετήσιο ελτίο 2005 Eurobank). ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Η Τράϖεζα Πειραιώς ιδρύθηκε το Λειτουργεί ως ιδιωτική τράϖεζα αϖό την έναρξη λειτουργίας της, µε ένα µικρό διάλειµµα αϖό το όϖου ϖέρασε σε κρατικό έλεγχο. Το 2000 δηµιουργεί την ϖρώτη ολοκληρωµένη υϖηρεσία ηλεκτρονικής τραϖεζικής στην Ελλάδα για την οϖοία έχει βραβευτεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Σήµερα, ο Όµιλος της Τράϖεζας Πειραιώς διαθέτει δίκτυο 480 καταστηµάτων (288 στην Ελλάδα και 192 στο εξωτερικό) µε συνολικό αριθµό 22

23 αϖασχολουµένων άτοµα. Κατατάσσεται µεταξύ των ϖέντε ϖρώτων τραϖεζών στην Ελλάδα. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Η Αγροτική Τράϖεζα της Ελλάδος ιδρύθηκε το 1929 ως µη κερδοσκοϖικός οργανισµός κοινωφελούς χαρακτήρα, µε κύριο σκοϖό την αϖοκλειστική χρηµατοδότηση µε ευνοϊκούς όρους του αγροτικού τοµέα και την ενίσχυση της αγροτικής ανάϖτυξης. Ωστόσο το 1990 διεύρυνε της δραστηριότητες της και στον εξωγεωργικό τοµέα, αναϖτύσσοντας ένα ευρύ δίκτυο καταστηµάτων ανά την Ελλάδα καθώς και νέα χρηµατοοικονοµικά ϖροϊόντα και υϖηρεσίες. Σήµερα αριθµεί 480 καταστήµατα στην Ελλάδα, ένα στη Γερµανία και 750 ATMs. ιαθέτει το δεύτερο µεγαλύτερο τραϖεζικό δίκτυο εξυϖηρέτησης στην Ελλάδα και το µεγαλύτερο στην ελληνική ϖεριφέρεια (www.ate.gr). ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ASPIS BANK Ανώνυµη Τραϖεζική Εταιρεία ιδρύθηκε τον Ιούνιο του Το ίκτυο της Τράϖεζας αριθµεί 67 καταστήµατα σε όλη την Ελλάδα µε ανθρώϖινο δυναµικό ϖου ανέρχεται σε 976 τραϖεζικούς υϖαλλήλους. Η λιανική τραϖεζική αϖοτελεί τον κύριο τροφοδότη της κερδοφορίας της (Ετήσιο ελτίο 2005 Aspis Bank). 23

24 ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. Ο όµιλος της Λαϊκής µετρά εκατό και ϖλέον χρόνια ιστορίας. Ιδρύθηκε το 1901 µε τη µορφή µικρού ταµιευτηρίου και έχει µετεξελιχθεί σε σύγχρονο χρηµατοοικονοµικό οργανισµό µε σηµαντικό ρόλο στα οικονοµικά ϖράγµατα της Κύϖρου αλλά και µε ταυτόχρονη διεθνή ϖαρουσία. Στην Ελλάδα δραστηριοϖοιείται αϖό το 1992 και σήµερα διαθέτει 55 καταστήµατα. Συνολικά, εργοδοτεί άτοµα διεθνώς και λειτουργεί 185 καταστήµατα σε 5 χώρες. ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ιδρύθηκε το 1991 µε έδρα τη Θεσσαλονίκη. Σήµερα διαθέτει 74 καταστήµατα ϖανελλαδικώς, ενώ αϖασχολεί ϖερίϖου 1370 άτοµα. Αξίζει να αναφερθεί ότι, το 1997 ϖρωτοϖορεί στην Ελλάδα και είναι η ϖρώτη τράϖεζα ϖου ϖροσφέρει τη δυνατότητα τραϖεζικών συναλλαγών µέσω διαδικτύου. (Αϖολογισµός Χρήσης 2005 Εγνατία Τράϖεζα). ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε. Η PROBANK είναι ένα νέο όνοµα στον ελληνικό τραϖεζικό χώρο. Με τη συµϖλήρωση των ϖρώτων ϖέντε ετών λειτουργίας της θα έχει αναϖτύξει ένα δίκτυο ϖλήρους τραϖεζικής εξυϖηρέτησης αϖοτελούµενο αϖό 80 καταστήµατα στις κύριες ϖόλεις της Ελλάδας. 24

