ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΡΗΣΙΝΟΤΥΑ ΓΑΠΔΓΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΡΗΣΙΝΟΤΥΑ ΓΑΠΔΓΑ"

Transcript

1 ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΡΗΣΙΝΟΤΥΑ ΓΑΠΔΓΑ Θενδσξίδεο Υξήζηνο Μησανικόρ Μεηαλλείων Μεηαλλοςπγόρ Μησανικόρ, BASF CC HELLAS SA Λέξειρ κλειδιά: Ρηηινούσα, πολςοςπεθανικά δάπεδα, Επιζηπώζειρ πποζηαζίαρ ζκςποδέμαηορ ΠΔΡΙΛΗΦΗ: Tα Βηνκεραληθά Ρεηηλνύρα Γάπεδα εμ νξηζκνύ πξννξίδνληαη γηα εθαξκνγή ζε ρώξνπο παξαγσγήο ή απνζήθεπζεο πξντόλησλ ρσξίο όκσο λα απνθιείεηαη θαη ε εθαξκνγή ηνπο ζε άιινπο ρώξνπο όπσο γξαθεία, αίζνπζεο ζρνιείσλ ή λνζνθνκείσλ θαη θαηαζηήκαηα. Οη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ησλ βηνκεραληθώλ ξεηηλνύρσλ δαπέδσλ εμαζθαιηδνπλ ηόζν βειηησκέλε κεραληθή θαη ρεκηθή ζπκπεξηθνξά όζν θαη βειηησκέλα ραξαθηεξηζηηθά άλεζεο θαη απεξηόξηζηεο δπλαηόηεηεο απόδνζεο ησλ αηζζεηηθώλ αλαδεηήζεσλ. 1. ΓΔΝΙΚΑ Ο όξνο βηνκεραληθά δάπεδα ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό θόζκν κε δηαθνξεηηθή εξκελεία θαη ραξαθηεξηδνληαο πνιιέο θνξέο δηαθνξεηηθά πιηθά ή ηερληθέο. Γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εηζήγεζε ν όξνο βηνκεραληθό δάπεδν νξίδεηαη σο νπνηαδήπνηε επίζηξσζε πάλσ ζε νπνηαδήπνηε ππόζηξσκα ε νπνία βειηηώλεη ηα κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηθάλεηάο ηνπ. Ο όξνο ξεηηλνύρνο αλαθέξεηαη ζην είδνο ηεο ζπλδεηηθήο ύιεο ηνπ κίγκαηνο πνπ επηζηξώλεηαη όπνπ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη πνιπνπξεζαληθήο βάζεο. ε βηνκεραληθνύο θαη απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο ε απαίηεζε γηα βειηησκέλεο κεραληθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο απνηειεί ηε βαζηθόηεξε παξάκεηξν επηινγήο ηνπ δαπέδνπ. ηνπο ρώξνπο απηνύο παξαηεξείηαη έληνλε κεραληθή θαηαπόλεζε από κεηαθηλήζεηο θνξηίσλ, πηώζεηο αληηθεηκέλσλ, θηλήζεηο ηξνρήιαηνπ εμνπιηζκνύ θαη νρεκάησλ θαζώο θαη ρεκηθέο πξνζβνιέο από δηαξξνέο θάζε είδνπο πγξώλ (λεξό, ιηπαληηθά, θαύζηκα, δηαιύηεο, νμέα θηι), ζπρλήο ρξήζεο ρεκηθώλ θαζαξηζηηθώλ θαη απνιπκαληηθώλ. ε εηδηθέο πεξηπηώζεηο δαπέδσλ ζε ρώξνπο ζπληήξεζεο ή ςύμεο ή ζε ρώξνπο παξαγσγήο, νη αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο θαζώο θαη νη απόηνκεο κεηαβνιέο απηήο, επεξεάδνπλ ηελ απόδνζε θαη ην ρξόλν δσήο ηνπ δαπέδνπ. Σα δάπεδα απηήο ηεο θαηεγνξίαο ιόγσ ησλ βειηησκέλσλ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