25 ΤΡΑΠΕΖΑ NOVABANK Α.Ε. Η Τράϖεζα NOVABANK A.E. έχει συσταθεί στην Ελλάδα κατά το 2000 και ξεκίνησε δραστηριότητες το ίδιο έτος. Αυτή τη στιγµή η Τράϖεζα δραστηριοϖοιείται µέσω 110 καταστηµάτων λιανικής τραϖεζικής, 3 κέντρων Private Banking και 19 µονάδων Business Banking και Factoring ϖου βρίσκονται σε µεγάλες ϖόλεις της Ελλάδας. ραστηριοϖοιείται κυρίως στο χώρο της λιανικής, εϖιχειρηµατικής και ιδιωτικής υψηλού εισοδήµατος τραϖεζικής ϖίστης. (Τράϖεζα NOVABANK Α.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις Τράϖεζας µε βάση τα ιεθνή Πρότυϖα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για τη χρήση ϖου έληξε στις 31 εκεµβρίου PDF) ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Η Τράϖεζα ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του Σήµερα διαθέτει 105 καταστήµατα και ϖαρέχει όλο το φάσµα των σύγχρονων τραϖεζικών ϖροϊόντων και υϖηρεσιών. Είναι µέλος του οµίλου Societe Generale, ενός αϖό τους µεγαλύτερους και ισχυρότερους χρηµατοοικονοµικούς οµίλους της Ευρώϖης. ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Η Τράϖεζα Αττικής ιδρύθηκε το 1924, λειτουργεί αϖό τις 05/02/1925 και αϖό το 1963 έχει ενταχθεί στον όµιλο της Εµϖορικής Τράϖεζας. ιαθέτει ένα ευρύ δίκτυο 62 καταστηµάτων σε όλη την Ελλάδα. 25

26 MARFIN BANK A.T.E. Η τράϖεζα MARFIN BANK ιδρύθηκε το 1981 και διαθέτει σήµερα 10 υϖοκαταστήµατα. Είναι µέλος του οµίλου Marfin Financial Group, ο οϖοίος ϖροσφέρει υϖηρεσίες στον τραϖεζικό και ευρύτερο χρηµατοοικονοµικό χώρο. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Η Πανελλήνια Τράϖεζα αϖοτελεί τη φυσική εξέλιξη του νέου ελληνικού ταχύτατα αναϖτυσσόµενου οικονοµικού συνεταιριστικού κινήµατος. Αϖοτελείται αϖό τις 16 ελληνικές συνεταιριστικές τράϖεζες, οι οϖοίες ϖαρουσιάζονται σε εϖόµενη ενότητα, τους 13 ϖιστωτικούς συνεταιρισµούς της χώρας και τη γερµανική κεντρική συνεταιριστική τράϖεζα DZ Bank. Όλοι οι ϖαραϖάνω φορείς, λοιϖόν, αφενός µεν για λόγους εϖίτευξης οικονοµιών κλίµακας, αφετέρου δε, λόγω εµϖορικού ανταγωνισµού, ϖροέβησαν στην ίδρυση ενός κεντρικού και ανεξάρτητου οργανισµού. Έτσι, η Πανελλήνια Τράϖεζα µετέχει στον όµιλο αυτό των συνεταιριστικών τραϖεζών ως η κεντρική τους Τράϖεζα, αϖοτελούµενη αϖό 19 καταστήµατα. FIRST BUSINESS BANK Η FBBank ξεκίνησε την ανάϖτυξη της στην λιανική τραϖεζική αρκετά ϖρόσφατα αφού µόλις το Νοέµβριο του 2001 ιδρύθηκε. Το δίκτυο καταστηµάτων της αριθµεί σήµερα 13 καταστήµατα. Όλα τα καταστήµατα της τράϖεζας είναι εφοδιασµένα µε ΑΤΜ, ενώ η FBB έχει συµφωνία µε την Αγροτική Τράϖεζα για τη 26

27 χρησιµοϖοίηση του δικτύου των 600 ΑΤΜ αϖό τους ϖελάτες της FBB χωρίς χρέωση, ϖροσφέροντας έτσι στους ϖελάτες της εϖαρκή γεωγραφική κάλυψη. PROTON ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ιδρύθηκε τον Σεϖτέµβριο του 2001, ωστόσο οι ϖλήρεις δραστηριότητές της ξεκίνησαν το Φεβρουάριο του ιατηρεί ένα κατάστηµα στην Αθήνα ενώ ταυτοχρόνως έχει µετεξελιχθεί σε όµιλο εϖιχειρήσεων. Μεταξύ αυτών είναι και η Omega Bank, µε την οϖοία συγχωνεύθηκε τον Σεϖτέµβριο του 2006 (Ετήσιο ελτίο Χρήσης 2006 Proton Bank). Στόχος της συγχώνευσης αυτής αϖοτελεί η εϖέκταση της στη λιανική τραϖεζική µέσω των 17 καταστηµάτων ϖου διαθέτει η ΩΜΕΓΑ ούτως ώστε να ισχυροϖοιηθεί αϖέναντι στον ανταγωνισµό. ΞΕΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Θα αναφέρουµε τις ϖιο σηµαντικές ξένες εµϖορικές τράϖεζες, αϖό άϖοψη αναγνωρισιµότητας αϖό το ελληνικό κοινό. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ Η Τράϖεζα Κύϖρου ιδρύθηκε στην Κύϖρο το 1899, όϖου και κατέχει το µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς. Στην Ελλάδα, ϖου αϖοτελεί και τον κυριότερο άξονα εϖέκτασής του οµίλου, ίδρυσε το ϖρώτο της κατάστηµα Σήµερα διαθέτει 116 καταστήµατα, αϖό µόλις 17 ϖου διέθετε το 1999, ενώ αϖασχολεί άτοµα (www.bankofcyprus.gr). Παρέχει δε, ολοκληρωµένες τραϖεζικές υϖηρεσίες, όχι µόνο στην Κύϖρο και στην Ελλάδα, αλλά και στη Μεγάλη Βρετανία και στην Αυστραλία µε ϖαράλληλη λειτουργία διεθνούς δικτύου µε γραφεία αντιϖροσωϖείας σε όλες τις ηϖείρους. 27

28 CITIBANK International plc Η Citibank είναι η µεγαλύτερη ξένη τράϖεζα στην Ελλάδα. Άνοιξε το ϖρώτο της κατάστηµα στην Ελλάδα το 1964 και σήµερα διαθέτει ένα δίκτυο 57 καταστηµάτων, 235 ΑΤΜs και ϖερισσότερους αϖό υϖαλλήλους και ϖελάτες. Είναι η τράϖεζα ϖου για ϖρώτη φορά εισήγαγε ATMs στην ελληνική εϖικράτεια το 1985, ενώ τις τελευταίες δύο χρονιές έχει βραβευτεί ως η τράϖεζα µε το καλύτερο εργασιακό ϖεριβάλλον στην Ελλάδα (www.citibank.gr). HSBC BANK Η HSBC Bank plc λειτουργεί στην Ελλάδα αϖό το 1981 και είναι µέλος του οµίλου HSBC, ο οϖοίος είναι ένας αϖό τους µεγαλύτερους τραϖεζικούς και χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς στον κόσµο µε ϖαρουσία σε 76 χώρες. ιαθέτει στην Ελλάδα 22 καταστήµατα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Το 1974 ιδρύεται στην Κύϖρο η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Λόγω όµως της τουρκικής εισβολής οι εργασίες της ξεκινούν το Αρκετά χρόνια αργότερα, το 1998 εϖεκτείνεται στην Ελλάδα, όϖου σήµερα διαθέτει 25 καταστήµατα. Στην Κύϖρο όϖου αϖοτελεί έναν αϖό τους σηµαντικότερους χρηµατοοικονοµικούς οµίλους αριθµεί 80 καταστήµατα. Στον ϖίνακα 2 ϖου ακολουθεί ϖαρουσιάζεται το σύνολο των ϖιστωτικών ιδρυµάτων ϖου λειτουργούν στην Ελλάδα, αντιστοιχισµένα µε το σύνολο των υϖοκαταστηµάτων και του ϖροσωϖικού ϖου το καθένα αϖό αυτά διαθέτει, για το έτος

ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ αδράνεια ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 1,20,40 Έξοδα ιαχειρίσεως: 9/εξάµηνο εφόσον το µέσο ηµερήσιο υπόλοιπο εξαµήνου < 300 Έξοδα Κινήσεως: Για κάθε κίνηση στα ταµεία πέραν των πέντε κάθε µήνα υφίσταται επιβάρυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 Ο Όµιλος Alpha Bank Κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2005 συνεχίσθηκε η κερδοφόρος πορεία του Οµίλου και αξιοποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 Αθήνα, 5 Αυγούστου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 υναµική αύξηση χορηγήσεων κατά 25% 1 είκτης Κόστους / Εσόδων στο 49% Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 54% σε 179 εκ. Το Α Εξάµηνο του 2004 η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Αθήνα, 19 Μαΐου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Με βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π) Καθαρά κέρδη 108,5εκ. (+35,2%) Συνολικά Έσοδα 428εκ. (+24,5%) Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 9 Μαΐου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 Σηµαντική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 45% σε 157εκ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 24,6% και Κεφαλαίων υπό ιαχείριση κατά 27,8% Βελτίωση Αποτελεσµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 1 Αυγούστου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006 Ισχυρή Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 41,6% σε 318εκ. Επέκταση Χορηγήσεων κατά 24,5% και Κεφαλαίων υπό ιαχείριση κατά 22,9% υναµική Αύξηση Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Καθαρά κέρδη 273 εκατ. (+39%) Μέρισµα ανά µετοχή 0,60 (απόδοση 3,9% 1 ) Ενίσχυση της Θέσης της Τράπεζας στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη ----------------

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Σηµαντική Βελτίωση του Λειτουργικού Αποτελέσµατος ιατήρηση Ισχυρών Χρηµατοοικονοµικών εικτών Σηµαντική περαιτέρω βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τη συγκέντρωση του απαιτούμενου κεφαλαίου και την έγκριση από τη Τράπεζα της Ελλάδος

Μετά τη συγκέντρωση του απαιτούμενου κεφαλαίου και την έγκριση από τη Τράπεζα της Ελλάδος Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε. συστάθηκε στα Τρίκαλα την 29η Μαϊου του 1994, μετά από συνέλευση φυσικών προσώπων, ως Αμιγής Πιστωτικός Συνεταιρισμός" Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

(7,7) (3,7) 109,7% Δικαιώματα μειοψηφίας (0,7) (0,4) Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 40,0 4,3%

(7,7) (3,7) 109,7% Δικαιώματα μειοψηφίας (0,7) (0,4) Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 40,0 4,3% ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.03.2010 Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 εκατ. Αύξηση χορηγήσεων κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 9 Μαΐου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 30% σε 204εκ. Διεύρυνση Χορηγήσεων Ομίλου κατά 30,3% Υπερδιπλασιασμός Δανείων και Κερδών εκτός Ελλάδος Βελτίωση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 27% σε 489 εκ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 25,8% Ισχυρή ανάπτυξη εργασιών εκτός Ελλάδας (χορηγήσεις +91,4%) Ενίσχυση ιεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014. Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014. Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014 ΘΕΜΑ : Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος Ο ΔΙΟΙΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :! " # ε % " & # ( ) " ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., )

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :!  # ε %  & # ( )  ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., ) To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε και κατά το Α! Τρίµηνο του 2007 την επιτυχή πορεία αύξησης, τόσο των βασικών µεγεθών του ισολογισµού του, όσο και της περαιτέρω διεύρυνσης του µεριδίου της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Εννεαµήνου Αθήνα 27 Οκτωβρίου 2004