2 ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ραξαθηεξίδνληαη σο Βηνκεραληθά Ρεηηλνύρα Γάπεδα Τςειώλ Απαηηήζεσλ ή Απνδόζεσλ. Αληίζηνηρα, ζε εζσηεξηθνύο ρώξνπο όπσο γξαθεία, αίζνπζεο ζρνιείσλ, εζηηαηόξηα, εθζέζεηο ή θαηαζηήκαηα, ε απαίηεζε γηα θαιό αηζζεηηθό απνηέιεζκα θαη ε βειηίσζε ησλ παξακέηξσλ άλεζεο απνηεινύλ ηα βαζηθά ζηνηρεία επηινγήο απηώλ ησλ Γηαθνζκεηηθώλ Αξρηηεθηνληθώλ Βηνκεραληθώλ Ρεηηλνύρσλ Γαπέδσλ. ηνπο ρώξνπο απηνύο ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζην αηζζεηηθό απνηέιεζκα, ζηελ θαιιηηερηθή εκθάληζε, ζηελ ερναπνξξνθεηηθόηεηα ή ζηελ άλεζε ζην βάδηζκα. Δίλαη απαξαίηεην λα δηεπθξηληζηεί όηη ηα Βηνκεραληθά Ρεηηλνύρα Γάπεδα εθαξκόδνληαη ζε ππνζηξώκαηα κε ειάρηζηε αληνρή ζε εθειθπζκό 1,5 MPa. ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ην ππόζηξσκα είλαη ζθπξόδεκα δεδνκέλεο, από ηελ ζηαηηθή κειέηε, αληνρήο ζην νπνίν έρεη γίλεη ζθιήξπλζε ηεο επηθάλεηάο ηνπ κε ραιαδηαθά θπξίσο αδξαλή. 2. ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΡΗΣΙΝΟΤΥΑ ΓΑΠΔΓΑ ΤΦΗΛΧΝ ΑΠΑΙΣΗΔΧΝ Οη απμεκέλεο απαηηήζεηο ησλ βηνκεραληώλ ηξνθίκσλ θαη ησλ ρεκηθώλ ή θαξκαθεπηηθώλ βηνκεραληθώλ γηα ηελ θαηαζθεπή δαπέδσλ ηα νπνία λα παξνπζηάδνπλ απμεκέλεο κεραληθέο αιιά θαη ρεκηθέο αληνρέο νδήγεζε ζηελ αλάγθε αλάπηπμεο λέσλ ηερλνινγηώλ. Οη απμεκέλεο επίζεο απαηηήζεηο ησλ Αξρώλ γηα Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή ζηελ εξγαζία νδήγεζε ζηνλ θαζνξηζκό λέσλ απζηεξόηεξσλ απαηηήζεσλ ιεηηνπξγίαο απηώλ ησλ βηνκεραληώλ. Σέινο, ε θαηαζθεπή νινέλα κεγαιύηεξσλ ρώξσλ παξαγσγήο θαη απνζήθεπζεο θαη ε νινέλα απμαλόκελε ηαρύηεηα παξαγσγήο νδήγεζε ζηελ δεκηνπξγία παξαγσγηθώλ κνλάδσλ νη νπνίεο ζα πξέπεη λα δνπιεύνπλ κε ην κηθξόηεξν δπλαηό θόζηνο ζπληήξεζεο. Οη ππάξρνπζεο παξαδνζηαθέο επνμεηδηθέο ή πνιπνπξεζαληθέο επηζηξώζεηο παξνπζηάδνπλ ηα παξαθάησ πξνβιήκαηα: Μεησκέλε αληνρή ζε ηζρπξά ρεκηθά, Μεησκέλε αληνρή ζε ζεξκνθξαζία κεγαιύηεξε από 60 ν C θαη κηθξόηεξε από 20 ν C, Διάρηζηε αληνρή ζε απνιύκαλζε κε αηκό θαη ζεξκά ρεκηθά θαζαξηζηηθά, Διάρηζηε αληνρή ζε ζεξκέο ή θξύεο έληνλεο ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο (thermal shocks), Μεησκέλε αληνρή ζε θξνύζε θαη κεραληθή απόηξηςε, Ύπαξμε κεγάινπ αξηζκνύ αξκώλ θαηά κήθνο ηνπ δαπέδνπ, Μεησκέλε αληνρή ζε θπηηθά θαη νξγαληθά νμέα, Μεησκέλε αληνρή ζε αλεξρόκελε πγξαζία, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