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Εννεαµήνου Αθήνα 27 Οκτωβρίου 2004 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2004 Αθήνα 27 Οκτωβρίου 2004 Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Νέο περιβάλλον οικονοµικής πολιτικής Ιδιωτικοποιήσεις Άµεσες ξένες επενδύσεις Φορολογία εταιρικών κερδών Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 4,6% σε 647εκ., παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Κερδοφορίας κατά 31% σε 417εκ. Επιτάχυνση Χορηγήσεων Νέας Ευρώπης κατά 109% 1 και Ομίλου κατά 33% Ενίσχυση Παρουσίας στο Εξωτερικό, με

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Σηµαντική αύξηση των κερδών µετά από φόρους, στα 85 εκατ., έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις. - Ο δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 670 εκατ. (+41,5%)

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 670 εκατ. (+41,5%) Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 670 εκατ. (+41,5%) ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Οι συνολικές χορηγήσεις μας αυξήθηκαν κατά 24,8% σε Ευρώ 40,3 δισ. - Οι χορηγήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI Τα χαρακτηριστικά των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών και πως αυτά μπορούν να προσδώσουν στον τραπεζικό οργανισμό ανταγωνιστικό και συγκριτικό πλεονέκτημα Καταθετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 Αθήνα, 5 Αυγούστου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 υναµική αύξηση χορηγήσεων κατά 25% 1 είκτης Κόστους / Εσόδων στο 49% Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 54% σε 179 εκ. Το Α Εξάµηνο του 2004 η

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 26Αυγούστου 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά κέρδη Ομίλου: 71,3εκ. (+1,8%), Τράπεζα: 84,7 (+56,9%) Διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης χορηγήσεων (22,9% έναντι 7,6% της

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά έσοδα Ευρώ 218,5 εκατ. (+8,8%) Καθαρά κέρδη προ φόρων Ευρώ 16,4 εκατ. (-52,4%) Το πλαίσιο της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής του Οµίλου

Λειτουργικά έσοδα Ευρώ 218,5 εκατ. (+8,8%) Καθαρά κέρδη προ φόρων Ευρώ 16,4 εκατ. (-52,4%) Το πλαίσιο της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής του Οµίλου Τετάρτη 12 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ισολογισµός & Αποτελέσµατα Χρήσης Α Τριµήνου 2004 Λειτουργικά έσοδα Ευρώ 218,5 εκατ. (+8,8%) Καθαρά κέρδη προ φόρων Ευρώ 16,4 εκατ. (-52,4%) Το πλαίσιο της νέας αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Ταχεία Ανάπτυξη Εργασιών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό o o Αύξηση Χορηγήσεων κατά 33,5% για τον Όμιλο και 160% στη Νέα Ευρώπη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία % εκ-07 εκ-06 Μεταβολή εκ-07 εκ-06 '000 '000

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 25 Μαΐου 2011 Αύξηση κερδών προ προβλέψεων Α τριµήνου 2011 Το Πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης και η επικείµενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ισχυροποιούν την ATEbank

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 1: Εφαρμογή των αρχών του Μάρκετινγκ στον χρηματοπιστωτικό τομέα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 2005

ALPHA BANK ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 2005 ALPHA BANK ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 2005 Στρατηγικές Προτεραιότητες Κερδοφορία και Αποτελεσµατικότητα Έµφαση στην χρηµατοδότηση Έξοδα / Έσοδα 2003 ιδιωτών και µικρών επιχειρήσεων Σύνολο Οµίλου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά κέρδη 111εκ. το Γ τρίμηνο, αυξημένα κατά 26,6% έναντι του Β τριμήνου Αύξηση προ προβλέψεων κερδών στο τρίμηνο κατά 6,4% σε 414εκ., ιστορικά τα υψηλότερα σε τριμηνιαία βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:

ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: «ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΝOΣ ΘΕΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΕΛΛΑΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιχείρηση που ασχολείται με χρηματοπιστωτικές συναλλαγές Σκοπός είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους Μέσω της διαφοράς ανάμεσα σε επιτόκιο δανεισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.12.2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12. Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 27 Αυγούστου 2009 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-09 Ιουν-08 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 125.348 149.660 (16%) Σύνολο εξόδων 86.626 78.363 11% Κέρδος από συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 23 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σημαντική ενίσχυση των προβλέψεων κατά 825,3εκ. (2008 204,2εκ.)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Ιουνίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Ιουνίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Ιουνίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α! ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων 122,94 εκ. ευρώ για το Α! εξάμηνο του 2009 (κέρδη Β!

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 υναµική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 47,4% σε 501εκ. έναντι στόχου 450εκ. ιανοµή Μερίσµατος 0,90 ανά µετοχή και δωρεάν µετοχών 2 νέες στις 10 παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA BANK. Κέρδη 12,61 εκατ. ευρώ μετά από φόρους Σύνολο ενεργητικού 4,52 δις.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA BANK. Κέρδη 12,61 εκατ. ευρώ μετά από φόρους Σύνολο ενεργητικού 4,52 δις. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA BANK Κέρδη 12,61 εκατ. ευρώ μετά από φόρους Σύνολο ενεργητικού 4,52 δις. ευρώ Ο Όμιλος Attica Bank παρά τις πρωτοφανείς συνθήκες που

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν

Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν την τροποποίηση των άρθρων 1 και 3 του καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο Τραπεζικός Όµιλος EFG Eurobank Ergasias Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ιδρύθηκε το 1990 µε αρχική επωνυµία "Ευρωεπενδυτική Τράπεζα".

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40 Διεθνής Παρουσία Η Eurobank EFG αναγνωρίζοντας έγκαιρα την ευκαιρία και τη δυναμική που παρουσιάζει η Νέα Ευρώπη στον τομέα των τραπεζικών δραστηριοτήτων, υλοποιεί τα τελευταία χρόνια μία μακροπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

προµήθειες % αποµείωση επενδύσεων (17.671) (64.950) (30.193) ( ) (73%)

προµήθειες % αποµείωση επενδύσεων (17.671) (64.950) (30.193) ( ) (73%) Ενδεικτικά Μη Ελεγµένα Αποτελέσµατα για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007 2007 2006 2007 2006 Αλλαγή Ευρώ ( ) Ευρώ ( ) % Κύκλος εργασιών 21.667.672 17.668.182 37.021.416 30.187.881 23% Καθαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2010

Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2010 Δελτίο τύπου 25 Νοεμβρίου Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου Τα καθαρά κέρδη εννεαμήνου του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 90.9 εκατ. (1), ως αποτέλεσμα της 18% αύξησης σε ετήσια βάση των

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 2016 1 Επιστροφή στην κερδοφορία για 1 η φορά μετά το Γ τρίμηνο 2011 - Καθαρά Κέρδη 60εκ. Καθαρά κέρδη από τις διεθνείς δραστηριότητες 27εκ. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 16/3/2007 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006. Το 2006, και ιδιαίτερα κατά το β εξάμηνο, η Attica Bank μπήκε σε μια νέα αναπτυξιακή πορεία. Η

Διαβάστε περισσότερα

'

' ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2012 28 Φεβρουαρίου 2013 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-12 εκ-11 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Εξαγορά του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton που ενισχύουν τη στρατηγική θέση της Eurobank στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Ενίσχυση της ρευστότητας κατά 4δισ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ Σύµφωνα µε το Άρθρο 292, Παράγραφος 4 του Κανονισµού ΧΑΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΕΓΕΘΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2005 Το 2005, όπως η ιοίκηση της Τράπεζας είχε ανακοινώσει και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία Ηγετικού Τραπεζικού Οµίλου µε έδρα τη Κύπρο

ηµιουργία Ηγετικού Τραπεζικού Οµίλου µε έδρα τη Κύπρο ηµιουργία Ηγετικού Τραπεζικού Οµίλου µε έδρα τη Κύπρο Άµεση δηµιουργία αξίας για όλους τους µετόχους µέσω διαφοροποίησης κερδοφορίας και σηµαντικής προοπτικής ανάπτυξης Σεπτέµβριος 2006 υναµικός Συνδυασµός