3 Μεγάινο ρξόλνο σξίκαλζεο ηνπ ζπζηήκαηνο δαπέδνπ, Ύπαξμε πνιιώλ ζπζηεκάησλ δαπέδσλ κε βάζε δηαιύηε. Δπνκέλσο νη απμεκέλεο απαηηήζεηο ησλ βηνκεραληώλ γηα βειηίσζε ησλ ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ δαπέδσλ ηνπο νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε κηαο ζεηξάο λέσλ επηζηξώζεσλ ηα νπνία ραξαθηεξίζηεθαλ Βηνκεραληθά Ρεηηλνύρα Γάπεδα Τςειώλ Απαηηήζεσλ. Απνηεινύλ ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε ησλ παξαδνζηαθώλ επνμεηδηθώλ ή πνιπνπξεζαληθώλ δαπέδσλ κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: Αληνρή ζε ζεξκνθξαζία. Οη επνμεηδηθέο επηζηξώζεηο αλεμάξηεηα από ην ζπλνιηθό πάρνο εθαξκνγήο ηνπο αζηνρνύλ ζε ζεξκνθξαζία κεγαιύηεξε από 60 ν C. Απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη ζηε ζεξκνθξαζία απηή επέξρεηαη ε κεηάβαζε ηνπ πιηθνύ από ηελ πιαζηηθή ζηελ ςαζεξή θαηάζηαζε. Η ζεξκνθξαζία απηή νλνκάδεηαη Θεξκνθξαζία Τάινπ (Glass Transition Temperature). Αληίζηνηρα, ζε ζεξκνθξαζίαο κηθξόηεξεο ηνπ 20 ν C ηα παξαδνζηαθά επνμεηδηθά δάπεδα απνδνκνύληαη κε απνηέιεζκα ηελ κείσζε ησλ κεραληθώλ ηνπο αληνρώλ θαη ηειηθά ηελ αζηνρία όιεο ηεο επίζηξσζεο. Αληίζεηα, ηα Βηνκεραληθά Ρεηηλνύρα Γάπεδα Τςειώλ Απαηηήζεσλ ιόγσ ηεο ρεκηήο ηνπο ζύζηαζεο παξνπζηάδνπλ αληνρή ζηελ ζεξκνθξαζία από 40 ν C κέρξη +120 ν C (Δηθόλα1). Υεκηθή Αληνρή. Σα Βηνκεραληθά Ρεηηλνύρα Γάπεδα Τςειώλ Απαηηήζεσλ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά απμεκέλεο ρεκηθέο αληνρέο ζε ζρέζε κε ηα παξαδνζηαθά επνμεηδηθά ή πνιπνπξεζαληθά (Δηθόλα 2). Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε: - 85 % Γαιαθηηθό Ομύ ζηνπο 60 ν C, % Μεζαλόιε ζηνπο 20 ν C, - 37 % Τδξνρισξηθό Ομύ ζηνπο 20 ν C, - 10 % Αθεηηθό Ομύ ζηνπο 85 ν C Αληνρή ζε αλεξρόκελε πγξαζία Σα παξαδνζηαθά επνμεηδηθά δάπεδα εθαξκόδνληαη ζε ζθπξόδεκα 28 εκεξώλ θαη κε ειάρηζηε πγξαζία ππνζηξώκαηνο 4%. ε πεξίπησζε αλεξρόκελεο πγξαζίαο απαηηείηαη ε εθαξκνγή εηδηθνύ primer γηα ζθξάγηζε ηνπ ππνζηξώκαηνο. Αληίζεηα ηα Βηνκεραληθά Ρεηηλνύρα Γάπεδα Τςειώλ Απαηηήζεσλ κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ θαη ζε 7 εκέξεο ζθπξόδεκα δηαηεξώληαο πνιύ θαιή ζπλάθεηα κε ην ππόζηξσκα. Αληνρή ζε θξνύζε Σα Βηνκεραληθά Ρεηηλνύρα Γάπεδα Τςειώλ Απαηηήζεσλ ιόγσ ηνπ ρακεινύ Μέηξνπ Διαζηηθόηεηαο έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα δέρνληαη θξνπζηηθά θνξηία ρσξίο λα ξεγκαηώλνληαη. ύληνκνο ρξόλνο σξίκαλζεο Σα παξαδνζηαθά επνμεηδηθά δάπεδα απαηηνύλ min 7 εκέξεο γηα ηελ πιήξε σξίκαλζή ηνπο ζε αληίζεζε κε ηα Βηνκεραληθά Ρεηηλνύρα Γάπεδα Τςειώλ Απαηηήζεσλ όπνπ ζε 24 ώξεο απνθηνύλ πιήξε αληνρέο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

4 Σα ηππηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ελόο ηέηνηνπ δαπέδνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί (Πίλαθαο 1). Η επηινγή όκσο ηπν ηύπνπ ηνπ Βηνκεραληθνύ Ρεηηλνύρνπ Γαπέδνπ Τςειώλ Απαηηήζεσλ ή Απνδόζεσλ θαζνξίδνληαη από ηηο απαηηήζεηο ηνπ ρώξνπ εθαξκνγήο, ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ θαη θπζηθά από ην θόζηνο εθαξκνγήο θαη ζπληήξεζεο. Δηθόλα 1. Μνλάδα Παξαγσγήο Υεκηθήο Βηνκεραλίαο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

5 Δηθόλα 2. Μνλάδα Παξαγσγήο Σξνθίκσλ Πίλαθαο 1. Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηύπνπ Βηνκεραληθνύ Ρεηηλνύρνπ Γαπέδνπ Τςειώλ Απαηηήζεσλ ή Απνδόζεσλ ΙΓΙΟΣΗΣΔ ΜEΓΔΘΟ Πάρνο Δθαξκνγήο 4-9 mm Ππθλόηεηα (BS 6319, Part 5) 2090 Kg/m 3 Θιηπηηθή Αληνρή (BS 6319, Part 2) 58 MPa Κακπηηθή Αληνρή (ISO 178) 14 MPa Δθειθπζηηθή Αληνρή (ISO R527) 6 MPa Αληνρή ζε Απόηξηςε (ASTM D 4060 H22 Wheel) 1390 mg Γπλακηθό Μεηξν Διαζηηθόηεηα 19,500 MPa πλάθεηα κε θπξόδεκα (BS 6319, Part 2) Αζηνρία ζθπξνδέκαηνο πληειεζηήο Θεξκηθήο Γηαζηνιήο (ASTM C531) 2.4 x 10-6 o C -1 Θεξκηθή Αγσγηκόηεηα (ΒS 874) 1.1 W/m o C Δπηθαλεηαθή Χκηθή Αληίζηαζε ((BS 2050) 3 x 10-4 Ohms Απνξξόθεζε Νεξνύ (CP. BM 2/67/2) Δπηθαλεηαθή Γηάδνζε Φιόγαο (BS 476, Part 7) 0 ml Class 2 Αληνρή ζε ζεξκνθξαζία (+120) o C 9 mm (+ 40) o C 4 mm Υξόλνο Χξίκαλζεο ζηνπο 20 o C 24 h γηα πιήξε θνξηία Υξόλνο Χξίκαλζεο ζηνπο 30 o C 16 h γηα πιήξε θνξηία Αληηνιηζζεξόηεηα επηθάλεηαο (DIN 51130) R13 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

6 3. ΓΙΑΚΟΜΗΣΙΚΑ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΡΗΣΙΝΟΤΥΑ ΓΑΠΔΓΑ ε αληίζεζε κε ηα Βηνκεραληθά Ρεηηλνύρα Γάπεδα Τςειώλ Απαηηήζεσλ όπνπ ην θύξην ελδηαθέξνλ θαη ε πξνζνρή καο εζηηάδεηαη ζηα κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηα Αξρηηεθηνληθά Γηαθνζκεηηθά Ρεηηλνύρα Γάπεδα παξνπζηάδνπλ ηηο εμήο δηαθνξνπνηήζεηο: Σν ελδηαθέξνλ θαη ε πξνζνρή εζηηάδεηαη ζηελ ηειηθή πθή, ζηνλ ρξσκαηηζκό θαη ζηελ απόρξσζε ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο (Δηθόλα 3) Δθαξκόδνληαη ζε κε βηνκεραληθνύο ρώξνπο όπσο γξαθεία, αίζνπζεο ζρνιείσλ, εζηηαηόξηα (Δηθόλα 4), εθζέζεηο ή θαηαζηήκαηα (Δηθόλα 5). Οη παξαδνζηαθέο επνμεηδηθέο επζηξώζεηο όηαλ εθαξκόδνληαη ζε ρώξνπο όπνπ ελδηαθέξεη ην αηζζεηηθό απνηέιεζκα θαη ε άλεζε παξνπζηάδνπλ ηηο εμήο δπζθνιίεο: Γελ είλαη εθηθηή ε παξάιιειε εθαξκνγή δηαθνξεηηθώλ απνρξώζεσλ, Γελ είλαη ειαζηηθέο θαη επνκέλσο δελ πξνζθέξνπλ ην αίζζεκα ηεο άλεζεο, Έρνπλ κεησκέλε αληνρή ζηελ UV αθηηλνβνιία, ε πεξίπησζε αλαθαίληζεο θαη αιιαγή ησλ ρξσκαηηζκώλ ηνπ δαπέδνπ, απαηηείηαη ζπλήζσο ε αθαίξεζή ηνπ. Σα λέα Αξρηηεθηνληθά Γηαθνζκεηηθά Ρεηηλνύρα Γάπεδα δηαθξίλνληαη ζε 3 δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο αλάινγα κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο: Διαζηηθό & ζθιεξό Αξρηηεθηνληθό Γηαθνζκεηηθό Ρεηηλνύρν Γάπεδν γηα εθαξκνγέο ζε ρώξνπο έληνλεο θπθινθνξίαο, Διαζηηθό & καιαθό Αξρηηεθηνληθό Γηαθνζκεηηθό Ρεηηλνύρν Γάπεδν γηα εθαξκνγέο ζε ρώξνπο κηθξήο έσο κέηξηαο θπθινθνξίαο θαη κε απαηηήζεηο άλεζεο θαη ερναπνξξνθεηηθόηεηαο, Διαζηηθό & ζθιεξό Αξρηηεθηνληθό Γηαθνζκεηηθό Ρεηηλνύρν Γάπεδν κε δπλαηνηεηα εθαξκνγήο δηαθνξεηηθώλ ρξσκαηηζκώλ ηαπηόρξνλα γηα θπξίσο αηζζεηηθέο εθαξκνγέο ζε κεηξηαο θπθινθνξίαο επηθάλεηεο. Η ηειηθή πθή ησλ Αξρηηεθηνληθώλ Γηαθνζκεηηθσλ Ρεηηλνύρσλ Γαπέδσλ δηαθξίλεηαη ζε matt, satin ή glossy ελώ νη ρξσκαηηζκνί είλαη απεξηόξηζηνη. Σα ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ελόο ηέηνηνπ δαπέδνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί (Πηλαθαο 2). Η επηινγή ηνπ ηύπνπ ηνπ Αξρηηεθηνληθνύ Γηαθνζκεηηθνύ Βηνκεραληθνύ Ρεηηλνύρνπ Γαπέδνπ εμαξηάηαη από ηηο απαηηήζεηο ηνπ ρώξνπ εθαξκνγήο, ην απαηηνύκελν αηζζεηηθό απνηέιεζκα θαη θπζηθά από ην θόζηνο εθαξκνγήο θαη ζπληήξεζεο. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

7 Δηθόλα 3. Playroom Δηθόλα 4. Υώξνο Café 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

8 Δηθόλα 5. Γάπεδν Πνιπθαηάζηεκαηνο Πίλαθαο 2. Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά Αξρηηεθηνληθνύ Γηαθνζκεηηθνύ Πνιπνπξεζαληθνύ Γαπέδνπ ΙΓΙΟΣΗΣΔ ΜEΓΔΘΟ Πάρνο Δθαξκνγήο (NF EN 428) 2 mm Ππθλόηεηα (NF EN 430) 2900 Kg/m 3 Δθειθπζηηθή Αληνρή (DIN 53504) > 6 MPa Δπηκήθπλζε ζην ζεκείν ζξαύζε (DIN 53504) > 150 % Αληνρή ζε Απόηξηςε (Taber H22, 1000g) 915 mg πκπίεζε (EN 433) mm πλάθεηα κε θπξόδεκα (ΔΝ 1328) >2.5 MPa θιεξόηεηα θαηά Shore A >80 (ISO 848, 20 o C, 28 εκέξεο) Θεξκηθή Αληίζηαζε (DIN 17025) m 2 KW Hρναπνξξνθεηηθόηεηα 20 db (CSTB Test Report AC , June 2001) Έθιεζε ζεξκόηεηαο (DIN 52614) 64 KJ/m 2 (1min) πξξίθλσζε ιόγσ ζεξκνθξαζίαο (ΔΝ 434) < 0.4 % Αληίδξαζε ζηελ θσηηά (EN ) B S1 Αληνρή ζε ππεξηώδε αθηηλνβνιία 3 (NF EN ISO 105-B-02) 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

9 4. ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΠΙΚΔΤΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ Όπσο είλαη γλσζηό ε επηινγή ηεο ηειηθήο επίζηξσζεο ηνπ βηνκεραληθνύ ή επαγγεικαηηθνύ ρώξνπ επεξεάδεηαη από πνιινύο δηαθνξεηηθνύο παξάγνληεο όπσο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ηηκή - θόζηνο εθαξκνγήο θαη αηζζεηηθό απνηέιεζκα. Μηα παξάκεηξνο πνπ ζπρλά παξαβιέπεηαη ή δελ εθηηκάηαη ζσζηά είλαη ην θόζηνο πνπ πξνθύπηεη από ηελ ρξήζε απηνύ ηνπ δαπέδνπ. Ο θαζαξηζκόο, ε ζπληήξεζε θαη/ή ε αλαθαίληζε ηνπ δαπέδνπ απνηεινύλ πεξίπνπ ην 80% ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο από ηελ ρξήζε ηνπ θαη απνηεινύλ ηελ κεγαιύηεξε δαπάλε ζηνλ ζπλνιηθό ρξόλν δσήο ηνπ. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ θόζηνπο θηίζεο ελόο δαπέδνπ είλαη απαξαίηεηε ε εθηίκεζε ηνπ θόζηνπο ηνπ θύθινπ δσήο ηνπ δαπέδνπ (Life-cycle cost Calculation). Δπνκέλσο ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε: Σν θόζηνο αγνξάο θαη εθαξκνγήο, Σν θόζηνο θαζαξηζκνύ, Σν θόζηνο ζπληήξεζεο, Σν θόζηνο επηζθεπώλ ζε ζπλδπαζκό κε ην θόζηνο δηαηήξεζεο ηνπ ρώξνπ επηζθεπήο εθηόο ιεηηνπξγίαο, Σν θόζηνο αθαίξεζεο θαη απόξξηςεο. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο εθηίκεζεο ζα πξέπεη λα απνηειεί ηελ βάζε επηινγήο ηνπ θαηάιιεινπ γηα ηελ ρξήζε ηνπ ρώξνπ Βηνκεραληθνύ Ρεηηλνύρνπ Γαπέδνπ θαη ζε ζπλδπαζκό πάληα κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Η αικαηώδεο αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ησλ ρεκηθώλ πξνηόλησλ ζε ζπλδπαζκό κε ηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ησλ βηνκεραληώλ παξαγσγήο θαζώο θαη κε ηελ αλάγθε αηζζεηηθήο δηαθνξνπνίεζεο νδήγεζε ζηελ εμέιημε θαη βειηίσζε ησλ παξαδνζηαθώλ επνμεηδηθώλ πνιπνπξεζαληθώλ δαπέδσλ. Έηζη έρνπκε ηελ παξνπζίαζε λέσλ Βηνκεραληθώλ Ρεηηλνύρσλ Γαπέδσλ όπνπ αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ έρνπκε ηελ δπλαηόηεηα είηε λα εθαξκόζνπκε δάπεδα κε ζεκαληηθά βειηησκέλα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ρώξνπο πςειώλ απαηηήζεσλ είηε λα βειηηώζνπκε ην αηζζεηηθό απνηέιεζκα ηνπ δαπέδνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπ ρώξνπ. ε θάζε πεξίπησζε ε βέιηηζηε ηερληθά θαη νηθνλνκηθά πξόηαζε ζρεηίδεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ρώξνπ εθαξκνγήο, ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ έξγνπ θαη κε ην θόζηνο ζπληήξεζεο, επηζθεπήο ή αλαθαίληζεο ηνπ. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

10 5. ΑΝΑΦΟΡΔ Aldinger T., The modern contractor: Writing effective work procedures for concrete coatings, Journal of.protective Coatings and Linings, January 1993, pp Ansell P., Flooring for the fruit processing industry International Journal for the fruit and juice producing industry, No 4, July August 2004, pp , Fruit Processing Ansell P., Horlsfield M., Aggregates for industrial flooring: An overview, Journal of Protective Coatings Europe, Vol 7, August 2002 BASF C.C. U.K «UCRETE Industrial Flooring Application Manual», 2006 Conica Technik AG, «Handbook Technical Data Sheet», 1997 EFNARC, Specification and guidelines for synthetic resin flooring, EFNARC 2001 FeRFA, Guide to the specification and application of synthetic resin flooring, FeRFA Resin Flooring Association 2007 FeRFA, Guide to the selection of synthetic resin flooring, FeRFA Resin Flooring Association 2006 German Committee on Reinforced Concrete, «Guidelines for the Protection and Repair of Concrete Components», 1991 HSE, Warehousing ad storage Keep it safe, Health and Safety Executive 2007 Ramirez G., Applying solventless elastomeric polyurethanes on concrete, Journal of.protective Coatings and Linings, May 1995, pp Ratliff J., Protecting concrete floors in the food and beverage industry: A comparative look at floor systems, Journal of.protective Coatings and Linings, April 2007, pp Zeus Kurt, Rules for screeds materials according to European Standards, Otto Graf Journal, Vol 12, ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ. ΛΤΔΙ

ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ. ΛΤΔΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ. ΛΤΔΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΔ, ΓΙΑ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Παύινο Γεσξγίνπ Βαηαβάιεο Μησ Μησ ΔΜΠ, ςπ. Γιδ Πολ Μησ ΑΠΘ, Μησανικόρ Μεγάλων Έπγων Alumil Μςλωνάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΧΙΝΑΙΩΝ Ράχες Φθιώτιδας 22380-31233 22380-31016 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ. Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΕΧΙΝΑΙΩΝ Ράχες Φθιώτιδας 22380-31233 22380-31016 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ. Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε. ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ Παπαχρήςτου Κων/νοσ Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε. 2009 Οι φυσικοί πόροι, που μέχρι τώρα χρησιμοποιούνταν για να εξυπηρετήσουν τις καθημερινές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΗΦΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ, ΘΕΑΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥΣ ΦΩΡΟΥΣ.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΗΦΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ, ΘΕΑΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥΣ ΦΩΡΟΥΣ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΗΦΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ, ΘΕΑΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥΣ ΦΩΡΟΥΣ. ππξίδσλ Πάθνο Γιπλ. Πολιηικόρ Μησανικόρ Univ. Dortmund, Knauf Γςτοποιία ΑΒΔΔ Λέξειρ κλειδιά: ξηπά δόμηζη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ πνπδαζηέο : ΣΑΠΡΑΛΖ ΑΘΖΝΑ ΠΑΠΑΣΑΘΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Δπηβιέπσλ : ΠΑΠΑΣΑΜΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΔΜΑΣΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΑΒΔΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΚΔΤΗ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ

ΔΝΔΜΑΣΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΑΒΔΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΚΔΤΗ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΔΝΔΜΑΣΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΑΒΔΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΚΔΤΗ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ Άλλα Καιαγξή, MSc Φημικόρ Μησανικόρ, ΥΠ.ΠΟ/ Διεύθςνζη Τεσνικών Επεςνών Αναζηήλωζηρ Αλδξνλίθε Μηιηηάδνπ Fezans, Δπ. Πολιηικόρ Μησανικόρ, ΥΠ.ΠΟ/

Διαβάστε περισσότερα

Ceretherm SYSTEM. Σαο εγγπάηαη ηε δεζηαζηά. Πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο θηηξίσλ από ηελ Ceresit. www.ikofarben.gr Σει.

Ceretherm SYSTEM. Σαο εγγπάηαη ηε δεζηαζηά. Πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο θηηξίσλ από ηελ Ceresit. www.ikofarben.gr Σει. Σαο εγγπάηαη ηε δεζηαζηά www.ikofarben.gr Σει.2310 320680 Πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο θηηξίσλ από ηελ Ceresit Γηαηί ηα θηίξηα πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη κε ζεξκνκόλσζε Δίηε ζεξκαίλεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Έιεγρνο θαη δηαρείξηζε ελέξγεηαο, γηα βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε. Καηαγξαθή κεηξήζεσλ θαη παξακέηξσλ.

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ: Οξγάλσζε & Γηνίθεζε Βηνκεραληθώλ πζηεκάησλ Καηεύζπλζε: Logistics Πηπρηαθή Δξγαζία Μνληεινπνίεζε Γηθηύσλ Δθνδηαζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Πξνζδηνξηζκόο θξνπθηννιηγνζαθραξηηώλ (FOS) κε FT-IR ζε δεκεηξηαθά.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ Πποφόνηα κςτέληρ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙΩΝ Θξαζπβνύινπ Αλδξέαο θαη Παπαδεκεηξίνπ Υξήζηνο Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΔΩΠΟΝΗΑ E-mail:thrasia@agro.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν 2 Θα ήζεια λα εσταρηζηήζω όιοσς ηοσς θίιοσς κοσ ποσ κε ζηερίδοσλ ζε θάζε κοσ προζπάζεηα θαζώς θαη ηο ζύλοιο ηωλ αλζρώπωλ ποσ βρίζθοληαη ζηο οηθογελεηαθό κοσ περηβάιιολ. Αθόκα ζα ήζεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΘΔΡΜΟΕΔΤΓΟΤ ΣΤΠΟΤ R, ΑΠΟ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΣΟΤ Δ.Η.Μ., Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟΝ ΓΔΡΜΑΝΗΚΟ ΔΘΝΗΚΟ ΦΟΡΔΑ ΜΔΣΡΟΛΟΓΗΑ P.T.B.

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΘΔΡΜΟΕΔΤΓΟΤ ΣΤΠΟΤ R, ΑΠΟ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΣΟΤ Δ.Η.Μ., Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟΝ ΓΔΡΜΑΝΗΚΟ ΔΘΝΗΚΟ ΦΟΡΔΑ ΜΔΣΡΟΛΟΓΗΑ P.T.B. ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΘΔΡΜΟΕΔΤΓΟΤ ΣΤΠΟΤ R, ΑΠΟ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΣΟΤ Δ.Η.Μ., Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟΝ ΓΔΡΜΑΝΗΚΟ ΔΘΝΗΚΟ ΦΟΡΔΑ ΜΔΣΡΟΛΟΓΗΑ P.T.B. Κοθθίλε Δσκορθία θαη Αλαγλώζηοσ Μηιηηάδες Διιεληθό Ηλζηηηούηο Μεηροιογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

4 ε ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΑ ΤΛΙΚΑ Δηδάζθσλ: θ. ηγάιαο

4 ε ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΑ ΤΛΙΚΑ Δηδάζθσλ: θ. ηγάιαο 4 ε ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΑ ΤΛΙΚΑ Δηδάζθσλ: θ. ηγάιαο Μπζηεξίδνπ Εκκαλνπέια (ΑΜ 861) Σεηάξηε 8 Δεθεκβξίνπ 2010 Άμορφα Κράματα Τα ζηεξεά πιηθά ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζηε θύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

Χάπηερ Οδηγοί πόλευν

Χάπηερ Οδηγοί πόλευν Χάπηερ Οδηγοί πόλευν Νηθόιαο Καξαληθόιαο Γηδάθησξ Μεραληθόο Α.Π.Θ. 1 Πέξπ Λαθαδάλε Λέθηνξαο Α.Π.Θ. 2 Μύξσλ Μπξίδεο Καζεγεηήο Α.Π.Θ. 3 Γεκήηξεο Ράκλαιεο Γηπι. Α.Σ.Μ. Τπνςήθηνο Γηδάθησξ Α.Π.Θ. 4 Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΓΦΡΟΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΣΙΡΚΟ ΑΘΑΝΑΙΟ, ΑΜ 070130 Θεςςαλονίκη, επτέμβριοσ 2013

Διαβάστε περισσότερα