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προς επενδυτές

Παρουσίαση. προς επενδυτές 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος Στρατηγική και Βασικοί παράγοντες κερδοφορίας Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Παράρτηµα 2 προς επενδυτές Σελίδα 1 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσµατα 2002 Αθήνα, 20/2/2003 Από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ανακοινώθηκαν σήµερα τα αποτελέσµατα του 2002, που έχουν ως ακολούθως: Τα προ φόρων κέρδη του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2006 To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε µε γρήγορους ρυθµούς ανάπτυξης και κατά το 2006, τη µετατροπή του σε Τράπεζα, µε προσανατολισµό στη Λιανική Τραπεζική. Η χρονιά

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχιση ανοδικής πορείας της λειτουργικής απόδοσης µε ετήσια αύξηση 7,4% στα Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη 40 εκατ.

Συνέχιση ανοδικής πορείας της λειτουργικής απόδοσης µε ετήσια αύξηση 7,4% στα Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη 40 εκατ. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Συνέχιση ανοδικής πορείας της λειτουργικής απόδοσης µε ετήσια αύξηση 7,4% στα Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη 40 εκατ. Η

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6%) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0%)

Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6%) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0%) Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0) Η επιτυχηµένη πορεία µας συνεχίσθηκε και το 2006 µε τα αποτελέσµατα να υπερβαίνουν τις προσδοκίες µας. Η

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΑΘΗΝΑ, 15/12/2005 ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΑΘΗΝΑ, 15/12/2005 ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΑΘΗΝΑ, 15/12/2005 ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LEASING ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ VC FACTORING ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011 Αύξηση λειτουργικών κερδών σε 1εκ. το Γ τρίμηνο, από εκ. το Β τρίμηνο. 89εκ. καθαρά λειτουργικά κέρδη το εννεάμηνο του 2011 (- 575εκ. μετά το PSI της 21 ης Ιουλίου) 1 Κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Α Τριμήνου 2009 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Α Τριμήνου 2009 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 11 Μαΐου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Α Τριμήνου 2009 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του Α Τριμήνου αντικατοπτρίζουν την παρατεινόμενη οικονομική κρίση και το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2007 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 473,4 εκατ. (+31,4%)

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 473,4 εκατ. (+31,4%) Αποτελέσµατα Εννεαµήνου Καθαρά Κέρδη Ευρώ 473,4 εκατ. (+31,4) «Τα αποτελέσµατά µας είναι για άλλη µία φορά πολύ καλά. Προτεραιότητα της Alpha Bank, που διαθέτει το µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς στα επιχειρηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Από όσο γνωρίζω, είναι η πρώτη φορά που οι βιβλιοθήκες των Τραπεζών οργανώνουν τέτοιου είδους συνάντηση.

Από όσο γνωρίζω, είναι η πρώτη φορά που οι βιβλιοθήκες των Τραπεζών οργανώνουν τέτοιου είδους συνάντηση. 1 Κύριε καθηγητά, αξιότιµοι, κα Μουγίου, κυρίες και κύριοι, Με µεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στην Τράπεζα της Ελλάδος, στη σηµερινή σηµαντική ηµερίδα που διοργανώθηκε από τις βιβλιοθήκες των Τραπεζών Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.09. Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 82,7 εκατ. Αύξηση χορηγήσεων κατά 8%

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων B Τριμήνου 2009 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων B Τριμήνου 2009 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 29 Ιουλίου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων B Τριμήνου της Εμπορικής Τράπεζας Βελτιώνονται τα Μικτά Λειτουργικά Έσοδα Τα αποτελέσματα του Β Τριμήνου (- 190 1 εκατ.) εξακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη μετά τη φορολογία 244 εκατ. Ετήσια αύξηση 6% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 24,4% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6%

Κέρδη μετά τη φορολογία 244 εκατ. Ετήσια αύξηση 6% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 24,4% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου Κέρδη μετά τη φορολογία 244 εκατ. Ετήσια αύξηση 6% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 24,4% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα